BÀI TẬP SOLVER

Bài tập 1 : Một xí nghiệp X hoạt động sản xuất một loại sản phẩm trong 3 tháng 1, 2, 3. Do có sự phát triển về giá nguyên vật liệu, năng lượng , X công nên theo dự tính chi phí sản xuất sẽ phát triển theo các tháng. Bảng dưới đây cho biết số lượng sản phẩm cần cung cấp và chi phí cho mỗi sản phẩm trong tháng. Số sản phẩm Chi phí trong giờ hành chính Chi phí ngoài giờ hành chính T1 83 30 34 T2 90 32 36 T3 120 34 38

Mỗi tháng xí nghiệp có thể sản xuất tối đa là 100 sản phẩm trong giờ hành chính và 15 sản phẩm ngoài giờ hành chính Chi phí lưu kho cho mỗi sản phẩm là 2 USD/tháng lập kế hoạch sản xuất tối ưu cho sản phẩm Bài 2 : Một xưởng sản xuất 3 sản phẩm : vi tính , máy catset, loa .Mổi sản phẩm được lắp ráp từ những phụ kiện trong kho. Có 5 loại vật tư phụ kiện : khung máy, đèn hình, bộ loa, bộ nguồn, bản mạch điện tử. Mục tiêu là sản xuất đầy đủ các sản phẩm để có lãi nhiều nhất với số vật tư phụ kiện còn tồn trong kho . Số vật tư tồn đầu kỳ là 450 khung máy, 250 đèn hình, 800 bộ loa, 450 bộ nguồn, 600 bản mạch điện tử.Mục tiêu là sản xuất đầy đủ các sản phẩm để có lãi nhiều nhất với số vật tư phụ liệu còn trong kho.Số vật tư tồn đầu kì là 450 khung máy,250 đèn hình,800 bộ loa,450 bộ nguồn,600 bản mạch diện tử Định mức cho mỗi sản phẩm như sau: -Tivi:1khung,1 đèn hình,2 bộ loa,1 bộ nguồn,2 bản mạch điện tử -Catset:1 khung,2 bộ loa,1 bộ nguồn,1 bản mạch điện tử -Loa:1 bộ loa, 1 bản mạch điển tử Lãi cho mỗi sản phẩm được tính là: -Tivi: 75 USD, Catset:50USD , Loa:35USD

Bài 3: Năng lực sản xuất cho phép sản xuất tối đa là 500 tấn sản phẩm 1,200 tấn sản phẩm 2 mỗi ngày.Cả 2 sàn phẩm đều sản xuất từ cùng 1 loại nguyên vật liệu,mỗi tấn sản phẩm 1 cần 5 thùng nguyên vật liệu,mỗi tấn sản phẩm 2 cần 6 thùng nguyên vật liệu.Mỗi ngày xí nghiệp chỉ có thể có tối đa 3600 thùng nguyên vật liệu.Để sản xuất 1 tấn sản phẩm 1 cần 1 công nhân và 1 tấn sản phẩm 2 cần 2 công nhân.Mỗi ngày xí ngiệp có 960 công nhân làm việc.Mỗi tấn sản phẩm 1 có lợi nhuận là 7USD và mổi tấn sản phẩm 2 có lợi nhuận 10USD.Mổi ngày xí nghiệp nên sản xuất mỗi loại sản phẩm với số lượng là bao nhiêu để tối đa hóa lợi nhuận.Lợi nhuận tối đa trong 1 ngày là bao nhiêu?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful