Chñ §Ò 1 - th¸ng 9 ®Þnh h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n-íc vµ ®Þa ph-¬ng I.

Môc tiªu gi¸o dôc. Qua ho¹t ®éng, gióp häc sinh : - Hs thÊy ®-îc th«ng tin c¬ b¶n vÒ ®Þnh h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n-íc vµ ®Þa ph-¬ng. - BiÕt c¸ch t×m hiÓu vµ khai th¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu cña thÞ tr-êng lao ®éng trong n-íc còng nh- ë ®Þa ph-¬ng m×nh. - Chó ý sù p/triÓn ngµnh nghÒ ë mét sè ®Þa ph-¬ng ®ang cÇn nhiÒu nh©n lùc ®Ó häc nghÒ. II. Träng t©m chñ ®Ò 1. H-íng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp vµ dÞch vô trong c¶ n-íc. 2. ThÕ m¹nh kinh tÕ cña ®Þa ph-¬ng vµ yªu cÇu nh©n lùc t¹i chç. 3. Gióp cho häc sinh thÊy: khi chän nghÒ, ®Çu tiªn lµ ph¶i xem xÐt h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph-¬ng. III. C«ng t¸c chuÈn bÞ 1. Gi¸o viªn: - ChuÈn bÞ tµi liÖu minh ho¹ cho chñ ®Ò vµ mêi c¸n bé phô tr¸ch kinh tÕ cña ®Þa ph-¬ng ®Õn nãi chuyÖn víi häc sinh. 2. Häc sinh: - S-u tÇm c¸c bµi b¸o, t- liÖu vÒ sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph-¬ng vµ trong n-íc. IV. Néi dung tæ chøc * C¸ch thøc tæ chøc: - Th¶o luËn vµ x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp, rÌn luyÖn cña n¨m cuèi. - DiÔn dµn vai trß cña thanh niªn häc sinh trong viÖc ®Þnh h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Êt n-íc vµ ®Þa ph-¬ng. Ph-¬ng ph¸p Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu A. NhiÖm vô trung t©m cña chiÕn l-îc p/triÓn k/tÕ xh nhiÖm vô trung t©m cña 2006-2010: chiÕn l-îc p/triÓn k/tÕ xh T¹i §¹i héi §¹i biÓu lÇn thø X cña §¶ng Céng s¶n ViÖt 2006-2010: Nam, nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi giai ®o¹n 2006 - 2010 cña n-íc ta ®· ®-îc th«ng qua. §¹i héi kh¼ng ®Þnh r»ng: Ph¶i t¹o ®-îc sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ trong s/x n«ng nghiÖp, kinh tÕ n«ng th«n vµ n©ng cao ®êi sèng n«ng d©n ; ph¸t triÓn nhanh c«ng nghiÖp, x/dùng theo h-íng n©ng cao chÊt l-îng, søc c¹nh tranh vµ hiÖn ®¹i ho¸; GV: Nªu môc tiªu tæng x©y dùng ®ång bé kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi; ph¸t qu¸t cña chiÕn l-îc p/triÓn triÓn v-ît bËc lÜnh vùc dÞch vô . kinh tÕ xh 2006-2010. 1. Môc tiªu tæng qu¸t cña chiÕn l-îc gåm néi dung sau: - §-a n-íc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n . - N©ng cao chÊt l-îng nguån nh©n lùc, n¨ng lùc khoa häc - c«ng nghÖ trong n-íc vµ tiÒm lùc kinh tÕ, quèc phßng 1

GV: H·y x¸c ®Þnh nhiÖm vô träng t©m cña chiÕn l-îc toµn cÇu ®ã? HS: Th¶o luËn tr¶ lêi.

GV: Theo em cÇn x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu ®ã lµ g×? HS: Th¶o luËn tr¶ lêi gi¸o viªn bæ sung. GV: Nh÷ng ngµnh c«ng nghÖ nµo ®-îc xem lµ c«ng nghÖ cao?HS: Th¶o luËn tr¶ lêi: GV: Theo em cÇn quan t©m ®Õn nh÷ng hÖ thèng giao th«ng nµo? HS: Suy nghÜ - dùa vµo hiÓu biÕt tr¶ lêi:

an ninh. - T¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 n-íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n-íc c«ng nghiÖp theo h-íng hiÖn ®¹i. * Mét sè chØ tiªu ®Þnh h-íng ph¸t triÓn k/tÕ - xh chñ yÕu (®Õn n¨m 2010): - Tæng s/p quèc néi (Gross Domestic Product - GDP) b×nh qu©n dÞch vô 40 - 41% . - C¬ cÊu GDP: n«ng nghiÖp 15 -16; CN vµ x/dùng 42 43%, dÞch vô 40 - 41%. - Kim g¹ch xuÊt khÈu t¨ng 16%/ n¨m. - Hoµn thµnh phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së . - Tuæi thä b×nh qu©n cña ng-êi d©n ®¹t 72 tuæi . 2. NhiÖm vô trung t©m trong chiÕn l-îc. - Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ rót ng¾n. - §Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ë n-íc ta. - C«ng nghiÖp ho¸ ®i ®«i víi hiÖn ®¹i ho¸. - C«ng nghiÖp ho¸ theo ®Þnh h-íng x· héi chò nghÜa - C«ng nghiÖp ho¸ cña ta lµ c«ng nghiÖp ho¸ sinh th¸i. - KÕt hîp hai qu¸ tr×nh: Võa chuyÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp, võa ®-a m«t sè lÜnh vùc s¶n xuÊt vµo kinh tÕ tri thøc. 3. Mét sè môc tiªu cô thÓ cÇn ®¹t ®-îc ®Õn n¨m 2010. - B¶o ®¶m sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu k/tÕ theo h-íng ph¸t triÓn cña n-íc c«ng nghiÖp. - Chó träng c¶i thiÖn ®êi sèng trong nh©n d©n. - Gi¶m tØ träng lao ®éng n«ng nghiÖp trong tæng nh©n lùc. - Phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së. - Ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc c«ng nghÖ cao. * Nh÷ng ngµnh c«ng nghÖ nµo ®-îc xem lµ c«ng nghÖ cao: + C«ng nghÖ th«ng tin. + C«ng nghÖ sinh häc. + C«ng nghÖ tù ®éng ho¸. + C«ng nghÖ vËt liÖu. - Më réng hÖ thèng giao th«ng, n©ng cÊp m¹ng l-íi giao th«ng n«ng th«n. * CÇn quan t©m ®Õn nh÷ng hÖ thèng giao th«ng: + Më thªm tuyÕn ®-êng s¾t. + T¨ng n¨ng lùc vËn t¶i biÓn. + X©y dùng c¸c tuyÕn nèi víi ®-êng biªn giíi. + N©ng cÊp hÖ thèng giao th«ng n«ng th«n.

B. §Þnh h-íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh: Ho¹t ®éng 2: §Þnh h-íng 1. N«ng l©m ng- nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n: * Ph-¬ng h-íng chung lµ: ph¸t triÓn c¸c ngµnh: 2

nhËn xÐt . .viÔn th«ng.tõng c¸ nh©n cho ®iÓm hoÆc nh¾c nhë ®éng viªn.c).Më réng c¸c dÞch vô tµi chÝnh-tiÒn tÖ C.Më réng thÞ tr-êng tiªu thô n«ng s¶n trong vµ ngoµi n-íc. D.c). .P/triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn g¾n víi vïng nguyªn liÖu.§Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng n«ng th«n.Tõ ®ã ®Æt ra nh©n lùc cña Thµnh phè. 4. C«ng nghiÖp: * Muèn ®Èy m¹nh ngµnh CN cÇn ®i s©u vµo c¸c ngµnh: . §Þnh h-íng ph¸t triÓn c¸c khu vùc: * CÇn cã ®Þnh h-íng ph¸t triÓn c¸c khu vùc: 1.Vïng nói phÝa B¾c huyÖn Thñy Nguyªn – miÒn nói ®Þa ph-¬ng: kinh tÕ cßn chËm ph¸t triÓn. .HS x¸c ®Þnh thÕ m¹nh kinh tÕ ë quª m×nh lµ g×? .H×nh thµnh trung t©m th-¬ng m¹i lín.®-a vÊn ®Ò th¶o luËn.§-a dÞch vô thµnh kinh tÕ mòi nhän. 3. Khu vùc n«ng th«n trung du miÒn nói (d. VI.Cho häc sinh tãm t¾t l¹i 3 nd cña bµi häc. ®êi sèng cßn khã kh¨n(d.c¬ së c«ng nghiÖp quèc phßng.ChuÈn bÞ chñ ®Ò: Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó thµnh ®¹t trong nghÒ. Khu vùc ®« thÞ (d.HiÖn ®¹i ho¸ dÞch vô b-u chÝnh.c). . GV: N/x tinh thÇn chung cña líp .T¹o viÖc lµm thu hót lao ®éng ë n«ng th«n. . .N©ng cao chÊt l-îng dÞch vô vËn t¶i. . DÞch vô: .GV: Theo em muèn ®Èy m¹nh ngµnh c«ng nghiÖp cÇn ®i s©u vµo c¸c ngµnh nµo? HS: Th¶o luËn tr¶ lêi( GV ph¸t phiÕu häc tËp): . Ph©n c«ng chñ ®Ò tiÕp theo: .huyÖn lµ g×? IV. Khu vùc biÓn vµ h¶i ®¶o (d. .§Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. .§¸nh gi¸: GV : Bµi häc gióp cho em hiÓu biÕt g×? . . 2.c). 3. . .Ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ë n«ng th«n.X©y dùng c¬ së c«ng nghiÖp nÆng. ***************** 3 Ho¹t ®«ng 3: §Þnh h-íng ph¸t triÓn c¸c khu vùc: GV: Theo em cÇn cã ®Þnh h-íng ph¸t triÓn c¸c khu vùc g×? HS: D-íi sù h-íng dÉn c¸c vÝ dô cña gv tr¶ lêi.c). 2.tr¶ lêi theo c¸c c©u hái: . Khu vùc n«ng th«n ®ång b»ng (d.Ph¸t triÓn khu chÕ xuÊt khu c«ng nghiÖp cao. .Ph¸t triÓn nghµnh c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao . h×nh thµnh nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸. H-íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®Þa ph-¬ng: Ho¹t ®éng 4: H-íng GV: H-íng dÉn hs t×m hiÓu ngay trªn c¬ së ®Þa ph-¬ng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña m×nh.

c«ng t¸c chuÈn bÞ .Hs thÊy ®-îc sù p/triÓn cña hÖ thèng c¸c tr-êng TCCN vµ ®µo t¹o nghÒ ë n-íc ta.Sù kh¸c nhau gi÷a h×nh thøc ®µo t¹o TCCN vµ ®µo t¹o nghÒ.Líp tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm so¹n néi dung cho líp th¶o luËn. S¬ l-îc vÒ sù ph¸t triÓn c¸c tr-êng TCCN ë n-íc ta.thÕ nµo? kü thuËt kinh tÕ.HÖ thèng tr-êng TCCN vµ §TN. vµ nhiÖm vô nh.NhiÖm vô: §µo t¹o nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é trung cÊp. khai th¸c c¸c th«ng tin tõ m¹ng Internet. HÖ thèng c¸c tr-êng trung cÊp chuyªn nghiÖp. III. ®iÒu kiÖn gia ®×nh vµ nhu cÇu nh©n lùc cña x· héi.Gv ®Æt vÊn ®Ò: Tr-êng a. c¸ch t×m th«ng tin vÒ c¬ së ®µo t¹o cÇn thiÕt. Môc tiªu gi¸o dôc Qua ho¹t ®éng. 1.Cã th¸i ®é ®óng ®¾n khi chän ngµnh. vÒ sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng c¸c tr-êng TCCN 2. TCCN cã tÇm quan träng . . thÓ thao… H-íng dÉn c«ng nh©n thùc hiÖn theo quy tr×nh c«ng nghÖ hoÆc thùc hiÖn tõng phÇn viÖc trong c«ng t¸c nghiªn cøu vµ thiÕt kÕ. Gi¸o viªn: Nghiªn cøu tµi liÖu. 2. dù ®Þnh cña häc sinh sÏ thi vµo tr-êng nµo? IV./ S¸ch H§NG trang 29.Nªu ®-îc nh÷ng hiÓu biÕt vÒ hÖ thèng tr-êng trung cÊp chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ. . søc khoÎ. n¨ng lùc b¶n th©n. hÖ thèng c¸c tr-êng trung cÊp tr-êng TCCN ®· ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. TÇm quan träng vµ nhiÖm vô cña tr-êng TCCN.Th¶o luËn vµ x©y dùng néi dung bµi häc. Ph-¬ng ph¸p Néi dung TiÕt 1 I. Träng t©m chñ ®Ò . cã ®iÒu kiÖn th× ®Õn t×m hiÓu t¹i mét tr-êng. Néi dung tæ chøc * C¸ch thøc tæ chøc. v¨n ho¸ nghÖ thuËt. gióp häc sinh : .GV tr×nh bµy. . Theo biÓu ®å ph¸t triÓn tr-êng TCCN tõ n¨m häc 1945 . . . h×nh thøc ®µo t¹o cña c¸c tr-êng ë TW vµ ®Þa ph-¬ng.Gi¸o viªn h-íng dÉn nhËn xÐt giê th¶o luËn cña häc sinh. nhËn xÐt 1946 ®Õn n¨m häc 2006-2007.Chñ §Ò 3.Tõ sau c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945 ®Õn nay.Häc sinh thÊy ®-îc nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ hÖ thèng c¸c tr-êng. . chän tr-êng sao cho phï hîp víi tr×nh ®é häc lùc. n-íc ta. chuyªn nghiÖp (TCCN).th¸ng 10 /th¸ng11 T×m hiÓu hÖ thèng c¸c tr-êng Trung CÊp Chuyªn NgiÖp vµ ®µo t¹o nghÒ cña trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng I. Ho¹t ®éng 1: HÖ thèng . Häc sinh: T×m hiÓu c¬ cÊu ngµnh. nghÒ mµ anh chÞ hoÆc ng-êi th©n ®ang häc hoÆc ®· häc. II. HÖ thèng c¸c tr-êng trung cÊp chuyªn nghiÖp 1. . 4 . .

ng.l©m . THPT hoÆc t-¬ng ®-¬ng. H×nh thøc ®µo t¹o vµ vµ ®iÒu kiÖn tuyÓn sinh.Khèi tr-êng kinh tÕ . liªn th«ng víi c¸c cÊp ®µo t¹o: D¹y nghÒ.ThÓ dôc thÓ thao. + HÖ t¹i chøc chuyªn tu: Dµnh cho nh÷ng ng-êi l® cã nhu cÇu häc tËp n©ng cao nh-ng kh«ng cã ®iÒu kiÖn tËp trung t¹i tr-êng. ë khu vùc dÞch vô. n«ng d©n. C§ vµ §H. qu©n nh©n xuÊt ngò.Khèi tr-êng v¨n hãa .Khèi tr-êng Y tÕ . S¬ l-îc vÒ sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng ®µo t¹o nghÒ cña trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng. b. nh©n viªn. . M«n thi: To¸nLÝ. nh©n viªn.thôc): 64 tr-êng. . C§.. t. . 1. HÖ thèng c¸c tr-êng nghÒ vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ.Hãa. To¸n . . c. .ph¹m.Theo cÊp qu¶n lý: Cã tr-êng TCCN trung -¬ng ( do c¸c Bé Ngµnh. c¶ n-íc cã 269 tr-êng TCCN vµ 204 hÖ TCCN trong c¸c tr-êng §H. . 5 .Khèi tr-êng n«ng . mét sè tr-êng tuyÓn theo n¨ng khiÕu. hä cã thÓ trùc tiÕp ®¶m nhËn mét phÇn viÖc thÝch hîp vµ ®éc lËp hoµn thµnh c«ng viÖc ®ã.Cã hai h×nh thøc ®µo t¹o c¬ b¶n: ®µo t¹o chÝnh quy vµ vµ t¹i chøc: + H×nh thøc ®µo t¹o chÝnh quy: TËp trung t¹i tr-êng Ýt nhÊt 2 n¨m..Khèi tr-êng c«ng nghiÖp.cã b»ng tèt nghiÖp THCS.C¸c khèi tr-êng kh¸c. c«ng nh©n.. cã søc khoÎ tèt phï hîp víi ngµnh häc.HiÖn nay c¸c thµnh phè cã nhiÒu tr-êng TCCN nhÊt lµ: HN vµ Thµnh Phè HCM.Khèi tr-êng giao th«ng . . To¸n .Gv ®Æt vÊn ®Ò: Tr-êng TCCN cã c¸c lo¹i h×nh nµo? . n«ng d©n ®ang lµm viÖc( thêi gian lµm viÖc Ýt nhÊt lµ 1 n¨m) cã b»ng tèt nghiÖp THCS.Gv nªu vÊn ®Ò ®Ó HS th¶o luËn: Theo ngµnh th× cã c¸c khèi tr-êng nµo? KÓ tªn? .nghÖ thuËt. c¸n bé. . . V× thÕ ®èi t-îng tuyÓn sinh vµ häc t¹i chøc hÖ TCCN th-êng lµ nh÷ng c¸n bé.b-u ®iÖn. .Khèi tr-êng x©y dùng.dÞch vô. Tæng c«ng ti lín qu¶n lÝ) vµ c¸c tr-êng TCCN ®Þa ph-¬ng ( do c¸c Së chuyªn ngµnh qu¶n lÝ). THPT hoÆc t-¬ng ®-¬ng. * Theo ngµnh th× cã c¸c khèi sau: . . C¸c lo¹i h×nh tr-êng TCCN. .Gv: Theo em h×nh thøc ®µo t¹o c¸c tr-êng TCCN cã nh÷ng h×nh thøc nµo? TiÕt 2 Ho¹t ®éng 2: HÖ thèng c¸c tr-êng nghÒ vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ. TÝnh ®Õn n¨m häc 2006-2007.Khèi tr-êng s. c«ng nh©n. §èi t-îng tuyÓn sinh lµ häc sinh phæ th«ng. .H×nh thøc: B¶o ®¶m tÝnh ®a d¹ng.Sinh.nghiÖp. Thêi gian ®µo t¹o lµ 2 ®Õn 3 n¨m. b¸n c«ng .Theo së h÷u: Cã tr-êng c«ng lËp: 205 tr-êng vµ ngoµi c«ng lËp(d©n lËp.. II. mÒm dÎo.

LuËt d¹y nghÒ 2006 nghÒ nh. cã ba lo¹i h×nh: s¬ cÊp nghÒ.Gv cho häc sinh lµm viÖc trung t©m d¹y nghÒ).Theo tr×nh ®é tay nghÒ. liªn th«ng víi c¸c bËc §HC§.Theo h×nh thøc “ së h÷u” . nh×n Ho¹t ®éng 3: Gv tæ chøc chung kh«ng ph¶i thi. C¸c lo¹i h×nh tr-êng ®µo t¹o nghÒ.nßng cèt phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸. .Gv nªu c©u hái cho c¶ .GV chuÈn bÞ biÓu ®å cét t-¬ng tù nh.§¸nh gi¸: GVCN: .Cã c¸c h×nh thøc ®µo t¹o b. nhËn xÐt . nghiÖp cña c«ng nh©n. . .§iÒu kiÖn cô thÓ lµ: Mäi c«ng d©n ViÖt Nam kh«ng ph©n gi÷a hai hÖ thèng ®µo t¹o biÖt løa tuæi.tõng c¸ nh©n cho ®iÓm hoÆc nh¾c nhë ®éng viªn. IV.HÖ ®µo t¹o ng¾n h¹n: Theo nhu cÇu ng-êi häc. chän tr-êng.§µo t¹o vµ båi d-ìng ®éi ngò c/nh©n vµ nh©n viªn kü thuËt nghiÖp vô lµnh nghÒ .HÖ dµi h¹n: ChÝnh quy tËp trung tõ 1 ®Õn 3 n¨m. cho hs th¶o luËn vÒ sù .Theo ph©n cÊp qu¶n lÝ cã: + Trªn 100 tr-êng d¹y nghÒ Trung -¬ng do c¸c Bé. nhËn xÐt vÒ tinh thÇn. 2. tr×nh ®é ®¸p øng nhu cÇu nghÒ trªn. giíi tÝnh.Phæ cËp nghÒ cho thanh niªn. a. häc sinh cuèi cÊp vµ ng-êi lín tuæi. . .ChuÈn bÞ nd chñ ®Ò 4: T×m hiÓu hÖ thèng c¸c tr-êng §H vµ C§ trong c¶ n-íc. vËt chÊt cho x· héi. ®¶m b¶o tÝnh mÒm dÎo. c.thÕ nµo? KÓ tªn? quy ®Þnh d¹y nghÒ cã ba cÊp tr×nh ®é lµ s¬ cÊp nghÒ ( . C¸c tr-êng ®µo t¹o nghÒ vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ cã hai nhiÖm vô c¬ b¶n: .Tãm t¾t l¹i toµn bé néi dung chñ ®Ò. chän nghÒ. Ngµnh vµ c¸c Tæng c«ng ti lín qu¶n lÝ. . 6 . hÖ §TN còng cã hai lo¹i h×nh: c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp. . kh¸c biÖt vµ sù gièng nhau . dµi h¹n? .H×nh thøc ®µo t¹o:+ HÖ ®µo t¹o dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. gãp phÇn b¶o ®¶m cho mäi ng-êi tr-íc khi b-íc vµo lao ®éng trùc tiÕp ®Òu ®-îc häc qua mét nghÒ thÝch hîp nh»m nu«i sèng b¶n th©n m×nh vµ gãp phÇn lµm ra cña c¶i. H×nh thøc ®µo t¹o vµ ®iÒu kiÖn tuyÓn sinh. trung cÊp nghÒ vµ cao ®¼ng nghÒ: t-¬ng tù ho¹t ®éng 1. ®µo t¹o ng¾n h¹n.ho¹t ®éng 1 ®Ó cho häc sinh nhËn xÐt rót ra sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng ®µo t¹o nghÒ cña n-íc ta. VI. líp th¶o luËn: ThÕ nµo lµ trung cÊp nghÒ vµ cao ®¼ng nghÒ.Tõ sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m ®Õn nay. Ph©n c«ng chñ ®Ò tiÕp theo: . ®a d¹ng. th¸i ®é cña häc sinh tham gia x©y dùng chñ ®Ò. hÖ thèng ®µo t¹o nghÒ ngµy cµng ph¸t triÓn. TÇm quan träng vµ nhiÖm vô cña tr-êng d¹y nghÒ vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ.N/x tinh thÇn chung cña líp . HÖ thèng c¸c tr-êng nghÒ vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ. . hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. + Kho¶ng 180 tr-êng d¹y nghÒ ®Þa ph-¬ng vµ gÇn 1000 c¬ së §TN ng¾n h¹n do c¸c Së chuyªn ngµnh qu¶n lÝ. gióp c¸c em nhËn thøc vµ x¸c ®Þnh ®éng c¬ ®óng trong qu¸ tr×nh chän ngµnh.

c¸c s¶n phÈm míi lu«n kÕ tiÕp. cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo míi cã thÓ chän ®-îc nghÒ m×nh muèn theo ®uæi.. Sù t¨ng lªn gÊp béi cña tri thøc lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó mang l¹i c¸c thµnh nghiÖp hiÖn nay . GV: Cho häc sinh th¶o tùu kinh tÕ hiÖn ®¹i. c¸c em häc sinh ®· thÊy râ . . Môc tiªu gi¸o dôc Qua ho¹t ®éng.Hs thÊy ®-îc nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó con ng-êi thµnh ®¹t trong nghÒ . cã ®iÒu kiÖn th× ®Õn t×m hiÓu t¹i mét tr-êng.Ph©n c«ng häc sinh chuÈn bÞ ý kiÕn ®Ó tham gia buæi th¶o luËn vÒ sù thµnh ®¹t trong nghÒ.Th¶o luËn vµ x©y dùng néi dung bµi häc. tham kh¶o thªm cuèn nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ tuyÓn sinh §HC§ theo n¨m. Mét sè ®Æc ®iÓm cña lao ®éng nghÒ nghiÖp hiÖn nay . . Ngµy nay. dù ®Þnh cña häc sinh sÏ thi vµo tr-êng nµo? IV. viÕt thµnh bµi ph¸t biÓu. ph¶i n¾m ch¾c nh÷ng vÊn ®Ò sau: Ph-¬ng ph¸p Néi dung Ho¹t ®éng 1: Mét sè ®Æc 1. Gi¸o viªn: Nghiªn cøu tµi liÖu. II.Khèi l-îng tri thøc t¨ng lªn nhanh chãng. khai th¸c c¸c th«ng tin tõ m¹ng Internet. ChuÈn bÞ mét sè c©u hái ®Ó h-íng dÉn häc sinh ®i vµo néi dung chñ ®Ò.Nh÷ng con ®-êng häc tËp dÉn ®Õn sù thµnh ®¹t trong nghÒ. Häc sinh: .Gv yªu cÇu hs chuÈn bÞ khai th¸c c¸c th«ng tin trªn m¹ng.S¶n phÈm míi xuÊt hiÖn nhanh h¬n. mét s¶n phÈm cã thÓ tån t¹i trªn thÞ tr-êng hµng chôc n¨m. do sù thay ®æi c«ng nghÖ qu¸ nhanh. . Néi dung tæ chøc * C¸ch thøc tæ chøc.Líp tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm so¹n néi dung cho líp th¶o luËn.Gi¸o viªn h-íng dÉn nhËn xÐt giê th¶o luËn cña häc sinh.ChuÈn bÞ ý kiÕn. .Häc sinh thÊy ®-îc nh÷ng con ®-êng häc tiÕp ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng -íc m¬ cña m×nh ë ®Þa ph-¬ng m×nh. Tri thøc míi ph¶i luon ®-a vµo s¶n phÈm. ®iÓm cña lao ®éng nghÒ . 2. Qua chñ ®Ò "T«i muèn ®¹t -íc m¬" ë líp 11. Chñ §Ò 2. Tr-íc ra néi dung ®©y. . thay thÕ cho c¸c s¶n phÈm ra ®êi tr-íc ®ã. gióp häc sinh : . Häc tËp vµ tu d-ìng ®Ó chän cho m×nh mét nghÒ phï hîp víi høng thó vµ n¨ng lùc cña b¶n th©n.x· héi lµ mét viÖc khã .nhËn xÐt ®-a míi. nhiÒu h¬n.T×m hiÓu c¬ cÊu ngµnh. S¶n 7 . nghÒ mµ anh chÞ hoÆc ng-êi th©n ®ang häc hoÆc ®· häc. Träng t©m chñ ®Ò . Song khi ®· chän ®-îc nghÒ phï hîp th× mét vÊn ®Ò sÏ ®Æt ra : "CÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn g× ®Ó thµnh ®¹t trong nghÒ ?" §Ó gi¶i ®¸p c©u hái nµy. tri thøc ®· trë thµnh nguån cña c¶i luËn môc 1. ®ång thêi ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ . 1.th¸ng 12 Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó thµnh ®¹t trong nghÒ I. . c«ng t¸c chuÈn bÞ . III.

Internet vµ ph¶i biÕt ngo¹i ng÷.Kh«ng lµm hµng kÐm chÊt l-îng vµ hµng gi¶. häc tËp suèt ®êi” . ®-îc cÊp trªn tin cËy.thÕ nµo? HS: Th¶o luËn tr¶ lêi phÈm nµo thiÕu hµm l-îng tri thøc míi th× sÏ nhanh chãng bÞ lo¹i ra khái thÞ tr-êng.gi¸o viªn nhËn xÐt: GV: VËy thÓ hiÖn ë nh÷ng viÖc lµm cô thÓ nh.Ph¶i cã kÕ ho¹ch häc tËp tu d-ìng th-êng xuyªn. lu«n thay thÕ c«ng nghÖ cò b»ng c«ng nghÖ míi vµo ®óng thêi ®iÓm cÇn thiÕt nh»m t¹o ra søc c¹nh tranh trong chÝnh s¶n phÈm cña m×nh. . => Lµm chñ tri thøc. lµm chñ c«ng nghÖ míi lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc c¬ b¶n ®Ó thµnh ®¹t trong nghÒ.Kh«ng l·ng phÝ thêi gian. -íc m¬ cña m×nh. Nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ cña sù thµnh ®¹t trong nghÒ. + Th¨ng tiÕn trong nghÒ. t×m tßi ph-¬ng ph¸p lµm viÖc míi.Kh«ng vi ph¹m néi quy lao ®éng..lµ c«ng cô lao ®éng. ng-êi lao ®éng ph¶i cã tri thøc vµ kÜ n¨ng sö dông vi tÝnh.Ho¹t ®éng 2: Nh÷ng ®k c¬ b¶n ®Ó ®¹t ®-îc -íc m¬ thµnh ®¹t trong nghÒ. HS: Th¶o luËn tr¶ lêi. Ngoµi ra. bít xÐn nguyªn vËt liÖu. tiÒn cña.Ph¶i cã lßng yªu nghÒ vµ høng thó víi c«ng viÖc trong nghÒ. + Uy tÝn ®èi víi ng-êi xung quanh. * Nh÷ng viÖc lµm cô thÓ nh-: . . cã hiÖu qu¶. . . nhÊt lµ tiÕng Anh. . Nh÷ng con ®-êng häc tËp ®Ó ®¹t ®-îc -íc m¬ cña ®-êng häc tËp ®Ó ®¹t ®-îc m×nh. ®µo t¹o liªn tôc. a. ¸p dông linh ho¹t c«ng nghÑ cña ng-êi kh¸c.S¶n phÈm tån t¹i trªn thÞ tr-êng th× ng-êi s¶n xuÊt ph¶i cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc lµm chñ c«ng nghÖ. míi lµ uy tÝn ®Ých thùc). . ®-îc cÊp d-íi phôc tïng. ®-îc nhµ n-íc tÆng gi¶i th-ëng. ( CÇn l-u ý r»ng: Uy tÝn ®-îc x©y dùng b»ng nh©n c¸ch.§ßi hái ng-êi l® cã tri thøc. ®-îc ®ång nghiÖp quý mÕn. + Cã n¨ng suÊt lao ®éng cao: do biÕt c¶i tiÕn c«ng nghÖ. b. nhiÒu s¸ng chÕ.tr¶ lêi. c¬ héi ®i häc cµng nhiÒu h¬n. nh. X· héi cµng ph¸t triÓn th× con ®-êng häc tËp cho ng-êi lao GV: HiÖn nay ng-êi lao ®éng cµng më réng. §iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó thµnh ®¹t trong nghÒ. GV: Theo em cã nh÷ng biÓu hiÖn nµo thÓ hiÖn cña sù thµnh ®¹t trong nghÒ. + Cã nhiÒu s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. 8 . kÜ n¨ng vµ tay nghÒ ch/m«n. 2. NghÒ cßn lµ tr¸ch nhiÖm víi con ng-êi lµ nghÜa vô cña bÊt cø c«ng d©n nµo nªn ph¶i cã ®¹o ®øc vµ l-¬ng t©m nghÒ nghiÖp. Muèn vËy ph¶i thùc hiÖn cho ®-îc khÈu hiÖu: “ Gi¸o dôc th-êng xuyªn. Nh÷ng ®k c¬ b¶n ®Ó ®¹t ®-îc -íc m¬ thµnh ®¹t trong nghÒ.Kh«ng bít xÐn giê lao ®éng. GV: Theo em cã nh÷ng ®k nµo ®Ó gióp con ng-êi ®¹t -íc m¬ thµnh ®¹t trong nghÒ HS: Th¶o luËn. tøc lµ b»ng tµi vµ ®øc. Ho¹t ®éng 3 : Nh÷ng con 3.

Ng-êi lao ®éng cã thÓ tù häc b»ng c¸ch ®Æt ra c¸c kÕ ho¹ch tham gia sinh ho¹t t¹i c¸c c©u l¹c bé. V.… HiÖn nay.GV nhËn xÐt bæ sung ®-a ra c¸c ý sau. .Häc tiÕp ë c¸c tr-êng líp ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô ®Ó n©ng cao tay nghÒ. . HiÖn nay. xÝ nghiÖp. NhiÒu lao ®éng giái trong nghÒ ®· ®-îc c¬ quan. IV.T×m hiÓu hÖ thèng tr-êng trung cÊp chuyªn nghiÖp vµ ®µo t¹o nghÒ cña trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng.viÖn ®iÖn tö..®éng cã nh÷ng con ®-êng häc tËp g×? HS: Suy nghÜ tr¶ lêi. c¸c líp häc t¹i chøc.Võa häc.. ®äc s¸ch ë th.. GV: N/x tinh thÇn chung cña líp. Ph©n c«ng chñ ®Ò tiÕp theo : . th. ********************** 9 . tr×nh ®é häc vÊn.®¸nh gi¸: GV : Bµi häc gióp cho em hiÓu biÕt g×?.cho ®i häc tiÕp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n.Ng-êi lao ®éng cã thÓ theo häc t¹i c¸c trung t©m häc tËp céng ®ång.. ®¹i häc më.ChuÈn bÞ chñ ®Ò 3:. c¸c trung t©m gi¸o dôc th-êng xuyªn.tõng c¸ nh©n cho ®iÓm hoÆc nh¾c nhë ®éng viªn.viÖn. nhê sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin. doanh nghiÖp. ng-êi lao ®éng cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ häc tËp nhê m¹ng Internet.. phæ biÕn khoa häc tri thøc vµ kÜ thuËt. ng-êi lao ®éng cã nh÷ng con ®-êng häc tiÕp nhsau: . c¸c nhµ v¨n ho¸. NhËn xÐt . võa lµm lµ mét ph-¬ng thøc tù v-¬n lªn rÊt ®¸ng khuyÕn khÝch. c¸c b¨ng ®Üa cã néi dung chuyÓn giao c«ng nghÖ..Cho hs tãm t¾t l¹i 3 néi dung cña bµi häc.

Chñ §Ò 4. häc vµ cao ®¼ng. Néi dung tæ chøc * C¸ch thøc tæ chøc. C§” cña n¨m häc. Ho¹t ®éng 2: HÖ thèng a. . 2. Häc sinh: . Qua ho¹t ®éng. ®©y hÖ thèng tr-êng §H.N¾m ®-îc th«ng tin c¬ b¶n vÒ hÖ thèng tr-êng. . 2.Líp tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm so¹n néi dung cho líp th¶o luËn. ®èi t-îng tuyÕn sinh vµ thêi gian ®µo t¹o. chÞ kho¸ tr-íc hoÆc nh÷ng ng-êi lín tuæi ë xung quanh ®Ó häc hái kinh nghiÖm vµ xin lêi khuyªn nªn thi vµo tr-êng nµo. Môc tiªu gi¸o dôc. c«ng t¸c chuÈn bÞ 1.Gi¸o viªn h-íng dÉn nhËn xÐt giê th¶o luËn cña häc sinh.Häc sinh thÊy ®-îc sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng ®µo t¹o ®¹i häc vµ cao ®¼ng . Träng t©m chñ ®Ò . . C§” cña nh÷ng n¨m häc tr-íc ®Ó h×nh dung ra nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n vÒ tuyÓn sinh. S¬ l-îc vÒ sù ph¸t triÓn hÖ thèng tr-êng ®¹i häc ph¸t triÓn hÖ thèng tr-êng ®¹i vµ cao ®¼ng. III. C§ ë n-íc ta ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ ch-a tõng thÊy.T×m ®äc cuèn “ Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ tuyÓn sinh §H. HÖ thèng tr-êng §H vµ C§. . gióp häc sinh : .Th«ng b¸o cho häc sinh biÕt vÒ cuèn “ Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ tuyÓn sinh §H.GÆp nh÷ng anh. C§.th¸ng 1 T×m hiÓu hÖ thèng ®µo t¹o ®¹i häc vµ cao ®¼ng I.Th¶o luËn vµ x©y dùng néi dung bµi häc.T×m ®äc cuèn “ Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ tuyÓn sinh §H. h×nh thøc ®µo t¹o. h×nh thøc ®µo t¹o §H vµ C§ . vÒ c¸c lo¹i tr-êng tr-íc khi khai gi¶ng.Cã th¸i ®é ®óng ®¾n khi chän ngµnh. khèi nµo vµ cÇn chuÈn bÞ nh÷ng g× ®Ò cã thÓ ®¹t kÕt qu¶ thi tèt.HÖ thèng ®µo t¹o §H. 10 . C§”. IV. Gi¸o viªn: . Ph-¬ng ph¸p Néi dung Ho¹t ®éng 1: S¬ l-îc vÒ sù 1. C§ bao gåm: C¸c lo¹i h×nh tr-êng §H. TÇm quan träng vµ nhiÖm vô cña tr-êng §H vµ C§: tr-êng §H vµ C§. . Tõ sau c¸ch m¹ng th¸ng t¸m 1945 vµ ®Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn. GV: Em h·y nªu hÖ thèng Tr-êng §H vµ C§ cã tÇm quan träng v« cïng to lín. II.

+ Khèi v¨n ho¸ nghÖ thuËt. linh ho¹t liªn tôc t¹o ®/k thuËn lîi cho c¸c bËc häc thÊp cã thÓ theo häc §H vµ C§.tr-êng §H vµ C§ cã tÇm quan träng nh. * §¹i häc ®a ngµnh cïng mét hoÆc hai lÜnh vùc. Cã b»ng tèt nghiÖp hoÆc t-¬ng ®-¬ng míi ®-îc thi §HC§.L©m .2 n¨m * §èi t-îng tuyÓn sinh lµ nh÷ng ai? . b.chÝnh th× cã c¸c lo¹i tr-êng: C«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp( t.5. t/g ®µo t¹o liªn th«ng tõ 1. + Khèi c«ng nghiÖp. ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ. C§.H×nh thøc: §¶m b¶o tÝnh hoµn chØnh mÒm dÎo.Theo lÜnh vùc vµ ngµnh xÕp theo 4 lo¹i h×nh: * §¹i häc ®a lÜnh vùc cã 2 §H quèc gia 3 §H khu vùc.ph¹m. quyÕt t©m v-¬n lªn nh÷ng ®Ønh cao cña v¨n ho¸. 121 C§ + C«ng lËp: 179 §H.thÕ nµo? GV: Tr-êng §H vµ C§ cã nhiÖm vô nh.nghiÖp.thÕ nµo? GV: §èi t-îng tuyÓn sinh lµ nh÷ng ai? + Tr-êng §H: §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé khoa häc kÜ thuËt. C¸c lo¹i h×nh cña tr-êng §H vµ C§. .ThÓ dôc thÓ thao. Cã hai h×nh thøc ®µo t¹o c¬ b¶n : §µo t¹o chÝnh quy vµ 11 . H×nh thøc ®µo t¹o vµ ®iÒu kiÖn tuyÓn sinh. cã n¨ng lùc nghiªn cøu khoa häc gi¶i quyÕt v/®Ò thùc tiÔn do c/s ®Ò ra thuéc ph¹m vi nghÒ nghiÖp cña m×nh. * C¸c tr-êng C§ thµnh lËp theo ngµnh. khoa häc vµ c«ng nghÖ.§èi t-îng nh÷ng häc sinh ®· tèt nghiÖp c¸c tr-êng d¹y nghÒ chÝnh quy cã nhu cÇu häc tËp n©ng cao. + Khèi §H s.ph¹m. * §¹i häc më: + ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi + §¹i häc më b¸n c«ng T. nghiÖp vô kinh tÕ. + B¸n c«ng: 6 §H. + Khèi Y tÕ . C§.C¸c khèi tr-êng trong danh môc §H.Theo hthøc së h÷u ®Çu t. + Khèi N«ng. .thÕ nµo? GV: Theo em cã nh÷ng lo¹i h×nh nµo cña tr-êng §H vµ C§? GV: H·y nªu h×nh thøc ®µo t¹o vµ ®iÒu kiÖn tuyÓn sinh nh. N¨m häc 2002-2003 cã 202 tr-êng §H vµ C§: trong ®ã cã 81 §H. + Khèi khoa häc c¬ b¶n. . + D©n lËp: 17 §H. .P HCM. c. + Tr-êng C§: §µo t¹o båi d-ìng c¸n bé cã tr×nh ®é C§ vÒ kÜ thuËt.Ng.C§ s.thôc).C§: + Khèi kinh tÕ ph¸p lÝ. v¨n ho¸… Ngoµi ra cã nhiÖm vô nghiªn cøu khoa häc g¾n khoa häc víi s¶n xuÊt kinh doanh. ®éi ngò c¸n bé qu¶n lÝ cã tr×nh ®é §H vµ trªn §H cã lÝ t-ëng. nghiÖp vô.C§ sph¹m ®Þa ph-¬ng.C§.

Khèi C: V¨n.Tr×nh ®é häc lùc.GV: §iÒu kiÖn tuyÓn sinh cña ®µo t¹o chÝnh quy lµ nh.thÕ nµo? GV: Cã mÊy khèi thi c¬ b¶n víi nh÷ng m«n nµo ? Ho¹t ®éng 3. Mét sè diÓm l-u ý khi chän ngµnh. . tr-êng? GV: Tè chøc cho häc sinh ph¸t biÓu: Em chän ngµnh g×? Tr-êng nµo? V× sao? ®µo t¹o chuyªn tu t¹i chøc. m¹nh nh÷ng träng t©m.TCCN hoÆc t-¬ng ®-¬ng tuæi tõ 18-32 ®ñ søc khoÎ. .H×nh thøc ®µo t¹o chuyªn tu: §¸p øng nhu cÇu cña ®«ng ®¶o c¸n bé. ******************** 12 .Ho¸. . IV. .3 n¨m. §H tõ 4-5 n¨m tuú theo nghµnh häc. .. nh©n viªn kh«ng cã ®iÒu kiÖn rêi n¬i lµm viÖc. * C¸c cô x-a ®· d¹y r»ng: Ai ¬i tiÒn cña bÒ bÒ Kh«ng b»ng ta n¾m v÷ng nghÒ trong tay NghÒ nµo còng träng còng hay Lµm “ quan” còng quý. Khèi D: V¨n.NV cã tr×nh ®é chuyªn m«n s¬ cÊp. uèn n¨n nh÷ng nhËn thøc kh«ng ®óng vÒ vÊn ®Ò häc §H. chän tr-êng §H vµ C§. . phæ biÕn lµ 4 n¨m riªng §h Y khoa 6 n¨m .cã b»ng tèt nghiÖp THPT .§Þa. * Cã 4 khèi thi c¬ b¶n víi nh÷ng m«n: Cã 4 khèi thi: Khèi A: To¸n-LÝ.®¸nh gi¸: .Sinh.To¸n. * §iÒu kiÖn tuyÓn sinh cña ®µo t¹o chÝnh quy: .H×nh thøc ®µo t¹o chÝnh quy: §µo t¹o tËp trung t¹i tr-êng.B¶n th©n ph¶i cã høng thó vµ kh¶ n¨ng phï hîp víi ngµnh häc.§iÒu kiÖn tuyÓn sinh: C¸n bé CN.ChuÈn bÞ chñ ®Ò 5: Thanh niªn lËp th©n lËp nghiÖp.Ngo¹i ng÷. nh©n viªn. c¸n bé.§iÒu kiÖn tuyÓn sinh: Lµ nh÷ng häc sinh phæ th«ng.Thêi gian ®µo t¹o: C§.Sö.Ho¸ . Ph©n c«ng chñ ®Ò tiÕp theo: .VÊn ®Ò thÓ lùc. chän tr-êng §H vµ C§. NhËn xÐt . c«ng nh©n.§iÒu kiÖn kinh tÕ gia ®×nh. . Khèi B: To¸n. ®i cµy còng sang. trung cÊp cã b»ng tèt nghiÖp THPT hoÆc t-¬ng ®-¬ng.Nhu cÇu nh©n lùc cña ngµnh nghÒ. . GV: Cho häc sinh ®äc vµ vËn dông tõ thùc tiÔn ®· thÊy cho biÕt nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý khi chän ngµnh. V. 3. Mét sè diÓm l-u ý khi chän ngµnh.GV: Tæ chøc cho hs tæng kÕt nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊn.

Cã th¸i ®é ®óng khi chän nghÒ. gióp häc sinh : . Gi¸o viªn: . .th¸ng 1 T. .BiÕt l¾ng nghe. nh÷ng chØ sè t©m sinh lÝ còng nh. 13 . Träng t©m chñ ®Ò . ®Ó häc sinh cã thÓ lµm ngay trªn líp.duy. . II. III.vÊn nh÷ng b¨n kho¨n. t.vÊn chän nghÒ.vÊn chän nghÒ I.BiÕt ®-îc ý nghÜa vµ sù cÇn thiÕt cña t. chuÈn bÞ b-íc vµo thÕ giíi nghÒ nghiÖp t-¬ng lai. Häc sinh: .Dùa trªn c¬ së khoa häc.§äc kÜ phÇn néi dung chñ ®Ò. vµo kÕt qu¶ cña c¸c phÐp ®o.T×m hiÓu ®-îc t©m t-.BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c b-íc cña quy tr×nh t. C«ng t¸c chuÈn bÞ 1. häc sinh khi kÕt thóc THPT. nghÒ truyÒn thèng cña thanh niªn. . Qua ho¹t ®éng. . v-íng m¾c cña thanh niªn. 2.LËp hå s¬. . häc sinh tr-íc khi quyÕt ®Þnh chän nghÒ. chuÈ bÞ t.Chñ §Ò 5 . th¾c m¾c.kh«ng chän nghÒ theo c¶m tÝnh theo d.Ph¸t biÓu víi gi¸o viªn vµ c¸n bé t.vµ nguyÖn väng vÒ nghÒ nghiÖp cña m×nh.vÊn ®Ó chän ®-îc nghÒ phï hîp víi n¨ng lùc b¶n th©n vµ nhu cÇu cña x· héi.vÊn tr-íc khi chän nghÒ. v-íng m¾c.thu thËp nh÷ng b¨n kho¨n. Môc tiªu gi¸o dôc. . gi¶i ®¸p nh÷ng b¨n kho¨n. gióp cho häc sinh biÕt c¸ch ®èi chiÕu nh÷ng phÈm chÊt t©m sinh lÝ cña c¸ nh©n víi yªu cÇu cña nghÒ ®Ó cã h-íng chän ®-îc nghÒ phï hîp. ph©n tÝch. t©m t. hoµn c¶nh gia ®×nh.ChuÈn bÞ mét sè phÐp ®o chó ý.Dùa vµo b¶ng x¸c ®Þnh ®èi t-îng lao ®éng cÇn chän.nguyÖn väng vµ quyÕt ®Þnh chän nghÒ cña häc sinh. nguyÖn väng. .luËn x· héi hoÆc ý kiÕn cña ng-êi kh¸c. chän läc ®-îc c¸c ý kiÕn t.liÖu nép cho gi¸o viªn.

cá d¹i. e. GV: Cho häc sinh ®äc vµ vËn dông tõ thùc tiÔn ®· thÊy cho biÕt: H·y nªu nh÷ng dÊu hiÖu c¬ b¶n cña nghÒ? GV: h-íng dÉn häc sinh t×m hiÓu tõng phÇn cô thÓ.Gi¸o viªn h-íng dÉn nhËn xÐt giê th¶o luËn cña häc sinh Ph-¬ng ph¸p Ho¹t ®éng 1.vÊn chän nghÒ: . GV: H·y ®äc b¶n m« t¶ nghÒ.Nh÷ng phóc lîi mµ ng-êi lao ®éng ®-îc h-ëng..ThÕ nµo lµ t. Kh¸i niÖm t.Líp tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm so¹n néi dung cho líp th¶o luËn.TiÒn l-¬ng tèi thiÓu thang l-¬ng trong nghÒ. g. . B¶n m« t¶ nghÒ. Chèng chØ ®Þnh y häc.Nh÷ng kÜ n¨ng kÜ x¶o häc tËp vµ lao ®éng. ®èi t-îng l/® cña ng-êi lµm nghÒ trång c©y lµ c©y trång.).Nh÷ng tr×nh ®é kh¸c nhau. b.IV. c¸c qu¸ tr×nh mµ c-¬ng vÞ l/® nhÊt ®Þnh con ng-êi ph¶i vËn dông vµo chóng. .T. hiÖn t-îng. h. Tªn nghÒ vµ nh÷ng chuyªn m«n th-êng gÆp trong nghÒ. d. . khÝ hËu. Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho ng-êi lao ®éng loµm viÖc trong nghÒ. .vÊn chän nghÒ? HS : Tr¶ lêi. gåm cã nh÷ng néi dung nµo? Ho¹t ®éng 3.ChÕ ®é båi d-ìng ®éc h¹i.§èi t-îng l/® lµ nh÷ng thuéc tÝnh.. nh÷ng ®/k sinh sèng vµ ph¸t triÓn cña chóng ( ®Êt ®ai. B¶n m« t¶ nghÒ. §èi t-îng lao ®éng: . Kh¸i niÖm t. . nh÷ng thuéc tÝnh cña c©y trång vµ m«i tr-êng cña nh©n viªn c¸c nhµ hµng ¨n uèng lµ kh¸ch hµng vµ nh÷ng ®/k phôc vô hä. Néi dung tæ chøc * C¸ch thøc tæ chøc.§Þnh h-íng nghÒ: x¸c ®Þnh nh÷ng nghÒ mµ häc sinh cã tham gia.Th¶o luËn vµ x©y dùng néi dung bµi häc. nh÷ng mèi q/hÖ qua l¹i cña c¸c sù vËt. 3. a. Gåm 3 kh©u g¾n bã chÆt chÏ víi nhau: lµ ®Þnh h-íng nghÒ. .vÊn chän nghÒ: lµ kh©u trung gian gi÷a hai kh©u tuyÓn chän nghÒ vµ ®Þnh h-íng. Ho¹t ®éng 2. cã thÓ lùa chän phï hîp víi sù høng thó cña m×nh. Nh÷ng n¬i cã thÓ theo häc nghÒ.Tr×nh ®é häc vÊn tr-íc khi häc nghÒ. Néi dung vµ tÝnh chÊt lao ®éng cña nghÒ. . c.TuyÓn chän nghÒ: Muèn tuyÓn chän ph¶i cã sù hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh. 14 . Nh÷ng dÊu hiÖu c¬ b¶n cña nghÒ. 2. . Nh÷ng n¬i cã thÓ lµm viÖc sau khi häc nghÒ. Néi dung 1.vÊn chän nghÒ: GV: Cho häc sinh ®äc ph©n 1 ë SGk . a. t. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó tham gia lao ®éng trong nghÒ.vÊn chän nghÒ vµ tuyÓn chän nghÒ. . Nh÷ng dÊu hiÖu c¬ b¶n cña nghÒ. . . VÝ dô .

Môc ®Ých l/® kh«ng chØ lµ k/q lµm viÖc mµ xh ®ßi hái. §iÒu kiÖn lao ®éng: . NhËn xÐt – ®¸nh gi¸: . . ë n-íc ta. . môc ®Ých cña thî c¬ khÝ lµ lµm ra c¸c c«ng cô kÜ thuËt.Nghiªn cøu nh÷ng ho¹ ®å nghÒ.Häc vÊn së thÝch. C«ng cô lao ®éng: .VÒ b¶n th©n hs. trong c«ng t¸c t..§-a ra lêi khuyªn. Quy tr×nh t. nghiÖp cÇn chän theo ®èi t-îng 5. c. tù chÕ nhm¸y ®o ®é rung tay. Môc ®Ých lao ®éng: . thî lÆn. .. tinh vi ®Ó chuÈn ®o¸n nh÷ng p/c dÉn häc sinh t×m hiÓu qua b¶ng t©m lÝ cÇn thiÕt cho nh÷ng nghÒ hoÆc nhãm nghÒ ®ßi ë SGK. . . d. 8. . VÝ dô. kÜ s.GV: Tæ chøc cho hsi tæng kÕt nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊn m¹nh nh÷ng träng t©m.vÊn chän nghÒ.phi c«ng. . c¸c dông cô ®o nh©n tr¾c. kÜ s. m¸y ®o thêi gian ph¶n øng. . cña thÇy thuèc lµ ch÷a trÞ cho ng-êi bÖnh trë thµnh ng-êi kháe m¹nh. X¸c ®Þnh nghÒ nghiÖp cÇn chän theo ®èi t-îng Ho¹t ®éng 4.. .LÝ lÞch. nhiÒu trung t©m b-íc ®Çu còng ®· sö dông nh÷ng m¸y mãc ®¬n gi¶n. X¸c ®Þnh nghÒ lao ®éng.C«ng cô l/® kh«ng chØ lµ nh÷ng dông cô gia c«ng mµ gåm nh÷ng ph-¬ng tiÖn lµm t¨ng n¨ng lùc nhËn thøc cña con ng-êi vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cña ®èi t-îng l/®.. .. IV. xö lÝ th«ng tin cïng nh÷ng quy t¾c.TiÕn hµnh nh÷ng phÐp ®o. vËn ®éng viªn leo nói. sö dngj 6.§iÒu kiÖn l/® ë ®©y chÝnh lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña m«i tr-êng. Môc ®Ých l/® thÓ hiÖn ë viÖc tr¶ lêi c©u hái " Lµm g×?" . §o mét sè phÈm chÊt t©m lÝ theo yªu cÇu cña c¸c lao ®éng. V× vËy. thiÕt bÞ dông cô. 4. m¸y mãc biÕn ®æi n¨ng l-îng. 15 .. nh÷ng dông cô ®o l-êng. ng-êi ta sö dông GV: tr×nh bµy b¶ng vµ h-íng m¸y mãc phøc t¹p. ë nhiÒu n-íc.vÊn. .SGK. ph-¬ng thøc gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô thùc hµnh vµ lÝ luËn còng ®-îc coi lµ c«ng cô l/®. hái ph¶i cã nh÷ng p/c t©m lÝ chuyªn biÖt nh.Nghiªn cøu hå s¬ häc sinh. Sö dông thiÕt bÞ dông cô. LËp hå s¬ häc sinh.b.c«ng nghÖ nhuém.VÒ gia ®×nh.thiÕt kÕ. tr«ng ®îi ë ng-êi l/®. PhÈm chÊt t©m lÝ nghÒ. 7. trong ®ã l/® nghÒ nghiÖp ®-îc tiÕn hµnh.NghÒ ®Þnh chän. lµm t¨ng sù t¸c ®éng cña con ng-êi tíi ®èi t-îng. C¸c m¸y mãc vµ dông cô nµy th-êng sö dông cho tõng c¸c nh©n.SGK theo yªu cÇu c¸c nghÒ.

®Õn thêi ®iÓm nµy. V× vËy. 1. V. gióp häc sinh : . .Gi¸o viªn h-íng dÉn nhËn xÐt giê th¶o luËn cña häc sinh. .Th«ng tin vÒ viÖc ra ®Ò thi cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. H-íng dÉn hs quyÕt ®Þnh chän nghÒ tr-íc khi lµm hå s¬ tuyÓn sinh. v× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn c¸c em ®Þnh h-íng l/®éng nghÒ nghiÖp t-¬ng lai cña m×nh sau khi tèt nghiÖp phæ th«ng. gi¸o viªn cÇn ph¸t hiÖn nh÷ng khã kh¨n. .ý nghÜa cña k× thi tuyÓn sinh.Nh÷ng thay ®æi cña quy chÕ thi so víi n¨m häc tr-íc.Quy ®Þnh vÒ ®ît thi. chän nghÒ phï hîp trªn c¬ së høng thó c¸ nh©n.Thñ tôc vÒ hå s¬ ®¨ng ký dù thi. .vÊn nghÒ khi cÇn thiÕt.ChuÈn bÞ chñ ®Ò: H-íng dÉn häc sinh chän nghÒ vµ lµm hå s¬ tuyÓn sinh. . §Ó gióp hs hiÓu ®-îc cÆn kÏ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong k× thi nµy. n¨ng lùc. chÝnh x¸c. . . gv cÇn gióp c¸c em hiÓu: .BiÕt chän tr-êng. III.§iÒu kiÖn dù thi vµ diÖn tróng tuyÓn.Lµm ®-îc hå s¬ tuyÓn sinh ®óng yªu cÇu.Th¶o luËn vµ x©y dùng néi dung bµi häc. . Tuy nhiªn. ®a sè häc sinh ®· cã quyÕt ®Þnh chän nghÒ chän h-íng ®i phï hîp víi b¶n th©n. . II. cßn ph©n v©n khi lµm hå s¬ tuyÓn sinh. vÉn cßn mét sè Ýt häc sinh ch-a quyÕt ®Þnh chän nghÒ døt kho¸t.Phóc kh¶o vµ khiÕu n¹i. C§.Xö lÝ thi sinh dù thi vi ph¹m quy chÕ. * H-íng dÉn vµ gióp ®ì hs ®Ó c¸c em tù lùa chän nghÒ vµ lµm hå s¬ tuyÓn sinh lµ 1 c«ng viÖc quan träng trong q/tr×nh h-íng nghiÖp. xÐt tuyÓn vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ thi.So¹n chñ ®Ò 6: . Môc tiªu gi¸o dôc. . ******************* Chñ §Ò 6 H-íng dÉn häc sinh chän nghÒ vµ lµm hå s¬ tuyÓn sinh I. Qua ho¹t ®éng. Do vËy. . .v-íng m¾c cña c¸c em khi cÇn ph¶i quyÕt ®Þnh vÒ kÕ ho¹ch nghÒ nghiÖp t-¬ng lai ®Ó gióp c¸c em kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®ã. trªn c¬ së trao ®æi víi häc sinh vµ cha mÑ häc sinh.Tr-íc khi lµm hå s¬ tuyÓn sinh.BiÕt ®-îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ q/c tuyÓn sinh §H. häc sinh ®· t×m hiÓu th«ng tin nghÒ. ViÖc h-íng dÉn vµ häc sinh nh÷ng lêi khuyªn chän nghÒ vµo thêi ®iÓm nµy lµ rÊt cÇn thiÕt nh»m gióp c¸c em tù 16 . thêi gian thi vµ ®Þa ®iÓm thi.H-íng dÉn häc sinh chän nghÒ vµ lµm hå s¬ tuyÓn sinh. Ph©n c«ng chñ ®Ò tiÕp theo: . C¸ch thøc tæ chøc.ChÝnh s¸ch -u tiªn trong tuyÓn sinh. . hoµn c¶nh cña b¶n th©n vµ yªu cÇu cña x· héi.Líp tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm so¹n néi dung cho líp th¶o luËn. ®-îc t. Néi dung c¬ b¶n cña chñ ®Ò. ®óng thêi h¹n. . TCCN vµ d¹y nghÒ. ®iÒu kiÖn.

Khi t. . ChuÈn bÞ 1. Hs chän nghÒ. chuyÓn nhËn giÊy b¸o thi.§èi t-îng -u tiªn. Träng t©m cña chñ ®Ò. C§” vµ “Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ tuyÓn sinh TCCN”. 3. 2. kh«ng cã 1 m«n nµo bÞ ®iÓm 0 th× thuéc diÖn tróng tuyÓn.C¸c ®èi t-îng ®-îc xÐt tuyÓn th¼ng vµo §H. H-íng dÉn khai hå s¬ ®¨ng ký dù thi tuyÓn sinh. . Mét sè ®iÒu c¬ b¶n trong quy chÕ tuyÓn sinh. * L-u ý: Mäi sai sãt trong hå s¬ ®¨ng kÝ dù thi vÉn cã thÓ ®-îc chØnh lÝ tr-íc khi thi. nh÷ng nguyÖn väng vµ q/®Þnh chän nghÒ cña hs.Thu thËp nh÷ng b¨n kho¨n. C§.C¸c ®èi t-îng ®-îc -u tiªn xÐt tuyÓn vµo c¸c tr-êng §H.Hé khÈu th-êng tró. . d¹y nghÒ cña Trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng. .tin h¬n vµo quyÕt ®Þnh cña m×nh. ngay c¶ khi ®Õn tr-êng lµm thñ tôc dù thi. C§ hÖ chÝnh quy. ®iÒu kiÖn gia ®×nh. . * Nh÷ng thay ®æi vÒ quy chÕ tuyÓn sinh.N¬i nép hå s¬ ®¨ng kÝ dù thi vµ m· ®¬n vÞ ®¨ng kÝ dù thi. th¾c m¾c. * Xö lÝ thÝ sinh dù thi vi ph¹m quy chÕ. th©n mËt vµ thËn träng trong viÖc ®-a ra lêi khuyªn chän nghÒ. . n¨ng lùc b¶n th©n. * §iÒu 6 cña quy chÕ tuyÓn sinh vµo c¸c tr-êng §H vµ C§ n¨m 2008 quy ®Þnh: Nh÷ng thÝ sinh ®· dù thi ®ñ sè m«n quy ®Þnh vµ ®¹t ®iÓm tróng tuyÓn do tr-êng quy ®Þnh cho tõng ®èi t-îng. * Thñ tôc vµ hå s¬ ®¨ng kÝ dù thi. V.ChÝnh s¸ch -u tiªn theo ®èi t-îng. ®óng theo yªu cÇu.TCCN. nh÷ng th«ng tin trong “nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ tuyÓn sinh §H. mäi thay ®æi trong hå s¬ ®¨ng kÝ dù thi ®Òu kh«ng ®-îc chÊp nhËn. * ChÝnh s¸ch -u tiªn trong tuyÓn sinh. theo tõng khu vùc. b. * Quy ®Þnh vÒ khèi thi. Mçi lêi khuyªn cña gi¸p viªn ®Òu ph¶i dùa trªn c¨n cø khoa häc. 3. m«n thi. Sau khi thi xong. .Khu vùc tuyÓn sinh.ChuÈn bÞ 1 sè hå s¬ mÉu. chän h-íng ®i cho b¶n th©n 1 c¸ch chñ ®éng. cÇn xÐt tíi høng thó. VÒ diÖn tróng tuyÓn. Hs viÕt hå s¬ ®¨ng kÝ dù thi chÝnh x¸c. tù tin tr-íc khi lµm hå s¬ tuyÓn sinh. IV. VÒ ®iÒu kiÖn dù thi. ®¨ng kÝ xÐt tuyÓn. 17 . C§.Nghiªn cøu kÜ quy chÕ tuyÓn sinh vµo c¸c tr-êng §H. cã tÝnh thuyÕt phôc ®Ó hs thÊy tháa ®¸ng vµ tin cËy 2. . .Khèi thi. 1.vÊn cho häc sinh lùa chän nghÒ.M· tr-êng ®¨ng kÝ dù thi. . C«ng viÖc nµy ®ßi hái mçi gi¸o viªn ph¶i cã sù c¶m th«ng. nhu cÇu lao ®éng cña x· héi trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin vÒ nghÒ nghiÖp vµ ®µo t¹o míi nhÊt.ChÝnh s¸ch -u tiªn theo khu vùc. thêi gian thi. a. . . Hs hiÓu quy chÕ tuyÓn sinh. Gi¸o viªn: .

t©m tvµ nguyÖn väng vÒ nghÒ nghiÖp cña m×nh. .Häc sinh thÊy ®-îc nh÷ng ®iÒu kiÖn lËp th©n lËp nghiÖp cña thanh niªn trong giai ®o¹n hiÖn nay. Néi dung c¬ b¶n cña bµi häc 1. . V× sao nãi vÊn ®Ò cèt lâi cña lËp th©n lµ lËp chÝ? Cho vÝ dô cô thÓ? . GV: cho häc sinh ®äc phÇn 1 ë SGk. VI. v-íng m¾c. . gióp häc sinh : .liÖu cho viÖc lµm hå s¬ ®¨ng kÝ dù thi. . C¸ch thøc tæ chøc. b.®Ó thÊy ®-îc ®a sè ng-êi lËp th©n thµnh c«ng lµ ph¶i lËp chÝ. .BiÕt t«n träng nh÷ng ng-êi lao ®éng lµm viÖc hÕt m×nh trong bÊt cø vÞ trÝ nµo cña ®êi sèng x· héi.vÊn nh÷ng b¨n kho¨n.Gi¸o viªn h-íng dÉn nhËn xÐt giê th¶o luËn cña häc sinh.GV: Tæ chøc cho hs tæng kÕt nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊn m¹nh nh÷ng träng t©m So¹n chñ ®Ò 7: . dùa vµo n¨ng lùc t.Lu«n ph¶i p/tÝch vµ g/q v/®Ò. lËp nghiÖp. II. Qua ho¹t ®éng. III. .Sµng läc ph©n tÝch. Môc tiªu cña bµi häc. VËy muèn tiÕp thu thanh niªn ph¶i lµm g×? . víi c¸n bé t.Th¶o luËn vµ x©y dùng néi dung bµi häc.Líp tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm so¹n néi dung cho líp th¶o luËn. NhËn xÐt chung cña bµi häc: . TiÕp thu trÝ thøc: ThÕ kØ XXI lµ thÕ kØ cña sù bïng næ th«ng tin lµ thø cña c¶i v« h×nh .2.ViÖt Nam: Cã NguyÔn §×nh ChiÓu nhµ th¬ mï v-¬n lªn. lËp nghiÖp I.TiÕp thu th«ng tin h÷u hiÖu.Thanh niªn lËp th©n.duy vµ ph¸n ®o¸n chän tri thøc. .Ph¸t biÓu víi gv.ChuÈn bÞ t. GV: Em sÏ lµ g× ®Ó häc tËp vµ tu d-ìng? Muèn tiÕp thu trÝ thøc em ph¶i lµm g×? a. ®øng lªn cïng nh©n d©n chèng l¹i sù mua chuéc cña kÎ thï. VÊn ®Ò cèt lâi cña lËp th©n lµ lËp chÝ. Hµn MÆc Tö. Kh©u then chèt cña lËp chÝ lµ tËp trung søc lùc vµo häc tËp vµ tu d-ìng. . Häc sinh: . 2.§èi víi c¸c em häc sinh ph¶i cã ý thøc lËp th©n ngay khi ngåi trªn ghÕ nhµ tr-êng. Tu d-ìng ®¹o ®øc: GV: ThÕ nµo lµ tu d-ìng ®¹o ®øc ? v× sao con ng-êi ph¶i tu d-ìng ®¹o ®øc? T¸c dông cña tu d-ìng ®¹o ®øc? 18 . *********************** Chñ §Ò 7 Thanh niªn lËp th©n.bÖnh phong mµ vÉn trë thµnh nhµ th¬ lín trong phong trµo th¬ míi… VËy hä thµnh c«ng nhê cã ý chÝ kiªn c-êng kh¸t väng tù kh¼ng ®Þnh m×nh vµ v-ît lªn chÝnh m×nh søc m¹nh néi t©m vµ sù nghiªm kh¾c víi chÝnh m×nh ®-a hä ®Õn thµnh c«ng.

+ Cã lßng khoan dung ®é l-îng.v/ho¸ vÒ chñ ®Ò h-íng nghiÖp. C¸ch thøc tæ chøc..TÝch cùc chuÈn bÞ vµ chñ ®éng th/gia c¸c h® g/l-u. .LËp nghiÖp suy cho cïng lµ qu¸ tr×nh tù thÓ nghiÖm m×nh. .vÊn chän nghÒ trong qu¸ tr×nh h-íng nghiÖp.PhÈm chÊt ®¹o ®øc quyÕt ®Þnh thµnh tÝch cña con ng-êi.Ph¶i cã nh©n c¸ch cao th-îng phÈm chÊt ®¹o ®øc.T. 3. + Quan hÖ tèt víi mäi ng-êi.Em ®· lµm ®-îc g× trªn sè m-êi phÈm chÊt trªn? . kh«ng sî rñi ro. M-êi phÈm chÊt chÝnh trªn b-íc ®-êng lËp nghiÖp. + Lu«n hi väng vµo thµnh tùu t-¬ng lai.Bæ sung ®-îc nh÷ng hiÓu biÕt míi vÒ lùa nghÒ nghiÖp.GV: Tæ chøc cho häc sinh tæng kÕt nh÷ng v/®Ò c¬ b¶n nhÊn m¹nh nh÷ng träng t©m. .Nhµ v¨n Ph¸p viÕt: nÕu b¹n hái t«i sinh ra trªn ®êi nµy ®Ó lµm g×? T«i xin tr¶ lêi: T«i cÇn sèng cã thµnh cã s¾c trªn thÕ giíi nµy. + Cã niÒm tin vµ biÕt vËn dông niÒm tin.KhuyÕn khÝch mäi ng-êi lµm giµu chÝnh ®¸ng GV: Tæ chøc cho häc sinh ph¸t biÓu: . + S½n sµng chia sÏ kinh nghiÖm cña m×nh víi ng-êi kh¸c. + Lµm viÖc say s-a quªn m×nh. ph¶i cã nguyªn t¾c ®¹o ®øc cã thÕ míi t¹o nªn thµnh c«ng. gióp con ng-êi x©y dùng nh©n c¸ch hoµn thiÖn: + Cã lÝ t-ëng sèng tÝch cùc cÇu tiÕn. . Qua ho¹t ®éng. So¹n chñ ®Ò 8: . GV: Cho häc sinh ®äc vµ vËn dông tõ thùc tiÔn ®· thÊy cho biÕt: M-êi phÈm chÊt chÝnh trªn b-íc ®-êng lËp nghiÖp lµ g×? . + Tinh thÇn kØ luËt tù gi¸c cao. II. con ng-êi cã nh©n c¸ch cao th-îng ®-îc ng-êi ®êi t«n kÝnh. + Cã t©m hån lµnh m¹nh. 19 .Em sÏ lµm g× cho m×nh ®Ó tù hoµn thiÖn nh©n c¸ch? IV. lµ t×m kiÕm ph-¬ng ph¸p tho¸t khái ®ãi nghÌo. Môc tiªu gi¸o dôc.Th¶o luËn vµ x©y dùng néi dung bµi häc. . . NhËn xÐt chung cña bµi häc. gióp häc sinh : .Cã thªm ®-îc hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm vÒ lùa chän nghÒ nghiÖp. ********************* Chñ §Ò 8 Tæ CHỨC THAM QUAN HOẶC HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ HƯỚNG NGHIỆP I. . + Cã tinh thÇn v-ît khã d¸m m¹o hiÓm.

Néi dung c¬ b¶n cña chñ ®Ò. b. III. Néi dung tham quan trung t©m t. §Ó kh¾c phôc ®-îc nh÷ng khã kh¨n trªn.Môc ®Ých tham quan: Ho¹t ®éng t©m quan gióp häc sinh cã c¬ héi vµ ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi c«ng c«ng viÖc t.Tæ chøc cho hs tham quan vµ giao l-u víi c¸n bé cña 1 trung t©m t.vÊn nghÒ hoÆc trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm lµ kh¸m ph¸ thùc tiÔn vÒ vÊn ®Ò tuyÓn chän lao ®éng vµ chän nghÒ. Qua viÖc tham quan trung t©m t.. tham quan mét trung t©m t. hiÓu râ h¬n vÒ ý nghÜa cña c«ng t¸c h-íng nghiÖp cho thanh niªn nãi chung vµ häc sinh phæ th«ng nãi riªng. Tõ ®ã c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi c«ng t¸c h-íng nghiÖp. tÇm quan träng cña mét sè nghÒ ®èi víi x· héi. 2.vÊn.. 20 . mÉu phiÕu thu ho¹ch cña häc sinh cho buæi tham quan.vÊn nghÒ hoÆc xóc tiÕn viÖc lµm cã mét sè ®iÓm chÝnh sau: + Nghe b¸o c¸o vÒ chøc n¨ng. + Thö tham gia tuyÓn dông lao ®éng mét sè nghÒ. nhiÖm vô cña trung t©m vµ nh÷ng nghÒ mµ trung t©m ®ang cÇn tuyÓn dông lao ®éng. thö tay nghÒ. … . nghe b¸o c¸o hoÆc chøng kiÕn. v¨n nghÖ theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp víi hs c¸c líp d-íi.Líp tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm so¹n néi dung cho líp th¶o luËn. . Néi dung: Tïy theo ®iÒu kiÖn.Tæ chøc h/®éng giao l-u. .giao l-u.Néi dung tham quan: Qua nh÷ng h×nh thøc nh.Tæ chøc c¸c trß ch¬i theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp.vÊn nghÒ. . c¸c em còng cã c¸ch nh×n nhËn thùc tÕ h¬n. + Giao l-u. + Tham quan toµn c¶nh. Tuy nhiªn.giíi thiÖu viÖc lµm vµ ý nghÜa cña nh÷ng c«ng viÖc ®ã víi lao ®éng trÎ. §èi víi häc sinh líp 12. Môc ®Ých: Tæ chøc ho¹t ®éng giao l-u theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp víi häc sinh c¸c líp d-íi gióp c¸c em hiÓu vµ høng thó tham gia tù nguyÖn c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc h-íng nghiÖp cña tr-êng. gi¸o viªn nªn chän ®Þa ®iÓm tham quan gÇn ®Ó thêi gian tham quan chØ trong mét ngµy vµ ph¶i cã sù chuÈn bÞ kÜ vÒ yªu cÇu.vÊn nghÒ hoÆc trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm.Tæ chøc giao l-u. . Tham quan lµ mét trong c¸c ho¹t ®éng cña c«ng t¸c h-íng nghiÖp ®Ó thùc hiÖn chñ ®Ò cña ch-¬ng tr×nh häc tËp . trao ®æi víi c¸n bé trunh t©m t. tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng h-íng nghiÖp sau nµy. tuyÓn dông lao ®éng cña trung t©m.. .. H/® giao l-u theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp cßn cã t¸c dông trong viÖc tuyªn truyÒn ý nghÜa. tham gia tuyÓn lao ®éng. häc sinh cã thÓ lùa chän mét koÆc mét sè h×nh thøc ho¹t ®éng sau: . c¸c phßng chøc n¨ng vµ nh÷ng c«ng cô t. Tæ chøc ho¹t ®éng giao l-u theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp. trao ®æi ý kiÕn vÒ ®Ò tµi h-íng nghiÖp .vÊn. a. Tham quan. trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm.viÖc thùc hiÖn néi dung nµy còng cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh v× häc sinh líp 12 cÇn tËp trung nhiÒu thêi gian vµ søc lùc cho viÖc häc tËp..vÊn nghÒ. 1. Qua viÖc tham gia tuyÓn dông lao ®éng nghÒ nghiÖp sau nµy.Gi¸o viªn h-íng dÉn nhËn xÐt giê th¶o luËn cña häc sinh.häc sinh sÏ viÕt b¸o c¸o vÒ néi dung tuyÓn lao ®éng ë mét lÜnh vùc nµo ®ã.

Träng t©m cña chñ ®Ò. b. b. 2. kÕ ho¹ch.§i tiÒn tr¹m ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña buæi tham quan vµ dù kiÕn nh÷ng t×nh huèng cã thÓ x¶y ra.ChuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ®-îc giao. 1. §èi víi gi¸o viªn: a. kÕt hîp víi c¸c ®¬n vÞ. kh¸ch mêi. V.HiÓu môc ®Ých tham quan. Víi viÖc tæ chøc ho¹t ®éng giao l-u theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp. Víi c«ng viÖc tham quan: .Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ: kÞch. Héi phô n÷.vÊn nghÒ. . + Thêi gian tham quan chØ tiÕn hµnh trong 1 ngµy nªn kh«ng chän nh÷ng trung t©m qu¸ xa tr-êng. . Víi ho¹t ®éng giao l-u theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp: . Gîi ý tæ chøc tham quan. Mét sè c©u hái cÇn th¶o luËn tr-íc khi ®i tham quan: .X¸c ®Þnh môc tiªu häc tËp cña buæi tham quan. .GÆp gì trao ®æi víi nh÷ng ng-êi sÏ tiÕp ®ãn ®oµn tham quan ®Ó trao ®æi tr-íc vÒ môc ®Ých. 1. .BiÕt yªu cÇu cña buæi tham quan.Cïng gv chuÈn bÞ chu ®¸o ®Ó buæi tham quan ®¹t k/qu¶ tèt. 1.X/dùng mÉu phiÕu thu ho¹ch tham quan.Chóng ta nªn ®Æt nh÷ng c©u hái nµo? 21 . . khã kh¨n trong viÖc ®i l¹i. Víi c«ng viÖc tham quan.vÊn nghÒ hoÆc trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm cña 1 tæ chøc x· héi nh.vÊn vµ tuyÓn dông trong nh÷ng trung t©m ®ã.§oµn thanh niªn. hs biÕt nh÷ng th«ng tin kh¸c nh-: h×nh thøc t. néi dung tham quan vµ thèng nhÊt c¸c ho¹t ®éng trong buæi tham quan.ChuÈn bÞ vÒ tæ chøc cho h® h-íng nghiÖp: ch-¬ng tr×nh. .Lùa chän ®Þa ®iÓm tham quan: + T×m c¬ së tham quan gÇn tr-êng häc (cã thÓ lµ trung t©m t.vÊn nghÒ vµ giíi thiÖu viÖc lµm phong phó. … . Víi ho¹t ®éng tham quan sÏ tËp trung vµo viÖc trao ®æi. th¬ vÒ ®Ò tµi h-íng nghiÖp phï hîp víi ®èi t-îng häc sinh trong tr-êng.ChuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc kh¸c cã liªn quan. Ngoµi ra.vÊn nghÒ vµ xóc tiÕn viÖc lµm ®Ó hs cã thÓ biÕt ®k vµ c¸ch tuyÓn dông lao ®éng.ChuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc vÒ tæ chøc ®-îc gv vµ líp giao. Víi h® giao l-u theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp: träng t©m lµ viÖc tuyªn truyÒn ®Ó hs c¸c líp d-íi hiÓu vµ høng thó tham gia c¸c h® gi¸o dôc h-íng nghiÖp cña tr-êng. IV.H-íng dÉn hs x©y dùng mÉu phiÕu thu ho¹ch. h¸t . §èi víi häc sinh: a.ChuÈn bÞ vÒ môc ®Ých. ChuÈn bÞ. kh¶ n¨ng t×m ®-îc viÖc lµm sau khi tèt nghiÖp nÕu kh«ng tiÕp tôc häc lªn. c¸c nghÒ ®-îc t. . c¬ së vËt chÊt. . .. . . nd cña buæi ho¹t ®éng giao l-u theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp.Chóng ta sÏ tham quan nh÷ng g×? . 2.T¹i sao chóng ta ®i tham quan? . …). Tæ chøc ®i tham quan. n¬i cã c¸c h×nh thøc t. VI. líp liªn quan. nghe b¸o c¸o cña c¸n bé trung t©m t.

5. §¸nh gi¸.Hs viÕt b¶n thu ho¹ch sau buæi tham quan vµ nép cho gv. . trao ®æi víi c¸n bé trung t©m t. . VII. Tæng kÕt vµ kÕt thóc tham quan. c¸c phßng chøc n¨ng vµ nh÷ng c«ng cô t. Tham quan hoµn c¶nh.vÊn. nhiÖm vô cña trung t©m vµ nh÷ng nghÒ mµ trung t©m ®ang cÇn tuyÓn dông l®. .Giao l-u víi 1 vµi tÊm g-¬ng v-ît khã ®Ó trë thµnh ng-êi lao ®éng giái. Gîi ý tæ chøc ho¹t ®éng giao l-u. Giao l-u.2.Gv ®¸nh gi¸ tinh thÇn tham gia ho¹t ®éng tham quan cña häc sinh.vÊn.Thi t×m hiÓu 1 sè nghÒ. VIII. ********************* 22 . v¨n nghÖ theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp. . Thö tham gia tuyÓn dông l® 1 sè nghÒ. . tuyÓn dông lao ®éng cña trung t©m.Giao l-u v¨n nghÖ theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp. 4. 3. Nghe b¸o c¸o vÒ chøc n¨ng. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful