Bài tập dãy số – lớp TK2

BÀI TẬP VỀ DÃY SỐ
Bài 1: Viết 5 số hạng đầu tiên của các dãy số sau :
u1 = 2
a/ 
un +1 = un + 5

u1 = 3
u1 = u2 = 1
b/ 
c/ 
un +1 = un + 5n − 1
un + 2 = un +1 + un

u1 = u2 = 2
d/ 
un + 2 = 2un +1 + 3un + n

u1 = 2

1
Bài 3: cho dãy số 
un +1 = 2 − u
n

a/ viết 5 số hạng đầu của dãy
n +1
b/ chứng minh: un =
n
u1 = 0
Bài 4: cho dãy số 
un +1 = un + 2n − 3
a/ viết 5 số hạng đầu của dãy
2
b/ chứng minh: un = n − 4n + 3

u1 = 2
Bài 5: cho dãy số 
un +1 = un − 1
a/ viết 5 số hạng đầu của dãy
b/ chứng minh: un = 3 − n
u1 = 1
Bài 6: cho dãy số 
un +1 = un + 7
a/ viết 5 số hạng đầu của dãy
b/ chứng minh: un = 7n − 6
u1 = 2
Bài 7: cho dãy số 
un +1 = 5un
a/ viết 5 số hạng đầu của dãy
n −1
b/ chứng minh: un = 2.5

u1 = 2
Bài 7: cho dãy số 
un +1 = 3un + 2n − 1
a/ viết 5 số hạng đầu của dãy
n
b/ chứng minh: un = 3 − n

BÀI TẬP VỀ CẤP SỐ CỘNG
Bài 1: tìm CSC biết
u3 + u7 − u4 = 10
a/ 
u2 + u6 = 8

u7 − u3 = 8
b/ 
u2 .u7 = 75

u2 + u5 − u3 = 10
c) 
u4 + u6 = 26

u17 − u20 = 9
d)  2
2
u17 + u20 = 153

Bài 2: hãy tính các tổng sau:
a/ tổng tất cả các số hạng của 1 cấp số cộng có số hạng đầu bằng 102, số thứ 2 bằng 105, số cuối bằng 999

1

công bội q = 3 Hỏi cấp số nhân ấy có mấy số hạng Bài 6. 2 . số hạng cuối là 486 và tổng các số hạng là 728 Bài 7. Tìm cấp số nhân có 6 số hạng. Hãy tính tổng 346 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.z x. z theo thứ tự lập thành 1 CSN. biết rằng tổng của 5 số hạng đầu bằng 31 và tổng của 5 số hạng sau bằng 62 Bài 8.y. theo thứ tự lập thành 1 CSN. Bài 11: cho 3 số x. z-9 theo thứ tự lập thành 1 CSC. y-4. Tím 3 số đó. Xác định cấp số nhân có công bội q = 3. Tìm cấp số nhân có 4 số hạng. Tìm x.y. đồng thời chúng là số hạng đầu. Bài 6: Cho một cấp số cộng ( un ) có u5 + u19 = 90. Bài 5: Tìm 5 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 25 và tổng bình phương của chúng bằng 165. Một cấp số nhân có số hạng đầu là 9 số hạng cuối là 2187. và các số y-4. 3 số x. BÀI TẬP VỀ CẤP SỐ NHÂN Bài 1: Tìm CSN biết u4 + u2 = 60 u7 − u1 = 728 a)  b)  u5 + u3 = 180 u1 + u3 + u5 = 91 u7 + u1 = 1460 u7 + u1 = 325 c)  d)  u1 + u3 = 20 u1 − u3 + u5 = 65 Bài 2: Xác định số hạng đầu và công bội của các cấp số nhân sau: u5 = 96 a)  u9 = 192 u3 + u5 = 90 u2 − u6 = 240 b)  u20 = 8u17 u3 + u5 = 272 c)  6u2 + u5 = 1 3u3 + 2u4 = −1 d)  Bài 3: Cho 5 số lập thành một cấp số nhân. theo thứ tự lập thành 1 CSN với công bội q khác 1. số thứ 2 bằng -1/3. 2y. y. Biết công bội bằng ¼ số hạng đầu tiên và tổng 2 số hạng đầu bằng 25.z. Bài 4. tìm csc đó Bài 4: Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 20 và tổng bình phương của chúng bằng 120. số hạng thứ 3 và thứ 9 của 1 CSC. theo thứ tự lập thành 1 CSN. Tìm q. số cuối bằng -2007 3 3 Bài 3: cho csc có d > 0: và có u1 + u15 = 302094 và tổng 15 số hạng đầu bằng 585. Bài 10: cho 3 số x. z. biết tổng của chúng bắng 13. đồng thời các số x. Hãy tính tổng 23 số hạng đầu tiên của ( un ) Bài 7: Cho một cấp số cộng ( un ) có u2 + u5 = 42 và u4 + u9 = 66. Tìm 4 góc ấy Bài 5.y. biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 27 và tích của hai số hạng còn lại bằng 72 Bài 9: cho 3 số x.Bài tập dãy số – lớp TK2 a/ tổng tất cả các số hạng của 1 cấp số cộng có số hạng đầu bằng 1/3. 3z theo thứ tự lập thành 1 CSC với công sai khác 0. Cho tứ giác ABCD có 4 góc tạo thành 1 cấp số nhân có công bội bằng 2 .z.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful