PhÇn 4.

Giíi thiÖu chung vÒ thÕ giíi sèng
Ch¬ng I. ChuyÓn ho¸ vËt chÊt vµ n¨ng lîng A. ChuyÓn ho¸ vËt chÊt vµ n¨ng lîng ë thùc vËt TiÕt 1. Bµi 1 . Trao ®æi níc ë thùc vËt

Ngµy so¹n: 2/9/2007
I. Môc tiªu bµi häc

Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. KiÕn thøc - M« t¶ ®îc qu¸ tr×nh hÊp thô níc ë rÔ vµ qu¸ tr×nh vËn chuyÓn níc ë th©n - Tr×nh bµy ®îc mèi liªn hÖ cÊu tróc cña l«ng hót víi qu¸ tr×nh hÊp thô níc - Tr×nh bµy ®îc c¸c con dêng vËn chuyÓn níc tõ l«ng hót vµo m¹ch gç vµo mach gç cña rÔ, tõ m¹ch gç cña rÔ lªn m¹ch gç cña th©n vµ lªn m¹ch gç cña l¸ 2. Kü n¨ng - RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp, kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. Th¸i ®é hµnh vi - ThÊy râ tÝnh thèng nhÊt gi÷a cÊu tróc vµ chøc n¨ng trong c¸c c¬ quan cña thùc vËt.
II. Ph¬ng tiÖn d¹y häc

1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ H1 phãng to 2. Häc sinh chuÈn bÞ:
III. ph¬ng ph¸p d¹y häc

-

VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi, ho¹t ®éng nhãm

1

IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

1. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. TiÕn tr×nh bµi míi

Ho¹t ®éng d¹y vµ häc

Néi dung bµi häc I. vai trß cña níc vµ nhu cÇu níc ®èi víi thùc vËt

1. Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu vÒ vai trß cña níc vµ nhu cÇu níc ®èi víi thùc vËt lêi c©u hái lÖnh SGK theo gîi ý: - Trong c©y, níc tån t¹i ë mÊy d¹ng ? - Vai trß cña mçi d¹ng tån t¹i ®èi víi c©y - Nhu cÇu níc ®èi víi thùc vËt ? nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. - TT3: GV nhËn xÐt, ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. 2. Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu vÒ qu¸ tr×nh hÊp thô níc ë rÔ

1. C¸c d¹ng níc trong c©y vµ - Níc tù do: - Níc liªn kÕt: 2. Nhu cÇu níc ®ãi víi thùc vËt

- TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ vai trß cña nã.

- TT2: HS th¶o luËn nhãm, kÕt hîp C©y cÇn mét lîng níc rÊt lín

II. qu¸ tr×nh hÊp thô níc ë rÔ

- TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu Môc 1. §Æc ®iÓm cña bé rÔ liªn II SGK kÕt hîp quan s¸t H1.1-1.2-1.3 - quan ®Õn qu¸ tr×nh hÊp 1.4 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: hîp víi chøc n¨ng hÊp thô níc? vµo c©y? thô níc triÓ m¹nh vÒ sè lîng, kÝch thíc - ë rÔ cã hÖ thèng l«ng hót - Chøng minh ®Æc ®iÓm cña rÔ phï - Bé rÔ gåm nhiÒu rÔ lu«n ph¸t - C¸c con ®êng x©m nhËp cña níc vµ diÖn tÝch. - ph©n biÖt hiÖn tîng ø giät vµ hiÖn 2. Con ®êng hÊp thô níc ë tîng rØ nhùa? Hai hiÖn tîng nµy chøng rÔ tá ®iÒu g×? nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. - Thµnh tÕ bµo- gian bµo 3. C¬ chÕ ®Ó dßng níc mét - TT2: HS th¶o luËn nhãm, kÕt hîp - ChÊt nguyªn sinh – kh«ng bµo - TT3: GV nhËn xÐt, ®a ra kÕt luËn chiÒu tõ ®Êt vµo rÔ lªn

2

vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.

th©n - Tõ ®Êt vµo m¹ch gç: ThÈm thÊu - Tõ rÔ lªn th©n: (¸p xuÊt rÔ): HT rØ nhùa vµ HT ø giät

3. Ho¹t ®éng 3. T×m hiÓu vÒ qóa tr×nh vËn chuyÓn níc ë th©n lêi c¸c c©u hái: chuyÓn níc ë th©n? th©n? chuyÓn níc ë th©n? nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.

III. qóa tr×nh vËn chuyÓn níc ë th©n

- TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ 1. §Æc ®iÓm cña con ®êng vËn chuyÓn níc ë th©n. 2. Con ®êng vËn chuyÓn n- Qua m¹ch gç tõ rÔ  l¸ - VËn chuyÓn ngang chuyÓn níc ë th©n - Lùc ®Èy cña rÔ - Lùc trung gian
V. Cñng cè

- §Æc ®iÓm cña con ®êng vËn - Lu«n theo 1 chiÒu tõ rÔ  l¸ - C¸c con ®êng vËn chuyÓn níc ë íc ë th©n - Nªu c¸c c¬ chÕ ®¶m b¶o sù vËn - Qua m¹ch r©y tõ l¸  rÔ - TT2: HS th¶o luËn nhãm, kÕt hîp 3. C¬ chÕ ®¶m b¶o sù vËn - TT3: GV nhËn xÐt, ®a ra kÕt luËn - Lùc hót cña l¸

1. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. Tr¶ lêi c©u hái 4 SGK
VI. Híng dÉn vÒ nhµ

1. Tr¶ lêi c©u hái 1,2,3,5,6 SGK 2. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 2 TiÕt 2. Bµi 2 . Trao ®æi níc ë thùc vËt (TiÕp theo)

Ngµy so¹n: 8/9/2007
I. Môc tiªu bµi häc

Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. KiÕn thøc - Nªu ®îc vai trß cña tho¸t h¬i níc ®èi víi ®êi sèng cña thùc vËt - Tr×nh bµy ®îc c¬ chÕ ®iÒu tiÕt ®é më cña khÝ khæng

3

khuÕch t¸n vµo l¸ c©y. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK 2. Con ®êng tho¸t h¬i níc ë 4 . l¸ . ý nghÜa cña sù tho¸t h¬i + Lîng níc c©y tho¸t vµo khÝ + Vai trß cña qu¸ tr×nh tho¸t trång. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3.Lµ ®éng lùc cña dßng m¹ch gç . ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. T×m hiÓu vÒ tho¸t h¬i níc ë l¸ 2. Ho¹t ®éng 1.. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 1. vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. Bµi 2 3. Bµi 2 C©u 2: C©u hái 3.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp.níc 1.2. ho¹t ®éng nhãm IV.C¸c con ®êng tho¸t h¬i níc ë l¸? . TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc IV. æn ®Þnh tæ chøc líp 2.Qua khÝ khæng . . TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. tho¸t h¬i níc ë l¸ 1.TT3: GV nhËn xÐt. ®a ra kÕt luËn 2. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1.Tr×nh bµy c¬ chÕ ®ãng më lç khÝ? . Kü n¨ng .Tr×nh bµy ®îc c¸c t¸c nh©n ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh tho¸t h¬i níc 2.Tho¸t h¬i níc ®èi víi ®êi sèng cña h¬i níc ®èi víi ®êi sèng c©y . Th¸i ®é hµnh vi HiÓu dîc c¬ së khoa häc cña viÖc tíi tiªu níc hîp lÝ cho c©y II. Häc sinh chuÈn bÞ: III.TT2: HS th¶o luËn nhãm.TT1: GV yªu cÇu HS quan s¸t H 2.3 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: trêng nh thÕ nµo ? c©y trång nh thÕ nµo? . kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.H¹ nhiÖt ®é cña l¸ c©y T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó CO2 .Tho¸t h¬i níc cã vai trß ®èi víi m«i quyÓn: 98% .

më . NhiÖt ®é 4.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ 1. .. C¸c ion kho¸ng 5. 3.TT2: HS th¶o luËn nhãm.TT2: HS th¶o luËn nhãm.Khi tÕ bµo mÊt níc .§óng c¸ch 5 .Nªu ¶nh hëng cña níc vµ ¸nh s¸ng ®Õn qu¸ tr×nh tho¸t h¬i níc . ë ®Þa ph¬ng em hiÖn .TT3: GV nhËn xÐt. . v× sao? . Níc 2. C¬ së khoa häc cña viÖc tíi tiªu hîp lÝ cho c©y trång V.Qua cutin 3. T×m hiÓu vÒ C¬ së khoa häc cña viÖc tíi tiªu hîp lÝ cho c©y trång lêi c¸c c©u hái: cña c©y trång? trång? trång tr×nh tho¸t h¬i níc trång VI. Tíi níc hîp lÝ cho c©y .KÓ tªn c¸c yÕu tè cña m«i trêng ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh tho¸t h¬i níc .§óng lîng hîplÝ cha.§óng lóc nay. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. Ho¹t ®éng 3.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: .Theo em. T×m hiÓu vÒ ¶nh hëng cña ®iÒu kiÖn m«i trêng ®Õn qu¸ tr×nh tho¸t h¬i níc . ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. ¸nh s¸ng 3.TT3: GV nhËn xÐt. viÖc tíi tiªu níc cho c©y trång ®· . Giã . Ho¹t ®éng 2.Khi Tb no níc . . C©n b»ng níc cña c©y .®ãng 2.ThÕ nµo lµ tr¹ng th¸i c©n b»ng níc Qu¸ tr×nh hÊp thô níc vµ qu¸ -ThÕ nµo lµ tíi níc hîp lÝ cho c©ya 2. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. C¬ chÕ ®iÒu chØnh tho¸t h¬i níc . ¶nh hëng cña ®iÒu kiÖn m«i trêng ®Õn qu¸ tr×nh tho¸t h¬i níc 1.

trao ®æi kho¸ng vµ nit¬ ë thùc vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. KiÕn thøc .3.V.LiÖt kª c¸c nguån cung cÊp chÊt dinh dìng cho c©y.M« t¶ ®îc mét sè dÊu hiÖu ®iÓn h×nh cña sù thiÕu mét sè nguyªn tè dinh dìng vµ tr×nh bµy vai trß ®Æc trng nhÊt cña c¸c nguyªn tè dinh dìng chñ yÕu . d¹ng ph©n bãn c©y hÊp thô ®îc 2.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. Th¸i ®é hµnh vi . m«i trêng vµ søc khoÎ con ngêi II.2. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. Tr¶ lêi c©u hái 1. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. mÉu ph©n bãn 2.Nªu ®îc kh¸i niÖm: nguyªn tè dinh dìng thiÕt yÕu. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2.5 SGK VI. Cñng cè 1.BiÕt c¸ch sö dông ph©n bãn hîp lÝ ®èi víi c©y trång. ho¹t ®éng nhãm 6 . SGK 2. nguyªn tè ®¹i lîng vµ vi lîng . Kü n¨ng . ChuÈn bÞ n«i dung bµi 3 TiÕt 3. Häc sinh chuÈn bÞ: III. Tr¶ lêi c©u hái 4. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. Bµi 3 .Ph©n biÖt ®îc 2 c¸ch hÊp thô kho¸ng ë thùc vË: thô ®éng vµ chñ ®éng . Híng dÉn vÒ nhµ 1. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi.

®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. sù hÊp thô c¸c nguyªn tè kho¸ng 1.4: PhiÕu häc tËp II PhiÕu häc tËp I . Nguyªn tè vi lîng 7 .TT1: GV chia nhãm vµ yªu cÇu HS 1.1-3.3: PhiÕu häc tËp I Nhãm 2. Vai trß cña c¸c nguyªn tè kho¸ng ®èi víi thùc vËt .2 SGK vµ hoµn thµnh .Hót b¸m trao ®æi 2. T×m hiÓu vÒ Vai trß cña c¸c nguyªn tè dinh dìng trong c¬ thÓ thùc vËt II SGK kÕt hîp quan s¸t b¶ng 3 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái : . HÊp thô thô ®éng quan s¸t H 3. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2.Hoµ tan vµo rÔ theo dßng níc . Bµi 2 3. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.Qua b¬m (tiªu tèn ATP) Thêi gian: 6 phót Quan s¸t h×nh vµ tr×nh bµy c¸c c¬ chÐ hÊp thô thô ®éng? PhiÕu häc tËp II Thêi gian: 6 phót Quan s¸t h×nh vµ tr×nh bµy c¸c c¬ chÐ hÊp thô chñ ®éng? . Nguyªn tè ®a lîng II. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. Bµi 2 C©u 2: C©u hái 3. T×m hiÓu vÒ sù hÊp thô c¸c nguyªn tè kho¸ng . HÊp thô chñ ®éng .Qua kªnh Pr . . 2. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ cö ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.TT3: GV nhËn xÐt.Ph©n biÖt nguyªn tè vi lîng vµ 2.KhuÕch t¸n phiÕu häc tËp. Ho¹t ®éng 2. Ho¹t ®éng 1. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. Nhãm 1.TT2: HS th¶o luËn nhãm. æn ®Þnh tæ chøc líp 2.IV.TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu Môc 1.

trao ®æi kho¸ng vµ nit¬ ë thùc vËt (TiÕp theo) Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Th¸i ®é hµnh vi .KÓ tªn c¸c nguyªn tè vi lîng vµ ®¹i lîng thêng gÆp . Híng dÉn vÒ nhµ 1. Kü n¨ng . Bµi 4 .DÊu hiÖu thiÕu c¸c nguyªn tè dinh dìng (b¶ng 3) .3. .nguyªn tè ®¹i lîng.6 SGK 2.BiÕt c¸ch sö dông ph©n bãn hîp lÝ.TT3: GV nhËn xÐt. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.Tr×nh bµy ®îc c¸c qu¸ tr×nh ®ång ho¸ nit¬ trong m« thùc vËt 2. KiÕn thøc . nhÊt lµ ph©n ®¹m ®èi víi c©y trång. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 4 TiÕt 4.5 SGK VI. V.Nªu ®îc vai trß sinh lÝ cña nit¬ . kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3.Vai trß cña c¸c nguyªn tè dinh dìng (B¶ng 3) . ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. . Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. Tr¶ lêi c©u hái 4.2. Tr¶ lêi c©u hái 1.TT2: HS th¶o luËn nhãm. Cñng cè B¶ng 3 (Trang 20) 1. m«i trêng vµ søc khoÎ con ngêi 8 .

mÉu ph©n bãn. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc III. Axit Nuclªic.Qt cè ®Þnh nit¬ . Qu¸ tr×nh khö nitrat 9 . T×m hiÓu vÒ qu¸ tr×nh ®ång ho¸ nit¬ trong m« thùc vËt II.TT2: HS th¶o luËn nhãm. ®a ra kÕt luËn lôc.Ph©n bãn + Vai trß chung: + Vai trß cÊu tróc ph©n tö Pr. vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. Vai trß cña nit¬ . vai trß cña nit¬ ®èi víi thùc vËt 1. T×m hiÓu vÒ vai trß cña nguyªn tè nit¬ SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: thùc vËt? trång cÊu tróc ®èi víi c©y trång ®iÒu tiÕt ®èi víi c©y trång nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. diÖp + Vai trß ®iÒu tiÕt .KÓ tªn c¸c nguån cung cÊp nit¬ cho . ho¹t ®éng nhãm IV.ph©n ®¹mph©n chuång 2. ATP 2.V× sao nãi nguyªn tè nit¬ cã vai trß 2.Ph©n gi¶i nit¬ h÷u c¬ trong . Bµi 3 3.Lµ thµnh phÇn cÊu t¹o cña Prenzim. Nguån nit¬ cho c©y . Ho¹t ®éng 1. qu¸ tr×nh ®ång ho¸ nit¬ trong m« thùc vËt .V× sao nãi nguyªn tè nit¬ cã vai trß . kÕt hîp . ATP 1. c«enzim. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 1. Häc sinh chuÈn bÞ: III.Nguån vËt lÝ – ho¸ häc . . Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1.Vai trß chung cña nit¬ ®èi víi c©y ®Êt . æn ®Þnh tæ chøc líp 2. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. Ho¹t ®éng 2.Gióp c©y ST-PT b×nh thêng .TT3: GV nhËn xÐt. Bµi 3 C©u 2: C©u hái 2.Tham gia cÊu t¹o nªn c¸c .II.TT1: GV yªu cÇu HS quan s¸t H5 1.

.KÓ tªn c¸c con ®êng ®ång ho¸ NH3 . Híng dÉn vÒ nhµ 1. 2. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 6 TiÕt 5. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. V. Bµi 5 . trao ®æi kho¸ng vµ nit¬ ë thùc vËt (TiÕp theo) Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.TT3: GV nhËn xÐt.ChuyÓn vÞ amin . KiÕn thøc .ThÕ nµo lµ qu¸ tr×nh khö nitrat.3 SGK 2. Kü n¨ng 10 .Nªu ®îc c¸c biÖn ph¸p bãn ph©n hîp lÝ cho c©y trång 2.2. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.Tr×nh bµy ®îc ¶nh hëng c¸c nh©n tè m«i trêng ®Õn qu¸ tr×nh trao ®æi kho¸ng vµ nit¬ ë thùc vËt .Víi mçi con ®êng h·y viÕt mét s¬ .Amin ho¸ trùc tiÕp . ®å vÝ dô. Qu¸ tr×nh ®ång ho¸ NH3 ViÕt s¬ ®å khö nitrat trong m« thùc vËt. Tr¶ lêi c©u hái 4.TT2: HS th¶o luËn nhãm.5 SGK VI. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh cÇn ph¶i: 1.. Tr¶ lêi c©u hái 1. .Nªu ý nghÜa cña con ®êng h×nh thµnh amit? .TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu Môc ChuyÓn ho¸ NO-3 thµnh NH3 II SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: . Cñng cè trong c©y .H×nh thµnh amit 1.

TT2: HS th¶o luËn nhãm. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2.. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. bãn ph©n hîp lÝ cho c©y trång 5. ho¹t ®éng nhãm IV. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3.Tr×nh bµy ¶nh hëng cña tõng yÕu tè ®Õn qu¸ tr×nh trao ®æi kho¸ng vµ nit¬? . ¸nh s¸ng 2.3. T×m hiÓu vÒ bãn ph©n hîp lÝ cho c©y trång IV.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. Th¸i ®é hµnh vi . §é Èm ®Êt ëng ®Õn qu¸ tr×nh trao ®æi kho¸ng 4. . T×m hiÓu vÒ ¶nh hëng c¸c nh©n tè m«i trêng ®Õn qu¸ tr×nh trao ®æi kho¸ng vµ nit¬ lêi c¸c c©u hái: . kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.KÓ tªn c¸c yÕu tè m«i trêng ¶nh h. 2. Ho¹t ®éng 2. nhÊt lµ ph©n ®¹m ®èi víi c©y trång. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. 2. ¶nh hëng c¸c nh©n tè m«i trêng ®Õn qu¸ tr×nh trao ®æi kho¸ng vµ nit¬ 1. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc III.TT3: GV nhËn xÐt. m«i trêng vµ søc khoÎ con ngêi II. Bµi 4 3. §é tho¸ng khÝ 11 . Ho¹t ®éng 1. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. Häc sinh chuÈn bÞ: III. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK.BiÕt c¸ch sö dông ph©n bãn hîp lÝ. NhiÖt ®é . §é pH cóa ®Êt vµ nit¬? .TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ 1. Bµi 4 C©u 2: C©u hái 4.

Dùa vµo tõng giai ®o¹n ph¸t vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. kÕt hîp .TT2: HS th¶o luËn nhãm.ThÕ nµo lµ bãn ph©n hîp lÝ. thêi kú sinh trëng.2. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 6 TiÕt 6. Tr¶ lêi c©u hái 1. Cñng cè 1. KiÕn thøc . Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. triÓn V. Kü n¨ng 12 .Bãn cho rÔ .NhËn biÕt ®îc sù hiÖn diÖn cña c¸c nguyªn tè kho¸ng trong tro thùc vËt .Dùa vµo tõng lo¹i c©y .. C¸c ph¬ng ph¸p bãn .KÓ tªn c¸c ph¬ng ph¸p bãn ph©n.T¸c h¹i cña viÖ sö dông ph©n bãn kh«ng hîp lÝ ®èi víi m«i trêng 2. thùc hµnh: tho¸t h¬i níc vµ bèi trÝ thÝ nghiÖm vÒ ph©n bãn Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Bãn ph©n hîp lÝ vµ n¨ng II SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: suÊt c©y trång .Bãn cho l¸ nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. Bµi 6 . Híng dÉn vÒ nhµ 1. 3.TT3: GV nhËn xÐt. SGK 2. ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai .Bãn ®óng lo¹i ph©n em ë ®Þa ph¬ng em hiÖn nay bo¸n . ®a ra kÕt luËn .TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu Môc 1. còng nh ph©n .Bãn theo nhu cÇu cña gièng.3.VÏ ®îc h×nh d¹ng cña tinh thÓ muèi kho¸ng ®· ph¸t hiÖn 2. Lo¹i ph©n bãn . theo .5 SGK VI.Sö dông giÊy c«ban clorua ®Ó ph¸t hiÖn tèc ®é tho¸t h¬i níc kh¸c nhau ë 2 mÆt l¸ . Tr¶ lêi c©u hái 4. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2.§ñ sè lîng vµ tØ lÖ dinh dìng ph©n cho c©y trång ®· hîp lÝ cha? ph¬ng ph¸p nµo lµ hiÖu qu¶ nhÊt .

4: Néi dung 2 13 . Ho¹t ®éng 2.RÌn luyÖn kü n¨ng lµm viÖc ®éc lËp.ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hµnh II..TÝnh cÈn thËn. TiÕn tr×nh bµi míi a. Bµi 5 2. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. tæ chøc nhãm 3. Giíi thiÖu n«i dung bµi thùc hµnh • §o cêng ®é tho¸t h¬i níc b»ng ph¬ng ph¸p c©n nhanh • ThÝ nghiÖm vÒ c¸c lo¹i ph©n ho¸ häc chÝnh b. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: . Bµi 5 C©u 2: C©u hái 5. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi BiÓu diÔn thÝ nghiÖm t×m tßi IV. Tæ chøc. khÐo lÐo. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Ho¹t ®éng 1. ph©n c«ng nhãm GV ph©n nhãm thùc hµnh (theo c¸c tæ) Tæ 1.TN 2: Ph©n bãn NPK H¹t ®Ëu C¸t mÞn vµ mïn ca 2.TN 1: C©n ®Üa §ång hå bÊm gi©y GiÊy kÎ oli L¸ c©y khoai lang .3: Néi dung 1 Tæ 2. KiÓm tra bµi cò C©u 1: C©u hái 4. cã ý thøc tæ chøc kØ luËt . Häc sinh chuÈn bÞ: III. Th¸i ®é hµnh vi .

kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 14 . Ho¹t ®éng 3.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp.Tr×nh bµy ®îc cÊu t¹o cña l¸ thÝch nghi víi chøc n¨ng quang hîp .Nªu ®îc vai trß cña quang hîp ë c©y xanh . nhËn xÐt rót kinh nghiÖm V. 2. Cñng cè - Yªu cÇu 1 HS gi¶i thÝch hiÖn tîng . Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. Híng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ ChuÈn bÞ bµi 7 TiÕt .KiÓm tra kÕt qu¶ thu ®îc cña c¸c nhãm VI. n¬i ph©n bè trong l¸ vµ nªu ®îc chøc n¨ng cña chóng. Bµi 7 . Thùc hµnh .Nªu ®îc c¸c s¾c tè quang hîp.HS ®äc c¸c néi dung ph©n tÝch c¸c bíc thùc hµnh vµ lµm theo nhãm GV quan s¸t HS tiÕn hµnh.Ph¸t biÓu ®îc kh¸i niÖm vÒ quang hîp . §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh HS tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ chÐo kÕt qu¶ GV c¨n cø kÕt qu¶ thùc hµnh cña c¸c tæ ®Ó ®¸nh gi¸. quang hîp Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. gi¶i thÝch c¸c th¾c m¾c Hs quan s¸t vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng d. Kü n¨ng . KiÕn thøc . Ho¹t ®éng 4.- KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS Ph©n c«ng dông cô vµ vÞ trÝ thùc hµnh cho c¸c nhãm c.

vai trß cña quang hîp 1. æn ®Þnh tæ chøc líp 2.TT1: GV chia líp thµnh 4 nhãm thùc thêi) Nhãm 1 + 3 : PhiÕu häc tËp 1 . Quang hîp gi÷ trong s¹ch tæng qu¸t vÒ quang hîp ? Vai trß cña quang hîp ®èi víi sinh quyÓn vµ ®êi sèng con ngêi Nhãm 2 + 4 : PhiÕu häc tËp 2 bÇu khÝ quyÓn (Thêi gian : 15 phót) §äc SGK kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· häc ë líp 10 ®Ó t¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Chøng minh cÊu t¹o cña l¸ thÝch 15 . T×m hiÓu vÒ vai trß cña quang hîp . Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. Häc sinh chuÈn bÞ: mÉu l¸ c©y III. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: V× sao c©y xanh l¹i ®îc xÕp vµo nhãm sinh vËt tù dìng? 3. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. T¹o chÊt h÷u c¬ (Thêi gian : 15 phót) §äc SGK kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· häc ë 2.ThÊy ®îc vai trß cña c©y xanh ®èi víi ®êi sèng vµ m«i trêng II.3. Th¸i ®é hµnh vi . mÉu l¸ c©y 2. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. ho¹t ®éng nhãm IV. Ho¹t ®éng 1. TÝch luü n¨ng lîng líp 10 ®Ó t¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Nªu kh¸i niÖm vµ viÕt ph¬ng tr×nh 3.Ph¬ng t×nh tæng qu¸t: NL ¸nh s¸ng ChÊt diÖp lôc hiÖn phiÕu häc tËp : (yªu cÇu ®ång CO2 + 2 H2O (CH2O) +O2 1.

L¸ . 2. Lôc l¹p – bµo quan quang hîp häc tËp. kÕt hîp .nghi víi chøc n¨ng quang hîp ? Nªu cÊu t¹o cña lôc l¹p ? KÓ tªn c¸c s¾c tè quang hîp vµ vai trß cña chóng trong quang hîp .C¬ quan quang hîp CÊu t¹o cña l¸ . Tr¶ lêi c©u hái 4. T×m hiÓu vÒ Bé m¸y quang hîp . Tr¶ lêi c©u hái 1. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. Bé m¸y quang hîp 1. ®a ra kÕt luËn (cã hÖ thèng tói dÑt gäi lµ Gåm: . Ho¹t ®éng 2. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.TT2: HS th¶o luËn nhãm.3. .CÊu t¹o ngoµi : .CÊu t¹o trong : nghiªn cøu SGK vµ hoµn thµnh phiÕu 2. vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.TT2: HS th¶o luËn nhãm.5 SGK 2. Híng dÉn vÒ nhµ 1. HÖ s¾c tè quang hîp .6 SGK VI.TT3: GV nhËn xÐt. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 8 16 . trong gåm ChÊt nÒn vµ Grana tilacoit chøa nhiÒu chÊt diÖp lôc) 3. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp. Bªn tr×nh bµy. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.TT1: §· thùc hiÖn ë H§1 II. Cñng cè 1.DiÖp lôc: DiÖp lôc a vµ diÖp lôc b Car«tenn«it: Car«ten vµ Xant«phin V.2. sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm Cã 2 líp mµng bao bäc.TT3: GV nhËn xÐt.

TiÕt .

Bµi 8 .

quang hîp ë c¸c nhãm thùc vËt

Ngµy so¹n: 2/9/2007
I. Môc tiªu bµi häc

Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. KiÕn thøc - Tr×nh bµy ®îc tÝnh chÊt 2 pha cña quang hîp - Tr×nh bµy ®îc tãm t¾t diÔn biÕn, c¸c thµnh phÇn tham gia, kÕt qu¶ cña pha s¸ng vµ pha tèi. - Tr×nh bµy ®îc mèi liªn quan gi÷a pha s¸ng vµ pha tèi trong quang hîp - Ph©n biÖt ®îc c¸c con ®êng cè ®inh CO2 trong pha tèi cña nh÷ng nhãm thùc vËt C3 , C4 vµ CAM - Nªu ®îc s¶n phÈm khëi ®Çu cña qu¸ tr×nh tæng hîp tinh bét vµ saccar«z¬ trong quang hîp 2. Kü n¨ng Quan s¸t, ph©n tÝch, tæng hîp. Kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp. 3. Th¸i ®é hµnh vi Cã ý thøc b¶o vÖ c©y xanh, b¶o vÖ m«i trêng v× c©y xanh cã vai trß rÊt quan träng trong ®êi sèng.
II. ThiÕt bÞ d¹y häc

1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK, mÉu l¸ c©y 2. Häc sinh chuÈn bÞ: mÉu l¸ c©y
III. Ph¬ng ph¸p d¹y häc

-

VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi

IV. TiÕn tr×nh bµi häc

1. KiÓm tra bµi cò

17

C©u 1: C©u hái 4. Bµi 8 C©u 2: C©u hái 5. Bµi 8 2. TiÕn tr×nh bµi míi
Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. Hai pha cña quang hîp

1. Ho¹t ®éng1: T×m hiÓu c¸c pha cña quang hîp pha s¸ng

- QH chia thµnh 2 pha: Pha s¸ng

a. Ho¹t ®éng 1.2: T×m hiÓu vµ pha tèi TT1: GV yªu cÇu HS tiÕp tôc 1. Pha s¸ng quan s¸t tranh cïng víi nghiªn - N¨ng lîng ¸nh s¸ng ®îc hÊp cøu SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: ë ®©u? - KÓ tªn c¸c s¾c tè quang hîp? QH? cña pha s¸ng? s¸ng? cøu SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái. thô vµ chuyÓn thµnh n¨ng lîng ATP vµ NADPH - S¶n phÈn lµ ATP, NADPH vµ O2 thµnh phÇn cña chuçi electron trong mµng tilac«it cña lôc l¹c vai trß lµ vµ nguån cung Níc cÊp bÞ - Pha s¸ng cña quang hîp s¶y ra trong c¸c liªn kÕt ho¸ häc cña

- S¾c tè QH cã vai trß g× trong - C¸c s¾c tè quang hîp vµ c¸c - C¸c nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm quang hîp ®Òu ®îc ®Þnh vÞ - Vai trß cña níc trong pha - Níc tham gia vµo pha s¸ng víi TT2: HS quan s¸t tranh, nghiªn electron TT3: GV tæng hîp c¸c ý ®óng electron: lªn b¶ng, bæ sung vµ ®a ra kÕt H2O 2H+ + 2e- + 1/2O2 luËn. 2. Pha tèi - Cßn gäi lµ qu¸ tr×nh cè ®Þnh CO2 a. Chu tr×nh C3 (chu tr×nh b. Ho¹t ®éng 1.2 T×m hiÓu canvin) lµ con ®êng cè ®Þnh pha tèi vµ vÊn ®¸p: CO2 phæ biÕn nhÊt ph¶n øng ho¸ häc kÕ tiÕp nhau TT1: GV treo tranh h×nh 9 SGK - Chu tr×nh nµy gåm nhiÒu Hy®ro.

ph©n ly t¹o ra Oxi, proton vµ

18

- Nªu c¸c chÊt tham gia vµ s¶n ®îc xóc t¸c bëi c¸c enzim kh¸c phÈm t¹o thµnh cña pha tèi? ®îc gäi lµ chu tr×nh C3 . chu tr×nh nµo kh¸c? chÝnh cña chu tr×nh C3 . c¸c chu tr×nh C3, C4 vµ CAM nghÜ, th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái TT3: GV ghi nh÷ng ý ®óng lªn b¶ng, nhËn xÐt, bæ sung 2. Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu vÒ Mét sè ®Æc ®iÓm ph©n biÖt c¸c nhãm thùc vËt - TT1: GV yªu cÇu HS quan s¸t b¶ng 8 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: - Nªu sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c nhãm thùc vËt? - TT2: HS th¶o luËn nhãm, kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. - TT3: GV nhËn xÐt, ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.
V. Cñng cè II. Mét sè ®Æc ®iÓm ph©n biÖt c¸c nhãm thùc vËt

nhau. C¸c enzim nµy ®Òu n»m - Chu tr×nh canvin sö dông ATP biÕn ®æi CO2 tõ khÝ quyÓn b. Thùc vËt C4 c. Thùc vËt CAM

- T¹i sao chu tr×nh canvin cßn trong chÊt nÒn cña lôc l¹p - Ngoµi chu tr×nh C3 th× con vµ NADPH ®Õn tõ pha s¸ng ®Ó - Tr×nh bµy c¸c giai ®o¹n thµnh c¸cbonhy®rat - Nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau gi÷a MÝa, rau dÒn, ng« TT2: HS quan s¸t tranh suy X¬ng rång

B¶ng 8 trang 38

1. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. Tr¶ lêi c©u hái 4,5,6 SGK
VI. Híng dÉn vÒ nhµ

1. Tr¶ lêi c©u hái 1,2,3 SGK

19

víi dinh dìng kho¸ng. KiÕn thøc . kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2. ho¹t ®éng nhãm IV. . æn ®Þnh tæ chøc líp 2. Bµi 8 3. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. Bµi 9 .2. Nång ®é CO2 1. ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè ngo¹i c¶nh ®Õn quang hîp Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Th¸i ®é hµnh vi .Ph©n tÝch mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a quang hîp víi níc. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. Häc sinh chuÈn bÞ: mÉu l¸ c©y III. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1.X¸c ®Þnh ®iÓm bï. Ho¹t ®éng 1. Kü n¨ng . . 2. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 9 TiÕt .ThÊy ®îc vai trß cña c©y xanh ®èi víi ®êi sèng vµ m«i trêng II. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.Lµ nguån cung cÊp Cac bon 20 .Nªu ®îc mèi liªn hÖ gi÷a quang hîp víi nång ®é CO 2 víi thµnh ph©n quang phæ ¸nh s¸ng vµ víi nhiÖt ®é. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. ®iÓm b·o hoµ CO2 vµ ¸nh s¸ng cïng víi vai trß vµ ý nghÜa cña nã ®èi víi c¸c nhãm thùc vËt. 2. Bµi 8 C©u 2: C©u hái 3. T×m hiÓu vÒ nång ®é CO2 .

thµnh phÇn quang phæ ¸nh s¸ng .. T×m hiÓu vÒ cêng ®é.§iÓm bï ¸nh s¸ng .§iÓm bï CO2 thêi) Nhãm 1 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè 1 Nhãm 2 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè 2 Nhãm 3 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè 3 Nhãm 4 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè 4 PhiÕu häc tËp 1 . Ho¹t ®éng 2. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.TT3: GV nhËn xÐt.Lµ nguån cung cÊp n¨ng lîng cho quang hîp .2 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 21 .§iÓm b·o hoµ CO2 . sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm 1 tr×nh bµy.TT1: GV chia líp thµnh 4 nhãm thùc cho quang hîp hiÖn phiÕu häc tËp : (yªu cÇu ®ång .TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp.TT1: §· thùc hiÖn ë H§1 PhiÕu häc tËp 2 II.§iÓm b·o hoµ CO2 (Thêi gian : 6 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 9.1SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Nªu vai trß cña CO2 ®èi víi quang hîp ? ? ThÕ nµo lµ . . thµnh phÇn quang phæ ¸nh s¸ng .§iÓm bï CO2 . ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. cêng ®é. 2.§iÓm b·o hoµ ¸nh s¸ng (Thêi gian : 6 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 9.

nhiÖt ®é .TT3: GV nhËn xÐt. sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm 3 tr×nh bµy. Ho¹t ®éng 4. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp.TT3: GV nhËn xÐt. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. .3 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Nªu vai trß cña nhiÖt ®é ®èi víi quang hîp ? ? Khi nµo th× cêng ®é quang hîp t¨ng? Khi nµo gi¶m? ? Cêng ®é quang hîp ®¹t cùc ®¹t khi nµo? . 4.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp.TT1: §· thùc hiÖn ë H§1 PhiÕu häc tËp 3 III. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. T×m hiÓu vÒ níc vµ dinh dìng kho¸ng . níc vµ dinh dìng kho¸ng 22 .Vµ ngîc l¹i (Thêi gian : 6 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 9. 3.Cêng ®é quang hîp phô thuéc rÊt chÆt chÏ vµo nhiÖt ®é . .? Nªu vai trß cña ¸nh s¸ng ®èi víi quang hîp ? ? ThÕ nµo lµ . Níc : IV. Ho¹t ®éng 3. T×m hiÓu vÒ nhiÖt ®é .TT1: §· thùc hiÖn ë H§1 1.§iÓm b·o hoµ ¸nh s¸ng . sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm 2 tr×nh bµy.NhiÖt ®é t¨ng cêng ®é t¨ng nhanh (max : 25-35) .§iÓm bï ¸nh s¸ng . ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.

Gi¶i thÝch c¬ së khoa häc cña c¸c biÖn ph¸p khoa häc kü thuËt n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång . sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm 4 tr×nh bµy. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2.3.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp.2. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. Kü n¨ng . Tr¶ lêi c©u hái 1. Cñng cè 1.Chøng minh ®îc quang hîp lµ qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt c©y trång . V. Dinh dìng kho¸ng PhiÕu häc tËp 4 (Thêi gian : 6 phót) §äc SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Nªu vai trß cña níc vµ dinh dìng kho¸ng ®èi víi quang hîp ? . Bµi 10. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.4.2. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. .TT3: GV nhËn xÐt.Tr×nh bµy ®îc triÓn väng cña n¨ng suÊt c©y trång 2. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 10 TiÕt . Híng dÉn vÒ nhµ 1. KiÕn thøc .TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 23 . Tr¶ lêi c©u hái 6 SGK VI.5 SGK 2. quang hîp vµ n¨ng suÊt c©y trång Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.

3. quang hîp quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt c©y trång vµ triÓn väng 1. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2.ý thøc t×m hiÓu vµ øng dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt trong trång trät II. Bµi 9 3.Trång trät lµ ngµnh kinh (Thêi gian : 10 phót) §äc SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Chøng minh ®îc quang hîp lµ qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt c©y trång? ? T¹o sao nãi: Trång trät lµ ngµnh kinh doanh n¨ng lîng mÆt trêi ? 24 . TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.TT1: GV chia líp thµnh 3 nhãm thùc . Bµi 9 C©u 2: C©u hái 3. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Sè liÖu vÒ triÓn väng n¨ng suÊt 2. Th¸i ®é hµnh vi . ho¹t ®éng nhãm IV.90-95% s¶n phÈm thu ho¹ch hiÖn phiÕu häc tËp : (yªu cÇu ®ång cña c©y trång lÊy tõ CO2 vµ thêi) 1 Nhãm 2 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè 2 PhiÕu häc tËp 1 H2O doanh n¨ng lîng mÆt trêi Nhãm 1 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè . Häc sinh chuÈn bÞ: mÉu l¸ c©y III. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. T×m hiÓu vÒ quang hîp quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt c©y trång . ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Ho¹t ®éng 1.

. Kf . ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp.C¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng (Thêi gian : 10 phót) §äc SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Gi¶i thÝch c¬ së khoa häc cña c¸c cao n¨ng suÊt c©y trång : biÖn ph¸p khoa häc kü thuËt n©ng . Ho¹t ®éng 2.TriÓn väng : ®¹t ®îc n¨ng cao n¨ng suÊt c©y trång ? N¨ng suÊt c©y trång phô thuéc vµo nh÷ng nh©n tè nµo? ? KÓ tªn c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång? .N¨ng suÊt c©y trång phô thuéc vµo nh÷ng nh©n tè : . .TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp.TT3: GV nhËn xÐt. Cñng cè 1. L. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 25 . C¸c biÖn ph¸p n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång th«ng qua quang hîp . sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm 2 tr×nh bµy. sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm 1 tr×nh bµy.TriÓn väng cña n¨ng suÊt c©y trång? .TT3: GV nhËn xÐt.? .BiÓu thøc n¨ng suÊt: Nkt=(FCO2.TT1: §· thùc hiÖn ë H§1 PhiÕu häc tËp 2 II. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. 2. suÊt rÊt cao V. T×m hiÓu vÒ C¸c biÖn ph¸p n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång th«ng qua quang hîp . Kkt)n (tÊn/ha) .

2. h« hÊp s¸ng vµ mèi liªn hÖ gi÷a quang hîp vµ h« hÊp trong c©y 2. h« hÊp ë thùc vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.5 SGK VI.1. Häc sinh chuÈn bÞ: III.Nªu ®îc kh¸i niÖm h« hÊp. KiÓm tra bµi cò 2.Nªu ®îc vÞ trÝ s¶y ra. vai trß cña h« hÊp ®èi víi thùc vËt . TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. 3. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp.3. ho¹t ®éng nhãm IV. H11. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1.2.Nªu ®îc c¬ quan h« hÊp vµ bµo quan thùc hiÖn h« hÊp . SGK 2. Tr¶ lêi c©u hái 1. Tr¶ lêi c©u hái 4. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ H11. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. KiÕn thøc . H11. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm cña c¸c giai ®o¹n ®êng ph©n vµ chu tr×nh Crep vµ chuçi chuyÒn ªlectron . Kh¸i niÖm h« hÊp 26 .3.3 2. Th¸i ®é hµnh vi II. Híng dÉn vÒ nhµ 1. Kü n¨ng . t duy ph©n tÝch tæng hîp. Ho¹t ®éng 1.RÌn luyÖn kü n¨ng so s¸nh quan s¸t. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 11 TiÕt . ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. Kh¸i niÖm h« hÊp 1. Bµi 11.Tr×nh bµy ®îc hÖ sè h« hÊp.

sau ®ã cö ®¹i NADH --------------> 3 ATP diÖn nhãm tr×nh bµy.XÈy ra trong bµo t¬ng . 2 ATP.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn . 6 NADH. T×m hiÓu vÒ C¬ chÕ h« hÊp hiÖn phiÕu häc tËp : PhiÕu häc tËp II.S¬ ®å tæng qu¸t thµnh phiÕu häc tËp. §Þnh nghÜa . Bµo quan h« hÊp? nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.TT3: GV nhËn xÐt. C¸c nhãm kh¸c FADH2 --------------> 2 ATP Lµ giai ®o¹n thu ®îc nhiÒu ATP nhËn xÐt. kÕt hîp 3.ë tÊt c¶ c¸c c¬ quan cña c¬ 4.Nguyªn liÖu lµ Gluc«z¬ .Ph¬ng tr×nh tæng qu¸t: 2. .Gi¶i phãng n¨ng lîng .CoA .T¹o ra c¸c s¶n phÈm trung gian… .H« hÊp lµ g×? . §êng ph©n (Thêi gian : 10 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t H11.TT2: HS th¶o luËn nhãm.Ph¬ng tr×nh tæng qu¸t? . ®a ra kÕt luËn thÓ Gåm 3 giai ®o¹n : .XÈy ra ë chÊt nÒn cña ti thÓ . 2 ATP. Chuçi chuyÒn ®iÖn tö .TT1: GV chia líp thµnh 4 hãm thùc 1. Chu tr×nh Crep G§2 G§3 . C¬ chÕ h« hÊp .T¹i ti thÓ trong tÕ bµo 2. C¬ quan h« hÊp . Bµo quan h« hÊp .TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK .TT3: GV nhËn xÐt.DiÔn ra ë mµng trong cña ti thÓ .Lµ qu¸ tr×nh oxi ho¸ khö c¸c . ®a ra kÕt luËn nhÊt 27 . Ho¹t ®éng 2.Nguyªn liÖu: 2 axªtyl . 2 FADH2 3. n¨ng lîng dÔ sö dông lµ ATP .C¬ quan h« hÊp? -.S¶n phÈm: 2 axit piruvic. vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. 2 NADH 2.tÕ bµo 1. Vai trß cña h« hÊp .Vai trß cuña h« hÊp? .S¶n phÈm: 4 CO2.1 vµ G§1 VÞ trÝ Nguyªn liÖu S¶n phÈm ®iÓn vµo b¶ng: .nhí l¹i kiÕn thøc líp 10 vµ tr¶ lêi c¸c hîp chÊt h÷u c¬ thµnh d¹ng c©u hái: .

ChuÈn bÞ bµi 24 TiÕt . h« hÊp s¸ng vµ mèi quan hÖ gi÷a h« hÊp vµ quang hîp . KiÕn thøc . HÖ sè h« hÊp Lµ tØ sè gi÷a sè ph©n tö CO2 th¶i ra vµ sè ph©n tö O2 lÊy vµo khi h« hÊp 2. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. III.TT2: HS th¶o luËn nhãm.Tr×nh bµy mèi liªn hÖ gi÷a h« hÊp vµ quang hîp? nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. ®a ra kÕt luËn 3. T×m hiÓu vÒ HÖ sè quang hîp. Kü n¨ng 28 . h« hÊp s¸ng vµ mèi quan hÖ gi÷a h« hÊp vµ quang hîp 1.HÖ sè h« hÊp lµ g×? . ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè m«i trêng ®Õn h« hÊp Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Mèi liªn hÖ gi÷a h« hÊp vµ V. Ho¹t ®éng 3. Híng dÉn vÒ nhµ 1.Nªu ®îc c¬ së khoa häc cña viÖc b¶o qu¶n n«ng s¶n. nån ®é CO2 vµ O2 . 3.TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: .ThÕ nµo lµ h« hÊp s¸ng? .5 SGK? . Cñng cè . kÕt hîp Lµ qu¸ tr×nh h« hÊp s¶y ra .vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. hµm lîng níc.3 . H« hÊp s¸ng ngoµi ¸nh s¸ng quang hîp H11.Sè lîng ATP ®îc t¹o ra trong c¸c giai ®o¹n? VI. Bµi 12.Nªu ®îc mèi liªn hÖ gi÷a h« hÊp víi nhiÖt ®é. Tr¶ lêi c©u hái SGK 2. HÖ sè quang hîp. 2.TT3: GV nhËn xÐt.Lµm bµi tËp 4.

kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK.ThÊy ®îc mèi liªn hÖ gi÷a h« hÊp víi viÖc b¶o qu¶n n«ng s¶n. Th¸i ®é hµnh vi . II. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. Häc sinh chuÈn bÞ: MÉu cñ. Bµi 11 C©u 2: C©u hái 3. Nång ®é CO2 4.. Nång ®é O2 (Thêi gian : 8 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 12. ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè m«i trêng 1. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2. Nång ®é O2 . Hµm lîng níc thùc hiÖn t×m hiÓu 1 nh©n tè) PhiÕu häc tËp 1 3. 2. NhiÖt ®é 2.1SGK vµ ®iÒn vµo b¶ng sau: ¶nh hëng ®Õn h« hÊp 1.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn 29 .TT1: GV chia líp thµnh 4 nhãm thùc 1. Nång ®é CO2 4. Hµm lîng níc 3.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. Bµi 11 3. T×m hiÓu vÒ ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè m«i trêng . Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. ho¹t ®éng nhãm IV. NhiÖt ®é hiÖn phiÕu häc tËp : (mçi nhãm chØ 2. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. h¹t bÞ háng III. Ho¹t ®éng 1.

TT3: GV nhËn xÐt. Tr¶ lêi c©u hái 5 SGK VI. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.4 SGK 2. HËu qu¶ c¶u h« hÊp 3.TT1: GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK 1. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. Thùc hµnh: t¸ch chiÕt s¾c tè tõ l¸ vµ t¸ch c¸c nhãm s¾c tè b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Cñng cè II. KiÕn thøc . V. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c bµi ®· häc cã liªn quan ®Õ s¾c tè 2. T×m hiÓu vÒ H« hÊp vµ vÊn ®Ò b¶o qu¶n n«ng s¶n vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: .TT2: HS th¶o luËn nhãm.3. Ho¹t ®éng 2. Bµi 13. HËu qu¶ c¶u h« hÊp? -. .Môc tiªu cña b¶o qu¶n? -.thµnh phiÕu häc tËp. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.2. Híng dÉn vÒ nhµ 1.Quan s¸t ®îc hèn hîp s¾c tè rót ra tõ l¸ vµ quan s¸t ®îc diÖpl ôc . Môc tiªu cña b¶o qu¶n 2. sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. 2. C¸c biÖn ph¸p b¶o qu¶n 1. Kü n¨ng 30 . ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. Tr¶ lêi c©u hái 1. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 13 TiÕt . H« hÊp vµ vÊn ®Ò b¶o qu¶n n«ng s¶n . .TT3: GV nhËn xÐt. C¸c biÖn ph¸p b¶o qu¶n? .

Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: . KiÓm tra bµi cò C©u 1: C©u hái 4. Thùc hµnh 31 .GV ph©n nhãm thùc hµnh (theo c¸c tæ) C¶ 4 tæ cïng thùc hiÖn néi dung thùc hµnh . ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi BiÓu diÔn thÝ nghiÖm t×m tßi IV. ph©n c«ng nhãm .RÌn lü n¨ng thao t¸c víi c¸c dông cô vµ ho¸ chÊt thc hµnh 3. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.PhÔu läc.L¸ khoai lang cßn t¬i III. cã ý thøc tæ chøc kØ luËt . khÐo lÐo. Bµi 12 2.B×nh chiÕt .TÝnh cÈn thËn. Tæ chøc.Ph©n c«ng dông cô vµ vÞ trÝ thùc hµnh cho c¸c nhãm Ho¹t ®éng 3. benzen 2.ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hµnh II.Dung m«i: axeet«n.Cèi chµy sø . TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng 1.. Bµi 12 C©u 2: C©u hái 5. Th¸i ®é hµnh vi . giÊy läc . tæ chøc nhãm . Häc sinh chuÈn bÞ: .KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS . Giíi thiÖu n«i dung bµi thùc hµnh ChiÕt rót s¾c tè T¸ch c¸c s¾c tè thµnh phÇn Ho¹t ®éng 2.RÌn luyÖn kü n¨ng lµm viÖc ®éc lËp.

thùc hµnh: chøng minh qu¸ tr×nh h« hÊp to¶ nhiÖt Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Th¸i ®é hµnh vi .RÌn luyÖn kü n¨ng lµm viÖc ®éc lËp. Híng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ ChuÈn bÞ bµi 14 TiÕt . Cñng cè - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c lo¹i s¾c tè quang hîp KiÓm tra kÕt qu¶ thu ®îc cña c¸c nhãm VI. cã ý thøc tæ chøc kØ luËt .b×nh thuû tinh miÖng réng 32 . khÐo lÐo. nhËn xÐt rót kinh nghiÖm V. gi¶i thÝch c¸c th¾c m¾c Ho¹t ®éng 4. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. tæ chøc nhãm . §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh HS tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ chÐo kÕt qu¶ GV c¨n cø kÕt qu¶ thùc hµnh cña c¸c tæ ®Ó ®¸nh gi¸.TÝnh cÈn thËn. KiÕn thøc .Chøng minh ®îc qu¸ tr×nh h« hÊp to¶ nhiÖt 2.RÌn lü n¨ng thao t¸c víi c¸c dông cô vµ ho¸ chÊt thc hµnh 3. Kü n¨ng . Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: .HS ®äc c¸c néi dung ph©n tÝch c¸c bíc thùc hµnh vµ lµm theo nhãm GV quan s¸t HS tiÕn hµnh. Bµi 14.ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hµnh II.

Thùc hµnh HS ®äc c¸c néi dung ph©n tÝch c¸c bíc thùc hµnh vµ lµm theo nhãm GV quan s¸t HS tiÕn hµnh.KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS . §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh HS tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ chÐo kÕt qu¶ GV c¨n cø kÕt qu¶ thùc hµnh cña c¸c tæ ®Ó ®¸nh gi¸. Tæ chøc.hép xèp to c¸ch nhiÖt 2. Cñng cè - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh h« hÊp 33 .GV ph©n nhãm thùc hµnh (theo c¸c tæ) C¶ 4 tæ cïng thùc hiÖn néi dung thùc hµnh . ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi BiÓu diÔn thÝ nghiÖm t×m tßi IV. Giíi thiÖu n«i dung bµi thùc hµnh Cho h¹t n¶y måm vµo b×nh §o nhiÖt ®é Ho¹t ®éng 2. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.1kg h¹t thãc. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng 1. ng« III.NhiÖt kÕ . ph©n c«ng nhãm . Häc sinh chuÈn bÞ: .Ph©n c«ng dông cô vµ vÞ trÝ thùc hµnh cho c¸c nhãm Ho¹t ®éng 3. gi¶i thÝch c¸c th¾c m¾c Ho¹t ®éng 4. nhËn xÐt rót kinh nghiÖm V. KiÓm tra bµi cò C©u 1: KÓ tªn c¸c s¾c tè quang hîp C©u 2: Vai trß cña diÖp lôc 2..

ho¹t ®éng nhãm IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp.Ph©n biÖt ®îc tiªu ho¸ vµ chuyÓn ho¸ néi chÊt néi bµo. tiªu ho¸ Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Híng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ ChuÈn bÞ bµi 15 b.Ph©n biÖt ®îc tiªu ho¸ néi bµo vµ tiªu ho¸ ngo¹i bµo vµ nªu ®îc sù phøc t¹p trong cÊu t¹o cña c¸c c¬ quan tiªu ho¸ ë ®éng vËt . Häc sinh chuÈn bÞ: III. Bµi 15. TiÕn tr×nh bµi míi 34 . Kü n¨ng .Tr×nh bµy ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña c¸c c¬ quan tiªu ho¸ thÝch nghi víi chÕ ®é ¨n thÞt vµ ¨n t¹p . Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Th¸i ®é hµnh vi HiÓu dîc c¬ së khoa häc cña viÖc tiªu ho¸ thøc ¨n ë ngêi vµ ®éng vËt II. KiÕn thøc . ChuyÓn ho¸ vËt chÊt vµ n¨ng lîng ë ®éng vËt TiÕt . 2. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. . æn ®Þnh tæ chøc líp 2.Tr×nh bµy ®îc c¬ chÕ vµ qu¸ tr×nh hÊp thô c¸c chÊt dinh dìng vµ con ®êng vËn chuyÓn c¸c chÊt hÊp thô. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK 2.- KiÓm tra kÕt qu¶ thu ®îc cña c¸c nhãm VI.

1-15. Tiªu ho¸ ë c¸c nhãm . ë ®éng vËt ®· h×nh thµnh èng tiªu ho¸ vµ c¸c tuyÕn tiªu ho¸ §éng vËt ®a bµo. kÕt hîp ®éng vËt a. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. kÕt hîp quan s¸t H15. vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.TT2: HS th¶o luËn nhãm. ë khoang miÖng 2. Ho¹t ®éng 2. nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.TT3: GV nhËn xÐt.ë d¹ dµy vµ ruét 3.Tr×nh bµy qu¸ tr×nh tiªu ho¸ ë c¸c dÔ hÊp thô cung cÊp cho c¸c . kh¸i niÖm vÒ tiªu ho¸ ë ®éng vËt 1. ®a ra kÕt luËn tiªu ho¸ 1. Sù hÊp thô c¸c chÊt dinh dìng 35 .(tõ giun) 2. T×m hiÓu vÒ tiªu ho¸ ë c¸c nhãm ®éng vËt ¨n thÞt vµ ¨n t¹p .Nªu kh¸i niÖm vÒ tiªu ho¸ ë ®éng chÊt h÷u c¬ phøc t¹p thµnh . II.2 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: .TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ 1.KÓ tªn c¸c giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thøc ¨n? .TT2: HS th¶o luËn nhãm.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I.Tr×nh bµy qóa tr×nh tiªu ho¸ ë khoang miÖng? . ë ®éng vËt cha cã c¬ quan §éng vËt ®¬n bµo b.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK . ë ®éng vËt cã tói tiªu ho¸ Ruét khoang c. tiªu ho¸ ë c¸c nhãm ®éng vËt ¨n thÞt vµ ¨n t¹p . Kh¸i niÖm Lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¸c hîp c¸c hîp chÊt h÷u c¬ ®¬n gi¶n tÕ bµo.Tr×nh bµy qu¸ tr×nh tiªu ho¸ ë d¹ dµy vµ ruét? .Tr×nh b·y diÕn biÕn qu¸ tr×nh hÊp thô c¸c chÊt dinh dìng ë ®éng vËt? . Ho¹t ®éng 1. 2. T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm vÒ tiªu ho¸ ë ®éng vËt lêi c¸c c©u hái: vËt nhãm ®éng vËt? .

®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. Häc sinh chuÈn bÞ: III. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. KiÕn thøc .RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp.TT3: GV nhËn xÐt. Cñng cè 1. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK 2. ho¹t ®éng nhãm 36 . Tr¶ lêi c©u hái 4.2. V. 2. .5 SGK VI. SGK 2.3. Th¸i ®é hµnh vi HiÓu dîc c¬ së khoa häc cña viÖc tiªu ho¸ thøc ¨n ë ®éng vËt ¨n thùc vËt II.Tr×nh bµy ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña c¸c c¬ quan tiªu ho¸ thÝch nghi víi chÕ ®é ¨n thùc vËt . Híng dÉn vÒ nhµ 1. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. Tr¶ lêi c©u hái 1. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Kü n¨ng . Bµi 16. tiªu ho¸ (TiÕp theo) Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.X¸c ®Þnh ®îc nguån pr«tªin chñ yÕu ë ®éng vËt ¨n thùc vËt lµ vi sinh vËt.. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. ChuÈn bÞ néi dung bµi 16 TiÕt .Tr×nh bµy ®îc c¬ chÕ biÕn ®æi thøc ¨n vµ qu¸ tr×nh hÊp thô c¸c chÊt dinh dìng vµ con ®êng vËn chuyÓn c¸c chÊt hÊp thô.

kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.2-3-4 vµ tr¶ lêi c¸c c©u Tr©u. Chim ¨n h¹t vµ gia cÇm trong bé m¸y tiªu ho¸? . tiªu ho¸ ë ®éng vËt ho¸ ë ®éng vËt ¨n thùc vËt – BiÕn ¨n thùc vËt ®æi c¬ häc 1. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. T×m hiÓu vÒ BiÕn 2.§éng vËt nhai l¹i b. bß. hái: b. T×m hiÓu vÒ tiªu III.TT2: HS th¶o luËn nhãm. vÞt .TT2: HS th¶o luËn nhãm. bß.. gµ.TT3: GV nhËn xÐt.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK quan a. BiÕn ®æi c¬ häc . dª . . häc diÕn ra ë nh÷ng c¬ quan nµo c. dª . §éng vËt cã d¹ dµy ®¬n c. Chim ¨n h¹t vµ gia cÇm . c. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. kÕt hîp Chim bå c©u.. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. BiÕn ®æi ho¸ häc vµ ®æi ho¸ häc vµ biÕn ®æi sinh häc biÕn ®æi sinh häc . §éng vËt cã d¹ dµy ®¬n c...§éng vËt nhai l¹i s¸t h×nh 16. .§éng vËt nhai l¹i b.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK quan a... Ho¹t ®éng 1. vÞt . gµ. 2. Chim ¨n h¹t vµ gia cÇm . Ho¹t ®éng 2. tiªu ho¸? häc ë c¸c nhãm ®éng vËt sau: a.Ph©n biÖt sù biÕn ®æi thøc ¨n c¬ häc vµ ho¸ häc ë c¸c nhãm ®éng vËt sau: a.Qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¬ häc diÕn ra b.§éng vËt nhai l¹i s¸t h×nh 16.. Chim ¨n h¹t vµ gia cÇm . §éng vËt cã d¹ dµy ®¬n ë nh÷ng c¬ quan nµo trong bé m¸y Ngùa.IV.. §éng vËt cã d¹ dµy ®¬n .. gÆm nhÊm. 37 ..Qu¸ tr×nh biÕn ®æi ho¸ häc vµ sinh Ngùa.1 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: Tr©u. gÆm nhÊm. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc 1..Ph©n biÖt sù biÕn ®æi thøc ¨n c¬ Chim bå c©u..

Th¸i ®é hµnh vi . Cñng cè 1. ho¹t ®éng nhãm 38 . Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1.5 SGK 2.ThÊy ®îc vai trß cña O2 ®èi víi sù sèng II.Tr×nh bµy ®îc c¸c h×nh thøc h« hÊp ë c¸c nhãm ®éng vËt kh¸c nhau . KiÕn thøc .TT3: GV nhËn xÐt. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. Kü n¨ng . h« hÊp Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Bµi 17.Nªu ®îc vai trß cña m¸u vµ dÞch m« trong vËn chuyÓn khÝ ë ®éng vËt 2.2. Tr¶ lêi c©u hái 3 SGK VI. ChuÈn bÞ néi dung bµi 17 TiÕt . Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK.X¸c ®Þnh ®îc mèi quan hÖ gi÷a trao ®æi khÝ ngoµi vµ trao ®æi bªn trong tÕ bµo ë ®éng vËt . HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. Híng dÉn vÒ nhµ 1. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. 2. Häc sinh chuÈn bÞ: III. V. . Tr¶ lêi c©u hái 1.4.nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.

Trao ®æi khÝ qua hÖ thèng èng khÝ 4. Trao ®æi khÝ ë c¸c phÕ (Thêi gian : 15 phót) vµ ®iÒn vµo b¶ng sau Nhãm ®éng vËt Trao khÝ bÒ Trao khÝ mang Trao khÝ hÖ Trao ®æi qua thèng ®æi c¬ thÓ ®æi qua ®æi qua mÆt C¬ chÕ §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh SGK nang èng khÝ khÝ ë c¸c phÕ nang .Trao ®æi khÝ qua mang 3. Ho¹t ®éng 1.TT1: GV chia líp thµnh 4 nhãm thùc 1. trao ®æi khÝ gi÷a c¬ thÓ víi m«i trêng ë c¸c nhãm ®éng vËt 1. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2.IV. Bµi 16 C©u 2: C©u hái 3.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn 39 . Trao ®æi khÝ qua bÒ mÆt 2. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. T×m hiÓu vÒ trao ®æi khÝ gi÷a c¬ thÓ víi m«i trêng ë c¸c nhãm ®éng vËt hiÖn phiÕu häc tËp : (yªu cÇu ®ång c¬ thÓ thêi) PhiÕu häc tËp . TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. Bµi 16 3. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.

KiÕn thøc 40 .2.3 SGK 2. .thµnh phiÕu häc tËp. VËn chuyÓn khÝ trong c¬ thÓ vµ trao ®æi khÝ ë tÕ bµo . Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. tuÇn hoµn Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.TT3: GV nhËn xÐt. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 18 TiÕt . HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2.TT3: GV nhËn xÐt.Tr×nh bµy mèi liªn hÖ gi÷a h« hÊp ngo¹i bµo vµ h« hÊp néi bµo . T×m hiÓu vÒ vËn chuyÓn khÝ trong c¬ thÓ vµ trao ®æi khÝ ë tÕ bµo . . C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. Híng dÉn vÒ nhµ 1. II. sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. 2.TT2: HS th¶o luËn nhãm. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.Trao ®æi khÝ ë tÕ bµo Qua qu¸ tr×nh h« hÊp tÕ bµo V.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: Tr×nh bµy qu¸ tr×nh vËn chuyÓn khÝ ë c¬ thÓ tõ c¬ quan h« hÊp ®Õn tÕ bµo . kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.VËn chuyÓn khÝ ë c¬ thÓ Nhê m¸u vµ dÞch m« . Tr¶ lêi c©u hái 1. Bµi 18. Ho¹t ®éng 2. Cñng cè 1.5 SGK VI. Tr¶ lêi c©u hái 4. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.

ho¹t ®éng nhãm IV. §VCX… .KÓ tªn c¸c nhãm ®éng vËt cha . 2. Bµi 17 3. Ho¹t ®éng 1. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. thuû tøc. . æn ®Þnh tæ chøc líp 2. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. 2. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. Kü n¨ng .Nªu ®îc vai trß cña m¸u vµ dÞch m« trong vËn chuyÓn khÝ ë ®éng vËt . kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. Th¸i ®é hµnh vi II. Häc sinh chuÈn bÞ: III. ë ®éng vËt ®· xuÊt hiÖn hÖ xuÊt hiÖn hÖ tuÇn hoµn vµ nªu tuÇn hoµn c¬ chÕ trao ®æi chÊt cña .Ph©n biÖt ®îc hÖ tuÇn hoµn hë vµ hÖ tuÇn hoµn kÝn ë ®éng vËt vµ ph©n tÝch ®îc ý nghÜa cña sù sai kh¸c ®ã.Th«ng qua m¸u vµ dÞch m« chóng ? trong vËn chuyÓn khÝ ë ®éng vËt .C«n trïng.. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2. TiÕn ho¸ cña hÖ tuÇn hoµn 41 .C¬ thÓ trao ®æi trùc tiÕp víi trao ®æi chÊt cña chóng ? m«i trêng .KÓ tªn c¸c nhãm ®éng vËt ®· 2. Bµi 17 C©u 2: C©u hái 3.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ 1. T×m hiÓu vÒ tiÕn ho¸ cña hÖ tuÇn hoµn lêi c¸c c©u hái: hoµn . giun dÑp cã hÖ tuÇn hoµn vµ nªu c¬ chÕ .RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp. ë ®éng vËt cha cã hÖ tuÇn .Nªu vai trß cña m¸u vµ dÞch m« 3. tiÕn ho¸ cña hÖ tuÇn hoµn 1. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1.Tr×nh bµy ®îc sù tiÕn ho¸ cña hÖ tuÇn hoµn ë ®éng vËt.§VNS.

TT3: GV nhËn xÐt. T×m hiÓu vÒ hÖ tuÇn hoµn hë vµ hÖ tuÇn hoµn kÝn . b¹ch tuéc vµ tÊt c¶ §VCXS . . kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ cö ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. HÖ tuÇn hoµn hë .TT2: HS th¶o luËn nhãm. hÖ tuÇn hoµn hë vµ hÖ tuÇn hoµn kÝn 1.. . ®a ra kÕt luËn CÊu t¹o Ho¹t ®éng 42 .Gåm tim. tÜnh m¹ch vµ mao m¹ch Thêi gian: 7 phót §¹i diÖn HÖ tuÇn hoµn kÝn . 2. mùc èng. ®éng m¹ch.TT3: GV nhËn xÐt.ë giun ®èt. Ho¹t ®éng 2.TT1: GV chia nhãm vµ yªu cÇu HS ®äc SGK vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp. kÕt hîp nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.TT2: HS th¶o luËn nhãm.ë ®a sè th©n mÒm vµ ch©n khíp . ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.4: PhiÕu häc tËp II PhiÕu häc tËp I II. Nhãm 1. HÖ tuÇn hoµn kÝn Thêi gian: 7 phót §¹i diÖn HÖ tuÇn hoµn hë PhiÕu häc tËp II CÊu t¹o Ho¹t ®éng .Gåm tim vµ c¸c ®éng m¹ch vµ tÜnh m¹ch nhng kh«ng cã m¹ch nèi 2.3: PhiÕu häc tËp I Nhãm 2.

ho¹t ®éng nhãm IV. 2. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. quy luËt ho¹t ®éng cña 1. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. Bµi 19. Cñng cè 1.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp.Nªu ®îc c¸c quy luËt ho¹t ®éng cña tim vµ hÖ m¹ch .3 SGK 2. T×m hiÓu vÒ tiÕn 43 . Híng dÉn vÒ nhµ 1. Kü n¨ng . KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2.vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 19 TiÕt . V. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. Th¸i ®é hµnh vi II. Tr¶ lêi c©u hái 4 SGK VI. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. Bµi 18 C©u 2: C©u hái 3.Tr×nh bµy ®îc c¬ chÕ ®iÒu hoµ ho¹t ®éng tim m¹ch 2. Häc sinh chuÈn bÞ: III. KiÕn thøc . Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. Bµi 18 3. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Tr¶ lêi c©u hái 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan tuÇn hoµn Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Ho¹t ®éng 1.2.

TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ 1.Nªu c¬ chÕ ®iÒu hoµ ho¹t ®éng .Nªu vµ ph©n tÝch c¸c quy luËt ho¹t luËt tÊt c¶ hoÆc kh«ng cã g× .HuyÕt ¸p . 2.Trung ¬ng ®èi giao c¶m .4 SGK 2. Ph¶n x¹ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng tim m¹ch .TT3: GV nhËn xÐt. ®a ra kÕt luËn .ho¸ cña hÖ tuÇn hoµn lêi c¸c c©u hái: ®éng cña tim ? ®éng cña hÖ m¹ch ? nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.2.C¬ tim ho¹t ®éng theo quy . Cñng cè 1.§èi giao c¶m – d·n m¹ch V.TT2: HS th¶o luËn nhãm. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 20 44 . khiÓn: ®iÒu chØnh huyÕt ¸p.TT3: GV nhËn xÐt. Híng dÉn vÒ nhµ 1.Trung ¬ng giao c¶m 2.Tim ho¹t ®éng theo chu kú . Ho¹t ®éng cña hÖ m¹ch . vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. Tr¶ lêi c©u hái 5 SGK VI. . T×m hiÓu vÒ ®iÒu hoµ ho¹t ®éng tim m¹ch lêi c¸c c©u hái: tim ? m¹ch ? ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng tim m¹ch ? tim vµ hÖ m¹ch .C¬ tim cã kh¶ n¨ng ho¹t . kÕt hîp 2.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ 1.Nªu c¬ chÕ ®iÒu hoµ ho¹t ®éng m¹ch. ®a ra kÕt luËn vËn tèc m¸u . Tr¶ lêi c©u hái 1. kÕt hîp Do trung khu vËn m¹ch ®iÒu nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.Giao c¶m – co m¹ch 3. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.3. §iÒu hoµ ho¹t ®éng tim .Nªu vµ ph©n tÝch c¸c quy luËt ho¹t ®éng tù ®éng .Nªu c¬ chÕ h×nh thµnh ph¶n x¹ . Ho¹t ®éng 2. Ho¹t ®éng c¶u tim . §iÒu hoµ ho¹t ®éng hÖ . ®iÒu hoµ ho¹t ®éng tim m¹ch .VËn tèc m¸u II.TT2: HS th¶o luËn nhãm.

Ho¹t ®éng 1. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ C¸c hÖ thèng sèng lu«n lu«n . Bµi 19 C©u 2: C©u hái 3. Bµi 19 3. .Gi¶i thÝch ®îc nh÷ng nguyªn nh©n g©y nªn rèi lo¹n trong ho¹t ®éng sinh lÝ c¬ thÓ 2. Kü n¨ng . Kh¸i niÖm duy tr× ®îc sù c©n b»ng vµ .TiÕt . Bµi 20. kh¸i niÖm vµ ý nghÜa 1.RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp.Tr×nh bµy ®îc c¸c c¬ chÕ ®¶m b¶o c©n b¨ng néi m«i . KiÕn thøc . TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I.Nªu kh¸i niÖm vÒ c©n b»ng néi æn ®Þnh m«i trêng bªn trong 45 . æn ®Þnh tæ chøc líp 2. ho¹t ®éng nhãm IV. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. Th¸i ®é hµnh vi II. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1.Nªu ®îc kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña c©n b»ng néi m«i ®èi víi ho¹t ®éng sinh lÝ cña cña c¬ thÓ vµ tÕ bµo. 2. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. c©n b»ng néi m«i Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Häc sinh chuÈn bÞ: III. T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm vµ ý nghÜa lêi c¸c c©u hái: 1.

Tr¶ lêi c©u hái 2 SGK VI. c¬ chÕ ®¶m b¶o c©n b»ng néi m«i 1.TT2: HS th¶o luËn nhãm. c¬ thÓ II. Vai trß cña gan trong viÖc chuyÓn b.4.5 SGK 2. HÖ ®Öm pr«tªinat 3. nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. 2. thùc hµnh: t×m hiÓu ho¹t ®éng cña tim Õch Ngµy so¹n: 2/9/2007 46 . C©n b»ng nhiÖt vÊn ®Ò cã liªn quan. Cñng cè 1. . C©n b»ng ¸p suÊt thÈm thÊu a. Bµi 21.TT3: GV nhËn xÐt. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. kÕt hîp tÕ bµo. ý nghÜa hiÖn chøc n¨ng sinh lÝ cña c¸c . T×m hiÓu vÒ c¬ chÕ ®¶m b¶o c©n b»ng néi m«i Gi¸o viªn gi¶ng gi¶i c¸c vÊn ®Ò : 1. Híng dÉn vÒ nhµ 1. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. HÖ ®Öm bicacbonat b. C©n b»ng pH néi m«i a. C©n b»ng pH néi m«i a. HÖ ®Öm ph«tph¸t c. Ho¹t ®éng 2.m«i ? néi m«i ? Nªu vÝ dô cô thÓ. C©n b»ng ¸p suÊt thÈm thÊu khiÓn níc vµ muèi kho¸ng ho¸ c¸c chÊt 2. 2. HÖ ®Öm ph«tph¸t c. Vai trß cña gan trong viÖc Sau ®ã cã thÓ vÊn ®¸p HS mét sè C©n b»ng sinh nhiÖt vµ to¶ V. ChuÈn bÞ n«i dung bµi 21 TiÕt .3. Vai trß cña thËn trong sù khiÓn níc vµ muèi kho¸ng chuyÓn ho¸ c¸c chÊt 2. Vai trß cña thËn trong sù ®iÒu ®iÒu b.Tr×nh bµy ý nghÜa cña c©n b»ng .§¶m b¶o sù tån t¹i vµ thùc . HÖ ®Öm pr«tªinat 3. Tr¶ lêi c©u hái 1. HÖ ®Öm bicacbonat b. C©n b»ng nhiÖt nhiÖt a.

Bµi 20 2.Quan s¸t ®îc ho¹t ®éng cña tim Õch . Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi BiÓu diÔn thÝ nghiÖm t×m tßi IV. kim g¨m.RÌn luyÖn kü n¨ng lµm viÖc ®éc lËp. b«ng thÊm níc.TÝnh cÈn thËn. KiÓm tra bµi cò C©u 1: C©u hái 4. mãc thuû tinh B¶n gç cã khoÐt lç HÖ thèng cÇn ghi vµ kÝch thÝch Dung dÞch sinh lÝ Dung dÞch a®rªnlin.Nªu râ ®îc sù ®iÒu hoµ ho¹t ®éng c¶u tim b»ng thÇn kinh vµ thÓ dÞch . tÜnh mach vµ mao m¹ch 2. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Dông cô mæ. KiÕn thøc . Bµi 20 C©u 2: C©u hái 5.I. cã ý thøc tæ chøc kØ luËt . khÐo lÐo. Häc sinh chuÈn bÞ: Mçi tæ chuÈn bÞ 1 con Õch III. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng 1. tæ chøc nhãm 3. Th¸i ®é hµnh vi . khay mæ.ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hµnh II. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. Giíi thiÖu n«i dung bµi thùc hµnh 47 .Tr×nh bµy ®îc sù vËn chuyÓn m¸u trong ®éng m¹ch. Kü n¨ng . níc ng©m mÉu thuèc l¸ hót dë 2.

Quan s¸t sù vËn chuyÓn m¸u trong ®éng m¹ch. gi¶i thÝch c¸c th¾c m¾c Hs quan s¸t vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng Ho¹t ®éng 4. ph©n c«ng nhãm GV ph©n nhãm thùc hµnh (theo c¸c tæ) KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS Ph©n c«ng dông cô vµ vÞ trÝ thùc hµnh cho c¸c nhãm Ho¹t ®éng 3. Híng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ ChuÈn bÞ bµi 22 TiÕt . mao m¹ch Ho¹t ®éng 2. HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc Thùc vËt Trao ®æi níc ë thùc vËt Trao ®æi kho¸ng vµ nit¬ ë thùc vËt Quang hîp ë thùc vËt H« hÊp ë thùc vËt 48 . §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh HS tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ chÐo kÕt qu¶ GV c¨n cø kÕt qu¶ thùc hµnh cña c¸c tæ ®Ó ®¸nh gi¸. Tæ chøc. tÜnh m¹ch. Bµi 22. Cñng cè - Yªu cÇu 1 HS gi¶i thÝch hiÖn tîng KiÓm tra kÕt qu¶ thu ®îc cña c¸c nhãm VI.. Thùc hµnh HS ®äc c¸c néi dung ph©n tÝch c¸c bíc thùc hµnh vµ lµm theo nhãm GV quan s¸t HS tiÕn hµnh.Quan s¸t ho¹t ®éng cña tim Õch . «n tËp ch¬ng I Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. nhËn xÐt rót kinh nghiÖm V.

Nªu ®îc mét sè øng dông thùc tiÔn vÒ híng ®éng 2. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. D 6. C¶m øng a. híng ®éng Ngµy so¹n: 2/9/2007 I.X©y dùng ®îc ý thøc quan s¸t vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng trong tù nhiªn II.C 7. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3.Nªu ®îc kh¸i niÖm vµ ph©n biÖt ®îc øng ®éng vµ híng ®éng . B 4.Tr×nh bµy ®îc c¸c d¹ng híng ®éng ë thùc vËt . B Hµo thµnh c¸c b¶ng SGK trang 87. Kü n¨ng . B 3. KiÕn thøc . Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. B 8.B 5. Bµi 23. C©u hái tr¾c nghiÖm kh¸ch quan C©u C©u C©u C©u C©u C©u C©u C©u III. Th¸i ®é hµnh vi . Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. 2.88 Ch¬ng II. Bµi tËp 1. A 2.§éng vËt - Tiªu ho¸ H« hÊp TuÇn hoµn C©n b¨ng néi m«i II. Häc sinh chuÈn bÞ: 49 . c¶m øng ë thùc vËt TiÕt .RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp.

Híng níc . æn ®Þnh tæ chøc líp 2. T×m hiÓu vÒ C¸c kiÓu híng ®éng II. ®a ra kÕt luËn vµ bãn ph©n t¹o ®iÒu kiÖn 2. Kh¸i niÖm bé phËn cña c©y tríc mét t¸c íng x¸c ®Þnh .TT3: GV nhËn xÐt.Trong trång trät. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. Ho¹t ®éng 2. Híng s¸ng . kÕt hîp biÕn ®éng cña m«i trêng .Lµ h×nh thøc ph¶n øng cña 1 . Ho¹t ®éng 1. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra 3.Gióp c©y thÝch øng víi sù .HiÖn tîng 50 .Gi¶i thÝch thêi) 1 Nhãm 2 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè 2 3 Nhãm 4 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè 3.Tr×nh bµy vai trß cña híng ®éng 2. ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi. T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm vµ vai trß lêi c¸c c©u hái: vËt ? ®èi cvíi c¬ thÓ thùc vËt ? nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.HiÖn tîng 2.TT2: HS th¶o luËn nhãm.Gi¶i thÝch Nhãm 1 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè . viÖc tíi níc cho hÖ rÔ ph¸t triÓn theo mong muèn . Híng ®Êt . Vai trß . C¸c kiÓu híng ®éng 1. vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ .Gi¶i thÝch Nhãm 3 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp sè .TT1: GV chia líp thµnh 4 nhãm thùc .III.HiÖn tîng hiÖn phiÕu häc tËp : (yªu cÇu ®ång .Nªu kh¸i niÖm vÒ híng ®éng ë thùc nh©n kÝch thÝch theo mét h. ho¹t ®éng nhãm IV. 1. kh¸i niÖm vµ vai trß 1.

2SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ híng s¸ng: ? Nªu hiÖn tîng cña thÝ nghiÖm ? V× sao cã hiÖn tîng híng s¸ng? PhiÕu häc tËp 3 (Thêi gian : 6 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 23.4 PhiÕu häc tËp 1 4. Híng ho¸ .Gi¶i thÝch (Thêi gian : 6 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh Ngoµi ra cßn cã híng tiÕp xóc.1SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ h. 23.3SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ híng ho¸: ? So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a hai chËu c©y trång trong ®Êt? 51 .híng nhiÖt… íng ®Êt: ? Nªu hiÖn tîng ë rÔ vµ ë chåi khi ®Ó lÖch híng b×nh thêng? ? V× sao cã hiÖn tîng híng ®Êt? ? ThÕ nµo lµ híng ®Êt d¬ng. híng ®Êt ©m? PhiÕu häc tËp 2 (Thêi gian : 6 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 23.3SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ híng níc: ? Nªu hiÖn tîng ë rÔ ®èi víi sù cã mÆt cña níc? ? V× sao cã hiÖn tîng híng níc PhiÕu häc tËp 4 (Thêi gian : 6 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 23.HiÖn tîng .

Nªu ®îc kh¸i niÖm vµ ph©n biÖt ®îc øng ®éng vµ híng ®éng .X©y dùng ®îc ý thøc quan s¸t vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng trong tù nhiªn II. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. V.TT3: GV nhËn xÐt. kü n¨ng hîp t¸c nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp 3. Häc sinh chuÈn bÞ: 52 .RÌn luyÖn t duy ph©n tÝch tæng hîp.5 SGK 2. Híng dÉn vÒ nhµ 1. .Tr×nh bµy ®îc c¸c d¹ng øng ®éng ë thùc vËt . Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Tranh vÏ SGK. Tr¶ lêi c©u hái 1. KiÕn thøc . ChuÈn bÞ n«i dung bµi 24 TiÕt . HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. Bµi 24. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. Tr¶ lêi c©u hái 4 SGK VI. øng ®éng Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. Kü n¨ng .3. ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. Cñng cè 1.TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp.Nªu ®îc mét sè øng dông thùc tiÔn vÒ øng ®éng 2.? V× sao cã hiÖn tîng híng ho¸? . Th¸i ®é hµnh vi . 2. sau ®ã cö ®¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy.

kh¸i niÖm vµ vai trß 1. 1. Kh¸i niÖm c©y tríc mét t¸c nh©n kÝch ®Þnh . Ho¹t ®éng 1.C©y nhËp néi cÇn ®¶m b¶o .TT3: GV nhËn xÐt. Vai trß . C¸c kiÓu øng ®éng 1.TT1: GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ . T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm vµ vai trß lêi c¸c c©u hái: vËt ? víi c¬ thÓ thùc vËt ? .øng dông cña øng ®éng nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.Lµ h×nh thøc ph¶n øng cña .Gióp c©y thÝch øng víi sù biÕn ®éng cña m«i trêng . øng dông .TT1: GV chia líp thµnh 4 nhãm thùc ëng II. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Néi dung bµi häc I. T×m hiÓu vÒ C¸c kiÓu øng ®éng . Bµi 23 C©u 2: C©u hái 3. vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh. Bµi 23 3.III. æn ®Þnh tæ chøc líp 2.TT2: HS th¶o luËn nhãm.Tr×nh bµy vai trß cña øng ®éng ®èi 2. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. ®a ra kÕt luËn nhiÖt ®é vµ ¸nh s¸ng 2.Nªu kh¸i niÖm vÒ øng ®éng ë thùc thÝch kh«ng theo mét híng x¸c .VÝ dô n÷ vËt Nhãm 1. KiÓm tra bµi cò: C©u 1: C©u hái 2.Kh¸i niÖm: SGK thêi) sè 1 sè 2 . Ho¹t ®éng 2. kÕt hîp 3. ho¹t ®éng nhãm IV.Cã thÓ thóc ®Èy hoÆc k×m h·m chåi ngñ thªm hay thøc sím theo nhu cÇu . ph¬ng ph¸p d¹y häc - VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi Nghiªn cøu SGK t×m tßi.3 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp + VËn ®éng tù vÖ ë c©y trinh Nhãm 2-4 : Thùc hiÖn phiÕu häc tËp + VËn ®éng b¾t måi ë thùc 53 . øng ®éng kh«ng sinh tr- hiÖn phiÕu häc tËp : (yªu cÇu ®ång .

Kh¸i niÖm: SGK 2SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ øng . . ®a ra kÕt luËn vµ ghi tãm t¾t c¸c ý chÝnh.+ VËn ®éng në hoa (Thêi gian : 10 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 24.TT3: GV nhËn xÐt. Tr¶ lêi c©u hái 4 SGK 54 .TT2: HS th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp.1.3-4 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ øng ®éng sinh trëng: ? Kh¸i niÖm øng ®éng sinh trëng? ? NhËn xÐt hiÖn tîng vËn ®éng quÊn ë thùc vËt? ? NhËn xÐt hiÖn tîng vËn ®éng në hoa ë thùc vËt? ? NhËn xÐt hiÖn tîng vËn ®éng ngñ thøc ë thùc vËt? . sau ®ã cö ®¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy. HS ®äc phÇn in nghiªng SGK 2. øng ®éng kh«ng sinh trëng (Thêi gian : 10 phót) §äc SGK kÕt hîp quan s¸t h×nh 24.VÝ dô ®éng kh«ng sinh trëng: ëng? ? NhËn xÐt hiÖn tîng vËn ®éng tù vÖ ë c©y trinh n÷? PhiÕu häc tËp 2 + VËn ®éng quÊn vßng + VËn ®éng ngñ – thøc ? Kh¸i niÖm øng ®éng kh«ng sinh tr. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. V.PhiÕu häc tËp 1 2. Cñng cè 1..

H¹t ®Ëu n¶y mÇm.ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hµnh II. Ph¬ng tiÖn d¹y häc 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: . Tr¶ lêi c©u hái 1. Thùc hµnh: híng ®éng Ngµy so¹n: 2/9/2007 I. Th¸i ®é hµnh vi .VI.Hép nhùa trong suèt . Bµi 25. Híng dÉn vÒ nhµ 1. ng« n¶y mÇm III.TÝnh cÈn thËn. Häc sinh chuÈn bÞ: . tæ chøc nhãm 3. KiÕn thøc .§Ìn chiÕu s¸ng 2. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: 1. khÐo lÐo.Ph©n ®¹m .Cèc trång c¸c c©y ®Ëu . Kü n¨ng . ChuÈn bÞ n«i dung bµi 25 TiÕt .5 SGK 2.Hép giÊy cã nhiÒu ng¨n ®ôc lç trªn n¾p thñng lç .Ph©n biÖt ®îc c¸c híng ®éng chÝnh Híng ®Êt Híng s¸ng Híng níc Híng ho¸ 2. cã ý thøc tæ chøc kØ luËt .3.RÌn luyÖn kü n¨ng lµm viÖc ®éc lËp. ph¬ng ph¸p d¹y häc VÊn ®¸p gîi më Trùc quan t×m tßi BiÓu diÔn thÝ nghiÖm t×m tßi 55 .

nhËn xÐt rót kinh nghiÖm V. Híng dÉn ho¹t ®éng vÒ nhµ ChuÈn bÞ bµi 26 56 . Thùc hµnh HS ®äc c¸c néi dung ph©n tÝch c¸c bíc thùc hµnh vµ lµm theo nhãm GV quan s¸t HS tiÕn hµnh. Giíi thiÖu n«i dung bµi thùc hµnh Gåm 4 thÝ nghiÖm Híng ®Êt Híng s¸ng Híng níc Híng ho¸ Ho¹t ®éng 2.IV. Cñng cè - Yªu cÇu 1 HS gi¶i thÝch hiÖn tîng KiÓm tra kÕt qu¶ thu ®îc cña c¸c nhãm VI. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. TiÕn tr×nh bµi míi Ho¹t ®éng 1. KiÓm tra bµi cò C©u 1: C©u hái 3. Bµi240 C©u 2: C©u hái 5. gi¶i thÝch c¸c th¾c m¾c Hs quan s¸t vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng Ho¹t ®éng 4. ph©n c«ng nhãm GV ph©n nhãm thùc hµnh (theo c¸c tæ. Bµi 24 2. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh HS tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ chÐo kÕt qu¶ GV c¨n cø kÕt qu¶ thùc hµnh cña c¸c tæ ®Ó ®¸nh gi¸.mçi tæ tiÕn hµnh 1 thÝ nghiÖm) KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS Ph©n c«ng dông cô vµ vÞ trÝ thùc hµnh cho c¸c nhãm Ho¹t ®éng 3. Tæ chøc.

Bµi 26. c¶m øng ë ®éng vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . ®iÖn thÕ nghØ vµ ®iÖn thÕ ho¹t ®éng Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . thùc hµnh: xem phim vÒ mét sè tËp tÝnh 57 .b. Bµi 31. Bµi 27. Bµi 28. Bµi 30. Bµi 29. tËp tÝnh (tiÕp theo) Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . tËp tÝnh (tiÕp theo) Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . tËp tÝnh Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . c¶m øng ë ®éng vËt (tiÕp theo) Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . Bµi 32. c¶m øng ë ®éng vËt TiÕt . Bµi 33. dÉn truyÒn xung thÇn kinh trong cung ph¶n x¹ Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt .

sinh trëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . Bµi 37. Sinh trëng vµ ph¸t triÓn a. Bµi 38. sinh trëng vµ ph¸t triÓn ë thùc vËt TiÕt . Bµi 35. c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sinh trëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 58 . Bµi 34. sinh trëng ë thùc vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . ph¸t triÓn ë thùc vËt cã hoa Ngµy so¹n: 2/9/2007 b.ë ®éng vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 Ch¬ng III. hooc m«n thùc vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . sinh trëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt TiÕt . Bµi 36.

Bµi 41. Thùc hµnh: quan s¸t sinh trëng vµ ph¸t triÓn ë mét sè ®éng vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 Ch¬ng IV.ghÐp Ngµy so¹n: 2/9/2007 b. c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sinh trëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt (tiÕp theo) Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . Sinh s¶n a. Bµi 40. Bµi 39. sinh s¶n h÷u tÝnh ë thùc vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . sinh s¶n v« tÝnh ë ®éng vËt 59 . thùc hµnh: nh©n gièng gi©m – chiÕt . Bµi 44. sinh s¶n ë ®éng vËt TiÕt . sinh s¶n ë thùc vËt TiÕt . Bµi 42.TiÕt . Bµi 43. sinh s¶n v« tÝnh ë thùc vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt .

®iÒu khiÓn sinh s¶n ë ®éng vËt vµ sinh ®Î cã kÕ ho¹ch ë ngêi Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . c¬ chÕ ®iÒu hoµ sinh s¶n Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . Bµi 47. Bµi 46. «n tËp ch¬ng II-III-IV Ngµy so¹n: 2/9/2007 60 . Bµi 45. sinh s¶n h÷u tÝnh ë ®éng vËt Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt . Bµi 48.Ngµy so¹n: 2/9/2007 TiÕt .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful