Tương tác gen A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.

Lý do kh¸ch quan: NhiÖm vô ë trêng THPT lµ båi dìng thÕ hÖ trÎ trë thµnh nh÷ng ngêi lµm chñ ®Êt níc trong t¬ng lai. §©y lµ nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai ®îc gi¸c ngé lÝ tëng c¸ch m¹ng, lÝ tëng XHCN, cã tr×nh ®é v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt toµn diÖn, cã søc khoÎ, sù th«ng minh, cÇn cï, s¸ng t¹o ®Ó x©y dùng XHCN. §Ó cã ®îc ®iÒu ®ã cÇn ®Õn vai trß rÊt quan trän cña ngêi thÇy. ThÇy ph¶i lµ ngêi cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô v÷ng vµng, cã lßng nhiÖt t×nh, t©m huyÕt nghÒ nghiÖp, bªn c¹nh ®ã thÇy ph¶i biÕt vËn dông phï hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y – häc (PPDH) víi tõng kiÓu bµi, tõng néi dung kiÕn thøc ®Ó gióp HS vËn dông tèt kiÕn thøc lÝ thuyÕt vµo gi¶i bµi tËp vµ thùc tiÔn cuéc sèng. §ã lµ c¬ së lý luËn khiÕn t«i chän vÊn ®Ò nghiªn cøu nµy. 2. Lý do chñ quan Lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n sinh häc trong nhiÒu n¨m liÒn t«i nhËn thÊy viÖc vËn dông lý thuyÕt häc tËp cña häc sinh vµo gi¶i c¸c bµi tËp gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Trong c¸c bµi tËp vÒ di truyÒn ë ch¬ng tr×nh sinh häc líp 12 th× bµi tËp vÒ Tương tác gen lµ mét trong nh÷ng d¹ng bµi tËp võa ®a d¹ng, võa phøc t¹p vµ thêng ra trong c¸c ®Ò thi tèt nghiÖp, thi tuyÓn sinh vµo c¸c trêng ®¹i häc – cao ®¼ng. MÆt kh¸c theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh sinh häc líp 12 th× thêi lîng Ýt, kh«ng cã tiÕt gi¶i bµi tËp. Do ®ã ®a phÇn häc sinh trêng PTDT Néi Tró tØnh kh«ng gi¶i ®îc bµi tËp Tương tác gen .Qua thùc tiÔn gi¶ng d¹y nhiÒu n¨m t«i ®· ®a ra ph¬ng ph¸p vµ c¸c d¹ng bµi tËp ®Ó c¸c em häc sinh khèi 12 trêng PTDT Néi Tró tØnh vËn dông biÕt c¸ch gi¶i bµi tËp Tương tác gen §ã lµ c¬ së thùc tiÔn, lµ lÝ do chñ quan th«i thóc t«i quan t©m, tr¨n trë lùa chän nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy. 3. Môc ®Ých nghiªn cøu: Qua nghiªn cøu t«i muèn nªu lªn vÊn ®Ò lµ lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh cã thÓ vËn dông lý thuyÕt ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp Tương tác gen th«ng qua ph¬ng ph¸p vµ c¸c d¹ng bµi tËp, gióp HS tho¸t khái nh÷ng khã kh¨n víng m¾c khi lµm gi¶i bµi tËp. Ta ®· biÕt môc ®Ých cña gi¸o dôc kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ gióp HS n¾m b¾t tri thøc mµ ph¶i híng dÉn c¸c em c¸ch tiÕp thu vµ vËn dông tri thøc nh thÕ nµo. Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang

Tương tác gen V× vËy, qua nghiªn cøu t«i muèn nªu ra “c¸c d¹ng bµi tËp Tương tác gen trong ch¬ng tr×nh sinh häc 12” ®Ó häc sinh cã thÓ vËn dông gi¶i bµi tËp phÇn nµy tèt nhÊt. §ã lµ môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi. 4.§èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu, hiÖu qu¶ *§èi tîng nghiªn cøu ¸p dông: §èi tîng nghiªn cøu ë ®©y c¸ch gi¶i bµi tËp Tương tác gen - ¸p dông cho häc sinh khèi 12 trêng PTDT Néi Tró tØnh . *HiÖu qu¶ §a phÇn häc sinh sau khi n¾m ®îc c¸c d¹ng bµi tËp “Tương tác gen ” ®Ò vËn dông vµ lµm tèt c¸c bµi tËp trong c¸c s¸ch giao khoa, s¸ch bµi tËp, s¸ch tham kh¶o, c¸c ®Ò thi tuyÓn sinh… B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN A. HIỆN TƯỢNG TƯƠNG TÁC CỦA CÁC GEN ALEN I. Hiện tượng trội hoàn toàn 1. Thí nghiệm Ptc: Cây hoa đỏ x Cây hoa trắng F1: 100% cây hoa đỏ F1 x F1 F2: 705 cây hoa đỏ, 224 cây hoa trắng 3 1 F2 x F2: (tự thụ phấn từng cây) F3: 100% cây hoa trắng F2 cho toàn hoa trắng. 1/3 số cây hoa đỏ ở F2 cho F3 toàn cây hoa đỏ. 2/3 số cây hoa đỏ ở F2 cho F3: 3 hoa đỏ, 1 hoa trắng. Mennden kết luận: KH ở F2: 3 đỏ : 1 trắng là tỉ lệ: 1 đỏ t/c: 2 đỏ không t/c: 1 trắng t/c. 2. Giải thích thí nghiệm theo menden - Mỗi tính trạng đều do một cặp nhân tố di truyền qui định. - Bố, mẹ chỉ truyền cho con 1 trong 2 thành viên của cặp nhân tố di truyền. - Khi thụ tinh, các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo nên các hợp tử. - Tính trạng được biểu hiện ở thể dị hợp là tính trạng trội, còn tính trạng kia là lặn Qui ước: A: đỏ. a: trắng Sơ đồ lai: Ptc : AA x aa G: A a Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang

. Cơ sở tế bào học .Lôcut: vị trí xác định của gen trên NST.Để kí hiệu cho alen trội không hoàn toàn đối với 1 alen khác người ta sử dụng kí hiệu bằng chữ cái in hoa có gạch ngang ở phía trên thí dụ: A > a . O Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . a F2: AA. Hiện tượng trội không hoàn toàn: khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ F2 phân tính theo tỉ lệ 1:2:1 3. Hiện tương đồng trội .Tính trạng trội phải trội hoàn toàn . + Các gen phải nằm trên NST.Sự tương đồng giữ gen và NST: + Trong tế bào sinh dưỡng. aa Tỉ lệ kiểu KG: 1AA: 2Aa: 1aa Tỉ lệ kiểu hình: 3 đỏ: 1 trắng 3. . Giải thích thí nghiệm . B.Sơ đồ lai: Pt/c: AA x aa F1 Aa F2 Tỉ lệ KG: 1 AA : 2 Aa : 1 aa Tỉ lệ KH: 1 Quả đỏ : 2 quả hồng: 1 quả trắng III. Hiện tượng trội không hoàn toàn 1.P thuần chủng . Thí nghiệm: Ở dâu tây Pt/c Quả đỏ x Quả trắng F1 100% Quả hồng F1 x F1 F2 1 hoa đỏ : 2 hoa hồng : 1 hoa trắng 2.Tương tác gen F1: Aa 100% đỏ F1xF1: Aa x Aa G: A. các gen và các NST luôn tồn tại thành từng cặp. +Khi giảm phân tạo giao tử.Là hiện tượng di truyền của nhóm máu A. Aa. Điều kiện nghiệm đúng . các thành viên của cặp alen phân li đồng đều. a A. Aa.Alen: một trạng thái của gen 6. mỗi NST cũng phân li đồng đều về các giao tử.Mỗi gen quy định 1 tính trạng và nằm trên 1NST II.

O . IB Io Nhóm máu AB: IA IB V. đây là phép lai 2 cặp gen. Kết quả này có thể giải thích bằng tương tác bổ sung của 2 gen không alen như sau: Sơ đồ lai: Ptc: AABB x aabb G: AB ab F1: AaBb 100% hoa đỏ F1 x F1: AaBb x AaBb G: AB.Tương tác gen .Gen quy định nhóm máu có 3 alen: IA. IB. Hiện tượng một gen quy định nhiều tính trạng. Io -KG của các nhóm máu Nhóm máu A: IA IA.Hiện tượng đa hiệu của gen.Alen IA. F1 dị hợp 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Io -KG của các nhóm máu Nhóm máu A: IA IA. B. Ví dụ: Ở ruồi giấm V: quy định Cánh dài.Gen quy định nhóm máu có 3 alen: IA. IB là đồng trội so với alen Io IV. Ab. ab Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . câu IV bộ đề tuyển sinh năm 1996 VI. IB Io Nhóm máu AB: IA IB . Gen trội không át gen lặn làm xuất hiện tính trạng mới Ví dụ: D: mèo đen d: Mèo hung Dd: Mèo tam thể Đề 26. HIỆN TƯỢNG TƯƠNG TÁC CỦA CÁC GEN KHÔNG ALEN 1. ab AB. IA Io Nhóm máu B: IB IB. Tuy nhiên tỉ lệ phân li không phải 9:3:3:1 mà là 9:7. lông cứng B.Gen quy định hệ nhóm máu A. Ab. a. lông mềm v: quy định Cánh ngán. đốt thân dài. IB. Giải thích: F2 có 16 kiểu tổ hợp. Gen đa alen . aB. Tương tác bổ sung (bổ trợ). Thí nghiệm Pt/c: hoa trắng x hoa trắng F1 hoa đỏ F2 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng b. đốt thân ngắn. IA Io Nhóm máu B: IB IB. aB.

Cho F1 tự thụ phấn. Tương tác cộng gộp Thí nghiệm và giải thích: a.BKiểu hình 9 hoa đỏ : 3 A.bb 7 hoa trắng 3 aaB1aabb 1 Aabb 2 Aabb 1 aaBB 2 aaBb 1 aabb AABb AaBB AaBb AAbb AaBb Aabb AaBb aaBB aaBb Aabb aaBb aabb Ab AABb aB AaBB ab AaBb c.Tương tác gen F2: AB AB AABB Ab aB ab Kiểu gen 1 AABB 2 AaBB 2 AABb 4 AaBb 9 A. Khái niệm: Tương tác bổ sung là kiểu tác động qua lại của 2 hay nhiều gen không alen làm xuất hiện 1 tính trạng mới. Thí nghiệm: Lai 2 thứ lúa mì t/c hạt màu đỏ và hạt màu trắng. F1 xuất hiện 100% hạt đỏ. F2 xuất hiện 15 cây hạt màu đỏ (đỏ thẫm đến đỏ nhạt): 1 cây hạt màu trắng. Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . 2.

F1 tạo ra 4 loại giao tử và dị hợp 2 cặp gen. Thí nghiệm Pt/c: Gà trắng x Gà nâu F1: 100% Gà trắng F1 x F1 F2: 13 Gà trắng : 3 Gà nâu b. Tương tác át chế a. Ab. 3. Vậy màu đỏ thẫm hay đỏ nhạt phụ thuộc vào số gen trội có trong KG. aB. có hiện tượng tác động qua lại giữa các gen. Hai cặp gen cùng quy định tính trạng màu sắc hạt. ab AB. ab Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . đây là phép lai 2 cặp gen. Sơ đồ lai: Pt/c AABB x aabb GP AB ab F1 AaBb (Đỏ) F1xF1 AaBb x AaBb GP AB. ab F2 KG KH 1 AABB 1 AAbb 2 AABb. 2 aaBb 1 aaBB 1 aabb : 1 Hạt màu trắng c. Sơ đồ lai: Ptc: AABB x aabb G: AB ab F1: AaBb 100% hoa đỏ F1 x F1: AaBb x AaBb G: AB. aB. Ab. F1 dị hợp 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Khái niệm: Tương tác cộng gộp là kiểu tác động của nhiều gen trong đó mỗi gen đóng góp một phần như nhau vào sự biểu hiện của tính trạng. Ab. ab AB. aB. Giải thích: F2 có 16 kiểu tổ hợp. 2Aabb 15 Hạt màu đỏ 4 AaBb (từ đỏ thẫm đến đỏ nhạt) 2 AaBB. 15 tổ hợp còn lại chứa ít nhất 1 gen trội trong KG (hạt đỏ). Giải thích: F2 cho 16 tổ hợp.Tương tác gen b. Tuy nhiên tỉ lệ phân li không phải 9:3:3:1 mà là 13:3 Kết quả này có thể giải thích bằng tương tác át chế giữa các gen không alen. Trong số 16 tổ hợp ở F2 chỉ có một tổ hợp đồng hợp lặn (hạt trắng). Ab. aB.

bb 13 1 aabb 3 aaB3 Trường hợp 2 9 A. gen B quy định tính trạng nâu -Trường hợp 2: Gen B át chế.B3 aaB13 1 aabb 3 A. gen a không át chế Gen b quy định tính trạng trắng.B3 A.Tương tác gen F2: AB AB AABB Ab aB ab Kiểu gen 1 AABB 2 AaBB 2 AABb 4 AaBb Tỉ lệ KG F2 Trường hơp 1 9 A.bb 3 1 Aabb 2 Aabb 1 aaBB 2 aaBb 1 aabb AABb AaBB AaBb AAbb AaBb Aabb AaBb aaBB aaBb Aabb aaBb aabb Ab AABb aB AaBB ab AaBb hoặc -Trường hợp 1: Gen A át chế. gen b không át chế Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang .

Cách 3: nếu P có kiểu hình giống nhau đem lai với nhau ở F1 xuất hiện kiểu hình khác P thì kiểu hình ở P là kiểu hình trội vì Lặn lai với lạn không thể xuất hiện trội Trội lai với trội xuất hiện lặn Cơ thể trội ở P ở thể dị hợp b. Một số chú ý cần vận dụng giải bài tập. .Khi một gen đứng riêng rẽ ( không đóng vai trò át chế) nó mới có cơ hội biểu hiện thành kiểu hình do nó quy định d. Chú ý 2: Xác định kiểu gen của bố mẹ dựa vào tỉ lệ phân li . Hiện trượng trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn 1.Trường hợp 1: thế hệ con lai phân li theo tỉ lệ 3: 1 nghiệm đúng quy luật pân li nên P có KG: Aa x Aa . Khái niệm . Các bước làm bài tập Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . kiểu hình ở tỉ lệ 1 là kiểu hình lặn. Là hiện tượng trội không hoàn toàn P có KG: Aa x Aa 2. a. gen A quy định tính trạng nâu Kiểu hình F2 13 Gà trắng : 3 Gà nâu c. HIỆN TƯỢNG TƯƠNG TÁC CỦA CÁC GEN ALEN I.Cách 2: Ở thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 3 : 1 thì kiểu hình ở tỉ lệ 3 là kiểu hình trội . F1 đồng tính tính trạng của 1 bên P thì tính trạng xuất hiện ở F1 là tính trạng trội tính trạng không xuất hiện ở F1 là tính trạng lặn. Kết quả phép lai phân tích P có KG: Aa x aa . Kết luận: .Trường hợp 2: thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 1: 1.Trường hợp 3: thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 1: 2:1 . những gen trội này kìm hãm sự hoạt động của những gen trội kia và ngược lai (tương tác át chế gen trội) Hoặc những cặp gen lặn đóng vai trò át chế các gen khác Chương 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP TƯƠNG TÁC GEN A. Cách xác định tính trạng trội lặn .Kiểu gen mang 2 gen trội không alen. chú ý 1: . gen trội này sẽ kì hãm sự hoạt động của gen trội kia và ngược lại . .Cách 1: P thuần chủng khác nhau bởi các cặp tính trang tương phản .Tương tác gen Gen a quy định tính trạng trắng. Tương tác át chế là hiện tượng tác động qua lại của hai hay nhiều gen không alen .

khi F3 phântính theo tỉ lệ 1 đỏ: 1 vàng . .F1 toàn quả đỏ → F1 đồng tính 1 trong 2 tính trạng của P .F1 phân tính khi hai cây thuộc 1 trong 2 trường hợp sau Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang .Quy ước : A : quả đỏ → a: quả vàng .viết sơ đồ lai 2. .Tương tác gen Bước 1: Xác định tính trạng trội lặn – quy ước gen(áp dụng với hiện tượng trội hoàn toàn). Trường hợp không rõ 2 cây bố mẹ có thuần chủng hay không thì phải chọn kiểu hình hai cây cha mẹ như thế nào để F1 chắc chắn đồng tính Bài giải: 1. Quy ước kiểu gen ( áp dụng với hiện tượng trội không hoàn toàn).áp dụng chú ý 1 Bước 2: Xét sự phân tính của cặp tính trạng ở thế hệ lai Bước 3: Xác định kiểu gen của P dựa vào kiểu hình ở đề bài. chọn 2 cây F2 cho giao phấn hãy cho biết kiểu gen của hai cây đó trong các trường hợp sau .khi F3 phân tính theo tỉ lệ 3 đỏ: 1 vàng .kết quả lai tuân theo định luật nào ? viết sơ đồ lai từ P đến F2 2. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2 150 cây quả đỏ: 50 cây quả vàng 1.khi F3 đồng tính 3.F3 đồng tính quả đỏ → 2 cây cha mẹ Có KG: AA x Aa AA x Aa AA x aa 3.F2 phân li theo tỉ lệ 3 đỏ : 1 vàng Vậy quả đỏ là trội so với quả vàng và P là thuần chủng.viết sơ đồ lai – áp dụng chú ý 2 BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: cho cây cà chua quả đỏ giao phấn với cây cà chua quả vàng Thì F1 thu được toàn cây cà chua quả đỏ. .F3 phân li theo tỉ lệ 1 đỏ : 1 vàng → là kết quả của phép lai phân tích 2 cây cha mẹ Có KG: Aa x aa . .F3 phân li theo tỉ lệ 3 đỏ : 1 vàng → 2 cây cha mẹ đều dị hợp Có KG: Aa x Aa .

víi ruåi c¸i B thu ®îc tØ lÖ 1 x¸m: 1 ®en .Ruồi đực x ruồi cái C → 3 xám : 1 đen SDL: Aa x Aa .víi ruåi c¸i C thu ®îc 3 x¸m : 1®en cho biÕt kiÓu gen cña ruåi ®ùc vµ 3 ruåi c¸i trªn. nÕu ®µn ruåi trªn lµ 620 con th× sè ruåi con mçi lo¹i lµ bao nhiªu? gi¶ sö sè ruåi con trªn thùc tÕ b»ng sè ruåi con trªn lÝ thuyÕt 3.B.Víi ruåi c¸i A thu ®îc toµn th©n x¸m . cho 1 ruåi ®ùc giao phèi víi 3 ruåi c¸i A.Tương tác gen Có KG: Aa x Aa Hoặc Aa x aa Vì vậy có thể chọn dù chỉ 1 cây có kiểu hình quả đỏ thuộc tính trạng quả đỏ thì cây này có thể không thuần chủng → F1 phân tính F1 đồng tính khi một trong 2 cây P là thuần chủng Bài 2: ë mét loµi ruåi giÊm mÇu th©n do mét gen n»m trªn NST thêng quy ®Þnh khi theo dâi sinh s¶n cña mét cÆp ruåi th©n x¸m th× thÊy ®µn con cña chóng cã c¶ th©n ®en lÉn th©n x¸m 1.Quy ước gen: A : xám → a : đen 2. Bài Giải 1.Ruồi đực x ruồi cái A → toàn xám SDL: Aa x AA Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang .Ruồi đực x ruồi cái B → 1 xám : 1 đen SDL: Aa x aa . . F1 xuất hiện ruồi đen → P đều phải chứa a trong khi P có kiểu hình thân xám phải chứa A Vậy kiểu gen của P : Aa x Aa 3. F1 gồm xám lẫn đen → ít nhất 1 trong hai ruồi xám thuộc P là không thuần chủng (dị hợp) Vậy thân xám biểu hiện ở dị hợp phải là tính trạng trội còn thân đen là tính trạng lặn . cho biÕt tÝnh tr¹ng nµo lµ tréi.C . tÝnh tr¹ng nµo lµ lÆn? 2.

giải thích .Quy ước: A: vàng → Trắng KG của giống hạt vàng đã mua là Aa . Hiện tượng gen đa alen.Dựa vào cơ thể con có kiểu hình lặn các về tính trạng hoặc cơ thể dể tìm kiểu gen Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang .nếu kết quả thụ phấn là đồng tính (toàn hạt vàng ) thì cây bắp đó là thuần chủng và hạt thu được đó cũng thuần chủng . x¸c ®Þnh KG cña P vµ F1 2.Được xác định qua sơ đồ lai Aa x Aa 2.Bước 2: nhân giống bắp hạt vàng thuần chủng bằng tự thụ phấn SĐL AA x AA 3. Tiến hành lai .Bước 1: chọn ra bắp hạt vàng vì không biết hạt vàng có kiểu gen AA (thuần chủng) hay Aa không thuần chủng (Aa) nên phải gieo riêng đẻ tự thụ phấn .Thu được F1 gồm hạt vàng lẫn hạt trắng → phân tính giống hạt vàng đã mua không thuần chủng dị hợp .Tương tác gen Bµi 3: mét nhµ lµm vên mua ®îc gièng b¾p h¹t vµng ®em gieo chung ®Ó mong ®îc gièng b¾p h¹t vµng thuÇn chñng nhng khi thu ho¹ch «ng thu ®îc b¾p h¹t vµng lÉn b¾p h¹t tr¾ng 1. Víi ý ®Þnh lo¹i b¾p h¹t tr¾ng ra ®Ó chän gièng b¾p h¹t vµng thuÇn chñng th× nhµ lµm vên nµy ph¶i tiÕn hµnh nh thÕ nµo 3.Hạt trắng thuộc tính trạng lặn nó luôn thuần chủng với kiểu gen đồng hợp lặn II. Gi¶i thÝch t¹i sao l¹i cã hiÖn tîng trªn . giải thích hiện tượng kiểu gen của F1 a. Gây giống bắp hạt trắng thuần chủng .Đem giao chung là thực hiện phép lai Aa x Aa b. Mét nhµ lµm vên kh¸c a chuéng gièng b¾p h¹t tr¾ng h·y cho biÕt «ng nµy g©y gièng b¾p h¹t tr¾ng thuÇn chñng rÔ hay khã t¹i sao? cho biÕt mçi tÝnh tr¹ng do mét gen quy ®Þnh Bài Giải 1.Nếu kết quả thu được là phân tính thì tì cây bắp đó không thuần chủng và hạt thu được cũng không thuần chủng . KG của P và F1 .Hạt vàng biểu hiện ở F phải là tính trạng trội so với hạt trắng . hiện tượng đồng trội 1. Hướng dẫn làm bài tập .

SĐL P: IAIo x IoIo B.Kiểu gen của ông bà bảy và các con . CÁC DẠNG BÀI TẬP 1. Trường hợp 1: Lai một tính trạng thế hệ lai cho 16 tổ hợp Bước 1: Xác định tỉ lệ phân tính 1 tính trạng rút gọn ở đề bài Bước 2: Xác định số tổ hợp (Bằng tổng tỉ lệ kiểu hình rút gọn nhất ở đề bài) Bước 3: biện luận xẩy ra tương tác gen .BÐ 2 vµ bÐ 3 ®Òu cã nhãm m¸u A . vî «ng thuéc nhãm m¸u O hä cã 4 ngêi con trong sè nµy cã 1 con nu«i . Bài giải 1. Nhận một Io từ bố và nhận một Io từ mẹ .Xác định kiểu tương tác dựa vào tỉ lệ rút gọn ở đề bài Tỉ lệ: 9:6:1 . . Vậy ít nhất 1 trong 2 bố mẹ phải cho gen IB . Xẩy ra tương tác gen.Bé tư có nhóm máu B nên có kiểu gen IBIB hoặc IBIo . Bài tập vận dụng Bài 1: trong hÖ nhãm m¸u AOB ¤ng bÈy cã nhãm m¸u A. 9:3:3:1 là tương tác bổ trợ Tỉ lệ 15:1 là tỉ lệ của tương tác cộng gộp Tỉ lệ 13:3.Bà bảy mang nhóm máu O nên có kiểu gen IoIo . Từ đó kết hợp với kiểu hình của P suy ra kiểu gen của P 2. . 2.Vậy bé tư không phải là con ruột mà là con nuôi. 12:3:1. bÐ 5 nhãm m¸u O H·y x¸c ®Þnh ®øa bÐ nµo lµ con nu«i vµ kiÓu gen cña «ng bµ bÈy vµ c¸c con.BÐ 4 nhãm m¸u B.Tương tác gen . 9:3:4 là tỉ lệ của tương tác át chế.Ông bà bảy có nhóm máu A và O nên không thể cho gen IB .Ông bảy mang nhóm máu A nên có kiểu gen IAIo . 9:7 . HIỆN TƯỢNG TƯƠNG TÁC CỦA CÁC GEN KHÔNG ALEN Ở đây chỉ giới hạn ở trường hợp tính trạng tương tác do 2 gen không alen nằm trên 2 cặp NST thường khác nhau chi phối I.Theo nguyên tắc kiểu gen của con = nhận 1 giao tử từ Bố và nhận 1 giao tử từ Mẹ. Xác định đứa con nuôi .Quy ước KG P(F1 )là : AaBb Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang .Ở F1 hoặc F2 phân li theo tỉ lệ … =16 tổ hợp = 4 giao tử x 4 giao tử suy ra P hoặc F1 cho 4 loại giao tử nên dị hợp về 2 cặp gen không alen cùng quy định 1 tính trạng .Bé năm có nhóm máu O nên có kiểu gen IoIo.

Trường hợp 3: Lai một tính trạng thế hệ lai cho 4 tổ hợp( lai phân tích) Bước 1: Xác định tỉ lệ rút gọn của cặp tính trạng ở đề bài Bước 2: Xác định số tổ hợp Bước 3: biện luận xẩy ra tương tác gen .Ở F1 hoặc F2 phân li theo tỉ lệ …= 4 tổ hợp = 4 loại giao tử x 1 loại giao tử Cơ thể cho 4 loại giao tử phải dị hợp về hai cặp gen không alen cùng quy định 1 tính trạng Xẩy ra tương tác gen 1 bên cơ thể cho 1 loại giao tử nên phải đồng hợp _ Quy ước kiểu gen cơ thể dị hợp về 2 cặp gen: AaBb KG của cơ thể đòng hợp : aabb SDL: p AaBb x aabb Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . Bước 4: Xác định kiểu gen P hoặc F1 – viết sơ đồ lai và giải quyết các yêu cầu còn lại của đề bài 2. Trường hợp 2: Lai một tính trạng thế hệ lai cho 8 tổ hợp Bước 1: Xác định tỉ lệ rút gọn của cặp tính trạng ở đề bài Bước 2: Xác định số tổ hợp Bước 3: Biện luận xẩy ra tương tác gen .Tương tác gen Tỉ lệ kiểu gen chung ở thế hệ sau có dạng 9 A-B3A-bb 3aaB1aabb Sau đó gán tỉ lệ kiểu hình ở đề bài cho tỉ lệ kiểu gen chung ở trên sao cho thích hợp.Nếu là tương tác át chế thì chỉ đúng 1 trong 2 sơ đồ lai Bước 4: Xác định kiểu gen P hoặc F1 – viết sơ đồ lai và giải quyết các yêu cầu còn lại của đề bài 3.Ở F1 hoặc F2 phân li theo tỉ lệ …= 8 tổ hợp = 4 loại giao tử x 2 loại giao tử Cơ thể cho 4 loại giao tử phải dị hợp về hai cặp gen không alen cùng quy định 1 tính trạng Xẩy ra tương tác gen 1 bên cơ thể cho 2 loại giao tử nên phải dị hợp về 1 cặp gen _ Quy ước kiểu gen cơ thể dị hợp về 2 cặp gen: AaBb KG của cơ thể dị hợp về 1 cặp gen : Aabb hoặc aaBb SDL1: AaBb x Aabb SDL2: AaBb x aaBb Chý ý: .Nếu là tương tác bổ trợ vai trò của A và B là như nhau nên cả hai sơ đồ lai đều đúng .

25% chuột xám Cho biết gen quy định tính trạng nằm trên NST tường Hãy biện luận và viết sơ đồ lai các trường hợp nêu trên.5% chuột nâu: 6.5% chuột nâu: 12.Tương tác gen Bước 4: Xác định kiểu gen P hoặc F1 – viết sơ đồ lai và giải quyết các yêu cầu còn lại của đề bài Chú ý: . 8 tổ hợp. BÀI TẬP VẬN DỤNG 1. đây là phép lai 2 cặp gen. Kết quả này có thể giải thích bằng tương tác bổ sung của 2 gen không alen như sau: Sơ đồ lai: F1 x cơ thể thứ 3: AaBb x AaBb G: AB. xét phép lai 2: F2 phân li theo tỉ lệ 9 trắng: 6 nâu : 1 xám = 16 tổ hợp F1 dị hợp 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. 4 tổ hợp cũng xẩy ra tương tác gen kiểu đó .5% chuột xám Phép lai 2: được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 56. Ab. 4 tổ hợp thì trường hợp 16 tổ hợp xảy ra kiểu tương tác nào thì các trường hợp 8 tổ hợp. Tương tác bổ sung Bài 1: cho chuột F1 tạp giao với 3 chuột khác trong 3 phép lia sau Phép lai 1: được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 75% chuột trắng: 12. aB. ab F2: AB AB AABB Ab aB ab AABb AaBB AaBb AAbb AaBb Aabb AaBb aaBB aaBb Aabb aaBb aabb Ab AABb aB AaBB ab AaBb Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang .Trong đề bài cho cả 3 trường hợp 16 tổ hợp.Khi xét bao giờ cũng xét và biện luận trường hợp có 16 tổ hợp trước II. Bài giải 1. aB. ab AB. Tuy nhiên tỉ lệ phân li không phải 9:3:3:1 mà là 9:6:1.25%chuột trắng: 37. Ab.

kiểu hình có thể của chúng.25% chuột long xám Biết gen quy đinh tính trạng nằm trên NST thường Hãy biện luận và viết sơ đồ lai các trường hợp trên ? Bài giải Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . Xét trường hợp 1 .bb 3 aaB1aabb 1 Aabb 2 Aabb 1 aaBB 2 aaBb 1 aabb 9 trắng : 6 nâu : 1 xám b.75% chuột lông nâu: 6.Tìm kiểu gen của các thế hệ trong các trường hợp trên 2.5% chuột long xám .BKiểu hình 3 A. 2.Ở F1phân li theo tỉ lệ 6 trắng :1 nâu :1 xám= 8 tổ hợp = 4 loại giao tử x 2 loại giao tử F1 dị hợp về hai cặp gen có kiểu gen : AaBb Cơ thể mang lai dị hợp về một cặp gen : Aabb hoặc aaBb SDL: P AaBb x Aabb Bài 2: cho một số thứ ngô lùn lai với nhau ở F1 người ta thấy có 3 trường hợp sau.Tương tác gen Kiểu gen 1 AABB 2 AaBB 2 AABb 4 AaBb 9 A.5% chuột lông xám. Hãy phân tích đặc điểm di truyền của từng thứ ngô lùn .Phép lai 1: Được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 75% chuột lông trắng: 12.5% chuột lông nâu: 12.5% chuột lông nâu: 12. Đem con lai F1 ở trường hợp 3 lai với thứ ngô chưa biết kiểu gen chỉ thu được các con ở thế hệ sau gồm 8 tổ hợp khác nhau . Trường hợp 1: con cái có kiểu hình 3 lùn: 1 cao Trường hợp 2: con cái có kiểu hìn 1 lùn : 1 cao Trường hợp 3: con cái đều cao. Hãy xác định kiểu gen. Cho cây F1 lai với nhau thu được 92 cây cao: 69 cây lùn.Phép lai 3: Được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ: 75% chuột lông trắng: 18. Tương tác át chế Bài 1: Cho chuột F1 tạp giao với các chuột khác trong 3 phép lai sau: . . 1.Phép lai 2: Được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ: 50% chuột lông trắng: 37.

5% nâu : 12.5% xám = 4 trắng: 3 nâu: 1 xám = 8 kiểu tổ hợp =4 loại giao tử x 2 loại giao tử (2) cho 2 loại giao tử nên kiểu gen chứa 1 cặp gen dị hợp .Quy ước kiểu gen F1: AaBb .5% long nâu: 12.Tương tác gen 1.25% lông xám = 12loong trắng: 3 lông nâu: 1 lông xám = 16 kiểu tổ hợp = 4 giao tử x 4 giao tử . Xét phep lai 2 . F2 thu được 50% trắng: 37.B3 A.Tỉ lệ KG F2 thuộc dạng: Trường hơp 1 Trường hợp 2 9 A.Ở F2 xuất hiện kiểu hình lông xám thuộc kiểu gen aabb (1) chứa gen ab nên có kiểu gen Aabb (gen A át chế) hoặc aaBb (Gen B át chế) .F1 AaBb x (2).B9 A.5% lông xám = 6 lông trắng: 1 lông nâu: 1 lông xám = 8 kiểu tổ hợp = 4 loại giao tử x 2 loại giao tử (1) cho 2 loại giao tử nên kiểu gen chứa 1 cặp gen dị hợp . Xét phép lai 1 .F1 AaBb x (1).Ở F2 xuất hiện kiểu hình lông xám thuộc kiểu gen aabb (2) chứa gen ab nên có kiểu gen Aabb (gen B át chế) hoặc aaBb (Gen A át chế) .Viết 2 SĐL SĐL1: F1 AaBb x (2) Aabb Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang .bb 12 hoặc 3 aaB12 3 aaB1 aabb 3 1 3 A-bb 1 aabb 3 1 -Trường hợp 1: Gen A át chế gen không alen khác -Trường hợp 2: Gen B át chế gen không alen khác SĐL phép lai 3: F1: AaBb x AaBb 2. Cơ thể F1 và chuột (3) cho 4 loại giao tử phải dị hợp về 2 cạp gen không alen cùng quy định một tính trạng Xẩy ra tương tác gen Và tỉ lệ 12:3:1 là tỉ lệ của tương tác gen kiểu át chế . F2 thu được 75% lông trắng: 12. Xét phép lai 3 F2 Phân li theo tỉ lệ 75% lông trắng: 18.Viết 2 SĐL SĐL1: F1 AaBb x Aabb SĐL2: F1 AaBb x aaBb 3.75% lonng nâu: 6.

Tỉ lệ 9: 4: 3 là tỉ lệ kiểu tương tác át chế . Để F1 thu được các cây đều có chiều cao 110cm thì phải chon các cây P có kiểu gen và kiểu hình như thế nào? Lập sơ đồ lai. ở thế hệ F1 nhận được toàn chuột xám. Hãy xác định quy luật di truyền chi phối và giải thích sự hình thành mỗi loại kiểu hình có thể có về chiều cao của loài thực vật nói trên b. trong đó có một kiểu hình chiếm tỉ lệ 1/16. Biết gen quy định tính trạng nằm trên NST thường. Bài giải Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . thu được F2. Sự có mặt của mỗi fen trội làm cây giảm bớt chiều cao 5cm. chiều cao của cây được quy định bởi hai cặp gen không alen .Tương tác gen SĐL2: F1 AaBb x (2) aaBb Bài 2: Cho giao phối một nòi chuột đen với một nòi chuột trắng. c. Cây cao nhất có chiều cao là 120cm a. Cho hai cây F1 được tạo ra từ một trong các phép lai nói trên giao phấn với nhau. Hãy lập SĐL và nhận xét tỉ lệ kiểu gen kiểu hình ở F2. Cho F1 tạp giao đến F2 thu được 452 chuột xám: 202 chuột trắng và 146 chuột đen.Tỉ lệ KG F2 thuộc dạng: Trường hơp 1 Trường hợp 2 9 A.B9 3 A.B9 9 A.bb 4 3 -Trường hợp 1: Gen bb át chế -Trường hợp 2: Gen aa át chế SĐL P Aabb x aaBB F1 AaBb F1 Xx F1 AaBb x AaBb 3. Tương tác cộng gộp Bài 1: Ở một loài thực vật.F1 tạp giao được F2 452 xám: 202 trắng: 146 đen = 9 xám: 4 trắng: 3 đen = 16 kiểu tổ hợp = 4 giao tử x 4 giao tử . Biện luận và viết SĐL Bài giải .Quy ước kiểu gen F1: AaBb .bb 1aabb 3aaBhoặc 4 3 3 aaB1 aabb 3 A. Cơ thể F1 và chuột (3) cho 4 loại giao tử phải dị hợp về 2 cạp gen không alen cùng quy định một tính trạng Xẩy ra tương tác gen .

SĐL P: Aabb x Aabb .SĐL P: AABB x aabb . Do đó cặp chọn lai ở P có thể là: Aabb x Aabb.Quy ước kiểu gen F1: AaBb . Để F1 thu được các cây có chiều cao 110cm thì tất cả các cây F1 được tạo ra phải có mạng 2 gen trôi. F1 cho 4 loại gioa tử phải dị hợp về 2 cặp gen không alen . AABB x aabb . Quy luật di truyền chi phối và sự hình thành mỗi loại kiểu hình . ab AB.SĐL P: Aabb x aaBB c. . F2 có một loại kiểu hình chiến tỉ lệ 1/16 tức F2 có 16 tổ hợp= 4giao tử F1 x 4 giao tử F1. Ab. tức là có kiểu gen Aabb hoặc aaBb Cây cao 110cm mang hai gen trội. aB. tức là có kiểu gen AABB b. aB. tức là có kiểu gen AAbb hoặc aaBB hoặc AaBb Cây cao 105cm mang ba gen trội. tức là có kiểu gen AaBB hoặc AABb Cây cao 100cm mang tất cả gen trội. Mỗi một gen trội có mặt trong tổ hợp kiểu gen làm cây giảm bớt 5cm Vậy tính trạng chiều cao của cây được chi phối bởi quy luật tác động qua lại giữa các gen kiểu cộng gộp.SĐL P: aaBB x aaBB .Tương tác gen a.Theo đề bài 2 cặp gen không alen cùng quy định một cặp tính trạng về chiều cao của cây là hiện tượng tương tác gen. aaBB x aaBB.SĐL F1 AaBb x AaBb GF1 AB. Aabb x aaBB.Cây cao nhất là 120cm không mang gen trộ tức là có kiểu gen aabb Cây cao 115cm mang một gen trội. ab Lập bảng tổ hợp ở F2 suy ra được tỉ lệ kiểu gen kiểu hình ở F2 là F2 KG KH 1 AABB Cây cao 100cm 2 AABb 2 AaBB 4 AaBb 1 aaBB 1 AAbb 2Aabb 2 aaBb 1 aabb Trần Quốc Lập 4 Cây cao 105cm 6 Cây cao 110cm 4 Cây cao 115cm 1 Cây cao 120cm Trường DTNT Bắc Giang . Ab.

Quy ước kiểu gen F1 và cây thứ ba: AaBb .5% cây hoa màu trắng .Với cây hoa thứ hai được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 87.75% cây hoa màu đỏ: 6. aB. Vậy màu đỏ thẫm hay đỏ nhạt phụ thuộc vào số gen trội có trong KG. . Ab. Cây thứ 2 cho 2 loại giao tử phải dị hợp về 1 cặp gen nên có thể có kiểu gen là Aabb hoặc aaBb SĐL1: F1 AaBb x Aabb SĐL2: F1 AaBb Trần Quốc Lập x aaBb Trường DTNT Bắc Giang .Tỉ lệ 15: 1 là tỉ lệ của kiểu tương tác cộng gộp Trong số 16 tổ hợp ở F2 chỉ có một tổ hợp đồng hợp lặn (hạt trắng).Tương tác gen Bài 2: Cho một cây hoa F1 giao phấn với 3 cây hoa khác: . Hãy biện luận và viết sơ đồ lai cho mỗi trường hợp. Xét phép lai F1 với cây thứ 3 .F2 phân li theo tỉ lệ 15: 1 = 16 tổ hợp= 4 giao tử x 4 giao tử. Ab. Xét phép lai F1 với cây thứ 2 F2 phân li theo tỉ lệ 7: 1 = 8 tổ hợp = 4 giao tử x 2 giao tử. F1 dị hợp về 2 cặp gen không alen nên cho 4 loại giao tử. aB.25% cây hoa màu trắng. 15 tổ hợp còn lại chứa ít nhất 1 gen trội trong KG (hạt đỏ). ab F2 KG KH 1 AABB 2 AABb 2 AaBB 15 Hoa màu đỏ 4 AaBb 1 AAbb 2Aabb . F1 tạo ra 4 loại giao tử và dị hợp 2 cặp gen.5% cây hoa mầu đỏ: 12. . ab AB.Với cây hoa thứ nhất được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 75% cây hoa màu đỏ: 25% cây hoa màu trắng. 1 aaBB 2 aaBb 1 aabb : 1 Hoa màu trắng 2. Bài giải: 1. Sơ đồ lai: F1 AaBb x AaBb GP AB.Với cây hoa thứ 3 thu được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 93.

con lai F1 có trọng lượng 120kg. Mỗi gen nằm trên 1 NST. ab AB. Ab. NHỮNG ĐỀ XUẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN CHUYÊN ĐỀ 1. Xét phép lai giữa F1 với cây thứ nhất F2 phân li theo tỉ lệ 3: 1 = 4 tổ hợp = 4 giao tử x 1 giao tử. 1 gen còn lại nằm trên NST giới tính Bài 1: Ở một loài. Hiện tượng tính trạng do hai gen không alen nằm trên 2 nhiễm sắc thể khác nhau:1 gen nằm trên NST thường. aB. Các gen nằm trên NST thường Sơ đồ lai: P ♀ AABB x ♂ aabb G: AB ab F1: AaBb 100% mắt đỏ F1 x F1: AaBb x AaBb G: AB. Lai giống lợn ỉ thuần chủng. trọng lượng 60kg với lợn landrat thuần chủng trọng lượng 100kg. nếu kiểu gen có mặt 2 loại gen trội A và B cho mắt đỏ. Biện luận và viết sơ đồ lai C. còn nếu có mặt chỉ gen trội A hoặc B hay toàn gen lặn quy định mắt trắng.Tương tác gen 2. Bài giải Vì đề bài không rõ các gen quy định màu mắt nằm trên NST thường hay NST giới tính. Cho con cái mắt đỏ thuần chủng (AABB) giao phối với con đực mang toàn gen lặnđược F1. Ab. aB. Cho rằng 4 cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau tham gia hình thành tính trạng nói trên và con lai F1 đều dị hợp theo tất cả các gen đã cho. do đó phải xét các trường hợp sau 1. Cho F1 tiếp tục giao phối với nhau. Xác định kết quả thu được ở F2. F1 cho 4 loại giao tử vậy cây thứ nhất mang lai chỉ cho một loại giao tử có kiểu gen aabb SĐL: F1 AaBb x aabb Bài 3: gen tích lũy lên trọng lượng cơ thể (một gen gồm 2 alen): mỗi cặp alen chứa gen trội đều có tác dụng tăng trọng như nhau và đều tăng trọng gấp 3 lần cặp alen lặn. ab F2: AB AB AABB Ab aB AABb AaBB AAbb AaBb AaBb aaBB Aabb aaBb Ab AABb aB AaBB ab AaBb Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang .

đề 7. aY F1 AaXBXb . AaXBY F1xF1 AaXBXb x AaXBY Lập bảng thu được kết quả ở F2 Tỉ lệ kiểu hình ở F2: 9 mắt đỏ: 7 mắt trắng Trong đó có: 6/9 mắt đỏ là con cái.Tương tác gen ab Kiểu gen 1 AABB 2 AaBB 2 AABb 4 AaBb 9 A. SĐL : P ♀ AAXBXB x ♂ aaXbY ↓ GP AXB aXb. Trường hợp 3: Có hiện tượng liên kết không hoàn toàn(Tương tác gen. đề 59. đề 21. ! gem nằm trên NST giới tính Vì vai trò của A. đề 72. đề 75. đề 18.1 Dạng 1: Lai 2 tính trạng một tính trạng di truyền theo quy luật tương tác. Bài tập tổng hợp về tương tác gen 2. một tính trạng do một cặp gen quy định a. đề 49 bộ đề tuyển sinh năm 1996 Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . đề 9. đề 16. đề 93 bộ đề tuyển sinh năm 1996 c. đề 30. Trường hợp 2: có hiện tượng liên kết hoàn toàn(Tương tác gen. còn 3/9 mắt đỏ là con đực. còn 2/7 mắt trắng là con cái.Liên kết gen) Ví dụ đề: đề 4. đề 61.B là như nhau do đó gen nào nằm trên NST thường hay NST giới tính đều được.BKiểu hình AaBb Aabb aaBb aabb 1 Aabb 2 Aabb 1 aaBB 2 aaBb 1 aabb 3 A. đề 31. đề 20. đề 59 bộ đề tuyển sinh năm 1996 b.Hoán vị gen) Ví dụ đề: đề 5. 5/7 mắt trắng là con đực. đề 22. 2.bb 3 aaB- 1aabb 9 mắt đỏ : 7 mắt trắng 2. Trường hợp 1: các gen phân li độc lập(Tương tác gen – phân li độc lập) Ví dụ đề: đề 8. Trường hợp 1 gen nằm trên NST thường. đề 37.

Khi ¸p dông: HÇu hÕt c¸c em ®îc kÝch thÝch høng thó häc tËp. C. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1. đề 30 bộ đề tuyển sinh năm 1996 d. . yÕu kÐm cña HS trong qu¸ lµm bµi tËp bé m«n sinh häc nãi chung.Hướng dẫn học sinh nắm được các dạng bài tập . . x©y dùng ®Ó cã 1 ph¬ng ph¸p d¹y häc tèt nhÊt. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Giải pháp chủ yếu . ®ång nghiÖp tham kh¶o. a.Trường hợp 3: Có hiện tượng liên kết không hoàn toàn (Tương tác gen. đề 83. kinh nghiÖm nhá cña riªng t«i.§Ò tµi nµy cña t«i g¾n liÒn víi thùc tiÔn c«ng t¸c gi¶ng d¹y ë trêng PTDT Néi tró tØnh.Bài tập của từng dạng được vận dụng từ dễ đến khó .Trường hợp 2: có hiện tượng liên kết hoàn toàn (Tương tác gen. nhng t«i rÊt mong muèn ®îc b¹n bÌ. Ứng dụng thực tiễn trong công tác giảng dạy HiÖu qu¶ khi ¸p dông. ®a phÇn c¸c em vËn dông vµ lµm ®îc bµi tËp kho¶ng 90% häc sinh khèi 12.Liên kết gen) Ví dụ đề: đề 41.Tương tác gen 2. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh tr×nh Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang .Khi cha ¸p dông: Sè HS lµm ®îc bµi tËp tương tác gen lµ rÊt Ýt kho¶ng 10% tæng sè häc sinh khèi 12 lµm ®îc bµi tËp.Cho học sinh luyện và làm các đề thi 2. . ®ãng gãp. KÕt luËn. Trường hợp 1: các gen phân li độc lập(Tương tác gen – phân li độc lập) Ví dụ đề: đề 63 bộ đề tuyển sinh năm 1996 b.Hoán vị gen) Chương 3: BIỆN PHÁP. c. Khi ¸p dông chuyªn ®Ò nµy t«i thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan .2 Dạng 2: Lai hai tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen(mỗi tính trạng do 2 gen không alen quy định) 3.T«i nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy cã thÓ nãi ®©y chØ lµ mét s¸ng kiÕn. ⇒ Trªn ®©y lµ nh÷ng ®iÒu t«i thu ®îc qua thùc nghiÖm nghiªn cøu vµ thùc tÕ gi¶ng d¹y. Nã gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n. ®Æc biÖt ®èi víi m«n sinh häc vµ c¸ch lµm bµi tËp trong ch¬ng tr×nh sinh häc.

kÝnh mong ®îc sù gãp ý cña BGH. mong nhµ trêng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc ¸p dông réng r·i h¬n. .§Ò tµi nµy còng cã thÓ ¸p dung rÊt tèt ®èi víi häc sinh khèi 12 nãi chung. víi rÊt nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau. B¾c giang. 2.Tương tác gen bµy ch¾c kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. ngày 6 tháng 12 năm 2011 Người viết TrÇn Quèc LËp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang .KiÕn nghÞ . Mong b¹n bÌ.V× vËy t«i nhËn thÊy chuyªn ®Ò nµy cña t«i cã tÝnh kh¶ thi cao.Qu¸ tr×nh thùc nghiÖm trong thùc tÕ gi¶ng d¹y t«i ®· thu ®îc kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan.®Ò xuÊt. . ®ång nghiÖp tham kh¶o. tæ chuyªn m«n vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp.

Phương pháp giải bài tập sinh học – Phan Kì Nam NXB Đồng nai 4. Phương pháp giải bài tập sinh học – Nguyễn Văn Sang NXB Đà nẵng 5.Tương tác gen 1. Bài tập di truyền – Nguyên Minh công – NXB giáo dục 6. Tuyển chon – phân loại bài tập hay và khó – Vũ Đức Lưu – NXB Đại học quốc gia HN 7. S¸ch gi¸o khoa sinh häc 12 2. Bộ đề tuyển sinh năm 1996 Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . S¸ch bµi tËp sinh häc 12 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful