UBND THANH

xi\.

PHO HA NOI

LIEN SO: xAY DVNG-TAI

CHiNH

vrsr

CONG HoA
no: CHU NGHIA
DQc l~p - Tl,1' do - Hanh phuc

NAM

Ha Nc;5i, I1ga)! J 5 thong 6 nom 20J J

S6 02120111CBGVL-LS

C.ONGBO
GIA VAT

LIBU

XA Y D1jNG

Can cir Luat Xay dung s6 16/2003/QHU

ngay 26ll1l2003;

Can cir Nghi dinh s6 112120091N:D-CP ngay 14112/2009

cua Chinh phu v~ quan

ly chi phi dftu tu xay dung cong trinh;
Can err Nghi dinh sf> 124/20071N:D-CP

ngay 3117/2007

cua Chinh phu vequan

ly

v~t li~u xay dung;
Can cir Nghi dinh s6 12/2009/N:D-CP

ngay 12/02/2009

elm Chinh phu v~ Quan

ly du an d~u tu xay dung cong trinh;
Can cir Thong tir sf> 04/2010/TT-BXD
ngay 26/5/2010 cua BO Xay dung huang
dfrn l?p va quan ly chi phi d~u tu xay dung cong trinh;
Can cir Quyet dinh sf> 02/20 lllQ:D- UBND ngay 10/0112011 cua UBND Thanh
ph6 Ha Noi ve viec Quy dinh mot sf> noi dung quan ly chi phi dftu tuxay dung cong
trinh str dung nguon vf>n nha ruroc do UBND thanh ph6 Ha NOi quan ly;
Can cir van ban sf> 4908/UBND-KT
ngay 30/6/2010 cua UBND Thanh ph6 Ha
Noi v~ viec tang cuong quan 1y gia tren dia ban Thanh ph6 Ha Noi;
Lien sa: Xay dung - Tai chinh cong bf> gia v~t lieu xay dung (chua c6 V AT) Quy
II nam 20 II nhir sau:
1. Gia v~t lieu trong bang cong b6 gia vat lieu xay dung ducc xac dinh tren co

So'

khao sat mat bang gia tren toan dia ban toan Thanh pho 1-1aNoi, 1£1gia trung oinh d0n
chan cong trinh tai thai diem cong bf>
2. Bang gia vat lieu kern theo cong bf> nay la cac 10(;1i v~t lieu ph6 bien, dat tieu
chuan, lam co
trinh.

So' tham

khao trong viec l~p va quan 1y chi phi d~u nr x<iy th,fng cong

3. Chu d~u tu va t6 chirc nr van khi su dung thong tin v€ gia v~t '1i~'d~t?p

va

quan ly chi phi dftu tu xay dung cong trinh cftn din cir vao dia di~rn cua cong ,~frilr, dia
diem cung c~p vat tu, kh6i hrong vat lieu su dung, muc tieu dfru tu, tinh ch~t
trinh, yeu du

thi~t k~ va quy dinh ve quan ly ch~t luong

~uacong

cong trinh (It xerit)_¢l, lira

Mi

chon 10(;11 vat 1i~u hop Iy va xac dinh gia v~t li~u phu hop gia thi tnrorig, dap
g muc
tieu d~u tu, chong thih thoat, tang phi
'" .
Chu diu tu phai 110an

tO~U1 chiu

trach nhiem khi sir dung gia v~t lieu tf~g

quail ly chi phi dau tu xay dung tbeo thco Nghi dinh s6
ngay 12/02/2009 cua Chinh phu v& quan 1)1 chi phi d~lrtuxay -dung

b6 nay, chiu trach nhiem

112/2009/N£)-CP

cong

cong trinh va theo dung cac guy dinh hien hanh.

4. Trang bang gia v~t lieu kern theo cong b6 nay c6 mot s6 chung loai v~t li~u

nr

chua c6 chi phi van chuyen d€n chan cong trinh, chu d~u

din cir theo cac quy dinh

hien hanh d~ tinh gia van chuyen d€n chan cong trinh.
5. Truong hop cac 10~i v~t li~u c6 gia bien dong 16'n(ca tang va giam) so voi gia
cong b6 cua lien So', Chu o~u tu c6 trach nhiern di@u chinh theo quy dinh hien hanh va
kip thoi phan anh thong tin v~ S6' Xay dung Ha Noi.

ur, don vj tu v~n t6 chirc khao sat, xac dinh gia v~t lieu dn luu )':
- Cac chung loai v~t lieu ducc sir dung phai dap ung quy dinh theo Nghj dinh s6
124/20071NB-CP
ngay 3117/2007 cua Chinh phu v~ quan ly v~t li~u xay dung va cac
quy dinh hien hanh v~ quan 1;' v~t lieu.
- V~t lieu phai dap img cac tieu chuan hien hanh v~ k9 thuat, ch~t hrorig phu hop
voi h6 sa thiet k€. V?t lieu sir dung phai c6 chirng nhan hop quy, cong b6 hop quy theo
6, Khi chu

d~lI

quy dinh hien hanh.
- Thong tin gia cua cac loai v~t lieu phai tir nha san xuat hoac nha cung irng c6
gi~y phep kinh doanh theo quy dinh cua phap luat, gia cua loai V?t lieu phai dam bao
phu hop gia thi tnrong tai thai diem lap.
Trang

qua trinh thuc hien, neu co vuong

ve Lien

mac d~ nghi phan anh

so:

Xay dung - Tai chinh d~ xem xet, giai quyet theo quy dinh .I.

SOxAYDl/NG

KT.GIAM
BOC~
"..--:-:j'(!, .. ,' GIAMD0Y:

R •.'"

»/
~

l'

~.

,:/

.

,

-

_-----

,.',:,x A ~
~.\~Il

.~ :>

______
-- Ph~ng Thj Hang Ha

'.,.

." '/'.,.
..•••.•• 'f"

Sa

\. \,'

Dt,!g! (., .-: ,
i

'

s

~
..

(.:

"'.~

0(),\~0
• -..(
v

S~
(1)

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CO

~ theo
.

~~0'~ ~
1"-.. .....

.'.

'

e' . I

'.J

DANH Ml)C V~T LI~U xAY Dl/NG

"/

Dan

(2)

vi tinh
(3)

NHOM VAT LIEu CAT
Gia t~i Th] xii Son Tfiy va cac Huyen: Thirong Tin, Dan PhuQ'ng,
Phoc ThQ, Th~ch Thftt, Thanh Tri, Tir Liem.
Cat xay
Cat yang
Cat den d6 n~n
Gia tai cac Huyen: Dong Anh, Gia Lam, Me Linh, S6c Soon,My
Duc, Pho Xuyen, Ba Vi, Quac Oai, Thanh Oai, Hoai Duc, Chuong
My, UngHoa.
Cat xay
Cat yang
Cat den d6 n~n
Gia t~i cac quin : Ba Dinh, cAu Gifty, Hai Ba Trung, Dang Da,
Hoan Ki~m, Long Bien, Tfiy HB, Thanh Xuan, Hoang Mai, Ha
Dong.
Cat xay
Cat yang
Cat den d6 n~n
NHOM VAT LIEU DA
Gia tai Huyen My Duc
Da 0,5x1
£)a 1x2
£)a 2x4
£)a 4x6
Da dam dp ph6i lap tren (subase)
Da dam dp ph6i lap diroi (base)
£)a Me
Gia t~i Huyen if ng Hoa, ChuO'ng My, Pho Xuyen
£)a 0,5x1
Da lx2
£)a 2x4
£)a 4x6
Da dam dp ph6i lap tren (subase)
Da dam dp ph6i lap duoi (base)
£)a Me

Gia ding b8
(chira bao gAm VAT)
(4)

m3
m3
m3

44.000
145.000
39.000

m3
m3
m3

52.000
156.000
45.000

m3
m3
m3

57.000
180.000
53.000

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

120.000
132.000
131.000
122.000
113.000
105.000
103.000

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

144.000
170.000
160.000
140.000
138.000
133.000
128.000

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

155.000
184.000
177.000
156.000
155.000
150.000
144.000

m3

181.000

Gia t~i Th] xli SoonTfiy va cac Huyen: Thanh Trl, Tir Liem, S6c
Soon,Dong Anh, Gia lam, Me Linh, Thirong Tin, Hoai Due, Quac
Oai, Thanh Oai, Phuc ThQ, Th~ch Thftt, Ba Vi, Dan Phuong,
24
25
26
27
28
29
30

~

jI~

31

£)a 0,5xl
£)a lx2
Da 2x4
Da 4x6
£)a dam dp phoi lap tren (subase)
£)a dam e~p ph6i lap diroi (base)

Da Me
Gia t~i cac Quin: Ba Dlnh, cAu Gifty, Hai Ba Trung, Dang Da,
Hoan Ki~m, Long Bien, Tay HB, Thanh Xuan, Hoang Mai, Ha
Dong.
£)a 0,5x1
Trang 1

-

Cong b6 gia vat lieu xay dl,fng thanh ph6 Ha NOi 5602/2011

Qu8e Oai.. Q2558.870 139. C2593 60 Gach 8p tU'(rng kieh thutrc 25x50 loal At E5000.000 m3 66..900 1. Q2541. C25417. Q2562 C2563. 2651. ~ .091 Cong b6 gia v~t Ii~u xay dl.STT ~/. Sa ~4. Q2508.. Hoai Due.961 1. . Q251O..860 1.515 170. ANHMl)CV~TLI~UxAYDl/NG ~.589 151. Q2504. ' p. j 33 /.l'ngthanh phO Ha Noi sO 02/2011 .429 217. 2650H.884 m2 109. Ba Vi. Don vi tfnh \ 32 I fia 1'f2{ 0~ ~. 59 Q2516.. Q2556.400 Vien Vien Vien 1..394 158.000 177.314 1. C2569. Q2506.0 ~~ .000 175.410 1. Q2555. BMT60-028 58 SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN VIGLACERA THANG LONG Gach 8p tufrng kich thuoc 25x40 loai At C2520. 2651H.o·rmM lap tren (subase) 35 Da dam cAp ph6i lap duoi (base) 36 DahQe 37 NHOM VAT LIEu DAT DOl Ghi tai Thj xii Soontay va cac huyen: Chirong My.316 m2 78.: .it (K957 K98) 38 Ghi tai Quan Ha Dong Dcit d6i dat de>dam chi. MMT 028 52 Loai men: MMT 014 53 Loai men MMT 043 Gach granite nhan tao Thach Ban .000 163. Q2546.140 m2 m2 m2 129. Q2559. C2525.TBC loai At kieh thU'O'e 500x500 54 Lo?i men: MMT 001. 2650G. Q2502.'d. MMT 028 55 Loai men: MMT 014 56 Lo~i men MMT 043 G~ch granite nhfln tao Thach Ban . Q2560. C2545. 2651G.442 m2 m2 m2 144. Dan Phuong Dcit d6i dat dO dam chi.. c. Q2515. Q2545.' .E50157E5020. Q2544./ 34 l~a4x6 Da'tIain. MMT60-028 Loai bong: BMT60-00 1. Phue ThQ.E50017E5009.563 m2 m2 171. Th~eh Thit.140 1.512 m2 83.000 160. 2650. Q2542. Q2505..it (K957 K98) 39 NHOM VAT LIEU GACH XAY sAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN cAu DUONG V~t Ii~u xay dl}'ng nung 40 Gach 216 N 41 G~eh216 T 42 Gach d~e N 43 Gach d~e T 44 Gach 6 16 Tron vuong N 45 Gach 616 Tron vuong TC 46 Ngoi chieu 200 47 Ngoi mfii hai 220 V~t Ii~u xay dung khfmg nung 48 Gach d~e khong nung 49 Gach 101660 Gach 10 1665 50 NHOM VAT LIEU GACH OP LAT sAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN THA. Q2501. 61 Gach 6p tuong kich thuoc 30x45 loai Al Trang 2 Gili coog b8 (chua bao g8m VAT) m3 m3 m3 m3 m3 m3 202. Q2517./ )~ r-- '..CH BAN Gach granite nhfin tao Thach Ban -TBC loai At kieh thU'O'e 400x400 51 Loai men: MMT 001.000 Vien Vi en Vien Vi en Vien Vien Vien Vit~n 827 869 1.000 m3 70.C:>:~ .802 1.000 193.TBC loai At kieh thU'O'e 600x600 57 Lo?i men: MMT60-00 1.

000. LK26. FN3602. d8i Khuon 6 x 13. D4512 \. SN3002. VT5009 m2 88.000. PM34.500 m2 80.5x50 lo~i Al VT5001+VT5006. FN3604.14..139 123.15) Kfch thiroc 50 x 50 (01..407 m2 98.. B454. DN3004. B4522+B4538.Itlieu xay dl. . N3604.639 m2 85..000. VA411. kich thircc 500x500x9mm : T5240. 6( B4504.000 SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN VIGLACERA TIl~N SON 72 73 74 75 76 77 Granite phii men trona Klch thuoc 40 x 40 (01.000.. DN3006..B454Q· 6~ : ~it5..000 180. WOOl.000 31.. H5009.. 4505. mai canh : LK25. .02) Granite don mau va muBi tieu kich thurrc 60 x 60 Loai men (01. T363.000 2.000 213.. kich thmrc 400x400x9mm : T242. FN3608 m2 122.372 m2 122. SN 3020. N2510.100.364 71 Gach vi~n chan ttriYn2.02) Loai bong (01. N3615. SAN PHAM GO cAc LOAI Cay chong cao > 4 m G6 van cfru cong tac G6 xe 3 xl (G6Iati) g6 h6ng s~c G6ke G6 lam khe co dan G6 xa g6 (G6 h6ng s~c) G6 du phong G6 da nep. SN 3010. LK5021 .. SN3007.17) SAN pRAM CUA CONG TY CO PHAN DAu TIf xA Y D1)NG vA PHAT TRIEN DO HONG HA Gach Ceramic H6ng Hit. DN3012 Gach vi€n chan tuong.000 m2 m2 m2 m2 180.810 m2 131. T5242. ~ H4500.810 0 70 VT416.000 1. B44521.02. kich thiroc 400x400x9mm.602 m2 76.000. l. CT2509 67 EN250 1+EN2504 G~ch san mnrc. T50 14 Gach LIKKOTILES H6ng Hit.000 2. LK511 .860 m2 94. FN3606. D451 I. B4519.F3612. VT4807. D4PrO 1d)'~§02. LK38 G~ch LIKKOTILES H6ng Hit. QN2504.182 m2 m2 154.' . VA410. kich thutrc 30x30 loai Al 68 SN3000.000 2..0. N2501+N2507. 66 CT2504.:r.F3614+F3620 G~chSln nU'(Yc.944 69 DN3002.o~IH5W . kich thuoc 500x500x9mm.000 440. B4~~~4503. kich thutrc 12.12. SN3004. N2509.000 2.784 Cay m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 15. •• A 'a .000 174.29) Granite 80 x 80 loai bong (12.Gach Bp ttfiYnjvkich thmrc 30x60 loai Al 65 ~600+F3g08. LK5044 . VA402. VT5008. Cong bo gla V<. D4506.000.262 m2 93.kich thurrc 25x251o~i Al PM33. N3618. nn 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 /91 92 / 93 T336.500. VA401.15.5 Khuon 6 x 8 Khuon kep 6 x 25 Trang 3 ... VA412 m2 76.F3610.944 m2 m2 128. H5004.5x40 loai Al m2 123.000 2.000 2. QN2502. T230 .000 167. mai canh : LK5042.' 6~ . xA Y D\fNG DO'n vi tlnh Gia cong b6 (chua bao g6m VAT) . kich thiroc 12. B4507.02) Granite gia c6 kich thucc 40 x 40 (12.mg thanh ph6 Ha NOI so 0212011 . giang chong G6 c6t pha Khudn Clra 28 cho chi.000 2. SN3006. VT404...SIT DANH MVC V~ T LI~U '-. T39 Gach Ceramic H6ng Hit.000 md md md 230.

van 3cm.718 15.5mm d~n phi 219.SD295A 109 D14 -i. s7. huynh 2 m~t bao .-L75 .SD295A 108 D12 .913 15.2mm (day 1.SS540 125 L130 .455 21.000 800. .lmm Ong ma kern 128 Phi 21.718 16.SS540 sAN PHAM CUA CONG TY CP ONG THEP VIeT DlJC VG PIPE (Gia tai kho cong ty) 002 thep him di~o 126 Phi 21.5mm (day 4.718 15.000 1.5mm 127 Phi 141.CI'J 105 F12 .SD490 III D12 .-Il2 .lmm SAN PHAM CUA CONG TY CP THEP V$T Y (San ph~m san xu~t tai Vi~t nam) 131 Thep cuon D6-D8 cn ~ Trang 4 . .2mm (day 2.000 1. ora kiHfl Cira chop 97 Cfra g6 de chi~u dAy dB 4cm. Cong bo gla vat lieu xay dl.000 920.CT3 117 C8 -.000 Kg Kg 15.~ ~.000 sa m2 m2 m2 m2 900..-Il6 .-LI25 .621 15.2mm d~n phi 113.000 800.SD490 D14 -.5mm) 130 Phi 114.010 15.LI 00 .F8 .SD295A 110 DI0 .816 15.. I / DANH MVC V~ T LI:¢U xA Y D\fNG Gia cong b6 (chua baa g6m VAT) Dan vi tlnh \ .CT5.SD295A Thep trim tron 104 FI0 . lng. «>: .913 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 15.:..816 15.310 9\" .120." -".SD390.654 23.718 15.476 15.816 15.C18 .SS540 123 L80 -.-D40 .. huynh 2 m~t bao g6m ca ke (Chua co I~p .CT3 103 D8 gai .-F40 . .816 15. van 3cm.252 15.-LI25 ..CT3 116 LI30 .~.9mm) 129 Phi 21.CT3 115 LI20 -.913 15.CT3 Thep cay v~n 107 DI0 .CT5. etta pan8 \d~~' I vec ni) sa m2 m2 m2 m2 1.913 Kg Kg Kg 15.204 16.CT3 122 L63 -.913 16.025.816 15.010 16.000 700.L75 .SD390.CT3 114 L80 -i.CT3 118 C12 119 C14 -i.3..299 19.SS540 124 LI20 -.091 Kg Kg Kg 23. I.864 15. vec ni) Cira pano d~c 98 Cira pane kinh 99 kinh 100 Cira 101 Cira chop NHOM THEP cAe LOAI THEP CUA CONG TY GANG THEP THAI NGUYEN Thep cUQn 102 F6.935 Kg 16." X 94 ~Mn~a1keC(cJi~u fa co I~p dung.:/ Cim 1f6 chO\fh) d6i chi~u dAy a8 4cm.330 Kg Kg Kg Kg Kg Kg 16.3mm d~n phi 219.mg thanh pho Ha NQIso 0212011 .SD490 112 Thep hlnh 113 L63 -i.670 15.D40 . Cira pano kin){ 96 <.CT3 106 F14 -.CT5. •• A 'A .CT3 121 114 -.-.CT3 120 110 -.'" .025.-CIO ..010 Kg Kg 18.-LI00 .SD390.6)mm d~n phi 113.-----:.

038.553 tdn 1.460 16.308 t~n tan 1.288 1..049.Tai ga Van Di~n Xi mling But SoonPCB40 -Tai cac d~u rn6i dirong bQ -Tai cac kho Giap Nhi.058.755 1." I3~".410 16. - . eang phia Narn Song HAng (loat dong bao) Xi mana Hoang Th~eh PCB30: -Tai cang Chern -Tai cac cang khac -Tai cac d~u rn6i dirong bQ -Tai kho Vinh Tuy Xi mling Hoang Thach PCB40: -Tai cac d~u rn6i duong bQ Xi mang Bim SoonPCB30: -Tai cac d~u rn6i duong bQ -Tai kho Giap Nhi.. Dire Giang Xi mana Hoang Th~eh PCB40: -Tai cac d~u rn6i duong bQ Xi mling But Son PCB30: -Tai kho Yen Vien.869 1.948 t~n 1.711 t~n t~n cin t~n 1. Tay D~ng SAN pHAM BIEN BA..499 1.280 1.Tai ga Phu Dien Xi mang gia t~i kho. cang phia bAe Song HAng (Io~i dong bao) Xi mling Hoang Thach PCB30 : -Tai cac cang khac -Tai ga C6 Loa -Tai cac d~u rn6i dirong bQ -Tai cac kho yen Vien.225 459. D. 1.052..964 1. . ( : 132 " PIQ1~30C vcn .045.660 .O CONG TY TNHH THANH LINH.022. ~~.510 16.236 541.fi.. '..020 1.011 t~n 1.522 1.051.074.075.768 Cai Cai Cai Cai m2 328.422 t~n t~n t~n t~n tdn tdn tdn 1. C6 Loa -Tai cac d~u rn6i dirong bQ Xi mang But SoonPCB40: -Tai cac d~u rn6i dirong bQ Xi mling gia t~i kho.059.063 1.134 1..248 t~n 915.620 1.976 1. CONG TY CO PHAN CONG TRiNH GIAO THONG 2 HA NOI Bi~n tam giac phan quang canh 700rnrn Bi~n tam giac phan quang canh 900rnrn Bi~n tron phan quang 0 700rnrn Bi~n tron phan quang 0 900rnrn Bi~n chi d~n + bi~n khac phan quang Trang 5 16.015.Tai ga PM Dien .660 16.003.047.857 tdn t~n 1.310 16.060.035.134 ' DI2~CB3'QC/CII "'lJ5" . D 12-C]M00/Gr60/CIII 13b 1:1Tj-D32-CB300/CII 137 DI3-D32-CB400/Gr60/CIII 138 D36-CB400/Gr60/CIII " vi tinh Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg XlMANG Xi mang gia t~i kho.355 t~n 1. Son Tay.020.340 t~n t~n cin t~n 1.- / .n Ha Dong Xi miing Hoang thach PCB30: -Tai cang Son Tay.' xA Y DT/NG DO'Il 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ~/:~ (f7 166 167 Gia cong b6 (chira bao g6m VAT) .063. Vinh Tuy Xi mang cArn Pha PCB 40 .379 1.011. C6 Loa -Tai cang B~n Loi -T~i cang: Dong B~c 1.560 16.038. cang tren dla ban cac huy~n Thuong Tin. Dong B~c 2 -Tai cang B6 De. qu.t():'~B40~ IGr60/CIII .027.l'ng thanh ph6 Hi! N¢i 56 02/2011 .011.067.159.795 1.020. Vinh Tuy .342 720.357 Cong b6 gia v~t lieu xay dl. DANH MVC V~ T LItU -.

.000 640.385." .5mm.420 Trang 6 NHTJA LOI THEP m2 1.fng thcinh ph6 Ha NOi s6 02/2011 .Q~ 90mm.043.A.000 Cong b6 gia V. m2 m2 m2 m2 540. ..s6 nhwKT (150 x 200.000 m2 m2 m2 m2 580..800 15.000 m kg kg kg kg m2 kg 3. ·-0.000 185 B9t son mau trang-Malaysia (Dung son ke dirong bang son deo nhiet) kg 24.000 2.JC V~ T LI~U xA Y Dl/NG DO'Il ~ Hi8 Cet<t1ienbao..000 15.5 m 169" 'CQt1Ji~tftt.": uro tsr..5m t 11~ MQt~'a rn'iji ten phan quang (Tru miii tren vong dao giao thong) Bi~n.170 m2 68. cao 3.~.000 80. Cai Cai BQ Cai Cai . 150 x 260) 172<.000 16./ ~-<.1t lieu xay dl. KHUNG NHOM CUA NHA MAy NHOM DONGANH Cfra kinh khung nhOm Anode Trang mo: chi~u day thanb nhdm tif 1.044.000 800.000 m2 1.900 177 178 179 180 B('>tson phan quang mau trang Glora (Trung Quoc) tieu chuan BS3262 (Dung son ke dirong bang son deo nhiet) 187 CQc tre f 6..000 m2 1.C Da 2ranite tll nhien day 18mm ±1mm: Loai khB ngang < 600mm Yang Binh Dinh loai d~m Yang Binh Dinh loai nhat Do Ruby Binh Dinh Do Ruby Da 2ranite tll nhien day 18mm ±1mm: Loai khB ngang > 600mm Yang Binh Dinh loai d~m Yang Binh Dinh loai nhat Do Ruby Binh Dinh Do Ruby V~t li~u khac Ben to nit (noi) Ddt mAu (tren dia ban cac quan) 183 173 174 175 176 25. CU A KiNH KHUNG sAN PHAM CUA KiNH.000 480. chi~u day l6'p Anode tif 12mm treYlen bao hanh san pham tir 10 d~n 15 nam.000 740. Cira di 1 canh ( 900x2200) H~ DA900 phu kien d6ng b9 Kinh triing 196 5mm lien doanh (Chira co khoa) Cua di 1 canh co 0 thoang (900x2550) H~ DA900 phu kien d6ng b9 197 Klnh trang 5mm lien doanh (Chua co khoa) Cira di 2 canh (1400x2200) H~ DA900 phu kien d6ng b('>Kinh trang 198 5mm lien doanh (Chira co khoa) Cira s61ua 2 canh (1200xI400) H~ DA900 phu kien d6ng b('>kinh trang 1~99 5mm lien doanh Cira s61ua 2 canh co 0 thoang (1600xI200) H~ DA900 phu kien d6ng 200 b('>kinh trang 5mm lien doanh ·O~ 186 ~ 575.10 188 Co la tre 189 Nhira duong long 60/70 190 Nhua duong d~c Iran 60/70 191 Nhtra dirong d~c Shell 60/70 192 Klnh triing 5mm Cong ty kinh Dap cAu 193 Xi mang trang Thai Blnh Lucri thep B40 D3mm miit 60x60mm Cong ty CP day va lucri thep Nam 194 Dinh Lucri thep B40 D4mm miit 60x60mm Cong ty CP day va lucri thep Nam 195 Dinh NHOM SAN PHAM CU A KiNH KHUNG NHOM.000 550.'.cmrh9 KT (100 x 170) vi tlnh Gia cong b6 (chua bao gBm VAT) ". 150 x 230.500 '{ w.000 14.000 880..000 m2 1.700 130.597 756.000 m2 1.000 B9t ddt set cua Cong ty CPDTXD Son Ha (Chira bao g6m v~n chuyen) kg 350 184 Dung dich son lot dirong kg 77. ".000 kg m3 1.b. DANH MT.2mm tny len.032.081 m2 33.153.io·~~ j 113. 181 182 VA'tLIEU KH:A.125.000 4.536 1.100 kg 23. cao 3.

681.04S.000 m2 1.000 m2 2. Phu kien kim khi (. ban l~ ep canh-hang ROTa.38mm -11-Smm (kinh tr~ng Vi~t Nhat Smm).000 m2 1.000 m2 1. ch6t li~n-hang GU Unijet.PKKK): thanh ch6t da di~m.1S9.2m) ~ Trang 7 Cong b6 gia vat Ii~u xay dl.~~nh co 0 thoang (900x2SS0) H~ DA70 phu kien d6ng bQ Kinh r g Smm lien doanh (Chua co khoa) e-t'radi 2 canh (1400x2200) H~ DA70 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh (Chua co khoa) Cira s6lua 2 canh (1200xI400) H~ DA70 phu ki~n d6ng bQ kinh trang Smm lien doanh Cira di 1 canh (900 x 2200) h~ DA 76 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh Cira di 1 canh co 0 thoang (900 x 2SS0) h~ DA 76 phu kien d6ng bQ Klnh trang Smm lien doanh Cira di 1 canh (900x2200) H~ DA48 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh (Chua co khoa) Cira s61~t (600x1200) H~ DA38 phu kien d6ng bQ Klnh trang Smm lien doanh Cira di 2 canh (1400x2200) H~ DA48 phu kien d6ng bQ Kinh tr~ng Smm lien doanh (Chua c6 khoa) Cira s6lua 2 canh (1200xI400) H~ DA 48 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh Cira s6lua 2 canh co 0 thoang (1200x1600) H~ DA 48 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh Cira di 1 canh (900x2200) H~ DA40 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh (Chua c6 khoa) Cira s61~t 1 canh (600xI200) H~ DA40 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh sAN pRAM CUA CONG TY PHAN CU A A CHAu Au \?~2~ 204 20S 206 207 208 209 210 211 212 213 co m2 1.Sm*lm Vach kinh.617.4m*I.6m*1.000 m2 1. kich thuoc (l.670. PhI) kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m.000 m2 4.000 m2 1.83S. tay nam. ban l~.4m). \ ~r H~ DA 70 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm tt'ra./ ~ htf~fti. PhI) kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m.112.4m) Cira di ban cong 1 canh mo quay vao trong: kinh trang Viet Nh~t Smrn.6m*1. ~eIJ\doanhkChua co khoa) \ xA Y Dl)"NG .000 m2 1.339.081. Kich thuoc (1.000 m2 1.~: / -.000 m2 2. canh cfra va phu ki~n 10m khi. ban l~ chtr A.4m) Cira s6 2 canh me quay ra ngoai: kinh trang Vi~t Nh~t Smm.000 m2 3. tay nam-hang ROTa.3S8.199. PhI) kien kim khi (PKKK): Kh6a bfun.000 m2 1. ban l~. ban l~ chtr A.000 m2 1. Hip dung. pane tfrm l Ornm.0S3.000 m2 1. PhI) ki~n kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m. kich tlnroc (0. tay nam.4m) Cira s6 1 canh me quay l~t vao trong: kinh tr~ng Vi~t NMt Smm. hai tay nam. dung thanh profile bang KOMMERLING).1 '~~Inh(900x2200) ~QJY. tay nAm. klch thuoc I. kich thuoc (l. kich tlnroc (0. PhI) kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m. thanh han dinh-hang GU. 6 khoa-hang Winkhaus.0S3.000 m2 1.000 m2 3.000 so mnr San ph§m EuroWindow (G6m ca phin khufm.3S9.734. kinh trang Vi~t Nhat Smm.4m*I. .hang VITA Cira s6 2 canh me quay l~t vao trong (1 canh mo quay va 1 canh mo quay & l~t): kinh trAng Vi~t Nhat Smm.hang GU Unijet.042.4m) Cira s6 1 canh mo hfrt ra ngoai: kinh trang Viet Nh~t Smm.~ DANH Ml)C V~ T LI~U Don vi tinh Gia cong ba (chua bao g6m VAT) .6S9.000 m2 1. kich thiroc (0. kich thiroc (1m*lm) Cira s6 2 canh rno tnrot: kinh tr~ng Vi~t Nhat Smm.hang ROTa. ch6t lien-Siegeinia.000 m2 1.938.9m*2.S27.4m*1. ban l~.000 m2 4.000 m2 4..l'ng thanh ph6 Hi! N6i s6 02/2011 .040.S69. 214 21S 216 217 218 219 220 /221 HQP kinh: kinh trang an toan 6.

tay n~m-GQ. Phu kien kim khf (PKKK): Thanh ch6t da di~m. thanh han dinh -hang GQ.2m) Cira di 2 canh mo tnrot: kfnh tr~ng Vi~t. ~ Dan vi tinh .815. hai tay n~m -hang GQ. con lan-Gt). 6 khoa-hang Winkhaus. chot lien Seigeinia Aubi. tay nam-hang GQ.9m*2.4m) Cira s6 2 canh me quay l~t vao trong (1 canh me quay. kinh trang Viet Nhat 5mm. ban l~ 3D. Phu ki~n kim khf (PKKK): thanh ch6t da di~m.127.000 m2 3. Cira s6 1 canh mo quay I~t vao trong: kinh trang Vi~t Nh~t 5mm. tay narn. Cira di 2 canh me tnrot: kinh trang Vi~t Nhat 5mm.000 m2 3.000 Cong b6 gill v~t Ii~u xay dl. ch6t roiGQ.664. 6 kh6aWinkhaus.4rn*2. tay nk.mg thanh ph6 Ha NOis6 0212011 . 1 canh mo quay va l~t): kfnh trang Vi~t Nhat 5mm.557.068.2m).6m*I.372.4m*2.376.000 Cira di chlnh 1 canh me quay ra ngoai: kfnh trang Vi~t Nhat 5mm. l~p dl}'ng. kfch thiroc (l.192.406. con Ian..•ki~n kirn khi.2m) Trang 8 m2 1. kich thiroc (l.Nhat 5mm.000 m2 5. ban l~. kich thircc (l.2m) sa.6t ~a di~m. 6 khoa-hang Winkhaus. Phu kien kim khf (PKKK): thanh ch6 da di~m. ch6t li~n Seigeinia Aubi.000 m2 3. Phu ki~n kim khf (PKKK): thanh ch6t da di~m. ch6t roi-Gt).4m*I. kich thiroc (l. kich thiroc (0. Kfch thucc (l. pano tAm 10mm.4m) Cira s6 2 canh me quay ra ngoai.2m) Cira di chinh 2 canh rno quay ra ngoai: kfnh tr~ng Vi~t nh~t 5mm.000 m2 3.000 m2 2. tay n~m. pano tAm 10mm. kinh trang Vi~t Nh~t 5mm. kfch thiroc (0. 223 224 225 Gia dIng b8 l (chua bao gom VAT) 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 m2 4.000 m2 3.2m) Cira di thong phong/ban cong 2 canh mo quay vao trong: kinh trang Vi~t Nhat 5mm va Pano dm 10mm. 6 khoa-hang VITA.9m*2.979. kich thuoc (0.4m*I. kfch thuoc (1. ban l~ chtr A. ban I~. tay b~~ f9lhang ROTa.233.2m) "~am. Phu kien kim khf (PKKK): thanh ch6t da di~m-GQ.2m) Cira di chinh 1 canh mo quay ra ngoai: kinh trAng Vi~t Nhat 5mm va pano lOmm.JC ! LI~U xA Y Dl/NG :'lit'< p~A<stm !?Plm. ban I~ ep canh. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m. 6 khoahang Winkhaus. 6 khoa-hang VITA. "<" " <. ch6t rei-hang GQ.4m) Cira s6 1 canh rno hAt ra ngoai: kfnh trkg Vi~t Nhat 5mm. ban l~ 3D. 1 v ~T 4.6m*2. Phu kien kim khf (PKKK): thanh ch6t da di~m. ban l~-Hang ROTa. pano tAm 10mm.2m) 1~<1 ~ chfnh 2 canh mo quay ra ngoai: kfnh trkg Vi~t NMt 5mm. Phu kien kim khf (PKKK): thanh ch6t da di~m.4m*2. tay nam. 1\. kich thuoc (lm*lm) Cira s6 2 canh me tnrot. ban l~ 3D. kfnh trang Viet Nhat 5mm. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m. kich thuoc (l. 6 khoa-hang VITA.000 m2 2.000 m2 2. ch6t rei-hang GQ. 2 tay n~m.000 m2 3.DANH Ml. k~ thiroc (l.000 m2 2. 6 khoa-hang Winkhaus.588. tay nam-hang GU. vach ngan ASIAwindow (GArn phAn khudn. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m.4m). Phu kien kim khf (PKKK): thanh ch6 da di~m.000 ca Cac lo~i efra cira di. Phu kien kim khf ( PKKK): thanh ch6t da di~m. kfch thiroc (l.4m) Cira di thong phong/ban cong 1 canh me quay vao trong: kfnh trang Vi~t Nhat 5mm va pane 10mm. 6 khoa-hang VITA. tay nam. canh cira va ph ••. ban I~ chtr A. ban l~-Hang ROTa. kfch thiroc (O. Vach kfnh.6m*I. ban I~ 3D. Phu kien kim khi (PKKK): Khoa bArn GQ.779.9m*2.6m*2.699.4m*2. ~~ PJ<bari( ong 2 canh me quay vim trong: kfnh trang Vi~t Nh~t 5mm. kich thuoc (0. tay nam.000 m2 2. tay nam.015. dung thanh profile hang SHIDE). Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch.4m*I.

phu kien lien doanh GQ Ctra 56 me quay 01 canh.400. tay nam. 6 khoa-hang VITA. ch6t rei-hang GQ.043.2m) Cira di chinh 1 canh me quay ra ngoai: kinh trang Vi~t NMt 5mm va pane tcim 8mm.cao 800-1800. kich thuoc (l. rong 600-1 OOOmm. tay nam. kinh 5mm Vi~t NMt. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m-GQ. dung Profile Vi~t . Phu kien kim khi (PKKK). rQng 600-1 OOOmm. con Ian.000 m2 1.4m Cira 56 2 canh mo quay ra ngoai: kinh trAng Viet Nh~t 5mm.". kinh 5mm Vi~t NMt.731.155. tay n~m.328 m2 2. kich thuoc (0. Hip dung. kich thuoc (0. cao 800-1800.000 m2 3. ban I~. Phu kien kim khi (PKKK): thanh chot da di~m.2m) Cira di thong phong/ban cong 2 canh mo quay vao trong: kinh trang Vi~t Nhat 5mm va pane telm 8mm.000 m2 2.000 m2 1.742.018 m2 3.293.9m*2. tay nAm-hang GQ. kinh Vi~t Nhat 5mm va I~p dung dung thanh Profile cua hang COINCH hoac SHIDE) 247 248 249 250 /251 V ~ 252 Cira 56 hai canh mo tnrot. thanh ch6t da di~m. kinh 5mm Vi~t Nhat.000 m2 1. Phu kien kim khf (PKKK): thanh ch6t da di~m. ban I~ chlr A. tay nam.\ ~ Jtla\'h9 /.. . thanh han dinh-hang GQ. ch6t rei-hang GQ.686.: \ y. kich thuoc (0. phu kien lien doanh GQ Cira 56 mo 01 canh helt A. ban I~ 2D. pano telm 8mm.000 m2 3. kinh 5mm Vi~t Nhat. tay narn. rong 500-1000mm. DANH MVC V~ T LltU .139. tay nAm-GQ.%/ . kinh 5mm Vi~t Nhat..900. phu kien lien doanh GQ Cira 56 mo quay 02 canh.' " <> I .Nhat 5mm.. kinh 5mm Vi~t Nhat..6m*I. \. phu kien GQ Cira di 01 canh mo quay rong 750-1000mm. kich thuoc (l. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m. rQng 600-1000mm. ban I~. ban l~ chtt A.2m) Cira di chinh 2 canh me quay ra ngoai: kinh tr~ng Vi~t NMt 5mm.718 ma 238 239 240 241 242 243 244 245 246 Cira 562 canh me quay I~t vao trong (1 canh mo quay.000 m2 2. cao 800-1800. kich thuoc: 1.907.4m*I. ban I~-hang GQ.2m) Cira di 2 canh mo' tnrot: kinh tr~ng Vi~t NMt 5mm. kich thuoc (l. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m. 6 khoa Winkhaus.mg thanh ph6 Ha Noi s6 0212011 . ".cao 800-1800. hai tay nam. tay n~m. kich thuoc (0.. 6 khoa-hang VITA. ch6t rei-hang GQ. kich thuoc (Im*lm) Cua. kich thuoc (l. Phu ki~n kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m.4m).039.6m*2.4m) Cira 56 1 canh mo helt ra ngoai: kinh trang Vi~t Nhat 5mm.902 m2 2. . cira di. ban I~.000 m2 2. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m. 1 canh quay &I~t): kinh trang Vi~t Nhat 5mm.544.000 m2 3. phu kien GQ Trang 9 C6ng b6 gia v~t li~u xay dl..111.928. canh cira... kich tlnroc (1. ~ '". Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m.4m*I.6m*I.651.4m* 1./ ~~ . phu kien kim khi. Phu ki~n kim khi 2~ (PKKK): Kh6a belm-hang GQ. ci!a s6.410.129 m2 2. cao 800-1800.• <.000 m2 3.4m) Cira di thong phong/ban cong 1 canh mo quay vao trong: kinh trang Vi~t Nhat 5mm va pane telm 8mm.2m) SAN PHAM CUA NHlfA LOI nrnp THAIVIET WINDOWS (G6m ca phftn khuon. rQng 1000-1800mm.~~.438 m2 2. J \ . 6 khoa-hang VITA. vach xA Y Dl/NG Dan vi tinh ca loa' ngan VI~T Window (GAm ph§n " caIib) cira va phu ki~n kim khi. phu ki~n lien doanh GQ Cira 56 me quay va I~t Ol canh.4m) ~"t ~1~\ Gili cong b6 bao gAm VAT) (ChU1l m2 1. ban I~ ep canh.566.¥ canh me tnrot: kinh trang Vi~t Nhat 5mm.9m*2. ch6t roi-Gt). cao 2200-2500.'. ban I~.4m*2.~<".4m*2. VachJciRlvkinh trang Vi~t Nhat 5mm. Cira 56 1 canh me quay I~t vao trong: kinh trang Viet.000 m2 2.. 6 khoa-hang VITA.

bao hanh san ph§m 10 Dam ~ __ --'-------1-_ Trang 10 COng b6 gia v~t li~u xay dl.4 x 1.4m) Cira s6 1 canh mo quay l~t vao trong.6m*I.4m) mo Cira s6 2 canh me quay ra ngoai. cao 1000-1500.5m) Cira s6 02 canh mo tnrot. kich thiroc (0. kich thiroc (0.133.4m*l.220. phu kien kim khi GQ. phu ki~n kim khi hang GQ. vach ngan (G6m ca phin khudn. kinh trang Vi~t NMt 5mm. tren kinh trang Vi~t Nh~t 5mm.DANH MVC V ~ T LI~U 25'3 1 -. mo quay vao trong. kich thiroc (l. phu kien LD.452.324. KT 2.2m Cira di 2 canh me quay. kinh trang Vi~t-Nh~t 5mm. phu kien kim khi hang GQ.000 m2 2.4m) Cira s6 02 canh mo tnrot.772.486. KT 0.4 x 1. kinh Vi~t NMt 5mm. kinh tr~ng Vi~t . kinh 5mm Vi~t Vach kinh.4m*2.2m sAN PHAM CUA CONG TY TNHH MOT THANH VIEN SMW Cfra nh1!a )oi thep Smartwindows . phu kien kim khi hang GQ.120 m2 1.753.091 m2 2.306 m2 1.6 x 1.4m) Cira di thong phong/ ban cong 1 canh.685.000 m2 1. KT 1.4m*I. kich thmrc (l. kinh Vi~t Nhat 5mm. cao 2200-2500. phu ki~D kim khi.000 m2 2.000 m2 2.727 m2 1.000 1.727 m2 1.685.191.Nhat 5mm. kinh tr~ng Viet-Nhat 5mm.000 m2 2.2m) Ctra di thong phong/ ban cong 2 canh mo quay. KT 1. kinh trang Vi~t Nhat 5mm.807.515.mg thanh ph6 Ha Noi s6 0212011 .Nhat 5mm. kich thuoc 1m x 1. kinh. KT 0. KT (l. kinh trAng Vi~t . kinh trang Vi~t Nh~t 5mm.032.4m Cira s6 2 canh me quay trong ho~c l~t. KT 1. canh cfra.9m*2.6 x 1.548. phu kien kim khi hang GQ.734 dVng. kich thuoc (0.685. kinh trang Vi~t Nhat 5mm. cira di.! ~~ 255 256 257 258 259 260 261 262 xA Y Dl/NG Dan 4\96Ca~n @U"d me quay rQng 1000-1800mm.4m*I.685. kich thurrc (l.l~p vi tlnh Ghi cong b8 (chua bao g8m VAT) m2 3.630.5m Cira s6 2 canh me tnrot.4mx1.179.000 m2 1. kich thuoc (Im*I.5m) Ctra s6 2 canh mo tnrot.ThuQc t~p doan nh1J3 Dong A (Bao gAm ca khufin canh cira.028. kinh trang Vi~t . )~p d1!ng)Biio hanh 05 Dam 272 273 274 i .4m) CONGTY CO PHAN NHOM DO THANH Cfra kinh khung nhdm DT: Chi~u day 16'p Anod t8i thi~u 10mm. phu kien GU.686.0 x 2. phu kien kim khi hang GQ. chi~u day cac thanh chju t8i thi~u Irnm.2m Cira di 2 canh mo tnrot. phu ki~n kim khi hang GQ. KT 1.Nhat 5mm.000 m2 m2 1. diroi pano tren kinh trAng Vi~t Nhat 5mm.4m Cira di thong phong. KT (1. kich thuoc (1. phu kien GQ :~~\~np~~o/jinh rQng 700-1500mm.4m Cira s6 1 canh mo quay l~t vao trong.6m*I. kinh trang Viet Nhat 5mm. kinh trang Vi~t-Nh~t 5mm.000 m2 2. ~ J~ • ~r Vach kinh c6 dinh. chira bao gAm phu ki~n kim khi) Sir dung thanh profile hang Shide 263 264 265 266 267 268 269 270 271 Vach c6 dinh.645.9 x 2.000 m2 1. kinh Vi~t Nhat 5mm. kinh P inlih'-Yi~t Nh t.4mxl. KT (1mx1. pano diroi.4m Cira s6 2 canh mo quay ra ngoai.000 m2 1. kinh trang Vi~t-Nh~t 5mm.4m) Cira s6 2 canh me quay l~t vao trong (1 canh me quay va 1 canh quay & l~t).2m) sAN PHAM CUA CONG TY CP CUA AU-A Cira sA.4m) Cira s6 1 canh me h~t.4 x 1.048 m2 1.000 m2 1. kinh trAng Vi~t-Nh~t 5mm.000 m2 1. ban cong 1 canh mo quay.400 m2 1.4 x 2.960. KT 0.000 m2 2. kinh trang Viet-Nhat 5mm.4m Cira s6 1 canh me h~t ra ngoai.

Chi~u day 161>soon t&i thi~u 60rnm.272.743 m2 991. phu kien d6ng b('>. 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ":::~ --" DANH MVC V~T LI~U xAY DO'n vi tinh DlfNG . chi~u day cac thanh chju I. kinh trang 5mm. NhOm son tinh di~n.Nh6m 450 NHOM SAN PHAM VE SON' SdNKOVA BQtba B(. phu kien d6ng bQ (khong kh6a) . tren kinh trang 10mm.048. ~h ki~ ~~\djnh: Nhom Anod tdng 'kifn\dfi\.983 m2 m2 1.n l " .320 53.203 m2 1.Nh6m 2600 Cua di canh mo: Nhom son tinh di~n. kinh triing don 5mm.792 m2 1. phu kien d6ng b('>(khong kh6a) .260 934.155. kinh trang don 5mm. kinh tr~ng 5mm.680 kg kg kg kg 27.410 kg kg kg 41.2mm.061 ~~ " 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ~ • Gia cong b6 (chua bao g8m VAT) Trang 11 Cong b6 gia x kg kg 5. . phu ki~n d6ng b('>nh6m 2600 Cua s6 canh tnrot: Nhom son tinh dien.297. tay .468.917.590 27. kinh tr~ng 5mm.619.. phu ki~n dAng bQ Nh6m SLD 76 Nh6m SLD 70 Cira canh mo l~y: Nhom Anod tr~ng rno. phu ki~n d6ng b('>(khong kh6a) .846.930 kg kg 39. phu ~:di~nh miY:Nhfim Anod tr~ng bac. phu ki~n dAng bQ (khdng kh6a) Nh6mCADl Nh6mCAD2 Cira di canh mo ban l~ san: Nhorn Anod tr~ng bac.866 m2 1.425.!c tAi thi~u 1.730 41. kinh tr~ng don 8rnrnm.910.230 62.00 mO'. phu kien d6ng b('>(khong bao g6m kh6a.860 33. phu ki~n dAng bQ Nh6m 1100 Nh6m4400 Cira di canh tnrot: Nhorn son tinh di~n.I '<' ~ \275 17~ : <.410 m2 1.Nh6m CAW 41 Cira cu6n nhom Anod trang bac (khong bao g6m mo to va phu kien).Nh6m 4400 Cua s6 chap l~t: Nhom son tinh di~n.256 1.555 m2 1.782 m2 1. kinh tr~ng 5rnrn.653.687 1.177.:.315. phu kien d6ng b('>.~. ban l~ thuy hrc.270 25.Nh6m 2000 Cua di canh mo : Nhorn son tinh di~n. kinh trang don 5mm. kinh tr~ng 5rnm.666 m2 1.140 v$t lieu xay dl. kinh trang don 5mm.>tba trong nha B(.>tba ngoai nha SO'D16t San 16t khang kiem trong nha Kl 09 San 16t khang kiem ngoai nha K209 Soontrong nha San min khong b6ng K771 San rnin khong b6ng K772 San trong nha khong b6ng K260 San trong nha pha sgn mfru Kl80 SO'Dngoai nba San ngoai troi min khong b6ng K261 San ngoai nha pha sgn mfru nhat K280N San ngoai nha pha sAn mfru d~m K280D m2 m2 867.320 1.mg thanh phO Ha NOi s6 0212011 .g b91 Nh6ifi'"SF 76 I Nh6m SF· 1.310 5. ~ nam day cira) Cira sA canh truet: Nhfirn Anod tr~ng bac.243 m2 m2 1. Vach kinh c&djnh. nh6m RS3 (2 lap) H~ th&ng k~t du cua kinh khung nhfim S-DT. kinh tr~ng don 5mm.701 m2 2.Nh6m 4400 Cua s6 canh l~t me: Nhom son tinh di~n.•.651 rn2 m2 1. phu kien d6ng b('>(khong kh6a) .538.

IC V~ T LI~U .030 kg kg 44.DA243 kg 5.177 113. xA Y DVNG Dan Gi:i cong b6 (chira bao gAm VAT) \ J.182 326 BQt ba ngoai nha Wap.864 28..480 kg kg 56.ngtb4m dirng CTll A \304 ~ SbnT"t:lffing.740 325 Bpt bii BQt ba trong nha Wap.690 49..568 kg kg 31.909 35.~ t • ~~ I---~.159 132.000 kg 48..250 kg kg kg kg 17.DA414 Son nQi th~t d~ chui nra.mg thanh pho Hi! N(li so 02/2011 .280 18.•.770 kg 43.n-!'···L~ y 305 306 307 308 309 310 311 312 Val spar Cern S502 Safe-cote S505 Safe filler S509 SO'n lot chAng th§m Sennes Primer S935 Valspar Sealer S931 Son phu trong nha Valspar everclean v9854 313 314 Valspar Valspar Valspar Val spar 315 Moca S938 316 317 318 319 320 321 322 323 324 beauty in v9826 FANCY V618 Sennes S901 Super Clean S965 kg 6.c 53.326 20.124 64.. ~ " •. • I '. .DA241 kg 4.816 40.DA632 kg 337 Nhua chong barn bui va tao bong Wap.070 5.282 kg Son phu ngoai nha Valspar PROGUARD V9852 Val spar medallion s989 Valspar centenar s918 Valspar solarshield sealer V9856 Val spar beauty ext v9829 Val spar Prudent2 S920 Valspar Sennes S919 Mang chang th§m Val spar super wallshield s969 Son san epoxy sAN pRAM CUA CONG TY CO PHAN CONG NGH$ CAO VIBT NHA.DA045 328 Son 16t ngoai troi Wap. . vi tin h SAN PH~ kg 71.849 64.DA416 SO'nphil tuimg ngoai nha Son phu urong ngoai nha chiu mroc Wap.tl)Amngang CT11B -c. .650 kg kg kg kg kg 59.DA415 Son nQi th~t cao cAp Wap.273 23. cho}!g1r.T kg kg kg kg 30.DA633 kg Trang 12 Cong bo gia vat Ii$u xay dl.•. gvu I J.010 kg kg 6. DANH Ml.909 SO'n lOt 327 Son 16t trong nha Wap.801 110.516 84.801 33.DA044 SO'nphil tuimg trong nhii Son nQi th~t chiu rnroc Wap.000 kg 31.DA434 Son ngoai th~t cao cftp Wap..420 CUA CONG TY SON SPANYC-VALSPAR . d9 phu cao Wap.727 ' SO'n chong thdm 335 / ( Son chong tham da niing Wap071 Cac loai son khac 336 Son da thien nhien Wap.417 115.DA435 .DA412 329 330 331 332 333 334 Son nQi th~t chui nra hieu qua Wap.270 64. .am 3bi~ ~di1~lfA.•.938 kg kg kg 43..667 kg 86..170 0 70.

000 1.500 722..050 / Trang 13 Cong b6 gia v~t lieu xay dl.07(l6) TAm 0.15 (DT 12A) T~m HE via vat 1 m T~m HE via vat 1.07 T~m 0.500 157.000 162.45 xO.200 609.138.37 xO.700 105.44 x1.5 m T~m HE via vuong 1m T~m T~m Dan 0.6 x1.64 xO.35 x1.600 149.07(ranh) TAm 0.64 x1.12 T~m 0.024 1.3 x1.7 xl xO.600 621.700 694.5 xO.8 xl xO.700 2.700 405.900 3.12 TAm 0..07 T~m 0.3 x1.800 344.300 282.600 152.7 xO.000 176.100 324.200 91.5 x 0.2 xO.8 x 0.07(ranh) T~m 0.261 222.1- ~!~N~j mroc 1.07 T~m 0.6 xl xO. 3~'· 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ~ 383 384 r=~5 DANH MVC V~ T LI~U .5 xl xO.908.44 xO.65 x 0.757.07 T~m 0.12(DT) TAm 0.417.55 xO.07 T~m 0..300 581.5x1 xO. \.12 TAm 0.:.07 T~ 0.6 xl xO.5 xO. :.3 he T~m 0. ~ '<.12 T~m 0.3 xl xO.07 T~m Dan giAng cd ga T~m D~m 1 x 1.~ xO.12 T~m 0.I~ " :'/ .5 xO.700 146.8 xl xO.9 xO. .600 234.07 T~m Dan 1.07 T~m 0.2 xO.12 T~m 0.300 171.400 168.000 486.3 he T~m 1.3 xl xO.y.43 xO.400 3.l T~m 0.100 130.9 xO.07 T~m 0.s~ .l BQ BQ ga gang co khoa chong mAt c~p: 163 kg n~p N~p gagang BQ BQ ghi gang co khoa chong mAt c~p: 160 kg n~p N~p ghi gang Ong cAng Iy tam m 6ng cdng D400 TI A m 6ng cdng D400 TIC m Ong cdng D600 TI A m Ong cdng D600 TIC Gili cling b6 (chira bao g6m VAT) .864.35 x1.------- l" ~.000 103.342. xJxOJ1DT T~m IU~6/{l.9 xO.8 xO.8 xO.12 T~m 0.300 80.2 xO.12 T~m 0. THOAT HA NOr [Dan chjulllv' IJ.900 248.9 xO.8 xO.700 191.000 766.5 xO. ".374 1.45 xO.12 T~m 0. xA Y D\fNG Dan vi tinh r .900 189.2 xO.2 xO.000 102.m 1.000 185.15 (DT lOA) H.400 221.86 xO.8 xO.754 3.500 248. SAN PHAM TAM DAN.65 x 0.' .6 xl xO.45 x1.6x 1.07 T~m 0.3 x1.07 T~m 0.150 391.600 113.07 T~ 0.mg thanh ph6 Ha N¢i s6 0212011 .811.5 xl xO.8 xl xO.2 xO.900 395.700 522.7. GA GANG vA ONG CONG BE TONG ~ TONG VA BO GA GANG CUA CTY TNHHNN 1 i'1 ll:\fH\ ' \v'$.3 T~m 0.047.800 535.12 TAm DanthU'On2 0.650 421.75 xO.100 186.07(ranh) T~m 0.45 x1.

Biic Ninh) BQ 200.914.150 148. dirong kinh khung 840mm.064. dirong kinh niip 700mm.926.463. Kich thtroc 900x900x50 Utitrong 125 KN Mau Ghi den (Composite) BQ 3. n~p tron bing gang c§u Kich thinrc 850x850n n~p D650) Tciitrong 12. thoat rnroc) : hang giao tren phirong tien v~n chuyen cua ben mua tai nha may ben ban: Chuong My.Don vi tinh Ghi cong bel (chira bao g8m VAT) m m De De De 770.853.5 t~n Tciitrong 25 t~n Tai trong 40 tAn BQ song eh~n rac bing gang cAu: Khung 960x530. Ha NQi va Thuan Thanh. n~p trim bing gang cAu Kieh thmrc 900x900n n~p D650) Tcii trong 12. nAp tron.050 SAN PHAM CUA CONG TY CPSXTM TAN DA LQC 391 NAp tron.000 Cong b6 gia v~t li~u xay dl.500 BQ 1.680. dirong kinh khung 830mm. niip tron.500 4. dirong kinh niip 700mm. tai trong 15KN SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN VLXD SONG DAy (cong tron.585. c6ng hop.468.153.000 1.700 817.687 BQ B9 B9 3.700 BQ 2.632.000 BQ 1.5 t~n Tcii trong 25 t~n Tai trong 40 t~n 2.698 392 BQ niip ghi thu mroc QC(mm).300 3.589.000 SAN PHAM CUA CONG TY XUAT NHAp KHAu THIEN PHAT 393 394 395 396 397 398 399 400 401 BQ khung va n~p he ga (khung vuong.160 SAN PHAM CUA CONG TY CO PHA.000 BQ 3.000 376. Khung 1074 x 554 x 120mm.000 973.675.350.000 407 Niip ranh thoat mroc 300x400mm.270. dirong kinh niip 700mm.000 2.000 C8ng tron tai trong VH (Via he) (Giao tren phuong ti~n ben mua) ~ .200 3.000 1.127.589.950 71.N xA Y LAp CONG VINH 402 403 404 405 BQ niip h6 ga Composite.000 BQ 3.5 t~n Tai trong 25 t~n Tai trong 40 tAn BQ khung va n~p he ga (khung vudng am . tai trong 250KN B9 niip h6 ga Composite.900 3. duong kinh khung 810mm. khung tron. tai trong 400KN BQ niip h6 thu mroc (nAp 380x380mm khung 500x800.400 108.100 B9 B9 BQ 2.162. Niip 860 x 430 x 50mm tai trong 125 KN Mau Ghi den (Composite) BQ 2. khung vuong QC(mm). n~p 860x430 Tciitrong 12.Ii?: ~ 408 409 410 411 412 413 414 Cong Cong Cong Cong Cong Cong C~ng m m m m m m m m 0500 mac 300 0600 mac 300 0800 mac 300 01000 mac 300 01250 mac 300 01500 mac 300 01800 mac 300 Cong 02000 mac 300 Trang 14 315. tai trong 125KV) 406 BQ niip h6 thu nu6c(niip 450x750mm khung 570x870.110.068. tai trong 125KN B9 niip h6 ga Composite. tai trong 125KV) BQ 2. khung tron.000 706.000 3.985.l'ng thanh ph6 Hi! NQi s6 02/2011 .400 B9 B9 2. niip tron. khung tron.

000 330.365. M200 432 D6 cong D1250.000 2.668.I~/ .000 2.JC V~T LI~U xAYDl/NG Dan vi tinh Gia cong b6 (chua bao g6m VAT) ' \ <?9n:g tFt)l{di trong HL-93 (Qua dU'O'ng)(Giao tren phtrong ti~n ~ ~e.000 8.000 4.000 4.562.546.000 6.' /.000 106.Tiii trong HL-93 449 Cong hQp 800x800mm 450 C6ng hQp 1000xl000mm 451 Cong hQp 1200x800mm 452 C6ng hQp 1200x1200mm 453 Cong hQp 1400x1400mm 454 C6ng hQp 1400x1600mm 455 C6ng hQp 1400x1700mm 456 C6ng hQp 1500x1500mm 457 C6ng hQp 1600x1600mm 458 C6ng hQp 1600x2000mm v 459 Cong hQp 2000x2000mm 460 C6ng hop 2000x2500mm ~ 'C6ng hQp 2500x2500mm ~ '.970.153.936.000 2.000 1.000 2.031.000 446. ~--.000 3. 1\416' C6ng D30rM300 C6ng 1)460 M300 ~'" 418 [COrigD500 M300 419 Cong D600 M300 420 Cong D800 M300 421 C6ng D 1000 M300 422 Cong D 1250 M300 423 C6ng D1500 M300 424 C6ng D1800 M300 425 Cong D2000 M300 D~ c6ng (Giao tren phurrng ti~n ben mua) 426 D6 c6ng D300.494.562.000 4. M200 429 D6 c6ng D600.494.mg thanh ph6 Ha Noi s6 02/2011 .000 4. M200 430 D6 c6ng D800. M200 427 D6 cong D400.000 66.699.000 4. M200 431 D6 c6ngD 1000.000 79.000 2.:.070.668.000 3.000 747.000 9.487.000 40. . M200 435 D6 c6ng D2000.000 2.000 4.000 3.000 238.866.668. DANH Ml. ::"'.000 2.000 -/ Trang 15 C6ng b6 gia v~t li$u xay dl.122.000 4.071.548.000 7. 1-.'/ : "1 .029. M200 428 D6 c6ng D500.000 164.000 4. t-.245.000 380.000 6. m m m m m m m m m m Cai Cai Cai Cai Cai Cai cs Cai Cai Cai m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 212.770.551.000 402.000 2. .617. M200 434 D6 c6ng D 1800.000 4.000 8.077.000 7.000 2.774.000 290. 'I . M200 C6ng hQp thoat nU'(Yc(c8ng hQp ky thu~t tinh nrong duong VOl gla c6ng thoat nurrc khdng bao gAm gia dO' kY thu~t) C8ng hQp thoat nurrc BTCT .000 245.000 9.000 1.000 51.509.108.' fuua)~: .591.Tai trong VH 436 Cong hQP 800x800mm 437 Cong hQp 1000xl000mm 438 C6ng hQp 1200x800mm 439 Cong hQp 1200x1200mm 440 C6ng hQp 1400x 1400mm 441 C6ng hQp 1400x 1600mm 442 Cong hQp 1400x1700mm 443 Cong hop 1500x1500mm 444 C6ng hQp 1600x1600mm 445 C6ng hQp 1600x2000mm 446 Cong hQp 2000x2000mm 447 Cong hQp 2000x2500mm 448 C6ng hQp 2500x2500mm C6ng hQp thoat nU'O'cBTCT .546. M200 433 D6 cong D1500.

880.000 2.5m) CAng tai trong thftp .000 280.000 1.000 2.940. mac 200 01800.000 365. DO'n vi tinh DANH MT.000 / Trang 16 Cong b6 gia v~t Ii$u xay dl.000 370.830.:I.420.000 265.f!) '.000 243.000 1.l'ng thanh ph6 Ha NOi 56 02/2011 .050. mac 200 498 0800.000 55.JC V~T LI'E:U KAY Dl/NG .000 3.000 432.000 410. mac 200 <. mac 200 501 01250. rnac 200 495 0400.150.000 1. mac 200 496 0500.000 m m m m m m m m m 210.'.000 346.000 410.)(. ': i~-!. -----~'~.000 1.000 m m m m m m m m 230. mac 200 02000.135.000 1.000 160.100.000 230.'.000 755..000 m m m m m m 329.000 450.000 215.000 1. mac 200 500 01200.-~ .000 230.460.000 1.000 3.000 80. mac 200 01500.030.Tuonz duO'nj! tai trong HL-93 486 C6ng 0300 mac 300 487 Cong 0400 mac 300 488 Cong 0500 mac 300 489 Cong 0600 mac 300 490 Cong 0800 mac 300 491 C6ng 01000 mac 300 492 C6ng 01250 mac 300 493 Cong 01500 mac 300 ~ ~ De cong 494 D300.700.000 3.".000 1.000 1.:TNAM(c6ng giao tren phirong ti~n Y~nchuyen cua ben mua tai C8ng ruijg"ep lien k~t ki~u am duong (chi~u dfli 1m) tai trong VH (Via he) chi~u dfli 1m 462 C6ng 0300 mac 300 463 C6ng 0400 rnac 300 464 Cong 0600 mac 300 465 Cong 0800 mac 300 466 C6ng 01000 rnac 300 467 Cong 01250 mac 300 468 Cong 01500 mac 300 469 C6ng 01800 mac 300 470 Cong 02000 mac 300 CAng trim tai trong HL-93 (Qua dub'ng) chi~u dai 1m 471 Cong 0300 mac 300 472 C6ng 0400 mac 300 473 C6ng 0600 mac 300 474 Cong 0800 mac 300 475 Cong 01000 mac 300 476 C6ng 01250 mac 300 477 Cong 01500 mac 300 478 Cong 01800 mac 300 479 Cong 02000 mac 300 CAng rung ep lien k~t ki~u mi~ng loe (chi~u dai 2.000 670.550. mac 200 497 0600.\ "-' " rftta may ben"ban) TY C6PHAN AVINA VII.520.~ ~~M'IUAC6NG ronN<c3~gh~~ : hang . .000 2.000 765. \'" I .rim ~-s Ji Gili cong b6 (chua bao g8m VAT) m m m m m m m m m 195.053.010.000 910.000 Cai Cai Cai Cai Cai Cai Cai Cai Cai Cai Cai 45.000 110.000 65. mac 200 499 01000.Tuong duO'ng tai trong VH 480 Cong 0500 mac 300 481 C6ng 0600 rnac 300 482 Cong 0800 mac 300 483 C6ng 01000 mac 300 484 Cong 01250 mac 300 485 Cong 01500 mac 300 CAng tai trong tieu chuin TC.000 788./ -\~""~\ .

000 1.: 1:1// -.I ..000 2.000 459.42mm 545 APU vuong II song. dp N. dp N.500 118.500 90.026.810 212.000 681. day 140mm 532 Cong D1200. day 0. kh6 1070. day 0. l DANH MVC V~ T LI~U '~ S0 . day 80mm 525 Cong D750. day 80mm 522 C6ng D750. xA Y D\fNG . day 120mm 527 Cong D1050. dp TC mieng loe.53mm 540 ATEK 1000 (6 songjday 0.000 537. dp N mieng loe.000 282.5(}~ ~nit h$p Bx1J 800x800mm mac 300 Cong hQp ~ 1000x1000mm mac 300 507'< [C'60KbwBxH 1250x1250mm mac 300 508 C6ng hQP BxH 1500x1500mm mac 300 Cang h9P tlii trona HL93 (qua dU'O'ng)chi~u dai 1m 509 Cong hQp BxH 800x800mm mac 300 510 Cong hQp BxH 1000xl000mm mac 300 511 Cong hQp BxH 1250x1250mm mac 300 512 Cong hQp BxH 1500x1500mm mac 300 SAN PHAM CUA CONG TY CP DAu TU V A BE TONG THlNH LIeT Cang trim thoat nU'O'c 513 Cong D300.000 735.000 265. dp T rnieng loe.000 2. dp N.000 1. chang An. T mieng loe.760 m2 m2 m2 m2 215.000 cAi cAi cai cai 47. day 0. day 80mm 519 C6ng D600."~. day 80mm 524 Cong D750.000 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 221. dp T mieng loe. TC (HL93) rnieng loe.286.53mm T§m lQ'p AUSTNAM ma kern AC 11/ AKI06 cac mau 541 ACII (11 song) day 0.000 4.782. T. cac mau 542 APU vuong 11 song. dp N.mg thanh ph6 Hi! NOis6 02/2011 .000 595.000 m2 138.. day 80mm 526 C6ng DI050. day 0. day 140mm A J.420.730. day 0. T mieng loe. kh6 1070.589. kh6 1070. dp N rnieng loe.000 1. TC (HL93) mieng loe. dp TC mieng loe.000 1.000 m m m m 1. day 140mm 531 C6ng D1200.913 164.000 m2 m2 173..47mm 543 APU vuong 11 song.743 200. dp TC (HL93) mieng loe.099. day 80mm 523 C6ng D750.000 4.000 244.146. day 60mm 515 Cong D400...45mm ~ ~.:- _. day 60mm 516 C6ng D500.230. kh6 1070. T.017 cai cai Cong b6 gia v~t li$u xfly dl.000 2. Dun 1 ~')( ~ €aRji h~ptii ~rQng VH (Via he) chi~u dai 1m \.000 371.669.000 393. D1250 NHOM SAN PHAM TAM LQP TON sAN PHAM TAM LQP AUSTNAM T§m lop AUSTNAM ma nhOrn kern cac mau 539 AS 880 song (12 song). day 80mm 521 C6ng D600.500 61.000 1. dp C mieng loe. dp N rnieng loe. day 120mm 528 Cong D1050. day 60mm 514 Cong D400.000 1.000 2.000 383. day 80mm 520 C6ng D600. cap C (HL93) mieng loe.780.: '. dp TC (HL93) mieng loe. dp T mieng loe.419.000 1. cAp C mieng loe.40mm Ton.47mm T§rn IQ'PAUSTNAM APU chang nong. De cong 533 D~ c6ngD300 534 D~ c6ngD400 535 D~ c6ngD600 536 D~ c6ngD750 537 D~ c6ngDI050 538 D~ c6ng D1200. day 120mm 529 Cong D1200.000 417. rI ~ Trang 17 vi tinh Gia cong b6 (chua bao g6m VAT) m m m m 1.348.427 m2 148.600 194.626.000 449. dp C (HL93) mieng loe. day 80mm 517 C6ng D500. dp C (HL93) mieng loe.648 204.45mm 544 APU vuong 11 song. vach trAn AV11 cac mau r: AVII (Ssong) day 0.729. day 140mm 530 Cong D1200. day 80mm 518 Cong D500. dp TC mieng loe.

2.40mm 563 Ton song cong nghiep day 0.Roman Jqo 6 doi 3 chau .47mm 566 Ton song cong nghiep day 0.:N.45mm Song vuong 11S khB rQng 1.645 122.A~ut~S'OI1g)day 0..42mm 559 DQ d~y 0.40mm 573 Ton song kh6 900.Roman 583 6 ba .783 102.314 159. 6S khB rQng 1.620 m m m m m 42..000 49.Roman v 586 6 dun 3 ch~u ..' ~ I~b / " I 547 "" DANH Ml.06m mAn do d~m 558 DQ d~y 0.40mm 568 Ton song kh6 948 day O. day 0.06m mAu do d~m 556 DQ d~y 0.833 96.5mm Song MaxSeam (G300-G500) 572 Ton song kh6 900..800 64.600 32.:N TAM KIM 577 M~t 1.Roman 579 M~t 516 .Roman 587 6 dun 3 ch~u + 1.636 188.844 159.000 67.372 82.216 .47mm (tAm 8p va mang mnrc) \ 549<' Kh630j)rtlm 550 Kh6400mm 551 Kh6600mm 552 Kh6900mm 553 Kh61200mm sAN PHAM TAM LOP OLYMPIC Song vufmg lOS./ Trang 18 Cong b6 gia v~t lieu xay dl. i i.Roman 585 6 doi + 1.42mm 555 DQ d~y 0.480 Cai Cai Cai Cai 12.mg thanh ph6 Ha Nqi 56 02/2011 .100 17.748 155..Roman 582 6doi .844 m2 m2 173.45mm 565 Ton song cong nghiep day 0..07m mAu do d~m 554 DQ d~y 0.45mm SAN PHAM TAM LOP VNSTEEL THANG LONG TAm IQ'P ma mau 9 song. day 0.35mm 561 Ton song dan dung day 0. '548' ~~Vl1~1q5songhday 0.105 151. day 0.978 m2 m2 144. khB 1080 560 Ton song dan dung day 0.967 92. CHIEU SANG ROMAN CUA CONG TY CP THrET BJ DIJ.485 111.Roman 578 M~t 416 .400 52.579 125. day 0.662 142.47mm 571 Ton song kh6 948 day O.' ~ Don vi tfnh ~&.45mm 570 Ton song kh6 948 day O.42mm \.c.153 86..216 .- cu cong b6 (chua bao g8m VAT) m2 m2 130.40mm PhI} ki~Qday O.42mm 569 Ton song kh6 948 day 0.Roman 584 6 dun + 1.37mm 562 Ton song cong nghiep day 0.505 152.5mm Song Cliplock (G300-G500) 567 Ton song kh6 948 day 0.Roman 580 M~t 6 16 .000 38..50mm PHAN VAT LIEU IHEN SAN PHAM THIET BJ mJ.42mm 564 Ton song cong nghiep day 0.400 ca Cai Cai Cai ca Cai cs Cai 145.45mm 575 Ton song kh6 900..402 149.47mm 576 Ton song kh6 900.800 51.42mm 574 Ton song kh6 900.300 16. 11 song.500 17.~ r-----.702 105.191 141.504 m2 m2 143. day 0.Roman .42mm 557 DQ d~y 0.45mm Ton CN 2 l6'p PE 6S+ 11S khB rQng 1.015 m2 m2 m2 m2 m2 130.Roman 581 6 dun .692 135.182 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 83.000 48.935 m2 m2 m2 m2 m2 137.2 16 .866 154.149 55.405 A.3 16 .JC V~ T LI~U xA Y DljNG .

Roman Mang sieu mong 1.6m (2xO.92m11cay .2m(Khong baa g6m bong) .7 (27/0..440 SAN PHAM DAY DIeN SUNCO CUA CONG TY THAI DUONG 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 .Roman Den downlight dirng D 120(Khong baa g6m bong) .690 201.35) M 16 (7/1. xanh 1 bong 0.2m (Khong baa g6m bong) .18) 2xl (20/0.Roman Ong lu6n day tron PYC Phi 20 dai 2. r:f--"---\ ' .400 b<) 870.750 4.7 (27/0.030 41.52) Tran 9 19 m m m m m m m Con 9 b6 9 iav'tli'uxa at ue 12.Roman Ong lu6n day tron PYC Phi 40 dai 2.000 99.Roman Den downlight dirng D76(Khong baa g6m bong) .710 8.150 75.000 bQ 127.000 be) 148. ~:..20) lx1.25) Day d6i 2 rUQt det (CUIPVCIPVC) 2xO.628 ~/629 9-- H/SaA 630 631 Day don m~m 7 sQi (CuIPVC) lxO.6m Dui trang.'s9(f ~Ji\ltt2 d1i€u "-iRoman ~91 5~: 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 Gia cong b8 (chua bao g6m VAT) Dien thoai 4jday .Roman Mang den am tr~n (nhom Y) phan quang 3 bong 1.5 (30/0.6m (Khong baa g6m bong) .040 5..92m11cay .16) M 95 (19/2.6m) (Khong baa g6m bong) .18) lxO. I 582.25) lx6 (120/0.000 62. Roman ..500 48.000 m m m m m m m 1. .000 Be) Be) B<) Be) B<) Cay Cay Cay Cay Cay 56.040 108.2m don Dui trang.: ..Roman Den downlight dirng D 1OO(Khong baa g6m bong) .Roman Di~nth~8 day .83) M 70 (19/2. .330 d n thanh p h6HaN'is602/2011 yl.5 (30/0.120 19.Roman Ong lu6n day tron PYC Phi 25 dai 2.000 b<) 1..r \.700 be) 234.5 (50/0.Roman 6ng lu6n day tron PYC Phi 16 dai 2.2m) (Khong baa g6m bong) .25) 2x2.Roman Mang den am tr~n (nhorn Y) phan quang 2 bong 1.280 29.000 114.490 52.70) M 25 (7/2.2m (3xl.6m) (Khong baa g6m bong) .6m (3xO.000 77.l'g Q .000 b<) 877.920 260...Roman Mang den am tr~n (nhom Y) phan quang 3 bong 0.340.92m11cay .25) lx2.• -c .Roman Mang sieu mong 0.750 35.18) lx1..20) 2x1.2m doi Dui trang. th~ bee nhua PVC (CUIPVC) M 10 (7/1.Roman Hat 2 CI!C 20A . lJclarBu-.470 9.y.290 m m m m m m 7.25) Cap M h.000 114.700 63..25) 2x6 (120/0..14) M 35 (7/2. .2m) (Khong baa g6m bong).2m (2xl.92m11cay .000 27.92m11c§.700 16. DANH MVC V~T LI~U xAY Dan vi tlnh D\fNG .-..Roman 6ng lu6n day tron PYC Phi 32 dai 2.920 141.Roman Den downlight dirng Dl55(Khong baa g6m bong) .Roman Den downlight dirng D86(Khong baa g6m bong) .. xanh 2 bong 1. ~® '~..0 (20/0. xanh 1 bong 1.3 (12/0..000 65.000 be) 650.000 41.Roman Oii Cai Cai Cai Cai Cai 8.000 41.l/ C.000 84.820 13.Roman H~tTivi .Roman Mang den am tr~n (nhorn Y) phan quang 2 bong 0.200 2.25) lx4 (80/0.25) 2x4 (80/0. '.870 19.000 21.Roman Mang sieu mong 1.52) M 50 (1911.5 (50/0.

229.766 110.83) l x 70 (19/2.<912·.8 \"633 ~ ~U 50:~37/2.35) 3x25+1xI6 (7/2.360 49.265..27) 3x240+1xI50 (61/2. 6n Co 0 DANH Ml)C V~T LI~U xAY Dl)'NG DO'n vi tlnh .1 00 1.52) lx240 (61/2.590 784.35) lx 16 (7/1.730 108.•• --.920 2.720 364.350 Cong b6 gia v~t lieu xay d\mg tnanh ph6 Hi! NOi s6 0212011 .710 372.5 (7/0.85) 2x6 (7/1.35) 4x16 (7/1.:~5) ~34' M185 (37/4151) 63~ M240 (W2.67)+(7/0.948 75.0) lx150 (37/2.14) 3x2.292 466.14) +(7/1.-~:..699 168.04) 3xlO (7/1.920 162...073.040 47.16) l x 95 (19/2.52) 3x4 + lx2.714 Cap treo 1.870 54... \ b) ~MdQO ~().200 94.700 1.52)+(7/1.52) 3x185+1x120 (37/2.290 268.25) lx300 (6112.35) 3x16 (7/1.4 rUQt h~ th~ (CUIXLPEIPVC) / 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 lor 682 683 H84 l x 10 (7/1.5 (7/0.223 41.27) 4x1.67) 2x4 (7/0.430 223.050 725.420 673.50) lx400 (6112.520 198.310 821.85) 3xlO +lx6 (7/1.52) 4x50 (19/1.102 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 39.450 2.384 956.52) lx120 (37/2.70) 3x50+1x25 (19/1.944.52)+(19/2.050 338.70) 2x25 (7/2.14) l x 35 (7/2.35)+(7/1.500 1.16) 3x150+1x95 (37/2.52) 4x2.367 576.84) 636 M300 (6112.•.310 146.::::!!~ ----~~~.5 (7/0.67) 4x4 (7/0.§ .750 72.730 1.05)+(7/0.7) 4x25 (7/2.05) 4xl0 (7/1.85) 4x6 (7/1.504 79.630 165.260 416.70)+ (7/1.70) 3x35+1x16 (7/2.85) 3x6 (7/1.83) Trang 20 25.83) 3x240+1xI50 (61/2.510 35.420 141.83) 3x120+1x70 (19/2..51) Gia cfmg b8 (chua bao g8m VAT) m m m m m 378.5 (7/0.// I.650 69.52) 1x 50 (19/1.83)+(19/2.165 69.860 558.35) 2x16 (7/1.5+1x1.25) lx185 (3712.371.990 405.097 50.3.05) 3x16+1xl0 (7/1.790 105.67) 3x6 +lx4 (7/1..05) 2xlO (7/1.16)+(7/2.170 626.25)+(37/2.52)+ (19/1.5 (7/0..90) 2x2.67) 3x4 (7/0.957 37.980 106.52) 3x95+ lx50 (19/2.820 2.14) 4x35 (7/2..: '.215 737.'.70) lx25 (7/2.243.7) 3x2.660 446.690 88.14) 3x70 +lx35 (19/2.630 247.• I.5 (7/0.27)+(19/2.623.25)+(37/2.85)+ (7/0.83)+(7/2.2.

27) ~' ~ Don vi tlnh DT/NG Trang 21 Gili cong b6 (chua bao gAm VAT) m m m m m m 835.050 113.25) 696 lx185 (37/2.: ..14) 732 4x35 (7/2.85) 708 3x6 (7/1.030 55. ~·"--:'::'l.720 1.406 442.y112.854 83.83)+(19/2.35) 716 3x25+1x16 (7/2.52) 733 4x50 (19/1. -: I"'~'~\ "" '.52)+ (19/1.16)+(7/2.120 1.350 1.944 416. . z« DANH Ml)C V~T LI~U xAY '\'" 4~1~\(U(9/2'.411.70) 717 3x35+1x16 (7/2.890.6W'.555 244.27) 726 4x2.840 190.5 (7/0.324.240 2.0) 695 lx150 (37/2.330 119.650 738.660 406.001 2..605.948.2.70) 703 2x25 (7/2. 4x150 (.82) 692 lx 70 (19/2.I .700 2.05) 729 4xl0 (7/1.16) 722 3x150+1x95 (37/2.05) 715 3x16+1xlO (7/1.85)+ (7/0.52) 690 4x240 (37/2.52) 694 lx120 (37/2. : 685.05)+(710.7) 711 3x2.1& .970 545.14) 704 2x35 (7/2.050 1.656 129.16) 735 4x95 (19/2.565 96.196.920 276.350 191.940 Cong b6 gia Val li~u xay dl.518.35) 730 4x16 (7/1.756 60.1~) 4x9X~19/2~'5~) 1\ 6.85) 714 3x1O +lx6 (7/1.5 (7/0.84) Cap ngAm 1.043.52) 720 3x95+1x50 (19/2.870 1. ~/ / ' •..83) 725 3x240+1x150 (37/2..14) +(7/1.280 226.70)+ (7/1.7) 731 4x25 (7/2.70) 718 3x50+1x25 (19/1. ".040 3.5 (7/0.52) 712 3x4 + lx2.25)+(19/2.83) 734 4x70 (19/2.030 669.83) 724 3x240+1xI20 (6112..52) 736 4x120 (19/2.420 83.35) 702 2x16 (7/1.52) 705 2x50 (19/1.407.068.4 rUQt h~ th~ (CuIXLPEIPVCIDSTAJPVC) 691 Ix 50 (1911.85) 700 2x6 (7/1.83)+(712.440 83.920 901.860 313.719.5 (7/0.660 870.35)+(7/1.04) 709 3xl0 (7/1.27) 689 --.67) 713 3x6 +lx4 (7/1.52) 723 3x185+1x120 (37/2.150 2.52)+(19/2.52) 697 lx240 (61/2.870 1.35) 710 3x16 (7/1.14) 719 3x70 +lx35 (19/2.760 120.67) 727 4x4 (7/0.710 267.67) 707 3x4 (7/0.670 632.420 431.770 487."' .716 71.694 81.180 175.14) 693 l x 95 (19/2.mg thanh ph6 Hi! NQi s6 02/2011 .83) 706 3x2.270 173.05) 701 2xl0 (7/1.692.883 334.3.52)+(7/1.85) 728 4x6 (7/1.146 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 174.5+1x1.200 957.310 1.724 87.87 4x120 (191183) .170 730.83) ft-i37 4x150 (37/2.378.200 1.27)+(19/2.67)+(7/0.83) 721 3x120+1x70 (19/2.50) 699 2x4 (7/0.580 3. 2lXl-s'3 (37/2.25) 698 lx300 (6112.288.940 64.

150 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 67.080 69.770 69.80) 773 Ix150 (37/2.7) 782 Ix25 (7/2.620 67.800 3.35) 781 Ix16 (7/1.410 '(.0) 770 lx70 (19/2.740 220.790 551.420 44.230 m m m m m m m m m m 15.830 59.410 19. 4~~8j ~B1/2j \2) ~39' 4x2f\o.mg thanh ph6 Hi! Noi s6 0212011 .' 'v ' ~\ DANH MVC V~ T LI~U xA Y DVNG DO'n vi tinh 138 .770 69.51) / 784 Ix50 (7/3.85) 764 lx6 (7/1/04) 765 lxl0 (7/1.230 69.680 941.500 82.51) 769 lx50 (7/3.(37 4) SAN P~CAP BIeN CUA CONG TY CO PHAN CONG NGH$P rucu G .460 8.0) 1185 Ix70 (19/2.51) 775 1x240 (37/2.380 430.860 32.25) 774 Ix185 (37/2.O.640 20.85) 779 Ix6 (7/1/04) 780 Ixl0 (7/1.280 55.13) v 783 Ix35 (7/2.000 84.350 159.150 82.13) 12:a Gi:i cong b6 (chua bao g6m VAT) m m 2.570 274.930 27..855.7) 767 lx25 (7/2.810 68.530 66.O.51) 777 Ix400 (6112.220 60.84) 776 Ix300 (6112.6/1kV) 763 lx4 (710.080 706.180 m m m m m m m m m m m m m m m 13.970 11.230 115.740 / Trang 22 Cong b6 gia vat lieu xay dl.050 346.350 159.748.890 40.13) 768 lx35 (7/2.9) Cap treo 1 rUQt (CUIXLPEIPVC . caDnhOrn trio 10i thep 740 ACSR (AC) 50/8 741 ACSR (AC) 70/11 742 ACSR (AC) 95/16 743 ACSR (AC) 120119 744 ACSR (AC) 150/19 745 ACSR (AC) 150/24 746 ACSR (AC) 185/29 747 ACSR (AC) 240/32 748 ACSR (AC) 240/39 749 ACSR (AC) 300/39 750 ACSR (AC) 330142 751 ACSR (AC) 400/51 752 ACSR (AC) 500/64 Cap nhOrn bQC PVC 753 Cap nhom boc AV 25 754 Cap nhom boc AV 35 755 Cap nhom boc AV 50 756 Cap nhorn boc AV 70 757 Cap nhom boc AV 95 758 Cap nhom boc AV 120 759 Cap nhom boc AV 150 760 Cap nhom boc AV 185 761 Cap nhom boc AV 240 762 Cap nhom boc AV 300 Cap d8n2 bQC 1 rUQt (CUIPVC .900 39.230 115.& '~"~ ·T r.51) 772 Ix120 (19/2.35) 766 1x16 (7/1.13) 771 Ix95 (19/2.830 35.770 68.660 69.530 68.// " ~~-""~'A:'" • C: -1.000 18.850 m m m m m m m m 13.050 66. 66.980 29.6/1kV) 778 Ix4 (710.230 68.

- .630 148.240 196. lx185 . ' .JC V~ T LI~U xA Y DT.650 301.850 87.380 57.580 92.6/1kV 816 2x4 817 2x6 818 2xl0 819 2x16 820 2x25 821 2x35 822 2x50 823 2x70 824 2x95 825 3x6+1x4 826 3x10+1x6 827 3x16+1xl0 828 3x25+1xI6 829 3x35+1x16 830 3x50+1x25 831 3x70+1x35 832 3x95+1x50 833 3x120+1x70 834 3x150+1x95 3x185+1x120 )835 ~ tinh Giii cong b8 (chua bao g6m VAT) m m m m m 220.030 48.580 125.490 38.760 51.290 133.:.790 98. " : DANH Ml.980 26.540 232.550 253.210 150.440 63.6/1kV (c6 bang nhOm bao v~) 791 Cap mule 2x7 792 Cap mule 2x8 793 Cap mule 2xl0 794 Cap mule 2xl1 795 Cap mule 2x16 796 Cap mule 2x25 797 Cap mule 2x35 Cap v~n xoAn ABC rUQt nhOmAllXLPE O.500 430.51) 790 1x240 (37/2.050 346. '.280 27. '" I . ' / ..190 1.920 344.570 37.080 1.990 422.CulXLPEIPVC/ATAlPVC O. 0) \7g8 1x150 (~7/1.420 807.350 73.571.940 94.tYf/2.570 274." ..25) 184:.720 21.6/1kV 798 2x16 799 2x25 800 2x35 801 2x50 802 2x70 803 2x95 804 2x120 805 2x150 806 2x185 807 4x16 808 4x25 809 4x35 810 4x50 811 4x70 812 4x95 813 4x120 814 4x150 815 4x185 Cap treo h~ th~ CUIXLPEIPVCO.290 151. - .84) Cap muyle rUQt dang .690 62.400 587.200 m m m m m m m 53.830 76.fNG Dan vi cO :7&P~.150 27.990 52.880 116.290 180.310. 1~61 tI912.024.x~ql(lI9/'.490 100.080 69.220 229.890 473.180 69.910 551.710 .990 1. J.780 187.480 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 58..~) \'787 \. Il.080 14..

920 9.450 165.18 mm) 1 1 x 1 (321 0.130 368.830 255."fo.810 246.832.667.610.25 mm ) 1 x 6 (12010.120 514.442.345.CuIPVC O.670 180.540 836.520 610.330.286.6/1kV 71.880 491.400 13.6KV 1 1 xO.700 5.IB~'24~+rxf20 \ ·837·~bx3ti&+i x159 1t3'8.054.5 (5010.178.160 60.940 SAN PRAM DAy DteN CUA CONG TY CO PHAN TM TAN PHU / n 877 878 879 880 881 882 883 --rJ884 Db don rUQt m~m ..630 670.330 2.CuIPVC O.040.750 1. ~3{i .240 Cong b6 gia v~t lieu xay dl.75 (3010.780 1.540 3.480 m m m m m m m m m m m m m m m m 1.520 1.2 mm ) 1 1 x 1.557.: 8f9:::]!t~6.880 108.18mm) 1 1 x 0.860 m 2.040 2.450 161..479.3/0.900 m m m m m m m m m m 1.220 922.900 273.030 2.950 85.680 121.3/0.'/ 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 Gia cong b6 bao gAm VAT) 1(chua ·7 14x1O 14x16 14x25 14x35 14x50 14x70 14x95 14x120 14x150 14x185 14x240 Cap "elm ha th~ CulXLPEIPVCIDSTAlPVC 13x6+1x4 13x1O+1x6 13x16+1x10 13x25+1x16 13x35+1x16 13x50+1x25 13x70+1x35 13x95+1x50 13x120+1x70 13x150+1x95 13x185+1x120 13x240+1x120 13x300+1x150 14x4 14x6 14x10 14x16 14x25 14x35 14x50 14x70 14x95 14x120 14x150 14x185 14x240 1.mg thanh ph6 Ha N¢i s6 02/2011 .070 347..630 1. "<.7 (27/0. 0 . 14x4 .680 1.7l···-~ fY .390 1.7 (27/0.6KV 2xO.25 mm) 1 1 x 4 ( 801 0.050 2.t.:::---~ ~ Trang 24 m m m m m m 1 4..560 952.997.060 442.25 mm ) 1 1 x 2.450 317.792.830 108.180 2.18mm)1 111t.320 2.450 73.940 m 1.990 1.030 49.5 ( 301 0.25 mm) Day 0 van hai rUQt m~m .145.890 m m m m m m m m m m m m m m m O.) S DANHMVCV~TLI~UxAYDlfNG DO'n vi tfnh ".740 696.

900 988.5 (3x7/0.05mm) 910 4x1O(7/1.6/1KV 921 4 x 16 (7/1.990 462.Cu/xlpelPVC O.52mm ) 4 x 50 ( 1911.580 90.620 2.17 mm) 932 2 x 16 (711.~I~-'-~~ V-<:::J:' .25 mm) Cap treo h:.52mm) 924 4 x 50 ( 1911.67 ) 896 3x6 + lx4 ( 3x7/1.850 641.52 + 37/2. / ! jil/(.880 253.050 155.440 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 38.530 241.017.180 773.52mm ) 927 4 x 120 ( 19/2.420 13.5 (.(ra- ~~.410 73.340 100.52 ) 903 3x95 + lx50 (3xI9/2.960 1.mg thanh ph6 Ha NQi s6 0212011 .7mm) 912 4 x 25 ( 7/2.560 42.160 80.7 + 7/1.30pI0.6/1KV 895 3x4 + lx2.52mm ) 920 4 x 240 ( 61/2.02mm) Trang 25 m m m m m m Gia cong b3 (chua bao g8m VAT) 4.52 + 711.87 mm) 930 931 4 x 300 ( 37/3.13mm ) .52mm ) 917 4 x 120 ( 19/2.vi5\'(.35mm) 911 4 x 16 (711.05 ) 898 3x16 + lx10 (3x7/1.100.13mm) 916 4 x 95 ( 19/2.577.210 287.750 39.t th@ .340 559.25 mm) ·2.. 13 + 7/2.290 879.13 ) 905 3x150 + 1x95 ( 3x37/2.25 + 19/2.25 mm) 88~ 889 2x 4( 801 0.680 15.130 194.8mm) 925 4 x 70 ( 19/2.52mm) +-"935 2 x 50 ( 7/3.13 + 7/1.950 8.7 mm ) Cap treo h:.13mm) 926 4 x 95 ( 19/2.060 1. DANH MVC V~ T LItU '\\.370 61.630 34.5 (:ro10.52 ) 906 3x185 + 1x120 (3x37/2.670 20.270 11.730 404.35 + 711.263.03 + 19/2.85 ) 897 3xl0 + lx6 (3x711.8mm) 914 915 4 x 70 ( 19/2.280 125. 18 mm ) xA Y D\1'NG Dan vi tinh ~(1 B85 I~ ~ ~86' I~~ N p321 Q~~mm ) 8Ig}.13mm) 913 4 x 35 (7/2.270 Cong b6 gia v~t lieu xay dl.25mm) 929 4 x 185 (37/2.\ ~.620 30.610 5.8 + 7/2.490 101.734.920 56.24 + 19/2.25mm) 919 4 x 185 ( 37/2. 3Q/\0.920 54.320 1.390 1.13mm) 923 4 x 35 (7/2.03 ) 3x240 + 1x150 (3x6112.7mm) 933 2 x 25 (7/2.300 20.660 2.05 +710.85 mm ) 909 4x6(711.399.t th@ .:O.52mm) 4 x 240 (37/2.280 312.85 +710.52) 907 908 4 x 4 ( 7/0.24 mm) Cap nhOm v~n xolln ABC-ALIXLPEIPVC O.x 2.810 m m m m 22.52 + 19/1.450 29.82mm) 918 4 x 150 ( 37/2.7mm) 922 4 x 25 (7/2.35mm) 893 894 2 x 16 (711.7) 900 3x35 + lx16 ( 3x7/2.52) 902 3x70 + lx35 ( 3x19/2.78) 904 3x120 + lx70 (3x37/2.6/1KV 891 2x4 (7/0.7 ) 901 3x50 + lx25 (3xI9/1.05 mm ) 2xl0 (7/1.Cu/xlpelPVC O.090 332.250 27.25 mm ) 890 2 X 6 ( 12010./ 934 2 x 35 (7/2.85 mm) 892 2 X 6 (7/1.140 217.900 m m m m m m m m m m m m m m m 22.82mm) 928 4 x 150 (37/2.35 ) 899 3x25 + lx16 (3x7/2.970 160.rf.530 142.218.' 2 X 1.500 52.770 1.

52mm ) 4 x 120 ( 1912.373 3.(:---182 co PHAN TRUONG Cap di~n thoa! loai 1 doi loai 2 doi loai 10 doi Cap Camera.440 ~ J~~ Trang 26 Cong b6 gia v~t lil\!u xay dl.35 mm ) 4 x 16 (7/1.I _ leM A-llbn-.82mm) 4 x 150 ( 37/2.300 925.13mm ) 4 x 35 ( 7/2..05 mm ) 9s. Tivi RG6 RG59 RG11 SAN PHAM CUA CONG TY TNHH NHA VIEN CRIEU SANG vA BJ DO THJ Choa den cao ap MACCOT M125W khong bong Choa den cao ap MACCOT M250W khong bong Choa den cao ap MACCOT S70W khong bong Choa den cao ap MACCOT S150W khong bong Choa den cao ap MACCOT S250W khong bong Den INDU com p~c SOw khong bong Den INDU SON 150w khong bong Den INDU SON 70w khong bong Den CARA com pAc 80w khong bong Den CARA Son 150w khong bong Den CARA Son 70w khong bong cu cong b8 (chira bao g6m VAT) O.570 1.67 ) 3x6 + 1x4 ( 3x7/1.457.653 m m m 7.950 1.85 ) 3xlO + lx6 (3x7/1.03 + 19/2.800 1.460 53. 2 x lOy7/1.35 mm) '-2-.05) 3x16 + 1xlO (3x7/1.52 ) 3x70 + lx35 (3x19/2.830 1.582.400 1.52) 3x185 + lx120 (3x37/2.680 357.247.52mm) 4 x 50 ( 19/1.336.890.631 29.360 431.35 + 711.727 20.247.7) 3x35 + 1x16 (3x7/2.52mm) 4 x 240 (6112.240 92.7 + 7/1.5 (3x7/0.130 73.670 314.140 107.6/1KV \9jy 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 vi tinh m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 489.CulXLPEIPVCIDSTAlPVC Dan 2 x 6 .400 1.200 1.25 + 19/2.120 40.24 + 19/2.620 677.538 5.24 mm) 3x4 + 1x2.990 176.340.13mm) 4 x 95 ( 19/2.25mm ) 4 x 185 (37/2.680 69.950 1.814.52 ) 3x95 + 1x50 (3xI9/2.430 62.830 117.7mm) 4 x 25 ( 7/2.52 + 37/2.85 mm ) 4x6(7/1.05mm) 4 x 10 ( 7/1.U xA Y DlfNG .799.531.950 1.160 822.mg thanh ph6 Hi! NOis6 02/2011 .8mm ) 4 x 70 ( 19/2.8 ) 3x120 + 1x70 ( 3x37/2.7 mm) 4 x 4 ( 7/0.780.52 + 19/1.151.410 161.340 49.840 2.890 260.85 +710.680.13 + 7/2.420 POO mroc MOT THANH chiec chiec chiec chi€c chiec chi€c chiec chiec chiec chiec chisc 1.890 1.ba th~ .400 1.150.432.040 m m m 2.52) SAN PHAM 966 967 968 969 970 971 DA Y D~N CUA CONG TY rmsr "~ t! 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 JJ.( 77j.042.83 + 712.000 1.940 596.E.710 240.06 (7/1.741.400 1.7) 3x50 + 1x25 (3x19/1.600 2.519.03 ) 3x240 + lx150 (3x6112.05 +710.52 + 7/1.35) 3x25 + 1x16 (3x7/2..891 17.480 1.13 ) 3x150 + lx95 ( 3x3712.13 + 7/1.352.DANH Ml)C V~ T LI.590 1.8-: '.000 1.

908.820.000 2.000 1.024.000 3.000 976.003 Den pha PS-Ol SON.034 Churn CH04-4 nhom 1.l'ng thanh ph6 Ha N6i s6 02/2011 .000 2.105.000 4.441.DC10X 1.000 1.000 4.183.000 974.300.~':" % -' ' L/ .908.056.000 4.437.000 3.384.000 1.014 Den pha PD03 SON.000 1.760.033 Chum Ruby 1.021 CQtDC-05B 1.000 858.Son 250W khong bong 1.000 2.000 2.000 3.600.252. Den MASyER SON 400w khong bong 987~ Dennfuniupiter SON 70w khong bong 988 Den cAu 400 Malaysia M80 W khong b6ng 989 Den cAu 400 Malaysia M125 W khong b6ng 990 Den cAu 400 Malaysia SON 70 W khong b6ng 991 Den cAu 400 Malaysia E27 khong b6ng 992 Den cAu 300 Malaysia E27 khong b6ng 993 Den pha P-02 S250W khong b6ng 994 Den pha P-02 S400W khong b6ng 995 Den pha P-02 MAIH250W khong bong 996 Den pha P-02 MAIH400W khong b6ng 997 Den pha P-06 MIlL 70W khong b6ng 998 Den pha P-06 MAIH 150W khong bong 999 Den pha P-07 (VENUS) MAIH 1000W khong bong 1.482.025 CQt ALAQUYN 3.011 Den pha PD02 SON.000 1. Maih 150W khong b6ng 1.000 1.000 3.0l3 Den pha PD03 SON.028 CQt DPOI 1.035 Chum CH04-5 nhorn Chum CHII-4 ~036 Trang 27 1)00nvi tinh chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chi~c chiec chiec chiec chiec chi~c chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chisc chiec chiec chi~c chiec chiec chiec chiec chiec chiec chi~c chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chisc chiec chiec chiec Gili cong b8 (chira bao g6m VAT) 2.008 Den pha PS-03 SON.331.015 Den pha PS08 SON.137.5 1. Maih 150W khong bong 1.337.000 3. Maih 150W khong b6ng 1.695.348.000 1.657.000 6.2 1.017 Den Vega Son 250W khong bong 1.018 Den Fhebus-Maih.301.970.006 Den pha PS-02 SON. Maih 150W khong bong 1.496.328.86. Maih 70W khong bong 1.000 8.000 629.>----.023 CQtPine 108 1.027 CQt Banian 1.029 CQtDP05 1.000 1.175. DANH Ml}C V~T LI~U xAY Dl/NG mriJRAIN·Bpw -SON 250w khong bong '983 '9~A f)ehtMW.985H D~ MAS'IijR. Maih 150W khong bong 1.743.024 CQtBAMBOO 1.449.360.905.026 CQt ALAQUYN 4.000 3.000 2.030 CQt DC10L -DC 10S ..180 966.000 3.000 2.000 2.446. Maih 70W khong b6ng 1.004 Den pha PS-01 SON.302. Maih 70W khong bong 1.000 2.176.020 Den Pha P011-S0N150w khong b6ng 1.000 3.019 Den Fhebus-Maih.032 CQt DC14 1.016 Den pha PS08 SON.000 Cong b6 gia v~t lieu xay dl.000 1.010 Den pha PD01 SON.285.000 4.000 2.000 2.000 5. Maih 250W khong b6ng 1.000 3.000 4.009 Den pha PD01 SON.000 7.005 Den pha PS-02 SON.000 2.031 CQtDC11-2 1. Maih 70W khong bong 1. SON 250w khong bong 'Q.007 Den pha PS-03 SON.921.000 2.459.658.135.Son 400W khong bong 1.'. \ ~ <' .J3 DW -SON 400w khong bong \.000 4.000 4.255.200.830.000 3. Maih 70Wkhong b6ng 1.945.001 Den pha PS-07 SON. Maih 70W khong b6ng 1.000 2.022 CQtDC-06 1.180. Maih 400W khong b6ng 1. Maih 70W khong bong 1.991.371.002 Den pha PS-07 SON.000 1.110. Maih 150W khong b6ng 1.608.509.~. Maih 150W khong bong 1.000 1.012 Den pha PD02 SON.000 2.000 Den pha P-07 (VENUS) SON 1000W khong bong 1.000 2./"~.000 3.103.

980 115.000 4.O~9' 'l'Tay"%L£QU)fN 4 nhanh 1~O.044 ICQtbat giac .000 10.590 313.000 6.ncanh bu6m IcAn caoip chu L 1.000 5.048 ICQt bat giac.6m-----[Chup li€n c~n chtr L CLT 0159-K93-13-LT-2.AL~QxfYN2 nhanh 1.000 3. tron conl Orn -078-4mm 1.000 chiec chi~c chiec chi~c chi~c chiec chi~c chi~c chiec chiec chiec chiec chiec I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 7.5mm 1.677.000 1. tron con 9m -078-3.08S1.064 1.557.5m IcAn den C05-2 kep wOn 1.066 1.DANH MVC V~T LIE:U xAY GiA cong b6 Dan vi tinh I [chua bao g6m VAT) D\fNG tou dcfitkll cau 1.046 ICQtbat giac.000 5.698.6m don ma kern IXiI 0.979.095. tron con 8m -078-3.1{~~ \.000 6.856..053 ICQtbat giac li€n dn don I-1m 1.049 ICQtbat giac lien dn don 1.000 3.2m kep ma kern [Bulong M18x160 Bulong M18x220 Bulong M18x250 Bulong M18x300 xs Trang 28 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I chiec chiec chiec chiec chi€c chiec chiec chiec chiec chi~c chiec chi~c chiec chi~c chiec chiec chiec chiec chiec I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 3.5mIcAn den C04-1 don yuan 1.089 --1.LC don 12m tren cQt gang ICQtthep BG TC .370 306.000 6.5m IcAn den C03-1 don yuan 1.tron con 7m -078-3mm 1.014.041'lG:Qt.606.056 1.000 29.000 8.688.6m-----------I[Chup li€n dn chtr L CLT 0219-K93-13-LT-2.475.074 1.051 ICQtbat giac li€n dn dcm9m1.LC kep 10m tren cQt gang ICQtthep bat giac 9 nhanh DC-20 ICQt+d.052 ICQtbat giac li€nan don 10m 1.058 1.343.042 ICQt bat giac .000 1.000 1.000 4.000 26.086 1.5m IcAn den c02-fdOn yuan 1.000 1.b~ac.080 1.000 320.5m----------. tron con 10m -078~3. tron conl 1m -078-4mm 1.047 ICQt bat giac.000 7.075 1.000 5.000 2.060 1.110 597.830 150.076 1.090 ~ VJM')c1U ~ I I I I I I I ICQtbat giac li€n-an ken 10m ICQtbat giac li€n dn kep ilm-4mm ICQtthep BG TC.700 260.096.000 1.S IcAn den sqi t6c-C2mIcAn den Cf2-1 yuan don 1m IcAn denC06-1 don vuanl.352.087 / 1.943.6m kep ma kern IXill.8m IXiI 0.079 o 1.083 1.000 7.000 1.085 1.000 8.017.296.900 431.067 1. tron con 8m -078-3.809.221.045.000 1.038: JChl(i({{G'Jq.220.mg thanh ph6 Ha NQi56 02/2011 .602.678.J-Tay .000 5.073 1.3m (Khong tay bat ) ICAncao ap che L 2.000 9.LC kep 9m tren cQt gang ICQtthep BG TC .000 4.614.084 1.946.777. tron con 6m -062-3mm 1.mm 1.598.000 7.LC don 10m tren cQt gang ICQtthep BG TC .748.300.3m ma kern I 0.045 ICQtbat giac.082 1.054 ICQtbat giac li€nC1n kep 8m 1.057 1.000 24.141.000 2.242.078 1.640 21.043 ICQtbat giac.071 1.050 ICQtbat giac li€n dn dan8m1.404.000 6.2m don rna kern IXill.8m (Khong tay bAt) ICAncao ap chit S 2.LC don 9m tren cQt gang ICQtthep BG TC .000 chiec chi€c chiec chi€c chiec chiec chiec chiec ---r-chl€c I chiec chiec I-ch~c I chi~c I chi8c I chiec I chi€c I chi€c I chi€c I chiec chiec chi€c chiec Cong b6 gia v~t li~u xay dl.055 ICQtbat giac li€n-an kep 9m -------- I I I I I I I im 1.5mm 1.000 100.4m ( Khong tay bAt) ITay bAi-an dim cao ap L.077 1.835.069 1.065 1.8m (Khong tay bAt) IcAn cao ap chfr L 2.068 1.081 1.8m [Chup li€n dn chu L CLT 0219-K93-13-LT-2.063 1.668.5mm 1.172.072 1.720 1.062 1.000 7.760 398.830 998.000 6.202.883.000 I I I I I I I I 1.4m ma kern IXiI 0.970 484.[Chup li€n dn-chu LCLT 0159-K93-13-LT-=-2.000 1.000 1.070 1.061 1.059 1.960 337.016.

116 1.122 1. MV3E4 5A htru cong 2 phfrn tu 100v-dp 5A vo cong 380V hoac 100v-dp chinh xac 2 chinh xac 2- htru cong 1O/20A-220/380V hoac 100v-dp chinh hiru cong 20/40A-220/380V hoac 1OOV-cfrp chinh hfru cong 1O/40A-220/380V hoac 100v-dp chinh htru cong 30/60A-220/380V hoac 100v-cAp chinh hfru cong 50/100A-220/380V hoac 100v-dp Trang 29 chinh Cong b6 gia v~t li~u xay dl. CVll1 Cong to di~n 1 pha gian ti€p 220V.0~ 1.271.107 1.104 1.448.000 cai 1.000 88.129 xac2-MV3E4 Cong to di~n 3 pha 1.' \.l'ng thanh ph6 Ha Noi s6 02/2011 .097 1.884.000 hQp hQp hQp hQp hQp 217.000 chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec chiec vs sAN PHAM HQP BAo CONG TO BU.000 cai 1.125 Cong to di~n 3 pha Cong to dien 3 pha 1.000 476.095 1.dp chinh xac 2.U xA Y DV'NG Dan vi tlnh r~Q9iA'B~gMlg~~50 IJ.000 421.dp chinh xac 2 Cong to di~n 1 pha 2 day 220V.223.:" DANH MVC V'. 5(6)A .000 14.570.000 456.000 761.000 387.120 1.350 5.092. 3/12A.126 MV3E4R Cong to di~n 3 pha 1.000 39.000 567.131 Cong to di~n 3 pha xac 2-MV3E4 7 chlnh xac 2. 10(30)A.109 1.221.:N VIeT NAM Cong to di~n 1 pha 220V. CV130 Cong tc di~n 1 pha 220V.127 xac 2-MV3E4 Cong tc di~n 3 pha 1.105 1.114 1.840. 5(6)A .340 chiec 1.000 cai 1.206.123 1.000 304.000 326.883.124 Cong to di~n 3 pha htru cong 3x5A-220/380V-dp ~ 1.117 1.110 1.800 hQp hQp hQp hQP chiec 216.100 1."T LIf.000 8.700 2.334..000 292.000 cai 1.000 683.220 54.dp chinh xac 2..096 1. ' "::'.112 1.000 281.dp chinh xac 2.000 560.111 1.101 1. 3(9)A .119 1.271.000 cai 1.115 1.000 326. CVll1 vs 1.000 14.118 1.000 297.---- ~I SO ".dp chinh xac 2 Cong to di~n 1 pha 220V.099 1.102 1.130 xac 2-MV3E4 1-01.000 4.k\\ #5 . f3urongIMI8x'450 chiec chiec chiec chisc chisc chiec chiec chi€c 1\(>93..000 cai 1.000 cai 1.:N COMPOSITE -CONG TY CO PHAN TmfONG M~I QUOC TE B~I HOANG MINH 1.!)9Z'.450 43.5/15A-5(20)A .103 1.1 0(40)A .128 xac 2-MV3E4 Cong to dien 3 pha 1.265. Gia do tu d'~n treo 1.926.098 1.000 47.500 1.189.113 HQP bao v~ 1 cong to 1 pha (du phu ki~n) HQP bao v~ 2 cong tc 1 pha (du phu kien) HQp bao v~ 4 cong to 1 pha (du phu kien) HQP bao v~ 6 cong to 1 pha (du phu kien) Aptomat (ATM40A-Terasaki) sAN PHAM HQP BAo CONG TO BIeN COMPOSITE -CONG TY TNHH xmr A COMPOSIT VIeT A H9P bao v~ 1 cong to 1 pha (du phu kien) H9P bao v~ 2 cong tc 1 pha (du phu kien) HQP bao v~ 4 cong to 1 pha (du phu kien) H9P bao v~ 6 cong to 1 pha (du phu kien) H9P bao v~ 1 cong to 3 pha (du phu kien) sAN PHAM CONG TO BIeN -TONG CONG TY CO PHAN THIET BI BU.000 cai cai cai cai cai 297.815..000 cai 1.400 601.000 269. .106 1..121 1.108 Gia dJui(di~n chon Canh cira cQt be tong Ii tam Kep yang Tang do KM cQt DC-05B M16x340x340 x500 KM cQt DC-06 MI6x260x260 x480 KM cQt thep M16x240x240 x525 KM cQt thep M24x300x300 x675 KM cQt thep Da giac M30x1625x12 KM cQt thep Da giac M24x1375x8 KM cQt thep bat giac M30x1375x8 KM cQt thep tron con M30x1875x12 Tu dien DK HTCS 1200x600x350thi€t bi ngoai 100A re di~n DK HTCS 1000x600x350 thi€t bi ngoai 100A Tu di~n BK HTCS 1000x600x350 thi€t b] nQi 100A Gia cong b6 (chua bao gAm VAT) 32.

100 104.144 Cut g6c 90 dQD20 .300 17.160 Mang song D40 .800 6.Sunmax 1.l'ng thanh ph6 Ha N6i s6 02/2011 ..168 R~c co ren ngoai D50.146 Cut g6c 90 dQD32 .000 32..000 2. \ DANH MT. SAN PHA.176 Mang song ren trong D63x2 .Sunmax Trang 30 m m m m m m m m m m m m C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii ca C<ii C<ii C<ii C<ii cs C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii cs C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii CM csi C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii C<ii cs 19.Sunmax 1.137 Ong lanh D63 .136 Ong lanh D50 Khang khuan .:.162 Mang song D63.140 Ong n6ng D25 Khang khuan .600 256.900 42.Sunmax 1.Sunmax 1.800 10.165 R~c co ren ngoai D25.173 Mang song ren trong D32xl .j.132 ._.~~/ -.Sunmax 1.600 422.800 4.148 Cut g6c 90 dQD50 .138 Ong lanh D75 .700 20.-·''/.147 Cut g6c 90 dQD40.Sunmax 1.Sunmax 1.Sunmax 1.Sunmax 1.Sunmax 1.AX-DNCPTAMKIM-SANXUATTRONGNUOC :.. -~PP:R<~...000 20.Sunmax 1.400 119.159 Mang song D32.25 .158 Mang song D25 .- H~AWP~~NG DAN mroc S~CHCI!'ll NH!BT VA PHT.000 34.170 Mang song ren trong D20x1l2 .143 Ong n6ng D50 Khang khuan .800 95.900 59.164 R~c co ren ngoai D20 .Sunmax 1.139 Ong n6ng D20 Khang khuan .100 10.Sunmax 1.177 Mang song ren ngoai D20x3/4 .Sunmax 1. 1.133 Ong lanh D25 Khang khuan .I '/" -: : .180 Mang song ren ngoai D32xl .JC V~T LI~U xAY Dl)"NG Don vi tinh Gia cong b6 (chua bao g6m VAT) \--~ 11'rl"'n~L:} - - -- _.Sunmax 1.800 Cong b6 gia v~t lieu xay dt..000 44.Sunmax 1.169 R~c co ren ngoai D63 ..200 160.145 Cut g6c 90 dQD25 .181 Mang song ren ngoai D40x1.Sunmax 1.155 Cut g6c 90 dQD40125 .Sunmax 1..Sunmax 1.150 Cut g6c 90 dQD75 .166 R~c co ren ngoai D32 .Sunmax 1. .700 149.500 138.Sunmax 1.153 Cut g6c 90 dQD32/25 ..Sunmax "1.800 82.700 38.152 Cut g6c 90 dQD32/20 .".Sunmax 1.142 Ong n6ng D40 Khang khuan .174 Mang song ren trong D40x1.Sunmax 1.Sunmax 1..Sunmax 1.000 711.161 Mang song D50.100 36.Sunmax 1.25 .Sunmax 1.Sunmax 1.Sunmax 1.Sunmax 1.Sunmax 1.Sunmax 1.Sunmax 1.IEU vi: cAp NU6'C :' .178 Mang song ren ngoai D25x1l2 .800 6.800 433.600 36.300 123.400 51.100 192.000 37.000 24.167 R~c co ren ngoai D40 .Sunmax 1.171 Mang song ren trong D25x1l2 .::)( - \:: : Y .Sunmax 1.Sunmax 1.Iff ~~-'~S~~:\ T·- .Sunmax 1.500 211.600 3.Sunmax 1.500 65.- ~ '.Sunmax 1.M VAT I:.Sunmax 1.Sunmax 1.Sunmax 1.500 10.200 18.300 41.Sunmax 1.400 86.156 Cut g6c 90 dQD40/32 .JKIJiN -.700 24.179 Mang song ren ngoai D25x3/4 .000 29.000 139.157 Mang song D20 .000 180.300 59.154 Cut g6c 90 dQD40/20. + ':>.Sunmax 1.135 Ong lanh D40 Khang khuan .141 Ong n6ng D32 Khang khuan.000 24. .Sunmax 1.172 Mang song ren trong D25x3/4 .149 Cut g6c 90 dQD63 .175 Mang song ren trong D50x1.151 Cut g6c 90 dQthu D25/20.6-rrgi"?nhD20 Khang khuan .800 23.Sunmax 1..163 Mang song D75 .1i:00:>2o .Sunmax 1.000 211.25 .Sunmax 1.134 Ong lanh D32 Khang khuan .700 99.

225 6ng thoat 021 1.800 58.300 13.211 T thu 032/25 .Sunmax 1.700 33.Sunmax 1.900 13.800 105.100 139.Sunmax 1.208 Te d€u 075.203 Te d€u 025.189 Cut g6c 90 dQ ren ngoai 032x1.200 14.Sunmax 1.000 470.727 23. <:6t gtl290 d() Jen trong 020x1l2.Sunmax 1.800 32.Sunmax 1.18.Sunmax 1.Sunmax 1.222 T thu 063/50 .Sunmax 1.500 82.818 16.700 44.mg thanh phO Ha N¢i s6 02/2011 .300 123.U xAY DT/NG Don vi tinh .545 43.Sunmax 1.E.Sunmax 1.196 R~c co ren trong 020x1l2 .194 T ren ngoai 025x1l2.700 102.800 58.221 T thu 063/40 .Sunmax 1.220 T thu 063/32 .Sunmax 1.226 Ong thoat 027 1.700 102.Sunmax 1.231 Ong thoat 076 1.25 .'LV ' ~~ .197 R~c co ren trong 025x1l2 .217 T thu 050/32 .Sunmax 1.000 8.25 .Sunmax 1.200 R~c co ren trong 050x1.Sunmax 1.909 12.Sunmax 11.v: .229 Ong thoat 048 1.90 ~Q ren trong 025x1l2.186 6&.185 '"Cut g6c.Sunmax 1.900 33.Sunmax 1.190 T ren trong 020x1l2 .400 54.700 144.228 6ng thoat 042 1.000 5.Sunmax 1.233 Ong thoat 0110 Clii cs Clii Clii Clii Clii ca ca Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii cs Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Clii Ccii Ccii Clii Clii Ccii ca Ccii m m m m m m m m m Gia cong b6 (chira bao g8m VAT) 274.Sunmax 1.3 Mart-g~f>Rg":)refl.206 Te d€u 050.Sunmax 1.636 7.Sunmax 1.202 Te d€u 020.Sunmax 1~84.800 102.700 102. 5 .364 28.210 T thu 032/20 .400 4.230 Ong thoat 060 1.500 43.700 33.700 128.205 Te d€u 040.Sunmax 1.300 52.215 T thu 050/20 .gge--9U dQ ren trong 032x1.218 T thu 050/40 .204 Te d€u 032. ~ 1f182v M~tfg:~ong I\~n'lpgoai 050x1.Sunmax 1.Sunmax 1.191 T ren trong 025x1l2.200 422.Sunmax 1.195 T ren ngoai 032x1 .193 T ren ngoai 020x1l2 .188 Cut g6c 90 dQ ren ngoai 025x1l2.Sunmax 1.400 144.199 R~c co ren trong 040x1.192 T ren trong 032x1 .223 T thu 075/50 .500 294.227 Ong thoat 034 1.209 T thu 025/20 .400 8.Sunmax 1.Sunmax 1.800 23.Sunmax 1.Sunmax 1.200 37.'.000 176.~ " /" -! '.25 .Sunmax sAN PHAM 6NG NHV A TIEN PHONG Dog thoat OlfcYC 1.364 10.Sunmax 1.Sunmax 1.Sunmax 1.545 5.700 35. '\ DANH Ml)C V~T LI.213 T thu 040/25 .900 54.207 Te d€u 063.000 41.201 R~c co ren trong 063x20 .224 T thu 075/63 .100 34.232 Ong thoat 090 1.Sunmax 1.219 T thu 063125 .198 R~c co ren trong 032xl .pgoai063x2 ..000 48.Sunmax 1.212 T thu 040/20 .091 ~ Trang 31 Cong b6 gia v~t li~u xay dl.800 58.Sunmax 1.600 679.700 58.214 T thu 040/32 .Sunmax 1.800 46.216 T thu 050/25 .Sunmax 1.187 Cut g6c 90 dQ ren ngoai 020x1l2.

Ong'th-b'at]).~351 Klng-'t\1d'a'taJ14P 1~36.f 130/100 Ong t6 hop Thang Long co phu lap silicon .800 14.TFP 3A f 65/50 1.l~n f.' DANH MT)C V~ T LI~U xA Y Dl/NG Dan " .Ph kit/ .340 59.245 Cut DII0 1.400 m 213. ______ ? I «: Gia cong b8 (chua bao g6m VAT) \ .251 ChechD34 1.515 5.i~«Qa~Jtioat D 12~ -.800 38.264 Ong nhua xoan HDPE.080 42.636 76.mg thanh ph6 Hi! NOi s6 02/2011 .276 loi F 28mm) Ong t6 hop Thang Long .241 CutD48 1.182 m m m m m m m m m m m m 804 1.900 21.256 Chech D90 1.800 m m 135." ".707 2.262 Ong nhua xo~n HDPE.TFP 3A f 1951150 1.205 1.f~o .' / r .267 Ong nlura xoan HDPE-TFP 3A f 110/90 1.TFP 3A f 85/65 1..239 CutD34 1.244 Cut D90 1. m m m 47.254 Chech D60 1.260 Chech D 160 fun SAN PHAM ONG NINA VON XOAN CHJU Ll!C HDPE THA.240 CutD42 1.316 61.242 CutD60 1.249 ChechD21 1.524 9.269 Ong nhua xo~n HDPE.261 Ong nhua xoan HDPE-TFP 3A f32/25 1.255 Chech D76 1.592 m m m m m m m m m m m m m 12.270 Ong nhua xoan HDPE.000 185.700 160. I .r:~ ~7'~ ----------~.263 Ong nhua xoan HDPE. vi tinh ' ".' .000 BQ 35.000 78.275 G6i dO.970 26..246 Cut D125 fun 1.TFP 3A f 1601125 1.253 ChechD48 1.279 Ong t6 hop Thang Long .000 295.268 Ong nhua xo~n HDPE.TCP F 65/50 (4*12 + 1*22) / (41Oi F 12mm 1.009 3. ."".NG LONG CUA CONG TY CP BA AN 1.743 12.000 Cong b6 gia vat li(lu xay dl.500 BQ 96.360 145..265 Ong nhua xo~n HDPE.248 Cut D160 fun Ch~ch 1.238 Cut D27 1.897 66.469 76.800 m 78.736 m m m m m m m m m m m m 804 1.TFP 3A f 40/30 1.826 11.273 Ong nhua xoan HDPE-TFP 3A f260/200 BQ phu kien mang song f 130/100 + bang cao su non + bang cao su hru 1.243 CutD76 1.400 27.150 44.266 Ong nhua xoan HDPE.--.277 + 1 loi F 22mm) L278 Ong t6 hop Thang Long . '" . " •••.406 '--lIT" 1.636 58.249 15.276 34..' y.000 247.259 Chech D 140 fun 1.717 49.TFP 3A f 90172 1.118 5.258 Chech D 125 fun 1.-:.TCP F 100/80 (4*28) / (4loi F 28 mm) Trang 32 2.TCP F 90/75 (3*28) / (3 15i F 28 mm) }1.252 ChechD42 1.271 Ong nhua xoan HDPE-TFP 3A f2001160 1.004 1.254 17.237 Cut D21 1.TFP 3A f 50/40 1.100 121.TFP 3A f 130/100 1.250 Chech D27 1.257 Chech DllO 1..272 Ong nhua xoan HDPE-TFP 3A f2301175 1.TCP F 110/90 (5*28) (5 1.247 Cut D140 fun 1.812 4.274 hoa + bang keo chiu mroc PVC 1..

500 vet 1.330.291 1.545.~ ~ ~/ . n~p nhua) 1.000 1.309 Chau + Chari chau VI5 co Trang 33 Cong bO giit v~t li~u xay dl. C109 (PK 315. 1 .694.100 Chiec Chiec Chi~c Chiec 1.500 326...285 6ng t6 hop Thang Long 1.455 552.773 449.455 393..295 BFV-701S 1.600 Chi~c Chiec 258.QJ.300 B~t VI 128 (PK 1 nhfin sieu nhe. 8-t .p.299 B~t VI5.273 Chiec Chiec Chiec Chiec 1..TCP F 110/90 (4*32) 1 (416i F 32 mm) .364 Chiec 1.TCP F 160/125 (5*42) 1 (5 16i F 42 mm) NHOM SAN PHAM THIET BI VE SINH SINH CUA CONG TY INAX SAN PHAM Ban du nip thuong Ban du hai kh6i n~p d6ng em C-306VTN (mAu trang) Ban du hai kh6i n~p d6ng thuong C-306VT (mAu trang) Ban du hai kh6i n~p d6ng em C-333VTN (mAu trang) Ban du hai kh6i n~p d6ng em C-333VPTN (mAu trang) Lavabo Chau thuong L-284 V (mftu tr~ng) Chdu thuong L-288V (mftu trang) Chau thuong L-285V (mftu trang) Chan chau thtrong L-284VD. n~p roi em) B~t ket Ii~n 1.283 lOng 1-6hqp Thang Long 1.IOilg 19h5IP Tfang Long .TCP F 110/90 (8*21 + 1*34) 1 (816i F 21 .273 346. I sa vs 1..290 1. VTL3. l. .f: . VT 34 (PK 2 nut nhan. VTL3N..545 1. i.860 588. n~p nhua) B~t nut nh§n 1.307 Chau VTL2.284 Ong t6 hop Thang Long 1.-'\ t~8.. t"Aleu mr 1.241. chau tre em 1.165..000 363.273 1. VI 44 (PK tay gat.300 m 244.455 318.----.308 Chau g6c. n~p nhua) 1.l'ng thanh phO Hit N6i 500212011 .182 1. VN 9 (ga GCl) 1.498. ~~ [.TCP F 125/100 (7*28) 1 (716i F 28 mm) . .287 1. L-288VD (mAu trang) m m 187. n~p roi em) T"A leu nam.401.010 Chiec 3.298 TiSu nam U-116 (MAu tr~ng) SAN PHAM CUA CONG TY PHAN VIGLACERA B~t tay g~t 1.940 588.700 1.500 m m m 290.303 B~t VT IBM (PK 2 nut nhan.i81~ IQng f~6<lP t~ang Long Long 1. IT7 1.289 1.TCP F 110/90 (3*36) 1 (3 16i F 36 mm) .526. n~p nhua) 1..940 211.200 1. Ong to ~~~ng mm-+.455.292 1.286 Dan vi tlnh .818 Chi€c Chiec Chi€c Chi€c Chi€c 346.500 Chiec Chiec Chiec 258.102.200 1. IT3. L-286VC (mAu trang) Chari ch~u thirong L-288VC.296 LFV-1001S 1..297 LFV-13B 1..' DANH MVC V~ T LI~U xA Y DVNG ~ :"':::.509.«.293 1.301 Bet VI 66 (PK 2 nut nhan.700 Chiec Chiec Chiec Chiec 1.306 TiSu nil VB3.455 393.l-I-' 34 mm) ~ 1.288 1.302 B~t EU 5 VT 18M.500 192.713.TCP F 125/100 (4*36) 1 (416i F 36 mm) .304 B~t C0502.305 TiSu nam ITl. VB5 Ch~u rila 1.294 Gili cong b6 (chua bao g6m VAT) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful