CÂU H I RUNG CHUÔNG VÀNG

L p5 Tháng 4 n m 2009

1. Tìm t còn thi u vào câu thành ng sau: Ng i khôn n nói n a ch ng cho ng i ... n a m ng n a lo. A. D i B. Kh . C. Khôn . D. D t 2. Ph n t li n c a n c ta giáp v i các n c: A. Lào, Thái lan, campuchia B. Trung qu c, Lào, Thái lan. C. Lào, Trung qu c, Campuchia. D. Trung qu c , Thái lan, Campuchia. 3. Có 60 bông hoa, trong ó có 12 bông hoa màu h ng, 20 bông màu vàng, 13 bông màu tím và 15 bông màu tr ng , nh v y 1/4 bông hoa có màu: A. H ng B. Vàng C. Tím D. Tr ng 4. Trong s sau, s v a chia h t cho 2, cho 3 và 5 là: A. 29 B. 250 C. 290 D. 270 5. Tên ng i l y thân mình l p l chôn mai: A. Anh B V n àn B. Anh La V n C u. C. Anh Phan ình Giót D. Anh Nguy n Vi t Xuân . 6. B nh lao ph i có th lây qua ng nào? A. Tiêu hoá. B. n u ng C. Hô h p D. Truy n t m sang con. 7. T cái "xanh xao" dùng t màu s c c a i t ng nào? A. Da ng i B. Lá cây còn non C. B u tr i

C 3 v t trên 10. Tính ch t nào không ph i là nhôm A. h i hình l p ph ng ó có th tích b ng bao nhiêu? A. 8 cm D. Bóng èn i n B. Không b axit n mòn. 27cm 9. C. 9cm C.D. Có th kéo thành s i. Không b g D. 8. Ng i sáng l p phong trào ông du? ( Phan B i Châu ) 17 Th c dân pháp chính th c n phát súng xâm l c n c ta vào n m nào âu? ( 1858 . v t nào là ngu n i n? A. Bài th "h t g o làng ta " c a Tr n ng Khoa ra i trong cu c kháng chi n nào? Kháng chi n ch ng Pháp hay M ( M ) 19. Màu tr ng b c B. 6cm B. dây nóng. Di n tích n c nào r ng nh t th gi i? ( LBNga ) 14. Trong các v t d i ây . Ai là ng i i viên thi u niên ti n phong HCM u tiên ( Kim ng ) 20 bài th "H t g o làng ta " c a Tr n ng Khoa tác gi ã dùng i p ng "H t g o làng ta " bao nhiêu l n ho c ? ( M y l n i p ng H t g o làng ta )( 5 l n ) . th p hay cao? ( cao ) 16. Vi t nam có bao nhiêu dân t c? ( 54 ) 15 N c ta có m t dân c bình th ng. Pin D.à n ng ) 18.M t hình l p ph ng có di n tích xung quanh b ng 36 cm. 11. B p i n C. Tháng 4/2009 c n c k ni m l n th m y ngày gi i phóng mi n nam hoàn toàn th ng nh t t n c? ( 30/4/1975 . Chi n d ch nào ã k t th c 21 n m chi n u và hy sinh c a dân t c ta .t n c c th ng nh t ? ( chi n d ch HCM ) 13.30/4/2009 ) 12. lá cây ã già.

m t . i tuy n bóng á qu c gia U21 có bao nhiêu c u th trong sân? ( 11 ) 5. Các t nào dùng chung cho vi c v t rác. Cao su có tính ch t gì c b n nh t? ( àn h i ). ma tuý có tác h i nh th nào ? ( gây nghi n ) 8. Phân bi t t khác trong dãy t sau: M t na . m t huy n.Gang thép c g i chung là gì? ( H p kim ) 12. Trong sinh ho t giao ti p bình th ng v i ng i m c b nh HIV/AIDS có b lây nhi m HIV không ? ( Không ) 11.lai .B u ra i bi u Qu c H i u tiên di n ra ngày tháng n m nào? 9 1946 ) 19. ( t cà mau ) 6.ca trèo sông à c vang lên trong kho ng th i gian nào trong ngày ? ( Ban êm ). Lo i s a nào t t nh t cho tr s sinh ? ( S a m ).. c n cù. B ng là n v ti n t c a n c nào? ( N c Anh ) 4. Nhân v t ng ngôn Trung qu c ã t ng x nu i a n c v ru ng có tên là gì? ( Ngu công ). Trong b c tranh dân gian ám c i chu t . m t b câu? ( Mát na ) 20. Con v t nào gây ra b nh r t xu t huy t ( mu i v n ). Vùng t nào mà d i sông " S u c n m i thuy n " trèo c n " h rình xem hát ". 13. Ti ng àn Ba la . ( Ô nhi m môi tr ng ).RUNG CHUÔNG VÀNG L P 5 1. Thu c lá. 7. Cu c t ng tuy n c . Ông t ng nói: Công danh tr c m t trôi nh n c Nhân ngh a trong lòng ch ng i ph ng ( H i Th ng lâm Ông ). Mu i A-no-phen là con v t trung gian truy n b nh gì cho con ng i? ( S t rét ) 9. tr ng h c ch v c s ( 1 danh t ). 2. 14.àn chu t ã c ng n p cho mèo nh ng v t gì? ( 1 con chim 1 con cá ). trung th c. 3. r i bia. 16. 15.. Tìm t khác trong dãy t sau: Nhân h u. . tr ng h c. Ng i trông coi vi c ch a b nh trong cung vua c g i là gì? ( Ng y ) 17. 18. phóng u b a bãi gây n ào.( Tr ng h c) 3 t còn l i nói v tính ch t con ng i . Cô Ch m trong bài cô Ch m c a tác gi ào V cô c ví v i loài cây gì? ( Cây x ng r ng ). 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful