UBND THANH

xi\.

PHO HA NOI

LIEN SO: xAY DVNG-TAI

CHiNH

vrsr

CONG HoA
no: CHU NGHIA
DQc l~p - Tl,1' do - Hanh phuc

NAM

Ha Nc;5i, I1ga)! J 5 thong 6 nom 20J J

S6 02120111CBGVL-LS

C.ONGBO
GIA VAT

LIBU

XA Y D1jNG

Can cir Luat Xay dung s6 16/2003/QHU

ngay 26ll1l2003;

Can cir Nghi dinh s6 112120091N:D-CP ngay 14112/2009

cua Chinh phu v~ quan

ly chi phi dftu tu xay dung cong trinh;
Can err Nghi dinh sf> 124/20071N:D-CP

ngay 3117/2007

cua Chinh phu vequan

ly

v~t li~u xay dung;
Can cir Nghi dinh s6 12/2009/N:D-CP

ngay 12/02/2009

elm Chinh phu v~ Quan

ly du an d~u tu xay dung cong trinh;
Can cir Thong tir sf> 04/2010/TT-BXD
ngay 26/5/2010 cua BO Xay dung huang
dfrn l?p va quan ly chi phi d~u tu xay dung cong trinh;
Can cir Quyet dinh sf> 02/20 lllQ:D- UBND ngay 10/0112011 cua UBND Thanh
ph6 Ha Noi ve viec Quy dinh mot sf> noi dung quan ly chi phi dftu tuxay dung cong
trinh str dung nguon vf>n nha ruroc do UBND thanh ph6 Ha NOi quan ly;
Can cir van ban sf> 4908/UBND-KT
ngay 30/6/2010 cua UBND Thanh ph6 Ha
Noi v~ viec tang cuong quan 1y gia tren dia ban Thanh ph6 Ha Noi;
Lien sa: Xay dung - Tai chinh cong bf> gia v~t lieu xay dung (chua c6 V AT) Quy
II nam 20 II nhir sau:
1. Gia v~t lieu trong bang cong b6 gia vat lieu xay dung ducc xac dinh tren co

So'

khao sat mat bang gia tren toan dia ban toan Thanh pho 1-1aNoi, 1£1gia trung oinh d0n
chan cong trinh tai thai diem cong bf>
2. Bang gia vat lieu kern theo cong bf> nay la cac 10(;1i v~t lieu ph6 bien, dat tieu
chuan, lam co
trinh.

So' tham

khao trong viec l~p va quan 1y chi phi d~u nr x<iy th,fng cong

3. Chu d~u tu va t6 chirc nr van khi su dung thong tin v€ gia v~t '1i~'d~t?p

va

quan ly chi phi dftu tu xay dung cong trinh cftn din cir vao dia di~rn cua cong ,~frilr, dia
diem cung c~p vat tu, kh6i hrong vat lieu su dung, muc tieu dfru tu, tinh ch~t
trinh, yeu du

thi~t k~ va quy dinh ve quan ly ch~t luong

~uacong

cong trinh (It xerit)_¢l, lira

Mi

chon 10(;11 vat 1i~u hop Iy va xac dinh gia v~t li~u phu hop gia thi tnrorig, dap
g muc
tieu d~u tu, chong thih thoat, tang phi
'" .
Chu diu tu phai 110an

tO~U1 chiu

trach nhiem khi sir dung gia v~t lieu tf~g

quail ly chi phi dau tu xay dung tbeo thco Nghi dinh s6
ngay 12/02/2009 cua Chinh phu v& quan 1)1 chi phi d~lrtuxay -dung

b6 nay, chiu trach nhiem

112/2009/N£)-CP

cong

cong trinh va theo dung cac guy dinh hien hanh.

4. Trang bang gia v~t lieu kern theo cong b6 nay c6 mot s6 chung loai v~t li~u

nr

chua c6 chi phi van chuyen d€n chan cong trinh, chu d~u

din cir theo cac quy dinh

hien hanh d~ tinh gia van chuyen d€n chan cong trinh.
5. Truong hop cac 10~i v~t li~u c6 gia bien dong 16'n(ca tang va giam) so voi gia
cong b6 cua lien So', Chu o~u tu c6 trach nhiern di@u chinh theo quy dinh hien hanh va
kip thoi phan anh thong tin v~ S6' Xay dung Ha Noi.

ur, don vj tu v~n t6 chirc khao sat, xac dinh gia v~t lieu dn luu )':
- Cac chung loai v~t lieu ducc sir dung phai dap ung quy dinh theo Nghj dinh s6
124/20071NB-CP
ngay 3117/2007 cua Chinh phu v~ quan ly v~t li~u xay dung va cac
quy dinh hien hanh v~ quan 1;' v~t lieu.
- V~t lieu phai dap img cac tieu chuan hien hanh v~ k9 thuat, ch~t hrorig phu hop
voi h6 sa thiet k€. V?t lieu sir dung phai c6 chirng nhan hop quy, cong b6 hop quy theo
6, Khi chu

d~lI

quy dinh hien hanh.
- Thong tin gia cua cac loai v~t lieu phai tir nha san xuat hoac nha cung irng c6
gi~y phep kinh doanh theo quy dinh cua phap luat, gia cua loai V?t lieu phai dam bao
phu hop gia thi tnrong tai thai diem lap.
Trang

qua trinh thuc hien, neu co vuong

ve Lien

mac d~ nghi phan anh

so:

Xay dung - Tai chinh d~ xem xet, giai quyet theo quy dinh .I.

SOxAYDl/NG

KT.GIAM
BOC~
"..--:-:j'(!, .. ,' GIAMD0Y:

R •.'"

»/
~

l'

~.

,:/

.

,

-

_-----

,.',:,x A ~
~.\~Il

.~ :>

______
-- Ph~ng Thj Hang Ha

'.,.

." '/'.,.
..•••.•• 'f"

Sa

\. \,'

Dt,!g! (., .-: ,
i

'

s

~
..

(.:

"'.~

0(),\~0
• -..(
v

S~
(1)

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CO

~ theo
.

~~0'~ ~
1"-.. .....

.'.

'

e' . I

'.J

DANH Ml)C V~T LI~U xAY Dl/NG

"/

Dan

(2)

vi tinh
(3)

NHOM VAT LIEu CAT
Gia t~i Th] xii Son Tfiy va cac Huyen: Thirong Tin, Dan PhuQ'ng,
Phoc ThQ, Th~ch Thftt, Thanh Tri, Tir Liem.
Cat xay
Cat yang
Cat den d6 n~n
Gia tai cac Huyen: Dong Anh, Gia Lam, Me Linh, S6c Soon,My
Duc, Pho Xuyen, Ba Vi, Quac Oai, Thanh Oai, Hoai Duc, Chuong
My, UngHoa.
Cat xay
Cat yang
Cat den d6 n~n
Gia t~i cac quin : Ba Dinh, cAu Gifty, Hai Ba Trung, Dang Da,
Hoan Ki~m, Long Bien, Tfiy HB, Thanh Xuan, Hoang Mai, Ha
Dong.
Cat xay
Cat yang
Cat den d6 n~n
NHOM VAT LIEU DA
Gia tai Huyen My Duc
Da 0,5x1
£)a 1x2
£)a 2x4
£)a 4x6
Da dam dp ph6i lap tren (subase)
Da dam dp ph6i lap diroi (base)
£)a Me
Gia t~i Huyen if ng Hoa, ChuO'ng My, Pho Xuyen
£)a 0,5x1
Da lx2
£)a 2x4
£)a 4x6
Da dam dp ph6i lap tren (subase)
Da dam dp ph6i lap duoi (base)
£)a Me

Gia ding b8
(chira bao gAm VAT)
(4)

m3
m3
m3

44.000
145.000
39.000

m3
m3
m3

52.000
156.000
45.000

m3
m3
m3

57.000
180.000
53.000

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

120.000
132.000
131.000
122.000
113.000
105.000
103.000

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

144.000
170.000
160.000
140.000
138.000
133.000
128.000

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

155.000
184.000
177.000
156.000
155.000
150.000
144.000

m3

181.000

Gia t~i Th] xli SoonTfiy va cac Huyen: Thanh Trl, Tir Liem, S6c
Soon,Dong Anh, Gia lam, Me Linh, Thirong Tin, Hoai Due, Quac
Oai, Thanh Oai, Phuc ThQ, Th~ch Thftt, Ba Vi, Dan Phuong,
24
25
26
27
28
29
30

~

jI~

31

£)a 0,5xl
£)a lx2
Da 2x4
Da 4x6
£)a dam dp phoi lap tren (subase)
£)a dam e~p ph6i lap diroi (base)

Da Me
Gia t~i cac Quin: Ba Dlnh, cAu Gifty, Hai Ba Trung, Dang Da,
Hoan Ki~m, Long Bien, Tay HB, Thanh Xuan, Hoang Mai, Ha
Dong.
£)a 0,5x1
Trang 1

-

Cong b6 gia vat lieu xay dl,fng thanh ph6 Ha NOi 5602/2011

Ba Vi..884 m2 109. 2650H.000 m3 70. Th~eh Thit. BMT60-028 58 SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN VIGLACERA THANG LONG Gach 8p tufrng kich thuoc 25x40 loai At C2520. Q2559.802 1.410 1. Q2560.000 m3 66. ANHMl)CV~TLI~UxAYDl/NG ~. Don vi tfnh \ 32 I fia 1'f2{ 0~ ~. 59 Q2516.000 Vien Vi en Vien Vi en Vien Vien Vien Vit~n 827 869 1.. Q2504.. Q2542.TBC loai At kieh thU'O'e 600x600 57 Lo?i men: MMT60-00 1. c. Q2558. Q2545. Q2544.314 1. MMT 028 52 Loai men: MMT 014 53 Loai men MMT 043 Gach granite nhan tao Thach Ban .. C2569. Hoai Due.: . 2650G.'d. Q2501.000 177.STT ~/..394 158..961 1. C25417. MMT60-028 Loai bong: BMT60-00 1. 61 Gach 6p tuong kich thuoc 30x45 loai Al Trang 2 Gili coog b8 (chua bao g8m VAT) m3 m3 m3 m3 m3 m3 202. 2651H. C2545.CH BAN Gach granite nhfin tao Thach Ban -TBC loai At kieh thU'O'e 400x400 51 Loai men: MMT 001.. Q2502. Dan Phuong Dcit d6i dat dO dam chi.it (K957 K98) 39 NHOM VAT LIEU GACH XAY sAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN cAu DUONG V~t Ii~u xay dl}'ng nung 40 Gach 216 N 41 G~eh216 T 42 Gach d~e N 43 Gach d~e T 44 Gach 6 16 Tron vuong N 45 Gach 616 Tron vuong TC 46 Ngoi chieu 200 47 Ngoi mfii hai 220 V~t Ii~u xay dung khfmg nung 48 Gach d~e khong nung 49 Gach 101660 Gach 10 1665 50 NHOM VAT LIEU GACH OP LAT sAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN THA. Q2508. Q2517. Sa ~4. Qu8e Oai. 2651G.900 1.TBC loai At kieh thU'O'e 500x500 54 Lo?i men: MMT 001.E50017E5009./ 34 l~a4x6 Da'tIain.589 151.860 1. Q2515. MMT 028 55 Loai men: MMT 014 56 Lo~i men MMT 043 G~ch granite nhfln tao Thach Ban .429 217.000 160.000 163.l'ngthanh phO Ha Noi sO 02/2011 .000 175.140 m2 m2 m2 129.870 139. Q2546. j 33 /. Q251O. Q2541. Q2556..512 m2 83.' . Q2505.E50157E5020.o·rmM lap tren (subase) 35 Da dam cAp ph6i lap duoi (base) 36 DahQe 37 NHOM VAT LIEu DAT DOl Ghi tai Thj xii Soontay va cac huyen: Chirong My.515 170.400 Vien Vien Vien 1.C:>:~ . 2651.563 m2 m2 171. ' p. Q2562 C2563. 2650. ~ .442 m2 m2 m2 144.316 m2 78.000 193. C2525.it (K957 K98) 38 Ghi tai Quan Ha Dong Dcit d6i dat de>dam chi..140 1. . Q2506./ )~ r-- '. Q2555. Phue ThQ.0 ~~ .091 Cong b6 gia v~t Ii~u xay dl. C2593 60 Gach 8p tU'(rng kieh thutrc 25x50 loal At E5000.

182 m2 m2 154. 66 CT2504.000. LK511 .000. xA Y D\fNG DO'n vi tlnh Gia cong b6 (chua bao g6m VAT) . SN 3020.. kich thutrc 30x30 loai Al 68 SN3000.' . D4512 \..02.Gach Bp ttfiYnjvkich thmrc 30x60 loai Al 65 ~600+F3g08.mg thanh ph6 Ha NOI so 0212011 .kich thurrc 25x251o~i Al PM33.139 123. kich thutrc 12. VT4807.SIT DANH MVC V~ T LI~U '-.' 6~ . D4506. T363. .000.5x40 loai Al m2 123. kich thiroc 12. N3615. B454. VT404. SN 3010. ~ H4500.12.000 2. VT5008. SN3004... VA401.15.000 md md md 230.:r.000 440.. H5004. FN3602.860 m2 94.100.000 2. B4507.784 Cay m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 15..02) Granite don mau va muBi tieu kich thurrc 60 x 60 Loai men (01..000 2.810 0 70 VT416.17) SAN pRAM CUA CONG TY CO PHAN DAu TIf xA Y D1)NG vA PHAT TRIEN DO HONG HA Gach Ceramic H6ng Hit. SN3007.000. kich thiroc 400x400x9mm.. FN3606. T39 Gach Ceramic H6ng Hit. FN3608 m2 122.602 m2 76. LK38 G~ch LIKKOTILES H6ng Hit.364 71 Gach vi~n chan ttriYn2. SN3002.02) Granite gia c6 kich thucc 40 x 40 (12.000 2.810 m2 131.o~IH5W .000 1. N3604. N2509. T230 . B4519.5 Khuon 6 x 8 Khuon kep 6 x 25 Trang 3 . d8i Khuon 6 x 13. VA411..F3610. DN3004.0. VA402. . N2510. LK26. kich thircc 500x500x9mm : T5240. D451 I. kich thmrc 400x400x9mm : T242.000. mai canh : LK25. B4~~~4503. SAN PHAM GO cAc LOAI Cay chong cao > 4 m G6 van cfru cong tac G6 xe 3 xl (G6Iati) g6 h6ng s~c G6ke G6 lam khe co dan G6 xa g6 (G6 h6ng s~c) G6 du phong G6 da nep. giang chong G6 c6t pha Khudn Clra 28 cho chi.000 2. nn 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 /91 92 / 93 T336. DN3006. FN3604. D4PrO 1d)'~§02.000 2.000 174.500 m2 80.5x50 lo~i Al VT5001+VT5006.15) Kfch thiroc 50 x 50 (01. VT5009 m2 88.944 m2 m2 128..000 213. SN3006.F3614+F3620 G~chSln nU'(Yc. N3618.372 m2 122. PM34. LK5021 .14. 4505.000 31.. Cong bo gla V<. VA412 m2 76.000 2.02) Loai bong (01.000 180.F3612.Itlieu xay dl. WOOl. B44521. •• A 'a . QN2502.000.B454Q· 6~ : ~it5... DN3012 Gach vi€n chan tuong.000 167. B4522+B4538. CT2509 67 EN250 1+EN2504 G~ch san mnrc.944 69 DN3002.29) Granite 80 x 80 loai bong (12. 6( B4504. VA410. H5009.262 m2 93. LK5044 .. l... T50 14 Gach LIKKOTILES H6ng Hit. QN2504. T5242. mai canh : LK5042.000 SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN VIGLACERA TIl~N SON 72 73 74 75 76 77 Granite phii men trona Klch thuoc 40 x 40 (01.639 m2 85.500. N2501+N2507.000 m2 m2 m2 m2 180.407 m2 98. kich thuoc 500x500x9mm.

CT3 Thep cay v~n 107 DI0 . Cong bo gla vat lieu xay dl.LI 00 .lmm Ong ma kern 128 Phi 21.'" .SD390.621 15...913 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 15.718 16.SD295A 110 DI0 .CT5.6)mm d~n phi 113.SS540 sAN PHAM CUA CONG TY CP ONG THEP VIeT DlJC VG PIPE (Gia tai kho cong ty) 002 thep him di~o 126 Phi 21. •• A 'A . vec ni) Cira pano d~c 98 Cira pane kinh 99 kinh 100 Cira 101 Cira chop NHOM THEP cAe LOAI THEP CUA CONG TY GANG THEP THAI NGUYEN Thep cUQn 102 F6.mg thanh pho Ha NQIso 0212011 .204 16.-D40 .-Il6 ." -".120." X 94 ~Mn~a1keC(cJi~u fa co I~p dung.816 15.CT3 121 114 -.000 Kg Kg 15. huynh 2 m~t bao .000 920.SD295A 108 D12 .~ ~.. etta pan8 \d~~' I vec ni) sa m2 m2 m2 m2 1.330 Kg Kg Kg Kg Kg Kg 16.718 15.913 Kg Kg Kg 15.913 16.CT3 120 110 -. I / DANH MVC V~ T LI:¢U xA Y D\fNG Gia cong b6 (chua baa g6m VAT) Dan vi tlnh \ .-LI00 .670 15.000 800.025.000 1.CT3 118 C12 119 C14 -i.816 15.L75 .CT3 115 LI20 -.2mm d~n phi 113. Cira pano kin){ 96 <.SD390.~.CT5.455 21.CI'J 105 F12 .-LI25 .816 15.:/ Cim 1f6 chO\fh) d6i chi~u dAy a8 4cm.000 700.025.:.SD490 D14 -.SS540 123 L80 -.SD490 III D12 .718 15.-Il2 .310 9\" .CT5.SD295A 109 D14 -i.913 15.5mm) 130 Phi 114.010 16.-----:. .C18 . .-F40 .-LI25 .9mm) 129 Phi 21. ora kiHfl Cira chop 97 Cfra g6 de chi~u dAy dB 4cm.5mm (day 4.935 Kg 16.3.. .000 1.-L75 .5mm 127 Phi 141.010 15.SS540 124 LI20 -. s7.864 15.D40 .SD390.2mm (day 2. van 3cm.654 23.CT3 122 L63 -.2mm (day 1.913 15. huynh 2 m~t bao g6m ca ke (Chua co I~p .299 19..lmm SAN PHAM CUA CONG TY CP THEP V$T Y (San ph~m san xu~t tai Vi~t nam) 131 Thep cuon D6-D8 cn ~ Trang 4 .3mm d~n phi 219.CT3 106 F14 -.816 15.091 Kg Kg Kg 23.-.CT3 114 L80 -i.SD490 112 Thep hlnh 113 L63 -i..010 Kg Kg 18.718 15.-CIO .. lng.816 15.000 sa m2 m2 m2 m2 900.CT3 117 C8 -.5mm d~n phi 219. I. «>: . van 3cm.252 15.000 800.CT3 116 LI30 .CT3 103 D8 gai .476 15.F8 .SS540 125 L130 .SD295A Thep trim tron 104 FI0 .

308 t~n tan 1. cang phia bAe Song HAng (Io~i dong bao) Xi mling Hoang Thach PCB30 : -Tai cac cang khac -Tai ga C6 Loa -Tai cac d~u rn6i dirong bQ -Tai cac kho yen Vien. '. D.l'ng thanh ph6 Hi! N¢i 56 02/2011 .660 . ~~.022.038. eang phia Narn Song HAng (loat dong bao) Xi mana Hoang Th~eh PCB30: -Tai cang Chern -Tai cac cang khac -Tai cac d~u rn6i dirong bQ -Tai kho Vinh Tuy Xi mling Hoang Thach PCB40: -Tai cac d~u rn6i duong bQ Xi mang Bim SoonPCB30: -Tai cac d~u rn6i duong bQ -Tai kho Giap Nhi.060.Tai ga Phu Dien Xi mang gia t~i kho.288 1.051.n Ha Dong Xi miing Hoang thach PCB30: -Tai cang Son Tay.711 t~n t~n cin t~n 1.038.O CONG TY TNHH THANH LINH.355 t~n 1.522 1.310 16. Dong B~c 2 -Tai cang B6 De..Tai ga PM Dien . Vinh Tuy .340 t~n t~n cin t~n 1..460 16.134 ' DI2~CB3'QC/CII "'lJ5" .058.003.075.049. C6 Loa -Tai cac d~u rn6i dirong bQ Xi mang But SoonPCB40: -Tai cac d~u rn6i dirong bQ Xi mling gia t~i kho.280 1.755 1.795 1.159.t():'~B40~ IGr60/CIII .020.' xA Y DT/NG DO'Il 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ~/:~ (f7 166 167 Gia cong b6 (chira bao g6m VAT) .045.047.027. qu.011 t~n 1.fi. - .510 16. C6 Loa -Tai cang B~n Loi -T~i cang: Dong B~c 1.225 459.379 1.011. cang tren dla ban cac huy~n Thuong Tin.074.976 1.499 1. Tay D~ng SAN pHAM BIEN BA.035.660 16. 1.063 1.063..948 t~n 1.869 1. .020 1.015.067." I3~". Son Tay. Dire Giang Xi mana Hoang Th~eh PCB40: -Tai cac d~u rn6i duong bQ Xi mling But Son PCB30: -Tai kho Yen Vien. DANH MVC V~ T LItU -.059.. D 12-C]M00/Gr60/CIII 13b 1:1Tj-D32-CB300/CII 137 DI3-D32-CB400/Gr60/CIII 138 D36-CB400/Gr60/CIII " vi tinh Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg XlMANG Xi mang gia t~i kho.964 1...768 Cai Cai Cai Cai m2 328.134 1.052.560 16.248 t~n 915.357 Cong b6 gia v~t lieu xay dl.422 t~n t~n t~n t~n tdn tdn tdn 1.857 tdn t~n 1.236 541. ( : 132 " PIQ1~30C vcn .620 1..Tai ga Van Di~n Xi mling But SoonPCB40 -Tai cac d~u rn6i dirong bQ -Tai cac kho Giap Nhi.342 720.553 tdn 1.- / . Vinh Tuy Xi mang cArn Pha PCB 40 .410 16.011. CONG TY CO PHAN CONG TRiNH GIAO THONG 2 HA NOI Bi~n tam giac phan quang canh 700rnrn Bi~n tam giac phan quang canh 900rnrn Bi~n tron phan quang 0 700rnrn Bi~n tron phan quang 0 900rnrn Bi~n chi d~n + bi~n khac phan quang Trang 5 16.020.

000 m2 1.000 m2 1.597 756.081 m2 33.700 130./ ~-<..000 800.1t lieu xay dl. 150 x 230.000 m2 1. . ".900 177 178 179 180 B('>tson phan quang mau trang Glora (Trung Quoc) tieu chuan BS3262 (Dung son ke dirong bang son deo nhiet) 187 CQc tre f 6.A. CU A KiNH KHUNG sAN PHAM CUA KiNH. ·-0.fng thcinh ph6 Ha NOi s6 02/2011 . Cai Cai BQ Cai Cai .044. 181 182 VA'tLIEU KH:A. DANH MT.": uro tsr.000 740.000 m2 1.000 2.125.JC V~ T LI~U xA Y Dl/NG DO'Il ~ Hi8 Cet<t1ienbao. Cira di 1 canh ( 900x2200) H~ DA900 phu kien d6ng b9 Kinh triing 196 5mm lien doanh (Chira co khoa) Cua di 1 canh co 0 thoang (900x2550) H~ DA900 phu kien d6ng b9 197 Klnh trang 5mm lien doanh (Chua co khoa) Cira di 2 canh (1400x2200) H~ DA900 phu kien d6ng b('>Kinh trang 198 5mm lien doanh (Chira co khoa) Cira s61ua 2 canh (1200xI400) H~ DA900 phu kien d6ng b('>kinh trang 1~99 5mm lien doanh Cira s61ua 2 canh co 0 thoang (1600xI200) H~ DA900 phu kien d6ng 200 b('>kinh trang 5mm lien doanh ·O~ 186 ~ 575..b.5 m 169" 'CQt1Ji~tftt.000 80.536 1.000 16.000 185 B9t son mau trang-Malaysia (Dung son ke dirong bang son deo nhiet) kg 24.. cao 3.000 480.153. chi~u day l6'p Anode tif 12mm treYlen bao hanh san pham tir 10 d~n 15 nam.Q~ 90mm.10 188 Co la tre 189 Nhira duong long 60/70 190 Nhua duong d~c Iran 60/70 191 Nhtra dirong d~c Shell 60/70 192 Klnh triing 5mm Cong ty kinh Dap cAu 193 Xi mang trang Thai Blnh Lucri thep B40 D3mm miit 60x60mm Cong ty CP day va lucri thep Nam 194 Dinh Lucri thep B40 D4mm miit 60x60mm Cong ty CP day va lucri thep Nam 195 Dinh NHOM SAN PHAM CU A KiNH KHUNG NHOM.000 kg m3 1.100 kg 23.5m t 11~ MQt~'a rn'iji ten phan quang (Tru miii tren vong dao giao thong) Bi~n." .420 Trang 6 NHTJA LOI THEP m2 1. 150 x 260) 172<. m2 m2 m2 m2 540. .032.000 m2 m2 m2 m2 580.'.000 4.000 550.2mm tny len.800 15. cao 3.170 m2 68.500 '{ w.000 640.5mm.000 15.s6 nhwKT (150 x 200.000 Cong b6 gia V.C Da 2ranite tll nhien day 18mm ±1mm: Loai khB ngang < 600mm Yang Binh Dinh loai d~m Yang Binh Dinh loai nhat Do Ruby Binh Dinh Do Ruby Da 2ranite tll nhien day 18mm ±1mm: Loai khB ngang > 600mm Yang Binh Dinh loai d~m Yang Binh Dinh loai nhat Do Ruby Binh Dinh Do Ruby V~t li~u khac Ben to nit (noi) Ddt mAu (tren dia ban cac quan) 183 173 174 175 176 25..cmrh9 KT (100 x 170) vi tlnh Gia cong b6 (chua bao gBm VAT) ". KHUNG NHOM CUA NHA MAy NHOM DONGANH Cfra kinh khung nhOm Anode Trang mo: chi~u day thanb nhdm tif 1.000 m kg kg kg kg m2 kg 3.000 B9t ddt set cua Cong ty CPDTXD Son Ha (Chira bao g6m v~n chuyen) kg 350 184 Dung dich son lot dirong kg 77..000 880.io·~~ j 113.043..~.385.000 14.

000 m2 1.6S9.617.000 m2 1. ban l~ chtr A.1S9.. kich tlnroc (0. tay nAm. PhI) kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m. Phu kien kim khi (.S69.081.000 m2 1.000 m2 1.38mm -11-Smm (kinh tr~ng Vi~t Nhat Smm). 214 21S 216 217 218 219 220 /221 HQP kinh: kinh trang an toan 6.4m) Cira s6 2 canh me quay ra ngoai: kinh trang Vi~t Nh~t Smm.112. Kich thuoc (1.hang ROTa.04S. tay nam.040. klch thuoc I.000 m2 3. kinh trang Vi~t Nhat Smm.000 m2 4.938.~: / -.681. kich thuoc (l. dung thanh profile bang KOMMERLING).000 m2 2.4m*I.000 m2 2. PhI) kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m. pane tfrm l Ornm.000 m2 1. \ ~r H~ DA 70 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm tt'ra.000 m2 1. kich thiroc (1m*lm) Cira s6 2 canh rno tnrot: kinh tr~ng Vi~t Nhat Smm.1 '~~Inh(900x2200) ~QJY.000 m2 4. hai tay nam.~~nh co 0 thoang (900x2SS0) H~ DA70 phu kien d6ng bQ Kinh r g Smm lien doanh (Chua co khoa) e-t'radi 2 canh (1400x2200) H~ DA70 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh (Chua co khoa) Cira s6lua 2 canh (1200xI400) H~ DA70 phu ki~n d6ng bQ kinh trang Smm lien doanh Cira di 1 canh (900 x 2200) h~ DA 76 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh Cira di 1 canh co 0 thoang (900 x 2SS0) h~ DA 76 phu kien d6ng bQ Klnh trang Smm lien doanh Cira di 1 canh (900x2200) H~ DA48 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh (Chua co khoa) Cira s61~t (600x1200) H~ DA38 phu kien d6ng bQ Klnh trang Smm lien doanh Cira di 2 canh (1400x2200) H~ DA48 phu kien d6ng bQ Kinh tr~ng Smm lien doanh (Chua c6 khoa) Cira s6lua 2 canh (1200xI400) H~ DA 48 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh Cira s6lua 2 canh co 0 thoang (1200x1600) H~ DA 48 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh Cira di 1 canh (900x2200) H~ DA40 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh (Chua c6 khoa) Cira s61~t 1 canh (600xI200) H~ DA40 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh sAN pRAM CUA CONG TY PHAN CU A A CHAu Au \?~2~ 204 20S 206 207 208 209 210 211 212 213 co m2 1.339.000 m2 1./ ~ htf~fti. ch6t lien-Siegeinia. ban l~ chtr A.000 m2 1.4m) Cira s6 1 canh me quay l~t vao trong: kinh tr~ng Vi~t NMt Smm.4m) Cira s6 1 canh mo hfrt ra ngoai: kinh trang Viet Nh~t Smm. ban l~.000 m2 4.4m).PKKK): thanh ch6t da di~m. 6 khoa-hang Winkhaus. thanh han dinh-hang GU. canh cfra va phu ki~n 10m khi.199. . PhI) kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m.S27. Hip dung.000 m2 1.0S3.000 m2 1. ch6t li~n-hang GU Unijet.670. tay nam-hang ROTa.hang VITA Cira s6 2 canh me quay l~t vao trong (1 canh mo quay va 1 canh mo quay & l~t): kinh trAng Vi~t Nhat Smm.734.3S8. ban l~.0S3. tay nam. ban l~ ep canh-hang ROTa.83S.6m*1. ban l~.~ DANH Ml)C V~ T LI~U Don vi tinh Gia cong ba (chua bao g6m VAT) .4m*I.000 so mnr San ph§m EuroWindow (G6m ca phin khufm.Sm*lm Vach kinh.4m) Cira di ban cong 1 canh mo quay vao trong: kinh trang Viet Nh~t Smrn.000 m2 3.2m) ~ Trang 7 Cong b6 gia vat Ii~u xay dl.000 m2 1. ~eIJ\doanhkChua co khoa) \ xA Y Dl)"NG . kich thiroc (0.3S9.042.hang GU Unijet.4m*1. kich thuoc (l. PhI) ki~n kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m.6m*1. PhI) kien kim khi (PKKK): Kh6a bfun. kich tlnroc (0.000 m2 1.l'ng thanh ph6 Hi! N6i s6 02/2011 .000 m2 1.9m*2.

tay nam.557. tay b~~ f9lhang ROTa.000 m2 5. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m.6m*2.2m) Cira di thong phong/ban cong 2 canh mo quay vao trong: kinh trang Vi~t Nhat 5mm va Pano dm 10mm. tay n~m. 6 khoa-hang Winkhaus.9m*2. tay n~m-GQ.4m*2. ban l~ 3D.2m) "~am.815. 223 224 225 Gia dIng b8 l (chua bao gom VAT) 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 m2 4.6m*I.000 m2 3. hai tay n~m -hang GQ.9m*2. 6 khoa-hang VITA.4m*2. kich thuoc (0.000 m2 2.DANH Ml.2m) Cira di chinh 2 canh rno quay ra ngoai: kfnh tr~ng Vi~t nh~t 5mm. pano tAm 10mm. ~ Dan vi tinh . kfnh trang Viet Nhat 5mm. Vach kfnh. ban l~-Hang ROTa.. tay nam-hang GU.2m).000 m2 2. tay nam. kfch thiroc (l.015.127. 6 khoa-hang Winkhaus.588. kich thiroc (l.000 m2 3. "<" " <. Cira s6 1 canh mo quay I~t vao trong: kinh trang Vi~t Nh~t 5mm.2m) sa.000 ca Cac lo~i efra cira di.376.000 Cira di chlnh 1 canh me quay ra ngoai: kfnh trang Vi~t Nhat 5mm. Phu kien kim khf (PKKK): thanh ch6 da di~m. vach ngan ASIAwindow (GArn phAn khudn. chot lien Seigeinia Aubi. ~~ PJ<bari( ong 2 canh me quay vim trong: kfnh trang Vi~t Nh~t 5mm. tay nk. kfch thiroc (0. kich thuoc (lm*lm) Cira s6 2 canh me tnrot.6t ~a di~m.4m*I. ch6t li~n Seigeinia Aubi. Cira di 2 canh me tnrot: kinh trang Vi~t Nhat 5mm.2m) 1~<1 ~ chfnh 2 canh mo quay ra ngoai: kfnh trkg Vi~t NMt 5mm.979.192.4m) Cira di thong phong/ban cong 1 canh me quay vao trong: kfnh trang Vi~t Nhat 5mm va pane 10mm. tay nam-hang GQ. ch6t rei-hang GQ. 6 khoa-hang VITA.2m) Cira di 2 canh mo tnrot: kfnh tr~ng Vi~t. 1\.4m) Cira s6 2 canh me quay ra ngoai. ch6t roiGQ. kich thuoc (0. kich thircc (l. Phu kien kim khi (PKKK): Khoa bArn GQ.6m*2. 6 khoa-hang VITA. k~ thiroc (l. 6 kh6aWinkhaus.664. 2 tay n~m. kich thiroc (l. ban l~ 3D. Phu ki~n kim khf (PKKK): thanh ch6t da di~m. Phu ki~n kim khf (PKKK): thanh ch6t da di~m.000 m2 2. ban l~ chtr A.4m) Cira s6 2 canh me quay l~t vao trong (1 canh me quay. con Ian. thanh han dinh -hang GQ.000 Cong b6 gill v~t Ii~u xay dl.2m) Trang 8 m2 1. ban l~. 6 khoa-hang Winkhaus. kfch thiroc (l. Kfch thucc (l. tay nam. ch6t rei-hang GQ. ban I~ ep canh. 6 khoa-hang VITA.068.mg thanh ph6 Ha NOis6 0212011 .4rn*2. ban l~ 3D. ban I~ chtr A. tay nam.Nhat 5mm. pano tAm 10mm.000 m2 3.000 m2 3. ban l~-Hang ROTa. kfch thuoc (1. pano tAm 10mm.000 m2 3. 1 v ~T 4.779. kfch thiroc (O. con lan-Gt). Phu kien kim khf (PKKK): Thanh ch6t da di~m.JC ! LI~U xA Y Dl/NG :'lit'< p~A<stm !?Plm. Phu kien kim khf (PKKK): thanh ch6t da di~m.4m*I.406.4m*I. 1 canh mo quay va l~t): kfnh trang Vi~t Nhat 5mm.9m*2. l~p dl}'ng.4m*2. kich thiroc (0. kich thuoc (l.233.4m). kinh trang Vi~t Nh~t 5mm. 6 khoahang Winkhaus. Phu kien kim khf (PKKK): thanh ch6t da di~m.000 m2 3. dung thanh profile hang SHIDE).2m) Cira di chinh 1 canh mo quay ra ngoai: kinh trAng Vi~t Nhat 5mm va pano lOmm.6m*I. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m. kinh trang Viet Nhat 5mm.000 m2 2. ch6t roi-Gt).•ki~n kirn khi. ban I~ 3D. Phu kien kim khf (PKKK): thanh ch6 da di~m. canh cira va ph ••. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m.372. Phu kien kim khf ( PKKK): thanh ch6t da di~m. ban I~.000 m2 2.4m) Cira s6 1 canh rno hAt ra ngoai: kfnh trkg Vi~t Nhat 5mm. Phu kien kim khf (PKKK): thanh ch6t da di~m-GQ.699. tay narn. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch.

kich thuoc (l.mg thanh ph6 Ha Noi s6 0212011 .. . Phu ki~n kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m. ch6t roi-Gt). tay nAm-GQ.4m) Cira 56 1 canh mo helt ra ngoai: kinh trang Vi~t Nhat 5mm. . ch6t rei-hang GQ. ban I~. 6 khoa-hang VITA. thanh ch6t da di~m.9m*2.000 m2 1. dung Profile Vi~t .2m) Cira di chinh 2 canh me quay ra ngoai: kinh tr~ng Vi~t NMt 5mm. ban I~. kich thuoc (0. thanh han dinh-hang GQ. ban I~. cao 2200-2500.9m*2.2m) SAN PHAM CUA NHlfA LOI nrnp THAIVIET WINDOWS (G6m ca phftn khuon. rQng 1000-1800mm.6m*2. rong 600-1 OOOmm. tay nam.410. rQng 600-1 OOOmm. phu kien GQ Trang 9 C6ng b6 gia v~t li~u xay dl.902 m2 2.907.• <. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m-GQ. tay n~m.328 m2 2. vach xA Y Dl/NG Dan vi tinh ca loa' ngan VI~T Window (GAm ph§n " caIib) cira va phu ki~n kim khi.155. ban I~./ ~~ .293. kinh 5mm Vi~t Nhat. ch6t rei-hang GQ. ".129 m2 2. kich thuoc (Im*lm) Cua.686.2m) Cira di 2 canh mo' tnrot: kinh tr~ng Vi~t NMt 5mm.000 m2 2.718 ma 238 239 240 241 242 243 244 245 246 Cira 562 canh me quay I~t vao trong (1 canh mo quay.~<".4m) ~"t ~1~\ Gili cong b6 bao gAm VAT) (ChU1l m2 1.4m*2.. tay n~m.Nhat 5mm.651. Phu ki~n kim khi 2~ (PKKK): Kh6a belm-hang GQ. pano telm 8mm. kinh Vi~t Nhat 5mm va I~p dung dung thanh Profile cua hang COINCH hoac SHIDE) 247 248 249 250 /251 V ~ 252 Cira 56 hai canh mo tnrot.2m) Cira di chinh 1 canh me quay ra ngoai: kinh trang Vi~t NMt 5mm va pane tcim 8mm. kinh 5mm Vi~t NMt. tay nam.' " <> I . 1 canh quay &I~t): kinh trang Vi~t Nhat 5mm. tay narn..4m*2.cao 800-1800. kich thuoc (l..'..928. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m. ban I~ 2D. hai tay nam. cao 800-1800. phu kien lien doanh GQ Ctra 56 me quay 01 canh. kich thuoc (0. phu kien GQ Cira di 01 canh mo quay rong 750-1000mm.6m*I.438 m2 2. cao 800-1800.4m) Cira di thong phong/ban cong 1 canh mo quay vao trong: kinh trang Vi~t Nhat 5mm va pane telm 8mm. kich thuoc (l.%/ . phu kien kim khi.000 m2 2. kinh 5mm Vi~t Nhat. Phu kien kim khf (PKKK): thanh ch6t da di~m. 6 khoa Winkhaus.4m Cira 56 2 canh mo quay ra ngoai: kinh trAng Viet Nh~t 5mm.000 m2 2.000 m2 3. DANH MVC V~ T LltU .000 m2 1. kich thuoc (l. canh cira.900. phu kien lien doanh GQ Cira 56 mo 01 canh helt A.400.¥ canh me tnrot: kinh trang Vi~t Nhat 5mm.000 m2 3.. kich thuoc: 1.000 m2 3.043. ban I~-hang GQ. VachJciRlvkinh trang Vi~t Nhat 5mm.2m) Cira di thong phong/ban cong 2 canh mo quay vao trong: kinh trang Vi~t Nhat 5mm va pane telm 8mm.000 m2 2.: \ y. rQng 600-1000mm.cao 800-1800.000 m2 3.731. ci!a s6. Cira 56 1 canh me quay I~t vao trong: kinh trang Viet.111. kich thuoc (0. 6 khoa-hang VITA. tay nAm-hang GQ.\ ~ Jtla\'h9 /.4m). kinh 5mm Vi~t Nhat. ch6t rei-hang GQ.000 m2 1.742..~~. cira di. kinh 5mm Vi~t Nhat. con Ian..4m*I.6m*I.". 6 khoa-hang VITA. cao 800-1800.544. Phu kien kim khi (PKKK): thanh chot da di~m..039.139. Phu kien kim khi (PKKK). tay nam. ban I~ chlr A.566. phu kien lien doanh GQ Cira 56 mo quay 02 canh. ban l~ chtt A. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m. ~ '".018 m2 3. rong 500-1000mm. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m. ban I~ ep canh.4m*I. Hip dung. J \ .4m* 1. kich thuoc (0. \. 6 khoa-hang VITA. kinh 5mm Vi~t NMt. kich tlnroc (1. phu ki~n lien doanh GQ Cira 56 me quay va I~t Ol canh. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m.

kinh trang Vi~t . KT (l. KT (1. KT 0. bao hanh san ph§m 10 Dam ~ __ --'-------1-_ Trang 10 COng b6 gia v~t li~u xay dl.4m Cira s6 1 canh mo quay l~t vao trong.! ~~ 255 256 257 258 259 260 261 262 xA Y Dl/NG Dan 4\96Ca~n @U"d me quay rQng 1000-1800mm. vach ngan (G6m ca phin khudn. chira bao gAm phu ki~n kim khi) Sir dung thanh profile hang Shide 263 264 265 266 267 268 269 270 271 Vach c6 dinh.220.120 m2 1. kinh tr~ng Vi~t . kich thuoc (Im*I.4m Cira di thong phong. pano diroi. mo quay vao trong.4mx1. kinh tr~ng Viet-Nhat 5mm.4 x 2.2m) Ctra di thong phong/ ban cong 2 canh mo quay. phu kien GU.4m*I. kinh 5mm Vi~t Vach kinh.5m) Ctra s6 2 canh mo tnrot.4mxl.4 x 1. )~p d1!ng)Biio hanh 05 Dam 272 273 274 i . KT (1mx1. kinh P inlih'-Yi~t Nh t.685. kich thuoc (1.645. kinh trang Vi~t Nhat 5mm.400 m2 1. ban cong 1 canh mo quay.4m) Cira s6 2 canh me quay l~t vao trong (1 canh me quay va 1 canh quay & l~t).000 m2 1. phu kien kim khi hang GQ.685.807.727 m2 1.000 m2 2.9 x 2. kinh trang Vi~t Nh~t 5mm. canh cfra.4m) Cira s6 1 canh mo quay l~t vao trong. KT 0.032. kinh trang Vi~t Nhat 5mm.ThuQc t~p doan nh1J3 Dong A (Bao gAm ca khufin canh cira. KT 1.000 m2 m2 1.9m*2. kinh. cao 1000-1500.960.000 m2 2. kich thiroc (l. tren kinh trang Vi~t Nh~t 5mm. KT 1. kinh trang Vi~t NMt 5mm. kinh trang Viet Nhat 5mm.6m*I.452. kich thmrc (l. ~ J~ • ~r Vach kinh c6 dinh. phu ki~n kim khi hang GQ. KT 1. kinh Vi~t Nhat 5mm.4m) Cira s6 1 canh me h~t. kich thiroc (0.4m*2.685.000 m2 1.6 x 1.686. kinh trAng Vi~t-Nh~t 5mm.4m*I. phu ki~D kim khi.091 m2 2.048 m2 1.000 1.515.mg thanh ph6 Ha Noi s6 0212011 .000 m2 1. cao 2200-2500. phu kien kim khi hang GQ.4m) CONGTY CO PHAN NHOM DO THANH Cfra kinh khung nhdm DT: Chi~u day 16'p Anod t8i thi~u 10mm. kinh trang Viet-Nhat 5mm.000 m2 2. KT 2.5m) Cira s6 02 canh mo tnrot. KT 0.000 m2 2. diroi pano tren kinh trAng Vi~t Nhat 5mm.753.l~p vi tlnh Ghi cong b8 (chua bao g8m VAT) m2 3. phu kien kim khi hang GQ. chi~u day cac thanh chju t8i thi~u Irnm. kinh trang Vi~t-Nh~t 5mm. kinh trAng Vi~t . cira di. kinh trang Vi~t-Nh~t 5mm. KT 1.324.5m Cira s6 2 canh me tnrot.133.727 m2 1.2m sAN PHAM CUA CONG TY TNHH MOT THANH VIEN SMW Cfra nh1!a )oi thep Smartwindows .179.4 x 1.2m Cira di 2 canh mo tnrot.000 m2 1.772. kich thiroc (0.000 m2 2.Nhat 5mm. kich thurrc (l.Nhat 5mm.4m) Cira s6 02 canh mo tnrot.191.4m) Cira di thong phong/ ban cong 1 canh.4m*l. phu kien LD.Nhat 5mm.4 x 1.4m Cira s6 1 canh me h~t ra ngoai.486.6 x 1.630. kinh Vi~t Nhat 5mm.DANH MVC V ~ T LI~U 25'3 1 -. kich thuoc (0.4m Cira s6 2 canh me quay trong ho~c l~t.2m) sAN PHAM CUA CONG TY CP CUA AU-A Cira sA.734 dVng. phu ki~n kim khi hang GQ.6m*I.4m Cira s6 2 canh mo quay ra ngoai. kich thuoc 1m x 1.2m Cira di 2 canh me quay.4m) mo Cira s6 2 canh me quay ra ngoai. kinh Vi~t NMt 5mm.306 m2 1.000 m2 1. phu kien GQ :~~\~np~~o/jinh rQng 700-1500mm. phu kien kim khi GQ. phu kien kim khi hang GQ.000 m2 2.028.548. kinh trang Vi~t-Nh~t 5mm.0 x 2.000 m2 1.685.

phu ~:di~nh miY:Nhfim Anod tr~ng bac.Nh6m 4400 Cua s6 canh l~t me: Nhom son tinh di~n. phu kien d6ng b('>.687 1. phu kien d6ng b('>.Nh6m 2600 Cua di canh mo: Nhom son tinh di~n. kinh triing don 5mm.mg thanh phO Ha NOi s6 0212011 .983 m2 m2 1. Chi~u day 161>soon t&i thi~u 60rnm.680 kg kg kg kg 27.•. ban l~ thuy hrc..315. kinh tr~ng 5rnm.>tba trong nha B(. phu kien d6ng bQ (khong kh6a) .270 25.310 5.155.243 m2 m2 1. chi~u day cac thanh chju I.00 mO'. kinh trang don 5mm. phu kien d6ng b('>(khong kh6a) .2mm.272.297.846.g b91 Nh6ifi'"SF 76 I Nh6m SF· 1.555 m2 1.Nh6m 450 NHOM SAN PHAM VE SON' SdNKOVA BQtba B(.590 27. kinh tr~ng 5mm.320 1. kinh tr~ng don 5mm.I '<' ~ \275 17~ : <.910. tren kinh trang 10mm.930 kg kg 39.666 m2 1.:. kinh trang don 5mm. kinh tr~ng 5mm. ~ nam day cira) Cira sA canh truet: Nhfirn Anod tr~ng bac.468. phu ki~n d6ng b('>(khong kh6a) .792 m2 1.860 33.782 m2 1. phu kien d6ng b('>(khong kh6a) . nh6m RS3 (2 lap) H~ th&ng k~t du cua kinh khung nhfim S-DT. .320 53.866 m2 1.061 ~~ " 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ~ • Gia cong b6 (chua bao g8m VAT) Trang 11 Cong b6 gia x kg kg 5. NhOm son tinh di~n.203 m2 1. tay . kinh tr~ng 5rnrn.619.048.n l " . phu ki~n dAng bQ Nh6m 1100 Nh6m4400 Cira di canh tnrot: Nhorn son tinh di~n. phu ki~n dAng bQ (khdng kh6a) Nh6mCADl Nh6mCAD2 Cira di canh mo ban l~ san: Nhorn Anod tr~ng bac.256 1. phu ki~n d6ng b('>nh6m 2600 Cua s6 canh tnrot: Nhom son tinh dien.260 934. phu ki~n dAng bQ Nh6m SLD 76 Nh6m SLD 70 Cira canh mo l~y: Nhom Anod tr~ng rno.538.730 41. kinh tr~ng don 8rnrnm.701 m2 2.917.!c tAi thi~u 1.410 m2 1. phu kien d6ng b('>(khong bao g6m kh6a.230 62.743 m2 991. kinh trang don 5mm.651 rn2 m2 1.Nh6m CAW 41 Cira cu6n nhom Anod trang bac (khong bao g6m mo to va phu kien). ~h ki~ ~~\djnh: Nhom Anod tdng 'kifn\dfi\. kinh trang 5mm.425. 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ":::~ --" DANH MVC V~T LI~U xAY DO'n vi tinh DlfNG .Nh6m 2000 Cua di canh mo : Nhorn son tinh di~n.653.>tba ngoai nha SO'D16t San 16t khang kiem trong nha Kl 09 San 16t khang kiem ngoai nha K209 Soontrong nha San min khong b6ng K771 San rnin khong b6ng K772 San trong nha khong b6ng K260 San trong nha pha sgn mfru Kl80 SO'Dngoai nba San ngoai troi min khong b6ng K261 San ngoai nha pha sgn mfru nhat K280N San ngoai nha pha sAn mfru d~m K280D m2 m2 867.410 kg kg kg 41.140 v$t lieu xay dl. Vach kinh c&djnh.177.~.Nh6m 4400 Cua s6 chap l~t: Nhom son tinh di~n.

.ngtb4m dirng CTll A \304 ~ SbnT"t:lffing.273 23. gvu I J.DA434 Son ngoai th~t cao cftp Wap.250 kg kg kg kg 17..690 49.124 64.DA044 SO'nphil tuimg trong nhii Son nQi th~t chiu rnroc Wap.801 110.159 132..938 kg kg kg 43. ~ " •.000 kg 48. • I '.DA435 .170 0 70.801 33.740 325 Bpt bii BQt ba trong nha Wap.tl)Amngang CT11B -c.417 115.650 kg kg kg kg kg 59..270 64.•.280 18.816 40.DA632 kg 337 Nhua chong barn bui va tao bong Wap.T kg kg kg kg 30.177 113.DA045 328 Son 16t ngoai troi Wap.282 kg Son phu ngoai nha Valspar PROGUARD V9852 Val spar medallion s989 Valspar centenar s918 Valspar solarshield sealer V9856 Val spar beauty ext v9829 Val spar Prudent2 S920 Valspar Sennes S919 Mang chang th§m Val spar super wallshield s969 Son san epoxy sAN pRAM CUA CONG TY CO PHAN CONG NGH$ CAO VIBT NHA.~ t • ~~ I---~.•.909 SO'n lOt 327 Son 16t trong nha Wap..DA412 329 330 331 332 333 334 Son nQi th~t chui nra hieu qua Wap.480 kg kg 56.182 326 BQt ba ngoai nha Wap.DA416 SO'nphil tuimg ngoai nha Son phu urong ngoai nha chiu mroc Wap..c 53. vi tin h SAN PH~ kg 71.am 3bi~ ~di1~lfA.864 28.516 84.mg thanh pho Hi! N(li so 02/2011 .DA414 Son nQi th~t d~ chui nra.849 64.030 kg kg 44. d9 phu cao Wap.770 kg 43..909 35..420 CUA CONG TY SON SPANYC-VALSPAR .727 ' SO'n chong thdm 335 / ( Son chong tham da niing Wap071 Cac loai son khac 336 Son da thien nhien Wap.568 kg kg 31.DA241 kg 4. cho}!g1r. .010 kg kg 6. DANH Ml.DA415 Son nQi th~t cao cAp Wap. .667 kg 86.•.000 kg 31.IC V~ T LI~U . xA Y DVNG Dan Gi:i cong b6 (chira bao gAm VAT) \ J.DA633 kg Trang 12 Cong bo gia vat Ii$u xay dl.n-!'···L~ y 305 306 307 308 309 310 311 312 Val spar Cern S502 Safe-cote S505 Safe filler S509 SO'n lot chAng th§m Sennes Primer S935 Valspar Sealer S931 Son phu trong nha Valspar everclean v9854 313 314 Valspar Valspar Valspar Val spar 315 Moca S938 316 317 318 319 320 321 322 323 324 beauty in v9826 FANCY V618 Sennes S901 Super Clean S965 kg 6.DA243 kg 5.070 5.326 20. .

3 xl xO.07 T~m 0.700 146.700 405.908.07(ranh) TAm 0.261 222.6x 1.000 103.l BQ BQ ga gang co khoa chong mAt c~p: 163 kg n~p N~p gagang BQ BQ ghi gang co khoa chong mAt c~p: 160 kg n~p N~p ghi gang Ong cAng Iy tam m 6ng cdng D400 TI A m 6ng cdng D400 TIC m Ong cdng D600 TI A m Ong cdng D600 TIC Gili cling b6 (chira bao g6m VAT) .07 T~m Dan 1.864.300 581.342.12 TAm 0.2 xO.400 3.3 x1.6 xl xO.000 176.3 he T~m 1. GA GANG vA ONG CONG BE TONG ~ TONG VA BO GA GANG CUA CTY TNHHNN 1 i'1 ll:\fH\ ' \v'$.047.12 T~m 0.700 105.700 2.07 T~m 0.7 xl xO.100 186.400 221.000 486.600 149.07 T~m 0.07 T~m 0.43 xO.mg thanh ph6 Ha N¢i s6 0212011 .138.3 x1.754 3.000 1.9 xO. xJxOJ1DT T~m IU~6/{l. ~ '<. ".300 282.12 TAm 0.37 xO.' .9 xO.07 T~m 0. xA Y D\fNG Dan vi tinh r .15 (DT 12A) T~m HE via vat 1 m T~m HE via vat 1.374 1.5x1 xO.64 x1.100 324.900 395.6 xl xO.07 T~m Dan giAng cd ga T~m D~m 1 x 1.600 234.07 T~m 0.12 T~m 0.024 1.35 x1.400 168.07(ranh) T~m 0.150 391.l T~m 0.300 171..3 x1..811.600 113.65 x 0.6 xl xO.700 522.12 TAm DanthU'On2 0.8 xO.44 x1.2 xO.700 694. \.2 xO.12 T~m 0.7 xO.8 xO.07 T~m 0.07 T~ 0.45 x1.5 xl xO.3 T~m 0.800 344.1- ~!~N~j mroc 1.7.55 xO.~ xO.12 T~m 0. THOAT HA NOr [Dan chjulllv' IJ. . 3~'· 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ~ 383 384 r=~5 DANH MVC V~ T LI~U .6 x1.------- l" ~.45 x1.050 / Trang 13 Cong b6 gia v~t lieu xay dl.5 xO.5 xO.m 1.5 m T~m HE via vuong 1m T~m T~m Dan 0.417.2 xO.5 xO.07 T~m 0.700 191.12 T~m 0.8 xO.900 248.y.757.9 xO.300 80.12 T~m 0.000 766.9 xO.I~ " :'/ .000 102..75 xO.s~ .500 157.600 621.8 x 0. :.44 xO.3 xl xO.8 xl xO.2 xO.86 xO.8 xl xO.5 xl xO.35 x1.5 xO.12 T~m 0.2 xO.07(l6) TAm 0.650 421.07 T~m 0.000 185.65 x 0.200 609.5 x 0.45 xO.64 xO.000 162.900 3.:.100 130.45 xO. SAN PHAM TAM DAN.15 (DT lOA) H.200 91.07 T~ 0.8 xl xO.07(ranh) T~m 0.500 248.12(DT) TAm 0.600 152.800 535.3 he T~m 0.8 xO.900 189.500 722.

tai trong 125KV) 406 BQ niip h6 thu nu6c(niip 450x750mm khung 570x870. dirong kinh khung 830mm. duong kinh khung 810mm.300 3.100 B9 B9 BQ 2.N xA Y LAp CONG VINH 402 403 404 405 BQ niip h6 ga Composite.675. dirong kinh niip 700mm.000 706.200 3.950 71.000 BQ 3.853. Ha NQi va Thuan Thanh. khung tron. nAp tron.698 392 BQ niip ghi thu mroc QC(mm).589.500 BQ 1. tai trong 125KN B9 niip h6 ga Composite. n~p trim bing gang cAu Kieh thmrc 900x900n n~p D650) Tcii trong 12.5 t~n Tciitrong 25 t~n Tai trong 40 tAn BQ song eh~n rac bing gang cAu: Khung 960x530. thoat rnroc) : hang giao tren phirong tien v~n chuyen cua ben mua tai nha may ben ban: Chuong My. khung vuong QC(mm).700 BQ 2.150 148. tai trong 125KV) BQ 2.162.064. Khung 1074 x 554 x 120mm.350.000 SAN PHAM CUA CONG TY XUAT NHAp KHAu THIEN PHAT 393 394 395 396 397 398 399 400 401 BQ khung va n~p he ga (khung vuong.Don vi tinh Ghi cong bel (chira bao g8m VAT) m m De De De 770. dirong kinh niip 700mm.585.153. niip tron.270.000 1.589. Kich thtroc 900x900x50 Utitrong 125 KN Mau Ghi den (Composite) BQ 3.160 SAN PHAM CUA CONG TY CO PHA. tai trong 15KN SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN VLXD SONG DAy (cong tron.l'ng thanh ph6 Hi! NQi s6 02/2011 . khung tron. n~p tron bing gang c§u Kich thinrc 850x850n n~p D650) Tciitrong 12. tai trong 250KN B9 niip h6 ga Composite.050 SAN PHAM CUA CONG TY CPSXTM TAN DA LQC 391 NAp tron.400 108.632. Biic Ninh) BQ 200. dirong kinh khung 840mm.000 BQ 3.680.000 Cong b6 gia v~t li~u xay dl. khung tron. dirong kinh niip 700mm.000 1.000 376.985.5 t~n Tcii trong 25 t~n Tai trong 40 t~n 2.068.700 817.000 2.468. c6ng hop.000 407 Niip ranh thoat mroc 300x400mm.127.Ii?: ~ 408 409 410 411 412 413 414 Cong Cong Cong Cong Cong Cong C~ng m m m m m m m m 0500 mac 300 0600 mac 300 0800 mac 300 01000 mac 300 01250 mac 300 01500 mac 300 01800 mac 300 Cong 02000 mac 300 Trang 14 315.400 B9 B9 2. Niip 860 x 430 x 50mm tai trong 125 KN Mau Ghi den (Composite) BQ 2. n~p 860x430 Tciitrong 12.000 3. niip tron.914.5 t~n Tai trong 25 t~n Tai trong 40 tAn BQ khung va n~p he ga (khung vudng am .500 4.463.000 973.110.900 3. tai trong 400KN BQ niip h6 thu mroc (nAp 380x380mm khung 500x800.926.000 BQ 1.000 C8ng tron tai trong VH (Via he) (Giao tren phuong ti~n ben mua) ~ .687 BQ B9 B9 3.

Tiii trong HL-93 449 Cong hQp 800x800mm 450 C6ng hQp 1000xl000mm 451 Cong hQp 1200x800mm 452 C6ng hQp 1200x1200mm 453 Cong hQp 1400x1400mm 454 C6ng hQp 1400x1600mm 455 C6ng hQp 1400x1700mm 456 C6ng hQp 1500x1500mm 457 C6ng hQp 1600x1600mm 458 C6ng hQp 1600x2000mm v 459 Cong hQp 2000x2000mm 460 C6ng hop 2000x2500mm ~ 'C6ng hQp 2500x2500mm ~ '.000 402.029.031.' fuua)~: .mg thanh ph6 Ha Noi s6 02/2011 .000 2.000 6.000 380.668. M200 C6ng hQp thoat nU'(Yc(c8ng hQp ky thu~t tinh nrong duong VOl gla c6ng thoat nurrc khdng bao gAm gia dO' kY thu~t) C8ng hQp thoat nurrc BTCT . M200 427 D6 cong D400. .562.000 9. M200 429 D6 c6ng D600. .000 1.JC V~T LI~U xAYDl/NG Dan vi tinh Gia cong b6 (chua bao g6m VAT) ' \ <?9n:g tFt)l{di trong HL-93 (Qua dU'O'ng)(Giao tren phtrong ti~n ~ ~e.494.000 79.245.000 4.000 2. M200 431 D6 c6ngD 1000.000 6.000 2.071.000 2. 1-. M200 434 D6 c6ng D 1800.:. DANH Ml.000 4.108.000 164.936. m m m m m m m m m m Cai Cai Cai Cai Cai Cai cs Cai Cai Cai m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 212.494.000 106.000 8.000 1. M200 430 D6 c6ng D800.122.077. ::"'.617.' /.000 3.000 2.000 9.774.365.000 2.000 330.000 2. M200 428 D6 c6ng D500. 'I .000 8.Tai trong VH 436 Cong hQP 800x800mm 437 Cong hQp 1000xl000mm 438 C6ng hQp 1200x800mm 439 Cong hQp 1200x1200mm 440 C6ng hQp 1400x 1400mm 441 C6ng hQp 1400x 1600mm 442 Cong hQp 1400x1700mm 443 Cong hop 1500x1500mm 444 C6ng hQp 1600x1600mm 445 C6ng hQp 1600x2000mm 446 Cong hQp 2000x2000mm 447 Cong hQp 2000x2500mm 448 C6ng hQp 2500x2500mm C6ng hQp thoat nU'O'cBTCT .562.000 51.546.000 446.000 245. t-.551.000 3.000 2.000 66. M200 433 D6 cong D1500.970. ~--.000 4. M200 432 D6 cong D1250.'/ : "1 .000 4.866.000 7.153.000 7.000 290. M200 435 D6 c6ng D2000.000 747.699.000 4.000 3.000 4.668.000 2.000 4.509.770.487. 1\416' C6ng D30rM300 C6ng 1)460 M300 ~'" 418 [COrigD500 M300 419 Cong D600 M300 420 Cong D800 M300 421 C6ng D 1000 M300 422 Cong D 1250 M300 423 C6ng D1500 M300 424 C6ng D1800 M300 425 Cong D2000 M300 D~ c6ng (Giao tren phurrng ti~n ben mua) 426 D6 c6ng D300.546.000 4.000 4.000 40.070.548.668.I~/ .591.000 -/ Trang 15 C6ng b6 gia v~t li$u xay dl.000 238.

000 1.000 410.000 m m m m m m m m 230.000 3.000 670.Tuonz duO'nj! tai trong HL-93 486 C6ng 0300 mac 300 487 Cong 0400 mac 300 488 Cong 0500 mac 300 489 Cong 0600 mac 300 490 Cong 0800 mac 300 491 C6ng 01000 mac 300 492 C6ng 01250 mac 300 493 Cong 01500 mac 300 ~ ~ De cong 494 D300. mac 200 01500. mac 200 <.030.000 110.)(.000 1.JC V~T LI'E:U KAY Dl/NG .100.880.000 160.520. . \'" I .l'ng thanh ph6 Ha NOi 56 02/2011 .~ ~~M'IUAC6NG ronN<c3~gh~~ : hang .000 2.000 280.000 450.".000 1. mac 200 498 0800. mac 200 497 0600.550.135. mac 200 499 01000.'.000 1.000 3..420.:I.000 365.000 1.000 910.000 1.000 432.000 346.010.000 230.000 215.000 765.000 2. mac 200 501 01250.\ "-' " rftta may ben"ban) TY C6PHAN AVINA VII.000 370.rim ~-s Ji Gili cong b6 (chua bao g8m VAT) m m m m m m m m m 195. mac 200 500 01200.000 788.f!) '.000 2. mac 200 01800.940. rnac 200 495 0400.000 80.050.000 55.000 1.-~ . ': i~-!.000 / Trang 16 Cong b6 gia v~t Ii$u xay dl.:TNAM(c6ng giao tren phirong ti~n Y~nchuyen cua ben mua tai C8ng ruijg"ep lien k~t ki~u am duong (chi~u dfli 1m) tai trong VH (Via he) chi~u dfli 1m 462 C6ng 0300 mac 300 463 C6ng 0400 rnac 300 464 Cong 0600 mac 300 465 Cong 0800 mac 300 466 C6ng 01000 rnac 300 467 Cong 01250 mac 300 468 Cong 01500 mac 300 469 C6ng 01800 mac 300 470 Cong 02000 mac 300 CAng trim tai trong HL-93 (Qua dub'ng) chi~u dai 1m 471 Cong 0300 mac 300 472 C6ng 0400 mac 300 473 C6ng 0600 mac 300 474 Cong 0800 mac 300 475 Cong 01000 mac 300 476 C6ng 01250 mac 300 477 Cong 01500 mac 300 478 Cong 01800 mac 300 479 Cong 02000 mac 300 CAng rung ep lien k~t ki~u mi~ng loe (chi~u dai 2.700./ -\~""~\ . DO'n vi tinh DANH MT.000 3.000 230.000 65.000 755.'.000 243. mac 200 02000. mac 200 496 0500.150.000 1.000 m m m m m m 329.Tuong duO'ng tai trong VH 480 Cong 0500 mac 300 481 C6ng 0600 rnac 300 482 Cong 0800 mac 300 483 C6ng 01000 mac 300 484 Cong 01250 mac 300 485 Cong 01500 mac 300 CAng tai trong tieu chuin TC.460.053.000 1.000 m m m m m m m m m 210. -----~'~.830.000 265.000 410.000 Cai Cai Cai Cai Cai Cai Cai Cai Cai Cai Cai 45.5m) CAng tai trong thftp .

53mm T§m lQ'p AUSTNAM ma kern AC 11/ AKI06 cac mau 541 ACII (11 song) day 0.000 383.000 2."~.730.000 2.000 1.000 595.. TC (HL93) mieng loe. dp C (HL93) mieng loe.47mm T§rn IQ'PAUSTNAM APU chang nong. chang An.669.I .000 735. day 80mm 523 C6ng D750. day 60mm 514 Cong D400.146. kh6 1070.000 1. dp C (HL93) mieng loe. dp TC mieng loe.000 m2 m2 173.648 204. day 80mm 522 C6ng D750.000 244. day 120mm 527 Cong D1050. dp N mieng loe. kh6 1070.348.000 cAi cAi cai cai 47.780..000 4. day 80mm 517 C6ng D500..427 m2 148. day 140mm A J. TC (HL93) rnieng loe.45mm 544 APU vuong 11 song..810 212. D1250 NHOM SAN PHAM TAM LQP TON sAN PHAM TAM LQP AUSTNAM T§m lop AUSTNAM ma nhOrn kern cac mau 539 AS 880 song (12 song).40mm Ton. Dun 1 ~')( ~ €aRji h~ptii ~rQng VH (Via he) chi~u dai 1m \. dp TC mieng loe. xA Y D\fNG .000 393. day 140mm 530 Cong D1200.589. day 60mm 516 C6ng D500. day 140mm 531 C6ng D1200. dp T rnieng loe. dp TC mieng loe.000 m m m m 1.000 2. day 0. day 80mm 526 C6ng DI050. day 120mm 529 Cong D1200. day 0.000 1.000 282.000 459.mg thanh ph6 Hi! NOis6 02/2011 . T. day 80mm 524 Cong D750. day 0. dp N rnieng loe.000 2.000 1.:- _.000 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 221.000 m2 138.026.. day 60mm 515 Cong D400.: 1:1// -. day 0. dp TC (HL93) mieng loe.000 417. kh6 1070. cap C (HL93) mieng loe. day 120mm 528 Cong D1050.000 537. T.017 cai cai Cong b6 gia v~t li$u xfly dl.000 1. T mieng loe. l DANH MVC V~ T LI~U '~ S0 .47mm 543 APU vuong 11 song. day 80mm 520 C6ng D600.420. day 80mm 525 Cong D750. kh6 1070. dp N.45mm ~ ~.286.000 449.53mm 540 ATEK 1000 (6 songjday 0.729.760 m2 m2 m2 m2 215. dp N rnieng loe. day 80mm 518 Cong D500. cac mau 542 APU vuong 11 song. dp C mieng loe.500 118. rI ~ Trang 17 vi tinh Gia cong b6 (chua bao g6m VAT) m m m m 1.5(}~ ~nit h$p Bx1J 800x800mm mac 300 Cong hQp ~ 1000x1000mm mac 300 507'< [C'60KbwBxH 1250x1250mm mac 300 508 C6ng hQP BxH 1500x1500mm mac 300 Cang h9P tlii trona HL93 (qua dU'O'ng)chi~u dai 1m 509 Cong hQp BxH 800x800mm mac 300 510 Cong hQp BxH 1000xl000mm mac 300 511 Cong hQp BxH 1250x1250mm mac 300 512 Cong hQp BxH 1500x1500mm mac 300 SAN PHAM CUA CONG TY CP DAu TU V A BE TONG THlNH LIeT Cang trim thoat nU'O'c 513 Cong D300.419. dp TC (HL93) mieng loe. dp N. De cong 533 D~ c6ngD300 534 D~ c6ngD400 535 D~ c6ngD600 536 D~ c6ngD750 537 D~ c6ngDI050 538 D~ c6ng D1200. day 140mm 532 Cong D1200.000 1.230. dp N.000 4.000 265.099. day 80mm 519 C6ng D600.000 371.: '. T mieng loe.626. day 0. day 80mm 521 C6ng D600. vach trAn AV11 cac mau r: AVII (Ssong) day 0.600 194. cAp C mieng loe.500 61.000 681. dp T mieng loe.000 1.743 200. dp N. dp T mieng loe.500 90.913 164.42mm 545 APU vuong II song.782.

42mm \.Roman 585 6 doi + 1.Roman .40mm 573 Ton song kh6 900.149 55.800 51.314 159.35mm 561 Ton song dan dung day 0.42mm 569 Ton song kh6 948 day 0.47mm 571 Ton song kh6 948 day O.405 A.A~ut~S'OI1g)day 0.40mm 563 Ton song cong nghiep day 0. khB 1080 560 Ton song dan dung day 0.579 125. day 0.45mm 565 Ton song cong nghiep day 0.191 141.5mm Song MaxSeam (G300-G500) 572 Ton song kh6 900.105 151.Roman v 586 6 dun 3 ch~u .692 135..935 m2 m2 m2 m2 m2 137.42mm 574 Ton song kh6 900.182 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 83.866 154. day 0.400 ca Cai Cai Cai ca Cai cs Cai 145.42mm 564 Ton song cong nghiep day 0.645 122.967 92.45mm Song vuong 11S khB rQng 1.c.480 Cai Cai Cai Cai 12.2 16 . day 0.783 102.Roman Jqo 6 doi 3 chau .100 17.45mm SAN PHAM TAM LOP VNSTEEL THANG LONG TAm IQ'P ma mau 9 song.Roman 583 6 ba .- cu cong b6 (chua bao g8m VAT) m2 m2 130..~ r-----.50mm PHAN VAT LIEU IHEN SAN PHAM THIET BJ mJ.372 82.47mm 566 Ton song cong nghiep day 0..216 .mg thanh ph6 Ha Nqi 56 02/2011 .45mm Ton CN 2 l6'p PE 6S+ 11S khB rQng 1. 11 song..504 m2 m2 143. day 0.37mm 562 Ton song cong nghiep day 0.620 m m m m m 42.300 16..000 67.45mm 575 Ton song kh6 900.153 86.Roman 580 M~t 6 16 .:N TAM KIM 577 M~t 1.662 142.42mm 555 DQ d~y 0..500 17.47mm (tAm 8p va mang mnrc) \ 549<' Kh630j)rtlm 550 Kh6400mm 551 Kh6600mm 552 Kh6900mm 553 Kh61200mm sAN PHAM TAM LOP OLYMPIC Song vufmg lOS.Roman 578 M~t 416 .748 155..600 32.Roman 587 6 dun 3 ch~u + 1.JC V~ T LI~U xA Y DljNG .000 38.45mm 570 Ton song kh6 948 day O. day 0.47mm 576 Ton song kh6 900.06m mAn do d~m 558 DQ d~y 0.000 49.2. 6S khB rQng 1.42mm 557 DQ d~y 0. i i.844 159.40mm PhI} ki~Qday O.' ~ Don vi tfnh ~&..' ~ I~b / " I 547 "" DANH Ml.978 m2 m2 144.402 149.833 96.Roman 584 6 dun + 1.42mm 559 DQ d~y 0. '548' ~~Vl1~1q5songhday 0.40mm 568 Ton song kh6 948 day O.015 m2 m2 m2 m2 m2 130.000 48.:N.06m mAu do d~m 556 DQ d~y 0.07m mAu do d~m 554 DQ d~y 0.Roman 582 6doi .505 152.5mm Song Cliplock (G300-G500) 567 Ton song kh6 948 day 0.844 m2 m2 173.216 .485 111.702 105.636 188.400 52.. CHIEU SANG ROMAN CUA CONG TY CP THrET BJ DIJ.Roman 579 M~t 516 .Roman 581 6 dun .3 16 .800 64./ Trang 18 Cong b6 gia v~t lieu xay dl.

DANH MVC V~T LI~U xAY Dan vi tlnh D\fNG .700 be) 234.7 (27/0.. I 582. th~ bee nhua PVC (CUIPVC) M 10 (7/1.000 84..18) lx1.470 9.750 35..340.70) M 25 (7/2.Roman Mang den am tr~n (nhorn Y) phan quang 2 bong 1.2m (3xl.6m Dui trang.25) 2x6 (120/0.290 m m m m m m 7.Roman 6ng lu6n day tron PYC Phi 32 dai 2.150 75.0 (20/0.25) Cap M h. .700 16.92m11cay ...000 be) 148.920 141.000 bQ 127.490 52.000 41.Roman Ong lu6n day tron PYC Phi 25 dai 2.710 8.r \.25) 2x4 (80/0..52) M 50 (1911.l/ C.l'g Q .000 62.920 260.18) lxO.000 114.Roman Mang den am tr~n (nhom Y) phan quang 3 bong 1.750 4.-..5 (50/0.'s9(f ~Ji\ltt2 d1i€u "-iRoman ~91 5~: 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 Gia cong b8 (chua bao g6m VAT) Dien thoai 4jday .030 41.2m (2xl.Roman Hat 2 CI!C 20A .: .Roman Den downlight dirng Dl55(Khong baa g6m bong) .25) lx6 (120/0. ~® '~.000 114.Roman Mang den am tr~n (nhom Y) phan quang 3 bong 0.25) Day d6i 2 rUQt det (CUIPVCIPVC) 2xO..5 (30/0.6m) (Khong baa g6m bong) .000 41.000 m m m m m m m 1. Roman . r:f--"---\ ' . xanh 2 bong 1.2m) (Khong baa g6m bong).Roman Mang sieu mong 1.6m (Khong baa g6m bong) ..5 (30/0.000 b<) 877.040 5..040 108.Roman Den downlight dirng D 1OO(Khong baa g6m bong) .000 be) 650.Roman H~tTivi .7 (27/0.628 ~/629 9-- H/SaA 630 631 Day don m~m 7 sQi (CuIPVC) lxO.690 201.820 13. .000 65.2m don Dui trang.83) M 70 (19/2.000 27. .120 19.6m (3xO.Roman Mang den am tr~n (nhorn Y) phan quang 2 bong 0.5 (50/0.16) M 95 (19/2.92m11cay .3 (12/0.Roman Mang sieu mong 0.25) lx2.280 29.000 Be) Be) B<) Be) B<) Cay Cay Cay Cay Cay 56.000 b<) 1.Roman Ong lu6n day tron PYC Phi 40 dai 2.2m doi Dui trang.000 77.18) 2xl (20/0.Roman Den downlight dirng D 120(Khong baa g6m bong) .25) lx4 (80/0.870 19.14) M 35 (7/2. '.92m11c§.2m(Khong baa g6m bong) .92m11cay .2m (Khong baa g6m bong) .Roman Den downlight dirng D76(Khong baa g6m bong) .2m) (Khong baa g6m bong) .Roman Den downlight dirng D86(Khong baa g6m bong) ..000 99. xanh 1 bong 0.92m11cay ..20) 2x1.440 SAN PHAM DAY DIeN SUNCO CUA CONG TY THAI DUONG 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 .330 d n thanh p h6HaN'is602/2011 yl.400 b<) 870. ~:.700 63.6m (2xO.6m) (Khong baa g6m bong) .000 21.52) Tran 9 19 m m m m m m m Con 9 b6 9 iav'tli'uxa at ue 12.200 2.25) 2x2.Roman Di~nth~8 day .35) M 16 (7/1.Roman 6ng lu6n day tron PYC Phi 16 dai 2..20) lx1.y.Roman Ong lu6n day tron PYC Phi 20 dai 2. xanh 1 bong 1.500 48.• -c ...Roman Mang sieu mong 1. lJclarBu-.Roman Oii Cai Cai Cai Cai Cai 8.

•• --.52) 1x 50 (19/1.52) 3x4 + lx2.290 268.980 106.367 576.510 35.660 446.957 37.350 Cong b6 gia v~t lieu xay d\mg tnanh ph6 Hi! NOi s6 0212011 .243.948 75.50) lx400 (6112..52) lx240 (61/2.690 88.860 558.16) l x 95 (19/2.430 223.52)+(7/1.265.7) 3x2.84) 636 M300 (6112.67) 2x4 (7/0.223 41.16)+(7/2.25) lx185 (3712.623.500 1.200 94.04) 3xlO (7/1.70) 3x35+1x16 (7/2.70)+ (7/1.// I.83)+(7/2.920 2.83) 3x240+1xI50 (61/2.14) 3x2.05) 2xlO (7/1.260 416.52) 3x185+1x120 (37/2.944.102 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 39.040 47. 6n Co 0 DANH Ml)C V~T LI~U xAY Dl)'NG DO'n vi tlnh .520 198.52)+ (19/1..590 784.7) 4x25 (7/2.050 338.165 69.420 673.•.720 364. \ b) ~MdQO ~().310 146.073.5 (7/0.70) 2x25 (7/2.790 105.371.630 165.35) 3x25+1xI6 (7/2.710 372.§ .35) 2x16 (7/1.504 79.420 141.51) Gia cfmg b8 (chua bao g8m VAT) m m m m m 378.52) 4x50 (19/1..52) 3x95+ lx50 (19/2.16) 3x150+1x95 (37/2.5 (7/0.::::!!~ ----~~~.70) lx25 (7/2.766 110.25)+(37/2.714 Cap treo 1.:~5) ~34' M185 (37/4151) 63~ M240 (W2.215 737..85) 4x6 (7/1.170 626.35) 3x16 (7/1.990 405.85) 3x6 (7/1..• I.920 162.097 50..05) 4xl0 (7/1.05) 3x16+1xl0 (7/1.27) 3x240+1xI50 (61/2.630 247.5 (7/0.85)+ (7/0..35) lx 16 (7/1.85) 3xlO +lx6 (7/1.310 821.5 (7/0.70) 3x50+1x25 (19/1.27) 4x1.83)+(19/2.27)+(19/2.52) 4x2.'..25) lx300 (6112.<912·.67) 3x6 +lx4 (7/1.229.14) 4x35 (7/2.820 2.52) lx120 (37/2.650 69.870 54.67) 3x4 (7/0.67)+(7/0.83) Trang 20 25.52)+(19/2..4 rUQt h~ th~ (CUIXLPEIPVC) / 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 lor 682 683 H84 l x 10 (7/1.730 1.67) 4x4 (7/0.85) 2x6 (7/1.0) lx150 (37/2.14) +(7/1..14) 3x70 +lx35 (19/2.25)+(37/2.-~:.83) l x 70 (19/2.5 (7/0.699 168.292 466.8 \"633 ~ ~U 50:~37/2.05)+(7/0.: '.14) l x 35 (7/2.3.5+1x1.360 49.2.1 00 1.5 (7/0.83) 3x120+1x70 (19/2.700 1.384 956.750 72.450 2.35) 4x16 (7/1.730 108.050 725.35)+(7/1.90) 2x2.

70) 717 3x35+1x16 (7/2.5 (7/0.04) 709 3xl0 (7/1.84) Cap ngAm 1. .650 738.67) 713 3x6 +lx4 (7/1.85) 708 3x6 (7/1.85)+ (7/0.944 416.720 1.16)+(7/2.05)+(710.05) 729 4xl0 (7/1.82) 692 lx 70 (19/2.50) 699 2x4 (7/0.52) 697 lx240 (61/2.83) 725 3x240+1x150 (37/2.14) 732 4x35 (7/2.70) 718 3x50+1x25 (19/1.050 113.920 901.240 2.310 1.605.1~) 4x9X~19/2~'5~) 1\ 6.670 632.406 442.580 3...25)+(19/2. : 685.52) 694 lx120 (37/2.407.870 1.280 226.068.87 4x120 (191183) .85) 714 3x1O +lx6 (7/1.350 191.420 431.16) 722 3x150+1x95 (37/2."' .378.001 2.14) 693 l x 95 (19/2.288.16) 735 4x95 (19/2.324.83)+(712.27) 726 4x2.83) 734 4x70 (19/2.940 Cong b6 gia Val li~u xay dl.83) 706 3x2.200 957.35) 730 4x16 (7/1.14) 704 2x35 (7/2.692.85) 700 2x6 (7/1.330 119.05) 701 2xl0 (7/1.5 (7/0.35) 710 3x16 (7/1.52) 712 3x4 + lx2.2.35) 702 2x16 (7/1..660 406.565 96.4 rUQt h~ th~ (CuIXLPEIPVCIDSTAJPVC) 691 Ix 50 (1911.196..52) 736 4x120 (19/2.719.83) 724 3x240+1xI20 (6112.760 120.83) ft-i37 4x150 (37/2. ".14) +(7/1.05) 715 3x16+1xlO (7/1.518. 2lXl-s'3 (37/2.mg thanh ph6 Hi! NQi s6 02/2011 .0) 695 lx150 (37/2.70)+ (7/1.35)+(7/1.050 1.14) 719 3x70 +lx35 (19/2.150 2.52) 690 4x240 (37/2.52) 723 3x185+1x120 (37/2.I .85) 728 4x6 (7/1. ~·"--:'::'l.043.948.67) 707 3x4 (7/0.411.7) 711 3x2. ~/ / ' •.030 669.716 71.920 276.5 (7/0.83) 721 3x120+1x70 (19/2.724 87.52) 720 3x95+1x50 (19/2.52)+ (19/1.270 173.25) 698 lx300 (6112.700 2.770 487.350 1.27) 689 --.27) ~' ~ Don vi tlnh DT/NG Trang 21 Gili cong b6 (chua bao gAm VAT) m m m m m m 835.940 64.70) 703 2x25 (7/2.146 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 174.840 190.67) 727 4x4 (7/0.854 83.3.6W'..420 83. -: I"'~'~\ "" '.180 175.660 870.52)+(7/1.y112.030 55.7) 731 4x25 (7/2.5+1x1.890.52) 733 4x50 (19/1.52)+(19/2.440 83.: .656 129.883 334.25) 696 lx185 (37/2.756 60.83)+(19/2.870 1.040 3.27)+(19/2.52) 705 2x50 (19/1.694 81. 4x150 (.860 313.170 730.1& .200 1.67)+(7/0.120 1.555 244. z« DANH Ml)C V~T LI~U xAY '\'" 4~1~\(U(9/2'.35) 716 3x25+1x16 (7/2.970 545.5 (7/0.710 267.

410 '(.850 m m m m m m m m 13.// " ~~-""~'A:'" • C: -1.530 68.51) 777 Ix400 (6112.80) 773 Ix150 (37/2.35) 766 1x16 (7/1.680 941.150 82.13) 12:a Gi:i cong b6 (chua bao g6m VAT) m m 2.230 115. 66.970 11.748.790 551.230 m m m m m m m m m m 15.410 19.660 69.530 66.6/1kV) 763 lx4 (710.0) 1185 Ix70 (19/2.280 55.570 274.890 40.51) 775 1x240 (37/2.980 29.770 69.930 27.800 3.230 68.740 / Trang 22 Cong b6 gia vat lieu xay dl.84) 776 Ix300 (6112..180 m m m m m m m m m m m m m m m 13.500 82.640 20.460 8.050 66. 4~~8j ~B1/2j \2) ~39' 4x2f\o.080 69.380 430.350 159.740 220.51) 772 Ix120 (19/2.' 'v ' ~\ DANH MVC V~ T LI~U xA Y DVNG DO'n vi tinh 138 .0) 770 lx70 (19/2.13) 768 lx35 (7/2.& '~"~ ·T r.420 44.860 32.000 84.25) 774 Ix185 (37/2.830 35.13) 771 Ix95 (19/2.770 68.050 346.620 67.51) / 784 Ix50 (7/3.350 159.7) 782 Ix25 (7/2.35) 781 Ix16 (7/1.230 115.830 59.220 60.85) 764 lx6 (7/1/04) 765 lxl0 (7/1.150 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 67.85) 779 Ix6 (7/1/04) 780 Ixl0 (7/1.51) 769 lx50 (7/3.230 69.13) v 783 Ix35 (7/2.000 18.080 706.855.770 69.810 68.6/1kV) 778 Ix4 (710.O.9) Cap treo 1 rUQt (CUIXLPEIPVC .O.900 39. caDnhOrn trio 10i thep 740 ACSR (AC) 50/8 741 ACSR (AC) 70/11 742 ACSR (AC) 95/16 743 ACSR (AC) 120119 744 ACSR (AC) 150/19 745 ACSR (AC) 150/24 746 ACSR (AC) 185/29 747 ACSR (AC) 240/32 748 ACSR (AC) 240/39 749 ACSR (AC) 300/39 750 ACSR (AC) 330142 751 ACSR (AC) 400/51 752 ACSR (AC) 500/64 Cap nhOrn bQC PVC 753 Cap nhom boc AV 25 754 Cap nhom boc AV 35 755 Cap nhom boc AV 50 756 Cap nhorn boc AV 70 757 Cap nhom boc AV 95 758 Cap nhom boc AV 120 759 Cap nhom boc AV 150 760 Cap nhom boc AV 185 761 Cap nhom boc AV 240 762 Cap nhom boc AV 300 Cap d8n2 bQC 1 rUQt (CUIPVC .mg thanh ph6 Hi! Noi s6 0212011 .7) 767 lx25 (7/2.(37 4) SAN P~CAP BIeN CUA CONG TY CO PHAN CONG NGH$P rucu G .

'" I .580 92.310.200 m m m m m m m 53. - .480 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 58.84) Cap muyle rUQt dang .850 87.080 1.550 253.910 551.180 69.420 807.400 587. lx185 .440 63. Il.780 187. 1~61 tI912. ' / .690 62.880 116.150 27.080 14.280 27..290 180.25) 184:.080 69." .920 344.51) 790 1x240 (37/2.760 51.JC V~ T LI~U xA Y DT.190 1.380 57.830 76.940 94.580 125.571.980 26.350 73.990 422. J.tYf/2.6/1kV 798 2x16 799 2x25 800 2x35 801 2x50 802 2x70 803 2x95 804 2x120 805 2x150 806 2x185 807 4x16 808 4x25 809 4x35 810 4x50 811 4x70 812 4x95 813 4x120 814 4x150 815 4x185 Cap treo h~ th~ CUIXLPEIPVCO..540 232.720 21.220 229.500 430.:.290 151.6/1kV (c6 bang nhOm bao v~) 791 Cap mule 2x7 792 Cap mule 2x8 793 Cap mule 2xl0 794 Cap mule 2xl1 795 Cap mule 2x16 796 Cap mule 2x25 797 Cap mule 2x35 Cap v~n xoAn ABC rUQt nhOmAllXLPE O.290 133.570 37. '.fNG Dan vi cO :7&P~.890 473.990 52.CulXLPEIPVC/ATAlPVC O.490 100.630 148.030 48.x~ql(lI9/'.210 150. - .790 98.650 301.710 .024.240 196.490 38. " : DANH Ml. ' .990 1..570 274. 0) \7g8 1x150 (~7/1.050 346.~) \'787 \..6/1kV 816 2x4 817 2x6 818 2xl0 819 2x16 820 2x25 821 2x35 822 2x50 823 2x70 824 2x95 825 3x6+1x4 826 3x10+1x6 827 3x16+1xl0 828 3x25+1xI6 829 3x35+1x16 830 3x50+1x25 831 3x70+1x35 832 3x95+1x50 833 3x120+1x70 834 3x150+1x95 3x185+1x120 )835 ~ tinh Giii cong b8 (chua bao g6m VAT) m m m m m 220.

CuIPVC O.860 m 2..030 2.mg thanh ph6 Ha N¢i s6 02/2011 .'/ 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 Gia cong b6 bao gAm VAT) 1(chua ·7 14x1O 14x16 14x25 14x35 14x50 14x70 14x95 14x120 14x150 14x185 14x240 Cap "elm ha th~ CulXLPEIPVCIDSTAlPVC 13x6+1x4 13x1O+1x6 13x16+1x10 13x25+1x16 13x35+1x16 13x50+1x25 13x70+1x35 13x95+1x50 13x120+1x70 13x150+1x95 13x185+1x120 13x240+1x120 13x300+1x150 14x4 14x6 14x10 14x16 14x25 14x35 14x50 14x70 14x95 14x120 14x150 14x185 14x240 1.145.680 121.810 246.880 108.450 165.:::---~ ~ Trang 24 m m m m m m 1 4.450 161.400 13.178.7 (27/0.2 mm ) 1 1 x 1.6/1kV 71.160 60..540 3.050 2.7l···-~ fY .286.940 m 1.18mm)1 111t."fo. ~3{i .920 9.040 2.520 610.330 2.070 347.3/0.670 180..680 1.700 5.792.t.390 1.479.060 442.480 m m m m m m m m m m m m m m m m 1.IB~'24~+rxf20 \ ·837·~bx3ti&+i x159 1t3'8.890 m m m m m m m m m m m m m m m O.18 mm) 1 1 x 1 (321 0.557.442.) S DANHMVCV~TLI~UxAYDlfNG DO'n vi tfnh ".: 8f9:::]!t~6.990 1.220 922.345.25 mm ) 1 x 6 (12010.25 mm) 1 1 x 4 ( 801 0.030 49.832.540 836.180 2.900 m m m m m m m m m m 1.320 2.740 696.7 (27/0.5 (5010.5 ( 301 0.120 514.6KV 1 1 xO. 0 . "<.25 mm) Day 0 van hai rUQt m~m .330.040.520 1..240 Cong b6 gia v~t lieu xay dl.630 670.830 255.130 368.75 (3010.950 85.3/0.900 273. 14x4 .830 108.997.630 1.25 mm ) 1 1 x 2.054.610.750 1.18mm) 1 1 x 0.560 952.880 491.667.6KV 2xO.CuIPVC O.450 73.780 1.450 317.940 SAN PRAM DAy DteN CUA CONG TY CO PHAN TM TAN PHU / n 877 878 879 880 881 882 883 --rJ884 Db don rUQt m~m .

52 + 19/1.87 mm) 930 931 4 x 300 ( 37/3.7 mm ) Cap treo h:.Cu/xlpelPVC O.770 1. 13 + 7/2.5 (. 18 mm ) xA Y D\1'NG Dan vi tinh ~(1 B85 I~ ~ ~86' I~~ N p321 Q~~mm ) 8Ig}.05 +710.100.24 mm) Cap nhOm v~n xolln ABC-ALIXLPEIPVC O.130 194.67 ) 896 3x6 + lx4 ( 3x7/1.410 73.810 m m m m 22.900 m m m m m m m m m m m m m m m 22.7 + 7/1.340 100.85 mm ) 909 4x6(711./ 934 2 x 35 (7/2.340 559.52) 902 3x70 + lx35 ( 3x19/2.rf.13mm ) .8mm) 925 4 x 70 ( 19/2.660 2.210 287.t th@ .52mm ) 920 4 x 240 ( 61/2.290 879.35 + 711.25 mm) 88~ 889 2x 4( 801 0.370 61.7) 900 3x35 + lx16 ( 3x7/2.680 15.7mm) 922 4 x 25 (7/2.13 ) 905 3x150 + 1x95 ( 3x37/2.13mm) 913 4 x 35 (7/2.(ra- ~~.mg thanh ph6 Ha NQi s6 0212011 .:O.970 160.25mm) 929 4 x 185 (37/2.85 mm) 892 2 X 6 (7/1.440 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 38.\ ~.920 56.670 20.620 30.x 2.52mm ) 917 4 x 120 ( 19/2.530 142.263.500 52.300 20.580 90.82mm) 928 4 x 150 (37/2.270 Cong b6 gia v~t lieu xay dl.Cu/xlpelPVC O.5 (3x7/0.920 54.6/1KV 891 2x4 (7/0.280 125.vi5\'(.02mm) Trang 25 m m m m m m Gia cong b3 (chua bao g8m VAT) 4.530 241.160 80. 3Q/\0.8mm) 914 915 4 x 70 ( 19/2.750 39.390 1.850 641.52) 907 908 4 x 4 ( 7/0.05mm) 910 4x1O(7/1.35 ) 899 3x25 + lx16 (3x7/2.t th@ .730 404.~I~-'-~~ V-<:::J:' .140 217.017.30pI0. DANH MVC V~ T LItU '\\.52 ) 903 3x95 + lx50 (3xI9/2.450 29.320 1.13mm) 916 4 x 95 ( 19/2.52mm) 924 4 x 50 ( 1911.' 2 X 1.7mm) 933 2 x 25 (7/2.218.610 5.78) 904 3x120 + lx70 (3x37/2.900 988.880 253.52mm) +-"935 2 x 50 ( 7/3.52 ) 906 3x185 + 1x120 (3x37/2.270 11.52mm ) 927 4 x 120 ( 19/2.950 8.82mm) 918 4 x 150 ( 37/2.280 312.03 ) 3x240 + 1x150 (3x6112.03 + 19/2.25 mm ) 890 2 X 6 ( 12010.5 (:ro10.25mm) 919 4 x 185 ( 37/2.734.620 2.6/1KV 895 3x4 + lx2.7 ) 901 3x50 + lx25 (3xI9/1.25 mm) Cap treo h:.490 101.13mm) 923 4 x 35 (7/2.7mm) 912 4 x 25 ( 7/2.13 + 7/1.577.420 13.52mm) 4 x 240 (37/2.25 mm) ·2.52 + 37/2.24 + 19/2.090 332.6/1KV 921 4 x 16 (7/1.35mm) 893 894 2 x 16 (711.060 1.35mm) 911 4 x 16 (711.8 + 7/2. / ! jil/(.250 27.050 155.52mm ) 4 x 50 ( 1911.960 1.630 34.05 mm ) 2xl0 (7/1.05 ) 898 3x16 + lx10 (3x7/1.399.25 + 19/2..13mm) 926 4 x 95 ( 19/2.52 + 711.560 42.85 ) 897 3xl0 + lx6 (3x711.990 462.85 +710.180 773.17 mm) 932 2 x 16 (711.

420 POO mroc MOT THANH chiec chiec chiec chi€c chiec chi€c chiec chiec chiec chiec chisc 1.140 107.480 1.247.52) SAN PHAM 966 967 968 969 970 971 DA Y D~N CUA CONG TY rmsr "~ t! 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 JJ.13mm) 4 x 95 ( 19/2.040 m m m 2.7 mm) 4 x 4 ( 7/0.E.52mm) 4 x 240 (6112.7mm) 4 x 25 ( 7/2.ba th~ .13 + 7/1.891 17..24 mm) 3x4 + 1x2.352.240 92.950 1.67 ) 3x6 + 1x4 ( 3x7/1.940 596.35 + 711.5 (3x7/0.35 mm ) 4 x 16 (7/1.I _ leM A-llbn-.CulXLPEIPVCIDSTAlPVC Dan 2 x 6 .950 1.538 5.300 925.120 40.373 3.7) 3x35 + 1x16 (3x7/2.830 1. Tivi RG6 RG59 RG11 SAN PHAM CUA CONG TY TNHH NHA VIEN CRIEU SANG vA BJ DO THJ Choa den cao ap MACCOT M125W khong bong Choa den cao ap MACCOT M250W khong bong Choa den cao ap MACCOT S70W khong bong Choa den cao ap MACCOT S150W khong bong Choa den cao ap MACCOT S250W khong bong Den INDU com p~c SOw khong bong Den INDU SON 150w khong bong Den INDU SON 70w khong bong Den CARA com pAc 80w khong bong Den CARA Son 150w khong bong Den CARA Son 70w khong bong cu cong b8 (chira bao g6m VAT) O.570 1.430 62.336.800 1.05 +710.52 + 19/1.531.25 + 19/2.52mm ) 4 x 120 ( 1912.000 1.(:---182 co PHAN TRUONG Cap di~n thoa! loai 1 doi loai 2 doi loai 10 doi Cap Camera.360 431.042.05 mm ) 9s.600 2.06 (7/1.200 1.52 ) 3x95 + 1x50 (3xI9/2.6/1KV \9jy 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 vi tinh m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 489..741.519.890.799.150.460 53.52mm) 4 x 50 ( 19/1.05mm) 4 x 10 ( 7/1.990 176.160 822.03 + 19/2.890 260.432.590 1.340 49.05) 3x16 + 1xlO (3x7/1.457.830 117.410 161.814. 2 x lOy7/1.400 1.780.950 1.670 314.35 mm) '-2-.247.000 1.400 1.680.8-: '.440 ~ J~~ Trang 26 Cong b6 gia v~t lil\!u xay dl.680 357.631 29.82mm) 4 x 150 ( 37/2.840 2.680 69.8mm ) 4 x 70 ( 19/2.DANH Ml)C V~ T LI.890 1.13mm ) 4 x 35 ( 7/2.620 677.85 ) 3xlO + lx6 (3x7/1.35) 3x25 + 1x16 (3x7/2.400 1.52 + 37/2.582.52 + 7/1.52 ) 3x70 + lx35 (3x19/2.400 1.mg thanh ph6 Hi! NOis6 02/2011 .710 240.8 ) 3x120 + 1x70 ( 3x37/2.83 + 712.727 20.52) 3x185 + lx120 (3x37/2.24 + 19/2.653 m m m 7.25mm ) 4 x 185 (37/2.85 mm ) 4x6(7/1.7) 3x50 + 1x25 (3x19/1.13 ) 3x150 + lx95 ( 3x3712.7 + 7/1.03 ) 3x240 + lx150 (3x6112.130 73.13 + 7/2.151.U xA Y DlfNG .85 +710.( 77j.340.

019 Den Fhebus-Maih.000 2.000 629.000 3.000 2.000 2.056./"~.J3 DW -SON 400w khong bong \.300.695.000 3.000 3.000 7.945.437.2 1.016 Den pha PS08 SON.000 2.033 Chum Ruby 1.760.025 CQt ALAQUYN 3.004 Den pha PS-01 SON. Maih 70W khong b6ng 1.021 CQtDC-05B 1. Maih 70W khong bong 1. Maih 70W khong bong 1.908. Maih 150W khong bong 1.DC10X 1.285.000 3.003 Den pha PS-Ol SON.008 Den pha PS-03 SON.970.991.180. Maih 70W khong b6ng 1.459.028 CQt DPOI 1.000 2.183.000 3.005 Den pha PS-02 SON.000 4.~.371.5 1.026 CQt ALAQUYN 4.000 2.000 1.496.328.000 1.000 Cong b6 gia v~t lieu xay dl.000 4.449.608.000 6.>----.252.301.000 3.985H D~ MAS'IijR.017 Den Vega Son 250W khong bong 1.015 Den pha PS08 SON.022 CQtDC-06 1.658.000 1.176.000 858.l'ng thanh ph6 Ha N6i s6 02/2011 .905. Maih 150W khong bong 1.509.000 4.000 3..032 CQt DC14 1.446.180 966.012 Den pha PD02 SON.255.035 Chum CH04-5 nhorn Chum CHII-4 ~036 Trang 27 1)00nvi tinh chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chi~c chiec chiec chiec chiec chi~c chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chisc chiec chiec chi~c chiec chiec chiec chiec chiec chiec chi~c chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chisc chiec chiec chiec Gili cong b8 (chira bao g6m VAT) 2.000 2.743.302.~':" % -' ' L/ . Maih 400W khong b6ng 1.000 1. Maih 150W khong b6ng 1.001 Den pha PS-07 SON.000 1.000 3. DANH Ml}C V~T LI~U xAY Dl/NG mriJRAIN·Bpw -SON 250w khong bong '983 '9~A f)ehtMW.000 1.000 1.384.000 2.006 Den pha PS-02 SON.000 1. Maih 150W khong b6ng 1.000 3.110.000 1.135.000 976.921.000 1.200.'. Maih 150W khong b6ng 1.029 CQtDP05 1.000 8.000 1.820.000 3.000 2. Maih 250W khong b6ng 1.000 2.175. Den MASyER SON 400w khong bong 987~ Dennfuniupiter SON 70w khong bong 988 Den cAu 400 Malaysia M80 W khong b6ng 989 Den cAu 400 Malaysia M125 W khong b6ng 990 Den cAu 400 Malaysia SON 70 W khong b6ng 991 Den cAu 400 Malaysia E27 khong b6ng 992 Den cAu 300 Malaysia E27 khong b6ng 993 Den pha P-02 S250W khong b6ng 994 Den pha P-02 S400W khong b6ng 995 Den pha P-02 MAIH250W khong bong 996 Den pha P-02 MAIH400W khong b6ng 997 Den pha P-06 MIlL 70W khong b6ng 998 Den pha P-06 MAIH 150W khong bong 999 Den pha P-07 (VENUS) MAIH 1000W khong bong 1.000 974. Maih 70W khong bong 1.600.002 Den pha PS-07 SON.000 Den pha P-07 (VENUS) SON 1000W khong bong 1.Son 400W khong bong 1.010 Den pha PD01 SON.360.000 2. Maih 70W khong bong 1.000 2.137.000 4.014 Den pha PD03 SON.018 Den Fhebus-Maih.034 Churn CH04-4 nhom 1.011 Den pha PD02 SON.482.009 Den pha PD01 SON. Maih 150W khong bong 1.908.830.000 3.441.000 2.000 5.030 CQt DC10L -DC 10S .007 Den pha PS-03 SON.023 CQtPine 108 1.000 4. Maih 70Wkhong b6ng 1.000 4.103. SON 250w khong bong 'Q.Son 250W khong bong 1. \ ~ <' .0l3 Den pha PD03 SON.020 Den Pha P011-S0N150w khong b6ng 1.331.024 CQtBAMBOO 1.348.105.86.031 CQtDC11-2 1.337.000 4.027 CQt Banian 1.000 2.024.657. Maih 150W khong bong 1.000 2.

038: JChl(i({{G'Jq.082 1.141.043 ICQtbat giac.070 1.000 1.083 1.602.5m IcAn den c02-fdOn yuan 1.943.000 9.000 1.087 / 1.044 ICQtbat giac .000 5.000 320.6m-----------I[Chup li€n dn chtr L CLT 0219-K93-13-LT-2.000 7.085 1.064 1.000 1.000 7.tron con 7m -078-3mm 1.343.LC kep 10m tren cQt gang ICQtthep bat giac 9 nhanh DC-20 ICQt+d.056 1.614. tron conl Orn -078-4mm 1.063 1.668.075 1.000 5. tron con 6m -062-3mm 1.5m----------.720 1.065 1.370 306.606.242.8m IXiI 0.LC don 12m tren cQt gang ICQtthep BG TC .mg thanh ph6 Ha NQi56 02/2011 .557.073 1.590 313.090 ~ VJM')c1U ~ I I I I I I I ICQtbat giac li€n-an ken 10m ICQtbat giac li€n dn kep ilm-4mm ICQtthep BG TC.000 4.000 6.DANH MVC V~T LIE:U xAY GiA cong b6 Dan vi tinh I [chua bao g6m VAT) D\fNG tou dcfitkll cau 1.3m (Khong tay bat ) ICAncao ap che L 2.760 398.045.220.000 10.AL~QxfYN2 nhanh 1.883.061 1.202.000 6.078 1.050 ICQtbat giac li€n dn dan8m1.830 998.068 1.000 7.296.4m ( Khong tay bAt) ITay bAi-an dim cao ap L.045 ICQtbat giac.000 1.000 4.069 1.055 ICQtbat giac li€n-an kep 9m -------- I I I I I I I im 1.058 1.6m-----[Chup li€n c~n chtr L CLT 0159-K93-13-LT-2. tron con 8m -078-3.980 115.777.000 4.000 7.057 1.110 597.000 1.LC don 9m tren cQt gang ICQtthep BG TC .053 ICQtbat giac li€n dn don I-1m 1.677.5m IcAn den C03-1 don yuan 1.475..6m don ma kern IXiI 0.700 260.000 chiec chi€c chiec chi€c chiec chiec chiec chiec ---r-chl€c I chiec chiec I-ch~c I chi~c I chi8c I chiec I chi€c I chi€c I chi€c I chiec chiec chi€c chiec Cong b6 gia v~t li~u xay dl. tron conl 1m -078-4mm 1.598.041'lG:Qt.076 1.000 1.000 2.J-Tay .000 5.000 3.042 ICQt bat giac .079 o 1.072 1.3m ma kern I 0.8m [Chup li€n dn chu L CLT 0219-K93-13-LT-2. tron con 9m -078-3.000 26.6m kep ma kern IXill.LC don 10m tren cQt gang ICQtthep BG TC .000 5.S IcAn den sqi t6c-C2mIcAn den Cf2-1 yuan don 1m IcAn denC06-1 don vuanl.1{~~ \.080 1.[Chup li€n dn-chu LCLT 0159-K93-13-LT-=-2.095.000 1.084 1.946.000 24.052 ICQtbat giac li€nan don 10m 1.830 150. tron con 10m -078~3.017.014.5mm 1.221.047 ICQt bat giac.049 ICQtbat giac lien dn don 1.172.096.5mm 1.066 1.048 ICQt bat giac.016.067 1.077 1.000 I I I I I I I I 1.059 1.835.000 8.2m kep ma kern [Bulong M18x160 Bulong M18x220 Bulong M18x250 Bulong M18x300 xs Trang 28 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I chiec chiec chiec chiec chi€c chiec chiec chiec chiec chi~c chiec chi~c chiec chi~c chiec chiec chiec chiec chiec I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 3.ncanh bu6m IcAn caoip chu L 1.000 29.000 3.640 21.O~9' 'l'Tay"%L£QU)fN 4 nhanh 1~O.046 ICQtbat giac.856. tron con 8m -078-3.LC kep 9m tren cQt gang ICQtthep BG TC .5mIcAn den C04-1 don yuan 1.08S1.000 8.960 337.000 100.000 6.809.900 431.2m don rna kern IXill.000 chiec chi~c chiec chi~c chi~c chiec chi~c chi~c chiec chiec chiec chiec chiec I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 7.081 1.8m (Khong tay bAt) IcAn cao ap chfr L 2.352.054 ICQtbat giac li€nC1n kep 8m 1.060 1.300.000 1.071 1.062 1.086 1.089 --1.970 484.4m ma kern IXiI 0.688.8m (Khong tay bAt) ICAncao ap chit S 2.b~ac.mm 1.000 1.000 2.979.000 6.404.5m IcAn den C05-2 kep wOn 1.748.678.000 6.074 1.698.5mm 1.051 ICQtbat giac li€n dn dcm9m1.

108 Gia dJui(di~n chon Canh cira cQt be tong Ii tam Kep yang Tang do KM cQt DC-05B M16x340x340 x500 KM cQt DC-06 MI6x260x260 x480 KM cQt thep M16x240x240 x525 KM cQt thep M24x300x300 x675 KM cQt thep Da giac M30x1625x12 KM cQt thep Da giac M24x1375x8 KM cQt thep bat giac M30x1375x8 KM cQt thep tron con M30x1875x12 Tu dien DK HTCS 1200x600x350thi€t bi ngoai 100A re di~n DK HTCS 1000x600x350 thi€t bi ngoai 100A Tu di~n BK HTCS 1000x600x350 thi€t b] nQi 100A Gia cong b6 (chua bao gAm VAT) 32.700 2.000 14.124 Cong to di~n 3 pha htru cong 3x5A-220/380V-dp ~ 1.000 88.115 1.000 4.119 1.dp chinh xac 2.111 1. MV3E4 5A htru cong 2 phfrn tu 100v-dp 5A vo cong 380V hoac 100v-dp chinh xac 2 chinh xac 2- htru cong 1O/20A-220/380V hoac 100v-dp chinh hiru cong 20/40A-220/380V hoac 1OOV-cfrp chinh hfru cong 1O/40A-220/380V hoac 100v-dp chinh htru cong 30/60A-220/380V hoac 100v-cAp chinh hfru cong 50/100A-220/380V hoac 100v-dp Trang 29 chinh Cong b6 gia v~t li~u xay dl.883.!)9Z'. f3urongIMI8x'450 chiec chiec chiec chisc chisc chiec chiec chi€c 1\(>93.400 601.000 cai 1.096 1. 5(6)A .000 hQp hQp hQp hQp hQp 217.500 1.105 1.114 1.000 cai cai cai cai cai 297.:N VIeT NAM Cong to di~n 1 pha 220V. 10(30)A.123 1.k\\ #5 .206.129 xac2-MV3E4 Cong to di~n 3 pha 1.---- ~I SO ".271.127 xac 2-MV3E4 Cong tc di~n 3 pha 1.116 1. Gia do tu d'~n treo 1.101 1.334.000 cai 1.000 297.104 1.448.800 hQp hQp hQp hQP chiec 216.840.117 1.128 xac 2-MV3E4 Cong to dien 3 pha 1.450 43.120 1.U xA Y DV'NG Dan vi tlnh r~Q9iA'B~gMlg~~50 IJ.000 8.000 cai 1. 3(9)A ..000 292.112 1.340 chiec 1.103 1.:N COMPOSITE -CONG TY CO PHAN TmfONG M~I QUOC TE B~I HOANG MINH 1.098 1.221.189.000 560.223.. 5(6)A .271..000 cai 1.106 1.000 47.095 1.265.000 chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec vs sAN PHAM HQP BAo CONG TO BU.000 281. CVll1 Cong to di~n 1 pha gian ti€p 220V.1 0(40)A .570.110 1.000 387.109 1. 3/12A. ' "::'.000 456.0~ 1.000 326.125 Cong to di~n 3 pha Cong to dien 3 pha 1.:" DANH MVC V'.118 1.000 cai 1.131 Cong to di~n 3 pha xac 2-MV3E4 7 chlnh xac 2.l'ng thanh ph6 Ha Noi s6 02/2011 .000 cai 1.102 1.097 1..000 326.000 269."T LIf.926.000 421. CV130 Cong tc di~n 1 pha 220V.126 MV3E4R Cong to di~n 3 pha 1.000 14.000 567.000 761.350 5.000 39.dp chinh xac 2.092.' \.5/15A-5(20)A .122 1.000 683.113 HQP bao v~ 1 cong to 1 pha (du phu ki~n) HQP bao v~ 2 cong tc 1 pha (du phu kien) HQp bao v~ 4 cong to 1 pha (du phu kien) HQP bao v~ 6 cong to 1 pha (du phu kien) Aptomat (ATM40A-Terasaki) sAN PHAM HQP BAo CONG TO BIeN COMPOSITE -CONG TY TNHH xmr A COMPOSIT VIeT A H9P bao v~ 1 cong to 1 pha (du phu kien) H9P bao v~ 2 cong tc 1 pha (du phu kien) HQP bao v~ 4 cong to 1 pha (du phu kien) H9P bao v~ 6 cong to 1 pha (du phu kien) H9P bao v~ 1 cong to 3 pha (du phu kien) sAN PHAM CONG TO BIeN -TONG CONG TY CO PHAN THIET BI BU.130 xac 2-MV3E4 1-01. CVll1 vs 1.107 1.dp chinh xac 2 Cong to di~n 1 pha 220V.000 476.dp chinh xac 2.100 1.220 54.884.815.dp chinh xac 2 Cong to di~n 1 pha 2 day 220V.000 cai 1.000 cai 1..099 1. .000 304.121 1.

Sunmax 1.135 Ong lanh D40 Khang khuan .400 51.::)( - \:: : Y .151 Cut g6c 90 dQthu D25/20.149 Cut g6c 90 dQD63 .600 36.Sunmax 1.Sunmax 1.700 24.Sunmax 1.- H~AWP~~NG DAN mroc S~CHCI!'ll NH!BT VA PHT.Sunmax 1.Sunmax Trang 30 m m m m m m m m m m m m C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii ca C<ii C<ii C<ii C<ii cs C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii cs C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii CM csi C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii cs 19.Sunmax 1.Sunmax 1..400 86.140 Ong n6ng D25 Khang khuan .Sunmax 1.Sunmax 1.171 Mang song ren trong D25x1l2 .Sunmax 1.000 20.177 Mang song ren ngoai D20x3/4 ..Sunmax 1.500 65.000 2.000 32._.Sunmax 1.Sunmax 1.Sunmax 1.IEU vi: cAp NU6'C :' .Sunmax 1.153 Cut g6c 90 dQD32/25 .100 192.800 10.138 Ong lanh D75 .Sunmax 1.800 4.144 Cut g6c 90 dQD20 .Sunmax 1.150 Cut g6c 90 dQD75 .159 Mang song D32.. .j.Sunmax 1.142 Ong n6ng D40 Khang khuan .700 99.1i:00:>2o .- ~ '.300 59.I '/" -: : .137 Ong lanh D63 .Sunmax 1.169 R~c co ren ngoai D63 .000 211.l'ng thanh ph6 Ha N6i s6 02/2011 .Sunmax 1.141 Ong n6ng D32 Khang khuan.25 .134 Ong lanh D32 Khang khuan .Sunmax 1.Sunmax 1.25 .800 95.".139 Ong n6ng D20 Khang khuan .Sunmax 1.133 Ong lanh D25 Khang khuan .158 Mang song D25 .400 119.Sunmax 1.JKIJiN -.132 .000 34.000 711.Sunmax 1.178 Mang song ren ngoai D25x1l2 .:.168 R~c co ren ngoai D50.800 82.145 Cut g6c 90 dQD25 .146 Cut g6c 90 dQD32 .181 Mang song ren ngoai D40x1.-·''/.500 138.Iff ~~-'~S~~:\ T·- .25 .300 17.700 20.900 42.800 6.900 59.161 Mang song D50.Sunmax 1. 1.Sunmax 1.Sunmax 1.Sunmax 1.6-rrgi"?nhD20 Khang khuan .156 Cut g6c 90 dQD40/32 .JC V~T LI~U xAY Dl)"NG Don vi tinh Gia cong b6 (chua bao g6m VAT) \--~ 11'rl"'n~L:} - - -- _.600 256.Sunmax 1.Sunmax 1.174 Mang song ren trong D40x1.166 R~c co ren ngoai D32 .172 Mang song ren trong D25x3/4 .Sunmax 1.700 149.M VAT I:....154 Cut g6c 90 dQD40/20.100 36.167 R~c co ren ngoai D40 .173 Mang song ren trong D32xl ..Sunmax 1.Sunmax 1..170 Mang song ren trong D20x1l2 .300 41.Sunmax 1.Sunmax 1.~~/ -.155 Cut g6c 90 dQD40125 .500 211.300 123.Sunmax 1...175 Mang song ren trong D50x1.100 104.200 18.200 160.000 180.147 Cut g6c 90 dQD40.165 R~c co ren ngoai D25.600 3.176 Mang song ren trong D63x2 .163 Mang song D75 .000 29.000 37.Sunmax 1. -~PP:R<~.Sunmax 1.Sunmax 1.143 Ong n6ng D50 Khang khuan .160 Mang song D40 .164 R~c co ren ngoai D20 .800 23.148 Cut g6c 90 dQD50 .Sunmax 1.000 24.100 10.000 24.162 Mang song D63..700 38.152 Cut g6c 90 dQD32/20 .500 10.Sunmax 1.179 Mang song ren ngoai D25x3/4 . .Sunmax 1. + ':>.Sunmax 1. SAN PHA.Sunmax "1.Sunmax 1.157 Mang song D20 . \ DANH MT.800 6.136 Ong lanh D50 Khang khuan .800 433.Sunmax 1.180 Mang song ren ngoai D32xl .600 422.000 139.AX-DNCPTAMKIM-SANXUATTRONGNUOC :.000 44.Sunmax 1.800 Cong b6 gia v~t lieu xay dt.Sunmax 1.

212 T thu 040/20 .3 Mart-g~f>Rg":)refl.204 Te d€u 032.190 T ren trong 020x1l2 .Sunmax 1.Sunmax 1.300 13.218 T thu 050/40 .Sunmax 1.Sunmax 1.207 Te d€u 063.230 Ong thoat 060 1.18.900 54.800 58.000 48.Sunmax 1.700 102.200 37.000 41.Sunmax 1.196 R~c co ren trong 020x1l2 .Sunmax 11.219 T thu 063125 .800 58.201 R~c co ren trong 063x20 .Sunmax 1.364 28.Sunmax 1.E.pgoai063x2 .25 .Sunmax 1.100 34.200 14.000 176. 5 .700 35.186 6&.~ " /" -! '.545 43.232 Ong thoat 090 1.Sunmax 1.Sunmax 1.Sunmax 1.Sunmax 1.193 T ren ngoai 020x1l2 .818 16.Sunmax 1.211 T thu 032/25 .188 Cut g6c 90 dQ ren ngoai 025x1l2.Sunmax 1.v: .700 33.Sunmax 1.208 Te d€u 075.Sunmax 1.Sunmax 1.400 144.400 4.Sunmax 1.091 ~ Trang 31 Cong b6 gia v~t li~u xay dl. ~ 1f182v M~tfg:~ong I\~n'lpgoai 050x1.700 144.500 43.Sunmax 1.220 T thu 063/32 .213 T thu 040/25 .25 .Sunmax 1.727 23.205 Te d€u 040.206 Te d€u 050.Sunmax 1.700 44.197 R~c co ren trong 025x1l2 . '\ DANH Ml)C V~T LI.800 32.900 13.216 T thu 050/25 .217 T thu 050/32 .Sunmax 1.Sunmax 1.25 .221 T thu 063/40 .000 8.'LV ' ~~ .226 Ong thoat 027 1.Sunmax 1.Sunmax 1.Sunmax 1.Sunmax 1.189 Cut g6c 90 dQ ren ngoai 032x1. <:6t gtl290 d() Jen trong 020x1l2.227 Ong thoat 034 1.600 679.231 Ong thoat 076 1.Sunmax 1.800 23.192 T ren trong 032x1 ..700 102.229 Ong thoat 048 1.700 33.185 '"Cut g6c.233 Ong thoat 0110 Clii cs Clii Clii Clii Clii ca ca Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii cs Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Ccii Ccii Clii Clii Ccii ca Ccii m m m m m m m m m Gia cong b6 (chira bao g8m VAT) 274.209 T thu 025/20 .Sunmax 1~84.Sunmax 1.800 58.214 T thu 040/32 .194 T ren ngoai 025x1l2.90 ~Q ren trong 025x1l2.500 294.200 R~c co ren trong 050x1.Sunmax 1.210 T thu 032/20 .gge--9U dQ ren trong 032x1.U xAY DT/NG Don vi tinh .800 105.187 Cut g6c 90 dQ ren ngoai 020x1l2.Sunmax 1.800 46.Sunmax 1.223 T thu 075/50 .228 6ng thoat 042 1.500 82.Sunmax 1.Sunmax 1.700 102.364 10.222 T thu 063/50 .Sunmax 1.202 Te d€u 020.800 102.900 33.000 5.400 54.203 Te d€u 025.225 6ng thoat 021 1.300 123.636 7.Sunmax 1.Sunmax 1.191 T ren trong 025x1l2.224 T thu 075/63 .198 R~c co ren trong 032xl .200 422.Sunmax 1.700 128.400 8.100 139.000 470.199 R~c co ren trong 040x1.'.700 58.Sunmax 1.909 12.mg thanh phO Ha N¢i s6 02/2011 .300 52.215 T thu 050/20 .Sunmax sAN PHAM 6NG NHV A TIEN PHONG Dog thoat OlfcYC 1.195 T ren ngoai 032x1 .545 5.

" •••.NG LONG CUA CONG TY CP BA AN 1.TFP 3A f 85/65 1.900 21.' .004 1.269 Ong nhua xo~n HDPE.f 130/100 Ong t6 hop Thang Long co phu lap silicon .TFP 3A f 1601125 1.--.252 ChechD42 1.TCP F 90/75 (3*28) / (3 15i F 28 mm) }1.f~o .277 + 1 loi F 22mm) L278 Ong t6 hop Thang Long .249 15.i~«Qa~Jtioat D 12~ -.' y.515 5.TFP 3A f 130/100 1.256 Chech D90 1.257 Chech DllO 1.118 5.592 m m m m m m m m m m m m m 12.261 Ong nhua xoan HDPE-TFP 3A f32/25 1.000 BQ 35.340 59."".268 Ong nhua xo~n HDPE.736 m m m m m m m m m m m m 804 1." ".259 Chech D 140 fun 1.205 1.800 m 78..246 Cut D125 fun 1.251 ChechD34 1.244 Cut D90 1.TCP F 100/80 (4*28) / (4loi F 28 mm) Trang 32 2.272 Ong nhua xoan HDPE-TFP 3A f2301175 1.360 145.238 Cut D27 1.000 78.248 Cut D160 fun Ch~ch 1.242 CutD60 1.276 34.275 G6i dO.mg thanh ph6 Hi! NOi s6 02/2011 .276 loi F 28mm) Ong t6 hop Thang Long .400 27.636 58.524 9. '" .260 Chech D 160 fun SAN PHAM ONG NINA VON XOAN CHJU Ll!C HDPE THA.262 Ong nhua xo~n HDPE.080 42.800 14.743 12.316 61.249 ChechD21 1.469 76.254 17.636 76.100 121..TCP F 110/90 (5*28) (5 1.270 Ong nhua xoan HDPE. m m m 47.000 Cong b6 gia vat li(lu xay dl. I . Ong'th-b'at]).253 ChechD48 1.812 4.243 CutD76 1.273 Ong nhua xoan HDPE-TFP 3A f260/200 BQ phu kien mang song f 130/100 + bang cao su non + bang cao su hru 1.265 Ong nhua xo~n HDPE.TFP 3A f 90172 1.245 Cut DII0 1.707 2.255 Chech D76 1.897 66..241 CutD48 1.800 m m 135. .800 38.239 CutD34 1.400 m 213. ______ ? I «: Gia cong b8 (chua bao g6m VAT) \ .271 Ong nhua xoan HDPE-TFP 3A f2001160 1.000 185.TFP 3A f 40/30 1.-:.~351 Klng-'t\1d'a'taJ14P 1~36.237 Cut D21 1.970 26.182 m m m m m m m m m m m m 804 1.717 49.TCP F 65/50 (4*12 + 1*22) / (41Oi F 12mm 1.150 44.264 Ong nhua xoan HDPE.000 247..266 Ong nhua xoan HDPE.TFP 3A f 50/40 1..r:~ ~7'~ ----------~.240 CutD42 1.258 Chech D 125 fun 1.700 160.TFP 3A f 1951150 1.500 BQ 96. vi tinh ' ".254 Chech D60 1.250 Chech D27 1.009 3.267 Ong nlura xoan HDPE-TFP 3A f 110/90 1.406 '--lIT" 1.263 Ong nhua xoan HDPE..Ph kit/ .' DANH MT)C V~ T LI~U xA Y Dl/NG Dan " .279 Ong t6 hop Thang Long .247 Cut D140 fun 1.TFP 3A f 65/50 1.000 295.826 11.l~n f.274 hoa + bang keo chiu mroc PVC 1.' / r .

..455 552. t"Aleu mr 1.241. . 1 . VI 44 (PK tay gat.«.IOilg 19h5IP Tfang Long .295 BFV-701S 1. n~p nhua) 1.298 TiSu nam U-116 (MAu tr~ng) SAN PHAM CUA CONG TY PHAN VIGLACERA B~t tay g~t 1.306 TiSu nil VB3.200 1.455 393.600 Chi~c Chiec 258.. ~~ [. VB5 Ch~u rila 1.288 1.309 Chau + Chari chau VI5 co Trang 33 Cong bO giit v~t li~u xay dl.700 Chiec Chiec Chiec Chiec 1.284 Ong t6 hop Thang Long 1.273 Chiec Chiec Chiec Chiec 1.401.292 1.TCP F 160/125 (5*42) 1 (5 16i F 42 mm) NHOM SAN PHAM THIET BI VE SINH SINH CUA CONG TY INAX SAN PHAM Ban du nip thuong Ban du hai kh6i n~p d6ng em C-306VTN (mAu trang) Ban du hai kh6i n~p d6ng thuong C-306VT (mAu trang) Ban du hai kh6i n~p d6ng em C-333VTN (mAu trang) Ban du hai kh6i n~p d6ng em C-333VPTN (mAu trang) Lavabo Chau thuong L-284 V (mftu tr~ng) Chdu thuong L-288V (mftu trang) Chau thuong L-285V (mftu trang) Chan chau thtrong L-284VD. IT7 1. L-286VC (mAu trang) Chari ch~u thirong L-288VC.940 211. chau tre em 1.165.TCP F 110/90 (3*36) 1 (3 16i F 36 mm) .305 TiSu nam ITl. IT3.010 Chiec 3.TCP F 125/100 (4*36) 1 (416i F 36 mm) .455 318..289 1.200 1..i81~ IQng f~6<lP t~ang Long Long 1.----.302 B~t EU 5 VT 18M.l'ng thanh phO Hit N6i 500212011 . VN 9 (ga GCl) 1.100 Chiec Chiec Chi~c Chiec 1.545..291 1.f: .297 LFV-13B 1. n~p roi em) T"A leu nam. VTL3. L-288VD (mAu trang) m m 187.509.500 vet 1.283 lOng 1-6hqp Thang Long 1.286 Dan vi tlnh ..000 1.-'\ t~8.500 326.287 1.818 Chi€c Chiec Chi€c Chi€c Chi€c 346.303 B~t VT IBM (PK 2 nut nhan.QJ.455.299 B~t VI5.300 m 244..~ ~ ~/ .273 346..102.p. . n~p nhua) 1.455 393.TCP F 110/90 (8*21 + 1*34) 1 (816i F 21 . i.773 449.. VT 34 (PK 2 nut nhan.293 1. n~p nhua) 1.308 Chau g6c. Ong to ~~~ng mm-+.300 B~t VI 128 (PK 1 nhfin sieu nhe.860 588.000 363.182 1.500 192.296 LFV-1001S 1. n~p roi em) B~t ket Ii~n 1.694.301 Bet VI 66 (PK 2 nut nhan.545 1.500 Chiec Chiec Chiec 258. C109 (PK 315..498.940 588.273 1.500 m m m 290.364 Chiec 1. I sa vs 1. 8-t .330.TCP F 110/90 (4*32) 1 (416i F 32 mm) .' DANH MVC V~ T LI~U xA Y DVNG ~ :"':::.526.700 1.713.307 Chau VTL2. VTL3N.l-I-' 34 mm) ~ 1.294 Gili cong b6 (chua bao g6m VAT) . l.285 6ng t6 hop Thang Long 1.290 1.304 B~t C0502.TCP F 125/100 (7*28) 1 (716i F 28 mm) . n~p nhua) B~t nut nh§n 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful