Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n

cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Đăk RLấp
-----------&&&-----------

S¸ng kiÕn Kinh nghiÖm
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 1

Ngêi thùc hiÖn: NGUYỄN THỊ THƯƠNG
Gi¸o viªn chñ nhiÖm: Líp 1B
Trêng : TiÓu häc NGÔ GIA TỰ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
1

kiÕn kinh nghiÖm

S¸ng

Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n

cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

N¨m häc: 2009-2010

Môc lôc
A. PhÇn më ®Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi:
Trang 3
II. Môc ®Ých nghiªn cøu:
Trang 4
III. §èi tîng nghiªn cøu:
Trang 4
IV. Ph¹m vi nghiªn cøu:
Trang 4
V. NhiÖm vô nghiªn cøu:
Trang 5
VI. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
Trang 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
2

kiÕn kinh nghiÖm

S¸ng

Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n

cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
VII. Thêi gian nghiªn cøu:
Trang 5
B. Néi dung s¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò vÒ c¬ së lý luËn, c¬ së thùc tiÔn

I. C¬ së lý luËn:
Trang 6
II. C¬ së thùc tiÔn:
Trang 6 Ch¬ng II: thùc tr¹ng cña líp vµ nh÷ng nguyªn
nh©n:Trang 6
Ch¬ng III: Mét sè c¸c gi¶i

ph¸p thùc hiÖn:

Trang 8
Ch¬ng iv: nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc:

Trang 21
C. Nh÷ng bµi häc rót ra vµ kÕt luËn, ®Ò xuÊt

I. Bµi häc kinh nghiÖm:
Trang 21
II. KÕt luËn:
Trang 21

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
3

kiÕn kinh nghiÖm

S¸ng

nhµ gi¸o. trë thµnh nh÷ng ngêi lao ®éng s¸ng t¹o trªn mäi lÜnh vùc ®êi sèng vµ s¶n xuÊt. PhÇn më ®Çu.trõ c¸c em kh«ng thÓ quªn ®îc v× ®ã lµ kØ niÖm ®Ñp ®Ï nhÊt cña ®êi ngêi vµ h¬n thÕ n÷a nh÷ng con sè. råi mai ®©y c¸c em lín lªn trë thµnh anh hïng. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 4 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng .3 häc c¸c phÐp tÝnh céng. Ngêi thÇy gi¸o tõ khi chuÈn bÞ cho tiÕt d¹y ®Çu tiªn ®Õn khi nghØ hu kh«ng lóc nµo døt næi tr¨n trë vÒ nh÷ng ®iÒu m×nh d¹y vµ nhÊt lµ m«n To¸n líp 1 lµ mét bé phËn cña ch¬ng tr×nh m«n To¸n ë tiÓu häc. M«n To¸n líp 1 më ®êng cho trÎ ®i vµo thÕ giíi kú diÖu cña to¸n häc. nhµ th¬. nh÷ng phÐp tÝnh ®¬n gi¶n Êy cÇn thiÕt cho suèt cuéc ®êi cña c¸c em. §ã còng lµ vinh dù vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi gi¸o viªn nãi chung vµ gi¸o viªn líp 1 nãi riªng.2. nhng kh«ng bao giê c¸c em quªn ®îc nh÷ng ngµy ®Çu tiªn ®Õn trêng häc ®Õm vµ tËp viÕt 1. 1. trªn tay cã m¸y tÝnh x¸ch tay. nhµ khoa häc.Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ III. Lý do chän ®Ò tµi. Ch¬ng tr×nh nã kÕ thõa vµ ph¸t triÓn nh÷ng thµnh tùu vÒ d¹y To¸n líp 1. Nh÷ng ®Ò xuÊt: Trang 22 A. nªn nã cã vai trß v« cïng quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong mçi cÊp häc.

ph©n tÝch. ®iÓm. so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 100. tù tin. vÒ mét sè h×nh häc (§o¹n th¼ng. ®Õm. Bíc ®Çu cã mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n. Lµ mét ngêi gi¸o viªn trùc tiÕp d¹y líp 1 vµ ®Æc biÖt lµ d¹y m«n to¸n. c. b»ng kÝ hiÖu mét sè néi dung ®¬n gi¶n cña bµi häc vµ bµi thùc hµnh. ®o¹n th¼ng. T«i rÊt tr¨n trë vµ suy nghÜ nhiÒu ®Ó häc sinh lµm sao lµm ®îc c¸c phÐp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 5 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng . h×nh tam gi¸c. Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®æi míi gi¸o dôc to¸n häc líp 1 nãi riªng ë tiÓu häc nãi chung. trõu tîng ho¸. ®o vµ íc lîng ®é dµi ®o¹n th¼ng( víi c¸c sè ®o lµ sè tù nhiªn trong ph¹m vi 20 cm). Ch¨m chØ. vÒ bµi to¸n cã lêi v¨n. vÒ c¸c sè tù nhiªn trong ph¹m vi 100. h×nh trßn. cÈn thËn ham hiÓu biÕt vµ häc sinh cã høng thó häc to¸n. kh¸i qu¸t ho¸ trong ph¹m vi cña nh÷ng néi dung cã nhiÒu quan hÖ víi ®êi sèng thùc tÕ cña häc sinh. viÕt. ®iÓm. ®¬n gi¶n. ®o¹n th¼ng).Gi¶i mét sè d¹ng bµi to¸n ®¬n vÒ céng trõ bíc ®Çu biÕt biÓu ®¹t b»ng lêi. H×nh thµnh vµ rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng thùc hµnh ®äc. b. vÒ tuÇn lÔ vµ ngµy trong tuÇn. vÒ giê ®óng trªn mÆt ®ång hå. tæng hîp. thiÕt thùc vÒ phÐp ®Õm.Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ D¹y häc m«n To¸n ë líp 1 nh»m gióp häc sinh: a. céng trõ vµ kh«ng nhí trong ph¹m vi 100. h×nh vu«ng. tËp so s¸nh. vÒ ®é dµi vµ ®o ®é dµi trong ph¹m vi 20. vÏ ®iÓm. h×nh tam gi¸c. NhËn biÕt h×nh vu«ng. h×nh trßn).

Ph¹m vi nghiªn cøu  Trong ch¬ng tr×nh to¸n1  Gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 1  Tõ tiÕt 81 cho ®Õn tiÕt 108. Môc ®Ých nghiªn cøu: Nghiªn cøu d¹y gi¶i to¸n cã lêi v¨n  D¹y cho häc sinh nhËn biÕt vÒ cÊu t¹o cña bµi to¸n cã lêi v¨n. trõ mµ viÖc gi¶i to¸n cã lêi v¨n th× cµng khã h¬n ®èi víi häc sinh líp 1 nªn t«i ®i s©u vÒ nghiªn cøu d¹y “ gi¶i to¸n cã lêi v¨n” ë líp 1. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 6 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng .tãm t¾t bµi to¸n.§èi tîng nghiªn cøu.  T×m lêi gi¶i phï hîp cho bµi to¸n b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. III . Lµ nh÷ng bµi tËp thuéc m¹ch kiÕn thøc “gi¶i to¸n cã lêi v¨n” trong ch¬ng tr×nh líp 1 ë TiÓu häc. IV.  §äc hiÓu .Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ tÝnh céng.ph©n tÝch . II.  Tr×nh bµy bµi gi¶i gåm c©u lêi gi¶i + phÐp tÝnh + ®¸p sè.  Gi¶i to¸n ®¬n vÒ thªm (bít ) b»ng mét phÐp tÝnh céng ( trõ).

Nghiªn cøu d¹y gi¶i to¸n cã lêi v¨n nh»m gióp HS: .  To¸n 1.s¸ch gi¸o khoa. .s¸ch gi¸o khoa vµ thùc tiÔn d¹y häc cña líp 1B.khèi I. §Ó thùc hiÖn néi dung cña ®Ò tµi. §Ó nghiªn cøu vµ thùc nghiÖm ®Ò tµi nµy t«i c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu chuÈn nh:  ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng to¸n 1  Ph¬ng ph¸p d¹y c¸c m«n häc ë líp 1  Môc tiªu d¹y häc m«n to¸n 1-s¸ch gi¸o viªn.BiÕt gi¶i vµ tr×nh bµy bµi gi¶i c¸c bµi to¸n ®¬n b»ng mét phÐp tÝnh céng hoÆc mét phÐp tÝnh trõ.Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.  Mét sè tµi liÖu kh¸c.Trêng TiÓu häc Ngo Gia Tự ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 7 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng .Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ V. ®¹i lîng vµ ®o ®¹i lîng. gi¶i to¸n cã lêi v¨n). VI .NhËn biÕt thÕ nµo lµ mét bµi to¸n cã lêi v¨n. NhiÖm vô nghiªn cøu.Bíc ®Çu ph¸t triÓn t duy. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n lµ mét trong bèn m¹ch kiÕn thøc trong ch¬ng tr×nh m«n to¸n líp 1( sè vµ phÐp tÝnh. yÕu tè h×nh häc. t«i ®· sö dông mét sè ph¬ng ph¸p c¬ b¶n sau: -Tæng hîp lý luËn th«ng qua c¸c tµi liÖu . rÌn luyÖn ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n vµ kh¶ n¨ng diÔn ®¹t ®óng. .

§óc rót kinh nghiÖm qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu.Lo¹i bµi gi¶i to¸n cã lêi v¨n tõ nh÷ng n¨m tríc vµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y .§¸nh gi¸ qu¸ tr×nh d¹y to¸n .biÕt híng gi¶i ®a ra phÐp tÝnh kÌm c©u tr¶ lêi vµ ®¸p sè cña bµi to¸n. tÝch cùc gãp phÇn ph¸t triÓn t duy cho häc sinh tiÓu häc. c¬ së thùc tiÔn 1.hiÓu . Gi¶i to¸n cã lêi v¨n gãp phÇn cñng cè kiÕn thøc to¸n. . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 8 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng .Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ . Tõ ng«n ng÷ th«ng thêng trong c¸c ®Ò to¸n ®a ra cho häc sinh ®äc .TiÕn hµnh kh¶o s¸t chÊt lîng häc sinh . Häc sinh hiÓu vÒ mÆt néi dung kiÕn thøc to¸n häc vËn dông vµo gi¶i to¸n kÕt hîp víi kݪn thøc TiÕng ViÖt ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trong to¸n häc. rÌn luyÖn kü n¨ng diÔn ®¹t. VII . .C¬ së lý luËn: Kh¶ n¨ng gi¶i to¸n cã lêi v¨n chÝnh lµ ph¶n ¸nh n¨ng lùc vËn dông kiÕn thøc cña häc sinh. Néi dung s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò vÒ c¬ së lý luËn.Thêi gian thùc hiÖn Tõ th¸ng 9 -2009 ®Õn th¸ng1– 2O10 B.

Nh÷ng tiÕt ®Çu tiªn cña gi¶i to¸n cã lêi v¨n mçi líp chØ cã kho¶ng 20% sè HS biÕt nªu lêi gi¶i. Thùc tr¹ng: Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ë TiÓu häc. Bëi vËy nçi b¨n kho¨n cña gi¸o viªn lµ hoµn toµn chÝnh ®¸ng. v¶ l¹i viÖc viÕt lªn mét c©u lêi gi¶i phï hîp víi c©u hái cña bµi to¸n còng lµ vÊn ®Ò kh«ng ®¬n gi¶n. §ã lµ môc ®Ých chÝnh cña ®Ò tµi nµy. häc sinh thùc hµnh .häc sinh hiÓu . viÕt sai ®¸p sè. c¸c ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 9 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng . VËy lµm thÕ nµo ®Ó gi¸o viªn nãi . t«i nhËn thÊy hÇu nh gi¸o viªn nµo còng phµn nµn khi d¹y ®Õn phÇn gi¶i to¸n cã lêi v¨n ë líp 1.Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ §ã lµ nguyªn nh©n chÝnh mµ t«i chän ®Ò tµi nghiªn cøu:Ph¬ng ph¸p d¹y to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 1.diÔn ®¹t ®óng yªu cÇu cña bµi to¸n. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vµ nh÷ng nguyªn nh©n I. HS rÊt lóng tóng khi nªu c©u lêi gi¶i.C¬ së thùc tiÔn §èi víi trÎ lµ häc sinh líp 1. viÕt sai phÐp tÝnh. ®Æc biÖt d¹y líp 1. viÕt ®óng phps tÝnh vµ ®¸p sè. m«n to¸n tuy cã dÔ nhng ®Ó häc sinh ®äc-hiÓu bµi to¸n cã lêi v¨n qu¶ kh«ng dÔ dµng. Sè cßn l¹i lµ rÊt m¬ hå. thËm chÝ nªu sai c©u lêi gi¶i. ii.

4 13 17 % 56. GV ph¶i mÊt rÊt nhiÒu c«ng søc khi d¹y ®Õn phÇn nµy. Chøng tá c¸c em cha n¾m ®îc mét c¸ch ch¾c ch¾n c¸ch gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n.7 27 20 85% 66.2 tÝnh 24 75% 30 % 43. Nh÷ng nguyªn nh©n 1.GV cha chuÈn bÞ tèt cho c¸c em khi d¹y nh÷ng bµi tríc.Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ em chØ nªu theo qu¸n tÝnh hoÆc nªu miÖng th× ®îc nhng khi viÕt c¸c em l¹i rÊt lung tóng.4 % % II. lµm sai.6 % 18 56. Ýt nhÊn m¹nh hoÆc kh«ng chó ý l¾m mµ chØ tËp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 10 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng . KÕt qu¶ ®iÒu tra n¨m häc 2008-2009 Líp TT 1 2 1A 1B sÜ HS viÕt HS viÕt HS viÕt HS gi¶i sè ®óng ®óng ®óng ®óng c¶ c©u lêi phÐp ®¸p sè 3 bíc 32 gi¶i 17 53. Nh÷ng bµi nh×n h×nh vÏ viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp.3 13 % 43. mét sè em lµm ®óng nhng khi c« hái l¹i l¹i kh«ng biÕt ®Ó tr¶ lêi . Nguyªn nh©n tõ phÝa GV: . ®èi víi nh÷ng bµi nµy hÇu nh HS ®Òu lµm ®îc nªn GV tá ra chñ quan.

t duy cña c¸c em cßn mang tÝnh trùc quan lµ chñ yÕu. 2. cÇn cho HS quan s¸t tranh tËp nªu bµi to¸n vµ thêng xuyªn rÌn cho HS thãi quen nh×n h×nh vÏ nªu bµi to¸n . VËy lµm thÕ nµo ®Ó HS n¾m ®îc c¸ch gi¶i mét c¸ch ch¾c ch¾n chÝnh x¸c? Ch¬ng III: mét sè c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 11 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng . Nguyªn nh©n tõ phÝa HS: Do HS míi b¾t ®Çu lµm quen víi d¹ng to¸n nµy lÇn ®Çu. c¸c em ®äc cßn ®¸nh vÇn nªn khi ®äc xong bµi to¸n råi nhng c¸c em kh«ng hiÓu bµi to¸n nãi g×. MÆt kh¸c ë giai ®o¹n nµy c¸c em cha ®äc th«ng viÕt th¹o. hiÓu vµ gi¶i ®óng . thËm chÝ cã nh÷ng em ®äc ®i ®äc l¹i nhiÒu lÇn nhng vÉn cha hiÓu bµi to¸n . bíc khëi ®Çu cña d¹ng to¸n cã lêi v¨n sau nµy. V× vËy HS kh«ng lµm ®óng còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu .Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ trung vµo d¹y kÜ n¨ng ®Æt tÝnh. Cã thÓ tËp cho nh÷ng em HS giái tËp nªu c©u tr¶ lêi cø nh vËy trong mét kho¶ng thêi gian chuÈn bÞ nh thÕ th× ®Õn lóc häc ®Õn phÇn bµi to¸n cã lêi v¨n HS sÏ kh«ng ngì ngµng vµ c¸c em sÏ dÔ dµng tiÕp thu. §èi víi GV d¹y líp 1 khi d¹y d¹ng bµi nh×n h×nh vÏ viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp. tÝnh to¸n cña HS mµ quªn mÊt r»ng ®ã lµ nh÷ng bµi to¸n lµm bíc ®Öm .

suy nghÜ chän phÐp tÝnh thÝch hîp.häc sinh ph¶i viÕt c¶ phÐp tÝnh vµ kÕt qu¶ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 12 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng .Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ Møc ®é 1: Ngay tõ ®Çu häc kú I c¸c bµi to¸n ®îc giíi thiÖu ë møc ®é nh×n h×nh vÏ. Th«ng thêng sau mçi phÐp tÝnh ë phÇn luyÖn tËp cã mét h×nh vÏ gåm 5 « vu«ng cho häc sinh chän ghi phÐp tÝnh vµ kÕt qu¶ phï hîp víi h×nh vÏ.viÕt phÐp tÝnh. Ban ®Çu ®Ó gióp häc sinh dÔ thùc hiÖn s¸ch gi¸o khoa ghi s½n c¸c sè vµ kÕt qu¶ : VD: Bµi 5 trang 46 a) 1 2 =3 ChØ yªu cÇu häc sinh viÕt dÊu céng vµo « trèng ®Ó cã : 1 +2=3 b) §Õn c©u nµy n©ng dÇn møc ®é . Môc ®Ých cho häc sinh hiÓu bµi to¸n qua h×nh vÏ.

C¸ch 1: Cã 8 hép thªm 1 hép . tÊt c¶ lµ 9 hép. 8 + 1 = 9 C¸ch 2: Cã 1 hép ®a vµo chç 8 hép . tÊt c¶ lµ 9 hép. 1 + 8 = 9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 13 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng . häc sinh cã thÓ nh×n tõ mét tranh vÏ bµi 4 trang 77 diÔn ®¹t theo 2 c¸ch .Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 1 + 1 = 2 Vµ yªu cÇu t¨ng dÇn.

Khi d¹y bµi nµy cÇn híng dÉn häc sinh diÔn ®¹t tr×nh bµy ®éng viªn c¸c em viÕt ®îc nhiÒu phÐp tÝnh ®Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng diÔn ®¹t cho häc sinh. Cßn l¹i trªn cµnh 8 qu¶. T duy to¸n häc ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së t duy ng«n ng÷ cña häc sinh.Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ T¬ng tù c©u b : Cã 7 b¹n vµ 2 b¹n ®ang ®i tíi. C¸ch 1: 7 + 2 + 2 = 9 C¸ch 2: 7 = 9 §Õn bµi 3 trang 85 Häc sinh quan s¸t vµ cÇn hiÓu ®îc: Lóc ®Çu trªn cµnh cã 10 qu¶. TÊt c¶ lµ 9 b¹n. Sau ®ã rông 2 qu¶ . Møc ®é 2: §Õn cuèi häc k× I häc sinh ®· ®îc lµm quen víi tãm t¾t b»ng lêi: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 14 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng . 10 - 2 = 8 ë ®©y gi¸o viªn cÇn ®éng viªn c¸c em diÔn d¹t _ tr×nh bµy miÖng ghi ®óng phÐp tÝnh .

Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ Bµi 3 trang 87 B. Yªu cÇu häc sinh ph¶i ®äc vµ hiÓu ®îc tãm t¾t. Tuy kh«ng yªu cÇu cao..bµi to¸n cã lêi v¨n ). häc sinh dÇn dÇn tho¸t ly khái h×nh ¶nh trùc quan tõng bíc tiÕp cËn ®Ò bµi to¸n. biÕt diÔn ®¹t ®Ò bµi vµ lêi gi¶i bµi to¸n b»ng lêi. Cã : 10 qu¶ bãng Cho : 3 qu¶ bãng Cßn :. thµnh ch÷ viÕt. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 15 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng . nhng cã thÓ ®éng viªn häc sinh kh¸ giái lµm nhiÒu c¸ch . T duy HS tõ h×nh ¶nh ph¸t triÓn thµnh ng«n ng÷. cã nhiÒu c¸ch diÔn ®¹t tõ mét h×nh vÏ hay mét t×nh huèng s¸ch gi¸o khoa. Møc ®é 3: Giíi thiÖu bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng c¸ch cho häc sinh tiÕp cËn víi mét ®Ò bµi to¸n cha hoµn chØnh kÌm theo h×nh vÏ vµ yªu cÇu hoµn thiÖn ( tiÕt 81...tr¸nh t×nh tr¹ng qu¸ t¶i víi häc sinh. qu¶ bãng? 10 - 3 = 7 Häc sinh tõng bíc lµm quen víi lêi thay cho h×nh vÏ. chän phÐp tÝnh thÝch hîp nhng cha cÇn viÕt lêi gi¶i. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n ban ®Çu ®îc thùc hiÖn b»ng phÐp tÝnh céng lµ phï hîp víi t duy cña HS.

Quy íc viÕt ®¬n vÞ cña phÐp tÝnh trong bµi gi¶i HS cÇn nhí ®Ó thùc hiÖn khi tr×nh bµy bµi gi¶i. th«ng qua viÖc tãm t¾t ®Ò to¸n.GV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 16 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng . s¸ch gi¸o khoa ®· nªu mét bµi to¸n . phÇn tãm t¾t ®Ò to¸n vµ gi¶i bµi to¸n hoµn chØnh ®Ó häc sinh lµm quen. Møc ®é 4: §Ó h×nh thµnh c¸ch gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n. Chó ý r»ng tãm t¾t kh«ng n»m trong lêi gi¶i cña bµi to¸n.( Bµi to¸n. BiÕt tãm t¾t ®Ò to¸n lµ yªu cÇu ®Çu tiªn dÓ gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n. t¹o diÒu kiÖn cho HS diÔn ®¹t c©u tr¶ lêi theo ý hiÓu cña m×nh. nhng phÇn tãm t¾t cÇn ®îc luyÖn kü ®Ó häc sinh n¾m ®îc bµi to¸n ®Çy ®ñ.trang 117) Gi¸o viªn cÇn cho häc sinh n¾m v÷ng ®Ò to¸n. phÇn cho biÕt gåm cã 2 yÕu tè. phÐp tÝnh vµ ®¸p sè.Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ CÊu tróc mét ®Ò to¸n gåm 2 phÇn: phÇn cho biÕt vµ phÇn hái. chÝnh x¸c. Bµi gi¶i gåm 3 phÇn : c©u lêi gi¶i. Bµi to¸n gi¶i b»ng phÐp tÝnh trõ ®îc giíi thiÖu khi HS ®· thµnh th¹o gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng phÐp tÝnh céng. C©u lêi gi¶i trong bµi gi¶i kh«ng yªu cÇu mäi häc sinh ph¶i theo mÉu nh nhau.

mäi HS b×nh thêng ®Òu cã thÓ hoµn thµnh nhiÖm vô häc tËp mét c¸ch nhÑ nhµng nÕu ®îc gi¸o viªn híng dÉn cô thÓ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 17 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng .thay thÕ phÐp tÝnh cho phï hîp víi bµi to¸n.bít víi 1 phÐp tÝnh céng hoÆc trõ.Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ chØ híng dÉn c¸ch lµm t¬ng tù.T×m ®îc c¸ch gi¶ibµi to¸n . GV d¹y cho Hs gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n cÇn thùc hiÖn tèt c¸c bíc sau: .HS chØ gi¶i to¸n vÒ thªm.khi ®îc cho thªm hoÆc mua thªm nghÜa lµ thªm vµo.yªu cÇu ph¶i t×m..KiÓm tra lêi gi¶i vµ ®¸p sè Khi gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n GV lu ý cho HS hiÓu râ nh÷ng ®iÒu ®· cho.biÕt chuyÓn dÞch ng«n ng÷ th«ng thêng thµnh ng«n ng÷ to¸n häc.§äc kÜ ®Ò bµi:§Ò to¸n cho biÕt nh÷ng g×?§Ò to¸n yªu cÇu g×? . ë líp 1.®ã lµ phÐp tÝnh thÝch hîp.Tr×nh bµy bµi gi¶i . VÝ dô.ph¶i lµm tÝnh céng. nÕu ®em cho hay ®em b¸n th× ph¶i lµm tÝnh trõ..cã mét sè qu¶ cam..Tãm t¾t ®Ò bµi .

B¹n Hµ cã 3 chiÕc kÑo.  Sè häc sinh viÕt ®óng c©u lêi gi¶i ®¹t tû lÖ thÊp.tËp øng dông kiÕn thøc vµo c¸c t×nh huèng thùc tiÔn.cã thªm 2 con vÞt xuèng ao.chÞ An cho Hµ 2 chiÕc n÷a.H«m nay cã 2 b¹n ®îc khen. * T×m ra ®iÓm yÕu cña häc sinh:  Häc sinh biÕt gi¶i to¸n cã lêi v¨n nhng kÕt qu¶ cha cao.BiÕt nªu ®Ò bµi to¸n tõ mét phÐp tÝnh ®· cho.Cã thÓ cã c¸c bµi to¸n sau: .tËp ph¸t triÓn ng«n ng÷.Hái cã mÊy con vÞt díi ao? . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 18 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng .ch¾c ch¾n h¬n.H«m qua líp em cã 3 b¹n ®îc khen. Hái nhµ Nam cã tÊt c¶ mÊy con gµ? .t duy vµ ng«n ng÷ cña HS sÏ ph¸t triÓn h¬n.Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ Gv h·y cho HS tËp ra ®Ò to¸n phï hîp víi mét phÐp tÝnh ®· cho.Hái b¹n Hµ cã mÊy chiÕc kÑo? .Nhµ Nam cã 3 con gµ mÑ Nam mua thªm 2 con gµ.Hái trong hai ngµy líp em cã mÊy b¹n ®îc khen? Cã nhiÒu ®Ò bµi to¸n HS cã thÓ nªu ®îc tõ mét phÐp tÝnh.HS sÏ hiÓu vÊn ®Ò s©u s¾c h¬n.víi phÐp tÝnh 3 + 2 = 5.®Ó c¸c em tËp t duy ngîc.Cã 3 con vÞt b¬i díi ao. VÝ dô.

häc sinh hoµn thµnh bµi to¸n 4 trang 116: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 19 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng .Bµi 2 t¬ng tù...C©u hái ( th«ng tin cÇn t×m ) Tõ ®ã häc sinh x¸c ®Þnh ®îc phÇn cßn thiÕu trong bµi tËp ë trang116: Cã 1 con gµ mÑ vµ 7con gµ con. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu b¹n? HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái §iÒn vµo chç chÊm sè 1 vµ sè 3. cã thªm . Qua t×m hiÓu bµi to¸n gióp cho häc sinh x¸c ®Þnh ®îc bµi cã lêi v¨n gåm 2 phÇn: .b¹n.Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~  Lêi gi¶i cña bµi to¸n cha s¸t víi c©u hái cña bµi to¸n. b¹n ®ang ®i tíi. ... . Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu con gµ? KÕt hîp gi÷a viÖc quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái gîi ý cña gi¸o viªn.Th«ng tin ®· biÕt gåm 2 yÕu tè. * Qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thùc nghiÖm: Trong ph¹m vi 27 tiÕt d¹y tõ tiÕt 81 ®Õn tiÕt 108 t«i ®Æc biÖt chó ý vµo 1 sè tiÕt chÝnh sau ®©y: TiÕt 81 Bµi to¸n cã lêi v¨n Cã .

ph©n tÝch ®Ò bµi®iÒn vµo tãm t¾t Vµ gi¶i bµi to¸n . Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu con chim? TiÕt 82 Gi¶i to¸n cã lêi v¨n.§©y lµ bµi to¸n g×? Bµi to¸n cã lêi v¨n. cã thªm 2 con chim bay ®Õn. Häc sinh ®äc bµi to¸n . mua thªm 4 con gµ. Gi¸o viªn nªu bµi to¸n .C©u hái lµ g× ? Hái nhµ An cã tÊt c¶ mÊy con gµ ? Dùa vµo tranh vÏ vµ tãm t¾t mÉu. Tãm t¾t: An cã : 4 qu¶ bãng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 20 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng . -Th«ng tin cho biÕt lµ g× ? Cã 5 con gµ . G ®a ra c¸ch gi¶i bµi to¸n mÉu: Bµi gi¶i Nhµ An cã tÊt c¶ lµ: 5 + 4 = 9 ( con gµ ) §¸p sè: 9 con gµ Bµi 1 trang117 Häc sinh ®äc bµi to¸n.Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ Cã 4 con chim ®Ëu trªn cµnh . .

.Cã tÊt c¶ lµ: T¬ng tù bµi 3 trang118 c©u lêi gi¶i sÏ lµ: . b¹n? Bµi gi¶i Cã tÊt c¶ lµ : 6+3=9( b¹n ) §¸p sè: 9 b¹n Qua 2 bµi to¸n trªn t«i rót ra c¸ch viÕt c©u lêi gi¶i nh sau: LÊy dßng thø 3 cña phÇn tãm t¾t + thªm ch÷ lµ: VD .....Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ B×nh cã : 3 qu¶ bãng C¶ hai b¹n cã :.Cã tÊt c¶ lµ: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 21 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng .qu¶ bãng? Bµi gi¶i C¶ hai b¹n cã lµ: 4+3=7( qu¶ bãng ) §¸p sè: 7 qu¶ bãng Bµi 2 trang 118 Tãm t¾t: Cã : 6 b¹n Thªm: 3 b¹n Cã tÊt c¶ :.C¶ hai b¹n cã lµ: .

Nhng c©u lêi gi¶i ®îc më réng h¬n b»ng c¸ch thªm côm tõ chØ vÞ trÝ vµo tríc côm tõ cã tÊt c¶ lµ Cô thÓ lµ -Bµi 1 tr 121 Trong vên cã tÊt c¶ lµ: -Bµi 2 tr 121 Trªn têng cã tÊt c¶ lµ: TiÕt 85 LuyÖn tËp Bµi 1 trang 122 HS ®äc ®Ò to¸n – ph©n tÝch bµi to¸n ( nh trªn ) §iÒn sè vµo tãm t¾t Vµi ba häc sinh nªu c©u lêi gi¶i kh¸c nhau GV chèt l¹i mét c¸ch tr¶ lêi mÉu: -Sè qu¶ bãng cña An cã tÊt c¶ lµ: T¬ng tù Bµi 2 trang122 .2.3 trang117.Sè b¹n cña tæ em cã lµ: Bµi 3 trang122 - Sè gµ cã tÊt c¶ lµ: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 22 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng .Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ TiÕt 84 LuyÖn tËp Bµi 1 vµ bµi 2 trang 121 t¬ng tù bµi 1.

gi¶i bµi to¸n ph¶i lu«n lu«n ®- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 23 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng . viÖc ph©n tÝch ®Ò..Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ VËy qua 3 bµi tËp trªn häc sinh ®· më réng ®îc nhiÒu c¸ch viªt c©u lêi gi¶i kh¸c nhau . Tuy nhiªn..song GV chèt l¹i c¸ch viÕt lêi gi¶i nh sau: Thªm ch÷ Sè+ ®¬n vÞ tÝnh cña bµi to¸n tríc côm tõ cã tÊt c¶ lµ nh ë tiÕt 82 ®· lµm . cm? Bµi gi¶i C¶ hai ®o¹n th¼ng dµi lµ: 5+ 3 = 8 ( cm) §¸p sè : 8 cm TiÕt 86 TiÕt 104 HÇu hÕt ®Òu cã bµi to¸n cã lêi v¨n vËn dông kiÕn thøc to¸n ®îc cung cÊp theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh .tãm t¾t. Riªng víi lo¹i bµi mµ ®¬n vÞ tÝnh lµ ®¬n vÞ ®o ®é dµi( cm) cÇn thªm ch÷ dµi vµo tríc ch÷ lµ VD cô thÓ Tãm t¾t §o¹n th¼ng AB : 5cm §o¹n th¼ng BC : 3cm C¶ hai ®o¹n th¼ng : .

.Cã tÊt c¶ lµ: .GV gióp HS nhËn thÊy c©u lêi gi¶i ë lo¹i to¸n bít nµy còng nh c¸ch viÕt cña lo¹i to¸n thªm ®· nªu ë trªn chØ kh¸c ë chç côm tõ cã tÊt c¶ ®îc thay thÕ b»ng côm tõ cßn l¹i mµ th«i.. Song c¬ b¶n vÉn lµ c¸c mÉu lêi gi¶i cho c¸c bµi to¸n thªm lµ: . mÑ ®em b¸n 3 con gµ... díi..+ dµi lµ: TiÕt 105: Gi¶i to¸n cã lêi v¨n(tiÕp theo) Bµi to¸n: Nhµ An cã 9 con gµ.Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ îc cñng cè duy tr× vµ n©ng dÇn møc ®é.bµi gi¶i mÉu . B¸n 3 con gµ.. trªn. ®o¹n th¼ng. .Cô thÓ lµ : Bµi gi¶i Sè gµ cßn l¹i lµ: 9-3=6( con gµ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 24 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng .. Hái nhµ An cßn l¹i mÊy con gµ? HS ®äc – ph©n tÝch bµi to¸n : +Th«ng tin cho biÕt lµ g×? Cã 9 con gµ.)+ cã tÊt c¶ lµ: ..Sè ( ®¬n vÞ tÝnh ) + cã tÊt c¶ lµ: . +C©u hái lµ g× ? Cßn l¹i mÊy con gµ? GV híng dÉn HS ®äc tãm t¾t. ngoµi.VÞ trÝ ( trong.

3 = 5( qu¶ bãng) §¸p sè: 5 qu¶ bãng Bµi 3 trang 149 Tãm t¾t ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 25 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng . Bµi 2 trang 149 Tãm t¾t Cã §· th¶ : 8 qu¶ bãng :3 qu¶ bãng Cßn l¹i:..2 = 6( con chim) §¸p sè : 6 con chim.. con chim? Bµi gi¶i Sè chim cßn l¹i lµ: 8 ..qu¶ bãng? Bµi gi¶i Sè bãng cßn l¹i lµ : 8 . Bµi 1 trang148 Tãm t¾t Cã :8 con chim Bay ®i : 2 con chim Cßn l¹i :..Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ §¸p sè: 6 con gµ..

 Bµi 3 trang 151 Tãm t¾t b»ng s¬ ®å ®o¹n th¼ng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 26 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng .4 = 11( h×nh ) §¸p sè: 4 h×nh tam gi¸c §¸p sè: 11 h×nh trßn. con? Bµi gi¶i Trªn bê cã lµ: 8 -5=3 ( con vÞt ) §¸p sè: 3 con vÞt ..4 = 4( h×nh ) 15 . TiÕt 106 LuyÖn tËp Bµi 1..Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ §µn vÞt cã : 8 con ë díi ao : 5 con Trªn bê: .2 ( T¬ng tù tiÕt 105 ) TiÕt 107 LuyÖn tËp Bµi 1.2 ( t¬ng tù nh trªn ) Nhng bµi 4 trang 150 vµ bµi 4 trang151 th× lêi gi¶i dùa vµo dßng thø 3 cña phÇn tãm t¾t bµi to¸n: Sè h×nh tam gi¸c kh«ng t« mµu lµ : Sè h×nh trßn kh«ng t« mµu lµ: 8 .

.......? HS quan s¸t tranhvµ hoµn thiÖn bµi to¸n thªm råi gi¶i bµi to¸n víi c©u lêi gi¶i cã côm tõ cã tÊt c¶ B...Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ? cm 2cm 13cm Bµi gi¶i Sîi d©y cßn l¹i dµi lµ: 13 – 2 = 11( cm) §¸p sè : 11cm TiÕt 108 LuyÖn tËp chung §©y lµ phÇn tæng hîp chèt kiÕn thøc cña c¶ 2 d¹ng to¸n ®¬n thªm vµ bít ë líp 1 Bµi 1 trang 152 A.........con bay ®i....« t« vµo bÕn... cã thªm..... Bµi to¸n : Trong bÕn cã ..................................? HS quan s¸t tranh råi hoµn thiÖn bµi to¸n bít vµ gi¶i bµi to¸n víi c©u lêi gi¶i cã côm tõ cßn l¹i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 27 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng ..« t«............... cã ................ Hái ........................... Hái. Bµi to¸n : Lóc ®Çu trªn cµnh cã 6 con chim...

C©u hái lµ: Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu « t«? C©u lêi gi¶i lµ: B.§äc kÜ c©u hái.Thªm vµo cuèi c©u ch÷ lµ vµ dÊu hai chÊm Cô thÓ Bµi 1 trang 152 A. .Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ Lóc nµy HS ®· qu¸ quen víi gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n nªn híng dÉn cho HS chän c¸ch viÕt c©u lêi gi¶i gÇn víi c©u hái nhÊt ®ã lµ: . . C©u hái lµ: Cã tÊt c¶ sè « t« lµ : Hái trªn cµnh cßn l¹i bao nhiªu con chim? C©u lêi gi¶i lµ: Trªn cµnh cßn l¹i sè con chim lµ : VD kh¸c:  C©u hái lµ: Hái hai líp trång ®îc tÊt c¶ bao nhiªu c©y ? C©u lêi gi¶i lµ: Hai líp trång ®îc tÊt c¶ sè c©y lµ: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 28 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng . .Thay ch÷ bao nhiªu b»ng ch÷ sè.Bá ch÷ Hái ®Çu c©u hái.

...............Tèi thiÓu HS cã lùc häc trung b×nh yÕu còng cã thÓ chän cho m×nh 1 c¸ch viÕt ®¬n gi¶n nhÊt b»ng côm tõ: Cã tÊt c¶ lµ: HoÆc : Cßn l¹i lµ: Cßn HS kh¸ giái c¸c em cã thÓ chän cho m×nh ®îc nhiÒu c©u lêi gi¶i kh¸c nhau n©ng dÇn ®é khã th× lêi gi¶i cµng hay vµ s¸t víi c©u hái h¬n......Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~  C©u hái lµ: Hái con sªn bß ®îc tÊt c¶ bao nhiªu x¨ng-ti-mÐt? C©u lêi gi¶i lµ: Con sªn bß ®îc tÊt c¶ sè x¨ng-ti-mÐt lµ?  C©u hái lµ: Hái Lan cßn ph¶i ®äc bao nhiªu trang n÷a th× hÕt quyÓn s¸ch? C©u lêi gi¶i lµ: Lan cßn ph¶i ®äc sè trang n÷a ..lµ: .... IV........... kÕt qu¶ ®¹t ®îc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 29 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng .. Trªn ®©y lµ 2 mÉu to¸n ®¬n ®iÓn h×nh cña phÇn gi¶i to¸n cã lêi v¨n ë líp 1.........T«i ®· ®a ra ph¬ng ph¸p d¹y tõ dÔ ®Õn khã ®Ó HS cã thÓ gi¶i to¸n mµ kh«ng gÆp khã kh¨n ë bíc viÕt c©u lêi gi¶i...

kÕt luËn vµ ®Ò xuÊt I. Bµi häc kinh nghiÖm Qua viÖc nghiªn cøu vµ ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 1 cho thÊy gi¶i to¸n cã lêi v¨n ë líp 1 kh«ng khã ë viÖc viÕt phÐp tÝnh vµ ®¸p sè mµ chØ m¾c ë c©u lêi gi¶i cña bµi to¸n.dÉn tíi viÖc HS ®¹t tØ lÖ cao vÒ hoµn thiÖn bµi to¸n cã lêi v¨n .Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ C¸c lÇn kh¶o s Líp Ü HS viÕt HS viÕt HS viÕt HS viÕt ®óng ®óng ®óng ®óng c¶ phÐp ®¸p sè 3 bíc s¸t s c©u lêi §Çu k× 1B è 2 gi¶i 18 72% 1B 5 2 19 1B 5 2 22 I G K: I Cuèi k× I tÝnh 14 56% 13 38.9 trªn 12 48% 76% 16 64% 15 % 60% 14 56% 88% 19 76% 18 72% 17 68% 5 C. Sau qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ ¸p dông kinh nghiÖm s¸ng kiÕn th× HS biÕt viÕt c©u lêi gi¶i ®· ®¹t kÕt qu¶ rÊt cao.V× vËy theo chñ quan cña b¶n th©n t«i th× kinh nghiÖm s¸ng kiÕn nµy cã thÓ ¸p dông vµ phæ biÕn nh»m n©ng cao chÊt lîng cho HS vÒ viÖc gi¶i to¸n cã lêi v¨n. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 30 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng . Nh÷ng bµi häc rót ra.

Trªn ®©y lµ qu¸ tr×nh nghiªn cøu .Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ Ii-KÕt luËn Ph¬ng ph¸p d¹y gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 1 gióp häc sinh hoµn thiÖn mét bµi gi¶i ®ñ 3 bíc: c©u lêi gi¶i + phÐp tÝnh + ®¸p sè lµ vÊn ®Ò ®ang ®îc c¸c thÇyy c« trùc tiÕp d¹y líp 1 rÊt quan t©m.Nh÷ng kiÕn nghÞ. ChÝnh v× vËy nªn t«i m¹nh d¹n ®a ra kinh nghiÖm s¸ng kiÕn mµ b¶n th©n t«i ®· vËn dông vµo trong qu¸ tr×nh d¹y vµ ®¹t kÕt qu¶ t¬ng ®èi kh¶ quan. T«i hy väng sÏ tiÕp tôc nghiªn cøu thµnh c«ng vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y To¸n vµ n©ng cao hiÓu biÕt cho b¶n th©n trong qu¸ tr×nh d¹y häc ë TiÓu häc. III . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 31 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng . ®Ò xuÊt . VÊn ®Ò ®Æt ra lµ gióp häc sinh líp 1 viÕt c©u lêi gi¶i cña bµi to¸n sao cho s¸t víi yªu cÇu mµ c©u hái cña bµi to¸n ®a ra .V× thêi gian nghiªn cøu xen kÏ qu¸ tr×nh d¹y chÝnh kho¸ nªn viÖc nghiªn cøu cßn giíi h¹n trong ph¹m vi mét líp do t«i phô tr¸ch . ¸p dông kinh nghiÖm s¸ng kiÕn vµo ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc nãi chung vµ ph¬ng ph¸p d¹y gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 1 nãi riªng.

Trªn ®©y lµ mét vµi kinh nghiÖm nhá mµ b¶n th©n t«i ®óc rót ®îc qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. gióp ®ì cña quý thÇy c« vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp.Häc sinh vÒ nhµ Ýt thêi gian nghiªn cøu thªm nªn phÇn lín chØ phô thuéc vµo bµi tËp ®îc giao trªn líp. tµi liÖu tham kh¶o Ýt nªn ph¹m vi nghiªn cøu cã phÇn h¹n chÕ. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 32 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng . Cã nh vËy viÖc gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc míi thµnh c«ng nh mong muèn. ngêi gi¸o viªn ph¶i dµy c«ng nghiªn cøu tµi liÖu vµ theo dâi HS qua nhiÒu n¨m. RÊt mong sù gãp ý. Tuy nhiªn do thêi gian vµ n¨ng lùc cã h¹n ch¾c h¼n sÏ cã nh÷ng thiÕu sãt .TÊt nhiªn ®Ó cã dîc kinh nghiÖm d¹y gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho HS líp 1. -Kh¶ n¨ng b¶n th©n gi¸o viªn cã h¹n .Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ . n¾m bÊt ®îc ®iÓm yÕu cña HS ®Ó tËp trung kh¾c phôc . .Qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ kinh nghiÖm d¹y to¸n cã lêi v¨n theo ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi t«i nhËn thÊy vÒ c¬ b¶n néi dung s¸ch gi¸o khoa vµ ch¬ng tr×nh kh¸ phï hîp .T«i sÏ tiÕp tôc nghiªn cøu ®Ó t×m ra biÖn ph¸p tèi u nhÊt gióp c¸c em gi¶i to¸n cã lêi v¨n mét c¸ch dÔ dµng h¬n vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt. .

............................................................................................. ...... ................ ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2009 Ngêi viÕt SKKN ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña héi ®ång khoa häc ..........................................................Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ Đăk ru ....................................................................................................................................................... ................................................................................................ .................................. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 33 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng ............................................................ ............................. ..........................................................................

Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 34 kiÕn kinh nghiÖm S¸ng .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful