GVHD: Vo Vãn Vang

Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
1
PHÃN I:
LY LUÃN CHUNG VÊ TAI CHINH DOANH NGHIÊP

I. Khai niê m vê dãc diêm cua ta i chinh doanh nghiêp
1. Khai niêm vê tai chinh doanh nghiê p
1.1 Doanh nghiêp :
Laì caïc âån vë chuí thãø kinh tãú âäüc láûp âæåü c thaình láûp theo qui âënh cuía
phaïp luáût nhàòm muûc âêch chuí yãúu laì thæûc hiãûn caïc hoaût âäüng saín xuáút kinh
doanh theo muûc tiãu sinh låìi
1.2 Tai chinh doanh nghiêp:
Laì hoaût âäüng taìi chênh cuía caïc täø chæïc noïi trãn. Âoï laì mäüt hãû thäúng
nhæîng quan hãû kinh tãú phaï t sinh trong lénh væûc phán phäúi quyî tiãön tãû, quaï trçnh
taûo láûp vaì chu chuyãøn nguäön väún , cuía mäüt doanh nghiãû p âãø âaût âæåüc muûc tiãu
chung cuía doanh nghiãûp âoï.
Näüi dung nhæîng quan hãû kinh tãú phaït sinh thuäüc phaûm vi taìi chênh
doanh nghiãûp bao gäöm.
Thu nhâ t: Quan hê giua doanh nghiêp voi Nha nuoc
Táút caí moüi doanh nghiãûp thuäüc moüi thaình pháön kinh tãú phaíi thæûc hiãûn
caïc nghéa vuû taìi chênh âäúi våïi Nhaì næåïc (näüp thuãú cho NSNN) NSNN cáúp
väún cho doanh nghiãûp Nhaì næåïc vaì coï tãø h goïp väún våïi Cäng ty liãn doanh
hoàûc Cäng ty cäø pháön (mua cäø phiãúu) hoàû c cho vay( mua traïi phiãúu) tuì y theo
muûc âêch yãu cáöu quaín lyï âäúi våï i ngaình nghãö kinh tãú vaì quyãú t âënh tyí lãû väún
gäúp hoàûc mæïc cho vay.
Thu hai: Quan hê giua doanh nghiêp voi thj truong ta i chinh
Quan hãû naìy âæåüc thãø hiãûn thäng qua viãûc doanh nghiãûp tçm kiãúm caïc
nguäön taìi tråü. Trãn thë træåì ng taìi chênh, doanh nghiãûp coï thãø vay ngàõn haûn âãø
âaïp æïng nhu cáöu väún ngàõn haûn coï thãø phaït haình cäø phieïu vaì traïi phiãúu âãø daïp
æïng nhu cáöu väún daìi haûn. Ngæåüc laûi doanh nghiãûp phaíi traí laîi vay vaì väún vay,
traí laîi cäø pháön cho caïc nhaì taìi tråü. Doanh nghiãûp cuîng coï thãø gåíi tiãön vaìo
ngán haìng âáöu tæ chæïng khoaïng bàòng säú tiãön taûm thåìi sæí duûng.
Thu ba: Quan hê giua doanh nghiêp voi cac thj truo ng khac
Trong nãön kinh tãú doanh nghiãûp coï quan hãû chàût cheî våïi caïc doanh
nghiãûp trãn thë træåìng haìng hoïa, dëch vuû thë træåì ng, sæïc lao âäüng giæîa doanh
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
2
nghiãûp våïi caïc nhaì âáöu tæ cho vay, våïi baûn haìng vaì khaïch haìng thäng qua
viãûc hçnh thaình vaì sæí duûng caïc quyî tiãön tãû trong hoaût âäüng saín xuáút kinh
doanh giæîa caïc doanh nghiãûp bao gäö m quan hãû thanh toaïn tiãön mua váût tæ
haìng hoïa, phê baío hiãø m, chi traí tiãön cäng cäø tæïc , tiãön laîi, traïi phiãúu giæîa doanh
nghiãûp våïi ngán haìng caïc täø chæïc tên duûng phaït sinh trong quaï trçnh doanh
nghiãûp vay vaìg hoaìn aí nh hæåíng väún traí laî i cho khaïch haìng, cho caïc täø chæïc
tên duûng. Trãn cå såí âoï, doanh nghiãûp hoaû ch âënh ngán saïch âáöu tæ, kãú hoaûch
saín xuáút, tiãúp thë nhàòm thoía maîn nhu cáöu.
Thu tu: Nhung quan hê kinh tê trong nô i bô doanh nghiê p
Gäö m quan hãû kinh tãú giæîa doanh nghiãûp våïi caïc phoìng ban, phán
xæåíng vaì täø âäü i saín xuáút, trong viãûc nháûn taûm æïng vaì thanh toaïn taìi saín. quan
hãû giæîa cäø âäng vaì ngæåìi quaín lyï, giæîa cäø âäng vaì chuí nåü giæîa quyãön sæí duûng
väún vaì quyãön såí hæîu. Caïc mäúi quan hãû naì y âæåüc thãø hiãûn thong qua hoaìn laû t
chênh saïch cuía doanh nghiãûp nhæ; chênh saïch cäø tæïc (phán phäúi thu nháûp)
chênh saïch âáöu tæ , chênh saïch vãö cå cáúu, chi phê ...
Nhæî ng quan hãû kinh tãú trãn âæåüc biãøu hiãûn trong sæû váûn âäüng cuía tiãön
tãû thäng qua hçnh thaình vaì sæí duûng caïc quyî tãöin tãû vç váûy, thæåìng âæåüc xem laì
caïc quan hãû tiãön tãû. Nhæîng quan hãû naìy mäü t màût phaín aïnh roî doanh nghiãûp laì
mäüt âån vë kinh tãú âäüc láûp chiãúm âëa vë chuí thãø trong quan hãû kinh tãú, âäöng
thåìi phaín aïnh roî neït quan hãû giæîa taì i chênh doanh nghiãûp våïi caïc kháu khaïc
trong hãû thäúng taìi chênh næåïc ta
2. Dãc diêm cua ta i chinh doanh nghiêp
Hoaût âäüng taìi chênh gàõn liãön våïi quaï trçnh hçnh thaình, sæí duûng nguäön
väún vaì caïc quyî tiãön tãû coï tênh âàûc thuì: doanh nghiãûp phaíi tçm kiãúm caïc nguäön
taìi tråü, vay ngàõn haûn âãø âaïp æïng nhu cáöu väún ngàõn haûn, phaït haình cäø phiãúu,
mua sàõm thiãút bë måïi, váût tæ haìng hoïa, tçm kiãúm lao âäüng ... phán phäúi thu
tháûp, thæûc hiãûn caïc nghéa vuû Nhaì næåïc traí læång CNV.
Hoaût âäüng taìi chênh doanh nghiãûp thãø hiãûn sæû váûn âäüng cuía väún giæîa
doanh nghiãûp våïi caïc chuí thãø khaïc näüi bäü doanh nghiãûp.
3. Co câu tai chinh doanh nghiêp va cac dong tiê n.
Mäüt doanh thu nuäún tiãún haình saín xuáút kinh doanh cáön phaíi coï mäüt
læåüng taìi saín phaín aïnh bãn taìi saín cuía baín cán âäúi kãú toaïn. Nãúu nhæ toaìn bäü
taìi saín do doanh nghiãû p nàòm giæî âæåüc âaïnh giaï taûi mäùi thåìi âiãøm nháút âënh thç
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
3
sæû váûn âäü ng cuía chuïng tæïc laì kãút quaí cuía quaï trçnh trao âäø i chè coï thãø xaïc
âënh cho moî i thåìi kyì nháút âënh vaì âæåüc phaín aïnh trãn mäùi säú kãút quaí kinh
doanh. Quaï trçnh hoaû t âäüng cuía caïc doanh nghiãûp coï sæû khaïc biãût vãö quy trçnh
cäng nghãû vaì tênh cháút hoaût âäüng sæû khaïc biãût naìy phanbf læïon do âàûc âiãøm
kinh tãú, kyî thuáût cuía tæìng doanh nghiãûp quyãút âënh. Duì coï sæûh khaïc biãût naìy
nhæng ngæåìi ta coï thãø khaïi quaït nhæîng neït chung nháút cuía doanh nghiãûp bàòng
haìng hoïa, dëch vuû âáöu tæ vaìo vaì haìng hoïa dëch vuû âáöu tæ ra.
Mäüt haìng hoïa, dëch vuû âáöu tæ hay mäüt yãúu täú saín xuáút laì mäüt haìng hoïa
hay dëch vuû maì caïc doanh nghiãûp mua sàõm âãø sæí duûng trong æì saín xuáút kinh
doanh cuía hoü. Caïc haìng hoïa , dëch vuû âáöu vaìo âæåüc kãút håüp våïi nhau âãø taûo ra
caïc doìng haìng hoïa, dëch vuû âáöu ra. Âoï laì haìng loaût caïc haìng hoïa, dëch vuû coï
êch âæåüc tiãu duìng hoàûc âæåüc sæí duûng cho quaï trçnh saín xuáút kinh doanh tiãúp
theo. Nhæ váûy, trong mäüt thåì i kyì nháút âënh, caïc doanh nghiãûp âaî chuyãøn haïo
caïc haìng hoïa, dëch vuû âáöu vaìo thaình caïc haìng hoïa dëch vuû âaìu ra âãø trao âäøi,
(âãø baïn). Mäúi quan hãû giæîa taìi saín hiãûn coï vaì dëch vuû âáöu vaìo, haìng hoïa dëch
vuû âáöu ra ( tæïc laì quan hãû giæîa baíng cán âäúi kãú toaïn vaì baïo caïo kãú t quaí kinh
doanh) coï thãø âæåüc miãu taí nhæ sau:
Haìng hoïa vaì dëch vuû (mua vaìo)


Saín xuáút - chuyãøn hoïa


Haìng hoïa vaì dëch vuû (baïn ra)
Mäüp trong caïc taìi khoaín maì doanh nghiãû p nàõm giæî laì taìi saín âàûc biãû t,
âoï laì tiãön. Chênh dæû træî tiãön cho pheïp caï c doanh nghiãûp mua caïc haìng hoïa
dëch vuû cáön thiãút âãø taûo ra caïc haìng hoïa, dëch vuû phuûc vuû cho muûc âêch trao
âäøi. Mäüi quaï trçnh trao âoíi âæåüc theí hiãûn thäng qua trung gian laì tiãön vaì khaïi
niãûm doìng váût cháút vaì doìng tiãön phaït sinh tæì âoï, tæïc laì sæû dëch chuyãøn cuía
haìng hoïa, dëch vuû vaì sæû dëch chuyãøn cuía tiãön giæîa caïc âån vë täø chæïc kinh tãú.
Nhæ váûy, æïng våïi doìng váût cháút âi vaìo( haìng hoïa, dëch vuû âáöu vaìo) laì
doìng tiãön âi ra; ngæåüc laûi, tæång æï ng våïi doì ng váût cháút âi ra (haìng hoïa, dëch vuû
âáöu ra) laìd doìng tiãön âi vaìo.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
4
Quaï trçnh naìy âæåüc mä taí qua så âäö sau:
Doìng váût cháút Doìng tiãön âi ra
âi vaìo (xuáút quyî)

Saín xuáút - chuyãøn hoïa

Doìng váût cháút Doìng tiãön âi vaìo
âi ra (nháûp quyî)
Doanh nghiãûp thæûc hiãûn hoaût âäüng trao âäøi hoàûc våïi thë træåìng cáúp
haìng hoïa dëch vuû âáöu vaìo hoàûc våïi thë træåìng phán phäúi, thë træåìng tiãu thuû
haìng hoïa, dëch vuû âáöu ra vaìo tênh cháút kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Caïc quan
hãû taìi chênh cuía doanh nghiãûp âæåüc phaït sinh tæì chênh quaï trçnh trao âäøi âoï.
quaï trçnh naìy quyãút âënh sæû váûn haình cuía saín xuáút vaì laìm thay âäøi cå cáúu väún
cuía doanh nghiãûp. Phán têch caïc quan hãû taìi chênh cuía doanh nghiãûp cáön âæa
trãn 2 khaïi niãûm cå baín laì doìng vaì dæû træî. Doìng chè xuáú t hiãûn trãn caïc cå såí
têch luîy ban âáöu nhæîng haìng hoïa, dëch vuû hoàûc tiãön trong mäùi doanh nghiãûp
vaì noï seî laìm thay âäøi khäú i læåüng taìi saín têch luîy cuía doanh nghiãûp. Mäü t khäúi
læåüng taìi saín, haìng hoïa hoàûc tiãön âo taûi mäüt thåìi âiãøm laì 1 khoaín dæû træî. Trong
khi mäüt khoaín dæû træî coï yï nghéa taûi mäüt thåìi âiãøm nháút âënh thç caïc doìng chè
âæåüc âoï trong mäüt thåìi dkyì nháút âënh, quan hãû giæîa doìng vaì dæû træî laì cå såí laì
nãön taíng cuía taìi chênh doanh nghiãûp. Tuìy thuäüc vaìo baín cháút khaïc nhau cuía
caïc doìng vaì dæû træî, ngæåìi ta phán biãût doìng tiãön âäúi trong vaì doìng tiãön âäúi láûp.
` Dong tiên dô i trong
- Doìng tiãön âäúi trong træûc tiãúp: laì doìng tiãön chè xuáút hiãûn âäúi trong vaì
doìng haìng hoïa, dëch vuû. Âáy laì træåìng håüp âån giaín nháút trong doanh nghiãûp.
- Thanh toaïn ngay: taûi thåìi âiãøm t
o
mäùi doanh nghiãûp coï trong tay nhæîng
taìi saín thæûc vãö tiãön. Giaí sæû hoaût âäüng trao âäøi diãùn ra giæîa 2 doanh nghiãûp A
vaì B taûi thåìi âiãøm t
1
; taûi thåìi âiãøm naìy doanh nghiãûp A trao âäøi taì i saín thæûc
cho doanh nghiãûp B (baïn haìng hoïa cho doanh nghiãûp B) âãø âäøi láúy tiãön mäüt
doìng váût cháút âi tæì doanh nghiãûp A sang Doanh nghiãûp B) coìn doanh nghiãûp B
chuyãøn tiãön cho doanh nghiãûp A ( mua haì ng hoïa cuía doanh nghiãûp A) âãø láúy
haìng (mäüt doìng tiãön tæì doanh nghiãûp B sang doanh nghiãûp A).
- Doìng tiãön âäøi trong coï kyì haûn: âáy laì træåìng håüp phäø biãún nháút trong
hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp. Doanh nghiãûp A baïn haìng hoïa dëch vuû cho doanh
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
5
nghiãûp B åí thåí i âiãøm t
1
, doanh nghiãûp B traí tiãön cho doanh nghiãûp A åí thåìi
âiãøm t2. doìng tiãön åí thåìi âiãøm t2 tæång æïng våïi doì ng haìng hoïa dëch vuû åí thåìi
âiãøm t1. trong thåìi kyì t1, t2 traûng thaïi cán bàòng dæû tæî cuía mäùi doanh nghiãûp bë
phaï våî. Traûng thaïi cán bàòng nmaìy âæåüc làõp laûi thäng qua viãûc taûo ra mäüt taìi
saín, taìi chênh tæïc laì quyãön sæí duûng håüp phaïp mäüt traïi quyãön (quyãö n âoì i nåü )
hoàûc mäüt khoaíng nå. Trong træåìng håüp naìy dæû træî taìi saín thæûc cuía âaî laìm phaït
sinh mäüt khoaín nåü cho âãún khi doìng tiãön xuáút hiãûn åíp thåìi âiãøm t2, càûp traïi
quyãön nåü âæåüc giaíi quyãút mäüt caïch troün veûn.
- Doìng tiãön âäúi troüng täúi âa: âãø khàõc phuûc sæû máút cán âäúi ngán quyî âaí m
baío khaí nàng chi traí thäng qua viãûc thiãút láûp ngá quyî täúi æu, doanh nghiãûp coï
thãø chiãút kháúu, nhæåüng baïn traïi quyãön cho mäüt täø chæïc taìi chênh trung gian
hoàûc duìng traïi quyãön nhæ mäüt taìi saín thãú cháúp cho mäüt moïn vay tuìy theo
nhæîng âiãöu kiãûn cuû thãø. Nhæ váûy taìi saín taìi chênh traïi quyãön coï thãø laìm âäúi
tæåüng giao dëch. Âáy laì mäüt hiãûn tæåüng quan troü ng trong nãön kinh tãú thë
træåìng
` Dong tiên dô i lâp
Âáy laì doìng tiãön phaït sinh tæì caïc nghiãûp vuû taìi chênh thuáön tuïy: kinh
doanh tiãön, kinh doanh chæïng khoaïn, hay noïi caïch khaïc viãûc chuyãøn âoíi caïc
traïi quyãön thaình tiãön âãø hoaût âäüng kinh doanh âæåüc liãn tuûc, haình vi naìy chuí
yãúu thãø hiãûn åí chiãút kháúu thæång phiãúu cuía doanh nghiãûp åí caïc ngán haìng
thæång maûi.
Nhæ vaûy sæû ra âåìi, sæû váûn haình vaì phaït triãø n caïc doanh nghiãûp laìm phaït
sinh mäüt hãû thäúng cuía doìng haìng hoïa, dëch vuû vaì caïc doìng tiãön, chuïng thæåìng
xuyãn laìm thay âäøi khäúi læåüng, cå såí taìi saín thæûc vaì taìi saín taìi chênh (traïi
quyãön vaì nåü) cuía doanh nghiãûp.
II Chuc nãng, vai tro va muc dich phân tich tai chinh doanh nghiêp
1. Chuc nãng cua tai chinh doanh nghiê p:
1.1 Chuc nãng cua doanh nghiê p
Âaím baío nguäön väún cho quaï trçnh saín xuáút kinh doanh âãø coï âuí väún
cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh, taìi chênh doanh nghiãûp phaíi tênh toaïn nhu
cáöu väún, læûa choün nguäön väún, täø chæïc huy âäüng vaì sæí duûng väún âuïng âàõn
nhàòm duy trç vaì thuïc âáøy sæû phaït triãøn coï hiãûu quaí quaï trçnh saín xuáút kinh
doanh cuía doanh nghiãûp.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
6
Vãö phêa Nhaì næåïc phaí i häù tråü doanh nghiãûp laì taû o mäi træåìng hoaût
âäüng phong phuï, âa daûng âãø taûo väún vaì phaït triãøn caïc loaû i hçnh tên duûng thu
huït ttäú i âa caïc nguoìn väún nhaìn räøi cuía caï c täø chæïc kinh tãú xaî häü i vaì dán cæ,
taûo nguäön väún cho vay däöi daìo âäúi våïi moüi loaûi hçnh doanh nghiãûp.
1.2 Phân phôi thu nhâ p bã ng tiên doanh nghiê p
Thu nháûp bàò ng tiãön cuía doanh nghiãûp âæåüc taìi chênh doanh nghiãûp phán
phäúi . Phán phäúi taìi chênh åí doanh nghiãûp coï thãø âæåüc diãùn ra giæîa 2 chuí thãø
khaïc nhau, chuyãøn mäü t boü giaï trë tæì hçnh thæïc såí hæîu naìy sang hçnh thæïc såí
hæîu khaïc. Thu nháûp bàòng tiãön maì doanh nghiãûp âaût âæåüc do thu nháûp baïn haìng
træåïc tiãn phaíi buì âàõp cho chi phê boí ra trong quaï trçnh saín xuáút: buì âàõp hao
moìn maïy moïc thiãút bë traí læång cho ngæåìi lao âäüng vaì mua baïn nguyãn liãûu,
nguyãn váût liãûu âãø tiãúp tuûc cho chu kyì saín xuáút måï i, thæûc hiãûn nghéa vuûi âäúi
våïi Nhaì næåïc. Pháön coìn laûi doanh nghiãû p sæí duûng hçnh thaình caïc quyî cuía
doanh nghiãûp, thæûc hiãûn baío toaìn väún âaî læoüi tæïc cäø pháön nãúu coï. Chæïc nàng
phán phäú i taìi chênh cuía doanh nghiãûp laì quaï trçnh phán phäúi thu nháûp bàòng
tiãön cuía doanh nghiãûp vaì quaï trçnh phán phäúi âoï luän gàõn liãön våïi nhæîng âàûc
âiãøm väún coï cuía hoaût âäü ng saín xuáút kinh doanh vaì hçnh thæïc såí hæîu doanh
nghiãûp
1.3 Chuc nãng Gia m dôc (hoãc kiêm tra ) bãng tiê n dôi voi hoat
dông san xuâ t kinh doanh cua doanh nghiêp
Taìi chênh doanh nghiãûp thæåìng càn cæï vaìo tçnh hçnh thu chi tiãön tãû vaì
caïc chè tiãu phaín aïnh bàòng tiãön âãø kiãøm soïat tçnh hçnh âaím baío väún saín xuáút
kinh doanh, tçnh hçnh saín xuáút kinh doanh vaì hiãûu quaí saín xuáút kinh doanh.
Cuû thãø qua tyí troüng, cå cáúu nguoìn huy âäüng, viãûc sæí duûng nguäön väún huy
âäüng, viãûc tênh toaïn caïc yãúu täú chi phê vaìo giaï thaình vaì chi phê læu thäng, viãûc
thanh toaïn caïc khoaín cäng nåü våïi ngæåìi baïn, våïi tên duûng, våïi CNV vaì kiãøm
tra viãûc cháúp haình kyí luáût taìi chênh, kyí luáût thanh toaïn, kyí luáût tên duûng cuía
doanh nghiãûp. Trãn cå såí âoï giuïp cho caïc chuí thãø quaín lyï phaït hiãûn nhæîng
kháu máút cán âäúi, nhæîng så håí trong cäng taïc âiãöu haình, quaín lyï kinh doanh
âãø coï quyãút âënh ngàn chàû n këp thåìi khaí nàng täøn tháút coï thãø xaíy ra nhàòm duy
trç náng cao quaï trçnh saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Vç váûy chæïc
nàng naìy trong phaû m vi doanh nghiãûp nåi maì hoaût âäüng hàòng ngaìy, hàòng giåì
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
7
thæûc hiãûn viãûc tiãu duìng saín xuáút váût tæ vaì lao âäüng thç noï coï yï nghéa hãút sæïc
quan troüng .
Ba chæïc nàng trãn coï mäú i quan hãû hæîu cå chàût cheî våïi nhau. Chæïc nàng
taûo väún vaì phán phäúi âæåüc tiãún haình âäöng thåìi qua trçnh thæûc hiãûn chæïc nàng
Giaï m âäúc. Chæïc nàng Giaïm âäúc thæûc hiãûn täút laì cå såí quan troüng cho nhæîng
âënh hæåïng phán phäúi taìi chênh âuïng âàõn, âaím baío caïc tyí lãû phuì håüp våïi quy
mä saín xuáút, phæång hæåïng saín xuáút, taûo âiãöu kiãûn cho saín xuáút âæåüc tiãún
haình liãn tuûc. Viãûc taûo väún vaì phán phäúi täút seî kai thäng caïc luäöng taìi chênh,
thu huït moü i nguäön väún khaïc nhau âãø âaï p æïng nhu cáöu väún cho caïc doanh
nghiãûp vaì sæí duûng hiãûu quaí âäöng väún , taûo ra nguäön taìi chênh däöi daìo laì âiãöu
thuáûn låüi cho viãûc thæûc hiãûn chæïc nàng Giaï m âäúc taìi chênh cuía doanh nghiãûp.
2. Vai tro cua tai chinh doanh nghiêp :
vai troì cuía taì i chênh doanh nghiãûp thãø hiãûn åí sæû váûn duûng caïc chæïc nàng
cuía taìi chênh doanh nghiãûp âãø giaíi quyãút caïc yãu cáöu nhiãûm vuû cuû thãø. Do âoï
coï xem xeït vai troì chênh doanh nghiãûp trãn nhiãöu goïc âäü khaïc nhau.
- Âäúi våï i hãû thäng taìi chênh quäúc gia : kháu taìi chênh doanh nghiãûp
âoïng vai troì laì kháu cåí såí, kháu thåìi âiãøm ,noï âaím baío sæû täö n taûi vaì væî ng chàõc
cho caí hãû thäú ng vç âoï laì kháu taûo ra nguäön thu ban âáöu vaì chuí yãúu nháút vaì cho
háöu hãút caïc kháu khaïc trong hãû thäúng . âiãöu naìy thãø hiãûn cuû thãø qua caïc âiãøm
sau:
Thæï nháút : ngán saïch nhaì næåïc thu chuí yãú u tæì caïc doanh nghiãûp thäng
qua thuãú .
Thæï hai : caïc ngán haìng thæång maûi täö m taû i vaì phaït triãøn thäng qua caïc
quan hã våïi caïc doanh nghiãûp vaì caï nhán ...chuí yãúu låïn nháút laì caïc doanh
nghiãûp.
Thæï ba : taìi chênh cuía caïc gia âçnh, viãn chæï àn læång tæì Nhaì næåïc, cäng
nhán tæì doanh nghiãûp, näng dán tæû trang traíi. Mäüt pháön häü gia âçnh âæåüc hiãøu
laì chia låüi tæïc tæì Cäng ty cäø pháön. Váûy doanh nghiãûp phaíi traí mäüt pháön læång
bäøng cho bäü pháûn dán cæ
- Âäúi våï i hoaût âäü ng saín xuáút kdc doanh nghiãûp: taìi chênh doanh nghiãûp
coï mäüt vai troì quan troüng laì taûo tiãön âãö cho saín xuáút kinh doanh vaì noï coï
quyãút âënh âãún hiãûu quaí cuía hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh thãø hiãûn nhæ sau:
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
8
Vai troì taûo nguäö n väún : âaím baío nhu cáöu väún cho hoaût âäüng saín xuáút
kinh doanh âæåüc lãn tuûc vaì thuáûn låüi
Vai troì täø chæïc sæí duûng väún håüp lyï vaì hiãûu quaí.
Vaïi troì phán phäú i kãút quaí kinh doanh qua âoï taûo âäüng læûc thuïc âáøy hoaût
âäüng kinh doanh khäng ngæì ng phaït triãøn
Vai troì kiãøm tra, kiãøm soaït moüi hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp âaím baío
cho doanh nghiãûp thæûc hiãûn âæåüc nhæîng muûc tiãu maì chiãún læåüc kinh doanh âaî
vaûch ra
- Âäúi våïi ngæåìi lao âäüng: taìi chênh doanh nghiãûp goïp pháön náng cao
mæïc säúng cuía ngæåìi lao âäüng trong doanh nghiãûp, thãø hiãûn qua viãûc tàng
nhanh thu nháûp danh nghéa cho tàng caïc khoaín læång thæåíng
- Âäúi våïi mäi træåìng bãn ngoaìi: nãúu doanh nghiãûp hoaût âäüng coï hiãûu
quaí noï seî taûo ra mäi træåì ng kinh doanh laì nh maûnh, an toaìn. Vç hoaût âäüng saín
xuáút kinh doanh, caïc doanh nghiãûp coï thãø chiãúm duûng väún láùn nhau trong
thanh toaïn, nãúu taìi chênh doanh nghiãûp laình maûnh, an toaìn. Vç trong hoaût âäüng
saín xuáút kinh doanh caïc doanh nghiãûp coï thãø chiãúm duûng väún láùn nhau trong
thanh toaïn, nãúu taìi chênh doanh nghiãû p laình maûnh thç coï khaí nàng chi traí,
thanh toaïn caïc khoaín nåü, traïnh tçnh traûng våî nåü, âiãöu naìy giuïp cho doanh
nghiãûp khaïc coï sæû an toaìn hån trong kinh doanh.
3. Muc dich phân tich tai chinh doanh nghiêp.
Chbuï ng ta biãút ràòng cáön phaíi coï caïc doanh nghiãûp cáön phaíi coï mäüt låüng
väún nháút âënh goìm väún cäú âënh, väún læu âäüng vaì caïc loaûi väún chuyãn duìng
khaïc âãø tiãún haình saín xuáút kinh doanh. Nhiãûm vuû cuía doanh nghiãûp laì phaíi täø
chæïc huy âäüng vaì sæí duû ng väún sao cho coï hiãûu quaí nháút trãn cå såí tän troü ng
caïc nguyãn tàõc taìi chênh, tên duûng vaì cháúp haình luáût phaïp. Viãûc phán têch tçnh
hçnh taìi chênh seî giuïp cho caïc doanh nghiãû p tháúy roî thæûc trûng taìi chênh. Tæì âoï
âãö ra nhæîng biãûn phaïp hæîu hiãûu âãø náng cao hiãûu quaí hoaût âäüng kinh doanh.
- Âäúi våïi doanh nghiãûp, muûc âêch cuía phán têch laì nhàòm âaïnh giaï kãút
quaí hoaût âäüng kinh doanh vaì kãút quaí thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp taìi chênh âaî âàût
ra, xaïc âënh tiãöm nàng phaït triãøn cuía doanh nghiãûp cáön khai thaïc, xaïc âënh
nhæîng âiãøm haûn chãú, cáön khàõc phuûc cáön hoaìn thiãûn, tæì âoï giuïp caïc nhaì quaín trë
âiãöu haình hoaût âäü ng saí n xuáút kinh doanh, láûp kãú hoaûch cho nhæîng nàm tåïi
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
9
cuîng nhæ täø chæïc huy âäüng väún , læûa choün phæång aïn âáöu tæ, coï chiãún læåüc âæa
saín pháøm ra thë træåì ng mäüt caïch hiãûu quaí nháút
- Âäúi våïi nhaì âáöu tæ , cáön phán têch tçnh hçnh taìi chênh cuía doanh
nghiãûp. Mçnh dæû âënh âáöu tæ âãø tênh toaï n mæïc låüi nhuáûn hay nhæîng ruíi ro coï
thãø phaït sinh trong quaï trçnh âáöu tæ âãø âæa ra quyãút âënh âuïng âàõn nháút


III. Vj tri cua tai chinh doanh nghiêp va xcac chí tiêu danh gia tinh hinh
tai chinh cua doanh nghiêp.
1. Vj tri cua tai chinh doanh nghiêp trong doanh nghiêp va trong hê thông
tai chinh nuoc ta
Taìi chênh doanh nghiãûp laì mäüt bäü pháûn cáúu thaình cuía hãû thäúng taìi chênh
quäúc gia. Taìi chênh doanh nghiãûp bao gäöm taìi chênh cuía caïc âån vë caïc täø chæïc
saín xuáút kinh doanh haìng hoïa vaì cung æïng dëch vuû thuûäc moüi thaình pháön kinh
tãú
Xeït trong phaûm vi cuía mäüt âån vë saín xuáút kinh doanh thç taìi chênh
doanh nghiãûp âæåüc xem laì mäüt trong nhæî ng cäng cuû quan troüng âãø quaín lyï
saín xuáút kinh doanh cuía âån vë. båíi moüi muûc tiãu phæång hæåïng saín xuáút kinh
doanh chè coï thãø thæûc hiãûn âæåüc trãn cå såí phaït huy täút caïc chæïc nàng cuía taìi
chênh doanh nghiãûp, tæì viãûc xaïc âënh nhu cáöu väún cho saín xuáút kinh doanh,
taûo nguäön taìi chênh âãø âaïp æïng nhu cáöu âaî xaïc âënh. Khi coï âuí väún phaíi täø
chæïc sæí duûng håüp lyï, tiãút kiãû m vaì coï hiãûu quaí âäöng väún âãún viãûc phaíi theo
doîi, kiãøm tra quaín lyï chàût cheî caïc chi phê saín xuáú t kinh doanh, theo doîi tçnh
hçnh tiãu thuû saí n pháøm, tênh toaïn buì âàõp chi phê sæí duûng âoì n báùy taìi chênh
kêch thêch náng cao hiãûu quaí kinh doanh thäng qua viãûc phán phäú i låüi nhuáûn
cuía doanh nghiãûp cho ngæåìi lao âäüng trong doanh nghiãûp.
Nãúu xeït trãn goïc âäü cuía hãû thäú ng taìi chênh næåïc ta thç taìi chênh doanh
nghiãûp âæåüc coi laì mäü t bäü pháûn cuía hãû thäúng taìi chênh, laì kháu cå såí cuía hãû
thäúng taìi chênh.
Hãû thäúng taìi chênh cuía næåïc ta bao gäöm caïc khoaín sau âáy:
* Ngán saïch Nhaì næåïc (NSNN)
Laì kãú hoaûch taìi chênh cå baín cuía quäúc gia, NSNN bao gäö m NSNN
trung æång vaì NSNN âëa phæång, phæång thæïc huy âäüng cuía ngán saïch nhaì
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
10
næåïc thãø hiãûn caïc khoaín thu pháön låïn laì mang tênh cháút cáúp phaït khäng hoaìn
laûi træûc tiãúp. Moüi hoaût âäüng cuía NSNN âãöu laì hoaût âäüng phán phäúi caïc nguäön
taìi chênh nhàòm khäng ngæìng taï i saí n xuáút måí räüng, thæåìng xuyãn náng cao âåìi
säúng váût cháút tinh tháön cuía nhán dán vaì âaím baío an ninh, quäúc phoìng
* Caïc âënh chãú taìi chênh trung gian
Caïc täø chæïc tên duûng, caïc Cäng ty taìi chênh, caïc quyî âáöu tæ... caïc täø
chæïc naìy âæïng ra huy âäüng caïc nguäön taì i chênh nhaìn räù i theo nguyãn tàõc hoaìn
traí coï thåì i haûn vaì coï låüi tæïc. Hoaû t âäüng cuí a caïc âënh chãú taìi chênh trung gian
goïp pháön taûo ra caïc nguäön taìi chênh âaïp æï ng yeu cáöu saín xuáút kinh doanh cuía
caïc doanh nghiãûp khaïc, giæîa doanh nghiãûp våïi NSNN, våïi caïc táöng låï p dán cæ
vaì täø chæïc xaî häüi taûo nãn thë træåìng taìi chênh âa daûng trong nãön kinh tãú.
* Taìi chênh cuía caïc täø chæïc xaî häüi dán cæ
Bao gäö m taìi chênh cuía caïc täø chæïc chênh trë, xaî häüi caïc âoaìn thãø xaî häüi
âæåüc NSNN Nhaì næåïc âaím baío, coìn kinh phê cuía caïc täø chæïc khaïc, caïc häüi
nghãö nghiãûp seî hoaût âäüng bàòng nguäön âoïng goïp häüi phê, quyãn goïp uíng häü cuía
dán cæ, caïc täø chæïc xaî häüi vaì caïc täø chæïc trong häü gia âçnh, caïc quyî tiãön tãû
hçnh thaình tæì thu nháû p tiãön læång cuía caïc thaình viãn trong gia âçnh do lao
âäüng saín xuáút kinh doanh hoàûc do thæìa kãú taìi saín.
Âàûc træng cuía kháu taìi chênh naìy kaì caïc quyî tiãön tãû chuí yãúu chi cho
tiãu duìng. Khi nhaìn räùi coï thãø tham gia thë træåìng taìi chênh qua caïc âënh chãú
taìi chênh trung gian hoàûc coï thãø goïp cäø pháön, mua cäø phiãúu, traïi phiãúu
* Taìi chênh caïc doanh nghiãûp
Bao gäö m: taìi chênh caïc âån vë, caïc täø chæï c saín xuáút kinh doanh haìng
hoïa, dëch vuû thuäüc moüi thaình pháön kinh tãú
Trong hãû thäúng taìi chênh næåïc ta, ngán saïch giæî vai troì chuí âaûo. Caïc
âënh chãú taìi chênh trung gian coï vai troì häù tråü. Taìi chênh âäi våïi caïc täø chæïc xaî
häüi vaì häü dán cæ bäø sung nhàòm tàng nguäö n læûc taìi chênh cho nãön kinh tãú, coìn
taìi chênh doanh nghiãûp laì kháu cå såí cuía caí hãû thäúng. Sæû hoaût âäüng coï hiãûu
quaí cuía taìi chênh doanh nghiãûp coï taïc duûng cuíng cäú hãû thäúng taìi chênh quäúc
gia.
2. Cac chí tiêu dãc trung da nh gia tinh hinh tai chinh doanh nghiê p
Âãø âaïnh giaï tçnh hçnh taìi chênh cuía mäü t doanh nghiãûp laì täút hay xáúu laì
âang phaït triãøn hay trãn âaì giaím ruït ngoaìi viãûc âaïnh giaï, thäng qua baíng cán
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
11
âäúi kãú toaïn vaì baïo caïo thu nháûp ngæåìi ta coìn sæí duû ng caïc hãû säú taìi chênh. Caïc
hãû säú naìy gäöm 4 nhoïm chênh sau
2.1 Cac hê sô kha nãng thanh toa n:
Âáy laì nhæîng chè tiãu âæåüc nhiãöu ngæåìi chuï yï âãún nhæ caïc nhaì âáöu tæ ,
ngæåìi cho vay, nhaì cung cáúp haìng hoïa, NVl... hoü luän âàût ra cáu hoíi âãø doanh
nghiãûp coï âuí khaí nàng traí caïc moïn nåü tåïi hay khäng?
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
12
2.1.1 Co hê sô kha nãng thanh toan tông quat
Hãû säú khaí nàng thanh toaïn täøng quaï t laì mäúi qh giæîa täøng taìi saín maì hiãûn
nay doanh nghiãûp âang quaín lyï sæí duûng täø ng säú nåü phaíi traí.

Täøng taìi saín
Hãû säú thanh toaïn täøng quaït =
Nåü phaíi traí
Nãúu hãû säú naìy dáùn tåïi laì baïo hiãûu sæû phaï saín cuía doanh nghiãûp, nguäön
väún chuí såí hæîu bë máút háöu nhæ hoaìn toaì n, täøng säú taìi saín hiãûn coï (TSLÂ,
TSCÂ) khäng coï âuí traí næûo maì doanh nghiãûp phaíi thanh toaïn.
2.1.2 Hãû säú khaí nàng thanh toaïn nåü ngàõn haûn
Hãû säú âaïnh giaï khaí nàng thanh toaïn nåü ngàõn haûn laì mäúi quan hãû giæîa
taìi saín ngàõn haûn vaì caïc khoaín nåü ngàõn haû n hãû säú thanh toaïn nåü ngàõn haûn thãø
hiãûn åí mæïc âäü âaí m baío cuía TSLÂ âäúi våïi ngàõn haûn. nåü ngàõn haûn laì caïc khoían
nåü phaíi thanh toaïn trong kyì, do âoï doanh nghiãûp phaíi duìng taìi saín thæûc cuía
mçnh âãø thanh toaïn bàòng chuyãøn âäøi mäüt bäü pháûn taìi saín thaình tiãön. Trong
täøng säú taìi saín maì hiãûn doanh nghiãûp âang quaín lyï, sæí duûng vaì såí hæîu chè coï
TSLÂ laì trong kyì coï khaí nàng chuyãøn âäøi thaình tiãön. Do âoï hãû säú thanh toaïn
thaình tiãön âæåüc tênh theo cäng thæïc

TSLD & ÂTNH
Khaí nàng thanh toaïn NNH =
Täøng nåü ngàõn haûn
2.1.3 Hãû säú khaí nàng thanh toaïn:
TSLÂ træåïc khi mang âi thanh toaïn cho chuí nåü âãöu phaíi chuyãøn âäöi
thaình tiãön trong TSLÂ hiãûn coï thç váût tæ, haìng hoïa chæa chuyãøn âäø i thaình tiãön,
do âoï noï coï khaí nàng thanh toaïn keïm nháút. Vç váûy hãû säú khaí nàng thanh toaïn
nhanh laì thæåïc âo vãö khaí nàng traí nåü ngay, khäng dæûa vaìo viãûc phaíi baïn caïc
loaûi váût tæ haìng hoïa vaì âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
13

TSLÂ & ÂTNH - haìng täön kho
Khaí nàng thanh toaïn nhanh =
Täøng nåü ngàõn haûn

Cuîng cáìn tháúy ràòng säú taìi khoían duìng âãø thanh toaïn nhanh coìn âæåüc xaïc
âënh laì tiãön cäng våïi caïc khoían tptæång âæång tiãön laì caïc khoaín coï thãø chuyãøn
âäøi thaình mäüt læåüng tiãön biãút træåïc (caïc loaûi chæïng khoaïng ngàõn haûn) thæång
phiãúu, nåü phaíi thu).
Trong thæûc tãúm, nåü phaíi thu ngàõ n haûn âæåü c chia thaình nåü trong haûn, nåü
tåïi haûn vaì nåü quaï haûn. Vç váû y hãû säú âaïnh giaï khaí nàng thanh toaïn âæåüc xaïc
âënh nhæ sau:

Tiãön + tæång âæång tiãön
Khaí nàng thanh toaïn nhanh =
Nåü tåïi haûn + Nåü quaï haûn
Thäng thæåìng hãû säú naìy bàòng 1 laì lyï tæåíng nháút
2.1.4 Hãû säú thanh toaïn nåü daìu haûn
Nåü daì i haûn laì nhæîng khoían nåü coï thåìi gian âaïo haûn trãn 1 nàm, doanh
nghiãûp âi vay daì i haûn âãø âáöu tæ hçnh thaình TSCÂ. Säú dæ nåü daìi haûn thãø hiãûn
säú dæ nåü daìi haûn maì doanh nghiãûp coìn phaíi traí cho chuí nåü. Nguäö n âãø traí nåü nåü
daìi haûn chênh laì giaï trë TSCÂ âæåüc hçnh thaình bàòng väún vay chæa âæåüc thu
häöi. Vç váûy ngæåìi ta thæåìng so saïnh giæîa giaï trë coìn laûi cuía TSCÂ âæåüc hçnh
thaình bàòng väún vay våï i säú dæ nåü daìi haûn âãø xaïc âënh khaí nàng thanh toaïn nåü
daìi haûn.

Giaï trë coìn laûi cuía TSCÂ
âæåüc hçnh thaình tæì nguäön
väún vay NDH


Khaí nàng thanh toaïn nåü daìi haûn =
Nåü daìi haûn
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
14

2.1.5 Hãû säú nåü phaíi thu vaì nåü phaíi traí.
Báút kyì mäü t doanh nghiãûp naìo cuîng coï khoaín väún âãø khaïch haìng tên
duûng vaì laûi âi chiãú m duû ng cuía doanh nghiãû p khaïc. So våïi pháön âi chiãúm duûng
vaì pháön bë chiãúm duûng seî cho biãút thãm vãö tçnh hçnh cäng nåü cuía doanh
nghiãûp.
Pháön väún âi chiãúm duûng
Hãû säú nåü phaíi traí nåü thu häöi =
Pháön väún bë chiãúm duûng

* Pháön väún âi chiãúm duûng bao gäöm : phaíi traí ngæåìi baïn ; thuãú Hãû säú
thanh toaïnlaîi caïc khoaín phaíi näüp cho nhaì næåïc ; phaíi traí caïn bäü cäng nhán
viãn; coìn caïc khoaín phaíi thu trong baín cán âäúi kãú toaïn.
2.1.6 Hãû säú thanh toaïn laîi vay :
Laîi vay phaíi traí laì mäüt khoaín chi phê cäú âënh, nguäön âãø traí laîi vay laì låüi
nhuáûn gäúp cuía cuíaî ba hoaût âäüng (hoaût âäüng kinh doanh thäng thæåìng, hoaû t
âäüng taìi chênh báút thæåìng) sau khi âaî træì âi chi phê baïn haìng vaì chi phê quaín lyï
kinh doanh. So saïnh giæía nguäön âãø traí laîi vay phaíi traí seí cho chuïng ta biãút
doanh nghiãûp daî sàíng saìng traí tiãön laîi vay tåïi mæïc âäü naìo.
Låüi nhuáûn træåïc thuãú vaì laîi vay
Hãû säú thanh toaïn =
Laîi vay phaíi traí
Hãû säú naìy duìng âãø âo læåìng mæïc âäü låüi nhuáûn coï âæåüc cho sæí duûng
väún âãø âaím baío traí laîi cho chuí nåü. Noïi caïch khaïc hãû säú thanh toaïn laîi vay cho
chuïng ta biãút âæåüc säú väún âi vay âaî sæí duûng täút tåïi mæïc âäü naï o vaì âãm laûi mäüt
khoaín låüi nhuáûn laì bao nhiãu, coï buì âàõp laîi vay phaíi traí khäng.
2.2 Cac hê sô phan anh co câu nguô n vôn va co câu tai sa n :
2.2.1 cå cáúu nguäún väún :
Cå cáúu nguäön väú n phaín aính bçnh quán trong mäüt âäöng väú n kinh doanh
hiãûn nay cuía doanh nghiãûp âang sæí duûng coï maïy âäöng vay nåü, coï maïy âäö ng
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
15
väún chuí såí hæí u. Hãû säú nåü vaì hãû säú väún chuí såí hæí u laì hai tyí säú quan troüng nháút,
phaín aính cå cáúu nguäön väún.
Nåü phaíi traí
Hãû säú nåü =
Täøng nguäö n väún
1 - hãû säú väún CSH

Nguäön chuí såí hæîu
Hãû säú nguäön =
Täøng nguäö n väún
1 - hãû säú nåü

Hãû säú nåü cho biãút trong mäüt âäöng väún kinh doanh coï máúy âäöng hçnh
thaình tæì vay nåü bãn ngoaìi, coìn hãû säú väún chuí såí hæîu laûi âo læåìng sæû goïp väún
cuía chuí såí hæîu trong täøng nguäö n väú n hiãûn nay cuía doanh nghiãûp. Vç váûy hãû säú
nguäön väún chuí såí hæîu coìn goüi laì hãû säú tæû taìi tråü.
Qua phán têch hai chè tiãu taìi chênh naìy ta tháúy âæåüc mæïc âäü âäüc láûp hay
phuû thuäüc cuía doanh nghiãûp âäúi våïi caïc chuí nåü, mæïc âäü tæû taìi tråü cuía doanh
nghiãûp âäúi nguäö n väún kinh doanh cuía mçnh. Tyí xuáút tæû taìi tråü caìng låïn chæïng
toí doanh nghiãûp caìng coï nhiãöu väún tæû coï tênh âäüc láûp cao våïi caïc chuí nåü do âoï
khäng bë raìng buäüc hoàûc bë sæïc eïp cuía caïc khoaín nåü vay. Nhæng khi hãû säú nåü
cao thç doanh nghiãûp laûi coï låüi,, vç âæåüc sæí duûng mäü t læåüng taìi saín låïn maì chè
âáöu tæ mäüt læåüng väú n nhoí, vaì caïc nhaì taì i chênh sæí duûng noï nhæ mäüt chênh
saïch taìi chênh âãø qua tàng låüi nhuáûn.
2.2.2/ Cå cáúu taìi saín :
Tyí säú naìy phaín aïnh khi doanh nghiãûp sæí duûng bçnh quán mäüt âäö ng väún
kinh doanh thç trêch ra bao nhiãu âãø hçnh thaình TSLÂ, coìn bao nhiãu âãø âáöu tæ
vaìo TSCÂ .
TSLÂ vaì âáöu tæ ngàõn haûn
Cå cáúu taìi saín =
TSCÂ vaì âáöu tæ daìi haûn
Tyí xuáút âáöu tæ vaìo taìi saín daìi haûn caìng låï n caìng thãø hiãûn mæïc âäü quan
troüng cuía TSCÂ trogn täøng taìi saín maì doanh nghiãûp âang sæí duûng vaìo kinh
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
16
doanh , phaín aïnh tçnh hçnh trang bë cå såí váût cháút kyî thuáût, nàng læûc saín xuáút
vaì coï xu hæåïng phaït triãøn láu daìi cuîng nhæ khaí nàng caûnh tranh cuía doanh
nghiãûp. Tuy nhiãn âãø kãút luáûn tyí xuáút naìy laì täút hay báút låüi coìn tuìy thuäüc vaìo
tæìng loüai ngaình nghãö kinh doanh cuía tæìng doanh nghiãûp trong tæìng thåìi kyì cuû
thãø. Thäng thæåì ng caïc doanh nghiãûp mong muäún coï mäü t cå cáúu taìi saín täúi æu
âãø phaín aïnh mäüt âäöng âáöu tæ vaìo taìi saín daìi haûn thç daình ra bao nhiãu âãø âáöu
tæ vaìo taìi saín ngàõn haûn.
2.2.3. Tyí suáút tæû taìi tråü TSCÂ
Nguäön väún chuí såí hæîu
tyí suáút tråü TSCÂ =
TSCÂ vaì âáöu tæ daìi
haûn
* 100
Tyí suáút naìy seî cung cáúp doìng thäng tin cho biãút säú väún chuí såí hæîu cuía
doanh nghiãûp duìng âãø trang bë TSCÂ vaì âáöu tæ daìi haûn laì bao nhiãu. Tyí suáút
naìy nãúu låïn håïn 1 chæïng toí khaí nàng taìi chênh væîng vaìng vaì laình maûnh. Khi
tyí suáút naìy nhoí hån 1 thç mäüt bäü pháûn cuí a TSCÂ âæåüc taìi tråü bàòng väún vay,
vaì âàûc biãût maûo hiãøm khi âoï laì väún vay ngàõn haûn
2.3 Nhom chí tiêu phan a nh vê nãng luc hoat dô ng kinh doanh.
2.3.1 Säú voìng quay haìng täön kho
Säú voìng quay haìng täön kho laì säú láön maì haìng hoïa täön kho bçnh quán
luán chuyãøn trong kyì.
Doanh thu baïn haìng (quaï väún)
Säú voìng quay haìng
täön kho (láön)
=
Väún haìng hoïa bçnh quán
Säú voì ng quay haìng täön kho caìng cao thç viãûc kinh doanh âæåüc âaïnh giaï
laì täút, båíi leí doanh nghiãûp chè âáöu tæ cho haìng täön kho tháúp nhæng váùn âaû t
doanh säú cao.
2.3.2 Säú ngaìy mäüt voìng quay haìng täön kho
Phaín aïnh säú ngaìy trung bçnh cuía mäüt voìng quay haìng täön kho

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
17
Säú ngaìy trong kyì Säú ngaìy mäüt
voìng quay
haìng täön kho
=
Säú voìng quay haìng täön kho

2.3.3 Voìng quay caïc khoaín phaíi thu
Voìng quay caïc khoaín phaíi thu phaín aïnh täúc âäü chuyãøn âäøi caïc khoaín
phaíi thu bàòng tiãön màût âæåüc doanh nghiãûp.
Doanh thu thuáön Voìng quay
caïc khoían
phaíi thu
=
Säú dæ caïc khoían phaíi thu
Voìng quay naìy caìng låïn chæïng toí täúc âäü thu häöi caïc khoaín phaíi thu
thaình tiãön màût âæåüc cuía doanh nghiãûp
Doanh thu thuáön Voìng quay
caïc khoaín
phaíi thu
=
Säú dæ caïc khoaín phaíi thu

Voìng quay naìy caìng låïn chæïng toí täúc âäü thu häöi nhiãöu aìo caïc khoaín thu
nhanh laì täút, vç doanh nghiãûp lk phaíi âáöu tæ nhiãöu vaìo caïc khoaín thu
2.3.4 Kyì thu tiãön bçnh quán
Kyì thu tiãön bçnh quán phaín aïnh säú ngaìy cáö n thiãút âãø thu âæåüc caïc khoaín
phaíi thu caìng låïn thç kyì thu tiãön trung bçnh caìng nhoí vaì ngæåüc laûi

Caïc khoaín phaíi thu Kyì thu tiãön
bçnh quán
(ngaìy)
=
Doanh thu bçnh quán 1 ngaìy
Kyì thu tiãön bçnh quán cao hay tháúp trong nhiãöu træåìng håüp chæa thãø kãút
luáûn chàõc chàõn, maì cáön xem xeït laûi caïc muûc tiãu vaì chênh saïch cuía doanh
nghiãûp nhæ muûc tiãu måí räü ng thë træåì ng , chênh saïch tên duûng cuía doanh
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
18
nghiãûp. Màûc khaïc duì chè tiãu naìy coï thãø âaïnh giaï laì khaí quan, nhæng doanh
nghiãûp cuìng cáön phaíi phán têch kyí hån vãö táöm quan troüng cuía viãûc quaín lyï
caïc khoaín phaíi thu.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
19
2.3.5 Voìng quay väún læu âäüng
Voìng quay väún læu âäüng phaín aïnh trong kyì väún læu âäü ng quay âæåüc
bao nhiãu voìng, vaì âæåüc xaïc âënh nhæ sau:
Doanh thu thuáön Voìng quay
väún læu âäüng
(láön)
=
TSLÂ bçnh quán
2.3.6. Säú ngaìy mäüt voìng quay väún læu âäüng :
Chè tiãu naìy phaín aïnh trung bçnh 1 voìng quay hãút bao nhiãu ngaìy

360 Säú ngaìy 1
voìng quay
VLÂ
=
Soï voìng quay VLÂ
2.3.7 Hiãûu suáút sæí duûng TSCÂ
Hiãûu suáút sæí duûng TSCÂ nhàòm âo læåìng viãûc âáöu tæ TSCÂ âaût hiãûu quaí
ra sao

Doanh thu thuáön Hiãûu suáút sæí
duûng TSCÂ
(%)
=
Giaï trë TSCÂ bçnh quán
2.4 Chí tiêu pha n anh loi nhuâ n va phân phôi loi nhuân
2.4.1 Tyí lãû låüi nhuáûn trãn doanh thu
Chè tiãu naìy phaín aïnh mæïc doanh låüi tiãu thuû saín pháøm, noï phaín aïnh
mäüt âoìng doanh thu maì do doanh nghiãûp thæûc hiãûn trong kyì coï máúy âäöng låüi
nhuáûn.
Låüi nhuáûn sau thuãú Tyí lãû låüi
nhuáûn /doanh
thu (%)
=
Doanh thu thuáön
x 100

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
20
2.4.2 Tyí suáút låüi nhuáûn väún kinh doanh
Chè tiãu âo læåìng mæïc sinh låìi nháûn trãn doanh thu

Låüi nhuáûn Tyí lãû låüi
nhuáûn väún
kinh doanh
=
Väún kinh doanh
x 100

2.4.3 Tyí lãû låüi nhuáûn trãn taìi saín
Låüi nhuáûn sau thuãú Tyí lãû låüi
nhuáûn /taìi saín
(ROA) (%)
=
Täøng taìi saín BO
x 100
Tyí lãû naìy phaín aïnh cæï 100âäöng väún thç âem laûi bao nhiãu âäöng låüi
nhuáûn sau thuãú.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
21
PHÃN II
THUC TRANG HOAT DÔNG TAI CHINH CUA CÔNG TY
DÊT MAY 29-3

I. Tinh hinh hoa t dông san xuât kinh doanh
1. So luoc qua trinh hinh tha nh phat triên cua Công ty dêt may 29-3
Cäng ty dãût may 29-3 Âaì Nàông lf doanh nghiãûp Nhaì næåïc, âæåüc thaình
láûp vaìo ngaìy 29-3/1976, ngaìy maì caïch âoï 1 nàm quã hæång Quaíng Nam Âaì
Nàông âæåüc giaíi phoï ng.
Cäng ty âæåüc thaình láûp våïi säú väún goï p ban âáöu khoaín 200 laûng vaìng
cuía 38 cäø âäng. Tæì luïc âoï chè coï 56 cäng nhán ban âáöu âãún nay âaî tråí thaình
mäüt Cäng ty væîng maûnh coï säú læåüng CNCNV tren 35000 ngæåìi
Hoaût âäüng trãn chàûng âæåìng daìi âaî hån 25 nàm, Cäng ty phaíi traíi qua
nhiãöu thæí thaïch âãø phaït triãøn bãön væîng nhæ ngaìy häm nay. Chàûng âæåìng áúy
coï thãø chia ra caïc caïc giai âoaûn sau:
*Giai doa n 1976 - 1978
Ngaìy 29-3-1976 täø håüp taïc khen bäng ra âåìi mang tãn ngaìy giaíi phoïng
quã hæång Âaì Nàông. Tæì âoï âi vaìo hoaût âäü ng, åí giai âoaûn âáöu tiãn naìy, täø håüp
væìa laìm, væìa hoüc hoíi, cäng nhán phaíi laìm quen våïi maïy moïc thiãút bë, âaìo taûo
tay nghãö. Saín pháøm chuí yãúu âæåüc saín xuáút laì khen màût phuûc vuû nhu cáöu tiãu
duìng näüi âëa. Ngaìy 28-11-1978 UBND tènh QN-ÂN (cuî ) âæåüc kyï quyãút âënh
âäøi tãn thaình xê nghiãûp Cäng ty håüp danh 29/3 Âaì Nàông
` Giai doan tu 1979 - 1984
Khi cå saín xuáút tæìng hoïa âån äøn âënh, xê nghiãûp tæìng bæåïc âáöy maûnh
âa daûng hoïa màût haìng khen bäng cuía mçnh, âãø âaïp æïng nhu cáöu cuía tiãu thuû
cuía thë træåì ng âäö ng thåìi hæåïng tåïi muûc tiãu xuáút kháøu ra thë træåìng ngoaìi
næåïc. Ngaì y 29-3-1984 xê nghiãûp âæåüc chênh thæïc hoaût âäüng våïi trãn goüi måïi
njaìh maïy dãût 29-3 Âaì Nàô ng. Cuîng nàm 1984 nhaì maïy âæåüc tènh báöu laì laï cåì
dáöu, âæåüc häüi âäöng Nhaì næåïc trao tàûng huán chæång lao âäüng haûng 3 âoï laì
mäüt sæû ghi nháûn khäng ngæìng cuía toaìn thãø caïn bäü, cäng nhán viãn nhaì maïy.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
22
` Giai doan 1985, 1988
Trong giai âoaûn naìy nhaì maïy coìn chëu sæû raìng buäüc cuía nãön kinh tãú bao
cáúp, nhæng nháûn thæïc âæåüc táöm âuïng âàõn, nhaì maïy âaî maûnh daûng kiãún nghë
våïi tènh uyí xin âæåüc laìm thê nghiãûm vãö cå chãú quaín lyï mæïoi. Tæì âoï nhaì maïy
bàõt âáögu tiãún haình caíi tiãún bäü maïy quaín lyï , caíi tiãún âiãöu kiãûn laìm viãûc vaì chãú
âäü læång thæåíng cho cäng nhán âãø taûo âäüng læûc thuïc âáøy saín xuáút. Nhåì nhæîng
thay âäøi maûnh meî âoï cuía laînh âaûo maì nhaì maïy luän hoaìn thaình væåüt kãú
hoaûch, saín læåüng haìng nàm khäng ngæìng tàng, cháút læåüng saín pháøm khäng
ngæìng âæåüc caíi tiãún, saín pháøm âaî âæåüc xuáú t sang thë træåìng mäüt säú næåïc nhæ,
Liãn Xä Cuî, Ba Lan, Âäng Áu... vaì âæåüc cháúp nháûn
` Giai doan 1992 dên nay.
Nàm 1992 tçnh hçnh kinh tãú chênh trë cuía Liãn Xä vaì caïc næåïc Âäng
Áu coï nhiãöu biãún âäüng, Liãn Xä tan raî, thë træåìng xuáút kháøu cuía Cäng ty bë
thu heûp. Âãø coï âiãöu kiãûn tçm kiãúm mæío räü ng thë træåìng måï i vaì xám nháûp vaìo
thë træåìng caïc næåïc tæ baín phaït triãøn vaì khu væûc Âäng Nam AÏ, âäöng thåìi
thêch æïng våïi âæåìng läúi phaït triãøn kinh tãú âäúi ngoaûi cuía âáút næåïc trong nãön
kinh tãú thë træåì ng, nhaì maïy deûte 29-3 vaì coï ten giao dëch thæång maûi laì
HACHIBA, vàn phoìng chênh âàû t taûi 478 Âiãûn Biãn phuí Âaì Nàô ng. Viãûc aïp
duûng nhæîng giaíi phaïp cáön thiãút trong cäng taïc quaín lyï âaî mang laûi nhæîng
thaình tæû u âaïng kãø. Täøng saín læåüng hàòng nàm âãöu tàng vaì ngaìy caìng âa daûng,
cháút læåüng saín pháøm khäng ngæìng âæåüc caíi thiãûn vaì âaût tiãu chuáøn quäúc tã
Iso9001, saín pháø m âæåüc xuáút træûc tiãúp khäng qua uíy thaïc, ngaìy coï nhiãöu baûn
haìng nhæ : caïc næåïc liãn minh cháu áu EU, Nháût Baín, Âaìi Loan, Uïc, Triãöu
Tiãn, Myî... thë træåìng trong næåïc khäng ngæìng måí räüng.
Âãún nay màûc duì traíi qua nhiãöu thàng tráö m vaì biãún âäüng cuía thë træåìng
Cäng ty våïïi âäüi nguî caïn bäü CNV coï trçnh âäü cao, nàng læûc quaín lyï täút, yãu
nghãö âaî vaì âang ra sæïc âáøy maûnh saín xuáút kinh doanh, náng cao nàng læûc saín
xuáút , taûo thãú âæïng væîng trãn thë træåìng. Goïp pháön to låïn giaíi quyãút cäng àn
viãûc laìm cho mäüt læûc læåüng lao âäüng khäng nhoí, mäüt váún âãö âæåüc xaî häüi quan
tám.
2. Chuc nãng, nhiê m vu cua Công ty
2.1 Chuc nãng
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
23
Cäng ty dãût may 29-3 Âaì Nàông laì mäüt doanh nghiãûp quäúc doanh hoaût
âäüng dæåïi sæû quaín lyï cuía såí cäng nghiãû p thaình phäú Âaì Nàông. Chæïc nàng
chênh laì saín xuáút vaìg kinh doanh caïc màût haìng khàn bäng, haìng may màût, âaïp
æïng nhu cáöu trong næåïc vaì xuáút kháøu. Caïc màût haìng cuía Cäng ty bao gäöm:
- Khàn bäng caïc loaûi phuûc vuû nhu cáöu tieu duìng trong næåïc vaì xuáút
kháøu: khàn trån, khàn in, khàn Jacquacd.
- Haìng may màût: chuí yãúu laì gia cäng haìng xuáút kháøu nhæ : aïo Jacket, aïo
så mi, quáön aïo thãø thao, quáön aïo baío häü lao âäüng, thaím lãn.
2.2 Nhiê m vu
Cháúp haình vaì thæûc hiãûn âáöy âuí chênh saïch, chãú âäü cuía Nhaì næåïc, thæûc
hiãûn haûch toaïn âäüc láûp.
- Xáy dæûng thæûc hiãûn kãú hoaûch saín xuáút kinh doanh hiãûu quaí.
- Quaín lyï vaì sæí duûng väún saín xuáút kinh doanh âuïng theo nguyãn tàõc
- Âäøi måïi cäng nghãû, thiãú t bë phuûc vuû cho cäng taïc quaín lyï vaì saín xuáút
kinh doanh nhàòm âa daûng hoïa saín pháøm, náng cao cháút læåüng saín pháøm
- Nghiãn cæïu khaí nàng saín xuáút, khaí nàng thë træåìng trong vaì ngoaìi
næåïc âãø coï kãú hoaûch saín xuáút hiãûu quaí .
Taûo âiãö u kiãûn giaíi quyãút cäng àn viãûc laìm cho ngæåìi lao âäüng, khäng
ngæìng âaím baío náng cao dåìi säúng cho ngæåìi lao âäü ng vaì goïp pháön thuïc âáøy
kinh tãú phaït triãøn .
3. Co câu tô chuc hoa t dông cua Công ty
3.1 So dô tô chuc bô may
Cå cáúu täø chæïc bäü maïy quaín lyï hoaût âäüng cuía Cäng ty theo kiãøu træûc
tuyãún. Cäng ty thæûc hiãûn chãú âäü quaín lyï mäüt thuí træåíng âaím baío cho sæû quaín
lyï træûc tiãúp cuía Giaïm âäúc âãún tæìng phoì ng ban, tæìng xê nghiãû p, laì cå såí thæûc
hiãûn caïc qui âënh cuía Giaïm âäúc, këp thåì i âäöng thåì i cuîng nháûn sæû phaín häö i
chênh xaïc cuía cáúp dæåïi âæa lãn nhanh choï ng. Bãn caûnh âoï caïc cáúp dæåïi cuîng
âæåüc giao quyãön haûn âãø khai thaïc sæû saïng taûo, chuí âäüng trong cäng viãûc. Våï i
mäúi quan hãû chàût cheî nhæ trãn, moüi váún âãö phaït sinh trong quaí n lyï, saín xuáút
kinh doanh vaì giaíi quyãút këp thåìi
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
24
SÅ ÂÄÖ TÄØ CHÆÏ C BÄÜ MAÏ Y QUAÍ N LYÏ ÅÍ CÄNG TY DÃÛ T MAÏ Y 29-3
3.2 Chuc nãng nhiêm vu cu a cac phong ban
Ban Giaïm âäúc : trong Cäng ty gäöm coï 4 ngæåìi. 1 hoaût âäü ng vaì 3phoï
Giaï m âäúc , mäùi ngæåìi âãö u coï chæïc nàng vaì quyãön haûn vaì nghéa vuû vaì qyuãön
haûn roî raìng
Giaï m âäúc laì ngæåìi âiãöu haình cao nháút, toaìn quyãön quyãút âënh moüi váún
âãö liãn quan âãún hoaût âäüng cuía Cäng ty. Giaï m âäúc væìa laì ngæåìi âaûi diãûn cho
táûp thãø caïn bäü CNV Cäng ty væìa laì ngæåìi chëu traïch nhiãûm træûc tiãúp træåïc
phaïp luáût Nhaì næåïc vaì kãút quaí hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh.
Giaïm âäúc
P.Giaïm âäúc
KDXNK vaì may
P.Giaïm âäúc
Ngaình dãût
P.Giaïm âäúc
Âáöu tæ XDCB
Phoìng
Quaín lyï may
Phoìng
KD XNK
Phoìng
Kyî thuáût ÂT
Phoìng
TC - HC
Phoìng
Kãú toaïn
Phoìng
XDCB
Xæåíng
WASH
XN may
An Hoìa
Xæåíng may
I,II,III,IV
Xê nghiãûp
Dãût
Xæåíng cå
âiãûn
Quan hãû træûc tuyãún
Quan hãû chæïc nàng
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
25
Phoï Giaïm âäúc: phuû traïch kinh doanh xuáút nháûp kháøu, saín xuáút vaì maï y
màûc: âæåüc Giaïm âäúc uíy quyãö n træûc tiãúp quaín lyï hoaût âäüng kinh doanh saín xuáút
nháûp kháøu vaì giuïp Giaïm âäúc âiãöu haình xê nghiãûp may.
Phoï Giaïm âäúc phuû traïch ngaình dãût: giuïp Giaïm âäúc trong viãûc âiãöu haình
quaín lyï hoaût âäüng xê nghiãûp dãût. Laì ngæåìi quyãút âënh moüi váún âãö liãn quan âãún
xê nghiãûp dãût khi Giaïm âäúc âi vàõng.
Phoï Giaïm âäúc phuû traïch âáöu tæ - XDCB: chëu traïch nhiãûm tham mæu
cho Giaïm âäúc caïc dæû aïn âáöu tæ âäöng thåìi quaín lyï viãûc xáy dæûng vaì caïc cäng
trçnh xáy dæûng cå baín cuía Cäng ty
Phoìng TC - HC : coï chæïc nàng ql nhán sæû tham mæu âãö xuáút våïi Giaïm
âäúc trong viãûc bäú trê âäüi nguî lao âäüng sau cho phuì håü p våïi yãu cáöu saín xuáút.
Coï traïch nhiãû m thæûc hiãûn caïc chãú âäü chênh saïch vãö lao âäüng âäúi våïi ngæåìi lao
âäüng vaì caïn bäü Cäng ty. Tham mæu cho Giaï m âäúc trong viãûc thi âua khen
thæåíng vaì kyí luáût toaìn Cäng ty.
Phoìng KD-XNK : coï nhiãûm vuû xáy dæûng kãú hoaûch saín xuáút kinh doanh,
tçm kiãúm thë træåìng baïn haìng tiãu thuû saín pháøm. tham mæu cho Giaïm âäúc kyï
kãút caïc håüp âäöng kinh tãú, tçm nguäön cung cáúp këp thåìi âáö y âuí nguyãn váût liãûu
cho saín xuáút, quaín lyï mua sàõm váût tæ âuï ng cháút læåüng, quy caïch, quaín lyï thaình
pháøm. thæûc hiãûn caïc nghiãûp vuû xuáút nháûp kháøu.
Phoìng kyî thuáût vaì âáöu tæ “: tham mæu cho Giaïm âäúc cäng viãûc láûp caïc
dæû aïn âáöu tæ maïy moïc thiãút bë, náng cao trçnh âäü âaìo taûo tay nghãö cho caïn bäü
kyî thuáût vaì cong nhán lao âäüng kyî thuáût, coï traïch nhiãûm thiãút kãú máùu maî saín
pháøm cho nhu cáöu cuía khaïch haìng. Kiãøm tra nghiãûm thu saín pháøm, xaïc âënh
cháút læåüng màût haìng. Láûp kãú hoaûch sæía chæîa maïy moïc thiãút bë, láûp caïc âãö aïn
caíi tiãún kyî thuáût, chãú taûo loaûi maïy moïc nhàòm náng cao nàng xuáút lao âäüng
Phoìng XDCB: coï traïch nhiãû m láûp caïc dæû aïn âáöu tæ xáy dæûng cå baín.
Tham mæu cho Giaïm âäúc trong viãûc xáy dæûng sæía chæîa nhaì xæåíng, måí räüng
quy mä saín xuáút.
Phoìng kãú toaïn taì i vuû: coï nhiãû m vuû tênh toaï n cán âäúi caïc khoaín thu chi,
láûp kãú hoaûch taìi chênh, baïo caïo kãút quaí kinh doanh theo âënh kyì cho Giaï m
âäúc.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
26
Phoìng quaín lyï may: Coï traïch nhiãûm quaín lyï hoaût âäüng cuía xê nghiãûp
may, tham mæu cho Giaïm âäúc triãøn khai caïc kãú hoaûch thæûc hiãûn âån haìng saín
xuáút âaím baío säú læåüng, cháút læåüng vaì tiãún âäü giao haìng âuïng håüp âäöng âaî kyï
4. Phân tich môi truong hoa t dô ng cua Công ty
4.1 Môi truo ng vï mô
Cuîng nhæ táút caí caïc hoaût âäüng khaïc, hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh
cuîng phaíi diãùn ra trong mäi træåìng vaì chëu taïc âäüng khäng nhoí båíi noï. Mäi
træåìng kinh doanh táöm vé mä thæåìng laì caï c nhán täú : kinh tãú, chênh trë xaî häüi,
phaïp luáût, âiãöu kiãûn tæû nhiãn, cäng nghãû, vàn hoïa... caïc nhán äú naìy pháön låïn
taïc âäüng âãún hoaût âäüng kinh doanh cuía Cäng ty thong qua giaïn tiãúp nhæng coï
aính hæåíng låïn. Vç váûy maì mäüt Cäng ty saí n xuáút kinh doanh nhæî ng màût haìng
âæåüc xem laì nhaûy caím cáön phaíi nàõm bàõt hoaût âäüng coï hiãûu quaí.
4.1.1 Mäi træåìng kinh tãú
Hån 15 nàm âäø i måïi nãön kinh tãú næåïc ta bæåïc ra khoíi khuíng hoaíng,
ngaìy mäüt äøn âënh vaì phaït triãøn , våï i täúc âäü tàng træåíng GDP bçnh quán haìng
nàm 7,5% trong âoï ngaì nh cäng nghiãûp âaût mæïc bçnh quán 11% (theo thåìi baïo
kinh tãú). Âåìi säúng váût cháút cuía ngæåìi dán ngaìy mäüt náng cao, khäng nhæîng thãú
maì trong âiãöu kiãûn häü i nháûp kinh tãú quäúc tãú næåïc ta coï quan hãû ngoaûi thæång
våïi nhiãöu næåïc trãn thãú giåïi, âàûc biãût våïi gia nháûp AFTA, APEC vaì sàõp âãún
gia nháûp WTO. Do âoï nhu cáöu vãö haìng dãût may trãn laì ráút låïn âaî måí ra nhiãöu
thë træåìng räüng låïn âäú i våïi Cäng ty. Laì âiãöu kiãûn thuáûn låüi âãø Cäng ty phaït
triãøn nhæng cuîng âàût ra nhiãöu thaïch thæïc låïn cho Cäng ty.
Trong saín pháøm cuía Cäng ty dãût may 29-3 Âaì Nàông âãöu âæåüc caïc
doanh nghiãûp trong vaì ngoaìi næåïc saín xuáút kinh doanh. Neïu saín xuáút cuía
Cäng ty toìn taûi vaì phaït triãøn trong quaï trçnh caûnh tranh quyãút liãû t. Tuy nhiãn
trong nhæî ng nàm qua ngaình dãût may âaî âæåüc nhaì næåïc quan tám, xem âáy laì
ngaình xuáút kháø u chuí læûc nàng læûc âáöu tæ vaì phaït triãøn . âäöng thæìoi âæåüc sæû
quan tám häø tråü cuía thaình phäú laì mäüt âiãöu kiãûn thuáûn låü i cho sæû phaït triãøn cuía
Cäng ty.
4.1.2 Mäi træåìng chênh trë - xaî häüi
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
27
Dæåï i sæû laînh âaûo âuïng âàõng cuía Âaíng vaì Nhaì næåïc tçnh hçnh chênh trë
cuía caïc næåïc ngaìy mäüt äø n âënh. Væìa qua âæåüc âaïnh giaï laì næåïc coï mäi træåìng
äøn âënh. Âoï laì låüi thãú âãø khuyãún khêch caïc nhaì âáöu tæ vaìo saín xuáú t kinh doanh
åí næåïc ta, vç thãú noï cuîng taïc âäüng âãún chiãún læåüc kinh doanh cuía Cäng ty.
Mäi træåìng kinh doanh thäng thoaïng, coï nhiãöu chênh saïch æu âaîi, âàûc
biãût laì sæû ra âåì i cuía doanh nghiãûp , âáöu tæ næåïc ngoaìi, luáût phaï saín, luáût
GTGT, luáû t lao âäüng,.. âaî taûo âiãöu kiãûn cho Cäng ty måí räüng kinh doanh liãn
kãút, âáöu tæ håüp taïc Cäng ty coï quyãön tæì chäúi vãö saín xuáút kinh doanh, tæì chäúi
vãö taìi chênh ... nhæîng màût khaïc buäüc Cäng ty phaíi coï mäü t chiãún læåüc saín xuáút
kinh doanh tháût hiãûu quaí âãø âuí sæïc caûnh tranh trãn thë træåìng, nãúu khäng khoï
coï thãø âæïng væîng âæåüc.
4.1.3 Mäi træåìng tæû nhiãn
Cäng ty dãût may 29-3 Âaì Nàô ng nàòm åí khu væûc miãön trung, khu væûc
phaït triãøn cháûm hån so våï i 2 âáöu âáút næåïc . Mæïc säúng cuía ngæåìi dán coìn tháúp
do âoï aính hæåí ng âãún mæïc tiãu duìng cuía ngæåìi dán, haìng dãût may âiãöu nay taïc
âäüng âãún sæû phaït triãøn cuía Cäng ty. Thåìi tiãút khê háûu trong khu væûc thæång
xaíy ra thiãn tay, âiãöu naìy taïc âäüng âãún giaï caí viãûc baío quaín nguyãn váût liãû u,
cuîng nhæ saín pháøm gàûp nhiãö u khoï khàn. Bãn caûnh âoï Cäng ty nàm trong khu
væûc thaình phäú nãn phaíi cháúp haình nghiãm chènh viãûc baío vãû mäi træåìng .
Nhæng cuîng phaí i noï i ràò ng, âáy laì nåi coï hãû thäúng giao thäng hãút sæïc
thnuáûn låüi nhæ: caíng biãøn, sán bay, quäúc läü 1A, sàõp âãún laì âæåìng xuyãn viãût,
âæåìng xuyãn AÏ âi qua. Âáy laì âiãöu kiãûn âãø Cäng ty måí räüng thë træåìng ra phêa
Bàõc, phêa Nam cuîng nhæ âáøy maûnh hoaût âäüng saín xuáút.
4.1.4 Mäi træåìng vàn hoïa xaî häüi
Caïc yãúu täú vàn hoïa xaî häüi coï aính hæåíng khäng nhoí âãún saín xuáút kinh
doanh cuía Cäng ty.
Thu nháûp cuía ngæåìi dán caìng cao thç nhu cáöu saín pháøm dãût may ngaìy
caìng nhiãöu. Laì mäüt næåïc coï hån 80 triãûu dán, nhu cáöu àn màût, phuûc vuû âåìi
säúng ráú t âa daûng âaî chi phäúi âãún sæû phaït triãøn cuía Cäng ty. Thë hiãúu cuía saín
pháøm, táûp quaïn, tám lyï cuía ngæåìi tiãu duìng laì mäú i quan tám cuía doanh
nghiãûp. Âàûc biãût laì saín pháøm may màûc, cbhëu sæû taïc âäü ng ráú t låïn cuía vàn hoïa,
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
28
táûp quaïn tiãu duìng, tám lyï vç mäùi vuìng, mäùi quäúc gia khaïc nhau coï mäüt nãn f
vàn hoïa, phong tuûc khaïc nhau nhæng âãø thám nháûp vaì caûnh tranh âæåüc våï i caïc
saín pháøm cuìng loaûi trong thë træåìng thç Cäng ty cáön phaíi nghiãn cæïu tháût kyí
yãúu täú naìy..
4.1.5 caïc yãúu täú cäng nghãû
Cuäüc caïch maûng khoa hoüc cäng nghãû phaït triãøn nhæ vuî baío vaì ngaìy
nay noï âaî tråí thaình læûc læåü ng saín xuáút, âaî taïc âäüng ráút låïn âãún kinh tãú cuía
moüi quäúc gia.
Laì mäüt næïåc näng nghiãûp ngheìo âãø phaït triãøn traïnh nguy cå tuût háûu thç
khäng con âæåìng naìo khaïc laì phaíi thæûc hiãûn cäng nghiãûp hoïa, hiãûn âaûi hoïa. Vç
thãú chuí træång cuía Nhaì næåïc laì khuyãún khêch âáöu tæ liãn doanh, âäøi måïi cäng
nghãû taûo âiãöu kiãûn cho Cäng ty âáöu tæ thay theï maïy moïc thiãút bë hiãûn âaûi náng
cao nàng suáút, caíi tiãún cháút læåüng saín pháøm. våïi âënh hæåïng cuía ngaình, cuía såí
cäng nghiãûp, thaình phäú Cäng ty âaî nháûp nhiãöu dáy chuyãön thiãút bë saín xuáút
tiãn tiãún tæì Trung Quäúc, Nháût, Âæïc, Âaìi Loan,... vaì sàõp âãún Cäng ty seî trang bë
nhiãöu dáy chuyãön hay hiãûn âaûi. Khäng nhæîng thãú maì sæû phaït triãøn cäng
nghiãûp thäng tin âaî taïc âäüng têch cæûc âãún sæû phaït triãøn cuía Cäng ty.
4.2 Môi truo ng vi mô
4.2.1 Nhaì cung cáúp
Våïi mäüt cå chãú måïi, thong thoaïng våïi nhiãö u næåïc nãn viãûc mua nguyãn
váût liãûu âaïp æïng nhu cáöu saín xuáút cuía Cäng ty coï nhiãöu thuáûn låüi
Nguyãn váût liãûu chênh cuía Cäng ty phuûc vuû cho dãû t khàn bäng laì såüi
cotton, ngoaìi ra coï nhiãöu hoïa cháút cac loaûi, læåüng nguyãn váût liãûu naìy chuí yãúu
âæåüc mua tæì nhaì cung cáúp vaì caïc âaû i lyï cuía nhf cung æïng næåïc ngoaìi. Caïc nhaì
cung æïng trong næåïc nhæ: Cäng ty dãût Hoìa Thoü, Cäng ty dãût Huãú, Cäng ty dãût
Nha Trang. Caïc âaûi lyï cung æïng næåïc ngoaìi gäöm coï : Cäng ty TNHH Phuï
Thënh, Cäng ty TNHH viãùn Thaïim, Cäng ty TNHH Thaïi Hoìa,... caïc âaûi lyï naìy
åí thaình phäú HCM. Caïc nhaì cung æïng naìy coï âàûc âiãøm laì cung æïng nguyãn váût
liãûu laì cháút læåüng täú t, phæång thæïc thanh toaïn thuáûn låüi nhæng coï nhæåüc âiãø m
laì quaíng âæåìng váûn chuyãøn xa nãn thæåìng xuyãn xaíy ra tçnh traûng trãø heûn giao
haìng
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
29
Coìn âäúi våïi ngaình dãût may Cäng ty chuí yãúu gia cäng næåïc ngoìai nãn
nguyãn phuû liãûu háöu hãút do khaïch haìng gia cäng cung cáúp
4.2.2 Khaïch haìng
Khaïch haìng cuía Cäng ty âa daûng vaì phæïc taûp, chuí yãúu laì khaïch haìng
næåïc ngoaìi coìn khaïch haìng trong næåïc chè chiãúm tyí troü ng nhoí, nãn Cäng ty âaî
coï chiãún læåüc måí räüng thë træåìng trong næåï c âáöy tiãöm nàng naìy.
Khaïch haìng trong næåïc tháû t âa daûng, saín pháøm cuía Cäng ty âæåüc phán
phäúi caí 3 miãön chuí yãúu laì Miãön trung, táy nguyãn vaì miãön nam. Våïi saín pháøm
chuí yãúu laì khàn bäng caïc loaû i, cung cáúp thong qua caïc âaûi lyï cuía Cäng ty vaì
âån âàût haìng cuía caïc khaïch haìng, nhaì haìng, khaïch saûn ...
Khaïch haìng næåïc ngoaìi cuía Cäng ty thuäüc nhiãöu næåïc: Nháût, Âaìi Loan,
Âæïc, Canada, Phaïp, Triãöu Tiãn, Myî... trong âoï khaïch haìng truyãön thäúng laì
Nháût Baín, Âaìi Loan, Âæïc. Âàûc biãû t væìa qua khi hiãûp âënh thæång maû i Viãût -
Myî âæåüc kyï kãút thç thë træåìng Myî âaî måí ra nhiãöu triãøn voüng cho Cäng ty. Nháût
Baín laì baûn haìng luän nháûp haìng våïi giaï trë cao vaì nàm 2002 væìa qua thç Myî
tråí thaình thë træåìng maì Cäng ty xuáút nháûp kháøu âaût kim ngaûch cao nháút. Háöu
hãút caïc saín pháøm cuía Cäng ty xuáút theo âån âàût haìng gia cäng. Vç thãú âãø náng
cao hiãûu quaí cuía Cäng ty cáön coï chênh saï ch phuì håüp âãø âáøy maûnh xuáút kháøu
vaìo thë træåìng tiãu thuû haìng may màûc låïn nháút thãú giåïi naìy.
4.2.3 Âäúi thuí caûnh tranh
Hoaût âäüng trong cå chãú thë træåìng, Cäng ty dãût may 29-3 Âaì Nàông, âäúi
phoï våïi ráút nhiãö u âäúi thuí caûnh tranh trong næåïc vaì næåïc ngoìai âäúi våïi saín
pháøm dãût may cuì ng loüai. Hiãûn nay caí næåïc coï haìng ngaìn doanh nghiãûp dãû t
may, riãng trãn âëa baìn thaình phäú âãún nàm 2001 toaìn ngaình coï 2 doanh
nghiãûp Nhaì næåïc (nãúu tênh hãút caïc âån vë coï saín xuáút may màûc laì 6, 4 Cäng ty,
xê nghiãûp tæ nhán, 4 doanh nghiãûp coï väún næåïc ngoaìi . Caïc âäúi thuí caûnh tranh
låïn trong næåïc nhæ: Viãût Tiãún, Táy Âä, Thàng Long, may 10, Nhaì Beì, trãn
âëa baìn thaình phäú coï Cäng ty may Hoìa Thoü. Vinatex Âaì Nàông hoü coï khaí nàng
âaïp æïng nhæîng âån âàût haìng låïn, yãu cáöu cháút læåüng cao tæì næåïc ngoaìi, hån
nhæîng thãú maì thë træåì ng trong næåïc hoü chiãúm mäüt thë pháön låïn. Bedne caûnh
caïc âäúi thuí caûnh tranh trong næåïc, Cäng ty dãût may 29-3 Âaì Nàông coìn gàûp
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
30
phaíi nhæîng âäúi thuí tæì næåïc ngoaìi maì træåc hãút laì caïc næåïc trong khu væûc nhæ
caïc doanh nghiãûp cuía Singapor, Malayxia, Philipin... caïc doanh nghiãûp cuía
caïc næåïc hoü coï khaí nàng tæû tuïc nguäön nguyãn liãûu vaì phuû kiãûn trong næåïc coï
cháút læåüng cao, coï nhiãöu nhaîn hiãûu quen thuäüc vaì uy tên trãn thë træåìng thãú
giåïi. Mäüt âäú i thuí caûnh tranh nguy hiãøm âäúi våïi ngaình dãût may Viãût Nam noïi
chung vaì Cäng ty dãût may 29-3 Âaì Nàông noïi riãng laì Trung Quäúc laì næåïc
âæåüc âaïnh giaï sæïc caûnh tranh låïn nháút trong ngaình dãût may thãú giåïi vaì haì ng
loaût caïc âäúi thuí khaïc tæì nhiãöu næåc trãn thãú giåïi
Roî raìng haìng dãût may cuía Cäng ty dãût may 29-3 Âaì Nàông coï quaï
nhiãöu âäúi thuí caûnh tranh nàûng kyï, nãúu khäng âæåüc âáöu tæ âuïng mæïc vãö moü i
phæång diãûn, coï chiãún læåüc vaì chênh saïch thêch håüp thç Cäng ty khoï loìng truû
âæåüc mäüt caïch væîng vaìng trãn thë træåìng

II. Thuc trang hoat dô ng tai chinh tai Công ty dêt may 29-3
1. Danh gia chung vê tinh hinh tai chinh


BAÍ NG TÄØ NG KÃÚT TAÌI SAÍN - NGUÄÖ N VÄÚ N

TA I SA N 2001 2002 2003
A. TSLD VA DTNH 47881259 70287992 98325617
I. Tiên 449814 1329089 7621517
1. Tiãön màût taûi quyî 70524 230028 12699
2. Tiãön gæíi ngán haìng 379290 899061 7248813
II. Khoan phai thu 8019642 17108692 16948219
1.phaíi thu khaïch haìng 6451096 12064826 10941775
2. Traí træåïc ngæåìi baïn 498 299432 1545267
3. Thuãú GTGT 51229 721251 869188
4. Phaíi thu näüi bäü 1864196 1196566
5. Phaíi thu khaïc 1055828 2158989 2395421
III. Hang tôn kho 38840324 49104185 71717261
1. Nguyãn váût liãûu 9952314 13052213 15497730
2. Cäng cuû duûng cuû 305994 377337 372529
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
31
3. CPXDCB dåí dang 1587021 22239389 4368529
4. Thaình pháøm haìng täön kho 12704995 13404021 12141821
5. Haìng gåíi âi baïn 31225 22254
IV. TSLD khac 571479 2946026 2398192
V. chi phê sæû nghiãûp 427 227
B. TSCÂ vaì ÂTDH 67495301 98020321 97673142
I. TSCÂ 53043595 55786070 90519546
II. Dâu tu chung khoa n dai ha n 75000 75000
III. CPXDCB do dang 14451706 22159161 7078596
TÔ NG TA I SA N 115376560 168508223 195998760

NGUÔ N VÔ N 2001 2002 2003
A. NO PHA I TRA 104497722 152121082 176382634
I. No ngãn ha n 63185111 85582011 87719133
1. Vay ngàõn haûn 48416821 64754979 69011541
2. Phaíi traí ngæåìi baïn 9247757 10147334 9890030
3. Khaïch haìng traí træåïc 107628 6913689 594662
4. Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp 360238 330124 739027
5. Phaíi traí caïn bäü cäng nhán viãn 5052647 3435876 2988720
II. Vay dai han 41282835 65751090 87675192
III. No khac 29776 787981 987308
IV. Nguôn vô n chu so huu 10878838 16387141 19626125
1. Nguäön väún quyî 11537460 167343227 19626125
2. Nguäön väún kinh doanh 11537460 167343227 20125119
3. Chãnh lãûch âaïnh giaï 636224 636224 636421
4. Chãnh lãûch tyí giaï 28496 107144 406
5. Quyî khen thæåíng 6295 175017
6. Nguäön väún âáöu tæ XDCB 1826 87237
TÔ NG NGUÔ N VÔ N 115376560 168508223 195998760

* Vãö pháön taìi saín :Marketing nhçn chung qua baíng cán âäúi kãú toaïn ta
tháúy täøng taìi saín tàng liãn tuûc qua 3 nàm. Nàm 2003 tàng so våïi nàm 2001 laì
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
32
44%, âãún nàm 2002 tàng lãn . Âiãöu naìy cho tháúy quy mä cuía Cäng ty ngaìy
caìng tàng lãn. Såí dé coï sæû tàng nhæ váûy laì do TSLÂ vaì ÂTNH cuîng tàng lãn
liãn tuûc qua 3 nàm. Âàûc biãût nàm 2003 tàng maûnh hån nàm 2002 so våïi nàm
2001, bãn caûnh âoï TSCÂ vaì ÂTNH 2003 giaím so våïi 2002 nhæng chè våïi mäüt
tyí lãû ráút nhoí, chàóng haûn nàm 2003 so våïi 2002 Cäng ty tàng læåü ng väún âáöu tæ
XDCB lãn 21,443 tyí âäöng.
Khoaín tiãön màût nàm 2002 tàng ráút maûnh so våïi 2001 âáy laì mäüt tên hiãûu
khäng täú t nhæng bæåïc vaìo nàm 2003 Cäng ty âaî coï nhæîng chênh saïch thêch
håüp laìm læåüng tiãön màût giaím xuäúng tháúp hån caí mæïc nàm 2001. nàm 2002
tàng 359,504 triãûu âäöng so våïi nàm 2001. Cäng ty khäng nãn giæî tiãön màût quaï
nhiãöu vaì âãø täön âoüng, tiãön gæíi ngán haìng låïn maì phaíi coï biãûn phaïp âæa noï vaìo
hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh.
Dæû træî haìng täön kho tàng cao, nàm 2002 tàng 26,4% so våïi nàm 2001,
vaì tàng 46% nàm 2003 so våï i nàm 2002. Læåüng haìng täön kho cuía Cäng ty
chuí yãúu laì thaình pháøm dãût, mang chiãúm tyí troüng cao, ráút dãù läùi thåìi nãn aính
hæåíng ráút låïn âãún hiãûu quaí hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía Cäng ty. Lyï do
naìy coï thãø laìd do chênh saïch dæû træî haìng hoïa cuía Cäng ty hay do säú thaình
pháøm baïn ra khäng nhiãöu nãn læåüng täö n kho låïn. Âiãöu naìy khäng hàôn laì Cäng
ty chæa âaût âæåüc muûc tiãu haìng baïn ra hay laìm àn coï hiãûu quaí maì coï thãø do
viãûc måí räüng quy mä saín xuáút cuía Cäng ty.
Caïc yãúu täú TSCÂ vaì ÂTDH tàng lãn chiãúm khoaíng 50% täøng gêa trë taìi
saín. Täøng taìi saín tàng lãn chuí yãúu laì do TSCÂ vaì âáöu tæ daìi haûn thãø hiãûn roî
qua CÂXCB dåî dang nàm 2002 so våï i nàm 2001 tàng lãn 2,9 láön vaì TSCÂ
cuîng tàng maûnh trong nàm 2003 (nàm 2003 so våï i nàm 2002 tàng 34,733 tyí
âäöng) âiãöu naìy laì do Cäng ty âáöu tæ xáy dæû ng, mæío räüng quy mä saín xuáút, sæía
chæîa TSCÂ âãø tàng khaí nàng caûnh tranh, cuía Cäng ty trong thåìi gian tåïi.
Âäöng thåìi nàm 2002 vaì 2003 Cäng ty tham gia vaì âáöu tæ chæïng khoaïng daìi
haûn laìm choi taìi saín tàng thãm 75 triãûu âäöng
Tçnh hçnh taìi saín cuía Cäng ty trong nàm væìa qua coï thãø noïi coï nhiãöu
biãún âäøi. Sæû thay âäøi âoï coï thãø thæûc hiãûn âæåüc våïi sæû taìi tråü cuía nguäön väún
cung æïng. Vç váûy âãø hiãøu roî hån tçnh hçnh taìi chênh trong 3 nàm væìa qua
chuïng ta coìn xem xeït sæû thay âäøi trong nguäön väún
* Sæû biãún âäüng cuía nguäön väún
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
33
Täøng nguäön väún tàng lãn nàm 2002/2001 täøng nguäön väún tàng lãn
44,7% trong âoï caïc khoaín nåü ngán haìng, tàng lãn 45% caïc khoaín nåü daìi haûn
cuîng tàng. Nàm 2003 so våïi 2002 täøng nguäön väún tàng 16,3%. Täøng nåü nàm
2002 so våïi nàm 200 tàng 46870 triãûu âäöng, khoaíng 45%. Coìn nàm 2003 laûi
tàng 24251 triãûu âäöng. Màûc khaïc nguäön väú n tàng laì tæì nguäö n chiãúm duûng cuía
khaïch haìng. Do âoï tçnh hçnh nåü náöng cuía Cäng ty ngaìy caìng tàng, lyï do laì caïc
khoaín nåü ngàõn haûn cuîng nhæ nå daìi haûn tàng, chiãúm tyí troüng tæång âäúi âäúi låïn
khoaíng 85% trong täøng nguäö n väún.
Nguäön väún chuí såí hæîu cuía cäng ty tiãúp tuûc tàng nhåì vaìo sæû tàng lãn cuía
nguäön väú n quyî chuí yãúu laì nguäö n väún kinh doanh tàng 3402 triãûu âäöng nàm
2003 så våïi nàm 2002 vaì nguäön väún âáöu tæ xáy dæûng cå baín tàng tæì 1,226
triãûu âäöng lãn 87,237 triãûu âäö ng. Tuy nhiãn tyí troüng cuía nguäön väún chuí såí hæîu
coìn chiãúm mæïc nhoí (10% nàm 2003) so våïi täøng nguäön väú n. Âiãöu naìy cáön
phaíi âæåüc caíi thiãûn trong nhæîng nàm tåïi.

BA NG BAO CA O KÊT QUA HOA T DÔNG KINH DOANH
CHÈ TIÃU 2001 2002 2003
täøng doanh thu 104986480 111506641 130369000
caïc khoían giaím træì 19484 9263 850982
doanh thu thuáön 104966999 111497378 129174172
giaï väún haìng baïn 92520694 98729571 108777591
låüi nhuáûn gäüp 12446302 12767807 20396580
chi phê baïn haìng 1627111 2607981 3802682
chi phê quaín lyï doanh nghiãûp 4112676 5488764 6306473
låüi nhuáûn thuáön tæì hoaût âäüng kinh doanh 6706916 4671062 155757
thu nháûp hoaût âäüng taìi chênh 10006916 996377 1146482
chi phê hoaût âäüng taìi chênh 7380088 5622642 11278149
låüi tæïc hoaût âäüng taìi chênh 6373172 4626265
thu nháûp báút thæåìng 683870 215353 49587
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
34
chi phê báút thæåìng 836408 85133 272
täøng låüi tæïc træåïc thuãú 180811 175017 205071
thuãú thu nháûp doanh nghiãûp phaíi näüp 750899 56005 65622
låüi tæïc sau thuãú 122952 119012 139448
låüi tæïc báút thæåìng 152532 130220 49341

Täøng låü i nhuáûn træåïc thuãú nàm 2002 giaí m so våïi nàm 2001 chè coìn
96,8% nhæng laûi tàng maûnh nàm 2003 lãn tåïi 205,071 triãûu âäöng trong khi
2003 chè coï 175017 triãûu âäöng ( tàng thãm 17% so våïi nàm 2002). Màût khaïc
låüi nhuáûn trong nàm 2002 so våïi nàm 2001 laûi giaím âãún 54,1% vaì tiãúp tuûc
giaím 3,3% nàm 2003. Trong khi âoï chi phê baïn haìngvaì chi phê quaín lyï doanh
nghiãûp tàng cao tæång æïng 45,8 vaì 14,9%.
Nhçn chung täøng doanh thu qua caïc nàm âãöu tàng trong âoï doanh thu
xuáút kháøu chiãúm 80% täøng doanh thu. Âiãöu naìy cho tháúy cäng ty chæa khai
thaïc täút thë træåìng näüi âëa. Thë træåì ng næåïc ta laì mäüt thë træåìng räüng låïn våïi säú
dán 80 triãûu ngæåìi. Nhu cáöu tiãu thuû saín pháøm dãût may ráút cao , coï thãø goïp
pháön khäng nhoí trong viãûc tàng låüi nhuáûn cho cäng ty. Vç váûy trong thåìi gian
âãún doanh nghiãûp væìa phaíi hæåïng ra thë træåìng xuáút kháøu væìa phaíi chuï troüng
phaït triãøn thë træåìng trong næåïc. Âiãöu naîy seî laìm tàng låüi thãú caûnh tranh quy
mä tàng lãn. Tuy váûy doanh thu thuáön tàng 15,8% trong khi âoï giaï väú n haìng
baïn laûi tàng 10% laìm cho laîi gäüp tàng cháûm.
Låüi tæïc tæì hoaût âäüng taìi chênh qua 2 nàm âãöu ám. Tuy váûy âãún nàm
2003 laì bàòng khäng. Âiãöu naìy cho tháúy cäng ty tham gia vaìo hoaût âäüng taìi
chênh ngaìy caìng coï hiãûu quaí.
2. phân tich cac hê sô tai chinh dãc trung
2.1 Hê sô vê kha nãng thanh toan

HÃÛ SÄÚ VÃÖ KHAÍ NÀNG THANH
TOÏ AN 2001 2002 2003
Hãû säú thanh toaïn TQ 1,104 1,097 1,11
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
35
Hãû säú thanh toaïn nåü ngàõn haûn 0,76 0,83 1,12
Hãû säú thanh toaïn nåü daìi haûn 9,6 10,32 10,56
Hãû säú thanh toaïn nhanh 0,14 0,25 0,3
Hãû säú thanh nåü phaíi thu/nåü phaíi traí 13 8,89 10,4

Hãû säú TTTQ taûi cäng ty qua 3 nàm âãöu låï n hån 1, âáy laì mäüt biãøu hiãûn
täút . chæïng toí caïc khoaín huy âäü ng bãn gnoaìi âãöu coï taìi saín âaí m baío. Hãû säú
naìy åí nàm 2003 cao hån nàm 2002. lyï do laì cäng ty âaî huy âäüng tàng lãn laì
(176372634 - 152121082 ) = 24251552 (ngaìn).
- Hãû säú thanh toaïn ngàõn haûn trong hai nàm (2001 vaì 2002) âãö u nhoí hån
1 nhæng hãû säú naìy tàng nhanh (låïn hån 1) åí nàm 2003. chæïng toí chuyãøn âäøi taìi
saín læu âäüng thaình tiãön âaî caíi thiãûn âaïng kãø , khaí nàng thanh toaïn cuía cäng ty
naìy caìng cao. ÅÍ nàm 2002 mæïc âäü âaím baí o TSLÂ chè âaût 83% so våïi nåü ngàn
haûn thç sang nàm 2003 cäng ty âaî cäú gàõng tàng mæïc chi tiãu naìy lãn 112%.
Tuy nhiãn cäng ty khäng nãn duy trç tyí lãû naìy quaï låïn thçluïc âoï seî coï mäü t
læåüng TSLÂ täön træî, cho tháúy viãûc sæí duûng taìi saín khäng hiãûu quaí, bäü pháûn taìi
saín âoï khäng váûn âäüng sinh låìi.
- Khaí nàng thanh toaïn nhanh tàng maûnh åí nàm 2002 nhæng laûi giaím
maûnh åí nàm 2003 cho tháúy tçnh hçnh thanh toaïn cäng nåü åí cäng ty gàûp khoï
khàn vç caïc khoaín tiãön âàûc biãût tiãön màût giaím åí nàm 2003.
- Ngæåüc laûi khaí nàng thanh toaïn nåü daìi haûn ráút täút, thãø hiãûn åí viãûc qua 3
nàm hãû säú thanh toaïn naìy âãöu låïn hån 1. do âoï khaí nàng thanh toaïn caïc khoaín
nåü daìi haûn luän åí traûng thaïi têch cæûc.
- Hãû säú nåü phaíi traí/ heû säú nåü phaíi thu cao chæïng toí pháön låïn väún chiãúm
duûng cuía cäng ty khaï cao.
2.2. Cac hê sô pha n anh co câu nguôn vô n va co câu tai san
* Cå cáúu nguäön väún
HÃÛ SÄÚ NÅÜ 2001 2002 2003
Hãû säú väú n chuí såí hæîu 0,1 0,1 0,1
Tyí suáút âáöu thæ taìi saín daìi haûn 0,59 0,58 0,50
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
36
Tyí suáút âáöu thæ taìi saín ngàõn haûn 0,41 0,42 0,50
Cå cáúu taìi saín 0,70 0,72 1,006
Tyí suáút tæû taìi tråü TSCÂ 0,16 0,15 0,2

Qua baíng hãû säú cå cáúu nguäön väú n ta tháúy 10 âäöng väún kinh doanh, coï
âãún 9 âäöng laì väún vay vaì chè 1 âäöng laì väún chuí såí hæîu. Âiãöu naìy cäng ty phuû
thuäüc ráút nhiãöu vaìo caïc chuí nåü. Vç váûy hãû säú nguäön väún chuí såí hæîu tháúp ( åí
màõc 0,1 qua 3 nàm) . Do âoï cäng ty chëu phaíi chëu sæïc eïp ráút låïn vãö caïc khoaín
nåü. Nháút laì âäúivåï i cäng ty dãût may pháön TSCÂ chiãú m tyí troü ng ráút låïn, vãö láu
daìi âiãöu âoï âáy laì âiãöu báút låi cho cäng ty
Tuy nhiãn cäng ty coï âæåüc mäüt säú låüi êch, âoï laì sæí duûng mäü t læåüng taìi
saín låïn maì chuí âáu tæ boí vaìo, caïc nhaì taì i chênh sæí duûng noï âãø gia tàng thuáûn
låüi.
* Cå cáúu taìi saín
- 2002/2003 tyí suáút âáöu tæ vaìo taìi saín daìi haûn giaím tæì 58%-50% tæång
æïng tyí suáút âáöu tæ vaìo taìi saín ngàõn haûn tàng tæì 42% lãn mæïc 50%, lyï do laì
Cäng ty giaím âáöu tæ vaìo TSCÂ. Màûc khaïc Cäng ty tàng caïc khoaín âáöu tæ
ngàõn haûn nhæ Nguyãn váût liãûu täön kho tháúp hån. Tyí suáút âáöu tæ vaìo taìi saín daìi
haûn giaím. Vç âáöu tæ daìi haûn giaím xáúp xè 35 tyí âäöng, nhæng täøng taìi saín cuîng
tàng lãn. Màûc khaïc coï sæû gia tàngt vãö haìng täm kho (hån 22 tyí âäöng) qua tyí
suáút âáöu tæ vaìo taìi saín daìi haûn ta tháúy doanh nghiãûp âaî chuï troüng vaìo âáöu tæ
TSNH, nhæng giaím âæåüc chi phê âáöu tæ vaìo TSDH nhæ maïy moïc thãúit bë, cå
såí váût cháút kyî thuáût, nhæng váùn tàng âæåüc nàng suáút lao âäüng.
- Trong cå cáúu taìi saín cuía doanh nghiãûp TSLÂ vaì âáöu tæ ngàõn haûn
chiãúm trãn 70% trong khi hãû säú nåü laì 90% mæïc nåü ngàõn haûn chiãúm xáúp xè 70%
täøng nåü. Cäng ty laì doanh nghiãûp saín xuáú t chæïng toí coï mäüt bäü pháûn väún vay
ngàõn haûn âáöu tæ vaìo TSLÂ vaì âáöu tæ ngàõn haûn âãø tàng saín xuáút.
2.3 Cac hê sô vê pha n anh kha nãng hoat dông
Baíng caïc hãû säú khaí nàng hoaût âäüng

CHÈ TIÃU 2001 2002 2003
Säú voìng quay haìng täön kho (láön) 2,38 2,01 1,51
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
37
Voìng quay caïc khoaín phaíi thu 13,08 6,52 7,62
Hiãûu suáút sæí duûng TSCÂ 197,8 199,8 142,7
Hiãûu suáút sæí duûng täøng TS % 90 66 66

- Säú voìng quay haìng täön kho nàm 2003 giaím so våïi 2002, cho tháúy
hoaût âäüng kinh doanh åí Cäng ty trong nàm væìa räöi coï gàû p khoï khàn , doanh säú
chæa cao nãn säú ngaìy voìng quay haìng täön kho coìn låïn vaì tàng cao, haìng hoïa
täön âoüng trong kho láu hån, do âoï låüi tæïc mang laûi cuîng tháúp hån.
- Bãn caûnh âoï soï voì ng quay caïc khoaín phaí i thu cuî ng giaí m maûnh åí nàm
2002. hay noïi caïch khaïc täúc âäü chuyãøn âäøi caïc khoían phaíi thu thaình tiãön màût
ngaìy caìng cháûm laûi dáùn dãún kyì thu tiãö n trung bçnh tàng lãn. Cäng ty phaíi boí ra
chi phê låïn cho caïc khoaín phaíi thu naìy. Do aính hæåíng båíi tçnh hçnh æï âoüng
haìng täön kho vaì caïc khoaín phaíi thu nãn voì ng quay väún læu âäüng cuía Cäng ty
ngaìy caìng giaím. Hiãûu suáút sæí duûng väún cäú âënh cuîng nhæ hiãûu suáút sæí duûng
toaìn bäü väún chæa cazo, 1 âäöng väún boí ra chè thu âæåüc 1,42 âäöng doanh thu,
chæa kãø caïc khoaín laîi suáút vaì chi phê khaïc.
2.4 Cac hê sô kha nãng sinh loi

CHÈ TIÃU 2001 2002 2003
tyí suáút låüi nhuáûn trãn doanh thu 0,17 0,16 0,16
tyí suáút sinh låìi 1,13 0,72 0,71
tyí lãû LN/TS 1 0,7 0,7
tyí suáút låüi nhuáûn thæåïc thuãú /NVKD 1,56 1,04 1,01

Bçnh quán trãn 100 däöng doanh thu åí nàm 2001 coï 17 âäöng låüi nhuáûn
træåïc thuãú, nàm 2002 cæï 100 âäöng doanh thu thç coï 16 âäöng låüi nhuáûn træåïc
thuãú , chè tiãu naìy váùn duy trç vaìo nàm 2003. Nhæ váû y âäú i våï i ngán saïch Nhaì
næåïc , Cäng ty âaî thæûc hiãûn nghéa vuû âoïng thuãú âáöy âuí våïi mæïc khaï cao, tæång
æïng nàm 2002 laì: 56005 âäöng vaì tàng lãn 65622000 âäöng
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
38
Mæïc sinh låìi trãn väún kinh doanh váùn duy trç täút åí mæïc 0,07% tyí suáút
låüi nhuáûn trãn väún chuí såí hæîu giaím nheû 1,13% nàm 2001 giaím xuäúng 0,7%
nàm 2002 vaì 2003 cho tháúy hoaût âäüng sæí duûng väún cuía Cäng ty trong thåìi
gian qua váùn chæa täút.

Nhçn chung trong nàm qua, khaí nàng thanh toaïn cuía cäng ty coï biãøu
hiãûn täút. Màût duì khaí nàng thanh toaïn nhanh chæa âaût yãu cáöu. Caïc chè tiãu vãö
màût kãút cáúu taìi chênh cho tháúy cäng ty âang táûp trung vaìo cho âáöu tæ ngàõn
haûn. Vç váûy trong thåìi gian naìy tçnh hçnh kinh doanh cuía cäng ty chæa âaû t åí
mæïc cao. Tuy váûy khaí nàng sinh låü i laûi hy voüng mäüt tæång lai tæåi âeûp cuía
cäng ty trong thåìi gian âãún
3. Phân tich nguô n vôn va su du ng vôn trong nãm 2002 .
BAÍNG KÃ DIÃÙ N BI ÃÚ N NGUÄÖ N TAÌI TRÅÜ VAÌ SÆÍ DUÛ NG NGUÄÖ N
TAÌI TRÅÜ NÀM 2002

Vay thãm ngàõn haûn 16.338.188 Tàng tiãön 879.275
Chiãú m duûng thãm
ngæåìi baïn
899.577 Cáúp tên duûng cho
khaïch haìng
9.089.050
Chiãú m duûng khaïch
haìng
6.806.055 Dæû truì täön kho 10.263.801
Vai thãm daìi haûn 24.468.255 Âáöu tæ TSLÂ khaïc 2.374.547
Vay khaïc 758.205 Traí læång 986.215
Tàng väún chuí såí hæîu 5.508.303 thuãú 330.124
Chi sæû nghiãûp 427
Âáöu tæ TSCÂ 2.742.472
Âáöu tæ chæïng
khoaïng
75.000
Âáöu tæ XDCB 27.707.455
Tông công 54.778.553 Tông công 54.778.553

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
39

Baín kã diãøn biãún nguäön taìi tråü vaì sæí duûng väún taìi tråü nàm 2002 qua baín
trãn taì tháúy trong nàm 2002 cäng ty huy âäng väún chuí yãúu laì väún daìi haûn :
24.268. 285 ngaïn âäöng, chiãúm 44,7% ; vay thãm ngán haìng 116337188 ngaìm
âäöng chiãúm 29,8% tàng nguäön väún CSH 5508,303 triãûu âäöng. Täøng väún huy
âäüng laì 54.778,553triãûu âäöng. Cäng ty âaî âáöu tæ vaì taìi saín, XDCB laì
27.707,455 triãûu âäöng, chiãúm 50,5 %, cáúp tên duûng cho khaïch haìng 9089,080
triãûu âäöng chiãú m 16,5 %, âáöu tæ TSCÂ, näüp ngán saïch nhaì næåïc, traí læång cho
caïn bäü cäng nhán viãn ...
Thäng qua baíng kã diãùn biãún quyãön taìi tråü vaì sæí duûng nguäön taìi tråü ta
coìn tháúy trong nàm 2002 coï 3 nguäön chênh laì vay Ngán haìng , chiãúm duûng
thãm cuía ngæåìi baïn, chiãúm duûng khaïch haìng täøng cäüng laì 30.734,763 triãûu
âäöng, coï thãø duìng âãø âáöu tæ daìi haûn.
Trong pháön sæí duûng taìi tråü cho tháúy âáöu tæ ngàõn haûn trong nàm laì
30525,357 triãûu âäöng bao gäöm âáöu tæ vaì DCB : 27.707,455 triãûu âäöng, âáöu tæ
TSCÂ, âáöu tæ chæïng khoaïn vaì chi sæû nghiãû p. Nhæ váûy cäng ty sæí duûng täøng
nguäön taìi tråü tàng thãm mäü t caïch âuïng âàõn.
Baíng kã diãùn biãún taìi saín vaì nguäön väún

Taìi saín Nguäön väún
TSLÂ vaì ÂTNH TSCÂ vaì ÂTDH nguäön NH nguäön DH
2001 47881259 67495301 63185111 52161673
2002 70487992 98020231 85582011 82138231
2003 98325617 97673142 877919133 107301317


Väún luáûn chuyãøn = TSLÂ - ngæû ngàõn haûn = TSCÂ - nguäön väún daìi haûn

Nàm Väún luán chuyãøn
2001 ( 15.30.852
2002 ( 15.094.019)
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
40
2003 ( 16.781.771)
Nháûn xeït :
Väún luán chuyãøn qua 3 nàm âãöu ám. Chæï ng toí TSCÂ nhoí thua
nguäön väún daìi haûn. Nhæ váûy doanh nghiãûp âaî duìng nguäön väú n Ngán haìng âãø
âáöu tæ cho daìi haûn. Viãûc sæí duûng väún naìy laì khäng håüp lyï.
4. Danh gia chung vê tinh hinh tai chinh tai công ty Dêt may 29 - 3
Qua caïc säú liãûu âaî phán têch cho tháúy 3 nàm qua täøng giaï trë taìi saín
pháøm cuîng nhæ nguäön väún tàng nhanh. Âiãöu âoï chæïng toí quy mä cuía cäng ty
khäng ngæìng måí räüng, khaí nàng caûnh tranh cuía cäng ty âæåüc náng lãn roî rãût.
Cäng ty âaî chuï troüng nhiãöu vaìo âáöu tæ xáy dæûng cå såí haû táö ng, kyî thuáût, cuîng
nhæ suía chæîa TSCÂ. Âiãöu naìy âæåüc thãø hiãûn åí chäø chi phê XDCB tàng cao qua
caïc nàm. Cäng ty laì m àn coï hiãû u quaí, thu låüi nhuáûn vaì âoïng goïp âaïng kãø vaìo
ngán saïch nhaì næåïc, giaíi quyãút nhiãöu viãûc laìm cho lao âäüng phäø thäng.
Bãn caûnh nhæîng màût têch cæûc nhæ trãn thç tçnh hçnh taì i chênh taûi cäng ty
coìn coï nhæîng haûn chãú nhæ sau ;
Täøng taìi saín tàng cho pháön låïn laì læåü ng haìng täön kho, tàng qua 3 nàm
laìm cho chi phê baío quaín haìng täön kho tàng. Màût khaïc caïc khoaïn bë khaïch
haìng chiãúm duûng cuîng tàng cao. Âiãöu naìy laìm cho læåüng väún kinh doanh cuía
cäng ty thiãúu âãø âáöu tæ. Laìm haûn chãú khaí nàng caûnh tranh cuía cäng ty .
Nguäön väú n tàng chuí yãúu laì cho vay nåü. Trong 10 âäöng tàng kinh doanh
thç chè coï 1 âäöng laì tæì nguäön väún CSH. Âiãöu naìy chæïng toí cäng ty phuû thuäüc
nhiãöu vaìo caïc chuí nåü. Hãû säú nguäön väún CSH tháúp nãn cäng ty seî bë sæïc eïp låïn
vãö caïc khoaín nåü vay.
Hiãûu suáút sæí duûng väún cäú âënh cuîng nhæ hiãûu suáút sæí duûng toaìn bäü väún
cuîng khäng cao, 1 âäöng väún boí ra chè thu âæåüc 1,5 âäöng doanh thu chæa kãø
laîi vaì chi phê. Trong 100 âäöng doanh thu coï 0,16 âäöng låüi nhuáûn .
Qua 3 nàm âãöu coï laîi tuy nhiãn vãö tæång âäúi tyí suáút låüi nhuáûn nàm sau
tháúp hån nàm træåïc. Âiãöu naìy cho tháúy hiãûu quaí kinh doanh cuía cäng ty coï
chiãöu hæåïng âi xuäúng .
Mäüt lénh væûc cäng ty tham gia vaìo kinh doanh ( nàm 2001 ) khäng coï
hiãûu quaí nhæng sang nàm 2003 âaî coï kãút quaí khaí quan âoï laì hoaût âäüng taìi
chênh. Doanh thu tháúp, chi phê cao nhæng låüi nhuáûn tæì hoaût âäüng tæì taìi chênh
khäng coìn laì ám nhæ nàm 2001 vaì 2002. Do âoï täøng låüi nhuáûn tàng cháûm.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
41
Nguäön väú n luán chuyãøn qua 3 nàm âãöu ám, coï nghéa laì TSCÂ låïn hån
nguäön väún daìi haûn. Nhæ váûy doanh nghiãûp âx duìng väún vay Ngán haìng âãø taìi
tråü cho âáöu tæ daìi haûn. Âiãöu naìy báút låüi vç hãút haûn vay cäng ty phaíi tçm nguäön
khaïc âãø thay thãú. Âäöng thåìi väú n luán chuyãøn ám thç khaí nàng thanh toaïn cuía
cäng ty laì keïm båíi vç chè coï TSLÂ måïi coï thãø chuyãøn âäøi thaình tiãön trong
thåìi gian ngàõn âãø traí nåü, trong khi âoï TSLÂ laûi nhoí hån nåü ngàõn haûn.
Tuy nhiãn cäng ty Dãût may âang trãn âaìi phaït triãøn. Do cäng ty âáöu tæ
maûnh vaìo XDCB cuîng nhæ thiãút bë, cäng nghãû trong khoaíng thåìi gian naìy
TSCÂ coï thãø tàng nhanh hån nguäön väún daì i haûn.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
42
PHÃN III
MÔT SÔ KIÊN NGHJ NHÄM NÃNG CAO HIÊU QUA HOAT
DÔNG TAI CHINH TAI CÔNG TY DÊT MAY 29 - 3

I/ Nhân djnh tinh hinh chung cua công ty trong thoi gian dê n
1/ Nhung co hôi va thach thuc
1.1/ Nhung co hôi ;
Nãön kinh tãú cuía âáút næåïc vaì cuía miãön trung noïi riãng tiãúp tuûc phaït triãøn
theo chiãöu hæåïng tàng træåíng, saín xuáút phaït triãøn, cäng taïc xáy dæûng cå såí haû
táöng âæåüc âáøy maûnh, âåìi säúng cuía ngæåìi dán âæåüc náng cao. Do âoï nhu cáöu
tiãu thuû saín pháøm cuía cäng ty tiãúp tuûc gia tàng
Âaì Nàông laì thaình phäú låïn nháút åí miãön Trung coï âáöy âuí caïc hãû thäúng
giao thäng caïc loaûi nhæ haìng khäng, caíng biãøn, nàòm trãn quäúc läü chênh bàõc
nam ... laì mäüt thuáûn låi ráút låïn âãø cäng ty thu huït caïc nguäön âáöu vaìo cuîng nhæ
gia tàng saín læåüng âáöu ra, tiãu thuû, phán phäúi âæåüc thuáûn tiãûn.
Hiãûp âënh thæång maû i Viãût - Myî âæåüc kyï kãút ngaìy 13/7/2000 vaì chênh
thæïc coï hiãûu læûc tæì ngaì y 10/ 12/ 2001 âaî måí ra mäüt cå häü i låïn cho cäng ty .
khi hiãûp âënh coï hiãûu læûc, thuãú nháûp kháøu haìng Dãût may vaìo thë træåìng Myî
giaím bçnh quán tæì 40 % - 50 %, tênh caûnh tranh cuía saín pháøm vãö giaï seî âæåüc
tàng lãn âaïng kãø.
Hiãûp âënh thæång maûi Viãût - Myî âæåüc kyï kãút âaî taûo cå häüi thuáûn låüi cho
Viãût Nam qua nháûp täø chæïc thæång maûi thãú giåïi WTO. Vç caïc nguyãn tàõc cuía
hiãûp âënh âæåüc thãú chãú hoïa bàòng cuía WTO. Nãúu nàm tåï i chuïng ta gia nháûp
âæåüc WTO thç haûn ngaûch giæîa caïc thaình viãn WTO bë xoïa boí, âáy laì cå häüi
giaình cho Dãût may noïi chung vaì cäng ty Dãût may 29/3 Âaì Nàông noïi riãng
Tham qua vaìo AFTA caïc saín pháøm seî âæåüc hæåíng thuãú suáút æu âaîi
thaïp hån caí thuãú suáút tåïi huãû quäúc ( MEN) maì caïc næåïc (ASEAN ) daình cho
caïc thaình viãn WTO
Chênh phuí ráút khuyãún khêch vaì häù tråü cho caïc doanh nghiãûp coï haìng hoïa
xuáút kháøu, nàm 2000 cuûc xuïc tiãún thæång maûi ra âåìi daî taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi
cho caïc doanh nghiãûp coï haìng xuáút kháøu thám nháûp vaìo thë træåìng
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
43
1.2/ Nhu ng thach thuc
Cäng ty âang phaíi caûnh tranh gay gàõt våïi caïc saín pháøm Dãût may trãn
caïc thë træåìng khu væûc vaì thãú giåïi. Bãn caûnh næåïc laïng giãöng trung Quäúc laì
næåïc æu thãú hån vãö saín pháø m coï chuíng loaûi vaì giaï er. Caïc næåïc trong khäú i
ASEAN nhæ Thaïi Lan, Philipines, Indonesio laûi laì nhæîng næåïc xuáút kháøu låïn
vãö haìng Dãût may. Âáy laì nhæîng næåïc coï æu thãú hån chuïng ta vãö caïc phuû kiãûn
may cháút læåüng cao, tæû tuïc nguyãn váût liãûu nãn quaï trçnh saín pháø m giaím, bãn
caûnh âoï caïc næåïc naìy coìn coï nhæîng saín pháø m näøi tiãún hån chuïng ta.
Nàng suáút lao âäüng bçnh quán cuía næåïc ta nhçn chung chè bàò ng 2/3 so
våïi mæïc bçnh quán chung cuía caïc næåïc ASEAN. Do hoaût âäüng kyî nàng cuía
ngæåìi lao âäüng chuï ng ta khäng âãöu, cäng nghãû cuía chuïng ta chæa cao, mæïc
tiãu hao coìn låïn, hãû thäú ng cung cáúp âáöu vaìo chæa kiãøm soaït chàût cheî, chi phê
trung gian cao nãn giaï thaình cao laìm giaí m âi khaí nàng caûnh tranh cuía saín
pháøm trãn thë træåìng .
Theo lëch trçnh giaím thuãú quan theo hiãû n dëch vãö æu âaîi thuãú quan coï
hiãûu læûc chung ( CEPT ) cho khu væûc máûu dëch tæû do ASEAN ( ASTA) nhiãöu
màût haìng hiãûn âang baío häü thuãú suáút cao nhæ : såüi 20%, vaíi 40 %, may màûc
50% seî càõt giaím liãn tuûc cuía caïc doanh nghiãûp xuáút kháøu sang caïc næåïc
ASEAN maì ngay caí trãn thë træåìng Viãût Nam .
Viãût Nam chæa chênh thæïc laì thaình viãn cuí a täø chæïc thæång maûi thãú giåïi
WTO nãn khäng âæåüc hæåíng låüi êch tæì hiãûp âënh ATC( Ngrement en textile
and clothing) hiãûp âënh âiãöu chènh viãûc xoïa. Qua ta aïp duûng trong hiãûp âënh
da såü i MFA ( MULTIFIBLE AIE EMENT ). theo hiãûp âënh haìng Dãû t may
ATC, caïc næåïc cäng nghiãûp phaït triãøn nhæ EU, Canada, Myî seî boí dáön haûn
ngaûch nháûp kháøu, haìng Dãût may tæì caïc næåï c thaình viãn WTO theo läü trçnh .
Giai âoaûn 2002 - 2004 seî boí tiãúp âåüt 3 : 18 % ( âåüt 1 laì 16%, âåüt 2 laì 17
% ) haûn ngaûch so våïi nàm 1990 vaì âãún 31/12/2004 seî boí haûn ngaûch coìn laûi.
Âãún âoï nãúu Viãû t Na chæa gia nháûp WTO thç khoï coï âiãöu kiãûn caûnh tranh âäúi
våïi caïc âäúi thuí khaïc trãn thë træåìng .
Nhu cáöu cuía thë træåìng maì vãö haìng Dãût may tæì cháút læåüng cotton vaì
pha cotton laì cao nhæn màût haìng naìy ngaình Dãû t may Âaì Nàô ng saín xuáút âæåüc
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
44
ráút êt. Ngoaìi ra biãøu thuãú nháûp kháøu cuía Myî ráút phæïc taûp vaì tênh theo nhiãöu
kiãøu khaïc nhau .
Viãût Nam bæåïc chán vaìo thë træåìng cháû m hån caïc âäúi thuí caûnh tranh ,
nãn khi thám nháûp vaìo thë træåìng gàûp nhiãö u khoï khàn hån.
2. Djnh huo ng va muc tiêu cua công ty :
Trong nhæîng nàm tåïi cäng ty duy trç mæï c âäü phaït triãøn äøn âënh, âaût
âæåüc kãút quaí saín xuáút kinh doanh theo kãú hoaûch hoàûc væåüc chè tiãu âãö ra.
Äøn âënh vaì dæî væîng thë træåìng hiãûn taûi, têch cæûc tçm kiãúm khaïch haìng,
phaït triãøn måí räüng thë træåìng .
Âáöu tæ quy hoaûch, måí räü ng cäng ty , âáöu tæ thay thãú caïc thiãút bë cuî keïm
cháút læåüng, caíi tiãún maïy moïc phuûc vuû saín xuáút .
Giaí m caïc khoaín chi phê vaì náng cao nàng suáút lao âäüng âãø tàng khaí
nàng caûnh tranh våïi caïc âäúi thuí trãn thë træåìng
II/ Nhu ng kiên nghj nhãm nâng cao kêt qua hoat dông tai chinh
Âãø âæïng væîng trãn thë træåìng âáöy biãún âäüng våï i sæû caûnh tranh gay gàõt
cuía caïc âäúi thuí, âäöng thåìi dæî væîng vai troì chuí âaûo trong ngaình Dãût may vaì
hoaìn thaình thàõng låü i muûc tiãu nàm 2004, bãn caûnh tiãúp tuûc duy trç vaì phaït huy
nhæîng låüi thãú sàôn coï, cäng ty cáön quan tám khàõc phuûc nhæîng màût coìn täön taûi
âoï laì giaím caïc khoaín chi phê cho hoaût âäü ng taìi chênh, giaím caïc khoaín phaíi
thu, vaì náng cao hån næîa doanh säú haìng baïn.
1. Vê chi phi hoa t dông tai chinh :
Quaín lyï chàût cheî moüi nguäö n väú n âáöu tæ, vän vay, âaím baío sæí duûng väún
vaìo hoaût âäüng kinh doanh coï hiãûu quaí. Cäng ty cáön phaíi coï nhæîng biãû phaïp
linh hoaût âãø táûn duû ng nhæî ng khoaín thu nháûp tæì väún trong thåìi gian taû m thåì i
nhaìn räùi, goïp pháön gia tàng caïc khoaín thu nháûp tæì hoaût âäüng taìi chênh
Læûa choün cå cáúu taìi chênh âãø coï sæû phäúi håüp chàût cheî giæuîa väún tæû coï
vaì vay nåü, coìn xem xeït khaí nàng thu låüi nhuáûn vaì mæïc âäü ruíi ro coï thãø gàûp
phaíi. Bãn caûnh âoï cäng ty cáön choün læûa cå cáúu taìi chênh thêch håüp, chuï yï tåïi
muûc tiãu phaït triãøn cuía cuía xê nghiãûp, äøn âënh doanh thu. Dæûa trãn tçnh hçnh
phaït triãøn cuía cäng ty coï doanh thu vaì låüi nhuáûn tæång âäúi äø n âënh thç viãûc sæí
duûng väú n vay coï låüi nhiãöu hån cho cäng ty. Khi âoï hãû säú nåü cao, nãúu tyí suáút
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
45
låüi nhuáû n træåïc thuãú vaì laîi vay cao hån laîi vay seî cho cäng ty mæïc doanh låü i
väún chuí såí hæîu âaût åí mæïc cao.
Âãø giaím thiãúu nhu cáöu väú n cäng ty coï thãø âaût âæåüc thäng qua quaín lyï
täön kho, chênh saïch thæång maûi, khuyãún khêch âáøy nhanh haìng baïn ra, vaì quaín
lyï coï biãûn phaïp têch cæûc âãø thu häöi nhanh caïc khoaín phaíi thu tæì khaïch haìng.
Cäng ty nãn cäú gàõng tçm kiãúm nhæîng nguäön väún taìi tråü tæì bãn ngoaìi, vay caïc
nhaì cung cáúp, yãu cáöu khaïch haìng mua âãø æïng tiãön træåïc ... caïc khoaín nåü naìy
seî giuï p giaí m nhu cáöu väún cuía cäng ty , coï thãm nguäön väún âãø âáöu tæ vaìo saín
xuáút kinh doanh.
Cäng ty nãn coï chênh saïch huy âäüng caïc nguäön dæ thæìa trong cäng ty ,
huy âäüng näüi læûc âãø giaím båït chi phê vaì laîi vay, traí båït nåü vay.
2/ Tãng doanh sô ha ng ba n ra :
Cäng ty cáön tiãúp tuûc duy trç täú t caïc mäúi quan hãû kinh tãú sàôn coï phaït
triãøn cad tioìm kiãúm caïc âäúi taïc måïi âãø âaí m baío, âæåüc säú læåüng haìng baïn ra
âuïng kãú hoaûch våïi mæïc giaï caûnh tranh phuì håüp våïi nhu cáöu, thë hiãúu cuía thë
træåìng bäú trê väún këp thåìi vaì âáöy âuí nháút laì tiãön màût âãø mua nguyãn váût liãûu.
Váûn duûng chênh saïch tiãön thæåí ng âãø khuyãún khêch tàng nàng suáút åí kháu giao
nháûn, váûn chuyãøn, phán loaûi, choü n loüc âoïng goïi haìng hoïa ... nhàòm nhanh
choïng âæa haìng tåïi âëa âiãøm. Tuyãøn duûng cäng nhán coï tay nghãö cao, aïp duûng
cäng nghãû cao vaìo saín xuáú t, caíi tiãún maïy moïc thiãút bë âãø tàng nàng suáú t lao
âäüng, haû giaï thaình saín pháøm , måí räüng chuïng loaûi màût haìng.
Tàng cæåìng cäng taïc quaín lyï baïn haìng cuîng nhæ baïn haìng. Cáön càn cæï
vaoì håüp âäöng kinh tãú âãø tiãún haình täút cäng taïc chuáøn bë. Træåïc khi xuáút haìng
cáön kiãøm tra chàût cheî màût haìng, säú læåüng, quy caïch, pháøm cháút... âãø âaím baío
phuì håüp våïi håüp âäöng âaî kyï, traïnh tçnh traûng khaïch haìng tæì chäúi thanh toaï n,
vaì âaím baío uy tên láu daìi cho cäng ty .
Cäng ty cáön têch cæûc tçm kiãú m, måí räüng thë træåìng tiãu thuû, tuy nhiãn
hoaût âäüng trãn thë træåìng tiãu thuû räüng låïn nãn cäng ty cáön xaïc âënh thë
træåìng muûc tiãu cuía cäng ty âãø coï chênh saïch kinh doanh phuì håüp
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
46
3. Nâng cao hiêu qua cac khoan phai thu:
Nãúu xaïc âënh chênh saïch tên duûng mäüt caïch håüp lyï, nåí räüng tiãu chuáøn
tên duû ng thç seî kêch thêch nhu cáöu, tàng doanh säú, tàng låüi nhuáûn. Bãn caûnh âoï
chi phê gàõn våïi khoaín phaíi thæûc hiãûn cuîng tàng, tàng ruíi ro. Do âoï chênh saïch
tên duûng cáön âæåüc cán nhàõc, xem xeï t træåïc khi thæûc hiãûn. Cäng ty laì doanh
nghiãûp coï quan hãû mua baïn våï i ráú t nhiãö u baûn haìng låïn trong vaì ngoaìi næåïc coï
nguäön haìng däöi daìo, cháút læåüng våïi gaïi caí håüp lyï. Cho nãn cáön thæûc hiãûn chênh
saïch tên duûng thæång maûi håüp lyï, linh âäüng seî thu huït âæåüc nhiãöu khaïch haìng,
laìm gia tàng doanh säú.
Trong nhæîng nàm qua, màût duì säú voì ng quay caïc khoaín phaíi thu tàng
nhæng tyí lãû caïc khoaín phaíi thu trãn doanh thu cuîg tàng lãn, do âoï cäng ty cáön
xem xeït laûi chênh saïch tên duû ng cuía mçnh phuì håüp. Cáön xem xeït caïc váún âãö sau
:
Phán nhoïm khaïch haìng : càn cæï uy tên, khaí nàng thanh toaïn hiãûn taûi,
tênh cháút hoaût âäüng vaì mäi træåìng kinh doanh nhæ laû m phaït, laîi suáút Ngán
haìng âãø phán loaûi khaïch haìng mäüt caïch håüp lyï
Xaïc âënh thåìi haûn tên duûng: âáy laì chè tiãu khaïch haìng ráút quan tám, khi
xaïc âënh thåìi haûn tên duû ng cáön xem xeït quan hãû cuía noï våïi låü i nhuáûn roìng tàng
thãm vaì læåüng väún âáöu tæ tàng thãm âãø chi xê nghiãûp hoaût âäüng bçnh thæåì ng .
Chênh saïch chiãúc kháúu giaím giaï : nhàòm muûc âêch âãø khaïch haìng traí
træåïc tiãön haìng, nhàòm giaím nhu cáöu taìi tråü väún cho âån vë, tàng doanh säú haìng
baïn ra. Tyí lãû chiãúc kháúu bàõt buäüc phaíi låïn hån chi phê cå häü i väún khaïch haìng
baïn ra. Váún âãö quan troüng laì cäng ty cáön thæåìng xuyãn thu tháûp thäng tin vãö
chênh saïch tên duûng cuía caïc âäúi thuí caûnh tranh vãö väún, giaï caí, cháút læåüng haìng
hoïa... âãø âæa ra thåì i haûn tên duûng vaì tyí lãû chiãút kháúu phuì håüp våïi tæì ng âäú i
tæåüng khaïch haìng.
Cäng ty cáön âæa ra nhæîng chênh saïch, biãû n phaïp thu häö i caïc khoaín nåü
maì khaïch haìng âang chiãúm duûng.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
47
KÊ T LUÃ N

Nãön kinh tãú phaït triãøn täúc âäü ngaìy caìng tàng, måí cæía häü i nháûp våïi sæû
caûnh tranh ngaìy caìng gay gàõt cuía thë træåì ng . doanh nghiãûp muäún âæïng væîng
trãn thë træåìng âáöy âuí thæí thaïch áúy vaì phaï t triãøn nhanh nhaûy, nàõm bàõt caïc cå
häüi kinh doanh, âãö ra caïc chênh saïch âuïng âàõn këp thåìi våïi khaí nàng hiãûn coï
cuía doanh nghiãûp.
Phán têch tçnh hçnh taìi chênh cuía doanh nghiãûp laì cäng viãûc hãút sæïc cáön
thiãút khäng chè âäúi våïi nhaì quaín trë doanh nghiãûp. Âãø âæa ra nhæîng quyãút
âënh âuïng âàõn vãö quaín lyï, âiãöu haình hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh hoàûc âáöu
tæ måí räüng quy mä saín xuáút vaìo doanh nghiãûp cuía chuí såí hæîu. Tæìng bæåïc haûn
chãú caïc khaí nàng ruíi ro vaì tæìng bæåïc âæa cäng ty coï vë trê maûnh trong thë
træåìng caûnh tranh .
Qua thåìi gian täút nghiãûp taûi cäng ty Dãût may 29 -3 em âaî cäú gàõng hoüc
hoíi thãm kinh nghiãûm vãö cäng taïc quaín lyï taìi chênh. Âæåüc sæû giuï p âåî táûn tçnh
cuía caïc cä chuï trong ban laînh âaûo cäng ty hiæåïng dáùn, cung cáúp thäng tin
cho em âæåüc hiãøu biãút thãm nhiãöu kiãún thæïc âãø phán têch âãö taìi täút nghiãûp naìy.
Mäüt láön næîa em xin chán thaình caí m ån sæû hæåïng dáù n cuía caïc tháöy cä
giaïo, cuìng caïc cä chuï trong ban laînh âaûo cäng ty Dãût may 29 - 3 âaî giuïp em
hoaìn thaình âãö aïn täút nghiãûp naìy.

Âaì nàông, thaïng 6 nàm 2004
Sinh viãn thæûc hiãûn
Ngä Phuïc Trung

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
48
TAI LIÊU THAM KHAO

1/ Taìi chênh doanh nghiãûp
Nhaì xuáút baín lao âäüng Haì Näü i 2003
Âäöng chuí biãn : DGT.TS : Læu Thë Hæång
TS. Vuî Duy Haìo
2. Phán têch taìi chênh doanh nghiãûp
NXB thäúng kã 1999
3. Giaïo trçnh taìi chênh doanh nghiãûp
Nguyãùn Táún Bçnh
4. Láûp âoüc kiãøm tra vaì phán têch baïo caïo taìi chênh
NXB Taìi chênh 2001
Chuí biãn TS. Nguyãùn Vàn Cäng
5. Baïo caïo taìi chênh cuía Cäng ty dãût may 29-3 nàm 2001, 2003
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
49
LOI MO DÃU

Taìi chênh doanh nghiãûp âoïng vai troì chuí âaûo, ráút quan troüng âäúi våïi doanh
nghiãûp. Mäüt doanh nghiãûp hoaût âäüng coï hiãûu quaí, thaình cäng trong kinh doanh, vaì
doanh nghiãûp thæûc hiãûn täút viãûc täø chæïc quaín lyï vaì giaï m saït mäüt caïch chàût cheî csaïc
doìng taìi chênh luán chuyãøn vaìo doanh nghiãû p ,. Tçnh hçnh taìi chênh doanh nghiãûp
phaín aïnh, phaìn låïn kãút quaí hoaût âäüng saín xuáú t kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Âäöng
thåìi caïc hoaût âäüng taìi chênh cuía doanh nghiãûp cuîng thãø hiãûn tênh nàng âäüng, linh
hoaût vaì trçnh âäü täø chæïc quaín lyï taìi chênh cuía doanh nghiãûp.
Màûc khaïc trong nãön kinh tãú thë træåìng, mäi træåìng kinh doanh caûnh tranh gay
gàõt luän taûo ra nhæîng cå may vaì rè ro tiãö m taìng. Âoìi hoíi doanh nghiãûp phaíi nàõ m bàõt
thäng tin, coï sæû phán têch vaì dæû âoïan chênh xaïc âãø coï thãø táûn duûng nhæîng cå hoüi kinh
doanh , haûn chãú nhæîng ruíi ro vaì thiãût haûi’
Vç vaûy phán têch tçnh hçnh taìi chênh seî giaí m cho caïc nhaì quaín trë nàõ m roî
thæûc traûng taìi chênh cuía doanh nghiãû p, tæì âoï coï biãûn phaïp taïc âäüng thuïc âáøy doanh
nghiãûp caíi tiãún caïc hoaût âäüng täø chæïc quaín lyï saín xuáút kinh doanh nhàòm âaût hiãûu quaí
cao nháút,.
Xuáút phaït tæì táö m quan troüng âoï, qua thåìi gian thæûc táûp taûi Cäng ty dãût may
29-3 em quyãút âënh choün âãö taìi “ PHÃN TICH TINH HINH TAI CHINH TAI
CÔNG TY DÊT MAY 29-3”
Chuyãn âãö gäöm 3 pháön chênh sau:
Pháön I: Lyï luáûn chung vãö taìi chênh doanh nghiãûp
PháönII: Thæûc traûng hoaût âäüng taìi chênh cuía Cäng ty
Pháön III: mäüt säú kiãún nghë nhàò m náng cao hiãûu quaí hoaût âäüng taìi chênh taûi
Cäng ty
Trong quaï trçnh xáy dæûng vaì hoaìn thiãûn âãö taìi em âæåüc sæû hæåïng dáùn táûn tçnh
cuía tháöy giaïo Voî vàn Vang cuìng våïi sæû giuïp âåî cuía caïc cä chuï trong phoìng kinh tãú
taìi chênh cuía Cäng ty âaî taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho em hoaìn thiãûn âãö taìi naìy.
Do thåìi gian, taìi liãûu nghiãn cæï u vaì kiãún thæï c coìn haûn chã, nãn chuyãn âãö
naìy khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït. Kênh mong âæåüc sæû quan tám goïp yï kiãún cuía
caïc cä chuï trong ban quaín lyï Cäng ty âãø âãö taìi âæåüc hoìan thiãûn hån.
Em xin chán thaình caím ån.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
50
MUC LUC
LO I MO DÃ U
NÔ I DUNG
PHÃN I: ..................................................................................................................1
LY LUÃN CHUNG VÊ TAI CHINH DOANH NGHIÊP ....................................1
I. Khai niêm vê dãc diêm cua tai chinh doanh nghiêp..........................................1
1. Khaïi niãûm vãö taìi chênh doanh nghiãûp................................................................1
1.1 Doanh nghiãûp : ...........................................................................................1
1.2 Taìi chênh doanh nghiãûp:..............................................................................1
2. Âàûc âiãøm cuía taìi chênh doanh nghiãûp................................................................2
3. Cå cáúu taìi chênh doanh nghiãûp vaì caïc doìng tiãön................................................2
II Chuc nãng, vai tro va muc dich phân tich tai chinh doanh nghiêp..................5
1. Chæïc nàng cuía taìi chênh doanh nghiãûp:.............................................................5
1.1 Chæïc nàng cuía doanh nghiãûp ......................................................................5
1.2 Phán phäúi thu nháûp bàòng tiãön doanh nghiãûp ................................................6
1.3 Chæïc nàng Giaïm âäúc (hoàûc kiãø m tra ) bàòng tiãön âäúi våïi hoaût âäüng saín xuáút
kinh doanh cuía doanh nghiãûp............................................................................6
2. Vai troì cuía taìi chênh doanh nghiãûp :..................................................................7
3. Muûc âêch phán têch taìi chênh doanh nghiãûp. ......................................................8
III. Vj tri cua tai chinh doanh nghiêp va xcac chí tiêu danh gia tinh hinh tai
chinh cua doanh nghiêp. ........................................................................................9
1. Vë trê cuía taìi chênh doanh nghiãûp trong doanh nghiãûp vaì trong hãû thäúng taìi
chênh næåïc ta ........................................................................................................9
2. Caïc chè tiãu âàûc træng âaïnh giaï tçnh hçnh taìi chênh doanh nghiãûp.................... 10
2.1 Caïc hãû säú khaí nàng thanh toaïn: ................................................................. 11
2.1.1 Coï hãû säú khaí nàng thanh toaïn täøng quaït ................................................. 12
2.1.2 Hãû säú khaí nàng thanh toaïn nåü ngàõn haûn ............................................. 12
2.1.3 Hãû säú khaí nàng thanh toaïn: ................................................................ 12
2.1.4 Hãû säú thanh toaïn nåü daìu haûn .............................................................. 13
2.1.5 Hãû säú nåü phaíi thu vaì nåü phaíi traí. ........................................................ 14
2.1.6 Hãû säú thanh toaïn laîi vay : ................................................................... 14
2.2 Caïc hãû säú phaín aính cå cáúu nguäön väún vaì cå cáúu taìi saín : .......................... 14
2.2.1 cå cáúu nguäún väún : ............................................................................. 14
2.2.2/ Cå cáúu taìi saín :.................................................................................. 15
2.2.3. Tyí suáút tæû taìi tråü TSCÂ..................................................................... 16
2.3 Nhoïm chè tiãu phaín aïnh vãö nàng læûc hoaût âäüng kinh doanh....................... 16
2.3.1 Säú voìng quay haìng täön kho................................................................ 16
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
51
2.3.2 Säú ngaìy mäüt voìng quay haìng täön kho................................................. 16
2.3.3 Voìng quay caïc khoaín phaíi thu ........................................................... 17
2.3.4 Kyì thu tiãön bçnh quán......................................................................... 17
2.3.5 Voìng quay väún læu âäüng.................................................................... 19
2.3.6. Säú ngaìy mäüt voìng quay väún læu âäüng : ............................................. 19
2.3.7 Hiãûu suáút sæí duûng TSCÂ.................................................................... 19
2.4 Chè tiãu phaín aïnh låüi nhuáûn vaì phán phäúi låüi nhuáûn................................. 19
2.4.1 Tyí lãû låüi nhuáûn trãn doanh thu............................................................ 19
2.4.2 Tyí suáút låüi nhuáûn väún kinh doanh ...................................................... 20
2.4.3 Tyí lãû låüi nhuáûn trãn taìi saín................................................................. 20

PHÃN II................................................................................................................ 21
THUC TRANG HOA T DÔ NG TAI CHINH CUA CÔNG TY DÊT MAY 29-3
............................................................................................................................... 21
I. Tinh hinh hoat dông san xuât kinh doanh....................................................... 21
1. Så læåüc quaï trçnh hçnh thaình phaït triãøn cuía Cäng ty dãût may 29-3 ................. 21
2. Chæïc nàng, nhiãûm vuû cuía Cäng ty .................................................................. 22
2.1 Chæïc nàng................................................................................................. 22
2.2 Nhiãûm vuû .................................................................................................. 23
3. Cå cáúu täø chæïc hoaût âäüng cuía Cäng ty............................................................ 23
3.1 Så âäö täø chæïc bäü maïy................................................................................ 23
3.2 Chæïc nàng nhiãûm vuû cuía caïc phoìng ban.................................................... 24
4. Phán têch mäi træåìng hoaût âäüng cuía Cäng ty................................................... 26
4.1 Mäi træåìng vé mä...................................................................................... 26
4.1.1 Mäi træåìng kinh tãú ............................................................................. 26
4.1.2 Mäi træåìng chênh trë - xaî häüi .............................................................. 26
4.1.3 Mäi træåìng tæû nhiãn ........................................................................... 27
4.1.4 Mäi træåìng vàn hoïa xaî häüi ................................................................. 27
4.1.5 caïc yãúu täú cäng nghãû .......................................................................... 28
4.2 Mäi træåìng vi mä...................................................................................... 28
4.2.1 Nhaì cung cáúp ..................................................................................... 28
4.2.2 Khaïch haìng........................................................................................ 29
4.2.3 Âäúi thuí caûnh tranh.............................................................................. 29
2. phán têch caïc hãû säú taìi chênh âàûc træng............................................................ 34
2.1 Hãû säú vãö khaí nàng thanh toaïn.................................................................... 34
2.2. Caïc hãû säú phaín aïnh cå cáúu nguäön väún vaì cå cáúu taìi saín ........................... 35
2.3 Caïc hãû säú vãö phaín aïnh khaí nàng hoaût âäüng ............................................... 36
2.4 Caïc hãû säú khaí nàng sinh låìi....................................................................... 37
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
52
3. Phán têch nguäön väún vaì sæí duûng väún trong nàm 2002 . ................................... 38
4. Âaïnh giaï chung vãö tçnh hçnh taìi chênh taûi cäng ty Dãût may 29 - 3 ................... 40


PHÃN III .............................................................................................................. 42
MÔT SÔ KIÊN NGHJ NHÄM NÃNG CAO HIÊU QUA HOAT DÔNG TAI
CHINH TAI CÔNG TY DÊT MAY 29 - 3......................................................... 42
I/ Nhân djnh tinh hinh chung cua công ty trong thoi gian dên......................... 42
1/ Nhæîng cå häüi vaì thaïch thæïc ............................................................................ 42
1.1/ Nhæîng cå häüi ; ......................................................................................... 42
1.2/ Nhæîng thaïch thæïc.................................................................................... 43
2. Âënh hæåïng vaì muûc tiãu cuía cäng ty :............................................................ 44
II/ Nhung kiên nghj nhãm nâng cao kêt qua hoat dông tai chinh...................... 44
1. Vãö chi phê hoaût âäüng taìi chênh : ...................................................................... 44
2/ Tàng doanh säú haìng baïn ra : ........................................................................... 45
3. Náng cao hiãûu quaí caïc khoaín phaíi thu: .......................................................... 46
KÃÚT LUÁÛN
TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
53

NHÃN XET CUA CO QUAN TÔT NGHIÊ P

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GVHD: Vo Vãn Vang
Svth: Ngô Phuc Trung
Download luận văn miễn phí tại www.luanvan.forumvi.com
54

NHÃN XET CUA GIA O VIÊN HUONG DÃNGenerated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful