VI) mUNG HOC - NGHt

SACH DUNG CHO cAc TRUONG ElAo TAO HE TRUNG HQC CHUYEN NGHIEP
NHA XUAT BAN GIAo DI,IC

TS. PHAN VANG KHAI

Glao trlnh
,
KY THOA.T LAP D6T Die"
Stich dung cho cae truiJng daD tf:JO h ~ Trung h(lc chuyen n g h i ~ p
(T di ban Idn thft hai)
NHA XUAT BAN GIAO D1,JC
LiJi gioi
trs' chac bien va xuiit ban m9t s6 gido trinh ph1,lC VI!- eM ddo t90 cae
ngdnh - f}ifn tli', Cd khi - Dqng [lie 11 cdc trllitng THeN - DN Ld
sl/ co'seing zan cua VI!- Trong hfJC - Dq,y nghl va Nhii. rudt bdn
Glao d1,lC nMm tllng bliOc thOng nhdt nCi dung dq,y va h9C d cae trlldng THeN
tren toon qu&!o
N9i dung coo gUio trinh eta dWlC xdY dT,tng cd sa kl thlta nhflng n9i
dung alJ!1C gidng d{Ly d cdc trzkmg, Mt hf1p vdi nhflng R9i dung mdi nMm dd.p
ling yeu cdu ndng roo eMt IltrJng dao 4W ph{J.c VI!- 81/ c6ng nghi,4p h6a,
d(!i h6a. EM cltdng eua giao trink dii dlt<!C VI!- Trung ht;JC -
D{lY nghi tham khiio j kiLn ella m9t sO'trzLilng nhlt : TruCtng Cao ctdng C6ng
Hd Ni)i, Tntllng TH - Hung, Tntllng TH Gong II, Trilling
TH Cong III V.v ••. va c1ii nhl).n dltrJe nhUu j kwn thtet _thr.tc, giup eM tac
Sid bien phil. hf/p hcln..
GUio trinh do cae nhd gWo c6 nhUu kink gidng 11 cdc tnLiIng
D(d h{JC, Cao ctdng, THeN bMn SO<lR. Gido trinh drA;lc bien 8O(ln ngiin Egn, di
hiiu, bd sung nhiiu kiln thrk mdi. va bien sO(ln thea quan dilm rna, nghia ltl, dI
cq.p nhilng nQi dung cd bein, cui t!l tuy theo tinh elutt eua cae nganh nghi
ddo t(W nul nha trzLilng hi aiiu ehinh eho thich va khlJng trai vdi quy djnh
coo ehlldng trinh khung ddo t(W THeN.
Thy cae tac gid dii c6 nhiiu cu' glmg khi bien 80(111, nhrtng gido trtnh ehdc
khang tranh khai nhflng khiffm khuytt. V{l Trung h{'C ehuyen -:- Dq,y
nghi cU nghj eci.c tnLiJng 8a d{lng nhflng gido trinh xudt btln ldn ndy de" b6 8ung
eho ngudn gido trinh dang rdt thieu nay, nhdm ph1,lC v{l eho di;Ly va
N)e eUa cdc trltiJng cl{&t ehdt llt(/ng coo hdn. Gido trinh ndy ciing rot b5 ich dOl
vdi d9i ngu kj thu(it viin, cfJng nhdn ky thu(it t!l nling 000 kiln thue va tay nghl
eho minh.
Hy v9ng nh(in dltrJe 8{( gop i eua cae tnLiJng va b(m d{)c di nhflng gido trinh
drt(!c bien sO(ln tiip ho{i.e ldn tai oon 8au cO chdt llt{1ng tot hdn.. M{Ji gop i :tin gi'ti
viNXB Gicio d,!-e -81 7'r&n Hrtng Dpo -Ha N{ji
VI!THCN -DN
3
Mddiiu
Gido trinh Ky thu"t tdp dlPlC bien sot;ln dJ clLf1ng do u¥ THeN -
DN, 89 GiGo dl,lc & Ddo d1/nl1 va tMng qua. Nf)i dung dl.l{k bien St:lI;ITl
thea linh thAn ng&n g9Tl, di hii'u. Cac kitn thl1c trong loon gi60 trinh cO mOl
lien Mgit ch(lt ehe. Tuy V9Y, giao trinh ciing chi La phdn trong Tlf)i dung
ella chuyen ngank ddo tq.o cho nen nglllJi d!;zy, ngliili h9C cdn tharn khiio them
cac giao trinh cO quan dOl. vdi ngdnh h9C de' sU' d""ng gido trinh co
qua hdn. .
Khi bien SO{lTl giao trinh, chung tfJi dO. co' g6.ng nh(it nhilng kitn thuc
mdi co lien quan din mdn hqc va phil hr,Jp 00i ddi tl/(/ng sit dlfng ciing nhrt cd
g6.ng g&n nhling dung Ii thuyet u.di nhling vdn tM th¥c tt thllUng gq.p trong
san xuat, dili stIng di giao trinh cO tinh th1!C tiln cao.
N§i dung cua gitio trinh dll{Jc bien vm dung lut;lng 60 tift, gtim :
Ch .... g 1 : KIEN THOC vA KY NANG CO BAN V1i KY THU,1,T LAP o,i,.T 0$
Ch .... g 2 : TIll,(; HANH LAP o,i,. T OLONG oAy TREN ![HONG
Ch .... g 3 : THl,(; HANH LAP OAT OLONG DAy cAp
Ch .... g 4 : LAP OAT DIj)N CONG
Chuang 5 : LAP O,i,.T LLOlD$ DAN Dl)NG vA CHlEU' sANG.
Trong qua trinh sri dlfng, luy thea yeu cdu c(t thl cO thl diiu chinh srI tilt
trong m6i chlldng. Trong gido trinh, chung tOi kMng di ra n9i dung thlfC tij.p
cua titng chlldng, vi trang thitt ph'!-c VI!- CM thl/C tij.p cUa cac tnJC!ng khong
d6ng nh(i.'t. Vi vij.y, can cli vdo trang thilt bi dii cO ·cUa tilniJ trllilng vd khd nang
to' chuc cho ht;Jc sinh thlJC tij.p do cac xi ben ngodi md trlliJng xay dlJng thdi.
lut;lng va n{ji dung thlJC tij.p c(t thl - Th(fi Lut;lng th1/c t4,p Mi thilu noi chung
cling khdng it hun thili LlIt;Ing ht;Jc li thuytt cUa m6i mdn.
Giao tn'nII, dlltJe bien cho d6i tlP!flg La hQc sinh THCN, Cong nMn
ldnh nghl bi).<: 3/7 va no cling ld tdi tham kluio bd ich CM sinh Cao
ddng kj thuij.t cling nhll kj thuij.t dang lam vi¥c do cdc cd s11 kinh tt trang
nhiiu linh vllc khdc nhau.
M(ic du dii co' gdng, nhllng chdc chdn kMng tronh khOi khi.(m khuytt.
Rat mong nhij.n dlltJe j kie'n dong gop cua nglldi sri d(tng dl16n tdi ban sau dlltJe
hoan chinh hdn. Mt;Ji gop j xin dltr;fc gili NM XBGD - 81 Trdn HUng Dt;w,
HiiN9i.
TACGIA
4
Chuungl
KllfN THlrC vA KY NANG CO BAN
VE KY T LAP T
KHAI CHUNG K'Y THUAT LAP flAT
. .. .
1. Tel ch(rc cong .'p di;n
N¢i dung to chuc cOng baa g6m cae hCilog ml,lc chfnh sau :
- Kiem tra va th6ng chinh de ml,lc cOng dn lam thea
thiet ke va cae ban ve thi cOngo Ll!.p bltng th6ng ke t6ng hgp cae trang thiet hi.
vl!.t til, vl!.t dn thiet cho lAp ;
- bieu dO tien dQ lAp b6 tci nhan life phil hgp vOi trlnh dQ, tay
ngM thQ, trlnh d¢ chuyen mOD thea tUng h{l.ng ml;lc, kh6i luqng va d6i
tuqng cOng vi¢c. bieu d6 Iuan chuyc:!n Dhan II!C, cung clfp v$t tu va cae
trang thiet bi thea tien d¢ lAp ;
- tUo phieu cOng ngh¢ trong d:6 mieu ta chi tiel cOng ngh¢,
cOng cho tift ell. cae d(JDg cOng la.p dUQ'c M fa thea thiet ke;
- ChQD va dlf tioh 86 luqng cae may m6c thi cOngo cac dl:mg C\l phyc vy
cho Iap cfing nhu cac dn ti€n Mnh c6ng tap ;
- Xac s61uqng phuong cAn thi€t ;
- So",n thao h'inh thuc thi cOng mAu de thl!C hi¢n cOng lAp
cho cac tr",m ma.lI cac cong trlnh mAu ;
- thao cac phap ky an toano
Vi¢c ap thi€t to chuc cong lAp di¢n cho phep ti€n
caC hl.l.ng cOng vi¢c thea d6 va ti€n dt) thi cOng cho phep rut' ngan
dUQc thai gian Iap nhanh ch6ng dua d6i tuqng cOng trinh vao hanh.
5
do titn dl,l lip du'lc thanh tren cO sa do dl,l cua cac
cOng va thi¢n. Khi biel du'lc kh6i hrqng, thai hOllfl IMnh
cac cOng vi¢c Hlp va hoan thi¢n giup ta xac dinh duqc cuemg dl,l cOng vi¢c
theo s6 gia - nguai. TiI d6 la xac dinh duqc s6 dl,li, s6 t6, s6 nh6m din
thl,lc cOng Tl'ft d. cac cong nay duqe tien Mnh theo do
cOng to chilc duqc xem xef d1!a cac bi¢n phap th1!C hi¢n cong
lAp
IU, 1i¢u phiii tien Mnh thea dung do va cAn
phiii d*t hang che truac cac chi tiet dam bao dn sang cho
dau cOng vi¢c lAp
Cac trang thi€t bi, tu, li¢u phai duqc ket glin cOng trlnh
cach noi Him khOng qua 100m.
a m6i d6i tuqng cOng trinh, ngoai cac trang bi ehuyen dung cAn co them
may mai, etO, hom dl,lng Cl;! va may han dn thiet cho cOng vi¢c Hip di¢n.
Nguon di¢n phl;!c VI,I eho cac may m6c thi cOng Iil'y tu lu6i di¢n thai
ho*c cac may phat cap chO.
2. Ta chuc cac dQI, ta, nh6m ChUYEIO mon
Kinh nghi¢m chi ra dng khi xay dJ.!Ilg, M.p d*t cac cOng trlnh co tlim
co qu6c gia, d*c bi¢t Ia khi kh6i luqng lip di¢n IOn, hqp 19 nhl'ft Ia t6 chuc
cac dl,li, t6, nh6m lAp theo tUng !lnh vl,lc chuyen mOno Vi¢c chuyen mOn
hoa cac can b¢ va cOng nhan Hip d*t d'i¢n theo tUng d{lng cOng vi¢c co tAng
nang suil't lao dl,lng, na.ng cao chat luqng, kha nAng tMnh cOng vi¢c va
c6ng vi¢e duqc tien hanh nhip nhang khOng bi ngUng tr¢.
Cac d¢i, t6, nh6m c6 tM t6 chuc theo co cl'fu sau :
- B¢ chu:in bi tuyen cOng tac : khao sat tuyen, chi a kholmg e,?l, vi trf
mong cl,lt theo dia hlnh cl,l danh dau, dl,lc 16 cac tii phan ph6i,
dl,lc ranh di day tren tUOng, xe ranh di day tren (ranh cap, mucmg cap,
hao caf' ... ).
- Bl,l lAp dJ.it cac duemg trl;!c va cae trang thiet bi di¢n, lu di¢n, bang di¢n.
- Bq lip di¢n trong nha, ngoai trai ...
- B4> lAp d*t cac trang thiet bi di¢n va m{lJlg di¢n cho cae thiet
may mac ding nhu cac cOng trlnh chuyen dl,lng ...
,
Thanh pMn, s6 luqng cac dqi, t6, nhom duqc phan chi a phl;! thuqc van
kh6i luqng va thai h{ln hoan thanh cong vi¢c.
6
§1-2. M(n s6 KY THVONG DUNG
Ky hieu bang theo TCVN 185 - 74
1. Thiii't bj dltn, biii'n .p, nM may dltn
S6
Ten gQi Kj hi¢u
56
Ten gQi Kj
IT IT
0
May d6i di¢n dung
G--f)
I.
!)(Jog CCf khong
10.
d¢ng co di(!n khOng
d6ng be) d6ng bl) vr. m4y
pM! di¢n mQt
2.
DQng co di¢n
e
II. N!n di¢n thuy ngan
¢ d6ng hQ
3.
D¢ng ca di¢n m!)!
0
12. Nan di(!n ban dAn
.1

4.
Miiy pMt di¢n
®
13.
Tr\lm, lil, ngan 11;1

d6ng hQ di(!n tiob·
0
Thi6t hi bAo v{!
EJ
5.
May phal di{!n
14.
m4y thu vO tu}'!n
mc)! ch6ng iot;li
cong nghi¢p
Mc)t s6 dQng ea tq.o
()

6. thanh 16 I!. 'fn!.m bitn lip
dOng
7. May hi!!'n lip
(])
16.
phan pMi

di¢n
8.
May It! hitn lip
¢
17.
Trl..lrn d6i di{!n
8 (hi!!"n lip II,!' DgAu) (nan di¢n)
Mll.y bitD lip hgp b¢
OJ
NhA m!'iy di¢n
0
A
9. c6 du chay va m4y 18. A - IOl..li Dha may -
ca.t di{!n
B
B - cOng Sull (MW)
7
2. Bang, ban, tu di,n
S6IT Ten gQi Ky hi¢u
1. Bang, bim, Iu dil!u khitn
I
1
2. Bang ph!n ph6i di¢n
.
tHE
3. TU ph an ph6i di¢n (d()ng ll!c vil linh sang)
.....
4. H()p lu hang dau day
g
5. Bang di¢n dung cho chi!u sling lam vi¢c
-
6. BlIng di¢n dung cho chi!"u sang s1/ c6
1><1
Mii hi¢u lu va bang di¢n
7.
A - s6 IhCr II! Iren bAng AB
B - mil hi¢u lu
8. Bang, h()p tfn hi¢u

3. Thiel bl khbi diing. d6i niSi
S6
nngQi Ky hi¢u
S6
Ten gQi Ky hi¢u
IT IT
1. Khai dQng Iil"
0
6. Di¢n kM.ng

0
HQp dl),1 mliy d.1
.-
2. Bi!"n Ira 7. di¢n hl1- lip (lip 10
mal)
3. BQ kh6ng ch!
[p
8. H()p cliu dao
o:::IJ
4.
BQ kh6ng ch!"
W 9. H()p dl),1 chay
c;;,::::::]
ban dl1-p
5.
B() kh6ng ch!" kitu

10.
H!)p cO du dao va
CI:J
Mnh IrOng cd.u chAy
8
Thi€t b! khbi d(mg. d6i n6i (tiep theo)
56
n n ~ Q i
Ky hi¢u
SO
Ten gQi Ky hi¢u
IT IT
11. HOp du dao d6i n6i
ttl
22. Hiim di¢n Iy tAm
r'i'l
12.
HOp khai dOng thie't
IIiJ
23. Xenxin
0
hi di¢n coo lip
13. H()p d ~ u dAy vao
llJ
24. Nhiet ngAu
1=-1
14. Kh6a d i ~ u khien
~
25. T€ baa quang di¢n
¢
15. HOp n6i dlly hoi nga
--B-
26.
Nhi¢t k€ thuy nglln
~
c6 tie'p diem
16. HQp n6i dlly ba nga
~
27; Nhi¢t k( di¢n tra
0
17. HOp n6i dAy re nM.nh
-fP-
28 .. Dl,lng CI,I t\I ghi
[QJ
Nut di!u khil!n (s6
18.
chfim IUy thea s6 nul)
I
• •
I
29. Role
0
0
May Mm di¢n
EJ
Nul d i ~ u khil!n bang
(cOng to di¢n)
19. 30.
chAn
(Wh - mAy Mm
di¢n nAng llic dl,lng)
20. Ham di¢n Mnh trlnh
d
31. ChuOng di¢n
rt
21. Ham di'ln c6 c ~ hi'lu
d
32. Coi di¢n
SJ
9
4. Thii't b! dung di+n
S6IT Ten SQi Kj hi¢u
.
II II
I. Lb di¢n tra
2. Lb hI'S Quang
6
3. Lo ciim Ung
I
f""Q\
I
4. LO di¢n phan
0
,.
BQ dQng Ill'
W
(de khien may khi'nen, thuy h!c ... )
6.
May phan Jy bang tu
EB
7. Bitn nam cham di¢n
pvy
8. BI) hlim di¢n ti:!
[8J
10
5. OVng cv chieu s6ng
so
Ten gQi Kj
SO
Ten gQi Kj
TT TT
I. DenthUl'mg
®
12.
Den mo thuang c6
0
chl:lP mb'
.
2. Den thUl'mg c6 chao
®
!J.
Den ch6ng nd
8
khOng chao
3. Den "anpha"
.,
14.
Den ch6ng nO
e
c6 chao
4.
Den chitu siu c6
®
1'.
Den chju nO
ffi
chao trang men
,.
Den chi€u'sau c6
CD
16.
Den ch6ng tham vi'!

chao trang guang ch6ng nO c6 chao
6.
Den c6 b6ng tdng

17.
Den ch6ng h6a chat
S
guong an mOn
7.
Den thiiy ngin lip h!c
e
18. Den chi€u
€1
'"
8.
Den nang khOng
8

Den dJ!,t sl1t tUl'mg
CJ
ch",p hoJ!,c slit tdn
axb
9.
Oen nang c6
0
20. Den cd cO
Chl:lP
10.
Den ch6ng nuoc
@
21.
Den chi€u sang

vA bl:li cl:lC bQ
®
Den chi€u Sling cl:lc
II.
Den mo thul'mg c6
22.
bO, trQn hI) gdm c6
chl:lP trong su6t may giim lip, giii Hlp,
b6ng den
II
Dl,lng cl,l chie'u sAng (tiep theo)
S6
TengQi Ky
IT
I Den huynh quang
a - s6 b6ng den
-==-
23. b - cOng suit b6ng den oXb
(W)
.
a - s6 b6ng den
®
24. Den chum huynh quang b - cOng suit b6ng den oX b
(W)
a - s6 b6ng den
®
25. Den chum I b - cOng suit b6ng den oXb
(W)
Gi;i dO' den hlnh du
\a - 56 b6ng den
it
26. I b - cOng su.ft b6ng den oXb
(W)
a-56 b6ng den
27. Gi;i dO' den hlnh chen b-cOngsuM b6ngden
IJ
oXb
(W)
IGia do den hlnh trl!
a - s6 b6ng den
0
28. b - cOng su.ft b6ng den oXb
(W)
..
Gi;i dO' den
a - ky gia dO'
Q
29. (ky den theo
b - killu gid d6
oXb
killu wang ung
X - xanh
30 Den Ifn D - do
V - vlmg
31. Den Mo chI ch6 blnh chita chlly
8
32. DCn bao chiJa ch;iy

a - cOng 5U!t
33. N" ph.
b _ g6c nghieng (0)
C]-
oXb
--
c - d¢ cao den (m) ,xd
0
d-g6cla( )
.
34.
6 cam hai cl!c
\a - kieu Ihw'mg
6

! b - kiI!u kin

b
12
Dl;lng c\l chi€u sAng (titp thea)
50
Ten g9i
IT
Ky
35.
6 cam hai Cl,TC c6
a • kieu thuang
6

Cl,TC thl'r ba nOi d:rt
b . kin
,
b
6 cam ba Cl,TC c6
a • kieu thuang
6

36.
c,!c thl'r tu nOi dirt
b . kieu kin
,
b
a • m\)t c,!c
cJ
37. Ham dil;!n kieu thuang b - hai cl,I'c
d
c - ba c\!'c
,
b
,
a - mOt c\I'c


38. Him di¢n kieu kfn b - hai c\I'c
c - ba CL1C
,
b
,
39. Ham dil;!n hai
a - ki!!u thuang
.J5
$
b - kil!'u kfn
b
,
6. Chieu sang ngoai trO:i
50
Ten g9i Ky hil;!u
IT
I. COt betOng I)' tllm khOng c6 den
e
2. COt betOng vuOng khOng c6 den
E3
3. COt sAt thOng c6 den
IZ3
4.
Dcn d"t cOt
Q
(ky hil;!u den vA cOt vi! thea ki!!u tuong U'ng)
,.
Den treo trtn day
-------c:)------- (ky hi¢u den ve thea kieu tuong Ung)
Dil!'m Idem tra dO rQi tfnh taan
=
,-b
6.
a - b • dQ rQi thea phuong thang dUng hai phfa
--
c - dQ chitu sang thea phuong ngang
,
13
7. Lltdl ditn
so
Ten gQi
Kj
IT
1. Dutrng day eua hr6i pMn ph6i dOng l\fc xoay
de"nIOOOV
· .
.
a - dilOng day tf'"
b - dutrng Clip
b· .....J"y-----A-
2. Dutrng day CUll iu6i pMn ph6i dOng lL!C xoay
tren IDOOV
· .
---_.-_ .. - .. --.-
.
a - duoog day It'"

_ .. --'"v-._ ..
b - dui:rng clip
3.
Dulmg dAy cua hwi phlln ph6i dOng h!e mQt
---------.
4. Dutrng dAy cua iudi phan phlfi dQng h,TC ;(Oay
-X-Xr-X-
c6 t4n 56 knltc 50Hz
,.
Cap vii day dAn di dOng dung eho dOng h,rc vii
f\J' chilu sang
6. Duoog day cua lJ1C'jj chiEu sing lam Yi¢<:
II - d6i v6'i ban vi! chi c6 chit!'u sang
• •
b - d6i vm ban ve c6 hIm dong IJ!C 'Ill chilu sling

1. DuOng day cua IUm chiEu sang sl! c6
· -
---------------
II - d6i '1m ban ve chi c6 chilu Sling
b -
, , ,

b - d6i v6i ban VI! c6 luOi d(lng IJ!C 'Ill chiEu s4ng
8. DWng dAy ciia iW:i chilu dog blio
,
_ ... _ ...
•• Dui'mg dAy cua ht6i du6'i 360V
• • •
10. DuOng day cua lu6i. tra, do hmng tfn hi¢u,
kMng che', khitn.
-----
II.
Dui:rng dAy Clip treo vitlo dAy treo
---------------
12. Dui:rng tl"\lc, xoay chii!u dung dAy dAn ho4c
thanh dIn
13. Dui:rng tn}c mQt dung day dAn hO$c
-
-
-
thanh dAn
14. Thanh dAn kin d4t tren do

14
Ltr6'i (tiep theo)
56
nngQi Kj
IT
I'.
Thanh dAn Un tftn gi4 treo

16. Thanh dAn kfn tftn gi4 da"
.
I
17. Thanh din kfn du6'i giln
------
------
I'.
DUO'ng day Iru'qt (trolley)
-

-

19. DUO'ng day n6i d5t h0il-c dum-.g day trung tfnh
-i- . -i- . -i-
20. N6i dlrl tl! nhien
......._ .........
21. N6i dirt c6 cQc
a - cQC bang thep 6ng, tMp trbn
.-
--0-1- . --0-1- . ---,,-
b - cQc bang tMp hlnh
b -
................ -".
22. ch6 ri! nMnh
"
23. Ch6 cat day thay dOi
1(3xlO) 1(3xlO)
. -,-
24. a - dum-.g day di len
b - dUO'ng day di lir du6i len
J J
I I
C - duO'ng day di xu6ng
, ,
d - dUO'ng day di til lren xu6ng

b
,
d e g
e - dubng day di len vl di xu6ng
I
g - dUO'ng day xuyen tir tren xu6ng
h
h - dUO'ng day xuyen tu duai len
25. Ch6 co dAn CUa thanh cl'ii
....J"L
26. H¢p n6i cl'ip

27. H¢p cl'ip re nh4nh
'T
15
L1l6i theo)
56
IT
Ten gQi Kj
.
28. He)p c.tp (Mu
'7'
29. Be) chOng set

3D. Day ch6ng set
------------
3L N6i dlt
-l-
32. Danh diu cac pha ;
Pha thu nMt Iii A ; pha thu hai III B.
A,B,C,O
Pha thu ba Iii C
AB, AC, BC· AO, BO, co
Day truns tfnh iii N. trung tinh III 0
Chu thich. TItn bin vi! bang cua thiet ke cai IIlo, cac duimg day dlI cO v4n cung dung
kj nhu cae ducms dAy thic!t kc! mm, nhUllg c'n them vilo da'u mili ten-+
Vldl!. -..-- .. - .. .........-..-
DllOng day dii c6 cua IllOi phAn phOi d¢ng II!"C xoay lip tren lOOOV
16
8. Ihllnh ph'n Irong bAng cong Irinh xly d""g
S6
Ten g9i Ky hi¢u
IT
I.
Ky hi¢u chung m6ng eua td mtiy, td l1Qng ca, til
LJ
phan ph6i. Iii khitn v.v ...
2.
6ng nISi
-/-/-
-/-/}
3. Nh6m 6nS nOi -/-/-
-/-/
4.
6ng trong MIOng trong Mt cO chi de) s!u
"
-800
6ng. Vi dl} : sau 800 mm
,.
Nh6m 6ng d$t lrong belOng hO$c trong da:t cO chi
}
1: -800
de) sAu dl!-t 6ng. Vf dl,l : sAu 800 mm,
6. 6ng d,t nOi tren tnin cua tdng dllOi
----
----}
7. Nh6m 6ng nOi trM tr4n cUa uing dlJ'6i
---- -
----
8. qp d4t nISi

9. Nh6m cap dl!-I nOi
% }-'V-
10. DIf'lI 6ng cO dp )lu6ng dum
--'\r---C::l--l
11.
6ng di xu6ng dl16i cO ghi de) cao cUa d4u 6ng.
'leI
..,. +500
Vf d\l: 500mm
,
2· KTLDEl 17
cae thAnh pMn trong bAng eOng trlnh xay d\ffig (tiep thea)
12.
6ng di len cO ghi dQ cao cua d!u 6ng.
" +100
Vf d\l: IOOmm
0
1
13. 6ng xuyen qua san
.

14. Ktt c!u dO' 6ng, cap day dAn
1 1
15. -Du('mg day hj kt;lp mQt dau
]
..
16.
Duong dAy hj kt;lp ch6 hai dau ti!p giap va n6i bang
day leo
1

'I'

I
17. Day dAn dUQ'c do bang V$ttrung gian cl!ch dien
• .
18. DAy treo, bi k;p chJ!-t mQt ddu }-------
19. Muong Clip
I I I I I I II
20.
Mucrng cap , , ,
T T T n
(Tren cua thitt kt xAy dl/Ilg
1_..l_..l_J._J. _L_Ll
21. HAo clip
-N-N-
22.
HAo clip
--N--N--
m .. t bAng cua thitt k€ xAy dl/Ilg
23. B6cap
I rJ
,
N
,
I
24.
86 cap
r-?t--.[L---
(Tren mQ.t bAng cUa thitt k€ xAy dl{llg itli)
__ __ __I
a - gitng cap
, -
:::::[)::
25.
h - nAp h4m, hAo cap b -
n
26. Ham cap
I
7'J71. NI
rl r-
27.
Ham cap
r--.rtfl----$r
m$t hling cua Ihitt k€ xAy dl{llg Itli)
__ __ J
18
9. Chit vli"t tAt va cach ghi
S.
Ten g9i Ky
IT
I. Thi/!t bi dunt.
II - s6 hi¢u bang
+
b - cOng sdt dinh mue (k V A, kW), d6i v6i elk

thitt bi di¢n phan (A) b d
C - dong di¢n lam chAy du chiiy tlie d¢n8 may
,
cAl d4u day (A)
-
b
d - d¢ CliO dlJ.t !hitt bi (m)
, ,
2. Thanh dAn kfn nOi kieu cam
ro,
_.
3. Thanh dAn kin noi bang hulOng
,
TOb
!
4. Dubng day, tr\le DT
5. Day tntqt (trolley) Tc
6. DlJ.t Irong 6ng kim IOll-i Ok
7. D .. t lJ"ong 6ng each di¢n
0,.
8. Dij.1 Irong 6ng thuy linh Ot
9. D.,t Irong 6ng bAng kim IOl/-i Om
10. Irtn v;)t each di¢n Cd
19
§1-3. cAe CONG THClc THUONG DUNG TRONG TINH TOAN
1. C;ic cong Ihac ky Ihu,1
- tra m"t chit!u eoa dAy db 620
0
e
I
fo =Pp,,Q
trong d6 : p - trb sua't eua lam day dAn, .Q mm
2
/km,
+ d6i vai dAy d6ng'p = 18,5.Q mm
2
/km,
+ d6i v6i da,>e,nhOm p = 29,4 Q mm
2
/km.
+ d6i vui dAy hqp kim nhOm p = 32,3.Q mm
2
/km.
1- chit!u dAi dubng dAy, km.
F - da.y dAn, mm
2
.
o
f
t
= fa + foa(t - 20 )
trong do : r 0 - tro 6 20
o
e,
a - h¢ s6 nhi¢t d¢
+ d6i vm day ddng a = 0,0040 ;
+ d6i vui day nhOm a = 0,00403 + 0,00429 ;
+ d6i vcri d'y tMp a = 0.0057 + 0,0062.
- Djnh Om d6i vai dbng di¢n. m¢t :
U
I = - ho.c U = IR
R .
d6i v6i dbng di¢n xoay :
U
] = - hoac U = 1.2
Z .
trong d6 : I - dong di¢n, A ;
U-di¢nap,V;
R - di¢n tra, .Q ;
Z - t6ng tra, Q ;
Z = Jr
2
+ (xL - xc)2
20
trong d6 : r - tra tac dl,lng, n ;
XL - khang, n ;
Xc - dung khang, n.
- COng suflt dong mt)t chi!u :
2 'U
2
P=U!=[ R=-
R
- COng su:ft dong xoay chi!u pha :
+ C6ng sua'! t.ic d.:mg P = Ulcos<+, ;
+ COng su:ft phan khang Q = Ulsin<+, ;
+ COng su:ft kitn S = + Q2 = UI.
- Cbng suflt dong xoay ba pha :
+ Cbng sufit tac dl,lng P = J3 Ulcos<+" W ;
+ Cbng sua't philn khang Q = J3 Ulsin<+" V Ar ;
+ C{)ng sua't kit'!n S = J3 UI. VA ;
trong d6 : U - di¢n ap pha d6i v6i dong di¢n xoay mt)t pha, ap day
d6i v6i dong di¢n xoay ba pha, V ;
I - dong di¢n. A ;
R - tra. n ;
cos <+' - s6 cOng sufit;
<+' - g6c pha giua vecta ap va veeta dong di¢n trong m;:tch
dong xoay chit!u ;
cos<+, co gia. tr! ttt 0 tai 1.
2. Cong Ihll'e va bang d6 de djnh Ilel dliln day dAn gli! Irj
liin Ihal dli!n ap Iren dllllng dAy Iran khong di,n ap Iili 1000V
TOn th:ft ap cl}'c tinh theo phltn trilm (b.U%) tI'!n duang
day n6i ttt may bit'!n ap tai thi!!!t bj lieu xa nhilt khOng dugc vuqt qua
4 +6%.
Vi¢c de d!nh ti!!!t di¢n day d6ng va day nhOm tdn cua dUi'mg day tren
khOng tai lkV duqc ti!!!n hanh theo cOng thuc
M
F = C'>u%
21
trong d6 : F titt day dan, mm
2
;
M - mOmen phl,l tai, kW.m
M = PI (tich cua phy tai - kW voi dAi dU'O"ng day - m)
C - s6 (xem bang 1 - 1)
.6.U - tOn thtlt lip, %.
v [ dlf : Xac dinh titt day dan cila dU'b'ng day tren khOng ba pha b6n
day. dung day nhOm ap 400/230V c6 chieu dai I = 200m. PhI,! tiii cua
duang day P = lSkW, cos<p = 1. TOn tha't ap cho phep .6.U
cp
% = 4%.
Hnh mOmen ph1,l tai M = PI = 15.200 = 3000 kW.m.
Xac dinh titt da.y dAn mOi pha :
M 3000
F = =-- = lSmm
2
aU% 50.4
ChQn day nhOm c6 tiet chuan I6mm
2
- rna A - 161A titt g1in
nha't voi titt di¢n tlnh toan va 18 tiet di¢n dtly nho nhaft theo quy trlnh trang bi
di¢n cho phep d6i v6i day nhOm CI dp di¢n ap O,4kV theo dQ co hQc.
Kif!;m tra tOn thaft di¢n lip :
M 3000
t.U% = CF = 50,16 = 3,85% < t.U", = 4%
Titt da.y dan chQn thoa man yeu duo
Trong truO"ng hQ"p cb xac dinh titt day dAn cua dUO"ng day c6 mQt vi\i
phl;l tai phan b6 dQc theo dub'ng day, ta xac dinh mOmen phl,l tAi theo cOng thuc :
trong d6 : Pl' P
2
, P
3
•... - cac phl,l t!'li, kW
I}, 1
2
, 1
3
, ... - dQ dai cac dOl.ln dub'ng dtly, m.
thay gili tr! M dnh dugc vao cOng thuc d.5. neu tren.
Ti€t di¢n day dan dUQ"c chQn theo tOn thaft di¢n lip can phiH kitm tra ve d6t
n6ng theo Ph1,llyc cua gilio tdnh Cung clfp
22
BdnK I-I
GIA TRI 86 C Dt xAc DINH T6N THAT AP
TRI1:N DUONG DAY DUNG DAY D6NG (M) vA DAY NHOM (A)
c
Dl!Jlg dbng
c
dbng
ap va h¢ IMng phAn
phOi nAng hrqng
r-,---j ap vA th6ng r---,-----j
DAy DAy
d6ng nhOm
Dllt'mg dAy ba pha b6n
dAy 380/220V )(hi ph1,l tAi
phlln b6 deu tren dc pha
Dllt'mg dAy hai pha (hai
dAy pha, mOt dAy mat) cUB.
th6ng ba pha 3801220V
)(hi phI,! tiU phAn b6 deu
Iren cac pha
Dlli'mg dAy mQt pha
ho4c dlli'mg day dc'lng
83
37
mOt chieu 220V 14
Dllang dAy ba phs l20V
khi phI,! lai pMn b6
d6ng deu 8
Dllbng day hai pha cua
tMng bs pha 120V
khi ph1,l Illi pMn bo
d6ng deu 3,6
50
20
8,4
5
2,2
phAn pMi nAng
Illqng
Dllb'ng day ba pha
bOn day (bs day phs
mQI day lrung dnh)
220/127V khi phy.
tlii phan b6 d6ng deu
Dlli'mg dAy hai phs
(hai day phs, mOt day
mat) clla th6ng
ba pha 220/127V khi
ph\! tai phAn b6
d6ng deu
Dllb'ng day mQt pha
127V
Dlli'mg day mQt pha
dllbng dAy
dbng di¢n mOt chieu
llOV
Dllbng day mQt pha
dllbng day
dbng mOt chieu
l20v
DAy Day
d6ng nhOm
28 17
12,2 7,5
4,6 2,75
3,5 2
0,41 0,24
Trong truang hqp eAn xac dinh dbng v6i gia trj eoscp kMc v6i gia tri
cho trong bang I - 2, c6 the tinh dbng theo cae cOng thuc sau :
+ D6i v6i phl,l tai ba pha tioh theo di¢n lip da.y :
1= P
v'3u coscp
+ D6i vai phl,l tai m()t pha Hoh theo lip pha :
1= P
U coscp
23

Bang 1-2
DONG DII):N PHI! THV()C v Ao CONG SVAT vA DII):N AP (110 - 380V)
Dbng di¢n xoay chil!u bll phil, A
Dbng di¢n mQt
Di¢n lip, V pha h o ~ c mQt
ang suit
chil!u, A
kW
120 220 380
cos Ql 110 220
0,8 1 0,8 1 0,8 1
.
0,'
3,1 2,4 1,_ 1,32 0,9 0,7
4,'
2,3
1
_,0 4,8 3,3 2,_
1,9
1.'
9,1
4,'
2 12,0 9,_
.,'
',2
3,8 3,0 18,2 9,1
3 18,1 14,4 9,8 7,8
',7 4,'
27,2 13,6
4 24,0 19,2 13,1 10,5
7,_
6,1 36,4 18,2

,
30,7 24,1 16,4 13,1
9,'
7,_
45,5 22,7
_
35,4 24,2 19,6 15,7 11,4 9,1 54,5 27,2
7 41,4 33,0 23,0 18,3 13,3 )0,6 63,8 31,9
8 48,1 38,S 26,2 21,0 15,2 12,2 72,8 36,4
9 54,1 43,3 29,4 23,6 17,1 13,7 82,0 41,0
10 60,3 48,1 32,8 26,2 19,0 15,2 91,0 45,5
20 120,0 96,2 65,S 52,2 38,0 30,4 182,0 91,0
30 181,0 144,3 98,0 78,5 57,0 45,S 272,0 136,0
40 240,0 192,4 131.0 105,0 76,0 61.0 364,0 182,0
'0
307,0 241,0 164,0 131,0 95,0 76,0 455,0 227,5
_0
354,0 282,6 196,0 157,0 114,0 9)'0 545,0 272,5
70 414,0 330,7 230,0 183,0 133,0 106,0 638,0 319,0
80 481,0 384,8 262,0 210,0 152,0 122,0 728,0 364,0
90 541,9 432,9 294,0 236,0 171.0 137,0 820.0 410,0
100 603,0 481,0 328,0 262.0 190,0 152,0 910.0 455.0
24
3. Cong Ihll'e va bang d6 de Ilfl dltn 'dAy din va gill Iri 16n
Ihal di,n ap Iren dllilng day 3 ; 1 Q kV
di¢n dUOng dAy 3 + IOkY dU'Q'C ChQD thea dbng di¢n kinh tl! thea
bimg I - 3. dQ dong di¢n kinh te! he Iii 86 ampe tren mQt don vi tie't
Bdngl-3
M!T DO DONG DI(j:N KINR d Glal (J .. )
M.t dl) dong kinh Ie' giai
56 gib' sir dl,lng ph\llai
A/mm
,
ellc trong nAm
Chu thich
Tmax. h
DAy d6ng
Oaf
Day IMp
nhom
Trtn 1000 Mn 3000 2.5 1.3 0,45
run 3000 den 5000 2,1 1,1 0,40
Trtn 5000 Mn 8760 1,8 1,0 0,35
de dinh tie't di¢n cho hIm di¢n 3 + 10 kY theo dQ dong di¢n kinh
te! ta tiln Mob thea elic' bl16'c sau :
- Tinh dong di¢n theo cOng thue :
I=-b boAc 1= P
,,3U' 'l3UI co. q>
- Xac dinb ti.!t di¢n dAy dAn thea :
F=_I_ mm2
Ikl'
- ChQn tiel di¢n tieu chuan g.d:n nh<'ft vai tic!t di¢n t(Dh theo cOng thll'c tren.
Sau khi ChQfl dugc tie't di¢n chuan cltn ki6m tra t6n th<'ft di¢n ap ,1U (tfnh
thea %) so vd'i tOn th<ft a p cho phe p llU cp %.
TOn thlft ap qrc cho phep d6i vai dl100g dAy 3 -;. lOkY khong
dl1Q'c vU'Q't qua 5 +6%.
TOn tha't di¢n ap (doh theo %) d6i vai dl1Cmg dAy dung dAy d6ng va da.y
nhOm dl1Q'c xac d!nh theo cOng thuc sau :
J.U% = MZq>
IOU2
trong d6, M - mOmen phy. tai, kW ;
2(,0 = Rcoscp + Xsincp - t6ng trb ciia 1 km dtKmg da.y, O/km
(xem bang 1 - 4, 5), R - di¢n tro, X - di¢n khang phy. VaG coscp ;
25
u - I1p dinh muc cDa Iu6i kV ;

.6..U% - t6n tha:t ap dubng dAy t(nh thea phAn tram. COng
thuc tren chi dung cha duemg day c6 cung tilt di¢n. .
Bd •• l - 4. GIA TRjT6NG TRO z.1l61 V(jl IlUONG DAy 3 + 10k V
DUNG DAy 1l6NG
H¢ s6 c{)ng suat
MiidAy
cOS'll
M-IO
M-16 M-25 M-35 M!..50 M-70 M-95 M-120 M-150
0.7 1,563 1,085 0,795 0,634 0,513 0,430 0,373 0,339 0,314
0.8 1,698 1,155 0,808 0,645 0,509 0,418 0,354 0,317 0,290
0.9 1,810 ).,208 0,842 0,639 0,488 0,388 0,320 0,280 0,250
Bd •• l - 5. GIA TRI T6NG TRO z,Il61 V(jl DUONG DAy 3 + 10 kV
DUNG DAy NH()M
H¢ s6 cOng SUlfI
MidAy
cosql
A-16 A-25 A-35
. A-50
A-70 A-95 A-l20 A-150
0.7 1,615 1,137 0,883 0,741 0,557 0,459 0,416
0,367
0.8 1,762 1,218 0,929 0,769 0,563 0,452 0,404
0,351
0.9 1,889 1,279 0,956 0,780 0,550 0,439 0,377
0,319
eM (hleh: Ky hi¢u rna day M - 10 : M - dAy d6ng 10 - ti!t chuhllOrnrn
2
; A - 16:
A - day nhom Itdn, 16 - ti!t chudn 16mm
2
Vi dlf : Xac djnh tiet di¢n dubng dAy ap 6kV dung dAy nhOm cung
ca:p cho ba ph1,l tiii PI = 100kW, P
2
= 50kW, P
3
= 30kW voi chit!u dhi cac
dubng day I. = 2km, 12 = lkm, 13 = 3km c6 cung tilt di¢n, h¢ s6 cOng
sullt cua ph1,l tiii cos cp = 0,8 ; thai gian su d1,lng cong suJ{t T max = 3500h.
26
Gidi .-
- T6ng phl,l tiii clla dubng day:
P= PI + P, +P, = 100 + 50+ 30 = 180kW
- Tfnh dong di¢n :
1= P = 180 = 21,6A
-I3u coscp 1,73.6.0,8
- Tinh til!t :
Theo bang 1 - 3 v6i T max = 3500h vll day nhOm tra duqc J kt = 1,1 A/mm2
1 21.6 2
F=-=--=1918mm
]kt 1,1 '
- Ch(}n til!t chuAn :
Ch(}n day nhOrn c6 tii!t chuan gAn nhilt rna A - 16 c6 tii!t
la 16rnm
2
- Kifm tra t6n tha't tip :
AU% = MZq> = [(180.2) + (80.1) + (30.3)J.l.762 =2 46%
IOU
2
10.6
2

AU% =2.46% < AU,p% = 5 +6%
- Kifm tra tii!t day dan da ch(}n thea pMt n6ng (Phl,l ll,lc
cua giao trlnh Cung ca'p v6i day A - 16 dbng lam vi¢c lau dai cho
pbep l3. I05A > 21,6A v4Y day dAn duqc chQn thoa man ca tOn tha't
ap IAn pMt n6ng.
4. Tfnh loan di,n cho dltbng dAy 35kV
- Til!t cua duang day 35kV duqc tlnh to8.n va chQn theo m4t dt') dbng
kinh ti!.
- TOn tha't ap tren duang day 35kV duqc trnh ki!t hqp v6i tOn tha't
di¢n etp trong mety bii!n lip (35/3 + 10 kV) df ll!a chQn na'c d4t di'l:u pMn tip
dam Mo nang duqc di¢n etp trtn thanh di dAu ra (3 + IOkV) l6n hon 5% giet
di¢n lip dinh mUc.
tlnh toetn duang day tir 35kV tra len do cO quan thii!t ki! dam nhi¢m.
§1-4. DAY DAN vA DAY CHONG SET
1. Khlii ni,m chung
Doong day tai di¢n tetn khOng g6m day dAn M tai j pMn
ph6i di¢n nang ngoai troi duqc treo tren cQt nho x3. va suo DUOng day
tren khOng duqc phan thilnh ba ca'p.
+ Duong day ca'p I lil duang day c6 etp djnh muc Ian. hoo 35kV khOng
phl,l thuQc vao lo .... i hQ deu thl,! va duang day c6 di¢n tip 35kV cung ca'p di¢n
cho hQ tieu thl,llo .... i I va II.
27
+ DuOng day cl!p II bao g6m dUOng day 35kV c6p cho hQ tieu thl,l
III dUOng day c6 di¢n djnh mltc IOn han IkV toi 20kV khOng phl,l
thuOc vao Ioc,ti hO tieu thl,l.
+ DuOng day cl!p III dUOng dAy c6 ap djnh mltc til IkV tra xu6ng
khOng phl,l thuQc h¢ tieu thl,l.
HQ tieu thl,l cling duq'c phan ba lol!i sau :
+ HQ I g6m cac h¢ tieu thl,l quan trQng, khi cung cl!p di¢n gian
dO<,l.n c6 the gAy nguy hiem chtt nguai, tOn thl!t IOn cho kinh tl! qu6c dan,
hu hong thil!t bj, hu hong hang 10<,l.t san 'f'h4m, r6i lol.1n qua trinh cOng
phuc t<.tP vll bO quan trQng cho sinh hOl}.t thi'mh ph6.
+ HQ lO<,li II h¢ tieu thl,l khi cung cl!p di¢n bi giiin dO<,l.n se 111m
hl,lt muc kt hO<,l.ch lol.1t san pham, liing phi nhan cOng, dlnh tre may m6c
va tAi cOng r6i sl! hoc,tt dOng blnh thuang cua 100 nhan
d'n tMnh ph6.
+ HO lO<,li IIIli). nhfing h¢ tieu khOng thuOc hai IOl.li tren. D6i vui
dUOng day tren khOng, dung day dAn mOt sqi h04c sqi phai c6 titt
t6i thieu thea bang 1 - 6.
Btingl-6
TIih DUONG KiNR T61 TRlifu eRO PREP
ellA DAy DAN
Cfp dubng day
Cl'I"u true day V$t
I II III
Ddng KhOng eho
IOmm
2
6mm
2
MOt s¢ Th'p
..
,3,S mm cjl3mm
(Day don) NhOm
..
KhOng eho T>hep
16mm
2
.
Ddng
2Smm
2
IOmm
2
6mm
2
sgi
Th'p
2Smm
2
16 mm
2
,3mm
(Day ... xoAn) NhOm 3Smm
2
2S mm
2
16mm
2
D6i voi day mOt sQ"i gi6'i tren cua titt dien duang kinh duqc quy
dinh theo bang 1- 7.
28
I
I
-
!
i
Btl"K 1 - 7. GH'n H."N TRtN vi TltT V A DUONG KiNH
CVA DAY M(jT S<;JI
Cip duang dQy

II III
D6ng
16mm
,
16 mm
,
Thep ofI6mm
,5 mm
2. Sue ben gidi va sUe ben cho phep
Gia tei sue bt!n gioi h{ln lam ddt dAy dAn va. day ch6ng set c6 e.k rna
. khac nhau neu trong bang 1- 8.
Bang 1 - 8. sO'c BfN GH'n
V4'
Mil da.y day ch6ng set
Sue ben gi6"i hl.ln, k.G/mm
,
D6ng
M - 4 -;. M -185
39
Nhom A - 25 -;. A- 35 15
"
A-SO+A-J85
16
Thep
nco - 3 -;. nCO-6
"
"
nC-25+nC-70
65
"
nC-95
70
"
.
CT- 35 -;. cr- SO 120
TY s6 gia lei sue ben gi6i h<,ln vOi gia tri lIng sua:t 1611 nhol't cho phep eua
day dAn dugc gQi la h¢ s6 dg fru n. Gia tei s6 dg tru lieu chuli'n cho
trang blmg 1 - 9 va 1-10.
Bang 1 - 9
H¢ s6 DI/ TRtJ B£N CVA DA Y DAN DUONG DAY CAP III
diem neri Hip diem day dAn
H¢ s6 dJ! tret
"
Nai khOng va co dan CU, di Day ffi¢1 sqi HII cit cae rna
2.5
ngang qua eae eOng trlnh

kien true
DAy sQ'i ta:t ca eae rna 2,0
29
I
I

-
j

i
I
,
Bang 1 -10
Ht s6 DI,ITR(JBtN CVA DAY DAN vA DAY CH6NG SET
D61 VOl DUONG DAY CAP I VA II
o.c dii!'m neri lap
dil!m va rna dAy dAn vlt H¢ s6
Chu chich
day ch6ng set dJ! lni n
Nai khOng c6 dAn ell Day mOt sgi tit cd de rna 2,5
Day sgi tit cd c4c rna 2
Nai ,6
d,"
ell, . di Day sqi : D6i vOi
d'y
d'"
,.
ngang
q"'
",
cOng
M - 70 va lhip hern 2,5
tiet 16n han s6
trlnh k.ii!"n true dJ!lrOn=2
A - 120 vii. IMp bon 2,5
C - 25 vlt thlp han 2,5
AC -lift ca c!lc tiet 2
3, Miit sO' cong tho:tc tfnh toan C<I khi dllilng day vi day ch6ng set
- D<') vong
I'y
f=80'
trong d6 : 1- chieu dAi khoi'mg vuqt:, m ;
y - sua't tai trQng (tai trQng rieng) tae d(>ng len day dAn a chI! dQ
Hoh toan, kG/m.mm
2
;
a - -ung suat trong day dAn a chf d<') tfoh toan, kG/mm
2
- Chieu dai dAy dan trong khoang vugt
8f2
L=I+-
31
- D<') dl)i n6i cat day dan trong khoang vuQ1 dl! dieu chinh d<') vong
b=8n(f2 _f2)
31 de
trong d6: n - s6 khoang VUQ"t trung gian tTong khoang duqc neo ;
fde - dO Yang sau khi dieu chinh, m ;
f - dQ yang truoc khi dieu chinh. m ;
- Ll{c cang tinh toan cua day ddn day ch6ng set
T=aF,
trong d6: F - tift day dAn day ch6ng set, mm
2
'
a - U'ng suAt clla day dan b chf dO dnh toan, kG/mm
2
.
30
,
4. Chi phi day din va day ch6ng set
Chi phi day dAn va dAy ch6ng set teen 1 km dumtg da.y ba pha cho trong
bang l-lla va I-lIb
Bd"K l-11a
CHI PHI DAv DAN TRtN 1 10m DUONG DAv BA PHA
xu.h TUVJlN TIEU CHU,(N
Kh6i KhOi KMi
M1i day
luqng lugng
MidQy
Im;mg
day, bao bi, day,
nn (t) Tan (I) Tin (t)
M-16 0,46 0,16 A - 15 0,14
M-.25 0,70 0,23 A -'25 0,21
M -35
O . 9 ~
0,26 A-35 0,30
M -50 1,42 0,34 A-50 0,43
M-70 1.98 0,45 A-70 0,60
M -95 2,69 0,56 A-95 0,84
M-120 3,40 0,68 A- 120 1.02
A - 150 1,32
AC-35 0,43 0,15
TIc- 35 v ~ llMC- 35
0,93
AC-.'50 0,61 0,23
ne - 50 vA ITMC -50
1,26
AC-70 0,85 0,34
ne - 70 va TIMe - 70
1,83
AC-95 1,36 0,45
AC - 120 1,59 0,45
AC - 150 h96 0,60
AC - 185 2,40 0,68
Bdng l-llb
CHI PHi CH6NG SET TRtN 1 km DUONG DAv (MOT DAV)
Mil day chOng set
Kh6i luqng day KhOi hrqng bao bl
ch6ng set, T4n (t) Tan (t)
C-3S 0,32 O,Jl
C-SO 0,42 0,11
C-70 0,61 0,11
KhOi
lugng
bao bi,
Td"n (t)
0,11
0,12
0,15
0,19
0,27
0,39
0,45
0,54
0,33
0,35
0,35
31
§1-S. s(J vA PHU
sa vA ph1,l ki¢n cua duang day phI). thu"c vAo dien ap vA gia trj cua duang
dAy. Cae su thuong dung ia su dUng (su kim) su treo.
Thy thea clfp di¢n ap rna sir d\lDg d.c IO{li 511.
D6i vOi dubng dAy c6 di¢n ap tu 35 kV trb xu6ng thuang dung su dUng,
khi duang day vUql sOng, vUql qua dubng giao thOng khi kholmg vuqt 16'0
c6 tM dung su treo de tllng cuang khB. nllng chiu il!c. SU diing Hoang San
c6 ky hi¢u VHD - 6, VHD - 10, VHD -'35, chii' 86 chi clfp di¢n ap cua
duiJng day.
D6i v6i duong day c6 di¢n i\p tir 110 kV tTO len dung su tIeo.
Su treo c6 ky hi¢ll n - 3 + II - 6 (Lien xO en).
Chu6i su treo g6m cae bat su, Tily thea CliP di¢n ap cua dubng dAy rna
chuOi sU' c6 56 bat khac nhau.
Di¢n lip 3.,. 10 kV - lbat, 35 kV - 3 bat, llOkV -7 bat, 220kV - 13
ba( ... Khi do tang cUCmg ve ll!c cung nhu ve each di¢n, 56 bat su co tang
len 1 + 2 bat su.
Vi¢c day dAn van su dUng duQ'C thl,lc bAng cach qulfn day
bang cac gbip day chuyen dl,lng.
day van su treo duQ'C th1,lC bang cac kh6a day chuyen dl,lng.
day c6 the cMt (c6 dinh), v6i dich d., trit dQ giai
h<;ln con cho phep truQt, truQt va long khOng nen dung
vui cac dO<;ln duttng day kh6 sua chua (nhu khoang vuqt 16'n, bai sOng, bai sinh
Ijy. dam Iliy, sOng r<;lch ... ).
s6 dl,l tm dQ ben CeJ hQc cua su dUng Ilfy bang 2,SvOi su treo Ia:y bang:
H¢ s6 dl,l tru dQ ben ceJ hQc cua cac vA la:y bang 2.5.
§1-6.
. .
CQt cua dubng day tren khOng dug<: pMn IO<;li theo v1,l :
- CQt dau va cu6i tuy€n chiu tai trQng khOng ca.n bing ve hai phia nen
phai tang cuang chju Il,lC bAng cac cQt c6 cubng dQ chiu ll,lc phiii
tr6ng cQt kep.
- Ci)t dO' trung gian chiu tai tn;mg ca.n bing c6 dung cQt dan.
32
- CI)t gee chiu tai trQng keo nghieng nen phlli tang cubng bang day neo
dtmg c"t kep.
cac c"t thubng dung lit c"t be tOng c6t thep dl).I1g chii' H, chii' K cl)t
trim (c¢t lytam LT) va c¢t tMp.
Bdn.g 1-12
THONG s6 eUA S(JDO DUONG ilAy H", Ap (U S 0,5 kV)
(LItN xO eu)
Kfch thu6'c, mm
Ll!c ph4
Ki(!u sd'
H D d R
R,
cho phep, kG
lllnH - I 98 88 19 9 9 1000
.IIIJIH-2 78 72 I.
8.'
7 800
s.
llInH-3 61
" "
6

300
lllJIH-4 48
'2
I'
, ,
150
so
lllJIHC-2 78 80 22 810
thuy linh
- -
Chu Ihfch : III - sll' dlhlg (sil' kim), JI - didmg dAy, H - di¢n lip thip, C - lhuy tinh
Btin.g J-13
ThONG s6 eUA s(J DO DUONG DAy eAO Ap (LItN xO eO)
Kfch thu6'c, mm Lye ph"
li¢u Ki(!u sll' Hlnh
·P.
ho,i cho
H D d
,
tV phep, kG
s.
lllC-6 90 120
2' 8.'
6 1400
Ihuy tinh
lllC-6 91 120 26
-
6 1400
s.
mc-to 10'
140 26 10 10 1400
thuy dnh
me-to
110 150 26 - 10 1400
.
s. m,n-20 190 185 32 8 20 2000
s. m,o:-35
'"
'"
44 9 35 3000
Chu thfch : III - sll' dlhlg (sd' kim), C -lu6'i,,o: - ki(!u (Delta).
3 - KTL(J£l
Kh6i
IIlQ'ng
>g
0,68
0,38
0,17
0,115
0,35
Kh6i
hlQ'ng
kg
0,85
0,75
1,30
1,30
3,40
9,40
33
Bd.g 1-14
KicH THUOC CO BAN CVA s(l TREO (L1£N X() CO)
Kfch thu6t:. mm
L\l'c ph6 hOl;,li Kh6i hrgng
Kiiu
H D d
cho phtp, kG kg/IbM
n - 3
1>0
,.,
-
14 4500 4,8
n - 4,S
170 270 16 6000 6,7
n-6
180 300 20 8000 8,5
n -8,5 203 320 22 10500 11,8
n-ll
215 350 24 13500 14,3
Kfch thu6'c mQt s6 lo@.i cQt be tOng c6t tMp cho trong Mng 1 - 15
Bd,.,l - 15
KlcH THUOC cAc LOA! C()T
Kfch Ihu& Kfch IJlUac Tf90g
DQ thuOn cm/m
Ten c¢t
diu cOt (mm) 8& cOt (mm) Im;mg, kg
M,t kh6e (k) M-,t ylu (y)
TH-7,5B
120 x 120 246)( 370 703 1,68 t 3,33
TH-7,SA
120 x 120 262 x 380
720 1,89 3,47
TH-8,!5B
120 x 120 280 x 420
833 1,88 3,S)
TK - lOB 120 x 150 390 x !'i'lO
1300 2,7 3,7
TK-lOA
120xl.50 390 x !520 1780 2,7 3,7
TK-12B
120 x 1.50 366 x 637
1780 2,05 4,06
TK-12A
150 x 200 366 x 644 1800 1,8 3,7
TK - 14tJ
120 x ISO 372 x 668 1950 I,S 3,7
TK - 14A
150.x 200 402 x 718
2250 1,8 3,7
LT-IO 190 320 1100 1,3
LT-20 190 450 2200 1,3
34
L,!c t4c dQng len dl1u cQt cho phep cua c4c IOf!.i cQt cho trong ban.g 1 -16.
BdngI-I6
LVC <rAc DONG LtN DAU COT CUD putp
LI{C dli.u cQt (kG) Llle dli.u cQt (kG)
Lo,i c(!t LOl!-i cQt
F,
F, F, F,
TIf -7,50 334 179 TIC - 12B 879 346
TH -7.5A 558 210
TK-12B-K
1040 350
TII- 8,5H 30S IS9 TK.- 12A 1245 336
TIC - 8.5A 546 215 TIC - 14A 1152
.
340
TK-IO B-K .
603 210 LT-IO 610
TK-IOA-K 947 272
LT - 20B
920
a) SI1" dO 0,5 kV
1<--.
e) Sll"dll' 20 + 35 kV d) Blit sd treo
mlfh I-I. sa d.0 va s1'1 treo d.ui1ng dAy tren khOng
35
§1-7. so TRI DAY DAN TREN COT
1. O""ng day ap
Cae dulmg dAy ap O,4kV thulmg e6 4 dAy (3 dAy ph. + 1 dAy trung
Hoh), Til!t di¢n dAy trung tfnh khi phl,l tai ba pha d6i xU'ng thuOng Hfy bAng
mQt oira ti!!t di¢n dAy pha con khi phy tiii.khOng d6i· x..mg, l¢ch pha nhi.!u (phI!
tai sinh dAn dyng) c6 la:y bAng ti!!t dieD dAy dAn pha.
Vi¢c b6 tri khoang each giUa cae pha, gilJa pha v6i dj(t phy thuQc vao
khofmg deh gili'a cae cQt. Khoang each giil'a cae day dAn dien ap Uii lkV cho
trong bang 1 - 17. Khoang each t1l' dAy dan 161 xa dO' su khOng nho han 7cm.
Bang 1 -17
KHOANG cAcH GlUA cAc DAy DAN CVA DUONG DAy HA Ap
Khoang deh. em
ki¢n lAp d'-t
Theo chitu
Theo nAm ngang
thAng dlhlg
Khoang cOt tm 30m Khoang c¢! tren 30m
Hi cht"
40 20 30
KhOng bi che 60 40 40
2. O""ng day 3 + 35kV
KhoAng each giim cae dAy dan ph\! thu!)c vao Ici¢n lAp suo V i¢c
b6 tn khoang each gili'a cae dAy dan tren c(lt duQ'c th,!c theo bang 1- 18.
Bdngl-18
KHOANG cAcH GIUA cAc DAy DAN
CIlA DUONG DAy TRliN KHONG DIj);N Ap 3+35kV, em
Khoang cOt. m
lAp d,t '
T6i
50
75 100 125 150 175 200 250 300
1. Duong day c6 lip djnh muc tm JOkV dung sit dUng. khOng ph¥ thu¢c vao bt'5 ttl
day dllin tren c¢t.
'1! h£j.n cM' 80 80 90 110 130 150 175 - -
KhOng hi h£j.n chI! 100 125 175 200 225 - -
-
-
36
Khoang each e¢t, m
Dilu lAp
T6'i
50
75 100 125 150 175 200 250 300
2. DLlong dAy e6 di¢n lip 20 .;- 35 kV dUng su- dUng. dAy din b6 trf bit ky trtn e¢t cling nhu
dung sU" treo dAy din b6 trf trtn eQt thea ehilu Ihing ddng
Bj h!).n chI! 100 125 150 175 200 225 250
- -
Khl'lng bj h!).n chI! 175 200 225 250 275
- - - -
3. Dutmg day co ap djnh mu-e 20 .;- 35kV dung sU" treo day dAn b6 trf trtn e¢t theo
phAng nlm ngang
Bj h,?-n chI!
-
175 200 225 250 275 300 350 400
KhOng bj h!).n chI'!
-
250 275 300 300 325 350 400 450
§1-8. KHOANG CACH GllJA cAc DAY DAN Tal MAT flAT
vA M)l.T NLJaC
Trong dil!u ki¢n nhi¢t d¢ khong khi ella mOi truang eao va khOng c6 gi6
khi d¢ vong eua da.y dAn Ion nha.'t, khoang each tu m<;lt dii!m ba't ky cua da.y
dAn toi da't va nU6c khOng duqe nh6 hem gili trt eho trong bang 1- 19.
Bang 1-19
KHoA.NG cAcH GAN NHAT CVA DU'ONG DAY TRtN KH()NG
D61 vdl M';'T DAT vA M';'T NUde, m
Di¢n lip, kV
TengQi
T6'i 1 3.;- 10 35
Vilng dOng dAn ell 6 7 7
Vung dAn ell thtra th6't 5 6 6
SOng h6 tinh vii. khOng qua ll!i dLlqe, nlt6'e ph!ng 5 5.> 6
SOng h6 co mue nu6'e thay d6i, so v{ii mue eao nha:t va 3 3 3
khl'lng co Ihuyln qua ll!i
Vilng co dQ dAn ell thip, kh6 khAn (vilng 4 4.5 5
du eu, thao rimg vung nlli, dim lAy ... )
Vung d6i niii di ll!i duqe 4 5
Vilng d6i nui khl'lng di ll1-i dLlqe
1 1.5 3
37
Trong d6:
- Vimg c6 dan cU bao g6m phlJ.m vi d€t dai cua c6.c xf cOng
nghi¢p, ciing, pha, bln tAu, bln bln cang, ga duang sAt, thanh ph6, thi
xli, thi tnfn, lang d, cOng"vien cOng cl)ng, duang 1&0.
- vi di'ft dai cua xi nghi.¢p cong nghi¢p duqc coi IA ph .... m vi di'ft
dai duge bao bQc boi tuang rAo.
- Vung thOng c6 dan cu lA nhUng nm thOng dUQ'c xay d\fllg du vAn
thuang c6 may m6c v$n m6c nOng nghi¢p vA c6 ngum. qua I .... i.
- NhUng noi phlJ cq.n duqc xay d1plg cua thlmh ph6, vuan tuge, cac cOng
trlnh xay d1plg cach dUng dl)c l$p ciing duQ'c xem nhu lA vung dan cu
thua th6't.
§1-9. DO CHON SAU CVA COT HI:\ Ap DUal1kV
. .
Kich thu6c chOn sau cl)t dUQ'c dc dinh dqa vao cao cua cl)t, s6
__
dl1m di'ft. Kich thu6c chOn cl)t betOng, c6t th6p cho trong bang 1 - 20.
Bdllg 1-20
KiCH THUOC CHON sAu COT DO TRUNG GIAN DUONG DAy DUOI IkV
T6ng ti6t
KIch thwc chOn sAu cOt __ m
di¢n dAy
DO cao lOOn b¢ clla cQt so vlri m!f.t dAt, m
dnh cua d't
dAn mac
Tlri 8,5
11+12
Tlri 8,5
11+12
tren cQt
2
Vlo, dAm dlt Dao, dAm dd"t
mm
bing tay bang may
lS.
1.8 2,15 1.6 1,75
D4t set, ddt pha cAt bllo hOiI nU'6t::, Ap
suAt tfnh t04n len dAI lkG/cm
2
300 2.3
2,'
1,8 2,.
, ..
2,7 2,_ 2,. 2,3
VAt set, dAI pha Clit cd dQ -'m t\l' ohien,
lS.
I,'
1,8 1,_
I,'
dAt holng th6 kho, cAt 4m It, lip suit tfoh
300 1,_ 2,2 1,6 1.8
t04n leo dAt 1,5 + 2 kG/cm
2
, ..
2,3
2,'
1,8 2,1
DAt set chAc, dd"t soi d4, soi Un clit,
lS. 1,35 1,6 1,2 1,3
dlt d4 dAm, 4p suAt tfnh t04n len dAt
300 1,70 2,. 1,_
1.6
2,5 kG/cm
2
'00
2,10 2,2 1,6
1,_
38
§1-10. DUONG DAY DI QUA cAc VUNG DAc BIIOT vA
GIAO CAT VOl cAc D61 TUqNG KHAc .'
Quy d,oh dUlmg day di ngang qua cAe vu.ng bi¢t vA giao cat v6i cote
d6i luang khoic neu trong bimg 1 - 2k
. .
Duang 010 dUQ'c phAn thAnh 5 : _
- 1 ia IO{li duUng c6 y nghia kinh tl!. y nghia Unh chfnh va. van h6a
bi¢t quaD trQng. c6 cutmg dt) giao thOng qua lfl,i IOn.
- 2 UliolJi duang c6 y nghia kinh tl, hAnh chinh vA van h6a IOn lIong
kinh tl! qu6c dAn, c6 cuang dt) giao thOng 16'0.
- LO'Ji 3 18. duang c6 y nghia kinh tl, baRh chfnh, van h6a khu Vl,lC, c6
cumtg dt) giao thOng qua IlJi trung blob.
- LO<;li 4 III IOl)i duang c6 y nghia kinh tl, hanh chCnh. van h6a dia
phlWllg, c6 culmg d() giao thOng qua l{li thl'fp.
- LO{li 5 ia IO{li dU'ffilg c6 y nghia 18. duttng xul'ft pMt cua cote duang giao
thOng di l{li khAc.
Bang 1-21
KHOANG cAcH NHC! NHAT ClIA DAY DAN KHI DI NGANG QUA DUONG
SAT, DUONG OTO, DUONG DA Y KHAc v A DUONG 6NG HOI, NU(JC
Khoing deh, m
tinh cua dltOng day cAt ngang lip dltOng dAy, kV
1-+10 20 35
Til' day dAn l6"i dinh eua dltOng ray (} ehl dQ lAm blnh
thltOng cua dltOng day:
+ DuOng sal khOng khi h6a 7.5 7.5 7.5
+ DuOng sat gip khtic thOng sit dl,lng chUng 6.0 6.0 7.5
T6"i n!n dltOng 010 I vAlolli II 7.0 7.0 7.0
cal ngang qua dlWng day Wc va dlWng dAy ihong tin lien 1{IC. 2 3 3
Cal ngang qua dllOng day cao lip khlic vA dc dWng 60g nU6"c,
3 3 4
6ng hoi dUOng v4n bAng cAp lI'eo
Cat ngang qua dUOng day cao lip vA day dAn cua tAu 010

3 3
ch(1Y
3
• D61 v6"i lip thfp (dll6"i ltV) thoang eAch bAng 1,5m.
39
§1-11. TRANG B! N61 £)AT
1. Khal chung
.. Duong dAy toi lkV:
1) Trong cae trang thi!!t bi co trung tloh n6i dAt trqc tie-p, dAy frung
tioh cAn phai duqc n6i dllt 0 ngu6n cung cAp, a cae nha may di¢n, cae
bien ap va n6i da't i4p i<!-i trtn duang dAy trtn m6i cAy 86. Di¢n trb n6i dilt ciIa
cae ngu6n cung cJlp (may pMt di¢n, may bien ap) khOng duqc vuqt qua 40.
Rieng voi cae thilt bi c6 c6ng sufft be (toi IOOkVA), ditu ki¢n n6i dilt kh6
khan, trang bj n6i da't co cho phep khOng vuql qua IOn. trb n6i dllt
eua mlli di¢n qrc n6i da:t kh6ng duqc vuqt qua gi6i Ion d6i v6i cae
thi€t co c6ng suA't 100 va khOng vuqt qua gioi 30n d6i vai cae thiet bi
co cOng sufft tai IOOkVA.
0Jt thep, xli. eua c¢t betOng c6t thep do duqc n6i dAt qua dAy n6i dfft.
2) Trong cae thi€t bi co trung tioh each di.¢n, tro clla trang bi n6i dilt
khong duqc vuqt qua 40. Khi cOng su<ft may pMt, may bi!!n ap toi 100 kVA
trang bi n6i d<ft c<'in c6 tro khOng qua 100. C¢t thep va ca.c xa cua c¢t
cot thep dn phai nm d<ft v6i tro n6i dill' khOng duqc vuqt qua 500.
3) tilt d cac duang dAy tren khOng c6 ap t6i lkV, phong
ngira qua ap khf vao, cac day dAn trong nba dn phai thllc
noi dllt voi di¢n tro khOng duqc vuqt qua 300. Gia trl tro n6i d<ft nay
ciing dung dt th,!c noi dilt ll.li dAy trung tinh.
Khoang cach phAn b6 trang bi n6i dilt dubng dAy hl.l ap khOng, khOng
duqc vuqt qua 200m d6i voi vung co hOl.lt d(mg set trung blnh (ttt 10 Wi 30 gia
set trong nam) va 100m d6i vai vung co hOl.lt d¢ng set cao.
Khi hOl.lt d(mg set Wi 10 gio set trang m¢t nAm, n6i d<ft chi duqc thl!e
a cae nMnh re vao nba.
4) Khi duemg day hl.l ap du6i IkV giao dt voi duang day 3 + 35 kV d.n
phai khe ho ph6ng bao qua ap duong dAy hl.l ap
'toi lkV. trO n6i d<ft eua khe ho ph6ng nftm trong khoang 10 + 200 .
40
• Ducrng day kh6ng 3 + 35kV, tuy theo ap ta thlle n6i da"t cho:
a) Cae e¢t thep va cot thep eua :
- Ducrng dAy 35kV trong lu6i co dong ml.lch ehl.lfll dilt nh6
- Dllbng day 3 + 20 k v chi a vung dOng dan Cll
Di¢n tra n6i dift cua cac cOt khOng dllqC Vllqt qua Ion.
b) Cac cQt tMp va betOng c6t tMp di¢n ap 3 + 35kV tren d6 c6 d4t thi€t bi
bao v¢ qua di¢n ap do set ho4c treo day ch6ng set.
Trong truang hQ'p nay di¢n trb n6i dift cua cac cOt thl1c hi¢n thea bang 1 - 22.
Bang 1-22
TRO N6I DAT CVA DUONG DAy CAO Ap TRtN KHONG
llItN Ap TRtN lOOOV
Di¢n tra suAt CLla dAt, Di¢n tre trang bj n6i dirt;
n.cm
"
Toi 10
4
Toi 10
Tren 10
4
toj 5.10
4
T6'i 15
Tren 5.10
4
toi 10.10
4
Tm 20
Tren 10.10
4
Tm 30
2. Trang bi n6i dit
N6i da't tJ! nhien bao g6m :
1) Cac dllang 6ng nuoc, cac duang 6ng bAng kim tro cac dllbng 6ng
dAn khf d6t h6a long dIng nhll nhung dllang dAn khf d6t va cac khf de chay
d' nd;
2) Cac 6ng chOn sAu ;
3) K€t ca'u kim cua cac nha a va cOng trlnh xAy dJ!llg chOn sAu trong da't ;
4) Vo chi cua cac duang cap chOn trong da't.
N6i da't nha.n t{10 bao g6m :
1) Cac cQc tMp trim h04c thep g6c, thep 6ng d6ng thang dung xu6ng da't ;
2) Cac thanh tMp dlft, tMp trbn d4t na.m ngang trong da't.
K(ch thuUc t6i cua cac di¢n cJ!c n6i dift (cac CQC, 6ng, thanh) cho
trong bang 1- 23.
Di¢n tra khu€ch tan cua cac di¢n CI1C khac nhau duqc xac djnh theo cOng thUe :
a) D6i vOi 1 cQc thep duqc Mng trong da't
41
2,3plgd P
RC9C = 2 RC9C =0,9
1
,.0
41
trong d6 : p - di¢n tra sua:t cua da:t, 0., cm ;
1 - dlti cQc, cm ;
d - du/mg kfnh 6ng (cQc), cm ;
Khi dung tMp g6c thay d = O,95b ; b - qnh cua tMp g6c, cm ;
b) D6i voi h¢ th6ng CQC n6i song song
R""
RHI'coc = --,0. ;
.
trong d6 R
CQC
- di¢n tiD n6i dlft cua m()t CQC, Q: ;
n -s6cQc;
11 - h¢ s6 sir dl,lDg da't, phl,l thu()c vao vi¢c pMn b6 vA kfch thltoc
cac cQc.
Gia tr! 11 dao d()ng tit 0,4 dtn 0,9, m()t each gtin dung c6 dung 6 + 8
cQc vi\ ti s6 a (khoang cach gifta cac cQc) vi\ I dAi cQc) ba.ng :
a a
T 1 ; 0,62.0,58 ; T 2 ; 0,75.0,7 ;
a
T 3 ; 0,8 • 0,72.
c) D6i voi thanh n6i dlft duqc nam ngang dung tMp trbn :
2,3pl
Rlh =--,0.;
21!dh
trong d6 : I - dai cua thanh n6i dlft. cm ;
h - d() chOn sau cua thanh, cm ;
d - dlti'mg kinh thanh n6i dlft, cm.
Khi dung thanh thep ta thay d bang bt2 gAIl dung:
p
Rth=k1,o.;
trong d6 b - M r()ng cua thanh
Di¢n tra sua:t cua da:t cho trong bang 1 - 23
42
Bting 1 -23
DItN TRO SUAT cllA DAT
Di¢n tra sua:t
D6t
ll.m 10
4
a.cm
C't
700 7
O!t pha cat 300 3
O!t
100 I
Oft V!Icm
'0
0,'
Dfl den 200 2
Kfch thu6'c nha nhlft cua c.1c CQC n6i dlft vlt day n6i dlft cho trong bang I - 24
Bting] -24
IdCH TUUdc NH6 NHAT cllA cAc cQc TURP N61 DAT vA DAy N6IDAT
Ten gQi cyc n6i dfl Trang nhA
Thitt bi
Trong dfl
ngoAi lJ"bj
Day dAn lJ"bn. dlllmg kfnh. mm
,
6
Thanh dAn hlnh chu nh,t
Ti6t mm
,
24
4'

l 4
g6c. dAy cua c,"nh, mm 2 2,'
4
Thep 6ng, M day cua 6ng, mm
2,' 2,' l,'
Khi di¢n lrO 8ulft Clla dlft c6 gi.1 lr! Ian han 2000. m do th1!c hi¢o dc
bi¢n phlip phl,l de giam di¢n tro- 8ulft clla dlft :
a) a gdn bi c6 chO c6 di¢n trlt 8ulft clla dlft thlfp han thl dua c.1c
cQc n6i dlft ra ch6 d6.
b) b dO sau cua dlft c6 di¢n tro 8ulft clla dlft giam thl th1!c hi¢n dao vlt
dong CQC n6i dlft sa.u xu6ng dlft.
c) Th1!c hi¢n lam giiim di¢n tro 8ulft clla dlft nha.n bAng dch diS mu6i
lin nuoc xlit VaG nm d6ng cQC n6i dlft. D6i vOi cQC d6ng thang dU'ng lap
dlft quanh cQc dUQ'c lam nho co hi! day 8 + IOcm vlt lOp mu6i day 3 cm.· Chi
phf mu6i cho mOi cQc 30 + 40 kg.
43
cAu H6, ON T.?P CHIIONG 1
1. Neu cae dung CO ban eua vi¢c thie't ke't6 chue cOng vi¢c xay lap
giai thieh Iy do.
2. Neu cae cOng thue co baD dung trong ky di¢n. GiM thfch y nghia ella
cae luqng.
3. each chQn tie't di¢n day dan va cap, ph'.lm vi (fog d\log ella ttrng phu<1ng
phap
4. PhAn It),!i hQ tieu thl,! di¢n. Khi thi cOng lap pUi lUll Y Wi nhilng
ki¢n gl-M dap Ung cho phil hqp vai cae IO<;li hQ tieu th\l nay.
5. Gilti thich y nghla va vai tro cua dAy dan, cQt. xa, Sll va. cae phl,l ki¢n.
6. Nell cae tieu chuAn ky co baD khi tap duang dAy
7. Y nghia ciia vi¢c n6i dar. Nell cae cOng thue tfoh di¢n tra n6i da't.
44
ChulfIIg 2
THliC HANH LAP eAT eliONG DAy KHONG
. .
§2-1. cAc D!NH NGHTA vA YEU CAU KY THU';T
1. E>jnh nghia
- Duc'lng day truye'n tdi thong
COng trlnh xa.y dqng mang troh chi'ft ky dung M truytn tai nang
thea day dAn duqc Hip ngolti trm va dUQ'c kc;:p eMt Dha su, d, c\)t va cae
chi ti€t k€t cau xay diplg dUQ'C gQi 11\ dulJng dAy tren khOng. SU dUQ'c JiLIn bAng
SIl' thuy tinh dung de each gifi'a day dAn voi eN vA dat.
SU tuy thea k€t cc'fu va each lap duqc phan tbaoh SO' dUng (su kim) va
sd'treo.
SU dCrng dUQ'c dung cho cae duang day c6 ap tui 35kV.
S11 treo dUQ'c dung cho cae duang day c6 til 35kV tra len.
Tuy nhien a m\)t 56 khoang vUqI: quan trQng M tang cuang vt h!c cling
nhu tang cuang ve: each ngum ta cling sir dl:lDg su treo cho cae duang day
6,10,35 kY.
De tai nAng phO bi!!n IS. uuye:n uii bang dong xoay
ba pha-vi duang day c6 ba day tuang ung voi s6 pha.
Dubng day ap (0,4 kV) do eliu elin ca ap pha IAn .tp day
duang day e6 them day thu tu gQi IA day trung tfnh. N€u ph1,l tai ba pha
d6i xl1ng thi dAy trung tinh Hfy bang mia ti€t day dAn pha. Trong
ludi sinh hO{lt eM y€u IS. dung ap pha (0,22- kV), ph1,l tai kh6 phan
b6 deu giiia cae pha nen ti€t day trung tinh e6 the ehQn Mng day
dAn pha.
45
Do day dAn c6 ch{ly qua vA mang lip nen day dAn ph8.i
dm}'c cltch v61 cl)t vA cltch da't cling nhu cach cl1c cOng trlnh xay d1plg
khac nhau ml)t khoang cltch nha't dinh gQi IA khoimg cltch an toAn (cac khoang
cach an toan xem chuang 1).
- Khodng each tieu chudn
Khoang cach tien chudn la khoang dch ngAn nha:t giUa day dAn duQ'c cang
vA da't, giua day dAn dUQc cAng v6'i cOng teinh xay dlJl1g, giQa day dAn v6i cl)t,
giii'a cltc day dAn v61 nhau.
- D(i vong treo ddy
DI) vong treo day duQ'C gQi IA khoang cl1ch thea chic!u thang dUng tit
dUOng thang n6i hoi diem treo day tren cl)t t61 diem tha:p nha't cua day dAn do
lac d\lng cua kh6i lU'C;mg day.
- LI{c ciing ddy
LI!C cAng day dUQ'c gQi la IIJ'C cAng keo day vA cMt c6 d!nh day dAn
tren cl)t.
- Che d(J lilm blnh thllang
ChI! dl) lam blnh thuOng cua duO'ng day la chI! dl) lam day dAn
khOng bi dili.
- Chi'd(J SI{ etl
ChI! dl) lam sl! cO cua dUOng dAy Ia chI! dl) lam cua duO'ng day
khi day dAn bl dili du chi ml)t day.
- Chi'd(J ldm J&p dijt
ChI! dl) lam lap la sIf lAm cua dUOng day trong dic!u lAp
cl)t, day dAn, day ch6ng set.
- Khodng VII(l1 trung gian
Khoang vuqt trung gian cua dubng day IA khoiing cach theo phang
nAm ngang gilla hai Cl)l trung gian chi d6ng vai tro gill dAy lIfc cAng day
chu yl!n tac dl)ng len cac cl)t chiu ll!c. Khoang cach gilta Cl)l trung gian vA cQt
chin IIfc ben clilnh cling dUQ'c gQi la khoang vuQ't trung gian.
- Khodng neo ehilt
Khoang hay do')n neo cMt Ia kboiing cach thea phAng nam ngang
giua hai ct')t chin ll!c glln nhau. Khoang neo cMt bao g6m ml)t s6 cac khoang
Vllqt trung gian. cac cl)t chin ll!c la cac cl)t chin toAn bl) tii trQng ding keo
46
day vI! minh. DAy dAn tren cac c",t duqc n60 chl}t khOng cho pMp tuQt
hol}c truQ't nhu i:J c(u trung gian. cac c()t chiu h,c bao g6m cac c",t ddu tuye"n,
cac COt cu6i tuye"n vtt cac cQt g6c day dAn chuyen d6i huang di.
- C9' va phI! ki¢n
COt vA cac chi tie"t bAng kim dung de n6i hai d4u day dAn
vai nhau, de da.y dAn vao su vA de 1)80 cho day dAn tranh nhUng hu
hong do rung dong.
- D9 bln dlf tril
DO dl,l' tnl cua cac pMn tir rieng Ii cua duang dAy Itt ty s6 gina gia tri
tai trQng ph8 huy pUn tir vai tAi tr9ng tltc dQng chuan (thuang IA tl,l'c k60
Ian oMI).
2. Yiu c'u ky thuiit
Khi xay dJ!l1g cac duang dAy truyl!n tAi di¢n cao h, Itp (t61 35kY) vai day
dAn dUQ'c tren su dUng can pUi thoa mlEn cltc yeu cl'iu ky thu$t sau :
- D6i vai duang day di qua vung dOng dQn cu ;

cua day dAn khOng dUQc nho han 35 mm
2
d6i vai day nhOrn khOng
dUQ'c nhi> han 25 rnm
2
d6i v61 day nhom loi tMp.
- Khi duang dAy di qua vung dan cu thua thOt :
Tie"t t6i thieu cua day nhOrn Itt 25 mrn
2
.vA day nhOrn loi tMp IA 16 rnrn
2
.
- Khi duang day di qua cac chuang ng,i khltc nhau crut tham khao quy
tdnh trang bi dien vI! tie't di¢n t6i thieu cho ph6p nhu ;
+ Khi duang day di qua sOng, ao, h6, ddrn Idy,tie't thieu cua day
nhOrn Itt khOng duQ'C nho han 70 rnrn
2
vA dAy nhOrn loi th6p khOng duQ'C nho
han 25rnrn
2
j khi duang day di qua sOng ngoi kenh Jl,ch c,n nUOc,tie't dAy
khOng dllQ'c nho han 35rnrn
2
v61 1(t ca cac day;
+ Khi duang day cAt ngang qua cltc duang day thOng tin lien d6i vm
day nhOrn khOng dUQ'c nho han 70 rnrn
2
, d6i v61 dAy' nhOm Wi tMp khOng
duQ'C nha han 25 rnm
2
.
!f- Khi duang day cAt ngang qua duang sAt, duang 6ng nuac, 6ng hoi
cac duang cap treo v61 day nhOrn khOng nho han 70 rnrn
2
vA day nhOrn liii
2 .
tMp khOng nhi> han 35 mrn .
47
- Khi duang day di cat ngang duang 6t6, duang tAu di¢n,.duang 6t6 di¢n
vm day nhOm khOng nha han 35 mm
2
, vm day nhOm lOi tMp khOng nhi> han
2
25mm.
KhOng cho pbep n6i day dAn va day ch6ng set tTOng khoang vuat c6 cac
..
giao d.t v6i cc1.c d6i trn;mg cOng tTlnh trtn.
DQ dl,J' trii' ben cua cc1.c phlin tu duang day dn thoa man ki¢n ntu
trong blmg 1- 10.
M6i n6i day dAn phai c6 dQ Mn ca hQc khOng dll'gc nha han 90% dQ ben
pha bUy cua toan b¢ day dAn.
Khoang cach gill'a cc1.c day dAn cQt dan v6'i cay kh6ng nho han 2,5m v6'i
duang day 35kV cQt hlnh chll' n (cQt ding) nho han 3m.
Khoang cc1.ch nha nM"! trong khOng khf giii'a cc1.c pMn dan di¢n va cc1.c
phAn duqc n6i dft cua duang day trtn khOng dung sa dUng d6i vm di¢n c1.p t6'i
IOkV - 15cm, tm 20kV - 25cm, t6'i 35kV - 35cm. Khi duang day trtn khOng
c6 di¢n ap t6'i 35kV di qua vung thUa dan,khoang cach tir day dAn t6'i dft theo
chi6u thang dUng a chI! dQ lam vi¢c blnh thuang kh6ng dugc nho han 6m. (}
nhUng ch6 ki¢n .kh6 khan khoang cach nay c6 the giam t6'i 3m.
Khoang cc1.ch ni'!.y dugc xac d!nh khi nhi¢t dQ khOng khf Ian nha't vi'!. dong di¢n
ch",y qua dAy dAn d6t n6ng day nhieu nhft.
Khi duang day c6 di¢n c1.p toi 35kV di qua vung dOng dan cu,khoang cach
tu dubng day t6'i dft theo chieu thang dUng khOng duqc nho han 7m.
Khoang each theo nAm ngang cua day dAn gd:n nhft v6'i nM cua va
coog trlnh xAy dl!Jlg khi dQ 1¢ch cua day (dQ lac Ill') Ian nhft khOng duqc nho
han 2m d6i voi duang day toj 20kV vi'!. 4m d6i vai duang day 35kV. (} vung
thua dan cu khoang cach thea nam ngang gill'a day dAn gd:n nhft khi
kh6ng x.et tm. V! tTf I¢ch v6'i pMn godn nhft cua d6i tuqng nM cua, cong trinh
xay dlfIlg khOng duqc nho han 10m d6i voi duang day t6'i 20kV va 15m d6i
voi duang dAy 35kV.
Kholmg each tll day dAn cua duang day di¢n ap t6'i 35kV tm nuoc d6i
voi sOng ngoi b muc nu6'c cao nhft la 6m.
Khoang cach nhi> nhft cho phep cua cac duang day truyen tai di¢n a V! trf
cat ngang duang s.h, duang OtO, cac duang, day di¢n, day th6ng tin vi). cac
duang 6ng nu6'c, 6ng hai cho trong bang 1 - 21.
48
Khoang cach clla duiYng day ap (dum lkV) t61 cac duiYng day
thOng tin lien l,!-c giam td'i I ,25m .
Cac dOl;ln duong day vuQt qua duang sat, duang OtO, sOng h6 va cac cOng
tdnh xay dJ!llg khac phai dung cl)t chiu tllc (dung cl)t tllng cuang cl)t
xa su kep va day ph8i ch*t tranh bj tul)t va bi truQt.
Khi di ngang qua duang day cao ap, duang day c6 di¢n ap tha'p han phai
nam duoi duang day c6 di¢n ap cao hon.
Khi di ngang qua duang day thOng tin lien duiYng day tai
phai di tren duang day thOng tin lien .va cac duang day tin hi¢u.
G6c cat cua duong day tai di¢n di ngang qua cac cOng trlnh xay
dJ!llg khOng quy djnh, con g6c cat cua duang day khi di ngang"qua duang sat
dugc di¢n khf h6a khOng dugc nha han 40°.
Khi dubng day di qua rUng ho4c qua cac d6i tr6ng cay d6i v61 duang day
h;;t ap khoang cach theo chieu thang ddng d6i v6i ngQn cay va nam
ngang d6i v61 tan cay phai cach day dAn khi l¢ch Ian nha't khOng du61 1m.
Khi duang day cao ap di qua rUng d6i tr6ng cay phiti pMt quang tl;lo
thilnh hanh lang tuye'n c6 rl)ng khOng duqc nho han : D + 6m d6i voi cay
eao khOng qua 4m va D + 2H d6i voi cay cao tren 4m, trong d6 D - khoang
each thea nAm ngang gifra day dAn cUa pha ngoai cung v61 cl)t, H - dO
cao IOn nha't cua cay tJ hai ben ria Mnh lang tuye'n.
Khi duiYng day di qua cOng vien cac khu cay xanh clin baa t6n
rl)ng hanh lang tuye'n c6 the giam so voi tieu chuAn tren, khi d6 khoang cach
tir day pha ngoai cling voi dl) l¢ch 16'0 nha't cach tl1n cay khOng duqc obi>
han 2m d6i vrn dUOng day 1 + 20 kV va 3m d6i v6i duiYng day 35kV.
§2-2. VAT
. .
1. Day din
D6i vbj dUOng day tai di¢n thuOng dung day tntn khOng bQc caeh

hi¢n tuqng khi thai tMt kMc nhau (Sll dao dong cua nhi¢t dO moi truong,
gi6 baa, dO am), tac dOng h6a hQc do dl) ban cua mOi truiYng, lac dQng cua hoi

mu6i cha't thai cOng nghi¢p ciing nhu tai trQng co hQc.
4 - KTlOO
49
Nhiing du co ban d6i voi dAy dAn khi xet toi cac Hic d(lng la
dAy dAn phai c6 d(> dAn di¢n cao, du d¢ ben co hQc, chill dlfng dU'!c tac d(lng
h6a hQC va tac d(>ng cua rnOi truang va phai re tien.
li¢ll chinh lAm dAy dAn UI. d6ng, nh6rn Va tMp.
D6ng c6 d(> dAn di¢n t6t Ilha't, co d¢ ben co hQc cao, 6n dinh d6i voi tac
d¢ng hoa hQc. Song d6ng la li¢u quy hil!rn ngay nay nguoi ta kh6ng
dung day d6ng truyen tiH Day d6ng chi dung cho cac duang cap.
Nh6rn cQ d¢ dAn di¢n va d¢ ben cO hQC kern han d6ng nhung c6 kh6i
nha, g,ia thanh rt! va kh6ng phai ia li¢u quy hil!rn day nh6rn
duqc dung r(lng riii cac duong day truyen tai di¢n.
Thep co d¢ dAn di¢n tha'p nhung co d(l ben co hQC cao, gia thanh tuang
d6i thllp. bao v¢ day. tMp tranh tac d(lng cua m6i truang, day thep se duqc
rnl'J. kern. ThOng thuang nguoi ta dung loi tMp d(!; tang cuang d¢ ben cO hQc
cho dAy nhOrn.
lap dJ.it day dAn su dung nguOi ta thuang sir dl:lng cac cau truc day
dAn sau : day dan tuc 13. day chi co m¢t sqi, day xoAn sqi, day vi.in
xoAn nhieu sqi t6 hqp tu hai kim
Day vJ.in XOWl nhieu sqi duqc thl!c bAng cach quiln quanh trung tam
theo tr'inh tl! : dtu xoAn 6 sqi, sau d6 rn6i IAn xoAn b6 sung 6 sqi. Vi
thu hai - 12 sqi, thu ba - 18 sqi ...
D*c dnh cua day dAn Up su dUng cho trong bang 2-1 va 2-2
Bang 2-1
TiNH eVA DAY NHc'JM
Titt di¢n Ifnb loan
S6 sgi
DII()ng kfnb, mm
Tid In;mg -pM. Kb6i IlIgng dAy
Madlly
day dAn, mm
2
dan
Si;Ji dctn
DAy dAn
huy, kG dAn kglkm
A - 16
15,9 7
1,70 5,10 230 44
A - 25
24,7 7 2,12 6,40 355 68
A- 35
34,4
7 7,50 495 95
A-50
49,5 7 3,00 9,00 713 136
.
A -70
69,3 7 3,55 10,70 935 191
A -95 93,3 7 4,12 12,40' 1260 257
50
Ban.g 2-2
n.j.e TiNH ellA nAy NHOM LOI THEP
Tilt tfnh
56 SQ'i vk dlIlmg kfnh DlIlmg kfnh tfnh
Kh6i ,
day dAn, mm tO,an, mm Tid tf9ng
toan, mm
11Igng
Maday pha huy
Ph!n Loi Ph!n
.
Toan b<)
kG
day din
Loi (hip L6itMp
kg/km
nh6m thip nh6m day dAn
AC-lO
10,1 1,13 5xl,6 Ixl,2 1,2 4,4 280 36
AC-16 15,3 2,.')'
6x1,8 I x1,8 1,8 5,4 450 62
AC-25 22,8 3,8 6x2,2 1:.:2,2 2,2 6,6 670 92
AC-35 36,9 6,2 6x2,8 lx2,8 2,8 8,4 1080 150
AC-50 48,3 8,6 6x3,2 Ix3,2 3,2 9,6 1410 196
AC-70 68,0 11,3 6:.:3,8 1:.:3,8 3,8 11,4 1980 275
AC-95 95,4 15,9 6:.:4,5 Ix4,5 4,5 13,5 2760 386
• DAy dAn eho trong bang 2-1, 2-2 cling phai thoa man diu : khoang
each giiia cae m6i han ella cae sQ'i n! kh6ng duqc duai 15m. Vi¢e n6i 16i
thep sqi don clla dAy nh6m 16i tMp la kh6ng eho phep.
Be clla cae sqi kh6ng dUQc e6 v(t nUt, ; ella 16i tMp kh6ng
duqc co chO kh6ng kern.
DAy nhieu sQi phai dUQc b¢n xoAn Oie sqi don clla dAy dan kh6ng
dUQ'e co v(t nUt gay.
DAy dAn duqe qulin tMnh cu\)n vai kh6i IUQTlg kh6ng vugt qua 80kg,
quan trong tang tr6ng bang gO va dugc b,?e bAng cac thanh gO tang
tr6ng ph!i c6 mui chi chieu quay tang tr6ng khi chuyl'ln fai dAy.
2.
SU duqc dung dl'l giiI dAy dan va ca.ch di¢n vai xa va c\)t.
SU trong ki¢n lam vi¢c binh thuang mang tai tr,?ng cO h,?c va d6ng
thai mang di¢n ap Clla dUOng dAy.
D\) ben co h,?c clla su dltng duqe trung boi tai trQng pM cO hQC
be gay va lam nUt suo
D6i vai mbi su e6 kha nling lam vi¢c vai di¢n ap kh6ng duqc vugt qua
gia tri quy dinh cho tUng suo
51
U¢u de chI! t<;10 sU: duang dAy phai c6 dl';'l ben co hQc ca,? d6i v6"i cac
Il!c be gay, h,rc cang keo va II!C co nen, On dinh va ben vih1g d6i v6"i nhGng sl!
thay d6i rihi¢t dl';'l, nhih1g hie dl';'lng h6a hQC va khi quyen.
SU ky di¢n dl1Q'c ch€ tu nguyen Ji¢u t6t nhlft (cao lanh,
De nAng cao Hnh hi'mh cua sU:, ngoai su dUQ'c phu ml';'lt lOp
men. Cac mep khOng dl1Q'c trang men la cae ch6 ke su khi nung va nhih1g ch6
c6 ren de sO: VllO ti sO:.
Ngoai sO: lam tu cao lanh va cat, ngay nay ngl10i ta con san xulft sO: bAng
thuy tinh.
SO: thuy tinh c6 l!U la qua trlnh san xufit c6 the ti€n hanh hoan toan
tl! dl';'lng nen gia th3.nh
Cac khuy€t cua sU: thuy tinh c6 the xac dinh bAng mat thuang khOng
can thi di¢n nha Hnh trong su61 cua n6.
3. liSlr
Ti s(r la chi ti€t dl1Q'c gan vao SU: dilng bang cach ren va chen xi mAng
cat dUQ'c dung lam tr\! de sO: v6"i xa tren cl';'lt di¢n.
52
Ti sU: dl1Q'C lam bang tMp, dl1Q'C son phu ml,l de ch6ng gi.
Kicl1 thu6"c cua ti sO: cho trong bang 2-3 theo hlnh 2-1
Bang 2-3
KicH THU()C CIlA TI s11'
M. Kfch IhIICJc, mm Tai IrQng, kG
dU'lJng
d H Thii nghi¢m Cho phep
kfnh
d,
0
CP-17
17
l'
60 1&5 325 130
cP - 18
18 19 100 230 400 180
cP - 21
21 19
10'
235 500 200
cP - 22
22 22 10'
235 800 320
cP - 24
24
2'
135 265 1100 450
cP - 26
26 2S 135 345 650 260
,
cP ,.. 30
30 25,6 170 380 1140 560
cP - 37
37 25 150 465 600 240
cP - 38
38 38 170 485 1250
'00
cP - 40 40 38 180
49'
2000 800
Dllng -
cho su,
kV
0,5
6+10
20
3S
4. On9 n61 day
n6i dAy xoiin
sQ'i dUQ'c thl!c hi¢n bAng
cae 60g n6i dAy_ Cae 60g n6i
pHi chill h!c cling keo cua dAy
din khi lam vi¢c, d6ng thai
ding la v4t dAn Itt dAn n6i
nAy sang d4u n6i kia eua dAy
d,

...
b+
'-
H
..
-
. -
Hinh 2-1. Ti sd'
dung cho sO'dlblg

I
.-. d
T
dAn. Cae 60g n6i phai dam bao dUQ'c ca dl) co h9c lin dl) di¢n
'cho m6i n6i.
Dt) ben co hQc cua m6i n6i khong duq'C nho han 90% d(t b6n cua dAy dAn
VC?D, di¢n tra cua m6i n6i khOng dUQ'c vUgI: qua. di¢n trc, eua dAy dAn c6
dai bang chien dAi cua m6i n6i, nhi¢t dl) eua m6i n6i khi c6 d6ng di¢n
xoay Cl!C IAn dAi cho pMp d6i v6i dAy din di cho khOng dUQ'c Vl1qt
qua nhi¢t d(t cua dAy dAn.
cae 60g n6i dung cho dAy day nhom 16i tMp duqc lAm bing nhOm
tinh vA c6 hinb 0 van. De n6i cae dAn day dAn dUQ'c l6ng vAo trong 16ng
6ng n6i va dl1Q'C c6 dinh bing cach dung kim c6 lap 6p ch4t Ong n6i
o van cha tren hlnh 2-2, cac thOng s6 ky cua 6ng n6i 0 van dung cha
dAy nhOm, dAy nhtlm loi thep cha trang hang 2-4.
...... m ... __ :>J .i-
Hinh 2-2. 6ng n6i Ovan
• Trang rna 6ng n6i cac chu cai ky : C - 6ng n6i, 0 - Ovan.
A - dAy nhOm, AC - dAy nhOm loi thep.
Hai dltu 6ng· n6i lae ra ml)t chut va khOng dl1gc cling dang
cha Mng day vila 6ng n6i va baa cho dAy dAn tranh hl1 hong khi
116n g4p.
53.
Bdng2-4
6NG N6I OVAN DUNG CHO DAY NHOM vA DA Y NHOM LOI THEP
Dung cho
Klch thl£6c, mm DO
Kh6i
Mi'I hi¢u
da.ym.!i
S6dit:m gi& h,n
6ng n6i

A B L S
'p
bit dAy
!ugng,
dIn, kG
kg
COA-16 A-16 6,0 12,0 106 1,7 6 230 0,025
COA-25 A-25 7,2 14,4
116 1,7 6 3>0 0,035
COA-35 A-35
8,'
17,0 136 1,7 6 470 0,040
COA-50 A-50 10,0 20,0
IS'
1,7 8 660 0,055
COA-70 A-70 II ,6 23,2
20'
1,7 8 030 0,070
COA-95 i-
A-95 13,4 26,8 274 1,7 10 1300 0,100
COAC-1O AC-1O
,
10,6 200
I,'
2>0 0,028
COAC-16 AC-16 6 12
2'1"
1,7 400 0,037
COAC-25 AC-25 7,2 14,4 200 1,7 600 0,042
COAC-35 AC-35 0 10 330 2,1
0'0
0,15
COAC-50 AC-50 10,5 22 400 2,3 1250 0,19
COAC-70 AC-70 12,5 26 450 2,6 1800 0,27
COAC-95 AC-95
"
34 650 2,6 2>00 0,43
5, Ghip n61 day
Ghlp n6i day dUQ'c dung de n6i giQa cAe day dAn v6i nhau. Cl'fu cua
ghip g6m hai manh nhOm hlnh chit nh4t (than ghlp) c6 khoan 10 vh cae bu
.lOng ,xie't cho tren hlnh 2-3. ThAn ghip c6 hai hlnh mang song song day
__
bu lOng xil!t c6 e cu vllng Oc ghip n6i day duQC che' t{to tit nhom
hQ'p kim nhOm dung cho day nhOm da.y nhOm loi
Do c6 djnh day dAn tren sa dUng tren eAc eQt d<'i:u vlt cu6i xui!t tuyl!n
ciing nhu tctn cac cQt g6c bang 6ng n6j c6 bi ddt nen dt e6 djnh day dAn
tctn sa dUng a cAc cQt nAy can dung ghfp n6i day de thay thl!.
tinh cua cac ghip n6i day cho trong bang 2-5
54
d
Hid 2-3, Ghlp dAu n6i day
a)"d6i voi dly nhOm ; b) d6i v6i dAy thep
Bd",2-5
GHip N61 DAY v61 VOl DAY NH6M VA DAY NH6M LOI THEP
Mil
Kfch thU't'i'c, mm
Kh6i
Dung cho dAy rna:
Ship
b, b,
d 1
luqng, kg
TIA-l A-16, A-3!5 38 50 8
"
0,38
ITA-2 A-SO,A-70, AC-35,At-50
40 64 12 94 0,45
nA-3 A-9':'i, A-120, AC-70. AC-9S
,.
7.
"
10. 0,78
6. 89 ch6ng rung
Sl! fUDg clla dAy dAn thubng fa khi t6c dl) gi6 trung bloh vA yeu do
tac dl)ng xoay nen do dAy dAn. ThOng thuang ohling hu hong dAy dAn xoiy
ra a om kc:p dAy dAn cl)t. bao dAy din tTanh hu bong (gAy dtit
die sgi. ella dAy dAn) do rung, nguM ta dung hi) ch6ng rung a di,lllg qua
ch6ng rung. cae qua tl! ch6ng rung c6 tlie d\lDg lAm giam tac d()ng eua rung
t61 mue dl) an toAno
BQ ch6ng rung g6m c6 ml)t do,n dAy d.p tMp, hai dd:u dOI;lD dAy nAy
kc:p hai qua (tiii trc;mg) bAng gang (hloh 2-4).
DO{ln gifta cua phAn dp tMp dung ghip treo vAo,day dAn.
55
h,-----
"
!-A
Hi"" 2--4. B¢ (1..1 ch6ng rung
Cac cvc cua bQ
ch6ng rung c6 lOp
tUo duQ"C va bu lOng,
cu, vang xitt
cMt. B(t tit khi lAp
VaG day nhOm va
day nhOm loi tMp c6
lOp bang nhOm
mem day Imm.
t - mA.m ch!u dt! kc;p vAo dAy dAn; 2 - qua (1..1 ch6ng rung;
3 - Clip thep
Khi xu!!t dao dQng cung v6i day dAn, bl} ch6ng ruog bAt dl'tu dao
dl}ng. Khi do dao dl}og cua ditm bl} ch6ng rung khOng 160 lAm, t<.LO
cac dao dQng du cua quA ch6ng rung 160 hon ve gia trong tho; gian ngAn,
dAn t6i tAt dao dQng xu!!t trong dAy dAn.
Ni1ng luqng tich lfiy cua dao dl}ng trong bQ ch6ng rung phat sinh do h,c
can dan h6i cua cac sc;1i cap thep cua bQ ch6ng rung.
BI} ch6ng rung duqc lJ hai diu day cua day dAn khi di qua khoang
khtlng c6 dia hlnh bAng phing, trong khoang vm;n dai 120m, n€u nhu -ung
su!!t trong dAy dAn c6 suc cang banh trung blnh va a 6IQ trung blnh
hang nam vuqt quat :
D6i vOi day nhOm 4 kG/mm
2
D6i vai dAy nhtlm loi tMp
AC-35, AC-50, AC-70 6
..
D6i v6i dAy nhOm loi tMp
titt tr!n 70 mm
2
5
..
D6i v6i dAy tMp 25
..
Khi duemg day di qua sting h616o, chieu dai khoang vuqt khoang 500m va
khoang vugt: 160 han tllY theo suc ci1ng hbth rna b() ch6ng rung.
TA't ca cac chi titt cua b(I ch6ng rung, trlr qua tai trQog deu dugc kern,
do..,.n cap ding ph8.i duQ"C ml.l ki!m. Qua tai trQng ch6ng rung bAng
gang ding phai dugc son phu.
Cqc cua bi? ch6ng rung a chh day dAn di ra dn c6 hlnh tron deu va mem
(khOng c6 mep vien c6ng).
Qua tiii trQng vA Cl:IC cM pbai dugc chAc chin Vao dAy cap thep.
56
§2-3. MAy M6c, Dl,JNG Cl,J vA £>6
DUNG CHO U\'P £>,.!I,T
tap duang dAy dn phB.i co may m6c dl:mg c\I d6 nghe khac nhau.
Vi d\l. danh ml,lc s61uqng may IT!6c, dO dl;lng cl,IIAp d6i v6i
ml)t to cOng nhAn g6m 10 nguCri cho trong bang 2-6
Bdng2-6
DANH MVC MAy M6c, fl6 NGHf, DVNG CV LAp fl!T
Dan
56 Iw;mg cho 1 16
Ten ggi
vida
Dutmg day DOOng day
Chu thfch
3.5kY InkY
Sllo cAu clii 2 2 Dung SQ.I khi rai day
6ng nhom di ngoQ.i
"
I I quan s;il khi cAng day
BO tr\le Ian dan 1 urn " 3 2
Mui khoan II> 14 - 16mm " 3 2
Miii khoan xolin 6c ¢l12-2.5mm
" 2 2
th'ep ¢I SOmm 2 - 2,5m
" 3 3 quay lang tr6ng qultn dAy
SAn quay qUAn dAy " 3 3 De qua:n dAy lit day
Day quan ¢l12 - 16mm cuQn 120 120
Diy gai cu¢n 100 100
lIng cao su each di¢n Doi 3 2
BO kc;p lap dAy Qli
3 2 Dt him dAy
Calip, dt
B¢ I I
D6 Ira dQ ep ch,t
m6in6i
C1J Ie v'n 6ng
Qli
I I
Cole Qli
, ,
De m6c. lang do
C1J It v'n c6 ell
"
2 I
Ch61 chAn cOt di¢n B¢
,
4 d.m vao 16 cQI khi
Gilida Qli
3 3 De dAy lil lang tr6ng ,
Kim klm v'n "olin " 2 2 £M m6i n6i Ovan
Kim df han dAy dAn " I -
Kim d4u Iron u6n day 1 SOmm " 2 2
Sua l{l J - Skg
" 2 I
Kim cAl 200 mm
" 2 I
57
Don
S61uqng cho I 16
Ten g9i
vj do
DUOng day DUOOlgdAy
Qui thfch
35kV
IOkV
L6 cam eMt treo dlSi vm cOt be
qp 6 4 Ph\! Ihu!)c vAo v;)t l i ~ u cOt
tOng' cIS! IMp h04c cOt kim iOlli
Thu6c clIQn do d!{t
Gil 1 1
.
Tm 1-2ta'n
"
1 1
Xl!. beDg
Gil 2 1
Xeng
" 2 1
Thu&:: M Ihep cuQn
" 2 1
"
"
Bua Ikg
2 1
Cuag6
"
2 2
Cira sit
" 2 1
Dao IhQ' 4i¢n
" 5 5
Kim Dh9D d4u 6" " 2 1
Tuck no vii
" 2 1
Kim v{lo nang
" 6 4
Gang lay cao su
DOi 3 2
Day lung an toan OIl 6 4
Kim d .. t 200mm
" 6 4
Day c6 d.l1u cIS! n61 D4uc6t 3 3 ~ nISi d{t dAy dAn
ThiE"t bj k60 cang d6ng thm 3 day
Gil 1 1
Pa lang (to) 1-2 tan
"
1 1
ThI16c ngAm
" 2 2 De Ily dQ vong khi cang day
Con Ian (puli)
" 30 30 Dtrai day
Thu& cn!)n
" 1 1
Loa
" 2, 2
COi
" 2 2 De bio lin hi¢u
TUi d6 thc;r di¢n
" 6 4
Nhi¢t U ngoli tWi
"
2 2 Do nhi¢t dO khi lay dO vOng
~ to lay
" 1 1
Giila c4c l o ~ " 3 2
Olio 4110 - 15
m 100 -
,
Thu& c ~ p do kich Ihl16c ngoll.i Gil 1 1
co tin hi¢u
" 4 3
Hom d\lng c\I " 1 1
.
58
viti tfnh clla dc may m6e, d\mg el:l, d6 nghe neu trong bang 2-6
duqc nell du6"i dAy.
1. Day chao gai tim nhlla
PAy chao gai duqc dung phai c6 h¢ s6. dll tru Mn ve Illc khOng duOi 5
Iitn IllC pha hO<;li tlie vao chao. Lllc eua chao khOng tam 16'11 hon khoiing'
15% d6i voi chao e6 tam nhlla.
tinh ky clla chao tam cho trong bang 2-7
Bang 2-7
D.j.C TiNH KY THU,j. T CVA DA Y CHAO TAM NHVA
Kfch Ihu6'c, mm Kh6i Ll,lc ph! chilo, kG
Im;mglOOm
Chu vi Duang kfnh
k.
Cha"llugng cao Cht{1 lugng Ihuang
30 9,6 9,0
'0'
-
35 11,1 lO,3
62'
'"
40 12,7 13,8
79'
735
.,
14,3 17,2 970
89'
'0
15,0 20,5 1150 lO65
60 19,1 29,3 1705 1490
"
20,7 24,6 1890 1665
"
23,9 46,6 2502 2226
90 28,7 67,5 3541 3223
100 31,8
.
82,6 4219 3767
2, Cap chac:> IMp
Cap chao tMp dung cho eOng tac u'p d*t dl1bng dAy duqe b¢n tu vai
danh g6m cac sQi tMp nhc' eha:t hIQng cao c6 duemg kinh tu 0,5 - 1,5 mm va
c6 15i bAng day gai dau.
H¢ s6 d" tril' khi sir d\mg eap chao tMp khOng dl1Qc dl10i 4 + 5 Ian.
Hnh ky cua cap chao thep eho trong bang 2-8.
59
Bdng2-8
TINH KY T CVA CAP CHAO THEP
K!t c!{u ph4n thep cua Dlf()ng kfnh
Kh6i
L1!c pM hOl!-i, kG (khi suc
hrgnglOOm
gi6i hE:,ln cua dc sqi nM
chao chilo mm
kg
130 kG/mm
2
)
11 40 4.850
12,5
"
6.300
14
6'
8.100
6 'danh m6i danh c6 19
15,5 81 9.950
sqi con
17 92 11.900
18,5 120 14.300
20 130 16.700
11 38 4.650
13
"
6.700
6 danh m6i danh c6 37
IS,S 77 9.100
sqi con
17 100 11.900
19,5 130 15.000
21,S 160 18.500
6 danh m6i danh c6 61
19,5 130 15.700
sqi con
22 170 20.300
3. 8Ci rong r9C
BQ TOng cQc dan Ill. mQt pUli c6 xe canh mling quanh chu vi Hip vl\o trl}.C
quay va vao 16ng puli cung voi m6c. Tren m6c cl1:n ph8i dUQc d6ng Dhan
chi tai trQng nang cua n6. Khi khOng c6 ohlin de xac dinh tai trQng nang cua
bQ phAi dlJa thea kfch thu6c. cua m6c phu hqp voi s6 Ii¢u cho tren hlnh 2-5 va
bitng 2-9.
Bdng2-9
s6 L1ii;u KY THU.j. T CVA M6c TREO
Kfch Ihlf6'c, mm
Hi Irqng nAng, T Kh6i hrqng, kg
d 1 K
K1
0,25 M-12 30 18 18 0,15
0.'
M-16
"
30 24 0,40
1 M-20
"
40 32 1,20
2 M- 24 90
'0
40 2,30
3 M-30 100 60 48 3,50
60
Hai ba puli chung trong mQt 16ng puli t!,lo tMnh bQ rang rQc hai
ba pulL Oie bQ duqc n6i tUng theo hlnh 2-6 tl,lo tMnh
pallIng hay M th6ng rong rQC.
Ll1c yeu du dt nAng mQt tiH trQng d6 bang palAng phiii nhb han tiii
trQng ang chUng thea s6 Ia.n bang s6 chao mang tAi cua puli trong mQt
long nhan vru 2, vi dq. vru palAng cho tren hlnh 2-6 s6 d6 blng 6.
' .
• • •
I
! Ii Ii Ii
I',',' ,
j\ \ \ \ \ I,
'I II Ii \
u " " '
,\
Hillil 2-5. M6c treo cua paling Hinh 2-6. SQ palAng ba puli
4. Kich
Kich co ditm t\l' ham, kich thanh rllng dUQ'c lAp them bQ dUng
b d!,lng Mnh c6c c61Ay. cua kfch cho trong bang 2-10.
Bdng2-10
86 CUA KlcH
kfch
Tlii tn;mg Chitu cao cao
Kh6i IUQIlg, kg
nang, T cua kfch, mm nAng mm
Kfch Vlt 2 23 110 6
Kich vit 3 300 ' 135 8
Kich thanh rAng 3 700 460 40
5. Tili
Tai quay tay hay duqc dung trong c6ng tlie lap Co ca:u hOl,lt dQng clla
toi quay tay duqc chI!" t!,lO (1 dl,lIlg h¢ th6ng truyen dQng banh rang pba.n b6 tren
ba tfl,lC song song (hloh
61
M phong tyt roi tai trQng trong
trltOng hQ'p quay tryc tai theo chieu nguQ'c tm
dUQ'c lAp them co ca'u Mnh c6c. De giam t6c dO
h(l tiii tr9ng dung dai rna sAt.
CAc tay quay wi chuyen dOng vlto
tryc coin phai dUQ'c b6 tri sao cho khi h{l tai tr9ng
chung khOng. dUQ'c chuyen dOng quay theo
he} tai trQng khi cOng nha.n quay tay quay.
Cap chao phai qua'n vlto tang tr6ng tu phia du6i.
Hinh 2-7. Tc)i
MOi tai cltn phiii c6 nhan ghi nba may silD
xua't, s6 li¢u va tai tr9ng nang cUa tai cung nhu
19 lich thi! nghi¢m.
Trong hoan dnh va ki¢n cua nlt6c ta phiin 16n sir dyng tm thi! cOngo
che' te}O dan gian g6m mOt bO khung tm hltn bAng sAt g6c L 63 x 63 x 6,3
L 70 x 70 x 7 trong khung tai hlnh thanh hai g6i tIlJ quay, mOt try quay bang
6ng thep ... tren d6 hltn tang tr6ng qu{n day theo hlnh parabOn
lorn bAng thep gai thep tran 1 0 +
Tren try quay dyc 2 10 vuOng
g6c va so Ie tftn duaL Khi quay tm dung
xa beng 16ng vao hai 16 tren lam
cAnh tay don va dung suc nguai quay khi
nAng tai trQng vii ham khi he} trQng taL
Khi nAng dung cQc d6ng kh6a hiirn
tay quay. tranh cho tai bi trOi Hillh 2-8. Gia d6' bing g6 dung de
dung cac eQc tMp g6c d6ng hiirn rai holJ.c cu6n cuQn dAy
khung taL
62
mill 2-9. Gill. d6' bang kim IOll-i dung de rai day
I. khung bAng sat g6c ; 2. thanh giing bang thep 6ng ;
3. tlV li'lm bing tMp 6ng.
Khi qu1fn day tit cac tang tr6ng d§u cu6i dllqc treo cac gia dO'
dl:mg bAng g6 (hlnh 2-8) bAng kim lo."i (hloh 2-9). Gia do dllt?'c tir
tirng phia clla tang tr6ng dum tryc lip 6 tryc Clla tang tr6ng sao cho khi
tay don clla gia do tang tr6ng dUOng nhu duqc treo try gia.
Khi dc tang tr6ng qu1fn day 1(10, thay cho cac gia dO co th! dung cac gia
do bAng kim IO{li dl!ng (hlnh 2-10).'
, De rai day dAn trong dc cu,,>n day co th! dung quay nii day
(hinh 2-11).
Hill" 2-10, Oi' dO blng kim Hi"h 2-11. Ban quay rai, qulfn dlly
dl,mg dung rai dlly
6. Puli
Khi rai day dAn theo tuy.!n
day dAn thuang dl1gc chuy!n
djch trl1c;tt theo cac puli dugc kCfP
cac clla c">t. Puli tap
(hlnh 2-12) g6m ban than puli 1
lam bAng hgp kim nMm, hai rna 2
trong do m">t rna c6 ca.':u t{lO ban M
dl1qc de d.i day dAn vtlo
ranh puli va thanh treo 3.
cac day dAn c6 duang kinh
tai 16mm dugc rai keo trugt theo
puli ke ell cac m6i n6i bang 6ng.

3
1---<0250
Ht,," 2-12. Puli lAp
I. puli ; 2. rna puli ; 3. than" treo
63
Tili tn;mg pM bUy ella puli nhO Is 500 kG ebn kh6i htgng ella n61a 4,8 kg.
Cae dllu klfp cAng keo day lAp
mIJh 2-11. Dliu kf!lp cling keo da.y lAp d.t nem
1. tha.n dliu kf!lp : 2. mAm chAu ; 3. nem
Cae dllu eang
keo day tap dlIqe
dung M klfP va n6i
dAy dan vao d\lng e\l keo
khi rai va eAng day :
d6i voi ca.c day
xoan sqi co tiet
IOn vA trung binh
dung cae dau klfP
ni!rn (hlnh 2-13), con
d6i v6i cae day dAn co
tit'!t di¢n nhc, dung cae
dllu kh6p ban
"(hlnh 2-14).
DAu klfP ni!rn
(hlnh 2.13) grim co than
dau klfp I, rnarn 2
e6 bAm rang d6i voi dllu
dAy dAn b trong
ranh tang euoog rna
sat va ni!rn 3 nem
ehi.i.t day dAn v6i rnarn
eha'u va than dlIOi tac
d¢ng cua day dAn duqe
cAng keo.
64
Hinh D.«u kf!lp ca.ng keo dAy lAp
kitu kh6'p ban It!
,...-- 290
2
1---- 440 ---... ,
HIIJh 2-15. Klm ep Ovan m6i
1. ThAn klm ; 2. Kh6p :
3. VII ep; 4. VII djnh hll-n.
Nu kil!u kh6p ban dung dI! day dAn c6 di¢n be toi
25mm
2
, Duoi lac dQng keo cang cae va'u cua ep va day db.
Kim ep 6van m6i n6i (hloh 2-15) g6m c6 than kim 1 ca'u tf,lo tir hai nira
mang 16t thay thl duqc c6 kh6p 2, vii ep 3 vA vit d,nh hf,ln 4 sat hai
OIla cua kIm. Kh6i luqng cila kim 13,lkg. M6i tilt day luang ling voi mQt
bl) mling 16t nan day (hloh 2-16),
mnl! 2-16. Mllng nan ep dAy
eua kim ep Ovan
2
.--
Billl! 2-17. Mang de eli! day dAn
cua kim ep Ovan
T6:i mliy keo hote tbi keo T6i day dAn cae pha
m"h 2-18. Thill bi d6ng tMi keo ci 3 day dAn
1. puli; 2. m6c ; 3. c6t dll.u chAo clip; 4. chio cap dllt'mg Hnh 13mm
C6 lap tMm cae ta'm d¢m va dum de cat day dAn (hloh 2-17).
Kh6i luqng cae ta'm d¢rn nay 0,46 kg.
bj d6ng thm keo cang cd ba day dAn (hlnh 2-18) Ii! h¢ th6ng n6i .•
gifi'a cAe cAp chao cua ba puIi trong mQt vbng, la't c3. ba day dAn duqc n6i
voi cAe c6t cr diiu cap chao duqc keo Mu v6i cung mQt IlJc nhu nhau.
riii trQng l6'0 nha't cho ph6p d6i voi toan bQ thie't bi khong duqc vuqt qua
2T. Kh6i luqng t6ng cua thilt bi khoang 60kg.
5 - KTLQO 65
Xe chbi lAp dl:qe dung nang eOng nhan eao tai 12m, v6'i
9m, goc quay 360
0

Sa d6 xe chai nAng bAng thuy 11{c cho tItn hlnh (2-19)

.....
Hid 2-i9. Xe chbi nAng thuy I\!,c
11) d.ng lAp gbl!ip ; b) d.ng phfl1 trlr6'e
Xe chai g6m c6 th4p quay, M th6ng thuy l1!C va hai trl,!C khuyu hlnh
6ng co h¢ kh6'p voi nhau. 0 do4u trl,!c khuyu kC;p 2 gi4 nOi. Chai lAp
duqe tren O,tO di
Nhcr c6 ta:m vai 100 eua gi4 nOi tir chO dO cua OtO cho phep th1{c hi¢n
duqc ta::t c! cac cOng vi¢c b cao
Vi¢c choi c6 thl!C hi¢n ca tir OtO IAn gia nOL Gia
nOi cung c6 tha::p duqc phy.c vI,! lap d4t b mue tha::p han m4t da::t. Vi
dl,!. duang day di qua go4m Xi lanh-thuy l1{c eua chai duqc cung ca'p boi
cac van ch4n bao dam bao v¢ try.c khuyu tranh rro khi hu hong 6ng do4u.
§2-4. LAP DAY DAN
Trude khi til!n banh cac cOng vi¢<: u.p d4t day dAn. c4n phai c6 do4y du cac tai
li¢u ky dn thil!t nhu: cat tuyl!n dAy (d6i vai dubng day 20 + 35 kV)
c6 vi tri pUn b6 cac biing li¢t Yang treo day cho cac khoang
cac ban ve cat duang day vOi cae duang day khac h04c cae cOng trlnh xay
dJ!Ilg, ky va cac s6 li¢u thil!t kl! khac. Vi dl,!, cac ban ve cac vUql
duemg qua bi¢t.
66
Tnrck khi lap c4n phai tra theo cae ky hOM canh
di6u t1,1 nhien mOi tlUang khf noi lAp th1,1e het tA't ca cae
eOng truoe khi lAp nhu chinh cae duang day giao nhau, pMt
cay tren hanh lang tuyen, chinh d, su tren
COng d4u titn U.p ti sil sil. Khi sil ti c!n lUll y a khOng
duqc qua sau tranh am nUt hu hong sil. CAn phai danh dA'u sau
sil tffn ti (kfch thuck A hlnh 2-20).
De dam bio lAp cMt sil voi ti, truOe het
dn quA'n sqi lanh gai c6 ren
cila ti sil chen xi mllng cat giii'a ti sUo
Cae sgi lanh sqi gai duqc bOi trOD
bang Minium (Pb
3
0
4
) tAm dAu trung hqp
ocxon pha " thai long, cae s¢ dn duqc
quA'n thMh lap. Chi phf sqi trung blnh
5-6g, Minium dAu trung hqp 8-10g
cho sil.
Khi lap SIT x8 ph3.i gill cho ti sil b vi
trf thing dUng bang each
t eu c6 yang xilt ti sit vcri xA.
2. chuyin day dAn Irin luyen
A
1
Hi"" 2-10. Silva ti
Khi nling vA cae 10 day cAn bio tranh lam hu hong day dAn. KhOng
duqe QuAng 10 day til trtn xe xu6ng da.'t.
Tren tuyen duang day cae 10 tang tr6ng e6 day din db phai'duqc phan b6
sao cho khi rai het day ella 10 nAy gAn den vi-trf bAt dAu ella 10 day moL
churen day dAn trtn tuyen duqe tien hAnh theo bing ke djnh truoe e6
Hnh toi chi6u dai day din clla m6i 10 day, cat wyln, thai duang, e6
duemg di cat ngang hay khOng, hlIOng phap rai day.
3. Ra' day
Vi¢c rai day duqe tien hbh bang each thao day dAn ra khoi tang tr6ng Clla
10 day khi quay tang tr6ng quanh tn,Ic treo 10 day tren cae kich cae
gili dO' rai day ehuyen dl:Ing.
61
De keo flH day, thuang dung ml1y k60, OtO. Trong ki¢n khOng c6
duang OtO di l'.li duqc dung bi¢n ph3.p thu cOng bAng tm quay tay tl1!c
tie'p bAng suc ngum. Nen keo rai ddng thb'i ca ba day.
Khi rai day bAng suc ngub'i dn Hnh toan
sao cho m6i cOng nhan chiu I1!C khOng qua
50kg d.y dAn.
Sau khi tang 10 day vao vi trf bAt
keo nU dAy. TTlJc thep duqc lap vao 16 Clla
tang 10 day. Vbng d¢m bAng kim IO'.li can
phai duqc chBc chan tren hai m<1 clla tang
tr6ng quanh 16 vi rAng dOi khi keo rai day
tang tr6ng c6 tM bi hu hong. Hai gia dO' rai
day duqc til: hai phia cua tang tr6ng du6'i
Hillh 2-21. 10 da.y trtn
gia dB nii day
trl,lc quay cua tang. Thanh ch6ng clla gia dO' duqc phia keo rai day
(hlnh 2-21).
B¢ gia dO' phB.i tren toi'm bl'} ml!.t phang cua ml!.t d6t duqc. san bAng. Khi
d6t yeu phai ke b¢ len tren t6m g6 lot de ch6ng lun. Khi xon-g gia dO',ta

rna tang tr6ng da duqc nang cao han ml!.t di'ft khoang 10 + 15crn. tr6ng
Hinh 2-22. 10 da.y tren h6 di rai day
duqc vAo gil1 sao
cho dl1u day t1,l' do clla
dAy dan na.m b phia
tetn tan& vA quay vt1
phia keo rai da.y.
Khi khOng co gia
dO' nii dAy c6 the dAo
h6 trong di'ft sAu qua
nua duOng kinh cua
rna tang tr6ng va bt1
ngang l&l hOO bt1
ngang cua tang. Trl,lc
tang trong duqc
tren h6 va ke tren ti'fm
g6 (hlnh 2-22).
__
trong lAp dl).t da neu a tren.
Vi¢c nU day duqc tien hanh lien tl,lC tranh cho cap chao k60 dAy bi chung
do truqt khOng tih.
68
rai da.y co the
dUQ'C ti'!n banh bang cach
truqt trM da:t
truqt theo cac puli
lap treo Xli cl>t
Sa d6 rai da.y
hlnh 2-23.
Cac puli co rna kieu
ban dUQ'c treo va rna
slin cac xa c(>t, khi n'ii
d.!n dflU thl nang day clU voo
puli va khoa rna puli, sau do
l!.li ti€p tl;lc keo Iii day.
HitJh 2-23. Sa dIS nii dAy dung puli
Phuong phap rai day theo puli nhang va t6n it h,rc hon phuong phap
keo rai tr,:"c ti.!p da."t va khOng lam hu h'lli day dAn.
Khi rai dAy qua dc chueng ng!.li rna khOng sir dl;lng dUQ'c phuong
keo (sOng, su6i ta dung dAy cap chao de keo nii dAy se
hon keo nB trl,rc ti.!p dAy dAn.
Khi rai dAy qua duang sat, dubng OtO, duang cao t6c, dui:mg day thOng tin
l,!c V.v ... phai luu y cac d.u nhu day dAn khOng dUQ'c ch!.lm
vao dui:mg dAy thOng tin, khOng duqc lam can tra di l!.li ella duemg sat,
duemg OtO. VI tuy theo eua noi lAp ta ph3.i sir dl;lng cae
phuong dl;lng c¥ va pMp kh4c nhau dam bao vuqt qua chueng ng!.li
tranh pha huy s1,I hO!.lt d(>ng blnh thuang cua chUng nghia la phai d1!Dg de
c(>t t!.lm de da dAy khi rai keo dAy vuqt duemg sat, duang Oto va dubng dAy
thOng tin Il.lc. COt t'llm pbai cae hon duemg dAy thOng tin 1m.
De [iIi kec day vuqt qua duemg sat, dubng giao thOng va duang
eao the' kh3.c dn phai xin phep co quan quan Iy hanh va khien cac
d6i tuqng nay. rai dAy chi duQ'C ti.!n hanh khi dUQ'c phep (ca:p giay
phep) clla cac cO quan chu quan nay.
Rai keo dAy qua duang dAy cao ap chi dU'q'c th1,Ic sau khi nh4n dUQ'c
thOng bao duemg dAy cao ap nay da dUQ'c edt va dUQ'C n6i da:t an to.?!.n eua
co quan himh.
4. N6i dAy
n6i cac dd.u day dB. duqc r.li vOi nhau Jititi dll'Q'C ti'!n hanh sau kbi da rl:li dAy.
DAy nhOm va day thep sQ'i dU'q'c n6i bAng 6ng n6i Ovan bAng kim
IO!.li cung IO!.li vcri da.y va dUQ'C nen ep bang kim b6p.
69
Chit luqng cUa m6i n6i trong 6ng n6i Ovan dUQ'c dam bao bAng cach chQn
chfnh 6ng n6i w cac tim 16t cho kIm.
Khi ep m6i n6i bang kim thi}nh cac v6t 10m pMn b6 tUnh bu6c cac
v€t 10m tUnh cac ducrng cong s6ng cua day dam bao dQ bt!n bjt kin
khe h6' cua day.
Tru6c khi ep m6i n6i ph8.i chuan b! kIm ep nhu : bOi tron cac kh6p cua
canh tay dbn. vit ep va ngong vi! dua d 6' dgu cua canh tay don.
Da.y dAn dUQ'c 16ng tll tu 6ng n6i tit chit!u d6i di¢n sao cho cac dgu
day tho ra khai 6ng n6i khoang 20 + 25mm (hlnh 2-24).
1 3 5
2
aJ
bJ
Hinh 2-24. a) Trinh tl! ep O"ng nO"i Ovan cho day d6ng, day nhOm vl day nhOm loi tMp;
b) Dl),ng v,"n xolln cuo 6ng nO"i Ovan
Vi¢c n6i day dAn bang 6ng n6i Ovan dU'qc nen ep cho phep dim b8.0 dug<:
dQ bt!n ve ca. Song d$c tinh ve di¢n cua m6i n6i theo thai gian se bi xiu dan.
Do ciin ph3.i kiem tra d!nh kl cac m6i n6i nay. ch€ cac nhuqc dUm·
neu tren nen ti6n Unh ban nhi¢t cac day v6i nhau (hlnh 2-25).
70
cr
MdiMn
aJ
Jj
31
.;1

:
IS;Cd
Mdih4n hJ


a 8 .\
t ,__4_ ., c,
Hid 2-25. Hln day dAn b6 sung cho 6ng nO"i
a) Mn thong IQng ; b) hln c6 hoi O"ng nO"i ;
c) hln ben lIong O"ng nO"i.
Ba hlnh thuc han da.y dAn theo hlnh 2-25 a, b, c phd bi!!'n a dung
cach han d<iu tien (H.2.25a), ap dl,lng phuong pMp han nay n!!'u han ngay tren
d<1:t se dAn tai kh6 rai day bang puli. Ne"u rai day bang puli ta phai 6p 6ng
n6i troac rOi mai k6a rai day, khi c6 dinh day xong th1!c hit;n han tfl!C ti€p
tren caa nha chai nang thUy h!c.
Cach han thu hai va ba .--.-,
(hlnh 2-25 b, cJ kh6 kil'm
tra m6i han nen it dung.
Cach n6i day dAn sgi
dan dl1gc trlnh bay tren
blnh 2-26.
Hi"h 2-26. Phuong phap n6"i day s<;ri dan
Bd •• 2-II. KicH THU(JC N61 DAy
Kfch thu6'c, nun
DuOng Idnh day, mm

b c khOng du6'i
T61 4
"
40 8
,
"
'0
10
,
"
80 l2
5. CAng day
d
-
-
1O+1!5
Cac day dAn da dl1gc n6i v6i nhau va nang len cQt c4n pMi dl1gc k60 dng
dO. II!C M giii chung a dl) caa cach da:t clio thie"t.
Day dAn ca.ng giii'a cac.cl)t c6 trQng hrqng dl1gc trlIng bOi dl? yang treo
day. Gia tri dl? yang trea day phlJ. thul?c vao rnA day dAn, kh6i 1l1<;mg cua
06 va dQ dai khoang Vl1Q'1:. Da.y dAn k60 cang cang dl? vang cang nho. Cung
ml?t h!c cang dl? yang se 16'n khi khoang c4ch gifta c4c cl)t 16n. Nhi¢t dl) thay
dOi lam chieu dai day dAn thay dOi khi!!'n cho dQ vang cfing thay dOi.
DI? Yang treo day duqc dnh toon cho trong bang d6i v6i cac rna day dan
__ ___
thul?c vAn nhi¢t dl? khOng khi. thea thai gian k60 va dai khoang Vl1Q'1:.
De Slr dl,lng hgp 19 nha:t dia hlnh cac khoang Vl1qt trung gian giii'a cac
cl?t l1!c (cQt rn6c) dl1gc chia khong nhau. Trang truemg hgp nay dO
71
I
I
! vong treo day d6i VOl gili'a hai cQt m6c dU<;1c Hoh thea khoang VlIgt gQi Ia
quy ddi.
Khotmg VlIgt quy ddi duqc Hnh thee cOng thuc
If + + ... +
11 + 12 + '" + In
trong d6, lqd - khoang Vl1qt quy ddi ; 11' 1
2
... "' In - khoang VlIqt trung gian
trong giii'a hai cQt m6c.
Vi dQ vong treo day trong Hoang VlIqt trung gian pby. thuQc vao gia
tej ella khoang VlIqt quy d6i duqc Ja'y gWa hai cQt m6c.
Vi¢c xae djnh dQ vong treo da.y khi thi cOng ti€n hanh thee each sau. Tu
blmg dQ vong treo day dB: cho d6i voi rna hi¢u day va It!c cang cha'p duqc
d6i v6i cae khoang VlIqt khac nhau, ta chQn d() vong phil hqp v6'i khoang vugr
guy dOi. Thee bang nay ta tim dQ vong treo day dffi v6i ki¢n nao phil hqp
dlI<Jc v6i ngolj.i canh.
Trong thai gian cAng dAy, t6 tnr&ng t6 thi c6ng phai bAng mat qua
6ng nhom va dau eua thu'Oc do treo tren cl?t ben Khi dllqc dl? vong
yeu diu thl ra I¢nh ngu-ng keo v,a c6 dinh day. keo cAng dAy c6 th6' thl!c
bang may keo, OtO, tai thu cOng va dOi khi bang sUc ngllai.
C6 dinh day thOi cO tM dUng day tMph$ chao noo bu(X: nbll hlnh 2-27 a, b.
b)
Hinh 1-27, BUQc c6 djnh day Ihoi
a) buQc day IMp; b) bUQc bAng day chiio
72
I
I
! 6. N61 dill C91
Vi¢c n6i dilt ct"Jt phl,l vao di¢-n tra 811.1't cua da't.
Di¢n tro n6i da't eua trang hi n6i dift ct"Jt khOng duqc VUq1: qua 10 + 300
mlla he. Dl.lng ph6 bitn I;) dong CQC bAng thep g6e L 63 x 63 x 6,3
L 70 x 70 x 7. Khi di¢n tro n6i dat -16'n co tM dung tMm cae thanh slit dyt
chOn sau 0,5 + 1m dQc theo tuyen.
cae ket c!l'u bAng kim trl!n c¢t phlii duqc n6i dA't qua day n6i dilt. Day
n6i da't thep tron ho1!.c thep deft phii c6 ti€t di¢n khOng du6'i 25 mm
2
. N6i
day n6i da't v6'i h¢ th6ng n6i da't thl!c bang bu lOng D.1i:u dAy n6i d.1t
ph<ii han v6'i d-'u ct"Jt bAng thep dyt c6 kern (co tie'p dia).
7. Co d!nh day dAn tren SU-

Day dAn duqc dng vai d¢ yang dii cho duqc kyp trM su dutmg day.
Day dA.n a die c¢t trung thuang duqc kyp tr/!n d-'u su dung con b cae
c¢t g6e va c¢t m6c duqc c6 dlnh tren su treo cO su dung.
o ct)t goc, dAy dAn duqc & qnh ngoai su so v6i g6c quay cua dUCmg day.
Khi khOng cho phep u6n dAy. dAn do anh huang cua IIfc keo,
khong cho phep dAy dAn u6n qu<1 do anh huang cua dAy bu¢c.
DAy bu¢c nen dung dAy cung wi dAy dAn. De. dAy vao su co
dung dAy bu¢c, ghfp 6ng n6i Ovan.
M¢t s6 each day tren su cho tren hlnh 2-28,2-29.
Hinh 2-28. C6 djnh day Irtn .'Ill ap
a) bUQc Iren d:1u sll; b) bu¢c c6 s(r
73
=
r= ..
0)

A
Hl""2-29. CiS djnh day t ~ n su can tip
a) cQt m6c dan, 3 sl1" ;
b) cOl m6c dan, x1l k.ep, 4 slr ;
c) cQt m6c dan, 2 sli;
d) CQI g6c, 4 su ;
74
7. L'p be;; t, chong rung
EO ch6ng rung dugc treo day gao om c6 dinh day sCr.,
Vi trf treo bi) ch6ng rung phI,! thui)c vAo rna day, dai khoang
vugt, ll!c dog cua dAy dAn. Cae 86 li¢u nay dUQ'c co quan thi!!t k€ tlnh toan va
cung ca'p.
§2-S. KY THUAT AN TOAN LAp flAT flUONG DAY
. .
Nhiing ngum tham gia cOng tac tap dl;l.t ph8.i tuAn thti dily diJ ta't d. cae quy
dinh quy tdnh ky thul.l.t an toan va phiii quaD tam dAy du t01 cae chi
cho tUng mile cOng a mli'c di) DaD do khOng gay mift an toan cho
con nglIaL
Trude khi bAt d!tu cling phiii xem xet, tra, thir va chi
duqc dua may m6c. dl;lng CI)., cOng C\l dam bao cha't luqng t61 vao phl,lc vI!
cOng tac thi cOng lAp va chUng phB.i dam bao dU'Q'c il!c phu hgp v6'i. ll!c
duqc sir dl,mg.
Ta't cit cae thil!t bi may m6c nang phai co h6 sa ghi chep d!1y diJ cac hu
hong xiiy ra da duqc sila chua va cac k€t qua thil nghi¢rn.
dfm Urn vi¢c trM c(U khOng deo day an toano Dayan toan phai
Om la'y nguai du chl}t vA c6 rn6c kh6a oghiern chinh.
Khi rai cAng day vugt qua duang giao thOng,phai b6 trf ngum bao tin hi¢u
doh bao a hai phfa. Ngutri canh bao dUng cach nm k60 day vugt duang 1 DDm
ve rn6i phia va phai c6 ctl tin hi¢u va chi dAn cho ngum qua duOng.
De dam bao an toan truac khi nang day dAn di) cao lap va neo
day dAn,khOng cho phep birt ky phuong ti¢n vl).n chuyen nao ch .... y qua l .... i
ch6 nii cang day.
COng vi¢c rai ca.ng day vugt qua duang sAt phai ti(n hanh du6'i sl! chi dl;lo
trl!C ti(p cua nguai c6 trach nhi¢m vA thl!c hi¢n nghiern ngl!.t thOi h",n cho
ph6p cua nganh duOng sat.
Rai ca.ng day vUgl duang day thOng tin lien l<,tc cling phai tuan thea sl! chi
__
duOng da.y thOng tin lien l<j.c.
Ta't ca cac quy dinh ph,jj cha duoi d<j.l1g va.n bim.
Rai cang day vugt qua duemg day di¢n caa ap cling nhu duO'ng day di¢n
cua tl1u di¢n. tAu hoa di¢n ding phai wan thu sl! chi d<j.o tl1!C ti€p cua
75
nguai co trach nhi¢m, thllc hi¢n chinh xac thai gian quy dinh va chi duqc
hanh khi duang day da duqc cat di¢n vtl cat di¢n su6t thai giaD thi cOngo
'DuOng da.y nay cling pbai duqc n6i do'lt de dam bao an toano Sau khi klt tMc
cOng vi¢c khoang vuqt nay nguai trllc phai thOng baa cha can bQ phl}
trach cong vicc da xong de thao day n6i do'lt an toan,sau d6 thOng bao cho
lanh cua co quan ly vi.ln hanh duang day va duang day di¢n cao ap
bilt cOng vi¢c dB: k€t thuc theo hlnh thJ1c dii duqc quy dinh.
Lap day dan tren duui dUOng day mang di¢n ap cAn ph8i tuan thO
to'lt ca. cac cau khi lam vi¢e duui di¢n ap.
KhOng cha phep lam vi¢c e(H g6c a phia trong g6c quay cua duang
day M tranh bi day dan keo nga khi dUOng day bi dlit.
Kh6ng cho phep treo va ng6i tren cQt m6'e (cQt chiu Illc) phia eang
keo day.
Trang thm. gian f<li cAng day nghiem dm vi¢c dUng ng6i va di l!.li dum day.
Ofm a duui choi lap tragg thai gian lam vi¢c M tranh rai
dl:mg ct,l tir tren xu6ng.
Clfm nhoai cui nguai ra khoi thanh choi khi khOng treo day an toano
Khi lap duang day song song giin voi duang day di¢n cao ap tranh
cam Ung can n6i dlft day dan dang duqc hip trong dOli'n lam vi¢c.
Khi trai c6 dOng baa phai ngUng vi¢c lAp dub'ng day.
To'lt ca cac tinh hu6ng mlft an toan pbai nhanh ch6ng M phong va phai baa
cho nguai lanh d!.lo biet.
§2-S. £lUA £lUaNG DAY vAo V.A,N HANH
Dua dUOng day vao vi.ln Mnh la giai dO!.ln cu6i cung sau khi xay dJ!llg va
lap di.lt xong dU(rng day.
Truoc khi dua dUOng day vi.ln hanh can phiii tra nghiem nMt,
phai tlm ra to'lt d cac khuylt trong xay dJ!llg va lap tra ta-t d
eac khoimg each d6i voi dic chuang ng!.li vi.lt rna dU(rng day di qua, khoiing
cach toi cac nha a, cOng trlnh kiln true, cOng trinh xay dllng va cay c6i,
tra tr",ng thai an toan dlun bao cho eac dui'rng tiiuJxe qua l!.li, dQn cay
tren Mnh lang tuyen ...
76
Thu dQn cae vi,l.t ttl vi,l.t li¢u con du thila trong xAy dvng va lap Ti,l.p hqp
ta.'t ca cae tai li¢u, cae ban ve, chi dan, so d6, bien ban, nhi,l.t ky eOng trinh ...
giao eho phong quan Iy san xuat va xay dVng. Ta't ca cae tai li¢u ky phai
giao eho co quan vi,l.n hanh dUO'ng dAy. Sau khi kiem tra ti€n hanh thu
eho duemg dAy mang di¢n ap. Vi¢e dua duemg dAy vaa hanh' phai co bien
ban thu va dua vao vi,l.n Mnh thea dung trlnh tv quy dinh.
cAu HOI ON T';P CHUONG 2
I. Cae dinh nghia va cae yeu eiiu ky thui,l.t co ban khi lap duemg dAy.
2. Cae li¢u va ph1;l ki¢n dung trang lElP duong dAy, Y nghia va Mng
d1;lng eua chung.
3. cae may moe, dl,lDg el,l d6 ngM dung trang lip dUO'ng dAy, va
nhihIg dang luu y trang su dl,lng.
4. Cae m1;le phai lam lrang khi lap day dan, giai thleh y nghia ella
timg vi¢e lam trang d.e m1;le.
5. Cae philp an toan trang lap di,l.t dubng day, cae giai phap c{n htu y.
6. Thil t1;le holm tift eOng de dua dUO'ng dAy vaa vi,l.n Mnh.
77
Churmg3
THUC HANH LAP eAT eUONG DAy cAp
. .
§3-1. eAe s6 eo BAN vA PHAM VI (fNG DUNG '.
ellA eAp Li,re . .
1. tinh eua c6p IVC dlt" ap 1 + 35kV va ci'u true ruqt din di(tn
Cap ll,Ic (hloh 3-1) g6m c6 cae pMn til chfnh sau :
5
Hi"" 3-1. Cap mQt ruQt vo chl co qUICn lOp vo bQc bAng tMp hi. rUQI dAn di¢n hloh trim.
1. ru¢1 cap (Iai); 2.10., each di¢n bAng gi4'y; 3. vo chi; 4. lap d¢m blng sqi;
5. lOp dai thep; 6. vo phil b8.o blng sqi tIm ddu
a) MQt mQt vAi ruQt (1Oi) dAn
b) each di¢n each Iy cae rUQt dAn di¢n v6i nhau va each Iy v6i
lap v6 bao
c) Lap vo de, bao v¢ each di¢n eua cap tranh Am U'Ot. tninh tac dQng
cUa cae chj(t dQc do d;iu tAm th08.1 ra do hu hong cO hQc.
d) Cae lap v6 bao v¢ dAy dan va. dai tMp Iii qulfn tren de phong
ngi:a cae hu c6 the c6 cling nhu de tranh lac dQng co hQC tranh An
, mon, han gl khi d4t trong dlft.
78
li¢u ca ban dung lam rUQt dAn di¢n cua cap la d6ng nhOm ky
di¢n. NhOm c6 kh6i lin;1ng rieng nha han d6ng (kh6i luqng rieng nhOm 2,7
con d6ng -:-- 8,9) do d6 lAm giiun dang kh6i IU<;JIlg cua cap. khac,
nhOm c6 di¢n tra suat
cao han di¢n tra sueft
cua d6ng khoang
1.62 ... 1.65 la.n. DQ
ben co hQc cua nhOm
kern han d6ng va dQ
Oxi h6a M clla
nhOm cling cao han
d6ng.
RuQt cap c6 cac
dl,lng : hlnh lrbn, hlnh
qUl,lt, hlnh manh.
Ciip mQt ruQt va
ba rUQt c6 cac rUQt
.J
Hilth 3-2. Qip e6 ti!'t ruQt clip hlnh
a) ti!'t clip ba ruQI hlnh ;
b) d.p bOn ruQt e6 d.c ru¢t chfnh hlnh qU/!-I
vA ru¢t trung Hnh hlnh IrOn.
duqc bQc chi rieng re c6 teft ca cac ti€t di¢n. cbn cap rUQt c6 dai bQc
cach di¢n c6 titt di¢n t6i 16mm
2
. rUQt c6 hlnh trbn.
Cap ruQt c6 dai bQc cach di¢n c6 titt di¢n t6i 25mm
2
va 100 han c6
rUQt cap hlnh (hlnh 3-2).
RUQt thu tu cua cap b6n rUQt c6 the c6 hlnh tam a gifta cap.
Cac rUQt eap trong vo bQc bang chi c6 titt di¢n t6i 16mm tat ca la ruQt mQt
SQ'i ; titt 25,35 va 5omm
2
- mQl sqi sqi ; ti€t 70mm
2
:
rUQt d6ng day sQ'i, rUQt nhOm - day nhieu sqi mQt sQ'i ; ti€t di¢n
tren 70mm
2
- tat ca la day SQ'i.
Cap vo bQc ba.ng nhOm c6 cac rUQt d6ng h04c rUQt nhOm tm 16mm
2
la da.y
mQt sQ'i ; cap ruQl d6ng c6 ti€t di¢n 25mm
2
va 35 mm
2
la day m()t sQ'i
sqi, titt di¢n tit 50mm
2
tra len lA day s¢.. Ok cap ruQt d6ng c6
ti€t di¢n t6i 35mm
2
va nhOm c6 titt tm 70mm
2
bao g6m ca each tam
it diiu duQ'c san xuat bAng da.y mQt sQ'i.
Cac rUQt cap lam bAng day dAn sqi dUQ'C b¢n giiun duang kinh
ben ngoaL nay cho pbep giam chi phi cach va chi phi kim lo.p ma.u.
S!! nen day dAn clla ru()t cap ding ap d\lng cho cit dic cap c6 cach di¢n
tam it diiu M giam d:1u tam cach di¢n cMy theo ru()t cap. Titt di¢n day dAn
cua ruQt cap hlnh tron khOng duqc nen va duqc nen cho tren hlnh 3-3.
79
.J bJ
Hillh J-l, RUQI hlnh trbn
a) kht'mg dllQc nen ; b) dllQ'c nen eMt
Tiet cap dUQ'C chuAn h6a. Tiet lieu chuAn cho trong Mng
3-1
Ba •• 3-1. TIlT DItN RUOT cAp
Till di¢n ru¢t IhCr Iii (day trung dnh), mm
2
2
Titl di¢n ru(H chfnh, mm
Khi YO cap bQc chi Khi YO clip bQc nhOm
4 2.5 -
6 4 4
iO 6 6
16 iO iO
25 iO 16
35 16 16
50 16 25
70 25 35
.5 35 50
120
35
15O 50
185 50
240
- -
80
Ngoai cac tiet di¢n cho trong bang 3-1, rul>t cap cua cac cap con
c6 tiet di¢n 300 ; 400 ; 500 ; 625 va 800 mm
2
.
Cae ru¢t din di¢n cua cap khOng dugc xam, khong dugc phlnh ra
cong vtnh va dlit cac sgi nho, cach di¢n bi hu hong.
2. C6eh dl," cu. e6p II/e
Okh di¢n cua cac cap h!c lam vi¢c trong dieu ki¢n rA't nt. Trong qua
tr'inh san xua't va khi lap cap cach di¢n b! u6n cong con trong thai gian
hanh bi phat n6ng va ngul>i l'.lnh trong di¢n trlIang cao ap.
BC;!: day cua cach di¢n cap phI,! 'lao gia tri di¢n ap danh djnh (djnh
milc) cua cap: Di¢n ap cang cao lop cach cang day.
D'.lng chinh cua each d,p la giA'y cap dlIqc tam dAu a dl.lflg cac dai
bang ht{p (bi!! r¢ng 10 + 40mm) va mong (be day 0,125 + 0,175mm).
dAy dAn d6ng
---------------- manchin-----------------.
cach XLPE --------./"
man cM.n cach dit" -------/
milO chAn kim 10"------"
J6p sQi d¢m ________ J
lop bang dai ________ .I
va b9C PVC
(mau den)
Hilth 3-4. Cap cao ap'loi:\i XLPE
Ngay nay cach di¢n cua cap (hlnh 3-4) dlIqc dung la nht,ra tdng hqp
pOlyetylen (PE) duoi hai d'.lng XLPE va PE c6 ca'u truc m'.lch cao phan tir
(hinh 3-5).
6· KTLDfJ
81

XLPE
H H H H H
I I I I I
-C-C-C-C-C-
I I I I
H H H H
HI H H H
I I I
-c - c - c - c - C-
I I I I I
PE
H H H
I I I
-C - C - C
I I I
H H H
H H H H H
Hinh. 3-5. Ci"u true cua each XLPE vA PE.
H H
I I
C -C-
I I
H H
Cae cap each di¢n XLPE vo b9c nhlJa PVC dUQ'c ch€ d. b di¢n ap
ap (duai IOOOV) IAn op cao op (1m 35kV).
Man che duqc lam bang kim gia'y Mn dAn phu tren be each
di¢n nha.m m\lc dich ngltn hi¢n tugng iOn h6a va nang cao dl? ben'di¢n
cho dip.
Ngoai ra, lap gia'y ban dAn c6 diem ha'p thl,l cae san pMm dQc hl.li do
diiu va khf phan ra, ngAo can (lAm ch4m) sl,l giA h6a cua each di¢n cap trong
thai gian hanh.
phan bi¢t tUng TUQt d6i v6i dip Tn!)t trong tlii cOng lap Dba
ch€ quy dinh dung de mau do, yAng, xanh d6i v6i cae day pha va mau den
d6i v6'i day trung Hoh. Cae mall nAy duqc danh da'u tIen lOp each di¢n ngoai
cua timg ruQt cap.
Cap c6 tinh di¢n cao, thi)i gian phl,lC vI.! dai (tren 40 n!In), nhi¢t dQ
Hl.m vi¢c cao (cap lip, each di¢n gilfy tam diiu t6i 85°C).
cac cap each di¢n bAng chlft deo nhU pOliciovinin vA polietiIen c6 d¢ ben
Ian ch6ng duqc kiem vA axit duqc dung rQng rai trong cac XI h6a chlft.
NhuQC diem chinh cua dip IO{Li nAy IA dQ lAm thlfp (d6i v6i
pOlietilen khOng qu<1 55° vA d6i v6'i policlovinin khOng qua 65° vA khOng dam
bao duqc dQ ben khi qua tai.
3. C6c ICfp vo bao vt c6p
LOp vo bao v¢ duqc dung de bao v¢ each di¢n cho eu"t cap teanh am va hu
hong teen be n6.
Vo cap c6 the lam bang chi, nhOm chlft Mo tdng hqp c6 cac lap phu.
82
Cap vo chi dung ·trong nba. trong 6ng tMp trong cac duemg
6ng cap bang be tOng. khi khOng c6 nguy dan t01 hu hong co hQc
kh()ng dn them cac lap vo phil.
rai cap trong cac nba khO rao cho pMp dung c<1p vo nhOm khOng c6
lap phil bilo
.
Cap c6 vo bQc bang nhl!a cach dung thay cho c<1p vo chi vii vo nhOm.
4. Cae vo ph" bao v,
Cac lap phil bao duqc dung bao cap tranh hu hong co hQc,
tninh tac dQng cua cac axit hiIu ca. va cAc dong an mon trong cap
vo chi, vo nhOm.
Ket ca'u cua cac lap vo phu bao phIJ thuQc vao lam cua
cap. cac lap vo bao bao g6m :
Lap bao cho c<1p vo chi. vo nhOm ch6ng dong lin mon, lOp
dung de ngan ngua kha na.ng hu hong vo c<1p do lap vo tMp ben ngoai khi rai
u6n cap trong thai gian thi cOng hip ; lOp phiL bing tMp de bilo v¢
cho vo c<1p tninh hu hong co hQC va anh huang cua cac day kim loC)i t<1c
d1,lng len cap do ll!c keo khi rai keo c<1p ; lap vo phu ngoAi ding bao cho lap
vo dai tMp tr<1nh an mono
De bao vo cap tr<1nh an mon, vo cap duqc phu mQt lap bling gii'fy
sqi day, sqi Ianh. sqi gai tam bi tum (nh1!a duang) ho4c dung lap bQc
nh1!a cach PVC.
Tuy theo banh de bao cap tranh cac hu hong cO
hQc, lap vo phil bang dai tMp c6 the Ia cac bang dai h04c bang cac da.y tMp
tron, IMp dttt mC) kern.
5. Ket cau cua ccip
- C3.p mQt rUQt :
C<1c cap co tiel ruQt cap tren 240mm
2
thuang duqc lam la cap mQt
ruQt. C<1p mQt r'UQt duqc san xui'ft c6 <1p tit 1 + 35 kV d6i v6i dong ;<oay
va 75kV d6i v6i dong mQt Ciip mN ruQt c6 uu diem la lilm
m<1t t6t han cap ba ruQt, vi v$y khi dong tM 16'0 m!n dung cap mQt rUQt.
Khi d4t c<1p mQt ruQt chu y HI. neu nhu lap vo phu bing bang dai tMp
khi mac vilo xoay thi khi gia tri 16'0 chf,ly qua cap
83
se lam cho lap va phu ba.ng tMp bi d6t n6ng qua ml1c do h$u qua cua dong
cam l1ng Fuco lAm tang tOn thA't trong pUn va tMp bi qua kich tli'.
Khi khong c6 vo phu bAng tMp tugng qua kich tli' khOng xuA't
Ne'u nhu khi lAp doi hoi phai lAp cap m()t ru()t do dong xoay c6
gia tri IOn cc1:n phai thao bo lap vo tMp.
- Cap hai ru()t :
Cap hai ru()t thuang che' qlO hai ru()t c6 cach hlnh tron ti€t
tai 16mm
2
.
Cap hoi rUQt ap (tUi lkV)
che' dl.mg hlnh tm
150mml.
- Cap ba ru()t :
Cap ba: ru()t duQ'C si'I d\lng
r()ng rai khi xay dlJIlg cac duO'ng
day cap. Thy theo cifp ap,
each cua vo cap rnA
cap dUQ'c san xuc1't vai cac dai tie't
di¢n loi khac nh.au.
Cac cap Iqc di¢n ap Uii lOkV
duqc che' t{lo c6 dai cach di¢n
(hlnh 3-6). Cac cap di¢n ap
20 -+ 35kV va doi khi cap lOkV
co che cho tilng ru()t, khOng
c6 cach dai, cach di¢n vong
cua ti'mg ru()t duqc bQc che
kim dUQ'c n6i dc1't.
truang trong cach
cua cap ba ruOt co mi'm
hlnh tia (hlnh 3-7).
che c6
,
Di¢n truang nay bl giai
Hinh 3-6. Clip ba ru¢t c6 vo chi bao v¢
1. ruQt clip; 2. dch di¢n phs;
3. cllch di¢n dlli ; 4. vo bao v¢.
,) b)
Hinh 3-7. Di¢n triWng Irong cap bll phil
Il) cap c6 eAch di¢n dai ;
b) Clip cae ruQt c6 man che
boi phlln cach giUa cac day dAn man che, kim Nha c6 man che
trong cap kh6ng c6 di¢n truang tac dOng dQc theo cac lap each nen cac
khe tr6ng cMn lap kh6ng bi i6n h6a.
84
che cua cap duqc che' t{1o thea hai : tUng t1lQt duqc b9c vo chi
rieng re c6 man che am bang kim
- cap b6n ruOt :
cap b6n ruOt la cap h{1 ap c6 b9c nhl!a cac.h dien hol}c cach bang gi6y
ta'm it dciu. Tie't di¢n cua cac ruOt chfnh 4 .... 185mm
2
• DOng chl;ly trong
day trung tinh bang hi¢u dc)ng di¢n cac 'pha nen tiet cua day trung tioh
ch9n be han di¢n cac day dAn chfnh (bang 3-1), Ci'(u tl,lo cua cap b6n ruQt
cho tren hinh 3-2b.
6. Cap IhAng dll"ng nghiiing
ThOng thuO'ng cac ciip c6 cach di¢n bAng gilfy dl1u k:hi d3t thAng dUng
d;}t d6c nghieng bi hlPl cht! vi dl1u d6n dM xu6ng phM dum cap cc)n
phiin tren cap bi kho,dAn tai vo cap de! bi hong l:J phM dum,cbn pMn tren cach
nhanh bj gia h6a dAn dt!n dO di¢n cua ciip giam.
De ciip thAng dUng hoi}c d6c nghiengJtrong cOng nghi¢p dung cac cap
cach gilfy ta'm dl1u rna cach di¢n dl).ng khOng chay,
Hi¢n nay dung ph6 bie'n IA cac cap each dien bAng cha::t deo t6ng hW 10l,li
XLPE PE.
7. Cap cach dl;n bang caD su
Cap cao su clfu t{1o duqc phan IOl;li thea cua 16p vo phu bao
v¢, di¢n ap danh dinh, s6 vA tie't di¢n cua clic ruQt dAn di¢n.
L6p vo phu cua clip c6 the cd cae dipig : vo chi trcin ; vo chi quet nhlla
duang ; vo chi qu6n bAng tMp Iii cd phu 16p sqi day, lanh, gai ; vo chi b9c day
tMp tron, vo bQc cao su khOng cbliy, vo nhl!a PVC ...
T6t ca cap c6 ruOt d6ng, tit!t dien clip 2,3 ruQt 1 .... 185mm
2
Clip mQt ruQt
1 .... 240mm
2
,
8. Cac khuyel l\il cua cap
Cac cap 11!C trong qua trlnh che' tl;lo da dUQ'c kiem tra nghiem ng4t thea
timg cOng ch6t luqng. cac cap chinh truac khi dua kho phlti
duqc bQ ph;}n kiem tra k:y cua may k:iem tra.
Trong thai gian thu nMn phai do dl,l.c, thit nghi¢m thea cac lieu chuAn ky
thu$t nbA nuac hien banh. Song khOng phai hic nao, khOng pluu khuye't 4\1 nao
85
cua cap cung dugc phat hi¢n htt khi nba may thli" nghi¢m dOi khi sau m(>t
thai gian nao d6 khi u.p chf trong qua trlnh hanh m6i pMt
hi¢n ra. co c6 cc1c truemg hgp cc1p bi hu hong tcong quA trlnh chuyen
ciing nhu hru tru 0 kho.
Vi cac cc1p tru6c khi lAp dijt dn phai dugc kiem tra m(>t cach
boi cac ca quan thu nghi¢m mOn de pMt hi¢n cAc
chinh cua cc1p xac djnh tfnh ca'u cua cc1p.
Kiem tra sa b(> tang 16 cap cho phep xac dlnh m¢t s6 khuye't c6 c6
tcong cap.
Tang 16 cap c6 cha't lugng kern c6 the la ohin gAy hu hong cap.
Thuemg thuemg ph8i xem xet cac hu hong cua lap vo bao v¢ va each di¢n do
dinh d6ng xien til rna tang cap cu!)o cap c6 hay khOng.
Mii hi¢u tang cAp phiii co de khOng c6 nghi nga sif sai kMc giua
cAp dugc hang voi cap nMn dugc.
Trong tcuemg hgp dlfu quy dinh, dl}c tlnh clfu truc rna cAp
khOng ro khOng c6, c6 the khOi phl;lC Il;li bang cach do va tfnh to8.n
co.ng nhu so dnh cac pMn tir clfu tl;lo v6i chuan Nba nuoc.
ap danh dinh cua cap duqc dc dinh blng cAch do cua dai
cach va M day cAch di¢n cua ru!)t cAp. So dnh cac kfch !hUGC do'dugc
voi kich thu&c tieu chuan cua nuOe cac chuAn ky c6 phu
hW k\Ong.
Titt cac cu(lt dAn dugc xac dinh bang cach do hol}c danh gia.
Ti€t di¢n cua loi hlnh tcem khOng dugc ep cMt)duc;tc dc djnh bang t6ng titt
di¢n cua cAc sgi. Ti€t di¢n Clla loi hlnh tron dugc ep chl}t dugc xAc dinh the-')
chu vi cua ru!)t tron v6i duemg kinh cua chllng.
Tiet di¢n F cua Wi hlnh tcon dU<;K: dc dinh theo cong !huc :
2
F = 0,785 d ,
trong d6, d - duemg kinh clla dAy ru!)t eap, mm.
Tiet di¢n g1n dung cua ru(>t cap hlnh qUl;lt - theo cOng thuc :
F = , (D,S P -- ,),
trong d6, F - tiet di¢n cua cu¢t cap, mm
2
;
p - chu vi clla ru¢t cap, mm ;
c - ban kinh cua hinh
86
Khi co sl! chay dAu Uim cach di¢n a cu6i ho*c dQc theo chi.!u dai cap
chUng to kich thu6c hlnh hQC cua cap bi bitn va co the xua't hi¢n dQ am
tAng trong ruqt cap. Cac cap nay chi duqc lAp d*t sau khi dii kiem tra va thir
dn tMn. Khi rai cap phai tra ky be cua cap.
Cac khuyet cua lOp vo phu co tM la nguyen nhan lam giam dq tin
ho*c chi gAy hu hong d.p g6m c6 ; cha't Uim cach di¢n xa'u vA c6 khe ha
trong lop sqi bQc ben ngoai ; ddt xO d6n 16p bAng dai tMp bQc ngoai ;
xOAn cac cua cac sqi th6p bQc phu. Nghiem trQng nha't 130 khuytt
cua 16p dai tMp phulam hong lap vo bao v¢ cua d.p.
Cac cap bi khllytt c6 sang dung a ca'p di¢n ap tha'p hem.
§3-2. LI!A CHQN TIET cAp
Vi¢c tinh toan II/a chQn titt di¢n d.p dugc tien hAnh theo hai phuong ph8.p
chfnh sau :
- ChQn theo phat n6ng gi61 h{lIl cho phep hay chQn theo dong di¢n lam
vi¢c JAu dai cho ph6p ;
- ChQn theo dQ dong di¢n cho pMp thea "Quy 'trlnh trang bi di¢n".
____
cac diell ki¢n khac nhu : cUIng di¢n ngAn tdn tha't di¢n ap dQ Mn
co hQc thlla'y titt di¢n 16n hon thoa man mQt trong nhUng di'!ll ki¢n,neu tren.
Khi tien hanh cOng tac lAp ta thuang va too vi¢c chQn titt di¢n
cap. Dum dAy neu mQt vai bang chinh phl,!c vI,! cho vi¢c chQn titt di¢n d.p
theo dong phI,! tai IAu dai cho pMp thuang trong cOng tac lAp (biing
3-2 + bang 3-5).
cac bang nay cho phep xac dinh nhanh titt di¢n cap cAn thitt thea pMt
n6ng. Gi6i nhi¢t dq cho ph6p cua rUQt cap c6 cach gia'y thuQc
vao di¢n ap danh dinh cua cap. Vi dl,!, cap 1 + 3kV -' 80°C, too 6kV - 65°C,
t6i IOkV - 60°C va d6i v6i cap 20 + 35kV - 5qOC. Vi nhi¢t dQ cua ruQt
cap chiu anh huang cua di.!u ki¢n lam mat clla mOi twemg xung quanh nen khi
nhi¢t dQ cua vo cap va khOng khi khac v6i nhi¢t dQ Hnh toan cgn phB.i xet t61
h¢ s6 hi¢ll chinh (biing 3-6). Khi dQt nhi.!u cap trong mQt ranh cap trong
inQt 6ng voi khoang cach giil'a cac cap 100, 200, 300 mm dn xet them s6
hi¢u chinh (bang 3-7) c6 xet t61 dieu ki¢n lam mat cap xa'u di bAng cach nhAn
dong di¢n cho phep IAu dai cua cap v6i c<1c h¢ 86 nay.
87
Bang 3-2 va 3-3 cho dong di¢n lam vi¢c lAu dtti cho pMp vai mQt cap
trong Mm clip sAu 0,7 + 1m. nhi¢t dQ cua dlft +lSoC
Bang 3-4 va 3-5 cho vai cap trong nha va trong ranh cap dl).t h6 voi
khoang clich giQa clic cap khOng duai 35mm. con trong muong cap khOng
dum SOmm va nhi¢t dQ khOng khi +2SoC.
TiEl ru¢t
cap. mm
2
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
625
800
-
Bdng 3-2
DONG DI¢N LAM VI¢C LAu DAI CHO PHEP eVA
cAp RU()T fl6NG fl"'T TRONG flAT
Dbng di(!n ph1,l tai, A
Cap mQt ruQt
Clip hai ruQt
Oip ba ruQt

t6i IkV
t6i IkV
1m 3kV \ 1m 6kV t6i IOkV
Khj d¢ qJC df!.i cho phep cua cap, °c
80 80 80 65 60
45 35 30
-
-
60 45 40 - -
8"
60 55
- -
105 80 70 - -
140 \05 95 80 -
175 140 120 \05 95
235 185 160 135 120
285 225 190 160 150
360 270 235 200 180
440 325 285 245 215
520 380 340 295 265
595 435 390 340 3\0
675 500 435 390 355
755 - 490 440 400
880 - 570 510 460
1000 - - - -
1220 - - - -
1400 -
- -
-
1520 - -
- -
1700
- -
- -
'" Dbng lAm Ia.u dAi CUll cap mQI ruQt khi lAm vOi dbng m¢t chi!u
88
Clip 4 ruQt
16i I kV
60
-
-
50
60
85
115
150
175
215
265
310
350
395
450
-
-
-
-
-
-
Bdng3-3
DONG LAM LAU DAI CHO PHEP CIlA
cAp RU()T NHOM El"'T TRONG ElAT
DOng di¢n phl"l tai, A
Clip ba rU(Jt
Clip b6n ruQt
Tilt di¢1l ruQt
T6i 3 kV Tai 6 kV Tai IOkV
tai 1 kV
clip mm
2
Khi dQ cgc dl!-i cho phep, DC
80 65 60 60
2,5 31 - - -
4 42 - -
-
6 55 - - 46
10 75 60 55 65
16 .0 80 75
'0
25 125 105
'0
115
35 145 125 115 135
50 180
'"
140 165
70 220 190 165 200
95 260 225 205 240
120 300 260 240 -
150 JJ5 300 275 -
185 380 340 310 -
240 440 390 J55 -
89
90
Till di¢n
rUQI cap,
2
mm
1.'
2.'
4
6
10
16
2'
35
'0
• . .
70 '
9'
120
1'0
185
240
300
400
'00
62'
800
Bd"g 3-4
DONG DJE;N LAM vIE;e LAu DAI qIO PHEP eVA
cAp RU()T 1l6NG Il! T NGoAI KHONG KHt
Dong di¢n ph\! lai, A
Cap mOt
Cap hai
ap ba ruOt
ru¢1 toi
ru()t toi
Tai

Tai 3kV Too 6kV
1kV 1kV
IOkV
Khi nhi¢t dO ql"C d!)i cho phep, °c
80 80 80
6'
60
30
2'
18 - -
40 30 28
-
-
"
40 37 - -
7'
"
45 - -
9' 7'
60
"
'0
120
9'
80
6'
60
160 130
10'
90 85
200
1'0 12'
110
10'
245 185 ISS 145 135
30' 22'
200
17' 16'
360 27S
24'
21'
200
41'
320 285
2'0
240
470
37'
330 290 270
'2'
- m 32' 30'
610
-
430 m 350
720
- -
- -
880 - -
- -
1020 - - - -
1180 - - - -
1400 - - - -
Cap b6n
rUQt lai I
kV
80
-
"
3S
45
60
80
100
120
145
185
21'
260
300
340
-
-
-
-
-
-
'" Dong di¢n vi¢c Hl.u cho phep CUll cap mOl ruQt khi Urn vi¢c vOO dong di¢n
mOl
Bdng 3-5
DONG DI¢N LAM vI¢e LAu DAI eHO PHEP ellA cAp RU()T NHOM
KHI D.j.T NGoAI KHONG KHI
phl;l tai. A
Dip ba rUQt
Dip bOn ruQt
Ti!"t ruQt
T6'i 3 kY
TOi 6 tY T6'i lOkY
t6'i I tV
c'p mm
2
Khi dQ qrc dll-i cho phep. °c
80 65 60 60
2.5 22
- - -
4 29
- -
-
,
6 .35
-
-
35
10 46 43 39 45
16 60
50 46
60
25 80
70 65 75
35 95
85 80 95
50 120 '110
105 110
70 155 135 130 140
95 190 165 155 165
120 220 190 185 -
150 255 225 210 -
185 290 250 m -
240 330 290 270
-
91
BdnK 3-6
HI!: s6 HII!:U CHiNH THEO NHIl!:T IlO CIlA IlAT vA KH()NG Kill
1161 v()I DONG PHV TAl CHO PHEP CIlA cAp
Nhi¢t d{)
86 hi¢u chinh thea nhi¢t dQ thl}'c cua mOi truOng, °c
Nhi¢t de) tieu
Hnh toan chudn
eua mOi tl.lO
tnrong °c
cUB rUQt
-, 0
.,
.10
."
.20 .2> .30 .J> +40 .4>
°e
.
"l
1,14 I,ll 1,08 1,04 1,00 0,95 0,92 0,88 0,83 0,78 0,73
80
"
1,24 1,21 1,17 1,13 1,09 0,95
0,'
0,85 0,80 1,04 1,00

1,18 1,14 l,lO 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63
6'
1,32 1,27 1.22 1,17 1.12 1,06 1.00 0,94 0,87 0,75 0,71
.
"l
"
60 1,20 1,15 1,12 1,06 1,00 0,94 0,88 0.82 0.75 0.67 0.57
1,36 1.31 1.25 1,20 1.13 1,07 1,00 0,93 0,85 0,76 0,66
BdnK 3-7
HI!: s6 HII!:U CHiNH THEO s6 cAp LAM VIl!:C T SONG SONG
TRONG IlAT NAM CANH NHAU
Khoang 56
cAch giil'a
cAc cAp,
1 2 3 4
,
6
mm
100 1,00 0,90 0,85 0,80 0,78 0,75
200 1,00 0,92 0,87 0,84 0,82 0,81
300 1,00 0,93 0,90 0,87 0,86 0,85
92
"0
0,68
0,74
0.55
0,61
0,47
0,54
§3-3. KHAI CHUNG LAp cAp
1. Ho sC1 thiet ke
Cae duemg day cap duqc xay dJ!Ilg theo thie't kl!. H6 sa k€ bao g6m :
1) Ban ve bAng va ca.t la.p ca.P. biin cae tuye'n cap khac ben
ngoai co chi dAn la't cit cae cat va cae cap a gc1n nhau cilng voi cae cOng
tIlnh xay dJ!llg ng<im. Tren cae him ve nay chi TO cae khoiing each tai cae toa

(cae m6c) lui ehO duemg day cap. dl) sau lap cAp trong Mm cap.
2) Cae biin ve xay dJ!Ilg Mm cap. c6ng 1u60 clip, muong clip va gh!ng clip
voi d<1y du cae kich thuoc ca.n thh!t (trong tfUemg hqp cap trong cae h<1m
cap va cae c6ng 1u60 d.p).
3) bang sa do rai cap ngc1m xu yen qua duemg sat, duemg OtO c6 kg
hi¢u kilOmet dubng. 86 hi¢u c,?c m6c vtl 86 hi¢u c;ic cl}t cua duemg day thOng
tin, tin hi¢u, n€u nhu duemg day cAp di cat ngang qua duOilg sat dubng
t')tO. Khi dip qua st')ng, h6 c6 tau be qua phai thi(t k( b6 sung clic ban
ve d.t cua st')ng, h6 vi trf cap di qua vt! vi tff c6 dinh neo clip a hai
Mnba.
4) s6 clip c6 chi ro rna cap, cach va tinh clla mOi dubng day
(vi dy., s6 bi(n ap dip xua"t tuy(n, chieu dai dubng cap, vi trl
lip va ti(t cap; danh da"u vi trf lAp va hQp n6i clip).
5) Ban ke clip, hOp n6i, ca"u va clic chi ti(t.
6) Bim dl,l to!ln ke ta"t cii cac ct')ng xay dJ!Ilg dubng day cap chi ro
trinh d¢ ngM thg) de hoan thanh tung pMn rieng re, thai
gian thl,lC hi¢n, gia nhan cOng, t6ng d\l' toan ella dubng day.
7) Thi(t k( t6 chuc cOng vi¢c chi d6i voi dubng day cap di qu", st')ng, vl,lc,
h6. Thi(t k( t6 chuc cOng vi¢c bao g6m : ti(n d¢ ct')ng d6 ti(n dt)
cung ung cOng ClJ. va mliy moc, xay dl,lng kho cling nhu nhOng
ve nhan h!c dam baa hoan th8.nh ct')ng thea tho; quy djnh va trong
thi(t k( to chuc ct')ng phai neu cac chi dan vI! chuyen cap, va
neu cac -chi dan chi ti(t 'Ie co gioi h6a clic· qua tIJ.nh lam
8) Ban chUng 'Ie y nghia, ct')ng dlJ.ng clla dubng cap dugc xay dJ!Ilg,
co sa h!a chQn cap, sod6Jip '1.'1 •••
9) Cac li¢u, tu phai phu hqp voi tuy(n clip thea quy dtnh clla co
quan quan If hanh.
93
2. Bao quan va v.n chuyin cac tang (6 cap
Qic tang 10 ca.p va cac cu!)n cap ph8.i duqc bao v¢ trong nha c6 mai che.
Cac tang 10 cap ph8.i duqc sap xe'p theo rna hi¢u. di¢n ap va tiet di¢n sao cho
khi 15y cap khOng Mp kh6 khan.
B.3.o v¢ cac tang 10 cap khOng c6 mM che khOng duqc qua m!)t nAm : khi
d6 cac rna cua tang 10 cap dn ph8.i duqc ke cao.
Hai dAu cua cu!)n cap dn phili duqc bit kin M ch6ng Am.
DAu trong cua cu!)n cap dUQc dua ra ngoi'ti con d:iu ngoai duqc chung
v6i dAu trong c6 dinh tren cUa rna tang tr6ng. Vi¢c b6 tei nhu ti¢n
lqi. cho vi¢c thu nghi¢m va say clip.
Khi nii cap ngoai nha,cac tang 10 cap dn phai duqc chuyen de'n
chb f(\i theo wye'n sao cho chung khOng gay can tn' giao thOng. Cac
dOi.!n cap dai du&i 25m ti¢n nhllt la chuyen tcri nm lap bAng cach
vAn quay tron tang 10 cap. De iranh xO bong clip ra khoi )() day coin ph8.i bu!)c
b6 10 da.y it nhllt la b6n chb.
Khi nang va hi.! cac 10 day phai dung phuang ti¢n co gi&i. su dyng may
nang hi.! chuyen cap. OtO clln cau taL
Vi¢c chuyen cap tren khming cach 16n dn su dyng xe OtO tii
chuyen tren cac thie't bi chuyen dyng,dung OtO may keo.
Ke't ca'u cua thie't bi chuyen chuyen dl:mg cho phep tie'n hanh nii cap
trl!C tie'p tir 10 cap tren thie't bi chuyen.
De chuyen cap tren Cl! Iy ngAn c6 the dung xe .b6c dO' hang. Trong
tTUemg hqp nay vi¢c nang hl,l cac tang 10 cap dan giiln
Ngoai ra elm cho phep su dl,lng phuang pbap chuyen sau :
1. Vlln Ian tang 10 cap trl,fC tie'p tren da't.
a) VAn Ian thu cOng bang tay khi tang 10 cap chac chAn tren clJ, Iy ng!n
(100 + 200m) va khi tang 10 cap c6 khuye't cac yang ngoiti cach mep cua
rna tang khOng ducri 100 mm cho phep vAn IAn trong cl! Iy ngAn nay.
b) Diing.tai va chao cap bu!)c vao tryc thep 16ng qua tang cua 10 dAy
de keo Ian cac tang 10 cap c6 kh6i Im;mg nho va trung blnh tren clJ, Iy khOng
16n lam (tcri lkm) trong dcii tuye'n thlJ,c hi¢n cOng tac lap
94
2. tang 10 cap t!l'm thep dung I.am n6i hoi dung tbi
rr..ay keo khi di qua vung da:t yi!u, My IQi.
Khi nAng, d.p pbai c6 ngubi c6 kinh theo d6i va
quan sat.
KhOng duqc h!l't dAy tang 10 cap tir OtO, cac toa san cua dUOng sAt, cac
may m6c cung nhl1 san kho, tn!n b¢ xu6ng d!l't Vl khi h!l't day
rai c6 lam vO rna tang tr6ng qua:n dAy, dA.n t6i lam hu hong vo cap.
Khi khOng c6 cAn cau OtO dn duo nAng, tang 10 cap dl1Q'c
thl,lc bang each bilc cac t!l'm van g6 chilc'lam du trl1q1: v6i d6c I : 4 cho
dc tang 10 cap trl1<;11. tir tir xu6ng da:t. ham tang 10 cap tranh IAn trl1<;11. nhanh
dung chao. tbi neo ham. keo tang 10 ca ) tll' da:t OtO, dung tm chao
gai keo.
Truac khi IAn dn xem xet ky tang 10 cap xem dc Ufm van gh6p v6i
vo c6 bi bong hay hu hong khOng.
Khi IAn vAn tang 10 cap chi duqc quay thea mili ten danh da'u tren
rna tang (hloh 3-8).
Khi IAn vAn tang 10 cap da't y€u phai 16t van g6.
3. Ban kinh uon cong
cap nhe) nhal cho phep
Khi Up cap dn
dam bao s6 cua ban
kfnh u6n cap 16i dp
theo ty l¢ v6i dUOng kinh
ngoai cua chung
DQ u6n coog cua cap
phai 16'0 hon u6n cong
v6i ban kloh nhi> nh!l't cho
phep trong bang 3-8
Hlnh 3-8. Llin vlin tang 10 cap
95
Bd"g 3-8
BAN KiNH U6N CONG cAp NHO NHAT CHO PHEP
CVA cAp LVC vA RU()T cAcH D1tN
, .' "
LOl1-i va ca"u tnk cua cap
Ty ban kfnh u6n cua bi'! cong trong voi
dubng kfnh ngoai cua no kh{)ng nho han
Cap m\)t ru¢t, vo b9C chi, cach di¢n gia"y
dm dau c6 dai thep vii kh{)ng co dai Ihep 25
b9C phi"!
Cap ruOI, v6 b9C chl, cach di¢n giay
25
tAm fl dll.u co dai tMp b9c phu

Cap nhitu rUQI, v6 b9C chl hOi!-C nMm,
each di¢n giify, co dai IMp v1l khMg c6 15
dai thtp b9C phu
Cap nhii!u ruOt, v6 b9C chl nhl,ra
t6ng hgp cach di¢n bang cao SU, c6 daj ]0
thtp b9c phu
Nhll Irtn nhung khong c6 dai Ihtp b9C
6
phil
Clip nhitu ruOt, c6 each gia:y vo b9C
bang nhga t6ng hgp c6 !Iloi phu bao 15
pMc If!p
§3-4. Eli'. T ElUaNG cAp
1. C ac ph lI"ng philp dllilng cap
Cae ca.p eo di¢n ap Wi 35kV duqe nii trong d.e htim cap (d*t tronp.
dat), trong cae duong 6ng, trong mucmg, hao, ranh ca. J, trang nha, thee
wong va cae eOng trlnh xa.y d\fI1g, trong 6ng thep ... cap tn!e tie"? trong d:lt
__
eMt xi, chat vOi, mu6i ... la khOng cho phep. Trong cae truemg hqp nay
cap duqc d*t trang cac 6ng bang gang, 6ng su, 6ng xi miing amiiing va cac
Dng lam bang kim IO<:,-i chOn trang da."t, ngiin ?ho cae t{lP chat chua trang da."t
khOng tac d<mg Wi cap.
cap trong dat cat kho va dilt da cling khOng vi trong cac truemg
hqp nay phl,l thi cho phep cua ca.p giam dang so voi phl,l tai danh djnh vi
lam mat kern do tan nhi¢t kho.
96
Khi rai clip tflfC tiep trong dat, theo quy tdnh bao hrm cao lip hanh-
lang vung dtlt de bao tuyen cap la tich khoang dat c6 rl)ng cach
cua cap 1m hai phIa, trong phl,lm vi hanh lang-nay khOng dugc pbl'lp
xAy dtp1g cac cOng tdnh khlic khi khOng dugc s1,l d6ng y cua co quan hanh
duemg cap.
Khi cap ha can phai dL! ph<Hg de biro v¢ tranh tac dl)ng tll!C tiep cua
cac tia nang trbi de tranh cac ngu6n buc cac dlJ,ng khac nhau.
Trong phl,lm vi xi cac dubng cap dugc hAo cap, hoim cap,
muong cap, cOn trong phl,lm vi tr!.lm bien ap va cac thiet bi pUn ph6i cap dugc
trong hoim cap, hao ca.p, muong cap trong cac 6ng thl'lp.
Cac duang dAy cap trong thanh ph6 nOng thOn dUQ'c trong muong
cap dQc thea cac do<)n duCtng khOng c6 xe cl) qua ll,li, duai via he va theo sAn,
trong cac dUQng 6ng. cac muang cap Chl.lY d9c theo cac ph6.
Trong qua trlnh lAp phai tranh kM na.ng c6 tac dl)ng co h9C lam hu
hl,li·cap.
Cac cap trong nba dugc tr1!C tiep theo cOng tdnh, theo tubng, theo tran
ha lOng trong cac hl)p 6ng tMp, trong cac rilnh cap, muong
cap cGng nhu trong cac 6ng), theo san nba thea mango
2. NISi dat cap
Cac cap c6 cac vo bQc bang kim IOl,li cltn phai dugc n6i d6t cho cac vo d6.
Khi n6i dat, vo kim IOl,li va cac lap tMp phu dugc n6i vm nhau bang dAy
d6ng ke c8. vo cua hl)p doiu cap vA cac hl)p n6i cap. n6i va n6i
da't tift Cll cac vo bQc bang kim IOl,li cua cap, cac vo hl)p n6i, hQp doiu cap
va cac ket clfu tl,li cac vi trf cu6i va n6i clip la cltn thitt khOng chi tranh
cach cUa"cap bj ch9C thung (ph6ng di¢n) xu6ng da:t gay hiem tai
dnh m<)ng con ngubi, rna con de M phong vo chi vo nhOm cua cap bi
cMy thung.
Vi¢c n6i da't vo cap khOng dn thiet trong clic truang hgp sau :
a) Khi di¢n ap danh djnh la tha'p han (dong xoay va
440V tha'p han (dong di¢n ml)t trong cac nha san xua:t kh6 fiio, tru
truCtng hqp nguai phl,!C vI,! tiep xuc tr1!C tie'p d6ng thm giil'a thiet bi va dl,!ng Cl,!
n6i da't.
b) Khi di¢n ap duai 127V dong loay va IlOV dong di¢n ml)t
trU' cac truang hgp do quy trlnh chuyen ngAnh quy dinh.
7· KTlOO 97
KhOng n6i dA:t cac ket cllu tren d6 mang di¢n ap ni}.o d6 clla cap v6i. vo
kim 10l.li da duqc n6i dA:t ti:r hai d4u dubng da.y cling nhu cac trang thiet bi (vi
__
n6i dA:t VD chi va nhOm vi\. vo kim IOl.li cua h()p dau n6i cap
duqc thl!C bAng dAy dOng sqi ml.l thiec. Tiet di¢n cua dAy n6i
dA:t khOng duqc nho han tiet neu tron£ bang 3-9.
Bdng 3-9
TItT DIE:N eVA nAy N61 DAT
di¢n ru(lt Titt di¢n day dong Titt di¢n ruOt cap, di¢n da.y d6ng
,
n6i dal, mm
, ,
n6i da:l, mm
2
mm mm
2,5: 4: 6: 10 va 16 6 50; 70: 95 va 120 16
25 va 35 10 150; 185 va 240 25
tranh t(lO ml.lch ti:r kbep kin bao quanh cac cap mOt roOt cling nhu M
tranh t6n haa trong ml.lch til vi\ dong trong cac m(lch vong kin thuong
duog cac vbng dai li\.m bAng khOng dAn til d6ng thau) kyp
c6 dinh cap, con cac hOp, Mng d4u dAy c6 cac c\l'c va cac milng am
bAng vi).t cach di¢n (chA:t deo, su, gO).
3. cap trong hao cap
Clip \rong bAo dill. duqc SU dl:lDg rOng riii vi}. kinh te ohA:t chi
phi v6n dau tu vi}. chi phi kim 10l.li mliu .. Truoc khi bAt dliu Clic cOog dllt
phiii tiln bAnh dc d!nh tuyln clip cho chinh dc thea thiet ke xuA:t pMt tu
t(li cho vi}. tien bAnh danh dA:u luyen.
li\m chinh xac tuyeo c4n ph6i hqp v6i. lanh d(l.o cac to chuc CO so de
hieu ro vi tei vi\ tA:t ca cac cOng tnnh xAy dlJ'llg ng4m duoi tuyln cap cung nhu
diem cua dA:t. Nlu nhu khi lam chinh dc lhA:y phiH thay dOi huang
trong qua tclnh xay d\ffig tuyen cap c4n phai lrao dOi vai bO pMn co quan
thiet ke vi}. phai duqc sl! d6ng y cua cO quan thiet ke.
Sau khi vl.lch va dlinh dA:u tuyen bAng trac dja can bO 'phI,! trach dan V! thi
cOng lAp phiii trao dOi v6i. lanh dl.lo co quan quan ly Mnh tuyen cap M
th6ng nhA:t vi¢c xay lAp.
Khi nhi).n cOJ:tg thi cOng lap phai tra ll.li : sl! phu hqp giUa
tuyen duqc vl.lch vi}. danh dA:u bAng td.c dja voi thiet ke va cac quy trlnh lAp d{l.t
trang bi ; danh dA:u cac vi tri giao cat cua luyen cap vai dU(:1ng 60g, duong
98
cap va cac cOng trlnh xay dVng dU'oi ch6 giao cat a d" sau hao cap dU'q'c
daD; danh da'u cac vi trf c6 cac tuytn cap, tuytn dubng 6ng di gan tuytn cap
dU'Q'c xay dlfng.
-lJao hao
D:1u tien dn phai de;m d<rp tuytn cap trU'ac khi d<1nh da"u m6c va tru6c khi
dao hao cap. vU't bi> cac chu6'ng ngl;li (cOng trlnh xay dlfng tl;lm thai, gl;lch,
da. rac wail ra xa tuytn cap va titn hanh b6 trf cac vi trf tuytn cap.
Danh da'u dU'oog tam elm Mo cap bAng cach dung cac sao ngim va cAc
CQC tieu nho ; dung day thung ca.ng danh dtfu hai cl;lnh ben. Kfch thuac
cua haD cap dU'qc chQn ph", thu"c vao s6 lU'qng cap dU'Q'C (hlnh 3-9).
Oe cho
cOng cac hao c<1p
c6 I - 2 cap c6
be r"ng t6i thitu 350
mm. Khi 56 IUQ'ng
dip r"ng
cua hao c<1p dU'Q'c xac
dinh tu
khoang cach cho
phep giiia cac cap
song song.
Khi daa hao cap
o nai da't wi bo va dtft
thOng thU'c,ng ntu nhU'
sau khi daa xong phai
.J
bJ
'J
mnh 3-9. Kfch IhuOc hlo cap de d41 cap ap
ttr I Mn IOkY
a) khi d4t mQt cap ; b) khi d4t hai cap; c) khi d4t ba cap
I. lap cat; 2. lOp d4"t ; 3. lap gl1-ch bao v¢.
mQt thc,i gian sau moi rai cap. de ch6ng Sl;lt, 16 dn dao vach xien n6i r"ng
.
D" sau cua hao cap so v6i dlft d6i voi c:1.p t(Yi 35 kV la O,7m. khi di
dt ngang duc,ng ph6 va Quang. ImOOg phai dao sAu 1 m.
Cho phep giam d" sau chOn cap t6i 0.5m mQt do""n dai 5m tru6'c khi dU'a
d:iu cap vao trong nha cung nhU' lJ cac vi trf giao cAt v6'i c<1c cOng trlnh xay
dlfTlg ngam khAc. Trang dc tWOng hQ'p nay dn tang tMm ph<1p bao v¢
cap tr<1nh (<1c dOng co hQc thea
T<.li cac vi tri cac hQp d:tu n6i cap dn pbBi rna rQng baa clip. 06i v6i
cap c6 di¢n lip tai 10kV khi mOt cap ch6 h"p n6i dao rQog 1,5m va dai
tai 2,5m, con d6i v6i cap c6 ap 20 + 35 kV c:tc kich thuac nay la 1,7 va
3,5m. Khi IMm m"t cap cl;lnh nhau thi m6i Mp n6i nAm c(lnh nhau se dU'Q'C
rna rOng them O,35m. Cac hQp n6i trong hao clip l¢ch nhau 2m thea dQc
duc,ng cap.
99
Di! cho IAp dl16i mOi hl,)p n6i di¢n ap Wi lOkV dao sau them
voi chieu dai 0,5 + 0,7m, chieu rl,)ng 0,3 + 0,4m va chieu sAu 0,2 + O,3m, con
du6i m6i h¢p n6i di¢n ap 20 + 35 kV - diU 0,9 + 1,2 m, r¢ng 0,4 + O,5m va
sau 0,3 + OAm.
- cap
Qua tdnh cap 86m cac cong vi¢c : rai cap tit tang 10 cap va cap
xu6ng day hao, danh dau tuy€n eap va Ia'p da:t.
Vi¢c rai cap thl,l'C b3.ng phuong co giOi. rai cap tay
chi ti€n hanh khi dl1Cmg cap ngan va trong cac truCmg hqp kh6 khAn ve duong
chuyi!n khOng thl,l'c hi¢n bllng co gi6i duqe.
Trong ta-t ca cae trul'mg hqp de tmnh lam hong cap, cae tang 16 cap duQC
treo tr!,lc thep khung, gia do va thao bo cae uim gO bllO v¢ cap
quanh tang cap, kii!m tra ky cac vong cap lap ngoai cling xem eo bi hu hong
do dong lap g6 bQc vao tang va do chuyen hay khOng rOi m6i duqc thao
ra cap.
Kfch thuoc tr!,lc thep keo rai cap v6i cac tang 10 cap co kh6i luqng
du6i lOT va khoang cach gWa rna tang va trll do khOng qua 25Dmm cho trong
. .
bang 3-10.
Bang 3-10. TR1,JC THEP Dt RAJ TANG L6 CAP
Duong kfnh Irong Dl!Ong kfnh DQ dai t6i Kh6i lugng gAn
eua 6ng lOt tang, tr\le IMp, eua tr\le, dung eua tr\le
mm mm mm .g
50
.,
1000 12
70 60 1000 20
70
"
1400 40
70
"
1000 30
100 70 1400 40
125 85 1560 70
125 90 1680 85
150 90 1740 90
150 90 2060 105
150 90 2280 115
100
Phui:mg phap rai cap bang co giai cho tftn hlnh 3-10
Theo phuong phap
nay, phuong cO
giai d(mg vai
t6c d(l 2 + 2,5 km/gio
theo dQc tuy€n cap.
c6ng nhan quay tang
tr6ng tha cap bAng
tay.
Khi dung bi¢n
phap thU c6ng : oguui
k€t hqp vai tui quay
tay de rai cap.
each bu(lc cap
cho tren hlnh
3-1l.
Khi n'li cap
trong hao dn phili co
m(lt d(l dT! tru olto d6.
Dl! tni cua cap
duqc la"y bAng
0,5 + 1 % dAi
cua cap.
Tl.li cae V! tri doiu
vao va dgu ra cua cap
duqe 16ng trong 6ng
tMp dn ph3.i qua'n
bQC dAy day 2 + 3 lap
va phiii dgm dirt eho
Khi e6
cap di.it song song
cae dgu n6i ella cap
duqe b6 tri so Ie theo
hlnh 6 co each nhau
2m va M dl! trO' cap
Ilt O,Sm.
(hinh 3-12).
Hinh 3-10. Rai cap bang co giai
.j
bj
oj
Hi"" 3-Il. Phuong phap buQc kc<p cap vao chao k60
a) bu(!c kt;p vao lOp vo dum cua clip;
b) buQc kt;p bang dai vil.i ;
c) buQc kt;p vao rUQI cap.
Hi"" 3-12. B6 trf cae diu n6i clip
khi c6 clip d.,t song song.
lOl
Khi nli cap hoan toan bAng suc ngum. cong nhAn trl,lc tie'p vdn Urn tang
16 cap, cap duqc k60 tfUqI cac can Urn Mng tMp 6ng, nguoi vac ca.p
vai d()ng thea tbanh bao cap, 56 ngum vac cap phiii dam bao dnh toan
sao cho d() Yang oAn tir vai cOng nhan coa cap khOng dugc nhi> han han kfnh
cong nhi) nhllt cho phep cua eap va tai trQng tAc d()ng trung blnh m6i cong
nhAn khOng qua 35 kg.
.
- D{it cap song song, d{it cap gdn vd giao edt vai cae during cap khac
o ki¢n blnh thuang khoi'rng cach gili'a cac eap 11,lc di¢n ap tcri 10kV
baa g6m ca khoang cach gina ch6ng va cac cap tra khOng dugc nh6 han
IOOmm ; cbn giO'a cac cap 10kV de'n 35kV baa g6m d. gifta chung voi
cac cap kMc khOng duqc du6'i 250mm.
Khoang cach gili'a cac cap song song Mnh boi cac ca quan kMc
nhau quan 19 cling nhU cac eap 11!c va cac cap th6ng tin llilC khOng dugc
du6i 500mm.
Ne'u nhu khoang cach trong cac truang hQ'p khong duy tel duqc
thi cac cap song song phB.i c6 baa v¢ tranh sl! c6 ngan mlilch gifta chung
bAng vach ngan khOng cMy dugc cap trong 6ng. Khoang cach giila
cac 6ng vach ngan khOng dum 100 mm. Khoang cach gifta cac h()p n6i
cap cua cac cap ll,lc gifta h(lp n6i va cap khOng duqc du6'i 250 mm. Khi
khoii.ng cach nh6 phB.i dung bi¢n pMp ch6ng 51! c6 cua eap b CC,lnh voi h()p n6i
cap bang cach glilch, sAu han bAng m()t dOliln 6ng.
Trang tcuemg hgp dUC1ng cap di sat nha, khoang cach gili'a m6ng nha va
cap khOng dugc duoi a,5m .
. Kholmg cach tir cap tcri cac duemg 6ng dAn nucrc khOng duqc du6'i 0,5m,
con d6i voi cac dU'emg 6ng dAn dau, dAn khi khOng ducri 1m, ne'u duoi 1m thi
eap phai dU'gc 16ng trong 6ng hen viing su6t dOliln di go1n cac duang 6ng trM.
KhOng dugc cap song song 0 hay (j duoi dU'bng 6ng.
Khi cap song song voi duemg 6ng dAn hai, dan nucrc n6ng khoah6 cach
giua duemg eap va duong 6ng dan hai, nu6'c n6ng khOng duqc du6'i 2m.
DU'C1ng cap song song voi duang stit phai ngoai diii pMn cach.
Nl!'u bfn trong dai pMn cach phai dugc ca quan quan Iy duong sat cho
phep va phai each duemg stit khOng dU'oi 3m.
Khi duong clip cat ngang cac duang clip khac thl lap phAn cach
chung khOng dU'gc ducri O,5m. Khoang cach nay dOi khi con cho phep rut ngtin
xu6ng con O,25m voi ki¢n giua chl1ng phai c6 lap li¢u ben khac M
pha.n cach (vi d\l ta"m d¢m bAng tOng 6ng be tOng, cac tlim d¢m va 6ng
nay dai va each ch6 cat-1m ve m6i phia. Trang tcub'ng hgp duong cap cat
ngang duemg cap thOng tin, duemg cap thOng tin phai duemg cap II,lC.
102
Cac ta'rn lot khOng trqc ti€p cap rna 16p cat dlft
dl')n co M day khOng dum lOOmrn (hlnh 3-13),
,:: .
.. :.;..:: ..
,'" \' ,.; .. '
.. ' .... ',' ,: ....
4
,) b)
Hid 3-13, Vi tff cat nglll.g cUa cac dull"ng cap
a) Cap cao va h4 ap'; 1. cap cao ap; 2. cap h" ap; 3. lOp gfl.ch ;
4. lOp cat lap dat ;
b) clip Il!c clip tMng tin: I..cap Il!c; 2. cap tht'mg tin.
Khi dUOng cap di cat ngang cac duemg 6ng dAn nuac d. duemg 6ng dAn
dau dAn khi kholmg cach giii'a cap va cac dUOng 6ng nay khong duqc duOi
O,5rn. Khoang cach nay co the giam xu6ng O,25m v6i dieu kien cap duqc
trong 6ng trong toan dt ngang, 6ng keo dai mOi phia IJ!l so vai
ch6 dt.
Khi dubng cap dt ngang cac dUOng dAn nuac, hoi n6ng khoang each giua
duong cap va cac duemg 6ng dAn nhiet Day khOng duai O,5m va ph8.i phti lOp
cach nhiet cho cac duemg 6ng dAn nhiet dai 2m ve m6i phia giao cat.
Khi duong eap cat ngang dUOng sAt va duemg Oto, cap ph8.i Mng.qua cac
duong 6ng qua 6ng thep theo toan bl') dai clla dai phAn each va
b dt) sAu khOng
du6'i 1m so v6'i
duong va khOng
duoi O,5rn so v6i day
dinh thmlt mt6'c. Khi
khOng co dai phAn cach
cap chi dn trong
cac duemg 6ng va !rong
6ng thep
dt ngang 2m rn6i
phia so vai duemg
,at (hlnh 3-14).
4
Hlnl! 3-14. Dulmg cap cdt ngang duimg sat
I. ranh tho;!,1 nuac ; 2. cat; 3. 6ng lAm b.ng VJ).I
kMng d!l.n (du dulmg sAt dUQc khf h6a) ;
4. 6ng chua cap; 5. 6ng hao cap
103
I
I
I
,
-Lap hao cap

dA't Vl,lfl M 'A'p v6i chieu day 100 mm. ehb n6i dip khOng duqc I.1p phili x.fty h6
va nAp bAng tam be tOng. CAn Iuu y 18 khi Jap hao cap khOng duqc nem
da, pht! dy dJ.!ng ho*c da xu6ng M Sau do phiii dam ch4t va san
phAng xung quanh cap duqc m!)t lop dat chaco
baa tranh tac dl?ng cO hqc tren lap dlft lap dau tien phiii xt!p
xtp cae tam be tOng va cae Ii¢u thanh lop phu bao r6i m6i
Ia'p dat tiep (v6i cap c6 di¢n ap tren IOOOV phili lop phii baa tren
wyen, v6i cap co ap rai lOOOV chi dn lap phi'! bao v¢ 0 nhUng noi c6
xar; suat hu hong cO hQc Ian).
4. £h/a dllong cap vllo hanh
- Danh dd'u cap va cae h¢p ddu n{/i
MOi dubng cap co di¢n ap tu IkV tro len phili duqc guy dinh 86 hi¢u
ten gQi. Neu nhu tuy€n cap c6 s6 cap song song thi m6i dubng
cap cae ehu ca.i A, B, C ... sau s6 ho*e ten gl?i.
Cae dubng cap het cung nhu tit ea cae h¢p dau n6i va cae dau bit kin
phlti duqc gan nhan. nhan cap ghi ro ap, tiS't di¢n, s6 ten
gl?i con nhan cac dau n6i va cae d.iu bit kin phai ghi tilt ngay
thang Hip hI? ten eOng nhan thl!c e6ng Tren nhan dc hqp dau
cap phai chi ro dja diem tai di clla cap. danh da'u tren nhan cac cap
chon duc'ii dat ho*e tha trong nuac cling nhu ca.p d<):t trong nha chiu tae d¢'ng
pha h0<:Li eua moi trubng d.n phai thl!e hi¢n bllng cach dgt kh5.c.
De danh da'u cap di¢n ap tai IOOOV dung nhan hlnh ehu con ap
IOOOV dung nh'an hlnh tron.
Khj cap trong cae muong, hao, 6ng; trong dat va trong toa nha san
xua't nhan cap duqc d*t b cac vj trf thay d6i ehieu cua tuy€n cap tu hai phfa
di qua san va tuang giua cae 0 dau vao va ra clla muong, hao, c6ng va
6ng cap.
Tren cae thAng eua tuy€n cap ho, cac nhan ( 'qe kt:=p tren tung
dO<:J.n 20m ...
- Thi'r cap sau tdp dt;it
Thea quy dinh trang bi sau khi lAp xong, cap duqe thir nghi¢m
thea cac h<:J.ng ml,lc sau :
1. Do tro cach di¢n ba.ng met;
104
2. Xae dinh pha (m6i cap pMi trung nhau pha) ;
3. TIll! di¢n ap tAng eao vai dong di¢n ml/t ehieu sau ehinh luu trong vang
10 phut. Oili tri di¢n ap thir theo ap danh dinh eua ca.p. DO'i v6i cap tai
10kV thO: v6i di¢n ap tang eao gap'6 Ian, con d6i v6:i ca.p di¢n di¢n ap 20 + 35
kV thu vai di¢n ap tang eao gAp 5 lAn.
Cac cap tai lkV khOng dn thu ap tting cao.
- eel dfnh vi rri d<It va Irlnh Ilf dua cap vao vqn hanh
Cae tuyen cap duqc xAy dl.!ng ngAm duoi long dilt, du6i nuoc duqe vi! tren
m*t bAng, chi r6 Sl.! ph an b6 eua chung theo cac cOng trlnh chinh cae
m6e duqe quy dinh bi¢t. Tren bAng cling chi r6 Sl.! bO' tri cae h(:lp dAu,
h(:lp n6i cap. Dieu nay eha phep khi tni.nh duqe nhung kho khAn dang
ke ve vi¢c xac dinh vi trf d*t cap trong dfit va each chung.
Tn!n mi,it bAng pMi ve cae duang phO', duang qua va danh dilu d.c
wang m*t chfnh eua eOng tdnh dy dl.!ng vai tilt d. d.c ch6 nhO ra va cac g6e,
duang di, duang sAt va tM gQi eua chung, de ehO gino dt vai cac duang cap
thOng tin, tin hi¢u va cae cap Il.!e cao ap, cae chb giaa cat v.6i cae duang
O'ng va cae eang trlnh xay dl!Jlg ngam khac.
Tren mi,it bAng cling chi riS ten eac bien ap, s6 hi¢u phAn ph6i
(nha phan phO'i) va cae duang day, giua trfJ.m bien ap va cae tr<'J.m phan ph6i co
di,it cae duang cap ; khoang d.ch tir tuang eu.a cong tdnh d€n vi trf di,it de diu
va cae diu n6i cap eua tuy!!n cap.
Vi tri phftn bo cae dau d.p duqe dc dinh bang hai kich thuae : khaang
cach tir tuang eOng trlnh tai dAu cap va khoang each tir goe cua eOng ttlnh d9c
thea tuyen tai hl/p d.4u cap.

Tat d eac khoang caeh duqe do tir d.c eOng trlfih ehu yeu ; cOng tdnh xay
dl.!ng thai (kho tang, leu, Ian ... ) khOng dn do.
Neu khOng vuong eOng trlnh xay dlfIlg thea tuyen cap thl cd 100 + 150m
d6ng m¢t e9c thep hai,ie e9c be tOng de: danh dAu tuy€n cap va dn phiii danh
d:1'u cac vi trf e6 hl/p dil:u nO'i.
Khi d*t cap trang eOng trinh, nha xuong phai danh dau vj trf cap bAng san
do va pMi duqe ehe di de phong hu hong sl.! cO' khi xay dJ.!Ilg chung.
tam thu tl,le dua duang cap vao hanh phiii ehulln bi cae tai li¢u va
h6 sO sau :
105
1. Bim thi!!'t k!!' duang ca.p ;
2. Bim ve tuy!!'n dU'Qc su d\lng (tr!n ban dO hzmh chfnh), ghi ro ti I¢ xfch
thi't k' ;
3. Cac tai viin ban phil hqp v6i tuyl!n cap;
4: Cac bi!n ban thu nghi¢m cap nha may va cO quan thu nghi¢m ;
5. Cac bi!n bim ve tr;::lng thai cap trong cac tang 10 cap;
6. Ban k! khai tift ca cac pMn tir cua duang cap s6 ghi chep cap.
7. Bien ban cac cOng dy tap va san, Hip, che. tuy!'n cap.
8. Bi!n ban thu nghi¢m duem.g cap sau khi la.p
cAu H61 ON CHUaNG 3
1. Clfu clla cap, s6li¢u co ban va vi ung dy.ng cap.
2. Phuong phap h!a chQn ti!'t di¢n ca.P. diem dn hru y trong Hip
3. Nhung h;::lng ml;)c trong cOng vi¢c dn thlfc hi¢n trong qua trlnh liip
duemg cap, n!u cac giai pbap tht!c va y nghia clla tUng giai pMp.
4. Cac phuong phap lAp duemg cap, cac y!u du va cac chi ti!u ky
cAn tuftn theo.
5. Cac thll l1,1C va lam hoan lilt tuyl!n cap dU'a tuyl!lI cap vao
106
Chulmg4
LAp £lAT MANG £lIEN CONG NGHIEP
. ., .
§4-1. KHAI CHUNG CONG
1. M,ng cong nghitp
MI.I-ng di¢n cOng nghi¢p lA m<;lng d"ng h,tc ba pha cung cllp di¢n cho cae
phI,! tii cOng nghi¢p. Ph\, tai cOng nghi¢p baa g6m may m6c trang thi!!t b!
di¢n cOng nghi¢p sir dvng nAng luqng di¢n silD xua't thee cae day chuyt!n cOng
de san xUllt fa cae san pham mang Hnh chfft hang h6a cOng nghi¢p thee
cae nganh va cae Hoh vJ!.c cOng khac nhau.
Ph\, tai di¢n cOng nghi¢p chu y€u III cae d(>ng co di¢n cao h{1 ap ba pha,
dong di¢n xoay chit!u, dn s6 cOng nghi¢p (f = 50 + 60Hz) ; cae 10 di¢n tra, 10
h6 quang, 10 cam ling cao trung t.1o, die thi€t b! bien ddi va chinh hIll ...
Trong cae Xl c6ng nghi¢p chi! yeu Ia dung cae d<;mg co di¢n h<;l ap
380V.
D(>ng co di¢n cao ap 3,6, 10 kV dung trong de day c6ng
eOng sullt Ion nhu cae may nghien, may can, ep, may fit!n khf, gi6 va cae
born cOng surt Ian.
Ngoai phl,l tai d(>ng h!c Ia cac d(>ng co di¢n fa trong xi cOng
con c6 phl,l tai chi€u sang bao g6m cac den sqi d6t, den huynh quang ... phl,lc
vl,l sang eho nha xlIOng, bai, chi€u sang dlIi'mg di va sang biio
v¢. Cac bi nay dung ap pha 220V.
xi bao g6m cao ap cung ca'p cho
bi€n ap xi nghi¢p, ap phan xlIong va cac d(>ng cO eao ap ;
h .... ap cung ca:p cho cac d(>ng co h .... ap dung t.rong tfuyen d(>ng eho
dc may cOng Cl,l va m .... ng chi€u sang.

107
Df!: tranh lam r6i m*t bang xi can tra giao thOng va ma:t mi quan
eho xi m;:tng xi ehU yeu dung cap ngAm va d.e dfty dan
bQe each di¢n luOn trong cae 6ng thep ho*e 6ng nhl!a each nglim
trong da:t, tuang va tnl!n san nha xubng.
2. You chung khi Ih\fc
thl!e hi¢n lip d*t truoe het dn phai co m*t bAng b6 trf nM xl1ang, m*t
bling b6 trf thiet bj trang nha xuimg tren.ban dO dia If ehfnh, d6 ghi r6
ti I¢ xfch dlfa vao d6 xae djnh sa b¢ cae kfch thuoe cAn thiet, xac djnh duqc
tich nha xuang, chieu dai cac tuyen day. Tit d6 ve ban ve SCI dO di dfty toan
nha may; ban ve sa dO di day m;:tng eac pMn xuemg d¢ng IJ.!C va
chieu sang). cac nay duqc gioi tren hlnh 4-1 va 4-2.
a) Ban ve so do di day toan nhit may (m;:tng ben ngoai nha xucrng)
Ban ve nay hi¢n cae tuy€n day cua ben ngoai nha Xl10ng
(hlnh 4-1). Tren ban ve tM s6 Iuqng day dAn cap di tn!n m6i tuyen,
rna ky eua tung dubng dfty, cao tr'inh Up d*t, dl1bng kinh 6ng thep
lOng day dan V.v ...
b) Ban ve so do di dAy di¢n phAn xl1bng
Tren ban ve SCI do di dfty eua m;:tng phan xl1ang di¢n trong
nM), trM do vi tri cae tu phAn ph6i va tt.. d¢ng llfc va cae may
eOng Cl}, hi¢n sCI dO di day tu cac tii ngu6n ca:p toi cae thiet bi (hlnh 4-2),
ghi r6 rna hi¢u dfty, s6 ru¢t (s6 pha va day trung tinh neu e6), tiet day,
duang kinh 6ng thep, cach lip d<Jt va vi trf lap
Ban ve so do b6 tri lap Il1ui di¢n ehi€u sang nha xubng eha tren hlnh
4-3.
Dga vao cae ban ve tren tien hanh thi cOng tap day dAn.
108
I
I
~
~

,

,
10.
, ~
0
,
,
I
~
,
~
,
,
!
,
I
, ~
, 5.
,

,

,
I
'e
,
~ ,
, ;;
, ~
,
>Ii
, ~
,
~
,
~
,
u
,
."
,
"
~
I
' ~
;Ii
,
~
,
~
,
I
~
,
,
,
,
,
t,
f:
,
I
,
,
,
,
,
I
,
,
,
,
_.
109
=0
110
~

o
DiD
D ~ D
{
Om
CJ
~ l
Phan xLlimg Slta chIta ca khf
5
i2
0,
c
M-AflPTO 2(lx2,5)
M-ABBr-I(2x6)
2 •
~
or
10
12
8
10
12
8
10
12
]l'
B
'"

- ~
~
·Il

~ ,
-&
0
~
u
~
..
;a
u
'8
iii
~
~
III
Kh6i cae xL.JO:ng co khi
30(2x80) ([) 8,IO,12-AnPT04(lx2,5)
onop 2x:80
5
8,1O,12-AflPT04 (1x2,5)
$ 1,3-ABBf-I(2x4)
,

Di theo 4
150
([)
3,5
5
o
Tutr;;lm BA
Iii trong ranh
112
,
5
200 lux
30(:&S0) ,
0'
CD
"
0
u


..
u
"
:fi
Jl
u
j
<l
;a
u
15
Jl
..
.,


§4-2. LAp flAT CONG
1. Lila chQn kha nang I'p m,ng dltn
lI!a chQn khil nang lap phai t61 cac ki¢n anh
huemg sau :
a) Mbi tnrb'ng lap ;
b) Vi tri Hip d*t;
c) So d6 n6i cae thil!t hi, ph!\n tir Ie cua dQ dlli 'Itt titt cua
d.y diln.
- Mbi tntimg ltip d4t
MOi tntb'ng lap di¢n c6 the gAy nen :
a) 51,1' pba bUy each di¢n day dAn, Ji¢u dAn di¢n. cae d",ng vo baa v¢
khac nhau va cae chi titt ktfp giu cae phc1n tir cUa di¢n ;
b) Utm tang nguy d6i vm ngum v3n Mob ngciu nhien va
vao cae pMn tii cua ffiCilng"di¢n;
c) Lam Umg khil. nang hi¢n chay nO;
SI1 pba each di¢n, sl1 bu hong cua pMn kim lOCili dAn di¢n va true
eua chUng c6 the xay ra duai lac dQng eua dQ Am, cua hai vA khf lin mbn cung
nhu si! tang n'hi¢t dAn 161 gay ngan mf.,lch trong tang mue dQ nguy hiem
khi ti!!p xuc v6i cac pMn tl't cua <4.c bi¢t IA trong ki¢n Am uOt.
nhi¢t dQ tAng cao".
Khbng khf trong nM cilng c6 the chua chlft phat sinh khi ph6ng tia lira
di¢n va nhi¢t dQ tAng cao trong cac pMn tl't cua dic lrang thi!!t bj di¢n ga.y fa
chay va"nci.
- Vi tri lcip dt;lt mr,mg di¢n
Vj trl Hip m(lng di¢n c6 anh huemg tai vi¢c li,a chQn va hlnh thuc
lAp thea ki¢n belo v¢ tranh va co hQc cho ml\lng di¢n,
ki¢n lqi cho cbng tac lap va hanh. DQ cao tap phlJ thuQc vao
cac d.ll sau :
a) Khi dQ cao lAp duui 3,5m so v6'i san nM vA 2.5m so v6i
san cAu try.{: dam bao duqc an toan va co hQc.
b) Khi dQ cao lAp hon 2m so vai sAn nhlt phai c6
pbap bao v¢ chAc chAn ch6ng va ch'.lm co hQc.
8 - KTLElfJ
113

- A..nh huang cua sa d6 [dp dijt :
So dO lAp co anh huang Wi vi¢c h,ra chQn bi¢n phap thqc hi¢n no, vi dV
khi eac may moc thi€t bi phan b6 thtmh tUng day va khOng c6 kha nang tang
giam s6 thiet bi trong day hqp 19 la dung sa dO tfl,lC chinh dung
thanh dAn n6i re nhanh tai thiet bj. D¢ dai va tiet di¢n cua tung duang day
re co anh huang trong trub'ng hgp giai quyet vl'fn de dung cap day
dAn lOng trong 6ng tMp. Dung ca.p khi dO!.ln m;:lng co tiet di¢n 16n va d¢ dai
dang ke va dung 4t1y dAn Mng trong 6ng thep khi dO!.ln m;:lng c6 tiet di¢n nho
va d¢ dai kh6ng dang ke.
Du6i day m¢t s6 chi dAn M chQn bi¢n phap Hip m;:l.ng di¢n c6ng
nghi¢p phl.l thuQc vao dnh ella nha xuang va mOi truemg la.p Khi ta coi :
a) Day tnl.n la day kh6ng c6 lap cach di¢n hay m¢t lap vo bao v¢ nao ;
b) DAy tran co vo bao v¢ la day c6 qui'fn hO$c b¢n cac sqi tet co trang
men hO{lc son M baa v¢ nl()t kim la;:li cua day dAn tranh duqc tac d¢ng cua
mOi truang ;
c) Day dAn bQc each di¢n vtt kh6ng c6 tMm vo bao v¢ bang eac lOp
M tranh tile d¢ng hu hong ve co hQc ;
d) Day duqc baa v¢ va bQC cach di¢n c6 co bQc each di¢n va co vo
bQc kim la!.li li¢u khac M ngan ngua tac d¢ng pha huy ve m$t co hQc.
2. Nhilng chi din I'p dOi m91.6 moi Irllilng
NM xllc1ng kho r60
dAy dAn h6 :
a) tn,rc tiep thea eac klt cl'fu cOng trlnh va thea bl! cac ket cl'fu
khong chay va kh6 chay dung day dAn bQc cach di¢n khOng co vo bao v¢
• cac puli su, su each l6ng trang cac 6ng (6ng nhqa cach
6ng each co vo kim lal,li, 6ng tMp), trong cae h¢p, cac rn...ang,
trong ctic 6ng u6n bang kim IO;:li cung nhu dung cap dAy dAn co bQc cach di¢n
va bQC lap baa v¢ day dan bi¢t.
b) trqc tiep thea cac ket cl'fu c6ng trlnh va thea bl! dc ket cau
kh6ng chay va kh6 chay dung day bQc each di¢n co vo bao v¢
cac puli su su cach di¢n, trong 6ng (6ng each di¢n co vo bQc kim IO;:li,
6ng thep), trang dic h(lp cac mang, cac 6ng u6n bAng kim cung nhu
dung eap va day dAn co bQc each di¢n va co lap vo baa v¢ ;
c) Khi di¢n ap du6i tOOay dung day dAn c6 blrt ky d;:lng ci'fu truc naa ;
d) Khi di¢n ap tOOOY dung day dAn co cc'fu truc kin ch6ng bl,li ;
114
day dan kIn;
d) Dung day dLt bQe cach khOng co vo bao trong cac 6ng (6ng
cach 6ng each c6 vo kim Im,l.i. 6ng tMp), trong cac hQp day va trong
cae ranh dUQc kin cua k€t clfu xay dlfDg nha va dung day dAn
Nha xw?mg im
day dAn htl :
a) trlfc ti€p theo cac k€t clfu khOng chay kho chay va tren be
k€t clfu cOng trlnh dung day bQc cach khOng c6 vo bao tren puli su,
tren sCi' cach trong 6ng thep va ,trong hOp cung nhu dung cap, dung day
bQc each co vo bao dung day dAn ;
b) trlfc ti€p thea cac k€t clfu de chay va thea be k€t cau cOng trlnh
dung day dAn bQc each khOng c6 vo bao tren puli SU, tren sCi' cach
trong 6ng thep va trong hc)p cijng nhu dung cap va day dAn caeh co
vo bao
c) Khi di¢n ap t6'i lOOOV dung day dan c6 clfu truc ba't ky ;
d) Khi di¢n ap tren lOOOV dung day dAn co elfu truc kin eh6ng bl,li.
day dlin kIn;
d) Dung day dAn bQe cach khOng c6 vo bao trong 60g (6ng each
di¢n ch6ng am. 6ng tMp), trong cac day cUng nhu dung day dAn bi¢t.
Nha xllcing IIcl! vii biii! IIcl!
day da.n hi:J :
a) tn;rc ti€p theo k€t cau khOng chay va de cMy va thea cac be kc!t
elfu dung day bQc cAeh di¢n khong co vo bao v¢ tren puli sCi' neri u6't at va
tren su cach di¢n, trong 6ng thep va trong cac 6ng nhlfa each di¢n cung nhu
dung cap;
b) Vai di¢n ap blft ky dung day dAn bQc kin du true ch6ng- nu6'c ban toe vao.
day da.n kin;
c) Dung day dan bQc cach di¢n khOng co vo bao v¢ trong 6ng (6ng
cach ch6ng am, 6ng thep).
Nha xlIang n6ng
day da.n ha :
a) trlfc tic!p theo k€t clfu khOng chay va de chay va thea be kc!t clfu
dung day da.n bQe cach di¢n khOng co vo bao v¢ tren puli su va tren S11
115
cach trong 6ng tMp, trong hQp, trong mang cling nhu dung cap vA dAy
·dAn c6 b9C cach c6 vo bao
b) Khi di¢n ap tm IDDDY dung dAy dAn e6 e!u true b!t ky ;
c) Khi ap tren lDDDV dAy dAn c6 cA'u truc b9C kin ch6ng bl}i.
day kin;
d) Dung day dAn bQc cach khOng c6 vo bao trong 6ng (6ng
cach 6ng cach c6 vo bQc kim 6ng tMp).
Nha xwng c6 byl
DAt dAy dAn hI1 :
a) trl}'c ti(p thea cac k(t cA'u cong trlnh khOng chay vA kh6 chay vll
theo M cOng tr1nh dung day dAn c6 b9C cach khOng c6 vo bao
treD su cach trong 6ng (6ng cach c6 vb b9C kim 6ng tMp),
trong cac hQp, cling nhu dung cap dAy dAn bQc cach di¢n c6 vo bao ;
b) trl}'c tic!'p theo cac k(t ca'u cOng trlnh M chay va thea M k(t du
dung day dAn bQc cach khOng c6 vo bao trong 6ng tMp. trong
hQP. cling nhtl dung clip dung day dAn bQc clich c6 vo bao ;
c) V6i ap ba't ky dung dAy dAn trong ca'u truc ch6ng b1,li.
day kin:
d) Dung day dAn bQc clich khOng c6 vo bao trong 6ng (6ng
cach 6ng cach c6 vo bQc kim iO{li, 6ng tMp) trong hQp cling nhtl
dung day dAn
Nha xwng c6 mol IrLtbng co linh hOB hQc
DAt dAy dAn ha :
a) tI1!c tic!'p thea kc!'t c6u khOng chliy) kh6 cMy vA thea ket
ca'u cOng trlnh day dAn bQc cach khOng c6 vb bao dl)t !ren sil,
trong 6ng tMp trong 6ng bang cha't deo cling nhu dung cap.
day dAn kin:
b) Dung day dAn bQc cach khOng co vo hao trong 6ng bAng
cha't deo 6ng tMp.
Nha xwng d' chay lal ca cac cap
oat day dAn hb ;
a) theo nen nha bA't ky nao, dung day bQc cach khOng co
vb bao trong o'ng thep ·cung nhU ea p c6 vo bQc tMp ;
116
b) theo nen nba b!t ky 10l!-i nao. trong cac nha khO rao khOng c6 bl,li
cung nhu trong clk nba c6 bl,li, trong bl,li c6 chua dQ Am nhlffig khOng
thanh hqp ch!t gAy tac dl,lng pbli huy t6i vo kim day c6 bQc cach
khOng c6 vo bao d1jt trong cac 6ng c6 vo kim day ho1jc day dAn
dl!-ng 6ng ; t"i nhihlg noi day dAn pbai chiu tac dt)ng cO hQc clin phii c6 lap
phu bao (6ng dAn khf. tbep chii' U, tbep.g6c v.v ... );
c) D1jt theo nt!n nha blft ky IOll-i nELO, dung cap khOng c6 vo bQc tbep c6
bQc cach di¢n biing cao su chlft dec t6ng hqp c6 vb chi ho1jc vo bang ch!t
deo t6ng hqp ; cr nhii'ng noi dAy dan pbai lIic dQng co hQC cap phai c6 lap
phu hio v¢;
d} Dung day bgc cach di¢n khOng c6 vo bao d1jt tren su cach day
dAn trong truang hqp nay ph8.i d1jt cach xa chO trung v/!.t chay va dAy
dan khOng phili chju tac dQng co hQC theo vi tri lap d1jt.'
d) Dung thanh dAn dugc bao v¢ bang.cac vo bQc c6 cac IO thimg khOng
Ian han 6mm ; m6i n6i thanh cai ph8.i lit!n khOng duqc kenh hcr phai thl,l'C
han h04c thii rb, m6i n6i thanh dAn bAng bu lOng ca:n phlii c6 pbl1p ch6ng
tll th.t1o long; trong cac nba clfp chay ca'p I vA clfp II cac thanh dAn di¢n
tren toan khoiing vuqt ph8.i duqc cach
day din kin :
e) Dung dAy dAn bQc cach khOng c6 vo bao v¢ d1jt trong 6ng tMp.
Trong cac nba cUy cr ta't ca cac ca'p cho pbep dung day dAn va cap ruQt
nhOm vai ki¢n phlii thl,l'C hi¢n han cac m6i n6i va cac d4u day cua chung.
Nhii xwng d' n6
Nha de nO ca'p I
a) D6i vai mll-ng ii.p th!p du6i 1000V va d6i v6i mll-ch d6ng cat thu
CAp (m"ch tin ml!-ch co Ie kh6a, dit!u va ml)ch do lubng) dung
dAy dAn rUQt d6ng lo')i mQt ruQt cach biing cao su c6 vb bQc bAng cha't
deo tOng hqp trong 6ng dA.n khf biing thep phai thir ap ll!c cac ni6i n6i 60g
ap sulft 2,5 at; (day rna hi¢u nPTO) hcr ho1jc d4t kin.
b) D6i v6i m{Lng di¢n co di¢n ap blft ky Va d6i v6i chuyen dOi thu
ca'p dung cap ru¢t d6ng c6 bQC cach bAng cao su ho1jc biing gi!y c6 vo
bQc thOpkh6ng c6 lap phil bOo v¢ lam bAng cMt cMy (d'y day. nhJ!8
dulmg ... ) ; dot hO.
c) Cung Vl!.Y. nhung d1jt trong cac ranh cap, ke cii trong cac nha c6 chua
hoi kh( d6t c6 kh6i luqng rieng 160 ban 0.8 so v6i kbOng khi, cac ranh
cap dn phili d6 cat tuong Ilng voi giam tai cho phep trim cap;
117
d) D6i voi cac thi€t bi di d(mg dung cap co Call truc phu hQ'p
voi lam vi¢c
Nha n6 cap la :
a) Cling nhu ml,lc "a" d6i voi nM de n6 cap I, nhung phi'li thir ap h!c
m6i n6i 6ng 0,5 at ;
b) Cling nhu ml,lc "b" d6i voi nha de n6 cap I ;
c) Cling nhu ml,lc "c" d6i voi nha de nO cap I;
d) Dung thanh dan bAng d6ng va bAng nhom trltn phi'ti xem xet hang
dieu ki¢n dUQC li¢t ke trong "Quy trlnh trang bi di¢n".
d) D6i vai cac thi€t bi di¢n dl)t di d(mg dung cap mem c6 Call truc hQ'p vm
dieu lam trung blnh ..
Nha d€ n6 cap Ib :
,a) Cfing nhu ml,lc "a" d6i v.oi nhA de nO cllp la;
b) Cfing nhu ml,lC "b" d6i v6i nha de n6 cap I;
c) Cfing nhu ml,lc "c" d6i v6i nha de n6 cap I. nhung kMng dO cat ;
d) Cfing v$y. nhu ml,lc "d" d6i vm nhA de nO c«"p la;
d) D6i voi cac thiet bi di¢n di d"ng dung cap c6 Call truc hQ'p vai
dieu ki¢n Iam vi¢c nhc; nhang.
Trang cac nha thu"c cifp nAy kh8c vm c«"p I va cap Ia b ch6 cho ph6p dung
day dan va cap c6 ciic lei nhom voi phiH th1Jc han ca.c m6i n6i
va cae dAll day cbn " cac kh( cl,l di¢n vA d6ng h6 do phai dung cac dAll c6t
chuyen dung han vao dfly dan M lap vao cac C1JC cua chUng.
Nha de n6 cap II va cap II. ;
a) Cfing nhu ml,lc "a" d6i vai nha de nO cap la ;
b) Cling nhu ml,lc "b" d6i vm nM nO cap I;
c) Cfing v4y. nhu myc "c" d6i vm nM de n6 cap Ib ; hon mia khi c«"u truc
clla ranh cap ch6ng bl,li bang cach phu nhl,la duemg cho pMp dung cap khetng
c6 vo bQc tMp.
d) D6i vai thiet b! di¢n di d"ng dung cap trong nha cifp II c6 cifu
truc hqp vm dieu ki¢n li'trn vi¢c ni)ng ne, cbn trang nU cap IIa hqp v6i dieu
ki¢n lam vi¢c trung blnh.
Vi¢c dung dfly dAn va cap ru"t nh6m cho phep khi Kern cac dieu
da nell d6i v6'i nha cifp lb. Trang cac nM de n6 tift ca cac cap cach di¢n cua
day diin va cap can phai phil hQp vai di¢n lip danh dtnh clla ml,lng nhung khOng
tha'p hon 500V.
118
L'p ben ngoili nhi
theo cae cAu cAu vuqt hb c6 cAe duang 6ng dan ch5t long dt! chay
thuQc cae trang b! de eMy ca'p III :
a) Dung da.y dAn b,?c each di¢n rna hi¢u TIPTO trong 6ng tMp ;
b) Dung cae cap c6 vo bQc tMp.
Trang cii hai trllang hqp da.y dan di¢n c<'in phC\i duqc d4t l:J phia d6i di¢n
vai cae duemg 6ng dan chilt long de cMy.
thea cciu qn, diu vm;n c6 cae dUOng 6ng c6 y nghTs ve c6ng ngh¢
thut)c cae trang b! de 06 ca'p Id cung nhu d6i vcri trang thic!t bi de cMy
cilp III nhung vcri dieu ki¢n lAp day dAn di¢n :
a) Ti::r phia duang 6ng dAn cae chilt kh6ng chay thea kha nAng c6 the;
b) du6'i ctic duang 6ng nc!u kh6i luqng rieng cua hoi khi de eMy
tha'p han 0,8 so vm khOng khi ;
c) Dl}t tren duemg 6ng ne'u kh6i.Iuqng rieng ella hoi khi de eMy cao
han 0,8 so voi kh6ng khf :
- Vi¢c sir d\lng day dan va clip c6 l5i nhOm trong clic thi€t bi thuQc
cilp dt! cMy ca'p III va ca'p dt! n6 ca'p Id cho pbep dl,l'a tren co sa nhu d6i vOi
cac nha n6 ca'p lb.
dAy dan ha theo kc!t ca'u ba't ky c4u CI.lIl) :
a) Dung day tro'in day bQc ccich kh6ng c6 vo hilo tren su
cach ;
b) Dung day dan bQc cach khOng c6 vb bao trong c4c 6ng tMp ;
c) Dung cap, khOng c6 vb bQc tMp h04c ca.p c6 vb bQc tMp nhung kh6ng
c6l6'p phil bang sqi day.
day dAn kin:
d) Dung dAy bQc each kh6ng c6 vo bAo d4t trong 6ng, XI! riinh
ch6n tren nen nha ch6n tren tuang r6i trcit l1,li ;
d) Dung ccip c6 vo bQc th6p d4t ng<'im trong hao cap, ranh ccip, kh6i 6ng va
trong cac 6ng rieng re (bang kim lol.li, be tOng su) chOn trong da't.
Khi II,1'a chQn phuong pMp lAp m1,lng c6ng dn phai xet toi
ta't Cel cac chi dan duqc ke a U'fn va hlmg 10l.lt cac y€u t611ft thl!C kMc nhu:
a) SI! thu4n cho hip d4t va kha nang ap dlJ,ng cac phuong pMp c6ng
nghi¢p l'p ;
119
b) So sanh gia thanh cua cac day dAn khac nhau ;
c) SI,t dn thit!t ph.H tit!t cac U¢u tu hao hl,lt, vi dl,l nhlf b.ftng
mQi each thay d6ng bang nhOm va doi khi ca bAng thep.
M(>t h€t suc quan trQng la phcii nghi!m khc!c ch€ dung dAy dA.n
nft trong 6ng thep chf c6 lam gicim han.
Vi¢c chQn h¢ th6ng dUCmg 6ng c6 xet toi tilt cii nhOng dn thiet
Ul bai toan thit!t kt! cl,!
dan gian c6 the dlJa vao cac bi¢n phap dan gian sau :
a) di¢n ngoai nba cap ngo1m, con khi phI,! tiii nhi> va khoiing
each Ian dung dUCmg day tr!n khOng ;
b) DlfCmg day chinh (duang ngu6n ca:p) trong cac nha xlfCmg dung cap bQc
thep, con trong cac do,!-n ngAn dung dAy dAn 16ng trong 6ng thep ;
c) DlfCmg day horm toan tUng pMn trong hoc)c san trAn nba,
theo m6ng nha b d(> cao duoi 2m, day dAn 16ng trong thep.
d) Duang dAy phAn ph6i duqc theo tuang b d(> cao 2m d;)t
theo trlln nba dung cap c6 vo bQc bAng ch!t deo va dOi khi cling dung day dAn
d{lng 6ng dl)C bi¢t (vi dl,!, dAy c6 rna hi¢u Tnpcp) ;
d) DAy dAn d;)t tr!n cac dlim, xa ngang cua n6c nM dung day trlin
day bQc cach tren sli' cach di¢n ;
e) TOy theo sa d6 va cac quyt!t d!nh ca.'u tnk c6 thanh dAn.
3. m,ng e6p Ive
Cap duqc dung chu yt!u vai cac duang dAy cap nguOn va cac duang
trl,!c c6 phI,! tai trung (d';)t ca ngoai nha Un trang nha) cling nhu cac nMnh
re tm cac thit!t bi di¢n cOng suilt Ian Ie.
Khi d;)t trong nha uu nha:t la dung cap kh6ng c6 vo bQc thep. Cap c6
vo bQc thep chi dung khi di)t ;, d(> cao h{ln cht! trang ki¢n kh6 khAn
tuyt!n va khi khOng c6 cac do,!-n re nMnh cua duang day.
cap ngoai nM c6 thlfc hi¢n :
a) trong cac Mo cap dao dli6i d!t ;
b) D;)t dQc theo tuang phfa ngoai cua nha, dQc theo du vuqt dUUng (du
qn) va dQC theo cac cOng tdnh xay dl!Dg khcic ;
c) Dc)t trong cac kh6i 6ng bAng b! tOng;
d) DJ.it trong cac c6ng nglim.
120
cap trong nM c6 the dung phuong phlip sau :
a) theo lUang va thea win nha ;
b) trong ranh cap
c) trong cac ranh nho cua nt'!n, san nhit
Dij.! cap trong hao cap
Phuong phlip lAp nay dUQc dung d6i vai ngu6n cA'p la chu yeu
vai cA'p bA't kY. D¢ tin cua phuong phlip lAp nay so vai baa
cap hu hong co hQc dO. thA'p hon khi lAp trong cac
kh6i 6ng bAng be tOng va trong c6ng nhung van hoan toan dam bila
khi kfn Ma cap noi giaa ca.t vai cae duang giaa thOng, duang 6ng va
duang dAy thOng tin liM cac dl.lIlg kbac nhau.
dl}.t cap trong Mo clip so slinh v6i tIong kh6i 6ng va trong
c6ng c6 clic uu sau :
a) thanh giam ke ;
.
b) Giam phi kim mau :
c) Co kha nAng thl!c dUQc vai bA't ky tuyen nao va bA't ky truang hqp
giao ca.t nao vai cac cOng tr'inh xAy dJ!Ilg ngtim kMc nhau.
dl}.t trvc tiep trong dA't khOng cho phep
chi khi dA't chua tl).p chA't c6 pM
huy vo cap (cae chA't hii'u co xi than, xi
sAt. vOi, axit cac 10l).i v.v .. ). Tranh clip 0
nhitng nai dA't de X\1t 10 va dA't de IUn. Neu nhu
cap trong dc tuang tl! khOng
tranh dUQc thl cAn phi'li khAc ph\1c Il!c tac
len cap, ph8i tl).O d¢ dl! trll: thfch dling d¢
dai clla cap, gia c6 dA't v. v .. sir dllng cap c6
rna
LAp dl}.t cap trong Mo neu tren hlnh 4-4
Da:t v\1n hol}.c dUQc dung lam lap
hay lap 16t cap.
D1I:t va d1l:t trung blnh dung dA't V1,In M
16t cbn dA't nl}.ng ph8i 16t bang cat.
Hillh 4-4. Up d,"t cap
trong hAo dt{t
l. dd't v\ln ho,"c cat ;
2. 8fllCh ho,"C cac tlm tit tOng;
3. c4p kie:m tTl!.
4. clip IJ,IC vli. 51,1' phlln b6 cae cap.
DQC theo tuyen cap dUQc nli m¢t lap gl).ch hol}.c lap ta.'m M tOng M bao
Khi ap cao tren IOOOV lap baa dl}.t day han. Khi thA'p dum
lOOOV c6 the chi tren cae dOl,ln c6 kh8 nAng lun nUt. KhOng dUQc dl}.t gl,lch
16 va gl).ch
121
Trong bao cap khOng nen qua 6 cap.

bay iJ chuong 2 d<;> sau kholmg each giii'a cac cap va cac d6i tuqng cOng
trlnh khac ... ) va trlnh bay t6m tat sau day.
,)
b)
Hjnh 4-5. Up cap tl!-i cac vi trf giao c:it trong haa cap:
a) c6 phAn cach bing gl!-ch tim be tOng; b) c6 6ng baa dOl!-fl cap.
1. cap hI!- lip ; 2. cap caa ap ; 3. gl!-ch tam be Umg ;
4. Mt v1,ln cat; 5. 6ng baa cap.
Tren hlnh 4-5 d!!'n hlnh 4-8 chi cit cua tuy!!'n cap v6i dic d<:lng cOng
tdnh khac nhau.
Cac ki¢n ky khi eap trong haa :
1. D<;> Still cua cap tir toi vi tr{ la 0,7m, khi duemg cap cAt
ngang duemg ph6 quang tfUemg la 1m. Vi¢c nOng han chi cha phep
tren eac do<:,n co d<;> dai toi 5m khi cap di vao nha iJ cac V! tri giao cit voi cac
cOng trlnh xay ng4m va khi di vang tranh cac cOng trlnh ng4m. Trong Hh
d. cac truemg hqp tren, 0 cac do<:,n nay cap phiii duqc bao v¢ tranh hu hong do
co h<;lc.
2. Khi cap song song khoang each theo ngang giii'a cac cap
lllc di¢n ap t6'i 10kV, cling nhu giii'a chung va eap tra khOng duqc nha
hon 100 mm ;' khoang cach giii'a cac cap tra y6'i nhau khOng quy djnh
titu chuii'n.
122
'J
Hinh 4-6. Vi trf giao clkcua cap voi ca.c duetng 6ng mIce (6ng ngu¢i)
a) du6"i duang dng ; b) tren dU<'mg 6ng
I. cap ; 2. dng bao v¢ cap ; 3. 6ng nude.
Hid 4-7. V! lei giao cat cua cap vCii duo-ng dng nhi¢1
a) duoi dm'mg 6ng nhi¢t ; b) tren duong 6ng nhi¢t.
L dubng 6ng nhi¢! ; 2. tam d¢m deh nhi¢t ; 3. cap h,rc ;
4. ddt Vl!" h o ~ c cat; 5. dng bilO v¢ cap.
123
oj
Hi"h 4-8. V! trI giao cat CUll cap I\!,c vaj dllang ow viii dllimg 84t.
II) dutmg 010 : b) dllang slit
L Mt vqn ho4c elil ; 2. 6ng bao v¢ Clip ; 3. cap ll!c.
3. Khoang each gifi'a cae c.1p 19c va cae cap thOng tin, cung nha giua cae cap
blft ky thuQc cae co quan banh kbac nhau khOng duqc nha han 500 mm.
4. Khoang each tir d.c cOng trinh xay dl!I1g c6 kbac nhau t6'i cap
duqc d4t dQC theo chUng khOng duqc ohi) han :
a) O.6m - tu mQng ella Dba ;
b) 0,5 m - tlr d.c duang 6ng mrac (khi ki¢n http phai gilim
khoang each thl khoang each ni\y \hong duqc dum 0,25 m vA cap ph3i duqc
16ng trong 6ng :
c) 1m - tlr cae duang 6ng dAn d:1u vA khi d6t;
d) 2m - tlk' cae duang 6ng ohiet (dAn mrc'1c n6ng ho4c hOO 060g), (} cae vi
tn nm cap di qua each duang 6ng nhi¢t dum 2m do phai c6 each ohiet
vi khi d6 dlft bi d6t n6ng them do cae duang 6ng nhiet. cac vj trf cap di qua
de) cua dft mqi thai diem trong nAm khOng duqc VUQ't qua 10°C.
5. Khi cap song song vm duang sat trong vi d!a giOi cua xi
cOng khoimg cac'h gifra cap va duang ray g:1n nhft khOng duqc
nhb han 3m cbn vui duang sat duqc khi h6a khOng duqc nha han 10 m.
Trong kh6 khan, vuang viu cho pMp giam khoimg each nay, nhung
khi d6 tren tft ca a gan phai d.p trong kh6i 6ng trong cae 60g.
124
6. Khi c<1c tuy€n cap giao cat nhau chung coin phai duqc t<1ch khai nhau
bang cac 16p da't cac lap cat phAn cach va be diiy cua lOp da't, cat nay
khOng duqc nha han D,S m. Be day cua lOp da't, cal c6 the du,!c giam xu6ng tm
0,25 m, n€u nhu cac cap ta't cB. giao cat c¢ng 1m vI! m6i
phia cua chung phiii duqc lOng trong 6ng Him bang chiu lira. dOi khi
duqc pMn cach bang cac ta'm li¢u Ilta. Cac cap thOng tin tl;l1 c<1c chO
giao ca.t coin phih jj toing cap lqc va cac cap hf,l ap ding phiii
cap cao ap.
7. chO giao cat cua tuy€n cap vcri cac du<:mg 6ng dAn nuac ke ca. cac
dutmg 6ng dAn dAu, dan khi d6t, khoang cach giua cac cap vai cac c.tul:mg 6ng
nay khOng duqc nhi> han 0.5 m khoang cach nay co the duqc giam Uri. 0,25 m
n€u c¢ng them 2m ve m6i phia cap phiii duqc trang 6ng.
8. ch6 giao cat cua tuy€n cap vai dUt'mg 6ng khoiing cach gifi'a cac
cap va ta'm che cach cua ducrng 6ng 'nhi¢t khOng duqc nha han 0,5 m;
khi do duang 6ng a giao cat c¢ng 2m vt mOi phia ke tit cap
gAn nha't dn phiii duqc cach cho nhi¢t d¢ cua da't khOng Vllc;Jt
qua lOoc so v6i nhi¢t d¢ cao nha't vt mua he va khOng duqc Vllc;Jt qua 15°C so
vai nhi¢t d¢ thlft nha't vt! mua dOng.
9. T'.li cac ch6 giao cat cua tlly€n cap vai duang sat va duang OtO
giai cua xi cOng nghi¢p cac cap phiii kh6i 6ng cap, trong c6ng 6ng
cap hol!.c trang cac 6ng a d¢ sau khOng duqc nha han 1 m so v6i c.tuang
khOng nhi> han 0,5m so vrn day ranh thoat nuac cua duang. thea chit!u
dai dOl!-n giao cat c¢ng 2m vI! hai·phia ke ttt mep duimg.
10. De: bao v¢ cap t'.li nm giao ca.t khOng duqc dung 6ng kim iOl!-i rna phai
dung 6ng xi mang amiAng 6ng IO'.li khac. Mi¢ng 6ng phai len cMt cac
sqi dAy day b¢n tnit da't set khOng thlfm nuac a d¢ silu khOng nha han
300mm.
II. De de nhl.ln bi€t sq b6 tri cap khi hanh dn treo cac nhan c6 rna
hi¢u luang dng vrn sO nMt ky cap qua tUng 10 + 15 m m¢t ; cac nhio
duqc treo ca hai phia cua tUng ch6 giao cat, ch6 cap chui ra khi>i 6ng. Nhan
duqc lam bang tMp mil- kern.
12. Ngoai tuy!!n cap iJ Iihilng chO giao cat va nhung chO re dn pMi
m6c.
13. Khi c6 dong di¢n TO va dQ an mon cua da't tang cao phai bao cap
bang bi¢n phap
125
4. O(U tap ngold nhit theo tuang, theo vU9t va tat tong trinh
xiiy d""g khlic
Phuong phap nay thuemg du,?,c dung khi c6
mQt hai dip, veti 86 cap nay tmng hao
dA't khOng c6 19i. Khi 86 cap nhil!u chi dllng
phuong phap nay khi khOng c6 trf de dao
hao cap hol;lc dl;lc tfnh cua dA't khOng c6 19i M
cap (do anh huong pha bUy vb cap dlit
c6 kh.ii nang hin, 81;1t dang ke).
Cap ho cac cau vugt chuyen dung
hO{lc cac diu c6 cac duang 6ng cOng
ngh¢ bi¢t trong cac XI ct"lng nghi¢p
h6a chlit.
cac duemg cap ho ngoai nba ve
huang nam. Ntu nhu khOng thl!c hi¢n dugc thl
phai bao v¢ cap tranh anh nling trai.
cac cap don dugc kl?P vao tuang bAng cac
Hillh 4-9. D.I).t cap theo cic
thanh gia do
I. than!) giAng ; 2. gill. do ;
3. cap h,rc
dai nhJ1Ilg ntu co mQt vai cap thl phai dung cac ktt cA'u k({p trung
bAng cac thanh kl?P dO' va theo nen san nha. Thanh giang theo tuang (hlnh
4-9) tren d6 cac cap dugc tl! do khOng ki?p. Kholmg cach gifra cac thanh
dO' tu 0,8 tai lm. Khi cap tir nha nQ sang nha kia dilng cap tMp cAng
thea cac giii dO' ngang.
Khi d{i.t cap theo ca.u qn. Ci'lu vUgl: t{li cac trf de chay, de n6 phai xem
xet ky cac du d5 duqc 0 m\lc I.
Ci'ln hru y dong ph\l tai cho phep cua cap ho ngoai trai luOn nho
hon dong cho phcp cua cap khi trl!c titp tmng dllt.
5. cap trong cac kh61 6ng trong 6ng c6ng (TUNEL)
cac duang cap duqc trong cac kh6i 6ng va tmng cac 6ng c6ng co mirc
d¢ tin cao hon vI! bao tranh tac dQng hu hong co hQc, nhung doi
hoi chi phf v6n dau tu Ian dang ve pMn xAy dJ!Ilg va chi phi kim 10{li mau
tang cao hon so v6i cac duemg cap dugc di.lt tmng bao dllt. Vi vi¢c liip di.lt
cap trong cac kh6i 6ng ca.p va trong cac 6ng, c6ng cap bAng be tOng chi
duqc bil dAp l{li bang tfnh chA't bi¢t quan trQng cua duemg dAy cap va
s61ugng cap di theo ml)t chi6u nhieu cac cap di qua cac vi tri Janh th6 co
do r6t kim IOl;li, co cac chllt lOng M chay cling nhu nhung noi dA't dai bi
xAm thl!c.
126
Trong cac XI cOng nghi¢p hi¢n net trung cua d.c XI
nay 1a cac bi€n ap duqc pUn nho va b gan tam phI,! tlii cap
trong nhfrng kh6i 6ng va 6ng c6ng rift ft dung.
Can luu y toi tfnh
phuc cua ph6i hqp cac
kh6i 6ng va 6ng c6ng cap v6'i
cac cOng trlnh xay dlJIlg
ngilm khac nhau (nhu voi 6ng
dan nuac, M th6ng 6ng thoat
nuac, v.v ... ) khi
tuyc!n.
Kh6i 6ng cap dUQC san xuA't :
a) Til' cac 6ng bAng g6m
chung trong vo bQc bAng be tOng
(hlnh 4-10)
1--860
Hinh 4-10. Kh6i 6ng ciip bing gom
b) Tu cac philn tu be tOng rieng re (hlnh 4-11).
:"0000: 1
: ®O 00: §
: 0000, j
. 0000:
VI dng be tOng trong tr;:lng thai am hau nhu c6
tac dl)ng An mon lUi va chi cua cap nM vi¢c xay
lAp cac bl) 6ng be tOng cho phep di;lt a dl) cao
khOng du6'i 1m so v6'i muc nuoc nglim .
• •• 0
_735_
Hillh 4-Il. Kh6i 6ng cap
bing de phlln tit be tOng
Trong m<>t vai truang hqp kMc nen dung cac
bl) 6ng cap lam bang 6ng g6m trung tinh d6i voi vo
chI. Cac kh6i nay c6 dai xay lap ng<ln doi hoi
s6 luqng m6i n6i Ia.p ghep nhieu, nhfrng m6i n6i
nay phili duqc kin m<>l cach tin
Duang kfnh 6ng 16 hOng trong kh6i 6ng ccin phili theo gioi h;:ln nho
nhat phiii vugt dubng kfnh ngoai cua ca p 1,5 tan.
Khi thi cOng phili dlJ tnr kh6i 6ng 10% so vUi s6 duq'c sir dl,lng. a nhilng
chO re nhanh chO cua tuyen v'oi g6c nay g6c kia cling nhu khi
cap til' kh6i 6ng nay sang kh6i 6ng kia ra da"t dn phai lam gieng cap.
Phai Iam nhu bbi vl tren cac dO<Jn th<ing cua tuyen cling nhu kholmg cach
gifra cac gieng phI,! thul)c van tiet cap va gia tr! IIfC cilng cho phep gi6'i
h<:ln cUa n6.
De cap trong kh6i 6ng can dung cap khOng c6 va bQC thep rna tAng
cuang vb bQc chi. Cap iO<:li nay duqc dung cho cac' dliu ra va cac nhanh re til'
127
chUng c6 dAi tai 30m. Trong cac kh6i 6ng dAi tai 50m cho phep
cap bQc tMp trong vo chi nhOm khOng c6 lap phu.

1
b)
mnh 4-12. dp trong 6ng c6ng cap '(Tunel)
a) ritng re clip h,rc va dp k.it!m tra ; b) hOn hqp.
Trang cac 6ng c6ng cap dUQ'c trtn cac ket dll bAng kim dQc
theo vach (hlnh 4-12). 6ng c6ng phiii c6 chit!ll cao khOng duC1i 1,8 m ; chitu
cao blnh thub'ng cua 6ng c6ng la 2,lm. Cac 6ng c6ng phiii lAm bang ii¢u
kh6ng chay. 56 iUQ'ng vA phan b6 cua ra ph1,l thul)c vao cac dit!u ki¢n tl,li ch6.
Khi chieu dai tai 7m cho pbep ml)t cua ra. Cac 6ng c6ng cap keo dai dn phan
tMnh tla'ng dOl,ln c6 chit!u dai khOng qua
Giiia cac ngat cac vach ngan khOng cMy " cua ra vtto cling lam
bang cac li¢u khOng chay.
bi¢t chu Y Itt phiii tach thoat nuC1c hUt nuac ngll:m ra neu nhu
nuac c6 the' tha'm vtto 6ng c6ng. De thl!C hi¢n m1,lC diet nAy trong cac 6ng
c6ng cAn bam titu nuac. Cac bam ntty phlii c6 hi) dit!u khien tl! dQl.g
kh6i dQng bam. Cac bam nay phiii c6 bl) dit!, I khien t\l' dl)ng kh6i dl)ug
bom khi mii'c nuac dl,lt tiJi giC1i dUQ'c danh da'u xac dinh.
Tren hlnh 4-12a chi Sl! sap xep cac k€t ca'u M cap il!c vA cap kiem tra
ritng. Tren hlnh 4-12b hOn hqp. ClIp tach bi¢t ia thich hqp hon ca.
Khi hOn hqp cac cap kiem tra phiH tha'p hon cap h!c, chung phiii
cach rb'i nhall tTOng tottn bQ khoiing dill cua cap bang cac vach ngan khOng
cMy. Cac cap di¢n h!c di¢n ap khac nhall cling dUQ'c cach nhau bang cac vach
ngAn wang tl!.
Giiia cac gia do cap phiii cach nhau khong dum 200 mm d6i vai dc cap
h!c di¢n ap tiJi 10 kV va khOng; dum 100 mm d6i voi cac cap kiem tra.
128
Trong cac 6ng c6ng dn phbng nglra xuat kh6i bang tin hi¢u canh
bao. De thl,lc hi¢n dich nay c6 the su d\mg thi€t bi bao cha1 va kh6i.
Thi€t bi dnh bao dUQc n6i vcri trl:,lm nMn bang cap c6 dai va ti€t di¢n
clla n6 phai dam bao di¢n tro cua tia khOng VUQt qua 10000.
6. LAp cap he, trong nhi!
lAp nay dU'Qc su rt)ng riii trong cac phan ph6i. Cac
cap c6 the du<]c :
a) Thea tUCmg, trein nha va cac b¢ khB.c
bang cach kltP giG' boi cac dai vbng
b) cac k€t ca'u dB, treo cap khac nhau ;
c) Trang cac 6ng tMp.
cap bang cach dung cac de
kltP gill khi s6 lugng cap khflng 16'0 (toi ba b6n
cap). Khi s6 cap 16'0 d.n dung cac kieu k€t cau
dB cap c6 khac nhau sao cho c6 the thl,lC
vi¢c lap bang cac phuong ph3.p cOng
nghi¢p va dam bao tien trong hanh.
3
2
Ninh 4-13.
Cac tuy€n cap trong mQi tTlKmg hqp Clin clip cl1u treo
cho. n theo kha nang tl,lo thanh tuy€n thang vi I On h. 2 dO 3 .,
.Ir n ; .tIl,l ; .gl dO.
tranh du<]c cac dUCmg 6ng cac dl:,lng khac nhau
la cac dUOng 6ng c6 nhi¢t dt) cao) va tranh du<]c cac vi tri dbi hoi
yeu du bao v¢ bi¢t de tranh cac hu hong v6 co hQc.
56 lugng cap 16'0 du<]c di trong mt)t tuye'n du<]c gQi la lu6ng cap. D6i
v(Yi lu6ng cap c:1n sir cac ke't ca'u dO' cap tM hi¢n tren hlnh 4-9 va hloh
4- 13, mang dB.
Mang dO' dUQc sir dl,J.ng rt)ng rai de cap nam ngang thing
dUng trong cac ngan, cac bu6ng phlln ph6i di¢n, trong MIll cap va trong cac
nha san xuat.
Cac mang dB de cap dUQc dung ti¢n lqi d6i v6i c3. cap c6 vo bAng chat
deo IAn cap c6 va bQc kim lol,li.
Cac cap thanh mQt day va cap nQ cach cap kia chUng 5 mm.
cac mang c6 the dung de cli da.y dAn.
Cac mang de cap c6 the lam bAng tMp Va xi ma.ng amiang. Cac mang
tMp thutmg ch€ tl:,lo vOi chi6u rQng 200 mm va 400 mm. Cac mang xi mang
9.t(TLDD
129
amiang ch€ c6 rl}ng : 230. 345, 460. 575 mm. Clic mang ch€
thAnh tu-n.s: dOl[ln, mOi d01pl dAi 1,2m, duqc n6i v6i nhau bAng cac d4u n6i
mang xOng.
Vi¢c clip trong 6ng tMp nft da.t vA chi duqc dung trong cac truang hgp
cAn thi€t theo ki¢n bao v¢ an toAn co hQc (vi dl), dung trong
clic nbA n6 clfp I vA la). .
7. c6p trang mlfdng cAp
Phuang. phlip clip trong muang clip
(hlnh 4-14) duqc dung ph6 bi€n trong cac tr!;lm
di¢n ; trong cac nhA san xulft it dung han. Vi
dl}, khi cd:n na.n thang tuy€n de giam dAi
cap. Cac cap duqc trang muang clip duqc
Mo v¢ tranh hu hong CO hQc mQt cach tin
vA cho pMp xem xet kiem tra trong qua trinh
bAnh de dAng.
Nhlffig a nhung nai khOng trlt duqc
kim n6ng chay. nu6c clic chlft long
kh:ic chay vAo muang clip thl vi¢c clip phai
thl!c bAng phap khac.
1 2
Hilll! 4-14.
D4t clip tcong muong dp
I. cAp life; 2. tA'm dl/-Y bing be
tOng c6t tMp ; 3. clip tra ;
4. gill dO' cAp.
Muang cap duqc bAng cac tam be tOng c6t tMp c6 the nhlfc ra duqc.
d nhOng chO mliy di¢n vA clic dAu ra cua chUng c6 the muang clip
bang cac tam tMp gqn khia.
Cac cap duqc trong muang cap c6 the trtn cac gia dfr gAn trtn
vach muang c6 the tren day muang n€u nhu dl} sAu khOng vuqt qua
0.9m c6 the kiem tra khoang cach giii'a cac clip clich blnh thuang.
cap trong muang clip cOn cho pMp thl,lc hi¢n c8 trong clic nbA
xuoog nO tift c8 clic clfp nhlffig v6i ki¢n phai dung cap c6 bQc tMp.
Trong clic nhA xuimg cbliy clfp 1 vA la c6 clic hai ho3c khi cMy duqc c6
kh6i luqng ritng too han 0,8 so v6i khOng khf vA clic nhA xuang de cMy cllp II
muang cap cAn phai dO clit phu, khi d6 giam dong di¢n phI} tai cho phep cua
cap x.u6ng tuang ll'og.
cap duqc b6 tei trong muang clip phai tuAn thu cac ky sau :
1. Khi cac gili dO' cap duqc b6 tri a hai vlich muang clip, cap kiem tra vA
clip thOng tin duqc ritng trtn mQt vlich d6i di¢n v6i vlich cap IIfc.
130
2. Khi cap tra, cap thOng tin vA cap II!C duqc chung tItn mOt
vach thl cac cap nay pMi duqc b6 tri tren cac gili do kh8c nhau. Clip
tra va cap thOng tin tin hi¢u phili dum cap il!c. Gina hai tgng cap nay phAi
c6 vach ngan na.m ngang bang li¢u khOng chay.
3. cap tra c6 cap II!C ap di¢n lip tai lOOOV.
4. Cap II!C ap di¢n ap tai lOOOV neu c6 duqc phsi duai cap IJ!C
di¢n ap cao trfn lOOOV. Giil'a hai cap nAy cling phAi c6 vach ngan
nAm ngang bang li¢u khOng chay.
8. att cap trong cae rinh cua nen nhlll xLtcing
Vi¢c cap trong cAc ranh cua nen nbA xubng c6 thl!c hi¢n bang cach
cap tcong 6ng tMp a dum tMp chii' U (tMp chii' U d$y tren cap).
Gip trong ranh chi duqc thl!c hi¢n trong cac truOng hQ'p khi VI mOt 19
do nAo d6 khOng cho phep xay dJ!Dg duqc muong cap xay dJ!Dg
muong cap lifkhOng hqp 19 (khi s6 cap cling di¢n ap it) vA tuyi!n cap c6 sl!
thay dOi do dUOng dAy dlti.
9. chi din b6 sung v& thl6"t k<' cap c6ng nghltp
Khi xac dinh s6 luqng cap yeu cliu thl!c hi¢n nay hay do," kia
cua cap coin cAn nhic ky clic sau day:
1. Cac cap d4t ho pMi c6 them d¢ dl! trii' ve dai du M bu sl!
bien cua cap do nhi¢t d¢ cua chinh ban thAn clip cling nhu SI! biln dlJIlg
cua ket cd"u rna cap duqc gilt tren d6.
2. Cac cap duqc d{lt trong baa dd"t ca,n phl\i c6 d¢ dl! trii' 16'0 hon
dai sao cho khi cap bi hu hong c6 ca,t do.,n bi hu hong n6i I.,i bAng hOP
n6i cap.
3. a d!tu clic cap thea dieu ki¢n lap d4t dn pMi phong truac dl!
tn1 d¢ dBi a cu¢n yang. Vi¢c dl! tn1 nay dn thiet trong truOng hqp v{ln
hltnh phai phAn chia 14i clip dOi n6i til thilt phan ph61 nay sang thilt bi
phan ph6i khac n6i til da't len d)t cua dUOng day tai di¢n cao ap
ciing nhu ddi n6i tir may di¢n nay sang may di¢n kia.
Vi v{ly, d¢ dai do duqc thea ba'ng clin phlii duqc bO sung them dl!a
tren CO sa tinh toan thea cac yeu cliu duqc li¢t ke a tren vA xet tMm pMn u6n
cong M dua cap ng6c len vA ng6c xu6ng thea cao trlnh lAp d4t va vong quay
cap khi quay chuytn huang tuyln clip.
131
Ban kinh u6n cong cUa cap ph.iii Ian han duemg kinh ngoAi cua cap thea
kich thuac nho nha-t Hoh theo s6 Ian cho tTOng hilng 3-8.
Cac cap trong bao da-t dn phai c6 ldp phu bilo v¢ bang sqi bQC
cap (sqi day). Khi cap trong nba khdng dn cap phai c6 lap phu
nay, neu cap c6 lap phu nay phai go bo vlly do phong ch6ng chay. Khi cap
hcr ngoai nba va d4t duai mai che hb dQc thea cac khdng chay nen
dU'lg cap c6 lap phu bao v¢ ben ngoaL
Cac d<iu ra cua cap til bao cap muong cap ng6c len tUO'ng len
cQt cua duemg da.y tren kMng ciing nhu cac cap chui til' nba ra ngoai dn
dUQ'c 16ng trong 6ng tMp. Cac d:iu ra dn dUQ'c hilo v¢ tai dQ cao 2m kt til' dllt
nba.
Cac cap kitm tra duqc che t .... o v6i each di¢n gia-y, cao su va cha":t deo trong
vo bQc chi, cha-t deo vo trung trnh : tiet di¢n ruQt dOng til' 0,75 den 6 mm
2
,
rUQt nhdm til' 2,5 den 6 mm
2
.
§4-3. NO' cAp TRONG cAc HOP NO' cAp vA
HQP DAU cAp (PHEU CAp)
1. Cae van de chung va noi cap
Khi Hip d4t cac hQp n6i va cac hQp phAn nbanh ta dn n6i trvc tiep cac
ruQt dan di¢n cua cap vOi nhau va khdi phl,IC l .... i cach di¢n cua cap t{ti m6i n6i
sau d6 bjt kin l .... i dt ch6ng Am. Trong truang hqp crut thiet phiii lam lap bao v¢
tranh cac hu hong vI! m4t cO hQc.
Trong cac hQp n6i ham va ham chuytn til!p ngoai vi¢c thl!c hi¢n cac thao
tac dn thiet con doi hoi phii.i tach b6c do{tn cap dt n6i ra mQt cach tin
khdng lam hu h .... i cach di¢n bang cac thil!t bj dl,lDg Ming thai phiii
tranh gAy ra ro ri cua tbanh ph<in tAm cach di¢n va d:iu cap qua hQp n6i.
Quan trQng nha-t khi thl!c hi¢n n6i cap Ia phii.i tranh duqc dQ Am, b1}i
va cac cha:t ban (bun, xL.) lQt vao hQp n6i lAm giam dQ Mn di¢n cUa cap dan
tai ph6ng di¢n danh thung hQp n6i va pbeU cap. VI khi .chuan bl noi lam
thl!c n6i cap phai duqc hilo chac cMn tranh duqc dQ am va
b1,li
132
Khi lip cac h¢p n6i va cap ngoai tn'ri cr tfong nha, cr nhfrng
noi co co nuoc, hoa bun rai bin vaO dn phii co che chan
noi lam vi¢c. Cac dl:mg cJ,l dIS ngM, li¢u dn thiet cho vi¢c n6i cap va tap
di.it ding dn phai co M chua. Tay va dJ,lng CJ,l lAp di.it phni duqc iau khO,
fua
Qua trtnh Hip dJ.j.t cac h¢p n6i va h¢p dau cap phai thJ!c hi¢n lien tJ,lc khOng
duqc gian
Tnroc khi lAp dn phai thu nghi¢m d¢ am ciia each di¢n cap.
Cac lap giffy each di¢n nay co bj am khi boc tach cac dau eap khOng dam
bao luqng hoJ.ic do khuyet ciia lop vi) h,?c kim cua eap gay nM
(cac cap sau khi boc tach phai duqc bjt kin cac chl!P chi d6i voi eap
co va bQC chi ho;)c nhOm va chl!P ba.ng deo d6i voi cap c6 vo bQc nhJ!a).
Di phat hi¢n dQ am trong cach di¢n cap co tM thJ!c hi¢n dO'rl ginn bang cach
nhung cac bang giff"y cach di¢n vao trong dung dich paraphin hoJ.j.c cap cr
nhi¢t d¢ toi 150°C. Nlu giff"y each di¢n bi am thi tren mJ.j.t bAng se xua"t
cac b,?t sui va co tie'ng nO lach tach nh([.
De thu nghi¢m ta boc cac hAng gilfy qulfn 0 ru¢t va cac lap va bQC tir dau
cap ra M thU. N€u phit hi¢n thay vAn con Am thi phai b6c tach ti€p va thu
cho d€n nao het am thi di'rng va cAt bi) toan h9 eap bj .am. tranh
IAn khi xac djnh d¢ am, khOng dung tay uOt clim tll!c ti€p vao gi6y cach
di¢n nhung dung djch paraphin nang.
Khi lAp dJ.it ky h¢p n6i cap ho;)c h¢p n6i cap nao truac het clin
phii CUa, boc tach cac dau cap va cac ru¢t duqc n6i ra theo tdnh tJ! tir ngoai
trong. Uin luqt cat ho lap phii ben ngoai, lap vo thep, lop d¢m, lap vo kim
(chi nhOm) lap cach di¢n dai va cac lap each di¢n pha ciia cac ru¢t
cap M thJ!c hi¢n n6i chung sau nay.
Sa do boc tach dau cap cho tren hlnh 3-15. Cac lOp phu, lap vo va dc lop
each di¢n cua cap duqc hoc va clit bi) thea tung c6p. dai cua mOi c6p va
dai tdng ella cit dllqc xac djnh theo cifp di¢n ap ciia cap duqc n6i,
tilt di¢n va s6 ru¢t cap, k€t diu ciia h¢p n6i cap.
cac h9P n6i va h¢p cap eap phai duqc ga lAp phil hqp voi quy trlnh
Hlp Kich thuoc cac cap dUQ'c cAt bo neu trong bang 4-1.
Vi' dJ,l, cach di¢n rJai e) d6i voi cap di¢n ap t61 IkV Mng
20 mm, con noi voi cap 3,6 va 10 kV Ia 25mm.
Truoc khi CUa cat h6c tach cap dllqc noi phii nAn thfing cap nay
va di.it tren gin gb (hlnh 4-17). Cac dau cap co dai Ian han 0,15 m co
133
134
milia 4-16. Cua cat cap
1. bAng nhl/a; 2. lap dai sQ'i kim lo,i.
m,,1a 4-15.
Sa d6 b6c tkh d'-u clip
I. vo IMp; 2. vo bQc;
3. cach di¢n dai;
Htllla 4-17.
4. clic rUQt cap bQc each
5. ruQt cap trAn
Ca.t bO phu ngoai bilng sQi day.
a)
b)
0)
d)
mnla 4-18. B6c tkh vo chi cua clip
a) rllch khlia vong quanh; b) rl;lch khfa dQc;
c) b6c vo chi theo dQc; d) b6c vo chi theo khoanh Iron.
a)
b) c)
d)
Binh 4-19. 56c !lich YO nhOm
a) dao chuyen dung de khill tach vo nhOm; 1. cae vien hi;
b) thl/e hi¢n de vet khfa IrOn; c) thl/e hi¢n cae ylt khfa theo dubng xoin yft ;
d) b6c YO clip loi y!J.nh khfa Iron quanh YO.
xac sua't hu hong Ian filln khi xae dinh da{ cAt t60g (a) theo tiuh toan
kh()ng dugc dung vi rang do eua cAt chUng hi dUt gay.
Vi¢c eua coit duqc bat dau tii' lop YO phll ngoai CUDg. a chi! d<') coit dn
danb dai m(>t vai vong day tMp dii u memo LOp phil. ngoai duqc cu()n I",i
va cat xen hAng dao sat ehb dauh dai tMp. Me thao lap YO tMp thea mep
dao cill, dn qutfn so quanh cap lOp dai tMp r6i dot cae bang dai tMp phia
treD va phia duoi bAng hroi ella tay c6 chi! sAu cAt bAng keo coit
tMp. Sau d6 h6c bO lOp d¢m dum lap vo thep r6i titp t\lc Mc lap gitfy phil YO
chi nhOm CUDg cae bang nhlJa bQc lap vo fa va chuAn hi b6c vb chi
nhOm. de!! Jam nay dn dung gie tAm xang danh s{lch lap bitum. Tren dO{ln
d hlnh 4-15 tir ch6 coit vo thep khfa ml}t v'!-ch tr6n quanh vo va tren do,!-n e b
ranh gioi giua do,!-n e va d khfa ml)t vanh trim thu hai. Tir khia thu hai
135
hai nbat dQc toi dau cap cach nhau 10 mm. vb cap thea nira day
cua n6 M tranh lam hu hong cach di¢n cap, de thgc hi/;n phiii dung dao
cap chuyen dl;1ng de che' cac thao Mc C\fa b6c tach cac lap vb cap theo
cac hlnh til 4-16 de'n 4-19.
Bang.4-i
CAC KicH THUOC DOC TACH CAP KHI LAp T HOP N61 VA PHtU CAP
(Lien X6 cD)
6ng n6i va
Kich thuac
Kich thuoc, mm (hinh 3-14)
ph€iu eap
mll.u ho<!c thift
di¢n clip
,
b h d
,
d
,
Phtu 0 van
T6'i d;iu
BO ra khoi - d+60 35 25
"""
"hO
Pheu kich thuoc
MrB nhl1 trtn d+45 25 20
nho
-
Bit kin cap
M.ng cac bang sgi
toi 70 mm
2
- d+40 30 10
Ph\!
bOng kho quan
90-120 mm
2
nhl1
d+55 40 15
Ph\! thu¢c
-
dan vao va tAm thu¢c vao bi¢n
scm each di¢n vao cach phap kft
Bit kin M.ng cllc
Uri 35 mm
2
nOi dAy thUc ru¢t
- d+SO 50 30 n6i
bang cach di¢n
50-120 mm
2
nhl1 - d+110 80 30
bang chI" deo
150-240 mm
2
- d+130 100 30
qUifn vao
Bit kfn dll.u bang loi 37-4 nhu - d+foo 80 20
hc;rp chit cach 37-5
-
d+105 8>
·20
di¢n 37-6 - d+11O 8> 25
37-7 vi'l37-8
-
d+115 90 25
KH-6-1 770 100 670 220 25 42> 30
H¢p d:f.u cap KH-6-1l 830 100 730 220 25 48> 30
ngoai Irbi KH-IO-J 800 100 700 220 25 4>S 30
KH-IO-ll 865 100 765 220 25 520 30
M-40 29> 125 170 35 20 115 m¢t mia
H¢p nOi bang M-50 365 J3> 230 35 20 m chieu dai
gang M-60 420
I"
265 35 20 210 6ng nOi
M-70
4"
160
'"
35 20 240 + 10 mm
MC-60 330 60 270 70
"
m
MC-70 345 60 28> 70
"
190 mQt nita
H¢p n6i bang chl
MC-SO 370 60 310 70
"
215 dai
MC-90 380 60 320 70
"
225 6ng n6i
Me-100 405 60 345 70 25 250 + 10 mm
MC-1I0 430 60 370 70 25 275
136
ca.t theo AB
60 15I'> •. _.
-. .
-
-
---
'---


IN
i f
TIt! di¢n
d D R
R,
c:lp,mm'
, . ,
, ,
]6·25 25 J5 125 12 110
BL
35-50 35
"
150 12 134
70-95 40 50 185 15 164
'J
120-150 45 55 220 18 200
185-240 55 65 260 20 226

b)
Hinlr 4-20. Phan chia va u6n cap bang duirng chuyen dung
a) dU"ang; b) u6n c;k ru¢t cap
"
10 60
10 75
10 85
15 100
15 115
Dau tien b6c lap vo gi6'i giiia hai nhat dQc sau d6 boc tift cii pMn
con cila vo bat dau til khia tron thu hai t6i dau cap. dai c6 vo
e) voi ffil.).C dfch baa cifp each va dai tranh dllt gAy c6 c6
chi duqc b6e ra sau khi u6n. n6i va bQc each di¢n ru(lt cap.
Hinlr 4-21. U6n rUQI cap bang lay
a) vi Iff tay tM nha"t; b) vi Iff tay thlt hai
137
Sau khi b6c tMo lap vQ,til!n hanh tach philn cach di¢n dai cap bAng cach
tMo dO' cac bAng cach rieng re va cAt bo chUng cr vanh dai con l""i.
Theo cat tach b6c clla doiu cap ... tiln hAnh pha.n chia vA u6n cac ru(lt
cap theo hlnh 4-20 va. hlnh 4- 21 va tiln hllOh b6c n6t lap cach giliy b
dAu cap c de thl!c hi¢n n6i ru(lt cap.
u6n cac ru(lt cap trong qua trlnh lAp pMi thl!c
nbang va tMn trQng tranh lam hu hong cach di¢n. Ban klnh u6n cAn phili 16n
han 10 + 12,5 Htn kich thuac cao hlnh clla ru(lt cap. thlJC hi¢n
nay dn pMi dung duO'ng chuyen dl,!ng hlnh cOn. Khi khOng c6 dUO'ng cho
pbep tiln hanh u6n bang tay qua ng6n tay cai u6n tit tu dQc theo ru(lt cap.
n6i phAn rUQt dan di¢n ciia cap thl!C bang bi¢n pbap ban (han
di¢n, ban hoi) ban thilc.
Trang mQi truong hgp lAp h(lp n6i cap c6 cac h(lp n6i kbac nhau,
phai thl!c hi¢n vi¢c n6i cac vo kim clla cap v61 cac gia dO' h(lp n6i va n6i
dat a cii hai da.u cua duong cap. Viec n6i dift nAy dam bao an toan cho nguoi
phl,!c vI,! trong truong hqp ch<j.m vao vo cap c6 cach di¢n bi hu hong va bao v¢
vo kim (chi hoi1.c nhOm) tranh bl chay khi cap bt ph6ng
Dt thl!C hi¢n n6i dA't cAn dung ru(lt day dOng c6 tilt di¢n tit 6 t61 25 mm
2
phI,! thu(lc vao di¢n dan ciia vo kim 10<).i bQc cap.
2. NCi; cap ap to; 1 kV
- No'j-eap eo eaeh gidy
Vi¢c n6i cap di¢n co cach di¢n giliy (ba. b6n rU(lt) duqc thlfc bang
cac h(lp n6i bAng gang chuyen dl,!ng.
Hl!P n6i bang gang (blnh 4-22) g6m hai nira tren 4 va nua duai 12.
Hinh 4-22. Noi cap trong hQp nISi blog gang
1. bang nhl!"a; 2. dAy nOi dlit; 3. dai nISi dft va kim IOl)i cap
4. nua Irtn cua hQp nOi Clip; 5. nap db; 6. bu 100g xilt;
7. vo cap; B. lap each di¢n dai; 9. rU¢1 cap bQc cach 10. tfm ng!n dch bang sir,
II. Ong nISi (sa mi); 12. nua duai CUll hOp il6'i; 13. dai b6
138
Hai Dlla nay dugc gbep vai nhau bAng bu lOng xi6t 6 d6i xUng hai
phia. Nira hQp phia tren c6 nAp 5 de do keo cach di¢n dam Mo Nt kin h(?p
cap va. cach di¢n cho m6i n6i.
De c6 cac rUQt cap a vi
tri citn thit!t dam baa cach di¢n
hai phia clla cac 6ng n6i (so mO
dung ca.c tlim ngAn cach bAng s11'
hinh
- N61 nip co cach di4n bang
cao SU, va b9C bang cluff dio t61lg
hflP po/ic/ovillyi
+ Cae cap h!c va ca.p kiem tra
c6 cach bang caa su, vo bQc
bang cha't deo tOng hqp duqc dung
rQng rai, vi¢c n6i cap trong cac
hQp n6i bdng gang do diiy chlit
b)
mnh 4-23. Tam ngAn bang sU-
a) d6i vui n6i cup bang hil.n thilc;
b) dOi vui n6i cap bang him han hO'i
1-3; d6i vUi cap bll rul)l; 2-4; d6i voi cap 4 rU1)1
cach di¢n cap nong chay khOng dung dugc VI lap caa su se bj hu hong do
Cach bAng cao su chi cho phep d6t n6ng rai 50 + 60°C va vo bQc
nhl!a cach di¢n cung Ngay d khi co cac cheft cach di¢n cap bang dung
djch ll.lnh bi¢t (cOng nghi¢p khong che' tl.lo duqc) thl cac h(?p n6i cap IOl.li
nay cung c6ng kenh, khOng chlip dugc.
De don giiin cap dugc n6i bang phuong pbap "n6i khO" khong dung chat
cach di¢n cap. Khi do tl.li chO n6i ruQt cap dung caa su s6ng, quan bQC va dan
kea thanh tung lap de lam cach di¢n. M6i n6i dugc bjt kin bang cac 6ng n6i
bAng nh1!a hiln dan vai vo cap a hai dau m6i n6i. t<:,a l6'p vo bao v¢
cap dung bang dinh nh1!a quan bQc ll.li. Phuong philp bit kin cac 6ng n6i nht,ra
bAng cach him nh1!a, dugc dung de n6i cap b tat ca cac dl.lng Hip ke cii liip
ngAm trong dolt. De lam hQp n6i co the dung cac 6ng nh1!a tong hqp c6 bt
day 2 + 3 mm, khi khOng c6 6ng nh1!a c6 the dung cac 6ng nhl!a vo cap c6
duang kinh l6'n han. Duong kinh trang cua 6ng n6i nh1!a phai bAng duang kinh
ngoai cua vo cap h04c IOn hon t6i da til 3.d6n 5 mm.
mnh 4-24. N6i cap co vo bQc nhl,l'a tdng hQ'p bang 6ng n6i nh1l11 han v6'i cac d4u cua vo dp.
J. lap quJin bang dinh nhl,l'a: 2. vj lri hil.n; 3. 6ng n6i nh1lll; 4. m6i n6i ruQt cap.
139

COng lAp 6ng n6i nhl,la han nhl,la voi vo cap a hai da.u m6i n6i
(hlnh 4-24) thl!c nhu sau:
Sau khi boc tach cac dau ca.p ti€n baoh
16ng 6ng n6i nhl,la vao diu cap, n6i va
quifn cach di¢n m6i n6i va ruQt cap, dAy 6.ng
nhl,la ve vi trf n6i va diu kia eua ca.p,
hanh ban Ian luqt hai dAu 6ng nhl,la vai vb
cap bang kim ban ehuyen dl,lDg (b1nh 4-25).
Mb ban rna duqe eua kim duqc ho tren
ng9n lira den han (den khb) nung nong Wi
dQ 180 + 200°C duqe kt;p vaa khe giiia
dAu 6ng n6i va vb cap r6i quay trbn trang Hinh 4-25. Kim him cac 6ng n6i
khoang 10 + 20 giay, nhl,la eua 6ng nai va b1ng nhl,Ia t6ng hqp (p6liclovinyl)
vo cap chay ra, tue ep be ban l;:ti bAng kim.
dam baa ep nhanh va deu tren
taan be tron, cAn dung c6t dai kieu
tr!,lc vit vl.ln nang di,i.t trudc vao dau ang
va noi dinh han.
+ N6i cap bang each dan. n6i
cap bang cac hQp 6ng n6i dan vdi vo
diu cap cho tren hlnh 4-26. Hid 4-26. N6i cap vo nhl,Ia bAng hOp
6ng n6i dan voi vo ddu cap.
I. vo nhl,Ia Clla clip; 2. vj trf dan;
3. O'ng nhl,Ia; 4. da.y dai qull'n b¢n
Phuong phap n6i 6ng nOi bang
cach dan khac v6i phuong phap han neu
tren chi a chO dAu 6ng n6i duqc dan v6i
vb diu cap bAng keo dan d4c Keo dan la dung dich thuy tinh hiiu co
tIQn IAn voi dung dich dicloetan trong bloh kin. Dung djch keo nay duqc
pha theo ti 1 + 2 bQt tbUy tioh voi·l 00 pMn dung dich dicloetan.
Truoc khi bOi quet kea,be ml!.t duqc dan cAn ph8.i lAy s<;lch dAu rna
bang xa.ng, axetOn dicloetan v.v ... ). Lop kea dan duqc bOi quet voi be
day khOng dudi 0,25 mm va chieu diti dan 16ng giua vb cap va 6ng n6i
khOng duoi 30 mm.
Sau khi dAy 6ng n6i bang nhl,la t6ng hqp vao vi tIi n6i cac dAu mut cua
chUng duqc bOi dAy kea dan. a hai dilu 6ng n6i, tren dOl.ln dan duqc quc1'n lOp
dai d21y bAng dAy sqi va phU keo dan len.
n6i cap bAng h9P 6ng n6i duqc dung trang truang hqp hQp 6ng n6i
duqc Mng khft vao vb nhl,la cach cua cap.
140
Hi"" 4-27. N6i cap vo nhl!a bang phll(JJlg phap phlJ.c h6i 16p vb phil Mo_ cap.
a) chuln bi d4u cap 16p quan phil bao b) n6i sau k.hi lap YO;
c) dllng nOi sau khi quln ba.ng nhl!R cach di¢n; d) nOi sau khi phl,lC hdi dai IMp.
+ Phuang ph3.p n6i bAng cach phl,lc h6i lap vo phu bao cua cap. Theo
phuang ph3.p nAy. khi boc tach cac lap vo ngoi'li cua cap kh6ng cAt bo di. Sau
khi n6i ru<>t cap, bQc cach m6i n6i r6i Mn IUql: bQc cac lap vo V! tri
cli phl.lc cht! ll;li cac lap vo cap. Sa d6 n6i cap vb nhl!a bAng phuang ph3.p phl.lC
h6i lap vo baa hlnh 4-27.
3. Noi cap ap 3,
6,10 kV
Cap ba ru<>t cach
di¢n bAng gia'y tAm
cach di¢n ap 3;
6; lOkY duqc n6i
trang cae h<>p 6ng n6i
bAng chl. tranh hu
hong ve ca hQc
6ng n6i chi duqc baa
bAng cac nap
bang gang tMp.
Ong n6i chl cho
blnh 4-28, nAp
baa v¢ eM tren hlnh
4-29.
.)
.)
I
I.
f
Hid 4-28. 6ng noi chi noi cap ba ruQI
lip 3, 6, 10 kV
a) m4t cal dQc; b) m41 cAl ngang
B
--c

0)
b)
Hillh. 4-29. Nap bao cho 6ng n6i chi
a) d:.t-ng nhln chfnh di¢n; b) d{lng nhin IU trtn xuong
c) dl)ng nhin ngang Ir1:lC; 1. nap nira dum;
2. nlip d,y nua Irtn; 3. bulOng, tcu, vong d¢rn.
141
chQn 6ng n6i chi d6i vai cap c6 rna kh8.c nhau phI,! thuQc vAo
vtl. ap Itlm cUa cAp (bang 4-2) va nap baa dl1gC chQn phl,l
thuQc vAo kieu 6ng n6i thea bang 4-3. 6ng n6i chi khOng c6 mi.p bao dugc
hoan chinh cho tren hinh 4-30.
f
J "
, .
• 1 4
m.h H(lp 6ng n6i chi d6i vm clip di¢n lip 3; 6; 10 k:V chua cO nAp d,y bao v¢
I. dal day thep m, 2. dAy n6i dill; 3. than hQp 6ng n6i; 4. 608 16t de n6i rUQt clip;
S. dai day b¢n s<:,i bOng; 6. dai puli gia:y c4ch di¢n ban rQng 5 mm;
7. dai puli gily cAch di¢n ban ",og 10 mm; 8. dai puli gify deh Mn rQng 25 mm;
9. dai cu6n rul6.bAn rQng 50, 200 vA 250 mm; 10. Ui rOt Mo
n6i cap 3; 6; 10 kV trong cac hl)p 6ng n6i chi theo cac
bu6"c sau:
Cac dau cap dugc u6n thAng tren dQ dai tm 1,5 rn va tren gia dO'
chuyen dl,!ng voi dQ dai 0,15m rn6i phia. Sau d6 cUa cat tAch b6c cac dau
n6i cua cap theo hlnh 4...:15 va bang 4-1. Sau khi vUt bo lap tren vo cap va
cac lOp gia'y cach tien hanh 16ng hQp 6ng n6i chi vAo mQt dau cap.
Cac rUQl cap duqc tach ra tit lap cach dai dugc chia theo cac phia va
dugc u6n theo duOng.
Cac rUQt d6ng cua cap duqc n6i vOi nhau bAng cach bAn.
D6i vOi cap 3; 6; 10 kV c6 tM cha pMp n6i bang cach n6n 6p. Khi n6i cap
bang phuong ph8.p han b cM cat cach pha dn phai qua'n dai cach
bang cac bang ca.ch khOng chay bang sgi amiang vOi M rQng 3 - 5mm,
Khi n6i rUQt cap bang phuong phap n6n 6p khOng dn ph8i c6 dai nay.
Sau khi Un chinh 6ng 16t va pUn ruQl duqc n6n 6p vOi 6ng 16t titn
hanh quet san cach cap mQt vai lap va sa"y tm 120 + 130°c de ch6ng Am,
ch6ng bl,li, ch6ng m .... t cua va cac cha"t ba kh8c r6i qU6t dau cach chiu
ruQt cap.
142
Bang 4-2
KiCH THUOC HOP N61 CHi D61VOI cAp BA RUOT 3, 6 vA 10 kV
BQC CACH BANG GIAY dM
Tiet ruQt
1C{ch thulX:, mm
clip ap, tV
Kil!u hQp n6i S
3 vli 6 10 d L 1
Ch1 pha
Chl
0,0.5 + 0,07% dOng
MC-60 10,16
-
60 450 260 3 2,5
MC-70 2.5,3.5,50 to'i 2.5 70 415 280 3 2,5
MC-80 70,9.5 3.5,.50 80 525 300 3,5 3
MC-90 120,1.50
. 70,9.5 90 550 330 3,5 3
MC-lOO 18.5,240 120, 1.50 100 600 350 3,5 3
MC-1I0 -
18.5,240 110 .50 350 3.5 3
Bdng4-3
KfcH THUOC NAp D!Y BAo D61 VOl cAc HOP N61
CHi DUNG CHO cAp 3, 6 vA 10 kV
Kil!u hQp
Kfch mm
Kh6i IUQ1lg mQt
Kil!u nAp
n6i chi
A B C 0 0 E H
nlip, kg
MC-60
}K-.5.5 825 9. 595 55 108 8. 132 14,3
MC-70
MC-80
} K-6.5 900 118 .82 .5 130 9. 152 21,6
MC-90
MC-IOO
}K-7.5
1020 !35 790 75 149 110 168 31,2
MC-JIO
143
De co dl,lng dung hlnh c6n cua
n6i khi ngat bi) cac bang
gia'y each di¢n, tren pMn each
cila cap quA'n ml'>t vbng day
thep manh c6 gAn cac qua
(hlnh 4-31) de cMn pMn cach
di¢n kh6ng duqc b6c xe.
Sau khi b6c xe each di¢n gia'y
a dai quA'n dAy tMp ta ti€n Mnh
boc tach each di¢n thea cA'p v6i
khoang cach bang khaang cach
cac cA'p huang ve phia 6ng lot
clla tirng pha thea cA'p di¢n ap
quy dinh.
Thay cho vi¢c dung qua cMn va
dAy thep manh c6 the b6c xe bang
cach di¢n giA'y bang each qua'n chi
kh6 keo cAng bang tay tnii va tay
phai b6c xe.
De khir dl'> am tren
each di¢n va bl,li ban c6 the c6
tren dOl,ln dt boc ti1ch cua cap, ta
dung diiu each di¢n cap dun n6ng
tai nhi¢t dQ 120 + 130°C r6i dQi •
.rira vung b6c tach. Sau d6 IAn IUql
bQc cach di¢n gia'y cho lung ruQt,
bAng cach dung cac cUQn (puli.
rul6) giA'y cach di¢n quA'n bQc l{li
theo eac hlnh 4-32, 4-33 va 4-34.
Cac puli va rul6 gia'y each di¢n
Hinh 4-31. B6c tnch dch ruOt cap thea c;lp
I. each CUll ruOt cap; 2. 60g 16t n6i;
3. day Ihep gftn qua bang chi.
Hinh 4-32. Vj Iri dung cua cuOn (puli) bAng
each di¢n lrong tay khi quan cach di¢n giay.
Hinh 4-33. Vi tli cUa cuOn va bang giiy l!.Ii
Ihbi dil!m quan Ic'Ip cach Ihu- hai
I. cip cach di¢n cua nM may che cua ruOI
cap; 2. lap cach di¢n d"u titn dUQc qulfn t!.li
·ch6 n6i mOl cap; 3. vi trf cua puli va bAng
gi;ly cllch di¢n trlIac khi qu!n lap thu- hai.
phii duqc kiem tra kh6ng dugc c6 dl'> am nhu cach di¢n cap.
Hinh PMn b6 cac lap cUOn gify cach di¢n t!)i vi Irf n6i ruOt cap trong hOP 6ng n6i.
l.lap quan dai b6 each di¢n Mng eac cuOn bAng rQng 5 mm; 2. lap qulfn dlli b6 cach di¢n bing cac
cuOn bang rQng 10 mm; 3. lop quan dai b6 each bAng eac cuOn rulo gi;ly cllch di¢n.
144
Cac bang gia'y cach c6 ban r(lng 5 mm duqc qua'n t61 ca'p trung blnh
___
gia'y cach c6 biin r(lng 10 mm khoang 6 - 7 lOp tr!n chIS n6i r6i qua'n lItn
luqt cac bAng gia'y cach c6 ban r(lng 50, 200 va 250 mm tll' cac rulO gia'y
cach cho dl!n bAng lOp each CUl;I nha may chI! t<.1o.
Sau khi qua'n cach va d(li rira bAng cach dun n6ng, cac ru¢t
cap duqc b6 sat l<.1i hotm toan bAng each qua'n lOp dai chung (day 2 mm, bAng
cac hAng gia'y cach c6 ban rOng 50 mm) va dUtJc b6 ll.li bang lOp dai sqi
bOng cach va qua'n qua mM dllu
bQc cach 10 mm. Sau d6 6p cac vbng
dai clla vo chI vo nhOm va qua'n cach
dai bang sqi bong cach Cac
dau clla vo chi nhOm duqc diia bang.
diia tAy cac qmh sac va cac ch6 sIln stli r6i
u6n cong l<.ti sau d6 lap cac pMn than cua
h(;>p n6i cap. Truac d6 can fila s<.tch cac
ch6 n6i bang dllu cach hAm n6ng r6i
day cac 6ng n6i bang chI vao tr{ n6i
cap. Tay trai giiJ 6ng chi, tay phai dung
Hlllh 4-35. v! mIJ-t dliu 6ng chi
cua hQp n6i
bua go nht; de ve 6ng n6i chi thanh ban cIlu thea hlnh 4-35.
,
Ban kfnh clla ban cau phiii bAng nua duang kinh cUa h(;>p n6i chI.
Khi ca hai dau h(;>p n6i duqc ve trbn chum khit vo chi hoQc nhOm cua cap
sao cho h(;>p n6i cap quay lIbn duqc tren cap r6i han v&i vo cap. PMn

25 + 35 mm len de t<.t0 tMnh 16 r6t san cach d6 up xu6ng han kIn l<.ti.
Han cO dau h(lp n6i cap vai vo cap va han bit 16 rot thea hinh va 4--37.
10· KTl[lO
Hi"h 4-36. Han c6 hQp n6i clip
vai vo chi vo nhOm cua cap
m"h 4-37. m.n bit 16 r6t.
. 145
,
Tnrac khi han, hQr) n6i va vo cpi vo nhOm cua cap phiii duqc danh
bang dao cl.lo bang chOi sat, sau d6 nung n6ng so b() bang den
kho Inu sl.lch gic tAm dung dich stearin r6i dung que. han thilc han 11.li.
han bjllO r6t duqc thL,lc sau khi h()p n6i cap dii duqc dO d4u
son cach di¢n.
4. N6i cap ba rUQI ap 35 kV
D! n6i cap ap 35 kY trong luoi c6 trung tfnh dch thuang dung
h()p n6i (hinh 4-38) g6m c6 hai mia lam Mng d6ng d6ng thau ghep voi
nhau va voi vo chi clla cap bang each han.
lIinh 4-38. HQp n6i 35 kV chilli. c6 n4p bio
I. mia hQp n6i Mn m\i bAng d6ng Ihau; 2. nita hQp n6i ben phii bAng d6ng Ihau; 3. vel chi mQI
pha cua cl:'ip; 4. ch6 hAn n6i cua nua hQp n6i v6i vo chi; S. 6ng 161 n6i duqc hAn; 6. lap qulrn
bing cl:'ich III cac puli bAng; 7. lap qulin bing cach lif dc rul6 bAng; 8. milO san bAng
Irubng;' c6 '10 chI cUa clip: 9. dc l6p b6c tach each di¢n thea cfp: 10. dai qdn day
Iren m.t cach di¢n: II. ruQt cl:'ip.
{dnh hu hong ve co hQc dung dc nap bang thep gang
(hinh 4-39).
'to
Hlnh 4-39. HQp n6i 35 kV c6 n4p
I. bulOng thep M - 12; 2. nita du6i m.t bfch bing thep ho.c gang; 3. chyp d6ng;
'-. bulC:'g Ihep M 10)( IS; S. day n6i dirt ; 6. nita Iren n4p hQp n6i dp bing Ihep ho.c gang;
7. bulOng Ihep M 14)( 65; 8. mia Iren bfch bing IMp gang; 9. bulOng thep M 14)( 30;
10. lap d¢m vii cao II. nita du6i nip hQp n6i cap bing thep gang; 12. gb IMp;
13. lOp quA'n bang tam nhY'a.
146
Tru6c khi CUa cAt b6c tach c<1c lOp cach di¢n do",n diu cap dai khoang 2 m
dugc nAn thAng va tn!n gi<1 do cach 0,5 m m6i phia.
Til V! tri danh dil'u giiIa h4)p n6i c<1p cac di1u c<1p a hai phfa d6i
phai quil'n dai I g6m 5 - 6 vang dAy Cac dgu cap dugc b6 tef sao cho cac
vang dAy dai trung nhau. TIe'p theo quil'n dai thu II cach dai I iiI. 770 mm tren
lap sgi day bang sgi tAm nhl!a va dugc giiJ bang day bu4)c, sau d6 dc di1u
cap taj dai I dugc boc tach. Tren til dau cap tai dili II dugc b6c bb cac
lap vb pM ngoai tai lOp vo kim lo,!-i. Do m4)t do",n ke tir d!u cap 700 mm tren
vo kim !o",i da: boc tri1n qulfn
m4)t dai thu III bang day tMp
m,!- kern
Theo mep cua dai III
phfa di1u cap cAt thao bb lOp
vo tbep, cac lap 16t giiIa
cac ru()t cap.
Khi pMn b6 cac cap
theo duang thAng (khOng u6n) Hid 4-40. Pha.n tach dc lap phu bao
cac d!u cua chUng pbai c6
do",n n6i ch6ng 200 mm. Sau khi lau chhi va ChI, cac di1u ru4)t cap
dugc u6n theo dinh cua tam giac c6 cac qnh bAng 150 + 160 mm; ban
kfnh u6n khOng dugc nho han 12 Mn duang kinh clla ru4)t cap dnh theo vb chi
(hinh 4-40).
1 '\ 3 5
to HI"'11:1JI111.,ti"ffi¥
mllh 4-41. B6c tach theo clpcac lap
ciich gily cua dip 3.5 kV.
1. vo chi; 2. cip ddu lien; 3. lap gily den ban dAn
Cac lap cach
cua cap duqc b6c
tach tling dOl!-n theo cil'p
co d<.mg hinh cOn theo
hlnh 4-41.
mut duqc u6n
cong ciia cac a
hai di1u cap ci1n phili
di sat nhau, can pUn
do",n thAng cua ru4)t cap
pbai bAng 350 mm
m6i phfa.
Tren ru4)t cap phiii d;}t Val'!t chcl.n va nua thAn h4)p n6i phai dugc danh
ben trong va ben ngoai bang gie t4m x1ing tdng, axl!tOn benzen va dau
rira a nhi¢t d4) 120 + 130°C.
Sau d6, tren khoang cach 55 mm tfnh tu dAu m6i ru()t cap b6c bb vo
chi, th8.o ga va ngAt bb cac bAng gilfy cach di¢n cua nbA ch€ IAn lugt theo
tung dai.
147
dic ru(Jt duqc b6c h€t each 16ng vao gills 6ng 16t n6i va
each hb 10 mm vai lap cach clla ru(Jt cap de han. Truac khi han dn
quofn m(Jt lap sgi amiAng tren lap each di¢n b ch6 ranh gi6i gilta vo cach di¢n
clla ru(Jt cap va ru(Jt cap cach 6ng lot n6i m(Jt khoiing 4 - 5 mm.
Dung que han thi€c de han 6ng 16t n6i Mng d6ng v6i ru(Jt d6ng cua vb cap
Mng each han r6t vlto 16 r6t han clla 6rig n6i. Sau khi han 6ng I16i tily
nhanh cac vAy han va danh nhan each Sau do thao bo lap
sqi amiAng va ki(!m tra d(J clla m6i hAn trong 6ng n6i.
Sau khi han xong dn b6 sung dm bAng cach b vi trf han m(Jt
mang tam bAng ballg rul6 giofy cach di¢n d6 cach di¢n duqc ham
nong. Khi 6ng 16t n6i mang ngu(Ji tai 50°C dung dua UIy cac vAy han,
cac ch6 dn sui va rira 6ng 16t n6i dng voi ru(Jt cap nam vai
no bang dliu each hAm nong.

125 mm theo tung cofp cho hlnh 4-41.
Sau khi han 6ng 16t n6i ti€n hanh b6c bb vo chi clla tUng dl1u cap dugc n6i
m(Jt dai 180 mm.
Tu mep cat ella vo chi lui 15 mm bat cat dlit cac bAng cach
di¢n bang each dung dAy tbep manh c6 qua d(! gift va xeS dlit.
Sau khi da b6c h€t cach clla tung dliu cap thea cA'p, dung dao c6 cft
de h,:!n ch€ d(J sau dt do,:!n vo chi vai chieu da.i 145 mm; luc nay thai
chua b6c lap bang giA'y ban dAn de bao cho cach tranh bAn. Mep
cua vb chi phai dua tran.
Truac khi bQc cach di¢n phai d(Ji s,:!ch do,:!n tach b6c bang dl1u cach
di¢n hAm n6ng.
Vi¢c bQc cach di¢n ch6 n6i duqc ti€n hanh bang cach qua'n bQc cac bang
each IA'y tu eac cu(Jn cach ban (gQi 1a puli) va cac
giA'y cach di¢n ban (gQi Ill. ru16) dJ!tlg trong h(Jp kin duqc ham nong
tai 60°C.
Vi¢c chen kin cac khe giua eac lap cach di¢n duqc tach boc theo duqc
thl!c bang cach qua'n cac bAng each di¢n ban 5 mm Hfy tu cac
puli giily cho tai khi quA'n bang duang kfnh clla 6ng n6i.
Sau khi quiln ti€p cac hang each co ban r(Jng 10 mm la'y tu puli
gia'y quoin 6ng n6i va quofn nhieu lap chen kfn cac khe tach b6c
148
theo e:fp eua toan bQ dOl)n nOi va tc1ch b6e nhu khi lAp dl}t cae hQp nOi clip 6 va
tokY.
Sau khi toAn bQ nOi duQ'c b6e tlich d5 qu:fn xong elie lap ec1eh di¢n va
qu:fn lap gi:fy elich di¢n thlmh Ong hlnh trl,I cho t61 khi duang kinh clia n6
bang v6i duang kfnh cua clich di¢n cc1p theo n.ha chI! tl)O (hlnh 4-42 va 4-43),
'"
HillJr Qufn bQc cAch di¢n ch6 n6i clip 35 kV
1. lOp qual! gify dcb di¢n tlr putt ban rQng 5 mm; 2. 6ng l6t n6i;
3. lOp qufn gily c4ch til' puli biln rQng 10 mm.
Hi"" Up c6c 6ng dch qufn bAng gitfy c4ch di¢n
ban Ur rulO gi«y kbi quln c4ch di¢n hQp n6i cip 35 kV.
1,2 vA 3. c4c lOp clicb di¢n qutfn III puli gify.
5. Nol hqp d'u cap (ph1;u cap)
a) Phlu cap bang tMp
Pheu clip dung de bit cac tHu clip 11!c c6 cach di¢n gia'y di¢n ap 1 - 10 kV
trong nha khO rlio. Phc!u cap duQ'c chI! tl)o bang thep 111 qu:fn theo hlnh
Ovan (hlnh 4-44) hol}e hlnh trbn (hlnh 4-45).
De k(t thue e4p tOi I kY thulmg dung pheu c4p c6 klch nhel (hlnh
4-46).
Pheu cap 0 van va tron dUQ'c kin bang nap tr!n d6 c6 khoet 16 de 16ng
elic ong su 16 de r6t keo cach di¢n. PMu cap kfch thu6'e nha khOng c6 Hip
khOng co 6ng sd' d!u ra. cac kich thu6'c pheu clip cho trong bang 4-4.
Ci'tn phai 16ng di't:u cap qua pheu cap dii duQ'c lau ehui cAn tru6'c khi
b6c tach d!u cap thea phuong phlip d5 dUQ'c trlnh bay f:J cae ph!n tren.
149
Bdng4-4
KlcH THVOC PHtu cAp
Kich Ihu&c, mm
Kit!u SO" hlqng vlI ]iii
C
pMu _
2
c,"p, mm
A B H
d, h,
B.
"""
ruQI ruOI
PMu c,"p kfch Ihu6'c nhO
Sa ruQt B6n ruQt
.
MfB-1 t6'i 16 l6'i 10
"
'0
130 30 70
2'
20
MfB-2 25;35 16;25 100 60
"0
"
7'
28
2'
.
MfB-3 50;70 35;50 110 67 170
4'
80 32 28
MrB-4 95-150 70-120 134 82 200
"
"
38 34
cap hlnh Ovan
Ba ruQI Sa ruOt
3-6kV 10 kV
BO-l toi 16 -
'"
96 m 40 80
4'
-
BO-2 25-35 t6i 16 180 112
2'0 4'
"
'0
-
BO-3 75-120 25-50 212 130 300·
'0 9'
60 -
BO-4 150;185 70-120 244 148 340 60 110
"
-
BO-5 240 150;185 264 162 370
"
115 70 -
BO-6
-
240 282 172 39' 70 m 75 -
.
pMu cap hlnh IrOn
Ba ruOt
3 vIi 6kV JOkV
BK-I toi 16 - 118
-
190 40 70 40 -
BK-2 25-50 loi 16 131 - 210 45
7' 4'
-
BK-3 70-120 25-50 152 -
2'0 '0 9' '0
-
BK-4 150;185 70-120 174 - 280 60 100 60 -
BK-5 240 150-185 189
- 30'
6'
110 65 -
BK-6 - 240 202 -
32S 70 120 70
-
150
Hilfh 4- 44. cap Ovan d6i Wi
cap ap 3, 6, 10 k:V
I. cap; 2. da.i n6i dfl; 3. mia dai ISp;
4. dai ISp; 5. nap pMu; 6. nilp 16 rot cach
HbJh 4-45. PMu cap tron dlSi vm
dp3,6,IOkY
1. nAp'pMu; 2. ph.!u cap; 3. dai nOi dfl;
4. nLm dai 6p; 5. da.i 6p; 6. nAp 16 rot eAch
Sau khi b6c tach bo dai cach cua rm)t clip tic!n hanh tach roo. cac ru¢t
u6n sao cho ci'ic ru¢t cap cach nhau giUa cac trvc khi chui ra khoi pMu
cap. Khi d6 ban kinh u6n cong cua ruQt cap kh6ng dugc be han 10 Ian duang
kinh" dAng trt cUa ru¢t cap khi lAp vAo pMu 0 van va khOng duqc be han 10 Hin
cao cua ru¢t cap hlnh qUlilt khi lAp vao pMu ci'ip trbn.
Sau d6 danh V! tti 6ng sa tren ru¢t cap va b6c cach han
ru¢t, d6ng (nhOm) cua cap v01 d4u c6t. Khi lAp cap. lip 6 va 10 kV
cAn dQi d!tu cach da: duqc ham n6ng lam Slilch b6c ti'ich. Sau d6
3 + 4 lap bang cach ban rOng 10 - 20 mm. Til' vi tri duai cua 6ng sri
mOt dOliln 50 mm thea t01 d4u ci'ip tic!n Mnh qua'n bang dfnh nhl1a
151
bang vai tam san each c6 lap keo dan.
Toan philn cap duqc b6c tach phai
bQC ll,li each
Day n6i da't duqc vOi vo chi
nhOm cua cap bAng dai day th6p rnl;l kern va
han ll,li. 16ng cac 6ng su va nAp
pbeu cap phai dam bao sao cho khOng lam hu
hl;li each di¢n.
Sau d6 tie'n hanh dO dily san cach
biturn n6ng chay vao pheu cap thea 16
r6t. Truac khi dO san cach di¢n phai pbeU
cap len t61 50 + 60
0
C bang den khb.
b) Bit kin ddu cap being each quan bang
val, s¢ day lIa scm gliptan
cac ditu cap khO bang each
tAm dAu cach di¢n ap t61 1000 V
dung cac bang vai sqi bOng. sgi day va. san
cach di¢n duqc dung de: lap trong cac nha
khO rao.

Hinh 4-46. cAp nhi) dung cho
cap 16i I kV
I. Clip; 2. dlli n6i dil;
3. nua dai 6p; 4. dai 6p.
8
7
Cac ditu eap duqc b6c tach de: bit dau
cap khO duqc tic!n Mnh lUang tl! nhu khi
Up pheu cap. Cac ditu cap duqc
b6c trtin va. 16ng 6p vaa trang cac ditu c6t
(hioh 4-47).
3

152
Hlnh 4-47. Ollng U.p bjl kin dtiu dp di¢n
16i 1000 V Mng deh quin bang vai,
sQ'i day vA san gliptan.
1. dAy n6i da:t; 2. vo chl ho@:c nMm;
3. cach dai cua celp; 4. 16p sQ'i bOng chen mep
vo chll!m san keo celch di¢n. 5. J6p chen bil dAu
tien bAng sc;ri day U(m san dch 6. 16p chen
Ihu- hai tUang 11/: 7. hai 16p bing viii sgi bOng lam
deh di¢n cO 50% dU'gC che vA phu bAng khoang d
cac 16p san keo Clich di¢n vA san keo lrong su6t.
8. J6p cach di¢n chen bAng bang vii sgi bOng tam
san each di¢n giih eac Uip dugc phil bang san keo
gliptan; 9. dai bAng dAy b¢n trim phu san alfan.
c)Uip dgt cac h9P ddu cap MK - 35 cap 35 kV
ac hQp cap kifu MK-35 dung
kft thUc cAe dliu cap 19c c6 tift t11
70 - 150mm
2
35kV trong
trai d6i voi hrm c6 trung
Hnh clich
HQp nOi (hlnh 4-48) g6m c6 d€
bang d6ng thau c6 tl I, su cach 2
e6 cac bfch bang gang, ch\lp bang
d6ng thau c6 ti€p n6i dil:u ra 3 6ng
16t n6i bang d6ng 4, bO ph$n bit dO
bAng dAy d6ng u6n cong 5,l6p nga.n
caeh bAng cAch di¢n qulfn bAng ba.ng gilfy
each llfy tlr ruiO c6 16p man chAn 6,
vbng chI 7 va nut bang dOng thau 8.
Hillh 4-18. H¢p ddu n6i MK - 35kV
I - de h¢p ddu n6i;
2- sli cach di¢n c6 cac bfch;
3 - ch\lp c6 tilp n6i ddu ra;
4 - 6ng 16t n6i lie'p
5- bQ ph.n bii. co din Iheo nhi¢t d¢;
6 - lOp ngao cl'ich bang bAng dch
di¢n quAn hinh cOn va mAn chAn;
7 - vang d¢m chi;
8 - nul ddng thall.
b6c tI1ch cae dliu ra tic!n hanh thl!c thea kfch thu6c A (hlnh 4-49)
sao cho dam bao duqc blin kinh u6n cong ruot cap theo yeu duo Ban kfnh
nay khong duqc nha han 12
Ian duang kfnh cua cAc ruOt
cap ca vo chi. Danh dlfu
kfch thuoc;: A va qulfn dai r(lng
5 mm bang dAy tbep m ... kem
c6 duang kfnh 1 - 1.5 mm trtn
d6 r6i b6c 16p phD bang sqi
day til
m"h 4-19. B6c tach cac J6'p vo phil.
bao v¢ cap 35 tV
1. dai quAn lItn 16p vo phil. sQ'i day;
2. dai quin vo IMp.
153
Tir lap dai qua:n dgu danh da:u ml)t d.ch 50 mm til!n qua'n
dai thu hai bang chinh dAy tMp do. Sau d6 tir dAu d.p t<1ch x6 vo tMp qua:n
tron va cat l:J sat dai qUAn thu hai. PMn vo thep con dl1Q'c rira
bAng xang.
Khi hOc c<1c vb phu bao v¢ toi lap dai thu hai ti€n hanh t<1ch rul)t cap thea
V! tri va cAt thirs thea dai.
LAp vong dem chi vtt tUng rul)t bqc chi re va Hip dl! n6i c6 be tl
va lap su cach dien xu6ng 500 mm dm,i cat vo chi va ktrp kl!t
ca:u dO' Mng dAy kim
Sau d6 vo chi cua dp khAc ml)t vet lam chuan c<1ch dliu c<1p
m"t 55 mm va boc t<1ch vo chi t6i ch6 d<1nh da"u chuan, hOc dc bAng
gia"y cach dien va bAng ban dAn mliu den ; mep cua dch dien qua:n m"t
lap ngAn bAng dAy sqi ben sQ'i arniAng. Kich thl10c dB. dl1Q'C trong truOng
hqp n6i rul)t cap bAng phl10ng pb<1p ep til!p xtic. Khi n6i rul)t cap bAng phl10ng
pb<1p han c6 6ng 16t n6i thi thay kich thuac 55 mm bAng 50 mm. Dung" que
htm thil!c han phu ru">t d6ng trlin va n6i vai 6ng 16t n6i bAng phuong pbap
han. Cac ch6 nha:p nh6 cua m6i han dung dua, dua phAng.
Trong qua trinh han do d6t nong m">t pMn cha:t tam b! chay ra khbi
ru(>t cap, vi sau khi han clin phai biJ. pMn hao
h\lt nay bang cach qua:n pheu Mng gia:y dch dien
cap" da'u vo chi cua cap va de trong 15-20 pMt.
dUQ'c ktrp bang dai dAy ben (hinh 4-50)
va d6 dgu cach dien cap ham n6ng tm 120 +
130°c. Sau d6 16ng 6ng n6i vao sat pMn cach
dien, dung dgu cach dien cap d(li rira s{lch bl,li bAn
va til!n banh b6c t<1cb cac dgu cap. Danh da'u tir
dgu 6ng 16t n6i cach 4 + 24 mm, cat
kha'c tron tren vo chi va hai kha:c dqc cach
nhau 8 + 10 mm. HOc '0'0 chi cat kha'c nay
bAng kim phAng r6i b6c til!p vo chi. Lau
vo chi con bqc lOp gia:y ban dAn, nhlffig
khi d6 gift l,!-i do,!-n vo chi 5 mm g4n mep '0'0
chi. Ti€p thea lui Il;li m"t do,!-n 15 mm ttt ch6 cAt
vo chi qua:n m"t lOp gia'y dch dien ttt rul6 gia:y c6
ban r(lng 300 mm, r6i d"i raa cach di¢n gia:y bAng
dgu cach dien bam n6ng 120 + 130°C.
154
Hinh 4-50. Bd sung tbanh ph!n
cMI tAm chay ra til ruQt Clip khi
han 6ns 16t n6i li!p xuc.
t. pheu sung;
2. 6ng 16t n6i tiip dc.
Cac ru(?t cap duqc gulfn dai trtn cach bAng day sqi bOng tgm dau
cach trtn dOl.ln 45 mm til dl1u 6ng 16t n6i. Sau d6 dung sqi day tMp manh
co gull. gul'ln guanh cach clla ru(?t cap rOi b6c xe cach m(?t dOl.ln
dai 40 mm.
o duai hlnh cOn clla cac lap gulfn each duqc gUlln man che bAng
day ca.p nh6 bAng dOng ml.l thi€c co duang kinh 2mm. Khi do gulin trtn vo chi
3 - 4 vong dllu titn va han ll.li bAng mo han thi€c. Man chan duqc gUa'n thanh
m(?t khoanh tron (c6 duang kinh trong 53 mm) gUlln bAng 6ng chI c6 duemg
kfnh 3 mm.
Khi him xong tai clla b6n sqi day vai vanh tron, dimg d iia phAng
dung gic1y nhap danh cho rOi guc1n day sqi bOng cach de
che ll.li. Oic lap qulfn chOng ella day vai sqi bOng phai dam bao sao cho duang
kinh trong vanh tron gUlln cac lap day sqi bOng bAng 50 mm, con duang kinh
ngoai - 72 mm. Tl.li b6n vong day gua."n duqc han ella vanh tron pbai nAm
be clla cac lap gulln man che. Vanh trcm duqc vaj man che bAng
m(?t vai vang cac sQi day cap d6ng nhc (c6 be r(?ng 15 mm); ktai d6 dau cu6i
duqc han v6i cac vang day clla lap qul'ln titn.
Lap da.u titn clla
man che c6 ban r(?ng
10 mm duqc han ll.li su6t
chieu dai tu dliu vo chi
t6i vanh tron. Sau khi
dung diia va gilfy nhap
danh phing be
man che va each
duqc rira sl.lch bAng dliu
each ham nong tOi
120 + 130°C. Sau d6
trtn vo chl khac danh
2 I
Hi"" 4-51. Sa d6 n6i cae 16p b6e tlieh cap
"oi cae ehi titt eUa h¢p n6i MK - 3S
1. b¢ tl gAn M hQp n6i; 2. kh6p 6ng n6i
dl'lu V! trf d€ h(?p n6i va lAp ti trtn d6 d€ 6ng n6i (hlnh 4-51).
Khi lAp xong phlln duai cua h(?p n6i, dung cach ha.m n6ng d(?i
fila m*t trong clla h(?p n6i. Dau, san cach duqc r6t vao h(?p n6i gua khap
6ng n6i 2 khi rna vito
155
Vong bit bang chI dUQ'c liip thea ban vi! lap va dUQ'C han v61 de' hQp
n6i va vo chi cua cap.
BQc sU' cl1ch di¢n bang gia'y cactOng ami21ng, sa'y n6ng sa t61 50
0
e sau d6
r6t son cach di¢n dlIQ'c hAm n6ng tai l40
0
e vao hQp n6i,vi¢c dO r6t ph8i thl!C
hi¢n ba b6n Mn. Sau khi dO, miic son cach di¢n pbai cao han su 10 mm.
Sau d61l1p pho1n trtn cua hQp n6i va nut d6ng thau bang cach Un thit!'c.
Ep cac dliu c6t vao cac dd n6i da't bat chUng v61 bu lOng n6i da't
cUa hQp n6i vii. n6i vai ke't ca'u n6i da't. Day dAn dung n6i di¢n vo tMp,
vo chi cua cap vi trf n6i da't tren ke't ca'u do noi hQp dliu n6i.
d) Liip dfjt cae hqp delU cap nhlla dung cho cap PE. PVC, XLPE. EP

D<)ng n6i k€t thuc cac doiu cap bAng cac hQp (6ng) n6i nh1!8 dung cho cc1p
mQt ru(;t vA ba ruQt cho trtn hlnh 4-52 va 4-53.
156
- Ccip mQt rUQt
o
D4u c6t
60g khOng d6ng chinh
6ng cil.inh Ung su;{t
ChllP ch6ng mIl,,; muu
Lap san dAn
Day n6i d!!1
b!ng bit kin
(tenninal)
(Sealing tube)
(non tracking tube)
(stress control tube)
(rain cover)
(conductng paint)
(earthing wire)
(sealing tape)
Hinh 4-52. I nap Mp (6na) n6i ke'llnuc d4u clip mOl ruOt
dUng cno c4p bAng PE, PVC, XLPE, FP.
- cap ba ru¢t
DAu c6t (terminal)
6ng bit kin ddu cap (Sealing tube)
6ng d6ng chlnh (non tracking)
Dng chinh U'ng suat (stress control tube)
Lap san dAn di¢n (conducting paint)
Ch\lp ch6ng nuac mua (rain cover)
Da.y n6i d!ft (earthing wire)
6ng ngiln each (Dividing tube)
bang bit kin (sealing tape)
Hinh 4-53. Up 6ng n6i ktt thuc d.1u cap ba ruQt dung cho cap each
bing PE, PVC, XLPE, EP.
Cac Ji¢u chinh dung cho vi¢c lap dic 6ng n6i Mng nhl,la dung ket
tMc dliu cap (h¢p dau cap) g6m c6:
1 - d!lu c6t. 2 - 6ng khOng d6ng chinh hay khOng hi¢u chinh; 3 - 6ng b!t
kin d<iu cap; 4 - 6ng dieu chinh -ung sulft; 5 - chl,lp ch6ng nuac mua; 6 - Mng
c6 lap san dAn 7 - ba.ng kin; 8 - day n6i da't; 9 - day qua'n dai; 10-
thiec him; 11- keo dan; 12- Mng nhl,la PVC; 13 - keo gan silicOn; 14- 6ng
(ch1,lp) ngan cach phan chia ba ru(>t dung cho cap ba rul)t. S6 IUQ'llg ch1,lp
ch6ng nuoc mua dung nhieu hay it ph1,l thu¢c vao dp di¢n ap cua cap.
Vi¢c gan va c6 djnh cac 6ng nhc) keo dan va keo gan silicOn, ha cac
dOiJ.n 6ng n6i tren den kho cho deo ra va miet dan gan d!nh hlnh.
157
cAu H61 ON T.?P CHUaNG 4
1. di¢n cOog nghi¢p ciic yeu chung khi Idp di¢n cOog
nghi¢p.
2. L1!a chQn kha nang lAp m<.tng di¢n cOng nghi¢p, ciic eua cae
oba xuang, cae giiii phap ky thu4t do luu y.
3. Cae hloh thlic lap duc:mg ccip cae tieu chudn ky c!in quan tam.
4. Nhung dieu c!in quan tam tpem trong thi cbog lap m(lng di¢n cOog
nghi¢p.
5. Bi¢n phap n6i cap yeu cliu ky chung.
6. Cae h<).og ml,lC cOog vi¢c clio th1!c hi¢n khi n6i ccip h{1 cip, ccip 6-10 kV, cap
35 kV va nhfrng clio htu y.
7. each n6i hi)p dau cap va ktt thuc dJiu cap.
158
ChU(fJig 5
LAP £lAT MANG UIOI £lIEN DAN DUNG
., . .
vA CHIEU SANG
§5-1. DAN Dl,lNG
dan dl,mg IS. mc;ang di¢n m¢t pha hc;a tip cung ctfp cho cae
pht.J tai sinh hOl.1t dAn dl;log va. phI,! tiji chi€u sang.
tai dAn dl,mg bao g6m cae loc;ai qUl.1t ban, quc;at tra:n, qu .... t thOng
gi6 va. lam mat, cae may lc;anh, may dieu hoa nhi¢t d\>, may bam Duae. cae bloh
dun nUbe nong lc;anh, Mp 10 suai, ban Iil va cae loc;ai dung
trong chi€u sang nhu den sqi d6t, den huynh quang va. cae den compact
hi¢u nang cao).
ap cung ctfp cho phy. tai dAn dl,mg til lip pha 220V.
Cae d¢ng cO di¢n dung trong cae thi€t bj di¢n dAn dl:lflg ngay nay chu ye'u
la. dt)ng co m¢t pha kieu tl,l di¢n.
Mc;ang di¢n dAn dl;lng ngay nay thuang dung cae dAy dAn bQc deh di¢n va
cae dAy cap m¢t pha bQc each di¢n bAng nhl!a tdng hgp Io .... i XLPE bQc VO
cach di¢n pvc. Cac duemg cap va dAy dAn c6 the he, ngoai trai
trong trong vach wang va trAn nha l6ng trong cac 6ng
thep, 6ng nh1{a ho.
N6i t6m l .... i. m .... ng dien dAn dl,lng dung cap va. day dAn bQc cach di¢i! It!.
chfnh vi¢c lAp chit ye"u Ia. Idp cac dUOng dAy lo .... i nay.
1. Phy tal di,n din dyng
PhI] tai di¢n dan dl,lng bao g6m cac thi€t bi di¢n m¢t pha nhu:
- Cac lo .... i den di¢n (den sqi d6t, den huynh quang .. .);
159
- Cac IOlj.i qUlj.t tdn. qUlj.t ban ... );
- Til llj.nh. may hba
- May bom nu6c;
- Cac thi€t bi dun n6ng (binh nong llj.nh. noi com dien, lfm dien, b!!p dien,
ban la, Ib suoi, may slfy t6e, Ib vi s6ng .. .).
De elip eha cae thi€t bi nay thuang dung cac day dan b9C each
dien bang nhl!a PVC hoijc hai ru¢t c6 ti!!t dien I + 6 mm
2
tily thu¢c
vao eOng sua"t ella thi!!t bi. De bao ve va d6ng elit ml.lch dien dung cOng tae,
ap to mat va diu chi. De la"y clfp eha thi!!t bt di d¢ng dung cac 6 dm dien
5 + lOA ...
2. So do vii phuong ph6p I£p 11td; di,n trong nh'
Ng-ay nay thuang dung phuong pUp Hip day dAn kin trong tuang
tren san, tren tnin nha de dam bao my quan.
Day dAn di.it ho ngoai khong khi khOng eho phep tren eac xa dam va
cae k€t clfu boing sat thep ma ph iii tren c.ac puli SUo
Day dAn kin trong tuong, tren san vb. tren tnin nha M dam bIlo ch6ng
am va tranh tac d¢ng clla hoa ehoft cho v6'i vua gaYtlen,dAn t6i lam ml.li ml;le vo
b9C cach di¢n phiii duqe lOng trong cac 6ng nhl!a, 6ng tnep don giiin 16ng
trong cae 6ng gen each dien.
Day dAn dung day b9C each dien PVC. Vi¢c Hlp di.it dAy dAn ngam cho
pbep giam duqc sO' kho khan trong ·cOng giiim duqc chi phi nhan
cOng va chi phi kim IOlj.i mau.
ch9n sa do va hlnh thuc Hip phl:l thuQt.. vlio ca"u true cae phan Iii
ella nha va bang b6 tri thiit bi trong nha.
a) Di!t ddy ddll Ilgam theo S(l do' hlllh tia
Day dAn d4t ngam trong lUOng, tren tmn thea so do hlnh tia (hinh 5-1)
duaag day b9c eaeh PVC caeh cao su Mng trong 6ng tnep
6ng nhl,la. Tit du dao du ehl, ap to mat t6ng eua nha day dan duqe
thanh tung nh6m rieng re d4t thea tnin ciia Uing tren theo duang di ngin
nhat toi cac 6 cam va eae diem treo den (ding co the di dQC theo tuemg ngan
caen hOi.ie M xac dinh so do di day khi dn sua chua). So d6 nay eho
pnep lap dun gian, giam chi phi day dAn va gbim chi phi cac khac.
160
Hill" $-1. So d6 day dAn d .. t ns'm (kin) thea hlnh cia
b) Di# ddy dtfn ngdm c6 cac nh6m cung cap cho cac d c&m rieng va cac
ditm IreD d ~ n riing
Cae da.y din d,"t nglim eung cip cho tirng nh6m rieng ci1c 6 cAm va diem
treo d ~ n (hlnh 5-2)
11" - KTLOO
\J
I
,

·_·_·_·r
day dAn ~ trong 6ng thtp h ~ c 6ns nh.,ra thea t:r!n cap cho den ;
day dAn d4t trong 6nS IMp hoQ.c 6ng nhJ!B. thea trill cap cho IS cam
day dAn c6 cAch d i ~ n PVC d .. t trong phOng bEp vA phOng v¢ sinh.
Hid $-2. So d6 day dAn d..,t kfn theo tr'n va sAn vm ngu6n cung cap
rieng re cho c4c dtn vii. 6 dm.
161
c) D{lt ddy ddn trong (j'ng trim ho{lc d{!t di sat Iran va men theo goc tilting
sat Iran.
Phuong phap nay duqe dung n'ng rai. de thi c6ng U.p de sua chua va
thay the khi xay ra song kh6ng dam bio mi quan nhu phuong phap
ngAm trong wang va tr!\:n nba.
,
,
,
,
,
,
,
$
,
,
,
,
,

Hi"" 5-3. Sa d6 di day 16ng lrong 6ng ming d4tt Slit trtin
Cong tAc den nen b6 tri a dt) cao 1.2 + 1.5 m. 6 ca.m nen b6 tri each
nl!n san nha 0.3 m M tninh am va do vu6ng da.y khi cam di¢n cho cac
thiet bi di dOng.
162
e
,
,
,
,
> :
,
II
Day dAn di sat IrAn


Day dAn di dl gdc lUang vt. trtin
Day din ca:p cho IS ca.rn di¢n
_ • _ • _ DAy dAn clp di¢n cho 6 cam di¢n di slit trAn ho,c di ngtirn thee slm.
nin nM bo4c di ngAm men Iheo lUang.
Hinh 5-4. Sa d6 di day Idng Irong 6ng bo4c rni!ing nhl!3 d/!.I M thee
csc gdc sal min vt. tllt'mg. ngu6n ca'p cho den vA IS cam lAy Ilr clic day ritng.
3. SCI do dl,n trong nhi!
MI.mg trong ph\lc V1,I cho sinh Ill. mQt pha hai day
(day pha va day trung Hoh) la'y re nhanh tu dttiJng trl;lc ba 'pha b6n day
380/220V.
De cap cho cae tang Dba, cho de phong cling nhu ca'p cho thi€t
bhthttang dung duong tf!,le co cae m<.tch re song song. De cho lap
va sua chua khi c6 sl! c6 duiJng tIVe tdng va cae m<.tch re,.citn b6 tef
cae thitt bi dong cAt va baa (diu dao c.!l:u chl, ap t6 maL.). tranh danh
lira a cae m6i n6i do ti€p xuc khOng t6t dung cae hQp n6i day a ml,lCh
USng va ditu nhanh reo Vi¢c dung cae h(lp n6i- day con t<;l.O ki¢n cho vi¢c
phan d0<.tn va c6 cae day xay fa hu hong sl! c6 de sua chua va
thay th€JkhOng aoh hulmg tran Ian tOi 51! Uun bloh thubng cua cae dO<;lD
day khac.
Sa d6 baa v¢ d6ng ca.t phan b6 tri a dau cac nhanh re
hlnh 5-5.
dO,
1)
Ap to mat hay
c6ng mc ta
haicL/C
(1 cl,IC auc;tc bac
2 cL/C
+
T
1 chi trl,"
day pha, 1 thilt bi
pMn I:rt!n
day trung trnh .
h
1 ap to mat hay
-OOng tl1c to ngl1t
aon cl,IC I:rt!n day
pha, 1 thjtft b!
pMn trAn
!:My trung Unh.


Ap to milt hay
cOng ta
hal cl,lC
thao al/QC.
Hi"h 5-5. So d6 dlIang It\le vA re nhanh song song mQt pha cO thi!1 bi bao v¢,
dOng cat vA ph!n i:J d4u nh2inh reo
118 - KTlOO
163
Sa d6 c!p cho den. qU':\t va c;ic 0 cAm cho cac thi<!t bi
sinh cho hlnh 5-6.
Wh
Who COOg td
All 10 mat I&g

____
M,ch qu,t va
eni'" Si1ng, tift
ddy dAn 1,5 mm"
M,ch c6c /5 cdm fiAt di$n
2,5 mmt.iI nha bIp, budng
14m va cae pt,Ong
---------
- ""-
B60 .... va ng'l iI day pha.
seS a;dm m8 18 8

• •

6 c6m eno may
6 cdm choi)4P
Mfdl sWllrung tam
Hi'" 5-6. Sa dIS cfp cho qu,t trlln. vA e4c d elm
cho clie bj sinh hOlj.t di dQng
§5-2. sa £)6 SANG
J
mAc cho cac sing trong nbA, ngoAi SO' deS thbng thU'O'og
con sir dt,mg c;ic SO' sau :
1. Sa d6 dOi n6i den k6p dung cbng tac hai ngii d6ng cAt mQt V! tri
d6ng .d.t hai den.
164
SCI 0'6 khai tri&n
1
ill
I
,
T
,

,
,
()
I 1
mllh 5-7. Sa dO dong dt hili den b hili vj trf kh4c nhau dung mOt cOng tAc hai nga.
2. So do mA.c den n6i ti(p khi Slr d1,lng den tIOV mAc vao 220V vt.
sa,d6 mAc den song song khi den c6 cung ap.
mac n6i U!p
1.
I
Hillh 5-8. So d6 mAc den chie"u s4ng n6i tiep vi song song.
3. So d6 mAc den chi(u sang xau chuOi dung a vj trC Day c6 tAt
ddng thai dng cho a vi tri khat.
Sa d6 khai iIi4n
.L.
I
T
SCI 0'6 ki6n true
,
J
*-
«
'f
c;:
mllh 5-9. So dO mAc den chitu s4ng xliU chu6i chitu sling c4u thllng.
16S
,
166
4. So dO ngat m¢t b hai noi khac nhau.
Htnll 5-10. So d6 ngat m/)t mll-ch 0 hai vi tri
5. Sa dO mac den c;1u thang dan gilm
Ht"l1 5 -11. Sa d6 mac ca:u thang dan gian
6. So dO mac den huynh quang va den c6 kbf
HUYNH QUANG
I: GOng tac

C6 cuQn cam dung d4
(Chan lut1 slillU,
L
I
f
C6 6n bAng biAn IlIp lif ngau tcr lim
(CMn iutl may biAn IlIp)

Hinll 5-12. Sa d6 mac huynh quang vA di!:n c6 khf
2 (fen hu-ynh Quang : so (16 kep
t-
I --<-----
co KHfT: mlly biAn ap Ilr lim n6i
Hinh 5-12. Sa d6 mic den huynh Quang vA den co khf
§5-3. sa £)6 CUA MOT s6 B!
SINH HOAT DAN Dl,ING
1. Qu,1 mlly b<lm dltn
Ngay nay qU"!-t va may bam phl,lC vl,I cho sinh hO'"t dan dl,lng
thuang dung d(mg co m(lt pha c6 tl,l khOi d(Jng.
Cac d(lng co c6 vong it dung do cosCj) thllp, tdn hao c6ng sullt b
r6 to lon, m6men khoi d(Jng k6m va kh6ng dn kha nllng qua tai thllp.
D(lng co m(lt pha c6 khcri d(lng cho tIen hlnh 5-13.
-
-
c"
c"
.J bJ
LV
c..,
LV
KO
KD
Hinh 5-13. Sa d6 dau W khOi dt>ng
a) mA.c c6 jjnh eLY; b) II,! c6 djnh C
LV
vii tg khai dQng C
KD
167
D¢ng co g6m hai eu¢n dA.y: eu"n lam (LV) va eu(m khiri d(mg (KD).
Cul)n khbi dl)ng trong ml)t sO ranh ,ella stato sao eho sinh ra m¢t tit thOng
voi tit thOng ehinh ml)t g6e 90° va dong ehl,lY trong eul)n khbi dl)ng
.v6i dong ehl,ly trong eu¢n dlIy lam m¢t g6e 90°
thai gian) tl,lo pha tl,lo nen mOmen khOi dl)ng d¢ng ca.
TV e6 the mile cO dinh gQi la tv ngam hay tv lam DOi voi cae
dl)ng co khbi dl)ng nhu may bam, may nen khf ngoai t\l tam
(C
L
y) m!e cO dinh con m!e them ty thu hai song song voi t\llam vi¢e gQi ta t\l
el10ng bue hay t\l khbi dl)ng (C
KD
) de tling kha. nling khbi dl)ng ella dl)ng ca.
Ty khbi dl)ng chi dUQ'e d6ng trong thai. gian khOi dl)ng, khi khbi dl)ng xong ty
dUQ'e t1,l' dl)ng ng!t ra nha eOng tAe K. ThOng thuOng K la tic!p diem d;}.t trong
role khiri dl)ng (role dong role ap thft'p).
Gia ty tam vi¢c e6 the de dinh gAn dung thea eOng thue kinh sau:
Idm
C
Ly
l.600
U
,1JF
Trong d6, Idm dong di¢n dinh mue ella dl)ng co, A;
U - ap ella 11161 mAc vao, V.
Gia tri t\1 khbi dl)ng dUQ'e :de dinh dung thea t1,llam
C
KD
= (2,5 + 3)C
LV
Di¢n ap dinh mue ella t\l tinh theo:
U
dmc
1'::1 (1,15 + 2,2)U
Vi dV, de dinh t1,l Hlm vi¢e va t\l khOi dl)ng mAc eho d¢ng co 1 pha e6
eOng suift 250W di¢n ap 220V
168
+ Dong dinh mue ella dl)ng co:
250
+ T1,l lam
+ T\I khbi dl)ng:
+ Di¢n ap ella t\l:
IdmD = - 1,14A
220
1,14
C
LY
= -.1600 = 81lF
220
C
KD
= (2,5 + 3)8 = 20+ 24 MF
U
dme
= (1,15 + 2,2)220 = 250 + 484Y
+ ChQn tl,l:
PTX·K
2.Tu
C
LV
= 8 I'F
C
KD
= 251'F
U
dmc
= 500V r---------,
KD·BV F==i=::;-j-tr''J:c,;:
Trang bi di¢n trong til g6m c6
m(lt d(lng co may nen, m(lt thermOstat de
chlnh nhi¢t dQ bu6ng va. mQt
den chi!!u sang cho til. Dong co mlly nen
c6 m(lt role khbi dOng va bao v¢.
Set d6 dQ'n gian cUa til cho tren
hlnh 5-14.
co biin, til c6 chuc nang giOng
nhau c6 so d6 di¢n gi6ng nhau. Co khc1c
nhau chi khac nhau role khbi d(lng duqc
su dl,mg va khac nhau mJ!.t b3.o v¢.
TA't ca cAc so d6 c6 tM them cAc
DQngca
may nen
Va
r"--J...,'II'
I T·110 I
L ________ :...J
Thermostat
nA'p
dft
NOt
0
'"
-
0
cl
.,
cho qu"t dim ngU'ng. qu"t dan bay Hillh 5-14. Sa deS dO'Il gian cua tu h,tnh
hoi, day di¢n tro lam a:m vo til M trAnh
dong bang Jam dinh cUa til. den bllo til dang dQng, dang c6 di¢n. dang xa
dA hoi,i.c da chc! de) nhi¢t dO nao d6. cac thic!t bi duqc mac song song vAo
ngu6n bang cAc he)p da:u di¢n. Day di¢n dung trong til la dAy c6
dQ tin ta't cao, day dan, dAy dOi, dAy ba ruQt co.cAch di¢n ra't dam baa,
roe)t dAy dan li\ day sqi va c6 ti!!t di¢n 100 hQ'n 0,75 mm
2
. So d6 til
l{lnh Minsk cho tren hlnh 5-15.
.-t----,--...
2
6
2
6
r-
,
,
,
-
7
,
,
,
y
,
,
,
,
5
,
a)
b)
,
4
Hillh 5-15. Sa deS nguyen Iy til Minsk.
a) til Minsk 16 vA 16C; b) til Minsk 16A vA 16AC
I. phfch dm; 2. hQp chinh nhi¢t dQ; 3. dQng ca may nen; 4. role khai dQng bao v¢;
S. den tu III-nh; 6. c()ng t£c C1ra; 7. nut a:n xi da; 8. thilt bi blln tl/ dQng.
169
So d6 tu ll,lnh xa da ban tl! bAng hoi n6ng cho hlnh 5-16.
Them6stat
COng ella
Hinh 5-/6. Sa d6 xi. da ban II! dOng bang hoi n6ng
BAt xa. dii bAng tay nghia ta phai a'n nut Xli da. Van tfr se ma,
co may nen khi vAn lam vi¢c, hoi n6ng khOng vao dan nglIng ma di tit
qua van di¢n tfr vAo dAn bay hoi pha tuye't bam dan. Khi nhi¢t d¢ dan tAng
bao d§ Xli da xong, b¢ cam bil!n ella bQ phl!.n xli da ban tl,l'd(lng
sf; ke't thuc qua tdnh Xli dei, ngAt dong di¢n dl!n van di¢n tfr, van d6ng va
may ll,li tra chI! lam vi¢c blnh thuang.
170
- So "..6 xi da ban t.l! bAng tra cho hlnh 5-17 '
ROle bllo
D.y r.rr==::::;i;:;'il
Ira
r
r-(
Nut 1·1
an L .. I
, 1 L ___________ _
---------1
ThermOstat va xa d'lI

,
Phren 1------.-
d'¢ng co ROle ktJai d'Ong
, '
...: ______ J
H¢p aau
day
Phfeh c4m
vao ngu6n
HilJh 5-/7. Sa d6 Xli dl1 ban tl! dQng bang dAy di¢n Ira
Sa d6 d. da ban tJ! d¢ng da.y tra duqc sir dl,lng trong ra:t
tu khac nhau. Sa d6 nay chi co them m¢t nut a:n xli da. Khi a'n nut,
cua d¢ng cO may nen ngat vtt cua da.y tra d6t
n6ng dan bay hoi duqc d6ng Khi da dii tan he't, tin dt) a daD bay
hoi se bao de k€t thuc qua trlnh xa da, an nut tra vi tri CD vtt may
d¢ng blnh thuang. N6t a:n va cam k€t tMc qua trlnh xii.
da c6 the rieng cling c6 tM nam chung trong thermostat.
3. May dieu h6a nhi,t de}
a) May dUu hoa m(Jt
So d6 cua may dO ml)t CI,lC cho tren hlnh 5-18.
Thi€t b! va 11! dOng cua may hba d¢ ml)t chuc nang
g6m c6:
- Role khai dl)ng dt)ng co may nen bl) pMn lil role ap tha:p c6
ti€p thuang d6ng).
- TI! lam va t1,l khOi dl)ng cua dt)ng co may nen;
- TI! lAm cua dl)ng co
- (rale cam bie'n dQ) de chinh dl) trong phbng.
- Role bao
May hba d() c6 mOt bl) mit ba:m num xoay de chinh
cac ch€ d¢ lam khac nhau.
D6i v6'i may hba ml)t chuc nAng c6 cac ch€ d¢ lam
- y€u, may kh6ng (lttm thoang).
- may kh6ng (lam mat).
- ye'u, may hba y€u).
- may hoa
diem cua may hba dt) la gi6 c6 hai ca:p t6c dt), tl,1 lAp
c6 dinh. Sa d6 hlnh 5-18 la sO d6 co bii.n cho cac hba
de) me)t chuc nAng (chi lam rna kh,Omg suai Ifm) hai t6c dQ c6 tl! lam
hlp c6 d!nh, dt)ng co may nen c6 tl,1- lam Hip c6 djnh va tl,1- khOi. d¢ng
chi dong vtto khi dl)ng co kht'Ji dOng va cat ra 11! dt)ng khi dl)ng co khOi dl)ng
xong.
Ngu6n mt)t phi, m¢t dAu duqc n6i trqc ti€p vtto dd:u cul)n lam

171
cOng tic cua bang dieu khien, qua cac day 2 - 3 vao t6c dO va
nhanh cua 4 duqc n6i vao d(mg cO may nen khi, role bao F, therrn6stat E
(role dun bi€n ) dugc mAc n6i ti€p vito nay. Role di¢n lip, tl,l khCri. dOng, tl,l
lam dtn;1c mAc vao d¢ng co rruiy nen khi.
DO
"'" xanh l4I ca
,
1 '"
£)1t:U
Y'U

y,U
DAy no',
"
",
R .,

(C2) s ning
I
.
-.e. .y ·ONG CO
____ ..c:r
C1

R £Ii4on trO T.,. ng,,"
• •• S v_" ,_, IIhllI d(ong 6Qng 00 dOng co
""n ca UUI oMy ro6n QUIiII
_ --\ C2 £10 x2 £)6 xiS
C x17
VO ..
<tt::b
" _ T
4 __
;Lj-I xl3
3
A
£)o)nil co milIy n6n
Hid 5-18. Sa d6 19 may dieu hoa dO
A - d!)ng C(1 may nen; C
1
- vi¢c dOng co may nen vtl
C
2
- 11,1 khai dOng cua mliy nen 75 )..IF; E - therml'.olstat 20V, 12A; F - rule bao v¢;
K - role ap d! khai dOng may nen khf; M - dong co qUl,lt; di¢n tro lOOkr.t ± 10%;
S - b¢ num chinh dO lam vi¢c; Xl'" X3 - clic d:iu nOi ki!u trl.!; X
4
",X
15
clic dau nOi
ki!u g6c; X
16
, XJ7 - cAc dAu n6i Ihang; XIS - phIch cam; X
19
- is cam;
(c) - d:iu chung cua cac cu¢n kht'Ji d!)ng vtlilim (R) - ddt cu¢n Urn
(S) - dAu cu!)n khbi d!)ng (c2) - d:iu di qua cu!)n day pt,1,I qU1,l1 chl,ly IOc d¢ Ihilp.
Khi num:
OFF - ta't ca cac di¢n ngat.
LOW COOL - n6i 1 -: 2 vi dong di¢n qua cuOn da.y phl,l nen
t6c d¢ tha'p.
N6i 1 - 4 cho may d¢ng.
HI COOL- N6i I - 3 t6c dO cao va n6i 1 - 4 cho
may d¢ng.
LOW FAN chi c6 1 - 2 duqc n6i ch{ly vai t6c dO may
bj ngAl.
172
HIFAN chi n6i m .... ch 1 - 3 qu .... t ch .... y t6c cao, m<1y ll;lnh bi ng4t m .... ch.
TruOng hqp di?ng co m<1y nen khi chi c6 lam hay khOi
di?ng th'i each d:fu day chi thay d6i a ph:tn d:fu di?ng co may n6n.
b) May dieu hoa co hai kho'i (hai Cl!c)
May dieu hoa lo .... i nay bao g6m hai kh6i :
- Kh6i thu nha't la kh6i qu .... t dan bay hoi (FCU) trong phong th6i
khOng khf l .... nh tir dan bay hoi vao trong phong de hoa di? va
tam mat.
Kh6i nay g6m c6 cac ph4n chfnh :
+ Di?ng co gu .... t gi6 l .... nh vao phong (IOFM) ;
+ Di?ng co bu6'c dung.dieu chinh (STM) ;
+ Mlmg m .... ch khien chi'!_di? (CONTROL PCB ASS'Y);
+ CUa thu nMn tin hi¢u khien tir xa vA hien thi (DISPLAY, RECEWER
PCB AS);
+ Cac ro Ie bao va cac co c:fu cam bi!'!n nhi¢t
- Kh6i thu hai la kh6i may n6n khi, dan ngung va gu .... t dan ngung
(COU), kh6i nay ngoai nha, qu .... t lam th6i khOng khi n6ng ra
ngoai tim cho dan ngwg Trong kh6i nay ngoai cO may nen
khi (Conpressor), gu .... t (Fanmotor) con b6 tri khOi. tu (Magnetic contactor),
M dong cAt m .... ch di¢n va c<1c ra Ie bao v¢ m .... ch cac dQng co may nen khi
va. gu .... t.
- Ngoai hai kh6i chinh con c6 khien tir xa c:Un tay. Tren
hi?p c6 cac nut :fn de ra khien man hien thi va thai gian
d6ng cAt dugc :fn dinh.
So d6 n6i di¢n cua kh6i trong phong FCU va kh6i ngoai nba COU
m<1y di.!u hoa cua hang "Carrier" My cho tr!n hlnh 5-19 va hlnh 5-20.
Sa d6 b6 trf lap va cac khoang c<1ch t6i thieu t61 tuang hai ben va phfa
sau cho tr!n hlnh 5-21.
Cac may dieu hoa lo .... i hai cua va cac nu6'c kh<1c cGng tuemg tl!,
chi kMc m .... ch dieu khien thl!c hi¢n dugc them chuc nang hem t6c di}
thOng gi6, lam l .... nh. lam mat va lam thoang cung nhu hien th! dugc c<1c chuc
nAng cai dugc nhieu hem rna thOi.
173
174
1) Kh6i trong phung
.53G18/53G23
LEGEND
K: RELAY
TS: TERMINAL BLOCK.
TP: THERMAL PROTECTOR
CN: CONECTOR
EC1: FAN MOTOR CAPACITOR
IDFM: INDOOR. FAN MOTOR
FCU: FAN COIL UNIT
CDU: CONDENSING UNIT
PSC: POWER SERVICE CORD
HS: HALL (RPM) SENSOR
STM: STEP MOTOR
ODFM: OUT DOOR FAN MOTOR
COMP: COMPRESSOR
MOV: METAL OXIDE VARISTOR
TRANS:TRANSFORMER
IDC TH: INDOOR COIL THERMISTOR
RA TH: ROOM AIR THERMISTOR
SOD6N61DAVKH61
PHQNG (Feu)
Chu Ihfeh
Rale bao
Ho:>p al1u n6i
Bao rale
Gil1e nffi
T\I ella QU!;It
QuoiI! vao ph6ng
Kh61 QUoiIt dan loiInh
Khai nglfng t\l
Phleh ellm dAy lam
Sen sa cam biEn
El¢ng ea bllOe ah1u khi4n
QUilt dan nglfng t\l
May nen
Varistor oxit kim 'o\'li
May ap
Cam biEn nhi.t dan l\'Inh
Cam biEn nhi.t khOng khl trong phong
Hlnh 5-19. So d6 n6i dfln Irong phOng (FeU)
2) Khoi ngoai nha
• 53Gl8/53G23
sa n6 N61 DAY KH61 NGUNG TV
nAT NGoAI NHA (CDU)
H9P n6l fI'TNTy'l (C)i G chlSl n6i 17tft ( FCU )
'-"r,,_,,-;-,.,-,..-,J \.'....-.
. .
i (CDU)
s1t dyng .. X1
nh
i ,r:J ••
..
H(lpn61
..... \J '.i
!
.. ·· .. G
Ch6t n61 Gat
\U)
L N
YI
-.
N',
II

TI,I qU(l.1
""r-
"'"
FMCI r
H
-
.1
L1 Cam
Wing
A1
L 1(
h
I
1T2:1 MC""
A1 T1
'"4 GI'cn6i
OlP
(ntfu dung)
\

T .....
V ....
Don
TV

'''''''
j.
C
May nan
/,.+
id
(
""
'--
:7
QUCilt
R S
Nau
Tring
Com
LEGENp CM Ihfch
T8: TERMINAL BLOCK HQp I7liu net.
MC: MAGNETIC CONTACTOR Khol 17(1ng III
COMP: COMPRESSOR May nen
CMC: COMP CAPACITOR TI,I 17ij)n may nen
FM: FAN MOTOR £I(lng co qUlilt
FMC: FAN MOTOR CAPACITOR TI,I ct¢ng ca qu,t
TP: THERMAL PROTECTOR Bao v. ra Ie nhi.1
OLP: OVER LOAD PROTECTOR Bao v. qua lsi
.
PSC: POWER SERVICE CORD Phfch cdm dAy Itlm vij)c
Hi,,115-20. Sa d6 n6i kh6i dIm ngllllg ty. diJ.t ngoi'li nhfl (CDU)
175
Cac thOng s6 cua s6 may di.!u boa hai CI,lC cua hang "National"
Ban cho trong bang 5-1.
KH61 TRONG PHONG KH61 NGOAI NHA
v-
V-
Model (kiiu)
5307/5309/53012
53018/53023
A B
218 390
300
508 '
o 0-

o
o
I
" I
---"-'-
(mmJ
c 0
660 250
800 319
Hid S·21. KIch thl16c b6 trl cae khcSi trong vlI ngoAi nhA cUa may Ma
Bdn.g 5-1
THONG 86 KY THU';'T ellA MAy Dliu HOA "NATIONAL"
Kiiu
Trong phong
CS-C70KC CS-CIJOKC CS-CI20KC
NgoAi nhA
---- .... --------_ ....... -------------
(0Bfl7725)
Trong pMng KF-2OG Kp·250 KF-34G
NgoAi nhA
KF·20W KF-25W KP-34W
Ngu6n llun M"tpha

kW
2.05 2.50 3.45

A
3.1 3.4 5.7
COng sulil vlI.o
kW
0.63 0.72 1.18
Cooling
Trong pMng dB(A)
35 35 39
Ngoll.i nhA
dB (A)
45 46
.
48
NLnic 6n
Khong khf lulln
ehuyen
m'/h
432 432 492
MOi chit lam Jlplh
Kic!'u .22 .22 .22
kg 0.73 0.62 0.67
Kh6i hrqng
KhcSi lrong phong kg 8.0 8.0 8.0
Kh6i "goAi nhll kg 26.0 29.0 35.0
Kfeh eo
Kh6i lrong phong mm 799xI75><290 799xI75490 799xI75x290
R"ng x DAy x Cao
Kh6i ngoAi nhA mm
780x245x480 780445x480 780x245x505
Nhi¢1 lAm
"c 543
176
cAu H61 ON CHIIONG 5
1. D4c diem cua tum dan dvog va cae giai pbBp lIip d4t.
2. 'Sa d6 n6i cua dAn dllD&:-phAn tich IlU nhugc
3. Cae sa d6 mAc den sa d6 mac ctiu thang va mAc den huy-nh
quang.
4. TIm hieu va nhQ.n hi!!t cae sa d6 n6i cUa may bam, may va may
dieu hoa nhi¢t dQ 10lili mQt CI;]C va hai cl.lc.
177
Ml,TCLl,TC
Trang
Ltli giM ............................................................................................... ,3
Muddu ............................................................................................... 4
Chuang 1. KIJlN TRue vA KY NANG CO BAN KY THUAT LAp O,!. T
(8 ti€t)
§ 1-1. Khlii chung kg lAp di¢n ............................................ 5
§1-2. s6 ky thubng dung .............................................................. 7
§1-3. CAe cOng ttiuc thuemg dung trong tiob toan .................... : .................... 20
§1-4. Day din va day ch6ng .................................................................. 27
§l-S. SIl' va phI,! ki¢n ................................................................................... 32
§1-6. CQt di¢n ............................................................................................ 32
§ 1-7. Bel lfi day dAn Iren eQt. ..................................................................... ' 36
§ 1-8. Khocing each giil'a cac day din toi d(t .......................................... 37
§1-9. D¢ chOn sau ella cOt di¢n hlll.tiP du6"i I kV ......... : ................................ 38
§ 1-10. Dubng day di qua cac viing bi¢1 va giao cat v6"i cac d6i tUQn8 Wc ...... 39
§ I-II. Trang neli dilt. .............................................................................. 40
C,au hdi ()n chutYng 1 ....................................................................................... 44
Chuang 2. THl,lt HANH LAp O,!. T OOONG DAY KH<'lNG
(10 titt)
§I-l. cae d!nh vAyeu e4u k)' thul),t.. .................................................. 45
§J-2. V$t li¢u ............................................................................................ 49
§2-3. May m6e, dl,!ng Cl,! va d6 dung cho Up dl),t .................................. 57
§2-4. LAp day din ................................................................................. 66
§2-5. Ky thu$t an loan lap duemg day .................................................... 75
§2-6. Dua dUb-ng day vao hanh ............................................................. 76
C,au hdi (In t#p chuctng 2 ....................................................................................... 77
178
Call hoi on tq.p chllC1TJ8 2 ......................................................... . ........................ 77
Chuang 1. TH!JC HANH LAp D!T DUClNG DAy cAp
(14 tie't)
§3-1. CAc s6.;li/}u co b8.n vA vi IhIg dl:mg cua cAp II/C ........................... 78
§3-2. Lila ch9n tie't di¢n cAp ....................................................................... 87
§3-3. KhAi ni¢m chung lAp cAp ......................................................... 93
§3-4. dubng cAp .................................................................................. 96
Call hoi bn ttJ.p chlfUllg 3 ................................................................................... 106
Chuang 4. LAp D!T M.,.NG DItN CONG NGHItp
(20 til!"t)
§4-1. KhAi ni/}m chung di¢ri cOng nghi/}p ................................... 107
§4-2. Up di¢n cOng nghi¢p ....................................................... 113
§4-3. N6i cAp trong cac hc}p n6i Clip va hl)p dd:u cAp cAp) .................. IJ2
Cdu hoi t5n tq.p chllC1TJg 4 ................................................................................. 158
Chuang 5. LAp D!T M.,.NG LUdI DItN DAN DI)NG vA CHitu SANG
(8 tie't)
....................................................................... 159
§5-2. di¢n chie"u sAng ............................................................ 164
§5-3. Sa 46 di¢n cua mQt '.06 Lhie"t bi di¢n sinh dan dl,lng ..................... 167
Cdit hoi t5n chllC1TJg 5 ................................. , .................................................. 177
179
Chju trach "hjrm xuat han:
Qil tich HDQT kitm T6ng Gilim 46c NGO TRAN AI
Ph6 T6ng Gi'm 46c kitm T6ng bien vO DUONG THl)Y
Bien t<)p dung:
Bin MINH HItN
Bien tr,ip taj han:
NGUY£N THj
Trinh hiJy hla :
QUANG TUAN
SUa han in:
THANH TU
Chioon:
MINH CHAu
GIAo TRiNH KY LAp
Ma 56 : 7K5!!T4 - KHO
In 1.000 eu6n. kt16 16 x 24 em tQi eOng Ty eel phdn IN KHANH H¢I (27 Hoang
Q.4 - Tp. H6 Chi Minh). So' ElKKHXB: 1 750/CXB-159. Gi6y TNKHXB:
1 699/GPTN e6p ngay03.B.2004.ln xong va n¢p IW thong 9.2004.
INTERNATIONAL
GOLD STAR
FOR QUALITY
TiM DOC GIAO TRiNH DUNG CHO cAc TRUONG DAO TAO HE
TRUNG HOC CHUYEN NGHIEP CUA NHA XUAT BAN GIAO DUC
1. An toim
2. Ky
3. May
4. Ky rlip
5. dfm va cong
6. Cung cap
7.Do luBng cac luqng va khong
B. Ky dieu khiin d9n9 co
9. tu- cong suat
10. Unh til va ling
11. til dan
12. Ky so
13. m<;lch tll
14. Co ky
15. An toan rao d9n9
16. Ve
17. va cong cO khi
Nguyen Dinh Thtlng
DJng Van Dao
Nguyen Hong Thanh
Phan Dang Khai
va Van Tam
Nga H6"ng QUcmg
NguylJn Van Hoa
va QuangH6"i
Tmn TrQng Minh
Nguyen Viet Nguyen
Nguyen Thanh Tm, Thai Vinh HiiJn
Nguyen Viet Nguyen
Df[lng VJn ChUYf;!
DOSanh
Nguyen The'D<;It
Tmn H{JIJ Que'
Hoang Tung
18. Dung sai ghep va ky thulflt do luang
19. Ky sUa chl"ra ot6, may no
20. Cong han (Ii Ihuyet va. ltng
Ninh DUI; Ton, Nguyen Thi Xuan fuy
Nguyen Tat Tien. DO Xuan Kinh
Nguyen Thuc HiJ
21. Co sCi ky thulflt d.t 99t kim Nguyen Tien LuBng
B<l1I doc co l/it lilll IlIIm Ill! cac ('()III: I)' .Inch - rillA hi Indmg hoc
'f dia p/IIUftlg /lOlic «(I(' ("ira /ulfig .wwh cira Nha .will hdn Gwo due
8/ Trail HlfnR lJt!(J. S7 Gang Yo, 23 Tralll{ TiclI, 25 Han Till/yen,
210,237 Tay S(III . TP. Ha Noi,. 15 i\'l{uyen Chi Thllnh . TP. f)1I ,""ang;
fill!!
. .. 14.800 Vt-,"D
231 l\'guyen Vlill Cu· Quan5. H'.I/o Ch, Mmh.
"------ --
J
Giu: 14.800cl


TS. PHAN VANG KHAI

Glao trlnh
,

KY THOA.T LAP D6T Die"
Stich dung cho cae truiJng daD tf:JO
h~

Trung h(lc chuyen

nghi~p

(Tdi ban Idn thft hai)

NHA XUAT BAN GIAO D1,JC

LiJi gioi
v~ trs' chac bien ~n va xuiit ban

thi~u

ch/i,y~n

m9t s6gido trinh ph1,lC VI!- eM ddo t90 cae ngdnh ~n - f}ifn tli', Cd khi - Dqng [lie 11 cdc trllitng THeN - DN Ld ~t sl/ co'seing zan cua VI!- Trong hfJC chuy~n ngh~p - Dq,y nghl va Nhii. rudt bdn Glao d1,lC nMm tllng bliOc thOng nhdt nCi dung dq,y va h9C d cae trlldng THeN

tren toon qu&!o N9i dung coo gUio trinh eta dWlC xdY dT,tng t~n cd sa kl thlta nhflng n9i dung alJ!1C gidng d{Ly d cdc trzkmg, Mt hf1p vdi nhflng R9i dung mdi nMm dd.p ling yeu cdu ndng roo eMt IltrJng dao 4W ph{J.c VI!- 81/ ngh~p c6ng nghi,4p h6a, hi~n d(!i h6a. EM cltdng eua giao trink dii dlt<!C VI!- Trung ht;JC chuy~n ngh~p D{lY nghi tham khiio j kiLn ella m9t sO'trzLilng nhlt : TruCtng Cao ctdng C6ng ngh~p Hd Ni)i, Tntllng TH V~t - Hung, Tntllng TH Gong ngh~p II, Trilling TH Cong ngh~p III V.v ••. va c1ii nhl).n dltrJe nhUu j kwn thtet _thr.tc, giup eM tac
Sid bien s~n phil. hf/p hcln..

GUio trinh do cae nhd gWo c6 nhUu kink ngh~m gidng ~y 11 cdc tnLiIng D(d h{JC, Cao ctdng, THeN bMn SO<lR. Gido trinh drA;lc bien 8O(ln ngiin Egn, di hiiu, bd sung nhiiu kiln thrk mdi. va bien sO(ln thea quan dilm rna, nghia ltl, dI cq.p nhilng nQi dung cd bein, cui y~u t!l tuy theo tinh elutt eua cae nganh nghi ddo t(W nul nha trzLilng hi aiiu ehinh eho thich h~ va khlJng trai vdi quy djnh coo ehlldng trinh khung ddo t(W THeN. Thy cae tac gid dii c6 nhiiu cu' glmg khi bien 80(111, nhrtng gido trtnh ehdc khang tranh khai nhflng khiffm khuytt. V{l Trung h{'C ehuyen ngh~p -:- Dq,y nghi cU nghj eci.c tnLiJng 8a d{lng nhflng gido trinh xudt btln ldn ndy de" b6 8ung eho ngudn gido trinh dang rdt thieu h~n nay, nhdm ph1,lC v{l eho v~e di;Ly va N)e eUa cdc trltiJng cl{&t ehdt llt(/ng coo hdn. Gido trinh ndy ciing rot b5 ich dOl vdi d9i ngu kj thu(it viin, cfJng nhdn ky thu(it t!l nling 000 kiln thue va tay nghl eho minh. Hy v9ng nh(in dltrJe 8{( gop i eua cae tnLiJng va b(m d{)c di nhflng gido trinh drt(!c bien sO(ln tiip ho{i.e ldn tai oon 8au cO chdt llt{1ng tot hdn.. M{Ji gop i :tin gi'ti viNXB Gicio d,!-e -81 7'r&n Hrtng Dpo -Ha N{ji

VI!THCN -DN

3

chung tfJi dO.ITl thea linh thAn ng&n g9Tl. Trong qua trinh sri dlfng. vdi ngdnh h9C de' v~c sU' d""ng gido trinh co hi~u hdn.p do cac xi nghi~p ben ngodi md trlliJng xay dlJng thdi.T 0 $ Ch .lng th1/c t4. giao trinh ciing chi La m~t phdn trong Tlf)i dung ella chuyen ngank ddo tq.(.p trong san xuat. Rat mong nhij. luy thea yeu cdu c(t thl cO thl diiu chinh srI tilt trong m6i chlldng...ln dJ clLf1ng do u¥ THeN DN.fc gili v~' NM XBGD . TACGIA 4 ..di nhling vdn tM th¥c tt thllUng gq. lut..(m khuytt.lng 60 tift. .n dlltJe j kie'n dong gop cua nglldi sri d(tng dl16n tdi ban sau dlltJe hoan chinh hdn.Jp 00i ddi tl/(/ng sit dlfng ciing nhrt cd g6. Trong gido trinh..1. Tuy V9Y. di hii'u.i.xdy d1/nl1 va tMng qua.w. Cac kitn thl1c trong loon b~ gi60 trinh cO mOl lien h~ Mgit ch(lt ehe.T LAP o. nhllng chdc chdn kMng tronh khOi hi~ khi.Th(fi Lut. 89 GiGo dl.CM thl/C tij.<: 3/7 va no cling ld tdi l~u tham kluio bd ich CM sinh vi~n Cao ddng kj thuij.zy.p c(t thl .T M~NG LLOlD$ DAN Dl)NG vA CHlEU' sANG. Vi vij.T OLONG oAy TREN ![HONG Ch..l{k bien St:lI. Mt.'t.. Giao tn'nII.(.Jc sinh thlJC tij.Ing ht.i.Ji gop j xin dltr.y.p Mi thilu noi chung cling khdng it hun thili LlIt.81 Trdn HUng Dt.ng c~p nh(it nhilng kitn thuc mdi co lien quan din mdn hqc va phil hr. Cong nMn ldnh nghl bi). chung tOi kMng di ra n9i dung thlfC tij.. g 3 : THl.g 4 : LAP OAT M~G DIj)N CONG NGHI~P Chuang 5 : LAP O. ngliili h9C cdn tharn khiio them cac giao trinh cO li~n quan dOl.lng va n{ji dung thlJC tij.t cling nhll kj thuij.ng g&n nhling n~i dung Ii thuyet u. can cli vdo trang thilt bi dii cO ·cUa tilniJ trllilng vd khd nang to' chuc cho ht.p cUa cac tnJC!ng khong d6ng nh(i. HANH LAP o.lc & Ddo t~lO. dili stIng di giao trinh cO tinh th1!C tiln cao.g 1 : KIEN THOC vA KY NANG CO BAN V1i KY THU. N§i dung cua gitio trinh dll{Jc bien s~n vm dung lut. vi trang thitt b~ ph'!-c VI!. co' g6. HANH LAP OAT OLONG DAy cAp Ch. M(ic du dii co' gdng. qua Khi bien SO{lTl giao trinh.g 2 : TIll.Mddiiu Gido trinh Ky thu"t tdp d~ d~n dlPlC bien sot..o cho nen nglllJi d!.t vi~n dang lam vi¥c do cdc cd s11 kinh tt trang nhiiu linh vllc khdc nhau..p cua titng chlldng.. gtim : Ch.. dlltJe bien so~n cho d6i tlP!flg La hQc sinh THCN.Jc li thuytt cUa m6i mdn.. HiiN9i. Nf)i dung dl...i.

Chuungl

KllfN THlrC vA KY NANG CO BAN

VE KY THU~T LAP D~ T DI~N
§1~1. KHAI NI~M CHUNG V~ K'Y THUAT LAP flAT fll~N . . . .
1. Tel ch(rc cong vi~c
N¢i dung

.'p

d~t di;n

to

chuc cOng vi~c baa g6m cae hCilog ml,lc chfnh sau :

- Kiem tra va th6ng k~ chinh de c~c h~ng ml,lc cOng vi~c dn lam thea thiet ke va cae ban ve thi cOngo Ll!.p bltng th6ng ke t6ng hgp cae trang thiet hi. vl!.t til, vl!.t li~u dn thiet cho vi~c lAp d~t ;
- L~p bieu dO tien dQ lAp d~t; b6 tci nhan life phil hgp vOi trlnh dQ, tay ngM b~c thQ, trlnh d¢ chuyen mOD thea tUng h{l.ng ml;lc, kh6i luqng va d6i tuqng cOng vi¢c. L~p bieu d6 Iuan chuyc:!n Dhan II!C, cung clfp v$t tu va cae trang thiet bi di~n thea tien d¢ lAp d~t ;

- So~n tUo c~c phieu cOng ngh¢ trong d:6 mieu ta chi tiel cOng ngh¢, cOng do~n cho tift ell. cae d(JDg cOng vi~c la.p d~t dUQ'c M fa thea thiet ke;
- ChQD va dlf tioh 86 luqng cae may m6c thi cOngo cac dl:mg C\l phyc vy cho Iap d~t cfing nhu cac ph~ ki~n dn thi~t d~ ti€n Mnh c6ng vi~c tap d~t ;

- Xac d~nh s61uqng c~c phuong ti~n v~n chuy~n cAn thi€t ; - So",n thao h'inh thuc thi cOng mAu de thl!C hi¢n c~c cOng vi~c lAp d~t di~n cho cac tr",m ma.lI ho~c cac cong trlnh mAu ; So~n

thao cac

bi~n

phap

v~

ky

thu~t

an toano

Vi¢c ap d~ng thi€t k~ to chuc cong vi~c lAp d~t di¢n cho phep ti€n h~l.flh caC hl.l.ng m~c cOng vi¢c thea bi~u d6 va ti€n dt) thi cOng cho phep rut' ngan dUQc thai gian Iap d~t, nhanh ch6ng dua d6i tuqng cOng trinh vao v~n hanh.

5

do titn dl,l lip d~t di~n du'lc thanh I~p tren cO sa bi~u do ti~n dl,l cua cac cOng vi~c l~p d~t va hO~1fl thi¢n. Khi biel du'lc kh6i hrqng, thai h~n hOllfl IMnh cac cOng vi¢c Hlp d~t va hoan thi¢n giup ta xac dinh duqc cuemg dl,l cOng vi¢c theo s6 gia - nguai. TiI d6 la xac dinh duqc s6 dl,li, s6 t6, s6 nh6m din thi~t d~ thl,lc hi~n cOng vi~c. Tl'ft d. cac cong vi~c nay duqe tien Mnh theo bi~u do cOng ngh~, vi~c to chilc duqc xem xef d1!a va~ cac bi¢n phap th1!C hi¢n cong vi~c lAp d~t.
Vi~c v~n chuy~n v~t IU, v~t 1i¢u phiii tien Mnh thea dung bi~u do va cAn phiii d*t hang che t~o truac cac chi tiet v~ di~n dam bao dn sang cho vi~c b~t dau cOng vi¢c lAp d~t.

Bi~u

Cac trang thi€t bi, v~t tu, v~t li¢u cach noi Him vi~c khOng qua 100m.

di~n

phai duqc

t~p

ket glin cOng trlnh

m6i d6i tuqng cOng trinh, ngoai cac trang thi~t bi ehuyen dung cAn co them may mai, etO, hom dl,lng Cl;! va may han dn thiet cho cOng vi¢c Hip d~t di¢n. Nguon di¢n phl;!c VI,I eho cac may m6c thi cOng Iil'y tu lu6i di¢n ho*c cac may phat cap di~n t~i chO.
t~m

a

thai

2. Ta chuc cac

dQI,

ta, nh6m ChUYEIO mon

Kinh nghi¢m chi ra dng khi xay dJ.!Ilg, M.p d*t cac cOng trlnh di~n co tlim co qu6c gia, d*c bi¢t Ia khi kh6i luqng lip d~t di¢n IOn, hqp 19 nhl'ft Ia t6 chuc cac dl,li, t6, nh6m lAp d~t theo tUng !lnh vl,lc chuyen mOno Vi¢c chuyen mOn hoa cac can b¢ va cOng nhan Hip d*t d'i¢n theo tUng d{lng cOng vi¢c co th~ tAng nang suil't lao dl,lng, na.ng cao chat luqng, kha nAng hO~1fl tMnh cOng vi¢c va c6ng vi¢e duqc tien hanh nhip nhang khOng bi ngUng tr¢. Cac d¢i, t6, nh6m I~p d~t c6 tM t6 chuc theo co cl'fu sau :
- B¢ ph~n chu:in bi tuyen cOng tac : khao sat tuyen, chi a kholmg e,?l, vi trf mong cl,lt theo dia hlnh cl,l th~, danh dau, dl,lc 16 cac h~p, tii di~n phan ph6i, dl,lc ranh di day tren tUOng, xe ranh di day tren n~n (ranh cap, mucmg cap, hao caf' ... ).

- Bl,l

ph~n lAp dJ.it cac duemg trl;!c va
ph~n

cae trang thiet bi di¢n, lu di¢n, bang di¢n.

- Bq

lip d~t di¢n trong nha, ngoai trai ...

- B4> ph~n lAp d*t cac trang thiet bi di¢n va m{lJlg di¢n cho cae thiet b~, may mac ding nhu cac cOng trlnh chuyen dl,lng ...
,

Thanh pMn, s6 luqng cac dqi, t6, nhom duqc phan chi a phl;! thuqc van kh6i luqng va thai h{ln hoan thanh cong vi¢c.

6

§1-2. M(n

s6 KY HI~U THVONG DUNG

Ky hieu tr~n m~t bang theo TCVN 185 - 74

1. Thiii't bj dltn, tr~m biii'n
S6
IT

.p, nM may dltn
56
IT
Ten gQi
Kj
hi~u

Ten

gQi

Kj hi¢u

I.

!)(Jog

CCf di~n

khong

d6ng be)

0

May d6i di¢n dung
10.
d¢ng co di(!n khOng d6ng bl) vr. m4y

pM! di¢n mQt chi~u

G--f)

2.

DQng co di¢n d6ng hQ

e
0
®

II.

N!n di¢n thuy ngan

¢
.1
~ EJ
~ ~

3.

D¢ng
chi~u

ca di¢n m!)!

12.

Nan di(!n ban dAn

4.

Miiy pMt di¢n
d6ng hQ

13.

Tr\lm, lil, ngan 11;1 di(!n tiob·

Thi6t

5.

May phal di{!n mc)! chi~u

0
() (])

hi bAo v{!

14.

m4y thu vO tu}'!n ch6ng nhi~u iot;li cong nghi¢p

6.

Mc)t s6 dQng ea tq.o thanh 16 truy~n

I!.

'fn!.m bitn lip

dOng

7.

May hi!!'n lip

16.

Tr~m

phan pMi

di¢n

8.

May It! hitn lip (hi!!"n lip II,!' DgAu)

¢
OJ

17.

Trl..lrn d6i di{!n (nan di¢n)

8 0
A B

Mll.y bitD lip hgp b¢

NhA m!'iy di¢n

9.

c6 du chay va m4y di{!n

ca.t

18.

A - IOl..li Dha may
B - cOng Sull (MW)

7

ban.. Bang di¢n dung cho chi!u sling lam vi¢c 6.1 c~u chay 5. bl khbi diing. 8.. H()p ho~c lu hang k~p dau day 5.ng HQp dl). BlIng di¢n dung cho chi!"u sang s1/ c6 Mii hi¢u lu va bang di¢n A .lip (lip 10 mal) H()p d~1 Ky hi¢u Khai dQng Iil" 0 6. 2. ... Thiel S6 IT 1.s6 IhCr II! Iren m~1 bAng B . 1 2. Bang. Bang ph!n ph6i di¢n tHE 3. h()p tfn hi¢u . bim. H()p dl). cliu dao 4.1 mliy d.. 9. BQ kh6ng ch! BQ kh6ng ch!" ki~u ban dl1-p B() kh6ng ch!" kitu Mnh IrOng 8. ~ Ky hi¢u 3. TU ph an ph6i di¢n (d()ng ll!c vil linh sang) 4.n Ten gQi Ky hi¢u Bang. d6i niSi nngQi S6 IT Ten gQi Di¢n kM. H!)p cO du dao va cd.::::::] ~ 3..o:::IJ c. Bi!"n Ira 0 [p W 7.2.u chAy CI:J 8 . S6IT 1. g 1><1 AB 7.mil hi¢u lu Bang. tu di.1 di¢n hl1. Iu dil!u khitn I . ~ 10.

lng CI. HQp n6i dlly ba nga 27. Hiim di¢n Iy tAm r'i'l 12. d6i n6i (tiep theo) 56 IT nn~Qi Ky hi¢u SO IT Ten gQi Ky hi¢u 11. HOp khai dOng thie't hi di¢n coo lip 23. Ham di'ln c6 c~ hi'lu d 32.nh -fPI• •I 28 .. HOp n6i dlly hoi nga --B~ 26. Xenxin 0 1=-1 13. (Wh . chAn 0 d 30.Thi€t b! khbi d(mg. Dl. HOp n6i dAy re nM. Nhiet ngAu 14.mAy Mm di¢n nAng llic dl. Nut di!u khil!n (s6 chfim IUy thea s6 nul) 29. Coi di¢n SJ 9 . HOp du dao d6i n6i ttl IIiJ 22.I t\I ghi 18. ChuOng di¢n 21. Kh6a di~u khien 25. Ham di¢n Mnh trlnh 31. Nhi¢t k€ thuy nglln c6 tie'p diem 16. Nhi¢t k( di¢n tra 0 [QJ 17. H()p d~u dAy vao llJ ~ 24. Role May Mm di¢n (cOng to di¢n) 0 Nul di~u khil!n bang 19. T€ baa quang di¢n ¢ ~ 15.lng) EJ rt 20.

Lo ciim Ung 4. BQ truy~n dQng d~~n Ill' (de di~u khien may khi'nen.. ) May phan Jy bang tu 0 W EB pvy 7. Thii't b! dung di+n S6IT Ten SQi Kj hi¢u .4. thuy h!c .. 6. Lb hI'S Quang 6 If""Q\ 3. LO di¢n phan . Bitn nam cham di¢n 8. Lb di¢n tra II II I 2. I. BI) hlim di¢n ti:! [8J 10 ..

5. Den cd cO 10. Den ch6ng nd khOng chao 14. Oen "~n nang c6 Chl:lP 20. Den dJ!. Den chi€u sang cl:lC bQ Den mo thul'mg c6 II. chl:lP trong su6t ® Den chi€u Sling cl:lc bO. Den ch6ng nuoc vA bl:li @ 21. DenthUl'mg 2. Den ch6ng nO c6 chao e ffi ~ 4. Den thiiy ngin lip h!c '" Den "~n nang khOng ch". ® CD ® ® 12. 6. Den chi€u'sau c6 chao trang guang 16. 1~..p e 8 0 ~ 17. 0 8 !J. OVng cv chieu s6ng so TT Ten gQi Kj hi~u SO TT Ten gQi Den mo thuang c6 chl:lP mb' Kj hi~u I.t sl1t tUl'mg hoJ!. Den ch6ng h6a chat an mOn S €1 CJ axb ~ 18. Den "anpha" . Den chi€u nghi~ng 8. Den chitu siu c6 chao trang men 1'. trQn hI) gdm c6 22.c slit tdn 9. may giim lip. b6ng den • ~ II . Den ch6ng tham vi'! ch6ng nO c6 chao Den c6 b6ng tdng guong 7. Den thUl'mg c6 chao 3. giii Hlp. . Den chju nO ..

cOng su.xd 33. Den Mo hi~u chI ch6 d~t blnh chita chlly 8 32. Gi.i dO' den hlnh chen a-56 b6ng den b-cOngsuM b6ngden (W) it IJ .Dl.ft b6ng den (W) 0 Q oXb 29. TengQi Ky hi~u IDen huynh quang Den chum huynh quang a .s6 b6ng den b . a .cOng su. Den chum Ib . 12 . Gi. DCn bao hi~u chiJa ch. 6 cam di~n hai cl!c !b . oXb oXb 28.cOng suit b6ng den (W) a .kieu Ihw'mg ~ oXb -.do V . IGia do den hlnh trl! Gi.s6 b6ng den b .i dO' den (ky hi~u den v~ theo killu wang ung Den Ifn hi~u a . N" ph.vlmg oXb 30 31.cOng suit b6ng den (W) .iy a .56 b6ng den 27.d¢ cao d~t den (m) 0 d-g6cla( ) \a . 24.s6 b6ng den b .s6 b6ng den oXb 26.killu gid d6 X .i dO' den hlnh du Ib .lng cl.ft b6ng den (W) \a . a .cOng suit b6ng den (W) -==® ® oXb oX b 25.cOng 5U!t b _ g6c nghieng (0) c .ky hi~u gia dO' b . C]6• 34.kiI!u kin • b .xanh D .l chie'u sAng (tiep theo) S6 IT 23..

~~ . b .!n hai chi~u a . . • • b b b 38. 6. IZ3 4.hai c\I'c c .TC c6 c.!n kieu thuang b . . 6 cam di~n ba Cl.-b 13 . Chieu sang ngoai trO:i 50 IT I..TC a • kieu thuang b . Den treo trtn day (ky hi¢u den ve thea kieu tuong Ung) Dil!'m Idem tra dO rQi tfnh taan a .kil!'u kfn • .ba c\!'c a . b 37.Dl.lng c\l chi€u sAng (titp thea) 50 IT 35.!c thl'r ba nOi d:rt 36.J5 $ 6.hai cl.TC c6 Cl. Ten g9i Ky hi~u 6 cam di~n hai Cl.mOt c\I'c d cJ ~ .dQ chitu sang thea phuong ngang =.!u den vA cOt vi! thea ki!!u tuong U'ng) Q -------c:)------- .!c thl'r tu nOi dirt 6. Ten g9i COt betOng I)' tllm khOng c6 den COt betOng vuOng khOng c6 den COt sAt thOng c6 den Ky hil. ki~u kin a • kieu thuang b . Dcn d"t t~n cOt (ky hil. Ham dil. 6. Him di¢n kieu kfn b .b • dQ rQi thea phuong thang dUng v~ hai phfa c . 3. -- .I'c c .ki!!u thuang b . Ham dil.!u e E3 2. kieu kin a • m\)t c.ba CL1C 39.

(Oay c6 t4n 56 knltc 50Hz Cap vii day dAn chilu sang m~m di dOng dung eho dOng h.dilOng day chi~u Kj hi~u 1.--------------.. kMng che'. Dutrng day CUll iu6i pMn ph6i dOng lL!C xoay tren IDOOV a . Dui:rng dAy Clip treo vitlo dAy treo Dui:rng tl"\lc.d6i v6'i ban vi! chi c6 chit!'u sang b .d6i v6i ban VI! c6 luOi d(lng IJ!C 'Ill chiEu s4ng 8.... Dulmg dAy cua hwi phlln ph6i dOng h!e mQt ---------.. 6.. do hmng tfn hi¢u... DWng dAy ciia iW:i chilu dog blio · .. 3. tf'" · . b· . - - - 14. Dutrng dAy cua iudi phan phlfi dQng h. b· .. 13. • 14 ..7. --..J"y-----A- b . II.. Lltdl ditn so IT Ten gQi Dutrng day eua hr6i pMn ph6i dOng l\fc xoay de"nIOOOV . •• 10.d6i vm ban ve c6 hIm dong IJ!C 'Ill chilu sling 1.rc vii f\J' • • Duoog day cua lJ1C'jj chiEu sing lam Yi¢<: II .. ..dui:rng clip chi~u It'" chi~u chi~u · ---_. a .d6i '1m ban ve chi c6 chilu Sling v~ b . di~u khitn._ ..duoog day b . ki~m tra. _ _ b- . b· DuOng day cua IUm chiEu sang sl! c6 II .dutrng Clip 2. . Dui'mg dAy cua ht6i di~n du6'i 360V • • • DuOng day cua lu6i. --'"v-. _ .-_ .TC . • . di~n xoay chii!u dung dAy dAn ho4c thanh dIn Dui:rng tn}c di~n mQt chi~u dung day dAn hO$c thanh dAn Thanh dAn kin d4t tren t~ do ------------------- 12.. . -X-Xr-X- 4.

.b- ----------• • -i. 24. 17...dubng day di len vl di xu6ng g .J"L 25.. ---.. 16. -"... Ch6 co dAn CUa thanh cl'ii H¢p n6i cl'ip • 'T 15 27... --0-1. • I Thanh din kfn d~t du6'i giln DUO'ng day Iru'qt (trolley) DUO'ng day n6i d5t h0il-c dum-.g day trung tfnh N6i dlrl tl! nhien N6i dirt c6 cQc a .....- 22.....dUO'ng day xuyen tir tren xu6ng h . tftn gi4 treo tftn gi4 da" d~t ...dUO'ng day xuyen tu duai len .... II e g I . -i- . -i....dUO'ng day di lir du6i len C . H¢p cl'ip re nh4nh ..... b -.g day di len .. J • h 1(3xlO) b .Ltr6'i 56 IT di~n hi~u (tiep theo) nngQi Thanh dAn Un Thanh dAn kfn d~t Kj I'. Ch6 m~t cat day thay dOi a .. 19.. 21... 26. ch6 ri! nMnh 23...cQc bang tMp hlnh I'. .. 20.J d " 1(3xlO) d . tMp trbn b ..duO'ng day di xu6ng . --0-1.dum-. .dUO'ng day di til lren xu6ng e .cQC bang thep 6ng._ ..

C. BO. He)p c.chi~u di~n DllOng day dii c6 cua IllOi phAn phOi d¢ng II!"C xoay lip tren lOOOV 16 . Pha thu nMt Iii A . - . Pha thu ba Iii C AB....B.... AC.L1l6i 56 IT di~n (ti~p theo) Ten gQi Kj hi~u ....O 32. Day truns tfnh iii N.. Danh diu cac pha .-. Be) chOng set ~ ------------ 3D. pha thu hai III B.. cac duimg day dlI cO v4n cung dung kj Vldl!. TItn bin vi! m~t bang cua thiet ke cai IIlo. BC· AO. hi~u nhu cae ducms dAy thic!t kc! mm. Day ch6ng set 3L N6i dlt -lA.tp (Mu '7' 29.. nhUllg c'n them vilo da'u mili ten-+ -. 28.-.. Di~m trung tinh III 0 co Chu thich..

6ng di xu6ng dl16i cO ghi de) cao cUa d4u 6ng. 6. Iii di~u khitn v.. Ky hi¢u chung m6ng eua td mtiy.t nOi tren tnin cua tdng dllOi ---. Vi dl} : sau 800 mm .l : sAu 800 mm. +500 10. Vf dl...} ---~ 7. 6ng d~t nISi 3. til phan ph6i. 6ng d~t trong MIOng ho~c trong Mt cO chi de) s!u d~t 6ng. } 1: -800 6ng d. C~c Ihllnh ph'n Irong m~1 bAng cong Irinh xly d""g S6 IT Ten g9i Ky hi¢u I..8. 2· KTLDEl 17 .---. DIf'lI 6ng cO dp )lu6ng dum 11. td l1Qng ca. qp d4t nISi 9. Vf d\l: 500mm 'leI .v .. LJ -/-/-/-/-/-/ 2. Nh6m cap dl!-I nOi % }-'V--'\r---C::l--l .. Nh6m 6ng d~1 nOi trM tr4n cUa uing dlJ'6i 8.. Nh6m 6ng d$t lrong belOng hO$c trong da:t cO chi de) sAu dl!-t 6ng. Nh6m 6nS d~t nOi -/-/} " -800 4..

1 1 13. 6ng xuyen qua san Ktt c!u dO' 6ng. r- NI 27.lp ch~t mQt dau ] .. -N-N--N--N-rJ . 22.l_. __ __ r--. Duong dAy hj kt. 1• . 16. Ham cap Ham cap (f~n m$t hling cua Ihitt k€ xAy dl{llg Itli) 7'J71.rtfl----$rJ 18 . _L_Ll .cae thAnh pMn trong m~t bAng eOng trlnh xay d\ffig (tiep thea) 12.. .nAp h4m.gitng cap h .. 18. t bAng cua thitt k€ xAy dl/Ilg l~i) B6cap 86 cap (Tren mQ. 21. Day dAn dUQ'c do bang V$ttrung gian cl!ch dien DAy treo._J. .. 19. N I . cap day dAn • 1 15.lp ch6 hai dau ti!p giap va n6i bang day leo 'I' • •I 17. -Du('mg day hj kt. 6ng di len cO ghi dQ cao cua d!u 6ng. I I I I I I II T T T n 1_. .:::::[):: bn I rl 26. Vf d\l: IOOmm " +100 0 . bi k.l_J. 24.. 14. 23.[L--I 25. hAo cap }------- 20.p chJ!-t mQt ddu Muong Clip Mucrng cap (Tren m~t h~ng cua thitt kt xAy dl/Ilg l~i) HAo clip HAo clip (T~n m. __ __ __I r-?t--.t bAng cUa thitt k€ xAy dl{llg itli) a .

dong di¢n lam chAy du chiiy ho~c tlie d¢n8 may cAl d4u day (A) d . DlJ. Ot 8.. Chit vli"t tAt va cach ghi S. 2. tr\le DT 5.. _. ! TOb 4.t Irong 6ng kim IOll-i Ok 7. d6i v6i elk thitt bi di¢n phan (A) C .cOng sdt dinh mue (k V A. kW). b . D.. Thanh dAn kin noi bang hulOng .t lJ"ong 6ng each di¢n 0.9. Dij.t !hitt bi (m) + b ho~c d - . D. l1i~n II - Ten g9i Ky hi~u s6 hi¢u t~n m~t bang b . IT I.)t each di¢n Cd 19 . Thi/!t bi dunt. Day tntqt (trolley) Tc 6.d¢ CliO dlJ..1 Irong 6ng thuy linh 9.t Irong 6ng m~m bAng kim IOl/-i Om 10. Thanh dAn kfn nOi kieu cam ro. D~U Irtn v. Dubng day. 3.

+ d6i vui day nhOm a = 0.ic cong Ihac ky Ihu. ft = fa + foa(t . .Q mm 2/km.>e.Di~n tra m"t chit!u eoa dAy db 620 fo e I =Pp.§1-3. U-di¢nap. trong d6 : I .0057 + 0.y dAn. Z 20 U = Jr2 + (xL - xc)2 .0040 ..di¢n tra. . R .3. cAe CONG THClc THUONG DUNG TRONG TINH TOAN 1.20 ) o trong do : r 0 - di~n tro 6 20 o e. .h¢ s6 nhi¢t d¢ + d6i vm day ddng a =0. Z . mm . 2 F .1 dl~n 0 .t6ng tra.c U = IR R .00429 .Q . km.Q 2 trong d6 : p .chit!u dAi dubng dAy. + d6i vai dAy d6ng'p 1.dong di¢n. C.2 .0062.Q mm2/km. + d6i vui dAy hqp kim nhOm p = 32.nhOm p = 29.Q mm /km.4 Q mm /km. = 18.ho. 2 + d6i v6i da. + d6i vcri d'y tMp a = 0. m¢t chi~u I U =.V.5. Q . A .00403 + 0.ti~t di~n da.Djnh lu~t Om d6i vai dbng di¢n.di~n trb sua't eua v~t li~u lam day dAn. : : d6i v6i dbng di¢n xoay chi~u ] = -Z hoac U = 1. a .

U%) tI'!n do~n duang day n6i ttt may bit'!n ap tai thi!!!t bj lieu th~ di~n xa nhilt khOng dugc vuqt qua 4 +6%. 2. n.Cbng suflt dong xoay chi~u ba pha : + Cbng sufit tac dl. VA . cos<+. + Cbng sua't philn khang Q = J3 Ulsin<+" V Ar .trong d6 : r - di~n tra tac dl.lng.n ap Iili 1000V TOn th:ft di~n ap cl}'c d~i tinh theo phltn trilm (b. Cong Ihll'e va bang d6 de djnh Ilel dliln day dAn v~ gli! Irj liin Ihal dli!n ap Iren dllllng dAy Iran khong di.di~n khang. + COng su:ft phan khang Q = Ulsin<+. d6i v6i dong di¢n xoay chi~u ba pha.lng P = J3 Ulcos<+" W . A .g6c l~ch pha giua vecta di~n ap va veeta dong di¢n trong m. . Rdi~n ap day tra. n.di¢n ap pha d6i v6i dong di¢n xoay chi~u mt)t pha. n. . I .dong di¢n. n. + C{)ng sua't bi~u kit'!n S = J3 UI.:tch dong xoay chit!u . di~n <+' . co gia. Xc . . . Vi¢c de d!nh ti!!!t di¢n day d6ng va day nhOm tdn cua dUi'mg day tren khOng tai lkV duqc ti!!!n hanh theo cOng thuc M F = C'>u% 21 .COng suflt dong mt)t chi!u : P=U!=[ R = R 2 'U 2 . cos <+' - h~ s6 cOng sufit. V . tr! ttt 0 tai 1. XL .COng su:ft dong xoay chi!u m~t pha : + C6ng sua'! t.ic d.:mg P =Ulcos<+.dung khang. di~n trong d6 : U . + COng su:ft bi~u kitn S = ~p2 + Q2 = UI.

U . 12. = 4% di~n M 3000 Titt di~n da. P3•.. M . .y dAn mOi pha : F M = aU% =3000 = lSmm2 -50.l tai.kW voi Ch~ chi~u dAi dU'O"ng day . cos<p = 1. dung day nhOm di~n ap 400/230V c6 chieu dai I = 200m.200 Xac dinh titt di~n = 3000 kW.m M = PI (tich cua phy tai .l tai M = PI = 15. neu tren. 13.6.y dan chQn thoa man yeu duo Trong truO"ng hQ"p cb xac dinh titt day dAn cua dUO"ng day c6 mQt vi\i phl. TOn tha't di~n ap cho phep .161A titt di~n g1in nha't voi titt di¢n tlnh toan va 18 tiet di¢n dtly nho nhaft theo quy trlnh trang bi di¢n cho phep d6i v6i day nhOm CI dp di¢n ap O.rna hi~u A .U% = CF = 50. %.1) ..ln dub'ng dtly.5. 22 .U". thay gili tr! M dnh dugc vao cOng thuc d.llyc cua gilio tdnh Cung clfp di~n. m.l tai phan b6 dQc theo dub'ng day.! tiii cua duang day P = lSkW.4 2 ChQn day nhOm c6 tiet di~n chuan I6mm .l t!'li.m) s6 (xem bang 1 . Hnh mOmen ph1. kW I}.tOn thtlt di~n lip.2 trong d6 : F ~ titt di~n day dan.Ucp % = 4%..mOmen phl. v[ dlf : Xac dinh titt di~n day dan cila dU'b'ng day tren khOng ba pha b6n day. PhI.dQ dai cac dOl.4kV theo dQ b~n co hQc.l tAi theo cOng thuc : trong d6 : Pl' P 2. ta xac dinh mOmen phl. .cac phl. Ti€t di¢n day dan dUQ"c chQn theo tOn thaft di¢n lip can phiH kitm tra ve d6t n6ng theo Ph1.6. kW.16 = 3.m tra l~i tOn thaft di¢n lip : t.m. mm . .85% < t. da. Kif!..

5 • 8.l tai m()t pha Hoh theo 1= P U coscp lip pha : 23 .2.6 2. c6 the tinh dbng di~o theo cae cOng thuc sau : tri + D6i v6i phl.l tAi phlln b6 deu tren dc pha Dllt'mg dAy hai pha (hai dAy pha. di~n ap va h¢ IMng phAn phOi nAng hrqng r-.! lai pMn b6 d6ng deu Dllbng day hai pha cua h~ tMng bs pha 120V khi ph1.l Illi pMn bo d6ng deu 83 50 28 17 37 20 12.2 7. tlii phan b6 d6ng deu Dlli'mg dAy hai phs (hai day phs.! tiU phAn b6 deu Iren cac pha Dlli'mg dAy mQt pha ho4c dlli'mg day dc'lng di~n mOt chieu 220V Dllang dAy ba phs l20V khi phI. mOt day mat) clla h~ th6ng ba pha 220/127V khi ph\! tai phAn b6 d6ng deu r---.4 14 Dllb'ng day mQt pha 127V Dlli'mg day mQt pha ho~c dllbng dAy dbng di¢n mOt chieu 4.l tai ba pha tioh theo di¢n lip da.---j DAy d6ng DAy nhOm c Dl!Jlg dbng di~n.BdnK I-I GIA TRI H~ 86 C Dt xAc DINH T6N THAT DI~N AP TRI1:N DUONG DAY DUNG DAY D6NG (M) vA DAY NHOM (A) D~ng dbng di~n. di~n ap vA h~ th6ng phAn pMi nAng Illqng Dllb'ng day ba pha bOn day (bs day phs mQI day lrung dnh) 220/127V khi phy. h~ th6ng ba pha 3801220V )(hi phI.75 8 5 llOV ho~c 3.2 Dllbng day mQt pha dllbng day dbng mOt chieu l20v 0.y : 1= v'3u coscp di~n P + D6i vai phl.5 2 3.6 2.41 0.-----j DAy d6ng Day nhOm c Dllt'mg dAy ba pha b6n dAy 380/220V )(hi ph1. mOt dAy mat) cUB.24 Trong truang hqp eAn xac dinh dbng di~n v6i gia trj eoscp kMc v6i gia cho trong bang I .

0 12.2 36.9 1.S 61.5 272._ '.1 60.7 4.8 10.8 82.0 307.0 272.0 354.380V) Dbng di¢n xoay chil!u bll phil. 0.6 330. A 120 220 cos Ql 380 110 1 1.0 282.0 414.6 12.0 171.0 262.0 152.7 15.7 384.0 294.8 13.8 0.0 230.7 27.6 23.0 157.0 26._ 9.0 • .3 15. V ang suit kW Dbng di¢n mQt pha ho~c mQt chil!u.5 105.' 9.0 57.0 236.0 2.1 16.4 19.0 1 2.5 54.0 1 0.8 1.4 19.0 182.0 136.0 131.0 220 0.8 432.0 364.8 0.3 192.2 13.6 18.0 181.2 33.S 98.1 54.2 17.5 63._ 3.0 728.8 72.0 182. A Di¢n lip.0 38.1 24.1 7.0 638.0 410._ 9.' 3.0 9)'0 106.0 30.3 .0 152.4 41.0 196.2 29.' 11. _ 4 24 .4 45.0 23.7 18.5 13.3 48.0 364.7 35.4 4.2 31.9 603.0 820.8 65.8 '.S 43.1 96.' 1 2 3 3.5 91.2 144.0 95.0 114.1 )0.6 26.0 0.2 22.0 18.0 137.4 45.' 9.0 227.0 1.4 241.4 32.0 183.0 481.0 76.9 481.1 18.3 4.0 133.0 910.2 27._ 14.2 7.0 164.3 120.9 36.2 78.0 190.Bang 1-2 DONG DII):N PHI! THV()C v Ao CONG SVAT vA DII):N AP (110 ..1 19.' 6.3 21.0 240.0 122.2 24.0 455.4 13.1 13.8 9.0 4.0 38.0 262.0 45.0 91.5 319.0 210.2 30.2 52.0 455.0 328.4 48.' 9.0 541.0 131.1 15.0 .32 2.0 545.1 24.1 _.4 7 8 9 10 20 30 40 '0 _0 70 80 90 100 41.7 7.9 3.0 76.

1U (tfnh thea %) so vd'i tOn th<ft di~n a p cho phe p llU cp%.3.y. O/km VaG (xem bang 1 .35 de dinh tie't di¢n cho hIm di¢n 3 + 10 kY theo m~t dQ dong di¢n kinh te! ta tiln Mob thea elic' bl16'c sau : .t dl) dong 56 gib' sir dl. tai.~m .di¢n tro. 25 .3.U% = MZq> IOU2 trong d6. 1 Q kV Ti~t di¢n dUOng dAy 3 + IOkY dU'Q'C ChQD thea m~t d~ dbng di¢n kinh tl! thea M~t bimg I .Tinh dong di¢n theo cOng thue : I=-b boAc 1= P . 5).8 1..0 = Rcoscp + Xsincp - t6ng trb ciia 1 km dtKmg da. 2(. lOkY khong dl1Q'c vU'Q't qua 5 +6%..d:n nh<'ft vai tic!t di¢n t(Dh theo cOng thll'c tren.) M.3 1.ChQn tiel di¢n tieu chuan g. M . R . h~n Chu thich Tmax. TOn tha't di¢n ap (doh theo %) d6i vai dl1Cmg dAy dung dAy d6ng va da.Xac dinb ti.40 Trtn 1000 Mn 3000 run 3000 den 5000 2. h Oaf nhom Day IMp 0.4. TOn thlft di~n ap qrc d~i cho phep d6i vai dl100g dAy 3 -.lng ph\llai di~n kinh Ie' giai ellc d~i trong nAm DAy d6ng A/mm . kW .y nhOm dl1Q'c xac d!nh theo cOng thuc sau : J. q> .1 1.45 0.1 1.5 2. X . Bdngl-3 M!T DO DONG DI(j:N KINR d Glal R~ (J..n ap Iren dllilng day 3 .di¢n khang phy. Sau khi ChQfl dugc tie't di¢n chuan cltn ki6m tra l~i t6n th<'ft di¢n ap .0 Trtn 5000 Mn 8760 ~ 0.3U' 'l3UI co.mOmen phy. dQ dong di¢n kinh te! he Iii 86 ampe tren mQt don vi tie't di~n. Cong Ihll'e va bang d6 de ~!nh Ilfl dltn 'dAy din va gill Iri 16n Ihal di. thu~ coscp .!t di¢n dAy dAn thea : F=_I_ Ikl' mm2 .

7 0.615 1.4.317 0.155 ).5.367 0.795 0.741 0.1l61 V(jl IlUONG DAy 3 + 10k V DUNG DAy 1l6NG H¢ s6 c{)ng suat • kV .208 M-25 0.ti!t di~n chuhllOrnrn2 .339 0. thai gian su d1.430 0.Il61 V(jl DUONG DAy 3 + 10 kV DUNG DAy NH()M H¢ s6 cOng SUlfI cosql MidAy A-16 1. +P.509 0.404 0.929 0.dAy d6ng tr~.351 0.t6n tha:t di~n ap tr~n dubng dAy t(nh thea phAn tram. A ..563 0. 13 = 3km c6 cung tilt di¢n. .810 M-16 1.290 0.day nhom Itdn.50 0.488 M-70 0. Bd•• l . MiidAy M-IO 1.314 0. P 2 = 50kW. GIA TRI T6NG TRO z.l tiii PI = 100kW. 16 .Tfnh dong di¢n : 1= -I3u coscp P = 180 = 21.418 0. 10 ..639 M!. h¢ s6 cOng sullt cua ph1.459 0.769 0.634 0. A-50 0.280 0.780 A-70 0.645 0.8 .9 Bd•• l .6.550 A-95 0. Gidi .889 A-25 1.lng cong suJ{t T max = 3500h.U% .9 eM (hleh: Ky hi¢u rna day M .513 0.16: 2 A .388 M-95 M-120 M-150 0.10 : M .ti!t di~n chudn 16mm Vi dlf : Xac djnh tiet di¢n dubng dAy d:i~n ap 6kV dung dAy nhOm cung ca:p cho ba ph1. P 3 = 30kW voi chit!u dhi cac do~n dubng day I.7 0. GIA TRjT6NG TRO z. .0.557 0.452 0.439 A-l20 0.73.250 cOS'll 0.416 0.u- di~n I1p dinh muc cDa Iu6i di~n..563 1.956 .085 1.l tiii clla dubng day: P= PI + P.8 0.373 0. 12 = lkm.279 A-35 0.762 1.137 1.698 1.354 0.6A 1.842 M-35 0.377 A-150 0. COng thuc tren chi dung cha duemg day c6 cung tilt di¢n.l tiii cos cp = 0.320 0. = 100 + 50+ 30 = 180kW .883 0.8 26 .808 0. = 2km.8 0.319 0.T6ng phl..6.218 1.

1 ' .l ll.6 2 F=-=--=1918mm ]kt 1. i hQ deu thl.Til!t di~n cua duang day 35kV duqc tlnh to8. Vi~c tlnh toetn duang day tir 35kV tra len do cO quan thii!t ki! dam nhi¢m. va suo DUOng day tren khOng duqc phan thilnh ba ca'p.TOn tha't di~n ap tren duang day 35kV duqc trnh ki!t hqp v6i tOn tha't di¢n etp trong mety bii!n lip (35/3 + 10 kV) df ll!a chQn na'c d4t di'l:u pMn tip dam Mo nang duqc di¢n etp trtn thanh di dAu ra (3 + IOkV) l6n hon 5% giet tr~ di¢n lip dinh mUc..3 v6i T max = 3500h vll day nhOm tra duqc J kt = 1.n va chQn theo m4t dt') dbng di~n kinh ti!. DAY DAN vA DAY CHONG SET 1.! va duang day c6 di¢n tip 35kV cung ca'p di¢n cho hQ tieu thl.62 IOU 2 • AU% =2.Tinh til!t di~n : Theo bang 1 . §1-4.p% = 5 +6% .Ch(}n til!t di~n chuAn : Ch(}n day nhOrn c6 tii!t di~n chuan gAn nhilt rna hi~u A .2) + (80. ca 4. .m chung Doong day truy~n tai di¢n tetn khOng g6m day dAn M truy~n tai j pMn ph6i di¢n nang d~t ngoai troi duqc treo tren cQt nho x3.46% < AU.1 A/mm2 1 21.762 =2 46% 10.1) + (30. . hoo 35kV khOng phl. I05A > 21. Khlii ni. + Duong day ca'p I lil duang day c6 di~n etp djnh muc Ian. .6A v4Y day dAn duqc chQn thoa man di~u ki~n tOn tha't di~n ap IAn di~u ki~n pMt n6ng.3)J.Kifm tra tii!t di~n day dan da ch(}n thea di~u ki~n pMt n6ng (Phl.lc cua giao trlnh Cung ca'p di~n).l thuQc vao lo .16 c6 tii!t di~n chu~n la 16rnm2 . Tfnh loan di.llo .16 dbng di~n lam vi¢c lau dai cho pbep l3.Kifm tra l~i t6n tha't di~n tip : AU% = MZq> = [(180.l. v6i day A . i I va II. 27 .n cho dltbng dAy 35kV .

tP vll c~c bO ph~n d~c bi~t quan trQng cho sinh hOl}.6. ~n xoAn) 3Smm h~n 2S mm D6i voi day mOt sQ"i gi6'i dinh theo bang 1.l thuOc vao Ioc.l thuQc v~o Io~i h¢ tieu thl. h¢ tieu thl. khi cung cl!p di¢n gian dO<. tOn thl!t IOn cho n~n kinh tl! qu6c dan. + HQ lo~i + HQ lO<.ti hO tieu thl.l di~n quan trQng.n c6 the gAy nguy hiem chtt nguai. D6i vui dUOng day tren khOng. nhfing h¢ tieu th~ di~n ellA DAy DAN Cfp dubng day Cl'I"u true day V$t li~u I Ddng MOt s¢ (Day don) KhOng eho II ph~p III 2 Th'p .l. NhOm Ddng . r6i lo~n sl! hoc.cho hQ tieu thl.l lo~i III v~ dUOng day c6 di¢n ~p djnh mltc IOn han IkV toi 20kV khOng phl.3mm 16mm 2 (Day .li tren.3. liing phi nhan cOng. dlnh tre may m6c va v~n tAi cOng nghi~p. IOmm 6mm2 cjl3mm 16mm 6mm 2 .l. + DuOng day cl!p II bao g6m dUOng day 35kV c6p di~n + DuOng day cl!p III l~ dUOng dAy c6 khOng phl.lt muc kt hO<. tren cua titt dien v~ duang kinh duqc quy 28 . hu hong thil!t bj..1t san pham.li II I~ c~c khOng thuOc hai IOl.1n c~c qua trinh cOng ngh~ phuc t<.l.t san 'f'h4m.n se 111m hl. Btingl-6 TIih DI~N RO~e DUONG KiNR T61 TRlifu eRO PREP + HO lO<.ch h~ng lol. dung day dAn mOt sqi h04c nhi~u sqi phai c6 titt di~n t6i thieu thea bang 1 . r6i lol.l.l. .7.l di~n khi cung cl!p di¢n bi giiin dO<. hu hong hang 10<..l di~n di~n ap djnh mltc til IkV tra xu6ng cling duq'c phan th~nh ba lol!i sau : I g6m cac h¢ tieu thl.t thi'mh ph6.li IIIli).. HQ tieu thl.S mm 2 2 2 2Smm 2Smm KhOng eho T>hep IOmm 2 16 mm 2 2 2 Nhi~1l sgi Th'p NhOm .tt dOng blnh thuang cua ph~n 100 nhan d'n tMnh ph6.l.

JI Cip duang dQy V~lli¢u D6ng . 16mm ofI6mm II III 16 mm . " 65 70 " . sO'c ho~c BfN GH'n H~N day ch6ng set Sue ben gi6"i hl. cr.SO 120 TY s6 gia lei sue ben gi6i h<.9 va 1-10.35 -. Gia tei h~ s6 dg tru b~n lieu chuli'n cho trang blmg 1 .G/mm V4' !i~u Mil da. M -185 39 15 16 A . Bang 1 . di ngang qua eae eOng trlnh kien true Day ffi¢1 sqi HII cit cae rna DAy nhh~u " • 2.. GH'n H.8. D6ng Nhom " M .4 -. Thep .7.ln vOi gia tri lIng sua:t 1611 nhol't cho phep eua day dAn dugc gQi la h¢ s6 dg fru b~n n.8.ln. k. day ch6ng set c6 e.5 mm 2. Sue ben gidi h~n va sUe ben cho phep Gia tei sue bt!n gioi h{ln lam ddt dAy dAn va.k rna hi~u ..y ."N TRtN vi TltT DI~N VA DUONG KiNH CVA DAY M(jT S<.3 -.25 -.- Btl"K 1 ..35 A-SO+A-J85 Thep " " nco . A.0 sQ'i ta:t ca eae rna 29 . Bang 1 .. khac nhau neu trong bang 1.9 H¢ s6 DI/ TRtJ B£N CVA DA Y DAN DUONG D~c DAY CAP III H¢ s6 dJ! tret D~c diem neri Hip d~t diem day dAn Nai khOng va co dan CU.5 2. nCO-6 nC-25+nC-70 nC-95 CT.

5 2 D6i vOi tiet di~n 16n han dJ!lrOn=2 sgi tit cd c4c rna Nai . . m .tift di~n day dAn ho~c day ch6ng set. mm ' a .D<') vong I'y f=80' trong d6 : 1. .Chieu dai dAy dan trong khoang vugt L=I+.sua't tai trQng (tai trQng rieng) tae d(>ng len day dAn 2 Hoh toan. 30 .5 2. m . a .Bang 1 -10 Ht s6 DI.c dii!'m neri lap d~1 Nai khOng c6 dAn ell D~c dil!m va rna dAy dAn vlt day ch6ng set H¢ s6 dJ! lni n Chu chich Day mOt sgi tit cd de rna Day nhi~u nhi~u 2.chieu dAi khoi'mg vuqt:. di Day sqi : cOng d'y d'" .D<') dl)i n6i ho~c 8f2 cat day dan trong khoang vuQ1 dl! dieu chinh d<') vong b=8n(f2 _f2) 31 de trong d6: n . Miit sO' cong tho:tc tfnh toan C<I khi dllilng day vi day ch6ng set .dQ yang truoc khi dieu chinh.dO Yang sau khi dieu chinh. ell.-ung suat trong day dAn chf d<') tfoh toan.70 va lhip hern 2.s6 khoang VUQ"t trung gian tTong khoang duqc neo . fde .mm .Ll{c cang tinh toan cua day ddn ho~c day ch6ng set T=aF. IMp bon C . m . kG/m.. f . s6 . M .120 vii. kG/mm 2 achI! dQ a 31 . 2 trong d6: F .25 vlt thlp han AC -lift ca c!lc tiet 2 3. y .ii!"n true ".U'ng suAt clla day dan b chf dO dnh toan.ITR(JBtN CVA DAY DAN vA DAY CH6NG SET D61 VOl DUONG DAY CAP I VA II o.5 2." ngang q"' trlnh k.6 d.5 di~n h~ A . kG/mm 2.

27 M -35 M -50 A-35 0.26 MidQy KMi Im.150 AC .93 1.15 0.54 0.43 0.26 1. Tan (I) 0.4.30 0.45 0.70 O.'50 AC-70 0.42 0.50 vA ITMC -50 ne 70 0.32 0.45 A-50 A-70 A-95 M-70 M -95 M-120 1.185 h96 2.11 C-3S C-SO C-70 31 .61 0.45 0.02 1.12 0. KhOi lugng bao bi.36 1.15 TIc.42 0. Tin (t) nn (t) M-16 M-.15 A -'25 0.46 KhOi lugng bao bi.32 0.45 ne .84 0.39 0.150 1.40 0.23 0. T4n (t) 0.21 0.11 A .19 0.33 0.16 0.59 va TIMe .mg day.68 A.120 A .25 0.35 AC-35 0.56 0.43 1.70 AC-95 AC .85 1.61 KhOi hrqng bao bl Tan (t) O.83 AC-.(N Kh6i M1i day luqng day.69 3.68 Bdng l-llb CHI PHi CH6NG SET TRtN 1 km DUONG DAv (MOT DAV) Mil day chOng set Kh6i luqng day ch6ng set.40 0.11 0.23 0.9~ 0.98 2.h TUVJlN TIEU CHU.35 0.14 0. Td"n (t) 0.60 0.35 v~ llMC.34 0.60 0.Jl 0.y ba pha cho trong bang l-lla va I-lIb Bd"K l-11a CHI PHI DAv DAN TRtN 1 10m DUONG DAv BA PHA xu. Chi phi day din va day ch6ng set Chi phi day dAn va dAy ch6ng set teen 1 km dumtg da.120 AC .35 0.34 0.

mg ca..Ci)t dO' trung gian chiu tai tn. D6i v6i duong day c6 di¢n i\p tir 110 kV tTO len dung su tIeo.. bai sinh Ijy. 220kV .lc ca~. §1-6. dam Iliy.lC hi~n bang cac kh6a k~p day chuyen dl.c IO{li 511. Di¢n lip 3. Su treo c6 ky hi¢ll n . ).lc hi~n bAng cach qulfn day ho~c bang cac gbip k~p day chuyen dl. thu"c vAo dien ap vA gia trj cua duang dAy. Vi~c k~p day van su treo duQ'C th1. ho~c phiii tr6ng cQt kep.5. SU diing Hoang Li~n San c6 ky hi¢u VHD .lng. CQt di~n cua dubng day tren khOng dug<: pMn IO<.6.SvOi su treo Ia:y bang: H¢ s6 dl. trit dQ b~n giai h<. Vi~c k~p day c6 the k~p cMt (c6 dinh).. s(J vA PHU KI~N sa vA ph1. nllng chiu il!c. Chu6i su treo g6m cae bat su.n bing ve hai phia nen phai tang cuang chju Il. VHD .li theo nhi~m v1. 35 kV . Vi¢c k~p day dAn van su dUng duQ'C thl.§1-S. vUql qua dubng giao thOng ho~c khi kholmg vuqt 16'0 c6 tM dung su treo de tllng cuang khB. v6i m~c dich d. D6i vOi dubng dAy c6 di¢n ap tu 35 kV trb xu6ng thuang dung su dUng.n bing c6 th~ dung cQt dan.ln con cho phep k~p truQt. 32 .lC bAng cac cQt c6 cubng dQ chiu ll.6 (Lien xO en). bai sOng. Cae su thuong dung ia su dUng (su kim) ho~c su treo.3 bat.. 10 kV . Khi do tang cUCmg ve ll!c cung nhu ve each di¢n. sOng r<.l ki¢n cua duang day phI). Tily thea CliP di¢n ap cua dubng dAy rna chuOi sU' c6 56 bat khac nhau.10. khi duang day vUql sOng.ln duttng day kh6 sua chua (nhu khoang vuqt 16'n. K~p truQt va k~p long khOng nen dung vui cac dO<.l : . . VHD -'35. C6T£)I~N .lbat. 56 bat su co th~ tang len 1 + 2 bat su. .l tru dQ ben ceJ hQc cua cac k~p vA ph~ ki~n la:y bang 2.l tm dQ ben CeJ hQc cua su dUng Ilfy bang 2..lng.3 + II . llOkV -7 bat. Thy thea clfp di¢n ap rna sir d\lDg d.CQt dau va cu6i tuy€n chiu tai trQng khOng ca..13 ba(.. H~ s6 dl. k~p·long.lch . chii' 86 chi clfp di¢n ap cua duiJng day.

.30 3.lhuy tinh Btin.n-20 m. chii' K ho~c cl)t trim (c¢t lytam LT) va c¢t tMp.IIIJIH-2 llInH-3 lllJIH-4 lllJIHC-2 I. s.i cho phep.sll' dlhlg (sil' kim).5 kV) (LItN xO eu) Kfch thu6'c.68 0.didmg dAy.30 1. 61 48 78 " I' .sll' dlhlg (sd' kim).ki(!u (Delta).35 lllnH . kG Kh6i hlQ'ng kg 0.40 s. . '2 80 22 - - Chu Ihfch : III .' 6 9 7 1000 800 300 150 810 s.KTL(J£l 33 . C -lu6'i.' 26 26 26 32 44 ·P.I 98 78 88 72 19 9 8. C .di¢n lip thip. Bdn. 3 . • " .75 1.85 0. Ll!c ph4 ho~i cho phep. Ap (U S 0. kG Kh6i IIlQ'ng >g 0.115 0. H .I1g chii' H. JI . 8.CI)t gee chiu tai trQng keo nghieng nen phlli tang cubng bang day neo ho~c dtmg c"t kep.40 9. tV 6 6 10 Lye ph" ho. cac c"t thubng dung lit c"t be tOng c6t thep dl). thuy dnh 8 9 10 20 35 s. so thuy linh .o: ..o:-35 90 91 10' 110 190 120 120 140 150 185 2' 1400 1400 1400 10 s.38 0. mm V~t li¢u Ki(!u sll' Hlnh H D d .g 1-12 THONG s6 eUA S(JDO DUONG ilAy H".17 0. mm V~IIi¢u Ki(!u sd' H D d R R.g J-13 ThONG s6 eUA s(J DO DUONG DAy eAO Ap (LItN xO eO) Di~n Kfch thu6'c. Ihuy tinh lllC-6 lllC-6 mc-to me-to m. 1400 2000 3000 '" '" Chu thfch : III .

3 M-.li cho phtp.7 3..mg.06 3.7 3.7 4.15 Bd.47 x 380 x 420 3.g 1-14 KicH THUOC CO BAN CVA s(l TREO (L1£N X() CO) Kfch thu6t:.4. mm Kiiu H n .14A 120 x ISO 150. kG 4500 Kh6i hrgng kg/IbM 4.!5B 703 720 833 1300 1780 1780 1800 1950 2250 1100 2200 3.7 2..14tJ TK .Bd.7 3.3 1.i cQt be tOng c6t tMp cho trong Mng 1 .68 1. 270 300 320 350 D d L\l'c ph6 hOl.8 1.88 2.3 - 14 16 20 22 24 n .7 8.S n-6 n -8.8 I...7 2.33 3.50 120 x 1.l .89 1. kg M.8 14..S) 3.S 1.t kh6e (k) 1.3 1>0 170 180 203 215 .5 6000 8000 10500 13500 n-ll Kfch thu6'c mQt s6 lo@.x 200 372 x 668 402 x 718 LT-IO LT-20 190 190 320 450 34 .5B TH-7.05 1.5 11.7 TK - lOB 390 x !'i'lO 390 x !520 366 x 637 366 x 644 TK-lOA TK-12B 120xl.15 KlcH THUOC cAc LOA! C()T DQ thuOn cm/m Ten c¢t Kfch Ihu& diu cOt (mm) 120 x 120 120 x 120 120 x 120 120 x 150 Kfch IJlUac 8& cOt (mm) 246)( 370 262 280 Tf90g Im.8 6.t ylu (y) t TH-7.50 150 x 200 TK-12A TK .SA TH-8.

5A . 879 1040 TK-12B-K TK. TH -7.ui1ng dAy tren khOng 35 .L.i c(!t LOl!-i cQt Llle dli.50 F.5H 1245 1152 TIC .i cQt cho trong ban. TIf -7.5A TII.0 va s1'1 treo d. e) Sll"dll' 20 + 35 kV d) Blit sd treo mlfh I-I.u cQt (kG) Lo.20B 610 920 a) SI1" dO 0. 336 340 TK-IO B-K TK-IOA-K 603 947 LT-IO LT . sa d. BdngI-I6 LVC <rAc DONG LtN DAU COT CUD putp LI{C dli.12B F.14A F.g 1 -16.5 kV 1<--.8.8.!c t4c dQng len dl1u cQt cho phep cua c4c IOf!. 179 210 IS9 215 210 272 TIC .12A TIC . 346 350 334 558 30S 546 ..u cQt (kG) F.

so TRI DAY DAN TREN COT h~ ap 1. O""ng day 3 + 35kV b6 KhoAng each giim cae dAy dan ph\! thu!)c vao di~u Ici¢n lAp d~t. O""ng day Cae dulmg dAy h~ ap O. Til!t di¢n dAy trung tfnh khi phl. Vi¢c b6 tri khoang each giUa cae pha.!u (phI! tai sinh ho~t dAn dyng) c6 th~ la:y bAng ti!!t dieD dAy dAn pha. em Di~u ki¢n lAp d'-t Theo chitu thAng dlhlg Theo chi~u nAm ngang Khoang cOt tm 30m Khoang c¢! tren 30m Hi h~n cht" KhOng bi h~n 40 che 20 40 30 40 60 2. Bang 1 -17 KHOANG cAcH GlUA cAc DAy DAN CVA DUONG DAy HA Ap Khoang deh.l tai ba pha d6i xU'ng thuOng Hfy bAng mQt oira ti!!t di¢n dAy pha con khi phy tiii.t ' T6i 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1. + 1 dAy trung Hoh). l¢ch pha nhi.18.!c hi~n theo bang 1.N Ap 3+35kV. m Di~u ki~n lAp d. khOng ph¥ thu¢c vao vi~c bt'5 ttl day dllin tren c¢t.§1-7. Khoang each giil'a cae day dAn dien ap Uii lkV cho trong bang 1 . Bdngl-18 KHOANG cAcH GIUA cAc DAy DAN CIlA DUONG DAy TRliN KHONG DIj). ki~u suo V i¢c tn khoang each gili'a cae dAy dan tren c(lt duQ'c th.mg. Khoang each t1l' dAy dan 161 xa dO' su khOng nho han 7cm.n cM' KhOng hi h£j. '1! h£j. gilJa pha v6i dj(t phy thuQc vao khofmg deh gili'a cae cQt.n chI! 80 100 80 125 90 175 110 200 130 225 150 175 - - - - 36 . Duong day c6 di~n lip djnh muc tm JOkV dung sit dUng. em Khoang cOt.4kV thulmg e6 4 dAy (3 dAy ph.khOng d6i· x.17..

> 3 4..'T NUde.'t. Bang 1-19 KHoA. KHOANG CACH GllJA cAc DAY DAN Tal MAT flAT vA M)l.10 35 7 6 5 5 3 4 4 1 7 6 5.n chI! Khl'lng bj h!). khoang each tu m<.5 37 .. dAy din b6 trf bit ky trtn e¢t cling nhu dung sU" treo dAy din b6 trf trtn eQt thea ehilu Ihing ddng Bj h!).'T DAT vA M'. so v{ii mue eao nha:t va khl'lng co Ihuyln b~ qua ll!i Vilng co m~t dQ dAn ell thip. m~t nlt6'e ph!ng SOng h6 co mue nu6'e thay d6i.19..n chI! 100 175 125 200 150 225 175 250 200 225 250 - m~t 275 - - 3. DLlong dAy e6 di¢n lip 20 . kV TengQi T6'i 1 Vilng dOng dAn ell Vung dAn ell thtra th6't SOng h6 tinh vii... vung nlli.y dAn toi m~t da't va m~t nU6c khOng duqe nh6 hem gili trt eho trong bang 1.Khoang each e¢t.n chI'! - 175 250 200 225 300 250 300 275 325 300 350 350 400 400 450 275 §1-8.T NLJaC Trong dil!u ki¢n nhi¢t d¢ khong khi ella mOi truang eao va khOng c6 gi6 khi d¢ vong eua da...NG cAcH GAN NHAT CVA DU'ONG DAY TRtN KH()NG D61 vdl M'.?-n chI! KhOng bj h!). ehuy~n kh6 khAn (vilng du eu.35 kV dUng su. dim lAy . m Di¢n lip. v~r.dUng. m Dilu ki~n lAp d~1 T6'i 50 75 100 125 150 175 200 250 300 2.y dAn Ion nha. thao nguy~n.35kV dung sU" treo day dAn b6 trf trtn e¢t theo phAng nlm ngang Bj h. ) Vung d6i niii di ll!i duqe Vilng d6i nui khl'lng di ll1-i dLlqe 3.5 4~ 6 6 3 5 5 3 1.lt dii!m ba't ky cua da. khOng qua ll!i dLlqe. rimg r~m.. Dutmg day co di~n ap djnh mu-e 20 .

' 1. bln d~._ 1. dAm dlt bing tay Dao. dAm dd"t bang may 300 300 . c6t th6p cho trong bang 1 .NhUng noi phlJ cq.._ 1. dlt d4 dAm. c~c duang 1&0. bln tAu._ 2. ga duang sAt.2 1. .Vung thOng c6 dan cu lA nhUng nm thOng dUQ'c xay d\fllg m~c du vAn thuang c6 may m6c v$n chuy~n.6 2..5 kG/cm lS. bln cang. DO CHON SAU CVA COT DI~N HI:\ Ap DUal1kV .8 2.6 1.' 1.3 1.3 I.Ph~m vi di'ft dai cua c~c xi nghi. thanh ph6. thi xli. 1. cOng"vien cOng cl)ng.6 1. vuan tuge.. dd"t soi d4.8 2.15 1.Vimg c6 dan cU bao g6m phlJ. . m vi di'ft dai duge bao bQc boi tuang rAo. lS. thi tnfn..t dAt.70 2.2 2. lang d.7 2. ciing. §1-9.5 11+12 mm 2 D4t set.75 2. lip suit tfoh 2 t04n leo dAt 1.3 1.. 2. dAt holng th6 kho. Bdllg 1-20 KiCH THUOC CHON sAu COT DO TRUNG GIAN DUONG DAy DUOI IkV KIch thwc chOn sAu cOt __ m T6ng ti6t di¢n dAy dAn mac tren cQt DO cao lOOn b¢ clla cQt so vlri m!f. ddt pha cAt bllo hOiI nU'6t::. lS..¢p cong nghi¢p duqc coi IA ph ._ 300 '00 38 . 4p suAt tfnh t04n len dAt 2 2.. i.' 2. Kich thu6c chOn cl)t betOng. .5 V~c dnh cua d't 11+12 Tlri 8. Ap 2 suAt tfnh t04n len dAI lkG/cm VAt set.n duqc xay d1plg cua thlmh ph6.8 2.2 2. .20. soi Un clit.5 + 2 kG/cm DAt set chAc. m~y m6c nOng nghi¢p vA c6 ngum.. m Tlri 8. qua I. Vlo.. s6 ~~_*_~~ dl1m di'ft.Trong d6: ._ 1. cac cOng trlnh xay d1plg cach bi~t dUng dl)c l$p ciing duQ'c xem nhu lA vung dan cu thua th6't. ...6 1.6 1.10 I. 1. 2. dAI pha Clit cd dQ -'m t\l' ohien. .c xf nghi~p cOng nghi¢p.1 1. Kich thu6c chOn sau cl)t dUQ'c dc dinh dqa vao l_~db~_~~ __ chi~u cao cua cl)t.3 2.8 1. cAt 4m It.' 1.m vi d€t dai cua c6. ~n pha. .35 1.8 2.

Cal ngang qua dllOng day cao lip khlic vA dc dWng 60g nU6"c. m D~c tinh cua dltOng day cAt ngang Di~n lip dltOng dAy.Lo~i 1 ia IO{li duUng c6 y nghia kinh tl!. c6 cuang dt) giao thOng 16'0.5 6. .0 2 3 3 7.0 3 4 thOng sit dl. hanh chCnh. 010 • 3 lip thfp (dll6"i ltV) thoang eAch bAng 1. .lng chUng lo~i I vAlolli II cal ngang qua dlWng day di~ Wc va dlWng dAy ihong tin lien 1{IC. c6 cutmg dt) giao thOng qua lfl.' Quy d. c6 .§1-10. n~n Lo~i 2 UliolJi duang c6 y nghia kinh tl. Vl.0 7.LO'Ji 3 18. van h6a dia phlWllg. lo~i duang c6 y nghia kinh tl. DUONG OTO.ng d~c bi¢t vA giao cat v6i cote d6i luang khoic neu trong bimg 1 . duttng xul'ft pMt cua cote duang giao Bang 1-21 KHOANG cAcH NHC! NHAT ClIA DAY DAN KHI DI NGANG QUA DUONG SAT. NU(JC Khoing deh. van h6a khu cumtg dt) giao thOng qua IlJi trung blob.LO{li 5 ia IO{li dU'ffilg c6 thOng di l{li khAc.oh v~ dUlmg day di ngang qua cAe vu.5 7.5 7. 6ng hoi ho~c dUOng v4n chuy~n bAng cAp lI'eo Cat ngang qua dUOng day cao lip vA day dAn cua tAu ch(1Y di~n • D61 v6"i di~n di~o. . y nghia 18. baRh chfnh. Duang 010 dUQ'c phAn thAnh 5 d~c lo~i : _ .0 7.0 3 3 3 7. van h6a bi¢t quaD trQng.li 4 III IOl)i duang c6 y nghia kinh tl. 39 .LO<. hAnh chinh vA van h6a IOn lIong kinh tl! qu6c dAn. DUONG DAY DI QUA cAc VUNG DAc BIIOT vA GIAO CAT VOl cAc D61 TUqNG KHAc .2k .5 6.5m. kV 1-+10 Til' day dAn l6"i dinh eua dltOng ray (} ehl dQ lAm vi~c blnh 20 35 thltOng cua dltOng day: + DuOng sal khOng di~n khi h6a + DuOng sat gip khtic T6"i n!n dltOng 010 h~p 7. c6 culmg d() giao thOng qua l{li thl'fp. y nghia Unh chfnh va. DUONG DA Y KHAc v A DUONG 6NG HOI.i IOn.lC.

eua c¢t betOng c6t thep do duqc n6i dAt qua dAy n6i dfft. a cae nha may di¢n. Khoang cach phAn b6 trang bi n6i dilt dubng dAy hl. Di¢n trb n6i dilt ciIa cae ngu6n cung cJlp (may pMt di¢n. 3) Tr~n tilt d cac duang dAy tren khOng c6 di~n ap t6i lkV. • Ducrng day tr~n kh6ng 3 + 35kV. 0Jt thep.!c hi~n noi dilt l~p ll.lt d(mg set trung blnh (ttt 10 Wi 30 gia set trong nam) va 100m d6i vai vung co hOl. dAy frung tioh cAn phai duqc n6i dllt 0 ngu6n cung cAp.¢n. 2) Trong cae thi€t bi co trung tioh each di. vi~c n6i d<ft chi duqc thl!e a 4) Khi duemg day hl. cae tr~m bien ap va n6i da't i4p i<!-i trtn duang dAy trtn m6i cAy 86.c xa cua c¢t b~tOng cot thep dn phai nm d<ft v6i di~n tro n6i dill' khOng duqc vuqt qua 500. trang bj n6i da't co th~ cho phep khOng vuql qua IOn.Ducrng dAy 35kV trong lu6i co dong ng~n ml. TRANG B! N61 £)AT 1. cac day dAn trong nba dn phai thllc hi~n noi dllt voi di¢n tro khOng duqc vuqt qua 300. khOng duqc vuqt qua 200m d6i voi vung co hOl. Khal ni~m chung . hi~n Khi hOl.lfll dilt nh6 40 .§1-11. Duong dAy toi lkV: 1) Trong cae trang thi!!t bi di~n co trung tloh n6i dAt trqc tie-p. tuy theo b~tOng di~n ap ta thlle hi~n n6i da"t cho: a) Cae e¢t thep va cot thep eua : . d~ phong ngira qua di~n ap khf quy~n truy~n vao.lt d(mg set Wi 10 gio set trang m¢t nAm. Gia trl di~n tro n6i d<ft nay ciing dung dt th.lch ehl. Di~n trO n6i d<ft eua khe ho ph6ng di~n nftm trong khoang 10 + 200 .lt d¢ng set cao.l ap 'toi lkV.. may bien ap) khOng duqc vuqt qua 40. ditu ki¢n n6i dilt kh6 khan. may bi!!n ap toi 100 kVA trang bi n6i d<ft c<'in c6 di~n tro khOng qua 100.n phai d~t th~m khe ho ph6ng di~n d~ bao v~ qua di~n ap tr~n duong dAy hl. Di~n trb n6i dllt eua mlli di¢n qrc n6i da:t I~p I~i kh6ng duqc vuqt qua gi6i h~n Ion d6i v6i cae thi€t b~ co c6ng suA't 100 va khOng vuqt qua gioi h~n 30n d6i vai cae thiet bi co cOng sufft tai IOOkVA. Rieng voi cae thilt bi c6 c6ng sufft be (toi IOOkVA). cae nMnh re vao nba.li dAy trung tinh.l ap tr~n khOng.l ap du6i IkV giao dt voi duang day 3 + 35 kV d. di~n tro clla trang bi n6i dilt khong duqc vuqt qua 40. Khi cOng su<ft may pMt. C¢t thep va ca. xli.

.m ngang trong da't. K(ch thuUc t6i thil~u cua cac di¢n cJ!c n6i dift (cac CQC.oho~c RC9C =0. Bang 1-22 llI~N TRO N6I DAT CVA DUONG DAy CAO Ap TRtN KHONG llItN Ap TRtN lOOOV Di¢n tra suAt CLla dAt.10 toi 10.Dllbng day 3 + 20 k v chi avung dOng dan Cll Ion.0 41 .n t{10 bao g6m : 1) Cac cQc tMp trim h04c thep g6c.cm Toi 10 4 4 Tren 10 toj 5.10 Toi 10 T6'i 15 " Tm 20 Tm 30 2. 6ng. tMp trbn d4t na.22. 4) Vo chi cua cac duang cap chOn trong da't. Di¢n tre trang bj n6i dirt. Di¢n tra khu€ch tan cua cac di¢n CI1C khac nhau duqc xac djnh theo cOng thUe : a) D6i vOi 1 cQc thep duqc Mng trong da't 41 2..9 P 1 .23. thep 6ng d6ng thang dung xu6ng da't . n. 2) Cac thanh tMp dlft. Trong truang hQ'p nay di¢n trb n6i dift cua cac cOt thl1c hi¢n thea bang 1 . Di¢n tra n6i dift cua cac cOt khOng dllqC Vllqt qua b) Cac cQt tMp va betOng c6t tMp di¢n ap 3 + 35kV tren d6 c6 d4t thi€t bi bao v¢ qua di¢n ap do set ho4c treo day ch6ng set.3plgd RC9C = 2 . N6i da't nha.10 4 Tren 10.. 2) Cac 6ng chOn sAu .104 4 4 Tren 5. Trang bi n6i dit N6i da't tJ! nhien bao g6m : 1) Cac dllang 6ng nuoc. 3) K€t ca'u kim lo~i cua cac nha ava cOng trlnh xAy dJ!llg chOn sAu trong da't . thanh) cho trong bang 1. cac duang 6ng bAng kim 10~i tro cac dllbng 6ng dAn khf d6t h6a long dIng nhll nhung dllang dAn khf d6t va cac khf de chay d' nd.

9.qnh cua tMp g6c.d() chOn sau cua thanh. h . Khi dung tMp g6c thay d = O.8 • 0. n -s6cQc. Khi dung thanh thep d~t ta thay d bang bt2 p Rth=k1.lDg da't.0. cm ..o. ho~c gAIl dung: trong d6 b .. Gia tr! 11 dao d()ng tit 0.ng : a a T ~ 1 . cm. cm . b) D6i voi h¢ th6ng CQC n6i song song RHI'coc . Q: .58 ..chi~u dlti cQc. ~ ~ 0. d .. m()t each gtin dung c6 th~ dung 6 + 8 cQc vi\ ti s6 a (khoang cach gifta cac cQc) vi\ I (chi~u dAi cQc) ba.0.3pl Rlh =--. T ~ 2 a T~ 3 . ~n R"" trong d6 R CQC . cm . d . 11 .du/mg kfnh 6ng (cQc). . cm .75. Di¢n tra sua:t cua da:t cho trong bang 1 . cm ..di¢n tiD n6i dlft cua m()t CQC.~ ~ 0.trong d6 : p .M r()ng cua thanh d~t.95b . cm .23 42 .72. .0. 0.~ ~ 0.dlti'mg kinh thanh n6i dlft. 1 .62.l thu()c vao vi¢c pMn b6 vA kfch thltoc cac cQc. phl.0.h¢ s6 sir dl. d~t c) D6i voi thanh n6i dlft duqc nam ngang dung tMp trbn : 2.4 dtn 0.7 .di¢n tra sua:t cua da:t. 21!dh trong d6 : I - chi~u dai cua thanh n6i dlft. b . = .

~ dAy cua c.1 lr! Ian han 2000.l de giam di¢n tro.cm 700 300 7 3 I 100 '0 200 Oft V!Icm Dfl den 0. b) N~u b dO sau cua dlft c6 di¢n tro 8ulft clla dlft giam thl th1!c hi¢n dao vlt dong CQC n6i dlft sa.u xu6ng dlft.' Thep 6ng. mm 2.' 2 Kfch thu6'c nha nhlft cua c. dlllmg kfnh. M day cua 6ng.m C't O!t pha cat O!t s~1 4 10 a.24 Bting] -24 IdCH TUUdc NH6 NHAT cllA Ten gQi cyc n6i dfl Day dAn lJ"bn. 2 Thitt bi d~1 ngoAi lJ"bj Trong dfl 6 . a 43 ."nh.mm Th~p cAc cQc TURP N61 DAT vA DAy N6IDAT Trang nhA .1c CQC n6i dlft vlt day n6i dlft cho trong bang I .' 4' 4 g6c.8ulft clla dlft : a) N~u gdn thi~t bi c6 chO c6 di¢n trlt 8ulft clla dlft thlfp han thl dua c. 24 l 2.t Ti6t di~n. c) Th1!c hi¢n lam giiim di¢n tro 8ulft clla dlft nha. mm ~dAy. mm Thanh dAn hlnh chu nh. m do th1!c hi¢o dc bi¢n phlip phl.' 2.n t~o bAng dch diS mu6i lin ho~c nuoc xlit VaG nm d6ng cQC n6i dlft.' Khi di¢n lrO 8ulft Clla dlft c6 gi. mm 4 l.· Chi phf mu6i cho mOi cQc 30 + 40 kg.Bting 1 -23 DItN TRO SUAT cllA DAT Di¢n tra sua:t D6t ll. D6i vOi cQC d6ng thang dU'ng lap dlft quanh cQc dUQ'c lam nho co hi! day 8 + IOcm vlt lOp mu6i day 3 cm.1c cQc n6i dlft ra ch6 d6.

GiM thfch y nghia ella 3.l ki¢n.lm vi (fog d\log ella ttrng phu<1ng phap 4.li hQ tieu th\l nay. 5. giai thieh Iy do. cQt. baD dung trong ky thu~t di¢n.?P CHIIONG 1 1. cae phl. Sll va. 6. ON T. each chQn tie't di¢n day dan va cap. Neu cae cOng thue co cae d~i luqng. Nell cae tieu chuAn ky thu~t co baD khi tap d~t duang dAy 7. Gilti thich y nghla va vai tro cua dAy dan.! di¢n. 2.!i hQ tieu thl. Neu cae n~i dung CO ban eua vi¢c thie't ke't6 chue cOng vi¢c xay lap d~t. ph'. Nell cae cOng thue tfoh di¢n tra n6i da't. xa. 44 . PhAn It). Khi thi cOng lap d~t pUi lUll Y Wi nhilng di~u ki¢n gl-M dap Ung cho phil hqp vai cae IO<.cAu H6. Y nghia ciia vi¢c n6i dar.

35 kY. a De truy~n tai di~n nAng phO bi!!n IS. §2-1.:p eMt Dha su. . di~n.tp day n~n duang day e6 them day thu tu gQi IA day trung tfnh. Trong ludi 'di~h sinh hO{lt eM y€u IS. Tuy nhien m\)t 56 khoang vUqI: quan trQng M tang cuang vt h!c cling nhu tang cuang ve: each di~n ngum ta cling sir dl:lDg su treo cho cae duang day 6.10. c\)t va cae chi ti€t k€t cau xay diplg dUQ'C gQi 11\ dulJng dAy tren khOng. SU dUQ'c JiLIn bAng SIl' ho~c thuy tinh dung de each di~n gifi'a day dAn voi eN vA dat.tp til 35kV tra len.l tai ba pha d6i xl1ng thi ti~t di~n dAy trung tinh Hfy bang mia ti€t di~n day dAn pha.ChulfIIg 2 THliC HANH LAP eAT eliONG DAy TR~N KHONG .kV). 45 ca .y dqng mang troh chi'ft ky thu~t dung M truytn tai di~n nang thea day dAn duqc Hip d~t ngolti trm va dUQ'c kc. ph1.Duc'lng day truye'n tdi di~n tr~n thong COng trlnh xa. SU dCrng dUQ'c dung cho cae duang day c6 S11 treo dUQ'c dung cho cae duang day c6 di~n ap tui 35kV. d.T 1. dung di~n ap pha (0.l tai kh6 phan b6 deu giiia cae pha nen ti€t di~n day trung tinh e6 the ehQn Mng ti~t di~n day dAn pha. Dubng day h~ ap (0. uuye:n uii bang dong di~n xoay ehi~u ba pha-vi v~y duang day c6 ba day tuang ung voi s6 pha. E>jnh nghia .4 kV) do y~u eliu elin di~n ap pha IAn di~n . SU tuy thea k€t cc'fu va each lap d~t duqc phan tbaoh SO' dUng (su kim) va sd'treo.22. N€u ph1. cAc D!NH NGHTA vA YEU CAU KY THU'.

Do day dAn c6 d~ng di~n ch{ly qua vA mang di~n lip nen day dAn ph8.Khodng each tieu chudn Khoang cach tien chudn la khoang dch ngAn nha:t giUa day dAn duQ'c cang vA da't.Chi'd(J ldm vi~c J&p dijt d~t ChI! dl) lam vi~c lap d~t la sIf lAm vi~c cua dUOng day trong dic!u ki~ri lAp cl)t.D(i vong treo ddy DI) vong treo day duQ'C gQi IA khoang cl1ch thea chic!u thang dUng tit dUOng thang n6i hoi diem treo day tren cl)t t61 diem tha:p nha't cua day dAn do lac d\lng cua kh6i lU'C. day ch6ng set.mg day. . giQa day dAn v6i cl)t. vi~c blnh thllang vi~c vi~c blnh thuOng cua duO'ng day la chI! dl) lam day dAn . .Che d(J lilm ChI! dl) lam khOng bi dili.i dm}'c cltch di~. day dAn.LI{c ciing ddy k~p LI!C cAng day dUQ'c gQi la IIJ'C cAng keo day vA tren cl)t. cac cl)t chin ll!c la cac cl)t chin toAn bl) tii trQng ding keo 46 .! v61 cl)t vA cltch da't cling nhu cach cl1c cOng trlnh xay d1plg khac nhau ml)t khoang cltch nha't dinh gQi IA khoimg cltch an toAn (cac khoang cach an toan xem chuang 1). . giua day dAn dUQc cAng v6'i cOng teinh xay dlJl1g.Khodng VII(l1 trung gian Khoang vuqt trung gian cua dubng day IA khoiing cach theo m~t phang nAm ngang gilla hai Cl)l trung gian chi d6ng vai tro gill dAy c~n lIfc cAng day chu yl!n tac dl)ng len cac cl)t chiu ll!c. cMt c6 d!nh day dAn .Khodng neo ehilt Khoang hay do')n neo cMt Ia kboiing cach thea m~t phAng nam ngang giua hai ct')t chin ll!c glln nhau. giii'a cltc day dAn v61 nhau. Khoang cach gilta Cl)l trung gian vA cQt chin IIfc ben clilnh cling dUQ'c gQi la khoang vuQ't trung gian. . cua duO'ng day .Chi'd(J SI{ etl vi~c ChI! dl) lam vi~c sl! cO cua dUOng dAy Ia chI! dl) lam khi day dAn bl dili du chi ml)t day. . Khoang neo cMt bao g6m ml)t s6 cac khoang Vllqt trung gian.

C9' va phI! ki¢n COt vA ph~ ki~n l~ cac chi tie"t bAng kim lo~i dung de n6i hai d4u day dAn vai nhau. .tie't di~n dAy 2 khOng dllQ'c nho han 35rnrn v61 1(t cac lo~i day. !f.~~ 2 cua day dAn khOng dUQc nho han 35 mm d6i vai day nhOrn v~ khOng 2 dUQ'c nhi> han 25 rnm d6i v61 day nhom loi tMp.y dAn vao su vA de 1)80 ~ cho day dAn tranh nhUng hu hong do rung dong.t n~y duqc k~p n60 chl}t khOng cho pMp tuQt hol}c truQ't nhu i:J c(u trung gian.day vI! minh. 2.ch c.D9 bln dlf tril DO ~n dl.l' tnl cua cac pMn tir rieng Ii cua duang dAy Itt ty s6 gina gia tri tai trQng ph8 huy pUn tir vai tAi tr9ng tltc dQng chuan (thuang I~y IA tl. 6ng hoi v~ 47 . cac c()t chiu h.Khi duang dAy di qua vung dan cu thua thOt : 2 2 Tie"t di~n t6i thieu cua day nhOrn Itt 25 mrn . + Khi duang day di qua sOng. ao. 2 han 25rnrn j khi duang day di qua sOng ngoi kenh Jl. DAy dAn tren cac c".i ~t khltc nhau crut tham khao quy tdnh trang bi dien vI! tie't di¢n t6i thieu cho ph6p nhu .Khi duang day cAt ngang qua duang sAt.tie't di~n·t6i thieu cua day 2 nhOrn Itt khOng duQ'C nho han 70 rnrn vA dAy nhOrn loi th6p khOng duQ'C nho ca 2 day nhOrn khOng dUQ'c nho han 70 rnrn . ~~~~--*~~~~~-.vA day nhOrn loi tMp IA 16 rnrn . .Khi duang day di qua cac chuang ng. . ddrn Idy. Itp (t61 35kY) vai day dAn dUQ'c k~p tren su dUng can pUi thoa mlEn cltc yeu cl'iu ky thu$t sau : . + Khi duang day cAt ngang qua cltc duang day thOng tin lien l~c d6i vm 2 cac duang cap treo v61 day nhOrn khOng nho han 70 rnrn vA day nhOrn liii 2 . Yiu c'u ky thuiit Khi xay dJ!l1g cac duang dAy truyl!n tAi di¢n cao h.D6i vai duang day di qua vung dOng dQn cu . duang 6ng nuac.n nUOc.c bao g6m cac c". .l'c k60 Ian oMI). h6. tMp khOng nhi> han 35 mrn . d6i v61 dAy' nhOm Wi tMp khOng 2 duQ'C nha han 25 rnm . de k~p da.t ddu tuye"n. cac COt cu6i tuye"n vtt cac cQt g6c day dAn chuyen d6i huang di.

c pMn dan di¢n va cc1. (} nhUng ch6 di~u ki¢n th~t .ch nha nM"! trong khOng khf giii'a cc1. V! tTf I¢ch v6'i pMn godn nhft cua d6i tuqng nM cua.c phAn duqc n6i dft cua duang day trtn khOng dung sa dUng d6i vm di¢n c1. 6ng hai cho trong bang 1 .khoang cach tu dubng day t6'i dft theo chieu thang dUng khOng duqc nho han 7m. .25cm. cac duang.5m v6'i duang day 35kV v~ cQt hlnh chll' n (cQt ding) ~hOng nho han 3m. cong trinh xay dlfIlg khOng duqc nho han 10m d6i voi duang day t6'i 20kV va 15m d6i voi duang dAy 35kV. vm day nhOm lOi tMp khOng nhi> han 2 25mm. duang tAu di¢n.Khi duang day di cat ngang duang 6t6. duang day dn thoa man di~u ki¢n ntu M6i n6i day dAn phai c6 dQ Mn ca hQc khOng dll'gc nha han 90% dQ ben pha bUy cua toan b¢ day dAn. m~t nuoc d6i Khoang cach nhi> nhft cho phep cua cac duang day truyen tai di¢n a V! trf cat ngang duang s.y qua dAy dAn d6t n6ng day nhieu nhft. dong di¢n ch".. day th6ng tin vi). tm 20kV . cac duang 6ng nu6'c.. Kholmg each tll day dAn cua duang day di¢n ap t6'i 35kV tm voi sOng ngoi b muc nu6'c cao nhft la 6m. DQ dl.10. Khoang cach gill'a cc1.t v6i cc1. KhOng cho pbep n6i day dAn va day ch6ng set tTOng khoang vuat c6 cac giao d.mg cOng tTlnh trtn. t6'i 35kV .35cm.y dugc xac d!nh khi nhi¢t dQ khOng khf Ian nha't vi'!. duang OtO.ch ni'!.p toi 35kV di qua vung dOng dan cu. Khoang cc1.duang 6t6 di¢n vm day nhOm khOng nha han 35 mm 2.J' trii' ben cua cc1.et tm. a Khi duang day c6 di¢n c1. Khi duang day trtn khOng c6 di¢n ap t6'i 35kV di qua vung thUa dan.c d6i trn.khoang cach tir day dAn t6'i dft theo chi6u thang dUng chI! dQ lam vi¢c blnh thuang kh6ng dugc nho han 6m. day di¢n.. (} vung thua dan cu khoang cach thea chi~u nam ngang gill'a day dAn gd:n nhft khi kh6ng x. 48 . Khoang each theo chi~u nAm ngang cua day dAn gd:n nhft v6'i nM cua va coog trlnh xAy dl!Jlg khi dQ 1¢ch cua day (dQ lac Ill') Ian nhft khOng duqc nho han 2m d6i voi duang day toj 20kV vi'!.21.h.p t6'i IOkV .c phlin tu trong blmg 1. Khoang cc1.kh6 khan khoang cach nay c6 the giam t6'i 3m.15cm. 4m d6i vai duang day 35kV.c day dAn cQt dan v6'i cay kh6ng nho han 2.

~~p ch*t tranh bj tul)t va bi truQt. di~n G6c cat cua duong day truy~n tai di¢n di ngang qua cac cOng trlnh xay dJ!llg khOng quy djnh. di~n h~ ap (dum lkV) t61 cac duiYng day Cac dOl.Khoang cach clla duiYng day thOng tin lien l. Khi di ngang qua duang day cao ap. gi6 baa. H .KTlOO 49 .t ap khoang cach theo chieu thang ddng d6i v6i ngQn cay va chh~u nam ngang d6i v61 tan cay phai cach day dAn khi l¢ch Ian nha't khOng du61 1m. khi d6 khoang cach tir day d~n pha ngoai cling voi dl) l¢ch 16'0 nha't cach tl1n cay khOng duqc obi> han 2m d6i vrn dUOng day 1 + 20 kV va 3m d6i v6i duiYng day 35kV. cha't thai cOng nghi¢p ciing nhu tai trQng co hQc.~~_~_*_~~u~~*~~* hi¢n tuqng khi h~u. thai tMt kMc nhau (Sll dao dong cua nhi¢t dO moi truong. Khi duang day cao ap di qua rUng ho~c d6i tr6ng cay phiti pMt quang tl. dO am). su kep va day d~n ph8i n~o. con g6c cat cua duang day khi di ngang"qua duang sat dugc di¢n khf h6a khOng dugc nha han 40°. 4 . trong d6 D . Khi duiYng day di qua cOng vien ho~c cac khu cay xanh clin baa t6n b~ rl)ng hanh lang tuye'n c6 the giam so voi tieu chuAn tren. . duang day c6 di¢n ap tha'p han phai nam duoi duang day c6 di¢n ap cao hon. duiYng day truy~n tai phai di tren duang day thOng tin lien l~c .va cac duang day tin hi¢u. 1. VAT LI~U . §2-2.khoang each thea chi~u nAm ngang gifra day dAn cUa pha ngoai cung v61 cl)t.ln duong day vuQt qua duang sat. Day din D6i vbj dUOng day truy~n tai di¢n thuOng dung day tntn khOng bQc caeh ~.. duang OtO. sOng h6 va cac cOng tdnh xay dJ!llg khac phai dung cl)t chiu tllc (dung cl)t tllng cuang ho~c cl)t k~p). Khi di ngang qua duang day thOng tin lien l~c.dO cao IOn nha't cua cay tJ hai ben ria Mnh lang tuye'n. Khi dubng day di qua rUng ho4c qua cac d6i tr6ng cay d6i v61 duang day h.lo thilnh hanh lang tuye'n c6 b~ rl)ng khOng duqc nho han : D + 6m d6i voi cay eao khOng qua 4m va D + 2H d6i voi cay cao tren 4m.!-c giam td'i I .25m . lac dQng cua hoi • mu6i bi~n. tac dOng h6a hQc do dl) ban cua mOi truiYng. xa k~p.

Day d6ng chi dung cho cac duang cap. kern.7 34.70 12. co d¢ ben co hQc cao.Nhiing y~u du co ban d6i voi dAy dAn khi xet toi cac Hic d(lng n~u tr~n la dAy dAn phai c6 d(> dAn di¢n cao.10 6. tMp tranh tac d(lng cua m6i truang. Nh6rn cQ d¢ dAn di¢n va d¢ ben cO hQC kern han d6ng nhung c6 kh6i luq~g ri~ng nha. I~n thu hai . D*c dnh cua day dAn Up tr~n su dUng cho trong bang 2-1 va 2-2 Bang 2-1 D~e TiNH Titt di¢n Ifnb loan S6 sgi 2 day dAn. D6ng c6 d(> dAn di¢n t6t Ilha't. Kb6i IlIgng dAy huy.25 A.Ji dctn 1. Vi d~. l~n thu ba .in XOWl nhieu sqi duqc thl!c hi~n bAng cach quiln quanh ~ay trung tam theo tr'inh tl! : dtu ti~n xoAn 6 sqi. kG dAn kglkm DAy dAn DII()ng kfnb.50 9. nh6rn Va tMp.9 24.12 sqi.18 sqi . tang cuang d¢ ben cO hQc cho dAy nhOrn. sau d6 rn6i IAn xoAn b6 sung th~rn 6 sqi. mm Madlly Si.3 7 7 7 7 7 7 5.~0 A .mg -pM. D~ lap dJ. gia thanh tuang d6i thllp. g.40 7. chill dlfng dU'!c tac d(lng h6a hQC va tac d(>ng cua rnOi truang va phai re tien. du d¢ ben co hQc. 6n dinh d6i voi tac d¢ng hoa hQc.5 69. D~ bao v¢ day.16 A .in Day vJ. day vi. d6ng.. mm dan eVA DAY NHc'JM Tid In. V~t li¢ll chinh d~ lAm dAy dAn UI. Thep co d¢ dAn di¢n tha'p nhung co d(l ben co hQC cao. day xoAn nhieu sqi t6 hqp tu hai kim lo~i.it day dAn t~n su dung nguOi ta thuang sir dl:lng cac cau truc day dAn sau : day dan tuc 13..4 49.12 .ia thanh rt! va kh6ng phai ia v~t li¢u quy hil!rn n~n day nh6rn duqc dung r(lng riii tr~n cac duong day truyen tai di¢n.3 93. day thep se duqc rnl'J. day chi co m¢t sqi.40' 230 355 495 44 68 95 136 191 257 3.00 10. v~n xoAn nhi~u sqi.00 3.35 A-50 A -70 A -95 15. ThOng thuang nguoi ta dung loi tMp d(!.70 2.12 2. 713 935 1260 50 .55 4. Song d6ng la v~t li¢u quy hil!rn n~n ngay nay nguoi ta kh6ng dung day d6ng d~ truyen tiH di~n.

:3.8 Ix4.')' Ph!n nh6m 5xl.4 5.8 6x2.2 3.Ban. D\) ben co h.?e bAng cac thanh gO d~t.4 Loi thip 1.?ng cO h.8 4.3 68. 2. mm DlIlmg kfnh tfnh tO.6 6x1. SU trong di~u ki¢n lam vi¢c binh thuang mang tai tr.4 6.1 15.5 4.8 3.g 2-2 n.6 11. DAy nhieu sQi phai dUQc b¢n xoAn dUQ'e co v(t nUt ho~c gay. ho~e quan trong tang tr6ng bang gO va dugc b.5 280 450 670 1080 1410 1980 2760 36 62 92 3.2 6:.9 150 196 275 386 • DAy dAn eho trong bang 2-1.2 I x1.2 1.8 2.?c clla su dltng duqe be gay va lam r~n nUt suo d~c trung boi tai trQng pM ho~i cO hQC D6i vai mbi lo~i su e6 kha nling lam vi¢c vai di¢n ap kh6ng duqc vugt qua gia tri quy dinh cho tUng lo~i suo 51 .3 22.2 6x2.:2.8 6. Tr~n tang tr6ng ph!i c6 mui t~n chi chieu quay tang tr6ng khi v~n chuyl'ln ho~e fai dAy.2 lx2.2 8.:3. b~ m~t ella 16i tMp kh6ng Oie sqi don clla dAy dan kh6ng DAy dAn duqe qulin tMnh cu\)n vai kh6i IUQTlg kh6ng vugt qua 80kg.8 6:.6 11. S~ SU duqc dung dl'l k~p giiI dAy dan va ca.6 8.2 2.0 95. Loi (hip Ixl.4 9.j.8 1:. 56 SQ'i vk dlIlmg kfnh day dAn.5 di~n tfnh toan.an.:4. d~u.5 Tid tf9ng pha huy kG Kh6i 11Igng day din kg/km 1. f~n . mm L6itMp Toan b<) day dAn . Be m~t clla cae sqi kh6ng dUQc e6 v(t nUt.ch di¢n vai xa va c\)t.3 15.8 36.8 6x3. mm .2 1:.?c va d6ng thai mang di¢n ap Clla dUOng dAy.e TiNH ellA nAy NHOM LOI THEP Tilt Maday Ph!n nh6m AC-lO AC-16 AC-25 AC-35 AC-50 AC-70 AC-95 10. 2-2 cling phai thoa man y~u diu : khoang each giiia cae m6i han ella cae sQ'i ri~ng n! kh6ng duqc duai 15m.4 13. duqc co chO kh6ng m~ kern..9 48.13 2.8 Ix3. Vi¢e n6i 16i thep sqi don clla dAy nh6m 16i tMp la kh6ng eho phep.

mm Tai IrQng. 30 cP .. h.26 cP .? d6i v6"i cac Il!c be gay. On dinh va ben vih1g d6i v6"i nhGng sl! thay d6i v~ rihi¢t dl'.V~t U¢u de chI! t<.38 cP . De nAng cao d~c Hnh v~n hi'mh cua sU:.18 cP .'l. dl1Q'C son phu ho~c ml.. Ngoai sO: lam tu cao lanh va cat.). Cac mep khOng dl1Q'c trang men la cae ch6 ke su khi nung va nhih1g ch6 c6 ren de v~n sO: VllO ti sO:.6 20 25 38 38 600 1250 2000 38 40 3S 52 .'lt di¢n. m~t ngoai su dUQ'c phu ml'.5 18 21 22 24 26 30 37 235 265 345 380 465 485 49' 6+10 . Cac khuy€t t~t cua sU: thuy tinh c6 the xac dinh bAng mat thuang khOng can thi nghi~m di¢n nha Hnh trong su61 cua n6. 135 170 150 170 180 25.22 cP . 3.'lng nen gia th3. kV CP-17 cP . SO: thuy tinh c6 l!U di~m la qua trlnh san xufit c6 the ti€n hanh hoan toan tl! dl'.. nhih1g hie dl'. liSlr Ti s(r la chi ti€t dl1Q'c gan vao SU: dilng bang cach v~n ren va chen xi mAng cat dUQ'c dung lam tr\! de k~p ch~t sO: v6"i xa tren cl'. SU ky thu~t di¢n dl1Q'c ch€ t~o tu nguyen Ji¢u lo~i t6t nhlft (cao lanh.'lt lOp men.. kG H Thii nghi¢m Dllng - d 17 d. Ti sU: dl1Q'C lam bang tMp.l de ch6ng gi. dU'lJng kfnh Kfch IhIICJc.40 l' 19 19 22 2' 2S 60 100 10' 10' 135 1&5 230 235 325 400 500 800 1100 650 1140 130 180 200 320 450 260 560 240 '00 800 0. ~at.21 cP . 0 Cho phep cho su.'l ben co hQc ca.37 cP .'lng v~ h6a hQC va khi quyen. ngay nay ngl10i ta con san xulft sO: bAng thuy tinh.rc cang keo va II!C co nen.10 sU: duang dAy phai c6 dl'.nh h~.24 cP . Kicl1 thu6"c cua ti sO: cho trong bang 2-3 theo hlnh 2-1 Bang 2-3 KicH THU()C CIlA TI s11' M.

Hai dltu 6ng· n6i lae ra ml)t chut va khOng dl1gc vi~n cling d~ d~ dang cha vi~c Mng day vila 6ng n6i va baa v~ cho dAy dAn tranh hl1 hong khi 116n g4p.4... On9 n61 day Vi~c n6i dAy v~n xoiin H nhi~u sQ'i dUQ'c thl!c hi¢n bAng • . AC . De n6i cae dAn day dAn dUQ'c l6ng vAo trong 16ng 6ng n6i va dl1Q'C c6 dinh bing cach dung kim c6 lap d~m 6p ch4t l~i.i: C .... dAy nhtlm loi thep cha trang hang 2-4. I d T Hinh 2-1. Cae 60g n6i phai dam bao dUQ'c ca dl) 'cho m6i n6i.dAy nhOm.6ng n6i. Ong n6i o van cha tren hlnh 2-2. eua dAy dAn c6 chi~u dai bang chien dAi cua m6i n6i.Ovan. di¢n tra cua m6i n6i khOng dUQ'c vUgI: qua. cac thOng s6 ky thu~t cua 6ng n6i 0 van dung cha dAy nhOm. cae 60g n6i dung cho dAy nhOm~ day nhom 16i tMp duqc lAm bing nhOm tinh khi~t vA c6 hinb 0 van.. ~--•Trang rna . 6ng n6i Ovan hi~ll 6ng n6i cac chu cai ky hi~u A ..-.. Ti sd' dung cho sO'dlblg co h9c lin dl) b~n v~ di¢n Dt) ben co hQc cua m6i n6i khong duq'C nho han 90% d(t b6n cua dAy dAn nguy~n VC?D.. __ :>J. d6ng thai ding la v4t dAn di~n Itt dAn n6i nAy sang d4u n6i kia eua dAy dAn. b+ ~n v~ . m . Hinh 2-2. 0 .- .m. ~.. 53. ~B~ . pHi chill h!c cling keo cua dAy 'din khi lam vi¢c. cae 60g n6i dAy_ Cae 60g n6i d.dAy nhOm loi thep. di¢n trc. nhi¢t dl) eua m6i n6i khi c6 d6ng di¢n xoay chi~u Cl!C d~i IAn dAi cho pMp d6i v6i dAy din di cho khOng dUQ'c Vl1qt qua nhi¢t d(t cua dAy dAn. .

7 1.4 17.0 II .y nhOm loi th~p.1 2.025 0. ThAn ghip c6 hai hlnh mang song song d~ d~t day .!i hi~u Klch thl£6c.ym.3 2.100 0.8 10.n bit dAy dIn.7 1.0 14.0 20. Oc ghip n6i day duQC che' t{to tit nhom ho~c hQ'p kim nhOm dung cho day nhOm ho~c da.070 0.4 10 22 26 34 106 116 136 8.2 10.6 13.2 26. kg 0.15 0.040 0.xie't cho tren hlnh 2-3.43 A-16 A-25 A-35 6.037 0.4 A-50 A-70 A-95 IS' 20' 274 200 2'1" 200 330 400 450 650 8 8 10 AC-1O AC-16 AC-25 AC-35 AC-50 AC-70 AC-95 .19 0.6 7.7 1.028 0. Cl'fu t~o cua ghip g6m hai manh nhOm hlnh chit nh4t (than ghlp) c6 khoan 10 vh cae bu .' 10.7 2.~~~_~d~ bu lOng xil!t c6 e cu v~ vllng d~m.042 0.0 23. Ghip n61 day Ghlp n6i day dUQ'c dung de n6i giQa cAe day dAn v6i nhau. 6 0 I.~~~_.035 0.7 'p 6 6 6 DO b~n gi& h.7 1.27 0.6 12 14.6 2.7 1.' 1.055 0. __ ~gclc a D~c tinh cua cac ghip n6i day cho trong bang 2-5 54 .7 1. kG 230 3>0 470 660 030 1300 2>0 400 600 0'0 1250 1800 2>00 Kh6i !ugng.2 12. mm S6dit:m A B L S 1.Bdng2-4 6NG N6I OVAN DUNG CHO DAY NHOM vA DA Y NHOM LOI THEP Mi'I hi¢u 6ng n6i COA-16 COA-25 COA-35 COA-50 COA-70 COA-95 COAC-1O COAC-16 COAC-25 COAC-35 COAC-50 COAC-70 COAC-95 i- Dung cho da. Do vi~c c6 djnh day dAn tren sa dUng tren eAc eQt d<'i:u vlt cu6i xui!t tuyl!n ciing nhu tctn cac cQt g6c bang 6ng n6j c6 th~ bi ddt nen dt e6 djnh day dAn tctn sa dUng cAc cQt nAy can dung ghfp n6i day de thay thl!.5 " 5.0 7.lOng .5 12.

50 64 d 1 Kh6i luqng. qua DO{ln gifta cua phAn dp tMp dung ghip k~p treo vAo.lllg qua t~ ch6ng rung. 89 ch6ng rung Sl! fUDg clla dAy dAn thubng di~n fa khi t6c dl) gi6 trung bloh vA yeu do tac dl)ng xoay t~o nen do dAy dAn. D~ bao v~ dAy din tTanh hu bong (gAy dtit die sgi. AC-70. A-120.mg) bAng gang (hloh 2-4).38 0. Bd". ThOng thuang ohling hu hong dAy dAn xoiy ra a g~ om kc:p dAy dAn tn~n cl)t.day dAn. 8 12 " 0.lD dAy nAy kc:p hai t~ (tiii trc.A-70. " 10.p b~ng tMp. AC-9S 40 . Ghlp k~p dAu n6i day b) d6i v6i dAy thep a)"d6i voi dly nhOm . ella dAy dAn) do rung. A-3!5 b. nguM ta dung hi) ch6ng rung a di.45 0. A-16. kg 38 ITA-2 nA-3 A-SO. AC-35. 6..d Hid 2-3.78 94 7.At-50 A-9':'i. hai dd:u dOI. cae qua tl! ch6ng rung c6 tlie d\lDg lAm giam tac d()ng eua rung t61 mue dl) an toAno BQ ch6ng rung g6m c6 ml)t do.n dAy d.2-5 GHip N61 DAY v61 VOl DAY NH6M VA DAY NH6M LOI THEP Kfch thU't'i'c. mm Dung cho dAy rna: hi~u Mil hi~1l Ship TIA-l b. 55 .

. Qua tiii trQng vA Cl:IC achh day dAn di ra dn c6 hlnh tron deu va mem cM pbai dugc k~p chAc chin Vao dAy cap thep. gian ngAn. Khi do dao dl}og cua ditm k~p bl} ch6ng rung khOng 160 lAm.----- " !-A Hi"" 2--4. Qua tai trQng ch6ng rung bAng gang ding phai dugc son phu. do. Khi duemg day di qua sting h616o.p vAo dAy dAn.c can dan h6i cua cac sc. 3 . titt di~n tr!n 70 mm D6i v6i dAy tMp 2 5 25 . bl} ch6ng ruog bAt dl'tu dao dl}ng.i duQ"C ml.. vang d~m xitt cMt. 56 .1i cap thep cua bQ ch6ng rung.LO o~n cac dao dQng du cua quA ch6ng rung 160 hon ve gia tr~ trong tho. trlr qua tai trQog deu dugc m~ kern.qua (1. chieu dai khoang vuqt khoang 500m va khoang vugt: 160 han tllY theo suc ci1ng v~ hbth rna d~t b() ch6ng rung. B¢ (1. n€u nhu -ung su!!t trong dAy dAn c6 suc cang v~ banh trung blnh va nhi~t 6IQ trung blnh hang nam vuqt quat : a D6i vOi day nhOm D6i vai dAy nhtlm loi tMp 4 kG/mm 2 AC-35. TA't ca cac chi titt cua b(I ch6ng rung. trong khoang vm.n dai tr~n 120m. Cqc cua bi? ch6ng rung (khOng c6 mep vien c6ng).1 ch6ng rung t .. bang nhOm mem day Imm.mA.l ki!m..Clip thep Khi xu!!t hi~n dao dQng cung v6i day dAn. t<... AC-50.m ch!u dt! kc. ~ cu. AC-70 D6i v6i dAy nhOm loi tMp 6 . Ni1ng luqng tich lfiy cua dao dl}ng trong bQ ch6ng rung phat sinh do h.Cac cvc cua bQ ch6ng rung c6 lOp d~m tUo duQ"C va bu lOng.t VaG day nhOm va day nhOm loi tMp c6 lOp d~ffi. BI} ch6ng rung duqc d~t lJ hai diu k~p day cua day dAn khi di qua khoang khtlng c6 dia hlnh bAng phing.. h. B(t d~p tit khi lAp d~. dAn t6i d~p tAt dao dQng xu!!t hi~n trong dAy dAn.1 ch6ng rung. 2 .n cap th~p ~n ding ph8.

il 6ng nhom di ngoQ. Kim ho~c klm v'n "olin Kim df han dAy dAn Kim d4u Iron u6n day 1SOmm Sua l{l J .t B¢ Qli Qli " m6in6i C1J Ie v'n 6ng Cole C1J It v'n c6 di~u ell .Skg Kim cAl 200 mm " " 2 2 I I " " " 2 2 2 57 .2. 2 3 2 I 4 Ir~o 3 De ~ dAy lil lang tr6ng .§2-3.mg cho 1 16 Ten ggi Dan vida clii " Dutmg day DOOng day 3.T v~ d6 nghe khac nhau..J vA £>6 NGH~ DUNG CHO D~ U\'P £>.p lap d~1 dAy Calip. danh ml. Dl. lang do d.5kY Chu thfch InkY Sllo cAu li~m 2 I 2 I Dung d~ SQ. DVNG CV LAp fl!T 56 Iw. tap d~t duang dAy dn phB. dO ngh~ v~ dl.I khi rai day ~ quan s.JNG Cl. fl6 NGHf.5m SAn quay qUAn dAy De qua:n dAy lit cu~m day Day quan ¢l12 .i co may m6c dl:mg c\I ml)t Vi d\l.16mm cuQn cu¢n 120 100 3 3 I 120 100 2 2 I Diy gai lIng cao su each di¢n Doi Qli BO kc.m vao 16 cQI khi £M ~p m6i n6i Ovan Ch61 chAn Gilida tr~ cOt di¢n B¢ Qli .!I.lc v~ s61uqng may IT!6c. I .5mm " " 3 3 2 2 2 3 3 ~ quay lang tr6ng qultn dAy " " " 2 3 3 Tr~c th'ep ¢I SOmm 2 .i khi cAng day BO tr\le Ian dan 1 urn Mui khoan II> 14 .lng cl. I I De v~ m6c. dt Dt him dAy D6 ki~m Ira dQ ep ch. MAy M6c.16mm Miii khoan xolin 6c ¢l12-2.IIAp d~t d6i v6i cOng nhAn g6m 10 nguCri cho trong bang 2-6 to Bdng2-6 DANH MVC MAy M6c.

l1u cIS! n61 ThiE"t bj k60 cang d6ng thm 3 day 3 1 1 Gil Pa lang (to) 1-2 tan ThI16c ngAm Con Ian (puli) " " " " 2 2 De Ily dQ vong khi cang day Dtrai day 30 1 30 1 Thu& cn!)n Loa COi " " " 2.r di¢n Nhi¢t U ngoli tWi ~ to lay 6 2 1 4 2 1 " " " m Giila c4c lo~ Olio 4110 . 58 .Ten g9i Don vj do S61uqng cho I 16 DUOng day DUOOlgdAy 35kV IOkV Qui thfch L6 eMt treo dlSi vm cOt be tOng' cIS! IMp h04c cOt kim iOlli Thu6c clIQn do d!{t cam qp Gil 6 .15 Thu& c~p 3 2 ..1 1 4 1 1 1 1 1 1 Ph\! Ihu!)c vAo v. t 200mm 6 4 2 3 6 6 3 1 1 OIl 4 4 ~ nISi d{t dAy dAn " D4uc6t Day c6 d.)t li~u cOt Tm 1-2ta'n Xl!. 2 2 2 De bio lin hi¢u Do nhi¢t dO khi lay dO vOng TUi d6 thc. 100 1 1 do kich Ihl16c ngoll. beDg " Gil 2 2 2 2 2 2 Xeng Thu&:: M Ihep cuQn " " " Bua Ikg " Cuag6 " " 2 1 Cira sit Dao IhQ' 4i¢n Kim Dh9D d4u 6" " " 5 2 2 5 1 1 Tuck no vii " " DOi Kim v{lo nang Gang lay cao su Day lung an toan Kim d .i Gil co tin hi¢u Hom d\lng c\I " " 4 1 3 1 .

2 20.3 15. D~c tinh ky thll~t clla chao tam cho trong bang 2-7 Bang 2-7 D..7 31. M~t 1.6 67. H¢ s6 d" tril' khi sir d\mg eap chao tMp khOng dl1Qc dl10i 4 + 5 Ian.9 28. 59 .1 12. kG Cht{1 lugng Ihuang Duang kfnh 9.5 .3 13.lc ph! Cha"llugng cao '0' 62' 79' 970 ho~i chilo.li tlie d~ng vao chao.8 17. mm Chu vi 30 35 Kh6i Im. D~c Hnh ky thu~t cua cap chao thep eho trong bang 2-8. dll tru d~ Mn ve Illc khOng duOi 5 Iitn IllC pha hO<.6 2.6 k.5 mm va c6 15i bAng day gai dau.5 .1.j. T CVA DA Y CHAO TAM NHVA Kfch Ihu6'c.0 19.j.7 23.8 lO.5 29.1 20.C TiNH KY THU.3 24.7 14. d6 nghe neu trong bang 2-6 duqc nell du6"i dAy. 9.0 - 11.mglOOm Ll. 82. d\mg el:l.viti d~c tfnh clla dc may m6e. Lllc eua chao khOng tam 16'11 hon khoiing' 15% d6i voi chao e6 tam nhlla.6 46. Cap chac:> IMp Cap chao tMp dung cho eOng tac u'p d*t dl1bng dAy duqe b¢n tu m~t vai danh g6m cac sQi tMp nhc' eha:t hIQng cao c6 duemg kinh tu 0. Day chao gai tim nhlla PAy chao gai duqc dung phai c6 h¢ s6. 40 '" 735 89' '0 60 1150 1705 1890 2502 3541 4219 lO65 1490 1665 2226 3223 3767 " " 90 100 .

5 20 11 13 6 danh m6i danh c6 37 sqi con IS.50 0. T d Kh6i hrqng.700 9.5 21.30 3.5 17 " 18.300 11 12.15 0.20 2.S 19.5 6 'danh m6i danh c6 19 sqi con 40 6' 81 92 120 130 38 14 15.300 16.100 11. Tren m6c cl1:n ph8i dUQc d6ng Dhan chi tai trQng nang cua n6. kG (khi suc ~n gi6i hE:.950 11.25 M-12 M-16 M-20 M. Khi khOng c6 ohlin de xac dinh tai trQng nang cua bQ phAi dlJa thea kfch thu6c. cua m6c phu hqp voi s6 Ii¢u cho tren hlnh 2-5 va bitng 2-9.650 6.900 15. T CVA M6c TREO Kfch Ihlf6'c.C quay va d~t vao 16ng puli cung voi m6c.100 9. Bdng2-9 s6 L1ii.40 1.Bdng2-8 D~C TINH KY THU~ T CVA CAP CHAO THEP K!t c!{u ph4n thep cua chao Dlf()ng kfnh chilo mm Kh6i hrgnglOOm kg L1!c pM hOl!-i.500 15.700 20.700 4.000 18.S 77 " 17 19.ln cua dc sqi nM 2 130 kG/mm ) 4.5 22 6 danh m6i danh c6 61 sqi con 100 130 160 130 170 3.j.300 8. kg 1 30 K 18 30 40 '0 60 K1 18 24 32 0. mm Hi Irqng nAng. mQt pUli c6 xe canh mling quanh chu vi Hip vl\o trl}.u KY THU.900 14.' 1 2 3 " 90 100 " 40 48 60 .850 6. 8Ci rong r9C BQ TOng cQc dan Ill.24 M-30 0.

Hai

ho~c

ba puli

d~t

chung trong mQt 16ng puli t!,lo tMnh bQ rang rQc hai

ho~c ba pulL Oie bQ n~y duqc n6i 'th~nh tUng c~p theo hlnh 2-6 tl,lo tMnh

pallIng hay

M th6ng rong rQC.

Ll1c yeu du dt nAng mQt tiH trQng n~o d6 bang palAng phiii nhb han tiii trQng ang chUng thea s6 Ia.n bang s6 chao mang tAi cua c~c puli trong mQt long nhan vru 2, vi dq. vru palAng cho tren hlnh 2-6 s6 d6 blng 6.

'

.

I ,\
!I',','Ii, Ii Ii j\ \ \ \ \ I,
'I II Ii \' u" "

Hillil 2-5. M6c treo cua paling

Hinh 2-6. SQ palAng ba puli

4. Kich
Kich co d~c ditm l~ t\l' ham, kich thanh rllng dUQ'c lAp them bQ ph~n dUng b d!,lng Mnh c6c c61Ay. S61i~u cua kfch cho trong bang 2-10.
Bdng2-10
86 LI~U CUA KlcH
Ki~u kfch

Tlii tn;mg nang, T

Chitu cao cua kfch, mm
23

Chi~u

cao nAng mm

Kh6i IUQIlg, kg

Kfch Vlt Kich vit Kich thanh rAng

2
3 3

110
' 135

6 8
40

300 700

460

5. Tili
Tai quay tay hay duqc dung trong c6ng tlie lap d~t. Co ca:u hOl,lt dQng clla toi quay tay duqc chI!" t!,lO (1 dl,lIlg h¢ th6ng truyen dQng banh rang pba.n b6 tren ba tfl,lC song song (hloh ~-7),
61

D~ M phong tyt ho~c roi tai trQng trong trltOng hQ'p quay tryc tai theo chieu nguQ'c l~i tm dUQ'c lAp them co ca'u Mnh c6c. De giam t6c dO h(l tiii tr9ng dung dai ho~c rna sAt.

CAc tay quay wi truy~n chuyen dOng vlto tryc coin phai dUQ'c b6 tri sao cho khi h{l tai tr9ng chung khOng. dUQ'c chuyen dOng ho~c quay theo chi~u he} tai trQng khi cOng nha.n quay tay quay. Cap chao phai qua'n vlto tang tr6ng tu phia du6i. MOi tai cltn phiii c6 nhan ghi nba may silD xua't, s6 li¢u va tai tr9ng nang cUa tai cung nhu Hinh 2-7. Tc)i 19 lich thi! nghi¢m. Trong hoan dnh va di~u ki¢n cua nlt6c ta phiin 16n sir dyng tm thi! cOngo che' te}O dan gian g6m mOt bO khung tm hltn bAng sAt g6c L 63 x 63 x 6,3 ho~c L 70 x 70 x 7 trong khung tai hlnh thanh hai g6i tIlJ quay, mOt try quay bang 6ng thep ~100 ... ~150 tren d6 hltn tang tr6ng qu{n day theo hlnh parabOn lorn bAng thep gai ho~c thep tran ~ 10 + ~14. Tren try quay dyc 2 c~p 10 vuOng g6c va so Ie tftn duaL Khi quay tm dung xa beng 16ng vao hai c~p 16 tren lam cAnh tay don va dung suc nguai quay khi nAng tai trQng vii ham khi he} trQng taL Khi nAng h~ dung cQc d6ng kh6a hiirn tay quay. D~ tranh cho tai bi trOi ho~c Hillh 2-8. Gia d6' bing g6 dung de l~t dung cac eQc tMp g6c d6ng hiirn rai holJ.c cu6n cuQn dAy khung taL

mill 2-9. Gill. d6' bang kim IOll-i dung de rai day
I. khung
I~m

bAng sat g6c ; 2. thanh giing I~m bang thep 6ng ; 3. tlV li'lm bing tMp 6ng.

62

Khi qu1fn day tit cac tang tr6ng d§u cu6i dllqc treo tr~n cac gia dO' chuy~n dl:mg bAng g6 (hlnh 2-8) ho~c bAng kim lo."i (hloh 2-9). Gia do dllt?'c d~t tir tirng phia clla tang tr6ng dum tryc lip v~o 6 tryc Clla tang tr6ng sao cho khi h~ tay don clla gia do tang tr6ng dUOng nhu duqc treo tr~n try gia. Khi dc tang tr6ng qu1fn day 1(10, thay cho cac gia dO co th! dung cac gia do bAng kim IO{li chuy~n dl!ng (hlnh 2-10).' rai day dAn d~t trong dc cu,,>n day co th! dung b~n quay nii day (hinh 2-11).

, De

Hill" 2-10, Oi' dO blng kim 10I~.i chuy~n dl,mg dung d~ rai dlly

Hi"h 2-11. Ban quay rai, qulfn dlly


6. Puli I~p d~t
Khi rai day dAn theo tuy.!n day dAn thuang dl1gc chuy!n djch trl1c;tt theo cac puli dugc kCfP tr~n cac x~ clla c">t. Puli tap d~t (hlnh 2-12) g6m ban than puli 1 lam bAng hgp kim nMm, hai rna 2 trong do m">t rna c6 ca.':u t{lO ban M g~p dl1qc de d.i day dAn vtlo ranh puli va thanh treo 3. cac day dAn c6 duang kinh tai 16mm dugc rai keo trugt theo puli ke ell cac m6i n6i bang 6ng.
1---<0250 3

Ht,," 2-12. Puli lAp d~t I. puli ; 2. rna puli ; 3. than" treo

63

tha. Dliu kf!lp cling keo da. . ThAn klm .440 . .-. D.Tili tn..8 kg.t day dAn v6i rnarn eha'u va than dlIOi tac d¢ng cua day dAn duqe cAng keo.y lAp d.n dliu kf!lp : 2.-I 2 1---. Cae dllu klfp cAng keo day lAp d~t. mIJh 2-11. mAm chAu . .290 ~--. 3.«u kf!lp ca.ng keo dAy lAp d~( kitu kh6'p ban It! . 2. VII djnh hll-n. Klm ep Ovan m6i 1..t ki~u nem 1.. rnarn eh~u 2 e6 bAm rang d6i voi dllu k~p g~p dAy dAn b trong ranh d~ tang euoog rna sat va ni!rn 3 d~ nem ehi.i. VII ep.c day v~n xoan nhi~ul sqi co tiet di~n IOn vA trung binh dung cae dau klfP ki~u ni!rn (hlnh 2-13). 64 Hinh 2-~.. HIIJh 2-15. .mg pM bUy ella puli nhO nh~t Is 500 kG ebn kh6i htgng ella n61a 4. Kh6p : 3.13) grim co than dau klfp I. nem Cae dllu k~p eang keo day tap d~t dlIqe dung M klfP g~p va n6i dAy dan vao d\lng e\l keo khi rai va eAng day : d6i voi ca. dung cae dllu k~p ki~u kh6p ban "(hlnh 2-14). . con d6i v6i cae day dAn co tit'!t di¢n nhc. DAu klfP ki~u ni!rn (hlnh 2. 4. .

Nu k~p kil!u kh6p ban I~ dung dI! k~p g~p day dAn c6 ti~t di¢n be toi 2 25mm . vii ep 3 vA vit d.lkg. c6t dll. 5 .• riii trQng l6'0 nha't cho ph6p d6i voi toan bQ thie't bi khong duqc vuqt qua 2T. Kh6i luqng t6ng cua thilt bi khoang 60kg. chio cap dllt'mg Hnh 13mm m"h C6 th~ lap d~t tMm cae ta'm d¢m tr~n va dum de cat day dAn (hloh 2-17). Thi~t bj d6ng thm keo cang cd ba day dAn (hlnh 2-18) Ii! h¢ th6ng n6i gifi'a cAe cAp chao cua ba puIi d~t trong mQt vbng.u chAo clip. Thill bi d6ng tMi keo ci 3 day dAn 2. Mang d~m eli! day dAn cua kim ep Ovan de 2 . .nh hf. mnl! 2-16. puli. Kim ep 6van m6i n6i (hloh 2-15) g6m c6 than kim 1 ca'u tf. Kh6i luqng cae ta'm d¢rn nay 0.-T6:i mliy keo hote tbi keo T6i day dAn cae pha 1. la't c3. 3. m6c . M6i tilt di~n day luang ling voi mQt bl) mling 16t nan day (hloh 2-16).KTLQO 65 .46 kg. Duoi lac dQng keo cang cae va'u cua d~u k~p ep va k~p ~h~t day db. Mllng nan ep dAy eua kim ep Ovan Billl! 2-17. ba day dAn duqc n6i voi cAe d~u c6t cr diiu cap chao duqc keo Mu v6i cung mQt IlJc nhu nhau.ln 4 d~t sat hai OIla cua kIm.lo tir hai nira mang 16t thay thl duqc c6 li~n h~ kh6p 2. 4. Kh6i luqng cila kim 13. 2-18.

.!c khuyu tr~n kC. ky thu~t va cac s6 li¢u thil!t kl! khac.c vI.!.!C khuyu hlnh 6ng co li~n h¢ kh6'p voi nhau. duang day di qua go4m c~u.ng phfl1 trlr6'e Xe chai g6m c6 m~t th4p quay.c 11) d. M th6ng thuy l1!C va hai trl..tO d~ di ehuy~n.!.c khuyu tranh rro khi hu hong 6ng d~n do4u..Xe chbi lAp d~t dl:qe dung d~ nang eOng nhan l~n d~ eao tai 12m. 0 do4u trl. cac ban ve m~t duang day vOi cae duang day khac h04c cae cOng trlnh xay dJ!Ilg. Nhcr c6 ta:m vai 100 eua gi4 nOi tir m~t chO dO cua OtO cho phep th1{c hi¢n duqc ta::t c! cac cOng vi¢c b tr~n cao tr~n m~t c~t.ng lAp gbl!ip . Vi dl. b) d. Hid 2-i9. LAP f)~T DAY DAN Trude khi til!n banh cac cOng vi¢<: u. biing li¢t k~ d~ Yang treo day cho cac khoang c~t. Chai lAp d~t duqe d~t tren O. §2-4.p 2 gi4 nOi. Xi lanh-thuy l1{c eua chai duqc cung ca'p boi cac van ch4n bao dam d~ bao v¢ try. Xe chbi nAng thuy I\!. c4n phai c6 do4y du cac tai li¢u ky thu~t dn thil!t nhu: m~t cat tuyl!n dAy (d6i vai dubng day 20 + 35 kV) c6 vi tri pUn b6 cac c~t.! lap d4t b mue tha::p han m4t da::t. t~m v6'i 0 9m.. cat 66 . Vi dl. Vi¢c di~u khi~n choi c6 th~ thl!C hi¢n ca tir tr~n OtO IAn tr~n gia nOL Gia nOi cung c6 th~ h~ tha::p duqc d~ phy. goc quay 360 • Sa d6 xe chai nAng bAng thuy 11{c cho tItn hlnh (2-19) l~ . cac ban ve cac do~n vUql duemg qua l~i d~c bi¢t.p d4t day dAn.

cat cat 3. su tren e~t. Tren tuyen duang day cae 10 tang tr6ng e6 day din db phai'duqc phan b6 sao cho khi rai het day ella 10 nAy gAn den vi-trf bAt dAu ella 10 day moL Vi~e v~n churen day dAn trtn tuyen duqe tien hAnh theo bing li~t ke djnh truoe e6 Hnh toi chi6u dai day din clla m6i 10 day. V~n chuyin day dAn Irin luyen Khi nling vA h~ cae 10 day cAn bio v~ tranh lam hu hong day dAn.i gill cho ti sil b vi trf thing dUng ~~ k~p eh~. KhOng duqe QuAng 10 day til trtn xe xu6ng da. chinh v~ k~p ch~t l~i d.Ic treo 10 day d~t tren cae kich ho~e cae gili dO' rai day ehuyen dl:Ing. Khi v~n sil v~o ti c!n lUll y a khOng duqc v~n qua sau v~ tranh am r~n nUt hu hong sil. m~t wyln.ng thai duang. CAn phai danh dA'u d~ sau v~n sil tffn ti (kfch thuck A hlnh 2-20).t bang each v~n t eu c6 yang d~m xilt eh~t ti sit vcri xA. truOe het dn quA'n sqi lanh ho~c gai v~o do~n c6 ren cila ti sil ho~c chen xi mllng cat giii'a ti v~ sUo A Cae sgi lanh ho~c sqi gai duqc bOi trOD bang b~t Minium (Pb 30 4 ) tAm dAu trung hqp ocxon pha " tr~ng thai long.p ti sil v~o sil. eh~t pMt cay tren hanh lang tuyen. 1 Hi"" 2-10. th1. cae s¢ dn duqc quA'n d~u thMh lap. hlIOng v~ bi~n phap rai day. tn~. COng vi~e d4u titn l~ U.Tnrck khi lap d~t c4n phai ki~m tra theo cae t~i 1i~u ky thu~t v~ hOM canh di6u ki~n t1. e6 duemg di I~i ngang hay khOng.1e hi~n het tA't ca cae eOng vi~c truoe khi lAp d~t nhu chinh l~i cae duang day giao nhau.'t. b~t Minium v~ dAu trung hqp 8-10g cho m~t sil. Chi phf sqi trung blnh 5-6g. 61 . Khi lap SIT v~o x8 ph3. Silva ti 2.1 nhien mOi tlUang khf h~u noi lAp d~t. Ra' day Vi¢c rai day duqe tien hbh bang each thao day dAn ra khoi tang tr6ng Clla 10 day khi quay tang tr6ng quanh tn. De dam bio lAp cMt sil voi ti.

B¢ gia dO' phB. thuang dung ml1y k60.li can phai duqc d~t chBc chan tren hai m<1 clla tang tr6ng quanh 16 vi rAng dOi khi keo rai day Hillh 2-21.t da neu atren.p thu cOng bAng tm quay tay ho~c tl1!c tie'p bAng suc ngum. Trong di~u ki¢n khOng c6 duang OtO di l'.t phang cua ml!. Thanh ch6ng clla gia dO' duqc d~t v~ phia keo rai day (hlnh 2-21).y dAn. OtO.i d~t tren toi'm bl'} ml!.lC tranh cho cap chao k60 dAy bi chung do truqt khOng tih. 68 . Hinh 2-22. san bAng.lc quay cua tang.lc tang trong duqc d~t tren h6 va ke tren ti'fm g6 d~m (hlnh 2-22).l' do clla dAy dan na. Khi khOng co gia dO' nii dAy c6 the dAo h6 trong di'ft sAu qua nua duOng kinh cua rna tang tr6ng va bt1 ngang l&l hOO bt1 ngang cua tang. Khi d6t yeu phai ke b¢ len tren t6m g6 lot de ch6ng lun.ta ~_~. Vbng b~c d¢m bAng kim IO'. Vi¢c nU day duqc tien hanh lien tl. TTlJc thep duqc lap vao 16 Clla tang 10 day.~~~~~~~c~~. Trl.t d6t duqc.De keo flH day. D~t 10 da.m b phia tetn tan& vA quay vt1 phia keo rai da.y trtn tang tr6ng c6 tM bi hu hong. D~l 10 da. Tan~ tr6ng duqc d~t vAo gil1 sao cho dl1u day t1.~~q trong lAp dl). Khi d~t xon-g gia dO'.y. Nen keo rai ddng thb'i ba day.li duqc dung bi¢n ph3. Hai gia dO' rai gia dB nii day day duqc d~t til: hai phia cua tang tr6ng du6'i trl._~ rna tang tr6ng da duqc nang cao han ml!. Sau khi d~t tang 10 day vao vi trf bAt d~u keo nU dAy.t di'ft khoang 10 + 15crn.y tren h6 di rai day ~ __ ~~~~~ili~ym~*~. ca Khi rai day bAng suc ngub'i dn Hnh toan sao cho m6i cOng nhan chiu I1!C khOng qua 50kg d.

lt d(>ng blnh thuang cua chUng nghia la phai d1!Dg de c(>t t!.lm de da dAy khi rai keo dAy vuqt duemg sat.li vcri da.u day dB.lc. dubng OtO. phai luu y cac y~u d. Khi rai dAy qua duang sat. Khi rai dAy qua dc chueng ng!.li cung IO!. khi n'ii d.rai da.!n hanh khi dUQ'c phep (ca:p giay phep) clla cac cO quan chu quan nay. N6i dAy Vi~ n6i cac dd. Sa dIS nii dAy dung puli Phuong phap rai day theo puli nh~ nhang va t6n it h.v . Rai keo dAy qua duang dAy cao ap chi dU'q'c th1. dl.y n~u tr~n hlnh 2-23.li ti€p tl.lc keo Iii day.u d~c bi~t nhu day dAn khOng dUQ'c ch!.lng dUQ'c phuong ti~n keo (sOng.!n dflU thl nang day clU voo puli va khoa rna puli."t va khOng lam hu h'lli day dAn. Vi~c HitJh 2-23.li vOi nhau Jititi dll'Q'C ti'!n hanh sau kbi da rl:li dAy.lng cae phuong ti~n.?!. tuy theo di~u ki~n eua noi lAp d~t ta ph3. dubng giao thOng va d~ duang di~n eao the' kh3.y co the dUQ'C ti'!n banh bang cach k~o truqt trM m~t da:t ho~c truqt theo cac puli lap d~t treo tr~n Xli cl>t di~n.lm vao dui:mg dAy thOng tin. COt t'llm pbai cae hon duemg dAy thOng tin tr~n 1m. duqc r. 69 .y va dUQ'C nen ep bang kim v~n b6p. Sa d6 rai da.:"c ti. DAy nhOm va day thep nhi~u sQ'i dU'q'c n6i bAng 6ng n6i Ovan bAng kim IO!. sau do l!. De [iIi kec day vuqt qua duemg sat.Ic hi~n sau khi nh4n dUQ'c thOng bao duemg dAy cao ap nay da dUQ'c edt di~n va dUQ'C n6i da:t an to.rc hon phuong phap keo rai tr.I hO!. su6i ho~c d~m l~y) ta dung dAy cap ho~c chao de keo nii dAy se nh~ hon keo nB trl.rc ti.c dn phai xin phep co quan quan Iy v~n hanh va di~u khien cac d6i tuqng nay. dui:mg day thOng tin li~n l.!c V. Vi~c rai k~o dAy chi duQ'C ti. duemg OtO.i sir dl.li v~t rna khOng sir dl.. 4.li v~t tranh pha huy s1.li ella duemg sat.lng c¥ va bi~n pMp kh4c nhau dam bao vuqt qua chueng ng!.. duang Oto va dubng dAy thOng tin Ii~n Il. khOng duqc lam can tra vi~c di l!. Cac puli co rna kieu ban I~ dUQ'c treo va rna slin tr~n cac xa c(>t.!p dAy dAn. duang cao t6c. VI v~y.n eua co quan v~n himh.!p tr~n rn~t da.

D~ h~n ch€ cac nhuqc dUm· neu tren nen ti6n Unh ban nhi¢t cac d~u day v6i nhau (hlnh 2-25). cr MdiMn 31 aJ Jj: t .0 dug<: dQ bt!n ve ca. Tru6c khi ep m6i n6i ph8.ng v. T~ a . Da. Hln day dAn b6 sung cho 6ng nO"i a) Mn thong IQng . Do v~y ciin ph3. Khi ep m6i n6i bang kim t~o thi}nh cac v6t 10m pMn b6 tUnh bu6c cac v€t 10m t~o tUnh cac ducrng cong d~ng s6ng cua day dam bao dQ bt!n bjt kin khe h6' cua day.. day nhOm vl day nhOm loi tMp. a) Trinh tl! ep O"ng nO"i Ovan cho day d6ng. b) Dl)."n xolln cuo 6ng nO"i Ovan Vi¢c n6i day dAn bang 6ng n6i Ovan dU'qc nen ep cho phep dim b8. 1 2 3 5 aJ bJ Hinh 2-24.8.__4_ D~yphll IS. b) hln c6 hoi O"ng nO"i .i kiem tra d!nh kl cac m6i n6i nay.Chit luqng cUa m6i n6i trong 6ng n6i Ovan dUQ'c dam bao bAng cach chQn chfnh 6ng n6i w cac tim 16t cho kIm. 70 --::-==:::=~$= Hid 2-25. vit ep va ngong vi! dua d 6' dgu k~p cua canh tay don.\ c.i chuan b! kIm ep nhu : bOi tron cac kh6p cua canh tay dbn.1 hJ .y dAn dUQ'c 16ng tll tu v~o 6ng n6i tit chit!u d6i di¢n sao cho cac dgu day tho ra khai 6ng n6i khoang 20 + 25mm (hlnh 2-24). c) hln ben lIong O"ng nO"i.Cd Mdih4n . . Song d$c tinh ve di¢n cua m6i n6i theo thai gian se bi xiu dan.

II!C M giii chung dl) caa cach m~t da:t clio thie"t. . ap dl. giii'a cac cl?t ch~u l1!c (cQt rn6c) dl1gc chia khong d~u nhau. .cl)t c6 trQng hrqng dl1gc d~c trlIng bOi dl? yang treo day. Cach n6i day dAn sgi dan dl1gc trlnh bay tren blnh 2-26. Cung ml?t h!c cang dl? yang se 16'n khi khoang c4ch gifta c4c cl)t 16n.25a).2. Phuong phap n6"i day s<. nun DuOng Idnh day.-.Ba hlnh thuc han da. thul?c vao rnA hi~u day dAn.y dAn theo hlnh 2-25 a. DI? Yang treo day duqc dnh toon cho trong bang d6i v6i cac rna d_~~~_~~ thul?c vAn nhi¢t dl? khOng khi. Cach han thu hai va ba (hlnh 2-25 b.n han tfl!C ti€p tren caa nha chai nang thUy h!c. khi c6 dinh day xong th1!c hit. Hi"h 2-26.--.ng giii'a cac. Ne"u rai day bang puli ta phai 6p 6ng n6i troac rOi mai k6a rai day.lng hgp 19 nha:t dia hlnh cac khoang Vl1qt trung gian 71 . Gia tri dl? yang trea day phlJ.mg cua 06 va dQ dai khoang Vl1Q'1:. Nhi¢t dl) thay dOi lam chieu dai day dAn thay dOi khi!!'n cho dQ vang cfing thay dOi. c phd bi!!'n nh~t a dung cach han d<iu tien (H. KicH THU(JC N61 DAy Kfch thu6'c.lng phuong pMp han nay n!!'u han ngay tren m~t d<1:t se dAn tai kh6 rai day bang puli. Da. Trang truemg hgp nay dO De Slr dl. b.y dAn k60 cang cang dl? vang cang nho. mm • T61 4 b c khOng du6'i d . Day dAn ca. CAng day Cac day dAn da dl1gc n6i v6i nhau va nang len cQt c4n pMi dl1gc k60 dng dO. thea thai gian k60 va __ ___ chi~u hi~u day dan ~~_~ dai khoang Vl1Q'1:. cJ kh6 kil'm tra m6i han nen it dung. kh6i 1l1<. " " " a 40 8 10 l2 - '0 80 1O+1!5 5.ri dan Bd•• 2-II.

vong treo day d6i VOl quy ddi. lqd . Khi d~t dllqc dl? vong yeu diu thl ra I¢nh ngu-ng keo v..ng day IMp. t6 tnr&ng t6 thi c6ng phai ng~m bAng mat qua 6ng nhom va dau eua thu'Oc do treo tren cl?t ben c~nh. b) bUQc bAng day chiio 72 . ta chQn d() vong phil hqp v6'i khoang vugr guy dOi. BUQc c6 djnh day I~m Ihoi a) buQc b~. thuQc vao gia tej ella khoang VlIqt quy d6i duqc Ja'y gWa hai cQt m6c. C6 dinh day ~ thOi cO tM dUng day tMph$ chao noo bu(X: nbll hlnh 2-27 a. tai thu cOng va dOi khi bang sUc ngllai. b. "' In . Tu blmg dQ vong treo day dB: cho d6i voi rna hi¢u day va It!c cang cha'p nh~n duqc d6i v6i cae khoang VlIqt khac nhau.khoang Vl1qt quy ddi . Vi~c keo cAng dAy c6 th6' thl!c hi~n bang may keo.khoang VlIqt trung gian trong do~n giii'a hai cQt m6c.a c6 dinh day... Thee bang nay ta tim dQ vong treo day dffi v6i di~u ki¢n nao phil hqp dlI<Jc v6i ngolj.. b) Hinh 1-27.y khi thi cOng ti€n hanh thee each sau. Khotmg VlIgt do~n gili'a hai cQt m6c dU<. OtO. Vi v~y dQ vong treo day trong Hoang VlIqt trung gian pby.1c Hoh thea khoang VlIgt gQi Ia quy ddi duqc Hnh thee cOng thuc If + ~ + . + l~ 11 + 12 + '" + In trong d6. 11' 12.i canh. Trong thai gian cAng dAy. Vi¢c xae djnh dQ vong treo da.

Hinh 2-28.3 ho~c L 70 x 70 x 7. Dl. Di¢n tro n6i da't eua trang hi n6i dift ct"Jt khOng duqc VUq1: qua 10 + 300 v~ mlla he. N61 dill C91 Vi¢c n6i dilt ct"Jt phl.) dong CQC bAng thep g6e L 63 x 63 x 6.l thu~c vao di¢-n tra 811. C6 djnh day Irtn .lng ph6 bitn I. b) bu¢c tr~ c6 s(r 73 . Khi k~p.2-29. 7. De.5 + 1m dQc theo tuyen. Co d!nh day dAn tren SUDay dAn duqc dng vai d¢ yang dii cho duqc kyp ch~.t • trM su dutmg day. Day dA. N6i day n6i da't v6'i h¢ th6ng n6i da't thl!c hi~n bang bu lOng k~p. Khi di¢n tro n6i dat -16'n co tM dung tMm cae thanh slit dyt chOn sau 0. oct)t goc. khong cho phep dAy dAn b~ u6n qu<1 do anh huang cua dAy bu¢c. dAn do anh huang cua IIfc keo.1't cua da't.1t ph<ii han v6'i d-'u ct"Jt bAng thep dyt c6 m~ kern (co tie'p dia). D. DAy bu¢c nen dung dAy cung v~t li~u wi dAy dAn. th~ dung dAy bu¢c.6. k~p dAy vao su co M¢t s6 each k~p day tren su cho tren hlnh 2-28. dAy dAn duqc d~t & qnh ngoai su so v6i g6c quay cua dUCmg day. ghfp ho~c 6ng n6i Ovan. cae ket c!l'u bAng kim lo~i trl!n c¢t phlii duqc n6i dA't qua day n6i dilt. Day 2 n6i da't b~ng thep tron ho1!.1i:u dAy n6i d.c thep deft phii c6 ti€t di¢n khOng du6'i 25 mm .'Ill h~ ap a) bUQc Iren d:1u sll.n a die c¢t trung ~ian thuang duqc kyp tr/!n d-'u su dung con b cae c¢t g6e va c¢t m6c duqc c6 dlnh tren su treo ho~c cO su dung. khOng cho phep u6n g~p dAy.

c) cQt m6c dan. 3 sl1" . 74 . b) cOl m6c dan.. 4 slr . 0) • A Hl""2-29. CiS djnh day t~n su can tip a) cQt m6c dan.ep. d) CQI g6c. 4 su . 2 sli.= r=. x1l k.

thir nghi~m va chi duqc dua may m6c.n cho ph6p cua nganh duOng sat. i ch6 nii cang day. ki~m tra. t.l1g va. chong rung EO t~ ch6ng rung dugc treo tI~n day d~n gao om k~p c6 dinh day lI~n sCr.lc vI! cOng tac thi cOng lAp d~t va chUng phB.i tuAn thti dily diJ ta't d.phai b6 trf ngum bao tin hi¢u doh bao hai phfa. dfm Urn vi¢c trM c(U khOng deo day an toano Dayan toan phai Om la'y nguai du chl}t vA c6 rn6c kh6a oghiern chinh.jj cha duoi d<j. Nhiing ngum tham gia cOng tac tap dl. COng vi¢c rai ca.o tl1!C ti€p cua 75 . Ta't ca cac quy dinh ph..l. tAu hoa ch~y di¢n ding phai wan thu sl! chi d<j.ng day vugt qua duang sAt phai ti(n hanh du6'i sl! chi dl.t an toan va phiii quaD tam dAy du t01 cae chi d~n cho tUng h~ng mile cOng vi~c mli'c di) DaD do d~ khOng gay mift an toan cho a con nglIaL Trude khi bAt d!tu cling vi~c phiii xem xet.y thOng tin lien l<j. y qua l .lo trl!C ti(p cua nguai c6 trach nhi¢m vA thl!c hi¢n nghiern ngl!. Khi rai cAng day vugt qua duang giao thOng. ll!c dog cua dAy dAn.n chuyen nao ch . cae quy dinh v~ quy tdnh ky thul... chi~u dai khoang vugt.tc cling phai tuan thea sl! chi ~~~cGq __ ~qQ_c~aw_~~qub_~h duOng da.mg.t v~ thOi h"..i dam bao dU'Q'c il!c phu hgp v6'i. Nghi~m a De dam bao an toan truac khi nang day dAn l~n di) cao lap d~t va neo k~p ch~t day dAn. dl. Cae 86 li¢u nay dUQ'c co quan thi!!t k€ tlnh toan va cung ca'p.n bim..l. ll!c duqc sir dl. Rai cang day vugt qua duemg day di¢n caa ap cling nhu duO'ng day di¢n cua tl1u di¢n..ng day vUgl duang day thOng tin lien l<.. KY THUAT AN TOAN LAp flAT flUONG DAY .! thui)c vAo rna hi~u day. L'p be. Vi trf treo bi) t~ ch6ng rung phI. §2-S.7.c. Rai ca...t ph8. Ngutri canh bao dUng cach nm k60 day vugt duang 1DDm ve rn6i phia va phai c6 ctl tin hi¢u va chi dAn cho ngum qua duOng. . cOng C\l dam bao cha't luqng t61 vao phl.lng CI).khOng cho phep birt ky phuong ti¢n vl). Ta't cit cae thil!t bi may m6c nang h~ phai co h6 sa ghi chep d!1y diJ cac hu hong xiiy ra da duqc sila chua va cac k€t qua thil nghi¢rn.

ln hanh can phiii kit~m tra nghiem nMt..N HANH Dua dUOng day vao vi.ln hanh duang day va duang day di¢n cao ap bilt cOng vi¢c dB: k€t thuc theo hlnh thJ1c dii duqc quy dinh.li.li vi. thllc hi¢n chinh xac thai gian quy dinh va chi duqc ti~n hanh khi duang day da duqc cat di¢n vtl cat di¢n su6t thai giaD thi cOngo 'DuOng da.li dum day.lo biet.ln Mnh la giai dO!. a d~t tragg thai gian lam vi¢c M tranh rai k~p Clfm nhoai cui nguai ra khoi thanh choi khi khOng treo day an toano Khi lap d~t duang day song song giin voi duang day di¢n cao ap d~ tranh di~n cam Ung can n6i dlft day dan dang duqc hip d~t trong dOli'n lam vi¢c.ng thai an toan dlun bao cho eac dui'rng tiiuJxe qua l!. §2-S. Lap d:~t day dan tren ho~c duui dUOng day mang di¢n ap cAn ph8i tuan thO to'lt ca. £lUA £lUaNG DAY vAo V. Ofm duui c~t ho~c choi lap dl:mg ct. Khi trai c6 dOng baa phai ngUng vi¢c lAp d~t dub'ng day. kit~rn tra tr". To'lt ca cac tinh hu6ng mlft an toan pbai nhanh ch6ng M phong va phai baa cho nguai lanh d!. phai tlm ra to'lt d cac khi~m khuylt trong xay dJ!llg va lap d~t. gian f<li cAng day nghiem dm vi¢c dUng ng6i va di l!. KhOng cha phep lam vi¢c tr~n e(H g6c a phia trong g6c quay cua duang day M tranh bi day dan keo nga khi dUOng day bi dlit.ln cu6i cung sau khi xay dJ!llg va lap di.nguai co trach nhi¢m. Truoc khi dua dUOng day va~ vi..lt rna dU(rng day di qua. dQn d~p ch~t cay tren Mnh lang tuyen .l tir tren xu6ng.y nay cling pbai duqc n6i do'lt de dam bao an toano Sau khi klt tMc cOng vi¢c tr~n khoang vuqt nay nguai trllc phai thOng baa cha can bQ phl} trach cong vicc da xong de thao day n6i do'lt an toan. cOng trinh xay dllng va cay c6i. Kh6ng cho phep treo va ng6i tren cQt m6'e (cQt chiu Illc) keo day.sau d6 thOng bao cho lanh d~o cua co quan qu~n ly vi. v~ phia eang Trang thm.A. a. ki~m tra ta-t d eac khoimg each d6i voi dic chuang ng!. cac y~u cau khi lam vi¢e duui di¢n ap. 76 .lt xong dU(rng day. khoiing cach toi cac nha cOng trlnh kiln true.

p hqp ta.le.n hanh dUO'ng dAy. chi dan. giai thleh y nghia ella philp an toan trang lap di..l.n Mnh. Cae bi~n d~t day dan.l.t li¢u con du thila trong xAy dvng va lap d~t.lDg el. nhi. Vi¢e dua duemg dAy vaa v~n hanh' phai co bien ban nghi~m thu va dua vao vi.l d6 ngM dung trang lip d~t dUO'ng dAy. so d6. bien ban. Cae v~t li¢u va ph1.le phai lam lrang khi lap timg vi¢e lam trang d.t ky eOng trinh .l.l.e 'h~ng m1.t co ban khi lap d~t duemg dAy. Y nghia va Mng d1. cae ban ve. d~e di~m va nhihIg di~u dang luu y trang su dl.. cae giai phap c{n htu y.l. Ti.le holm tift eOng vi~e de dua dUO'ng dAy vaa vi. Cae dinh nghia va cae yeu eiiu ky thui. 4. dl. ca ca cAu HOI ON T'. 3. Sau khi kiem tra ti€n hanh thu nghi~m eho duemg dAy mang di¢n ap.l ki¢n dung trang lElP d~t duong dAy. Thil t1.n Mnh thea dung trlnh tv quy dinh.lng eua chung. cae may moe.l. 5. 77 .'t cae tai li¢u.lng. ~ 6.t dubng day.l. Cae h~ng m1.l.P CHUONG 2 I.Thu dQn cae vi. Ta't cae tai li¢u ky thu~t phai giao eho co quan vi.l.t ttl vi. 2. giao eho phong quan Iy san xuat va xay dVng.

bao v¢ each di¢n eua cap tranh Am U'Ot. 6.Churmg3 THUC HANH LAP eAT eUONG DAy cAp . d) Cae lap v6 bao v¢ dAy dan va. ru¢1 cap (Iai). 4. li~u each di¢n each Iy cae rUQt dAn di¢n v6i nhau va each Iy v6i c) Lap vo de. lOp dai thep. vo phil b8.iu tAm th08. dai tMp Iii qulfn tren b~ m~t de phong ngi:a cae hu h~i c6 the c6 cling nhu de tranh lac dQng co hQC ho~c tranh An .1 ra do hu hong cO hQc. lap d¢m blng sqi.re 1.10. 5. 1. 78 . 3. vo chi. . b) L6p. han gl khi d4t trong dlft. 35kV va ci'u true ruqt din di(tn Cap ll.o ~ blng sqi tIm ddu a) MQt ho~c mQt vAi ruQt (1Oi) dAn di~n. tninh tac dQng cUa cae chj(t dQc do d. rUQI dAn di¢n hloh trim. each di¢n bAng gi4'y.. eAe s6 L1~U eo BAN ellA eAp Li.v~t lap v6 bao v~.Ic (hloh 3-1) g6m c6 cae pMn til chfnh sau : 5 Hi"" 3-1. Cap mQt ruQt vo chl co qUICn lOp vo bQc bAng tMp hi. 2. '. §3-1. mon. ()~c tinh eua c6p IVC dlt" ap 1 vA PHAM VI . + (fNG DUNG .

Titt di¢n day dAn cua ruQt cap hlnh tron khOng duqc nen va duqc nen ~h~t cho tren hlnh 3-3. ti€t di¢n 2 tren 70mm .9) do d6 lAm giiun dang k~ kh6i IU<. 79 .ng nhOm c6 cac rUQt d6ng h04c rUQt nhOm tm 16mm la da.y mQt sQ'i. nhOm c6 di¢n tra suat cao han di¢n tra sueft cua d6ng khoang 1. Qip e6 ti!'t di~n ruQt clip hlnh qu~t dl. Cac rUQt eap trong vo bQc bang chi c6 titt di¢n t6i 16mm tat ca la ruQt mQt 2 2 SQ'i .tat ca la day nhi~u SQ'i. S!! nen ch~t day dAn clla ru()t cap ding ap d\lng cho cit dic cap c6 cach di¢n tam it diiu M giam d:1u tam cach di¢n cMy theo ru()t cap.lng : hlnh lrbn. hlnh manh.JIlg cua cap.y 2 2 mQt sQ'i .. RUQt thu tu cua cap b6n rUQt c6 the c6 d~ng hlnh tam ~ilk d~t a gifta cap.mQl sqi ho~c nhi~u sqi .n.day nhieu sqi ho~c mQt sQ'i . cac ti€t di¢n. cbn cap nhi~u rUQt c6 dai bQc 2 cach di¢n c6 titt di¢n t6i 16mm . Ok cap ruQt d6ng c6 2 2 ti€t di¢n t6i 35mm va nhOm c6 titt di~n tm 70mm bao g6m ca each di~n tam it diiu duQ'c san xuat bAng da. hlnh a) ti!'t di~n clip ba ruQI hlnh qu~t .c ru¢t chfnh hlnh qU/!-I vA ru¢t trung Hnh hlnh IrOn. rUQt c6 d~ng hlnh trbn.65 la.. rUQt nhOm .lt. ti€t di~n 70mm : rUQt d6ng day nhi~u sQ'i.. qUl. titt di¢n tit 50mm2 tra len lA day nhi~u s¢. NhOm c6 kh6i lin. cap ruQl d6ng c6 ti€t di¢n 25mm va 35 mm la day m()t sQ'i ho~c nhi~u sqi. M~t khac. V~t Ciip mQt ruQt va ba rUQt c6 cac rUQt duqc bQc chi rieng re c6 teft b) d. Cac rUQt cap lam bAng day dAn nhi~u sqi dUQ'C b¢n ch~t d~ giiun duang kinh ben ngoaL Di~u nay cho pbep giam chi phi cach di~n va chi phi kim lo.p bOn ruQt e6 d.u. .1ng rieng nha han d6ng (kh6i luqng rieng nhOm 2. titt di~n 25.p ma.7 con d6ng -:-.J RuQt cap c6 cac Hilth 3-2. ca 2 Cap nhi~u ruQt c6 dai bQc cach di¢n c6 titt di¢n t6i 25mm va 100 han c6 rUQt cap d~ng hlnh qu~t (hlnh 3-2).8. DQ ben co hQc cua nhOm kern han d6ng va dQ Oxi h6a M m~t clla nhOm cling cao han d6ng.62 . 1. 2 Cap vo bQc ba.35 va 5omm .li¢u ca ban dung lam rUQt dAn di¢n cua cap la d6ng ho~c nhOm ky thu~t di¢n.

5 4 6 iO iO 4 6 iO 16 25 35 16 16 25 35 16 16 25 35 50 70 . Tiet di~n lieu chuAn cho trong Mng 3-1 Ba•• 3-1.J hlnh trbn a) kht'mg dllQc nen ch~1 .. b) dllQ'c nen eMt Hillh J-l. mm 2 Iii (day trung dnh). TIlT DItN RUOT cAp Till di¢n ru¢t IhCr Titl di¢n ru(H chfnh. mm 2 Khi YO cap bQc chi Khi YO clip bQc nhOm 4 6 iO 2.5 120 15O 185 240 50 35 50 50 - - 80 . RUQI c~p bJ Tiet di~n ru~t cap dUQ'C chuAn h6a.

Trong qua tr'inh san xua't va khi lap d~t cap cach di¢n b! u6n cong con trong thai gian v~n hanh bi phat n6ng va ngul>i l'. m~t ru~t con Cae ru¢t din di¢n cua cap khOng dugc xam. 6· KTLDfJ 81 . Cap cao ap'loi:\i XLPE Ngay nay cach di¢n cua cap (hlnh 3-4) dlIqc dung la nht.lch cao phan tir (hinh 3-5). e6p II/e Okh di¢n cua cac cap h!c lam vi¢c trong dieu ki¢n rA't n~ng nt. 625 va 800 mm .p la giA'y cap dlIqc tam dAu a dl.125 + 0. C6eh dl..ra tdng hqp pOlyetylen (PE) duoi hai d'.I va b9C PVC (mau den) Hilth 3-4.! thu~c 'lao gia tri di¢n ap danh djnh (djnh milc) cua cap: Di¢n ap cang cao lop cach di~n cang day.. khong dugc phlnh ra cong vtnh va dlit cac sgi nho. 400 ./" man cM.lnh trong di¢n trlIang cao ap.lflg cac dai bang ht{p (bi!! r¢ng 10 + 40mm) va mong (be day 0./ milO chAn kim 10"------" J6p sQi d¢m ________J lop bang dai ________.!: day cua cach di¢n cap phI. 500 .Ngoai cac tiet di¢n cho trong bang 3-1. dAy dAn d6ng ---------------. rul>t cap cua cac cap 2 c6 tiet di¢n 300 ..manchin-----------------.lng XLPE va PE c6 ca'u truc m'.lng chinh cua each di~n d.. ho~c 2.. cach dj~n XLPE --------.n cach dit" .175mm). D'. cach di¢n bi hu hong.. BC." cu.

thi)i gian phl. C6c ICfp vo bao vt c6p LOp vo bao v¢ duqc dung de bao v¢ each di¢n cho eu"t cap teanh am va hu hong teen be m~t n6. b di¢n ap h~ ap (duai IOOOV) IAn di~n op cao op (1m 35kV). xanh d6i v6i cae day pha va mau den d6i v6'i day trung Hoh. Cap c6 d~c tinh di¢n cao. 3-5. D~ cac cap each di¢n bAng chlft deo nhU pOliciovinin vA polietiIen c6 d¢ ben Ian ch6ng duqc kiem vA axit duqc dung rQng rai trong cac XI nghi~p h6a chlft. 3. Ngoai ra.c . NhuQC diem chinh cua dip IO{Li nAy IA nhi~t dQ lAm vi~c thlfp (d6i v6i pOlietilen khOng qu<1 55° vA d6i v6'i policlovinin khOng qua 65° vA khOng dam bao duqc dQ ben khi qua tai. ngAo can (lAm ch4m) sl. Vo cap c6 the lam bang chi. nhOm ho~c chlft Mo tdng hqp c6 cac lap phu.l cae san pMm dQc hl.! dai (tren 40 n!In). Man che duqc lam bang kim lo~i ho~c gia'y Mn dAn phu tren be m~t each di¢n nha.lC vI.c I H I H I H I H C- Hinh.m vi¢c cao (cap h~ lip. Cae mall nAy duqc danh da'u tIen lOp each di¢n ngoai cua timg ruQt cap. lap gia'y ban dAn c6 d~c diem ha'p thl.• XLPE -C-C-C-C-CI H I H H I I H H I I H H I HI I H H I H I H I H I H I PE -C I H H I H I I H C - H I I H H H I C I I C -C- H H I -c .c . Cae cap each di¢n XLPE vo b9c nhlJa PVC dUQ'c ch€ t~o d.m m\lc dich ngltn ch~n hi¢n tugng iOn h6a va nang cao dl? ben'di¢n cho dip. yAng.li do diiu va khf phan ra.l giA h6a cua each di¢n cap trong thai gian v~n hanh. 82 . Ci"u true cua each di~n XLPE vA PE. nhi¢t dQ Hl. each di¢n gilfy tam diiu t6i 85°C). phan bi¢t tUng TUQt d6i v6i dip nhi~u Tn!)t trong tlii cOng lap d~t Dba ch€ t~o quy dinh dung de mau do.

lOp d~m dung de ngan ngua kha na. IMp dttt mC) kern. sqi Ianh. D~ Cap c6 vo bQc bang nhl!a cach di~n dung thay cho c<1p vo chi vii vo nhOm. Khi d4t c<1p mQt ruQt c~n chu y HI. Ket cau cua ccip . lOp phiL bing tMp de bilo v¢ cho vo c<1p tninh hu hong v~ co hQC va anh huang cua cac day kim loC)i t<1c d1. vo nhOm. vo cap duqc phu mQt lap bling gii'fy ho~c sqi day. cac lap vo bao v~ bao g6m : bao v~ cap tranh hu hong v~ co hQc. Ket ca'u cua cac lap vo phu bao cap. sqi gai tam bi tum (nh1!a duang) ho4c dung lap bQc nh1!a cach di~n PVC.C3. rai cap trong cac nba khO rao cho pMp dung c<1p vo nhOm khOng c6 lap phil bilo v~.ly qua cap 83 . Cae h~p vo ph" bao v.<oay chi~u va 75kV d6i v6i dong di~n mQt chi~u.ng hu hong vo c<1p do lap vo tMp ben ngoai khi rai d~t ho~c u6n cap trong thai gian thi cOng hip d~t . vo nhOm ch6ng dong di~n lin mon. 5.lng len cap do ll!c keo khi rai keo c<1p . neu nhu lap vo phu bing bang dai tMp khi mac vilo m~ng di~n xoay chi~u thi khi gia tri dong·di~n 16'0 chf. Ciip mN ruQt c6 uu diem la lilm m<1t t6t han cap ba ruQt. khi khOng c6 nguy hi~m dan t01 hu hong v~ m~t co hQc kh()ng dn them cac lap vo phil. C<1p mQt r'UQt duqc san xui'ft c6 di~n <1p tit 1 + 35 kV d6i v6i dong di~n . . Cac lap phil bao v~ duqc dung tninh tac dQng cua cac axit hiIu ca.y tMp tron. vo chi. 4. lap vo phu ngoAi ding bao v~ cho lap vo dai tMp tr<1nh b~ an mono De bao v~ vo cap tr<1nh b~ an mon. Tuy theo di~u ki~n v~n banh de bao v~ cap tranh cac hu hong v~ m~t cO hQc. ki~m va cAc dong di~n an mon trong cap v~ d~ phIJ thuQc vao di~u ki~n lam vi~c cua Lap bao v~ cho c<1p vo chi. trong 6ng tMp ho~c trong cac duemg 6ng cap bang be tOng. lap vo phil bang dai tMp c6 the Ia cac bang dai h04c bang cac da.p mQt rUQt : 2 C<1c cap co tiel di~n ruQt cap tren 240mm thuang duqc lam la cap mQt ruQt.Cap vo chi dung d~ d~t ·trong nba. vi v$y khi dong di~n tM 16'0 m!n dung cap mQt rUQt.

Di~n truang trong cach di~n cua cap ba ruOt co mi'm che c6 d~ng hlnh tia (hlnh 3-7). Cac cap Iqc di¢n ap Uii lOkV duqc che' t{lo c6 dai cach di¢n (hlnh 3-6). . Di¢n triWng Irong cap bll phil . Thy theo cifp di~n ap. ruQt clip. b) Clip cae ruQt c6 man che Di¢n truang nay bl giai h~n boi phlln cach di~n giUa cac day dAn v~ man che.) b) Hinh 3-7. 84 . Il) cap c6 eAch di¢n dai . 2. each d~t. Ne'u nhu khi lAp d~t doi hoi phai lAp cap m()t ru()t do dong di~n xoay chit~u c6 gia tri IOn cc1:n phai thao bo lap vo tMp. vo bao v¢. Nha c6 man che trong cap kh6ng c6 di¢n truang tac dOng dQc theo cac lap each di~n nen cac khe tr6ng cMn lap d~m kh6ng bi i6n h6a.au.se lam cho lap va phu ba. .ng tMp bi d6t n6ng qua ml1c do h$u qua cua dong cam l1ng Fuco lAm tang tOn thA't trong pUn va tMp bi qua kich tli'. khOng c6 cach di~n dai. 3. . Cac cap di¢n ap 20 -+ 35kV va doi khi cap lOkV co m~n che cho tilng ru()t. v~t li~u cua vo cap rnA cap dUQ'c san xuc1't vai cac dai tie't di¢n loi khac nh. dch di¢n phs. Clip ba ru¢t c6 vo chi bao v¢ 1. cach di¢n vong cua ti'mg ru()t duqc bQc m~n che kim lo~i dUQ'c n6i dc1't.mg hlnh qu~t tm 150mml. di~n d~ng hlnh tron ti€t di~n Hinh 3-6. Khi khong c6 vo phu bAng tMp hi~n tugng qua kich tli' khOng xuA't hi~n.Cap ba ru()t : Cap ba: ru()t duQ'C si'I d\lng r()ng rai khi xay dlJIlg cac duO'ng day cap. kim lo~i. Cap hoi rUQt h~ ap (tUi lkV) che' t~o dl. cllch di¢n dlli . 4.Cap hai ru()t : Cap hai ru()t thuang che' qlO hai ru()t c6 cach tai 16mm 2.

. Hi¢n nay dung ph6 bie'n IA cac cap each dien bAng cha::t deo t6ng hW 10l.dAn tai vo cap de! bi hong l:J phM dum.. lanh.. khOng pluu khuye't 4\1 nao 85 . Trong thai gian thu nMn phai do dl.. tit!t dien clip 2. 6. di¢n ap danh dinh. vo chi quet nhlla duang . De d~t ciip thAng dUng hoi}c d6c nghiengJtrong cOng nghi¢p dung cac cap cach di~n gilfy ta'm dl1u rna cach di¢n dl). Ci'(u tl. Cap cach dl.. .n bang caD su Cap cao su v~ m~t clfu t{1o duqc phan IOl.cbn pMn tren cach di~n nhanh bj gia h6a dAn dt!n dO b~n di¢n cua ciip giam..lo cua cap b6n ruQt cho tren hinh 3-2b.3 ruQt 1 .che cua cap duqc che' t{1o thea hai rieng re ho~c c6 man che am bang kim lo~. Tie't di¢n cua cac ruOt chfnh 4 .li XLPE ho~c PE.. 7.li thea d~g cua 16p vo phu bao v¢. 185mm Clip mQt ruQt 2 1 . Song khOng phai hic nao. Cac khuyel l\il cua cap Cac cap 11!C trong qua trlnh che' tl. thit nghi¢m thea cac lieu chuAn ky thu$t nbA nuac hien banh..cap b6n ruOt : M~n d~g : tUng t1lQt duqc b9c vo chi cap b6n ruOt la cap h{1 ap c6 b9c nhl!a cac...ly trong day trung tinh bang hi¢u dc)ng di¢n cac 'pha nen tiet di~n cua day trung tioh ch9n be han ti~t di¢n cac day dAn chfnh (bang 3-1).i. L6p vo phu cua clip c6 the cd cae dipig : vo chi trcin .}t d6c nghieng bi hlPl cht! vi dl1u d6n dM xu6ng phM dum cap cc)n phiin tren cap bi kho. 185mm • DOng di~n chl.h dien hol}c cach di~n bang gi6y 2 ta'm it dciu. vo bQc cao su khOng cbliy. gai .l. vo chi qu6n bAng tMp Iii cd phu 16p sqi day. cac cap ho~n chinh truac khi dua v~o kho phlti duqc bQ ph. 240mm . 2 T6t ca cap c6 ruOt d6ng. vo nhl!a PVC .c.}n kiem tra k:y thu~t cua nh~ may k:iem tra. vo chi b9c day tMp tron.lo da dUQ'c kiem tra nghiem ng4t thea timg cOng do~ v~ ch6t luqng.ng d~c khOng chay.. 8. s6 vA tie't di¢n cua clic ruQt dAn di¢n. Cap d~1 IhAng dll"ng ho~c d~1 nghiiing ThOng thuO'ng cac ciip c6 cach di¢n bAng gilfy t~ dl1u k:hi d3t thAng dUng ho~c d.

).ban kinh cua hinh qu~t. Titt di~n cac cu(lt dAn di~n dugc xac dinh bang cach do hol}c danh gia. Thuemg thuemg ph8i xem xet cac hu hong cua lap vo bao v¢ va each di¢n do dinh d6ng xien til rna tang cap v~o cu!)o cap c6 hay khOng.K: dc dinh theo cong !huc : F = 0.chu vi clla ru¢t cap.cua cap cung dugc phat hi¢n htt khi nba may thli" nghi¢m m~ dOi khi sau m(>t thai gian nao d6 khi u.. c6 the khOi phl. Ti€t di¢n Clla loi hlnh tron dugc ep chl}t dugc xAc dinh the-') chu vi cua ru!)t tron v6i duemg kinh cua chllng.n I~i co. ap danh dinh cua cap duqc dc dinh blng cAch do b~ d~y cua dai cach di~n va M day cAch di¢n cua ru!)t cAp.theo cOng thuc : F = . dl}c tlnh clfu truc ho~c rna hi~u cAp khOng ro ho~c khOng c6.tc dc djnh bang t6ng titt di¢n cua cAc sgi. mm. Ti€t di¢n cua loi hlnh tcem khOng dugc ep cMt)duc. mm . p .li bang cach do va tfnh to8. cac cc1p tru6c khi lAp dijt dn phai dugc kiem tra I~i m(>t cach nghi~m ng~t boi cac ca quan thu nghi¢m chuy~n mOn de pMt hi¢n cAc khuy~t t~t chinh cua cc1p v~ xac djnh d~c tfnh ca'u t~o cua cc1p.tiet di¢n cua cu¢t cap. mm . Tang 16 cap c6 cha't lugng kern c6 the la nguy~n ohin gAy hu hong cap. Tiet di¢n g1n dung cua ru(>t cap hlnh qUl.S P -.lo v6i ti~u chuan Nba nuoc. d . trong d6. 2 trong d6. Vi v~y.785 d . 86 . c .duemg kinh clla dAy ho~c Di~n 2 ru!)t eap. co th~ c6 cc1c truemg hgp cc1p bi hu hong tcong quA trlnh v~n chuyen ciing nhu hru tru 0 kho. F .p d~t ho~c th~m chf trong qua trlnh v~n hanh m6i pMt hi¢n ra.ng nhu so dnh cac pMn tir clfu tl. Tiet di¢n F cua Wi hlnh tcon dU<. Kiem tra sa b(> tang 16 cap cho phep xac dlnh m¢t s6 khuye't t~t c6 th~ c6 tcong cap. Trong tcuemg hgp dlfu hi~u quy dinh. Mii hi¢u tr~n tang cAp phiii co c~ng de khOng c6 nghi nga sif sai kMc giua cAp dugc d~t hang voi cap nMn dugc. So dnh cac kfch !hUGC do'dugc voi kich thu&c tieu chuan cua Nh~ nuOe ho~c cac ti~u chuAn ky thu~t c6 phu hW k\Ong.lt .lC Il. (D.

v~n xOAn cac c~nh cua cac sqi th6p d~t bQc phu. Khi tien hanh cOng tac lAp d~t ta thuang va ch~m too vi¢c chQn titt di¢n cap.i xet t61 h¢ s6 hi¢ll chinh (biing 3-6). t6i IOkV .p dugc tien hAnh theo hai phuong ph8. cac bang nay cho phep xac dinh nhanh titt di¢n cap cAn thitt thea pMt n6ng.p chfnh sau : ~~--~~~--d~~ciu­ cac diell ki¢n khac nhu : cUIng di¢n ngAn m~ch. Vi v~y. cha't Uim cach di¢n xa'u vA c6 khe ha trong lop sqi bQc ben ngoai .p. Cac cap nay chi duqc lAp d*t sau khi dii kiem tra va thir nghi~m dn tMn. Gi6i h~n nhi¢t dq cho ph6p cua rUQt cap c6 cach di~n gia'y ph~ thuQc vao di¢n ap danh dinh cua cap.!u ki¢n lam mat clla mOi twemg xung quanh nen khi nhi¢t dQ cua vo cap va khOng khi khac v6i nhi¢t dQ Hnh toan cgn phB. Vi dl. Nghiem trQng nha't 130 khuytt t~t cua 16p dai tMp phulam hong lap vo bao v¢ cua d. §3-2.Khi co sl! chay dAu Uim cach di¢n d~u cu6i ho*c dQc theo chi. Khi dQt nhi.!. cap 1 + 3kV -' 80°C.ChQn theo .60°C va d6i v6i cap 20 + 35kV .p theo dong phI.65°C.!c vI.5qOC.! tai IAu dai cho pMp thuang g~p trong cOng tac lAp d~t (biing 3-2 + bang 3-5). too 6kV . Cac cap bi khllytt t~t c6 th~ chuy~n sang dung a aca'p di¢n ap tha'p hem. nhi¢t dQ cua ruQt cap chiu anh huang cua di. Dum dAy neu mQt vai bang chinh phl. 300 mm dn xet them h~ s6 hi¢u chinh (bang 3-7) c6 xet t61 dieu ki¢n lam mat cap xa'u di bAng cach nhAn dong di¢n cho phep IAu dai cua cap v6i c<1c h¢ 86 nay.!u dai cap chUng to kich thu6c hlnh hQC cua cap bi bitn d~ng va co the xua't hi¢n dQ am tAng trong ruqt cap.p g6m c6 . 87 . ____ .neu tren. 200. ddt ho~c xO d6n 16p bAng dai tMp bQc ngoai .!u cap trong mQt ranh cap ho~c trong inQt 6ng voi khoang cach giil'a cac cap 100.! cho vi¢c chQn titt di¢n d. Khi rai cap phai ki~m tra ky be m~t cua cap. LI!A CHQN TIET DII~N cAp Vi¢c tinh toan II/a chQn titt di¢n d. m~t dQ dong di¢n cho pMp thea "Quy 'trlnh trang bi di¢n".ChQn theo phat n6ng gi61 h{lIl cho phep hay chQn theo dong di¢n lam vi¢c JAu dai cho ph6p . tdn tha't di¢n ap ho~c dQ Mn co hQc thlla'y titt di¢n 16n hon thoa man mQt trong nhUng di'!ll ki¢n. Cac khuyet t~t cua lOp vo phu co tM la nguyen nhan lam giam dq tin c~y ho*c th~m chi gAy hu hong d.

A TiEl di~n ru¢t 2 cap.u dAi cap mQI ruQt khi lAm vi~c vOi dbng m¢t chi!u 88 .7 + 1m. Bdng 3-2 - DONG DI¢N LAM VI¢C LAu DAI CHO PHEP eVA cAp RU()T fl6NG fl"'T TRONG flAT Dbng di(!n ph1. nhi¢t dQ cua dlft +lSoC d~t Bang 3-4 va 3-5 cho vai cap d~t trong nha va trong ranh cap dl).t h6 voi khoang clich giQa clic cap khOng duai 35mm. mm Cap mQt ruQt t6i IkV • Clip hai ruQt t6i IkV Khj nhi~1 d¢ Oip ba ruQt 1m 3kV \ 1m 6kV qJC t6i IOkV Clip 4 ruQt 16i I kV df!. °c 60 60 80 1.i cho phep cua cap.l tai.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 625 800 45 60 8" 105 140 175 235 80 35 45 60 80 \05 140 185 225 270 325 380 435 80 30 40 55 70 95 120 160 190 235 65 - - 50 60 85 115 150 175 215 80 \05 135 95 120 150 180 215 265 3\0 355 400 460 285 360 440 520 595 675 755 880 1000 1220 1400 1520 1700 CUll 500 - 285 340 390 435 490 570 160 200 245 295 340 390 440 265 310 350 395 450 510 - - - - - - - - - - '" Dbng lAm vi~c Ia.5 2.Bang 3-2 va 3-3 cho dong di¢n lam vi¢c lAu dtti cho pMp vai mQt cap trong Mm clip sAu 0. con d~t trong muong cap khOng dum SOmm va nhi¢t dQ khOng khi +2S oC.

Bdng3-3 DONG ElI~N LAM VI~C LAU DAI CHO PHEP CIlA cAp RU()T NHOM El"'T TRONG ElAT DOng di¢n phl"l tai. A Clip ba rU(Jt Clip b6n ruQt tai 1 kV Tilt di¢1l ruQt clip mm 2 T6i 3 kV Tai 6 kV Tai IOkV Khi Ilhi~t dQ cgc dl!-i cho phep.0 125 145 180 220 260 300 JJ5 '0 115 50 70 95 '" 140 165 205 240 275 165 200 240 190 225 260 300 340 390 120 150 185 240 - 380 440 310 J55 89 . DC 80 2.5 4 6 10 16 25 35 31 65 60 60 60 80 105 125 55 75 - 42 55 75 46 65 '0 115 135 .

e LAu DAI qIO PHEP eVA cAp RU()T 1l6NG Il! T NGoAI KHONG KHt Dong di¢n ph\! lai. °c 60 80 80 1. mm 2 Cap mOt ru¢1 toi 1kV • Cap hai ru()t toi ap ba ruOt Tai 3kV ql"C 1kV Too 6kV Tai IOkV Cap b6n rUQt lai I kV Khi nhi¢t dO d!)i cho phep.u d~i cho phep CUll cap mOl ruQt khi Urn vi¢c vOO dong di¢n mOl chi~u.N LAM vIE. 200 16' 200 240 270 30' 350 24' 285 330 320 37' - m 430 - - m - - - - - - '" Dong di¢n l~m vi¢c Hl. . A Till di¢n rUQI cap.' 4 6 10 16 2' 35 '0 9' 120 1'0 185 240 300 400 '00 62' 800 70 ' 30 40 80 2' 30 40 80 18 28 37 6' - '0 60 85 10' 135 - - " " 3S 7' 9' 120 160 200 245 30' 360 41' 470 '2' 610 720 880 1020 1180 1400 " 45 60 80 10' 12' ISS 45 60 80 100 120 145 185 21' 260 300 340 7' 9' 130 1'0 185 22' 27S " 6' 90 110 145 17' 21' 2'0 290 32' • . 90 .' 2.Bd"g 3-4 DONG DJE.

35 46 65 60 60 43 50 70 85 '110 - - 35 .Bdng 3-5 DONG DI¢N LAM vI¢e LAu DAI eHO PHEP ellA cAp RU()T NHOM KHI D.j. °c 80 2.l tai.5 4 22 29 . 6 10 16 25 35 39 46 65 80 105 130 155 45 60 75 95 110 140 165 60 80 95 120 155 190 220 255 50 70 95 120 150 185 240 135 165 190 225 250 290 185 210 - 290 330 m 270 91 . A Dip bOn ruQt t6'i I tV Dip ba rUQt Ti!"t ruQt 2 c'p mm di~n T6'i 3 kY TOi 6 tY T6'i lOkY Khi nhi~t dQ qrc dll-i cho phep.T NGoAI KHONG KHI DO~g di~n phl.

88 0.67 0.66 0. 1.95 0.20 1.27 1.82 0. Nhi¢t de) Hnh toan eua mOi tnrong °c .94 0.61 1.J> .24 1.10 . +40 "0 °e "l " ~} .94 0.' 1.ll 80 1.86 6 0.32 1.lO 1.80 0. .85 0.95 0.30 .15 1.20 . 56 1 1.00 0.04 1.73 0. 0.47 1.78 0.82 0.2> .14 l.13 1.12 1.85 0.36 1.4> °c -.00 0.93 0.63 0.87 0. 0 .06 1.14 I.83 0.00 92 .22 1.87 0.75 0.57 0.54 "l " 60 1.95 0.81 0.00 1.17 1.25 1.00 0.00 0.68 0.55 6' 1.04 1.87 0.17 1.84 0.85 1.20 1.78 0.71 0.74 1.92 0.31 BdnK 3-7 HI!: s6 HII!:U CHiNH THEO s6 cAp LAM VIl!:C Il~ T SONG SONG TRONG IlAT NAM CANH NHAU Khoang cAch giil'a cAc cAp.07 1.80 0.05 1.76 0.71 0.92 0.BdnK 3-6 HI!: s6 HII!:U CHiNH THEO NHIl!:T IlO CIlA IlAT vA KH()NG Kill 1161 v()I DONG PHV TAl CHO PHEP CIlA cAp Nhi¢t d{) tieu chudn eh~ tl.21 1.00 0.lO cUB rUQt H~ 86 hi¢u chinh thea nhi¢t dQ thl}'c t~ cua mOi truOng.08 1.75 0.75 0.89 0." .12 1.18 1.09 1.88 0.77 0..06 1.84 0.90 0.13 1.93 0.00 2 3 c~p mm 100 200 300 4 .00 0.90 0.85 0.

ct')ng dlJ. bi~u d6 ti(n dt) cung ung v~t li~u. 5) Ban li~t ke clip. cach d~t va d~c tinh clla mOi dubng day (vi dy.. dl) sau lap d~t cAp trong Mm cap. a 4) s6 clip c6 chi ro rna hi~u cap. vl. duemg OtO c6 kg hi¢u kilOmet dubng. gia nhan cOng. 86 hi¢u c. danh da"u vi trf lAp d~t va ki~u hQp d~u n6i clip).~~_~~u_~*~~ (cae m6c) lui ehO d~t duemg day cap. 6) Bim dl. st')ng.lC hi¢n. chieu dai dubng cap. Thi(t k( t6 chuc cOng vi¢c bao g6m : ti(n d¢ ct')ng vi~c. di~n lip va ti(t di~n cap. hOp d~u n6i.l to!ln li~t ke ta"t cii cac ct')ng vi~c xay dJ!Ilg dubng day cap chi ro trinh d¢ ngM nghi~p (b~c thg) de hoan thanh tung pMn vi~c rieng re. vi trl d~t. h6.t a ~A_n_~~d.P. co h!a chQn cap.ng clla dubng cap dugc xay dJ!Ilg.p). v~t li~u va neu cac -chi dan chi ti(t 'Ie co gioi h6a clic· qua tIJ. h6 t~i vi trf cap di qua vt! vi tff c6 dinh neo k~p clip hai Mnba. v~t tu phai phu hqp voi tuy(n clip thea quy dtnh clla co quan quan If v~n hanh. 2) Cae biin ve xay dJ!Ilg Mm cap.§3-3. tin hi¢u. Tren cae him ve nay chi TO cae khoiing each tai cae toa ca. biin v~ cae tuye'n cap khac ben ngoai co chi dAn la't cit cae m~t cat va cae cap gc1n nhau cilng voi cae cOng tIlnh xay dJ!llg ng<im. h~n quy djnh va trong thi(t k( to chuc ct')ng vi~c phai neu cac chi dan vI! v~n chuyen cap. ca"u ki~n va clic chi ti(t.ic cl}t cua duemg day thOng tin.lc.lng kho cling nhu nhOng s6li~u ve nhan h!c dam baa hoan th8.nh lam vi~c. 3) M~t bang sa do rai cap ngc1m xu yen qua duemg sat. h6 c6 tau be qua I~i phai thi(t k( b6 sung clic ban ve m~t d. c6ng 1u60 clip.nh ct')ng vi~c thea tho.t cua st')ng. Ho sC1 thiet ke Cae duemg day cap duqc xay dJ!Ilg theo thie't kl!. 7) Thi(t k( t6 chuc cOng vi¢c chi d6i voi dubng day cap di qu". cOng ClJ. s6 hi~u tr~m bi(n ap d~t dip xua"t tuy(n. muong clip va gh!ng clip voi d<1y du cae kich thuoc ca. H6 sa thi~t k€ bao g6m : 1) Ban ve m~t bAng va m~t la. KHAI NI~M CHUNG V~ LAp f)~T cAp 1. thai gian thl.?c m6c vtl 86 hi¢u c. 8) Ban lu~n chUng 'Ie y nghia. 93 . t6ng d\l' toan ella dubng day. va mliy moc. xay dl. n€u nhu duemg day cAp di cat ngang qua duOilg sat ho~c dubng t')tO. Khi d~t dip qua st')ng. v~t li~u. sod6Jip d~t '1.n thh!t (trong tfUemg hqp d~t cap trong cae h<1m cap va cae c6ng 1u60 d.'1 ••• sa 9) Cac v~t li¢u.p d~t ca.

! v~n chuyen cap. De iranh xO bong clip ra khoi )() day coin ph8.2. Vi¢c b6 tei nhu v~y ti¢n lqi.!n cap dai du&i 25m thu~ ti¢n nhllt la v~n chuyen tcri nm lap d~t bAng cach vAn quay tron tang 10 cap. di¢n ap va tiet di¢n sao cho khi 15y cap khOng Mp kh6 khan.l cac tang 10 cap dan giiln nhi~u. a) VAn Ian thu cOng bang tay khi tang 10 cap chac chAn tren clJ. De v~n chuyen cap tren Cl! Iy ngAn c6 the dung xe .o v¢ cac tang 10 cap khOng c6 mM che khOng duqc qua m!)t nAm : khi d6 cac rna cua tang 10 cap dn ph8. Cac dOi. Vlln Ian tang 10 cap trl. DAu trong cua cu!)n cap dUQc dua ra ngoi'ti con d:iu ngoai duqc k~p chung v6i dAu trong d~ c6 dinh tren m~t cUa rna tang tr6ng. Trong tTUemg hqp nay vi¢c nang hl.y it nhllt la b6n chb. su dyng may nang hi.fC tie'p tren m~t da't.i duqc sap xe'p theo rna hi¢u. Hai dAu cua cu!)n cap dn phili duqc bit kin M ch6ng Am. b) Diing. Khi nang va hi.i duqc ke cao.dung OtO ho~c may keo. 94 . Bao quan va v. Iy ng!n (100 + 200m) va khi tang 10 cap c6 khuye't t~t) cac yang ngoiti cach mep cua rna tang khOng ducri 100 mm ~ung cho phep vAn IAn trong cl! Iy ngAn nay.mg nho va trung blnh tren clJ. OtO clln cau ho~c taL Vi¢c v~n chuyen cap tren khming cach 16n dn su dyng xe OtO tii ho~c chuyen tren cac thie't bi v~n chuy~n chuyen dyng.i bu!)c b6 10 da. Iy khOng 16n lam (tcri lkm) trong dcii tuye'n thlJ.cac tang 10 cap dn phai duqc v~n chuyen de'n t~n chb f(\i d~t theo wye'n sao cho chung khOng gay can tn' giao thOng.i duqc bao v¢ trong nha c6 mai che.c hi¢n cOng tac lap d~t.n chuyin cac tang (6 cap Qic tang 10 ca.lng phuang pbap v~n chuyen sau : 1. v~n Ke't ca'u cua thie't bi v~n chuyen chuyen dl:mg cho phep tie'n hanh nii cap trl!C tie'p tir 10 cap d~t tren thie't bi v~n chuyen.3.b6c dO' hang. Ngoai ra elm cho phep su dl.p va cac cu!)n cap ph8. Khi nii d~t cap ngoai nha. cho vi¢c thu nghi¢m va say clip.! cac 10 day phai dung phuang ti¢n co gi&i.tai va chao cap bu!)c ch~t vao tryc thep 16ng qua tang cua 10 dAy de keo Ian cac tang 10 cap c6 kh6i Im. B. Cac tang 10 cap ph8.

nhanh dung chao. My IQi. cac toa san cua dUOng sAt. dA. 3.11.am n6i hoi dung tbi rr.ay keo khi di qua vung da:t yi!u. Khi IAn vAn tang 10 cap tr~n n~n chi~u ch~t v6i mili ten danh da'u tren da't y€u phai 16t van g6.. Khi khOng c6 cAn cau ho~c OtO dn duo vi~c nAng. h~ tang 10 cap dl1Q'c thl. D~ keo tang 10 ca ) tll' da:t I~n OtO. h~.n t6i lam hu hong vo cap.11. v~n chuy~n d. Ban kinh uon cong cap nhe) nhal cho phep Khi Up d~t cap dn dam bao b~i s6 cua ban ho~c kfnh u6n cap 16i dp theo ty l¢ v6i dUOng kinh ngoai cua chung DQ u6n coog cua cap phai 16'0 hon phep n~u d~ u6n cong v6i ban kloh nhi> nh!l't cho trong bang 3-8 Hlnh 3-8.ho~c 2. tbi neo ham.lc hi~n bang each bilc cac t!l'm van g6 chilc'lam du trl1q1: v6i d~ d6c I : 4 cho dc tang 10 cap trl1<. cac may m6c v~n chuy~n cung nhl1 tr~n san kho. tir tir xu6ng da:t. Llin vlin tang 10 cap 95 . dung tm ho~c chao gai keo. tn!n b¢ xu6ng d!l't Vl khi h!l't day rai c6 th~ lam vO rna tang tr6ng qua:n dAy. Khi nAng. KhOng duqc h!l't dAy tang 10 cap tir tr~n OtO. V~n chuy~n tang 10 cap d~t tr~n t!l'm thep dung I. D~ ham tang 10 cap tranh IAn trl1<. Truac khi IAn dn xem xet ky tang 10 cap xem dc Ufm van gh6p vo c6 bi bong hay hu hong khOng.p pbai c6 ngubi c6 kinh nghi~m theo d6i va quan sat. Khi IAn vAn tang 10 cap chi duqc quay thea rna tang (hloh 3-8).

6ng xi miing amiiing va cac Dng lam bang kim IO<:. vi trong cac truemg hqp nay phl. v6 b9C chl. eMt xi. trong mucmg. d~t thee wong va cae eOng trlnh xa. c6 each di~n gia:y vo b9C bang nhga t6ng hgp c6 !Iloi phu bao v~ pMc If!p Ty !~ ban kfnh u6n cua bi'! cong trong voi dubng kfnh ngoai cua no kh{)ng nho han 25 25 15 ]0 6 15 §3-4."t khOng tac d<mg Wi cap. Trong cae truemg hqp nay cap duqc d*t trang cac 6ng bang gang. v6 b9C chl ho~c nhl. d~t trang nha. D~t cap tn!e tie"? trong d:lt _~c~_g~~~~~~~~~~B __ ~.l thi cho phep cua ca. ngiin ?ho cae t{lP chat chua trang da. CVA cAp LVC vA RU()T cAcH D1tN . c6 daj thtp b9c phu Nhll Irtn nhung khong c6 dai Ihtp b9C phil Clip nhitu ruOt. co dai IMp v1l khMg c6 dai thtp b9C phu Cap nhii!u ruOt.Bd"g 3-8 BAN KiNH U6N CONG cAp NHO NHAT CHO PHEP . C ac ph lI"ng philp d~t dllilng cap Cae ca.l tai danh djnh vi lam mat kern do tan nhi¢t kho. chat vOi.e htim cap (d*t tronp.ra t6ng hgp cach di¢n bang cao SU. cach di¢n gia"y dm dau c6 dai thep vii kh{)ng co dai Ihep b9C phi"! Cap nhi~u ruOI.p eo di¢n ap Wi 35kV duqe nii d~t trong d. mu6i m~n . trong 6ng thep . Eli'.. dat). cach di¢n giay tAm fl dll. v6 b9C chl hOi!-C nMm. each di¢n giify.y d\fI1g.p giam dang k~ so voi phl..Dn. J. la khOng cho phep... cap trong dat cat kho va dilt da cling khOng n~n. 6ng su. trong cae duong 6ng.u co dai tMp b9c phu • Cap nhitu rUQI. ' " LOl1-i va ca"u tnk cua cap Cap m\)t ru¢t. vo b9C chi. T ElUaNG cAp 1.-i chOn trang da. hao."t. ranh ca. D~t 96 .

vo kim IOl. d~t theo san nba ho~c thea mango 2.li. muong cap ho~c trong cac 6ng thl'lp. ho~c d~t trong cac rilnh cap.li va cac lap tMp phu dugc n6i vm nhau bang dAy d6ng m~m ke c8.ng khac nhau. Trong qua trlnh lAp hl. duai via he va theo sAn. muong cap cGng nhu trong cac 6ng). Trong phl.lY d9c theo cac ph6.p. trong phl.lm vi xi nghi~p cac dubng cap dugc d~t-trong hAo cap. 97 7· KTlOO . Vi~c n6i di~n va n6i da't tift Cll cac vo bQc bang kim IOl.!ng Cl. muong cap.li·cap.lm vi tr!. hao ca. theo tubng. hoim cap.l nhi~t cac dlJ.!C vI.! n6i da't. vo cua hl)p doiu cap vA cac hl)p n6i cap. rna con de M phong vo chi ho~c vo nhOm cua cap bi cMy thung. hanhcach pbl'lp hanh Khi d~t cap ha can phai dL! ph<Hg de biro v¢ tranh tac dl)ng tll!C tiep cua cac tia nang m~t trbi de tranh cac ngu6n buc ~!.li cac vi trf cu6i va n6i clip la cltn thitt khOng chi d~ tranh cach di~n cUa"cap bj ch9C thung (ph6ng di¢n) xu6ng da:t gay n~uy hiem tai dnh m<)ng con ngubi. Vi¢c n6i da't vo cap khOng dn thiet trong clic truang hgp sau : a) Khi di¢n ap danh djnh la 380V'ho~c tha'p han (dong di~n xoay chi~u) va 440V ho~c tha'p han (dong di¢n ml)t chi~u) trong cac nha san xua:t kh6 fiio. d~t trong cac dUQng 6ng. theo quy tdnh bao v~ hrm di~n cao lip lang vung dtlt de bao v~ tuyen cap la di~n tich khoang dat c6 b~ rl)ng bi~n cua cap 1m v~ hai phIa.Khi rai clip tflfC tiep trong dat.li cltn phai dugc n6i d6t cho cac vo d6. d~t phai tranh kM na. chi~u b) Khi di¢n ap duai 127V dong di~n loay chi~u va IlOV dong di¢n ml)t trU' cac truang hgp do quy trlnh chuyen ngAnh quy dinh. cOn trong phl. Cac duang dAy cap trong thanh ph6 ho~c nOng thOn dUQ'c d~t trong muong cap dQc thea cac do<)n duCtng khOng c6 xe cl) qua ll.! tiep xuc tr1!C tie'p d6ng thm giil'a thiet bi va dl. cac muang cap Chl.lm vi hanh lang-nay khOng dugc xAy dtp1g cac cOng tdnh khlic khi khOng dugc s1. cac vo hl)p n6i. NISi dat cap Cac cap c6 cac vo bQc bang kim IOl. tru truCtng hqp nguai phl.l d6ng y cua co quan v~n duemg cap. hQp doiu cap va cac ket clfu tl.lm bien ap va cac thiet bi pUn ph6i cap dugc d~t trong hoim cap.li cua cap. theo tran (d~t ha lOng trong cac hl)p ho~c 6ng tMp.ng c6 tac dl)ng co h9C lam hu Cac cap trong nba dugc d~t tr1!C tiep theo cOng tdnh. Khi n6i dat.

Titt di¢n day dong n6i dal.l thiec. Mng d4u dAy c6 cac c\l'c va cac milng d~m am bAng vi). £)~t cap trong hao cap Vi~c d~t Clip \rong bAo dill.5: 4: 6: 10 va 16 25 6 10 50. phai duqc sl! d6ng y cua cO quan thiet ke. mm Ti~1 di¢n da. con cac hOp. kinh te ohA:t v~ chi phi v6n dau tu vi}. gO). duqc SU dl:lDg rOng riii vi}. chi phi kim 10l.li mliu .li da duqc n6i dA:t ti:r hai d4u dubng da.n cOJ:tg vi~c thi cOng lap d~t phai ki~m tra ll.i~n trong cac m(lch vong kin thuong duog cac vbng dai li\. lanh dl. duong 98 .li : sl! phu hqp giUa tuyen duqc vl.y cling nhu cac trang thiet bi (vi ~.o d6 clla cap v6i.t li~u cach di¢n (chA:t deo.t trang bi di~n . 185 va 120 16 va 35 va 240 25 D~ tranh t(lO ml. mm . di¢n ru(lt .! trach dan V! thi cOng lAp d~t phiii trao dOi v6i. su.KhOng n6i dA:t cac ket cllu tren d6 mang di¢n ap ni}._~~~~_~~ __ ~~~d_ n6i dA:t VD chi ha~c va nhOm vi\. D~ li\m chinh xac tuyeo c4n ph6i hqp v6i. mm 2. Sau khi vl.li cua h()p dau n6i cap duqc thl!C hi~n bAng dAy dOng m~m nhi~u sqi ml.y d6ng 2 n6i da:l.lch til vi\ dong d. lanh d(l. Tiet di¢n cua dAy n6i dA:t khOng duqc nho han tiet di~n neu tron£ bang 3-9. 70: 95 150.lo co quan quan ly v~n Mnh tuyen cap M th6ng nhA:t vi¢c xay lAp.c dja voi thiet ke va cac quy trlnh lAp d{l.lch va dlinh dA:u tuyen bAng trac dja can bO 'phI.o cac to chuc CO so de hieu ro vi tei vi\ tA:t ca cac cOng tnnh xAy dlJ'llg ng4m duoi tuyln cap cung nhu d~c diem cua dA:t. Bdng 3-9 TItT DIE:N Ti~t Vi~c eVA nAy N61 DAT Titt di¢n ruOt cap. Truoc khi bAt dliu Clic cOog vi~c v~ dllt phiii tiln bAnh dc d!nh tuyln clip cho chinh dc thea thiet ke xuA:t pMt tu di~u ki~n t(li cho vi}. mm c~p. .lch vi}. Nlu nhu khi lam chinh dc lhA:y ~An phiH thay dOi huang trong qua tclnh xay d\ffig tuyen cap c4n phai lrao dOi vai bO pMn ho~c co quan thiet ke vi}. Khi nhi). tien bAnh danh dA:u luyen. danh dA:u cac vi tri giao cat cua luyen cap vai dU(:1ng 60g. vo kim 10l. danh dA:u bAng td.lch ti:r kbep kin bao quanh cac cap mOt roOt cling nhu M tranh t6n haa trong ml. vo kim IOl..m bAng v~t li~u khOng dAn til (d6ng~ d6ng thau) d~ kyp ch~t c6 dinh cap. 3.

ng ntu nhU' sau khi daa xong phai mQt thc. Danh da'u dU'oog tam elm Mo cap bAng cach dung cac sao ngim va cAc CQC tieu nho .li cac vi tri d~t cac hQp d:tu n6i cap dn pbBi rna rQng baa clip. rac wail ra xa tuytn cap va titn hanh b6 trf cac vi trf tuytn cap.ng cap.5m mQt do""n dai 5m tru6'c khi dU'a d:iu cap vao trong nha cung nhU' lJ cac vi trf giao cAt v6'i c<1c cOng trlnh xay dlfTlg ngam khAc. thu~n ti~n cho cOng vi~c cac hao c<1p c6 I . -lJao hao a D:1u tien dn phai de. vU't bi> cac chu6'ng ngl.5m va dai tai 2. danh da'u cac vi trf c6 cac tuytn cap. lap gl1-ch bao v¢. Kfch IhuOc hlo cap de d41 cap di~n ap ttr I Mn IOkY Khi daa hao cap o nai da't wi bo va dtft a) khi d4t mQt cap .7m. Cac hQp n6i trong hao clip d~t l¢ch nhau 2m thea dQc duc. dung day ho~c thung ca. 99 . 16 dn dao vach xien n6i r"ng Wm~ .i gian sau moi rai d~t cap.lnh nhau thi m6i Mp n6i nAm c(lnh nhau se dU'Q'C rna rOng them O. da.2 cap c~n c6 be r"ng t6i thitu 350 mm.J bJ 'J mnh 3-9. Oe . tuytn dubng 6ng di gan tuytn cap dU'Q'c xay dlfng.35m. khi di dt ngang duc.lm thai. Cho phep giam d" sau chOn cap t6i 0.m d<rp tuytn cap trU'ac khi d<1nh da"u m6c va tru6c khi dao hao cap.p t(Yi 35 kV la O. gl. b) khi d4t hai cap. de ch6ng Sl. thu"c vao s6 lU'qng cap dU'Q'C d~t (hlnh 3-9).7 va 3. Khi IMm m"t cap d~t cl.li v~t (cOng trlnh xay dlfng tl.ng ph6 va Quang.ng danh dtfu hai cl. 2.5m. lOp d4"t . con d6i v6i cap c6 di~n ap 20 + 35 kV c:tc kich thuac nay la 1.lt.5m.lnh ben. lap cat. thOng thU'c. Khi 56 IUQ'ng dip nhi~u chi~u r"ng cua hao c<1p dU'Q'c xac dinh tu di~u ki~n khoang cach cho phep giiia cac cap d~t song song. c) khi d4t ba cap I. 06i v6i cap c6 di¢n lip tai 10kV khi d~t mOt cap ch6 d~t h"p n6i dao rQog 1.cap va cac cOng trlnh ng~m xay dVng dU'oi ch6 giao cat d" sau hao cap dU'q'c daD. Trang dc tWOng hQ'p nay dn tang tMm bi~n ph<1p bao v¢ cap tr<1nh (<1c dOng co hQc thea ~ m~t.lch. 3. D" sau cua hao cap so v6i m~t dlft d6i voi c:1. T<. ImOOg phai dao sAu 1m. Kfch thuac cua haD cap dU'qc chQn ph".

lc thep d~ keo rai cap v6i cac tang 10 cap co kh6i luqng du6i lOT va khoang cach gWa rna tang va trll do khOng qua 25Dmm cho trong . Bang 3-10. " " mm 1000 1000 1400 1000 1400 .JC THEP Dt RAJ TANG L6 CAP DQ dai t6i thi~u. . chieu rl.2 m. gia do va thao bo cae uim gO bllO v¢ cap d~t quanh tang cap.Di! ti~n cho vi~c IAp d~t dl16i mOi hl. danh dau tuy€n eap va Ia'p da:t. con du6i m6i h¢p n6i di¢n ap 20 + 35 kV .)ng 0.9 + 1. - D~t cap d~t Qua tdnh d~.l'C hi~n b3. cap Vi¢c rai cap n~n thl.4 + O. Kfch thuoc tr!. eua tr\le. Dl!Ong kfnh tr\le IMp.2 + O.5 + 0. kii!m tra ky cac vong cap lap ngoai cling xem eo bi hu hong do dong lap g6 bQc vao tang va do v~n chuyen hay khOng rOi m6i duqc thao ra cap.ng phuong ti~n co giOi.7m.diU 0.3 + OAm.3 + 0.l'c hi¢n bllng co gi6i duqe. Vi~c rai cap b~ng tay chi ti€n hanh khi dl1Cmg cap ngan va trong cac truCmg hqp kh6 khAn ve duong v~n chuyi!n khOng thl.t cap 86m cac cong vi¢c : rai cap tit tang 10 cap va xu6ng day hao. TR1.3m. Duong kfnh Irong eua 6ng lOt tang. Kh6i lugng gAn dung eua tr\le mm 50 70 70 70 100 125 mm .g 12 20 40 30 40 70 85 60 70 85 1560 1680 1740 2060 2280 125 150 150 150 90 90 90 90 90 105 115 100 .5m va sau 0.4m va chieu sAu 0. Trong ta-t ca cae trul'mg hqp de tmnh lam hong cap.. cae tang 16 cap duQC treo tr~n tr!.lc thep d~t tr~n khung. r¢ng 0. bang 3-10.)p n6i di¢n ap Wi lOkV dao sau them voi chieu dai 0.

c6ng nhan quay tang tr6ng d~ tha cap bAng tay. Khi dung bi¢n phap thU c6ng : oguui k€t hqp vai tui quay tay de k~o rai cap.p vao rUQI cap. . b) buQc kt.j bj oj Hinh 3-10. Dl! tni cua cap duqc la"y bAng 0.. Rai cap bang co giai Tl. lOl .it song song cae dgu n6i ella cap duqe b6 tri so Ie theo hlnh 6 co each nhau 2m va M dl! trO' cap v~ ehi~u d~i Ilt O.Phui:mg phap rai cap bang co giai cho tftn hlnh 3-10 Theo phuong phap nay.t song song. (hinh 3-12).t .p vao lOp vo dum cua clip.i qua'n bQC dAy day 2 + 3 lap Hi"" 3-Il. B6 trf cae diu n6i clip khi c6 nhi~u clip d. Hi"" 3-12.p bang dai vil. phuong ti~n cO giai chuy~n d(mg vai t6c d(l 2 + 2. va phiii dgm dirt eho eh~t. Phuong phap buQc kc<p cap vao chao k60 a) bu(!c kt.i b~. Khi n'li d~t cap trong hao dn phili co m(lt d(l dT! tru olto d6. each bu(lc cap d~ k~o cho tren hlnh 3-1l.li cae V! tri doiu vao va dgu ra cua cap duqe 16ng trong 6ng tMp dn ph3.5 km/gio theo dQc tuy€n cap.5 + 1% chi~u dAi cua cap.Sm. Khi e6 nhi~u cap di. c) buQc kt.

Khi d~t cap song song voi duemg 6ng dAn hai. 102 . dAn khi khOng ducri 1m.n cach (vi d\l ta"m d¢m bAng ~ tOng ho~c 6ng be tOng. duemg cap thOng tin phai d~t tr~n duemg cap II.ng cach nh6 phB. Trang tcuemg hgp dUC1ng cap di sat nha.5m.i c6 baa v¢ tranh sl! c6 ngan mlilch gifta chung bAng vach ngan khOng cMy dugc ho~c d~t cap trong 6ng.lC. DU'C1ng cap ch~y song song voi duang stit phai d~t ngoai diii pMn cach. .25m voi di~u ki¢n giua chl1ng phai c6 lap v~t li¢u ben khac M pha. d{it cap gdn vd giao edt vai cae during cap khac di~u ki¢n blnh thuang khoi'rng cach gili'a cac eap 11. Khoang cach gifta cac h()p n6i cap cua cac cap ll. Khoang cach giila cac 6ng ho~c vach ngan khOng dum 100 mm. KhOng dugc d~t o cap song song 0 tr~n hay (j duoi dU'bng 6ng. cong nhAn trl. . d~t sAu han ho~c bAng m()t dOliln 6ng.5m .lc ho~c gifta h(lp n6i va cap khOng duqc du6'i 250 mm. Khoang cach gili'a cac cap d~t song song v~ Mnh boi cac ca quan kMc nhau quan 19 cling nhU cac eap 11!c va cac cap th6ng tin li~n llilC khOng dugc du6i 500mm.lnh voi h()p n6i cap bang cach d~t glilch. dan nucrc n6ng khoah6 cach giua duemg eap va duong 6ng dan hai. cap duqc k60 tfUqI tr~n cac can Urn Mng tMp 6ng. Ne'u nhu khoang cach trong cac truang hQ'p n~u tr~n khong duy tel duqc thi cac cap d~t song song phB. Nl!'u d~t bfn trong dai pMn cach phai dugc ca quan quan Iy duong sat cho phep va phai d~t each duemg stit khOng dU'oi 3m.lc tie'p vdn Urn tang 16 cap. con d6i voi cac dU'emg 6ng dAn dau. Kholmg cach tir cap tcri cac duemg 6ng dAn nucrc khOng duqc du6'i 0. gifta chung voi cac cap kMc khOng duqc du6'i 250mm.D{it cap song song. ne'u duoi 1m thi eap phai dU'gc 16ng trong 6ng hen viing su6t dOliln di go1n cac duang 6ng trM. . 56 ngum vac cap phiii dam bao dnh toan sao cho d() Yang oAn tir vai cOng nhan coa cap khOng dugc nhi> han han kfnh cong nhi) nhllt cho phep cua eap va tai trQng tAc d()ng trung blnh l~n m6i cong nhAn khOng qua 35 kg.Khi nli d~t cap hoan toan bAng suc ngum. Khi khoii. Khi duong clip d~t cat ngang cac duang clip khac thl lap d~t phAn cach chung khOng dU'gc ducri O.lc di¢n ap tcri 10kV baa g6m ca khoang cach gina ch6ng va cac cap ki~m tra khOng dugc nh6 han IOOmm . cac tlim d¢m va 6ng nay d~t dai va each ch6 cat-1m ve m6i phia. nu6'c n6ng khOng duqc du6'i 2m. Khoang cach nay dOi khi con cho phep rut ngtin xu6ng con O. khoang cach gili'a m6ng nha va cap khOng dugc duoi a.i dung bi¢n pMp ch6ng 51! c6 cua eap b CC.5m.p tr~n vai chuy~n d()ng thea tbanh bao cap. cbn giO'a cac cap tr~n 10kV de'n 35kV baa g6m d. nguoi vac ca. Trang tcub'ng hgp duong cap cat ngang duemg cap thOng tin.

3. Khi duong eap cat ngang dUOng sAt va duemg Oto. lOp cat ho~c lap dat m~m d~m . 2. cap h" ap. 6ng chua cap..) .:: ... ' .5m va ph8.5rn. 1. 4.'" '.i phti lOp cach nhiet cho cac duemg 6ng dAn nhiet dai 2m ve m6i phia giao cat. cap tht'mg tin. hoi n6ng khoang each giua duong cap va cac duemg 6ng dAn nhiet Day khOng duai O. do~n 6ng keo dai v~ mOi phia IJ!l so vai ch6 dt.:. lOp gfl..:: .: \ ' . Khi khOng co dai phAn cach cap chi dn d~t trong cac duemg 6ng va !rong 4 6ng thep tr~n do~n Hlnl! 3-14. b) ' . 6ng lAm b. Hid 3-13..g cUa cac dull"ng cap a) Cap cao va h4 ap'..Cac ta'rn d~rn lot khOng d~t trqc ti€p tr~n cap rna m~rn dl')n co M day khOng dum lOOmrn (hlnh 3-13). 6ng hao v~ cap 103 . b) clip Il!c v~ clip tMng tin: I. 2.25m v6i dieu kien cap duqc d~t trong 6ng trong toan do~n dt ngang. cap ph8..1 nuac .n di~n (du dulmg sAt dUQc di~n khf h6a) . Khi dUOng cap di cat ngang cac duemg 6ng dAn nuac k~ d.I li~u phia so vai n~n duemg kMng d!l.. ". :.cap Il!c.~: . cat... .. 5...i Mng. Dulmg cap cdt ngang duimg sat dt ngang 2m v~ rn6i I.. cap cao ap.. duemg 6ng dAn dau dAn khi kholmg cach giii'a cap va cac dUOng 6ng nay khong duqc duOi O. 4. d~t tr~n 16p cat ho~c dlft 4 . ranh tho. 3. ... Khoang cach nay co the giam xu6ng O.ch . Khi dubng cap dt ngang cac dUOng dAn nuac. .' .qua cac duong 6ng ho~c qua 6ng thep theo toan bl') chi~u dai clla dai phAn each va d~t b dt) sAu khOng du6'i 1m so v6'i n~n duong s~t va khOng duoi O.at (hlnh 3-14).ng VJ)..!. 2. Vi tff cat nglll.5rn so v6i day dinh thmlt mt6'c.

c6ng va 6ng cap. £h/a dllong cap vllo v~n hanh ..!ng ho*c da h~c xu6ng M "~po Sau do phiii dam ch4t va san phAng d~ xung quanh cap t~o duqc m!)t lop dat chaco D~ baa v~ ~ap tranh tac dl?ng cO hqc tren lap dlft lap dau tien phiii xt!p cae tam be tOng va cae v~t Ii¢u ch~c thanh lop phu bao v~ r6i m6i Ia'p dat tiep (v6i cap c6 di¢n ap tren IOOOV phili d~t lop phii baa v~ tren to~1. g~ch. xtp 4. ngay thang Hip d~t.i A. hao.it Thea quy dinh trang bi di~n.lfl M 'A'p v6i chieu day 100 mm._h~I~Mo~~~tib_gci'~ dA't Vl. sau s6 hi~u ho*e ten gl?i.ng m~gOm met. Khj q~t cap trong cae muong. ehb n6i dip khOng duqc I. C . Tren nhan dc hqp dau cap phai chi ro dja diem tai ho~e di clla cap.c. Tren cae do~ thAng eua tuy€n cap eh~y ho. con di~n ap IOOOV dung nh'an hlnh tron. suat hu hong v~ cO hQc Ian). Cae dubng cap d~t het cung nhu tit ea cae h¢p dau n6i va cae dau bit kin phlti duqc gan nhan.Thi'r nghi~m cap sau tdp dt. Vi~e danh da'u tren nhan cac cap chon duc'ii dat ho*e tha trong nuac cling nhu ca. cac nhan ( 'qe kt:=p tren tung dO<:J.. CAn Iuu y 18 khi Jap hao cap khOng duqc nem da.iu bit kin phai ghi tilt di~n.fty h6 va d~y nAp bAng tam be tOng. B.-Lap hao cap ~~i~~_. tiS't di¢n. 6ng. Do di~n tro cach di¢n ba. cap duqe thir nghi¢m thea cac h<:J.1p phili x. hI? ten eOng nhan thl!c hi~n e6ng vi~c.lc sau : 1.Danh dd'u cap va cae h¢p ddu n{/i MOi dubng cap co di¢n ap tu IkV tro len phili duqc guy dinh (d~t) 86 hi¢u ho~c ten gQi.ng ml.. v6i cap co di~n ap rai lOOOV chi dn d~t lap phi'! bao v¢ 0 nhUng noi c6 xar. s6 hi~u ho~c ten gl?i con tr~n nhan cac h~p dau n6i va cae d. hao.n phai thl!e hi¢n bllng cach d~p ho~c dgt kh5. .n 20m .p d<):t trong nha chiu tae d¢'ng pha h0<:Li eua moi trubng d. Neu nhu tuy€n cap c6 m~t s6 cap ch~y song song thi m6i dubng cap th~m cae ehu ca.n wyen. De danh da'u tr~n cap di¢n ap tai IOOOV dung nhan hlnh ehu nh~t. 104 . Tr~n nhan cap ghi ro di~n ap. trong dat va trong toa nha san xua't nhan cap duqc d*t b cac vj trf thay d6i ehieu cua tuy€n cap tu hai phfa di qua san va tuang giua cae t~ng. pht! Ii~u dy dJ. sau khi lAp d~t xong. 0 dau vao va ra clla muong..

Ian . Oili tri di¢n ap thir theo di~n ap danh dinh eua ca. ) khOng dn do.ie e9c be tOng de: danh dAu tuy€n cap va dn phiii danh d:1'u t~i cac vi trf e6 hl/p dil:u nO'i.! bO' tri cae h(:lp dAu. Tren mi.!ng vai tilt d.! cO' khi xay dJ.. Tn!n mi. Neu khOng vuong eOng trlnh xay dlfIlg thea tuyen cap thl cd 100 + 150m d6ng m¢t e9c thep hai. Khi d*t cap trang eOng trinh.it cae duang cap .!ng ngAm duoi long dilt. con d6i v6:i ca.c ch6 nhO ra va cac g6e.6i cae duang O'ng va cae eang trlnh xay dl!Jlg ngam khac.! ph an b6 eua chung theo cac cOng trlnh chinh ho~c cae m6e duqe quy dinh d~e bi¢t. h(:lp n6i cap.it bAng pMi ve cae duang phO'.!Ilg chung. Vi tri phftn bo cae dau d. vao vqn hanh .ch tir tuang eu. • Tat d eac khoang caeh duqe do tir d.c wang m*t chfnh eua eOng tdnh dy dl. duang qua l~i va danh dilu d.it bAng cling chi riS ten eac tr~m bien ap. d. duang sAt va tM gQi eua chung.m bien ap va cae tr<'J.c eOng trlfih ehu yeu . duang di. du6i nuoc duqe vi! tren m*t bAng. de ehO gino dt vai cac duang cap thOng tin.2. nha xuong phai danh dau vj trf cap bAng san do va pMi duqe ehe d~y di de phong hu hong sl. cOng tdnh xay dl. Tren m~t bAng cling chi r6 Sl. leu. Cac cap tai lkV khOng dn thu di~n ap tting cao. D~ tam thu tl.eel dfnh vi rri d<It va Irlnh Ilf dua cap Cae tuyen cap duqc xAy dl.4u cap.p duqe dc dinh bang hai kich thuae : khaang cach tir tuang eOng trlnh tai dAu cap va khoang each tir goe cua eOng ttlnh d9c thea tuyen tai hl/p d.p di¢n di¢n ap 20 + 35 kV thu vai di¢n ap tang eao gAp 5 lAn. 3.le dua duang cap vao v~n hanh phiii ehulln bi cae tai li¢u va h6 sO sau : 105 . s6 hi¢u tr~m phAn ph6i (nha phan phO'i) va cae duang day. cae chb giaa cat v.p.. TIll! di¢n ap tAng eao vai dong di¢n ml/t ehieu sau ehinh luu trong vang 10 phut. Dieu nay eha phep khi v~n h~mh tni.!e cao h~ ap.nh duqe nhung kho khAn dang ke ve vi¢c xac dinh vi trf d*t cap trong dfit va each d~t chung.it de diu va cae diu n6i cap eua tuy!!n cap.!ng t~m thai (kho tang. tin hi¢u va cae cap Il. DO'i v6i cap tai 10kV thO: v6i di¢n ap tang eao gap'6 Ian. giua trfJ. khoang d. Xae dinh pha (m6i ru~t cap pMi trung nhau v~ pha) .a cong tdnh d€n vi trf di.m phan ph6i co di. chi r6 Sl.

1. Bim thi!!'t k!!' duang ca.p ; 2. Bim ve tuy!!'n dU'Qc su d\lng (tr!n ban dO hzmh chfnh), ghi ro ti I¢ xfch thi't k' ; 3. Cac tai
li~u,

viin ban phil hqp v6i tuyl!n cap;

4: Cac bi!n ban thu nghi¢m cap cu~ nha may va cO quan thu nghi¢m ; 5. Cac bi!n bim ve tr;::lng thai cap trong cac tang 10 cap; 6. Ban k! khai tift

ca cac pMn tir cua duang cap ho~c s6 ghi chep cap.
vi~c

7. Bien ban cac cOng

dy tap va san, Hip, che. d~y tuy!'n cap.

8. Bi!n ban thu nghi¢m duem.g cap sau khi la.p d~t.

cAu H61 ON T~P CHUaNG 3

1. Clfu

t~o

clla cap, s6li¢u co ban va

ph~m

vi ung dy.ng cap.

2. Phuong phap h!a chQn ti!'t di¢n ca.P. d~c diem dn hru

y trong Hip d~t.
d~t

3. Nhung h;::lng ml;)c trong cOng vi¢c dn thlfc hi¢n trong qua trlnh liip duemg cap, n!u cac giai pbap tht!c hi~n va y nghia clla tUng giai pMp.

4. Cac phuong phap lAp d~i duemg cap, cac y!u du va cac chi ti!u ky thu~t cAn tuftn theo. 5. Cac thll l1,1C va vi~c lam hoan lilt tuyl!n cap d~ dU'a tuyl!lI cap vao v~n h~nh

106

Chulmg4

LAp £lAT MANG , CONG NGHIEP . . £lIEN

.

§4-1. KHAI NI~M CHUNG V~ M~NG £)I~N CONG NGHI~P
1. M,ng
di~n

cong nghitp

MI.I-ng di¢n cOng nghi¢p lA m<;lng d"ng h,tc ba pha cung cllp di¢n cho cae phI,! tii cOng nghi¢p. Ph\, tai di~n cOng nghi¢p baa g6m may m6c trang thi!!t b! di¢n cOng nghi¢p sir dvng nAng luqng di¢n silD xua't thee cae day chuyt!n cOng ngh~ de san xUllt fa cae san pham mang Hnh chfft hang h6a cOng nghi¢p thee cae nganh va cae Hoh vJ!.c cOng nghi~p khac nhau. Ph\, tai di¢n cOng nghi¢p chu y€u III cae d(>ng co di¢n cao h{1 ap ba pha, dong di¢n xoay chit!u, dn s6 cOng nghi¢p (f = 50 + 60Hz) ; cae 10 di¢n tra, 10 h6 quang, 10 cam ling cao trung t.1o, die thi€t b! bien ddi va chinh hIll ... Trong cae Xl 380V.
nghi~p

c6ng nghi¢p chi! yeu Ia dung cae d<;mg co di¢n h<;l ap

D(>ng co di¢n cao ap 3,6, 10 kV dung trong de day chuy~n c6ng ngh~ eOng sullt Ion nhu cae may nghien, may can, ep, may fit!n khf, qu~t gi6 va cae tr~m born cOng surt Ian. Ngoai phl,l tai d(>ng h!c Ia cac d(>ng co di¢n fa trong xi nghi~p cOng nghi~p con c6 phl,l tai chi€u sang bao g6m cac den sqi d6t, den huynh quang ... phl,lc vl,l chi~u sang eho nha xlIOng, b~n. bai, chi€u sang dlIi'mg di va chi~u sang biio v¢. Cac thi~t bi nay dung di~n ap pha 220V.
xi nghi~p bao g6m m~!1g di~n cao ap cung ca'p di~n cho tf~m bi€n ap xi nghi¢p, tf~m bi~n ap phan xlIong va cac d(>ng cO eao ap ; m~ng di~n h .... ap cung ca:p di~n cho cac d(>ng co di~n h .... ap dung t.rong tfuyen d(>ng eho dc may cOng Cl,l va m .... ng di~n chi€u sang. •
M~ng di~n

107

Df!: tranh lam r6i m*t bang xi nghi~p can tra giao thOng va ma:t mi quan eho xi nghi~p, m;:tng di~n xi nghi~p ehU yeu dung cap ngAm va d.e dfty dan bQe each di¢n luOn trong cae 6ng thep ho*e 6ng nhl!a each di~n d~t nglim trong da:t, tr~n tuang va tnl!n san nha xubng.

2. You c~u chung khi Ih\fc hi~n I~p d~l
thl!e hi¢n lip d*t truoe het dn phai co m*t bAng b6 trf nM xl1ang, m*t bling b6 trf thiet bj trang nha xuimg tren.ban dO dia If h~nh ehfnh, tr~n d6 ghi r6 ti I¢ xfch d~ dlfa vao d6 xae djnh sa b¢ cae kfch thuoe cAn thiet, xac djnh duqc di~n tich nha xuang, chieu dai cac tuyen day. Tit d6 ve ban ve SCI dO di dfty toan nha may; ban ve sa dO di day m;:tng di~n eac pMn xuemg (m~ng d¢ng IJ.!C va m~ng chieu sang). cac m~ng di~n nay duqc gioi thi~u tren hlnh 4-1 va 4-2. a) Ban ve so do di day toan nhit may (m;:tng
di~n

D~

ben ngoai nha xucrng)

Ban ve nay th~ hi¢n cae tuy€n day cua m~ng di~n ben ngoai nha Xl10ng (hlnh 4-1). Tren ban ve tM hi~n s6 Iuqng day dAn ho~c cap di tn!n m6i tuyen, rna hi~u, ky hi~u eua tung dubng dfty, cao tr'inh Up d*t, dl1bng kinh 6ng thep lOng day dan V.v ... b) Ban ve so do di dAy
rn~ng

di¢n phAn xl1bng

Tren ban ve SCI do di dfty eua m;:tng di~n phan xl1ang (rn~ng di¢n trong nM), trM do th~ hi~n vi tri d~t cae tu phAn ph6i va tt.. d¢ng llfc va cae may eOng Cl}, th~ hi¢n sCI dO di day tu cac tii ngu6n ca:p toi cae thiet bi (hlnh 4-2), ghi r6 rna hi¢u dfty, s6 ru¢t (s6 pha va day trung tinh neu e6), tiet di~n day, duang kinh 6ng thep, cach lip d<Jt va vi trf lap d~t. Ban ve so do b6 tri lap d~t Il1ui di¢n ehi€u sang nha xubng eha tren hlnh 4-3. Dga vao cae ban ve tren tien hanh thi cOng tap
d~t

day dAn.

108

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , t, f:, , , , , , , , , , , , , ,

I I

~
~
0

~

10.

• •
~

I! I 'e• • I
~
5.
~

;;

~
~

>Ii
u

~
~ ~

~

."

"
'~

I ;Ii I~
~

~

_.

I I

109

DiD D~D Om { CJ =0 • o ~ 110 .

·Il • u ~ ~. ~ -& 10 12 8 .~l Phan xLlimg Slta chIta ca khf M-AflPTO 2(lx2..5) M-ABBr-I(2x6) 5 ]l' B 2 or ~ • 10 12 8 -£ -~ '" 0 i2 c 0.a u '8 iii ~ ~ 10 12 III .~ .

a u <l 15 ~ .1O.12-AflPT04 (1x2... u u :fi " Jl j .5) 30(:&S0) . .5 5 5 o CD " u 0 .~ • . .Kh6i cae xL.3-ABBf-I(2x4) .. Jl ~ Tutr. 0' 4150 ([) 3.JO:ng co khi onop 2x:80 5 8.5) 200 lux 30(2x80) ([) 8..IO. x~ 1. $ -----QSII---~I---~ Di theo d~m.lm BA Iii trong ranh 112 .12-AnPT04(lx2.

ng dltn D~ lI!a chQn khil nang lap d~t m~ng di~n c~n phai x~t t61 cac di~u ki¢n anh huemg sau : a) Mbi tnrb'ng lap d~t .5m so v6i san cAu try.lm v~ m~t co hQc.y fa chay va"nci. c) So d6 n6i cae thil!t hi. DQ cao tap d~t phlJ thuQc vao cac y~u d.Mbi tntimg ltip d4t ri~ng Ie cua m~.ng. sl1 bu hong cua pMn kim lOCili dAn di¢n va c~u true eua chUng c6 the xay ra duai lac dQng eua dQ Am. c) Lam Umg khil..~t n~n. ho~c ngciu nhien va ch~m SI1 pba ho~i each di¢n. LAp flAT M~NG £)I~N CONG NGHI~P 1.c bi¢t IA trong dil~u ki¢n Am uOt. b) Vi tri Hip d*t.lt mr. nhi¢t dQ tAng cao". cua hai vA khf lin mbn cung nhu si! tang n'hi¢t dAn 161 gay ngan mf. b) Utm tang nguy hi~m d6i vm ngum v3n Mob vao cae pMn tii cua ffiCilng"di¢n. Khbng khf trong nM cilng c6 the chua t~p chlft phat sinh khi ph6ng tia lira di¢n va nhi¢t dQ tAng cao trong cac pMn tl't cua dic lrang thi!!t bj di¢n ga.§4-2. san nM vA 2. 8 .Vi tri di¢n Vj trl Hip d~t m(lng di¢n c6 anh huemg tai vi¢c li. t~o di~ll ki¢n thu~n lqi cho cbng tac lap d~t va v~n hanh. <4. v~t Ji¢u dAn di¢n.ng vo baa v¢ khac nhau va cae chi titt ktfp giu cae phc1n tir cUa m~g di¢n .lch trong m~ng. Lila chQn kha nang I'p d~t m.a chQn d~g va hlnh thuc lAp d~t thea di~u ki¢n belo v¢ tranh va ch~m co hQc cho ml\lng di¢n.{: dam bao duqc an toan v~ va ch~m co hQc. .y diln. b) Khi dQ cao lAp d~t th~p hon 2m so vai m~t n~n.1' pba bUy each di¢n day dAn.ll sau : m~t a) Khi dQ cao lAp d~t duui 3. cae d".KTLElfJ 113 .. nang xu~t hi¢n chay nO. ph!\n tir d. • lcip dt.5m so v6'i rr.mg . tang mue dQ nguy hiem khi ti!!p xuc v6i cac pMn tl't cua m~g. dQ dlli 'Itt titt di~n cua MOi tntb'ng lap d~t m~ng di¢n c6 the gAy nen : a) 51. sAn nhlt phai c6 bi~n pbap bao v¢ chAc chAn ch6ng va ch'.

:lng ci'fu truc naa . d~t trong 6ng (6ng each di¢n co vo bQc kim IO. 2. 6ng thep).:li cung nhu dung cap dAy dAn co bQc cach di¢n va bQC lap baa v¢ ha~c day dan d~c bi¢t.li ho~c v~t li¢u khac M ngan ngua tac d¢ng pha huy ve m$t co hQc.li . Khi ta coi : a) Day tnl.. 6ng each di~n co vo kim lal.rc tiep thea eac klt cl'fu cOng trlnh va thea bl! m~t cac ket cl'fu khong chay va kh6 chay dung day dAn bQc cach di¢n khOng co vo bao v¢ d~t • tr~n cac puli su. cac 6ng u6n bAng kim la~d cung nhu dung eap va day dAn co bQc each di¢n va co lap vo baa v¢ .p d~t. b) DAy tran co vo bao v¢ la day c6 qui'fn hO$c b¢n cac sqi tet ha~c co trang men hO{lc son M baa v¢ nl()t kim la.ln m. D¢ dai va tiet di¢n cua tung duang day ri~ng re co anh huang trong trub'ng hgp giai quyet vl'fn de dung cap ho~c day dAn lOng trong 6ng tMp. d) Khi di¢n ap 114 tr~n tOOOY dung day dAn co cc'fu truc kin ho~c ch6ng bl. 6ng tMp). cac rn.ln m.A.ra chQn bi¢n phap thqc hi¢n no.:li cua day dAn tranh duqc tac d¢ng cua mOi truang . d~t trong ctic 6ng u6n bang kim IO.nh huang cua sa d6 [dp dijt : So dO lAp d~t co anh huang Wi vi¢c h. d~c d) Day duqc baa v¢ va bQC cach di¢n c6 b~ m~t co bQc each di¢n va co vo bQc kim la!. vi dV khi eac may moc thi€t bi phan b6 thtmh tUng day va khOng c6 kha nang tang ho~c giam s6 thiet bi trong day hqp 19 la dung sa dO d~ng tfl.li..:lng c6 tiet di¢n nho va d¢ dai kh6ng dang ke.. Nhilng chi din I'p d~1 dOi v~i m91. d~t trang dic h(lp cac mang. Dung ca.ng di¢n c6ng nghi¢p phl.p khi dO!. Du6i day n~u m¢t s6 chi dAn M chQn bi¢n phap Hip d~t m.n la day kh6ng c6 lap cach di¢n hay m¢t lap vo bao v¢ nao . l6ng trang cac 6ng (6ng nhqa cach di~n. tr~n su each di~n..lC chinh dung thanh dAn n6i re nhanh tai thiet bj.ang. c) Day dAn bQc each di¢n vtt kh6ng c6 tMm vo bao v¢ bang eac lOp bi~t M tranh tile d¢ng hu hong ve m~t co hQc . .:lng co tiet di¢n 16n va d¢ dai dang ke va dung 4t1y dAn Mng trong 6ng thep khi dO!.:l.:li.l thuQc vao d~c dnh ella nha xuang va mOi truemg la.6 moi Irllilng d~c·lnmg NM xllc1ng kho r60 D~t dAy dAn h6 : a) D~t tn. b) D~t trqc tiep thea cac ket cl'fu c6ng trlnh va thea bl! m~t dc ket cau kh6ng chay va kh6 chay dung day bQc each di¢n ~h6ng co vo bao v¢ d~t tr~n cac puli su tr~n su cach di¢n. d~t trong cae h¢p. c) Khi di¢n ap du6i tOOay dung day dAn c6 blrt ky d.

6ng thep). d) Dung day dLt bQe cach di~n khOng co vo bao v~ d~t trong cac 6ng (6ng cach di~n. Nha xw?mg im D~t day dAn htl : a) D~t trlfc ti€p theo cac k€t clfu khOng chay ho~c kho chay va tren be m~t k€t clfu cOng trlnh dung day bQc cach di~n khOng c6 vo bao v~ d~t tren puli su. d) Dung day dAn bQe cach di~n khOng c6 vo bao v~ d~t trong 60g (6ng each di¢n ch6ng am. D~t day da. d~t c) Dung day dan bQc cach di¢n khOng co vo bao v¢ cach di~n ch6ng am.n kin.li. c) Khi di¢n ap t6'i lOOOV dung day dan c6 clfu truc ba't ky .i.l. tren sCi' cach di~n. 6ng each di~n c6 vo kim Im. trong cac hQp day va trong cae ranh dUQc d~t kin cua k€t clfu xay dlfDg nha va dung day dAn d~c bi~t.nu6'c ban toe vao.trong hOp cung nhu dung cap. day dlin kIn. trong 6ng thep va trong hc)p cijng nhu dung cap va day dAn caeh di~n co vo bao v~. 6ng tMp). b) D~t trlfc ti€p thea cac k€t clfu de chay va thea be m~t k€t cau cOng trlnh dung day dAn bQc each di~n khOng c6 vo bao v~ d~t tren puli SU.D~t day dan kIn. b) Vai di¢n ap blft ky dung day dAn bQc kin du true ch6ng. trong cac h~p day cUng nhu dung day dAn d~c bi¢t.n ha : a) D~t trlfc tic!p theo k€t clfu khOng chay va de chay va thea be m~t kc!t clfu dung day da. Nha xllcing IIcl! vii d~c biii! IIcl! D~t day da.rc ti€p theo k€t cau khOng chay va de cMy va thea cac be m~t kc!t elfu dung day bQc cAeh di¢n khong co vo bao v¢ d~t tren puli sCi' neri u6't at va tren su cach di¢n.n hi:J : a) D~t tn. dung day bQc each di~n co vo bao v~ ho~c dung day dAn d~e bi~t . trong 6ng thep va trong cac 6ng nhlfa each di¢n cung nhu dung cap. trong 6ng (6ng Nha xlIang n6ng D~t day da. d) Khi di¢n ap tren lOOOV dung day dAn co elfu truc kin D~t ho~c eh6ng bl. tren sCi' cach di~n trong 6ng thep va . 6ng tMp).n bQe cach di¢n khOng co vo bao v¢ d~t tren puli su va tren S11 115 .

trong cac hQp. trong mang cling nhu dung cap vA dAy ·dAn c6 b9C cach di~n c6 vo bao v~. trong hQP. b) D~t trl}'c tic!'p theo cac k(t ca'u cOng trlnh M chay va thea M m~t k(t du dung day dAn bQc cach di~n khOng c6 vo bao v~. v~ d~t trong 6ng (6ng Nha xwng c6 byl DAt dAy dAn hI1 : a) D~t trl}'c ti(p thea cac k(t cA'u cong trlnh khOng chay vA kh6 chay vll theo M m~t cOng tr1nh dung day dAn c6 b9C cach d~~n khOng c6 vo bao v~ d~t treD su cach di~n. 6ng tMp). dung day d~n bQc cach vb bao v~ d~t trong o'ng thep ·cung nhU ea p c6 vo bQc tMp . 6ng cach di~n c6 vo bQc kim iO{li. D~t day d~n kin. cling nhu dung cap ho~c dAy dAn bQc cach di¢n c6 vo bao v~ . 6ng tMp). cling nhtl dung clip h~c dung day dAn bQc clich di~n c6 vo bao v~ . trong hQp. d~t trong 6ng tMp. day d) Dung day dAn bQc clich di~n khOng c6 vo bao v~ d~t trong 6ng (6ng cach di~n. 6ng tMp) trong hQp cling nhtl dung day dAn d~c bi~t. trong 6ng tMp ho~c trong 6ng bang cha't deo cling nhu dung cap. d) Dung day dAn bQc cach di~n khOng c6 vo bao cach di~n. Nha xwng c6 mol IrLtbng co ho~t linh hOB hQc DAt dAy dAn ha : a) D~t tI1!c tic!'p thea kc!'t c6u khOng chliy) kh6 cMy vA thea b~ m~t ket ca'u cOng trlnh ~ung day dAn bQc cach di~n khOng c6 vb bao v~ dl)t !ren sil. c) Khi di~n ap tren lDDDV dAy dAn c6 cA'u truc b9C kin ho~c ch6ng bl}i. trong 6ng tMp.cach di~n. b) Khi di¢n ap tm IDDDY dung dAy dAn e6 e!u true b!t ky . khOng co vo hao v~ d~t trong 6ng bAng Nha xwng d' chay lal ca cac cap oat day dAn hb . trong 6ng (6ng cach di~n c6 vb b9C kim lo~i. 6ng cach di~n c6 vo bQc kim lo~i. D~t day dAn kin: di~n b) Dung day dAn bQc cach cha't deo ho~c 6ng tMp. a) {)~t theo nen nha bA't ky lo~i nao. c) V6i D~t di~n d~n ap ba't ky dung dAy dAn kin: d~t trong ca'u truc ch6ng b1.li. 116 di~n khOng co .

D~t day din kin : e) Dung dAy dAn bQc cach di~n khOng c6 vo bao v¢ d1jt trong 6ng tMp.l'C hi¢n han cac m6i n6i va cac d4u day cua chung.t li~u chay va dAy dan khOng phili chju tac dQng co hQC theo vi tri lap d1jt. day dAn trong truang hqp nay ph8. trong cac nha khO rao khOng c6 bl. 117 ..g6c v. dot hO.cac vo bQc c6 cac IO thimg khOng Ian han 6mm .i duqc cach di~n. ke cii trong cac nha c6 chua hoi ho~c kh( d6t c6 kh6i luqng rieng 160 ban 0. ml!-ch co Ie kh6a. d} Dung day bgc cach di¢n khOng c6 vo bao v~ d1jt tren su cach di~n.i d1jt cach xa chO t~p trung v/!. trong cac nba clfp ~ chay ca'p I vA clfp II cac thanh dAn di¢n tren toan khoiing vuqt ph8.li cung nhu trong clk nba c6 bl.t1o long. m~ch dit!u khi~n va ml)ch do lubng) dung dAy dAn rUQt d6ng lo')i mQt ruQt cach di~n biing cao su c6 vb bQc bAng cha't deo tOng hqp d~t trong 6ng dA.b) D~t theo nen nba b!t ky 10l!-i nao... b) D6i v6i m{Lng di¢n co di¢n ap blft ky Va d6i v6i m~ch chuyen dOi thu ca'p dung cap ru¢t d6ng c6 bQC cach di~n bAng cao su ho1jc biing gi!y c6 vo bQc thOpkh6ng c6 lap phil bOo v¢ lam bAng cMt d~ cMy (d'y day.li. Trong cac nba d~ cUy cr ta't ca cac ca'p cho pbep dung day dAn va cap ruQt nhOm vai di~u ki¢n phlii thl. Nhii xwng d' n6 Nha de nO ca'p I a) D6i vai mll-ng di~n ii. t"i nhihlg noi day dAn pbai chiu tac dt)ng cO hQc clin phii c6 lap phu bao v~ (6ng dAn khf.8 so v6i kbOng khi. nhJ!8 dulmg . cr nhii'ng noi dAy dan pbai ch~u lIic dQng co hQC cap phai c6 lap phu hio v¢. ) .p th!p du6i 1000V va d6i v6i mll-ch d6ng cat thu CAp (m"ch tin hi~u.lng pbli huy t6i vo kim lo~i>du. dung cap khOng c6 vo bQc tbep c6 bQc cach di¢n biing cao su ho~c chlft dec t6ng hqp c6 vb chi ho1jc vo bang ch!t deo t6ng hqp . (day rna hi¢u nPTO) d~t hcr ho1jc d4t kin. ).v.ng day c6 bQc cach di~n khOng c6 vo bao v~ d1jt trong cac 6ng c6 vo kim lo~i day ho1jc day dAn dl!-ng 6ng . c) D1jt theo nt!n nha blft ky IOll-i nELO. m6i n6i thanh dAn bAng bu lOng ca:n phlii c6 bi~n pbl1p ch6ng tll th. tbep chii' U..n khf biing thep phai thir ap ll!c cac ni6i n6i 60g ap sulft 2.l'C hi~n han h04c thii rb. m6i n6i thanh cai ph8.i lit!n khOng duqc kenh hcr phai thl. cac ranh cap dn phili d6 cat tuong Ilng voi vi~c giam tai cho phep trim cap.' d) Dung thanh dAn dugc bao v¢ bang.Y. trong bl. nhung d1jt trong cac ranh cap.5 at. c) Cung Vl!.li c6 chua dQ Am nhlffig khOng t~o thanh hqp ch!t gAy tac dl. tbep.

lc "a" d6i v.oi nhA de nO cllp la.lc "c" d6i v6i nha de n6 cap I. nhu ml. Nha d~ n6 cap la : d~t di d(mg dung cap m~m co Call truc phu hQ'p a) Cling v~y. c) Cfing v~y.lng nhung khOng tha'p hon 500V. nhung phi'li thir ap h!c m6i n6i 6ng 0. d) D6i voi cac thiet bi di¢n di d"ng dung cap dieu ki¢n Iam vi¢c nhc.lc "b" d6i vm nM d~ nO cap I. nhu ml.voi di~ll ki~n d) D6i voi cac thi€t bi di~n lam vi¢c n~ng n~. c) Cfing v4y. nhu myc "c" d6i vm nM de n6 cap Ib .5 at . b) Cling v~y.. nhu ml. nhu ml. Vi¢c dung dfly dAn va cap ru"t nh6m cho phep khi Kern x~t cac dieu ki~n da nell d6i v6'i nha cifp lb. b) Cfing v~y. cbn trang nU cap IIa hqp v6i dieu ki¢n lam vi¢c trung blnh. d) D6i vai thiet b! di¢n di d"ng dung cap m~m trong nha cifp II c6 cifu truc hqp vm dieu ki¢n li'trn vi¢c ni)ng ne. a) Cfing v~y.lC "b" d6i v6i nha de n6 cap I. Nha d€ n6 cap Ib : . Nha de n6 cap II va cap II. nhu ml. nhu ml.a) Cfing v~y. c) Cling v~y. nhung kMng dO cat . .la duemg cho pMp dung cap khetng c6 vo bQc tMp. nhang.li bang cach phu nhl. nhu ml.lc "a" d6i vai nha de nO cap la . hon mia khi c«"u truc clla ranh cap ch6ng bl. d) Dung thanh dan bAng d6ng va bAng nhom trltn phi'ti xem xet hang dieu ki¢n dUQC li¢t ke trong "Quy trlnh trang bi di¢n".lc "c" d6i voi nha de nO cap I. b) Cling v~y. nhu ml.l di¢n vA d6ng h6 do phai dung cac dAll c6t chuyen dung han vao dfly dan M lap vao cac C1JC cua chUng. m~m c6 Call truc hQ'p vai Trang cac nha thu"c cifp nAy kh8c vm c«"p I va cap Ia b ch6 cho ph6p dung day dan va cap c6 ciic lei nhom voi di~ll ki~n phiH th1Jc hi~n han ca.lc "b" d6i voi nha de n6 cap I .lc "d" d6i vm nhA de nO c«"p la. 118 .lc "a" d6i voi nM de n6 cap I. Trang cac nM de n6 tift ca cac cap cach di¢n cua day diin va cap can phai phil hQp vai di¢n lip danh dtnh clla ml.c m6i n6i va cae dAll day cbn " cac kh( cl. dieu lo~t d) D6i vai cac thi€t bi di¢n dl)t di d(mg dung cap mem c6 Call truc hQ'p vm ki~n lam vi~c trung blnh . d) Cfing v$y. nhu ml.

thea cciu qn. c) Dung cap. sa D~t dAy dan ha theo kc!t ca'u ba't ky (tr~ c4u CI.lIl) : ho~c a) Dung day tro'in cach di~n . kh6ng c6 vo bAo v~ d4t trong 6ng. kh6i 6ng va trong cac 6ng rieng re (bang kim lol.1'a chQn phuong pMp lAp d~t m1. Khi II.L'p d~t ben ngoili nhi D~t theo cae cAu c~n. d~t trong 6ng tMp .li .lt cac y€u t611ft thl!C ~ kMc nhu: a a) SI! thu4n ti~n cho hip d4t va kha nang ap dlJ. be tOng ho~c· su) chOn trong da't.lng di~n c6ng nghi~p dn phai xet toi ta't Cel cac chi dan duqc li~t ke U'fn va hlmg 10l.p c6 vb bQc tMp nhung kh6ng c6l6'p phil bang sqi day. khOng c6 vb bQc tMp h04c ca.Iuqng rieng ella hoi hc.?c each di¢n rna hi¢u TIPTO b) Dung cae cap c6 vo bQc tMp. de eMy c) Dl}t tren duemg 6ng ne'u kh6i. Trang cii hai trllang hqp da.ng cac phuong pMp c6ng nghi¢p d~ l'p d~' . XI! riinh ch6n tren nen nha ho~c ch6n tren tuang r6i trcit l1.n c6 cae dUOng 6ng c6 y nghTs m~t c6ng ngh¢ thut)c cae trang thi~t b! de 06 ca'p Id cung nhu d6i vcri trang thic!t bi de cMy cilp III nhung vcri dieu ki¢n lAp d~t day dAn di¢n : D~t ve a) Ti::r phia duang 6ng dAn cae chilt kh6ng chay thea kha nAng c6 the. cAu vuqt hb c6 cAe duang 6ng dan ch5t long dt! chay thuQc cae trang thi~t b! de eMy ca'p III : a) Dung da.8 so vm khOng khi . D~t day dAn kin: d) Dung dAy bQc each di~n.y dAn b. ranh ccip.li.l'a tren co nhu d6i vOi cac nha d~ n6 ca'p lb. day bQc ccich di~n di~n kh6ng c6 vo hilo v~. 119 .~c khi de eMy cao han 0. d~t v~ d~t tren su b) Dung day dan bQc cach khOng c6 vb bao trong c4c 6ng tMp . diu vm.8 so voi kh6ng khf : . d) Dung ccip c6 vo bQc th6p d4t ng<'im trong hao cap. b) D~t du6'i ctic duang 6ng nc!u kh6i luqng rieng cua hoi ho~c khi tha'p han 0.y dan di¢n c<'in phC\i duqc d4t l:J phia d6i di¢n vai cae duemg 6ng dan chilt long de cMy.Vi¢c sir d\lng day dan va clip c6 l5i nhOm d~t trong clic thi€t bi thuQc cilp dt! cMy ca'p III va ca'p dt! n6 ca'p Id cho pbep dl.

day dAn 16ng trong 6n~ thep.! th~. dAy c6 rna hi¢u Tnpcp) . L~p d~t m. vi dl.n nft b~n d~t trong 6ng thep th~m chf c6 th~ lam gicim nh~ han.! tai t~p trung (d'.! tiii nhi> va khoiing each Ian dung dUCmg day tr!n khOng .ng e6p Ive Cap duqc dung chu yt!u d~i vai cac duang dAy cap nguOn va cac duang trl.H tit!t ki~m cac v~t U¢u v~t tu hao hl.)t theo trlln nba dung cap c6 vo bQc bAng ch!t deo va dOi khi cling dung day dAn d{lng 6ng dl)C bi¢t (vi dl.lt. c) Dc)t trong cac kh6i 6ng bAng b! tOng. dQc theo du vuqt dUUng (du qn) va dQC theo cac cOng tdnh xay dl!Dg khcic .)t tr!n cac dlim. theo m6ng nha ho~c b d(> cao duoi 2m. d(> cao h{ln cht! trang di~u ki¢n g~p kh6 khAn v~ tuyt!n va khi khOng c6 cac do. D~ di~u ki~n dn thiet dan gian c6 the dlJa vao cac bi¢n phap dan gian sau : a) M~ng di¢n ngoai nba d~ng cap ngo1m. M(>t di~u h€t suc quan trQng la phcii nghi!m khc!c h~n ch€ dung dAy dA.!-n re nMnh cua duang day. b) D. 3. Vi¢c chQn h¢ th6ng dUCmg 6ng c6 xet toi tilt cii nhOng Ul bai toan thit!t kt! cl. b) DlfCmg day chinh (duang ngu6n ca:p) trong cac nha xlfCmg dung cap bQc thep.)t ca ngoai nha Un trang nha) cling nhu cac nMnh re tm cac thit!t bi di¢n cOng suilt Ian ri~ng Ie.ftng mQi each thay d6ng bang nhOm va doi khi ca bAng thep. xa ngang cua n6c nM dung day trlin day bQc cach di~n d~c tren sli' cach di¢n .!c c6 phI.t dn thit!t ph. d~t c) DlfCmg day horm toan ho~c tUng pMn d~t trong n~n hoc)c san trAn nba.!-n ngAn dung dAy dAn 16ng trong 6ng thep . d) DAy dAn d. Khi d. con khi phI. Cap c6 vo bQc thep chi dung khi di)t .'u tnk c6 th~'dung thanh dAn. c) SI.)t trong nha uu vi~t nha:t la dung cap kh6ng c6 vo bQc thep. con trong cac do.b) So sanh gia thanh cua cac d~g day dAn khac nhau . ho~c e) TOy theo sa d6 va cac quyt!t d!nh v~ ca. 120 . d) DJ.!. d) Duang dAy phAn ph6i duqc d~t theo tuang b d(> cao tr~n 2m ho~c d.l nhlf b. Vi~c d~t cap ngoai nM c6 th~ thlfc hi¢n : a) D~t trong cac Mo cap dao dli6i d!t ..)t dQc theo tuang phfa ngoai cua nha.it trong cac c6ng nglim.

san nhit Dij.v . Khi di~p ~p thA'p dum lOOOV c6 the chi d~t tren cae dOl. \li~c dl}. Vi~c dl}.ch hol}. b) Giam c~i .lch 16 va gl). thA'p hon khi lAp d~t trong cac kh6i 6ng bAng be tOng va trong c~c c6ng ng~m. nhung van hoan toan dam bila khi d~y kfn Ma cap noi giaa ca. 51. 3. Up d.t cap trong Mo c~p neu tren hlnh 4-4 Da:t v\1n hol}. Khi di~n ap cao tren IOOOV lap baa v~ c~n dl}.t nao vai cac cOng tr'inh xAy dJ!Ilg ngtim kMc nhau.In M 16t cbn dA't nl}. KhOng dUQc dl}."c cat .ng ph8i 16t bang cat. dUQc dung lam lap d~m D1I:t nh~ va d1l:t trung blnh dung dA't V1. 2. v. dd't v\ln ho. c4p kie:m tTl!.t vai cae duang giaa thOng. 4. 8fllCh ho.p chA't c6 t~c d~ng pM huy vo cap (cae chA't hii'u co m~c n~t. trong c~c ranh cap D~t trong cac ranh nho cua nt'!n.t trvc tiep trong dA't khOng cho phep chi khi dA't chua c~c tl). vOi.. axit cac 10l).Vi~c d~t cap trong nM c6 the dung c~c phuong phlip sau : a) b) c) D~t D~t theo lUang va thea win nha .t day han. xi than. gia c6 dA't v.IC vli.c lap ta.ln c6 kh8 nAng lun nUt.lIlg kbac nhau. D¢ tin c~y cua phuong phlip lAp d~t nay so vai vi~c baa v~ cap tr~nh hu hong v~ m~t co hQc m~c dO. ho~c sir dllng cap c6 rna hi~u d~c bi~t. ~ clip IJ.1' phlln b6 cae cap. l.ch silic~t. xi sAt.t gl.c hay lap 16t cap. Tranh d~t clip 0 nhitng nai dA't de X\1t 10 va dA't de IUn.'m M tOng M bao v~. ).i v. c~n ph8i tl). Hillh 4-4.! cap trong hao cap Phuong phlip lAp d~t nay dUQc dung d6i vai m~ng ngu6n cA'p la chu yeu vai cA'p di~n ~p bA't kY."t cap trong hAo dt{t c~t LAp dl}.t cap trong Mo clip so slinh v6i c6ng ng~m c6 clic uu di~m sau : vi~c 1~t tIong kh6i 6ng va trong a) Gi~ thanh giam d~ng ke ."C cac tlm tit tOng..O d¢ dl! trll: thfch dling v~ d¢ dai clla cap. Neu nhu vi~c d~t cap trong dc di~u ki~n tuang tl! khOng tranh dUQc thl cAn phi'li khAc ph\1c Il!c tac d~ng len cap. DQC theo tuyen cap dUQc nli m¢t lap gl). 121 . phi kim lo~i mau : c) Co kha nAng thl!c hi~n dUQc vai bA't ky tuyen nao va bA't ky truang hqp giao ca. duang 6ng va duang dAy thOng tin liM l~c cac dl.

> dai toi 5m khi cap di vao nha iJ cac V! tri giao cit voi cac cOng trlnh xay ~I!ng ng4m va khi di vang tranh cac cOng trlnh ng4m.Trong m~t bao cap khOng nen d~t qua 6 cap..lc.> sau kholmg each giii'a cac cap va cac d6i tuqng cOng trlnh khac . Mt v1. gl!-ch ha~c tam be Umg . 2.> d~t Still cua cap tir m~t d~t toi vi tr{ d~t la 0. 2. Tren hlnh 4-5 d!!'n hlnh 4-8 chi tdnh khac nhau. cac truemg hqp tren. khi duemg cap cAt ngang duemg ph6 ho~c quang tfUemg la 1m. D<. b) c6 6ng baa v~ dOl!-fl cap. Cac dit~u ki¢n ky thu~t m~t cit cua tuy!!'n cap v6i dic d<:lng cOng d~t khi d~t eap trong haa : 1. ~~~p_~~~hl~bilil~d~_~iliuPd~_ bay iJ chuong 2 (v~ d<. .7m. Up d~1 cap tl!-i cac vi trf giao c:it trong haa cap: a) c6 phAn cach bing gl!-ch ha~c tim be tOng. Khi cap d~t song song khoang each theo chi~u ngang giii'a cac cap lllc di¢n ap t6'i 10kV. 0 cac do<:.n co d<. Trong Hh d. 3. 6ng baa v~ cap. 5.lip .. ) va trlnh bay t6m tat sau day. cap hI!. 4.ln ha~c cat.) b) Hjnh 4-5. 122 . Vi¢c d~t nOng han chi cha phep tren eac do<:. cling nhu giii'a chung va eap ki~m tra khOng duqc nha hon 100 mm .n nay cap phiii duqc bao v¢ tranh hu hong do co h<. cap caa ap .' khoang cach giii'a cac cap ki~m tra y6'i nhau khOng quy djnh titu chuii'n. 1.

'J Hinh 4-6. dng bilO v¢ cap. dng bao v¢ cap .c duetng 6ng mIce (6ng ngu¢i) a) du6"i duang dng . Hid 4-7. ddt Vl!" ho~c cat. b) tren duong 6ng nhi¢t. L dubng 6ng nhi¢! . 6ng nude. tam d¢m deh nhi¢t . 3. 3. cua cap vCii duo-ng dng nhi¢1 a) duoi dm'mg 6ng nhi¢t . cap h. V! lei giao cat 123 . 2. cap . 5. b) tren dU<'mg 6ng I. Vi trf giao clkcua cap voi ca. 4.rc . 2.

cung nha giua cae cap blft ky thuQc cae co quan v~n banh kbac nhau khOng duqc nha han 500 mm. 6ng bao v¢ Clip . a 124 . Khi d~.oj Hi"h 4-8. 4. 2.25 m vA cap ph3i duqc 16ng trong 6ng : c) 1m .p trong kh6i 6ng ho~c trong cae 60g. (} cae vi tn nm cap di qua each duang 6ng nhi¢t dum 2m do phai c6 ~tich each ohiet vi khi d6 dlft bi d6t n6ng them do cae duang 6ng nhiet. Trong di~u ki~n kh6 khan.1p 19c va cae cap thOng tin.5 m .tlr cae duang 6ng dAn d:1u vA khi d6t. 5. 3.tlk' cae duang 6ng ohiet (dAn mrc'1c n6ng ho4c hOO 060g). nhung khi d6 tren tft ca do~o gan phai d~t d. b) 0.tlr d.c duang 6ng mrac (khi di~u ki¢n ch~t http phai gilim khoang each thl khoang each ni\y \hong duqc dum 0. vuang viu cho pMp giam khoimg each nay. II) dutmg 010 : b) dllang slit L Mt vqn ho4c elil . t~i cac vj trf cap di qua nhi~t de) cua dft t~i mqi thai diem trong nAm khOng duqc VUQ't qua 10°C.c vaj dllang ow viii dllimg 84t.c cOng trinh xay dl!I1g c6 d~ng kbac nhau t6'i cap duqc d4t dQC theo chUng khOng duqc ohi) han : a) O. V! trI giao cat CUll cap I\!. Khoang each tir d.t cap song song vm duang sat trong ph~m vi d!a giOi cua xi nghi~p cOng nghi~p khoimg cac'h gifra cap va duang ray g:1n nhft khOng duqc nhb han 3m cbn vui duang sat duqc di~n khi h6a khOng duqc nha han 10 m.6m - tu mQng ella Dba . Khoang each gifi'a cae c. 3. d) 2m . cap ll!c.

5 m. khoang cach giua cac cap vai cac c.c trang cac 6ng a d¢ sau khOng duqc nha han 1m so v6i m~t c. dan khi d6t. cap 125 . v~ 13.li khac. cac nhio duqc treo ca hai phia cua tUng ch6 giao cat.t khOng duqc dung 6ng kim iOl!-i rna phai dung 6ng xi mang amiAng ho~c 6ng IO'.6. T'.t~t tr~n cap cao ap. thea to~n chit!u dai dOl!-n giao cat c¢ng th~m 2m vI! hai·phia ke ttt mep m~t duimg.Jt qua lOoc so v6i nhi¢t d¢ cao nha't vt mua he va khOng duqc Vllc.li nm giao ca. Ngoai tuy!!n cap iJ Iihilng chO giao cat va nhung chO re dn pMi m6c. cal c6 the du. do~ giao cat c¢ng th~m 1m vI! m6i phia cua chung phiii duqc lOng trong 6ng Him bang v~t li~u chiu lira. cac dutmg 6ng dAn dAu. Be day cua lOp da't.kern.tul:mg 6ng nay khOng duqc nhi> han 0.t coin phih d~t jj toing tr~n cap lqc va cac cap hf. T~i ch6 giao cat cua tuy€n cap vai dUt'mg 6ng nhi~t khoiing cach gifi'a cac cap va ta'm che cach nhi~t cua ducrng 6ng 'nhi¢t khOng duqc nha han 0. Cac cap thOng tin tl. 7.5 m ~ khoang cach nay co the duqc giam Uri.S m. ch6 cap chui ra khi>i 6ng. 0. 9.25 m n€u tr~n do~n c¢ng them 2m ve m6i phia cap phiii duqc d~t trang 6ng.!c giam xu6ng tm 0.l ap ding phiii c. d~t 12. T~i chO giao cat cua tuy€n cap vcri cac du<:mg 6ng dAn nuac ke ca. De: bao v¢ cap t'. n€u nhu cac cap tr~n ta't cB.5m so vrn day ranh thoat nuac cua duang. 10.l1 c<1c chO giao ca. Nhan duqc lam bang tMp mil. De de nhl.li cac ch6 giao cat cua tlly€n cap vai duang sat va duang OtO t~n d~a giai cua xi nghi~p cOng nghi¢p cac cap phiii d~t kh6i 6ng cap.Jt qua 15°C so vai nhi¢t d¢ thlft nha't vt! mua dOng. II. Mi¢ng 6ng phai len cMt cac sqi dAy day b¢n tnit da't set khOng thlfm nuac a d¢ silu khOng nha han 300mm. khi do duang 6ng nhi~t a do~n giao cat c¢ng th~m 2m vt mOi phia ke tit cap gAn nha't dn phiii duqc cach nhi~t)nhu v~y d~ cho nhi¢t d¢ cua da't khOng Vllc. dOi khi duqc pMn cach bang cac ta'm v~t li¢u ch!~ Ilta.25 m.ln bi€t sq b6 tri cap khi v~n hanh dn treo cac nhan c6 rna hi¢u luang dng vrn sO nMt ky cap qua tUng do~ 10 + 15 m m¢t . Khi c6 dong di¢n TO va dQ an mon cua da't tang cao phai bao bang bi¢n phap d~c bi~t. trong c6ng 6ng cap hol!. 8. cat nay khOng duqc nha han D. Khi c<1c tuy€n cap giao cat nhau chung coin phai duqc t<1ch khai nhau bang cac 16p da't ho~c cac lap cat phAn cach va be diiy cua lOp da't.tuang v~ khOng nhi> han 0.

lc tfnh cua dA't khOng c6 19i M d~t cap (do anh huong pha bUy vb cap ho~c dlit c6 kh. 126 . gill. Ntu nhu khOng thl!c hi¢n dugc thl phai bao v¢ cap tranh anh nling m~t trai.p va trong cac 6ng.lc dl.?. veti 86 cap nay d~t tmng hao dA't khOng c6 19i. 81. 3. ho~c co cac chllt lOng M chay cling nhu nhung noi dA't dai bi xAm thl!c. f)~t cap trong cac kh61 6ng v~ trong 6ng c6ng (TUNEL) cac duang cap duqc d~t trong cac kh6i 6ng va tmng cac 6ng c6ng co mirc d¢ tin c~y cao hon vI! m~t bao v~ tranh tac dQng hu hong co hQc.u qn.t cap theo cic thanh gia do I.8 tai lm. nhJ1Ilg ntu co mQt vai cap thl phai dung cac ktt cA'u k({p t~p trung bAng cac thanh kl?P dO' va d~t theo nen san nha. Khi d{i. than!) giAng .lt cap trong cac kh6i 6ng ca. do . de n6 phai xem Ci'ln hru y dong di~n ph\l tai cho phep cua cap d~t ho ngoai trai luOn nho hon dong di~n cho phcp cua cap khi d~t trl!c titp tmng dllt.I). 2.1t dang ke). Khi 86 cap nhil!u chi dllng phuong phap nay khi khOng c6 v~ trf de dao hao cap hol. Thanh giang theo tuang (hlnh 4-9) tren d6 cac cap dugc d~t tl! do khOng ki?p. D.lt tmng bao dllt.li. Vi v~y vi¢c liip di. Khi d~t cap tir nha nQ sang nha kia dilng cap tMp cAng thea cac giii dO' I~t ngang. O(U tap ngold nhit theo tuang.t cap theo ca. cap h. Cap d~t ho tn~n cac cau vugt chuyen dung hO{lc tr~n cac diu c6 d~t cac duang 6ng cOng ngh¢ d~c bi¢t trong cac XI nghi~p ct"lng nghi¢p h6a chlit. Ci'lu vUgl: t{li cac v~ trf xet ky cac y~u du d5 duqc m~u 0 m\lc I. c6ng cap bAng be tOng chi duqc bil dAp l{li bang tfnh chA't d~c bi¢t quan trQng cua duemg dAy cap va s61ugng cap di theo ml)t chi6u nhieu ho~c cac cap di qua cac vi tri Janh th6 co do r6t kim IOl.4. theo t~U vU9t va tat tong trinh xiiy d""g khlic Phuong phap nay thuemg du. nhung doi hoi chi phf v6n dau tu Ian dang k~ ve pMn xAy dJ!Ilg va chi phi kim 10{li mau tang cao hon so v6i cac duemg cap dugc di. de chay. Kholmg cach gifra cac thanh n~p dO' tu 0.c dung khi c6 mQt ho~c hai dip. cac duemg cap d~t ho ngoai nba n~n d~t ve huang nam.ii nang hin. 5. Hillh 4-9.rc cac cap don dugc kl?P vao tuang bAng cac dai (ct"lli~).

0000: ~ •• 0 j VI dng be tOng trong tr. :"0000: • 1 : ®O 00: § : 0000. Phai Iam nhu v~y bbi vl tren cac dO<Jn th<ing cua tuyen cling nhu kholmg cach gifra cac gieng phI. Kh6i 6ng cap dUQC san xuA't : 1--860 a) Til' cac 6ng bAng g6m d~t chung trong vo bQc bAng be tOng (hlnh 4-10) b) Tu cac philn Hinh 4-10.5 tan. Cac kh6i nay c6 chi~u dai xay lap ng<ln doi hoi s6 luqng m6i n6i Ia.:lng thai am hau nhu c6 tac dl)ng An mon lUi va chi cua cap nM vi¢c xay lAp cac bl) 6ng be tOng cho phep di. m~ng nhi~t v.c XI nghi~p nay 1a cac tr~m bi€n ap duqc pUn nho va b gan tam phI.! thul)c van tiet di~n cap va gia tr! IIfC cilng cho phep gi6'i h<:ln cUa n6. Kh6i 6ng cap bing de phlln tit be tOng Duang kfnh 6ng ho~c 16 hOng trong kh6i 6ng ccin phili theo gioi h. . Cap iO<:li nay duqc dung cho cac' dliu ra va cac nhanh re til' 127 . a De d~t cap trong kh6i 6ng can dung cap khOng c6 va bQC thep rna tAng cuang vb bQc chi. M th6ng 6ng thoat nuac. o~ o~ _735_ Hillh 4-Il.. ) khi v~ch tuyc!n.:ln nho nhat phiii vugt dubng kfnh ngoai cua ca p 1. nhilng chO re nhanh ho~c chO ngo~t cua tuyen v'oi g6c nay ho~c g6c kia cling nhu khi chuy~n cap til' kh6i 6ng nay sang kh6i 6ng kia ra da"t dn phai lam gieng cap. Can luu y toi tfnh d~c bi~t phuc t~p cua vi~c ph6i hqp cac kh6i 6ng va 6ng c6ng cap v6'i cac d~ng cOng trlnh xay dlJIlg ngilm khac nhau (nhu voi 6ng dan nuac. Khi thi cOng phili dlJ tnr kh6i 6ng 10% so vUi s6 duq'c sir dl. nhfrng m6i n6i nay phili duqc b~t kin m<>l cach tin c~y.p ghep nhieu.Trong cac XI nghi~p cOng nghi¢p hi¢n d~i.v . Trong m<>t vai truang hqp kMc nen dung cac bl) 6ng cap lam bang 6ng g6m trung tinh d6i voi vo chI.lt a dl) cao khOng du6'i 1m so v6'i muc nuoc nglim ..lng. net d~c trung cua d. Kh6i 6ng ciip bing gom tu be tOng rieng re (hlnh 4-11).! tlii di~n vi~c d~t cap trong nhfrng kh6i 6ng va 6ng c6ng rift ft dung.

lt tiJi giC1i h~n dUQ'c danh da'u xac dinh. Trang cac 6ng c6ng cap dUQ'c d~t trtn cac ket dll bAng kim lo~i d~t dQc theo vach (hlnh 4-12).it!m tra . Cac bam ntty phlii c6 hi) ph~n dit!u khien tl! dQl. b) d~t hOn hqp. Cac 6ng c6ng phiii lAm bang v~t ii¢u kh6ng chay. D~t dp trong 6ng c6ng cap '(Tunel) a) d~t ritng re clip h. Cac cap di¢n h!c di¢n ap khac nhall cling dUQ'c cach nhau bang cac vach ngAn wang tl!. Khi chieu dai tai 7m cho pbep ml)t cua ra. De Tren hlnh 4-12a chi Sl! sap xep cac k€t ca'u M d~t cap il!c vA cap kiem tra ritng.ln c6 chit!u dai khOng qua ~OOm. dum 100 mm d6i voi cac cap kiem tra.lC diet nAy trong cac 6ng c6ng cAn d~t bam titu nuac. Giiia cac gia do cap phiii cach nhau khong dum 200 mm d6i vai dc cap h!c di¢n ap tiJi 10 kV va khOng. Cac bam nay phiii c6 bl) ph~n dit!. ClIp d~t tach bi¢t ia thich hqp hon ca.lm. Giiia cac do~n ngat d~t cac vach ngan khOng cMy " cua ra vtto cling lam bang cac v~t li¢u khOng chay. chung phiii cach rb'i nhall tTOng tottn bQ khoiing dill cua cap bang cac vach ngan khOng cMy. 128 . Cac 6ng c6ng cap keo dai dn phan tMnh tla'ng dOl. chitu cao blnh thub'ng cua 6ng c6ng la 2. thl!C hi¢n m1. I khien t\l' dl)ng kh6i dl)ug bom khi mii'c nuac dl. Tren hlnh 4-12b d~t hOn hqp.8 m .g kh6i dQng bam. 56 iUQ'ng vA phan b6 cua ra ph1. Khi d~t hOn hqp cac cap kiem tra phiH d~t tha'p hon cap h!c. D~c bi¢t chu Y Itt phiii tach thoat nuC1c ho~c hUt nuac ngll:m ra neu nhu nuac c6 the' tha'm vtto 6ng c6ng. Trong cac do~n kh6i 6ng dAi tai 50m cho phep d~t cap bQc tMp trong vo chi ho~c nhOm khOng c6 lap phu.li ch6. f'''':~f4b'''''#''''''''''~/4B''' 1 b) mnh 4-12.chUng c6 chi~ll dAi tai 30m.rc va dp k. 6ng c6ng phiii c6 chit!ll cao khOng duC1i 1.l thul)c vao cac dit!u ki¢n tl.

. D~ng Cac tuy€n cap trong mQi tTlKmg hqp Clin D~t clip t~n k~t cl1u treo cho. . Cac mang tMp thutmg ch€ tl:.lng khac nhau (d~c bi~t la cac dUOng 6ng c6 nhi¢t dt) cao) va tranh du<]c cac vi tri dbi hoi yeu du bao v¢ d~c bi¢t de tranh cac hu hong v6 m~t co hQc. c) Trang cac 6ng tMp. trein nha va cac n~n. Cac cap c~n d~t Ninh 4-13. 56 lugng cap 16'0 du<]c di trong mt)t tuye'n du<]c gQi la lu6ng cap. 2 Vi~c d~t cap bang cach dung cac c{)li~ de kltP gill khi s6 lugng cap khflng 16'0 (toi ba b6n cap). 2. D6i v(Yi lu6ng cap c:1n sir d~ng cac ke't ca'u dO' cap tM hi¢n tren hlnh 4-9 va hloh 4. 6.l dO .lo vOi chi6u rQng 200 mm va 400 mm.ng amiang. cap c6 vo bAng chat deo IAn cap c6 va bQc kim lol.J.ng rt)ng rai de d~t cap nam ngang ho~c d~t thing dUng trong cac ngan.y dAn. Thi€t bi dnh bao dUQc n6i vcri trl:. Cac mang xi mang 9. Cac mang dB de d~t cap dUQc dung ti¢n lqi d6i v6i c3. Mang dO' dUQc sir dl. Khi s6 cap 16'0 d. n theo kha nang tl.li.IrOn nh. 3. Cac mang de d~t cap c6 the lam bAng tMp Va xi ma.Trong cac 6ng c6ng dn phbng nglra xuat hi~n kh6i bang tin hi¢u canh bao.c bang cach kltP giG' boi cac dai vbng coli~.n dung cac kieu k€t cau dB cap c6 d~ng khac nhau sao cho c6 the thl. b¢ khB. LAp d~t cap he. dO.lC hi~n vi¢c lap d~t bang cac phuong ph3. tranh du<]c cac dUCmg 6ng cac dl:.lm nMn bang cap c6 chi~u dai va ti€t di¢n clla n6 phai dam bao di¢n tro cua tia khOng VUQt qua 10000. treo cap khac nhau .lc hi¢n m~c dich nay c6 the su d\mg thi€t bi bao cha1 va kh6i.gl. cac mang c6 the dung de d~t cli da. Cac cap c6 the du<]c d~t : a) Thea tUCmg.lo thanh tuy€n thang vi I. trong MIll cap va trong cac nha san xuat. De thl.tIl. trong nhi! lAp d~t nay dU'Qc su d~ng rt)ng riii trong cac m~ng phan ph6i. cac bu6ng phlln ph6i di¢n. thanh mQt day va cap nQ cach cap kia chUng 5 mm.t(TLDD 129 . 3 b) Tr~n cac k€t ca'u dB.p cOng nghi¢p va dam bao thu~n tien trong v~n hanh.13. ho~c mang dB.

Khi cac gili dO' cap duqc b6 tri hai vlich muang clip. cAp life. phlip d~t clip trong muang clip (hlnh 4-14) duqc dung ph6 bi€n trong cac tr!. khi cd:n na.s: dOl[ln. d nhOng chO d~t mliy di¢n vA clic dAu ra cua chUng c6 the d~y muang clip bang cac tam tMp gqn khia.lc hi¢n c8 trong clic nbA xuoog d~ nO tift c8 clic clfp nhlffig v6i di~u ki¢n phai dung cap c6 bQc tMp.u6ng tuang ll'og. nu6c ho~c clic chlft long kh:ic chay vAo muang clip thl vi¢c d~t clip phai thl!c hi~n bAng bi~n phap khac. 345. Vi dl}. cap duqc b6 tei trong muang clip phai tuAn thu cac di~u ki~n Vi~c d~t ky thu~t sau : 1. D4t clip tcong muong dp I.8 so v6i khOng khf vA clic nhA xuang de cMy cllp II muang cap cAn phai dO clit phu.t vA chi duqc dung trong cac truang hgp th~t cAn thi€t theo di~u ki¢n bao v¢ an toAn v~ m~t co hQc (vi dl). Vi¢c d~t clip trong 6ng tMp nft da.n thang tuy€n de giam chi~u dAi cap. Cac cap duqc d~t trong muang cap c6 the d~t trtn cac gia dfr gAn trtn vach muang ho~c c6 the d~t tren day muang n€u nhu dl} sAu khOng vuqt qua 0. dung trong clic nbA d~ n6 clfp I vA la). 3. cap trong muang clip cOn cho pMp thl. 130 a . Muang cap duqc d~y bAng cac tam be tOng c6t tMp c6 the nhlfc ra duqc. Cac cap duqc d~t trang muang clip duqc Mo v¢ tranh hu hong CO hQc mQt cach tin c~y vA cho pMp xem xet kiem tra trong qua trinh v~n bAnh de dAng. khi d6 giam dong di¢n phI} tai cho phep cua cap x.lm di¢n . 4. a Hilll! 4-14. cap kiem tra vA clip thOng tin duqc d~t ritng trtn mQt vlich d6i di¢n v6i vlich d~t cap IIfc.i~m tra .amiang ch€ t~o c6 chi~u rl}ng : 230. 7. duqc n6i v6i nhau bAng cac d4u n6i mang xOng. tA'm dl/-Y bing be tOng c6t tMp .2m. Nhlffig nhung nai khOng lo~i trlt duqc kim to~i n6ng chay. . Clic mang ch€ t~o thAnh tu-n. 575 mm. 460. mOi d01pl dAi 1.9m c6 the kiem tra khoang cach giii'a cac clip clich blnh thuang. trong cac nhA san xulft it dung han. clip k. Trong clic nhA xuimg d~ cbliy clfp 1 vA la c6 clic hai ho3c khi cMy duqc c6 kh6i luqng ritng too han 0. gill dO' cAp. 2. £)~t c6p trang mlfdng cAp 1 2 Phuang.

Vi v{ly. Cac cap duqc d{lt trong baa dd"t ca.t 3. d¢ dai do duqc thea m~t ba'ng clin phlii duqc bO sung them dl!a a tren CO sa tinh toan thea cac yeu cliu duqc li¢t ke a tren vA xet tMm pMn u6n cong M dua cap ng6c len vA ng6c xu6ng thea cao trlnh lAp d4t va vong quay c~a cap khi quay chuytn huang tuyln clip. 4. Khi cap ki~m tra. 8. cap ki~m tra c6 th~ d~t c~h cap II!C h~ ap di¢n lip tai lOOOV. Cac cap d4t ho c~n pMi c6 them d¢ dl! trii' ve chi~u dai du M bu l~i sl! bien d~ng cua cap do nhi¢t d¢ cua chinh ban thAn clip cling nhu SI! biln dlJIlg cua ket cd"u rna cap duqc k~p gilt ch~t tren d6.i bAng hOP n6i cap. do~n d!tu clic cap thea dieu ki¢n lap d4t dn pMi phong truac v~ dl! tn1 d¢ dBi a d~ng cu¢n yang. Cap II!C h~ ap di¢n ap tai lOOOV neu c6 th~ duqc phsi d~t duai cap IJ!C di¢n ap cao trfn lOOOV.n bi hu hong d~ n6i I. ca.2. 3.. chi din b6 sung v& thl6"t k<' m~ng cap c6ng nghltp do~n Khi xac dinh s6 luqng cap yeu cliu d~ thl!c hi¢n cua m~ng cap coin cAn nhic ky clic di~u sau day: nay hay do. Giil'a hai t~ng cap nAy cling phAi c6 vach ngan d~t nAm ngang bang v~t li¢u khOng chay. att cap trong cae rinh cua nen nhlll xLtcing Vi¢c d~t cap trong cAc ranh cua nen nbA xubng c6 th~ thl!c hi¢n bang cach cap tcong 6ng tMp ho~c a dum tMp chii' U (tMp chii' U d$y tren cap). d~t Gip d~t trong ranh chi duqc thl!c hi¢n trong cac truOng hQ'p khi VI mOt 19 do nAo d6 khOng cho phep xay dJ!Dg duqc muong cap ho~c vi~c xay dJ!Dg muong cap lifkhOng hqp 19 (khi s6 cap cling c~p di¢n ap it) vA tuyi!n cap c6 sl! thay dOi nhi~u do dUOng dAy dlti. Gina hai tgng cap nay phAi c6 vach ngan na.. 2. Clip ki~m tra va cap thOng tin tin hi¢u phili d~t dum cap il!c. 9. 131 .m ngang bang v~t li¢u khOng chay. cap thOng tin vA cap II!C duqc d~t chung tItn mOt vach thl cac cap nay pMi duqc b6 tri tren cac t~ng gili do kh8c nhau.n phl\i c6 d¢ dl! trii' 16'0 hon v~ chi~u dai sao cho khi cap bi hu hong c6 th~ do. Vi¢c dl! tn1 nay dn thiet trong truOng hqp v{ln hltnh phai phAn chia 14i clip d~ dOi n6i til thilt b~ phan ph61 nay sang thilt bi phan ph6i khac ho~c n6i til da't len d)t cua dUOng day truy~n tai di¢n cao ap ciing nhu ddi n6i tir may di¢n nay sang may di¢n kia." kia 1.

Quan trQng nha-t khi thl!c hi¢n n6i cap Ia phii. Cac d:iu ra dn dUQ'c hilo v¢ tai dQ cao 2m kt til' dllt ho~c n~n nba.75 den 6 mm .y tren kMng ciing nhu cac do~n cap chui til' nba ra ngoai dn dUQ'c 16ng trong 6ng tMp. cha-t deo ho~c vo trung trnh : tiet di¢n ruQt dOng til' 0. i dt ch6ng Am.li b~m. VI v~y khi .5 den 6 mm . 132 . o v6i each di¢n gia-y. i cach di¢n bang cac thil!t bj chuy~n dl.Ban kinh u6n cong cUa cap ph. Cac cap d~t trong bao da-t dn phai c6 ldp phu bilo v¢ bang lo~i sqi cap (sqi day). Trong truang hqp crut thiet phiii lam lap bao v¢ tranh cac hu hong vI! m4t cO hQc. . Trong cac hQp n6i ham va ham chuytn til!p ngoai vi¢c thl!c hi¢n cac thao tac dn thiet con doi hoi phii.i tranh duqc dQ Am. Cac cap kitm tra duqc che t .) lQt vao hQp n6i lAm giam dQ Mn di¢n cUa cap dan tai ph6ng di¢n danh thung hQp n6i va pbeU cap. cao su va cha":t deo trong 2 vo bQc chi. NO' cAp TRONG cAc HOP NO' HQP DAU cAp (PHEU CAp) 1. . Cae van cAp vA de chung va noi cap Khi Hip d4t cac hQp n6i va cac hQp phAn nbanh ta dn n6i trvc tiep cac ruQt dan di¢n cua cap vOi nhau va khdi phl.chuan bl noi lam vi~c thl!c hi~n n6i d~t cap phai duqc hilo v~ chac cMn tranh duqc dQ am va b1. . 2 rUQt nhdm til' 2. b1}i b~ va cac cha:t ban (bun.iii Ian han duemg kinh ngoAi cua cap thea kich thuac nho nha-t Hoh theo s6 Ian cho tTOng hilng 3-8. neu cap c6 lap phu nay phai go bo vlly do phong ch6ng chay.lDg Ming thai phiii tranh gAy ra ro ri cua tbanh ph<in tAm cach di¢n va d:iu cap qua hQp n6i. Khi cap d~t trong nba ~uCmg khdng dn cap phai c6 lap nay.IC l. . Khi d~t hcr ngoai nba va d4t duai mai che hb dQc thea cac b~ m~t khdng chay dU'lg cap c6 lap phu bao v¢ ben ngoaL bQC phu cap nen Cac d<iu ra cua cap til bao cap ho~c muong cap ng6c len tUO'ng ho~c len cQt cua duemg da. i cach di¢n cua cap t{ti m6i n6i sau d6 bjt kin l. §4-3. xL.i tach b6c do{tn cap dt n6i ra mQt cach tin c~y khdng lam hu h .

j. boc tach cac dau cap va cac ru¢t duqc n6i ra theo tdnh tJ! tir ngoai va~ trong. D~ tranh nh~m IAn khi xac djnh d¢ am. Cac dl:mg cJ.l. Di phat hi¢n dQ am trong cach di¢n cap co tM thJ!c hi¢n dO'rl ginn bang cach nhung cac bang giff"y cach di¢n vao trong dung dich paraphin hoJ.lc khOng duqc gian do~n. O1i~u dai cua mOi c6p va chi~u dai tdng ella do~n cit dllqc xac djnh theo cifp di¢n ap ciia cap duqc n6i.l lAp di. hoa ch~t.?c kim lo~i cua eap gay nM (cac d~u cap sau khi boc tach phai duqc bjt kin b~ng cac chl!P chi d6i voi eap co va bQC chi ho.15 m co 133 cat . lap vo kim lo~i (chi ho~c nhOm) lap cach di¢n dai va cac lap each di¢n pha ciia cac ru¢t cap M thJ!c hi¢n n6i chung sau nay. Uin luqt cat ho lap phii ben ngoai. c~p cach di¢n rJai (do~n e) d6i voi cap di¢n ap t61 IkV Mng 20 mm. cr nhfrng noi co th~ co nuoc.lng CJ. De thu nghi¢m cac h9P n6i va h¢p d~u cap eap phai duqc ga lAp phil hqp voi quy trlnh Hlp d~t.ic do khuyet t~t ciia lop vi) h.am. k€t diu ciia h¢p n6i cap. Kich thuoc cac cap dUQ'c cAt bo neu trong bang 4-1. Vi' dJ. Truoc khi CUa h6c tach d~u cap dllqc noi phii nAn thfing do~n cap nay va di. Nlu giff"y each di¢n bi am thi tren b~ mJ.)c nhOm va chl!P ba.it ding dn phai co l~u h~t M chua.c d~u cap cr nhi¢t d¢ toi 150°C.t bAng gi~y se xua"t hi~n cac b. khOng dung tay uOt clim tll!c ti€p vao gi6y cach di¢n d~ nhung va~ dung djch paraphin nang. lap vo va dc lop each di¢n cua cap duqc hoc va clit bi) thea tung c6p. ta boc cac hAng gilfy qulfn 0 ru¢t va cac lap va bQC tir dau cap ra M thU. Khi lAp dJ.6 va 10 kV Ia 25mm. Cac dau cap co chi~u dai Ian han 0. Cac lOp phu. Cac lap giffy each di¢n nay co th~ bj am khi boc tach cac dau eap khOng dam bao ch~t luqng hoJ.Khi lip d~t cac h¢p n6i va ph~u cap ngoai tn'ri ho~c cr tfong nha.it b~t ky h¢p n6i cap ho.)c h¢p d~u n6i cap nao truac het clin phii CUa. Qua trtnh Hip dJ.l dIS ngM.it tren gin gb (hlnh 4-17). N€u phit hi¢n thay vAn con Am thi phai b6c tach ti€p va thu l~i cho d€n do~n nao het am thi di'rng va cAt bi) toan h9 do~ eap bj .it phni duqc iau khO. v~t li¢u dn thiet cho vi¢c n6i cap va tap di. con noi voi cap 3. tilt di¢n va s6 ru¢t cap. bun d~t rai bin vaO dn phii co l~u h~t che chan noi lam vi¢c. lop d¢m.j. Tnroc khi lAp d~t dn phai thu nghi¢m v~ d¢ am ciia gi~y each di¢n cap. fua s~ch.?t sui va co tie'ng nO lach tach nh([. Sa do boc tach dau cap cho tren hlnh 3-15.t cac h¢p n6i va h¢p dau cap phai thJ!c hi¢n lien tJ.ng ch~t deo d6i voi cap c6 vo bQc nhJ!a). Tay va dJ.j. lap vo thep.

2. clic rUQt cap bQc each di~n. Cua cat cap 1.1a 4-15. c) b6c vo chi theo chi~u dQc. 4.lch khfa dQc. 2.i. m. Sa d6 b6c tkh d'-u clip I. vo IMp.. l~ bAng nhl/a.t bO I~ phu ngoai bilng sQi day. 134 . 3. 5. d) b6c vo chi theo khoanh Iron. b) rl. Ca. ruQt cap trAn Htllla 4-17. lap dai sQ'i kim lo. B6c tkh l~ vo chi cua clip a) rllch khlia vong quanh. l~ cach di¢n dai.milia 4-16. vo bQc. a) b) 0) d) mnla 4-18.

D~ Me thao lap YO tMp thea mep dao cill. Tren dO{ln d hlnh 4-15 tir ch6 coit vo thep khfa ml}t v'!-ch tr6n quanh vo va tren do.i va xen hAng dao sat ehb dauh dai tMp. b) thl/e hi¢n de vet khfa IrOn. xac sua't hu hong Ian filln khi xae dinh chi~ll da{ cAt t60g (a) theo tiuh toan kh()ng dugc dung vi rang do eua cAt n~n chUng d~ hi dUt gay. ngoai duqc cu()n I".nh khfa Iron quanh YO. cae vien hi. Vi¢c eua coit duqc bat dau tii' lop YO phll ngoai CUDg.a) b) c) d) Binh 4-19. dn qutfn so b~ quanh cap lOp dai tMp r6i dot cae bang dai tMp phia treD va phia duoi bAng hroi ella tay c6 h~n chi! d~ sAu cAt ho~c bAng keo coit tMp. chi! d<') coit dn danb dai b~ng m(>t vai vong day tMp dii u memo LOp phil. 1.!-n e va d khfa ml)t vanh trim thu hai. 56c !lich YO nhOm a) dao chuyen dung de khill tach vo nhOm.!-n e b ranh gioi giua do. d) b6c YO clip loi y!J. de!! Jam vi~c nay dn dung gie tAm xang danh s{lch lap bitum. Tir v~t khia thu hai a cat 135 . Sau d6 h6c bO lOp d¢m dum lap vo thep r6i titp t\lc Mc lap gitfy phil YO chi ho~c nhOm CUDg cae bang nhlJa bQc lap vo fa va chuAn hi b6c vb chi ho~c nhOm. c) thl/e hi¢n cae ylt khfa theo dubng xoin yft .

iu ra khoi b h d . 25 20 d . R~ch vb cap thea nira b~ day cua n6 M tranh lam hu hong cach di¢n cap.u bang hc.u cap d~1 ngoai Irbi 770 830 800 865 29> 365 420 4" 330 345 370 380 405 430 670 730 700 765 170 230 265 25 25 25 25 20 20 20 20 42> 48> 4>S 520 115 30 30 30 30 m¢t mia chieu dai 6ng nOi + 10 mm mQt nita dai 6ng n6i + 10 mm H¢p nOi bang gang m 210 240 160 60 60 60 60 60 60 '" H¢p n6i bang chl 270 28> 310 320 345 370 70 70 70 70 70 70 " " " " m 190 215 225 250 275 chi~u 25 25 136 .ng cllc bang cach di¢n bang chI" deo qUifn vao Bit kfn dll.f~ch hai nbat dQc toi dau cap cach nhau 10 mm.1ng de h~n che' cac thao Mc C\fa b6c tach cac lap vb cap theo tr~n cac hlnh til 4-16 de'n 4-19.n phiii dung dao f~ch cap chuyen dl. mm (hinh 3-14) .ng cac bang sgi bOng kho quan dan vao va tAm scm each di¢n Bit kin M. """ Pheu kich thuoc nho Bit kin d~u cap M.4-i CAC KicH THUOC DOC TACH CAP KHI LAp D~ T HOP N61 VA PHtU CAP (Lien X6 cD) 6ng n6i va ph€iu eap Phtu 0 van ho~c Kich thuac mll. de thgc hi/. Bang.rp chit cach di¢n ~pOci BO ho~c'BK - d+60 35 "hO MrB nhl1 trtn d+45 25 toi 70 mm 2 90-120 mm 2 nhl1 tr~n - d+40 d+55 30 40 10 15 Uri 35 mm 2 50-120 mm 2 nhl1 150-240 mm 2 loi 37-4 37-5 37-6 37-7 vi'l37-8 KH-6-1 KH-6-1l KH-IO-J KH-IO-ll M-40 M-50 M-60 M-70 MC-60 MC-70 MC-SO MC-90 Me-100 MC-1I0 nhu tr~n d+SO d+110 d+130 d+foo d+105 d+11O d+115 50 30 80 30 100 30 80 20 8> ·20 8> 25 90 25 220 220 220 220 35 35 35 35 Ph\! thu¢c Ph\! thu¢c vao bi¢n vao cach phap kft nOi dAy thUc ru¢t n6i tr~n 100 100 100 100 125 J3> I" H¢p d:f. T6'i d.u ho<!c thift di¢n clip Kich thuoc.

mm' D R 125 150 185 220 260 12 12 15 18 20 R.). Phan chia va u6n cap bang duirng chuyen dung a) dU"ang.~---~ b) Hinlr 4-20.k ru¢t cap Dau tien b6c lap vo gi6'i h~n giiia hai nhat r~ch dQc sau d6 boc tift cii pMn con l~i cila vo bat dau til v~ch khia tron thu hai t6i dau cap. _ .C dfch baa v~ cifp each di~n va d~ dai tranh dllt gAy c6 th~ c6 chi duqc b6e ra sau khi u6n. '--IN -.~<>4 if d -.".~:'. U6n rUQI cap bang lay a) vi Iff tay tM nha"t. I'> ~. V~ch dai c6 vo (do~n e) voi ffil. --.t theo AB 60 15 • ~J~. Hinlr 4-21. n6i va bQc each di¢n ru(lt cap.ca... b) vi Iff tay thlt hai 137 . ~ . <>. TIt! di¢n c:lp. .~~ . 110 134 164 200 226 " 10 10 10 15 15 60 75 85 100 115 BL 'J ]6·25 35-50 70-95 120-150 185-240 25 35 40 45 55 J5 " 50 55 65 . b) u6n c.:: ~~ •. .

hlnh 4.til!n hanh tach philn cach di¢n dai cap bAng cach tMo dO' cac bAng cach di~n rieng re va cAt bo chUng cr vanh dai con l""i.n chia vA u6n cac ru(lt cap theo hlnh 4-20 va.. nua duai CUll hOp il6'i.21 va tiln hllOh b6c n6t lap cach di~n giliy b do~n dAu cap c de thl!c hi¢n n6i ru(lt cap.i bQc cap. Hinh 4-22. bu 100g xilt.!ng hlnh cOn. D~ thlJC hi¢n vi~c nay dn pMi dung duO'ng chuyen dl.u cua duong cap. Vi~c n6i phAn rUQt dan di¢n ciia cap thl!C di¢n. Theo do~n cat tach b6c clla doiu cap. 9. 5. 6. hi~n Vi~c bang bi¢n pbap ban (han Trang mQi truong hgp lAp d~t h(lp n6i cap c6 cac d~ng h(lp n6i kbac nhau. phai thl!c hi¢n vi¢c n6i cac vo kim lo~i clla cap v61 cac gia dO' h(lp n6i va n6i dat cii hai da. 10.m vao vo cap c6 cach di¢n bi hu hong va bao v¢ vo kim lo~i (chi hoi1. Ong nISi (sa mi). dAy nOi dlit.No'j-eap eo eaeh di~1l gidy Vi¢c n6i cap di¢n co cach di¢n giliy (ba. 12. Viec n6i dift nAy dam bao an toan cho nguoi phl. b6n rU(lt) duqc thlfc cac h(lp n6i bAng gang chuyen dl. Noi cap trong hQp nISi blog gang 1. NCi. nap db.!ng. Dt thl!C hi¢n n6i dA't cAn dung ru(lt day dOng m~m c6 tilt di¢n tit 6 t61 25 mm 2 phI. nua Irtn cua hQp nOi Clip. cap di~n ap to. dai b6 138 . dai d~ nISi dft va kim IOl)i cap 4. 7. lap each di¢n dai..5 Htn kich thuac chi~u cao hlnh qu~t clla ru(lt cap. nh~ nbang va tMn trQng tranh lam hu hong cach di¢n. 13.! trong truong hqp ch<j. 3. ban hoi) ho~c ban thilc.c nhOm) tranh bl chay khi cap bt ph6ng di~n. u6n cac ru(lt cap trong qua trlnh lAp d~t pMi thl!c hi~n m~m m~i. vo cap. 2. 1 kV .! thu(lc vao di¢n dan ciia vo kim 10<). rU¢1 cap bQc cach di~o. tfm ng!n dch bang sir. tiln hAnh pha. Ban klnh u6n cAn phili 16n han 10 + 12. bang t~m nhl!"a.!c vI. B. a 2. hi~n bang Hl!P n6i bang gang (blnh 4-22) g6m hai nira tren 4 va nua duai 12. II. Khi khOng c6 dUO'ng cho pbep tiln hanh u6n bang tay qua ng6n tay cai u6n tit tu dQc theo ru(lt cap.Sau khi b6c tMo lap vQ.

l'a: 2. dugc dung de n6i cap b tat ca cac dl. vj lri hil. vi¢c n6i cap trong cac 1-3.lo duqc) thl cac h(?p n6i cap IOl.n thilc. han hO'i bang cha't deo tOng hqp duqc dung rQng rai. m6i n6i ruQt cap. Nira hQp phia tren c6 nAp d~y 5 de do keo cach di¢n dam Mo Nt kin h(?p cap va. 6ng n6i nh1lll.li nay cung c6ng kenh. • mnh 4-24. M6i n6i dugc bjt kin bang cac 6ng n6i bAng nh1!a hiln ha~c dan vai vo cap a hai dau m6i n6i. 3. va b9C bang cluff dio t61lg hflP po/ic/ovillyi b) + Cae cap h!c va ca.lng Hip d~t ke cii liip d~t ngAm trong dolt.li. Cach di~n bAng cao su chi cho phep d6t n6ng rai 50 + 60°C va vo bQc nhl!a cach di¢n cung v~y. d6i vUi cap bll rul)l. khi khOng c6 6ng nh1!a c6 the dung cac 6ng nhl!a vo cap c6 duang kinh l6'n han. n~ng n~ khOng chlip nh~n dugc. lap quJin bang dinh nhl. 2-4. 4. ~ t<:.li chO n6i ruQt cap dung caa su s6ng. Phuong philp bit kin cac 6ng n6i nht. .c tlim ngAn cach bAng s11' hinh 4~23. quan bQC va dan kea thanh tung lap de lam cach di¢n.n. De c6 d~nh cac rUQt cap a vi tri citn thit!t dam baa cach di¢n v~ hai phia clla cac 6ng n6i (so mO dung ca. De don giiin cap dugc n6i bang phuong pbap "n6i khO" khong dung chat cach di¢n cap. b) dOi vui n6i cap bang him di~n.a l6'p vo bao v¢ cap dung bang dinh nh1!a quan bQc ll.d6n 5 mm. J. Ngay d khi co cac cheft cach di¢n cap bang dung djch ll.lnh d~c bi¢t (cOng nghi¢p khong che' tl.N61 nip co cach di4n bang cao SU. d6i voi cap 4 rU1)1 hQp n6i bdng gang do diiy chlit cach di¢n cap nong chay khOng dung dugc VI lap caa su se bj hu hong do nhi~t. De lam hQp n6i co the dung cac 6ng nh1!a tong hqp c6 bt day 2 + 3 mm.ra bAng cach him nh1!a. 139 . Tam ngAn bang sUc6 cach di~n bang caa su. Duong kinh trang cua 6ng n6i nh1!a phai bAng duang kinh ngoai cua vo cap h04c IOn hon t6i da til 3. cach di¢n cho m6i n6i.Hai Dlla nay dugc gbep vai nhau bAng bu lOng xi6t 6 d~t d6i xUng v~ hai phia.l'a tdng hQ'p bang 6ng n6i nh1l11 han v6'i cac d4u cua vo dp.p kiem tra mnh 4-23. Khi do tl. vo bQc a) d6i vui n6i cup bang hil. N6i cap co vo bQc nhl.

p. Vi~e n6i cap bang cac hQp 6ng n6i dan vdi vo diu cap cho tren hlnh 4-26. l~p tue ep be m~t ban l.Ia bAng hOp + N6i cap bang each dan.25 mm va chieu diti v~t dan 16ng giua vb cap va 6ng n6i khOng duoi 30 mm. ).COng ngh~ lAp d~t 6ng n6i nhl.i lAy s<. a n6i cap bAng h9P 6ng n6i duqc dung trang truang hqp hQp 6ng n6i duqc Mng khft vao vb nhl.lDg (b1nh 4-25). I. I~p da.y dai qull'n b¢n Truoc khi bOi quet kea.p vaa khe giiia dAu 6ng n6i va vb cap r6i quay trbn trang khoang 10 + 20 giay.lch h~t dAu rna bang xa.:ti bAng kim.Ia t6ng hqp (p6liclovinyl) vo cap chay ra. tren dOl. 140 Vi~c . n6i va quifn cach di¢n m6i n6i va ruQt cap.ln dan duqc quc1'n lOp dai d21y bAng dAy sqi b~n va phU keo dan len. nhl.Ia. N6i cap vo nhl. Sau khi dAy 6ng n6i bang nhl. dAy 6. cAn dung c6t dai kieu tr!. 4. 2. Hid 4-26.. hai dilu 6ng n6i. axetOn ho~e dicloetan v.la vi trf n6i va diu kia eua ca.ng.la cach di~n cua cap.t trudc vao dau ang va noi dinh han. ti~n hanh ban Ian luqt hai dAu 6ng nhl.be ml!. O'ng nhl.la vao m~t diu cap.v .la vai vb cap bang kim ban ehuyen dl. vj trf dan.i.t duqc dan cAn ph8. Lop kea dan duqc bOi quet voi be day khOng dudi 0.la t6ng hqp vao vi tIi n6i cac dAu mut cua chUng duqc bOi dAy kea dan. a hai da. D~ dam baa ep nhanh va deu tren taan be m~t tron.Ia Clla 6ng n6i dan voi vo ddu cap.ln nang di. clip.la han nhl.lc vit vl. Keo dan la dung dich b~t thuy tinh hiiu co tIQn IAn voi dung dich dicloetan trong bloh d~y kin. Phuong phap n6i h~p 6ng nOi bang cach dan khac v6i phuong phap han neu tren chi a chO dAu 6ng n6i duqc dan v6i vb diu cap bAng keo dan d4c bi~t. 3.la voi vo cap (hlnh 4-24) thl!c hi~n nhu sau: Sau khi boc tach cac dau ca.p ti€n baoh 16ng 6ng n6i nhl..la eua 6ng nai va Hinh 4-25. Kim him cac 6ng n6i b1ng nhl. vo nhl.u m6i n6i ve Mb ban rna duqe eua kim duqc ho tren ng9n lira den han (den khb) nung nong Wi nhi~t dQ 180 + 200°C duqe kt. Dung djch keo nay duqc pha theo ti I~ 1 + 2 ph~n bQt tbUy tioh voi·l 00 pMn dung dich dicloetan.ng nhl.

Ong n6i chl cho tr~n blnh 4-28.c h6i 16p vb phil Mo_ v~ cap. N6i cap vo nhl!a bang phll(JJlg phap phlJ. bQc cach di~n m6i n6i r6i Mn IUql: bQc l~i cac lap vo v~ V! tri cli phl. Nap bao v~ cho 6ng n6i chi a) d:. b) m41 cAl ngang B . a) chuln bi d4u cap v~ 16p quan phil bao v~. + Phuang ph3. Sa d6 n6i cap vb nhl!a bAng phuang ph3. D~ tranh hu hong ve m~t ca hQc 6ng n6i chi duqc baa v~ bAng cac nap d~y bang gang ha~c tMp. 141 .li cac lap vo cap.p phl. vong d¢rn.ng nhl!R cach di¢n. I I. 3. f Hid 4-28. 6. tcu. Theo phuang ph3. 6. nlip d. 6. 4-29. d) d~ng nOi sau khi phl. Sau khi n6i ru<>t cap.lc cht! ll. 2. c) dllng nOi sau khi quln ba. nap d~y nira dum.p n6i bAng cach phl.y nua Irtn. bulOng. lOkY duqc n6i trang cae h<>p 6ng n6i bAng chl. 10 kV a) m4t cal dQc.lC h6i lap vo baa v~ n~u tr~n hlnh 4-27.t-ng nhln chfnh di¢n. b) d~ng n6i sau k.) 3. 6ng noi chi d~ noi cap ba ruQI di~n lip 3. b) d{lng nhin IU trtn xuong c) dl)ng nhin ngang Ir1:lC.) --c ~ 0) b) Hillh.10 kV Cap ba ru<>t cach di¢n bAng gia'y tAm cach di~n di¢n ap 3. nAp d~y baa v¢ eM tren hlnh 4-29.Hi"" 4-27.lC hdi dai IMp.hi lap d~ll6'p YO. Noi cap di~n ap 3. 1. khi boc tach cac lap vo ngoi'li cua cap kh6ng cAt bo di.lc h6i lap vo phu bao v~ cua cap.p nAy. .

7.! thuQc vAo vtl.li.p bao v~ dugc l~p d~t hoan chinh cho tren hinh 4-30.h ~J(J. 10 kV trong cac hl)p 6ng n6i chi ti~n h~lDh theo cac bu6"c sau: Cac dau cap dugc u6n thAng tren dQ dai tm 1.l thuQc vAo kieu 6ng n6i thea bang 4-3. dai puli gia:y c4ch di¢n ban rQng 5 mm. dai day b¢n s<:..og 10 mm. S. 8.ti~t di~n chQn 6ng n6i chi d6i vai cap c6 rna hi~u kh8. D6i vOi cap 3. Khi n6i rUQt cap bang phuong phap n6n 6p khOng dn ph8i c6 dai nay. • 1 4 m. t cua va cac cha"t c~n ba kh8c r6i qU6t dau cach di~n chiu nhi~t I~n ruQt cap. Khi n6i cap bang phuong ph8. H(lp 6ng n6i chi d6i vm clip di¢n lip 3. 6.5mm.bAn rQng 50. 10 k:V chua cO nAp d.c nhau phI.y bao v¢ I. dai cu6n rul6. Ui rOt Mo Vi~c n6i cap 3. 142 . 10 kV c6 tM cha pMp n6i bang cach n6n 6p.!ng voi dQ dai 0.p han b cM cat cach di~n pha dn phai qua'n dai cach di~n bang cac bang ca. ch6ng bl. 200 vA 250 mm. k:~m. 6ng n6i chi khOng c6 mi. . di~n ap Itlm vi~c cUa cAp (bang 4-2) va nap baa v~ dl1gC chQn phl. . dai puli gily cAch di¢n ban ". 3. than hQp 6ng n6i. Cac rUQl cap duqc tach ra tit lap cach dugc u6n theo duOng. 9. 6.. 6. Sau khi Un chinh l~i 6ng 16t va pUn ruQl duqc n6n 6p vOi 6ng 16t titn hanh quet san cach di~n cap mQt vai lap va sa"y tm 120 + 130°c de ch6ng Am. dai puli gify deh di~n Mn rQng 25 mm. f Vi~c J " .i bOng. 608 16t de n6i rUQt clip.15m v~ rn6i phia. 2.5 rn va d~t tren gia dO' chuyen dl. Sau khi vUt bo lap d~m tren vo cap va cac lOp gia'y cach di~n tien hanh 16ng hQp 6ng n6i chi vAo mQt dau cap. Sau d6 cUa cat tAch b6c cac dau n6i cua cap theo hlnh 4. dal day thep m. 10. 6.ch di~n khOng chay ho~c bang sgi amiang vOi M rQng 3 . ch6ng m . di~n dai dugc chia theo cac phia va Cac rUQt d6ng cua cap duqc n6i vOi nhau bAng cach bAn.:15 va bang 4-1. 4. dAy n6i dill.

16 2.82 790 .5 120.5. mm S Kil!u hQp n6i 3 vli 6 10 d L 1 Chl 0.240 60 450 415 260 280 300 330 350 350 3 3 3. 595 55 108 8.5 MC-JIO 1020 !35 75 149 110 168 31.5 + Ch1 pha 0.240 to'i 2.6 MC-90 MC-IOO }K-7.5 825 9.5 2.5 2.9.1.5 3.5 3. mm 0 E H A B C 0 Kh6i IUQ1lg mQt nlip.5 3 3 3 3 70 80 90 100 110 525 550 600 - .0. tV 1C{ch thulX:.5 3. 70.5. 152 21.3. 1.5 } K-6.5.5.2 143 . 6 vA 10 kV Kil!u hQp n6i chi MC-60 MC-70 MC-80 Kfch Kil!u nAp thu~c.50 .5 3.50 18.Bang 4-2 KiCH THUOC HOP N61 CHi D61VOI cAp BA RUOT 3.5.5 130 9.50 Bdng4-3 KfcH THUOC NAp D!Y BAo V~ D61 VOl cAc HOP N61 CHi DUNG CHO cAp 3.50 18. 6 vA 10 kV BQC CACH DI~N BANG GIAY dM Tiet di~n ruQt clip di~n ap.07% dOng MC-60 MC-70 MC-80 MC-90 MC-lOO MC-1I0 10.3 900 118 .5 120..5. kg }K-. 132 14.50 70.9.

lng dung hlnh c6n cua do~n n6i khi ngat bi) cac bang gia'y each di¢n.lap quan dai b6 each di¢n Mng eac cuOn bAng rQng 5 mm. vi trf cua puli va bAng gi. a dai Thay cho vi¢c dung qua cMn va dAy thep manh c6 the b6c xe bang cach di¢n giA'y bang each qua'n chi kh6 keo cAng bang tay tnii va tay phai b6c xe. cip cach di¢n cua nM may che t~o cua ruOI cap. 2. khir dl'> am tren b~ m~t each di¢n va bl. day Ihep gftn qua ch~n bang chi. 144 . each di~n CUll ruOt cap. Cac puli va rul6 gia'y each di¢n phii duqc kiem tra kh6ng dugc c6 dl'> Hinh 4-32. Vi tli cUa cuOn va bang giiy l!. Hinh 4-31. Vj Iri dung cua cuOn (puli) bAng each di¢n lrong tay khi quan cach di¢n giay. De Hinh 4-33.li ban c6 the c6 tren dOl.rira vung b6c tach. rul6) giA'y cach di¢n quA'n bQc l{li theo eac hlnh 4-32. B6c tnch dch di~n ruOt cap thea c.li ·ch6 n6i mOl cap. 3. ta dung diiu each di¢n cap dun n6ng tai nhi¢t dQ 120 + 130°C r6i dQi • . 4-33 va 4-34. lop quan dai b6 each di~n bAng eac cuOn rulo gi.hai. lap cach di¢n d"u titn dUQc qulfn t!. PMn b6 cac lap cUOn gify cach di¢n t!)i vi Irf n6i ruOt cap trong hOP 6ng n6i. tren pMn each di~n cila cap quA'n ml'>t vbng day thep manh c6 gAn cac qua ch~n (hlnh 4-31) de cMn pMn cach di¢n kh6ng duqc b6c xe. Sau khi b6c xe each di¢n gia'y quA'n dAy tMp ta ti€n Mnh boc tach each di¢n thea cA'p v6i khoang cach bang khaang cach cac cA'p huang ve phia 6ng lot clla tirng pha thea cA'p di¢n ap quy dinh. 3.ly cllch di¢n. Sau d6 IAn IUql bQc cach di¢n gia'y cho lung ruQt.ly cllch di¢n trlIac khi qu!n lap thu. lap qulfn dlli b6 cach di¢n bing cac cuOn bang rQng 10 mm. am nhu cach di¢n cap.lp I. 60g 16t n6i. 3.Ii Ihbi dil!m quan Ic'Ip cach di~n Ihu. Hinh ~J4. 2. l.ln dt boc ti1ch cua cap.hai I. 2. bAng cach dung cac cUQn (puli.De co dl.

145 .li bang lOp dai sqi bOng cach di~n va qua'n qua v~ mM dllu bQc cach di~n 10 mm.h~~~~~~~_cb~m~. diia tAy cac qmh sac va cac ch6 sIln stli r6i u6n cong l<. .~~~~h 25 + 35 mm I~t len de t<. Truac d6 can fila s<.1i hotm toan bAng each qua'n lOp dai chung (day 2 mm. . 200 va 250 mm tll' cac rulO gia'y cach di~n cho dl!n bAng lOp each di~n CUl.>p n6i cap quay lIbn duqc tren cap r6i han ch~t v&i vo cap.ti. Cac m~t dau clla vo chi ho~c nhOm duqc diia bang.>p n6i cap. Han c6 hQp n6i clip vai vo chi 10· KTl[lO ho~c vo nhOm cua cap m"h 4-37.n bit 16 r6t.Cac bang gia'y cach c6a~ di~n c6 ban r(lng 5 mm duqc qua'n t61 ca'p trung blnh ___ ~~a_~nro~~~M~h~~~ gia'y cach di~n c6 biin r(lng 10 mm khoang 6 .>p n6i duqc ve trbn chum khit vo chi hoQc nhOm cua cap sao cho h(.I nha may chI! t<. Sau d6 6p cac vbng dai clla vo chI ho~c vo nhOm va qua'n cach di~n dai bang sqi bong cach di~n.1o. v! mIJ-t dliu 6ng chi cua hQp n6i day cac 6ng n6i bang chI vao v~ tr{ n6i cap.7 lOp tr!n chIS n6i r6i qua'n lItn luqt cac bAng gia'y cach di~n c6 ban r(lng 50. PMn _. Han cO dau h(lp n6i cap vai vo cap va han bit 16 rot thea hinh 4-~6 va 4--37. Khi ca hai dau h(. cac ru¢t cap duqc b6 sat l<. Sau khi qua'n cach di~n va d(li rira bAng d~u cach di~n dun n6ng.tch cac ch6 n6i bang dllu cach di~n hAm n6ng r6i Hlllh 4-35. Ban kfnh clla ban cau phiii bAng nua duang kinh cUa h(.t0 tMnh 16 r6t san cach di~n)sau d6 up xu6ng han kIn l<. Hi"h 4-36.>p n6i chI. tay phai dung bua go d~p nht. . m. de ve 6ng n6i chi thanh d~g ban cIlu thea hlnh 4-35. Tay trai giiJ 6ng chi. bAng cac hAng gia'y cach di~n c6 ban rOng 50 mm) va dUtJc b6 ll.ti sau d6 lap cac pMn than cua h(.

t bfch bing thep ho. c6 n4p bio v~ I. 12 . 6ng 161 n6i duqc hAn. nita hQp n6i ben phii bAng d6ng Ihau. sau d6 nung n6ng so b() bang den kho v~ Inu sl. lIinh 4-38. Yi~c han bjllO r6t duqc thL. 'to Hlnh 4-39. 7. 10. mia Iren m~1 bfch bing IMp ho~r gang. 2.t cach di¢n: II. 13. chyp d6ng.Tnrac khi han.c gang. bu lOng Ihep M 14)( 65. milO san bAng di~n Irubng.c gang. ch6 hAn n6i cua nua hQp n6i v6i vo chi. lap qulin bing cach di~n lif dc rul6 bAng. D~ {dnh hu hong ve m ~t co hQc dung dc nap d~y bang th ep ho~c gang (hinh 4-39). nita Iren n4p hQp n6i dp bing Ihep ho. 8. bulOng thep M - 146 . I. ruQt cl:'ip. 9. '-. 2. han thilc han 11. day n6i dirt. 7.lc h'~n sau khi h()p n6i cap dii duqc dO d~y d4u ho~c son cac h di¢n. 6. S. 4. gb IMp. ~ m~t hQr) n6i va vo cpi ho~c vo nhOm cua cap phiii duqc danh s~ch ba ng dao cl. HQp n6i 35 kV c6 n4p d~y 12. N6i cap ba rUQI di~n ap 35 kV D! n6i cap di~n ap 35 kY trong luo i c6 trung tfnh dch di~n thuang dung h()p n6i (hinh 4-38) g6m c6 hai mia lam Mng d6ng ho~c d6ng thau ghep voi nhau va k~p ch~t voi vo chi clla cap bang each han. bulC:'g Ihep M 10)( IS.' c6 '10 chI cUa clip: 9. nita du6i nip hQp n6i cap bing thep ho~c gang. 4. mia hQp n6i Mn m\i bAng d6ng Ihau. 3. 6. vel chi mQI pha cua cl:'ip. lap d¢m vii cao ~u.li. II. HQp n6i 35 kV chilli.lo s~c h ho~c bang chOi sat. nita du6i m. S. 8. dc l6p b6c tach each di¢n thea cfp: 10. lOp quA'n bang tam nhY'a. bulOng thep M 14)( 30. lap qulrn bing cl:'ich di~n III cac puli bAng. 3. dai qdn day b~n Iren m.lch b~ng gic tAm dung dich stearin r6i dung que.

kern m~m.n d~ n6i ch6ng 200 mm. cac d!u cua chUng pbai c6 do". cac lap d~m 16t giiIa cac ru()t cap. a to HI"'11:1JI111.n thAng cua ru4)t cap 1. Cac dgu cap dugc b6 tef sao cho cac vang dAy dai trung nhau.n diu cap dai khoang 2 m dugc nAn thAng va d~t tn!n gi<1 do cach 0. 770 mm tren lap sgi day bang sgi tAm nhl!a va dugc giiJ ch~t bang day bu4)c. 2.6 vang dAy bu~c. sau d6 dc di1u cap taj dai I dugc boc tach..Tru6c khi CUa cAt b6c tach c<1c lOp cach di¢n do". M~.n va nua thAn h4)p n6i phai dugc danh s~ch ben trong va ben ngoai bang gie t4m x1ing tdng. Tren do~n til dau cap tai dili II dugc b6c bb cac lap vb pM ngoai tai lOp vo kim lo. Pha.o ga va ngAt bb cac bAng gilfy cach di¢n cua nbA ch€ t~o IAn lugt theo tung dai.!-i. tren khoang cach 55 mm tfnh tu dAu m6i ru()t cap b6c bb vo chi.t mut duqc u6n cong ciia cac ru~t a hai di1u cap ci1n phili mllh 4-41.}t Val'!t chcl. 147 .n tach dc lap phu bao v~.n ke tir d!u cap 700 mm tren vo kim !o". can pUn ciich di~n gily cua dip 3. axl!tOn ho~c benzen va dau rira a nhi¢t d4) 120 + 130°C. lap gily den ban dAn pbai bAng 350 mm v~ m6i phfa.i da: boc tri1n qulfn m4)t dai thu III bang day tMp m. Cac lap cach di~n cua ru~t cap duqc b6c tach tling dOl!-n theo cil'p 1 '\ 3 5 co d<. Til V! tri danh dil'u giiIa h4)p n6i c<1p v~ cac di1u c<1p hai phfa d6i di~n phai quil'n dai I g6m 5 .ti"ffi¥ Tren ru4)t cap phiii d. Do m4)t do". B6c tach theo clpcac lap di sat nhau.5 kV. cip ddu lien. Theo mep cua dai III v~ phfa di1u cap cAt thao bb lOp vo tbep. Sau khi lau chhi s~ch va ChI. vo chi. cac di1u ru4)t cap dugc u6n theo dinh cua tam giac d~u c6 cac qnh bAng 150 + 160 mm. 3.mg hinh cOn theo hlnh 4-41. ban kfnh u6n khOng dugc nho han 12 Mn duang kinh clla ru4)t cap dnh theo vb chi (hinh 4-40). Sau d6.5 m v~ m6i phia. TIe'p theo quil'n dai thu II cach dai I iiI. do". Khi pMn b6 cac ru~t cap theo duang thAng (khOng u6n) Hid 4-40.!. th8.

Mep cua vb chi phai dua tran. ru16) dJ!tlg trong h(Jp kin duqc ham nong tai 60°C. Vi¢c bQc cach di¢n ch6 n6i duqc ti€n hanh bang cach qua'n bQc cac bang each di~n IA'y tu eac cu(Jn gi~y cach di~n ban h~p (gQi 1a puli) va cac cu~n giA'y cach di¢n ban r~ng (gQi Ill.i 145 mm.:!n tach b6c bang dl1u cach di¢n hAm n6ng.:!n vo chi vai chieu da. Sau do thao bo lap qu~n sqi amiAng va ki(!m tra d(J th~u clla m6i hAn trong 6ng n6i. Vi~*~h~d~~~~A~~~_hbh_~~ Do~n d~u 125 mm theo tung cofp cho tr~n hlnh 4-41. cach m~t d~u 6ng lot n6i m(Jt khoiing 4 . Dung que han thi€c de han 6ng 16t n6i Mng d6ng v6i ru(Jt d6ng cua vb cap Mng each han r6t vlto 16 r6t han clla 6rig n6i. gi~y Vi¢c chen kin cac khe giua eac lap cach di¢n duqc tach boc theo c~p duqc thl!c hi~n bang cach qua'n cac bAng gi~y each di¢n ban h~p 5 mm Hfy tu cac puli giily cho tai khi quA'n d~y bang duang kfnh clla 6ng n6i. Tu mep cat ella vo chi lui l~i 15 mm bat d~u cat dlit cac bAng gi~y cach di¢n bang each dung dAy tbep manh c6 qua ch~n d(! gift va xeS dlit. Sau khi han 6ng I16i c~n tily s~ch nhanh cac vAy han va danh s~ch b~ng d~u nhan each di~n. Truac khi han dn quofn m(Jt lap sgi amiAng tren lap each di¢n b ch6 ranh gi6i gilta vo cach di¢n clla ru(Jt cap va ru(Jt cap tr~n. dung dao c6 cft de h. cac ch6 dn sui va rira s~ch 6ng 16t n6i dng voi do~n ru(Jt cap nam li~n k~ vai no bang dliu each di~n hAm nong. Khi 6ng 16t n6i d~t mang ngu(Ji tai 50°C dung dua UIy s~ch cac vAy han.:!n ch€ d(J sau dt do.5 mm. Sau khi da b6c h€t cach di~n clla tung dliu cap thea cA'p. luc nay t~m thai chua b6c lap bang giA'y ban dAn de bao v~ cho cach di~n tranh b~i bAn. Sau khi quiln ti€p cac hang gi~y each di~n co ban r(Jng 10 mm la'y tu puli gia'y quoin I~n 6ng n6i va quofn nhieu lap chen kfn cac khe tach b6c c~ch di~n 148 . Truac khi bQc I~i cach di¢n phai d(Ji s.dic ru(Jt duqc b6c h€t each di~n 16ng vao gills 6ng 16t n6i va each do~n hb 10 mm vai lap cach di~n clla ru(Jt cap de han.:!ch do. Sau khi han xong dn b6 sung ch~t dm bAng cach d~t b vi trf han m(Jt mang tam bAng ballg rul6 giofy cach di¢n d6 d~y d~u cach di¢n duqc ham nong. Sau khi han 6ng 16t n6i ti€n hanh b6c bb vo chi clla tUng dl1u cap dugc n6i m(Jt do~n dai 180 mm.

De k(t thue e4p tOi I kY thulmg dung pheu c4p c6 klch thu~e nhel (hlnh 4-46). 5.10 kV d~t trong nha khO rlio.2 vA 3. '" ---w~HillJr 4~2. 2. PMu cap kfch thu6'e nha khOng c6 Hip d~t v~ khOng co 6ng sd' d!u ra. Qufn bQc cAch di¢n ch6 n6i clip 35 kV 1. 149 . Sau khi toAn bQ do~n nOi duQ'c b6e tlich d5 qu:fn xong elie lap ec1eh di¢n va qu:fn lap gi:fy elich di¢n thlmh Ong hlnh trl. lOp qual! gify dcb di¢n tlr putt ban rQng 5 mm. c4c lOp clicb di¢n qutfn III puli gify. cac kich thu6'c pheu clip cho trong bang 4-4. 6ng l6t n6i. Nol hqp d'u cap (ph1. Pheu cap 0 van va tron dUQ'c d~y kin bang nap tr!n d6 c6 khoet 16 de 16ng elic ong su v~ 16 de r6t keo cach di¢n. 3. Hi"" 4~3. Phc!u cap duQ'c chI! tl)o bang thep 111 qu:fn theo hlnh Ovan (hlnh 4-44) hol}e hlnh trbn (hlnh 4-45). Ci'tn phai 16ng di't:u cap qua pheu cap dii duQ'c lau ehui cAn th~n tru6'c khi b6c tach d!u cap thea phuong phlip d5 dUQ'c trlnh bay f:J cae ph!n tren.I cho t61 khi duang kinh clia n6 bang v6i duang kfnh cua clich di¢n cc1p theo n.ha chI! tl)O (hlnh 4-42 va 4-43).theo e:fp eua toan bQ dOl)n nOi va tc1ch b6e nhu khi lAp dl}t cae hQp nOi clip 6 va tokY. Up d~t c6c 6ng dch di~n qufn bAng gitfy c4ch di¢n ban ~ng Ur rulO gi«y kbi quln c4ch di¢n hQp n6i cip 35 kV. lOp qufn gily c4ch di~n til' puli biln rQng 10 mm. 1.u cap) a) Phlu cap bang tMp Pheu clip dung de bit cac tHu clip 11!c c6 cach di¢n gia'y di¢n ap 1 .

185 '" 180 212 244 264 282 96 m 2'0 300· 4' '0 60 112 130 148 162 172 " m - 9' 340 370 39' 110 115 240 Ba ruOt 240 .25 35."p. '0 60 67 130 "0 170 200 30 70 7' 80 2' 28 32 38 4' " 82 cap hlnh Ovan " " 40 4' '0 60 80 Ba ruQI 3-6kV BO-l BO-2 BO-3 BO-4 BO-5 BO-6 toi 16 25-35 75-120 150. ruQI """ 20 2' 28 34 ruOI PMu c. B.185 Sa ruOt 10 kV t6i 16 25-50 70-120 150.Bdng4-4 KlcH THVOC PHtu cAp Kich Ihu&c. " " 70 75 70 pMu cap hlnh IrOn 3 vIi 6kV BK-I BK-2 BK-3 BK-4 BK-5 BK-6 toi 16 25-50 70-120 150. mm Kit!u pMu _ SO" hlqng vlI ti~1 di~n ]iii c.70 95-150 B6n ruQt l6'i 10 16.185 JOkV loi 16 25-50 70-120 150-185 118 131 152 174 189 202 - 190 210 2'0 280 30' 32S 40 45 '0 60 6' 70 70 7' 9' 100 110 120 40 4' '0 60 65 - 240 - - 240 70 - 150 . 100 110 134 Ph~u " .35 50. mm 2 C A B H d. h."p kfch Ihu6'c nhO Sa ruQt MfB-1 MfB-2 MfB-3 MrB-4 t6'i 16 25.50 70-120 .

da. ph~u cap. 2.20 mm. di~n lip 6 va 10 kV cAn dQi d!tu cach di~n da: duqc ham n6ng d~ lam Slilch do~n b6c ti'ich. 6. d6ng (nhOm) cua cap v01 d4u c6t. nAp'pMu. 4. Sau d6 danh d~u V! tti d~t 6ng sa tren ru¢t cap va b6c cach di~n gi~y d~ han ru¢t.44. Khi lAp d~t cap.6. Sau khi b6c tach bo dai cach di~n cua rm)t clip tic!n hanh tach roo. cac ru¢t v~ u6n sao cho ci'ic ru¢t cap cach d~u nhau giUa cac trvc khi chui ra khoi pMu cap. 4.i n6i dfl. 10 k:V I. Sau d6 qu~n 3 + 4 lap bang cach di~n ban rOng 10 . dai nOi dfl. mia dai ISp.Hilfh 4. Ph~u cap Ovan d6i Wi cap di~n ap 3. 5. 3. 3. ph. da. nilp 16 rot cach di~n HbJh 4-45.i 6p. nLm dai 6p. 5. PMu cap tron dlSi vm dp3. 6. Khi d6 ban kinh u6n cong cua ruQt cap kh6ng dugc be han 10 Ian duang kinh" dAng trt cUa ru¢t cap khi lAp vAo pMu 0 van va khOng duqc be han 10 Hin chi~u cao cua ru¢t cap hlnh qUlilt khi lAp vao pMu ci'ip trbn.IOkY 1. nAp 16 rot eAch di~n. 2. dai ISp. nap pMu.!u cap. 6. Til' vi tri duai cua 6ng sri mOt dOliln 50 mm thea chi~u t01 d4u ci'ip tic!n Mnh qua'n bang dfnh nhl1a ho~c 151 .

16p sQ'i bOng chen mep vo chll!m san keo celch di¢n. J6p cach di¢n chen bAng bang vii sgi bOng tam san each di¢n giih eac Uip dugc phil bang san keo gliptan.li.l kern va han ll. 4. 6. ph~u Clip. Truac khi dO san cach di¢n phai s~y pbeU 0 cap len t61 50 + 60 C bang den khb. 3. J6p chen bil dAu tien bAng sc. Cac ditu ru~t cap duqc b6c trtin va.li each di~n. 8. Toan b~ philn ru~t cap duqc b6c tach phai bQC ll. Day n6i da't duqc k~p vOi vo chi ho~c nhOm cua cap bAng dai day th6p rnl. b) Bit kin ddu cap being each quan bang val. 152 . Sau d6 tie'n hanh dO dily san cach di~n ho~c biturn n6ng chay vao pheu cap thea 16 r6t. Hlnh 4-47. vo chl ho@:c nMm. sQ'i day vA san gliptan. sgi day va. dlli n6i dil. 3 ~. dAy n6i da:t. dai bAng dAy b¢n trim phu san alfan.bang vai tam san each di~n c6 lap keo dan. 16ng 6p vaa trang cac ditu c6t (hioh 4-47). Ollng U. Ph~u cAp nhi) dung cho cap 16i I kV I. 2. 4. san cach di¢n duqc dung de: lap d~t trong cac nha khO rao. 9.: 1. cach di~n dai cua celp.li each di¢n. hai 16p bing viii sgi bOng lam ~ deh di¢n cO 50% dU'gC che vA phu bAng khoang d cac 16p san keo Clich di¢n vA san keo lrong su6t. 16p chen Ihu. 3. nua dai 6p.hai tUang 11/: 7. dai 6p. Vi~c b~t t---A-~ Hinh 4-46.p d~t bjl kin dtiu dp di¢n 16i 1000 V Mng deh quin bang vai. s¢ day lIa scm gliptan cac ditu cap khO bang each di~n gi~y tAm dAu cach di~n di¢n ap t61 1000 V dung cac bang vai sqi bOng. 2. Vi~c 16ng cac 6ng su va d~y nAp pbeu cap phai dam bao sao cho khOng lam hu hl.ri day U(m san dch di~n. 5. 8 7 Cac ditu eap duqc b6c tach de: bit dau cap khO duqc tic!n Mnh lUang tl! nhu khi Up d~t pheu cap.

5 mm trtn m"h 4-19.. 7 .35kV I . 2.bQ ph..n caeh bAng cAch di¢n qulfn bAng ba.ch\lp c6 tilp di~m n6i ddu ra.: A va qulfn dai r(lng 5 mm bang dAy tbep m . 6 . 1. 4 . H¢p ddu n6i MK . vbng d~m chI 7 va nut bang dOng thau 8. su cach di~n 2 e6 cac m~t bfch bang gang. b6c tI1ch cae dliu ra tic!n hanh thl!c hi~n thea kfch thu6c A (hlnh 4-49) sao cho dam bao duqc blin kinh u6n cong ruot cap theo yeu duo Ban kfnh nay khong duqc nha han 12 Ian duang kfnh cua cAc ruOt cap k~ ca vo chi. b~ng sQ'i day.n bii. bO ph$n bit nhi~t dO bAng dAy d6ng m~m u6n cong 5. d6 r6i b6c 16p phD bang sqi bao v¢ cap 35 tV day til d~u c~p. ch\lp bang d6ng thau c6 ti€p di~m n6i dil:u ra 3 6ng 16t n6i bang d6ng 4.6ng 16t n6i lie'p di~m. kem c6 duang kfnh 1 . 5. 8 .vang d¢m chi.de h¢p ddu n6i.lOp ngao cl'ich bang bAng dch di¢n quAn hinh cOn va mAn chAn.c)Uip dgt cac h9P ddu cap MK . dai quin In~n Vi~c vo IMp. dai quAn lItn 16p vo phil. 2.1.150mm di~n ~p 35kV d~t trong nh~ v~ ngo~i trai d6i voi hrm di~n c6 trung Hnh clich di~n. Danh dlfu kfch thuoc. B6c tach cac J6'p vo phil.sli cach di¢n c6 cac m~t bfch.l6p nga. Hillh 4-18. 153 . co din Iheo nhi¢t d¢.35 cap 35 kV ac hQp d~u cap kifu MK-35 dung 2 70 .ng gilfy each di~n llfy tlr ruiO c6 16p man chAn 6.nul ddng thall. 3 . d~ kft thUc cAe dliu cap 19c c6 tift di~n t11 HQp d~u nOi (hlnh 4-48) g6m c6 d€ bang d6ng thau c6 b~ tl I.

i di~m cat vo chi va ktrp ch~t kl!t ca:u dO' Mng dAy kim lo~i. dl1Q'C n~u trong truOng hqp n6i rul)t cap bAng phl10ng pb<1p ep til!p xtic. Sau d6 tir dAu d. LAp vong dem chi vtt tUng rul)t bqc chi ri~ng re va Hip dl! h~p n6i c6 be tl va lap su cach dien t~t xu6ng 500 mm dm. cat kha'c tron tren vo chi va r~ch hai kha:c dqc cach nhau 8 + 10 mm. Dung" que htm thil!c han phu ru">t d6ng trlin va n6i vai 6ng 16t n6i bAng phuong pbap ~p ho~c han. nhlffig khi d6 gift l. Cac ch6 nha:p nh6 cua m6i han dung dua.li m"t do.!-i do. hOc dc bAng gia"y cach dien va bAng ban dAn mliu den . bqc lOp gia:y ban dAn. V! Khi hOc c<1c vb phu bao v¢ toi lap dai thu hai ti€n hanh t<1ch rul)t cap thea tri va cAt do~n thirs thea chi~u dai. pMn hao h\lt nay bang cach qua:n pheu Mng gia:y dch dien cap" da'u vo chi cua cap va de trong 15-20 pMt. Sau d6 16ng 6ng n6i vao sat pMn cach dien. Lau s~ch do~n vo chi con l~i.ch 50 mm til!n h~tnh qua'n dai thu hai bang chinh dAy tMp do. 2. r6i d"i raa cach di¢n gia:y bAng t. Ti€p thea lui Il.!-n 15 mm ttt ch6 cAt Hinh 4-50. 6ng 16t n6i tiip dc.p t<1ch x6 vo tMp qua:n tron va cat x~n l:J sat m~p dai qUAn thu hai. PMn vo thep con I~i dl1Q'c rira s~ch bAng xang.!-n n~p vo chi 5 mm g4n mep '0'0 chi. pheu ~ sung.Tir lap dai qua:n dgu ti~n danh da:u ml)t do~n d. Khi n6i rul)t cap bAng phl10ng pb<1p han c6 6ng 16t n6i thi thay kich thuac 55 mm bAng 50 mm. Sau d6 tr~n vo chi cua ru~t dp khAc ml)t vet lam chuan c<1ch dliu ru~t c<1p m"t do~n 55 mm va boc t<1ch vo chi t6i ch6 d<1nh da"u chuan. dgu cach dien bam n6ng 120 + 130°C. Bd sung tbanh ph!n cMI tAm chay ra til ruQt Clip khi vo chi qua:n m"t lOp gia'y dch dien ttt rul6 gia:y c6 han 6ns 16t n6i li!p xuc.m">t pMn cha:t tam b! chay ra khbi ru(>t cap. ban r(lng 300 mm. 154 . tr~n mep cua dch dien qua:n m"t lap ngAn bAng dAy sqi ben sQ'i arniAng. Ph~u dUQ'c ktrp ch~t bang dai dAy ben (hinh 4-50) va d6 dgu cach dien cap ham n6ng tm 120 + 130°c. vi v~y sau khi han clin phai biJ. Kich thl10c dB. dua phAng. dung dgu cach dien cap d(li rira s{lch bl. HOc n~p '0'0 chi cat kha'c nay bAng kim phAng r6i b6c til!p vo chi. Trong qua trinh han do d6t nong n~I?. Danh da'u tir dgu 6ng 16t n6i cach m~t do~ 4 + 24 mm.li bAn va til!n banh b6c t<1cb cac dgu cap.

Tl.li b6n vong day gua. san cach di~n duqc r6t vao h(?p n6i gua khap 6ng n6i 2 khi rna vito 155 o . Sau d6 dung sqi day tMp manh co gull. kh6p 6ng n6i trtn vo chl khac danh dl'lu V! trf h~m d€ h(?p n6i va lAp b~ ti trtn d6 d~t d€ 6ng n6i (hlnh 4-51). b¢ tl gAn M hQp n6i.l thi€c co duang kinh 2mm. Khi lAp xong phlln duai cua h(?p n6i. Sau d6 1.p nh6 bAng dOng ml. Khi him xong tai clla b6n sqi day vai vanh tron.Cac ru(?t cap duqc gulfn dai trtn cach di~n bAng day sqi bOng tgm dau cach di~n trtn dOl. con duang kinh ngoai . Oic lap qulfn chOng ella day vai sqi bOng phai dam bao sao cho duang kinh trong vanh tron gUlln cac lap day sqi bOng bAng 50 mm.3S 120 + 130°C.lch bAng dliu each di~n ham nong tOi Hi"" 4-51.u titn clla man che c6 ban r(?ng 10 mm duqc han ll.ln 45 mm til dl1u 6ng 16t n6i. Khi do gulin trtn vo chi 3 . Sau khi dung diia va gilfy nhap danh phing be m~t man che va each di~n 2 I duqc rira sl.ln dai 40 mm. ktai d6 dau cu6i duqc han v6i cac vang day clla lap qul'ln d~u titn. 2.72 mm. dung d~u cach di~n ha.4 vong dllu titn va han ll.li su6t chieu dai tu dliu vo chi t6i vanh tron.m n6ng d(?i fila m*t trong clla h(?p n6i. dimg d iia ~iia phAng ho~c dung gic1y nhap danh cho ph~ng rOi guc1n day sqi bOng t:i'r~ cach di~n de che ll. Man chan duqc gUa'n thanh m(?t khoanh tron (c6 duang kinh trong 53 mm) gUlln bAng 6ng chI c6 duemg kfnh 3 mm. Dau. Lap da. ch~n gul'ln guanh cach di~n clla ru(?t cap rOi b6c xe cach di~n m(?t dOl.li bAng mo han thi€c.li. Vanh trcm duqc k~p ch~t vaj man che bAng m(?t vai vang cac sQi day cap d6ng nhc (c6 be r(?ng 15 mm). Sa d6 n6i cae 16p b6e tlieh cap "oi cae ehi titt eUa h¢p n6i MK . duai hlnh cOn clla cac lap gulfn each di~n duqc gUlln man che bAng day ca."n duqc han ella vanh tron pbai nAm tr~n be m~t clla cac lap gulln man che.

FP. PVC. n6i vai ke't ca'u n6i da't.inh Ung su. XLPE.{t ChllP ch6ng mIl.. BQc sU' cl1ch di¢n bang gia'y cactOng ami21ng. PVC. I nap Mp (6na) n6i ke'llnuc d4u clip mOl ruOt dUng cno c4p di~n bAng PE. muu (non tracking tube) (stress control tube) (rain cover) Lap san dAn di~n Day n6i d!!1 b!ng bit kin (conductng paint) (earthing wire) (sealing tape) Hinh 4-52. XLPE. 156 .t vA ba ruQt cho trtn hlnh 4-52 va 4-53. d) Liip dfjt cae hqp delU cap nhlla dung cho cap PE.. miic son cach di¢n pbai cao han m~t su 10 mm. vo chi cua cap v~ vi trf n6i da't tren ke't ca'u do noi d~t hQp dliu n6i.vi¢c dO r6t ph8i thl!C hi¢n ba b6n Mn. Sau khi dO.Ccip mQt rUQt • o D4u c6t (tenninal) (Sealing tube) 60 g khOng d6ng chinh 6ng di~u cil. Ep cac dliu c6t vao cac d~u dd n6i da't d~ bat chUng v61 bu lOng n6i da't cUa hQp n6i vii. .Vong bit bang chI dUQ'c liip d~t thea ban vi! lap d~t va dUQ'C han v61 de' hQp n6i va vo chi cua cap. sa'y n6ng sa t61 50 e sau d6 0 r6t son cach di¢n dlIQ'c hAm n6ng tai l40 e vao hQp n6i. 0 Sau d61l1p pho1n trtn cua hQp n6i va nut d6ng thau bang cach Un thit!'c. EP D<)ng n6i k€t thuc cac doiu cap bAng cac hQp (6ng) n6i nh1!8 dung cho cc1p mQt ru(. Day dAn m~m dung d~ n6i di¢n vo tMp.

la PVC. XLPE.day qua'n dai.y n6i d!ft (earthing wire) 6ng ngiln each (Dividing tube) bang bit kin (sealing tape) Hinh 4-53. 11. 4 . 10thiec him. 5 .keo dan.d!lu c6t.chl. ha cac 157 .6ng b!t kin d<iu cap.keo gan silicOn. 12.lp ch6ng nuac mua. Cac v~t Ji¢u chinh dung cho vi¢c lap d~t dic 6ng n6i Mng nhl.Mng nhl.n 6ng n6i tren den kho cho deo ra va miet dan gan d!nh hlnh..6ng khOng d6ng chinh hay khOng hi¢u chinh. dOiJ. 2 . EP.lp) ngan cach phan chia ba ru(>t dung cho cap ba rul)t. 3 .day n6i da't.cap ba ru¢t DAu c6t (terminal) 6ng bit kin ddu cap (Sealing tube) 6ng k~Ong d6ng chlnh (non tracking) Dng di~u chinh U'ng suat (stress control tube) Lap san dAn di¢n (conducting paint) Ch\lp ch6ng nuac mua (rain cover) Da. S6 IUQ'llg ch1. 8 . 6 . PVC. 9 . Up 6ng n6i ktt thuc d.la dung ket tMc dliu cap (h¢p dau cap) g6m c6: 1 . 14.6ng dieu chinh -ung sulft.6ng (ch1.Mng c6 lap san dAn di¢n~ 7 .ng b~t kin.l thu¢c vao dp di¢n ap cua cap.ba. Vi¢c gan va c6 djnh cac 6ng nhc) keo dan va keo gan silicOn. 13 .lp ch6ng nuoc mua dung nhieu hay it ph1.1u cap ba ruQt dung cho cap each di~n bing PE.

tng di¢n cOng nghi¢p. Nhung dieu c!in quan tam nghi¢p.?P CHUaNG 4 1. L1!a chQn kha nang lAp d~t m<. cae giiii phap ky thu4t do luu y. ciic d~c di~m eua cae oba xuang. Bi¢n phap n6i cap v~ yeu cliu ky thul~.t 6. Cae h<). 4. 5.og ml. M~ng di¢n cOog nghi¢p v~ ciic yeu c~u chung khi Idp d~t m~ng di¢n cOog nghi¢p. tpem trong thi cbog lap d~t m(lng di¢n cOog chung. 2. each n6i hi)p dau cap va ktt thuc dJiu cap. 3. cap 158 . 35 kV va nhfrng di~u clio htu y.cAu H61 ON T. 7. ccip 6-10 kV. Cae hloh thlic lap d~t duc:mg ccip v~ cae tieu chudn ky thu~t c!in quan tam.lC cOog vi¢c clio th1!c hi¢n khi n6i ccip h{1 cip.

den huynh quang . vA CHIEU SANG .ang di¢n dAn dl.ai qUl. Phy tal di.1t dAn dl.. quc..mg til di~n lip pha 220V.ChU(fJig 5 LAP £lAT MANG UIOI £lIEN DAN DUNG . M~NG £)I~N DAN Dl.anh.lng bao g6m cac thi€t bi di¢n m¢t pha nhu: .. Di~n ap cung ctfp cho phy. den huynh quang va. may dieu hoa nhi¢t d\>. lam mat. m .l di¢n.. Ph~ M~ng dj~n di~n cho cae tai di~n dAn dl. 10 suai. Cac duemg cap va dAy dAn c6 the d~t he.i XLPE bQc VO cach di¢n pvc.log va.mg bao g6m cae loc...t thOng gi6 va.n din dyng PhI] tai di¢n dan dl.. qu .lng dung cap va.! tiji chi€u sang. may bam Duae. mc.ai d~n di~n dung trong chi€u sang nhu den sqi d6t.Cac lo. ng dien dAn dl. . i nay. tai di~n dAn dl.). 1. Cae d¢ng cO di¢n dung trong cae thi€t bj di¢n dAn dl:lflg ngay nay chu ye'u la. Idp d~t cac dUOng dAy lo.at tra:n.i.i den di¢n (den sqi d6t. ngoai trai ho~c o~t ng~m trong d~t. cae may lc..lNG dan dl.1t ban.anh...J tai sinh hOl. ban Iil di~n va cae loc.. Mc. .mg IS. dt)ng co m¢t pha kieu tl..a tip cung ctfp pht. day dAn bQc cach di¢i! It!.. chfnh n~n vi¢c lAp d~t chit ye"u Ia. N6i t6m l . 6ng nh1{a d~t ho..lng ngay nay thuang dung cae dAy dAn bQc deh di¢n va cae dAy cap m¢t pha bQc each di¢n bAng nhl!a tdng hgp Io .. 159 . Mp di~n. cae den compact (d~n hi¢u nang cao). cae bloh dun nUbe nong lc.ang di¢n m¢t pha hc. §5-1. trong vach wang va tr~n trAn nha ho~c l6ng trong cac 6ng thep. phI......

la.i mau.. Tit h~p du dao du ehl. ho~c ap to mat t6ng eua nha day dan duqe d~t thanh tung nh6m rieng re d4t thea tnin ciia Uing tren theo duang di ngin nhat toi cac 6 cam va eae diem treo den (ding co the di dQC theo tuemg ngan caen hOi.t di~n (qu~t tdn. tren san vb. Vi~c ch9n sa do va hlnh thuc Hip d~t phl:l thuQt. ..it ho ngoai khong khi khOng eho phep d~t tren eac cae k€t clfu boing sat thep ma ph iii d~t tren c.. giiim duqc chi phi nhan cOng va chi phi kim IOlj.ac puli SUo xa dam va Day dAn d~t kin trong tuong. giam chi phi day dAn va gbim chi phi cac v~t li~u khac. Ib vi s6ng .nh.. So do vii phuong ph6p I£p d~t 11td.ie d~m M ti~n xac dinh so do di day khi dn sua chua).).. . Ib suoi. Vi¢c Hlp di.i qUlj. . De bao ve va d6ng elit ml.li ml. ). . qUlj. di. Day dAn dung day b9C each dien PVC. may slfy t6e..it dAy dAn ngam cho pbep giam duqc m~t sO' kho khan trong ·cOng vi~e. Day dAn di.Cac IOlj. noi com dien..dAn t6i lam ml. b!!p dien. vlio ca"u true cae phan Iii ella nha va m~t bang b6 tri thiit bi di~n trong nha. 6ng tnep ho~c don giiin 16ng trong cae 6ng gen each dien. 160 . De la"y di~n clfp eha thi!!t bt di d¢ng dung cac 6 dm dien 5 + lOA .nh.May bom nu6c.Cac thi€t bi dun n6ng (binh nong llj. a) Di!t ddy ddll Ilgam theo S(l do' hlllh tia Day dAn d4t ngam trong lUOng. tren tnin nha de dam bao my quan.Til llj.t ban . tren tmn thea so do hlnh tia (hinh 5-1) duaag day b9c eaeh di~n PVC ho~c caeh di~n cao su Mng trong 6ng tnep ho~c 6ng nhl. elip di~n eha cae thi€t bi nay thuang dung cac day dan b9C each 2 dien bang nhl!a PVC m~t ru~t hoijc hai ru¢t c6 ti!!t dien I + 6 mm tily thu¢c vao eOng sua"t ella thi!!t bi. So d6 nay eho pnep lap d~t dun gian.lch dien dung cOng tae. may di~u hba nhi~t d~. tren tnin nha M dam bIlo ch6ng am va tranh tac d¢ng clla hoa ehoft cho v6'i vua gaYtlen.n trong nh' Ng-ay nay thuang dung phuong pUp Hip d~t day dAn kin trong tuang ho~e tren san. lfm dien. ap to mat va diu chi. ban la. De 2.le vo b9C cach di¢n phiii duqe lOng trong cac 6ng nhl!a.

y din d."t nglim eung cip cho tirng nh6m rieng ci1c 6 cAm va diem treo d~n (hlnh 5-2) \J I .. thea trill cap cho IS cam day dAn c6 cAch PVC d. 6 dm. So d6 day dAn d .t trong phOng bEp vA phOng v¢ sinh.Hill" $-1... day dAn d4t trong 6nS IMp hoQ.t kfn theo tr'n va sAn vm ngu6n cung cap rieng re cho c4c dtn vii.. Hid $-2.c 6ng nhJ!B. So d6 day dAn d.t ns'm (kin) thea hlnh cia b) Di# ddy dtfn ngdm c6 cac nh6m cung cap cho cac d c&m rieng va cac ditm IreD d~n riing Cae da. 11" .ra thea t:r!n cap cho den . • ·_·_·_·r di~n day dAn ~ trong 6ng thtp h~c 6ns nh..KTLOO 161 .

Phuong phap nay duqe dung n'ng rai. 6 ca. . Sa d6 di day Idng Irong 6ng bo4c rni!ing nhl!3 d~t d/!. e . 162 .rn di¢n • _ DAy dAn clp di¢n cho 6 cam di¢n di slit trAn ho. . de sua chua va thay the khi xay ra eh~m eh~p song kh6ng dam bio mi quan nhu phuong phap d~t ngAm trong wang va tr!\:n nba.c) D{lt ddy ddn trong (j'ng trim ho{lc d{!t di sat Iran va men theo goc tilting sat Iran. > . trtin _ •_ Day din ca:p di~n cho IS ca. . tllt'mg. . .p d~t.I M thee csc gdc sal min vt. .5 m. Sa d6 di day 16ng lrong 6ng bo~c ming d4tt Slit trtin Cong tAc den nen b6 tri a dt) cao 1. nin nM bo4c di ngAm men Iheo lUang. ngu6n ca'p cho den vA IS cam lAy Ilr clic day ritng. . $ ~ Hi"" 5-3. de thi c6ng U.3 m M tninh am va do vu6ng da.2 + 1. Hinh 5-4. . . . : • II • Day dAn di sat IrAn Day dAn di dl gdc lUang vt. .m di~n nen b6 tri each nl!n ho~c san nha 0. . . .c di ngtirn thee slm.y khi cam di¢n cho cac thiet bi di dOng. .

dOng vA ph!n dO~ i:J d4u nh2inh reo cat 118 .lC thao I~p al/QC.3.tch re song song.KTlOO 163 .tn va c6 l~p cae do~n day xay fa hu hong ho~c sl! c6 thay th€JkhOng aoh hulmg tran Ian tOi 51! Uun day khac. 1) Ap to mat hay c6ng mc ta ng~t haicL/C (1 cl. De cap di~n cho cae tang Dba.tch re. m~ng dj~n mQt pha hai day (day pha va day trung Hoh) la'y re nhanh dttiJng trl.n trong nhi! MI.citn b6 tef cae thitt bi dong cAt va baa v~ (diu dao c.lCh USng va ditu nhanh reo Vi¢c dung cae h(lp n6i." day pha.!l:u chl.lD ca. D~ tranh danh lira cae m6i n6i do ti€p xuc khOng t6t n~n dung cae hQp n6i day ml. dO.IC auc.day con t<. ap t6 maL.IC I:rt!n day pha.le co cae m<.mg dj~n trong nh~ ph\lc V1.O di~u ki¢n cho vi¢c a a phan d0<. De ti~n cho vi~c lap d~t va sua chua khi c6 sl! c6 tr~n duiJng tIVe tdng va cae m<. Sa d6 baa v¢ d6ng vi~c de sua chua va bloh thubng cua cae dO<.tc bac v~. 2 cL/C ~t) + T 1 ~u chi ng~t trl. 1 thjtft b! pMn a~ trAn !:My trung Unh. • ~ Ap to milt hay cOng t~c ta ng~t hal cl. Hi"h 5-5. SCI do m~ng dl. h 1 ap to mat hay -OOng tl1c to ngl1t aon cl.l.I cho sinh ho~t Ill. So d6 dlIang It\le vA re nhanh song song mQt pha cO thi!1 bi bao v¢.lc ba 'pha b6n day tu 380/220V.t phan dO~l1 b6 tri a dau cac nhanh re n~u tr~n hlnh 5-5.). 1 thilt bi pMn ao~n I:rt!n day trung trnh .. cho de phong cling nhu ca'p di~n cho thi€t bhthttang dung duong tf!.

. cho clie thi~t bj di~n d~n vA e4c d elm sinh hOlj.Sa d6 c!p di~n cho den.mg c.5 mm" M..dm sltd~ng m8 m~chnhj4unhlft 18 8 ""---------- 14m va cae pt.t ~n va eni'" Si1ng.d. seS a.t hai den.5 mmt. Wh bi di~n Who COOg td cfI~n All 10 mat I&g 6~W~-----------f J . Sa dIS cfp di~n cho qu. va ng'l iI day pha..ch qu.~ .iI nha bIp.~ • • • '~--____ vr----J"~---v"--'-~' M. tift d~n ddy dAn 1.Ong 6 c6m eno may g~ 6 cdm choi)4P Mfdl sWllrung tam Hi'" 5-6.t di dQng §5-2. Sa d6 dOi n6i den k6p dung cbng tac hai ngii d6ng cAt t~i mQt di~u khi~n d6ng . 164 V! tri d~ .ic sau : 1.ch c6c /5 cdm fiAt di$n 2. ngoAi SO' deS thbng thU'O'og con sir dt. qU':\t va c.t trlln.ic 0 cAm c~p di~n cho cac thi<!t sinh ho~t cho tr~n hlnh 5-6. sa £)6 M~CH £)I~N CHI~U SANG SO' d~ D~ mAc di~n cho cac d~n chi~u sing trong nbA. budng '-~-----~ B60 .

1 1 I T () I ~ . 16S . So dO mAc den chitu s4ng xliU chu6i chitu sling c4u thllng. T Sa d6 khai iIi4n I SCI 0'6 ki6n true . ~n mac n6i U!p Hillh 5-8. 3.SCI 0'6 khai tri&n il.L. a a vj trC Day c6 th~ tAt . So d6 mAc den chie"u s4ng n6i tiep vi song song.lng den tIOV mAc vao sa.c den n6i ti(p khi Slr d1.. 1. m~ch 220V vt. So d6 mAc den chi(u sang xau chuOi dung d~ ddng thai b~t dng cho d~n vi tri khat. Sa dO dong dt hili den b hili vj trf kh4c nhau dung mOt cOng tAc hai nga. I 2.. mllh 5-7.d6 mAc den song song khi den c6 cung di~n ap.: mllh 5-9. J *- « 'f c. So do mA.

Ht"l1 5 -11. L I I: GOng tac 5:T~cte f r~==. Htnll 5-10. So dO mac den huynh quang va den c6 kbf £l~N HUYNH QUANG C6 cuQn cam dung d4 ~n ~nh (Chan lut1 slillU.4. So dO ngat m¢t m~ch b hai noi khac nhau.:=~:===~ Hinll 5-12. Sa d6 mac d~n ca:u thang dan gian 6. Sa d6 mac d~n huynh quang vA di!:n c6 khf C6 6n ~nh bAng biAn IlIp lif ngau tcr lim (CMn iutl ki~u may biAn IlIp) 166 . Sa dO mac den c.1u thang dan gilm . So d6 ngat m/)t mll-ch 0 hai vi tri 5.

c c6 jjnh eLY. £)6 £)I~N CUA MOT SINH HOAT DAN Dl.ING sa s6 THI~T B! £)I~N 1. tdn hao c6ng sullt b r6 to lon. Qu. Cac d(lng co c6 vong ng~n m~ch it dung do cosCj) thllp. KD Hinh 5-13.2 (fen hu-ynh Quang : so (16 kep tI ~ ~~--. mlly b<lm dltn Ngay nay qU"!-t di~n va may bam di~n phl..l khOi d(Jng. kha nllng qua tai thllp. Sa d6 mic den huynh Quang vA den co khf §5-3.J LV KO - c" bJ LV c. D(lng co m(lt pha c6 - t~ khcri d(lng cho tIen hlnh 5-13. Sa d6 dau W khOi dt>ng a) t~ mA.---~--<----£)~N co KHf ~----------------I • • T: mlly biAn ap Ilr lim n6i (J~ Hinh 5-12. b) II. c" . m6men khoi d(Jng k6m va kh6ng dn din~.1 dl~n.lC vl.! c6 djnh C LV vii tg khai dQng C KD 167 .lng thuang dung lo~i d(mg co di~n m(lt pha c6 tl.I cho sinh hO'"t dan dl..

1JF Trong d6.5 + 3)8 = 20+ 24 MF + Di¢n ap ella t\l: Udme = (1.ella stato sao eho sinh ra m¢t tit thOng l~eh voi tit thOng ehinh ml)t g6e 90° va dong di~n ehl.lY trong eul)n khbi dl)ng l~eh .600 Idm U . de dinh t1. Cul)n khbi dl)ng d~t trong ml)t sO ranh . Idm dong di¢n dinh mue ella dl)ng co.l di~n lam vi~e: 1. Ty khbi dl)ng chi dUQ'e d6ng trong thai.ly trong eu¢n dlIy lam vi~e m¢t g6e 90° di~n (l~eh v~ thai gian) tl. dung thea t1.llam vi~e: Gia tri t\1 khbi dl)ng dUQ'e :de dinh g~n C KD = (2. TV di~n e6 the mile cO dinh gQi la tv ngam hay tv lam vi~e.v6i dong di~n ehl. may nen khf ngoai t\l tam vi~e (CL y) m!e cO dinh con m!e them ty thu hai song song voi t\llam vi¢e gQi ta t\l el10ng bue hay t\l khbi dl)ng (CKD) de tling kha.y: eu"n lam vi~e (LV) va eu(m khiri d(mg (KD).15 + 2.2)U Vi dV. Gia tr~ ty tam vi¢c e6 the de dinh gAn dung thea eOng thue kinh nghi~m sau: C Ly ~ l. DOi voi cae dl)ng co khbi dl)ng n~ng n~ nhu may bam.}.14A + T1. Udi~n ap ella 11161 di~n mAc vao. ThOng thuOng K la tic!p diem d.D¢ng co g6m hai eu¢n dA. A.1600 220 = 81lF + T\I di~n khbi dl)ng: CKD = (2.2)220 = 250 + 484Y 168 .14 C LY = -.l' dl)ng ng!t ra nha eOng tAe K. V. nling khbi dl)ng ella dl)ng ca.l Hlm vi¢e va t\l khOi dl)ng mAc eho d¢ng co 1 pha e6 eOng suift 250W di¢n ap 220V + Dong di~n dinh mue ella dl)ng co: IdmD =- 250 220 ~ 1. khi khbi dl)ng xong ty dUQ'e t1.t trong role khiri dl)ng (role dong di~n ho~e role di~n ap thft'p). gian khOi dl)ng.5 + 3)CLV Di¢n ap dinh mue ella t\l tinh theo: Udmc 1'::1 (1.lo l~eh pha tl.15 + 2.lo nen mOmen khOi dl)ng d¢ng ca.

+ ChQn tl. . 169 . til I~nh c6 chuc nang giOng r"--J. . day dan.. b) . nut a:n xi da. dang c6 di¢n. 3.i. thilt bi di~u khi~n blln tl/ dQng. Dong co mlly nen c6 m(lt role khbi dOng va bao v¢. role khai dQng bao v¢. 4. 2 6 2 6 7 r. Sa deS nguyen Iy til I~nh Minsk. a) .. .o v¢. y ..cAch di¢n ra't dam baa. dQng ca may nen. Trang bi di¢n trong til I~nh g6m c6 m(lt d(lng co may nen.. day di¢n tro lam a:m vo til M trAnh dong bang Jam dinh cUa til.--. cac thic!t bi duqc mac song song vAo m~ch ngu6n bang cAc he)p da:u di¢n. den tu III-nh. .'II' I ________:..tnh hoi. Day di¢n dung trong til l~nh la lo~i dAy c6 dQ tin c~y ta't cao.mg va khac nhau v~ mJ!. a) til Minsk 16 vA 16C...-t----. 6. Sa deS dO'Il gian cua tu h. .JI T·110 L Va t~ Thermostat nhau c6 so d6 di¢n gi6ng nhau. . dAy dOi.t b3. TA't ca cAc so d6 c6 tM them cAc Hillh m~ch cho qu"t dim ngU'ng. m(lt thermOstat de di~u chlnh nhi¢t dQ bu6ng l~nh va..: nA'p dft r---------.. Co khc1c nhau chi khac nhau v~ role khbi d(lng duqc su dl.75 mm ..c da d~t chc! de) nhi¢t dO nao d6. 8. So d6 til l{lnh Minsk cho tren hlnh 5-15.-j-tr''J:c. 2 roe)t dAy dan li\ lo~i day nhi~u sqi va c6 ti!!t di¢n 100 hQ'n 0...Tu I~nh F==i=::. 7. 2.l: C LV = 8 I'F C KD = 251'F U dmc = 500V PTX·K R~e KD·BV 2. '" 0 0 ~ NOt cl V~ co biin. S. b) til Minsk 16A vA 16AC I. mQt den chi!!u sang cho til. qu"t dan bay 5-14. I~nh cho tren . c()ng t£c C1ra. hQp di~u chinh nhi¢t dQ. DQngca may nen Set d6 dQ'n gian cUa til hlnh 5-14. . dang xa dA hoi. dAy ba ruQt co. den bllo til dang ha~t dQng. 4 5 Hillh 5-15. phfch dm.

~:.6 xi da ban t. Sa d6 xi..li tra v~ chI! d~ lam vi¢c blnh thuang. dii bAng tay nghia ta phai a'n I~n nut Xli da.n xli da ban tl. Van di~n tfr se ma.lnh xa da ban tl! d~ng bAng hoi n6ng cho tr~n hlnh 5-16. hoi n6ng khOng vao dan nglIng ma di tit qua van di¢n tfr vAo dAn bay hoi pha tuye't bam tr~n dan. van d6ng l~i va may l~nh ll.:. ke't thuc qua tdnh Xli dei..'-'II· . Phren ~m d'¢ng co A~C 1------. Them6stat COng ~e ella Hinh 5-/6. ThermOstat r .______J ' L1 .ROle ktJai d'Ong Nut an r-( 1·1I ---------1 L .l! d~ng bAng di~n tra cho tr~n hlnh 5-17 ' ROle bllo v~ d'i~n D. Sa d6 Xli dl1 ban tl! dQng bang dAy di¢n Ira 170 .So d6 tu ll. da ban II! dOng bang hoi n6ng d~ng BAt d~u xa.So ". co may nen khi vAn lam vi¢c.l'd(lng sf.i.. ___________ _ H¢p aau Phfeh c4m vao ngu6n va xa d'lI day HilJh 5-/7. b¢ cam bil!n nhi~t ella bQ phl!..: .rr==::::.y Ira r. . Khi nhi¢t d¢ dan tAng l~n bao hi~u d§ Xli da xong.'il r--r-'. ngAt dong di¢n dl!n van di¢n tfr.

Ngu6n di~n mt)t phi. an nut tra I~i vi tri CD vtt may l~nh I~i ho~t d¢ng blnh thuang. (lam mat).Omg suai Ifm) qu~t hai t6c dQ c6 tl! lam vi~c hlp c6 d!nh.lng trong ra:t nhi~u lo~i tu l~nh khac nhau.y di~n tra duqc sir dl. may l~nh ch~y (di~u hba y€u). dt)ng co may nen c6 tl.Qu~t ye'u. da ban tJ! d¢ng b~ng da. may l~nh kh6ng ch~y . may l~nh ch~y (di~u hoa diem cua may di~u hba nhi~t dt) la qu~t gi6 c6 hai ca:p t6c dt). Qu~t m~nh.1.Role khai dl)ng dt)ng co may nen ti€p di~m thuang d6ng).TI! lAm vi~c bl) pMn lil role ap tha:p c6 va t1.y di~n tra d6t n6ng dan bay hoi duqc d6ng I~i.1.l khOi dl)ng cua dt)ng co may nen. cua dl)ng co qu~t. tin hi~u nhi~t dt) daD bay hoi se bao v~ de k€t thuc qua trlnh xa da.t de} a) May dUu hoa m(Jt c~c So d6 cua may Thi€t b! g6m c6: di~n di~u-hba nhi~t dO ml)t CI. Khi da dii tan he't. a 3. Qu~t m~nh.khOi.Sa d6 d.TI! lam .Role bao v~. Sa d6 nay chi co them m¢t nut a:n xli da.1 lAp c6 dinh. May dieu h6a nhi. tl. m~nh). di~u (d~i va 11! dOng cua may hba nhi~t d¢ ml)t chuc nang di~n . Khi a'n nut.lC cho tren hlnh 5-18.lam vi~c Hip c6 djnh va tl. . m¢t dAu duqc n6i trqc ti€p vtto dd:u cul)n lam vi~c ~~oo~d~oo~~~mh~~~~~_ D~c 171 .Th~rmostat (rale cam bie'n nhi~t dQ) de di~u chinh nhi~t dl) trong phbng. . D6i v6'i may Qu~t ho~c num xoay de vi~c: di~u chinh di~u hba ml)t chuc nAng c6 cac ch€ d¢ lam I~nh y€u.n cho cac lo~i maY'di~u hba nhi~t de) me)t chuc nAng (chi lam l~nh rna kh. May di~u hba nhi~t d() c6 mOt bl) mit ba:m cac ch€ d¢ lam vi~c khac nhau. da c6 the rieng cling c6 tM nam chung trong thermostat. N6t a:n va b(rph~n cam nhi~t k€t tMc qua trlnh xii. Sa d6 hlnh 5-18 la sO d6 co bii. m~ch di~n cua d¢ng cO may nen b~ ngat vtt m~ch di~n cua da. d¢ng chi dong vtto khi dl)ng co kht'Ji dOng va cat ra 11! dt)ng khi dl)ng co khOi dl)ng xong. may kh6ng ch~y (lttm thoang). vi~c .

4 cho may I~nh LOW FAN chi c6 1 . • •• _ ~ R ".2 duqc n6i bj ngAl.X 15 clic dau nOi ki!u g6c.ly IOc d¢ Ihilp.y ·ONG _ _ _ _.d:iu chung cua cac cu¢n kht'Ji d!)ng vtlilim vi~c. qu~t ch~y 1 .. XJ7 .'~10C----r.1. XIS .1c mAc vao d¢ng co rruiy nen khi. dOng. C 1 . qua cac d~u day 2 .olstat 20V. S . K .ddt cu¢n Urn vi~c. E . .clic d:iu nOi ki!u trl. tl.l lam vi~c dtn." IIhllI d(ong 6Qng 00 dOng co oMy ro6n QUIiII C2 £10 x2 £)6 xiS C x17 <tt::b " 1~ _ T 4 .. :='~. ~u 4 duqc n6i vao d(mg cO may nen khi. Sa d6 nguy~n 19 may dieu hoa nhi~t dO A . M . . £)o)nil co milIy n6n Hid 5-18. X 19 .c:r . ng..U DAy no'. xl3 3 A VO.l1 chl. DO "'" xanh l4I ca ". CO C1 S aU~T {~: y.N6i m~ch I .therml'. 1 '" £)1t:U I ~ HOA{:~ Y'U -.'""~'--__1~ l~.. Khi v~n num: OFF . qu~t ch{ly vai t6c dO ch~m. m~ch.cOng tic cua bang dieu khien.Lj-I -~~f'i'. X 4". (R) .l\ll~m vi¢c c~a dOng co may nen vtl qu~l.11. therrn6stat E (role dun bi€n nhi~t ) dugc mAc n6i ti€p vito m~ch nay. Role di¢n lip.d:iu di qua cu!)n day pt.cAc dAu n6i Ihang.rule bao v¢.3 l~nh ho~t d¢ng. .d!)ng C(1 may nen. (c) . (S) .y phl. 12A.1 khai dOng cua mliy nen 75 ).IF.!. F .phIch cam.role di~n ap d! khai dOng may nen khf.l khCri. di¢n tro lOOkr. Xl'" X3 . X 16.l nen 1 . m~ch LOW COOL . C2 .b¢ num di~u chinh ch~ dO lam vi¢c.e. tl.::. (C2) • s ning . 172 . di~n ""n ca UUI --\ v_" ~T~ R £Ii4on trO T.dong co qUl.dAu cu!)n khbi d!)ng (c2) .n6i t6c d¢ tha'p. t6c dO cao va n6i m~ch may HI COOL.lt.t ± 10%. role bao v~ F...ta't qu~t ch~y ca cac m~ch di¢n d~u ngat.I qU1.4 cho may d¢ng._. N6i m~ch 1 -: 2 vi dong di¢n l~nh ho~t ch~y qua cuOn da.is cam.3 vao t6c dO ch~m va nhanh cua qu~t.

.. RECEWER d~ va cac co c:fu cam bi!'!n nhi¢t . t. 173 . M dong cAt m .i nay bao g6m hai kh6i : . m<1y ll... di~u + CUa thu nMn tin hi¢u + Cac ro Ie bao v~ khien tir xa vA hien thi (DISPLAY.. .t lam nhi~m v'~ th6i khOng khi n6ng ra ngoai tim nhi~t cho dan ngwg t~... d~ng tu (Magnetic contactor). nh tir dan bay hoi vao trong phong de di~u hoa nhi~t di? va tam mat.!u hoa cua hang "Carrier" My cho tr!n hlnh 5-19 va hlnh 5-20. ... .. t gi6 l. y t6c d~ cao.Ngoai hai kh6i chinh tr~n con c6 h~p di~u khien tir xa c:Un tay.dieu chinh (STM) . . + Di?ng co bu6'c dung. lam mat va lam thoang cung nhu hien th! dugc c<1c chuc nAng cai d~t dugc nhieu hem rna thOi... Cac may dieu hoa lo.t ch . ch 1 ...t (Fanmotor) con b6 tri khOi. .. qu . ch. ..t dan bay hoi (FCU) d~t trong phong th6i khOng khf l. gu.ch cac dQng co may nen khi va.. lam l.... Sa d6 b6 trf lap d~t va cac khoang c<1ch t6i thieu t61 tuang hai ben va phfa sau cho tr!n hlnh 5-21. chi kMc m .i hai c~c cua Nh~t va cac nu6'c kh<1c cGng tuemg tl!. b) May dieu hoa co hai kho'i (hai Cl!c) May dieu hoa lo...ch dieu khien thl!c hi¢n dugc them nhi~u chuc nang hem v~ t6c di} thOng gi6... gu . dan ngung t~ va gu . di~u khien chi'!_di? (CONTROL PCB ASS'Y). t dan ngung t~ (COU). kh6i nay d~t ngoai nha.lnh bi ng4t m .ch PCB AS). nh. Tren m~t hi?p c6 cac nut :fn de ra l~nh di~u khien man hien thi nhi~t d~ va thai gian d6ng cAt dugc :fn dinh.. Kh6i nay g6m c6 cac b~ ph4n chfnh : + Di?ng co gu . .. . Trong kh6i nay ngoai d~ng cO may nen khi (Conpressor).... + Mlmg m ..HIFAN chi n6i m . .nh vao phong (IOFM) .. TruOng hqp di?ng co m<1y nen khi chi c6 m~t t~ lam vi~c hay m~t t~ khOi di?ng th'i each d:fu day chi thay d6i a ph:tn d:fu di?ng co may n6n..3 qu .Kh6i thu nha't la kh6i qu . ch di¢n va c<1c ra Ie bao v¢ m .Kh6i thu hai la kh6i may n6n khi.. So d6 n6i di¢n cua kh6i d~t trong phong FCU va kh6i d~t ngoai nba COU m<1y di.

It QuoiI! vao ph6ng Kh61 QUoiIt dan loiInh Khai nglfng t\l Phleh ellm dAy lam vi~e Sen sa cam biEn El¢ng ea bllOe ah1u khi4n QUilt dan nglfng t\l May nen Varistor oxit kim 'o\'li May bl~n ap Cam biEn nhi. FAN MOTOR FCU: FAN COIL UNIT CDU: CONDENSING UNIT PSC: POWER SERVICE CORD HS: HALL (RPM) SENSOR STM: STEP MOTOR ODFM: OUT DOOR FAN MOTOR COMP: COMPRESSOR MOV: METAL OXIDE VARISTOR TRANS:TRANSFORMER IDC TH: INDOOR COIL THERMISTOR RA TH: ROOM AIR THERMISTOR Rale bao v~ Ho:>p al1u n6i Chu Ihfeh Bao v~ rale nhl~t Gil1e nffi T\I al~n ella QU!.1) Kh6i d~t trong phung .t khOng khl trong phong Hlnh 5-19. So d6 n6i di~n dfln I~nh d~1 Irong phOng (FeU) 174 . TP: THERMAL PROTECTOR CN: CONECTOR EC1: FAN MOTOR CAPACITOR IDFM: INDOOR.53G18/53G23 SOD6N61DAVKH61 D~TTRONG PHQNG (Feu) LEGEND K: RELAY TS: TERMINAL BLOCK.t dan l\'Inh Cam biEn nhi.

diJ..\J X1 ~.'..-..I qU(l. N'... •• Ch6t n61 Gat (CDU) H(lpn61 L N YI -. Khol 17(1ng III May nen TI.+ Nau j...115-20...1 Bao v. II ""rA1 L1( T~".. Sa d6 n6i di~n kh6i dIm ngllllg ty. G .2) Khoi d~t ngoai nha • 53Gl8/53G23 sa n6 N61 DAY KH61 NGUNG TV nAT NGoAI NHA (CDU) FCU ) -'-'-'-'~'+'~'-'-'4'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-' .1 Wing Cam h I A1 T1 o~ 1T2:1 MC"" OlP '" \ TV ~2(3) V . TI. Don ~~ ''''''' May nan "" Tring LEGENp T8: TERMINAL BLOCK MC: MAGNETIC CONTACTOR COMP: COMPRESSOR CMC: COMP CAPACITOR FM: FAN MOTOR FMC: FAN MOTOR CAPACITOR TP: THERMAL PROTECTOR OLP: OVER LOAD PROTECTOR PSC: POWER SERVICE CORD ( R /.- i ~ ! ~Neudung .r:J·· .. ra Ie nhi. ..I 17ij)n may nen £I(lng co qUlilt TI.-. '-"r.... ..L .-. 175 Phfch cdm dAy Itlm vij)c Hi..I ct¢ng ca qu....-..t ngoi'li nhfl (CDU) ... H9P n6l fI'TNTy'l N~ (C)i G \U) chlSl n6i 17tft ( N~ s1t dyng rpsc~·····"'.-. qua lsi ..t Bao v. S '-- id :7 QUCilt Com CM Ihfch HQp I7liu net.inh i .._.. C (ntfu dung) ~ 4 GI'cn6i T.J \.'..1 FMCI "'" L1 B60~quAtAl r H.

45 5.62 8..'T ellA MAy Dliu HOA "NATIONAL" Trong Kiiu ---. KH61 TRONG PHONG CI...22 0.72 35 46 . ------------.7 1.0 35. 3. KIch thl16c b6 trl cae khcSi trong vlI ngoAi nhA cUa may Bdn.67 8..lC cua hang "National" Nh~t KH61 NGOAI NHA o 0- V- vModel (kiiu) 5307/5309/53012 53018/53023 A B i~ c 660 800 di~u o o " .o Trong pMng Ngoll.0 492 .22 0.63 35 45 2.NgoAi Trong (0Bfl7725) NgoAi Ngu6n di~n llun vi~ ~ng suKII~nh DOOgdi~n phong nhA pMng nhA CS-C70KC KF-2OG KF·20W CS-CIJOKC Kp·250 KF-25W CS-CI20KC KF-34G KP-34W M"tpha kW A kW Cooling COng sulil vlI.0 26..!u boa hai Ban cho trong bang 5-1.73 8.." (mmJ 0 218 300 390 508 ' 250 319 Ma Hid S·21.05 3.'I I.Cac thOng s6 cua m~t s6 may di..0 MOi chit lam Jlplh Kh6i hrqng Kfeh eo KhcSi lrong phong Kh6i "goAi nhll Kh6i lrong phong R"ng x DAy x Cao Kh6i ngoAi nhA Nhi¢1 ~ mm mm 799xI75><290 799xI75490 799xI75x290 780x245x480 780445x480 780x245x505 lAm vi~ "c 543 176 ...1 0.0 29.4 0.i nhA NLnic 6n Khong khf lulln ehuyen Kic!'u Kh6il~g dB(A) dB (A) 2.22 0..0 432 .50 3.g 5-1 THONG 86 KY THU'. --------_ ...18 39 48 m'/h kg kg kg 432 .

D4c diem cua m~ng tum di~n dan dvog va cae giai pbBp lIip d4t. TIm hieu va nhQ. l~nh va may 177 . 4. 2.lc.n hi!!t cae sa d6 n6i di~n cUa may bam. may dieu hoa nhi¢t dQ 10lili mQt CI.]C va hai cl.cAu H61 ON T~P CHIIONG 5 1. 3. Cae sa d6 mAc den di~n. sa d6 mac di~n ctiu thang va mAc den huy-nh quang. 'Sa d6 n6i di~n cua m~g lu6i~ di~n dAn dllD&:-phAn tich IlU nhugc d~m.

........ 38 § 1-10.... ' 36 § 1-8................. Bel lfi day dAn Iren eQt... .................................................... 5 s6 ky hi~ll thubng dung . T DI~N ni~m § 1-1.......... 32 §1-6...................................... 39 § I-II......................................................................... Trang b~ neli dilt........ May m6e..................!...Ml.......................!........................... 37 §1-9................ :............ 40 C......................... 76 C........... Khocing each giil'a cac day din toi m~t d(t . 7 §1-3........! ki¢n ............................................................................................77 178 ............. SIl' va phI........... CQt di¢n .... 4 Chuang 1..................................................TCLl........................... .............................t............................... 75 §2-6......... ..tiP du6"i I kV... Dubng day di qua cac viing d~ bi¢1 va giao cat v6"i cac d6i tUQn8 Wc ............................... KIJlN (8 ti€t) TRue vA KY NANG CO BAN v~ KY THUAT LAp O....................................... M~t chung v~ kg thu~t lAp d~l di¢n ................. 49 §2-3... 66 §2-5.......................au hdi ()n t~p chutYng 1 ...................................................................................... Khlii §1-2........................... CAe cOng ttiuc thuemg dung trong tiob toan ......... dl.............................................................3 ......... LAp d~t day din ..............................................................................!ng Cl................. Day din va day ch6ng s~t ............................au hdi (In t#p chuctng 2 . 27 §l-S..... V$t li¢u ..................TC Trang Ltli giM Muddu thi~u ...t.......................................... Ky thu$t an loan lap d~l duemg day .............. D¢ chOn sau ella cOt di¢n hlll.............lt HANH LAp O................ 45 §J-2..................... 32 § 1-7..................... 57 §2-4...................................................................... Dua dUb-ng day vao v~n hanh .......... ...... :... cae d!nh ~ghia vAyeu e4u k)' thul).................... 20 §1-4........! va d6 ngh~ dung cho Up dl)....................... T OOONG DAY TR~N KH<'lNG (10 titt) §I-l................. THl.................44 Chuang 2.............

. 177 179 .............p chllC1TJg 4 ....... Sa............. KhAi ni¢m chung v~ lAp d~t cAp .NG LUdI DItN DAN DI)NG vA CHitu SANG (8 tie't) §5-1........................................................... 87 §3-3... 158 Chuang 5. LAp D!T M............. Sa 46 di¢n cua mQt '......... 106 Chuang 4................. 96 Call hoi bn ttJ................................. ..................... 167 chllC1TJg 5 ......lng .... LAp D!T M.................................................. 93 §3-4........p chllC1TJ8 2 ...... D~t dubng cAp ......................................................... KhAi ni/}m chung §4-2...Call hoi on tq............................ ..................... Lila ch9n tie't di¢n cAp ....d6-m~ch di¢n chie"u sAng .............li/}u co b8............................................... 78 §3-2.......................06 Lhie"t bi di¢n sinh Cdit hoi t5n t~ dan dl....................M~gdi~ndandl.............................................................................lng ...................................... 107 di¢n cOng nghi¢p .............. N6i cAp trong cac hc}p n6i Clip va hl)p dd:u cAp (ph~u cAp) ............................................................... 164 ho~t §5-3..... ................ 159 §5-2...... Up d~t m~g v~ m~ng di¢ri cOng nghi/}p ................... 113 §4-3....p chlfUllg 3 ....................n vA ph~m vi IhIg dl:mg cua cAp II/C ........... IJ2 Cdu hoi t5n tq.............................. ........................ TH!JC HANH LAp D!T DUClNG DAy cAp (14 tie't) §3-1.....NG DItN CONG NGHItp (20 til!"t) §4-1..................................... CAc s6.... 77 Chuang 1...

H6 Chi Minh).ln xong va n¢p IW ehi~u thong 9.2004. Q. .000 eu6n.Chju trach "hjrm xuat han: Qil tich HDQT kitm T6ng Gilim 46c NGO TRAN AI Ph6 T6ng Gi'm 46c kitm T6ng bien t~p vO DUONG THl)Y Bien t<)p n~i dung: Bin MINH HItN Bien tr. kt16 16 x 24 em tQi eOng Ty eel phdn IN KHANH H¢I (27 Hoang Di~u.4 . So' ElKKHXB: 1750/CXB-159.ip taj han: NGUY£N THj HI~N Trinh hiJy hla : QUANG TUAN SUa han in: THANH TU Chioon: MINH CHAu GIAo TRiNH KY THU~T LAp f)~T f)1~N Ma 56 : 7K5!!T4 . Gi6y TNKHXB: 1699/GPTN e6p ngay03.B.Tp.2004.KHO In 1.

. TP.t 99t kim r~i tu- Nguyen Dinh Thtlng DJng Van Dao Nguyen Hong Thanh Phan Dang Khai va Van Tam Nga H6"ng QUcmg NguylJn Van Hoa va QuangH6"i Tmn TrQng Minh Nguyen Viet Nguyen Nguyen Thanh Tm. Nguyen Thi Xuan fuy Nguyen Tat Tien. Dj~n dfm d~ng va cong nghi~p 6. Mmh."D J Giu: 14. -- l'1j~lj~~iI1ili1J1fill!! . Dung sai r~p ghep va ky thulflt do luang 19. Co ky thu~t 15.rillA hi Indmg hoc 'f dia p/IIUftlg /lOlic «(I(' ("ira /ulfig . Ve kithu~t 17. S7 Gang Yo. f)1I .lch di~n tll 14. TP. Ha Noi.237 Tay S(III .Inch .I/o Ch. ltng d~ng) 21. Thai Vinh HiiJn Nguyen Viet Nguyen Df[lng VJn ChUYf. Ky thu~t so 13. may no 20. 15 i\'l{uyen Chi Thllnh .Do luBng cac ~j luqng cfl~n va khong di~n B. "------ 231 l\'guyen Vlill Cu· Quan5. H'.INTERNATIONAL GOLD STAR FOR QUALITY TiM DOC GIAO TRiNH DUNG CHO cAc TRUONG DAO TAO HE TRUNG HOC CHUYEN NGHIEP CUA NHA XUAT BAN GIAO DUC 1..wwh cira Nha . Di~n til dan d~ng 12.800cl . DO Xuan Kinh Nguyen Thuc HiJ Nguyen Tien LuBng B<l1I doc co l/it lilll IlIIm Ill! cac ('()III: I)' . KTthu~t m<. Ton.800 Vt-. Unh ki~n di~n til va ling d~ng 11. .It Tmn H{JIJ Que' Hoang Tung Ninh DUI.will hdn Gwo due 8/ Trail HlfnR lJt!(J. Co sCi ky thulflt d. Ky thu~t rlip d~t di~n 5. May di~n 4. Ky thu~t di~n 3.""ang. An toan rao d9n9 16. 210. Cung cap di~n 7. V~t Ji~u va cong ngh~ cO khi 18. 25 Han Till/yen. An toim di~n 2. 23 Tralll{ TiclI. Cong ngh~ han (Ii Ihuyet va. Ky thu~t sUa chl"ra ot6. Ky thu~t dieu khiin d9n9 co di~n 9.! DOSanh Nguyen The'D<. Di~n cong suat 10. 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful