phßng GD- ®t huyÖn trùc ninh ®Ò chÝnh thøc

®Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 1998 -1999 M«n To¸n líp 8 Thêi gian lµm bµi 120 phót

C©u 1: X¸c ®Þnh hÖ sè a sao cho: a) 27x2 + a chia hÕt cho 3x + 2 b) 3x2 + ax + 27 chia hÕt cho x + 5 cã sè d b»ng 2 C©u2: Cho 3 sè a, b, c tháa m·n abc = 1999 Rót gän biÓu thøc: 1999a b c + + ab + 1999a + 1999 bc + b + 1999 ac + c + 1 C©u 3: Cho abc ≠ 0 vµ a + b+ c ≠ 0 gi¶i ph¬ng tr×nh: a+ b− x a+ c − x b+ c − x 4x + + + =1 c b a a+ b+ c C©u 4: Gäi M lµ mét ®iÓm bÊt kú trªn ®o¹n th¼ng AB. VÏ vÒ mét nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ AB c¸c h×nh vu«ng AMCD, BMEF. a. Chøng minh AE vu«ng gãc víi BC. b. Gäi H lµ giao ®iÓm cña AE vµ BC. Chøng minh ba diÓm D, H, F th¼ng hµng. c. Nh÷ng minh ®o¹n th¼ng DF lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh khi M di chuyÓn trªn ®o¹n th¼ng AB cè ®Þnh. d. T×m tËp hîp c¸c trung ®iÓm K cña ®o¹n th¼ng nèi t©m hai h×nh vu«ng khi ®iÓm M chuyÓn ®éng trªn ®o¹n th¼ng AB cè ®Þnh.

1

phßng GD- ®t huyÖn trùc ninh ®Ò chÝnh thøc

®Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 1999 -2000 M«n To¸n líp 8 Thêi gian lµm bµi 120 phót

C©u 1: T×m sè tù nhiªn n ®Ó: a) b) Sè A = n4 + 4 lµ sè nguyªn tè. n7 + n2 + 1 Ph©n sè 8 tèi gi¶n. n + n+ 1
2  1   4a + 2b 2  a −1 A = − 3 − : 2a + b 2a − b + 2a − a2b   a3b + ab a    

C©u 2. Cho biÓu thøc:

a. Rót gän A b. TÝnh gi¸ trÞ cña A biÕt 4a2 + b2 = 5ab vµ a > b > 0 C©u 3. Gi¶i ph¬ng tr×nh: a, x-101 x-103 x-105 + + =3 86 84 82

b, x2 − 9 = 12x + 1 C©u 4. Cho tø gi¸c ABCD; M, N lÇn lît lµ trung ®iÓm cña c¸c c¹nh BC vµ CD. Gäi E vµ F lµ giao cña BD víi AM vµ AN. Chøng minh r»ng: nÕu BE = EF = FD th× tø gi¸c ABCD lµ h×nh b×nh hµnh. C©u 5. Gäi H lµ h×nh chiÕu cña ®Ønh B trªn ®êng chÐo AC cña h×nh ch÷ nhËt ABCD; M, K theo thø tù lµ trung ®iÓm cña AH vµ CD.

(

)

2

2

a. Gäi I vµ O theo thø tù lµ trung ®iÓm cña AB vµ IC. 1 Chøng minh: MO = IC 2 b. TÝnh sè ®o gãc BMK? c. Gäi P vµ Q lÇn lît lµ 2 ®iÓm thuéc ®o¹n BM vµ BC. H·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña P vµ Q ®Ó chu vi tam gi¸c PHQ cã gi¸ trÞ nhá nhÊt?
phßng GD- ®t huyÖn trùc ninh ®Ò chÝnh thøc

®Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 2001- 2002 M«n To¸n líp 8 Thêi gian lµm bµi 120 phót

C©u 1: ( 4 ®iÓm) Cho biÓu thøc: a2 b2 a2 + b2 P= + − ab ab + b2 ab − a2 a. Rót gän P. b. Cã gi¸ trÞ nµo cña a, b ®Ó P = 0? c. TÝnh gi¸ trÞ cña P biÕt a, b tháa m·n ®iÒu kiÖn: 3a2 + 3b2 = 10ab vµ a > b > 0 C©u 2: ( 3,5 ®iÓm) Chøng minh r»ng: a. (n2 + n -1)2 – 1 chia hÕt cho 24 víi mäi sè nguyªn n. b. Tæng c¸c lËp ph¬ng cña 3 sè nguyªn liªn tiÕp th× chia hÕt cho 9. C©u 3: ( 3 ®iÓm) Gi¶i ph¬ng tr×nh: x4 + x2 + 6x – 8 = 0 C©u 4: ( 3 ®iÓm) T×m nghiÖm nguyªn cña ph¬ng tr×nh: x2 = y( y +1)(y + 2)(y + 3) C©u 5: (7,5 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC, O lµ giao ®iÓm cña c¸c ®êng trung tùc trong tam gi¸c, H lµ trùc t©m cña tam gi¸c. Gäi P, R, M theo thø tù lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh AB, AC, BC. Gäi Q lµ trung ®iÓm ®o¹n th¼ng AH. a. X¸c ®Þnh d¹ng cña tø gi¸c OPQR? Tam gi¸c ABC ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn g× ®Ó OPQR lµ h×nh thoi? 3

b. Chøng minh AQ = OM. c. Gäi G lµ träng t©m cña tam gi¸c ABC. Chøng minh H, G, O th¼ng hµng. d. VÏ ra ngoµi tam gi¸c ABC c¸c h×nh vu«ng ABDE, ACFL. Gäi I lµ trung ®iÓm cña EL. NÕu diÖn tÝch tam gi¸c ABC kh«ng ®æi vµ BC cè ®Þnh th× I di chuyÓn trªn ®êng nµo?

phßng GD- ®t huyÖn trùc ninh ®Ò chÝnh thøc

®Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 2001- 2002 M«n To¸n líp 8 Thêi gian lµm bµi 120 phót

C©u 1: Cho a + b = 1. TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: M = 2(a3 + b3) – 3(a2 + b2) C©u 2: Chøng minh r»ng: a b c 1 , + + = 1 biÕt abc = 1. ab+ 1 bc+ 1 ac+ 1 a+ a+ c+ n2 + n + 1 2, 4 (n∈ N* ) kh«ng lµ ph©n sè tèi gi¶n. 2 n + n +1 C©u 3: Cho biÓu thøc: 1 1 1 1 1 P= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 a − a a − 3a + 2 a − 5a + 6 a − 7a + 12 a − 9a + 20 a. T×m ®iÒu kiÖn ®Ó P x¸c ®Þnh. b. Rót gän P. c. TÝnh gi¸ trÞ cña P biÕt a3 - a2 + 2 = 0 C©u 4*: T×m sè tù nhiªn n ®Ó ®a thøc: A(x) = x2n + xn +1 chia hÕt cho ®a thøc x2 + x + 1 C©u 5: Cho h×nh b×nh hµnh ABCD cã AD = 2AB. KÎ ®êng th¼ng qua C vµ vu«ng gãc víi AB t¹i E. Gäi M lµ trung ®iÓm cña AD. a. Chøng minh: tam gi¸c EMC c©n. b. Chøng minh: Gãc BAD = 2 gãc AEM. 4

c. Gäi P lµ mét ®iÓm thuéc ®o¹n th¼ng EC. Chøng minh tæng kho¶ng c¸ch tõ P ®Õn Me vµ ®Õn MC kh«ng phô thuéc vµo vÞ trÝ cña P trªn EC.

phßng GD- ®t huyÖn trùc ninh ®Ò chÝnh thøc

®Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 2002- 2003 M«n To¸n líp 8 Thêi gian lµm bµi 120 phót

Bµi 1: T×m sè tù nhiªn n biÕt: a. A = n3 − n2 + n − 1 lµ mét sè nguyªn tè. n4 − 16 b. C = 4 cã gi¸ trÞ lµ mét sè nguyªn. n − 4n3 + 8n2 + 16 c. D = n4 + 4n lµ mét sè nguyªn tè. Bµi 2. Cho a + b +c = 0; abc ≠ 0. a. Chøng minh: a3 + b3 + c3 -3abc =0 b. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: c2 a2 b2 P= 2 2 2 + 2 2 2 2 2 2 a +b −c b +c −a c +a −b Bµi 3: a. Gi¶i ph¬ng tr×nh: ( x − a) ( x − c) + ( x − b) ( x − c) = 1 ( b − a) ( b − c) ( a − b) ( a − c) b. T×m nghiÖm nguyªn d¬ng cña ph¬ng tr×nh: x2 - y2 + 2x - 4y -10 = 0 5

Bµi 4. Cho h×nh thang ABCD (AB//CD), O lµ giao ®iÓm cña hai ®êng chÐo. Qua O kÎ ®êng th¼ng song song víi AB c¾t DA t¹i E; c¾t BC t¹i F. a. Chøng minh : S∆AOD = S∆BOC b. Chøng minh: OE = OF. 1 1 2 + = c. Chøng minh: AB CD EF d. Gäi K lµ ®iÓm bÊt k× thuéc OE. Nªu c¸ch dùng ®êng th¼ng ®i qua K vµ chia ®«i diÖn tÝch tam gi¸c DEF.

phßng GD- ®t huyÖn trùc ninh ®Ò chÝnh thøc

®Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 2003- 2004 M«n To¸n líp 8 Thêi gian lµm bµi 120 phót

a2 + 4a + 4 C©u 1: Cho biÓu thøc: A = 3 a + 2a2 − 4a − 8 a. Rót gän A. b. T×m c¸c sè nguyªn a ®Ó A cã gi¸ trÞ lµ mét sè nguyªn. C©u 2. Cho x, y, z ®«i mét kh`¸c nhau vµ kh¸c 0. Chøng minh r»ng nÕu: x2 − yz y2 − xz z2 − xy th× ta cã: = = a b c a2 − bc b2 − ca c2 − ab = = x y z C©u 3. Gi¶i ph¬ng tr×nh: 1 1 1 + 2 + 2 = 18 a, 2 x + 9x + 20 x + 11 + 30 x + 13x + 42 x b, x2 + 3y = 3026 víi x, y ∈ N 6

C©u 4. Cho f(x) lµ mét ®a thøc víi hÖ sè d¬ng. BiÕt f(0); f(x) lµ c¸c sè lÎ. Chøng minh r»ng f(x) kh«ng thÓ cã nghiÖm nguyªn. C©u 5. Cho tam gi¸c ABC c©n t¹i A. Gäi M lµ trung ®iÓm cña BC. Trªn c¹nh AB lÊy ®iÓm D, trªn c¹nh AC lÊy ®iÓm E sao cho gãc DME b»ng gãc B. Chøng minh r»ng: 1 2 a. BD.CE = BC 4 b. DM lµ ph©n gi¸c cña gãc BDE. c. Chu vi tam gi¸c ADE kh«ng ®æi khi D, E chuyÓn ®éng trªn c¹nhAB vµ AC.

TØnh vÜnh phóc

®Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 2003- 2004 M«n To¸n líp 8 Thêi gian lµm bµi 120 phót

C©u 1. Cho biÓu thøc A

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful