Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị

Bài 15: Tính lượng giá trị thặng dư tư bản hóa (chuyển hóa thành tư bản) ở một
xí nghiệp khi biết:
• Tỷ suất giá trị thặng dư là 200%.
• Tư bản khả biến là 500USD.
• Hệ số tích lũy tư bản là 40%
Trả lời.
Áp dụng công thức ta có:
m’=

m
v

m'.v

x 100%

=> m = 100% =

200 %.500
= 1000
100 %

Lượng giá trị thặng dư tư bản hóa là ở 1 xí nghiệp là:
1000x40% = 400USD
Vậy lượng giá trị thặng dư tư bản hóa là 400 USD .
Bài 16: Một xí nghiệp năm thứ nhất có lượng tư bản đầu tư sản xuất kinh doanh
là 100 triệu USD, có cấu tạo hữu cơ tư bản là 4/1 và có tỷ suất giá trị thặng dư là
100%. Năm thứ hai, nhờ tích lũy đã làm cho lượng tư bản đầu tư sản xuất kinh
doanh lên đến 300 triệu USD và theo đó cấu tạo hữu cơ tư bản lên đến 9/1 và tỷ
suất giá trị thặng dư lên đến 150%. Hãy tính:
a) Tỷ suất lợi nhuận năm thứ nhất của xí nghiệp.

b) Tỷ suất lợi nhuận năm thứ hai của xí nghiệp.
Anh(chị) có nhận xét gì về sự thay đổi tỷ suất lợi nhuận giữa năm thứ nhất với
năm thứ hai, khi trình độ bóc lột của tư bản đối với công nhân tăng từ 100% đến
150%.

1

Phạm Thúy Hoa_509303039

30 = 45 100 % Tỷ suất lợi nhuận năm thứ hai của xí nghiệp là: 2 Phạm Thúy Hoa_509303039 .20 = = 20 100 % 100 % Tỷ suất lợi nhuận năm thứ nhất của xí nghiệp: m 20 P’ = c + v = 20 + 80 x100 = 20% b)Theo bài ra. có cấu tạo hữu cơ trung bình là 4/1 nên:  k = c + v = 1 0 0  v = 1 0 0x1 = 2 0  4 + 1  (triệu USD) =  > c 1 0 0 c =  v = 4 /1  4 + 1 x4 = 8 0 Áp dụng công thức: m’ = m x100 % v => m = m'.Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị Trả lời.v 100%. a) Theo bài ra ta có lượng tư bản đầu tư sản xuất kinh doanh là 100 triệu USD. lượng tư bản đầu tư sản xuất kinh doanh là 300 triệu USD cấu tạo hữu cơ tư bản là 9/1 nên ta có: 30 0  k = c + v = 3 0 v = 0 x1 = 3 0   9 + 1 (triệu USD) > c =   v = 9/1  c = 3 x90= 2 0 7 0  9 + 1 Áp dụng công thức: m m’ = v x100 % m'.v => m = 10 % = 150 %.

Trả lời. Hãy tính: a) Tỷ suất giá trị thặng dư của xí nghiệp đó. a) Theo bài ra. có cấu tạo hữu cơ tư bản là 4/1 nên ta có: 10 0 00  k = c + v = 1 0  c =0 0 x4 = 08 0 0 0   4 + 1 ( USD) c =   v = 4/1  v = 1 0x1 = 2 0 0 0 00 0  4 + 1 > Tỷ suất giá trị thặng dư của xí nghiệp đó là: m’ = M x100% = 200% v Số vòng chu chuyển tư bản 1 năm là: 365 = 4(vo ng ) 90 =>Ta có tỷ suất giá trị thặng dư hàng năm là: 4 x m’ = 4 x 200% =800% 3 Phạm Thúy Hoa_509303039 .Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị m 45 P’ = c + v = 300 x100% = 15% Tỷ suất lợi nhuận của năm thứ hai thấp hơn năm thứ nhất Bài 17: Một xí nghiệp có tổng tư bản đầu tư là 10000 USD. có cấu tạo hữu cơ tư bản là 4/1. tổng đầu tư là 10000 USD. có khối lượng giá trị thặng dư là 4000 USD. b) Tỷ suất gia trị thặng dư hàng năm là bao nhiêu khi biết thời gian của một vòng chu chuyển tư bản là 90 ngày.

a) Tiền công của công nhân làm việc trong xí nghiệp là: V = 10 x 120 = 1200 USD => khối lượng thặng dư thực tế là: m'.Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị Bài 18: Một xí nghiệp tư bản có tỷ suất giá trị thặng dư thực tế là 300%. Theo bài ra ta có: k = c+v = 50000 = 30000 + v => v = 50000-30000 = 20000 USD Lượng tư bản cố định chuyên vào sản phẩm 1 năm là: 4 30000 = 3000 USD 10 Phạm Thúy Hoa_509303039 . trong đó có 30000USD là tư bản cố định. tiền công của một công nhân là 10 USD và số công nhân làm việc trong xí nghiệp là 120 người.Hãy tính: a) Khối lượng giá trị thặng dư thực tế. Tính tốc độ chu chuyển chung của tư bản ứng trước khi biết: • Tư bản cố định sau 10 năm được đổi mới một lần • Tư bản lưu động mỗi năm chu chuyển 4 vòng (lần) Trả lời. b) Khối lượng giá trị thặng dư hàng năm thu được là bao nhiêu khi thời gian chu chuyển của tư bản 1 vòng là 120 ngày? Trả lời.v M = 100 = 300 x1200 = 3600 USD 100 Chu chuyển của trung bình hàng năm là: 365 = 3(vo ng ) 120 b) Khối lượng thặng dư hàng năm thu được là: 3 x M = 3600 x 3 = 10800 USD Bài 19: Một xí nghiệp có tổng tư bản ứng trước là 50000 USD.

nhà tư bản tìm mọi cách rút ngắn chu chuyển Bài 21: Tổng tư bản công nghiệp và thương nghiệp là 800 triệu USD. khối lượng giá trị thặng dư mà nhà tư bản thu được còn tùy thuộc tốc độ vận động của tư bản của 1 vòng tuần hoàn càng ngắn tức là tốc độ vận động của tư bản càng cao và ngược lại. Hãy tính: a) Quy mô tư bản ứng trước của năm thứ hai là bao nhiêu khi tốc độ chu chuyển chung của năm thứ hai là 2 vòng/năm. Anh(chị) có nhận xét gì về kết quả của sự tính toán đó? Trả lời a) Quy mô tư bản ứng trước của năm thứ hai là: 100000 x 2 = 200000 USD b) Quy mô tư bản ứng trước của năm thư ba là: 100000 x 4 = 400000 USD Nhận xét: Quy mô tư bản ứng trước càng lớn khi tốc độ ch chuyển chung tăng.6(vo ng ) 20000 Bài 20: Một xí nghiệp có quy mô tư bản ứng trước năm thứ nhất là 10000USD tương ứng với tốc độ chu chuyển là 1 vòng/năm. với tỷ suất lợi nhuận bình quân là 15%.Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị Tốc độ chuyển chung của tư bản ứng trước là: (20000 + 3000 ) x 4 = 4. Hãy cho biết các nhà tư bản thương nghiệp cần phải mua và bán hàng hoá theo giá bao nhiêu để họ và các nhà tư bản công nghiệp thu được lợ nhuận bình quân? Trả lời Lượng tư bản công nghiệp đầu tư sản xuất là: 5 Phạm Thúy Hoa_509303039 . lợi nhuận bình quân công nghiệp là 108 triệu USD. Với 1 lượng trung bình nhất định và trình độ bóc lột nhất định. b) Quy mô tư bản ứng trước của năm thứ ba là bao nhiêu khi tốc độ chu chuyển chung của năm thứ ba là 4 vòng/năm. Do đó.

a) Lợi nhuận của tư bản công nghiệp khi chưa có Tư bản thương nghiệp tham gia b) Lợi nhuận của tư bản công nghiệp thay đổi như thế nào khi có nhà tư bản thương nghiệp tham gia và ứng trước tư bản để kinh doanh là 10 triệu USD? Trả lời a) Theo bài.720 ) x 15% = 840 triệu USD Bài 22: Tư bản công nghiệp có quy mô tư bản đầu tư cho sản xuất là 240 triệu USD.v 200%.Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị Kcn = p 108 = = 720 triêuUSD p ' 15 % Các nhà tư bản thương nghiệp phải mua hàng hóa với giá là: 720 + 108 =828 triệu USD Các nhà tư bản thương nghiệp phải bán hàng hóa với giá là: 828 +(800. cấu tạo hữu cơ tư bản là 5/1 và tỷ suất giá trị thặng dư là 200%. cấu tạo hữu cơ tư bản là 5/1 nên ta có: 2 4 0  k = c + v = 2 4  v = 0 x1 = 4 0   5+ 1 ( triệu USD ) = c <   v = 5/1  c = 2 x54= 2 0 0 0  5+ 1 > Áp dụng công thức: m m’ = v  m= x100 % m'.Hãy tính. 40 = = 80 100 % 100% triệu USD  Tỷ suất lợi nhuận của tư bản công nghiệp là: 6 Phạm Thúy Hoa_509303039 . quy mô tư bản đầu tư cho sản xuất là 240 triệu USD.

mỗi tháng thu được một khoản lợi tức kà 250USD. 7 Phạm Thúy Hoa_509303039 . Lợi nhuận của tư bản công nghiệp khi có tư bản thương nghiệp tham gia là: 230 x 100 % = 76. - Cung về tư bản cho vay tăng nhanh hơn cầu về nó. lúc này nhà tư bản công nghiệp chỉ phải đầu tư tư bản là 230 triệu USD. Sở dĩ có sự thay đổi này là do 2 nguyên nhân: - Tỷ suất lợi nhuận bình quân có xu hướng giảm xuống. Tại sao cí sự thay đổi đó? Trả lời a) Tỷ suất lợi tức cho vay của năm đó khi mỗi tháng thu được một khoản lợi tức là 250 USD là: Z’ = 12 x 250 x100 = 12 % 25000 b) Khi mức lợi tức giảm còn 125 USD thì tổng lợi tức của năm đó là: Z’= 12 x125 x100 = 6% 25000 Nhận xét: Tỷ suất lợi tức cho vay của năm đó giảm một nửa từ 12% xuống còn 6% khi mức lợi tức mỗi tháng giảm xuống.67 3 triệu USD Bài 23: Một nhà tư bản cho vay có lượng tư bản đem cho vay là 25000 USD. giảm là bao nhiêu khi mức lợi tức mỗi tháng còn 125 USD.Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị m 80 P’= c + v = 240 (%) b)Khi nhà tư bản thương nghiệp tham gia và ứng tư bản là 10 triệu USD. Hãy tính: a) Tỷ suất lợi tức cho vay của năm đó. b) Tỷ suất lợi tức cho vay của năm đó tăng.

1% 2500 + 4000 Bài 25: Tính giá trị của một hàng hóa khi biết: • Tổng tư bản đầu tư để sản xuất ra 1000 đơn vị hàng hóa là 4000USD trong đó tư bản bất biến là 3200USD • Tỷ suất giá trị thặng dư là 200% Trả lời Tổng chi phí sản xuất hàng hóa: k=c+v =4000 = 3200 +v = 4000 => v =800USD Tỷ suất giá trị thặng dư : m m’ = v x100 = 200 %  m = 2v = 1600 USD  w = c + v + m = 3200 + 800 +1600 =5600 USD  giá trị của một hàng hóa là: 5600 = 5. Hãy tính: a) Lợi nhuận ngân hàng trong năm b) Tỷ suất lợi nhuận ngân hàng Trả lời a) Lợi nhuận ngân trong năm là: 5000 – 2500 + 3000 – 4000 = 1500 USD b) Tỷ suất lợi nhuận ngân hàng là: p p’ = k x100 = 1500 x100 = 23.Các khoản chi phí về nghiệp vụ ngân hàng trong năm là 4000 USD. Ngoài ra họ còn thu các khoản lệ phí thanh toán và kinh doanh vàng bạc đá quý là 3000USD.6USD 1000 Bài 26: Tính tỷ suất giá trị thặng dư của một xí nghiệp tư bản khi biết: 8 Phạm Thúy Hoa_509303039 .Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị Bài 24: Một ngân hàng công thương trong hoạt động cho vay họ thu được 5000USD lợi tức và hoạt động huy động tiền gửi họ phải trả lợi tức cho người gửi là 2500USD .

30000 x100 => M = = = 90000 USD v 100 100 Bài 28: Tính tỷ suất giá trị thặng dư của xí nghiệp khi biết: • Khối lượng giá trị thặng dư là 500000USD • Tiền công của mỗi công nhân là 100USD 9 Phạm Thúy Hoa_509303039 .v 300 . trong đó tư bản bất biến gấp 4 lần tư bản khả biến • Khối lượng giá trị thặng dư thu được của xí nghiệp đó là 2000USD Trả lời Theo bài ta có:  k = c + v = 5 0 c = 4 0 0 0 0 0  =  c = 4v  v = 1 0 0 0 > ( USD ) Tỷ suất giá trị thặng dư thu được của xí nghiệp là: m’= M 2000 x100 = x100 = 200 % v 1000 Bài 27: Một xí nghiệp tư bản trong quá trình sản xuất kinh doanh đã thuê 200 công nhân và trả tiền công cho mõi công nhân một tháng là 150 USD Tính khối lượng giá trị thặng dư thu được trong năm của xí nghiệp đó khi biết trình độ bóc lột của tư bản đối với công nhân làm thuê là 300% Trả lời Tiền công của công nhân làm việc trong xí nghiệp là: V = 200 x150 = 30000 USD Khối lượng giá trị thặng dư thu được của xí nghiệp là: m’ = M m'.Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị • Tổng tư bản đầu tư của xí nghiệp đó là 5000USD.

Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị • Tổng số công nhân được sử dụng là 50 người Trả lời Tiền công của công nhân làm việc trong xí nghiệp là: V = 100 x50 = 5000 USD Tỷ suất giá trị thặng dư của xí nghiệp là: m’ = M 500000 x100 = x100 = 10000 v 5000 10 Phạm Thúy Hoa_509303039 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful