gi¸o ¸n

ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp - líp 6.

th¸ng

chñ ®iÓm truyÒn thèng nhµ trêng

néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng -Th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi. - Tæ chøc ®éi ngò c¸n bé líp. - Nghe giíi thiÖu vÒ truyÒn thèng cña nhµ trêng. - TËp c¸c bµi h¸t quy ®Þnh. - Nghe giíi thiÖu th B¸c Hå. - LÓ giao íc thi ®ua gi÷a c¸c tæ, c¸ nh©n. - Trao ®æi vÒ kinh nghiÖm häc tËp ë trêng THCS. - Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ. - Nghe giíi thiÖu vÒ ®éi ngò thÇy gi¸o, c« gi¸o trong trêng. - LÔ ®¨ng ký " Th¸ng häc tèt, tuÇn häc tèt ". - Trao ®æi t©m t×nh vµ ca h¸t mõng ngµy 20 \ 11. - Tæ chøc kû niÖm ngµy 20 \ 11. - Héi vui häc tËp. - T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña ®Þa ph¬ng. - Nghe nãi chuyÖn vÒ ngµy 22 \ 12. - Vui v¨n nghÖ. - Tr×nh bµy kÕt qu¶ su tÇmvÒ ca dao, tôc ng÷ vµ nÐt ®Ñp truyÒn thèng quª h¬ng. - T×m hiÓu vÒ g¬ng s¸ng ®¶ng viªn ë quª h¬ng. - Sinh ho¹t v¨n nghÖ mõng ®¶ng mõng
1

9

10

ch¨m ngoan häc giái

11

t«n s träng ®¹o

12 uèng níc nhí nguån

1 vµ 2

mõng ®¶ng mõng xu©n

Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi - Trêng THCS Th«ng T©n

gi¸o ¸n

ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp - líp 6.

xu©n. - Th¶o luËn biÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch rÌn luyÖn ë häc kú II.

3

tiÕn bíc lªn ®oµn

- Ca h¸t vÒ mÑ vµ c« gi¸o. - Nghe giíi thiÖu vÒ ngµy thµnh lËp ®oµn. - T×m hiÓu vÒ g¬ng c¸c anh chÞ ®oµn viªn tiªu biÓu. - Th¶o luËn kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i 263.

4

hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ

- Thi t×m hiÓu cuéc sèng cña thiÕu nhi c¸c níc. - Trß ch¬i hái vµ ®¸p vÒ mét chñ ®Ò toµn cÇu. - V¨n nghÖ ca ngîi vÏ ®Ñp cña quª h¬ng. - Héi vui häc tËp. - Su tÇm c¸c mÈu chuyÖn vÒ thêi niªn thiÕu cña B¸c Hå. - Ca h¸t vÒ B¸c Hå. - Trao ®æi vÒ néi dung 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y. - Ho¹t ®éng vui ch¬i t¹i céng ®ång. - Ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao: Bãng ®¸, cÇu l«ng, thÓ dôc nhÞp ®iÖu. - Ho¹t ®éng v¨n nghÖ. - Ho¹t ®éng th¨m quan du lÞch. - Ho¹t ®éng nh©n ®¹o, tõ thiÖn. - Ho¹t ®éng x· héi kh¸c.

5

b¸c hå kÝnh yªu

6,7, 8

hÌ vui, khoÎ vµ bæ Ých

Thø ngµy th¸ng n¨m 2008
chñ ®iÓm th¸ng 9

Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi - Trêng THCS Th«ng T©n

2

gi¸o ¸n

ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp - líp 6.

truyÒn thèng nhµ trêng Ho¹t ®éng 1. Th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi I. môc tiªu: Gióp häc sinh - HiÓu ®îc néi quy cña nhµ trêng vµ nhiÖm vô n¨m häc míi - Cã ý thøc t«n träng néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi - TÝch cùc rÌn luyÖn , thùc hiÖn tèt néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi. II. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. - Néi quy cña nhµ trêng . - Nh÷ng nhÞªm vô chñ yÕu cña n¨m häc míi mµ häc sinh cÇn biÕt. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. - Nghe giíi thiÖu vÒ néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi. - Trao ®æi th¶o luËn theo líp. - V¨n nghÖ. III. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. - Mét b¶n néi quy cña nhµ trêng. - Mét b¶n ghi nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña n¨m häc - Mét sè bµi h¸t, c©u chuyÖn. b) VÒ tæ chøc. - Gi¸o viªn nªu yªu cÇu, kÕ ho¹ch häc tËp nh÷ng quy ®Þnh néi quy cña nhµ trêng vµ nhiÖm vô n¨m hä míi. chuÈn bÞ mét vµi c©u hái cã liªn quan ®Ó híng dÉn häc sinh th¶o luËn. - Cung cÊp cho häc sinh b¶n néi quy cña trêng ®Ó häc sinh t×m hiÓu tríc khi th¶o luËn. - Cung cÊp cho häc sinh mét bµi h¸t, c©u chuyÖn cña nhµ trêng tríc khi th¶o luËn. IV. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) Nghe giíi thiÖu néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi. Gi¸o viªn giíi thiÖu néi quy cña nhµ trêng ®Ó c¸c em hiÓu dîc nhiÖm vô cña m×nh. Gåm 10 ®iÒu : + Néi quy cña nhµ trêng. + Quy ®Þnh cña líp trùc tuÇn. + Quy ®Þnh cña tæ trùc nhËt. b) Th¶o luËn nhãm. Gi¸o viªn cho häc sinh th¶o luËn theo tæ, mçi tæ ph¸t cho mét b¶n to.
Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi - Trêng THCS Th«ng T©n 3

Thµnh lËp c¸c tæ. .Gi¸o viªn tuyªn d¬ng c¶ líp vÒ tinh thÇn tham gia th¶o luËn. cö chØ.Nh¾c nhë häc sinh n¾m v÷ng néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc ®Ó thùc hiÖn tèt. cã th¸i ®é t«n träng ®éi ngò c¸n bé líp.Trêng THCS Th«ng T©n 4 .VÒ c¸ch thøc lµm viÖc cña ®éi ngò c¸c bé líp. c) Vui v¨n nghÖ.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . kÕt thóc ho¹t ®éng: . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . Thø Ngµy th¸ng Ho¹t ®éng 2 : tæ chøc ®éi ngò c¸n bé líp N¨m 2008 I. .c¸n sù m«n häc. Gi¸o viªn giao cho tæ trëng mçi nhãm mét c©u hái ®Ó c¸c em th¶o luËn. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. Tr×nh bµy v¨n nghÖ bµi h¸t: vui ®Òn trêng. nhãm trong líp. quan hÖ víi b¹n bÌ…).rÌn luyÖn kü n¨ng nhiÖm vô vµ kü n¨ng tham gia c¸c ho¹t ®éng chung cña tËp thÓ. Th¶o luËn xong.vµ ®· cho c¶ líp b×nh bÇu lùa chén. b) h×nh thøc ho¹t ®éng.HiÓu c¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng.c¸c c¸n bé chøc n¨ng.X¸c ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vôcña tõng c¸n bé líp. . c¸ch nãi n¨ng.Gi¸o viªn nghiªn cøu hå s¬ häc sinh hoÆc qua biÓu hiÖn c¸c ®Æc ®iÓm c¸ nh©n mµ gi¸o viªn quan s¸t ®îc h»ng ngµy( vÒ häc hµnh . lùa chän trong ®ã 10 em. Gi¸o viªn cho c¸c em th¶o luËn trong 10 phót sau ®ã yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy yªu cÇu cña m×nh. II.líp 6. Môc tiªu: Gióp häc sinh: .Thèng kª danh s¸ch 10 em®ã.cñ ( hoÆc bÇu )®é ngò c¸n bé líp: líp trëng.nhiÖm vô cña ®éi ngò c¸n bé líp. . . .bíc ®Çu cã ý thøc x©y dùng tËp thÓ líp.h×nh d¸ng.gi¸o viªn tæng kÕt l¹i nh÷ng ý kiÕn nhãm häc sinhnªu nhiÖm vô n¨m häc míi. . . Toµn líp nghe vµ chuÈn bÞ bæ sung ý kiÕn. Cho häc sinh nh¾c l¹i c¸c nhiÖm vô chñ yÕu cña n¨m häc míi. c¸c líp phã. . V. tæ trëng.

IV. b) vÒ tæ chøc . + Tæ trëng: Phô tr¸ch chung vÒ t×nh h×nh kû luËt vµ nÒ nÕp cña tæ.Sau khi ®· bÇu xong.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . III.®iÒu hµnh c¸c c¸n sù m«n häc trong c¸c giê sinh ho¹t 15 phót. .C¸c lo¹i sæ s¸ch ghi chÕp cho c¸n bé líp. . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn . + Líp trëng: phô tr¸ch chung vµ phô tr¸ch nÒ nÕp cña líp. .B¶ng ghi nhiÖm vô cña c¸n bé líp. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .yªu cÇu tæ chøc líp tù qu¶n theo mét c¬ cÊu chÆt chÎ nh»m thu hót®îc nhiÒu häc sinh tham gia vµo ho¹t ®éng tËp thÓ.vui ch¬i + Líp phã lao ®éng : phô tr¸ch ho¹t lao ®éng cña líp . `Líp trëng Líp phã häc tËp ®éng Líp phã v¨n thÓ Líp phã lao C¸c c¸n sù m«n häc Tæ trëng Tæ phã .Gi¸o viªn chñ nhiÖm chuÈn bÞ b¶ng s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc líp.líp 6. + C¸n sù m«n häc: Phô tr¸ch m«n cña m×nh vµ x©y dùng kÕ ho¹chbåi dìng c¸c b¹n häc yÕu. + Líp phã v¨n thÓ: Phô tr¸ch ho¹t ®éng v¨n nghÖ.gi¸o viªn chñ nhiÖm trao nhiÖm vô cho ®éi ngò c¸n bé líp tríc tËp thÓ. + Tæ phã : theo dçi vÒ kÕt qu¶ häc tËp cña tæ ®Ó b¸o c¸o cho líp phã häc tËp hµng tuÇn.tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . + Líp phã häc tËp : theo dâi kÕt qu¶ häc tËp tõng tæ vµ phô tr¸ch c¸c c¸n sù m«n häc.Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Þnh híng vÒ líp. + Môc ®Ých.Trêng THCS Th«ng T©n 5 .Gi¸o viªn chñ nhiÖm dù kiÕn nh©n sù vµ viÕt mét bµng vÒ nhiÖm vô cña c¸n bé líp. .®iÒu hµnh tæ trùc nhËt vÖ sinh.B¶ng s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc líp.

LÊy tinh thÇn xung phong hoÆc ®Ó häc sinh giíi thiÖu .Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt tinh thÇn.vµ c¸c thµnh viªn kh¸c.TruyÒn thèng cña trêng vµ häc tËp.c¶ líp h¸t bµi: líp chóng ta ®oµn kÕt cña nh¹c sü méng l©n V. vµ tªn nh÷ng häc sinh øng cö.®¹i diÖn c¸n bé líp bµy tá quyÕt t©m thùc hiÖntèt nhiÖm vô mµ líp vµ gi¸o viªn chñ nhiÖm ®· dµnh cho. . th¸i ®é tham gia cña tõng häc sinh trong viÖc s¸ng suèt lùa chän ®éi ngò c¸n bé líp vµ yªu cÇu c¸c thµnh viªn trong líp tÝch cùc ñng hé vµ gióp ®ì c¸c b¹n hoµn thµnh nhiÖm vô. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . . . .N¾m ®îc nh÷ng truyÒn thèng c¬ b¶ cña nhµ trêng vµ ý nghÜa cña truyÒn thèng ®ã.Vµi nÐt vÒ lÞch sö h×nh thµnh cña nhµ trêng.X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña häc sinh líp 6 trong viÖc ph¸t huy truyÒn thèng nhµ trêng. kÕt thóc ho¹t ®éng: .Trêng THCS Th«ng T©n 6 .X©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp vµ ho¹t ®éng cña c¸ nh©n vµ líp. .Tr×nh bµy b»ng lêi.§éng viªn ®éi ngò c¸n bé lípcos g¾ng lµm tèt nhiÖm vô ®îc giao. . môc tiªu: Gióp häc sinh: .Gi¸o viªn chñ nhiÖm ghi lªn b¶ng tªn nh÷ng häc sinh®îc líp ®Ò cö. .líp 6. + Giíi thiÖu s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc líp vµ c¸c quan hÖ ho¹t ®éng ®ã.§¹i diÖn häc sinh chóc mõng ®éi ngò c¸n bé líp míi. . II. + Nªu nhiÖm vô cña ®éi ngò c¸n bé líp. rÌn luyÖn ®¹o ®øc. . tuú theo ®Æc ®iÓm cña líp. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng3. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . .Tæ chøc trao nhiÖm vô cho c¸n bé líp.Trao ®æi th¶o luËn. . . Nghe giíi thiÖu vÒ truyÒn thèng nhµ trêng I. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.

N¨m 2004 C«ng nhËn trêng chuÈn quèc gia ®Çu tiªn cña huyÖn hng nguyªn ë cÊp THCS. N¨m 2005 NhËp 2 trêng thfnh trêng THCS Th«ng T©n ®Õn nay.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . .Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ víi c¸c tiÕt môc häc sinh ®· chuÈn bÞ .Tuyªn d¬ng vµ gãp ý phª b×nh ®èi víi viÖc chuÈn bÞvµ tinh thÇn tham gia cñ häc sinh.thµnh tÝch. kÕt thóc ho¹t ®éng: . V. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.Sau khi th¶o lôan xong gi¸o viªn nªu tãm t¸t nh÷ng ý kiÕn häc sinh ®· tr×nh bµy yªu cÇu c¸c thµnh viªn trong líp cïng nhau thi ®ua ®Ó cïng nhau x©y dùng líp tèt. . + KÓ vÒ gêg s¸ng häc tËp cña em NguyÔn v¨n th¾ng.qu¸ tr×nh ph¸t triÓn.C¸c tÊm g¬ng häc giái. N¨m 2003 Trêng ®îc c«ng nhËn ®¬n vÞ v¨n ho¸ cÊp tØnh . b) VÒ tæ chøc.Gi¸o viªn chuÈn bÞ vÒ truyÒn thèng cña trêng nh : c¬ cÊu nhµ trêng.Trêng THCS Th«ng T©n 7 . N¨m 2007 §¹t danh hiÖu l¸ cê ®Çu cña nghµnh GD-§T Hng nguyªn + VÒ gi¸o viªn : Cã ®éi ngò gi¸o viªn giái ®«ng vÒ tÊt c¶ c¸c m«n .sau ®ã giíi thiÖu cho toµn líp biÕt vÒ c¬ cÊu tæ chóa cña trêng. . + Häc tËp : ChÊt lîng häc hfng n¨m t¬ng ®èi cao n¨m 2007 cã 6 em ®¹t danh hiÖu häc sinh giái tØnh. III.líp 6. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 chñ ®iÓm th¸ng 10 Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . + TruyÒn thèng : Tªn trêng ®Çu tiªn lµ trêng THCS §inh b¹t tuþ sau nµy ®æ thµnh trêng THCS Hng Th«ng.NhËn xÐt vÒ nhËn thøc cña häc sinh : häc sinh n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n nµo? Nh÷ng truyÒn thèng nÇãcc em th¶o luËn s«i næi nhÊt? .Vµi nÐt vÒ c¬ cÊu vµ lÞch sö cña trêng. . + C¬ cÊu nhµ trêng : ThÇy hiÖu trëng : NguyÔn quang Xu©n 2 ThÇy phã hiÖu trëng : NguyÓn v¨n §øc Phan h÷u ThËn.Häc sinh cã thÓ trao ®æi xung quanh nh÷ng ®iÒumµ gi¸o viªn vµ c¸c b¹nvfa tr×nh bµy ®Ó hiÓ rá h¬n . . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu lÝ do sinh ho¹t. .Häc sinh tr×nh bµy kÕt qu¶ su tÇm vÒ truyÒn thèng cña trêng. IV.

Trao ®æi .quyÕt t©m häc tèt.Cã th¸i ®é häc tËp ®øng ®¾n. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: .ý nghÜa lêi b¸c d¹y trong th giö häc sinh c¶ níc nh©n ngµy khai gi¶ng n¨m häc ®Çu tiªn cña níc viÖt nam d©n chñ c«ng hoµ th¸ng 9. + B¸c khuyªn häc sinh ph¶i lµm g× ? + Nh÷ng c©u nµo trong th cÇn chó ý nhÊt ? V× sao ? + Suy nghØ vÒ nhiÖm vô häc tËp cña m×nh. .thèng nhÊt kÕ ho¹ch vµ ph©n c«ng . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . + Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh : líp trëng + Ngêi ®äc th :Líp phã häc tËp. . b) VÒ tæ chøc.1945 (trÝch ) .Th b¸c Hå giö cho häc sinh c¶ níc nh©n ngµy khai gi¶ng n¨m häc ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam d©n chñ c«ng hoµth¸ng 9. . . môc tiªu: Gióp häc sinh.Bµi h¸t c©u chuyÖn vÒ B¸c.HiÓu ®îc sù quan t©m ch¨m lo cña b¸c Hå ®èi víi thÕ hÖ trÎ vµ néi dung. rÌn luyÖn tèt theo lêi d¹y cña b¸cHå kÝnh yªu.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .ChuÈn bÞ c©u hái th¶o luËn.Th b¸c giö nghµnh gi¸o dôc ngµy 16-10. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. I. . IV.líp 6. + Ngêi ®iÒu khiÓn v¨n nghÖ: Líp phã v¨n thÓ.? . .ChuÈn bÞ hai bøc th cña b¸c ®Ó ®äc tríc líp.1945 vµ th göi nghµnh gi¸o dôc ngµy 16-10-1968. II.häc giái Ho¹t ®éng1 nghe giíi thiÖu th b¸c . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. . th¶o luËn th B¸c vµ ca h¸t vÒ b¸c Hå kÝnh yªu ). III.Gi¸o viªn chñ nhiÖm híng dÉnc¸n bé líp x©y dùng ch¬ng tr×nhho¹t ®éng ( gåm : Nghe th B¸c. .Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lý do : giíi thiÖu ch¬ng tr×nh lµm viÖc ngêi ®iÒu khiÓn vµ th ký. . th¶o luËn néi dung chÝnh ý nghÜa cña th b¸c. .H¸t tËp thÓ : Ai yªu B¸c Hå chÝ Minh.1968 ( trÝch ). . ch¨m ngoan.Nghe giíi thiÖu hoÆc ®äc th b¸c .Trêng THCS Th«ng T©n 8 .Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.

chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. BiÕt tù qu¶n. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.. biÕt v©ng lêi thÇy gi¸o.häc giái" theo lêi B¸c d¹y.. + Líp trëng giíi thiÖu líp phã häc tËp ®äc th B¸c cho c¶ líp cïng nghe. Cuèi tuÇn c¸c tæ theo dâi tæng hîp vµ b¸o c¸o kÕt qu¶. . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .§¨ng ký vµ giao íc thi ®ua gi÷a c¸c tæ .v. ®oµn kÕt.häc giái" gi÷a c¸c tæ I.Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng "Ch¨m ngoan. trao ®æi nh¸c nhë nh÷ng nhiÖm vôcña häc sinh trong giai ®o¹n hiÖn nay.Trêng THCS Th«ng T©n 9 . II. Mæi tæ ®îc 10 b«ng hoa nhng: + NÕu mét lÇn vi ph¹m khuyÕt ®iÓm th× bÞ trõ mét b«ng hoa ( tuú theo lçi nÆng nhÑ cã thÓ t¨ng thªm ®iÓm trõ ) + NÕu cã mét ®iÓm tèthoÆc thµnh tÝch tèt®îc thëng 2 b«ng hoa.Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 2. gióp ®ì lÉn nhau ®Ó häc tËp tèttheo chØ tiªu ®Ò ra. kÕt thóc ho¹t ®éng: Líp trëng nhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®«ng råi tuyªn bè kÕt thóc. .Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng "Ch¨m ngoan. c« gi¸o".häc giái" cña líp. V. häc giái.ChØ tiªu thi ®ua cña c¸c tæ. III.Tr×nh bµy v¨n nghÖ theo chñ ®Ò "Ch¨m ngoan.häc giái" cña líp. . + GVCN tæng kÕt ý kiÕn. + Líp trëng híng dÉn c¶ lëptao ®æi vÒ néi dung. chØ tiªu thi ®ua "Ch¨m ngoan . th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n vµ quyÕt t©m thi ®ua häc tËp tèt. ý nghÜa cña th B¸c.v. môc tiªu: Gióp HS hiÓu ý nghÜa vµ t¸c dông cña viÖc thi ®ua vµ n¾m v÷ng néi dung. + V¨n nghÖ: Líp phã v¨n nghÖ chØ ®¹o thªm mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.líp 6. .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . Tù x¸c ®Þnh môc ®Ých. Tæ chøc lÓ giao íc thi ®ua gi÷a c¸c tæ. lÔ giao íc thi ®ua "ch¨m ngoan . .

tæ. kÕ ho¹ch. + Ph©n c«ng s¾p xÕp líp.Tæ trëng 3 tæ lÇn lît lªn ký giao íc thi ®ua. C¸n bé v¨n nghÖ giíi thiÖu c¸c ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ ®· chuÈn bÞ.líp 6. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. nhãm.GVCN tuyªn bè lý do.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 3. BiÕt ®îc nh÷ng kinh nghiÖmhäc tËp tèt. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . trao ®æi kinh nghiÖm häc tËp ë cÊp thcs I. II. III. Trao ®æi kinh nghiÖm häc tËp ë trung häc c¬ së. . IV.Trêng THCS Th«ng T©n 10 . b) H×nh thøc ho¹t ®éng. môc tiªu: Gióp häc sinh. .Líp trëng tr×nh bµy ch¬ng tr×nh lµm viÖc. . giíi thiÖu ngêi ®iÒu khiÓn vµ ch¬ng tr×nh lµm viÖc. . chØ tiªu hµnh ®éng "Ch¨m ngoan häc giái" cña líp. b) VÒ tæ chøc. Nghe giíi thiÖu kinh nghiÖm häc tËp Trao ®æi th¶o luËn giao lu. KÕt thóc b»ng bµi h¸t tËp thÓ. Nh¾c nhë c¸ nh©n. V. + Cö ngêi ®iÒu khiÓn chêg tr×nh: Líp trëng.GVCN ghi nhËn vµ ®éng viªn c¶ líp quyÕt t©m thi ®ua vµ thùc hiÖn tèt. tæ thùc hiÖn tèt giao íc thi ®ua.Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ.Th¶o luËn ®Ó ®i dÕn nhÊt trÝ .H¸t tËp thÓ: Líp chóng ta ®oµn kÕt. chuÈn bÞ: Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . Tù tin chñ ®éng häc háivµ vËn dông kiÕn thøc tèt ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc tËp. kÕt thóc ho¹t ®éng: GVCN nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ biÓu d¬ng tinh thÇn tham gia tÝch cùc cña c¸ nh©n. GVCN cïng c¶ líp thèng nhÊt ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ.

kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. . . . kÕt thóc ho¹t ®éng: .C¶m ¬n c¸c anh chÞ b¸o c¸o viªn. IV.Tuyªn bè kÕt thóc. I.Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. .Ph©n c«ng mêi c¸c b¸o c¸o viªn: Cö nghêi ®iÒu khiÓn: líp trëng. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 4. . b) VÒ tæ chøc. a) VÒ ph¬ng tiÖn.C¸c b¶n b¸o c¸o vÒ kinh nghiÖm häc tËp tõng bé m«n.ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng. .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .Gi¸o viªn chñ nghiÖm tªn bè lý do.Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh: + Líp trëng mêi c¸c b¸o cao viªn lªn b¸o c¸o kinh nghiÖm häc tËp ë c¸p THCS. rót ra bµi häc kinh nghiÖm häc tËp tèt ë cÊp THCS. th kÝ:th kÝ líp.V¨n nghÖ. . . vµ th kÝ.H¸t tËp thÓ bµi: tíi líp. + Gi¸o viªn chñ nhiÖm tæng kÕt cuéc th¶o luËn.Trêng THCS Th«ng T©n 11 thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ. . V. môc tiªu: Gióp häc sinh. . cö ngêi ®iÒu kiÓn.Häc sinh suy nghÜ vµ tr¶ lêi c©u hái: V× sao ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p häc tËp? .GVCN ®Ò nghÞ víi c¸c gi¸o viªn bé m«n gÝíi thiÖu hoÆc cö c¸c häc sinh kinh nghiÖm häc tèt ®Õn trao ®æi víi líp. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . C¸n bé v¨n thÓ lÇn lît giíi thiÖu c¸c tiÕt môc vÒ c¸c tæ. + Trao ®æi th¶o luËn vµ giao lu víi b¸o c¸o viªn.líp 6. tíi trêng. néi dung.B¶n b¸o c¸o vÒ kinh nghiÖm häc tËp cña c¸c b¹n vµ trao ®æi cña gi¸o viªn.GVCN nªu môc ®Ých cña ho¹t ®éng vµ cïng c¶ líp thèng nhÊt trao ®æi ch¬ng tr×nh.

C¸n bé líp tËp hîp c¸c tiÕt môc ®¨ng ký cña c¸c tæ vµ cïng víi gi¸p viªn chñ nhiÖm x©y dùng ch¬ng tr×nh cuéc thi. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . bµi th¬. IV.líp 6. th kÝ. HiÓu rá kh¶ n¨ng v¨n nghÖ cña tæ. ( dïng chÐn gâ. b) VÒ tæ chøc. biÓu d¬ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña líp. phong c¸ch….Trêng THCS Th«ng T©n 12 .Nªu yªu cÇu thi: líp trëng ®äc tiÕt môc cña tæ vµo ph¶i khÈn tr¬ng tham gia. líp trªn c¬ së ®ã x©y dùng phong trµo v¨n nghÖ cña líp. vµ c¸c tiÕt môc ®¹t ®iÓm cao nhÊt. trø¬c líp Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm c«ng khai vµ ghi lªn b¶ng.Nh¹c cô. . cña trêng. Th«ng b¸o c¸ch chÊm ®iÓm.KÕt thóc cuéc thi. .H¸t tËp thÓ: bµi vui ®Õn trêng . chÊt däng. III.Trang phôc: trang phôc theo quy ®Þnh cña ®éi. C¸c bµi h¸t. qu¸ 2 phót bÞ bá qua chÊm o ®iÓm.LËp ban gi¸m kh¶o: líp trëng. V. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. trèng ®¸nh ) . nªu ch¬ng tr×nh thi vµ giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o. Cã th¸i ®é yªu thÝch v¨n nghªi.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. líp phã häc tËp. BiÕt hëng øng vµ ®éng viªn nhau tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ cña líp.tô tin. . c©u chuyÖn.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn chuÈn bÞ tham gia. x©y dùng vÒ biÓu ®iÓm vÒ néi dung. .4 tiÕt môc ) tËp luyÖn tríc. . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . .C¸c tæ häp ®Ó ph©n c«ng chuÈn môc c¸c tiÕt môc dù thi cña tæ ( 3. ý thøc kû luËt cña häc sinh. líp trëng c«ng bè kÕt qu¶ sau khi th kÝ céng tæng hîp.Líp trëng mêi c¸c tiÕt môc ®· ®¨ng kÝ lªn tr×nh diÔn. .®iÖu móa cã néi dung phï hîp víi løa tuæi thiÕu niªn mµ c¸c em ®· biÕt. Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ. líp phã v¨n thÓ. ch©n thµnht«n träng b¹n bÌkhi hä thÓ hiÖn k¶ n¨ng v¨n nghÖ cña m×nh. . kÕt thóc ho¹t ®éng: . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.Líp trëng tuyªn bè lý do.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. . II. .Líp trëng mêi gi¸o viªn ph¸t thëng cho tõng tæ.

. bµi th¬. c©u chuyÖn. .Trêng THCS Th«ng T©n 13 . . môc tiªu: Gióp häc sinh.H¸t tËp thÓ. IV. . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 4.Hµo høng.C¸c tæ häp ®Ó ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c tit môc dù thi cña tæ ( 34 tiªt môc ).C¸n bé v¨n nghÖ tËp hîp c¸c tiÕt môc dù thi cña tæ vµ cïng víi gi¸o viªn chñ nhiÖm x©y dùng ch¬ng tr×nh cuéc thi. b) VÒ tæ chøc. tËp c¸c bµi h¸t quy ®Þnh I.Hoa vµ t¨ng phÈm. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. .Tuyªn bè lý do. C¸c bµi h¸t. luyÖn tËp . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. ®iÖu móa cã néi dung phï hîp vãi løa tuæi thiÕu niªn mµ c¸c em ®· biÕt. nªu ch¬ng tr×nh thi vµ giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o. phÊn khëi cã tr¸ch nhiÖm häc c¸c bµi h¸t quy ®Þnh. cña trêng. giíi thiÖu ®¹i biÓu. . .HiÓu ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i thuéc vµ nhí c¸c bµi h¸t quy ®Þnh cho løa tuæi häc sinh THCS.líp 6.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . III. . x©y dùng biÓu diÔn.Mêi ®¹i biÓu.§éng viªn c¶ líp ph¸t huy kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng vµ sù tÝch cùc th©m gia ho¹t ®éng v¨n nghÖ cña líp. . II. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.LËp ban giam kh¶o. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ. .Cö ngêi ®iÒu khiÓn: líp trëng. .C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.BiÕt c¸ch häc vµ luyÖn tËp c¸c bµi h¸t quy ®Þnh. th kÝ .

môc tiªu: HiÓu ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ truyÒn thèng cña ®éi ngò gi¸o viªn cña trêng ( sè lîng. . tham gia. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . Th«ng c¶m.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt vµ ph¸t thëng . III.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .LÇn lît mêi c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ®· ®¨ng kÝ lªn tr×nh diÔn líp trëng. . . . b) VÒ tæ chøc.Ph©n c«ng .V¨n nghÖ.KÕt thóc cuéc thi. kÕt thóc ho¹t ®éng: . b) H×nh thøc ho¹t ®éng. .Nh÷ng nÐt tiªu biÓu chung vµ riªng cña gi¸o viªn trong trêng . . . tuæi nghÒ. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 chñ ®iÓm th¸ng 11 t«n s träng ®¹o Ho¹t ®éng 1 c¸c thÇi gi¸o . II. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.Giíi thiÖu.Häc sinh hiÓu ®îc biªn chÕ tæ chøc cña nhµ trêng.Nªu yªu cÇu thi vµ c¸ch chÊm ®iÓm . V. ®¸nh gi¸ vÒ tinh thÇn chuÈn bÞ. .Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt.c« gi¸o trêng em I.líp 6.Nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña ®éi ngò gi¸o viªn. ngêi ®iÒu khiÓn ( líp trëng ) c«ng bè kÕt qu¶ . trong trêng. . . . . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. ch¨m häc vµ häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao. kÝnh träng. .Mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ vµ thÇy c« gi¸o.S¬ ®å cña trêng ®Ó giíi thiÖu häc sinh . ý thøc kû luËt.Gi¸o viªn chñ nhiÖm cïng c¶ líp thèng nhÊt ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¹t ®éng.Trao ®æi. thµnh tÝch … ).Trêng THCS Th«ng T©n 14 . biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o chµo hái lÔ phÐp.

tuÇn häc tèt ".Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña th¸ng 11 vµ trong tuÇn cao ®iÓm cña th¸ng ( Tõ ngµy 15 ®Õn th¸ng 20 . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. + Biªn chÕ tæ chøc trêng. nçi buån c¸c thÇi gi¸o.C¸c c¸ nh©n ®¨ng ký thi ®ua thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp.TuÇn häc tèt ".H¸t tËp thÓ bµi bôi phÊn.Líp trëng tãm t¾t ý kiÕn cña líp vµ høa . + Gi÷ g×n trËt tù tèt tÊt c¶ c¸c giê häc .líp 6. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n… . .11 ). gi¸o viªn trÎ nhÊt. + Ngêi ®iÒu khiÓn : líp trëng. tuæi nghÒ.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . môc tiªu: Gióp häc sinh . 15 .Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lý do vµ ngêi ®iÒu khiÓn. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . c« gi¸o. thi ®ua chØ tiªu thi ®ua cña " Th¸ng häc tèt . . c« gi¸o V. Tuæi ®êi. vµ cã kÕt qu¶ cao. + Häc tËp nghiªm tóc .Trêng THCS Th«ng T©n Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 lÔ ®¨ng ký thi ®ua " Th¸ng häc tèt . . kÕt thóc ho¹t ®éng: . + Gi¸o viªn chñ nhiÖm giíi thiÖu vÒ c¸c thÇy c« gi¸o trong trêng.C¸c tæ ®¨ng ký thi ®ua .C¶m ¬n gi¸o viªn chñ nhiÖm. . HiÓu ®îc môc ®Ých ý nghÜa vµ n¾m v÷ng néi dung.Tõng häc sinh ph¸t biÓu. IV.Líp trëng tuyªn bè kÕt thóc ho¹t ®éng. + Cïng chia sÏ niÒm vui. + §Æc ®iÓm cña gi¸o viªn trêng. I. Tù gi¸c vµ quyÕt t©m häc tèt ®Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n c¸c thÇy gi¸o. . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . . gi¸o viªn d¹y l©u n¨m nhÊt ë trêng .V¨n nghÖ. . . c« gi¸o. Thµnh tÝch næi bËt.Gi¸o viªn chñ nhiÖm giíi thiÖu ®éi nghò c¸c thÇy gi¸o. II. Ho¹t ®éng 2.

Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . .líp 6.B¶n ®¨ng ký thi ®ua cña tæ. ghi nhËn quyÕt t©m thi ®u¨ vµ ®éng viªn c¶ líp thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh ®éng cña líp. Ph©n c«ng . kÕ ho¹ch ho¹t ®éng.Tuyªn bè lý do: Giíi thiÖu ngêi ®iÒu khiÓn vµ th ký.x©y dùng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp thèng nhÊt.Mét sè c¸ nh©n lªn ®äc ®¨ng thi ®ua cña líp m×nh. .B¶n ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp.Híng dÉn c¸c tæ trëng viÕt b¶n ®¨ng ký thi ®ua. . kÕt thóc ho¹t ®éng: Líp trëng tuyªn bè kªt thóc ho¹t ®éng.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . V.Gi¸o viªn chñ nhiÖm lªn ph¸t biÓu ý kiÕn.H¸t. . b) VÒ tæ chøc.Mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ.Líp phã häc tËp ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh.Líp trëng ph¸t ®éng thi ®ua. . . . ng©m th¬.Mêi ®¹i biÓu vµ ngêi lµm th ký cho ho¹t ®éng. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. . kÓ chuyÖn … III.H¸t tËp thÓ . Sau ®ã nªu l¹i c¸c chØ tiªu.Híng dÉn häc sinh viÕt ®¨ng ký thi ®ua .Gi¸o viªn chñ nhiÖm häp víi c¸n bé líp.Mçi häc sinh vµ mçi tæ chuÈn bÞ mét tiÕt môc v¨n nghÖ theo chñ ®Ò. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. . c¸ nh©n.LÔ ®¨ng ký thi ®ua . . . .Líp trëng tr×nh bµy ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp ®Ó chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam. . .C¶ líp h¸t bµi chóng ta ®oµn kÕt. . . biÖn ph¸p cho c¶ líp th¶o luËn ®Ó nhÊt trÝ.Trêng THCS Th«ng T©n 16 . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: .Tõng tæ tríng lªn ®äc b¶n ®¨ng ký thi ®ua. IV. . ®Ò nghÞ c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ hëng íng nhiÖt t×nh . . .Líp trëng viÕt vµ tr×nh b¶ytíc líp vµ ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp.

tôc ng÷. ch¨m ngoan. + Yªu cÇu mäi ngêi xung quanh lªn h¸i hoa.B¹n hiÓu g× vÒ ngµy 20 . + B¹n lªn h¸i hoa tù më ra ®äc vµ tr¶ lêi . . Héi ý c¸n bé líp ®Ó thèng nhÊt néi dung. I.Trêng THCS Th«ng T©n 17 . ®è vui th«ng qua h×nh thøc bµi h¸t d©n chñ. Ho¹t ®éng 3.Su tÇm. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. c« gi¸o ®èi víi sù trëng thµnh cña b¹n vµ ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi nh thÕ nµo? .líp 6. vµ truyÒn thèng t«n s träng ®¹o. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 nhí c«ng ¬n c¸c thÇy gi¸o . nh÷ng kû niÖm s©u s¾c vÒ m×nh vÒ t×nh c¶m thÇy trß. . c« gi¸o ®èi víi sù trëng thµnh cña mçi häc sinh nãi riªng vµ ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi nãi chung . II. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . bµi th¬ vÒ t×nh c¶m thÇy trß vµ vÒ nh÷ng g¬ng thÇy gi¸o. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. c©u chuyÖn bµi h¸t. kÓ chuyÖn t©m t×nh. Trao ®æi.C¸c c©u hái VÝ dô: . . Líp trëng ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh.c« gi¸o.Tuyªn bè lý do vµ giíi thiÖu ®¹i biÓu.B¹n hiÓu c«ng lao c¸c thÇy giao. V. c« gi¸o tiªu biÓu.Nh÷ng bµi h¸t bµi th¬. . lÔ phÐp.BiÕn ¬n s©u s¾c vµ kÝnh träng c¸c thÇy gi¸o. c« gaÝo .c« gi¸o. + C¸c b¹n kh¸c bæ sung tranh luËn. t×m hiÓu c¸c c©u ca dao. III.Nh÷ng kû niÖm s©u s¾c vÒ t×nh c¶m thÇy trß . IV. . môc tiªu: Gióp häc sinh . . HiÓu c«ng lao cña thÇy gi¸o. + Ngêi ®iÒu khiÓn nªu kÕt luËn vµ nªu ®¸p ¸n. c©u chuyÖn c¶m ®éng. c« gi¸o. häc giái ®Ó ®Òn ®¾p c«ng ¬n c¸c thÇy gi¸o . .c©u danh ng«n vÒ t×nh c¶m thÇy trß.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .C«ng lao cña c¸c thÇy gi¸o. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . ca h¸t.BiÕt øng xö.H¸t tËp thÓ.11 ? b) VÒ tæ chøc. .

. c« gi¸o.V¨n nghÖ chµo mõng ngµy 20 . môc tiªu: Gióp häc sinh. . kÓ chuyÖn vÒ chñ ®Ò c«ng ¬n cña c¸c thÇy gi¸o. . c«. KÝnh träng.Chóa mõng vµ tÆng hoa c¸c thÇy gi¸o.c« gi¸o hoÆc chuÈn bÞ c©u hái ®Ó giao lu víi thÇy. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. b) VÒ tæ chøc.Thèng nhÊt ch¬ng tr×nh hµnh ®éng . c« gi¸o vµ thùc hiÖn tèt yªu cÇu gi¸o dôc cña nhµ trêng. c«ng Mêi ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn.Mçi häc sinh chuÈn bÞ nh÷ng kû niÖm cña m×nh ®èi víi c¸c thÇy gi¸o. Ho¹t ®éng 4 Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 chóc mõng c¸c thÇy gi¸o.líp 6. Chóc søc khÎo vµ nh¾c nhë c¸c bËn häc tËp tèt ®Ó ®Òn ®¸p ¬n c¸c thÇy gi¸o. häc h¸t. Chuc mõng tÆng hoa. c« gi¸o vµ t«n vinh nhµ gi¸o. .T©m sù vÒ t×nh c¶m thÇy trß. II.Trêng THCS Th«ng T©n 18 . biÕt ¬n c¸c thÇy gi¸o. .ý nghÜa ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 .Líp trëng chuÈn bÞ lêi chµo mõng. .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . . c« gi¸o. c« gi¸o. kÓ chuyÖn. HiÓu ý nghÜa ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20 -11.Híng dÉn c¶ líp su tÇm. c« gi¸o.vµ t×nh c¶m thÇy trß.t©m sù. vµ c¸c ®¹i biÓu. c« gi¸o . .11 . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . b) H×nh thøc ho¹t ®éng. giao lu vui vÎ. . III. . . ca h¸t.ChuÈn bÞ v¨n nghÖ . ng©m th¬.Cã nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ thÓ hiÖn sù biÕt ¬n c¸c thÇy gi¸o .Cö ngêi ®äc lêi chµo chóc mõng vµ tÆng hoa . th©n mËtt gi÷a gi¸o viªn vµ häc viªn. .11 .Phèi hîp víi chi héi cha mÑ häc sinh chñan bÞ ý kiÕn chµo mõng vµ hoa. C¶m ¬n vµ chóc søc khÎo c¸c thÇy gi¸o. I. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.

khÎo.Líp trëng ®äc lêi chóc mõng.TÆng hoa c¸c thÇy gi¸o. môc tiªu: Gióp häc sinh «n tËp. .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .líp 6.C¸c bµi to¸n vui.Trêng THCS Th«ng T©n 19 . . bæ sung vµ më réng kiÕn thøc ®· häc trªn líp.Tuyªn bè lý do vµ giíi thiÖu ®¹i biÓu . héi vui häc tËp I.C©u hái «n tËp mét sè m«n ( cã lùa chän. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 chñ ®iÓm th¸ng 12 uèng níc nhí nguån. V. ng¾n gän. + LÇn lît giíi thiÖ v¨n nghÖ ®· chuÈn bÞ KÕt thóc ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ vµ giao lu b»ng mét tiÕt môc v¨n nghÖ tËp thÓ.còng cè. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . RÌn luyÖn t¸c phong chùng ch¹c. c« gi¸o. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. s¸ng t¹o rÌn luyÖn trÝ th«ng minh.c« gi¸o nh©n ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 11 .H¸t tËp thÓ. Chóc c¸c b¹n vui. sóc tÝch ) . cïng trao ®æi kinh nghiÖm vµ ph¬ng ph¸p häc tËp tèt. G©y híng thó häc tËp. c« gi¸o ( nÕu cã ) . . II. kÕt thóc ho¹t ®éng: C¶m ¬n.c¸c c©u ®èi khoa häcvÒ c¸c hiÖn tîng trong ®êi sèng vµ tù nhiªn. tiÕp tôc häc tËp tèt ®Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n c¸c thÇy gi¸o. IV. chóc søc khÎo c¸c thÇy gi¸o.t duy m¹nh l¹c. Ho¹t ®éng 1.Giao lu vµ liªn hoan v¨n nghÖ .

Líp trëng tuyªn bè lý do. . Thi tr¶ lêi c©u hái. V. . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng. . . .NhËn xÐt tinh thÇn vµ ho¹t ®éng cña líp.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . .Líp trëng lÇn lît nªu c©u hái. .Ban giam kh¶o chÊm ®iÓmvµ khi c«ng khai ®iÓm lªn b¶ng . . ph¬ng ph¸p häc tËp tèt .Trao ®æi kinh nghiÖm. líp phã häc tËp.Gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ sè ®iÓm cña tõng tæ . . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.Mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm trao phÇn thëng .Ph©n c«ng c¸c häc sinh kh¸ giái chuÈn bÞ kinh nghiÖm.Häc sinh xung phong tr¶ lêi.Gióa häc sinh suy nghÜ t×m híng gi¶i ®¸p. .B¶ quy íc vÒ thang ®iÓm. . bµi to¸n vui. ph¬ng ph¸p häc tËp.líp 6.ph©n c«ng ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. . c©u ®è liªn quan ®Õn trÝ thøc ®îc häc trªn líp. . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . IV. c©u ®è.«n tËp.Nh÷ng vÊn ®Ò häc sinh tr×nh bµy kh«ng rá. III.Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. . kÕt thóc ho¹t ®éng: .Trêng THCS Th«ng T©n 20 . . .C¸c c©u hái c©u ®è.ngêi dÉn ch¬ng tr×nh cã thÓ xen kÎ mêi mét b¹n nµ ®ã lªn tr×nh bµy kinh nghiÖm. b) VÒ tæ chøc.H¸t tËp thÓ .§¸p ¸n c¸c c©u hái c©u ®è.Cö ban gi¸m kh¶o: líp trëng.mêi gi¸o viªn chñ nhiÖm gióp ®ì. b) Cuéc thi . . . th ký líp.Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Ò nghÞ víi gi¸o viªn bé m«n gióa ®ì chuÈn bÞ c¸c c©u hái liªn quan ®Õn bé m«n.

t×m hiÓu vÒ "truyÒn thèng c¸ch m¹ng quª h¬ng em " III.Cã ý thøc tù hµo vÒ quª h¬ng.Mét sè tit môc v¨n nghÖ.PhÊn. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. V.Trêng THCS Th«ng T©n 21 .Thµnh tùu trong x©y dùng. ngêi dÉn ch¬ng tr×nh cã thÓ tãm t¾t kh¸i qu¸t. b) B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu truyÒn thèng c¸ch m¹ng quª h¬ng em. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) Khëi ®éng.líp 6. I. . giÊy mµu. .Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu néi dung yªu cÇu cña ho¹t ®éng.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . tranh ¶nh.chèng ngo¹i x©m. " TruyÒn thèng c¸ch m¹ng quª h¬ng " vµ mêi ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn. vÒ truyÒn thèng quª h¬ng. . . . trang trÝ. . . IV. chØ nªu bæ sung nh÷ng g× cÇn thiÕt. .Sau khi c¸c tæ b¸o c¸o xong . t×m hiÓu s¸ch b¸o.Nh÷ng bµi ca bµi th¬… viÕt vÒ quª h¬ng. . II.Tuyªn bè lý do vµ giíi thiÖu ®¹i biÓu.C¸c tæ tËp hîp t liÖu. . TruyÒn thèng c¸ch m¹ng quª h¬ng .Gióp häc sinh. b) VÒ tæ chøc. tifm hiÓu vµ tr×nh bµykªt qu¶ su tÇm. Ho¹t ®éng 2. . . ®æi míi cña quª h¬ng em hiÖn nay.BiÕt gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp ®ã.C¸c tæ kh¸c lªn tr×nh bµy: Tr¸nh nh¾c l¹i c¸c t liÖu mµ b¹n ®· nªu. môc tiªu: .Nh÷ng tµi liÖu su tÇm ®îc truyÒn thèng c¸ch m¹ng ë quª h¬ng. . .H¸t tËp thÓ bµi chó bé ®éi ( Nh¹c vµ lêi cña NguyÔn v¨n Tý ).Nh÷ng truyªn thèng kiªn cên bÊt khuÊt trong ®Êu tranh c¸ch m¹ng. . kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Cö ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh. .§¹i diÖn tæ tr×nh bµy kÕt qu¶ su tÇm. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. . hiÓu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng. híng dÉn häc sinh su tÇm.Líp tröng lÇn lît mêi c¸c tæ lªn tr×nh bµy. ®Êt níc th©n yªu tæ quèc.Ph©n c«ng t¸c tæ chøc nh¾c nhë vµ häc tËp t liÖu su tÇm. th¬ ca. truyªn thèng x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h¬ng m×nh. Su tÇm. .

biÕt ph©n tÝch.V¨n nghÖ.RÌn luyÖn kü n¨ng tr×nh bµy: biÕt l¾ng nghe. Néi dung vµ ý nghÜa ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n d©n ViÖt Nam vµ ngµy quèc phßng toµn d©n ( 22 . hái vµ trao ®æi. . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . III.Hái vµ trao ®æi . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 3. .Líp trëng giíi b¸o c¸o viªn ( HS ) ®äc bµi t×m hiÓu cña m×nh.Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lý do. . . gi¸o viªn nhËn xÐt . yªu cÇu mäi häc sinh t×m ®äc tríc tµi liÖu vÒ truyÒn thèng qu©n ®éi vµ lùc lîng vò trang nãi chung. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.Sau khi häc sinh b¸o c¸o xong. . . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: .Nghe nãi chuyÖn.BiÕt ¬n.HiÓu ý nghÜa ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vµ ngµy quèc phßng toµn d©n ( 22 . . b) VÒ tæ chøc. tù hµo vÒ sù trëng thµnh vµ lín m¹nh cña qu©n ®éi còng nh quèc phßng cña ta. s¬ ®å. tæng hîp vµ chän läc th«ng tin. II.12 ) trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc . C¸c chÆng ®êng lÞch sö vÎ vang cña qu©n ®éi vµ lùc lîng vò trang nãi chung. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. . môc tiªu: Gióp häc sinh.B¶n ®å. C¸n sù v¨n nghÖ chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ.C¶m ¬n ®¹i biÓu vµ tuyªn bè kÕt thóc. . tranh ¶nh cã liªn quan. IV. . nghe nãi chuyÖn vÒ ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n viÖt nam I.C¸c t liÖu vÒ truyÒn thèng qu©n ®éi vµ lùc lîng vò trang.líp 6. a ) Nghe nãi chuyÖn . Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng. .Trêng THCS Th«ng T©n 22 .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . .H¸t tËp thÓ.12 ). .Gi¸o viªn nhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.

IV.Häc sinh hái. t×m hiÓu cña häc sinh. phong c¸ch thÓ hiÖn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ vµ tÝnh m¹nh d¹n. C¸n sù v¨n nghÖ ®iÒu khiÓn líp. qua ®ã ®éng viªn vµ ph¸t huy phong trµo v¨n nghÖ cña líp.Häc sinh biÕt vµ hiÓ thªm cqsc bµi h¸t vÒ anh bé ®éi.Gi¸o viªn bæ sung vµ nãi chuyÖn víi häc sinh. BiÓu diÓn v¨n nghÖ cña líp . b) VÒ tæ chøc. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . V.Thªm tù hµo vµ yªu mÕn anh bé ®éi : tù hµo vÒ tuyÒn thèng c¸ch m¹ng cña d©n téc. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 4.Båi dìng kü n¨ng. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.Trêng THCS Th«ng T©n 23 . .Gi¸o viªn chñ nhiÖm yªu cÇu mçi tæ chuÈn bÞ mét tiÕt môc v¨n nghÖ . b ) V¨n nghÖ. ®Êt níc. . vÒ quª hêg ®Êt níc do häc sinh su tÇm hoÆc s¸ng t¸c. H¸t vÒ anh bé ®éi cô hå I.Cö ngêi phô tr¸ch v¨n nghÖ dÉn ch¬ng tr×nh . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .X©y dùng ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng . gi¸o viªn tr¶ lêi vµ lµm rá c¸c ý nghÜa häc sinh cha hiÓu. vÒ tuyÒn thèng c¸ch m¹ng cña quª h¬ng. .líp 6. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.B¶n giíi thiÖu ch¬ng tr×nh.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . môc tiªu: . II. . kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt ý thøc. III. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt kÕt qu¶. yªu cÇu cña líp vç tay khªn b¹n ®Ó t¹o kh«ng khÝ vui vÎ.Nh÷ng tiÕt môc v¨n nghÖ ®· chuÈn bÞ. . V. . tù tin. . . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.Líp trëng nªu lý do vµ giíi thiÖu ®¹i biÓu. bµi th¬…vÒ anh bé ®éi. . . .Sau mçi tiÕt môc ®îc tr×nh diÔn. Nh÷ng bµi h¸t.Líp trëng lÇn lît giíi thiÖu c¸c tiªt môc v¨n nghÖ cña c¸c tæ.

gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .mõng xu©n Môc tiªu. . môc tiªu: Gióp häc sinh. . cña d©n téc. b) VÒ tæ chøc. .Tù hoµ tin tëng ë ®¶ng. ngµy tÕt cña quª h¬ng ®Êt níc qua s¸ch b¸o.líp 6. ChuÈn bÞ ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ vµ cö ngêi ®iÒu khiÓn. 2 .BiÕt gi÷ g×n vµ ph¸t huynh÷ng nÐt ®Ñp tuyÒn thèng quª h¬ng. ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña quª h¬ng ®Êt níc.Nh÷ng phong tôc tËp qu¸n ngµy xu©n. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. Thi tr×nh bµy vµ giíi thiÖu kÕt qu¶ su tÇm. trng bµy. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.Tù hµo vÒ quª h¬ng. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .t×m hiÓu t liÖu tõ c¸c nguån kh¸c nhau: ca dao. `Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 ho¹t ®éng 1 ngµy xu©n vµ nÐt ®Ñp truyÒn thèng I. . t×m hiÓu gi÷a c¸c tæ . mõng ®¶ng . . tôc ng÷. bµi h¸t ®iÖu móa. tËp hîp trang trÝ. ngµy tÕt.Ghi nhí c«ng ¬n cña ®¶ng vµ nh÷ng nÐt ®Ñp trong truyÒn thèng v¨n ho¸ cña quª h¬ng.BiÕt gi÷ g×n.Trêng THCS Th«ng T©n 24 chñ ®Óm trh¸ng 1. . II. .HiÓu nh÷ng phong tôc tËp qu¸n. c©u th¬. s¸ch b¸o.C¸c bµi viÕt vÒ thùc tÕ vµ tõ c¸c chuyÖn ®· ®îc nghe kÓ cã liªn quan ®Õn chñ ®Ò ho¹t ®éng . truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñpcña quª h¬ng cña d©n téc ngµy xu©n. tranh ¶nh vµ qua c¸c truyÖn kÓ… b) H×nh thøc ho¹t ®éng. ca dao.. . Gi¸o viªn chñ nhiÖm híng dÉn häc sinh su tÇm.C¸c t liÖu su tÇm ®îc . bµi h¸t. th¬. III. Ph©n c«ng t¸c tæ trêg ®«n ®èc c¸c tæ viªn su tÇm. cµng thªm yªu vµ g¾n bã quª h¬ng ®Êt níc. . vÒ phong tôc truyÒn thèng tèt ®Ñp.

Nh÷ng truyÒn thèng nçi bËt ë quª h¬ng ? .Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lý do. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐtvµ kÕt thóc ho¹t ®éng. . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 G¬ng s¸ng ®¶ng viªn ë quª h¬ng em I. V. C¸c c©u hái th¶o luËn: .t×m hiÓu vµ tr×nh bµy kÕt qu¶t×m hiÓu ®îc. phÈm chÊt vµ thµnh tÝch cña nh÷ng ®¶ng viªn u tó trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h¬ng.líp 6.Nghe nãi chuyÖn vµ th¶o luËn. .H¸t tËp thÓ. b) Trng bµy vµ su tÇm kÕt qu¶. . II. . . môc tiªu: Gióp häc sinh.Cã lßng tù hµo.T×m hiÓu vÒ cuéc ®êi. IV.B¹n häc tËp ®îc g× ë tÊm viªn ®¶ng viªn ? Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . Ho¹t ®éng 2. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.LÇn lît c¸c tæ cö ®¹i diÖn giíi thiÖu mét c¸ch kh¸i qu¸t.Gi¸m kh¶o chÊm diÓm ghi lªn b¶ng. . . Tæ chøc c¶ líp v¨n nghÖ vui vÎ.truyÒn thèng x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h¬ng. .§¶ng viªn ngi ®· dòng c¶m ®· hy sinhnh thÕ nµo ? t¹i sao ? . C¸c t liÖu vÒ nh÷ng ®¶ng viªn u tó cã nhiÒu ®ãng gãpcho sù nghiÖp c¸ch m¹ng ë quª h¬ng . Thêi gian trng bµy 5 phót . b) H×nh thøc ho¹t ®éng. c) ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ.Trêng THCS Th«ng T©n 25 .TRuyÒn thèng c¸ch m¹ng x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h¬ng . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng.Theo sù híng dÉn cña ngêi ®iiÒu khiÓn.Ban gi¸m kh¶o chÊm. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. . . III. . . c¶m phôc vµ yªu mÕn c¸c ®¶ng viªn u tó.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . .C¸c t liÖu vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng.Cã thÓ su tÇm.G¬ng c¸c ®¶ng viªn u tó.

néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lý do vµ giíi thiÖu ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. ®iÖu móa… ca ngîi ®¶ng. ®Êt níc. môc tiªu: . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . mïa xu©n cña d©n téc. rÌn luyÖn tèt.Trêng THCS Th«ng T©n 26 . IV. Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ. Qu¶n ca tæ chøc cho líp ch¬i trß ch¬i v¨n nghÖ nh " h¸t nèi " " h¸t liªn khóc "… V. ca ngîi quª h¬ng. tõ ®ã ®éng viªn häc sinh phÊn khëi l¹c quan. ngêi ®iÒu khiÓn chèt l¹i nh÷ng ý chÝnh. c) Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ. . C¸n v¨n nghÖ chuÈn bÞ v¨n nghÖ.mõng xu©n I. ca ngîi vÎ ®Ñp mïa xu©n. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng.niÒm tin cña ®¶ng. Gi¸o viªn thåg b¸o cho häc sinh vÒ néi dung. b) VÒ tæ chøc. . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. II. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. b) nghe nãÝ chuyÖn vµ th¶o luËn. Nh÷ng bµi h¸t. h×nh thøc ho¹t ®éng " Nghe nãi vÒ ®¶ng viªn u tó ë ®Þa ph¬ng " Cö líp trëng hoÆc chi ®éi trëng ®iÒu khiÓn. häc tËp tèt.niÒm tù hµo vÒ quª h¬ng ®Êt níc. vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng vµ c¸c ®¶ng viªn u tó …tiªu biÓu cã ®ång chÝ Lª Hång Phong. III.Häc sinh ph¸t huy kh¶ n¨ng v¨n nghÖ cña líp.H¸t tËp thÓ bµi ®¶ng cho ta mïa xu©n. bµi th¬.cñng cè cho häc sinh. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm cã ý kiÕnvµ tæng kÕt buæi ho¹t ®éng.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nãi víi häc sinh vµi nÐt vÒ t×nh h×nh ®Þa ph¬ng.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . . Ho¹t ®éng 3. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Chóng em ca h¸t mõng ®¶ng .líp 6. .Líp trëng nªu tõng c©u hái ®· chuÈn bÞ yªu cÇu c¸c tæ cö ngêi tr¶ lêi.

Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .bµi h¸t. cã ý chÝ quyÕt t©m phÊn ®Êu tiªn bé. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 kÕ ho¹ch rÌn luyÖn phÊn ®Êu trong häc kúII I. th¸i ®é tham gia ho¹t ®éng cña líp vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. c¸c tæ thÓ hiÖn ban gi¸m kh¶o ®¸nh gi¸. .Trêng THCS Th«ng T©n 27 . b) VÒ tæ chøc. .ban gi¸m kh¶o. Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªn yªu cÇu ho¹t ®éng.NhËn xÐt ý thøc.DÉn ch¬ng tr×nh nªn thÓ lÖ cuéc thi gi÷a c¸c tæ mçi c©u hái.Nguõ¬i dÉn ch¬ng tr×nh nªu c©u hái. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . . Nªn h×nh thøc cho c¸c tæ chuÈn bÞ . V. môc tiªu: .TÝch cùc thùc hiÖn c¸c kü n¨ng.C¸c c©u hái thi : + B¹n h·y tr×nh bµy mét bµi h¸t cã 2 tõ " mïa xu©n " + B¹n h·y h¸t mét bµi h¸t cã tõ "§¶ng" ? + B¹n h·y ®äc mét bµi th¬ … .B¶n quy íc vÒ thang ®iÓm cho gi¸m kh¶o. . kÕt thóc ho¹t ®éng: .líp 6. Híng dÉn häc sinh su tÇm c¸c bµi th¬.chÊm ®iÓm. ChuÈn bÞ c¸c c©u hái thi vµ ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn. ®iÖu móa vÒ §¶ng vÒ mïa xu©n. tæ nµo d¬ tay tríc sÏ thÓ hiÖn tiÕt môc cña m×nh.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh: Líp phã v¨n nghÖ. biÖn ph¸p . . kÕ ho¹ch rÒn luyÖn phÊn ®Êu cña líp ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt suèt n¨m häc: . Ho¹t ®éng 4.®iÓm cho ®îc céng c«ng khai ghi lªn b¶ng. c¸c ph¬ng ph¸p häc tËp vµ rÌn luyÖn theo kÕ ho¹ch cña líp. .C«ng bè tæng sè ®iÓm cña c¸c tæ vµ trao phÇn thëng. Cö ban gi¸m kh¶o.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ®· ®îc chuÈn bÞ.Häc sinh hiÓu ®îc néi dung.Gi¸o viªn chñ nhiÖm tuyªn bè lÝ do c«ng bè ngêi ®iÒu khiÓn. IV. kÕ ho¹ch vµ thêi gian tiÕn hµnh cho c¶ líp chÊm.Cã th¸i ®é nghiªm tóc.

néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. . kÕ ho¹ch. Th¶o luËn thèng nhÊt biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch.líp 6.Trêng THCS Th«ng T©n 28 .Líp trëng tiÕp tôc nªu c¸c biÖn ph¸p rÌn luyÖn cña tæ m×nh ( c¸c tæ trëng ) c) ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ. . b) Th¶o luËn biÖn ph¸p. .Líp trëng tæng kÕt th¶o luËn cña líp. b) VÒ tæ chøc.C¸c b¶n kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p phÊn ®Êu cña c¸c tæ. V. II. lÊy biÓu quyÕt. .3 . . .C¸c c©u hái th¶o luËn . .Th ký th«ng qua biªn b¶n.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .Tù hµo vµ t«n träng tæ chøc ®oµn. chñ ®iiÓm th¸ng 3 tiÕn bíc lªn ®oµn. . .H¸t tËp thÓ. Häc sinh hiÓu néi dung ý nghÜa ngµy thµnh lËp ®oµn 26 . IV. x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu phÊn ®Êu cña líp häc kú II. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. .C¸c biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch cô thÓ. Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖcã c¸n sù líp ®iÒu khiÓn . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .1931 vµ nh÷ng nÐt lín vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña ®oµn.Líp trëng nªu c¸c biÖn ph¸pchØ tiªu phÊn ®Êu cña líp trong häc kú II mét c¸ch cô thÓ. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.Nªu lý do vµ yªu cÇu cña ho¹t ®éng.C¸c chØ tiªu cña líp vÒ häc tËp vµ rÌn luyÖn ®¹p ®øc trong häc kú II. kÕt thóc ho¹t ®éng: .B¶n kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p phÊn ®Êu cña líp. .C¸c biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch cô thÓ. III.Gi¸o viªn chñ nhiÖm cè v©n cho c¸n bé líp x©y dùng kÕ ho¹ch. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng. I môc tiªu. . .

. .Cö mét häc sinh nam thay mÆt tÆng cho c« gi¸o. cña c« gi¸o vµ c¸c b¹n n÷ ) Ca h¸t mõng mÑ. . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. cña mÑ.Chóc mõng ngµy 8 .Líp trëng tuyªn bè lý do. lµ ngµy vui cña bµ. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng.tÝch cùc trong häc tËp trong sinh ho¹t tËp thÓ Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 1.Ph©n c«ng líp trëng dÉn ch¬ng tr×nh. . I. .Trêng THCS Th«ng T©n 29 . nãi lêi chóc mõng c« gi¸o. RÌn luyÖn ph«ng c¸ch ®éi viªn thiÕu niªn. II.BiÓu diÔn v¨n nghÖ. vµ giíi thiÖu ®¹i biÓu.Hoa tÆng c« gi¸o.lµ sù t«n träng vµ b×nh ®¼ng nam n÷ trong ®êi sèng x· héi.3.cña c« gi¸o. . b) Chóc mõng.Häc sinh hiÓu ®îc ý nghÜa ngµy 8 . mõng c« lµ ngêi gi÷ g¾m t×nh c¶m sù biÕt ¬n.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu néi dung vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. môc tiªu: .cña mÑ. .B¶n tãm t¾t ý nghÜa ngµy 8 . . . Kªt thóc ho¹t ®éng chóc mõng c¶ líp h¸t ®ång thanhbµi " líp chóng m×nh " Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.Yªu cÇu mçi tæ chuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. . chóng em h¸t mõng mÑ. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.ý nghÜa ngµy 8 -3 .BiÓu diiÔn v¨n nghÖ . Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn.Chóc mõng c¸c c« gi¸o vµ c¸c b¹n n÷. mõng c«.H¸t tËp thÓ.3. lßng kÝnh träng víi bµ.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . . §ai diÖn häc sinh n÷ cã lêi crm ¬n. . IV. Líp trëng. .3 ( la ngµy héi phô n÷ thÕ giíi nãi chung vµ phô n÷ ViÖt Nam nãi riªng. c¸c b¹n gi¸.líp 6. b) VÒ tæ chøc. .víi mÑ. III.

néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.cã lßng tù hµo vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña ®oµn. . .Kh¨n bµn. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn. yªu cÇu cña buæi nãi chuyÖn vµ ®Ò nghÞ mçi häc sinh sau ®ã viÕt mét b¶n thu ho¹ch.Häc sinh hiÓu ý nghÜa ngµy thµnh lËp ®oµn ( 26 . . . v¨n nghÖ… III. nghe nãi chuyÖn ngµy thµnh lËp ®oµn I. . ssc th¬. c) V¨n nghÖ mõng mÑ. II. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng. .líp 6. . môc tiªu: . mõng c«.C¸c truyÒn thèng vÎ vang cña ®oµn. . kÓ chuyÖn… V.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.LÞch sö ngµy thµnh lËp ®oµn.Líp trëng nªu lý do vµ yªu cÇu ho¹t ®éng. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 2.ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ ( ®éi v¨n nghÖ chuÈn bÞ ) IV. C¸n sù v¨n nghÖ ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ bao gåm c¸c tiÕt môch¸t. hái ®¸p. Nghe nãi chuyÖn. . móa. t«n träng tæ chøc ®oµn. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.Trêng THCS Th«ng T©n 30 .Cö líp trëng ®iÒu khiÓn chung.H¸t tËp thÓ.C¸c t liÖu cña b¸o c¸o viªn . b) VÒ tæ chøc. c¸c g¬ng s¸ng ®¶ng viªn tتu biÓ.3 .1931 ) vµ nh÷nh nÐ lín vÒ ch¨ng ®êng lÞch sö vÎ vang cña ®oµn. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp .vµ nhËn xÐt ho¹t ®éng. lä hoa. phÊn b¶ng… .Gi¸o viªn chñ nhiÖmnªu môc ®Ých.

yªu mÕn c¸c anh. Tù hoµ vµ tin yªu ®oµn.Häc sinh cã thÓ hái. b) nghe nãi chuyÖn vµ vÊn ®¸p. rÌn luyÖn theo g¬ng s¸ng ®oµn viªn. nªu c¸c vÊn ®Ò vÒ sù kiÖn. V.líp 6. . biÕt vît khã v¬n lªn. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. h¸t. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 3. c) v¨n nghÖ. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung.Trêng THCS Th«ng T©n 31 . C¸c g¬ng s¸ng ®oµn viªn trong häc tËp lao ®éng. c¸c chÞ ®oµn viªn. C¸c g¬ng s¸ng ®oµn viªn tiªu biÓu g¾n víi c¸c trang sö ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc. C¸n sù v¨n nghÖ ®iÒu khiÓn líp tr×nh bµy mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. môc tiªu: Häc sinh hiÓu nh÷ng nÐt tiªu biÓu vÒ lÞch sö . trang th¬…mµ c¸c em su tÇm C¸c c©u hái vµ ®¸p ¸n.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . bµi h¸t … b) H×nh thøc ho¹t ®éng. Thi kÓ chuyÖn g¬ng s¸ng ®oµnviªn gi÷a c¸c tæ ®äc th¬. . truyÒn thèng vÓ vang cña ®oµn. C¸c g¬ng s¸ng ®oµn viªn trong trêng vµ ë ®Þa ph¬ng c¸c bµi th¬. C¸c c©u chuyÖn.Ngêi ®iÒu khiÓn míi b¸o c¸o viªn nãi chuyÖn. II. kÕt thóc ho¹t ®éng: Líp trëng nh¾c nhë c¸c b¹n vÒ viÕt thu ho¹ch. kÓ chuyÖn … III. G¬ng s¸ng ®oµn viªn I. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . Häc tËp. Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt ®¸nh gi¸.

. + Híng dÉn häc sinh su tÇm. b) VÒ tæ chøc. ý nghÜa cña héi tr¹i 26 . 3 I. . c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸. Gi¸o viªn chñ nhiÖm häp víi c¶ líp. V.Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm vµ ghi lªn b¶ng. nhiÖm vô líp ®îc giao ®Ó tham gia héi tr¹i. b) cuéc thi.Líp trëng tuyªn bè lý do. .Cö ngêi phô tr¸ch v¨n nghÖ.líp 6. Gi¸o viªn chñ nhiÖm héi ý víi c¸n bé líp thèng nhÊt yªu cÇu tæ chøc: .bµn b¹c kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i. v¨n nghÖ … Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . TÝch cùc th¶o luËn.C¸c tæ cö ngêi ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy c©u tr¶ lêi.10. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. . NÕu tæ nµy kh«ng tr¶ lêi ®îc th× tæ kh¸c cã quyÒn tr¶ lêi. Quy íc thang ®iÓm tõ 1 . .H¸t tËp thÓ bµi cïng nh©u ta ®i lªn nh¹c phong nh·. kÕt thóc ho¹t ®éng: . . II.Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng.Ban gi¸m kh¶o vµo vÞ trÝ nªu h×nh thøc thÓ lÖ cuéc thi. chuÈn bÞ tham gia héi tho¹i 26. môc tiªu: Häc sinh hiÓu néi dung. C¸c néi dung. IV.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt vµ kÕt thó ho¹t ®éng. .Cö ban gi¸m kh¶o. . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 4. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) khëi ®éng.Cö líp trëng dÉn ch¬ng tr×nh . . ñng hé ho¹t ®éng héi tr¹i. cã ý thøc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tham gia.Líp trëng mêi c¸c tæ lªn bèc th¨m.Ban gi¸m kh¶o c«ng bè ®iÓm cña tõng tæ.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . H×nh thøc dùng tr¹i. + Th«ng b¸o vÒ chñ ®Ò ho¹t ®éng. C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ. .Trêng THCS Th«ng T©n 32 . t×m hiÓu t liÖu.3 do nhµ trêng tæ chøc. líp trëng nªu xen kÏ mét vµi tit môc v¨n nghÖ .

T«n träng vµ lÞch sù khi giao tiÕp. c¸c c¸ nh©n chuÈn bÞ phÇn viÖc cña m×nh. chñ ®iÓm th¸ng 4 hµo b×nh vµ h÷u nghÞ. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . Héi ý c¸n bé líp.líp 6. B¶n th«ng b¸o cña nhµ trêng vÒ néi quy. kÕt thóc ho¹t ®éng: Th«ng qua ( b»ng biÓu quyÕt ) kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i chÝnh thøc cña líp.Trêng THCS Th«ng T©n 33 .C¸c néi dung ®îc ®a ra th¶o lu©n nh : h×nh thøc dùng tr¹i. tr©n träng nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña d©n téc cña m×nh còng nh cña nh©n lo¹i. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 1. thÓ hiÖn c¸ch øng x÷ cã v¨n ho¸ trong ®êi sèng h»ng ngµy ®Ó cã ®îc bÇu kh«ng khÝ hoµ b×nh vµ th©n thiÖn.IV. RÌn luyÖn c¸c kü n¨ng øng x÷ vµ giao tiÕp cã v¨n ho¸ trong ®êi sèng h»ng ngµy. . b) VÒ tæ chøc. Gi¸o viªn chñ nhiÖm nh¾c nhë c¶ líp cã ý thøc tù gi¸c.C¸c tæ héi ý thèng nhÊt néi dung . I. nghi thøc ®éi… . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: . . V. Cö líp trëng ®iÒu khiÓn líp th¶o luËn néi dung. dù th¶o b¶n kÕ ho¹ch chuÈn bÞ cña líp ®Ó th¶o luËn. c¸c néi dung tham gia . môc tiªu: -Häc sinh hiÓu biÕt hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ lµ mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt cho nh©n lo¹i hiÖn nay ®Ó nh»m ph¸t triÓn x· héi bÒn v÷ng. III. KÕ ho¹ch chuÈn bÞ cña líp. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. kÕ ho¹ch tæ chøc héi tr¹i vµ c¸c c«ng viÖc nhµ trêng yªu cÇu líp tham gia. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. v¨n nghÖ. trß ch¬i. Th¶o luËn kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . kÕ ho¹ch chuÈn bÞ.Thi ®éi rtrëng nÕu dù th¶o kÕ ho¹ch tham gia héi tr¹i. dông cô dùng tr¹i vµ trang trÝ. ho¹t ®éng : thÓ thao.

lùa chän c¸ nh©n vµ nhãm.líp 6. kÕt thóc ho¹t ®éng: .Mät sè bµi h¸t. .Cho häc sinh ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vÒ tinh thÇn.Thi t×m hiÓu v¨n nghÖ cuéc sèng cña thiÕu nhi c¸c níc hoÆc tæ chøc theo h×nh thøc cña hµnh tr×nh v¨n ho¸ .Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn.Trêng THCS Th«ng T©n 34 . . ®iÖu móa. I. . Vµi nÐt vÒ cuéc sèng häc tËp.TÝch cùc tham gia ho¹t ®éng quèc tÕ cña líp trëng vµ cña ®Þa ph¬ng. kiÓm tra vµ nh¾c nhë c¸c b¹n chuÈn bÞ. .Líp trëng tuyªn bè lý do tæ chøc ho¹t ®éng vµ giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. V. bµi viÕt. yªu cÇu còng nh néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng ®Ó gióp häc sinh ®Þnh híng. ý nghÜa cña chñ ®Ò thiÕu nhi c¸c níc lµ b¹n cña chóng ta. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. . t«n träng vµ ®oµn kÕt víi thiÕu nhi quèc tÕ. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. II. Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò. .Tranh ¶nh. vui ch¬i sinh ho¹t cña thiÕu nhi cña mét sè khu vùc .Líp h¸t tËp thÓ.Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn.Th«ng c¶m. . t liÖu vÒ cuéc sèng cña thiÕu nhi. . Híng dÉn häc sinh su tÇm t liÖu.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . IV.V¨n nghÖ xen kÏ. III. b) H×nh thøc ho¹t ®éng. ChuÈn bÞ v¨n nghÖ. . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: .Toµn líp h¸t bµi thiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan. .Häc sinh hiÓu ®îc mét sè ®Æc ®iÓm vÒ cuéc sèng häc tËp vµ vui ch¬i gØai trÝ cña thiÕu nhi mét sè níc. b) VÒ tæ chøc. ý thøc th¸i ®é tham gia cña líp. c©u chuyÖn.Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ thi. môc tiªu: . thiÕu nhi c¸c níc lµ b¹n cña chóng ta. . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . ®Æc biÖt lµ trong khu vùc. nªu râ ®©y lµ mét ho¹t ®éng bæ ich. tranh ¶nh… Híng dÉn c¸n bé líp ®«n ®èc.

®iÖu móa níc b¹n. . . . t×m hiÓu. .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . t liÖu.BiÕt häc tËp vµ cã hµnh vi ®Ñp. . . thÓ hiÖn nhòng nÐt ®Ñp truyÒn thèng v¨n ho¸ cña d©n téc . Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 2. b) trß ch¬i hái ®¸p. II. . néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. III. s¸ch b¸o vÒ níc b¹n.Su tÇm trnh ¶nh. . VÝ dô : mät trong nh÷ng vÊn ®Ò toµn cÇu häc sinh cÇn biÕt nh di s¶n v¨n ho¸.Nh÷nh nÐt trong tuyÒn thèng v¨n ho¸ cña d©n téc m×nh vµ cña c¸c d©n téc kh¸c th«ng qua tranh ¶nh. . .Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng vµ th«ng b¸o ph¸t ®éng toµn líp su tÇm. b) VÒ tæ chøc. .Ph©n c«ng líp trëng ®iÒu khiÓn líp. tiÕn hµnh ho¹t ®éng: a) Giíi thiÖu kÕt qu¶ su tÇm cña tõng tæ. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.líp 6.Vui móa h¸t.Trß ch¬i hái ®¸p vÒ di s¶n v¨n ho¸ . . .Líp trëng tuyªn d¬ng c¸c tæ .Tranh ¶nh. quèc kú. s¸ch b¸o.TËp luyÖn c¸c bµi h¸t.Tæ chøc tr×nh diÔn trang phôc cña mét vµi níc b¶ntong khu vùc. môc tiªu: Häc sinh cã nh÷ng hiªu biÕt vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ cña d©n téc còng nh mét vµi níc kh¸c. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn.Nh÷ng hiÓu biÕt vÒ mÆt x· héinh : tªn níc. . . cã rh¸i ®é tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ h÷u nghÞ cña tËp thÓ.Trêng THCS Th«ng T©n 35 . ®iÖu móa. thñ ®« cña c¸c níc b¹n.C¸c bµi h¸t. s¸ch b¸o.Mçi tæ lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ su tÇm cña tæ m×nh. Cuéc gÆp gì h÷u nghÞ I. IV.Cã t×nh c¶m ch©n thµnh . Chia líp thµnh 2 tæ ( 2 phÝa ) Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .

Nh÷ng kiÕn thøc cña c¸c m«nhäc mµ gi¸o viªn yªu cÇu «n tËp ®Ó chuÈn bÞ cho häc kú II. VËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n vui c¸c c©u ®è khoa häc.líp 6. Nh÷ng häc tËp kinh nghiÖm cã kÕt qu¶ tèt. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Ho¹t ®éng 3. chuÈn bÞ: a) VÒ ph¬ng tiÖn. V. b) VÒ tæ chøc.Trêng THCS Th«ng T©n 36 . c¸c hiÖn tîng tù nhiªn. III. Ph©n c«ng líp trëng ®iÒu khiÓn líp.bªn kia tr¶ lêi vµ ngîc l¹i. Vui v¨n nghÖ. Cã høng thó häc tËp " vui mµ hä. Th¶o luËn. Mçi bªn ®a ra 2 c©u hái . Gi¸o viªn chñ nhiÖm liªn hÖ víi c¸c gi¸o viªn bé m«n ¶o luËn néi dung «n tËp. b) H×nh thøc ho¹t ®éng.t¸c phong m¹nh d¹n tr×nh bµy ý kiªn tríc tËp thÓ.®¸p ¸n. kÕt thóc ho¹t ®éng: . ®ång thêi më réng thªm hiÓu biÕt nh»m bæ sung cho bµi häc trªn líp : t¹o c¬ héi ®Ó häc sinh trao ®ái kinh nghiÖm häc tËp.gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . II. môc tiªu: Häc sinh còng cè vµ kh¾c s©u kiÕn thøc bµi häc. C¸c bµi tham luËn. héi vui häc tËp I. thiÕt thùc phôc vô cho viÖc «n tËp vµ thi cö. Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi . häc mµ vui " Rõn luyÖn kü n¨ng.Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt giê ho¹t ®éng. néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: a) Néi dung. C¸c c©u hái .Toµn líp h¸t bµi " tr¸i ®Êt nµy cña chóng m×nh " .

Cö ban gi¸m kh¶o. . Phæ biÕn tiªu chuÈn ®¸nh gi¸.Líp trëng ®äc c©u hái vµ chØ ®Þnh thµnh viªn c¸c tæ ®øng dËy tr×nh bµy.Ban gi¸m kh¶o ®îc mêi lªn.líp 6.Trêng THCS Th«ng T©n 37 . V.KÕt thóc sinh hot b»ng mét bµi h¸t tËp thÓ.Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. IV. . Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Minh Hoµi .Líp trëng tuyªn bè lý do. kÕt thóc ho¹t ®éng: Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt tinh thÈtham gia cña häc sinh. .gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp . NhËn xÐt kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn cña ban tæ chøc. . tiÕn hµnh ho¹t ®éng: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful