CHỦ ĐỀ: ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2010

Phần 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I) Khái niệm: Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm) II) Biểu hiện:
1. 2. 3.

Sự gia tăng về sản lượng của nền kinh tế Sự gia tăng về tổng thu nhập của nền kinh tế Sự gia tăng về sản lượng bình quân đầu người

III) Ý nghĩa của tốc độ tăng trưởng kinh tế -Tăng trưởng kinh tế được thể hiện ở qui mô và tốc độ + Qui mô tăng trưởng phản ánh sự gia tăng nhiều hay ít + Tốc độ tăng trưởng được sử dụng với ý nghĩa so sánh tương đối và phản ánh sự gia tăng nhanh hay chậm giữa các thời kì,. Bản chất của tăng trưởng kinh tế là phản ánh sự thay đổi về lượng của nền kinh tế. Ngày nay, yêu cầu tăng trưởng kinh tế được gắn liền với tính bền vững hay việc đảm bảo chất lượng tăng trưởng ngày càng cao. IV) Các chỉ tiêu đánh giá tăng tưởng kinh tế: 1) Tổng giá trị sản xuất (GO) là tổng giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ được tạo nên trên phạm vi lãnh thổ của 1 quốc gia trong 1 thời kì nhất định (thường là 1 năm). 2) Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là tổng giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng do kết quả hoạt động kinh tế trên phạm vi lãnh thổ của 1 quốc gia tạo nên trong 1 thời kì nhất định. 3) Tổng thu nhập quốc dân (GNI) là tổng thu nhập từ sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng do công nhân của 1 nước tạo nên trong một khoảng thời gian nhất định. GNI = GDP + chênh lệch thu nhập nhân tố với nước ngoài 4) Thu nhập quốc dân (NI) là phần giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ mới sáng tạo ra trong 1 khoảng thời gian nhất định NI = GNI – Dp (khấu hao vốn cố định của nền kinh tế) 5) Thu nhập quốc dân sử dụng (NDI) là phần thu nhập của quốc gia dành cho tiêu dùng cuối cùng và tích lũy tuần trong 1 thời kì nhất định.

NDI = NI + chênh lệch về chuyển nhượng hiện hành với nước ngoài 6) Thu nhập bình quân đầu người (GDP/người, GNI/người) Sự ra tăng liên tục với tốc độ ngày càng cao của chỉ tiêu này là dấu hiệu thể hiện sự tăng trưởng bền vững 7) Giá để tính các chỉ tiêu tăng trưởng: +Giá so sánh: là giá được xác định theo mặt bằng của 1 năm gốc +Giá hiện hành là giá được xác định theo mặt bằng của năm tính toán +Giá sức mua tương đương được xác định theo mặt bằng quốc tế và hiện nay thường tính theo mặt bằng giá của Mỹ. +Chỉ số giảm phát DGDP V. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại: 1) Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế:  Nhân tố kinh tế: Đây là những nhân tố có tác động trực tiếp đến các biến đầu vào và đầu ra của nền kinh tế. a) Các nhân tố tác động trực tiếp tới tổng cung: Lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại thống nhất với mô hình kinh tế tân cổ điển về hàm sản xuất: Y = F(K,L,R,T) Và thống nhất với kiểu phân tích của hàm sản xuất Cobb-Douglas về sự tác động của các yếu tố tới tăng trưởng Y= T.Kα.Lβ.Rγ g = t + αk + βl + γr 4 yếu tố nguồn lực tác động trực tiếp tới tổng cung là: - Vốn (K): Vốn sản xuất đứng trên góc độ vĩ mô, xét trong mối quan hệ trực tiếp với tăng trưởng kinh tế, được đặt ra ở khía cạnh vốn vật chất gồm: nhà máy, thiết bị, nhà xưởng, các trang thiết bị được sử dụng như những yếu tố đầu vào trong sản xuất. Lý thuyết này thống nhất với mô hình Harrod – Domar về vai trò của vốn đầu tư với tăng trưởng kinh tế. Vốn là cơ sở để phát huy tác dụng của các yếu tố khác, vốn là cơ sở để tạo việc làm, để có công nghệ tiên tiến. g = s/k k: hệ số ICOR vẫn được coi là cơ sở để xác định tỉ lệ đầu tư cần thiết phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra hệ số ICOR còn được dùng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, phản ánh trình độ công nghệ kĩ thuật của sản xuất và mức đọ khan hiếm của các yếu tố nguồn lực.

trình độ tay nghề của người lao động… Tính chất tác động của các yếu tố tổng cung đến tăng trưởng kinh tế được thể hiện qua mô hình tổng cung. Vì vậy. cải tiến phương thức quản lý và nâng cao kỹ năng.Công nghệ kĩ thuật (T): được quan niệm là nhân tố tác động ngày càng mạnh đến tăng trưởng trong điều kiện hiện đại. lao động và năng suất yếu tố tổng hợp (TFP). vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực này.Lao động (L): Yếu tố lao động. gồm những thành tựu kiến thức và sự áp dụng phổ biến các kết quả nghiên cứu vào thực tế nhằm nâng cao trình độ phát triển chung của sản xuất.. b) Các nhân tố tác động đến tổng cầu: . yếu tố đất đai và tài nguyên có thể gia nhập dưới dạng yếu tố vốn K. những lao động có sáng kiến và phương pháp mới trong hoạt động kinh tế . còn có khía cạnh phi vật chất thường được nhấn mạnh trong những mô hình tăng trưởng hiện nay. nếu không có tài nguyên . Cùng với lượng đầu vào như nhau. lượng đầu ra có thể lớn hơn nhờ vào việc cải tiến chất lượng của lao động. Vì vậy. . đất đai thì sẽ không có sản xuất và cũng không có sự tồn tại của con người. 3 yếu tố trực tiếp tác động đến tăng trưởng kinh tế là vốn. tăng TFP gắn liền với áp dụng các tiến bộ kỹ thuật. ngoài khía cạnh vật chất gồm quy mô và số lượng lao động. Hiện nay trong nhiều mô hình tăng trưởng hiện đại. Xét trên phạm vi toàn thể giới.Tài nguyên đất đai (R): Tài nguyên thiên là một trong những yếu tố nguồn lực đầu vào của quá trình sản xuất. Đó là vốn nhân lực – những lao động có kỹ năng sản xuất. đổi mới công nghệ.tổng cầu (AD-AS). TFP (Total Factor Productivity) là chỉ tiêu đo lường năng suất của đồng thời cả “lao động” và “vốn” trong một hoạt động cụ thể hay cho cả nền kinh tế.

tổng cầu (AD-AS): . Theo nhà kinh tế Richard Rahn (1986) tăng trưởng sẽ đạt tối đa khi chi tiêu chính phủ là vừa phải và được phân bổ hết cho những hàng hoá công cộng cơ bản như cơ sở hạ tầng. .Trong kinh tế học vĩ mô có 4 yếu tố trực tiếp cấu thành tổng cầu gồm: .Chi cho tiêu dùng các nhân (C): gồm các khoản chi cố định. . Chi cho tiêu dùng cá nhân phụ thuộc vào tổng thu nhập khả dụng (DI) và xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC).M): thực chất là khoản chi phí ròng bỏ ra cho quan hệ thương mại quốc tế. gồm vốn đầu tư cố định và vốn đầu tư lưu động. bảo vệ luật pháp và quyền sở hữu. Đầu tư thuần túy lấy từ các khoản tiết kiệm tù các khu vực kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chi tiêu chính phủ theo % GDP Quy mô tối ưu . Các nhà kinh tế về cơ bản họ thống nhất với nhau rằng. Tính chất tác động của các yếu tố tổng cầu đến tăng trưởng kinh tế được thể hiện qua mô hình tổng cung. Giá trị nhập khẩu là giá trị cho các hàng hóa sử dụng trong nước nhưng không sử dụng các nguồn lực trong nước.Chi tiêu qua hoạt động xuất nhập khẩu (NX= X. chi thường xuyên và các khoản chi ngoài dự kiến. Đầu tư lưu khôi phục là đầu tư bù đắp giá trị hao mòn được lấy từ quỹ khấu hao.Chi cho đầu tư (I): là các khoản chi cho các nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp và các đơn vị kinh tế. mức chi tiêu chính phủ tối ưu tối với tăng trưởng kinh tế dao động trong khoảng từ 15 đến 25% GDP. Giá trị hàng xuất khẩu là các khoản phải chi tiêu cho các yếu tố nguồn lực trong nước.Chi tiêu hàng hóa chính phủ (G): gồm các khoản mục chi mua hàng hóa và dịch vụ của chính phủ.

tất cả lồng vào nhau.661 tỉ USD và GDP bình quân đầu người là 5100 USD. nền kinh tế Việt Nam sẽ đứng thứ 14 trên thế giới có tốc độ .kinh tế. phụ thuộc cao vào xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.xã hội .Cơ cấu tôn giáo . Theo dự báo của PwC thì vào năm 2025. Do đó. người ta không thể phân biệt và đánh giá phạm vi. đan xen.Nhân tố thể chế chính trị. Các nhân tố phi kinh tế không tác động một cách riêng rẽ mà mang tính chất tổng hợp. cho đến năm 2050.Sự tham gia của cộng đồng Phần 2: THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2010 Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 6 ở Đông Nam Á và lớn thứ 59 trên thế giới trong các nền kinh tế thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế xét theo quy mô tổng sản phẩm nội địa danh nghĩa năm 2009 và đứng thứ 128 xét theo tổng sản phẩm nội địa danh nghĩa bình quân đầu người. Đây là nền kinh tế hỗn hợp.Đặc điểm văn hóa-xã hội . Các nhân tố phi kinh tế bao gồm: . tạo nên tính chất đồng thuận hoặc không đồng trong quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước. Nhân tố phi kinh tế: Nhân tố phi kinh tế là các nhân tố tác động gián tiếp tới tăng trưởng kinh tế và không thể lượng hóa được mức độ tác động. nền kinh tế Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ 28 trong số những nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới với GDP danh nghĩa đạt 841.Cơ cấu dân tộc . mức độ tác động của từng nhân tố đến nền kinh tế.

Philippines và Maylasia) Nguồn: IMF Tính trung bình cả giai đoạn 1991-2010. quy mô tăng trưởng kinh tế: 1. Rõ ràng mức tăng trưởng mà Việt Nam đạt được trong hơn 20 năm qua là thuộc loại cao so với các nước trên thế giới.Trong đó. 2. năm 2010 Việt Nam có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 39 trên thế giới. Laos.57% giai đoạn 1991-2000.tăng trưởng cao nhất trong các nền kinh tế mới nổi (10. Theo IMF.78%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình trong giai đoạn 2001-2010 là 7. Năm cao nhất là 2005 đạt 8. 51% và giai đoạn 2006-2010 là 7%. 44%. tốc độ tăng trưởng giảm so với giai đoạn trước do nguyên nhân chính là ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008-2009). bình quân đầu người đạt 23000 USD/năm và sẽ đạt 70% quy mô của nền kinh tế Vương quốc Anh vào năm 2050. A.4%/năm. (sau Singapore.Tốc độ. giai đoạn 2001-2005 là 7. Thời gian tăng trưởng liên tục của Việt Nam đã vượt kỷ lục 23 năm của Hàn Quốc và hiện nay cũng chỉ thua Trung Quốc. thứ 6 trong khu vực. vì vậy giai đoạn có năm 2009 tăng trưởng thấp nhất trong thập kỷ này chỉ đạt 5. Trong giai đoạn 2006-2010. Thailand. mức tăng trưởng kinh tế thế giới đạt gần 7. Quy mô tăng trưởng kinh tế: . thấp hơn so với mức 7.3% mỗi năm) theo (PPP) là 3941 tỉ USD. 32%. đạt 6. 25%.

đến năm 2010 đã đạt 1168 USD/người. chúng ta nhận thấy khoảng cách phát triển đang dần được thu hẹp. khi . Tốc độ tăng trưởng GDP/người: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của VN liên tục giữ ở mức cao. GDP đầu người của Việt Nam chưa bằng 1/2 Phillipine hay Indonexia. thì đến năm 2007.September 2010 Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình kinh tế . February 2006. 10/281. tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn 1990-2008 là 7. GDP trên đầu người ước tính đạt khoảng 1. GDP trên đầu người của VN chỉ khoảng trên 100 USD. trong khi tốc độ tăng dân số được kìm hãm. VN lần đầu tiên thoát ra khỏi nhóm nước nghèo (nhóm nước có thu nhập thấp nhất thế giới). thì các con này đã thay đổi đáng kể sau 17 năm. Năm 1991. đã dẫn đến mức thu nhập GDP bình quân trên đầu người mỗi năm một tăng. GDP bình quân đầu người của Việt Nam (năm 2010) đứng thứ 130/183 quốc gia trên thế giới nếu tính theo PPP đạt 3143 USD/người/năm và đứng thứ 141/183 nếu tính theo GDP danh nghĩa đạt 1174 USD/người/năm. Tuy nhiên. Năm 2008. hơn 1/10 của Malaysia. GDP năm 2010 gấp hơn 3 lần GDP của năm 2001. GDP/người đã đạt 835 USD. Nếu so sánh thu nhập giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.047 USD/người. GDP/người tăng từ 416 USD (năm 2001) lên đến 1168 USD (năm 2010).Quy mô GDP tăng lên nhanh chóng. 1/3 và 1/5. đặc biệt khi tính GDP theo PPP. năm 2009 đã gấp 4 lần so với năm 1990. tăng trên 8 lần.56%/năm. Với mức thu nhập này. chỉ bằng 1/5 Thái Lan. Tốc độ tăng kinh tế cao. Nguồn: IMF Country Report No 06/52. Nếu năm 1990. lần lượt xấp xỉ 3/4. Tổng sản phẩm quốc nội GDP trong giai đoạn này tăng từ 31 tỷ USD (năm 2001) đến 101 tỷ USD (năm 2010). 3.xã hội năm 2010 và nhiệm vụ năm 2011 Theo IMF. IMF Country Report No.

Nếu như trong giai đoạn 1991 – 1995. yếu tố TFP đóng góp 20%. đặc biệt trong khu vực FDI: Vốn cam kết và vốn thực hiện của FDI (Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư) Tuy nhiên. Vốn đầu tư sản xuất(K) Theo như tính toán ban đầu. hệ số này là 6.một tỷ lệ làm cho tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt cao nhất thế giới. yếu tố số lượng lao động đóng góp khoảng 20%. lên đến 42%. tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dựa chủ yếu vào sự đóng góp của yếu tố số lượng vốn đầu tư. cao nhất trong 12 năm qua. năm 2006 đạt 41%. Tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP từ năm 2004 đến nay đều đã vượt qua mốc 40% (năm 2004 đạt 40. Cơ cấu: I. nhưng vẫn còn cao hơn nhiều so với khuyến cáo của WB: đối . kế hoạch năm 2008 còn cao hơn. năm 2009. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔNG CUNG 1.9%. ước năm 2007 đạt 40. Đây là tỷ lệ thuộc loại cao nhất thế giới. trong khi vào năm 1991 con số này là gần 80%. năm 2010.7%. yếu tố số lượng vốn đầu tư đã đóng góp khoảng 55%.4%). năm 2005 đạt 40. hiệu quả của vốn đầu tư cũng đang giảm thấp đến mức báo động với chỉ số ICOR tăng mạnh trong giai đoạn 1991 – 2009.5 thì đến giai đoạn năm 2007 – 2008. hệ số ICOR là 3. hiện đang giữ kỷ lục thế giới về số năm tăng trưởng liên tục. khi GDP bình quân tính bằng PPP năm 2008 chưa bằng 50% của nước này. hệ số ICOR tăng vọt lên 8. chỉ sau tỷ lệ trên dưới 44% của Trung Quốc .2.so sánh với Trung Quốc thì chúng ta có sự tụt hậu đáng kể. đã nhiều năm liền tăng hai chữ số.15. hệ số này giảm xuống còn 6.3%. Tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian qua chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố tích lũy vốn. B. nhưng Trung Quốc đưa ra mục tiêu giảm độ nóng của tăng trưởng và đẩy mạnh chống lạm phát do tốc độ tăng giá tính theo năm của tháng 2/2008 đã lên đến 8.

So sánh với các nước trong khu vực. Chiến lược này đã biến đổi đất nước từ nền kinh tế nông nghiệp đến những bước đầu của nền kinh tế công nghiệp hóa. Hệ số ICOR của Việt Nam và một số quốc gia châu Á Nguồn: Wrold Development Indicator và Economist Intelligence Unit 2010 2. bên cạnh chiến lược tăng trưởng dựa vào đầu vào. đó chính là nâng cao TFP. Khi các yếu tố đầu vào sẵn có và rẻ thì chiến lược này rất phù hợp. Đóng góp yếu năng suất tổng hợp (TFP) Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những thập kỷ qua phụ thuộc nhiều vào sự tích lũy của các yếu tố đầu vào đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). ICOR của Việt Nam gần gấp đôi. hệ số ICOR ở mức 3 là đầu tư có hiệu quả và nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững. Tỷ trọng đóng góp của một số yếu tố đến tăng trưởng kinh tế (20012009): . Hiện nay nền kinh tế nước ta phát triển ở mức cao hơn. thì phải định hướng vào nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và lao động.với một nước đang phát triển. có nghĩa là hiệu suất đầu tư chỉ bằng một nửa.

dịch vụ. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật và Chất lượng lao động (một phần thuộc khoa học và công nghệ). (2) thay đổi nhu cầu hàng hóa. nguồn tăng TFP chủ yếu dựa vào 5 yếu tố chính: (1) chất lượng lao động. 3 yếu tố được xác định là thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ là: Cơ cấu vốn. Đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng TFP của Việt nam giai đoạn 2006 – 2008 . (3) cơ cấu vốn.Nguồn: Tính toán từ các số liệu trong niên giám thống kê 2010 Các yếu tố đóng góp vào tăng TFP Dựa vào các kết quả nghiên cứu của Tổ chức Năng suất Châu Á – APO. (4) thay đổi cơ cấu kinh tế và (5) tiến bộ kỹ thuật. Trong số 5 yếu tố chính đóng góp vào tăng TFP như đã đề cập trên.

Nhân tố Lao động: Ở các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng đều có lợi thế về lao động nhiều. lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) thì tăng trưởng kinh tế Việt Nam là theo chiều rộng và dưới mức tiềm năng. giá rẻ. Tuy nhiên lợi thế này không phải là nhân tố có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế. mỗi năm nền kinh tế tạo ra khoảng 1.2010. tăng 11.680 nghìn người so với cuối năm 2000.17%. 3. Tổng số lao động làm việc tính đến thời điểm 1/7/2009 là 47. thể hiện qua tỉ lệ đóng góp của vốn. và tăng 4.2% (theo trang Diễn đàn Phát triển Việt Nam VDF).6% và vốn là 71.743 nghìn người và ước tính trong năm 2010 đạt khoảng 48.Nguồn: Kết quả đề tài nghiên cứu “Đóng góp của yếu tố khoa học và công nghệ vào TFP và tốc độ tăng GDP” năm 2010 do Trung tâm Năng suất Việt Nam – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp Viện Khoa học Thống kê và các chuyên gia kinh tế thực hiện Nếu phân tích cơ cấu đầu vào của tăng trưởng.756 nghìn người. bình quân trong giai đoạn 2006 . Tuy nhiên. thị trường lao động vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề: Mặc dù mỗi năm nền kinh tế tạo ra khoảng 1. tỉ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp là 14. Tính chung cả giai đoạn 2001-2010. nhưng số người lao động đến tuổi lao động hàng năm là rất lớn.2 triệu người lao động. Biểu đồ 9: Số lao động đang làm việc qua các năm Đơn vị: nghìn người . tạo áp lực lớn tới giải quyết công ăn việc làm của người lao động (xem Biểu đồ 9).775 nghìn người so với cuối năm 2006. lao động 14.2 triệu việc làm cho người lao động.

năng suất lao động không cao là một trong những nguyên nhân tác động tới chất lượng tăng trưởng Kinh tế ở Việt Nam. Tài nguyên thiên nhiên: Nhờ những ưu đãi của tự nhiên có nguồn tài nguyên lớn.0. Thái Lan gấp 4. nghiên cứu từ thực tiễn cho thấy. đặc biệt là các ngành công nghệ cao. đặc biệt là các dịch vụ buôn bán nhỏ. Lực lượng lao động phổ thông chưa qua đào tạo chiếm tỷ trọng lớn. Qua số liệu thực tế về phát triển kinh tế Việt Nam những năm qua cho thấy.39%.15% và 0.5% . Điều này cho thấy. Các chuyên gia cho rằng. phục vụ du lịch trong các khu vực phi chính thức khá phổ biến ở nước ta với mức đầu tư tương đối thấp. trong ngành công nghiệp . Với mức tăng 5.0.5 lần. nếu kinh tế tăng trưởng 1% thì việc làm tăng từ 0.38% 0. kinh tế tăng trưởng càng cao thì khả năng tạo việc làm càng nhiều trong điều kiện năng suất lao động không thay đổi nhiều.13% trong giai đoạn 2001-2010.1% 0. Malaysia gấp 12 lần và Hàn Quốc gấp 23.xây dựng đòi hỏi chi phí vốn sản xuất ban đầu lớn nên khả năng tạo việc làm thấp trong khi phát triển dịch vụ sẽ góp phần tạo ra nhiều việc làm nhất. Qua các cuộc khảo sát. 4.55%.Nguồn: Tổng cục Thống kê 2010 Xét trên góc độ toàn nền kinh tế. Nguồn tài nguyên thiên nhiên thường là cơ . cứ 1% tăng GDP trong nông nghiệp thì việc làm tăng thêm từ 0.3% .35%. tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam được cho là thấp so với các nước trong khu vực khi Trung Quốc gấp trên 2 lần so với Việt Nam. Do phụ thuộc vào năng suất lao động nên khả năng tạo thêm việc làm trong các ngành cũng khác nhau.5 lần. đa dạng nên nước ta có thể rút nhắn quá trình tích lũy vốn bằng cách khai thác các sản phẩm thô để bán hoặc để đa dạng hóa nền kinh tế tạo nguồn tích lũy vốn ban đầu cho sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước. Trình độ chuyên môn lành nghề của lực lượng lao động còn hạn chế.xây dựng và dịch vụ lần lượt là 0. tăng trưởng từ ngành công nghiệp .

phí về đất đai. Hải Dương là 2. Thuế tài nguyên mặc dù được áp dụng từ những năm 1990 và có được sửa đổi bổ sung năm 1998 nhưng doanh thu thấp. I. nếu tính trung bình mỗi tỉnh thu khoảng 3 tỷ thì cả nước cũng chỉ thu được khoảng hơn 200 tỷ đồng. nhập khẩu và cán cân thương mại 2006 Kim ngạch Xuất khẩu (triệu USD) Nhập khẩu (triệu USD) 3982 6 48561 4489 1 62765 6268 5 8071 4 5709 6 6994 9 7162 9 8400 4 2007 2008 2009 2010 . Mặc dù Việt Nam đã áp dụng các khoản thu từ tài nguyên và môi trường như: thu tiền sử dụng đất. đặc biệt về năng lượng giúp cho một quốc gia ít bị lệ thuộc hơn vào các quốc gia khác và có thể tăng trưởng một cách ổn định. các khoản thuế. Sự giàu có về tài nguyên. tài nguyên và bước đầu áp dụng một vài hình thức thuế/phí môi trường nhưng thu nhập từ những nguồn này còn rất khiêm tốn.9 tỷ. tiền thuê đất. năm 2004. Thành phố Hồ Chí Minh. sử dụng bền vững tài nguyên. có thể nói.sở để phát triển một số ngành công nghiệp khai thác. Tuy nhiên. không khuyến khích hành vi bảo tồn. Như vậy. hàng năm nhà nước vẫn phải trợ cấp khoảng 40% chi phí. Nhìn chung trong thời gian vừa qua. thu từ phí nước thải cả nước chỉ có khoảng 75 tỷ đồng (12 triệu USD) trong khi cả nước có tới 300 ngàn doanh nghiệp với một tỷ lệ lớn không đạt tiêu chuẩn môi trường. công nghiệp chế biến và cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành kinh tế khác. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔNG CẦU: 1. Phí thu gom rác thải sinh hoạt không đủ bù đắp được 60% chi phí cung cấp dịch vụ này. Tăng trưởng xuất nhập khẩu Xuất. phần đóng góp hiện nay của ngành tài nguyên môi trường trong tổng thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế là chưa phản ánh đúng nguồn lực của tài nguyên và môi trường của đất nước. độc lập khi thị trường tài nguyên thế giới bị rời vào trạng thái bất ổn. Ví dụ. góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nước. quá trình khai thác tài nguyên thiên nhiên để phản ảnh đúng mục tiêu tích lũy vốn cho quá trình phát triển kinh tế đất nước. con số tương ứng của Hải Phòng là 15 tỷ đồng. trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước mỗi năm chỉ thu trung bình khoảng 80 tỷ đồng thuế tài nguyên.

08 -8. dệt may đạt trên 11 tỉ USD..4 3 26.41 21.Cán cân thương mại (triệu USD) Nhập siêu/xuất khẩu Tốc độ tăng Xuất khẩu (%) Nhập khẩu (%) Thâm hụt cán cân thương mại (%) -5065 14203 12. vải tùng 27.09 -3.74 22.71 Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2010 Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2010 đạt 71.9%.2%.6 tỉ USD.92 25.5% của năm trước.4 tỉ USD.76 25. tăng 25.7%.34 180. Kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2000 .28 29.2%.60 13. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 2010 năm đạt 84 tỷ USD. tăng 6 mặt hàng so với năm 2009. Nhờ kiểm soát chặt nhập khẩu và thành tích của xuất khẩu nên nhập siêu hàng hóa cả năm khoảng 12. chất dẻo tăng 33. da giày đã vượt dầu thô “soán ngôi” top 3 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất.25 28. Việt Nam đã có 18 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD. kim loại thường khác tăng 57.51 22. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao. bằng 17.7%. giầy dép tăng 36%. điện tử máy tính và linh kiện tăng 30.1% so với năm trước.72 39.72 1802 9 1285 3 1237 5 17. tăng 20. thấp hơn mức 20% của kế hoạch và thấp hơn khá nhiều so với mức 22. Đặc biệt.12 17.3% kim ngạch xuất khẩu. Thủy sản.. Lần đầu tiên. đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu trong 26 mặt hàng chính. tăng 225. bao gồm xăng dầu.45 20.4%.82 28.5% so với năm 2009. nguyên phụ liệu dệt may. lúa mì tăng 70.93 28.2010 .93 29.

2. Nhập siêu năm 2010 đạt mức dưới 20% kim ngạch xuất khẩu. Nhập siêu cao và kéo dài trong nhiều năm. thâm hụt thương mại vẫn ở mức cao. Chi tiêu chính phủ Theo quan điểm của trường phái Keynes. Đây là nhân tố chính làm cán cân vãng lai thâm hụt khoảng 10% GDP và cán cân thanh toán thâm hụt khoảng 4 tỉ USD. . Nếu loại trừ đá quý. nhất là từ năm 2007 cho đến nay đã làm sụt giảm nguồn dự trữ ngoại hối. gói kích cầu thứ 2 (năm 2009) là cần thiết và một phần trong gói kích cầu thứ 2 nên là tăng lương cho những người lao động thuộc khu vực ngân sách nhà nước.Nguồn: Tổng cục Thống kê Tuy nhiên. chi tiêu chính phủ. kim loại quý xuất khẩu thì khả năng nhập siêu vẫn trên 23%. tăng nợ quốc gia và gây sức ép giảm giá đồng nội tệ. Từ đó có thể thấy kích cầu là đúng đắn. đặc biệt là các khoản chi tiêu thông qua vay nợ có thể thúc đẩy tảng trưởng kinh tế nhờ làm tăng tổng cầu của nền kinh tế. nhưng vẫn ở mức cao.

để duy trì mức tăng trưởng trong giai đoạn 2006 . Kết quả là thâm hụt ngân sách nhà nước trong giai đoạn này liên tục ở mức trên 5%. đặc biệt là đầu tư công.1 Nguồn: Bộ Tài chính 2010 Khác với Keynes.9 -5.6 -64.95 2005 2006 2007 2008 66.2010 khoảng 7% trong bối cảnh kinh tế vĩ mô suy giảm do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.6 -4. kéo dài và nợ công tăng nhanh.5 -6.2 2009 2010 -40. quy mô chi tiêu chính phủ của Việt Nam chiếm tới gần 30% GDP trong những năm gần đây cho thấy dấu hiệu tiêu cực của chi tiêu chính phủ tới sự tăng trưởng kinh tế.7 -48. Quy mô chi tiêu chính phủ ở một số nước châu Á . Mà hậu quả dễ thấy nhất là thâm hụt ngân sách lớn. Trong khi đó. giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ nền kinh tế vượt qua tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Bảng 3: Thâm hụt Ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2001-2010 Đơn vị: nghìn tỷ đồng Bội chi ngân sách theo phân loại BTC Việt Nam Tỷ lệ trong GDP (%) Bội chi ngân sách -4. đặc biệt trong năm 2009 tỷ lệ thâm hụt ngân sách đã ở mức 6.9 -5.9 -116.6 115.9%. bảo đảm việc làm và an sinh xã hội. nhà kinh tế học Richard Rahn cũng như nhiều nhà kinh tế học hiện đại cho rằng chi tiêu chính phủ tối ưu trong khoảng từ 15% đến 25% GDP.0 -5. Việt Nam đã thực hiện chính sách tài khóa theo hướng nới lỏng nhằm hỗ trợ tăng trưởng.Chính phủ thực hiện tăng chi tiêu và đầu tư. Trong khi tăng trưởng Việt Nam trong những năm qua còn lệ thuộc quá lớn vào vốn đầu tư.

3% GDP. nợ công chiếm 52. Key Indicators of Developing Asia and Pacific Countries. nợ Chính phủ ở mức 44.3 nghìn tỷ đồng. dư nợ quốc gia bằng 42. 3. Tính đến ngày 31/12/2009.9% GDP. Nhân tố vốn đầu tư (I) Về hiệu quả sử dụng vốn. chất lượng tăng trưởng và nghĩa vụ trả nợ trong tương lai của Chính phủ Việt Nam. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2010 theo giá thực tế ước tính đạt 830. Đến cuối năm 2010. mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam mới chỉ tập trung vào chiều rộng. trong đó có 1980 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và 4487. xấp xỉ 39 tỷ USD.TS Nguyễn Văn Nam – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định: “Trong suốt thời gian vừa qua.9% GDP.1% so với năm 2009 và bằng 41. tăng trưởng nhờ tăng vốn đầu tư. tăng 17. Việc duy trì mức bội chi ngân sách lớn trong một thời gian dài kể từ năm 2001 đã khiến mức nợ công của Việt Nam cũng gia tăng liên tục qua các năm và ảnh hưởng xấu tới ổn định kinh tế vĩ mô.6% GDP. khai thác tài nguyên và sức lao động chứ chưa tập trung vào tăng trưởng chiều sâu”. GS.6% GDP trong đó nợ Chính phủ chiếm 41.Nguồn: ADB (2007).5 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được Thủ tướng cho phép ứng trước để bổ .2% GDP và dư nợ công bằng 56.

Đà Nẵng 4.3 nghìn tỷ đồng.5 214.7 118. bằng 110. bằng 113% kế hoạch năm.7 nghìn tỷ đồng. Bộ Y tế 1050 tỷ đồng. bằng 89%.3 316.6%.3 nghìn tỷ đồng.3 nghìn tỷ . vốn từ ngân sách Nhà nước đạt 141. bằng 283.1 36. Bộ Công thương 3602 tỷ đồng. khu vực ngoài Nhà nước 299.9%.0 38.5 tỷ đồng. Hà Tĩnh 3. vốn khu vực Nhà nước là 316.6 nghìn tỷ đồng.7%.2%.2%.5 nghìn tỷ đồng. chiếm 38.2%. Bộ Văn hóa. Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước tính thực hiện 98.8% và tăng 18.7% kế hoạch năm 2010.9 nghìn tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải 8168 tỷ đồng.8%. chiếm 17. Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước do Trung ương quản lý đạt 42.7 nghìn tỷ đồng.8 So với năm 2009 (%) 117. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 5080 tỷ đồng.6%.4%.5 100. bằng 96. bằng 131.1% và tăng 24. chiếm 25. Hà Nội 12. bằng 99. trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt 1336.6 nghìn tỷ đồng. Trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm nay.sung và đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án quan trọng hoàn thành trong năm 2010.0 124. bằng 83. bằng 122.5 nghìn tỷ đồng. bằng 100.3 299.7% kế hoạch. bằng 104. chiếm 36. Ninh Bình 4.4% kế hoạch năm.5 tỷ đồng. Thể thao và Du lịch 569 tỷ đồng. khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 214. Bộ Xây dựng 689.4 Nguồn: Tổng cục thống kê Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước. bằng 69.1 25. bằng 87. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2010 Nghìn tỷ Cơ cấu đồng (%) TỔNG SỐ Khu vực Nhà nước Khu vực ngoài Nhà nước Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 830. trong đó một số địa phương có số vốn thực hiện lớn là: Thành phố Hồ Chí Minh đạt 15.4% kế hoạch.9%. bằng 88.1% tổng vốn và tăng 10%.8 nghìn tỷ đồng.1% tổng vốn đầu tư cả nước.1 110.

4. vốn đầu tư ngày càng tăng.49 đồng giai đoạn 2000 – 2005). bằng 183. . – Tăng trưởng cao nhưng đi kèm với gia tăng tình trạng bất bình đẳng. Động thái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chưa thể hiện rõ khả năng và quyết tâm thoát khỏi nguy cơ tụt hậu phát triển. Hải Phòng 2. Khoảng cách ngày càng tăng về phạm vi cũng như mức độ đói nghèo giữa các vùng và các dân tộc khác nhau.đồng. Ảnh hưởng của các yếu tố cầu đến tăng trưởng kinh tế Nguồn: Sài Gòn tiếp thị online (2007) I. Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trên trường quốc tế năng lực cạnh tranh còn hạn chế. ảnh hưởng lan tỏa rõ rệt. Nếu Việt Nam không có bước đột phá thì khả năng đuổi kịp Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực là không thể. hang hóa trong nước tuy đã được bảo hộ trong thời gian dài nhưng vẫn còn chất lượng kém. Một đồng chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình trong giai đoạn từ 2007 trở đi kích thích giá trị sản xuất tới 1. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn thấp. HẠN CHẾ CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM: – Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy cao nhưng chưa đủ để đưa đất nước ra khỏi tình trạng tụt hậu với các nước trên thế giới và trong khu vực. Nghệ An 2. Đặc biệt trong những năm gần đây còn bộc lộ rủi ro tiềm ẩn về tính bền vững của tăng trưởng. Từ năm 2001 đến nay. bằng 143. thậm chí còn bị các nước như Campuchia vượt lên trước.2%. – Tăng trưởng chủ yếu dựa trên những nhân tố theo chiều rộng. giá thành cao. Bà Rịa-Vũng Tàu 3 nghìn tỷ đồng.6%. bằng 102. – Tăng trưởng cao nhưng sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu.40% GDP.4 nghìn tỷ đồng. Chi tiêu hộ gia đình: Chi tiêu trong hộ gia đình đóng góp nhiều nhất trong quá trình thúc đẩy sản xuất.1%.9 nghìn tỷ đồng.4%. hằng năm chiếm trên 35% . bằng 133. đặc biệt ở khu vực doanh nghiệp quốc doanh.8 đồng (so với 1. không thể cạnh tranh trong nước chứ chưa nói đến khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.

Như vậy. – – – . thủy sản.cần phải đặt chất lượng tăng trưởng lên hàng đầu. Thúc đẩy xuất khẩu.… Tăng cường công tác xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường. người dân tăng được thu nhập. b. hạt tiêu. Nâng cao chất lượng hàng hóa trong nước để tăng tính cạnh tranh trong nước cũng như năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. hạn chế nhập siêu. thị phần xuất khẩu cho các doanh nghiệp. thế mạnh về công nghệ và các nguồn lực trong từng lĩnh vực. đời sống vật chất và tinh thần của người dân được tăng lên. góp phần giảm nhập siêu cả trước mắt và lâu dài. Tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất. về mặt số lượng. 2. Thúc đẩy xuất khẩu : – Tập trung những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như gạo.… nhằm khai thác được các tiềm năng. kinh doanh Ưu tiên nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như dịch vụ. góp phần đẩy nhanh đà phục hồi và đạt mục tiêu tăng trưởng. địa bàn. đồng thời việc sử dụng những thiết bị lạc hậu khiến cho môi trường bị tàn phá một cách nặng nề. công nghệ thông tin. dầu thô. Phải quan tâm tăng trưởng kinh tế có chất lượng với cả hai ý nghĩa: Tăng trưởng kinh tế có chất lượng làm cho tốc độ tăng trưởng của những năm tiếp theo cao hơn. chính sách phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp tăng lượng hàng hoá xuất khẩu. Dưới đây là một số giải pháp nhằm phát huy những thành tựu và khắc phục những hạn chế trong quá trình tăng trường của Việt Nam trong thời gian tới. – – 1. tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đồng thời có các cơ chế. dầu khí. Hạn chế nhập siêu: Khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ. Chính phủ cần đẩy mạnh đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan để rút ngắn thời gian thông quan và tiết giảm chi phí đối với hàng hoá xuất khẩu. Phần 3: GIẢI PHÁP CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Mức tăng tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian qua khá cao so với nhiều nước trên thế giới. cà phê. công nghiệp hàng tiêu dùng để tạo ra được nhiều hàng hóa trong nước chất lượng cao thay thế hàng nhập khẩu. dệt may. Nhưng thực tế chất lượng tăng trưởng chưa cao. thủ công mĩ nghệ. kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi khá nhanh sau một số năm suy giảm.– Tăng trưởng cao kéo theo tình trạng khai thác cạn kiệt tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Sống dựa vào khai thác tài nguyên đã khiến lượng tài nguyên sụt giảm nhanh chóng. cải thiện cán cân thanh toán a. Và tăng trưởng có chất lượng đảm bảo kinh tế vĩ mô ổn định. điều.

ổn định chính trị xã hội . mặt bằng sản xuất để cải thiện môi trường đầu tư. tổ chức. kinh doanh. đăng ký kinh doanh. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực : – Các nguồn lực kinh tế nước ta khá phong phú nhưng chưa đươc khai thac và sử dụng có hiệu quả. – Nhà nước cũng cần có những cơ chế. hạn chế nhập siêu. tránh hiện tượng đầu tư dàn trải. doanh nghiệp.– Tăng cường kiểm tra. phí. Việc phát hành trái phiếu chính phủ cũng cần được khuyến khích nhằm huy động vốn nhàn rỗi từ các tầng lớp dân cư. kinh doanh. – Nhà nước cũng cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước để thu hút vốn từ các nhà đầu tư tư nhân. sử dụng hợp lý các nguồn vốn đầu tư: Tăng nguồn vốn đầu tư cho phát triển trên quan điểm vốn trong nước là quyết định. sử dụng và phát triển các nguồn lực: a. giám sát xuất xứ hàng hoá. đặc biệt là trong đầu tư xây dựng cơ bản. mở rộng phạm vi và đối tượng nộp thuế. vốn nước ngoài là quan trọng. – Giảm lãi suất cho vay đến mức thị trường chấp nhận được nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp.. chính sách rõ ràng. Trong nước : – Khuyến khích huy động vốn từ tiết kiệm hộ gia đình. Thực trạng đó đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực kinh tế. kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu những mặt hàng chưa thực sự cần thiết.. tiêu chuẩn an toàn để bảo đảm chất lượng hàng nhập khẩu.đơn giản hóa các thủ tục đầu tư. trước hết là đối với những mặt hàng trong nước sản xuất được hoặc không khuyến khích nhập khẩu để hạn chế nhập siêu. thực phẩm. lệ phí và các biện pháp thích hợp đối với hàng nhập khẩu để kiểm soát nhập khẩu. Huy động.. minh bạch nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách. vay được vốn để phát triển sản xuất. Cũng nhằm thúc đẩy xuất khẩu. lãng phí. nuôi dưỡng nguồn thu.  Nước ngoài : – Để thu hút FDI cần chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng. doanh nghiệp nhỏ và vừa. chính phủ. – Ưu tiên các nhà đầu tư lớn. trước hết là đối với hàng nông sản. thuốc bảo vệ thực vật. 3. Kết hợp tốt giữa nhà nước và thị trường trong việc phân bổ. doanh nghiệp xuất khẩu. nhất là khu vực nông nghiệp nông thôn.. cần sử dụng linh hoạt các công cụ thuế. thuốc chữa bệnh. những dự án đầu tư trưc tiếp nước ngoài công nghệ cao. – Chính phủ cần tăng thu ngân sách bằng các chính sách thuế theo hướng khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. cá nhân. hạn chế những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ  . tiếp cận vốn. mặt hàng trong nước đã sản xuất được.

Nhà nước tạo điều kiện rộng rãi hơn nữa cho các doanh nghiệp chủ động trong hoạt động đổi mới công nghệ.– thuần túy khác thác lợi thế vốn có về lao động giá rẻ. Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất trực tiếp đào tạo nghề cho người lao động – – d. nhu cầu nhân lực. hệ thống pháp luật kinh tế. Tổ chức phân cấp quản lý b. đồng thời các cơ quan Nhà nước cần tạo áp lực cần thiết để các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận và đổi mới công nghệ. Bên cạnh đó.  – – – – – Giảm tỷ lệ thất nghiệp : Đầu tư. khả năng đáp ứng của lực lượng lao động hiện có. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Giải quyết việc làm để sử dụng số lượng lao động là 1 trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu ở nước ta. phát triển những ngành sử dụng nhiều lao động như: dệt may. Hạn chế gia tăng dân số bằng các biện pháp tuyên truyền. Sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật về thị trường khoa học – công nghệ. cần coi đó là 1 chủ trương có tính chiến lược để nhanh chóng nâng cao trình độ công nghệ. tiền tệ 1 cách hợp lý để làm gia tăng tổng cầu nhằm kích thích các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất. y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe để nâng cao thể lực. chế biến… Cần áp dụng chính sách tài khoá. Phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Quan tâm phát triển giáo dục . gia dày.đào tạo. luật đầu tư… Chú trọng ưu tiên thu hút đầu tư trực tiếp từ các công ty xuyên quốc gia hàng đầu thế giới. trí lực cho người lao động. thị trường tiêu thụ tại chỗ và gây ô nhiễm môi trường . cần chú trọng khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên theo hướng bền vững. cho công tác nghiên cứu ứng dụng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu. c. cơ cấu ngành nghề cần đào tạo… để có chính sách định hướng và hỗ trợ đào tạo. . tính toán số lượng. đồng thời nâng cao chất lượng để nâng cao hiệu quả lao động lại là một vấn đề lâu dài. kỹ thuật vào tăng trưởng kinh tế: – Cần có những chính sách hỗ trợ ứng dụng cho công nghệ cao. giáo dục dân cư về KHHGD… –  – Nâng cao chất lượng lao động: Tăng cướng công tác dự báo: về nhu cầu đầu tư. luật môi trường. theo đó thu hút được nhiều lao động.

hiệu quả. Theo đó. hiệu quả.000 USD. Như vậy.5%/năm. Tỉ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng 85% trong GDP. nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 là: Kiềm chế lạm phát. Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 “về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát. kết luận số 02-KL/TW ngày 16/3/2011 của Bộ Chính Trị nêu rõ: “… Mục tiêu. với một số công trình hiện đại. GDP năm 2020 theo giá so sánh bằng khoảng 2. nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. đảm bảo an sinh xã hội” là nền tảng cho mọi cơ chế và có tính xuyên suốt cho các năm tiếp theo.ý kiến của công chúa: Đánh giá chung: Xu hướng tăng trưởng trong thời gian tới: Nhấn mạnh vào tăng trưởng bền vững. Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%. ổn định kinh tế vĩ mô.3%/năm.2 lần so với năm 2010. Hệ số ICOR kém hiệu quả so với nhiều nước. tỉ lệ lao động nông nghiệp khoảng 30 . cộng hai yếu tố trên đóng góp tới 75%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. yếu tố còn lại chỉ đóng góp khoảng 25%.5 . Xây dựng cơ cấu kinh tế công nghiệp. Nông nghiệp có bước phát triển theo hướng hiện đại. theo chiều rộng. Đóng góp của TFP (năng suất các yếu tố tổng hợp) vào tăng trưởng vẫn còn thấp. Giá trị sản phẩm công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 40% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. ổn định kinh tế vĩ mô. đảm bảo an sinh xã hội…” Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 6-6. Yếu tố năng suất tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng đạt khoảng 35%. cơ cấu lại nền kinh tế. yếu tố tăng số lượng vốn đã đóng góp tới 55%. tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chủ yếu vẫn là về số lượng. chất lượng tăng trưởng vẫn thấp.35% lao động xã hội. dịch vụ hiện đại. Kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ. đổi mới mô hình tăng trưởng. (Theo dự thảo chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020) Trong tổng tốc độ tăng trưởng kinh tế. Thực hành tiết kiệm trong sử dụng mọi nguồn lực. trong khi vẫn cần rất nhiều vốn. giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP 2. Tỉ lệ đô thị hoá đạt trên 45%. GDP bình quân đầu người tuy có sự tiến bộ. . nhưng so với các nước cùng trình độ phát triển thì không đạt chỉ tiêu. GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3. nông nghiệp. yếu tố tăng số lượng lao động đóng góp khoảng 20%. bền vững.

mà muốn tăng trưởng bền vững thì tăng trưởng phải có chất lượng. Để đạt được mục tiêu trong dài hạn. cần có sự tăng trưởng bền vững. . khủng hoảng và suy thoái kinh tế. Mà tăng trưởng của Việt Nam không chỉ chủ yếu theo chiều rộng mà cơ cấu kinh tế còn lạc hậu. Điều đáng quan tâm là làm sao chúng ta phải đảm bảo việc giảm dần được cán cân thanh toán. đồng thời. năng lực cạnh tranh còn nhiều yếu kém.. Chất lượng tăng trưởng thấp còn thể hiện qua chỉ số ICOR cao cơ cấu trong nền kinh tế thiếu tính bền vững. Tỷ lệ đầu tư trên GDP của Việt Nam luôn ở mức cao so với các nước trong khu vực.. tránh được một số rủi ro cho nền kinh tế. Ổn định được kinh tế vĩ mô song không phải theo nghĩa là ổn định theo từng tháng. từng quý mà là ổn định trong dài hạn.Chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp thể hiện ở sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. tính hiệu quả của kinh tế thấp. chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. Chính điều này củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp. sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu. Chất lượng tăng trưởng thấp đang đe dọa đến tính ổn định và sự bền vững phát triển kinh tế trong tương lai. Chất lượng tăng trưởng thấp kéo dài là tiền đề gây nên lạm phát. từ đó cũng cố giá trị đồng tiền. năng lực cạnh tranh quốc gia chưa cao.hiệu quả kinh tế và năng suất lao động cũng rất thấp. ICOR càng cao đồng nghĩa với hiệu quả đầu tư trong nền kinh tế càng thấp. rồi sau đó mới tính đến giảm thâm hụt ngân sách.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful