Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -

CHƢƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC
1) CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DAO ĐỘNG
 Dao động cơ học
Dao động cơ học là sự chuyển động của một vật quanh một vị trí xác định gọi là vị trí cân bằng.
 Dao động tuần hoàn
Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái của vật được lặp lại như cũ, theo hướng cũ sau những
khoảng thời gian bằng nhau xác định (được gọi là chu kì dao động).
 Dao động điều hòa
Dao động điều hòa là dao động mà li độ của vật được biểu thị bằng hàm cosin hay sin theo thời gian.
 Dao động tự do
Dao động tự do là dao động mà chu kì dao động của vật chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
Ví dụ con lắc lò xo có
m
T 2π
k
= ÷÷÷ T chỉ phụ thuộc vào (m, k) ÷ là những đặc tính của con lắc lò xo.
 Dao động tắt dần
 Khái niệm: Là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian ÷÷ năng lượng dao động cũng
giảm dần.
 Nguyên nhân: Do ma sát, lực cản và độ nhớt của môi trường.
 Dao động duy trì
 Khái niệm: Là dao động tắt dần, nhưng được cung cấp năng lượng trong mỗi chu kì để bổ sung
vào phần năng lượng bị mất mát do ma sát.
 Đặc điểm: Chu kì dao động riêng của vật không thay đổi khi được cung cấp năng lượng.
 Dao động cƣỡng bức
 Khái niệm: Là dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức F = F
o
cos(ωt + φ).
 Đặc điểm:
+ Dao động cưỡng bức là dao động điều hòa (có dạng hàm sin).
+ Tần số góc của dao động cưỡng bức bằng tần số góc của ngoại lực cưỡng bức.
+ Biên độ của dao động cưỡng bức tỉ lệ với F
o
và phụ thuộc vào tần số góc của ngoại lực
ω.
 Hiện tƣợng cộng hƣởng
Là hiện tượng biên độ dao động đạt cực đại khi ω = ω
o
, với ω
o
là tần sô góc dao động riêng của vật.
2) DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
 Các loại phƣơng trình dao động
 Phương trình li độ: x = Acos(ωt + φ).
 Phương trình vận tốc: v = x' = ÷ωAsin(ωt + φ).
 Phương trình gia tốc: a = v' = ÷ω
2
Acos(ωt + φ) = ÷ω
2
x.
Nhận xét:
+ Vận tốc nhanh pha hơn li độ góc π/2 hay φ
v
= φ
x
+ π/2.
+ Véc tơ vận tốc v luôn cùng chiều với chiều chuyển động (vật chuyển động theo chiều dương thì
v > 0, theo chiều âm thì v < 0).
HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VẬT LÍ
Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 2 -

+ Độ lớn của vận tốc được gọi là tốc độ, và luôn có giá trị dương.
+ Khi vật qua vị trí cân bằng (tức x = 0) thì tốc độ vật đạt giá trị cực đại là v
max
= ωA, còn khi vật
qua các vị trí biên (tức x =±A) thì vận tốc bị triệt tiêu (tức là v = 0)÷÷ vật chuyển động chậm
dần khi ra biên.
+ Gia tốc nhanh pha hơn vận tốc góc π/2, nhanh pha hơn li độ góc π, tức là
2
= + = +
a v x
π
φ φ φ π.
+ Véc tơ gia tốc a luôn hướng về vị trí cân bằng.
+ Khi vật qua vị trí cân bằng (tức x = 0) thì gia tốc bị triệt tiêu (tức là a = 0), còn khi vật qua các
vị trí biên
(tức x =±A) thì gia tốc đạt độ lớn cực đại a
max
= ω
2
A.
Từ đó ta có
ax
ax
ax
ax ax
¦
=
¦
= ¦
¦ ¦
÷÷÷
´ ´
=
¦
¹ ¦
=
¦
¹
m
m
m
2
m m
a
ω
v ωA
v
a ω A v
A
ω

 Hệ thức liên hệ độc lập với thời gian
a) Từ các phương trình của vận tốc và li độ ta có ( )
2 2
x Acos(ωt φ)
x v
1, 1 .
v ωAsin(ωt φ) A ωA
= + ¦
| | | |
÷÷÷ + =
´
| |
= ÷ +
\ . \ .
¹

(1) được gọi là hệ thức liên hệ của x, A, v và ω không phụ thuộc vào thời gian t.
Hệ quả:
 ( )
2 2
2 2 2
2 2
v v
1 A x A x
ω ω
÷÷÷ = + ÷÷÷ = +
 ( )
2 2
2 2 2
2 2
v v
1 x A x A
ω ω
÷÷÷ = ÷ ÷÷÷ = ± ÷
 ( )
( )
2 2 2 2 2 2
1 v ω A x v ω A x , ÷÷÷ = ÷ ÷÷÷ = ± ÷ nếu v là tốc độ thì
2 2
v ω A x = ÷
 ( )
2
2
2 2
2 2
v
v
1 ω ω
A x
A x
÷÷÷ = + ÷÷÷ =
÷
÷

 Với hai thời điểm t
1
, t
2
vật có các cặp giá trị x
1
, v
1
và x
2
, v
2
thì ta có hệ thức sau:
2 2
2 1
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2
1 2
1 1 2 2 1 2 2 1
2 2 2
2 2
1 2
2 2
2 1
v v
ω
x x
x v x v x x v v
A ωA A ωA A ω A
x x
T 2π
v v
÷
=
÷
÷ ÷ | | | | | | | |
+ = + · = ÷÷÷
| | | |
\ . \ . \ . \ .
÷
=
÷

b) Từ các công thức ( )
2 2
2 2
2 2
2 4 2 2 2
2
x v
1 a v a v
1 1, 2 . A ωA
ωA ω A ω A ω A
a ω x
¦
| | | |
+ = ¦ ÷ | | | |
| |
÷÷÷ + = ÷÷÷ + =
´\ . \ .
| |
\ . \ .
¦
= ÷
¹

(2) được gọi là hệ thức liên hệ của a, A, v và ω không phụ thuộc vào thời gian t.
Chú ý:
+ Từ (1) ta thấy đồ thị của (v, x) là đường elip.
+ Từ (2) ta thấy đồ thị của (a, v) là đường elip.
+ Từ a = –ω
2
x ta thấy đồ thị của (a, x) là đoạn thẳng.
 Các dạng dao động có phƣơng trình đặc biệt
 Dao động có phƣơng trình x = x
o
+ Acos(ωt + φ) với x
o
= const.
Ta có ( ) ( ) ( )
o o
X
x x Acos ωt φ x x Acos ωt φ X Acos ωt φ = + + ÷÷÷ ÷ = + ÷÷÷ = +
Đặc điểm:
+ Vị trí cân bằng: x = x
o

Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 3 -

+ Biên độ dao động: A. Các vị trí biên là X = ± A · x = x
o
± A.
+ Tần số góc dao động là ω.
+ Biểu thức vận tốc và gia tốc tương ứng :
( )
( )
2
v ωAsin ωt φ
v x
a x
a ω Acos ωt φ
= ÷ +
' =
÷÷÷
'' =
= ÷ +


 Dao động có phƣơng trình ( ) = +
2
x Acos ωt φ
Sử dụng công thức hạ bậc lượng giác ta
có ( )
( )
( )
2
1 cos 2ωt 2φ
A A
x Acos ωt φ A cos 2ωt 2φ
2 2 2
+ +
= + = = + +
Đặc điểm:
+ Vị trí cân bằng: x = A/2
+ Biên độ dao động : A/2.
+ Tần số góc dao động là 2ω.
+ Biểu thức vận tốc và gia tốc tương ứng :
( )
( )
2
v ωAsin ωt φ
v x
a x
a 2ω Acos ωt φ
= ÷ +
' =
÷÷÷
'' =
= ÷ +

 Dao động có phƣơng trình ( ) = +
2
x Asin ωt φ
Sử dụng công thức hạ bậc lượng giác ta
có ( )
( )
( )
2
1 cos 2ωt 2φ
A A
x Asin ωt φ A cos 2ωt 2φ
2 2 2
÷ +
= + = = ÷ +
Đặc điểm:
+ Vị trí cân bằng: x = A/2
+ Biên độ dao động: A/2.
+ Tần số góc dao động là 2ω.
+ Biểu thức vận tốc và gia tốc tương ứng :
( )
( )
2
v ωAsin ωt φ
v x
a x
a 2ω Acos ωt φ
= +
' =
÷÷÷
'' =
= +

3) CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Dạng 1: Xác định thời gian vật đi từ li độ x
1
đến x
2

Trong trường hợp tổng quát ta có thể dùng đường
tròn lượng giác để giải bài toán (còn trong bài thi
thường các vị trí đơn giản, dễ tính nên dùng trục
thời gian).
 Khi vật đi từ x
1
đến x
2
thì trên đường tròn tương
ứng là hai điểm M, N. Xác định góc quét α.
 Do
α
t

ω
α ωt .t
α.T T
t

=

= = ÷÷÷

=

¸


Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 4 -


Dạng 2: Tính quãng đƣờng vật đi đƣợc từ thời điểm t
1
đến t
2

 Thay t
1
và t
2
vào phương trình x, v để xác định vị trí bắt đầu tính và chiều chuyển động.
 Phân tích ( )
2 1
t t t n.T t , t T . ' ' A = ÷ = + A A <
 Gán các giá trị x
1
, x
2
và chiều chuyển động tương ứng lên trục để định vị được quãng đường.
Dạng 3: Tính quãng đƣờng lớn nhất, nhỏ nhất của vật trong khoảng thời gian Δt cho trƣớc
TH1: Δt < T/2
 Quãng đường lớn nhất:
max
φ 2π
S 2Asin , φ ω. t . t .
2 T
A | |
= A = A = A
|
\ .

 Quãng đường nhỏ nhất:
min
φ 2π
S 2A 1 cos , φ ω. t . t .
2 T
A | | | |
= ÷ A = A = A
| |
\ . \ .

TH2: Δt > T/2
Ta phân tích
T T
t n. t , t .
2 2
| |
' ' A = + A A <
|
\ .
Khi đó
max
S n.2A S' = +
 Quãng đường lớn nhất:
max
φ 2π
S n.2A 2Asin , φ ω. t . t .
2 T
' A | |
' ' ' = + A = A = A
|
\ .

 Quãng đường nhỏ nhất:
min
φ 2π
S n.2A 2A 1 cos , φ ω. t . t .
2 T
' A | | | |
' ' ' = + ÷ A = A = A
| |
\ . \ .

Dạng 4: Tốc độ trung bình, tốc độ trung bình lớn nhất, nhỏ nhất trong khoảng thời gian Δt
Tốc độ trung bình
max
tb.max
tb
min
tb.min
S
v
S
t
v
S t
v
t
¦
=
¦
¦ A
= ÷÷÷
´
A
¦
=
¦
A ¹

Dạng 5: Xác định số lần vật qua li độ x
o
trong khoảng thời gian Δt = t
2
÷ t
1

 Cách 1: Dùng đường tròn lượng giác, vẽ hình và đếm.
 Cách 2: (Phương pháp đại số)
 Thay t
1
và t
2
vào phương trình x, v để xác định vị trí bắt đầu tính và chiều chuyển động.
 Phân tích ( )
2 1
t t t n.T t , t T . ' ' A = ÷ = + A A <
 Gán các giá trị x
1
, x
2
và chiều chuyển động tương ứng lên trục.
 Số lần vật qua li độ x
o
là N = 2n + n', với n' là số lần vật qua li độ x
o
trong thời gian Δt'. Từ trục
vẽ được, ta dễ dàng tìm được n'.
Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 5 -

4) CON LẮC LÒ XO
 Chu kì, tần số của con lắc lò xo
 Tần số góc, chu kỳ dao động, tần số dao động:
2π m
T 2π
k ω k
ω
m
ω 1 1 k
f
2π T 2π m
¦
= =
¦
¦
= ÷÷÷
´
¦
= = =
¦
¹

 Trong khoảng thời gian Δt vật thực hiện được N dao động thì Δt = N.T
 Khi tăng khối lượng vật nặng n lần thì chu kỳ tăng n lần, tần số giảm n lần.
 Chu kì của con lắc khi mắc vật có khối lượng m = (m
1
+ m
2
) là
2 2
1 2
T T T = + , khi mắc vật có khối
lượng
m = (m
1
– m
2
) thì chu kì dao động là
2 2
1 2
T T T = ÷
 Các dạng chuyển động của con lắc lò xo
Con lắc chuyển động trên mặt phẳng ngang
 Tại VTCB lò xo không bị biến dạng ( )
o
0 . A =
 Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo:
max o
min o
A
A
= + ¦
´
= ÷
¹
, trong đó
o
là chiều dài tự nhiên của lò xo.
 Lực đàn hồi tác dụng vào lò xo chính là lực hồi phục, có độ lớn F
hp
= k.|x| ÷÷ F
hp.max
= kA.
Con lắc chuyển động theo phương thẳng đứng
 Độ biến dạng tại VTCB:
o
o 2 2
o
o
T 2π
g
mg mg g g
ω
k mω ω
1 g
f

¦
A
=
¦
¦
A = = = ÷÷÷ = ÷÷÷
´
A
¦
=
¦
A
¹

 Chiều dài lò xo tại VTCB
cb o o
= + A , trong đó
o
l à chiều dài tự nhiên của lò xo.

 Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo:
max min
max cb o o
min cb o o max min
cb
A
A A
2
A A
2
÷ ¦
=
¦
= + = + A + ¦
¦
÷÷÷
´ ´
= ÷ = + A ÷ +
¹
¦
=
¦
¹

 Lực đàn hồi tác dụng vào lò xo:
dh o
F k. k. x = A = A ± với A là độ biến dạng tại vị trí đang xét.
Để tìm được A ta so sánh vị trí cần tính với vị trí mà lo xo không biến dạng.
÷÷ lực đàn hồi cực đại, cực tiểu:
( )
max o
o o
min
o
F k A
k( A); khi A
F
0; khi A
¦ = A +
¦
A ÷ A > ´
=
¦
A s
¸ ¹

Con lắc chuyển động trên mặt phẳng nghiêng
Độ biến dạng tại VTCB:
o
o 2
o
o
T 2π
gsinα
mgsinα gsinα gsinα
ω
k ω
1 gsinα
f

¦
A
=
¦
¦
A = = ÷÷÷ = ÷÷÷
´
A
¦
=
¦
A
¹

Các đại lượng khác, tính tương tự như trường hợp con lắc dao động theo phương thẳng đứng.
Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 6 -

5) CON LẮC ĐƠN
 Chu kì, tần số của con lắc đơn
 Tần số góc, chu kì, tần số dao động của con lắc đơn:

T 2π
ω g g
ω
1 ω 1 g
f
T 2π 2π
¦
= =
¦
¦
= ÷÷÷
´
¦
= = =
¦
¹

 Con lắc đơn có chiều dài
1
dao động với chu kì T
1
, con lắc đơn có chiều dài
2
dao động với chu
kì T
2
, khi đó con lắc có chiều dài
1 2
1 2
= + ¦
´
' = ÷
¹
thì dao động với chu kì tương ứng
2 2
1 2
2 2
1 2
T T T
T T T
¦
= +
¦
´
' = ÷ ¦
¹

 Trong cùng một khoảng thời gian Δt mà con lắc thực hiện được N
1
dao động, khi tăng hoặc giảm
chiều dài con lắc một đoạn A thì con lắc thực hiện được N
2
dao động.
Khi đó ta có hệ thức
1 1 2 2 2
2 1
2 1
2 2
1 2
1 2
1 1
2 1
2 1
2 1
t N T N T
N
N
T
N
N
T
A = = ¦
¦
¦
| | ¦
= ¦ = ¦ ¦
|
= · ÷÷÷
´ ´ ´
\ .
¦ ¦ ¦
= ± A
= ± A
¹
¹
¦
= ± A
¹

Từ đó ta có thể tính được chiều dài con lắc ban đầu và sau khi tăng giảm độ dài.
 Cũng tương tự như con lắc lò xo, với con lắc đơn ta cũng có hệ thức liên hệ giữa li độ, biên độ,
tốc độ và tần số góc như sau: ( )
2 2 2 2
2
2
x v v v
1 A x .α
A ωA ω ω
| | | | | | | |
+ = · = + = +
| | | |
\ . \ . \ . \ .

trong đó,
o
x .α
A .α
= ¦
´
=
¹
là hệ thức liên hệ giữa độ dài cung và bán kính cung.
Biến đổi hệ thức trên ta còn được
( )
2
2 2 2 2 2
o o
v
α α v g α α .
g
= + ÷÷÷ = ÷
 Tốc độ, lực căng dây của con lắc đơn
 Tốc độ: ( )
( )
0
max o
o
min o
v 2g 1 cosα ; khi α 0
v 2g cosα cosα
v 0; khi α α
¦
= ÷ =
¦
= ÷ ÷÷÷
´
= =
¦
¹

 Lực căng dây: ( )
( )
0
max o
o
min o o
τ mg 3 2cosα ; khi α 0
τ mg 3cosα 2cosα
τ mg.cosα ; khi α α
¦ = ÷ =
¦
= ÷ ÷÷÷
´
= =
¦
¹

Chú ý: Khi con lắc đơn dao động điều hòa (α, α
o
nhỏ) thì
( )
( )
α α
τ α α
¦
= ÷
¦
´
= ÷ +
¦
¹
2 2 2
o
2 2
o
v g
mg 1 1,5

 Năng lƣợng của con lắc đơn
 Công thức tính năng lượng đúng trong mọi trường hợp:
+ Động năng:
2
d
1
E mv
2
=
+ Thế năng : ( )
t
E mg 1 cosα = ÷
+ Cơ năng: ( )
2
d t
1
E E E mv mg 1 cosα .
2
= + = + ÷
 Công thức tính năng lượng gần đúng (khi con lắc dao động điều hòa):
Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 7 -

+ Động năng:
( )
2 2 2
d o
1 1
E mv mg α α .
2 2
= = ÷
+ Thế năng :
( )
2 2 2
t
1 1
E mg 1 cosα mg α mω s .
2 2
= ÷ = =
+ Cơ năng:
( )
2 2 2 2 2 2
d t o o o
1 1 1 1
E E E mg α α mg α mg α mω S .
2 2 2 2
= + = ÷ + = =
Đơn vị tính : E, E
đ
, E
t
là Jun, α, α
o
đơn vị rad, còn m đơn vị kg, ℓ có đơn vị mét.
 Chu kì của con lắc đơn chịu ảnh hƣởng của nhiệt độ
Gọi T
1
là chu kỳ con lắc đơn ở nhiệt độ t
1
, (con lắc chạy đúng ở nhiệt độ này).
Gọi T
2
là chu kỳ con lắc đơn ở nhiệt độ t
2
, (con lắc chạy không đúng ở nhiệt độ này).
Ta có : ( )
2
2 1
1
T 1 1
1 t t 1 t.
T 2 2
= + ì ÷ = + ìA
 Nếu
2 1 2 1
t t T T : > ÷÷÷ > khi đó chu kỳ tăng nên con lắc đơn chạy chậm đi.
 Nếu
2 1 2 1
t t T T : < ÷÷÷ < khi đó chu kỳ giảm nên con lắc đơn chạy nhanh hơn.
Thời gian chạy nhanh (hay chậm) của con lắc trong 1 (s) là :
2 1
1
T T 1
θ λ t .
T 2
÷
= = A
Khi đó thời gian chạy nhanh hay chậm trong 1 ngày đêm là
1
86400. λ t .
2
A
 Chu kì của con lắc đơn chịu ảnh hƣởng của độ cao
Gọi T
o
là chu kỳ con lắc đơn ở mặt đất (coi như h = 0), (con lắc chạy đúng ở mặt đất)
Gọi T
h
là chu kỳ con lắc đơn ở độ cao h so với mặt đất. Khi đó ta có
o
o
o h
o h
h
h
T 2π
g
g T
T g
T 2π
g
¦
=
¦
¦
÷÷÷ =
´
¦
=
¦
¹


2 o
2
h
h o
o
h
2
G.M
g
T R h h R
1 1 T T :
G.M
T R R
g
(R h)
¦
=
¦
+ ¦ | |
÷÷÷ = = + > ÷÷÷ >
´
|
\ .
¦
=
¦ +
¹
con lắc ở độ cao h sẽ luôn chạy
chậm.
Thời gian mà con lắc chạy chậm trong 1 (s) là
h o h
o o
T T T h h
1 .
T T R R
÷
u = = ÷ = ÷÷÷u =
Chú ý:
 Khi con lắc đưa lên độ cao h mà nhiệt độ cũng thay đổi, để chu kì dao động của con lắc không
thay đổi thì khi đó ta có điều kiện:
2 1
1
λ. .
2
÷ =
h
t t
R

 Với dạng bài tập khi nhiệt độ, độ cao thay đổi (dẫn đến chu kì thay đổi), để con lắc chạy đúng thì
ta cần điều chỉnh chiều dài con lắc theo hướng suy luận:
+ Nếu con lắc đang chạy nhanh (chu kì giảm ÷÷ chiều dài giảm) thì ta cần tăng chiều
dài.
+ Nếu con lắc đang chạy chậm (chu kì tăng ÷÷ chiều dài tăng) thì ta cần giảm chiều dài.
 Chu kì của con lắc đơn chịu ảnh hƣởng của lực điện trƣờng
 E có hướng thẳng đứng, xuống dưới (hay ký hiệu là E + ):
+ Nếu q < 0:
q E
g g T 2π .
q E m
g
m
' ' = ÷ ÷÷÷ =
÷

Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 8 -

+ Nếu q > 0:
q E
g g T 2π .
q E m
g
m
' ' = + ÷÷÷ =
+

 E có hướng thẳng đứng, lên trên (hay ký hiệu là E | ):
+ Nếu q < 0:
q E
g g T 2π .
q E m
g
m
' ' = + ÷÷÷ =
+

+ Nếu q > 0:
q E
g g T 2π .
q E m
g
m
' ' = ÷ ÷÷÷ =
÷

 E có hướng theo phương ngang (hay ký hiệu là E÷÷÷):
+ Vị trí cân bằng mới của con lắc lệch với phương thẳng đứng góc α:
q E
F
tanα .
P mg
= =
+ gia tốc hiệu dụng:
2
2
2
2
q E
cosα
g g T 2π 2π
m g
q E
g
m
| |
' ' = + ÷÷÷ = =
|
|
\ .
| |
+
|
\ .

 Chu kì của con lắc đơn chịu ảnh hƣởng của lực quán tính
 Vật chuyển động theo phương thẳng đứng, lên trên:
+ Nếu vật đi lên nhanh dần đều: g g a T 2π .
g a
' ' = + ÷÷÷ =
+

+ Nếu vật đi lên chậm dần đều: g g a T 2π .
g a
' ' = ÷ ÷÷÷ =
÷

 Vật chuyển động theo phương thẳng đứng, xuống dưới:
+ Nếu vật đi xuống nhanh dần đều: g g a T 2π .
g a
' ' = ÷ ÷÷÷ =
÷

+ Nếu vật đi xuống chậm dần đều: g g a T 2π .
g a
' ' = + ÷÷÷ =
+

 Vật chuyển động theo phương ngang:
+ VTCB mới của con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc α:
a
tanα a g.tanα
g
= ÷÷÷ =
+ gia tốc hiệu dụng:
2 2 2 2 2
2 2
g g a g g a T 2π
g a
' ' ' = + · = + ÷÷÷ =
+

6) TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
 Tổng hợp hai dao động : x
1
= A
1
cos(ωt + φ
1
) và x
2
= A
2
cos(ωt + φ
2
) được một dao động x = Acos(ωt +
φ).
Trong đó
( )
( )
2 2 2
1 2 1 2 2 1
1 1 2 2
1 2
1 1 2 2
A A A 2A A cos φ φ
A sinφ A sinφ
tanφ , φ φ φ
A cosφ A cosφ
¦ = + + ÷
¦
+ ´
= s s
¦
+
¹

 Nếu
1 2
φ k2π A A A A = ÷÷÷ = +
 Nếu ( )
1 2
φ 2k 1 π A A A A = + ÷÷÷ = ÷
 Nếu ( )
2 2
1 2
π
φ 2k 1 A A A
2
A = + ÷÷÷ = + , từ đó ta luôn có
1 2 1 2
A A A A A ÷ s s +
Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 9 -

 Khi biết một dao động thành phần x
1
= A
1
cos(ωt + φ
1
) và dao động tổng hợp x = Acos(ωt + φ) thì dao
động thành phần còn lại là x
2
= A
2
cos(ωt + φ
2
). Trong đó:
( )
( )
2 2 2
2 1 1 1
1 1
2 1 2
1 1
A A A 2AA cos φ φ
Asinφ A sinφ
tanφ , φ φ φ
Acosφ A cosφ
¦ = + ÷ ÷
¦
÷ ´
= s s
¦
÷
¹

7) BÀI TOÁN NÂNG CAO VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN
 Độ giảm biên độ sau một chu kì:
4F
A .
k
A =
 Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại:
2
o
kA
S .
2F
=
 Số dao động vật thực hiện được đến khi dừng lại:
o
A
N
A
= ÷÷÷
A
số lần vật qua VTCB là n = 2N.
 Thời gian vật dao động đến khi dừng lại
o
A
t N.T .T
A
A = =
A

Các lực F thường gặp là lực cản: F
c
và lực ma sát: F
ms
= μmgcosα, với α là góc hợp bởi phương chuyển
động và mặt phẳng ngang, nếu vật chuyển động theo phương ngang thì F
ms
= μmg, (μ là hệ số ma sát).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
--------------
CHƢƠNG 2. SÓNG CƠ HỌC
1) CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SÓNG CƠ
 Sóng cơ học
Sóng cơ là sự lan truyền của dao động cơ trong môi trường vật chất.
 Phân loại sóng cơ
 Sóng dọc: có phương truyền sóng trùng với phương dao động của phần tử môi trường.
 Sóng ngang: có phương truyền sóng vuông góc với phương dao động của phần tử môi trường.
 Các đặc trƣng của sóng cơ: chu kì, tần số, biên độ, bƣớc sóng, tốc độ truyền sóng, năng lƣợng sóng
 Phƣơng trình liên hệ các đại lƣợng:
= ¦
¦
= = ÷÷÷
´
=
¦
¹
v λ.f
v
λ v.T
v
f f
λ

Chú ý:
 Quá trình truyền sóng là một quá trình truyền pha dao động, khi sóng lan truyền thì các đỉnh
sóng di chuyển còn các phần tử vật chất môi trường mà sóng truyền qua thì vẫn dao động xung
quanh vị trí cân bằng của chúng.
 Nếu năng lượng sóng phân bố đều trên mặt sóng tròn thì . =
N M
N M
R a
a R

2) PHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN SÓNG
 Phƣơng trình sóng tại một điểm: Sóng truyền từ O đến M:
( )
( )
O M
M O
2πd
u a cos ωt φ u a cos ωt φ
λ
2πd
u a cos ωt φ u a cos ωt φ
λ
| |
= + ÷÷÷ = + ÷
|
\ .

| |
= + ÷÷÷ = + +
|
\ . ¸

 Độ lệch pha giữa hai điểm trên phƣơng truyền sóng: A =
2πd
φ .
λ

Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 10 -

 Hai điểm dao động cùng pha khi
min
2πd
φ k2π d λ.
λ
A = = ÷÷÷ =
 Hai điểm dao động ngược pha khi ( )
min
2πd λ
φ 2k 1 π d .
λ 2
A = = + ÷÷÷ =
 Hai điểm dao động vuông pha khi ( )
min
2πd π λ
φ 2k 1 d .
λ 2 4
A = = + ÷÷÷ =
Chú ý: Đơn vị của d, λ và v phải tương thích với nhau.
3) GIAO THOA SÓNG
 Phƣơng trình tổng hợp sóng:
 Hai nguồn cùng pha:
( )
( )
A
2 1 2 1
M
B
u acos ωt
π(d d ) π(d d )
u 2Acos cos ωt
λ λ u acos ωt
¦ =
÷ + ¦ | | | |
÷÷÷ = ÷
´
| |
= \ . \ .
¦
¹

Biên độ và pha ban đầu tương ứng là
2 1
M
2 1
o
π(d d )
a 2Acos
λ
π(d d )
φ
λ
¦ ÷ | |
=
¦ |
¦
\ .
´
+
¦
= ÷
¦
¹

 Hai nguồn ngược pha:
( )
( )
A
2 1 2 1
M
B
u a cos ωt π
π(d d ) π(d d ) π π
u 2Acos cos ωt
λ 2 λ 2 u acos ωt
¦ = +
+ ¦ | | | |
÷÷÷ = ± ÷ +
´
| |
= \ . \ .
¦
¹

Biên độ và pha ban đầu tương ứng là
2 1
M
2 1
o
π(d d ) π
a 2Acos
λ 2
π(d d ) π
φ
λ 2
¦
| |
= ±
¦ |
¦
\ .
´
+
¦
= ÷ +
¦
¹

 Hai nguồn vuông pha:
( )
A
2 1 2 1
M
B
π
u acos ωt
π(d d ) π(d d ) π π
2 u 2Acos cos ωt
λ 4 λ 4
u a cos ωt
¦ | |
= +
+ ¦ | | | | |
÷÷÷ = ± ÷ + \ .
´
| |
\ . \ .
¦
=
¹

Biên độ và pha ban đầu tương ứng là
2 1
M
2 1
o
π(d d ) π
a 2Acos
λ 4
π(d d ) π
φ
λ 4
¦
| |
= ±
¦ |
¦
\ .
´
+
¦
= ÷ +
¦
¹

 Điều kiện về hiệu đƣờng truyền để có biên độ cực đại, cực tiểu:
 Hai nguồn cùng pha:
( ) ( )
2 1
2 1
CD: d d kλ
λ
CT: d d 2k 1 k 0,5 λ
2
÷ =
÷ = + = +

 Hai nguồn ngược pha:
( ) ( )
2 1
2 1
λ
CD: d d 2k 1 k 0,5 λ
2
CT: d d kλ
÷ = + = +
÷ =

 Hai nguồn vuông pha:
( ) ( )
( ) ( )
2 1
2 1
λ
CD: d d 4k 1 k 0, 25 λ
4
λ
CT: d d 4k 1 k 0, 25 λ
4
÷ = ÷ = ÷
÷ = + = +


 Ứng dụng điển hình của giao thoa sóng
 Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu
Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 11 -

+ Kiểm tra xem hai nguồn cùng pha hay ngược pha, nếu cùng pha thì trung trực của AB là
cực đại, ngược lại là cực tiểu.
+ Khoảng cách giữa hai cực đại hay hai cực tiểu liên liếp là λ/2, giữa cực đại và cực tiểu
liên tiếp là λ/4.
+ Với bài toán tìm số điểm dao động cực đại, cực tiểu trên đường thẳng không phải nối hai
nguồn AB thì ta dùng tính chất của đường cong Hypebol để giải.
- Ví dụ trên BN thì ta có
BI AI BN AN
AB NB AN
BI
BI AI AB 2
÷ = ÷ ¦ + ÷
÷÷÷ =
´
+ =
¹
, từ đó quy về
bài toán tìm số điểm dao động với biên độ cực, cực tiểu trên BI (biết độ dài và λ).
- Ví dụ trên MN thì ta tìm trên IJ như hình vẽ.


 Tìm số điểm dao động cùng pha hoặc ngược pha với hai nguồn (hai nguồn cùng pha với
nhau)
+ Tìm điểm dao động cùng pha với hai nguồn:
( )
1 2
1 2
π d d
φ 2kπ d d 2kλ
λ
+
A = = ÷÷÷ + =
Thiết lập điều kiện để hạn chế d
1
+ d
2
ta thu được giá trị của k.
+ Tìm điểm dao động ngược pha với hai
nguồn:
( )
( ) ( )
1 2
1 2
π d d
φ 2k 1 π d d 2k 1 λ
λ
+
A = = + ÷÷÷ + = +
Thiết lập điều kiện để hạn chế d
1
+ d
2
ta thu được giá trị của k
4) SÓNG DỪNG
 Nắm được các khái niệm: Sóng phản xạ, đặc điểm sóng phản xạ, sóng dừng, nút sóng và bụng sóng.
 Biên độ tổng hợp sóng:
2πd π 2πd
A 2acos 2asin
λ 2 λ
| | | |
= ± = ÷÷÷
| |
\ . \ .
Bề rộng của bụng sóng là 4a.
 Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp hoặc hai bụng sóng liên tiếp là λ/2, khoảng cách giữa một bụng
sóng và nút sóng liên tiếp là λ/4.
 Điều kiện có sóng dừng:
Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 12 -

 Hai đầu cố định:
min
min
λ
kλ kv kv
2
f
v 2 2f 2
f
2
¦
=
¦
¦
= = · = ÷÷÷
´
¦
=
¦
¹

 Một đầu cố định, một đầu tự do:
( )
min
min
λ
2k 1 v
kλ λ kv v
4
f
v 2 4 2f 4f 4
f
4
¦
=
¦
+
¦
= + = + · = ÷÷÷
´
¦
=
¦
¹

5) SÓNG ÂM
 Khái niệm: Sóng âm là sự lan truyền các dao động âm trong các môi trường rắn, lỏng, khí.
 Đặc điểm
 Tai con người chỉ có thể cảm nhận được (nghe được) các âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz.
 Các sóng âm có f < 16 Hz được gọi là hạ âm, f > 20000 Hz được gọi là siêu âm.
 Tốc độ truyền âm giảm trong các môi trường theo thứ tự : rắn, lỏng, khí. Tốc độ truyền âm phụ
thuộc vào tính chất môi trường, nhiệt độ của môi trường và khối lượng riêng của môi trường. Khi
nhiệt độ tăng thì tốc độ truyền âm cũng tăng.
 Các đặc trƣng sinh lí của âm
 Độ cao:
+ Đặc trưng cho tính trầm hay bổng của âm, phụ thuộc vào tần số âm.
+ Âm có tần số lớn gọi là âm bổng và âm có tần số nhỏ gọi là âm trầm.
 Độ to:
+ Đặc trưng cho tính to hay nhỏ của âm, phụ thuộc vào tần số âm và mức cường độ âm.
+ Cường độ âm: là năng lượng mà sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn
vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm.
Công thức tính
2
P P
I .
S 4πR
= =
+ Mức cường độ âm:
2
A A
A B
o o B B
I R I I
L log (B) 10log (dB) L L 10log 10log .
I I I R
| |
= = ÷÷÷ ÷ = =
|
\ .

 Âm sắc:
Là đại lượng đặc trưng cho sắc thái riêng của âm, giúp ta có thể phân biệt được hai âm có
cùng độ cao, cùng độ to. Âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị dao động của âm (hay tần số và
biên độ âm).
 Họa âm
Một âm khi phát ra được tổng hợp từ một âm cơ bản và các âm khác gọi là họa âm.
Âm cơ bản có tần số f
1
còn các họa âm có tần số f
n
= n.f
1

÷÷ Các họa âm lập thành một cấp số cộng với công sai d = f
1

 Ngƣỡng nghe, ngƣỡng đau, miền nghe đƣợc
 Ngưỡng nghe: là giá trị nhỏ nhất của mức cường độ âm mà tai con người có thể nghe được.
 Ngưỡng đau: là giá trị lớn nhất của mức cường độ âm mà tai con người có thể chịu đựng được.
 Miền nghe được: là giá trị của mức cường độ âm trong khoảng giữa ngưỡng nghe và ngưỡng
đau.

Giáo viên: Đặng Việt Hùng
Nguồn: Hocmai.vn

vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 . v) là đường elip.  A   ωA  v  ωAsin(ωt  φ) 2 2 (1) được gọi là hệ thức liên hệ của x. Hệ quả:   1  A 2  x 2    1  x 2  A 2  v2 v2  A  x 2  2  ω2 ω v2 v2  x   A 2  2  ω2 ω    1  v2  ω2  A2  x 2   v  ω A2  x 2 . v và ω không phụ thuộc vào thời gian t. amax  ω  v vmax  ωA    max Từ đó ta có     2 vmax amax  ω A  A   ω   Hệ thức liên hệ độc lập với thời gian x  Acos(ωt  φ) x  v  a) Từ các phương trình của vận tốc và li độ ta có          1. 2 + Véc tơ gia tốc a luôn hướng về vị trí cân bằng. v và ω không phụ thuộc vào thời gian t. v1 và x2. t2 vật có các cặp giá trị x1. x) là đoạn thẳng. x) là đường elip. v2 thì ta có hệ thức sau: 2 2 2 2 x1  x 2 v 2  v1  x1   v1   x 2   v 2   2 2            A2 ωA  A   ωA   A   ωA  2 2 2 2 ω 2 v 2  v1 2 2 x1  x 2 2 2 x1  x 2 2 2 2 v 2  v1 T  2π  x 2  v 2 2 2  1  a2 v2  a   v    2      1 4 2  2 2  1.   Ta có x  x o  Acos  ωt  φ   x  x o  Acos  ωt  φ   X  Acos  ωt  φ  X Đặc điểm: + Vị trí cân bằng: x = xo Hocmai. nhanh pha hơn li độ góc π. Chú ý: + Từ (1) ta thấy đồ thị của (v. + Khi vật qua vị trí cân bằng (tức x = 0) thì gia tốc bị triệt tiêu (tức là a = 0).  Các dạng dao động có phƣơng trình đặc biệt  Dao động có phƣơng trình x = xo + Acos(ωt + φ) với xo = const. + Từ a = –ω2x ta thấy đồ thị của (a. còn khi vật qua các vị trí biên (tức x =A) thì gia tốc đạt độ lớn cực đại amax = ω2A.  b) Từ các công thức  A   ωA      ωA ωA  ω A   ωA   2 a   ω x (2) được gọi là hệ thức liên hệ của a. còn khi vật qua các vị trí biên (tức x =A) thì vận tốc bị triệt tiêu (tức là v = 0) vật chuyển động chậm dần khi ra biên.Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng + Độ lớn của vận tốc được gọi là tốc độ. và luôn có giá trị dương. + Gia tốc nhanh pha hơn vận tốc góc π/2. nếu v là tốc độ thì v  ω A2  x 2  1  ω2    v v2  ω   2 2 A x A2  x 2  Với hai thời điểm t 1.Trang | 2 - . tức là φa  φv  π  φx  π. A. + Từ (2) ta thấy đồ thị của (a. A. + Khi vật qua vị trí cân bằng (tức x = 0) thì tốc độ vật đạt giá trị cực đại là v max = ωA.  2  . 1 .

+ Tần số góc dao động là 2ω. Các vị trí biên là X =  A  x = xo  A. + Biểu thức vận tốc và gia tốc tương ứng : v  ωAsin  ωt  φ  v  x   a  x a  2ω2 A cos  ωt  φ  3) CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Dạng 1: Xác định thời gian vật đi từ li độ x1 đến x2 Trong trường hợp tổng quát ta có thể dùng đường tròn lượng giác để giải bài toán (còn trong bài thi thường các vị trí đơn giản.Trang | 3 - . + Biểu thức vận tốc và gia tốc tương ứng :  Dao động có phƣơng trình x  Acos2  ωt  φ  Sử dụng công thức hạ bậc lượng giác ta có x  Acos2  ωt  φ   A 1  cos  2ωt  2φ  2  A A  cos  2ωt  2φ  2 2 v  ωAsin  ωt  φ  v  x   a  x a  ω2 A cos  ωt  φ  Đặc điểm: + Vị trí cân bằng: x = A/2 + Biên độ dao động : A/2. dễ tính nên dùng trục thời gian). N. + Tần số góc dao động là 2ω.t    T  t  α. Xác định góc quét α.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 . + Tần số góc dao động là ω.  Khi vật đi từ x1 đến x2 thì trên đường tròn tương ứng là hai điểm M. + Biểu thức vận tốc và gia tốc tương ứng :  Dao động có phƣơng trình x  Asin2  ωt  φ  Sử dụng công thức hạ bậc lượng giác ta có x  Asin 2  ωt  φ   A 1  cos  2ωt  2φ  2  v  ωAsin  ωt  φ  v  x   a  x a  2ω2 A cos  ωt  φ  A A  cos  2ωt  2φ  2 2 Đặc điểm: + Vị trí cân bằng: x = A/2 + Biên độ dao động: A/2.T  2π  Hocmai.Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng + Biên độ dao động: A.  α t  ω 2π  Do α  ωt  .

2   T   Dạng 4: Tốc độ trung bình.  t  T . x2 và chiều chuyển động tương ứng lên trục.  Phân tích t  t 2  t1  n.  t    .  Phân tích t  t 2  t1  n. Khi đó S  n. x2 và chiều chuyển động tương ứng lên trục để định vị được quãng đường.t  . 2   T   φ .t   .t  .min   t  Dạng 5: Xác định số lần vật qua li độ xo trong khoảng thời gian Δt = t2  t1  Cách 1: Dùng đường tròn lượng giác. 2  T  φ   2π    2A 1  cos  .  φ  ω. Hocmai.  t .2A  2Asin  Quãng đường nhỏ nhất: Smin 2π     φ  ω. 2 T  T φ  2π  .  Số lần vật qua li độ xo là N = 2n + n. v để xác định vị trí bắt đầu tính và chiều chuyển động.  φ  ω.t  .Trang | 4 - .2A  2A 1  cos  . ta dễ dàng tìm được n. T   φ   2π    n.max  t S  Tốc độ trung bình v tb     Smin t v tb. tốc độ trung bình lớn nhất. với n là số lần vật qua li độ xo trong thời gian Δt.2A  S max 2 2   Quãng đường lớn nhất: Smax  n.  Gán các giá trị x1. Từ trục vẽ được.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 .  t  T . vẽ hình và đếm. nhỏ nhất trong khoảng thời gian Δt Smax   v tb.t   .Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng Dạng 2: Tính quãng đƣờng vật đi đƣợc từ thời điểm t1 đến t2  Thay t1 và t2 vào phương trình x.T  t. nhỏ nhất của vật trong khoảng thời gian Δt cho trƣớc TH1: Δt < T/2  Quãng đường lớn nhất: Smax  2Asin  Quãng đường nhỏ nhất: Smin TH2: Δt > T/2 Ta phân tích t  n. v để xác định vị trí bắt đầu tính và chiều chuyển động.t   .  Gán các giá trị x1.  φ  ω.t  .  Cách 2: (Phương pháp đại số)  Thay t1 và t2 vào phương trình x. Dạng 3: Tính quãng đƣờng lớn nhất.T  t.t   .

 A      A    cb   min 2 max  min 2   Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo:   m ax min   cb cb A A o o   o A o max  Lực đàn hồi tác dụng vào lò xo: Fdh  k.T  Khi tăng khối lượng vật nặng n lần thì chu kỳ tăng n lần.  Chu kì của con lắc khi mắc vật có khối lượng m = (m1 + m2) là T  T12  T22 .  k. khi mắc vật có khối lượng m = (m1 – m2) thì chu kì dao động là T  T12  T22  Các dạng chuyển động của con lắc lò xo Con lắc chuyển động trên mặt phẳng ngang  Tại VTCB lò xo không bị biến dạng   o  0. Con lắc chuyển động theo phương thẳng đứng   o T  2π g mg mg g g     2  ω      k mω2 ω  o g f  1  2π  o   Độ biến dạng tại VTCB:  o  Chiều dài lò xo tại VTCB cb  o  o . tần số dao động: ω     m f  ω  1  1 k  2π T 2π m   Trong khoảng thời gian Δt vật thực hiện được N dao động thì Δt = N.max = kA. tính tương tự như trường hợp con lắc dao động theo phương thẳng đứng.|x|  Fhp. Fmax  k   o  A    lực đàn hồi cực đại. cực tiểu:   k( o  A). Để tìm được  ta so sánh vị trí cần tính với vị trí mà lo xo không biến dạng. khi  Fmin  0.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 . tần số giảm n lần.  o  x với  là độ biến dạng tại vị trí đang xét. khi   A o   A o Con lắc chuyển động trên mặt phẳng nghiêng   o T  2π g sin α mg sin α g sin α g sin α     ω      k ω2  o f  1 g sin α  2π  o  Độ biến dạng tại VTCB:  o Các đại lượng khác. tần số của con lắc lò xo  2π m  2π T  k ω k   Tần số góc. m ax min  Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo:      o o A A . Hocmai.Trang | 5 - .Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng 4) CON LẮC LÒ XO  Chu kì. trong đó o l à chiều dài tự nhiên của lò xo. chu kỳ dao động. có độ lớn F hp = k.  Lực đàn hồi tác dụng vào lò xo chính là lực hồi phục. trong đó o là chiều dài tự nhiên của lò xo.

con lắc đơn có chiều dài   1 1 2 dao động với chu T  T 2  T 2 1 2  T  T12  T22  kì T2. lực căng dây của con lắc đơn   Tốc độ: v  2g  cosα  cosαo     vmax  2g 1  cosαo  . khi α  αo   τ max  mg  3  2cosαo  .  g  Tốc độ.Trang | 6 - . t  N1T1  N 2 T2     T2 2  Khi đó ta có hệ thức   T1 1       1  2  N1   N 2   1   1  2  2 N   1  1  N2  2  1  2 2 Từ đó ta có thể tính được chiều dài con lắc ban đầu và sau khi tăng giảm độ dài. tần số của con lắc đơn  2π  2π T  ω g g      Tần số góc. A  . biên độ. 2 tốc độ và tần số góc như sau:       1  A  x      . tần số dao động của con lắc đơn: ω  1 ω 1 g  f  T  2π  2π   Con lắc đơn có chiều dài 1 dao động với chu kì T1. với con lắc đơn ta cũng có hệ thức liên hệ giữa li độ.α o 2 Biến đổi hệ thức trên ta còn được αo  α2  v2 2  v2  g  αo  α 2  .Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng 5) CON LẮC ĐƠN  Chu kì.  Công thức tính năng lượng gần đúng (khi con lắc dao động điều hòa): 1 2 Hocmai.α là hệ thức liên hệ giữa độ dài cung và bán kính cung. khi α  00   vmin  0.  Cũng tương tự như con lắc lò xo. khi α  αo  2 v 2  g  α o  α 2   Chú ý: Khi con lắc đơn dao động điều hòa (α. khi đó con lắc có chiều dài      2 2 thì dao động với chu kì tương ứng   Trong cùng một khoảng thời gian Δt mà con lắc thực hiện được N1 dao động.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 . khi tăng hoặc giảm chiều dài con lắc một đoạn  thì con lắc thực hiện được N2 dao động. khi α  00   Lực căng dây: τ  mg  3cosα  2cosαo      τ min  mg.5α  α o    Năng lƣợng của con lắc đơn  Công thức tính năng lượng đúng trong mọi trường hợp: 1 2 + Thế năng : Et  mg 1  cosα  + Động năng: E d  mv 2 + Cơ năng: E  Ed  E t  mv2  mg 1  cosα  . chu kì.   x  . αo nhỏ) thì  2 2  τ  mg  1  1.α      A   ωA  ω ω 2 x 2  v  2 v 2 v 2 trong đó.cosαo .

Gọi T2 là chu kỳ con lắc đơn ở nhiệt độ t2. Thời gian mà con lắc chạy chậm trong 1 (s) là   Th  To T h h  h  1    . λ t . để con lắc chạy đúng thì ta cần điều chỉnh chiều dài con lắc theo hướng suy luận: + Nếu con lắc đang chạy nhanh (chu kì giảm  chiều dài giảm) thì ta cần tăng chiều dài. độ cao thay đổi (dẫn đến chu kì thay đổi).vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 . + Nếu con lắc đang chạy chậm (chu kì tăng  chiều dài tăng) thì ta cần giảm chiều dài. Hocmai. αo đơn vị rad.M  2 g o  R 2 T h  Rh Mà   h       1  R  1  Th  To : con lắc ở độ cao h sẽ luôn chạy To  R  g h  G. Khi đó ta có   h   To gh T  2π  h gh  G. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Đơn vị tính : E. xuống dưới (hay ký hiệu là E  ): + Nếu q < 0: g  g  qE m  T  2π  qE g m . Thầy Đặng Việt Hùng 1 2 1 2 + Thế năng : E t  mg 1  cosα   mg α 2  mω2s2 .  Chu kì của con lắc đơn chịu ảnh hƣởng của nhiệt độ Gọi T1 là chu kỳ con lắc đơn ở nhiệt độ t 1.Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí 2 + Động năng: Ed  mv2  mg  αo  α2  . 2 R  Với dạng bài tập khi nhiệt độ. còn m đơn vị kg. Et là Jun. t2  t1  .M  (R  h) 2  1 2 chậm. 2 2 2 + Cơ năng: E  Ed  E t  mg  αo  α2   mg α2  mg αo  mω2So . (con lắc chạy không đúng ở nhiệt độ này).  Chu kì của con lắc đơn chịu ảnh hƣởng của độ cao Gọi To là chu kỳ con lắc đơn ở mặt đất (coi như h = 0). để chu kì dao động của con lắc không thay đổi thì khi đó ta có điều kiện: 1 h λ.   Nếu t 2  t1  T2  T1 : khi đó chu kỳ giảm nên con lắc đơn chạy nhanh hơn.  Thời gian chạy nhanh (hay chậm) của con lắc trong 1 (s) là : θ  T2  T1 1  λ t . (con lắc chạy đúng ở nhiệt độ này).Trang | 7 - .  To To R R Chú ý:  Khi con lắc đưa lên độ cao h mà nhiệt độ cũng thay đổi. Ta có : T2 1 1  1    t 2  t1   1  t.  Chu kì của con lắc đơn chịu ảnh hƣởng của lực điện trƣờng  E có hướng thẳng đứng. T1 2 2  Nếu t 2  t1  T2  T1 : khi đó chu kỳ tăng nên con lắc đơn chạy chậm đi. (con lắc chạy đúng ở mặt đất)  To  2π go go T  Gọi Th là chu kỳ con lắc đơn ở độ cao h so với mặt đất. T1 2 Khi đó thời gian chạy nhanh hay chậm trong 1 ngày đêm là 86400. α. Eđ. ℓ có đơn vị mét.

.  φ1  φ  φ 2  1 1 2 2    Nếu φ  k2π  A  A1  A2   Nếu φ   2k  1 π  A  A1  A2 π 2 2  Nếu φ   2k  1  A  A1  A 2 . từ đó ta luôn có A1  A2  A  A1  A2  2 Hocmai. 2 2 A 2  A1  A 2  2A1A 2 cos  φ2  φ1   Trong đó  A1 sin φ1  A 2 sin φ2  tan φ  A cosφ  A cosφ .Trang | 8 - . + gia tốc hiệu dụng: g2  g 2  a 2  g  g 2  a 2  T  2π  6) TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA g2  a 2  Tổng hợp hai dao động : x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2) được một dao động x = Acos(ωt + φ). + Nếu q > 0: g  g   T  2π  . . lên trên: + Nếu vật đi lên nhanh dần đều: g  g  a  T  2π  + Nếu vật đi lên chậm dần đều: g  g  a  T  2π   Vật chuyển động theo phương thẳng đứng. lên trên (hay ký hiệu là E  ): + Nếu q < 0: g  g  qE m qE m  T  2π  qE g m qE g m .tan α a g ga ga . xuống dưới: + Nếu vật đi xuống nhanh dần đều: g  g  a  T  2π  + Nếu vật đi xuống chậm dần đều: g  g  a  T  2π   Vật chuyển động theo phương ngang:  + VTCB mới của con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc α: tan α   a  g. P mg  q E g    m  2 2  2π cosα g  Chu kì của con lắc đơn chịu ảnh hƣởng của lực quán tính  Vật chuyển động theo phương thẳng đứng.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 .  E có hướng thẳng đứng. ga ga .Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng + Nếu q > 0: g  g  qE m  T  2π  qE g m .  E có hướng theo phương ngang (hay ký hiệu là E  ):  + Vị trí cân bằng mới của con lắc lệch với phương thẳng đứng góc α: tan α   q E + gia tốc hiệu dụng: g  g      m   T  2π    2 2 F qE  .

biên độ. 2F A  Số dao động vật thực hiện được đến khi dừng lại: N  o  số lần vật qua VTCB là n = 2N.  Nếu năng lượng sóng phân bố đều trên mặt sóng tròn thì 2) PHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN SÓNG  Phƣơng trình sóng tại một điểm: Sóng truyền từ O đến M:  2πd     u O  a cos  ωt  φ   u M  a cos  ωt  φ  λ      2πd     u M  a cos  ωt  φ   u O  a cos  ωt  φ   λ    aM  aN RN . nếu vật chuyển động theo phương ngang thì F ms = μmg.T  o . λ Hocmai.T   v  λ. khi sóng lan truyền thì các đỉnh sóng di chuyển còn các phần tử vật chất môi trường mà sóng truyền qua thì vẫn dao động xung quanh vị trí cân bằng của chúng. bƣớc sóng. năng lƣợng sóng  Phƣơng trình liên hệ các đại lƣợng: λ  v. tốc độ truyền sóng.  φ1  φ  φ 2  1 1  7) BÀI TOÁN NÂNG CAO VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN  Độ giảm biên độ sau một chu kì: A  4F .Trang | 9 - . (μ là hệ số ma sát).Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng  Khi biết một dao động thành phần x1 = A1cos(ωt + φ1) và dao động tổng hợp x = Acos(ωt + φ) thì dao 2 A 2  A 2  A1  2AA1cos  φ  φ1  2  động thành phần còn lại là x2 = A2cos(ωt + φ2).T A  Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại: S  Các lực F thường gặp là lực cản: Fc và lực ma sát: Fms = μmgcosα. Trong đó:  Asin φ  A1 sin φ1  tan φ2  Acosφ  A cosφ . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. tần số. với α là góc hợp bởi phương chuyển động và mặt phẳng ngang.  Sóng ngang: có phương truyền sóng vuông góc với phương dao động của phần tử môi trường. SÓNG CƠ HỌC 1) CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SÓNG CƠ  Sóng cơ học Sóng cơ là sự lan truyền của dao động cơ trong môi trường vật chất. RM  Độ lệch pha giữa hai điểm trên phƣơng truyền sóng: φ  2πd .---------------- CHƢƠNG 2.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 . k 2 kA o .  A A  Thời gian vật dao động đến khi dừng lại t  N.  Các đặc trƣng của sóng cơ: chu kì.f v     v f f  λ  Chú ý:  Quá trình truyền sóng là một quá trình truyền pha dao động.  Phân loại sóng cơ  Sóng dọc: có phương truyền sóng trùng với phương dao động của phần tử môi trường.

25  λ 4 λ CT : d 2  d1   4k  1   k  0. cực tiểu Hocmai.  λ 2 4  Hai điểm dao động cùng pha khi φ  u  a cos  ωt  π(d2  d1 )   π(d 2  d1 )    Hai nguồn cùng pha:  A  u M  2A cos     cos  ωt   λ  u B  a cos  ωt     π(d 2  d1 )  a M  2A cos    λ   Biên độ và pha ban đầu tương ứng là  π(d 2  d1 )  φ o   λ    λ   Hai nguồn ngược pha: u A  a cos  ωt  π  π(d 2  d1 ) π    π(d 2 d1 ) π    u M  2A cos     cos  ωt     λ 2 λ 2   u B  a cos  ωt     π(d 2 d1 ) π    a M  2A cos   λ 2  Biên độ và pha ban đầu tương ứng là  π(d 2  d1 ) π   φ o   λ 2   Hai nguồn vuông pha:  π  π(d2  d1 ) π  u A  a cos  ωt    π(d 2 d1 ) π   2   u M  2A cos     cos  ωt      λ 4 λ 4   u  a cos  ωt   B   π(d 2 d1 ) π    a M  2A cos   λ 4  Biên độ và pha ban đầu tương ứng là  π(d 2  d1 ) π   φ o   λ 4   Điều kiện về hiệu đƣờng truyền để có biên độ cực đại. 25  λ 4  Ứng dụng điển hình của giao thoa sóng  Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại.  λ 2 2πd π λ  Hai điểm dao động vuông pha khi φ    2k  1  d min  . 3) GIAO THOA SÓNG  Phƣơng trình tổng hợp sóng: 2πd  k2π  d min  λ. λ và v phải tương thích với nhau.Trang | 10 - .  λ 2πd λ  Hai điểm dao động ngược pha khi φ    2k  1 π  d min  .5  λ 2 λ CD : d 2  d1   2k  1   k  0. cực tiểu:  Hai nguồn cùng pha: CD : d 2  d1  kλ λ CT : d 2  d1   2k  1   k  0.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 .Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng Chú ý: Đơn vị của d.5  λ  Hai nguồn ngược pha: 2 CT : d 2  d1  kλ  Hai nguồn vuông pha: λ CD : d 2  d1   4k  1   k  0.

ngược lại là cực tiểu.  Điều kiện có sóng dừng: Hocmai.Trang | 11 - . + Với bài toán tìm số điểm dao động cực đại. nút sóng và bụng sóng.Ví dụ trên BN thì ta có  BI  AI  BN  AN AB  NB  AN  BI   . giữa cực đại và cực tiểu liên tiếp là λ/4.  Biên độ tổng hợp sóng: A  2a cos   2πd π   2πd     2a sin     Bề rộng của bụng sóng là 4a. nếu cùng pha thì trung trực của AB là cực đại.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 . cực tiểu trên BI (biết độ dài và λ). cực tiểu trên đường thẳng không phải nối hai nguồn AB thì ta dùng tính chất của đường cong Hypebol để giải. khoảng cách giữa một bụng sóng và nút sóng liên tiếp là λ/4. λ 2   λ   Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp hoặc hai bụng sóng liên tiếp là λ/2. + Tìm điểm dao động ngược pha với hai nguồn: φ  π  d1  d 2  λ   2k  1 π  d1  d 2   2k  1 λ  Thiết lập điều kiện để hạn chế d1 + d2 ta thu được giá trị của k 4) SÓNG DỪNG  Nắm được các khái niệm: Sóng phản xạ.Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng + Kiểm tra xem hai nguồn cùng pha hay ngược pha. . . từ đó quy về 2 BI  AI  AB bài toán tìm số điểm dao động với biên độ cực. sóng dừng.Ví dụ trên MN thì ta tìm trên IJ như hình vẽ.  Tìm số điểm dao động cùng pha hoặc ngược pha với hai nguồn (hai nguồn cùng pha với nhau) + Tìm điểm dao động cùng pha với hai nguồn: φ  π  d1  d 2  λ  2kπ  d1  d 2  2kλ  Thiết lập điều kiện để hạn chế d1 + d2 ta thu được giá trị của k. + Khoảng cách giữa hai cực đại hay hai cực tiểu liên liếp là λ/2. đặc điểm sóng phản xạ.

lỏng.f1  Các họa âm lập thành một cấp số cộng với công sai d = f1  Ngƣỡng nghe. một đầu tự do:   2k  1 v 4 λ   min  4     f  v  min 4  5) SÓNG ÂM  Khái niệm: Sóng âm là sự lan truyền các dao động âm trong các môi trường rắn. phụ thuộc vào tần số âm.Khóa học Luyện đề thi đại học môn Vật lí Thầy Đặng Việt Hùng  Hai đầu cố định: λ   min  2 kλ kv kv    f    2 2f 2 f  v  min 2  kλ λ kv v    f  2 4 2f 4f  Một đầu cố định. + Cường độ âm: là năng lượng mà sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm. phụ thuộc vào tần số âm và mức cường độ âm. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào tính chất môi trường.  Ngưỡng đau: là giá trị lớn nhất của mức cường độ âm mà tai con người có thể chịu đựng được.Trang | 12 - .  Độ to: + Đặc trưng cho tính to hay nhỏ của âm.vn Hocmai. giúp ta có thể phân biệt được hai âm có cùng độ cao. Âm cơ bản có tần số f1 còn các họa âm có tần số fn = n. Giáo viên: Đặng Việt Hùng Nguồn: Hocmai. nhiệt độ của môi trường và khối lượng riêng của môi trường. khí. Âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị dao động của âm (hay tần số và biên độ âm).  Đặc điểm  Tai con người chỉ có thể cảm nhận được (nghe được) các âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz. f > 20000 Hz được gọi là siêu âm. lỏng. ngƣỡng đau.  Họa âm Một âm khi phát ra được tổng hợp từ một âm cơ bản và các âm khác gọi là họa âm. miền nghe đƣợc  Ngưỡng nghe: là giá trị nhỏ nhất của mức cường độ âm mà tai con người có thể nghe được. + Âm có tần số lớn gọi là âm bổng và âm có tần số nhỏ gọi là âm trầm. cùng độ to.  Tốc độ truyền âm giảm trong các môi trường theo thứ tự : rắn.  Các sóng âm có f < 16 Hz được gọi là hạ âm.  Các đặc trƣng sinh lí của âm  Độ cao: + Đặc trưng cho tính trầm hay bổng của âm. khí.  Miền nghe được: là giá trị của mức cường độ âm trong khoảng giữa ngưỡng nghe và ngưỡng đau.  Io Io IB  RB   Âm sắc: Là đại lượng đặc trưng cho sắc thái riêng của âm.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 . Công thức tính I  P P  . S 4πR 2 2 R  I I I + Mức cường độ âm: L  log (B)  10log (dB)  LA  LB  10log A  10log  A  . Khi nhiệt độ tăng thì tốc độ truyền âm cũng tăng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful