NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: KIỂM TOÁN
(45 tiết – 3 tín chỉ)

I. LOẠI 1 ĐIỂM
Câu 1: Khái niệm kiểm toán? Theo quan điểm hiện đại, phạm vi kiểm toán bao gồm những lĩnh vực nào? Câu 2: Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm tra và kiểm toán? Câu 3: Trình bày nội dung phương pháp khoa học chung? Câu 4: Khi nào kiểm toán viên sử dụng phương pháp sử dụng các thử nghiệm chi tiết?

Câu 5: Trình tự chung khi tiến hành một cuộc kiểm toán?
Câu 6: Tại sao kiểm toán viên phải tôn trọng bí mật về những thông tin liên quan đến khách hàng được kiểm toán? Câu 7: Khái niệm trọng yếu trong kiểm toán? Câu 8: Phân biệt kiểm toán với kiểm tra kế toán?

II. LOẠI 2 ĐIỂM
Câu 1: Hãy nêu các chức năng của kiểm toán? Sản phẩm mà các chức năng của kiểm toán cung cấp là gì? Câu 2: Khái niệm bằng chứng kiểm toán? Các loại bằng chứng kiểm toán? Câu 3: Khái niệm gian lận? Các hình thức gian lận? Câu 4: Khái niệm sai sót? Các hình thức sai sót?

Câu 5: Nội dung công việc khi thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là gì?
Câu 6: Tính độc lập của kiểm toán viên được thể hiện như thế nào? Câu 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến gian lận và sai sót? Câu 8: Bản chất, mục đích, nội dung kiểm toán tuân thủ?

III. LOẠI 3 ĐIỂM

Câu 1: Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ? Câu 2: Trình bày các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ? Câu 3: Trình bày cách thức sử dụng bảng số ngẫu nhiên?

Câu 4: Các yếu tố cơ bản của một báo cáo kiểm toán?
Câu 5: Những mối quan hệ cơ bản của kiểm toán viên?

Câu 6: Trong bước lập kế hoạch thì nội dung nào là quan trọng nhất? tại sao?
Câu 7: Khái niệm trọng yếu? các yếu tố quyết định một chỉ tiêu được coi là trọng yếu? Câu 8: Rủi ro trong kiểm toán? Ảnh hưởng của rủi ro kiểm toán đối với công việc của kiểm toán viên?

IV. LOẠI 4 ĐIỂM
Câu 1: Nêu nội dung phân loại kiểm toán? Câu 2: Nội dung các phương pháp thu thập bằng chứng? Câu 3: Trình bày nội dung phương pháp kỹ thuật điều tra hệ thống? Câu 4: Những đặc điểm cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ?

Câu 5: Có những loại báo cáo kiểm toán nào? Nêu rõ những trường hợp áp dụng
từng loại báo cáo kiểm toán? Câu 6: Những đặc điểm cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán Nhà nước? Câu 7: Trình bày nội dung phương pháp phân tích tổng quát? Câu 8: Kiểm tra đối chiếu sự khớp đúng về số liệu giữa các báo cáo tài chính với nhau?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful