DE CUONG TOÁN 7 HÇC KY I

Bài 1. Thuc hiên cac phep tinh
a)
4 6
10
2 .2
2
b) 3,5 .( - 0,25.4 )
c)
1 5 1 5
15 : 25 :
4 7 4 7
   
− − −
   
   
d)
2
3 7
2
2 2
−  

 
 

e)
3 5 2 1 2 2
: :
4 7 9 4 7 9
− −    
+ + +
   
   
I)
11
24

5
41
¹
13
24
¹ 0,5
36
41

g) 23
1
4
.
7
5
13
1
4
:
5
7
h)
25
11
7
2
9
12
25
14
15
5
+ + − +
i) ( ) ( )
2 3 1
3 . 49 5 : 25
3
− − + −
Bài 2. Tim x, biêt
a) x -
6
5
÷
2
3
b) 6 5
3
1
= − + c)
11 2 2
12 5 3

 
+ + =
 
 

d)
162
2
3

= e) 1
2
3
x
1
4
÷
5
6
I)
1 1
2 9
− − ÷
1
4

g)
12
1
6
5
12
= −

h)
14
3
3
7
2 −
= + i) ,x, ¹ 0,573 ÷ 2
k)
( )
27
81
3
− =

l) 5 , 0 4
2
1
1 = − ⋅ l) (x-1)
2
÷ 25
Bài 3. Tim x, y, z biêt
a)
5
7

= va 72 + =
b) 3x ÷ 5y ÷ 7z va x ¹ y z ÷ 41
c)
5 7 2

= = va 48 − =
d)
3 7

= va x-y = 24
e)
7 5 3

= = va x ¹ y - z ÷ 4
Bài 4. Sô hoc sinh lop 7A, 7B, 7C ti lê voi cac sô 17; 18; 16. Biêt ráng tông sô hoc sinh
cua ca ba lop la 102 hoc sinh. Tinh sô hoc sinh cua môi lop.

Bài 5. Ba lop 7A, 7B, 7C di lao dông trông cây; biêt sô cây trông cua ba lop 7A, 7B, 7C
lân luot ti lê voi 8; 9; 10 va lop 7A trông it hon lop 7B 5 cây. Tinh sô cây trông cua môi
lop?

Bài 6 Cho biêt 56 công nhân hoan thanh 1 công viêc trong 21 ngay. Hoi phai táng thêm
bao nhiêu công nhân nua dê hoan thanh công viêc do trong 14 ngay (náng suât môi công
nhân la nhu nhau).

Bài 7. Biêt cu 100 kg thoc thi cho 60 kg gao. Hoi 20 bao thoc, môi bao náng 60 kg cho
bao nhiêu kg gao ?

Bài 8. Ba dôi may san dât lam 3 khôi luong công viêc nhu nhau. Dôi thu nhât hoan
thanh công viêc trong 4 ngay, dôi thu hai trong 6 ngay va dôi thu ba trong 8 ngay. Hoi
môi dôi co bao nhiêu may (co cung náng suât), biêt ráng dôi thu nhât co nhiêu hon dôi
thu hai 2 may ?

Bài 9. Cho tam giac ABC. Goi M la trung diêm cua BC, trên tia dôi cua tia MA lây diêm
D sao cho AM ÷ MD. Chung minh ráng:
a) ABM ÷ DCM
b) AB // DC

Bài 10. Cho tam giac OAB co OA ÷ OB. M la trung diêm cua AB.
a) Chung minh AB OM ⊥ ⊥⊥ ⊥
b) Trên nua mát pháng bo la duong tháng AB không chua diêm O, lây diêm D sao cho
DA ÷ DB. Chung minh ba diêm O, M, D tháng hang.
Bài 11. Cho goc nhon xOy, Om la phân giac cua goc do. M la môt diêm nám trên tia
Om. I la trung diêm cua OM. Qua I ke duong tháng vuông goc voi OM vát Ox tai N.
a) Chung minh tam giac OIN báng tam giac MIN.
b) Chung minh MN// Oy.
c) Goc NOI ty lê voi goc ONI theo ty lê 1 : 2. Tinh goc xOy?

Bài 12. Cho goc nhon xOy. Trên tia Ox lây diêm A, trên tia Oy lây diêm B sao cho OA
÷ OB. Trên tia Ax lây diêm C, trên tia By lây diêm D sao cho AC ÷ BD.
a) Chung minh: AD ÷ BC.
b) Goi E la giao diêm AD va BC. Chung minh: ∆EAC ÷ ∆EBD.
c) Chung minh: OE la phân giac cua goc xOy.

Bài 13. Cho tam giac ABC co goc A báng 90
0
va AB ÷ AC. Goi K la trung diêm cua
BC.
a) Chung minh ∆ AKB ÷ ∆ AKC va AK ⊥BC.
b) Tu C vë duong vuông goc voi BC cát duong tháng AB tai E. Chung minh EC // AK.
c) Tinh sô do goc AEC.

Bài 14. Cho góc xOy, M là diem nam tren tia phan giác Oz cua góc xOy. Tren các tia Ox
và Oy lan luot lay hai diem A và B sao cho OA=OB. Chúng minh rang:
a) MA= MB.
b) MO là tia phan giác cua góc AMB.
c) Goi I là giao diem cua AB và Oz. Ðuòng thang chúa tia phan giác Oz là duòng trung
truc cua doan AB

Bài 15. Cho ABC (góc A = 90
0
). Ke duòng cao AH. Tren tia doi cua tia HA lay diem K
sao cho HK = HA. Chung minh :
a) ABH = KBH
b) CB là tia phan giác cua góc ACK
c) Tinh goc BKC

Bài 16. Cho ∆ABC co AB=AC , M la trung diem BC. Tren tia doi cua tia MA lay
diem D sao cho AM=MD. Chung minh :
a) ∆ABM ÷ ∆DCM b) AB//DC
c) AM ⊥BC d) AC // BD

Bài 17. Cho ∆ABC , M la trung diem BC. Tren tia doi cua tia MA lay diem E sao cho
ME=MA.
a) Chung minh AC//BE.
b) Goi I thuoc AC, K thuoc EB sao cho AI=EK. Chung minh : IM=MK
c) Chung minh I,M,K thang hang.
Dang : Do thi va ham so
1) Diêm nao sau dây thuôc dô thi cua ham sô
1
3
= − ? A(1;0) ; B(-1;-2) ; C(3;-1) ;
D(1;
1
3
)
2) Xac dinh cac die m sau len he truc toa do A(2;-1) ; B(-2;0) ; C( 0;-3) ; D( -4 ; 2).
3) Gia su A va B la hai diem thuoc do thi ham so y = -5x - 3
a) Tung do cua diem A bang bao nhieu neu hoanh do cua no bang - 5?
b) Hoanh do cua B bang bao nhieu neu tung do cu a no bang
5
2
?
c) Hai diem M ( 2: -13); N ( -3; 12) co thuoc do thi ham so da cho khong? Vì
sao?

K 9 C &$ 78] ) 78 _ ^9 _ 9 C &$ 9 V $& < a &X P ^7 ) ^8 9 V $& < $ C $. 8 ( < $ > $5 4 5 = 3 4 5 ? &A -6 (5 F < $ ? 3 .23 4 5 ? @ -6 -1 -6 7 8 9 : 0 . T Z $ O $5 U Q Q 789 \4 ] -1 < $BS ? 89 < Q & P < $ = B ? 3 ] 7 -U BS . & ^ 5 C C7] ) ] ^ 9 V $& ^9] `78 T `7 ) `8 ] -1 < $BS ? 78 Q & ⊥ b $ c-1B $ b $78 + L $ V BS ` -U BS ^ 5 C C Hc & . E 9 C ( C F -1 H 8( V C P + $ CK Q $ W Q L$ F C 1 1 1 L $0 L $0 < $ C $ . . E 8 F .6 5 4 5 3 5 3 .. .0 B 1 1 D ( < $B = D < $.. -6 7 8 9 8 -6 -6 K 7 8 9 B . $ . O $5 U &A L $ 1 Q + T $ % C + $ C MN $ W C T &A C X$ + C $ 8 B & . 5 B -1 D U & 1 V L $0 & . D E .CB $ < $ F . B 1 D &A B T C D + 3 -HI $ L $ 0 V < $ C H H Q YD V U T V U C 1 $ . 0 -6 1 7 < $ E -G -HI : 0 . MN C 1 [ J B Q D P & . MN 1 @ O$ P & P L$ F R B C Q S 1 B < $ T C $ . & BS ` ] ^ b $ 1 $ & . .6 J -6 5 F < $ ? &A 3 .

0 $ `hd 6 T 9 C$ T ) `8 < P 9 V $& 9 V $& 4 ' `.-U BS 8 5 C C`7 .& 9 V $& . `& -1 &$ F $ ? $ B ] -1&D BS = < T T & & P ]d h $ ' K T `. / 4 5 &' &' 6 ( &' ! 0# 1 2 * # 1 3 & )7 8 9: # 8 1 &. " # % $ &) ' & ! '( & ' &) ' * + -. < . ∆ ∆ 9 C &$ 89 9 V $& ∆ 789 T $ 7 = $ T 0 78 ) 79 \4 k -1 < $ BS ? 1 Q & 7k8 ) ∆ 7k9 0 7k 1 ⊥ 89 j9 _ 7k _ l9 0 B $0 L $$ 0 89 g B $ b $78 W j 9 V $& m Hc Q T 6 Hc 5 B $ 7j9 3 C T ! .9 C$ T 9 V $& 9 V $& 4 ' `. _ \T h`d i. < P 7^ ) 89 `'-U BS 7 < .9 ). & P 8. & j79 ) j8^ \4 j-1$ CBS 7^ 0 89 9 V $& & 1 `j-1 F $ ? $ ' T `.& % 9 . & P 7'-U BS 9 < . & `& d-1 < $BS ? `] eQ d+ B $ b $0 L $$ 0 `] 0 `' W h Q & f Hc Q T 6 g `d = $ & $ h C i] h_ `.-U BS ^ 5 C C79 ) 8^ . `.

# / . % % ' ) " += = '< /% +.( ! ) 0 . 2 3 ' 1 5 & 3 = − K 7 .&'. ) Y S 1 5Q B . . +..9 ./4 6 5 4 5 5 4 5 5 4 5 ! 5 7 78 & / 93 '$ # $ # $ : 8 / % +. . ) 9'. ' & 9 ∆ !" # & 9 V $& ! $ % $ &' ∆ 78] ) ∆^9] ⊥ 78_ _ ^9 79 _ 8^ _ !" # $ % $ (' 7] 89 ∆ ( ) ! *( * ! / . . Q B n ? & C F D E ^ . + / % +. / ' ( 1 ! . / 93 < @ #< A B 8. . . : < / % +.8 . + 4 06 5 48 6 8> 5 '$ ? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful