1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

bài tập ôn tập chương iii đại số 11
 u1 = 2

*
Cho dãy số (un) xác định bởi : 
un + 1, n∈N
un+1 = 2
CMR: 1 < un ≤ 2 , ∀n ≥ 1 .
Xét tính tăng giảm của các dãy số sau:
n2 + 1
a) un = n + 1 − n
b) un =
n
n
2 −1
( −1) n
c) un = n
d) un = n
2 +1
2
Xét tính bị chặn của các dãy số sau:
n
a) un = n 2 + 1
b) un =
n +1
2n − 1
sin(n 2 − 1)
c) un =
d) un =
n2
n
Tìm số hạng ban đầu và công sai của cấp số cộng biết :
 u4 − u2 = 72
 u1 + u7 = 26
a) 
b)  2
2
u5 + u3 = 144
u2 + u6 = 466
Năm số lập thành 1 cấp số cộng . Biết tổng của chúng bằng 5 và tích của chúng bằng 45. Tìm 5 số
đó.
Tìm số hạng ban đầu và công bội của cấp số nhân biết :
u7 − u4 = 216
u1 − u3 + u5 = 65
a) 
a) 
 u5 − u4 = 72
 u1 + u7 = 325
Tìm x biết:
a) Ba số: 5+x, 7+2x, 17+x theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng .
b) Ba số: 1+x, 9+x, 33+x theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân .
Tìm 3 số có tổng bằng 124, biết rằng chúng là 3 số hạng liên tiếp của 1 cấp số nhân và theo thứ tự
đó cũng là số hạng thứ nhất, thứ 11và thứ 13 của 1 cấp số cộng .
Tính:
u2 + u5 = 26
a) Tổng của 18 số hạng ban đầu của cấp số cộng (un) thoả mãn: 
 u6 − u3 = 12
b) 1+ a + a 2 + a3 + ... + a10 (a ≠ 1).

c) Tn = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + (n-1).n
Vừ Thanh Hũa .
Email: thanhhoa_heosua_93@yahoo.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful