Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
LỜI NÓI ĐẦU:
CHƯƠNG I: CƠ SỠ LÍ LUẬN CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN LỰC
CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Một số nhận thức chung về công tác tuyển dụng
1.1.1. Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc của công tác tuyển mộ và tuyển chon
nhân viêc
1.1.1.1. Khái niệm tuyển mộ và tuyển chọn
1.1.1.2. Mục tiêu và nguyên tắc của công tác tuyển dụng
1.1.1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến tuyển dụng
1.1.2. vai trò của công tác tuyển dung nguồn nhân lực
1.2. Nội dung của quá trình tuyển dụng
1.2.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng
1.2.2. Nguồn tuyển dụng
1.2.2.1. Nguồn tuyển từ bên trong nội bộ doanh nghiệp
1.2.2.2. Nguồn tuyển dụng từ bên ngoài doanh nghiệp
1.2.3. Nội dung của tuyển dụng nhân sự
1.2.3.1. Chuẩn bị tuyển dụng
1.2.3.2. Thông báo tuyển dụng
1.2.3.3. Thu nhận nghiên cứu hồ sơ
1.2.3.4. Tổ chức phỏng vấn, trắc nghiệm và sát hoạch các ứng viên
1.2.3.5. Kiểm tra sức khỏe
1.2.3.6. Đánh giá ứng viên và ra quyết định
1.2.4. Bố trí và định hướng công việc cho nhân viên
1.2.5. Đánh giá công tác tuyển dụng
1.3. Sơ lược tình hình tuyển dụng lao động ở nước ta hiện nay
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN
LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng
2.1.1. Giới thiệu về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Chức năng nghiệm vụ và quyền hạn của công ty
2.1.3.1. Chức năng
2.1.3.2. Nhiệm vụ
2.1.3.3. Quyền hạn
2.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
SVTH: Nguyễn Thanh Nguyễn _ QT 3.2

2.1.2.5.5.1.2.1.2. Sâu tra lý lich 3.3. Tình hình nguồn nhân lực tại công ty 2.1. Những hạn chế của công tác tuyển dụng CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 3.2.2.3.2.2. Tình tài chính tại công ty 2.Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 2. phương hướng mục tiêu công tác tuyển dụng trong những năm tới 3.3. Những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại 2. Thực hiện tốt các bước và nội dung tuyển dụng 3.2.2.1. kinh phí phục vụ tuyển dụng 3. Tình hình sản phẩm và thị trường 2.1. Thực trạng sản xuất hoạt động kinh doanh 2.5.3.3. thong báo và thu thập hồ sơ 3.5.2.1.2.1. Phương hướng mục tiêu chiến lược kinh doanh của công ty từ năm 2011 2014 3.2. Phương pháp trắc nghiệm 3.3.2. Hoàn hiện phương pháp phỏng vấn 3.2 .2.2. Thu thập hồ sơ 2.1. Hoàn thiện công tác huy hoạch nhân sự KẾT LUẬN: SVTH: Nguyễn Thanh Nguyễn _ QT 3.2.1.2. Thực hiện tốt hơn công tác chuẩn bị.4.2.2. Xác định nội dung công việc 3.1.3.2.2. Thông báo tuyển dụng 2.2.3. Tình hình tuyển dụng của công ty 2. Tình hình tuyển dụng của công ty trong thời gian qua 2.1.2.2.1. Tình hình cơ sỡ vật chất kỹ thuật 2.1.1. Phương hướng muc tiêu của công tác tuyển dụng của công ty từ năm 2011 – 2014 3.2.4.2.5. Hoàn thiên công tác đào tạo và bố trí nhân sự sau khi tuyển dụng 3. Thông báo tuyển dụng 2.2.1.2.5. Thực trạng nguồn nhân lực của công ty 2. Nguồn ứng viên và các tiêu chuẩn tuyển dụng 2. Các giải pháp nhằm hoàn hiện công tác tuyển dụng tại công ty 3. bố trí cơ cấu nhân sự tuyển dụng 3.5.2.6. Hòan thiện công tác kế hoach tuyển dụng 3.2. định hướng cho nhân viên 3.5.1. Công tác chuẩn bị tuyển dụng 2.4.4.1.6.1. Những kết quả đạt được 2.2.5.2.4.1. Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty trong thời gian qua 2.2.2.2.2. Thực hiện các nội dung tuyển dụng 2.3. Công tác chuẩn bị tuyển dụng 2.1.4.3. Ra quyết đinh tuyển dụng 3.3.2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 2.2.1.4.3.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful