Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN. .§23. ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG I. ĐỘNG LƯỢNG: 1. Xung lượng của lực:  - Lực F có độ lớn đáng kể tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ngắn ∆t có thể gây ra sự biến đổi đáng kể trạng thái chuyển động của vật.   - Đại lượng F . ∆t được gọi là xung lượng của lực F tác dụng lên vật trong khoảng t/gian ∆t . - Đơn vị của xung lượng là N.s 2. Động lượng:   a. Khái niệm: Động lượng p của một vật m đang chuyển động với vận tốc v   là đại lượng được xác định bởi công thức: . p = m. v . ⇒ Độ lớn: .p = m.v. m   b. Đặc điểm: p cùng hướng với v c. Đơn vị: kg.m/s hoặc N.s

v

  p

3. Định lí biến thiên động lượng: a. Phát biểu: _ ộ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng Đ của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.   b. Biểu thức: .∆ p = F .∆t. II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG: 1. Hệ cô lập (hệ kín): là hệ mà trong đó các vật bên trong hệ chỉ tương tác với nhau, không tương tác với các vật bêb ngoài. Hoặc: hệ cô lập là hệ nhiều vật không chịu tác dụng của ngoại lực hoặc chịu tác dụng của các ngoại lực cân bằng nhau. 2. Định luật bảo toàn động lượng: a. Phát biểu: Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng được bảo toàn (về phương, chiều và độ lớn).   b. Biểu thức: . p t = p s . m1 c. Tương tác giữa 2 vật trong hệ kín: m2 Xét 2 viên bi cùng chuyển động trên mặt phẳng ngang Trước va chạm 2 1 không ma sát và va chạm nhau. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:    m  m ..m1. v1 + m2. v 2 = m1. v '1 + 1 2. v 2 2 m .. Sau va 3. Va chạm mềm: chạm a. Khái niệm: Va chạm mềm là va chạm giữa các vật mà m2 m1 sau đó chúng hợp nhau thành một khối và chuyển động với cùng vận tốc. 1 Trước va chạm 1 b. Khảo sát:  - Xét vật m1 chuyển động vớim tốc v1 đến va chạm với m1 + vận 2 vật m2 đang đứng yên. Sau va chạm 2 vật nhập thành một và Sau va chuyển động với vận tốc v .

  v v

  v' v

 v '2

chạm

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:     m1. v1 + m2. 0 = (m1 + m2). v . Suy ra: .. v =
1

 m1 .v1 .. m1 + m2

 v

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

4. Chuyển động bằng phản lực: a. Khái niệm: Chuyển động bằng phản lực là chuyển động trong đó một bộ phận của hệ tách ra bay về một hướng làm cho phần còn lại chuyển động theo chiều ngược lại.  b. Ví dụ: Chuyển động của tên lửa, chuyền động giật lùi của súng khi bắn,. . . V c. Khảo sát chuyển động của tên lửa: Một tên lửa đang đứng yên. Sau khi phụt về sau một khối khí m với   vận tốc v thì tên lửa M bay về phía trước với vận tốc V . Tính V.    Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có: 0 = m. v + M. V M  m  v .. Suy ra: .. V = M m Nhận xét: khí phụt về phía sau thì tên lửa bay theo chiều ngược lại. §24. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I. CÔNG:  1. Khái niệm về công: Khi điểm đặt của lực F (tác dụng lên vật) chuyển dời một đoạn s theo hướng của lực thì công do lực sinh ra là: A = F. s 2. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát:  α Khi lực F không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc α thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức: .A = F.s.cosα. Trong đó: A: công thực hiện (J). F: độ lớn lực tác dụng (N).   α: góc hợp bởi F và s 3. Đặc điểm: Công là đại lượng vô hướng, có thể > 0, < 0 hoặc = 0. 4. Biện luận: π a. α nhọn (0 < α < ) ⇒ cosα > 0 ⇔ A > 0: công của lực phát động. 2 π b. α tù ( < α < π) ⇒ cosα< 0 ⇔ A < 0: công của lực cản. 2 π c. α vuông (α= ) ⇔ cosα = 0: lực tác dụng có phương vuông góc với quãng đường di chuyển 2 không thể sinh công. d. α = 00 ⇒ cosα = 1 ⇔ A = Amax = F.s 5. Đơn vị công: - Trong hệ SI, đơn vị công là jun (J): 1J=1N.m - Joule là công do lực có độ lớn 1N thực hiện khi điểm đặc của lực chuyển dời 1m theo hướng của lực. II. CÔNG SUẤT: 1. Khái niệm công suất: Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. A P : công suất (W). Biểu thức: . P = . Trong đó: A: công thực hiện (J). t t: thời gian thực hiện công (s). 2. Đơn vị công suất: - Đơn vị công suất là oát (W). Ta có: 1W = 1 J/s. - Watt là công suất của một thiết bị thực hiện công bằng 1J trong 1s. - Ngoài ra công suất còn có đơn vị khác là HP. - kW.h là đơn vị của công cơ học: 1 kW.h = 3,6.106 J

 F

 v

2

Trường THPT Phùng Hưng 3. Biểu thức khác của công suất: .P =

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

A   =F .v . t 4. Chú ý: Khái niệm công suất cũng được mở rộng cho các nguồn phát năng lượng không phải dưới dạng công cơ học. Ví dụ: lò nung, nhà máy điện, . . . §25. ĐỘNG NĂNG I. NĂNG LƯỢNG: 1. Khái niệm: Năng lượng là đại lượng vật lí đặc trưng cho khả năng thực hiện công của một vật hoặc hệ vật. 2. Đặc điểm: - Mọi vật đều mang năng lượng. - Khi tương tác với nhau thì các vật sẽ trao đổi năng lượng cho nhau. - Quá trình trao đổi năng lượng diễn ra dưới những dạng khác nhau: thực hiện công, truyền nhiệt, . . . II. ĐỘNG NĂNG: 1. Định nghĩa: Động năng là dạng năng lượng mà vật có được do nó chuyển động. 2. Công thức tính động năng: Wđ: động năng của vật (J). 1 2 Trong đó: m: khối lượng của vật .Wđ= m.v . 2 (kg). 3. Đặc điểm: v: vận tốc của vật (m/s). - Động năng là đại lượng vô hướng và luôn dương. - Động năng có tính chất tương đối. III. CÔNG CỦA LỰC TÁC DỤNG VÀ ĐỘ BIẾN THIÊN ĐỘNG NĂNG: - Động năng của vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công. Định lí động năng: Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật. 1 1 2 Biểu thức: .Ang = m. v 2 − m. v12 . 2 2 Hệ quả: + Khi lực tác dụng sinh công dương thì động năng tăng. + Khi lực tác dụng sinh công âm thì động năng giảm. §26. THẾ NĂNG I. THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG: 1. Trọng trường: - Là dạng vật chất tồn tại xung quanh Trái Đất và tác dụng lực hấp dẫn lên các vật khác đặt trong nó.   - Khi một vật đặt trong trọng trường sẽ chịu tác dụng của một trọng lực: P = m. g 2. Thế năng trọng trường: a. Định nghĩa: Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác z m giữa Trái Đất và vật; nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường. b. Biểu thức thế năng trọng trường của một vật: .Wt = m.g.z. Trong đó: m: khối lượng của vật (kg). z g: gia tốc trọng trường (m/s2). z: khoảng cách từ vật khảo sát đến mốc (gốc) thế năng (m). c. Nhận xét: - Thế năng trọng O trường phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năng.
3

 P

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

- Thế năng trọng trường có thể > 0, < 0 hoặc = 0. z 3. Liên hệ giữa thế năng và công của trọng lực: - Khi một vật chuyển động trong trọng trường từ vị trí M đến vị trí M M z có N thì công của vật M giá trị bằng hiệu thế năng trọng trường tại M và tại N. Ta có: .AMN= Wt(M) – Wt(N). zN II. THẾ NĂNG ĐÀN HỒI: N N 1. Công của lực đàn hồi: O l0 - Khi đưa lò xo từ trạng thái biến dạng về trạng thái không biến ∆l dạng thì công thực hiện bởi lực đàn hồi được xác định qua công 1 thức: .A = k.(∆l)2. 2 2. Thế năng đàn hồi: l - Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi. 1 k: độ cứng của lò xo (N/m). Công thức: . Wt = k.(∆l)2 . Trong đó: ∆l: độ biến dạng của lò xo (m). 2

  P P

§27. CƠ NĂNG I. CƠ NĂNG CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRONG TRỌNG TRƯỜNG: 1. Định nghĩa: - Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực bằng tổng động năng và thế năng trọng trường của vật. 1 Ta có: W = Wđ + Wt = m.v2 + m.g.z 2 2. Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường: - Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là đại lượng bảo toàn. 1 Ta có: . W = m.v2 + m.g.z = const . 2 3. Hệ quả: - Trong quá trình chuyển động của một vật trong trọng trường: + Nếu động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại. + Tại vị trí nào động năng cực đại thì thế năng cực tiểu và ngược lại. II. CƠ NĂNG CỦA VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA LỰC ĐÀN HỒI: - Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi của vật. 1 1 Ta có: W = Wđ + Wt = m.v2 + k.(∆l)2 2 2 - Khi một vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi thì cơ năng của vật là đại lượng bảo toàn. 1 1 Ta có: . W = m.v2 + k.(∆l)2 = const . 2 2 III. CHÚ Ý:
4

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

- Nếu không có tác dụng của lực khác (như lực cản, lực ma sát . . .) thì trong quá trình chuyển động, cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn. Ta có: . W = Wđ + Wt = const . hay . Wđ1 + Wt1 = Wđ2 + Wt2 . PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

 Động lượng
Câu 1: Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu ? Cho g = 9,8 m/s2. A. 5,0 kg.m/s. C. 10 kg.m/s. B. 4,9 kg.m/s. D. 0,5 kg.m/s. Câu 2: Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực F . Động lượng chất điểm ở thời điểm t là:

r r A. p = m.F

r r B. p = F.t

r r F.t C. p = m

D. p = F.m

r

r

Câu 3: Một chất điểm m bắt đầu trượt không ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống. Gọi α là góc của mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Động lượng chất điểm ở thời điểm t là A. p = mgsinαt B.p = mgt C.p = mgcosαt D.p = gsinαt Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai: A. Động lượng là một đại lượng vectơ B. Xung của lực là một đại lượng vectơ C.Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật D. Động lượng của vật trong chuyển động tròn đều không đổi Câu 5: Quả cầu A khối lượng m1 chuyển động với vận tốc v1 va chạm vào quả cầu B khối lượng m2 đứng yên. Sau va chạm, cả hai quả cầu có cùng vận tốc v2 . Ta có:     A. m1 v1 = ( m1 + m 2 )v 2 B. m1 v1 = − m 2 v 2    1  C. m1 v1 = m 2 v 2 D. m1 v1 = (m1 + m 2 )v 2 2  Câu 6: Gọi M và m là khối lượng súng và đạn, V vận tốc đạn lúc thoát khỏi nòng súng. Giả sử động lượng được bảo toàn. Vận tốc súng là: A. v =

m  V M

B. v = −

m  V M

C. v =

M  V m

D. v = −

M  V m

Câu 7: Chiếc xe chạy trên đường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác đang đứng yên và có cùng khối lượng. Biết va chạm là va chạm mềm, sau va chạm vận tốc hai xe là: A.v1 = 0 ; v2 = 10m/s B. v1 = v2 = 5m/s C.v1 = v2 = 10m/s D.v1 = v2 = 20m/s Câu 8: Khối lượng súng là 4kg và của đạn là 50g. Lúc thoát khỏi nòng súng, đạn có vận tốc 800m/s. Vận tốc giật lùi của súng là: A.6m/s B.7m/s C.10m/s D.12m/s Câu 9: Viên bi A có khối lượng m1= 60g chuyển động với vận tốc v1 = 5m/s va chạm vào viên bi B có khối lượng  m2 = 40g chuyển động ngược chiều với vận tốc V2 . Sau va chạm, hai viên bi đứng yên. Vận tốc viên bi B là:
5

Trường THPT Phùng Hưng A. v 2 =

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2 C. v 2 =

10 m/s 3

B. v 2 = 7,5m / s

25 m/s 3

D. v 2 = 12,5m / s

Câu 10: Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực F = 10-2N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là: A.2.10-2 kgm/s B.3.10-1kgm/s C.10-2kgm/s D.6.10-2kgm/s Câu 11: Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống một con đường dốc thẳng nhẵn tại một thời điểm xác định có vận tốc 3 m/s, sau đó 4 s có vận tốc 7 m/s, tiếp ngay sau đó 3 s vật có động lượng (kg.m/s) là ? A. 20. B. 6. C. 28. D. 10 Câu 12: Thả rơi một vật có khối lượng 1kg trong khoảng thời gian 0,2s. Độ biến thiên động lượng của vật là : ( g = 10m/s2 ). A. 2 kg.m/s B. 1 kg.m/s C. 20 kg.m/s D. 10 kg.m/s Câu 13:Một tên lửa có khối lượng M = 5 tấn đang chuyển động với vận tốc v = 100m/s thì phụt ra phía sau một lượng khí mo = 1tấn. Vận tốc khí đối với tên lửa lúc chưa phụt là v1 = 400m/s. Sau khi phụt khí vận tốc của tên lửa có giá trị là : A. 200 m/s. B. 180 m/s. C. 225 m/s. D. 250 m/s Câu 13: Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m1 = 300g và m2 = 2kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v1 = 2m/s và v2 = 0,8m/s. Sau khi va chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Bỏ qua sức cản . Độ lớn vận tốc sau va chạm là A. -0,63 m/s. B. 1,24 m/s. C. -0,43 m/s. D. 1,4 m/s. Câu 14: Hai viên bi có khối lượng m1 = 50g và m2 = 80g đang chuyển động ngược chiều nhau và va chạm nhau (va chạm đàn hồi xuyên tâm). Muốn sau va chạm m2 đứng yên còn m1 chuyển động theo chiều ngược lại với vận tốc như cũ thì vận tốc của m2 trước va chạm bằng bao nhiêu ? Cho biết v1 = 2m/s. A. 1 m/s B. 2,5 m/s. C. 3 m/s. D. 2 m/s. Câu 15: Một quả bóng có khối lượng m = 300g va chạm vào tường và nảy trở lại với cùng vận tốc. Vận tốc của bóng trước va chạm là +5m/s. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là: A. 1,5kg.m/s; B. -3kg.m/s; C. -1,5kg.m/s; D. 3kg.m/s; Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ thì động lượng của hệ được bảo toàn. B. Vật rơi tự do không phải là hệ kín vì trọng lực tác dụng lên vật là ngoại lực. C. Hệ gồm "Vật rơi tự do và Trái Đất" được xem là hệ kín khi bỏ qua lực tương tác giữa hệ vật với các vật khác( Mặt Trời, các hành tinh...). D. Một hệ gọi là hệ kín khi ngoại lực tác dụng lên hệ không đổi Câu 17: Véc tơ động lượng là véc tơ: A. Cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc B. Có phương hợp với véc tơ vận tốc một góc α bất kỳ. C. Có phương vuông góc với véc tơ vận tốc. D. Cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc. Câu 18: Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?
6

Trường THPT Phùng Hưng A.Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra. B.Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát. C.Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó. D.Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu.

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 19: Một ô tô A có khối lượng m1 đang chuyển động với vận tốc V1 đuổi theo một ô tô B có khối lượng m2 u r chuyển động với vận tốc V 2 . Động lượng của xe A đối với hệ quy chiếu gắn với xe B là : A. p AB = m1 v1 − v 2 B. p AB = − m1 v1 − v 2 C. p AB = m1 v1 + v 2

u r r

r

(

r

r

)

r

(

r

r

)

r

(

r

)

D. p AB = − m1 v1 + v 2 .

r

(

r

r

)

Câu 20: Một vật khối lượng m đang chuyển động theo phương ngang với vận tốc v thì va chạm vào vật khối lượng 2m đang đứng yên. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc (va chạm mềm xuyên tâm). Bỏ qua ma sát, vận tốc của hệ sau va chạm là : A.

v 3

B.v

C.3v

D.

v . 2

Câu 21: Một vật khối lượng 0,7 kg đang chuyển động theo phương ngang với tốc độ 5 m/s thì va vào bức tường thẳng đứng. Nó nảy ngược trở lại với tốc độ 2 m/s. Chọn chiều dương là chiều bóng nảy ra. Độ biến thiên động lượng của nó là : A. 3,5 kg.m/s B. 2,45 kg.m/s C. 4,9 kg.m/s D. 1,1 kg.m/s. Câu 22: Tổng động lượng của một hệ không bảo toàn khi A. hệ cô lập. B. hệ gần đúng là cô lập (các ngoại lực không đáng kể so với các nội lực). C. hệ chuyển động không có ma sát. D. tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không.

 Công & công suất

  Câu 23: Gọi α là góc hợp bởi phương của lực F và phương dịch chuyển. Công của lực F đóng vai trò là công phát động khi π A. góc α là góc tù. B. góc α là góc nhọn. C. góc α bằng . D. góc α = π. 2   Câu 24: Khi lực F có tác dụng cản trở chuyển động thì công do lực F sinh ra được gọi là A. công phát động. B. công cản. C. công suất. D. động lượng. Câu 25: Khi vật chuyển động tròn đều thì công của lực hướng tâm luôn A. dương. B. âm. C. bằng 0.

D. bằng hằng số.

Câu 26: Công của trọng lực khi vật chuyển động từ A đến B trong trọng trường phụ thuộc vào A. vị trí điểm đầu và điểm cuối. B. dạng đường cong dịch chuyển. C. gia tốc của chuyển động. D. tốc độ của chuyển động. Câu 27: Công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng là đại lượng A. bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian. B. bằng công mà thiết bị sinh ra trong một đơn vị thời gian.
7

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

C. bằng xung lượng của lực mà thiết bị sản sinh ra trong một đơn vị thời gian. D. bằng tích số giữa công thực hiện và khoảng thời gian mà thiết bị thực hiện công. Câu 28: Công có thể biểu thị bằng tích của A. năng lượng và khoảng thời gian. B. lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian. C. lực và quãng đường đi được. Câu 29: Công suất được xác định bằng A. giá trị công có khả năng thực hiện. B. công thực hiện trong một đơn vị thời gian. C. công thực hiện trên đơn vị độ dài.

D. lực và vận tốc.

D. tích của công và thời gian thực hiện.

Câu 30: Gọi A là công của lực thực hiện trong thời gian t. Biểu thức nào sau đây là đúng với biểu thức công suất? A t2 A. P = . B. P = At. C. P = . D. P = A .t2. t A Câu 31: Một vật trượt trên mặt phẳng nghiêng có ma sát, sau khi lên tới điểm cao nhất nó trượt xuống vị trí ban đầu. Như vậy trong quá trình chuyển động nói trên A. công của trọng lực đặt vào vật bằng 0. B. xung lượng của lực ma sát đặt vào vật bằng 0. C. công của lực ma sát đặt vào vật bằng 0. D. xung lượng của trọng lực đặt vào vật bằng 0. Câu 32: Chọn phát biểu đúng về công. A. Mọi vật làm vật dịch chuyển đều sinh công. B. Khi góc giữa lực và đường đi là góc nhọn, lực sinh công cản. C. Lực vuông góc với phương dịch chuyển không sinh công. D. Công âm là công của lực kéo vật đi theo chiều âm của trục. Câu 33: Một người nhấc một vật có khối lượng 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi ngang được một đoạn 30m. Công tổng cộng mà người đó đã thực hiện là A. 1860J. B. 1800J. C. 180J. D. 60J. Câu 34: Một ôtô khối lượng 1 tấn chuyển động đều trên một đường nằm ngang có hệ số ma sát trượt µ = 0,2. Cho g = 10m/s2. Công của lực kéo động cơ khi vật chuyển dời 250m là A. 5.105J. B. 2,5.105J. C. 4,2.105J. D. 1,25.105J. Câu 35: Để nâng một vật lên cao 10m với vận tốc không đổi người ta phải thực hiện công bằng 6000J. Vật đó có khối lượng bằng A. 6kg. B. 60kg. C. 12kg. D. 30kg. Câu 36: Nếu gọi v là vận tốc tức thời của vật, F là độ lớn của lực theo phương dịch chuyển, thì công suất có thể tính bằng biểu thức F v A. P = . B. P = . C. P = F.v. D. P = F.v2. v F
8

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 37: Một thang máy chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng trong vòng 60s đã đạt đến độ cao 180m. Nếu khối lượng thang máy cùng tải bên trong nó bằng 8.10 3 kg, thì công suất của động cơ cấp cho thang máy bằng A. 2,4.102kW. B. 2,5.102kW. C. 2,8.102kW. D. 3,0.102kW. Câu 38: Đơn vị đo của công trong hệ đơn vị SI là jun (J). Một jun bằng A. 1 kg/m. B. 1 kg.m. C. 1 N.m. Câu 39: Công suất có thể được xác định bằng biểu thức F.v F.t A. P = . B. P = . t v

D. 9,8 kg.m.

C. P =

F.v . s

D. P =

F.s . t

Câu 40: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công? A. Jun. B. N/m. C. W.s. Câu 41: Trong hệ đơn vị SI, đơn vị đo của công suất là oát (W). Một oát bằng A. 1J/s. B. 1J.s. C. 1 kg.m/s. Câu 42: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất? A. J.s. B. Nm/s. C. W.

D. N.m.

D. 1N.s.

D. HP.

Câu 43: Ngoài đơn vị Oát (W), ở nước Anh còn dùng mã lực (HP) làm đơn vị của công và công suất. Phép đổi nào sau đây là đúng? A. 1HP = 476W. B. 1HP = 746W. C. 1HP = 674W. D. 1HP = 467W. Câu 44: Một người kéo đều một thùng nước có khối lượng 15kg từ giếng sâu 8m lên trong 20s. Công và công suất của người ấy nhận giá trị A. A = 1600J; P = 800W. B. A = 1200J; P = 60W. C. A = 1000J; P = 500W. D. A = 800J; P = 400W.  Câu 45: Một chất điểm di chuyển không ma sát trên đường nằm ngang dưới tác dụng của lực F có độ lớn 200N  và hợp với mặt đường một góc 600. Công của lực F khi chất điểm di chuyển được 2m là A. 200kJ. B. 20kJ. C. 200J. D. 2kJ. Câu 46: Công của trọng lực không phụ thuộc vào A. khối lượng của vật. C. quỹ đạo của trọng tâm của vật.

B. gia tốc trọng trường. D. hiệu số độ cao h giữa vị trí đầu và vị trí cuối.

 Câu 47: Một vật chuyển động không ma sát trên đường nằm ngang dưới tác dụng của F kéo có độ lớn 300N và hợp với phương ngang một góc 600. Trong 2s vật di chuyển được 3m. Công suất của lực là A. 225W. B. 450W. C. 200W. D. 100W. Câu 48: Một ôtô chạy đều trên quãng đường nằm ngang với vận tốc 80km/h. Đến quãng đường dốc lực làm ô tô chuyển động tăng gấp 3 lần. Mở ga tối đa cũng chỉ tăng công suất động cơ lên được 1,2 lần. Vận tốc tối đa của xe trên đường dốc có giá trị là
9

Trường THPT Phùng Hưng A. 3,168 km/h. B. 31,68km/h. C. 62,8km/h.

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2 D. 6,268 km/h.

Câu 49: Một vật có khối lượng 1kg trượt liên tiếp trên đường gồm 3 mặt phẳng nghiêng các góc 600, 450 so với đường nằm ngang. Mỗi mặt phẳng dài 1m. Công của trọng lực tính trên cả quãng đường có giá trị A. A = 2,07J. B. A = 20,7J. C. một giá trị khác. D. A = 207J. Câu 50: Một chiếc xe được kéo từ trạng thái nghỉ trên một đoạn đường nằm ngang dài 20m với một lực có độ lớn không đổi bằng 300N và có phương hợp với độ dời góc 300. Lực cản do ma sát cũng được coi không đổi và bằng 200N. Công của mỗi lực và động năng của xe ở cuối đoạn đường là: A. 5 196J, - 4 000J, 1 196J. B. 2 598J, - 2 000J, 1 196J. C. 5 196J, 2 000J, 1 196J. D. 2 598J, 4 000J, 1 196J.

 Động năng – Thế năng – Cơ năng
Câu 51: Động năng của một vật là đại lượng A. vectơ. B. không âm. C. có thể âm. D. luôn dương.

Câu 52: Động năng của vật là đại lượng được xác định bằng A. tích khối lượng và bình phương vận tốc. B. nửa tích khối lượng và vận tốc. C. tích khối lượng và bình phương một nửa vận tốc. D. tích khối lượng và một nửa bình phương vận tốc. Câu 53: Chọn câu sai: Động năng của một vật không đổi khi vật A. chuyển động thẳng đều. C. chuyển động tròn đều. Câu 54: Động năng của vật sẽ tăng khi vật chuyển động A. thẳng đều. B. nhanh dần đều.

B. chuyển động với gia tốc không đổi. D. chuyển động cong đều.

C. chậm dần đều.

D. biến đổi.

Câu 55: Khi một tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lượng của nó đều thay đổi. Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của tên lửa A. không đổi. B. tăng gấp 2. C. tăng gấp 4. D. tăng gấp 8. Câu 56: Khi vận tốc của một vật tăng 3 lần thì tỉ số giữa động năng và động lượng của vật sẽ tăng lên 9 10 A. 9 lần. B. lần. C. 6 lần. D. lần. 2 3 Câu 57: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động năng? A. J. B. Kg.m2/s2. C. N.m. Câu 58: Công thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa động lượng và động năng? D. N.s.

p2 A. Wđ = 2m

2p 2 B. Wđ = . m

C. Wđ =

2m . p2

D. Wđ = 2m.p .
2

Câu 59: Vật nào sau đây không có khả năng sinh công? A. Dòng nước lũ đang chảy mạnh. B. Viên đạn đang bay. C. Búa máy đang rơi. D. Hòn đá đang nằm trên mặt đất.
10

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 60: Một ô tô khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì tài xế tắt máy. Công của lực ma sát tác dụng lên xe làm xe dừng lại là: A. A =

r

mv 2 . 2

B. A = −

mv 2 . 2

C. A = mv 2 .

D. A = − mv 2 .

Câu 61: Một vật có khối lượng m = 400 g và động năng 20 J. Khi đó vận tốc của vật là: A. 0,32 m/s. B. 36 km/h C. 36 m/s D. 10 km/h. Câu 62: Một người và xe máy có khối lượng tổng cộng là 300 kg đang đi với vận tốc 36 km/h thì nhìn thấy một cái hố cách 12 m. Để không rơi xuống hố thì người đó phải dùng một lực hãm có độ lớn tối thiểu là: A.Fh = 16200N. B. Fh = - -1250N. C. Fh = -16200N. D. Fh = 1250N. Câu 63: Một người có khối lượng 50 kg, ngồi trên ô tô đang chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng của người đó với ô tô là: A. 129,6 kJ. B.10 kJ. C. 0 J. D. 1 kJ. Câu 64: Nếu khối lượng của vật giảm 4 lần và vận tốc tăng lên 2 lần, thì động năng của vật sẽ: A. Tăng 2 lần. B. Không đổi. C. Giảm 2 lần. D. Giảm 4 lần. Câu 65: Một vật rơi từ độ cao 50m xuống đất, ở độ cao nào động năng bằng thế năng ? A. 25m. B. 10m. C. 30m. D. 50m. Câu 66: Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao với vận tốc 2m/s. Khi chuyển động ngược chiều lại từ trên xuống dưới độ lớn vận tốc của vật khi đến vị trí bắt đầu ném là : ( Bỏ qua sức cản của không khí ) A.v=2m/s B.v > 2m/s C. v ≤ 2m / s D. v < 2m/s Câu 67: Một vật có khối lượng 2,0kg sẽ có thế năng 4,0J đối với mặt đất khi nó có độ cao là . A. 3,2m. B. 0,204m. C. 0,206m. D. 9,8m. Câu 68: Khi bị nén 3cm một lò xo có thế năng đàn hồi bằng 0,18J. Độ cứng của lò xo bằng : A. 200N/m. B. 400N/m. C. 500N/m. D. 300N/m Câu 69: Cho một lò xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng một lực F = 3N kéo lò xo theo phương ngang ta thấy nó giãn được 2cm. Tính giá trị thế năng đàn hồi của lò xo. A. 0,08J. B. 0,04J. C. 0,03J. D. 0,05J Câu 70: Một lò xo có độ dài ban đầu l0 = 10cm. Người ta kéo giãn với độ dài l1 = 14cm. Hỏi thế năng lò xo là bao nhiêu ? Cho biết k = 150N/m. A. 0,13J. B. 0,2J. C. 1,2J. D. 0,12J. Câu 71: Một vật có khối lượng m = 3kg được đặt ở một vị trí trong trọng trường và có thế năng tại vị trí đó bằng Wt1 = 600J. Thả tự do cho vật đó rơi xuống mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng W t2 = -900J. Cho g = 10m/s2.Vật đã rơi từ độ cao là A. 50m. B. 60m. C. 70m. D. 40m. Câu 72: Đại lượng vật lí nào sau đây phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường? A. Động năng. B. Thế năng. C. Trọng lượng. D. Động lượng.
11

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 73: Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại lượng nào sau đây không đổi? A. Động năng. B. Động lượng. C. Thế năng. D. Vận tốc. Câu 74: Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì: A. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương. B. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm. C. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương. D. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm. Câu 75: Thế năng hấp dẫn là đại lượng: A. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không. B. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không. C. Véc tơ cùng hướng với véc tơ trọng lực. D. Véc tơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không. Câu 76: Phát biểu nào sau đây sai: Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi: A. Cùng là một dạng năng lượng. B. Có dạng biểu thức khác nhau. C. Đều phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối. D. Đều là đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không. Câu 77: Động năng của một vật sẽ thay đổi trong trường hợp A. vật chuyển động thẳng đều. B. vật chuyển động tròn đều. C. vật chuyển động biến đổi đều. D. vật đứnng yên. Câu 78: Động năng của một vật có giá trị không thay đổi khi A. tổng đại số các công của nội lực và ngoại lực không đổi. B. tổng đại số các công của ngoại lực triệt tiêu. C. tổng đại số các công của nội lực triệt tiêu. D. tổng đại số các công của nội lực không thay đổi. Câu 79: Trong hệ thức của định lý biến thiên động năng : Wđ2 – Wđ1 = A thì A. động năng của vật sẽ tăng khi một trong các lực tác dụng lên vật sẽ tăng độ lớn. B. động năng của vật sẽ tăng khi các lực tác dụng lên vật sinh công dương. C. động năng của vật sẽ tăng khi các lực tác dụng lên vật sinh công âm. D. động năng của vật sẽ giảm khi các lực tác dụng lên vật sinh công Câu 80: Một vật chuyển động không nhất thiết phải có A. thế năng. B. động năng. Câu 81: Một vật nằm yên có thể có A. thế năng. B. động năng.

C. động lượng.

D. vận tốc.

C. động lượng.

D. vận tốc.

Câu 82: Một vật khối lượng 1kg có thế năng 1J đối với mặt đất. Lấy g=9,8m/s2. Khi đó vật ở độ cao bằng A. 0,102m. B. 1,0m. C. 9,8m. D. 32m.
12

Trường THPT Phùng Hưng Câu 83: Thế năng trọng trường A. phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất. B. luôn có giá trị dương. C. phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường. D. luôn tăng khi vật chuyển động từ vị trí thấp đến vị trí cao.

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 84: Một vật nặng 5 kg rơi từ độ cao z=2m ở trên mặt đất xuống một giếng sâu 6m, cho g=10m/s 2. Độ giảm thế năng khi vật chạm đáy giếng có giá trị là A. 400J. B. 500J. C. 600J. D. 800J. Câu 85: Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Thế năng của vật nặng 2 kg ở dưới đáy một giếng sâu 10m tại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s2 là A. 100J. B. 100J. C. 200J. D. 200J. Câu 86: Chọn câu sai. Khi vật rơi từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì A. độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau. B. thời gian rơi bằng nhau. C. công của trọng lực bằng nhau. D. gia tốc rơi bằng nhau. Câu 87: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thế năng trọng trường? A. Thế năng trọng trường của một vật là năng lượng mà vật có do nó được đặt tại một vị trí xác định trong trọng trường của Trái đất. B. Thế năng trọng trường có đơn vị là N/m2. C. Thế năng trọng trường xác định bằng biểu thức Wt = mgz trong đó m là khối lượng của vật, g là gia tốc trọng trường, z là độ cao của vật so với một mốc chọn trước để tính thế năng. D. Khi tính thế năng trọng trường, có thể chọn mặt đất làm mốc tính thế năng. Câu 88: Khi một vật chuyển động từ điểm A đến điểm B trong trọng trường thì A. công của trọng lực trong chuyển động đó có giá trị bằng tích thế năng của vật tại A và tại B . B. công của trọng lực trong chuyển động đó có giá trị bằng thương thế năng của vật tại A và tại B . C. công của trọng lực trong chuyển động đó có giá trị bằng tổng thế năng của vật tại A và tại B D. công của trọng lực trong chuyển động đó có giá trị bằng hiệu thế năng của vật tại A và tại B . Câu 89: Thế năng đàn hồi của lò xo phụ thuộc vào A. khối lượng của lò xo. C. bản chất của lò xo.

B. gia tốc trọng trường. D. độ cao của vật.

Câu 90: Vật có khối lượng m = 4kg được đặt ở độ cao z so với mặt đất, có thế năng W t1 = 600J. Thả cho vật rơi tự do tới mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng Wt2 = 360J. Lấy g=10m/s2. Chọn chiều dương hướng lên. Gốc thế năng đã được ở vị trí có độ cao h so với mặt đất là A. 15m. B. 24m. C. 9m. D. 4m. Câu 91: Vật có khối lượng m = 4kg được đặt ở độ cao z so với mặt đất, có thế năng W t1 = 600J. Thả cho vật rơi tự do tới mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng Wt2 = 360J. Lấy g=10m/s2. Chọn chiều dương hướng lên. Độ cao của vật so với mặt đất bằng A. 15m. B. 24m. C. 9m. D. 4m.
13

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 92: Hai vật có m1 = 5kg và m2 = 3kg được vắt qua ròng rọc bởi một dây không dãn. Lúc đầu hệ được giữ đứng yên, buông không vận tốc đầu cho hệ chuyển động. Lấy g = 10m/s 2, độ biến thiên thế năng của hệ sau thời gian chuyển động được 1 giây là A. 100 J. B. 40 J. C. 20 J. D. 60 J. Câu 93: Khi nói về thế năng đàn hồi, phát biểu nào sau đây là sai? A. Thế năng đàn hồi là năng lượng dự trữ của những vật bị biến dạng. B. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào vị trí cân bằng ban đầu của vật. C. Trong giới hạn đàn hồi, khi vật biến dạng càng nhiều thì vật có khả năng sinh công càng lớn. D. Thế năng đàn hồi tỉ lệ với bình phương độ biến dạng. Câu 94: Một vật nặng 2kg rơi từ độ cao 2m so với mặt đất xuống một đáy giếng sâu 5m. Độ giảm thế năng của vật là A. ∆W = 140 J. B. ∆W = 100 J. C. ∆W = 40 J. D. ∆W = −60 J. Câu 95: Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức cản của không khí . Cho g = 10m/s2. Ở độ cao nào thế năng bằng động năng ?. Bằng 4 lần động năng ?. A. 2,5m ; 4m. B. 2m ; 4m. C. 10m ; 2m. D. 5m ; 3m. Câu 96: Một người nặng 650N thả mình rơi tự do từ cầu nhảy ở độ cao 10m xuống nước . Cho g = 10m/s2. Tính các vận tốc của người đó ở độ cao 5m và khi chạm nước. A. 8 m/s; 12,2 m/s. B. 5 m/s; 10m/s. C. 8 m/s; 11,6 m/s. D. 10 m/s; 14,14 m/s Câu 97: Một quả bóng được ném với vận tốc ban đầu xác định. Đại lượng không đổi trong suốt quá trình chuyển động của quả bóng là A. thế năng. B. động năng. C. cơ năng. D. động lượng. Câu 98: Từ mặt đất, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s. Lấy g = 10m/s 2. Chọn mặt đất làm gốc tính thế năng. Độ cao cực đại mà vật nhận được là A. h= 2,4m. B. h= 2m. C. h = 1,8m. D. h = 1,6m. Câu 99: Một vật được ném thẳng đứng lên cao. Độ cao cực đại của vật là H. Tỉ số giữa thế năng và động năng của vật khi nở độ cao h = H/3 là A. k = 1/3. B. k = 3. C. k = 2. D. k = 1/2. Câu 100: Từ mặt đất, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s. Lấy g = 10m/s2. Chọn mặt đất làm gốc tính thế năng. Khi thế năng của vật bằng một nửa động năng thì vật cách mặt đất một khoảng A. h= 0,6m. B. h = 0,75m. C. h = 1m. D. h = 1,25m. Câu 101: Một vật có khối lượng m=4kg rơi tự do từ độ cao 6m so với mặt đất. Khi qua điểm cách mặt đất 2m vật có động năng bằng A. 160J. B. 120J. C. 48J. D. 24J. Câu 102: Một vật có khối lượng 500g rơi tự do (không vận tốc đầu) từ độ cao h=100m xuống đất, lấy g=10m/s 2. Động năng của vật tại độ cao 50m là A. 50000J. B. 250J. C. 1000J. D. 500J.
14

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 103: Từ mặt đất, người ta ném lên cao một vật có khối lượng 2kg bằng cách cung cấp cho nó một động năng 100J. Độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất là A. h ≈ 100m. B. h ≈ 50m. C. h ≈ 20m. D. h ≈ 5m. Câu 104: Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5kg, lấy g=10m/s2. Cơ năng của vật bằng A. 5J. B. 8J. C. 4J. D. 1J. Câu 105: Vật có khối lượng m = 4kg được đặt ở độ cao z so với mặt đất, có thế năng Wt1 = 600J. Thả cho vật rơi tự do tới mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng Wt2 = 360J. Lấy g=10m/s2. Chọn chiều dương hướng lên. Vận tốc của vật khi đi qua gốc thế năng có giá trị là A. 13,4m/s. B. 180m/s. C. 17,3m/s. D. 1,73m/s. Câu 106: Một vật có khối lượng 1kg bắt đầu trượt không ma sát từ đỉnh một mặt phẳng dài 10m và nghiêng góc 300 so với mặt phẳng nằm ngang. Lấy g = 10m/s2. Khi đến chân mặt phẳng nghiêng, vận tốc của vật là A. v = 4m/s. B. v = 6m/s. C. v = 8m/s. D. v = 10m/s. Câu 107: Một dây nhẹ có chiều dài 1m, một đầu buộc vào điểm cố định, đầu còn lại buộc vật nặng có khối lượng 30g. lấy g = 10m/s2. Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng một góc 60 0 rồi thả ra. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của con lắc là A. v = 10 m/s B. v = 10m/s 3 C. v = 10 m/s. D. v = 10 10 m/s. Câu 108: Một vật có khối lượng m = 1kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng BC dài s = 10m, nghiêng góc α= 300 so với mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là µ = 0,1. Lấy g = 10m/s2. Vận tốc của vật khi nó ở vị trí chính giữa mặt nghiêng là A. vM = 6,34m/s. B. vM = 63,4m/s. C. vM = 4,63m/s. D. vM = 3,64m/s. Câu 109: Một con lắc đơn có chiều dài 1m. Kéo cho nó hợp với phương thẳng đứng góc 450 rồi thả nhẹ. Tính độ lớn vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300 . Lấy g = 10m/s2 A. 17,32 m/s. B. 2,42 m/s. C. 3,17 m/s. D. 1,78 m/s. Câu 110: Xét một vật rơi trong không khí (xét hệ vật và Trái Đất), trong quá trình đó A. độ giảm thế năng bằng độ tăng động năng. B. tổng động năng và thế năng của vật không đổi. C. cơ năng của hệ tăng dần. D. cơ năng của hệ giảm dần. PHAÀN 2: BAØI TAÄP TÖÏ LUAÄN

 Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng

Bài 1: Tìm động lượng (hướng & độ lớn) của hệ hai vật khối lượng bằng nhau m1 = m2 = 1kg . Vận tốc của vật 1 có độ lớn v1 = 1m / s và có hướng không đổi, vận tốc của vật 2 có độ lớn v 2 = 2m / s và: a) cùng hướng với vật 1. b) cùng phương ngược chiều vớiu 1. uvật r o c) có hướng hợp góc 60 so với v1 .
15

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Bài 2: Một xe tải có khối lượng 4 tấn chạy với vận tốc 36km/h. Nếu muốn xe dừng lại 5s sau khi đạp phanh thì lực hãm phanh phải bằng bao nhiêu? Giải bằng định luật II Newton ở cả hai dạng. Bài 3: Xạ thủ bắn súng liên thanh, tì bá súng vào vai và súng bắn với tốc độ 600 viên/phút.Mỗi viên đạn có khối lượng 20g và vận tốc khi rời nòng súng là 800m/s. Hãy tính lực trung bình do tì súng đè lên vai người đó. Bài 4: Một người trượt tuyết theo phương nằm ngang, cứ mỗi 5s thì đẩy xuống tuyết một cái với động lượng 100kg.m/s. Khối lượng của người và xe trượt là 80kg, hệ số ma sát bằng 0,01. Tìm vận tốc của xe sau khi chuyển động 20s. Lấy g = 10m / s 2 . Bài 5: Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do xuống đất trong thời gian 0,5s. Tính độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó. Bài 6: Tính lực đẩy trung bình của hơi thuốc súng lên đầu đạn ở trong nòng một súng trường bộ binh, biết rằng đầu đạn có khối lượng 10g, chuyển động trong nòng súng nằm ngang trong khoảng 10−3 s , vận tốc đầu bằng 0, vận tốc khi đến đầu nòng súng v = 865m/s. Bài 7: Một toa xe khối lượng 10 tấn đang chuyển động trên đường ray nằm ngang với vận tốc không đổi 54km/h. Người ta tác dụng lên toa xe một lực hãm theo phương ngang. Tính độ lớn trung bình của lực hãm nếu toa xe dừng lại sau: a) 1 phút 40 giây b) 10 giây Bài 8: Tàu kéo có khối lượng 600 tấn đạt được vận tốc 1,5m/s thì bắt đầu làm căng dây cáp và kéo xà lan 400 tấn chuyển động theo. Hãy tìm vận tốc của cả tàu kéo và xà lan, coi lực đẩy và lực cản của nước bằng nhau. Bỏ qua khối lượng dây cáp. Bài 9: Xe khối lượng 1 tấn đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì hãm phanh và dừng lại sau 5s. Tìm lực hãm phanh. Giải bằng định luật II Newton ở cả hai dạng. n Bài 10: Một toa xe có khối lượng m1 = 3 taá chạy với vận tốc v1 = 4m / s đến chạm vào một toa xe đứng yên có n khối lượng m2 = 5 taá . Sau va chạm xe 2 chuyển động theo hướng chuyển động của xe 1 trước khi va chạm, xe 2 có vận tốc v2 = 3m / s . Toa 1 chuyển động thế nào sau va chạm.
−27 7 Bài 11: Một proton có khối lượng m1 = 1, 67 . 10 kg chuyển động với vận tốc v1 = 1 .10 m / s bay tới va chạm với hạt nhân He (hạt α ) đang đứng yên. Sau va chạm, proton bay ngược lại với hướng ban đầu với vận tốc ′ v1 = 6 .106 m / s còn hạt bay về phía trước với vận tốc v′ = 4 .106 m / s . Tính khối lượng hạt α . 2

Bài 12: Một viên đạn khối lượng 2kg đang bay thẳng đứng lên cao với vận tốc 250m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Biết mảnh thứ 1 bay với vận tốc 250m/s theo phương lệch góc 60o so với đường thẳng đứng. Hỏi mảnh thứ 2 bay theo phương nào, với vận tốc bao nhiêu? Bài 13: Một người khối lượng m1 = 60kg đang chạy với vận tốc v1 = 4m / s thì nhảy lên một chiếc xe khối lượng 90kg chạy song song ngang qua người này với vận tốc v2 = 3m / s . Sau đó xe và người vẫn tiếp tục chuyển động trên phương cũ. Tính vận tốc của xe sau khi người nhảy lên nếu ban đầu xe và người chuyển động:
16

Trường THPT Phùng Hưng a) cùng chiều b) ngược chiều

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Bài 14: Viên đạn khối lượng m = 0,8kg đang bay ngang với vận tốc v 0 = 12,5m / s ở độ cao h = 20m thì vỡ làm hai mảnh. Mảnh 1 có khối lượng m1 = 0,5kg ngay sau khi nổ bay thẳng đứng xuống và khi sắp chạm đất có vận ′ tốc v1 = 40m / s . Tìm độ lớn và hướng vận tốc mảnh đạn 2 ngay sau khi vỡ? Bài 15: Một người đứng trên mũi một con thuyền, thuyền đứng yên trong mặt nước tĩnh lặng. Nếu người đó đi từ mũi thuyền đến lái thì thuyền chuyển động ngược lại. a) Giải thích tại sao? b) Nếu khối lượng của thuyền là 120kg, của người là 60kg và chiều dài của thuyền là 3m thì khi đó thuyền chuyển động được quãng đường bao nhiêu? Bài 16: Từ một con tàu có khối lượng 600 tấn đang chuyển động với vận tốc 2m/s người ta bắn ra một phát đại bác về phía ngược hướng với chuyển động của con tàu và nghiêng một góc 300 so với phương ngang. Sau khi bắn, vận tốc của tàu sẽ là bao nhiêu nếu đạn có khối lượng 60kg và bay với vận tốc 1km/s. Bài 17: Một xe chở cát khối lượng 38kg đang chạy trên đường nằm ngang không ma sát với vận tốc 1m/s. Một vật nhỏ khối lượng 2kg đang bay với vận tốc 7m/s (đối với mặt đất) đến chui vào cát và nằm yên trong đó. Xác định vận tốc mới của xe. Xét hai trường hợp: a) Vật bay đến ngược chiều xe chạy. b) Vật bay đến cùng chiều xe chạy. Bài 18: Một tên lửa khối lượng tổng cộng m =500kg đang chuyển động với vận tốc v = 200m/s thì khai hỏa động cơ. Một lượng nhiên liệu, khối lượng m1 = 50kg cháy và phụt tức thời ra phía sau với vận tốc v1 = 700m / s . a) Tính vận tốc tên lửa sau khi nhiên liệu cháy. b) Sau đó phần vỏ chứa nguyên liệu, khối lượng 50kg tách khỏi tên lửa, phần này vẫn chuyển động theo hướng cũ 1 nhưng vận tốc giảm còn . Tìm vận tốc phần tên lửa còn lại. 3 Bài 19: Một tên lửa khối lượng m= 500kg đang chuyển động với vận tốc 200m/s thì tách làm hai phần. Phần bị tháo rời có khối lượng 200kg sau đó chuyển động ra phía sau với vận tốc 100m/s so với phần còn lại. Tìm vận tốc mỗi phần. Bài 20: Xe chở cát khối lượng m1 = 390kg chuyển động theo phương ngang với vận tốc v1 = 8m / s . Hòn đá khối lượng m 2 = 10kg bay đến cắm vào cát. Tìm vận tốc của xe sau khi hòn đá rơi vào cát trong hai trường hợp: a) Hòn đá bay ngang, ngược chiều xe với vận tốc v 2 = 12m / s . b) Hòn đá rơi thẳng đứng.

 Công – công suất
Bài 1: Một chiếc trực thăng khối lượng m = 3 tấn, bay lên thẳng đều với vận tốc 54km/h. Tính công do lực nâng thực hiện trong 1 phút. Bỏ qua lực cản không khí. Lấy g = 10m / s 2 . Bài 2: Một gàu nước khối lượng 10kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 5m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Tính công suất trung bình của lực kéo. Lấy g = 10m / s 2 .
17

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Bài 3: Một người nhấc một vật có khối lượng 6kg lên cao 1m rồi mang vật đi ngang với quãng đường 30m. Tính công tổng cộng mà người đó thực hiện. Bài 4: Một ôtô lên dốc, có ma sát, với vận tốc không đổi. Hãy kể ra các lực tác dụng lên ôtô và nêu rõ lực nào sinh công dương, lực nào sinh công âm và lực nào không sinh công. Bài 5: Một vật nhỏ khối lượng m, đặt trên mặt sàn nằm ngang, không ma sát. Dưới tác dụng của một lực kéo theo phương ngang, vật bắt đầu chuyển động và sau một khoảng thời gian đạt được vận tốc v. Tính công của lực kéo. r Bài 6: Vật chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng ngang với vận tốc v = 7,2km/h, nhờ lực kéo F hợp với hướng r chuyển động góc α = 600 , độ lớn F = 40N. Tính công của lực F trong thời gian 10 phút. Bài 7: Một người nâng một vật nặng 300N lên độ cao 2m trong 6s. Trong khi đó, một thang máy đưa một vật có trọng lượng 3000N lên cao 10m trong 4s. Hãy so sánh công, công suất của người và thang máy thực hiện. Bài 8: Người ta muốn nâng một hòm 200kg lên cao 7,5m với vận tốc không đổi trong khoảng thời gian 5s. Có ba động cơ với công suất khác nhau: 1kW; 3,5kW; 6kW. Hỏi động cơ nào thích hợp? Bài 9: Một thang máy có khối lượng 1tấn có thể chịu tải tối đa là 800kg. Khi chuyển động, thang máy còn chịu một lực cản không đổi bằng 4000N. Hỏi để đưa thang máy lên cao (có tải trọng tối đa) với vận tốc không đổi 3m/s thì công suất của động cơ phải bằng bao nhiêu? Bài 10: Một cần cẩu nâng một vật nặng m = 5 tấn. a) Lực nâng của cần cẩu phải bằng bao nhiêu để vật có gia tốc không đổi bằng 0,5m / s 2 . b) Công suất của cần cẩu biến đổi theo thời gian ra sao? c) Tính công mà cần cẩu thực hiện được sau thời gian 3s. Bài 11: Một ôtô chạy trên đường nằm ngang với vận tốc 72km/h. Công suất của động cơ P = 60kW . a) Tìm lực phát động của động cơ. b) Tính công của lực phát động khi ôtô chạy được quãng đường d = 6km. Bài 12: Một người kéo một vật m= 50kg chuyển động thẳng đều không ma sát lên một độ cao h = 1m. Tính công của lực kéo nếu người kéo vật: a) đi lên thẳng đứng. b) đi lên nhờ mặt phẳng nghiêng có chiều dài l =3m. So sánh công thực hiện trong hai trường hợp. Bài 13: Xe ôtô chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu, đi được quãng đường s = 100m thì đạt vận tốc v = 72km/h. Khối lượng ôtô m =1 tấn, hệ số ma sát lăn giữa xe và mặt đường là 0,05. Tính công do lực kéo của động cơ thực hiện. Bài 14: Sau khi cất cánh 0,5 phút, trực thăng có m = 6 tấn, lên độ cao h = 900m. Coi chuyển động là nhanh dần đều. Tính công của động cơ trực thăng. Bài 15: Một vật nhỏ khối lượng m, trượt không vận tốc đầu từ một đỉnh dốc có chiều cao h. a) Xác định công của trọng lực trong quá trình vật trượt hết dốc. b) Tính công suất trung bình của trọng lực, biết góc nghiêng của mặt dốc và mặt ngang là α . Bỏ qua mọi ma sát.
18

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Bài 16: Tính công và công suất của 1 người kéo một vật có trọng lượng P=150N trong 5s đi được 8m. Nếu người đó: a. kéo vật chuyển động đều. b. kéo vật lệch với phương di chuyển cuă vật 1 góc 450. c. kéo vật chuyển động nhanh dần đều trong 2s (Lấy g=10m/s2). Bài 17: Vật m = 5 kg được thả rơi từ độ cao h = 4m xuống một hồ nước sâu 2m. Tính công của trọng lực khi vật rơi đến đáy hồ. (300 J) Bài 18: Một người kéo một vật có khối lượng m = 50 kg chuyển động thẳng đều không ma sát lên một độ cao h = 1m. Tính công của lực kéo nếu người kéo vật: a. đi lên thẳng đứng. (500 J) b. đi lên nhờ một mặt phẳng nghiêng có chiều dài l = 3 m. (500 J) So sánh công thực hiện trong hai trường hợp trên. Bài 19: Xe ô tô chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu với gia tốc a = 2 m/s2. Khối lượng ô tô là m = 1 tấn, hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là µ = 0,05. Tính công do lực kéo của động cơ thực hiện. (A=250J) Bài 20: Một chiếc trực thăng có khối lượng m = 5 tấn. Trực thăng bay lên thẳng đều, lên cao 1 km trong thời gian v 50s. Bỏ qua sức cản của không khí. Tính công suất của động cơ. (1MW)
(m/s)

Bài 21: Trên hình bên là đồ thị vận tốc của một thang máy (khối lượng của thang máy là 1 tấn). a. Tính công mà lực kéo thang máy thực hiện ở mỗi giai đọan. b. Tính công suất trung bình trên mỗi giai đoạn chuyển động biến đổi đều.

4 0

(1 )

(2 )

(3 )

20 30 40

t (s)

Bài 22: Thả môt vật khối lượng m=5kg từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng cao 5m thì độ lớn công của trọng lực gấp đôi độ lớn công của lực ma sát. Hỏi nếu kéo đều vật từ chân dốc đến đỉnh dốc thì công của lực kéo là bao nhiêu? Bài 23: Tính công cần thực hiện để kéo một vật có khối lượng m = 100kg từ chân lên một đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 5m, nghiêng góc α=300 so với mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát là µ=0,01. Lực kéo song song với mặt phẳng nghiêng. Lấy g=10m/s2. Xét hai trường hợp: a. vật chuyển động đều. (2543 J) b. vật chuyển động nhanh dần đều trên mặt phẳng nghiêng mất hai giây. (3793 J) Bài 24: Một ô tô có khối lượng 20 tấn chuyển động chậm dần đều trên đường nằm ngang dưới tác dụng của lực ma sát (hệ số ma sát bằng 0,3). Vận tốc đầu của ô tô là 54km/h, sau một khoảng thời gian thì ô tô dừng. a. Tính công và công suất trung bình của lực ma sát trong khoảng thời gian đó. b. Tính quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian đó. Bài 26: Một ô tô khối lượng 2 tấn, chuyển động đều lên dốc trên quãng đường dài 3km. Tính công thực hiện bởi động cơ ôtô trên quãng đường đó. Cho hệ số ma sát bằng 0,08, độ nghiêng của dốc là 4%. Bài 27: Một chiếc xe có khối lượng 120kg đang chuyển động với vận tốc 36 km/h. Hỏi phải thực hiện một công là bao nhiêu để hãm xe dừng lại? (− 6000 J). Bài 28: Tính công của trọng lực làm một vật có khối lượng 10 kg rơi tự do trong các giây thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Lấy g = 10 m/s2.
19

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Bài 29: Người ta kéo đều một chiếc xe có khối lượng m = 200kg lên một dốc dài 20m, cao 5m. Tính công do người thực hiện được, biết lực ma sát bằng 0,05 trọng lượng xe. (150 N) Bài 30: Một ô tô chạy trên đường nằm ngang với vận tốc 72km/h. Công suất của động cơ là P = 60kW. a. Tính lực phát động của động cơ. b. Tính công của lực phát động khi ô tô chạy được quãng đường d=6km. Bài 31: Một vật m = 100kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng dài 2m, chiều cao h = 0,4m. Vận tốc vật ở chân mặt phẳng nghiêng là 2m/s. Tính công của lực ma sát. (− 0,2m/s2) Bài 32: Một trực thăng có khối lượng m = 5 tấn. a. Trực thăng bay lên đều, lên cao 1km trong thời gian 50s. Bỏ qua sức cản của không khí. Tính công suất của động cơ. b. Trực thăng bay lên nhanh dần đều không vận tốc đầu, lên cao 1250m trong 50s. Sức cản của không khí bằng 0,1 trọng lượng của trực thăng. Tính công suất trung bình và công suất cực đại của động cơ trong thời gian trên. Bài 33: Một vật có khối lượng 0,3 kg nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang không có ma sát. Tác dụng lên vật lực kéo 10 N hợp với phương ngang một góc α = 300 a. Tính công do lực thực hiện sau thời gian 5 giây? b. Tính công suất tức thời tại thời điểm cuối? c. Giả sử vật và mặt phẳng có ma sát trượt với hệ số µ1 = 0,2 thì công toàn phần có giá trị bằng bao nhiêu?

 F  F

 Động năng – Thế năng – Cơ năng

Bài 1: Một chiếc xe máy có khối lượng m = 200kg đang chuyển động với vận tốc v = 18km/h. Tính động năng của xe. Bài 2: Một xe bus có khối lượng m = 1,5 tấn, đang chuyển động với vận tốc v = 36km/h. Tính động năng của xe. Bài 3: Một xe tải có khối lượng m = 2 tấn đang bắt đầu chuyển động từ bến, sau khi đi được 50m thì xe có vận tốc là 36km/h. Tính động năng của xe khi xe đi được 50m. Bài 4: Một thùng hàng có khối lượng m = 500g được thả rơi tự do từ độ cao h = 20m. Lấy g = 10m / s 2 . Tính động năng của thùng hàng khi nó chạm đất. Bài 5: Một người đi xe đạp, đang chuyển động thẳng đều, biết khối lượng của người và xe là m = 120kg. Sau 3 phút người đó đi được quãng đường là s = 0,9km. Tính động năng của người đi xe đạp đó. Bài 6: Một hộp phấn có khối lượng 500g được thả rơi tự do từ độ cao h = 20m. Lấy g = 10m / s 2 . Tính động năng của hộp phấn khi nó rơi được: a) t = 1s b) t = 2s c) t = 10s Bài 7: Một quả tạ có khối lượng m = 250g được ném ngang từ độ cao h = 20m, khi chạm đất quả tạ cách vị trí ban đầu một đoạn L =20m. Tính động năng của quả tạ khi nó vừa chạm đất. Lấy g = 10m / s 2 .
20

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Daïng 5: Töø ñoäng naêng tính khoái löôïng m hoaëc vaän toác v cuûa vaät Bài 8: Một hòn đá có khối lượng m =100g rơi tự do không vận tốc đầu. Lấy g = 10m / s 2 . a) Sau bao lâu kể từ khi bắt đầu rơi vật có động năng là 5J? 20J? b) Sau quãng đường rơi là bao nhiêu thì vật có động năng là 1J? 4J? Bài 9: Một ôtô có khối lượng m = 500kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ điểm A, xe chạy đến B và đi được quãng đường 25m. Biết rằng động năng của xe tại B là 25kJ. Tìm gia tốc chuyển động của xe. Bài 10: Một đoàn tàu lửa có khối lượng m = 5 tấn, đang ở điểm A thì hãm phanh và chuyển động vào ga với gia tốc a = −0,5m / s 2 và quãng đường mà xe đi được đến khi vào ga là 225m. Tính vận tốc của xe ở A, biết tại A xe có động năng là 5625kJ. Daïng 6: Söû duïng ñònh lyù ñoäng naêng tính coâng cuûa ngoaïi löïc Bài 11: Đoàn tàu m = 5 tấn đang chuyển động với vận tốc 10m/s thì hãm phanh, lực hãm phanh F =5000N. Tàu đi thêm quãng đường s rồi dừng lại. Dùng định lý động năng, tính công của lực hãm phanh rồi suy ra quãng đường s. Bài 12: Một ôtô có khối lượng m= 4 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h thì lái xe thấy có chướng ngại ở cách 10m và đạp phanh. a) Khi đường khô, thì hãm phanh là 22000N. Xe dừng cách chướng ngại bao nhiêu? b) Khi đường ướt, lực hãm phanh là 8000N. Tính động năng và vận tốc của xe lúc va vào chướng ngại vật. Bài 13: Một viên đạn khối lượng m = 10g bay ngang với vận tốc v1 = 300m / s xuyên qua tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua gỗ, đạn có vận tốc v 2 = 100m / s . Tính lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên đạn. Bài 14: Một chiếc xe được kéo lên từ trạng thái nghỉ trên một đoạn đường ngang dài 20m bằng một lực kéo có độ lớn không đổi bằng 300N và có phương hợp với độ dời một góc 30o . Lực cản do ma sát cũng được coi là không đổi và bằng 200N. Tính công của mỗi lực. Động năng của xe ở cuối đoạn đường bằng bao nhiêu? Bài 15: Một ôtô khối lượng 1600kg đang chạy với vận tốc 50km/h thì tài xế nhìn thấy một vật cản trước mặt cách khoảng 15m. Người đó tắt máy xe và hãm phanh gấp. Giả sử lực hãm phanh là 1, 2.104 N . Hỏi xe có kịp dừng tránh khỏi đâm vào vật cản hay không? Bài 16: Một đoàn tàu khối lượng 200 tấn đang chạy với vận tốc 72km/h trên một đoạn đường ngang. Tàu hãm phanh đột ngột và bị trượt trên quãng đường dài 160m trong 2 phút trước khi dừng hẳn. a) Trong quá trình hãm phanh, động năng của tàu đã giảm bao nhiêu? b) Lực hãm phanh xem như không đổi. Tìm lực hãm và công suất trung bình của lực hãm này. Bài 17: Một vật có khối lượng m = 100kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Lúc đầu, người ta tác dụng vào vật một lực kéo không đổi F = 500N. Sau một quãng thời gian nào đó, vật đi được quãng đường s = 10m. Tính vật tốc của vật tại vị trí đó trong hai trường hợp: r a) F nằm ngang. r 3 b) F hợp với phương ngang một góc α , biết sin α = . 5 Bài 18: Một viên đạn khối lượng 50g đang bay ngang với tốc độ không đổi 200m/s. a) Viên đạn đến xuyên qua một tấm gỗ dày và chui sâu vào gỗ 4cm. Xác định lực cản trung bình của gỗ?
21

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

b) Nếu như tấm gỗ đó chỉ dày 2cm thì viên đạn xuyên qua tấm gỗ và bay ra ngoài. Xác định vận tốc của đạn lúc ra khỏi tấm gỗ? Bài 19: Một ôtô khối lượng 4 tấn đang chuyển động trên đường nằm ngang với vận tốc không đổi 54km/h. Lúc đầu người ta tác dụng lên ôtô một lực cản, ôtô chuyển động thêm 10m thì dừng. Tính độ lớn trung bình của lực cản. Xác định thời gian từ lúc tác dụng lực cản lên xe đến khi xe dừng lại. Bài 20: Một vật đặt trên một đường ngang không ma sát, chịu tác dụng của một lực kéo, biết lực này có độ lớn thay đổi theo thời gian. Dưới tác dụng của lực đó, vận tốc chuyển động của vật thay đổi theo thời gian t như hình vẽ. Trong các đoạn OA, AB, BC,CD. Công của lực kéo nói trên là dương, âm hay bằng không? v

A

B C t

O

D Bài 21: Hai xe khối lượng m1 , m 2 cùng chạy trên hai đường nằm ngang song song, không ma sát, lần lượt với các 1 vận tốc v1 , v 2 trong đó: m1 = 2m2 và các động năng Wñ1 = Wñ2 . 2 Nếu xe thứ nhất tăng tốc thêm 1m/s thì động năng của hai xe bằng nhau, tính v1 , v 2 . Daïng 7: Tính theá naêng cuûa vaät chuyeån ñoäng trong troïng tröôøng Bài 22: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h = 80m. Tính thế năng của vật đó khi vật đó rơi được 2s. Biết m = 500g. Lấy g = 10m / s 2 . Bài 23: Một buồng cáp treo chở người với khối lượng tổng cộng 800kg đi từ vị trí xuất phát cách mặt đất 10m tới một trạm dừng trên núi ở độ cao 550m, sau đó lại đi tiếp tới một trạm khác ở độ cao 1300m. a) Tìm thế năng trọng trường của vật tại vị trí xuất phát và tại các trạm dừng, trong hai trường hợp: TH1: Lấy mặt đất làm gốc thế năng. TH2: Lấy trạm dừng thứ nhất làm gốc thế năng. b) Tính công do trọng lực thực hiện khi buồng cáp treo di chuyển: + Từ vị trí xuất phát tới trạm dừng thứ nhất. + Từ trạm dừng thứ nhất tới trạm dừng tiếp theo. Hãy cho biết công này có phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năng ở câu a hay không? Bài 24: Một cần cẩu nâng đều một container có khối lượng 300kg từ mặt đất lên độ cao 2m, sau đó đổi hướng và hạ nó xuống sàn một ôtô tải ở độ cao cách mặt đất 1,2m. Lấy g = 10m / s 2 . a) Tìm thế năng của container trong trọng trường khi nó ở độ cao 2m. Tính công của lực phát động để nâng nó lên độ cao này.
22

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

b) Tìm độ biến thiên thế năng khi hạ container từ độ cao 2m xuống sàn ôtô. Công của trọng lực có phụ thuộc cách di chuyển container giữa hai vị trí đó hay không? Tại sao? Daïng 8: Tính cô naêng cuûa vaät Bài 25: Một hòn đá khối lượng 20g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s và ở độ cao 1,6m. Tính cơ năng của hòn đá đó trong hai trường hợp: a) Chọn mặt đất làm gốc thế năng. b) Chọn gốc thế năng là nơi ném. Bài 26: Một lò xo được gắn một vật và đặt thẳng đứng như hình vẽ. Lúc đầu lò xo có chiều dài l 1 = 12cm , sau đó lò xo dao động và ở vị trí lò xo dãn nhiều nhất thì nó có chiều dài l 2 = 18cm . Lấy g = 10m / s 2 . Tính cơ năng của vật, biết ở vị trí lúc sau,vật đó có vận tốc v = 0,5m/s, và vật đó có khối lượng m = 200g.

Daïng 9: Duøng ñònh luaät baûo toaøn cô naêng ñeå tính vaän toác hoaëc ñoä cao cuûa vaät trong quaù trình vaät chuyeån ñoäng Bài 27: Một vật được ném thẳng đứng lên cao từ vị trí O với vận tốc 8m/s. Cho g = 10m/s2. a) Tính độ cao cực đại của nó. b) Ở độ cao nào thì thế năng bằng động năng? 1 c) Ở độ cao nào thì thế năng bằng động năng? 4 Bài 28: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s. Cho g = 10m/s2. a) Tính độ cao cực đại của nó. b) Ở độ cao nào thì thế năng bằng động năng. c) Ở độ cao nào thì động năng bằng hai lần thế năng? Bài 29: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h = 20m. Lấy g = 10m / s 2 . a) Áp dụng định luật bào toàn cơ năng, hãy tính vận tốc của vật khi chạm đất. b) Tìm độ cao khi thế năng bằng động năng. c) Tìm vận tốc của vật khi thế năng gấp 3 lần động năng. Bài 30: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 7m/s. Cho g = 10m/s2. a) Tính độ cao cực đại của nó. b) Ở độ cao nào thì thế năng bằng động năng. c) Ở độ cao nào thì thế năng bằng bốn lần động năng ? Bài 31: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h = 8m. Lấy g = 10m / s 2 . a) Áp dụng định luật bào toàn cơ năng, hãy tính vận tốc của vật khi chạm đất. b) Tìm độ cao khi thế năng bằng động năng. c) Tìm vận tốc của vật khi thế năng gấp 5 lần động năng. Bài 32: Một vật có khối lượng 1kg trượt không ma sát từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 10m, có góc nghiêng α = 300 . Vận tốc ban đầu của vật bằng không. Tính vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng bằng hai phương pháp: a) Dùng định luật Newton. b) Định luật bảo toàn cơ năng. Lấy g = 10m / s 2 .
23

l2

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Bài 33: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m. Kéo cho dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc α = 450 rồi thả nhẹ. Lấy g = 10m / s 2 . Tính vận tốc của con lắc khi: a) Sợi dây qua vị trí hợp với đường thẳng đứng một góc β = 300 . b) Sợi dây qua vị trí cân bằng. Bài 34: Cho hệ cơ như hình vẽ: cho m = 100g, lò xo có độ cứng k = 40N/m. Bỏ qua mọi ma sát. (Hình bên) Từ vị trí cân bằng O, kéo vật m ra để lò xo dãn một đoạn OA = 5cm rồi buông nhẹ để lò xo dao động trên đoạn thẳng AB. a) Tính chiều dài đoạn AB. b) Tính vận tốc của m khi qua O.

B

A

2 Bài 35: Một quả cầu nhỏ lăn trên mặt phẳng nghiêng α = 300 , v A = 0; AB =1,6m; g =10m/ s .Bỏ qua mọi ma sát. a) Tính vận tốc của quả cầu ở B. b) Tới B quả cầu rơi trong không khí. Tính vận tốc của quả cầu khi vừa chạm đất tại C. Biết B ở cách mặt đất h = 0,45m. A

B

αC = 300
Bài 36: Vật có khối lượng m= 100g được ném thẳng đứng từ dưới lên với v 0 = 20m / s . Tính thế năng, động năng và cơ năng của vật khi: a) Lúc bắt đầu ném. b) Khi vật lên cao nhất. c) 3s sau khi ném. d) Khi vật vừa chạm đất. Lấy g = 10m / s 2 . Bài 37: Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh dốc dài 10 m, góc nghiêng giữa mặt dốc và mặt phẳng nằm ngang là 30o. Lấy g = 10 m/s2. Tính vận tốc của vật ở chân dốc trong các trường hợp: a. Bỏ qua ma sát. b. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng µ = 0,1 . ĐS: 5. 2 m/s Bài 38: Một con lắc đơn có chiều dài 1 m. Kéo cho nó hợp với phương thẳng đứng góc 45o rồi thả nhẹ. Tính độ lớn vận tốc và lực căng dây treo của con lắc khi nó đi qua vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 30o . Lấy g = 10 m/s2 h ĐS: 1,78 m/s ĐS: 1,18N
24

Hình 1

α

Trường THPT Phùng Hưng Bài 39: Một quả cầu có khối lượng m lăn không vận tóc đầu từ nơi có độ cao h, qua một vòng xiếc bán kính R. Bỏ qua ma sát. a. Tính lực do quả cầu nén lên vòng xiếc ở vị trí M, xác định bởi góc α (hình vẽ 5 ) b. Tìm h nhỏ nhất để quả cầu có thể vượt qua hết vòng xiếc. 2h ĐS: a. N = mg ( − 2 − 3cosα ) ; b. h ≥ 2,5R R Bài 40: Vật nhỏ nằm trên đỉnh của bán cầu nhẵn cố định bán kính R, r vật truyền vận tốc đầu v0 theo phương ngang (Hình 2). • a. Xác định v0 để vật không rời khỏi bán cầu ngay tại thời điểm ban đầu. b. Khi v0 thoã mãn điều kiện câu a, định vị trí α nơi vật rời khỏi bán cầu Hình 2 2 2 v ĐS: a. v0 ≤ gR . b. arccos ( + 0 ) 3 3 gR Bài 41: Cho hệ vật như hình vẽ. Lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng K = 40M/m, vật M = 400g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Khi hệ đang ở trạng thái cân bằng, dùng một vật có khối lượng m = 100g bắn vào M theo phương ngang với vận tốc v0 = 1m/s (Hình 3). Biết va chạm là hoàn toàn đàn hồi trực diện. Hãy tìm: a. Vận tốc của các vật ngay sau va chạm. b. Độ nén cực đại của lò xo. Bài 42: Một vật m = 100g rơi từ độ cao h lên một lò xo nhẹ, độ cứng k = 80N/m (HìnhA Biết lực nén cực đại lên sàn là N = 10N, chiều dài tự nhiên 4). của lò xo là l = 20cm. Tính h. ĐS: h = 70 cm

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

K= 40N/m

M Hình 3

v0

m

α 0

m h

k
l
Hình 4

Bài 43: Một vật nhỏ tại D được truyền vận tốc ban đầu v0 theo hướng DC, biết vật tới A thì dừng lại, AB = 1m, BD = 20m, hệ số ma sát µ = 0, 2 (Hình 5). Tính v0. C D B Hình 5 Bài 44: Cho con lắc có chiều dài l = 60cm, vật m = 200g người ta kéo cho vị trí dây treo hợp với phương thẳng 0 đứng một góc α 0 = 60 và truyền cho nó một vận tốc 6m / s theo phương vuông góc với sợi dây. 1. Tính góc lệch của dây treo klhi vật đến vị trí cao nhất. 2. Tính lực căng dây khi vật đi qua vị trí có góc α = 450 . 3. Khi vật đang chuyển động đến vị trí có góc α = 450 thì bị tuột khỏi dây. Viết phương trình chuyển động của vật. 4. Biết rằng vị trí thấp nhất của vật m cách mặt đất 0,8m. Tính độ cao cực đại và tầm xa của qẩ cầu khi bị tuột dây.

α

v0

Bài 45: Hai con lắc đơn cùng chiều dài l = 50 cm có khối lượng lần lượt là m1 = 100g và m2 = 50g. Ban đầu m1 đang đứng yên người ta kéo m2 ra vị trí có lí độ góc α = 300 rồi truyền cho nó một vận tốc v = 5( 3 − 1) m / s theo phương vuông góc với dây sau đó va chạm với vật m1 (Hình 6). Biết va chạm là va chạm đàn hôì trực diện. 1. Tính vận tốc của m2 ngay trước va chạm. m1 m2 Hình 6
25

α

Trường THPT Phùng Hưng 2. Tính vận tốc 2 vật ngay sau va chạm. 3. tính độ cao mà 2 vật có thể m được. đạt A Bài 46: Một vật có khối lượng m = 0,2kg trượt không vật tốc ban đầu trên mặt bàn phẳng nghiêng từ A đến B và rơi xuống đất tại điểm E (Hình 7). cho biết AB = 1,3 m ; BC = 1m; AD = 1,3m; lấy g = 10m/s2. H B 1. Tính vận tốc của vật tại các điểm B và E. 2. Vật rơi các chân bàn CE bao nhiêu. 3. Sau khi vật lún xuống đất một đoạn s = 2cm (dọc theo quỹ đạo). Tính lực cản trung bình của trái đất tác dụng lên 7 Hình vật. D vB = 2, 45m / s; vE = 5,1m / s . 2. CE = 0,64m. 3. C = 130 N E ĐS: 1. . F Bài 47: Một vật trựơt lên một sàn nhẵn với vận tốc v0 = 12m/s đi lên một cầu nhảy Đến nơi cao nhất nằm ngang và rời khỏi cầu nhảy (Hình 8). Độ cao h của cầu nhảy phải bằng bao nhiêu để tầm xa s đạt giá trị cực đại. Tính tầm xa s. ĐS: h = 3,6m. s = 7,2m.

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

α
h v0

Bài 48: Treo một vật m = 1kg vào đầu một sợi dây rồi kéo vật khỏi vị trí cânsbằng để dây treo8 với phương Hình hợp thẳng đứng góc α 0 . Định α 0 đểkhi buông tay, dây không bị đứt trong quá trình vật chuyển động. Biết dây chịu được lực căng tối đa là 16N và α 0 ≤ 900 .

CHƯƠNG V: CHẤT KHÍ. §28. CẤU TẠO CHẤT. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ I. CẤU TẠO CHẤT: 1. Những điều đã học về cấu tạo chất: - Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử. - Các phân tử chuyển động không ngừng. - Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.
26

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

2. Lực tương tác phân tử: - Các vật có thể giữ được hình dạng và thể tích là do giữa các phân tử cấu tạo nên vật đồng thời có lực hút và lực đẩy. - Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy mạnh hơn lực hút. - Khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực hút mạnh hơn lực đẩy. 3. Các thể rắn, lỏng, khí: - Ở thể khí: + Mật độ phân tử nhỏ. + Lực tương tác giữa các phân tử rất yếu nên các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn. ⇒ chất khí không có hình dạng và thể tích riêng. - Ở thể rắn: + Mật độ phân tử rất lớn. + Lực tương tác giữa các phân tử rất mạnh nên giữ được các phân tử ở các vị trí cân bằng xác định, làm cho chúng chỉ có thể dao động xung quanh các vị trí này. ⇒ các vật rắn có thể tích và hình dạng xác định. - Ở thể lỏng: + Mật độ phân tử nhỏ hơn so với chất rắn nhưng lớn hơn rất nhiều so với chất khí. + Lực tương tác giữa các phân tử lớn hơn so với thể khí nhưng nhỏ hơn so với thể rắn, nên các phân tử dao động xung quanh các vị trí cân bằng xác định có thể di chuyển được. ⇒ chất lỏng có thể tích riêng xác định nhưng không có hình dạng riêng xác định.
Khí

Lỏng

Rắn

II. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ: 1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí: - Chất khí được cấu tạo từ các phân tử riêng rẽ, có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. - Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao. - Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào nhau và va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình. 2. Khí lí tưởng: - Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm được gọi là khí lí tưởng. . §29. QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BOYLE - MARIOTTE I. TRẠNG THÁI VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI TRẠNG THÁI: - Trạng thái của một lượng khí được biểu diễn bằng các thông số trạng thái: áp suất p, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T. - Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái (gọi tắt là quá trình). II. QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT: Là quá trình biến đổi trạng thái mà trong đó nhiệt độ không thay đổi .
27

Trường THPT Phùng Hưng III. ĐỊNH LUẬT BOYLE – MARIOTTE: 1. Thí nghiệm: Khảo sát sự biến đổi áp suất của một lượng khí theo thể tích trong quá trình đẳng nhiệt. Kết quả thí nghiệm: V (105Pa) 20 10 40 30

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

p (K) 1,00 2.00 0,50 0,67

p.V ......... ......... ......... .........

2. Định luật Boyle - Mariotte: a. Phát biểu: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích. 1 b. Biểu thức: .p ≈ . hay .p.V = const. V c. Hệ quả: - Gọi: p1, V1 là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 1. p1, V2 là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 2. - Đối với quá trình đẳng nhiệt ta có: ..p1.V1 = p2.V2.. IV. ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT: 1. Khái niệm: Đường đẳng nhiệt là đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi. 2. Đồ thị đường đẳng nhiệt:
p V p

§30. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. ĐỊNH LUẬT CHARLES
T2 > T1 T1 I. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH: 0 V T Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không0 gọi là quá trình đẳng tích. đổi
0 T

II. ĐỊNH LUẬT CHARLES: 1. Thí nghiệm: Khảo sát sự biến đổi áp suất của một lượng khí theo nhiệt độ trong quá trình đẳng tích.

Kết quả thí nghiệm: P (105Pa) 1,00 1,10 1,20 1,25 T (K) 301 331 350 365 p/T ......... ......... ......... .........

2. Định luật Charles: a. Phát biểu: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. p1 p 2 p = b. Biểu thức: . = const. hay . . T1 T2 T III. ĐƯỜNG ĐẲNG TÍCH: 1. Khái niệm: Đường đẳng tích là đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi. 2. Đồ thị đường đẳng tích:
28

Trường THPT Phùng Hưng
p p

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2
p

V1 V2 >V1

0

T

− 273oC

0

to C

0

V

§31. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG: - Khí lí tưởng là khí tuân theo đúng các định luật về chất khí đã học. - Các khí thực (chất khí tồn tại trong thực tế) chỉ tuân theo gần đúng các định luật Boyle - Mariotte và p Charles. Giá trị của tích p.V và thương thay đổi theo bản chất, nhiệt độ và áp suất của chất khí. T - Trong điều kiện áp suất và nhiệt độ không lớn lắm và không đòi hỏi độ chính xác cao, có thể xem khí thực là khí lí tưởng. II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG: Xét một lượng khí nhất định. Gọi: p1, V1, T1 là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của lượng khí ở trạng thái 1. p2, V2, T2 là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của lượng khí ở trạng thái 2. Khi đó ta có: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng: p1 .V1 p 2 .V 2 p.V . = . ⇒ . = const . T1 T2 T III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP: 1. Quá trình đẳng áp: Quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi gọi là quá trình đẳng áp. 2. Định luật Gay-Luysac: a. Phát biểu: Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. V1 V2 V b. Biểu thức: . = . ⇒ . = const .. T1 T2 T 3. Đường đẳng áp: a. Khái niệm: Đường đẳng áp là đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi. b. Đồ thị đường đẳng áp:
V

p1 p2 > p1

V

V

0

T

− 273oC 0

IV. “ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI” - Kenvin đã đưa ra một nhiệt giai bắt đầu bằng nhiệt độ 0 K và 0 K gọi là độ không tuyệt đối.
29

to C

0

p

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

- Các nhiệt độ trong nhiệt giai của Kenvil đều có giá trị dương và mỗi độ chia trong nhiệt giai này cũng bằng mỗi độ chia trong nhiệt giai Celsius. - Chính xác thì độ không tuyệt đối thấp hơn -2730C một chút (vào khoảng -273,150C). - Liên hệ giữa nhiệt giai Kenvil và nhiệt giai Celsius: .T = t + 273.

Phần 1: Trắc nghiệm
I. CẤU TẠO CHẤT. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ: Cu 1: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến lực đẩy phân tử? A. Phải dng lực mới bẻ gy được một miếng gỗ . B. Cho hai giọt nước tiến lại gần nhau, hai giọt nước sẽ hợp thành một giọt. C. Khơng thể lm giảm thể tích của một khối chất lỏng. D. Không thể ghép liền hai viên phấn lại với nhau được. Cu 2: Khi nĩi về cấu tạo của chất khí cĩ những pht biểu sau: A. Sắp xếp hoàn toàn hỗn độn, chuyển động về cùng một phía. B. Khoảng cch giữa cc phn tử khí rất nhỏ. C. Cc nguyn tử, phn tử ht nhau. D. Khoảng cách giữa các phân tư khí lớn hơn nhiều so với khoảng cách giữa các phân tử của chất lỏng và chất rắn. Chọn phát biểu đúng. Câu 3: Điều nào sau đây là sai khi nói về thể lỏng? A. Chất lỏng không có thể tích riêng xác định. B. Các nguyên tử, phân tử cũng dao động quanh những vị trí cân bằng, nhưng những vị trí này không cố định mà di chuyển. C. Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng lớn hơn lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử chất khí và nhỏ lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử chất rắn. D. Chất lỏng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của phần bình chứa nó. Câu 4: Chuyển động nào sau đây là chuyển động của riêng các phân tử ở thể lỏng? A. Chuyển động hỗn loạn không ngừng. B. Dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố định. C. Chuyển động hoàn toàn tự do. D. Dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định. Câu 5: Trường hợp nào dưới đây thì sự chuyển động nhiệt là dao động của các hạt cấu tạo chất xung quanh vị trí cân bằng xác định? A. Trong tinh thể kim cương. B. Trong thủy tinh rắn. C. Trong thủy ngân lỏng. D. Trong hơi nước. Câu 6: Câu nào sau đây nói về khí lí tưởng không đúng? A. Khí lí tưởng là khí mà các phân tử chỉ tương tác với nhau khi va chạm. B. Khí lí tưởng là khí mà thể tích của các phân tử có thể bỏ qua. C. Khí lí tưởng là khí mà khối lượng của các phân tử có thể bỏ qua. D. Khí lí tưởng là khí có thể gây áp suất lên bình chứa. Câu 7: Trong các tính chất sau, tính chất nào không chỉ là của chất khí?
3 30

Trường THPT Phùng Hưng A. Không có hình dạng cố định. B. Chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa . C. Tác dụng lực lên mọi phần diện tích của bình chứa. D. Thể tích giảm đáng kể khi tăng áp suất.

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chất khí? A. Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử là rất yếu. B. Các phân tử khí ở rất gần nhau. C. Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng. D. Chất khí luôn luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng. II. QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BOYLE - MARIOTTE: Câu 9: Biểu thức nào sau đây không phù hợp với định luật Boyle - Mariotte ? A. p1.V1=p2.V2 . B. V∼ p. C. V∼ 1/p.

D. p∼ 1/V.

Câu 10: Biểu thức nào sau đây biểu diễn đúng sự phụ thuộc của khối lượng riêng của một lượng khí vào áp suất khi nhiệt độ không đổi. A. D1/D2 = p1/p2. B. D ~ 1/p. C. D1/D2 = p2/p1. D. D.p = const. Câu 11: Trạng thái của một lượng khí xác định được đặc trưng đầy đủ bằng thông số nào sau đây? A. thể tích và áp suất B. nhiệt độ và thể tích. C. áp suất và nhiệt độ. D. cả thể tích, áp suất và nhiệt độ. Câu 12: Đại lượng nào sau đây không phải là thông số trạng thái của một lượng khí? A. Khối lượng. B. Áp suất. C. Thể tích.

D. Nhiệt độ.

Câu 13: Đối với một lượng khí xác định, công thức p.V= const được áp dụng cho quá trình A. bất kì. B. đẳng nhiệt. C. đẳng tích. D. đẳng áp. Câu 14: Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình? A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín. B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng. C. Đun nóng khí trong một xylanh, khí nở ra đẩy pittông chuyển động. D. Làm lạnh khí trong một xylanh, khí co lại làm pittông chuyển động. Câu 15: Một bong bóng khí khi nằm dưới đáy hồ ở độ sâu 10m có thề tích bằng V0, dần dần nổi lên mặt nước. Nếu biết áp suất của nước dưới đáy hồ là 2atm và áp suất của không khí trên mặt hồ là 1atm thì khi nổi lên, ngay sát phía dưới mặt nước, thể tích V của bóng khí đó bằng A. V = V0. B. V=2V0. C. V > 2V0. D. V = 5V0. Câu 16: Khi được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến 4 lít, áp suất khí tăng thêm 0,75at. Áp suất ban đầu của khí là A. 1at. B. 2at. C. 2,5at. D. 1,5at. Câu 17: Một lượng khí ôxi chứa trong bình kim loại có áp suất 1,5atm. Người ta rút từ từ 1/3 khối lượng ôxi ra ngoài thì áp suất khí trong bình là bao nhiêu? Coi nhiệt độ khí không đổi. A. 1,5atm. B. 1atm. C. 0,75atm. D. 0,5atm.
3 31

Trường THPT Phùng Hưng Câu 18: Các đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Boyle - Mariotte ? V A. p B. C.
p

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

D.

p

0

T 0 p.V

0

p. T

− 273oC

0

toC

III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. ĐỊNH LUẬT CHARLES: Câu 19: Một bình kín chứa một lượng khí ở nhiệt độ 300C và áp suất P. Hỏi phải tăng nhiệt nhiệt độ lên tới bao nhiêu để áp suất tăng lên gấp đôi? A. 600C . B. 900C . C. 500C . D. 400C. Câu 20: Quá trình nào sau đây có liên quan đến định luật Charles? A. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào trong nước nóng, phồng lên như cũ. B. Thổi không khí vào một quả bóng bay. C. Đun nóng khí trong một xylanh. D. Đun nóng khí trong một nồi áp suất.

Câu 21: Trong quá trình đẳng tích thì áp suất của một lượng khí xác định: A. tỉ lệ thuận với bình phương nhiệt độ tuyệt đối. B. tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. C. tỉ lệ với căn bậc hai của nhiệt độ tuyệt đối. D. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối. Câu 22: Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng tích có dạng là A. đường thẳng nếu kéo dài thì qua gốc tọa độ. B. đường thẳng cắt trục áp suất tại điểm p=p0. C. đường hypepol. D. đường thẳng nếu kéo dài thì không qua gốc tọa độ. Câu 23: Một bình được nạp khí ở nhiệt độ 430C dưới áp suất 285Pa. Sau đó hình được chuyển đến một nơi có nhiệt độ 570C. Độ tăng áp suất của khí trong bình là A. 300,5 Pa. B. 15,5 Pa. C. 285 Pa. D. 585,5 Pa. Câu 24: Đường biểu diễn quá trình biến đổi đẳng tích trong hệ tọa độ (P,t) có dạng p A. p B. C. D.
p p

− 273oC

0

toC

− 273oC

0

toC

− 273oC 0

toC

Câu 25: Khi đun nóng một bình kín chứa khí để nhiệt độ−273oC 0C thì áp suất khí tăng thêm 1/360 áp suất ban tăng 1 0 toC đầu. Nhiệt độ ban đầu của khí là giá trị nào sau đây: A. 780C. B. 370C. C. 730C. D. 870C.
32

Trường THPT Phùng Hưng IV. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG: Câu 26: Biểu thức đúng diễn tả phương trình trạng thái của khí lí tưởng là: A. C. T..V hằng số. p p.T =hằng số. TV p.V = hằng số. T p D. = hằng số. V .T B.

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 27: Trong các đường biểu diễn sau, đường biểu diễn nào không phải là đẳng quá trình? A. B. C. D.
V V p p

− 273oC

0

toC

0

T

0

T

V Câu 28: Có một lượng khí trong bình. Hỏi áp suất của khí sẽ biến đổi thế nào nếu thể 0 của bình tăng gấp 3 tích lần, còn nhiệt độ thì giảm đi một nửa? A. Áp suất giảm đi sáu lần. B. Áp suất tăng gấp bốn lần. C. Áp suất tăng gấp đôi. D. Áp suất không đổi.

Câu 29: Trong hệ toạ độ (V,T), đường đẳng áp có dạng là A. đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ. C. đường thẳng song song với trục OT.

B. đường hyperbol. D. đường thẳng song song với trục OV.

Câu 30: Trong quá trình đẳng áp thì: A. thể tích của một lượng khí không thay đổi theo nhiệt độ. B. thể tích của một lượng khí xác định tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối. C. thể tích tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối. D. thể tích của một lượng khí xác định tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối. Câu 31: Đồ thị nào sau đây phù hợp với quá trình đẳng áp? A. B. C.
p p

V

D.
p

0

T

0

V

0

T

V Câu 32: Một lượng khí ở áp suất p1 = 750mmHg, nhiệt độ t1 = 270C có thể tích V1 = 76cm3.0Khi lượng khí đó có 0 nhiệt độ t2 = − C và áp suất p2 = 760 mmHg thì thể tích V2 của nó là 3 A. V2 = 76,5 cm3. B. V2 = 83,3 cm3. C. V2 = − 83,3 cm3. D. V2 = 67,5 cm3.

33

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 33: Một khối khí ở 00C và áp suất 20atm có thể tích là 5 lít. Thể tích của khối khí trên ở điều kiện tiêu chuẩn là A. 2,5 lít. B. 100 lít. C. 5 lít. D. 200 lít. Câu 34: Ở nhiệt độ 2730C thể tích của một lượng khí là 12lít. Khi áp suất khí không đổi và nhiệt độ là 546 0C thì thể tích lượng khí đó là A. 24lít. B. 28 lít. C. 36 lít. D. 18 lít. Câu 35: Đun nóng đẳng áp một khối lượng khí lên đến 67 0C thì thể tích khí tăng thêm 1/5 lần. Nhiệt độ ban đầu của khí là: A. 283,30C. B. 10300C. C. 1030C. D. 10,30C. Câu 36: Trong xylanh của một động cơ đốt trong có 2,5dm3 hổn hợp khí dưới áp suất 1atm và nhiệt độ 570C. Pittông nén làm cho thể tích chỉ còn 0,25dm3 và áp suất tăng lên tới 18atm. Nhiệt độ của hỗn hợp khí nén là: A. 480C. B. 2730C. C. 3210C. D. 5940C. Câu 37: Trong phương trình trạng thái A. áp suất khí. C. nhiệt độ khí. p.V = const thì hằng số này phụ thuộc vào T B. thể tích khí. D. khối lượng khí và loại khí.

Câu 38: Đun nóng đẳng áp một khối lượng khí lên đến 470C thể tích khí tăng thêm 1/10 thể tích khí lúc đầu. Nhiệt độ ban đầu của khí là: A. 217,90C. B. 290,90C. C. 117,90C. D. 17,90C. Câu 39: Hiện tượng nào sao đây không liên quan đến phương trình trạng thái của khí lí tưởng ? A. Thả quả bóng bàn bị bẹp vào nước, quả bóng bàn lại phồng lên như cũ. B. Săm xe đạp để ngoài nắng bị căng phồng lên. C. Thổi không khí vào quả bóng bay quá nhiều làm cho bóng bị vỡ. D. Đun nóng một lượng khí trong xilanh có pittông. Câu 40: Trong một xy- lanh có chứa không khí ở nhiệt độ và áp suất khí quyển p = 1at. Nén pit-tông để giảm không khí trong bình xuống còn bằng nửa thể tích ban đầu thì áp suất khí trong bình bằng bao nhiêu nếu nhiệt độ trong xi-lanh lớn hơn lúc ban đầu. A. p < 2at. B. p = 2at. C. p > 2at. D. p = 0,5 at. Câu 41: Trong quá trình nào sau đây, cả ba thông số trạng thái của một lượng khí xác định đều thay đổi? A. Không khí bị nung nóng trong một quá trình đậy kín. B. Không khí trong một quả bóng bàn bị một học sinh dùng tay bóp dẹp. C. Không khí trong một xylanh được nung nóng, dãn nở và đẩy pit-tông dịch chuyển. D. Nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín. Câu 42: Một lượng khí đựng trong một xylanh có pittông chuyển động được. Các thông số trạng thái của lượng khí này là: 2atm, 15 lít, 300K. Khi pittông nén khí, áp suất của khí tăng lên tới 3,5atm, thể tích giảm còn 12 lít. Nhiệt độ của khí nén là: A. 240K. B. 420K. C. 320K. D. 400K.
34

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 43: Một bình kín chứa một chất khí ở nhiệt độ 530C và áp suất 28atm. Người ta cho 1/3 lượng khí thoát ra khỏi bình và hạ nhiệt độ xuống còn 170C. Áp suất của khí còn lại trong bình là A. 5,98atm. B. 8,3atm. C. 16,6atm. D. 166atm. Câu 44: Hỗn hợp khí trong xy-lanh của một động cơ nhiệt trước khi nén có áp suất p = 0,8 at và nhiệt độ t = 52°C. Sau khi nén thể tích giảm đi 5 lần và có áp suất bằng 8at. Nhiệt độ của khí sau khi nén là A. 6500C. B. 2770C. C. 203K. D. 83,20C. Câu 45: Trong xilanh của một động cơ có chứa một lượng khí ờ nhiệt độ 400C và áp suất 0,6 atm. Sau khi bị nén, thể tích của khí giảm đi 4 lần và áp suất tăng 3 atm. Nhiệt độ của khí ở cuối quá trình nén là: A. 469,50C. B. 2770C. C. 83,20C. D. 196,50C. Câu 46: Nén 18 lít khí ở nhiệt độ 170C cho thể tích của nó chỉ còn là 5 lít. Vì nén nhanh khí bị nóng lên đến 66 0C, áp suất của khí tăng lên A. 3,88 lần. B. 1,94 lần. C. 2,1 lần. D. 4,2 lần.

Phaàn 2: Baøi taäp töï luaän
Bài 1: Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 8 lit đến 4 lit, áp suất khí tăng lên 2atm. Tính áp suất của khí lúc đầu. Bài 2: Áp suất của khí trong xi-lanh có thể tích 150cm 3 là 2.105 Pa . Thể tích của khí bằng bao nhiêu để áp suất khí tăng gấp 3? Bài 3: Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lit đến 4 lit, áp suất khí tăng lên 0,75atm. Tính áp suất của khí lúc đầu. Bài 4: Dưới áp suất 1000N / m 2 một lượng khí có thể tích 10l. Tính thể tích của lượng khí đó ở áp suất 5.104 N / m2 . Biết nhiệt không đổi. Bài 5: Một bình có dung tích chứa một chất khí dưới áp suất 30 atm. Cho biết thể tích của khí khi ta mở nút bình. Coi nhiệt độ của khí là không đổi và áp suất khí quyển là 1atm. Bài 6: Một lượng khí ở 180 C có thể tích 1m 3 và áp suất 1 atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3,5atm. Tính thể tích khí nén. Bài 7: Người ta điều chế khí H 2 và chứa khí vào bình lớn có áp suất 1atm, ở nhiệt độ 200 C . Tính thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra để nạp vào một bình nhỏ, thể tích 20 lit dưới áp suất 25atm. Xem nhiệt độ không đổi. Bài 8: Bơm không khí có áp suất 1at vào một quả bóng da. Mỗi lần bơm, ta đưa được 125cm3 không khí vào bóng. Hỏi sau khi bơm 12 lần, áp suất bên trong quả bóng là bao nhiêu? Biết dung tích quả bóng không đổi là V = 2,5 lit. Trước khi bơm, bóng chứa không khí ở áp suất 1at. Nhiệt độ không khí không đổi. Bài 9: Một ống nhỏ tiết diện đều,một đầu kín. Một cột thủy ngân cao 75mm đứng cân bằng, cách đáy 180mm khi ống thẳng đứng, miệng ống ở trên. Cột thủy ngân cách đáy 220mm khi ống thẳng đứng, miệng ống ở dưới. Tính áp suất khí quyển và độ dài cột không khí trong ống khi ống nằm ngang. Bài 10: Một khối khí ở 27 0 C đựng trong một bình kín có áp suất 1atm. Hỏi phải đun nóng bình đến bao nhiêu độ để áp suất khí là 2,5atm.
35

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Bài 11: Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ ở 27 0 C và dưới áp suất 0,6at. Khi đèn cháy sáng, áp suất khí trong đèn là 1at và không làm vỡ bóng đèn. Tính nhiệt độ khí trong đèn khi đèn cháy sáng, coi dung tích của đèn không đổi. Bài 12: Áp suất khí trơ trong bóng đèn tăng bao nhiêu lần khi đèn sáng nếu nhiệt độ khi đèn tắt là 250 C , khi sáng là 320 C ? Bài 13: Khi đun nóng đẳng tích một khối khí thêm 10 C thì áp suất khí tăng thêm độ lúc đầu. Bài 14: Tính áp suất của một lượng khí H 2 ở 300 C , biết áp suất của lượng khí này ở 00 C là 700 mm Hg. Thể tích của khí được giữ không đổi. Bài 15: Biết thể tích của một lượng khí không đổi, hãy trả lời các câu hỏi sau bằng cách dùng công thức và dùng đồ thị: a) Chất khí ở 00 C có áp suất 5atm, hỏi áp suất của nó ở 2730 C ? b) Chất khí ở 00 C có áp suất p 0 , cần đun nóng chất khí lên bao nhiêu lần để áp suất tăng lên 3 lần. Bài 16: Ở nhiệt độ 2730 C thể tích của một lượng khí là 10 lit. Tính thể tích lượng khí đó ở 5460 C khi áp suất khí không đổi. Bài 17: 12g khí chiếm thể tích 4 lit ở 7 0 C . Sau khi đun nóng đẳng áp khối lượng riêng của khí là 1,2g/lit. Tìm nhiệt độ của khí sau khi nung. Bài 18: Khối lượng riêng của không khí trong phòng ( 27 0 C ) lớn hơn khối lượng riêng của không khí ngoài sân nắng ( 420 C ) là bao nhiêu lần? Biết áp suất không khí trong và ngoài phòng là như nhau? Daïng 13: Baøi toaùn veà phöông trình traïng thaùi Bài 19: Trong xilanh của một động cơ đốt trong, hỗn hợp khí ở áp suất 1at, nhiệt độ 47 0 C , có thể tích 40dm3 . Nén hỗn hợp khí đến thể tích 5dm 3 , áp suất 15at. Tính nhiệt độ của khí sau khi nén. Bài 20: Trước khi nén, hỗn hợp khí trong xilanh một động cơ có áp suất 0,8at, nhiệt độ 500 C . Sau khi nén, thể tích giảm 5 lần, áp suất là 8at. Tìm nhiệt độ sau khi nén. Bài 21: Một lượng khí có áp suất 750 mmHg, nhiệt độ 27 0 C và thể tích 76cm3 . Tìm thể tích khí ở điều kiện chuẩn ( 00 C , 760mm Hg). Bài 22: Trong xilanh của một động cơ đốt trong có 2dm3 hỗn hợp khí dưới áp suất 1at, nhiệt độ 47 0 C . Nén hỗn hợp khí đến thể tích 0, 2dm 3 , áp suất 15at. Tính nhiệt độ của khí sau khi nén. Bài 23: Pittong của một máy nén sau mỗi lần nén đưa được 4lit khí ở nhiệt độ 27 0 C và áp suất 1atm vào bình chứa khí có thể tích 2m3 . Tính áp suất của khí trong bình khi pittong đã thực hiện 1000 lần nén. Biết nhiệt độ khí trong bình là 420 C .
36

1 áp suất ban đầu. Tính nhiệt 360

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Bài 24: Một lượng khí đựng trong một xilanh có pittong chuyển động được. Trạng thái của lượng khí này lúc đầu là: 2 atm, 15 lit, 300K. Khi pittong nén khí, áp suất của khí tăng lên tới 3,5 atm, thể tích giảm còn 12 lit. Xác định nhiệt độ của khí nén. Bài 25: Một bóng thám không được chế tạo để có thể tăng bán kính lên tới 10m khi bay ở tầng khí quyển có áp suất 0,03 atm và nhiệt độ 200K. Hỏi bán kính của bóng khi bơm, biết bóng được bơm khí ở áp suất 1 atm và nhiệt độ 300K? Bài 26: Tính khối lượng riêng của không khí ở 1000 C và áp suất 2.105 Pa . Biết khối lượng riêng của không khí ở 5 3 00 C và 1, 01.10 Pa và 1, 29kg / m . Bài 27: Một bình cầu dung tích 20 lit chứa khí O 2 ở 160 C và áp suất 100 atm. Tính thể tích của lượng khí này ở điều kiện chuẩn. Tại sao kết quả tìm được chỉ là gần đúng? Bài 28: Chứng minh ứng với các trạng thái khí khác nhau ta có các đồ thị như hình 29.3, 30.3, 31.4 trong SGK Lý 10 CB. Bài 29: Đồ thị bên cho biết chu trình biến đổi trạng thái của một khối khí lý tưởng, trong hệ tọa độ (V, T). Hãy biểu diễn chu trình biến đổi này trong các hệ tọa độ (p, V) và (p, T). V (2) (1) O

(3) T (K)

Bài 30: Một khối khí lý tưởng có thể tích 10 lit, nhiệt độ 27 0 C , áp suất 1 atm, biến đổi qua hai quá trình:  Quá trình (1): đẳng tích, áp suất tăng gấp 2.  Quá trình (2): đẳng áp, thể tích sau cùng là 15 lit. a) Tìm nhiệt độ sau cùng của khí. b) Vẽ đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi của khí trong các hệ tọa độ (p, V), (V, T) và (p, T). Bài 31: Hai hình sau đây là các đồ thị của hai chu trình biến đổi trong hệ tọa độ (p, T) và (V, T). p (1) (2) V (1) (3) O T (K) O (2) (4)

(3) T (K)

Vẽ các đồ thị biểu diễn mỗi chu trình trong các hệ tọa độ còn lại. Bài 32: Hai hình sau đây là các đồ thị của hai chu trình biến đổi trong hệ tọa độ (p, V) và (V, T). Vẽ các đồ thị biểu diễn mỗi chu trình trong các hệ tọa độ còn lại.
37

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

p (1)

(4)

p (1) O

(3)

(2) V

(3) (2) O

T(K) Bài 33: Một lượng khí biến đổi theo chu trình biểu diễn bởi đồ thị sau: Biết p1 = p3 V1 = 1m3 ; V2 = 4m3 T1 = 100K; T4 = 300K V3 = ? V (2) (3) (1) (4 )

O

V(K) T 2

Bài 34: 12g khí chiếm thể tích 4 lít ở 70C. Sau khi nung nóng đẳng áp khối lượng riêng của khí là 1,2g/lít. Tìm nhiệt độ của khí sau khi nung. (4270C) Bài 35: Hãy tính nhiệt độ ban đầu của một lượng không khí, nếu thể tích ban đầu của nó tăng 1% khi người t nung nóng lượng không khí đó và làm cho nhiệt độ của nó tăng thêm 3K. (270C) Bài 36: Khối lượng riêng của không khí trong phòng (ở 270C) lớn hơn khối lượng riêng của không khí ngoài sân nắng (420C) bao nhiêu lần? Biết áp suất không khí trong và ngoài phòng là như nhau. (1,05) Bài 37: Một bánh xe được bơm vào lúc sáng sớm khi nhiệt độ không khí xung quanh là 7 0C. Hỏi áp suất khí trong ruột bánh xe tăng thêm bao nhiêu phần trăm vào lúc giữa trưa, lúc nhiệt độ lên đến 350C. (10%) Bài 38: Trong xilanh của một động cơ đốt trong, hỗn hợp khí ở áp suất 1at, nhiệt độ 470C, có thể tích 40dm3. Nén hỗn hợp khí đến thể tích 5dm3, áp suất 15at. Tính nhiệt độ của khí sau khi nén. (3270C) Bài 39: Một lượng khí ở áp suất 1atm, nhiệt độ 270C chiếm thể tích 5lít. Biến đổi đẳng tích tới nhiệt độ 3270C, rồi sau đó, biến đổi đẳng áp lượng khí này, biết trong quá trình đẳng áp nhiệt độ tăng 1200C. Tìm áp suất và thể tích khí sau khi biến đổi? Bài 40: Trong xylanh của một động cơ nhiệt chứa một lượng khí xác định có áp suất 2atm và nhiệt độ 1270C.
38

V 1

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

a. Khi thể tích không đổi, nhiệt độ giảm còn 270C thì áp suất của lượng khí trong xylanh có giá trị bằng bao nhiêu? b. Khi nhiệt độ trong xylanh không đổi, muốn tăng áp suất của khí trong xylanh lên 8atm thì thể tích của lượng khí trong xylanh thay đổi thế nào? c. Nén khí trong xylanh để thể tích của nó giảm xuống 2 lần và áp suất tăng lên 3atm thì nhiệt độ khí lúc đó bằng bao nhiêu? Bài 41: Trước khi nén, hỗn hợp khí trong xilanh của một động cơ đốt trong có áp suất 0,8at, nhiệt độ 500C. Sau khi nén, thể tích giảm 5 lần, áp suất là 8at. Tìm nhiệt độ khí sau khi nén. (3730C) Bài 42: Một lượng khí có áp suất 750mmHg, nhiệt độ 270C và thể tích 76cm3. Tìm thể tích khí ở điều chuẩn (00C và 760mmHg). (68,25cm3) Bài 43: Một bình chứa khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 40atm. Hỏi khi một nửa lượng khí thoát ra ngoài thì áp suất của khí còn lại trong bình là bao nhiêu, biết nhiệt độ của bình khi đó hạ xuống 120C. (19atm) Bài 44: Ở hình bên là đồ thị biểu diễn sự biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng trong hệ tọa độ p-V. a. Mô tả các quá trình biến đổi trạng thái của lượng khí đó. 0 b. Tính nhiệt độ cuối t3 của lượng khí đó. Cho biết t 1 = 270C. c. Vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình trên trong các hệ tọa độ V-T và p-T.
p (at) 2 1 1 0 1 5 V (l)

Bài 45: Một phòng có kích thước 8m× 5m× 4m. Ban đầu không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn sau đó nhiệt độ của không khí tăng lên 100C trong khi áp suất là 78cmHg. Tính thể tích của lượng không khí đã ra khỏi phòng và khối lượng không khí còn lại trong phòng. Biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là D0=1,293 kg/m3. (1,6m3 và 204,84 kg) Bài 46: Một xilanh kín được chia làm hai phần bằng nhau bởi một pittông cách nhiệt. Mỗi phần có chiều dài l0=30cm, chứa một lượng khí giống nhau ở 270C. Nung nóng một phần thêm 100C và làm lạnh phần kia đi 100C. Hỏi pittông di chuyển một đoạn bao nhiêu? (1cm) Bài 47: Khí cầu có dung tích 328m3 được bơm khí hiđrô. Khi bơm xong, hiđdrô trong khí cầu có nhiệt độ 270C, áp suất 0,9atm. Hỏi phải bơm bao nhiêu lâu nếu mỗi giây bơm được 2,5g H2 vào khí cầu? Bài 48: Một quả bóng thám không có thể tích V1=200l ở nhiệt độ 270C trên mặt đất. Bóng được thả ra và bay lên độ cao mà ở đó áp suất khí quyển chỉ còn bằng 0,6 áp suất khí quyển ở mặt đất và nhiệt độ là t 2=50C. Tính thể tích của quả bóng ở độ cao đó (bỏ qua áp suất phụ g6y ra bởi vỏ bóng). (≈ 309l) Bài 49: Ở độ cao h không khí có áp suất 230mmHg và nhiệt độ − 0C. Tìm khối lượng riêng của không khí ở độ 43 cao nói trên. Biết rằng ở mặt đất không khí có áp suất 760mmHg, nhiệt độ 15 0C, khối lượng riêng là 1,22 kg/m3 (0,46kg/m3) Bài 50: Một khối khí lí tưởng có thể tích 10 lít, nhiệt độ 270C, áp suất 1atm biến đổi qua hai quá trình: Quá trình (1): đẳng tích, áp suất tăng gấp 2. Quá trình (2): đẳng áp, thể tích sau cùng là 15 lít. a. Tìm nhiệt độ sau cùng của khí. b. Vẽ đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi của khí trong các hệ tọa độ (p, V); (V, T); (p, T).
39

0

5

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

CHÖÔNG VI: CÔ SÔÛ CUÛA NHIEÄT ÑOÄNG LÖÏC HOÏC .§32. NOÄI NAÊNG VAØ SÖÏ BIEÁN ÑOÅI NOÄI NAÊNG I. NOÄI NAÊNG: 1. Noäi naêng: - Trong nhieät ñoäng löïc hoïc, ngöôøi ta goïi toång ñoäng naêng vaø theá naêng cuûa caùc phaân töû caáu taïo neân vaät laø noäi naêng cuûa vaät. Kí hieäu: U. Ñôn vò: Jun (J). - Noäi naêng cuûa moät vaät phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä vaø theå tích cuûa vaät. Ta coù theå vieát: U = f(T, V). 2. Ñoä bieán thieân noäi naêng: Ñoä bieán thieân noäi naêng laø phaàn noäi naêng taêng theâm hay giaûm bôùt ñi trong moät quaù trình. Kí hieäu: ∆ U. II. CAÙC CAÙCH LAØM THAÙY ÑOÅI NOÄI NAÊNG: 1. Thöïc hieän coâng: - Coï xaùt mieáng kim loaïi treân maët baøn, ta thaáy mieáng kim loaïi noùng leân ⇒ Noäi naêng cuûa mieáng kim loaïi ñaõ thay ñoåi. - AÁn maïnh pittoâng trong moät xylanh chöùa khí ñeå laøm giaûm theå tích khí trong xylanh, ta thaáy khí trong xy lanh noùng leân ⇒ Noäi naêng cuûa khí ñaõ thay ñoåi. Keát luaän: Caùc quaù trình laøm thay ñoåi noäi naêng coù lieân quan ñeán söï chuyeån dôøi cuûa vaät khaùc taùc duïng leân vaät ñang xeùt goïi laø söï thöïc hieän coâng. - Trong quaù trình thöïc hieän coâng coù söï chuyeån hoùa töø moät daïng naêng löôïng (cô naêng chaúng haïn) sang noäi naêng. 2. Truyeàn nhieät: a. Quaù trình truyeàn nhieät: - Quaù trình laøm thay ñoåi noäi naêng khoâng coù söï thöïc hieän coâng goïi laø quaù trình truyeàn nhieät. - Trong quaù trình truyeàn nhieät khoâng coù söï chuyeån hoùa naêng löôïng töø daïng naøy sang daïng khaùc, chæ coù söï truyeàn noäi naêng töø vaät naøy sang vaät khaùc. b. Nhieät löôïng: laø soá ño ñoä bieán thieân noäi naêng trong quaù trình truyeàn nhieät.
40

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Ta coù: . Q = ∆U = m.c.∆t . Trong ñoù : ∆U: ñoä bieán thieân noäi naêng cuûa vaät trong quaù trình truyeàn nhieät. Q: nhieät löôïng vaät nhaän ñöôïc töø vaät khaùc hay toûa ra cho vaät khaùc(J). c: nhieät dung rieâng cuûa chaát (J/kg.k). ∆t = t2 − t1 : ñoä bieán thieân nhieät ñoä (0C hoaëc K).

§33. CAÙC NGUYEÂN LYÙ CUÛA NHIEÄT ÑOÄNG LÖÏC HOÏC I. NGUYEÂN LYÙ I NHIEÄT ÑOÄNG LÖÏC HOÏC (NÑLH): 1. Phaùt bieåu nguyeân lí: Ñoä bieán thieân noäi naêng cuûa moät vaät baèng toång coâng vaø nhieät löôïng maø vaät nhaän ñöôïc: Bieåu thöùc: .∆U = A + Q. Qui öôùc veà daáu: Q > 0: vaät nhaän nhieät löôïng. Q < 0: vaät truyeàn nhieät löôïng. A > 0: vaät nhaän coâng. A < 0: vaät thöïc hieän coâng. 2. Vaän duïng nguyeân lí I cho caùc quaù trình: Ñoái vôùi moät quaù trình maø theå tích khí bieán thieân moät löôïng ∆V raát nhoû vaø aùp suaát p cuûa khí coi nhö khoâng ñoåi. Coâng thöïc hieän cuûa khí laø: .A’ = p.∆V. a. Quaù trình ñaúng tích: (V2 = V1 ⇒ ∆V = 0 ⇒ A = 0) Bieåu thöùc nguyeân lyù I: .∆U = Q. Nhaän xeùt: Nhieät löôïng khí nhaän ñöôïc chæ laøm taêng noäi naêng cuûa noù. b. Quaù trình ñaúng aùp: (p2 = p1) Bieåu thöùc nguyeân lyù I: .∆U = Q + A. Nhaän xeùt: Moät phaàn nhieät löôïng maø khí nhaän ñöôïc laøm taêng noäi naêng cuûa noù, phaàn coøn laïi bieán thaønh coâng do khí thöïc hieän. c. Quaù trình ñaúng nhieät: (T1 = T2 ⇒ ∆U=0) Bieåu thöùc nguyeân lyù I: .0 = Q + A. Nhaän xeùt: Toaøn boä nhieät löôïng maø khí nhaän ñöôïc bieán ñoåi thaønh coâng do khí thöïc hieän.
p p1 p2 p p

1
p

1

2

p1 p2

1

2
V

A
V1 V2 O Quaù trình ñaúng tích V

II. NGUYEÂN LYÙ II NHIEÄT ÑOÄNG LÖÏC HOÏC: 1. Quaù trình thuaän nghòch vaø khoâng thuaän nghòch:
41

O V1 Quaù trình ñaúng aùp

A

2

V V2 O V1 Quaù trình ñaúng nhieät

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

a. Quaù trình thuaän nghòch: laø quaù trình maø trong ñoù vaät (hay heä) coù theå töï trôû veà traïng thaùi ban ñaàu maø khoâng caàn ñeán söï can thieäp cuûavaät khaùc. b. Quaù trình khoâng thuaän nghòch: laø quaù trình maø trong ñoù vaät (hay heä) khoâng theå töï trôû veà traïng thaùi ban ñaàu khi khoâng coù söï can thieäp cuûavaät khaùc. 2. Nguyeân lí II nhieät ñoäng löïc hoïc: a. Caùch phaùt bieåu cuûa Clau-di-ut: Nhieät khoâng theå töï truyeàn töø moät vaät sang moät vaät noùng hôn. b. Caùch phaùt bieåu cuûa Caùc-noâ: Ñoäng cô nhieät khoâng theå chuyeån hoaù taát caû nhieät löôïng nhaän ñöôïc thaønh coâng cô hoïc. 3. Vaän duïng: Giaûi thích hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô nhieät. Moãi ñoäng cô nhieät phaûi coù 3 boä phaän cô baûn : 1. Nguoàn noùng ñeå cung caáp nhieät löôïng. Nguồn nóng 2. Boä phaän phaùt ñoäng (taùc nhaân) goàm Q1 vaät trung gian nhaän nhieät sinh coâng. 3. Nguoàn laïnh ñeå thu nhieät löôïng toûa ra töø Bộ phận A = Q1 − Q2 phát động taùc nhaân. Hieäu suaát cuûa ñoäng cô nhieät: Q2 A Q1 − Q2 Nguồn lạnh .H = = < 1. Q1 Q1 Trong ñoù: A: coâng thöïc hieän (J). Q1: nhieät löôïng do nguoàn noùng cung caáp cho taùc nhaân (J). Q2: nhieät löôïng nguoàn laïnh thu nhaän töø taùc nhaân (J).

Phaàn 1: Traéc nghieäm
Câu 1: Phát biểu nào sau đây phù hợp với nguyên lí II nhiệt động lực học ? A. Độ tăng nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. B. Động cơ nhiệt chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. C. Nhiệt lượng không thể truyền từ một vật sang vật nóng hơn. D. Nhiệt lượng truyền cho vật làm tăng nội năng của vật và biến thành công mà vật thực hiện được. Câu 2: Hệ thức ∆U = Q là hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực học A. Áp dụng cho quá trình đẳng áp B. Áp dụng cho quá trình đẳng nhiệt C. Áp dụng cho quá trình đẳng tích D. Áp dụng cho cả ba quá trình trên Câu 3: Người ta thực hiện công 1000 J để nén khí trong một xilanh. Tính độ biến thiên của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 400 J ? A. ∆U = -600 J B. ∆U = 1400 J C. ∆U = - 1400 J D. ∆U = 600 J Câu 4: Chọn câu đúng. Nguyên lí I nhiệt động lực học được diễn tả bởi công thức ∆U = Q + A với quy ước A. Q > 0 : hệ truyền nhiệt. B. A < 0 : hệ nhận công.C. Q < 0 : hệ nhận nhiệt. D. A > 0 : hệ nhận công.
42

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 6: Trong quá trình chất khí truyền nhiệt và nhận công thì A và Q trong biểu thức ∆U = Q + A phải có giá trị nào sau đây? A. Q < 0, A > 0 B. Q < 0, A < 0 C. Q > 0, A > 0 D. Q > 0, A < 0 Câu 7: Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì A và Q trong biểu thức ∆U = Q + A có giá trị nào sau đây? A. Q < 0, A > 0 B. Q > 0, A < 0 C. Q > 0, A > 0 D. Q < 0, A < 0. Câu 8: Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công? Chọn câu trả lời đúng: A. Khuấy nước B. Đóng đinh C. Nung sắt trong lò D. Mài dao, kéo Câu 9: Chọn phát biểu đúng. A. Độ biến thiên nội năng của một vật là độ biến thiên nhiệt độ của vật đó. B. Nội năng gọi là nhiệt lượng. C. Nội năng là phần năng lượng vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. D. Có thể làm thay đổi nội năng của vật bằng cách thực hiện công. Câu 10: Hệ thức ∆U = Q + A với A > 0, Q < 0 diễn tả cho quá trình nào của chất khí? A. Nhận công và tỏa nhiệt. B. Nhận nhiệt và sinh công. C. Tỏa nhiệt và nội năng giảm. D. Nhận công và nội năng giảm. Câu 11: Trường hợp nào dưới đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng? A. ∆ U = Q ; Q > 0 B. ∆ U = A + Q ; A > 0, Q > 0. C. ∆ U = A ; A > 0 D. ∆ U = A - Q ; A < 0, Q > 0. Câu 12: Nội năng của một vật là: A. tổng năng lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công. B. nhiệt lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt. C. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. D. tổng động năng và thế năng của vật. Câu 13: Khi nói về nội năng, điều nào sau đây là sai? A. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật. B. Có thể đo nội năng bằng nhiệt kế. C. Đơn vị của nội năng là Jun (J). D. Nội năng của một vật là tổng động năng và thế năng tương tác của các phần tử cấu tạo nên vật. Câu 14: Chất khí trong xy lanh nhận nhiệt hay tỏa nhiệt một lượng là bao nhiêu nếu như thực hiện công 40J lên khối khí và nội năng khối khí tăng thêm 20J ? A. Khối khí tỏa nhiệt 20J B. Khối khí nhận nhiệt 20J C. Khối khí tỏa nhiệt 40J D. Khối khí nhận nhiệt 40J Câu 15: Chất khí trong xy lanh nhận nhiệt hay tỏa nhiệt một lượng là bao nhiêu nếu như thực hiện công 170J lên khối khí và nội năng khối khí tăng thêm 170J ? A. Khối khí nhận nhiệt 340J B. Khối khí nhận nhiệt 170J. C. Khối khí tỏa nhiệt 340J D. Khối khí không trao đổi nhiệt với môi trường. Câu 16: Người ta thực hiện công 100J để nén khí trong một xylanh. Biết khí truyền sang môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J. Độ biến thiên nội năng của khí là : A. 80J B. 120J C. -80J D. -120J

43

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 17: Người ta truyền cho khí trong xylanh nhiệt lượng 100J. Khí nở ra thực hiện công 70J đẩy píttông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là: A. -30J B. 170 C. 30J D. -170J. Câu 18: Phát biểu nào sau đây là không đúng. A. Nội năng của một vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. B. Nội năng của một vật phụ thuộc nhiệt độ và thể tích của vật. C. Nội năng có thể biến đổi bằng quá trình truyền nhiệt hoặc thực hiện công. D. Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là công. Câu 19: Một vật được ném lên cao thì A. nội năng của vật không đổi. C. không thể xác định được nội năng của vật.

B. nội năng của vật tăng. D. nội năng của vật giảm.

Câu 20: Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng? A. Nội năng của một vật không phụ thuôc khối lượng của vật B. Nội năng của một vật có thể tăng lên hoặc giảm đi. C. Nội năng và nhiệt lượng có cùng đơn vị. D. Nội năng là một dạng năng lượng. Câu 21: Với qui ước: Q1 là nhiệt lượng trao đổi với nguồn nóng, Q2 là nhiệt lượng trao đổi với nguồn lạnh, A là công trao đổi với môi trường ngoài. Khi máy làm lạnh hoạt động thì tác nhân làm lạnh A. nhận Q, truyền Q2, nhận A. B. nhận Q1, nhận Q2, sinh A. C. truyền Q1, nhận Q2, nhận A. D. truyền Q1, truyền Q2, nhận A. Câu 22: Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công Q và A trong hệ thức ∆U = A + Q phải có giá trị nào sau đây? A. Q < 0 và A > 0. B. Q > 0 và A > 0. C. Q > 0 và A < 0. D. Q < 0 và A < 0. Câu 23: Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình nén khí đẳng nhiệt? A. Q + A = 0 với A > 0. B. Q + A = 0 với A<0. C. ∆U=Q + A với ∆U>0; Q<0; A>0. D. ∆U= A + Q với A >0; Q <0. Câu 24: Hệ thức nào sau đây là của quá trình nung nóng khí trong một bình kín khi bỏ qua sự nở vì nhiệt của bình? A. ∆U = A+ Q. B. ∆U = A. C. ∆U = Q. D. ∆U = 0. Câu 25: Khi áp dụng nguyên lý thứ nhất cho quá trình đẳng áp, kết quả nào sao đây là đúng? A. Trong quá trình đẳng áp, phần nhiệt lượng mà khí nhận vào được dùng để làm tăng nội năng của khí. B. Trong quá trình đẳng áp, một phần nhiệt lượng mà khí nhận vào được dùng để làm tăng nội năng của khí, phần còn lại biến thành công mà khí sinh ra. C. Trong quá trình đẳng áp, phần nhiệt lượng mà khí nhận vào được dùng để biến thành công mà khí sinh ra D. Trong quá trình đẳng áp, phần nhiệt lượng mà khí nhận vào được dùng để để làm giảm nội năng của khí, phần còn lại biến thành công mà khí sinh ra. Câu 26: Điều nào sau đây là đúng khi áp dụng nguyên lý thứ nhất cho quá trình đẳng nhiệt. A. Trong quá trình đẳng nhiệt, toàn bộ nhiệt lượng mà khí nhận được chuyển hết thành công mà khí sinh ra.
44

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

B. Trong quá trình đẳng nhiệt, toàn bộ nhiệt lượng mà khí nhận được chuyển hết thành nội năng của khí. C. Trong quá trình đẳng nhiệt, toàn bộ nhiệt lượng mà khí nhận được chuyển hết thành công mà khí sinh ra và làm tăng nội năng của khí. D. Trong quá trình đẳng nhiệt, một phần nhiệt lượng mà khí nhận được chuyển hết thành công mà khí sinh ra. Câu 27: Gọi T1 và T2 lần lượt là nhiệt độ của nguồn nóng và của nguồn lạnh, biểu thức nào sau đây đúng với công thức tính hiệu suất của động cơ nhiệt lý tưởng ? T1 − T2 T1 + T2 A. Hmax = . B. Hmax = . T1 T1 T1 + T2 T1 − T2 C. Hmax = . D. Hmax = . T2 T2 Câu 28: Công thức nào sau đây không phải là công thức tính hiệu suất của động cơ nhiệt? Q1 − Q2 A Q2 − Q1 T1 − T2 A. H = . B. H = . C. H = . D. H = . Q1 Q1 Q1 T1 Câu 29: Biểu thức của nguyên lí I của nhiệt động lực học trong quá trình đẳng áp có dạng A. Q = ∆U + A. B. Q = ∆U. C. Q = A. D. Q = ∆U – A. Câu 30: Trong thực tế, để nâng cao hiệu suất động cơ nhiệt ta phải A. nâng cao nhiệt độ nguồn nóng. B. hạ thấp nhiệt độ nguồn lạnh. C. vừa nâng cao nhiệt độ nguồn nóng vừa hạ thấp nhiệt độ nguồn lạnh. D. vừa hạ thấp nhiệt độ nguồn nóng vừa nâng cao nhiệt độ nguồn lạnh.

Phaàn 2: Baøi taäp töï luaän
Bài 1: Một động cơ nhiệt có hiệu suất cực đại là 40%. Máy làm lạnh hoạt động theo chiều ngược với chiều hoạt động của động cơ trên sẽ có hiệu năng là bao nhiêu? Bài 2: Nhờ nhận nhiệt mà 6,5g kg khí hiđrô ở 270C đã dãn nở đẳng áp gấp đôi thể tích lúc đầu a) Tính công do khối khí đã thực hiện b) Tính độ biến thiên nội năng của khí Cho biết nhiệt dung riêng đẳng áp của khí hiđrô là Cp = 14,3.103 J/kg.K Bài 3: Phần dưới của một bình trụ có diện tích đáy là S = 0,2 m2 chứa V0 = 0,1m3 không khí ở 270C và áp suất 760mmHg, phía trên được đậy kín bởi một pit-tông rất nhẹ có thể di chuyển được. Khối khí nhận thêm nhiệt lượng do đốt cháy 1,5g xăng nên pit-tông dịch chuyển dưới áp suất không đổi và nhiệt độ tăng thêm 2000C. Năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4.107J/kg. Tính công do dãn khí và hiệu suất của quá trình này? Bài 4: Trong xilanh chứa 2g không khí ở nhiệt độ 200C và áp suất 9,8.105Pa. Đốt nóng khí để dãn nở đẳng áp cho tới khi tăng thêm 1000C. Tìm thể tích khối khí ở cuối quá trình dãn nở biết khối lượng mol của không khí là µ = 29kg / kmol Bài 5: Trong một bình cách nhiệt dung tích 100l có chứa 5g khí hidro và 12g khí oxy ở nhiệt độ t0 = 200C. Xác định nhiệt độ và áp suất trong bình sau khi đốt cháy hỗn hợp trên, biết rằng khi tạo thành một mol nước thì tỏa ra một nhiệt lượng Q0 = 2,4.105J. Cho nhiệt dung riêng đẳng tích của khí hidro và nước lần lượt là C1 = 14,3kJ/kg.K và C2 = 2,1kJ/kg.K
45

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Bài 6: Một động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình Cac-nô giữa hai nguồn nhiệt là 1770C và 270C a) Tính hiệu suất của động cơ này b) Khi đạt được hiệu suất này thì sau mỗi giờ động cơ nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 9.1018J. Tính công suất động cơ? Bài 7: Một máy lạnh lí tưởng hoạt động giữa nguồn lạnh 00C và nguồn nóng 600C.Tính: a) Hiệu năng của máy lạnh b) Công suất của động cơ để trong một giờ có thể sản xuất được 1T nước đá 00C từ nước 200C. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K và nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 330 kJ / kg Bài 8: Từ một máy lạnh, cứ trong một giờ có nhiệt lượng Q = 843840J thoát ra khỏi thành máy. Nhiệt độ trong máy là t2 = 50C và nhiệt độ phòng t1 = 200C. Công suất nhỏ nhất của máy lạnh bằng bao nhiêu? Bài 9: Động cơ của xe máy có hiệu suất là 20%. Sau một giờ hoạt động tiêu thụ hết 1kg xăng có năng suất tỏa nhiệt là 46.106J/kg. Công suất của động cơ xe máy là bao nhiêu? Bài 10: Một động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình gồm hai quá trình đẳng tích và hai quá trình đẳng nhiệt. Tác nhân là một mol khí lí tưởng. Thể tích nhỏ nhất và thể tích lớn nhất của khối khí lần lượt là Vmin = 4.10-3m3; Vmax = 8.10-3m3. Áp suất nhỏ nhất và lớn nhất của khối khí lần lượt là pmin = 3.105Pa; pmax = 12.105Pa. Tính hiệu suất cực đại của động cơ? Bài 11: Người ta thực hiện công 100J để nén khí trong một xy lanh. Hỏi nội năng của khí biến thiên một lượng bằng bao nhiêu nếu khí truyền ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng 20J? Bài 12: Người ta cung cấp một nhiệt lượng 100J cho chất khí trong xylanh. Chất khí nở ra đẩy pittông đi lên và thực hiện một công 70J. Hỏi nội năng của khí biến thiên một lượng bằng bao nhiêu? (30J) Bài 13: Một lượng khí ở áp suất 3.105N/m2 có thể tích 8 lít. Sau khi đun nóng đẳng áp khí nở ra và có thể tích 10 lít. a. Tính công khí thực hiện được. b. Tính độ biến thiên nội năng của khí? Biết trong khi đun nóng khí nhận nhiệt lượng 1000J. Bài 14: Một lượng khí không đổi ở trạng thái 1 có thể tích V1, áp suất p1, giãn đẳng nhiệt sang trạng thái 2 có thể p tích V2=2V1 và áp suất p2 = 1 . Sau đó giãn đẳng áp sang trạng thái 3 có thể tích V3=3V1. Vẽ đồ thị biểu diễn các 2 quá trình trên. Dùng hình vẽ so sánh công chất khí thực hiện được trong các qú trình trên. Bài 15: Khi truyền nhiệt lượng 6.106J cho chất khí đựng trong một xylanh hình trụ thì khí nở ra đẩy pittông đi lên làm thể tích của khí tăng thêm 0,5m3. Hỏi nội năng của khí biến đổi một lượng bằng bao nhiêu? Biết áp suất của khí là 8.106N/m2 và không đổi trong suốt quá trình giãn nở. (2.106J)

46

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

CHÖÔNG VII: CHAÁT RAÉN VAØ CHAÁT LOÛNG. SÖÏ CHUYEÅN THEÅ §34. CHAÁT RAÉN KEÁT TINH. CHAÁT RAÉN VOÂ ÑÒNH HÌNH I. CHAÁT RAÉN KEÁT TINH: 1. Caáu truùc tinh theå: Caáu truùc tinh theå hay tinh theå laø caáu truùc taïo bôûi Cl− Na+ caùc haït (nguyeân töû, phaân töû hay ion) lieân keát chaët cheõ vôùi nhau baèng nhöõng löïc töông taùc vaø saép xeáp theo traät töï hình hoïc khoâng gian xaùc ñònh goïi laø maïng tinh theå, trong ñoù moãi haït luoân dao ñoäng nhieät quanh vò trí caân baèng cuûa noù. Tinh theå 2. Chaát raén keát tinh: muoái aên a. Khaùi nieäm: Chaát raén keát tinh laø chaát raén coù caáu truùc tinh theå. b. Ñaëc ñieåm: - Chaát raén keát tinh coù daïng hình hoïc vaø nhieät ñoä noùng chaûy xaùc ñònh. - Vôùi caùc chaát raén keát tinh ñöôïc caáu taïo töø cuøng moät loaïi haït nhöng neáu coù caáu truùc maïng tinh theå khaùc nhau thì nhöõng tính chaát vaät lyù cuûa chuùng seõ khaùc nhau. c. Phaân loaïi: Chaát raén keát tinh ñöôïc phaân laøm 2 loaïi: - Chaát ñôn tinh theå (Vd: muoái, thaïch anh, kim cöông, . . .): + Ñöôïc caáu taïo töø moät loaïi tinh theå. + Coù tính dò höôùng (tính chaát vaät lyù theo caùc höôùng khaùc nhau thì khaùc nhau). - Chaát ña tinh theå (Vd: caùc kim loaïi vaø hôïp kim, . . .): + Ñöôïc caáu taïo töø nhieàu tinh theå nhoû lieân keát hoãn ñoän vôùi nhau. + Coù tính ñaúng höôùng. d. ÖÙng duïng: - Chaát ñôn tinh theå (Si hoaëc Ge) ñöôïc duøng laøm caùc linh kieän baùn daãn, . . - Chaát ña tinh theå ñöôïc duøng phoå bieán trong caùc ngaønh coâng ngheä khaùc nhau nhö luyeän kim, cheá taïo maùy, xaây döïng caàu ñöôøng, . . . II. CHAÁT RAÉN VOÂ ÑÒNH HÌNH: 1. Khaùi nieäm: Chaát raén voâ ñònh hình laø chaát khoâng coù caáu taïo tinh theå, vaø do ñoù khoâng coù daïng hình hoïc xaùc ñònh. (Vd: thuûy tinh, nhöïa, cao su, . . .) 2. Ñaëc ñieåm: - Chaát raén voâ ñònh hình khoâng coù nhieät ñoä noùng chaûy (hoaëc ñoâng ñaëc) xaùc ñònh. - Coù tính ñaúng höôùng. 3. ÖÙng duïng: Chaát raén voâ ñònh hình ñöôïc söû duïng trong nhieàu ngaønh coâng ngheä khaùc nhau, do coù nhieàu ñaëc tính quyù (deã taïo hình, khoâng bò gæ, khoâng bò aên moøn, . . .).
47

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

§35. SÖÏ BIEÁN DAÏNG CÔ CUÛA VAÄT RAÉN I. BIEÁN DAÏNG ÑAØN HOÀI: 1. Thí nghieäm: (SGK trang 188) 2. Tính ñaøn hoài vaø tính deûo: - Söï thay ñoåi kích thöôùc vaø hình daïng cuûa vaät raén do t/duïng cuûa ngoaïi löïc goïi laø bieán daïng cô. - Khi taùc duïng löïc vaøo vaät raén laøm cho vaät raén bieán daïng. + Neáu thoâi taùc duïng löïc, vaät laáy laïi ñöôïc hình daïng vaø kích thöôùc ban ñaàu thì vaät raén coù tính ñaøn hoài, bieán daïng cuûa vaät raén goïi laø bieán daïng ñaøn hoài. + Neáu thoâi taùc duïng löïc, vaät khoâng laáy laïi ñöôïc hình daïng vaø kích thöôùc ban ñaàu thì vaät raén coù tính deûo, bieán daïng cuûa vaät raén goïi laø bieán daïng khoâng ñaøn hoài (bieán daïng deûo). 3. Giôùi haïn ñaøn hoài: laø giôùi haïn trong ñoù vaät raén coøn giöõ ñöôïc tính ñaøn hoài. II. ÑÒNH LUAÄT HOOKE: 1. ÖÙng suaát: σ: öùng suaát (Pa hay N/m2). F F: löïc Coâng thöùc: . σ = . Trong ñoù: taùc duïng (N). S S: dieän tích tieát dieän ngang cuûa vaät raén (m2). 2. Ñònh luaät Huùc veà bieán daïng cô cuûa vaät raén: a. Phaùt bieåu: Trong giôùi haïn ñaøn hoài, ñoä bieán ñaïng tæ ñoái cuûa vaät raén (hình truï ñoàng chaát) tæ leä thuaän vôùi öùng suaát taùc duïng vaøo vaät ñoù. ∆l ∆l F b. Bieåu thöùc: .ε = = α.σ . ⇒ ÖÙng suaát: . σ = = E. . l0 l0 S Trong ñoù: Trong ñoù: ε: ñoä bieán daïng tæ ñoái. E: suaát ñaøn hoài (suaát Young) (Pa hoaëc N/m2). ∆l: ñoä bieán daïng loø xo (m). l0: chieàu daøi ban ñaàu cuûa loø xo (m). α: heä soá tæ leä. 3. Löïc ñaøn hoài:  Khi löïc keùo F laøm vaät raén bieán daïng thì trong vaät xuaát hieän löïc ñaøn  S hoài Fdh choáng laïi bieán daïng cuûa vaät. Ta coù: . Fñh = k.  ∆ l = E.  ∆ l . l0 S Trong ñoù: .k = E. . goïi laø ñoä cöùng (hay heä soá ñaøn hoài cuûa vaät raén). l0
48

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

§36. SÖÏ NÔÛ VÌ NHIEÄT CUÛA VAÄT RAÉN Söï nôû vì nhieät cuûa vaät raén laø söï taêng kích thöôùc cuûa vaät raén khi nhieät ñoä taêng do bò nung noùng. I. SÖÏ NÔÛ DAØI: 1. Khaùi nieäm: Söï nôû daøi laø söï taêng ñoä daøi cuûa vaät raén khi nhieät ñoä taêng. 2. Thí nghieäm: (SGK trang 194). 3. Keát luaän: Ñoä nôû daøi ∆l cuûa vaät raén (hình truï ñoàng chaát) tæ leä vôùi ñoä taêng nhieät ñoä ∆t vaø ñoä daøi ban ñaàu l0 cuûa vaät ñoù. Ta coù:.∆l = l − l0 = α.l0.∆t ⇒ Coâng thöùc nôû daøi: .l = l0 (1 + α.∆t). Trong ñoù: l: chieàu daøi cuûa thanh raén ôû nhieät ñoä t (m). l0: chieàu daøi cuûa thanh raén ôû nhieät ñoä t0 (m). − α: heä soá nôû daøi (phuï thuoäc chaát lieäu vaät raén) (K 1). ∆t = t − 0 : ñoä bieán thieân nhieät ñoä (0C hoaëc K). t II. SÖÏ NÔÛ KHOÁI: 1. Khaùi nieäm: Söï nôû khoái laø söï taêng theå tích cuûa vaät raén khi nhieät ñoä taêng. 2. Keát luaän: Ñoä nôû khoái ∆V cuûa vaät raén tæ leä vôùi ñoä taêng nhieät ñoä ∆t vaø theå tích ban ñaàu V0 cuûa vaät ñoù. Ta coù: .∆V = V − V0 = β.V0.∆t. ⇒ Coâng thöùc nôû khoái: ..V = V0 (1+ β.V0.∆t) ... Trong ñoù: V: theå tích cuûa vaät raén ôû nhieät ñoä t (m). V0: theå tích cuûa vaät raén ôû nhieät ñoä t0 (m). β = 3α goïi laø heä soá nôû khoái (phuï thuoäc chaát lieäu vaät − 1 raén) (K ). ∆t = t − t0 : ñoä bieán thieân nhieät ñoä (0C hoaëc K). III. ÖÙNG DUÏNG: Trong kó thuaät cheá taïo vaø laép ñaët maùy moùc hoaëc xaây döïng coâng trình, ngöôøi ta phaûi tính toaùn ñeå khaéc phuïc taùc duïng coù haïi cuûa söï nôû vì nhieät sao cho caùc vaät raén khoâng bò cong hoaëc gaõy nöùt khi nhieät ñoä thay ñoåi. Ví duï: - Ngöôøi ta lôïi duïng söï nôû vì nhieät cuûa caùc vaät raén ñeå loàng gheùp ñai saét vaøo caùc baùnh xe. - Ñeå phoøng choáng hö hao do söï nôû vì nhieät, ta phaûi:
49

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

+ Taïo khoaûng troáng ñeå vaät raén töï do nôû (vd: ñöôøng ray, oáng daãn daàu. . .). + Choïn caùc chaát lieäu coù cuøng heä soá nôû (vd: ñuoâi ñeøn, chaûo choáng dính, . . ).

§37. CAÙC HIEÄN TÖÔÏNG BEÀ MAËT CUÛA CHAÁT LOÛNG I. HIEÄN TÖÔÏNG CAÊNG BEÀ MAËT CUÛA CHAÁT LOÛNG:  1. Thí nghieäm: (SGK trang 198) F 2. Löïc caêng beà maët: Löïc caêng beà maët taùc duïng leân moät ñoaïn ñöôøng nhoû baát kì treân beà maët chaát loûng luoân coù phöông vuoâng goùc vôùi ñoaïn ñöôøng naøy vaø tieáp tuyeán vôùi beà maët chaát loûng, coù chieàu laøm giaûm dieän tích beà  maët chaát loûng vaø coù ñoä lôùn f tæ leä thuaän vôùi ñoä f f f: löïc caêng beà maët (N). daøi l cuûa ñoaïn ñöôøng ñoù. l: chieàu daøi ñöôøng giôùi haïn maët ngoaøi (m). Ta coù: .f = σ.l. Trong ñoù: σ: suaát caêng beà maët (N/m). Chuù yù : σ phuï thuoäc vaøo baûn chaát vaø nhieät ñoä cuûa chaát loûng. 3. ÖÙng duïng: - Do taùc duïng cuûa löïc caêng beà maët neân nöôùc möa khoâng theå loït qua caùc loã nhoû giöõa caùc sôïi vaûi caêng treân oâ duø hoaëc treân mui baït oâ toâ taûi. . . - Hoøa tan xaø phoøng vaøo nöôùc seõ laøm giaûm ñaùng keå löïc caêng beà maët cuûa nöôùc, neân nöôùc xaø phoøng deã thaám vaøo caùc sôïi vaûi khi giaët ñeå laøm saïch caùc sôïi vaûi. . . II. HIEÄN TÖÔÏNG DÍNH ÖÔÙT. HIEÄN TÖÔÏNG KHOÂNG DÍNH ÖÔÙT: 1. Thí nghieäm: (SGK trang 200) 2. Hieän töôïng dính öôùt vaø khoâng dính öôùt: - Khi chaát loûng tieáp xuùc vôùi chaát raén thì tuøy theo baûn chaát cuûa chaát loûng vaø chaát raén maø coù theå xaûy ra hieän töôïng dính öôùt hoaëc khoâng dính öôùt. + Hieän töôïng dính öôùt xaûy ra khi löïc huùt giöõa caùc phaân töû chaát raén vaø caùc phaân töû chaát loûng maïnh hôn löïc huùt giöõa caùc phaân töû chaát loûng vôùi nhau. + Hieän töôïng khoâng dính öôùt xaûy ra khi löïc huùt giöõa caùc phaân töû chaát raén vaø caùc phaân töû chaát loûng yeáu hôn löïc huùt giöõa caùc phaân töû chaát loûng vôùi nhau.

50

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

+ Do hieän töôïng dính öôùt (hoaëc khoâng dính öôùt) maø saùt meùp chaát loûng vôùi thaønh bình, maët thoaùng chaát loûng coù daïng laø maët khum loõm (hoaëc maët khum loài). 3. ÖÙng duïng: Trong coâng ngheä tuyeån khoaùng, hieän töôïng maët vaät raén bò dính öôùt chaát loûng ñöôïc öùng duïng ñeå laøm giaøu quaëng theo phöông phaùp “tuyeån noåi”. III. HIEÄN TÖÔÏNG MAO DAÃN: 1. Thí nghieäm: (SGK trang 201) Nhuùng thaúng ñöùng caùc oáng thuûy tinh coù ñöôøng kính trong khaù nhoû vaø khaùc nhau vaøo trong cuøng moät chaäu ñöïng chaát loûng. Keát quaû: - Neáu thaønh oáng bò dính öôùt: möïc chaát loûng beân trong oáng daâng cao hôn möïc chaát loûng beân ngoaøi oáng. - Neáu thaønh oáng khoâng bò dính öôùt: möïc chaát loûng beân trong oáng seõ haï thaáp hôn möïc chaát loûng beân ngoaøi oáng. - Ñoái vôùi oáng coù ñöôøng kính caøng nhoû thì ñoä daâng cao hoaëc haï thaáp cuûa möùc chaát loûng trong oáng so vôùi möïc chaát loûng beân ngoaøi caøng lôùn. 2. Hieän töôïng mao daãn: - Hieän töôïng möùc chaát loûng beân trong caùc oáng coù ñöôøng kính trong nhoû luoân daâng cao hôn, hoaëc haï thaáp hôn so vôùi beà maët chaát loûng ôû beân ngoaøi oáng goïi laø hieän töôïng mao daãn. - Caùc oáng trong ñoù xaûy ra hieän töôïng mao daãn goïi laø oáng mao daãn. 3. Coâng thöùc tính ñoä cheânh leäch (h) möïc chaát loûng trong oáng mao daãn: σ: heä soá caêng beà maët cuûa chaát loûng (N/m). Coâng thöùc: ρ: khoái löôïng rieâng chaát loûng (kg/m3). 4σ d: .h= . Trong ñoùñöôøng kính trong cuûa oáng (m). ρ .g.d g: gia toác troïng tröôøng (m/s2). Trong ñoù: Chuù yù: Neáu thaønh oáng bò dính öôùt thì h goïi laø ñoä daâng leân, neáu thaønh oáng khoâng bò dính öôùt thì h goïi laø ñoä haï xuoáng. 4. ÖÙng duïng: Do hieän töôïng mao daãn, nöôùc coù theå daâng leân töø ñaát qua heä thoáng caùc oáng mao daãn trong boä reã vaø trong thaân caây ñeå nuoâi caây, daàu hoaû ngaám theo caùc baác ñeøn leân ñeán ngoïn baác ñeå chaùy. . . §38. SÖÏ CHUYEÅN THEÅ CUÛA CAÙC CHAÁT I. SÖÏ NOÙNG CHAÛY: Quaù trình chuyeån töø theå raén sang theå loûng cuûa caùc chaát goïi laø söï noùng chaûy. Quaù trình chuyeån ngöôïc laïi töø theå loûng sang theå raén cuûa caùc chaát goïi laø söï ñoâng ñaëc.
51

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

1. Thí nghieäm: (SGK trang 204) Nhieät - Laøm thí nghieäm khaûo saùt quaù trình noùng ñoä Thieác chaûy vaø ñoâng ñaëc ñoái vôùi nhieàu chaát loûng 2320 raén keát tinh khaùc nhau, ngöôøi ta ñi ñeán keát C Thieác luaän: Thôøi gian raén + Moãi chaát raén keát tinh (öùng vôùi moät caáu truùc tinh theå) coù moät nhieät ñoä Ñöôøng bieåu dieãn söï chuyeån theå cuûa thieác. noùng chaûy khoâng ñoåi xaùc ñònh ôû moãi aùp suaát cho tröôùc. + Caùc chaát raén voâ ñònh hình khoâng coù nhieät ñoä noùng chaûy xaùc ñònh. 2. Nhieät noùng chaûy: Nhieät noùng chaûy: laø nhieät löôïng cung caáp cho chaát raén trong quaù trình noùng chaûy. Ta coù: . Q = λ m . Trong ñoù: Q: nhieät noùng chaûy (J). λ: nhieät noùng chaûy rieâng (J/kg). m: khoái löôïng chaát raén (kg). 3. ÖÙng duïng: Söï noùng chaûy vaø ñoâng ñaëc ñöôïc öùng duïng trong coâng nghieäp ñuùc. II. SÖÏ BAY HÔI: - Quaù trình chuyeån töø theå loûng sang theå khí (hôi) ôû beà maët chaát loûng goïi laø söï bay hôi. - Quaù trình chuyeån ngöôïc laïi töø theå khí (hôi) sang theå loûng goïi laø söï ngöng tuï. 1. Thí nghieäm: (SGK trang 206) Nguyeân nhaân cuûa söï bay hôi laø do moät soá phaân töû ôû beà maët chaát loûng coù ñoäng naêng ñuû lôùn, thaéng ñöôïc löïc huùt giöõa caùc phaân töû chaát loûng laân caän vaø thoaùt ra ngoaøi, trôû thaønh phaân töû hôi cuûa chính chaát loûng ñoù. Ñoàng thôøi khi ñoù cuõng xaûy ra quaù trình ngöng tuï do moät soá phaân töû ôû treân maët thoaùng chuyeån ñoäng nhieät hoãn loaïn quay trôû vaøo khoái chaát loûng. 2. Hôi khoâ vaø hôi baõo hoøa: - Khi toác ñoä bay hôi lôùn hôn toác ñoä ngöng tuï, aùp suaát hôi taêng daàn vaø hôi ôû phía treân beà maët chaát loûng laø hôi khoâ. Hôi khoâ tuaân theo ñònh luaät Boâilô – Marioát. Khi toác ñoä bay hôi baèng toác ñoä ngöng tuï, ôû phía treân beà maët chaát loûng laø hôi baõo hoøa coù aùp suaát ñaït giaù trò cöïc ñaïi goïi laø aùp suaát hôi baõo hoøa. AÙp suaát hôi baõo hoøa khoâng phuï thuoäc theå tích vaø khoâng tuaân theo ñònh luaät Boâilô – Marioát, noù chæ phuï thuoäc baûn chaát vaø nhieät ñoä cuûa chaát loûng. 3. ÖÙng duïng: - Söï bay hôi nöôùc bieån ñöôïc öùng duïng trong ngaønh saûn xuaát muoái. - Söï bay hôi cuûa amoâniaéc, freâoân, . . ñöôïc söû duïng trong coâng ngheä laøm laïnh. - Söï bay hôi cuûa nöôùc trong khí quyeån laøm cho khí haäu ñieàu hoøa, caây coái phaùt trieån.
52

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

III. SÖÏ SOÂI: Quaù trình chuyeån töø theå loûng sang theå khí xaûy ra ôû caû beân trong vaø treân beà maët chaát loûng goïi laø söï soâi. 1. Thí nghieäm: Laøm thí nghieäm vôùi caùc chaát loûng khaùc nhau, ta nhaän thaáy: + Döôùi aùp suaát chuaån moãi chaát loûng soâi ôû nhieät ñoä xaùc ñònh vaø khoâng thay ñoåi. + Nhieät ñoä soâi cuûa chaát loûng phuï thuoäc aùp suaát chaát khí ôû phía treân beà maët chaát loûng. AÙp suaát chaát khí caøng lôùn, nhieät ñoä soâi cuûa chaát loûng caøng cao. 2. Nhieät hoùa hôi: Nhieät löôïng Q cung caáp cho khoái chaát loûng trong khi soâi goïi laø nhieät Q: ôû nhieät ñoä (J). hoùa hôi cuûa khoái chaát loûngnhieät hoùa hôisoâi. Ta coù: .Q = L.m. Trongm: khoái löôïng cuûa phaàn chaát loûng bieán thaønh hôi ñoù: (kg). L: nhieät hoaù hôi rieâng cuûa chaát loûng (J/kg). §39. ÑOÄ AÅM CUÛA KHOÂNG KHÍ I. ÑOÄ AÅM TUYEÄT ÑOÁI VAØ ÑOÄ AÅM CÖÏC ÑAÏI: 1. Ñoä aåm tuyeät ñoái (a): Ñoä aåm tuyeät ñoái a cuûa khoâng khí laø ñaïi löôïng ño baèng khoái löôïng hôi nöôùc (tính ra gam) chöùa trong moät trong 1 m3 khoâng khí. 2. Ñoä aåm cöïc ñaïi (A): Ñoä aåm cöïc ñaïi A laø ñoä aåm tuyeät ñoâí cuûa khoâng khí chöùa hôi baõo hoøa, giaù trò cuûa noù taêng theo nhieät ñoä. Ñôn vò ño caùc ñaïi löôïng naøy laø g/m3. II. ÑOÄ AÅM TÆ ÑOÁI: 1. Ñònh nghóa: Ñoä aåm tæ ñoái f cuûa khoâng khí laø ñaïi löôïng ño baèng tæ soá phaàn traêm giöõa ñoä aám tuyeät ñoái a vaø ñoä aåm cöïc ñaïi A cuûa khoâng khí ôû cuøng nhieät ñoä. a 100 % . 2. Coâng thöùc: .f = A Trong khí töôïng hoïc, ñoä aåm tæ ñoái ñöôïc tính gaàn ñuùng theo coâng thöùc: p P: aùp suaát rieâng phaàn cuûa hôi nöôùc. .f= .100% . Trong ñoù:suaát cuûa hôi nöôùc baûo hoøa ôû cuøng nhieät ñoä. Pbh: aùp p bh 3. Ñaëc ñieåm: khoâng khí caøng aåm thì ñoä aåm tæ ñoái cuûa noù caøng cao. Coù theå ño ñoä aåm khoâng khí baèng caùc aåm keá: aåm keá toùc, aåm keá ñieåm söông, . . . III. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA ÑOÄ AÅM KHOÂNG KHÍ: - Ñoä aåm tæ ñoái cao hôn 80% taïo ñieàu kieän cho caây troàng phaùt trieån nhöng laïi deã laøm aåm moác. - ÔÛ 300 C con ngöôøi vaãn caûm thaáy deã chòu khi ñoä aåm tæ ñoái baèng khoaûng 25 % vaø caûm thaáy noùng böùc khi ñoä aåm tæ ñoái vöôït quaù 80%.
53

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Phaàn 1: Traéc nghieäm
Câu 1. Vật rắn tinh thể có đặc tính nào sau đây? A. Có cấu trúc tinh thể, có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định. B. Có cấu trúc tinh thể, có tính đẳng hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định. C. Có cấu trúc tinh thể, có tính đẳng hướng hoặc dị hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác đinh. D. Có cấu trúc mạng tinh thể, có tính đẳng hướng hoặc dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định. Câu 2. Vật nào sau đây không có cấu trúc tinh thể? A. Chiếc cốc thuỷ tinh. B. Hạt muối ăn. C. Viên kim cương. D. Miếng thạch anh. Câu 3. Khi so sánh đặc tính của vật rắn đơn tinh thể và vật rắn vô định hình, kết luận nào sau đây là đúng? A. Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định còn vật rắn vô định hình có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định. B. Vật rắn đơn tinh thể có tính đẳng hướng có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn vô định hình có tính dị hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định. C. Vật rắn đơn tinh thể có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn vô định hình có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định. D Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, không có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn vô định hình có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Câu 4. Khi nói về mạng tinh thể điều nào sau đây sai? A. Tính tuần hoàn trong không gian của tinh thể được biểu diễn bằng mạng tinh thể . B. Trong mạng tinh thể, các hạt có thể là ion dương , ion âm, có thể là nguyên tử hay phân tử. C. Mạng tinh thể của tất cả các chất đều có hình dạng giống nhau. D. Trong mạng tinh thể, giữa các hạt ở nút mạng luôn có lực tương tác, lực tương tác này có tác dụng duy trì cấu trúc mạng tinh thể. Câu 5. Các vật rắn được phân thành các loại nào sau đây? A. Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình. B. Vật rắn dị hướng và vật rắn đẳng hướng . C. Vật rắn tinh thể và vật rắn đa tinh thể . D. Vật vô định hình và vật rắn đa tinh thể. Chọn cụm từ thích hợp trong các cụm từ sau A. Tinh thể B. Đơn tinh thể. C. Đa tinh thể D. Mạnh tinh thể Điền vào chỗ trống của các câu 6,7 8, 9 và 10 cho đúng ý nghĩa vật lý. Câu 6. Vật rắn ………………………….. Có tính đẳng hướng. Câu 7. Viên kim cương là vật rắn có cấu trúc ………………….. Câu 8. Mỗi vật rắn ……..đều có nhiệt độ nóng chảy xác định Câu 9. Nếu một vật được cấu tạo từ nhiều tinh thể nhỏ liên kết nhau một cách hỗn độn, ta nói vật rắn đó là vật rắn……………. . Câu 10. Các vật rắn vô định hình không có cấu trúc…………………... Câu 11. Dưới tác dụng của ngoại lực, sự thay đổi hình dạng và kích thước của vật rắn được gọi là : A. Biến dạng kéo. B. Biến dạng nén. C. Biến dạng đàn hồi hoặc biến dạng dẻo. D. Biến dạng cơ.
54

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 12. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hệ số đàn hồi k ( hay độ cứng ) của thanh thép? ( S : tiết diện ngan, l0 độ dài ban đầu của thanh ). A. Tỉ lệ thuận với S , tỉ lệ thuận với l0 . B. Tỉ lệ thuận với S, tỉ lệ nghịch với l0 . C. Tỉ lệ nghịch với S, tỉ lệ thuận với l0 . D. Tỉ lệ nghịch với S , tỉ lệ nghịch với l0. Câu 13. Một thanh rắn hình trụ tròn có tiết diệ S, độ dài ban đầu l0 , làm bằng chất có suất đàn hồi E, biểu thức nào sau đây cho phép xác định hệ số đàn hồi ( k ) của thanh? S l Sl A. k = ES l0 B. k = E 0 C. k = E D. k = 0 l0 S E Chọn cụm từ thích hợp trong các cụm từ sau để điền vào chỗ trống của các câu 14,15,16,17 và18. A. Kéo B. Nén C. Cắt D. Uốn Câu 14: Một thanh rắn bị biến dạng ..........khi một đầu thanh được giữ cố định, còn đầu kia của dụng của một lực vuông góc với trục của thanh làm thanh bị cong đi. thanh chịu tác

Câu 15. Khi thanh rắn chịu tác dụng của hai lực ngược hướng làm cho các tiết diện tiếp giáp nhau của thanh trượt song song với nhau, ta nói thanh bị biến dạng............... Câu 16. Một thanh rắn bị biến dạng sao cho chiều dài ( theo phương của lực ) tăng còn chiều rộng ( vuông góc với phương của lực ) giảm, ta nói thanh rắn bị biến dạng............... Câu 17. Một thanh rắn bị biến dạng........... .khi hai đầu thanh chịu tác dụng của hai lực ngược hướng làm giảm độ dài ( theo phương của lực ) và làm tăng tiết diện của thanh. Câu 18. Trên thực tế, người ta thường thay thanh đặc chịu biến dạng.......... bằng ống tròn, thanh có dạng chữ I hoặc chữ T. Câu 19. Treo một vật có khối lượng m vào một lò xo có hệ số đàn hồi 100N/m thì lò xo dãn ra 10cm. Khối lượng m nhận giá trị nào sau đây? A. m =10g B. m = 100g. C. m = 1kg. D. m = 10kg Câu 20. Một sợi dây bằng đồng thau dài 1,8m có đường kính 0,8mm. khi bị kéo bằng một lực 25N thì nó dãn ra một đoạn bằng 4mm. Suất Y- âng của đồng thau là : A. E = 8,95. 109 Pa. B. E = 8,95. 1010 Pa. C. E = 8,95.1011 Pa. D. E = 8,95. 1012 Pa Câu 21. Một thanh ray dài 10m được lắp lên đường sắt ở nhiệt độ 200C. phải chừa một khe hở ở đầu thanh ray với bề rộng là bao nhiêu, nếu thanh ray nóng đến 500C thì vẫn đủ chỗ cho thanh dãn ra. ( Biết hệ số nở dài của sắt làm thanh ray là α = 12. 10-6 k-1 ). A. ∆l = 3,6.10-2 m B. ∆l = 3,6.10-3 m C. ∆l = 3,6.10-4 m D. ∆l = 3,6. 10-5 m Câu 22. Hai thanh kim loại, Một bằng sắt và một bằng kẽm ở 0 0C có chiều dài bằng nhau, còn ở 100 0C thì chiều dài chênh lệch nhau 1mm. Cho biết hệ số nở dài của sắt là α = 1,14.10-5k-1 và của kẽm là α = 3,4.10-5k-1. Chiều dài của hai thanh ở 00C là: A. l0 = 0,442mm B. l0 = 4,42mm. C. l0 = 44,2mm D. l0 = 442mm. Câu 23. Một cái xà bằng thép tròn đường kính tiết diện 5cm hai đầu được chôn chặt vào tường. Cho biết hệ số nở dài của thép 1,2.10-5 k-1, suất đàn hồi 20.1010N/m2. Nếu nhiệt độ tăng thêm 250C thì độ lớn của lực do xà tác dụng vào tường là : A. F = 11,7750N. B. F = 117,750N. C. F = 1177,50 N D. F = 11775N.
55

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 24. Một bình thuỷ tinh chứa đầy 50 cm3 thuỷ ngân ở 180C. Biết:Hệ số nở dài của thuỷ ngân là : α 1 = 9.10-6 k1 .Hệ số nở khối của thuỷ ngân là : β 2 = 18.10-5k-1. Khi nhiệt độ tăng đến 380C thì thể tích của thuỷ ngân tràn ra là: A. ∆V = 0,015cm3 B. ∆V = 0,15cm3 C. ∆V = 1,5cm3 D. ∆V = 15cm3 Câu 25. Một thanh hình trụ có tiết diện 25cm2 được đun nóng từ t1= 00Cđến nhiệt độ t2 = 1000C. Hệ số nở dài của chất làm thanh và suất đàn hồi của thanh là α = 18.10-6k-1 và E = 9,8.1010N/m. Muốn chiều dài của thanh vẫn không đổi thì cần tác dụng vào hai đầu thanh hình trụ những lực có giá trị nào sau đây: A.F = 441 N. B. F = 441.10-2 N. C.F = 441.10-3 N. D. F = 441.10-4 N. Câu 26: Vật nào dưới đây chịu biến dạng kéo? A. Trụ cầu. C. Dây cáp của cần cẩu đang chuyển hàng. Câu 27: Vật nào dưới đây chịu biến dạng nén? A. Dây cáp cầu treo. C. Chiếc xà beng đang bẩy một hòn đá to.

B. Móng nhà. D. Cột nhà.

B. Thanh nối các toa xe lửa đanh chạy. D. Trụ cầu.

Câu 28: Ở loại biến dạng nào, có 1 phần của vật hầu như không thay đổi kích thước? A. Biến dạng kéo. B. Biến dạng uốn. C. Biến dạng cắt. D. Biến dạng nén. Câu 29: Hệ số đàn hồi của thanh thép khi biến dạng kéo hoặc biến dạng nén A. tỉ lệ thuận với tích số của độ dài ban đầu và tiết diện ngang của thanh. B. tỉ lệ thuận với độ dài ban đầu và tỉ lệ nghịch với tiết diện ngang của thanh. C. tỉ lệ thuận với tiết diện ngang và tỉ lệ nghịch với độ dài ban đầu của thanh. D. tỉ lệ nghịch với tích số của độ dài ban đầu và tiết diện ngang của thanh. Câu 30: Mội sợi dây sắt dài gấp đôi nhưng có tiết điện nhỏ bằng nửa tiết diện của sợi dây đồng. Giữ chặt đầu trên của mỗi sợi dây và treo vào đầu dưới của chúng hai vật năng giống nhau. Suất đàn hồi của sắt lớn hơn của đồng 1,6 lần. Hỏi sợi dây sắt bị dãn nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu lần so với sợi dây đồng? A. Sợi dây sắt bị dãn ít hơn 1,6 lần. B. Sợi dây sắt bị dãn nhiều hơn 1,6 lần. C. Sợi dây sắt bị dãn ít hơn 2,5 lần. D. Sợi dây sắt bị dãn nhiều hơn 2,5 lần. Câu 31: Mức độ biến dạng của thanh rắn (bị kéo hoặc nén) phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây? A. Độ lớn của lực tác dụng. B. Độ dài ban đầu của thanh. C. Tiết diện ngang của thanh. D. Độ lớn của lực tác dụng và tiết diện ngang của thanh. Câu 32: Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn tỉ lệ thuận với A. tiết diện ngang của thanh. B. ứng suất tác dụng vào thanh. C. độ dài ban đầu của thanh. D. cả ứng suất và độ dài ban đầu của thanh. Câu 33: So sánh hệ số nở dài của nhôm, đồng và sắt bằng cách liệt kê chúng theo thứ tự giảm dần của hệ số nở dài. Phương án nào sau đây là đúng? A. Nhôm, đồng, sắt. B. Sắt, nhôm, đồng.
56

Trường THPT Phùng Hưng C. Đồng, nhôm, sắt. D. Sắt, đồng nhôm.

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 34: Nguyên tắc hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không liên quan đến sự nở vì nhiệt? A. Băng kép. B. Nhiệt kế kim loại. C. Đồng hồ bấm giây. D. Ampe kế nhiệt. Câu 35: Một băng kép gồm hai là kim loại phẳng, ngang có độ dài và tiết diện giống nhau được ghép chặt với nhau bằng các định tán: là đồng ở phía dưới, là thép ở phía trên. Khi bị nung nóng thì băng kép này sẽ bị uốn cong xuống hay cong lên? Vì sao? A. Bị uốn cong xuống phía dưới. Vì đồng có hệ số nở dài lớn hơn thép. B. Bị uốn cong lên phía trên. Vì thép có hệ số nở dài lớn hơn đồng. C. Bị uốn cong xuống phía dưới. Vì đồng có hệ số nở nhỏ lớn hơn thép. D. Bị uốn cong lên phía trên. Vì thép có hệ số nở dài nhỏ hơn đồng. Câu 36: Chiều lực căng mặt ngoài có xu hướng A. làm tăng diện tích mặt thoáng của chất lỏng C. giữ cho mặt thoáng chất lỏng luôn ổn định.

B. làm giảm diện tích mặt thoáng của chất lỏng. D. giữ cho mặt thoáng chất lỏng luôn nằm ngang.

Câu 37: Cắm một ống mao dẫn thủy tinh trong chậu nước nóng, khi nước trong chậu nguội đi thì mực nước trong ống mao dẫn sẽ A. giảm đi vì khối lượng riêng của nước tăng. B. tăng lên vì hệ số căng bể mặt tăng. C. tăng lên vì khối lượng riêng của nước tăng chậm hơn so với hệ số căng bề mặt. D. tăng lên vì kích thước ống mao dẫn nhỏ đi. Câu 38: Chiều lực căng mặt ngoài có xu hướng A. làm tăng diện tích mặt thoáng của chất lỏng C. giữ cho mặt thoáng chất lỏng luôn ổn định.

B. làm giảm diện tích mặt thoáng của chất lỏng. D. giữ cho mặt thoáng chất lỏng luôn nằm ngang.

Câu 39: Cắm một ống mao dẫn thủy tinh trong chậu nước nóng, khi nước trong chậu nguội đi thì mực nước trong ống mao dẫn sẽ A. giảm đi vì khối lượng riêng của nước tăng. B. tăng lên vì hệ số căng bể mặt tăng. C. tăng lên vì khối lượng riêng của nước tăng chậm hơn so với hệ số căng bề mặt. D. tăng lên vì kích thước ống mao dẫn nhỏ đi. Câu 40: Một đòng nhôm mỏng có đường kính là 50mm được treo vào một lực kế lò xo sao cho đáy của vòng − nhôm tiếp xúc với mặt nước. Biết hệ số căng bề mặt của nước là 72.10 3N/m. Để kéo bứt vòng nhôm ra khỏi mặt nước thì lực F phải có độ lớn − − A. F = 1,13.10 3N. B. F = 2,2610 2N. − − C. F = 2,26.10 2N. D. F = 7,2.10 2N. Câu 41: Cây có thể tự dẫn nước từ rễ lên đến tận ngọn, là nhờ có hiện tượng A. căng bề mặt của chất lỏng. B. dính ướt và không dính ướt. C. mao dẫn. D. giãn nở theo nhiệt độ. Câu 42: Một sợi chỉ được thả trên mặt bát rượu. Nhỏ nhẹ một số giọt xăng bên cạnh sợi chỉ thì
57

Trường THPT Phùng Hưng A. sợi chỉ vẫn đứng yên. C. sợi chỉ chuyển động về phía không có xăng.

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2 B. sợi chỉ chuyển động về phía có xăng. D. sợi chỉ chuyển động theo chiều dọc của sợi dây.

Câu 43: Lực căng bề mặt của chất lỏng có A. phương tiếp tuyến với mặt thoáng và vuông góc với đường giới hạn của mặt thoáng. B. phương vuông góc với bề mặt chất lỏng. C. phương kết hợp với mặt thoáng một góc 450. D. phương tiếp tuyến với mặt thoáng và song song với đường giới hạn của mặt thoáng. Câu 44: Cho nước vào ống nhỏ giọt có đường kính miệng d = 0,8 mm. Hệ số căng bề mặt của nước là 0,0781 N/m; lấy g =10 m/s2. Khối lượng của mỗi giọt nước rơi là A. 0,01 g. B. 0,02 g. C. 0,1 g. D. 0,2 g. Câu 45: Hiện tượng nào sau đây là do hiện tượng dính ướt? A. Giọt chất lỏng trên mặt vật rắn bị co tròn. B. Chất lỏng rót vào cốc cao hơn miệng cốc. C. Mực chất lỏng trong ống mao dẫn thấp hơn mực chất lỏng trong chậu. D. Chất lỏng chảy thành giọt ra khỏi ống mao dẫn. Câu 46: Trường hợp nào sau đây không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng ? A. Bong bóng xà phòng lơ lửng có dạng gần hình cầu. B. Chiếc đinh gim nhờ mỡ có thể nổi trên mặt nước. C. Nước chảy từ trong vòi ra ngoài. D. Giọt nước đọng trên lá sen. Câu 47: Biểu thức nào sau đây đúng với công thức tính độ dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng trong ống mao dẫn so với mực chất lỏng bên ngoài 4.σ σ 4.σ σ4 A. h = . B. h = . C. h = . D. h = . ρ .g.h 4.ρ .g.h ρ .g .d 3 ρ .g.h Câu 48: Mực chất lỏng trong ống mao dẫn so với bề mặt chất lỏng bên ngoài ống phụ thuộc vào A. đường kính trong của ống, tính chất của chất lỏng. B. đường kính trong của ống và tính chất của thành ống. C. tính chất của chất lỏng và của thành ống. D. đường kính trong của ống, tính chất của chất lỏng và của thành ống. Câu 49: Hiện tượng nào sau đây không liên quan tới hiện tượng mao dẫn ? A. Cốc nước đá có nước đọng trên thành cốc B. Mực ngấm theo rãnh ngòi bút C. Bấc đèn hút dầu D. Giấy thấm hút mực. Câu 50: Tại sao nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt? A. Vì vải bạt bị dính ướt nước. B. Vì vải bạt bị dính ướt nước. C. Vì lực căng bề mặt của nước ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ nhỏ của tấm bạt. D. Vì hiện tượng mao dẫn ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ trên tấm bạt. Câu 51: Mỗi chất rắn kết tinh (ứng với một cấu trúc tinh thể) có một nhiệt độ nóng chảy
58

Trường THPT Phùng Hưng A. luôn thay đổi ở mỗi áp suất cho trước. B. không đổi xác định ở mỗi thể tích cho trước. C. không đổi xác định ở mỗi áp suất cho trước. D. không đổi ở mọi áp suất và thể tích bất kì.

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 52: Đối với các chất có thể tích giảm khi nóng chảy, nhiệt độ nóng chảy của chúng A. giảm khi áp suất bên ngoài tăng. B. tăng khi áp suất bên ngoài tăng. C. không thay đổi ở mọi giá trị của áp suất. D. có thể tăng hay giảm khi áp suất bên ngoài thay đổi. Câu 53: Điều nào sau đây là sai khi nói về sự đông đặc ? A. Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. B. Với một chất rắn nhiệt độ đông đặc luôn nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy. C. Trong suốt quá trình đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi. D. Nhiệt độ đông đặc của các chất thay đổi theo áp suất bên ngoài. Câu 54: Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là A. sự bay hơi. B. sự sôi. C. sự nóng chảy. D. sự ngưng tụ. Câu 55: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn ? A. Jun trên kilôgam độ (J/kg.độ). B. Jun trên kilôgam (J/kg). C. Jun (J). D. Jun trên độ (J/độ). Câu 56: Điều nào sau đây là sai khi nói về độ ẩm của không khí ? A. Độ ẩm tuyệt đối của không khí là đại lượng có giá trị bằng khối lượng hơi nước tính ra gam chứa trong 1m 3 không khí. B. Độ ẩm cực đại của không khí ở nhiệt độ đã cho là đại lượng có giá trị bằng khối lượng tính ra gam của hơi nước bão hòa chứa trong 1m3 không khí ở nhiệt độ ấy. C. Độ ẩm tương đối của không khí là tỷ lệ tính ra phần trăm của độ ẩm tương đối và độ ẩm cực đại. D. Khi làm nóng không khí lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại. Câu 57: Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay đổi như thế nào? A. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối đều tăng như nhau. B. Độ ẩm tuyệt dối giảm, còn độ ẩm tỉ đối tăng. C. Độ ẩm quyệt đối tăng, còn độ ầm tỉ đối giảm. D. Độ ẩm tuyệt đối không thay đổi, còn độ ẩm tỉ đối tăng. Câu 58: Ở cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí khô nặng hơn hay nhẹ hơn không khí ẩm? Tại sao? A. Không khí khô nặng hơn. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí khô có khối lượng riêng lớn hơn không khí ẩm. B. Không khí khô nhẹ hơn. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thì các phân tử không khí nằm cách xa nhau hơn so với các phân tử nước. C. Không khí khô nặng hơn. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thì các phân tử không khí nằm cách gần nhau hơn so với các phân tử nước. D. Không khí khô nặng hơn. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thì số lượng phân tử trong không khí khô nhiều hơn so với nước.
59

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Câu 59: Khi nhiệt độ tăng thì áp suất hơi nước bão hòa trong không khí tăng nhanh hay chậm hơn so với áp suất không khí khô ? Tại sao ? A. Tăng chậm hơn. Vì khi nhiệt độ tăng thì động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hơi nước ở trang thái bão hòa tăng chậm, còn động năng chuyển động nhiệt của các phân tử không khí lại tăng nhanh. B. Tăng nhanh hơn. Vì khi nhiệt độ tăng thì mật độ phân tử hơi nước ở trạng thái bão hòa tăng, còn mật độ phân tử không khí tăng không đáng kể. C. Tăng nhanh hơn. Vì khi nhiệt độ tăng thì trong hơi nước bão hòa không những động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hơi nước tăng mà cả mật độ phân tử hơi nước cũng tăng mạnh do tốc độ bay hơi tăng, còn D. Tăng nhanh hơn. Vì khi nhiệt độ tăng thì động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hơi nước bão hòa tăng mạnh, còn động năng chuyển động nhiệt của các phận tử không khí tăng chậm. Câu 60: Khi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối của không khí tăng, giảm hay không đổi ? Tại sao ? A. Tăng. Vì khí áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng thì lượng hơi nước có trong lm3 không khí tăng. B. Tăng. Vì khi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng thì động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hơi nước trong không khí tăng. C. Không đổi. Vì khơi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng thì lượng hơi nước có trong lm3 không khí hầu như không thay đổi. D. Giảm. Vì khi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng thì động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hơi nước trong không khí giảm. Câu 62: Tính khối lượng m của hơi nước trong căn phòng có thể tích 100m3. Khối lượng riêng của hơi nước bão hoà ở 20°C là 23,00g/m3. A. m = 16,lkg B. m = l,61kg. C. m = 1,61g. D. m = 161g. Câu 63: Trường hợp nào sau đây ta cảm thấy ẩm nhất ? A. Trong 1m3 không khí chứa 10g hơi nước ở 250C. B. Trong 1m3 không khí chứa 4g hơi nước ở 50C. C. Trong 1m3 không khí chứa 28g hơi nước ở 300C. D. Trong 1m3 không khí chứa 7g hơi nước ở 100C. Câu 64: Gọi p là áp suất riêng phần của hơi nước và p bh là áp suất của hơi nước bão hòa của không khí ở cùng một nhiệt độ. Khi đó độ ẩm tỉ đối của không khí có thể được xác định bằng công thức p p bh A. f ≈ .100%. B. f ≈ .100%. p bh p p p bh − p C. f ≈ .100%. D. f ≈ .100%. p − p bh p

Phaàn 2: Baøi taäp töï luaän
 BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN & SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN: Bài 1: Một dây đồng dài 2m có bán kính dây là 0,3mm. Khi chịu tác dụng của lực kéo 30N thì dây biến dạng 1mm. Tìm suất Young của đồng? Bài 2: Một thanh thép có suất Iâng là 2.1011Pa. Nếu nén thanh bằng một lực 105 N thì độ co tương đối của thanh bằng bao nhiêu? Biết thanh có đường kính 1,6cm?
60

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Bài 3: Khi nén hai đầu thanh thép bằng một lực 3,14.105N người ta thấy độ co tương đối của thanh là 12,5%. Tính đường kính của thanh thép biết suất Iâng của thép là 2.1011Pa. Bài 4: Quả cầu bằng thép có đường kính 10cm và khối lượng 4kg được gắn vào một dây thép dài 2,8m. Đường kính của dây là 0,9mm và suất Iâng là 1,86.1011Pa. Quả cầu chuyển động đu đưa, vận tốc của quả cầu lúc qua vị trí thấp nhất là 5m/s. Hãy tính khoảng trống tối thiểu từ quả cầu đến sàn biết rằng khoảng cách từ điểm treo dây đến sàn là 3m. Bài 5: Một sợi dây thép có đường kính 1mm được căng ngang giữa hai cái đinh cách nhau 1m. Người ta treo vào điểm giữa O của dây một vật nặng thì thấy điểm O bị hạ thấp xuống một khoảng 1,25cm. Tính khối lượng vật treo, lấy g = 10m/s2 và suất Iâng của thép là 2.1011Pa. Bài 6: Một bình thuỷ tinh chứa 0,5 lít Hg ở nhiệt độ 180C. Hỏi khi nhiệt độ tăng lên 380C thì thể tích thuỷ ngân tràn ra là bao nhiêu? Biết hệ số nở dài của bình thuỷ tinh là 9.10-6K-1 và hệ số nở khối của thuỷ ngân là 18.10-5 K-1. Bài 7: Một thước bằng nhôm có các độ chia đúng ở 50C. Dùng thước này đo chiều dài của một vật ở 350C. Kết quả đọc được là 88,45cm. Tính sai số do ảnh hưởng của nhiệt độ và chiều dài đúng của vật? ĐS: 0,6mm; 88,48cm Bài 8: Tính áp lực cần đặt vào hai đầu của một thanh thép có tiết diện ngang 10cm2 để độ dài của nó giữ nguyên không thay đổi khi tăng nhiệt độ từ 250C đến 500C, biết hệ số nở dài là 11.10-6 K-1 và suất Iâng của thép là 2.1011Pa? Bài 9: Người ta dùng một nhiệt lượng 8360kJ để nung nóng một tấm sắt có thể tích 10dm3 ở 00C. Tính độ tăng thể tích của tấm sắt biết hệ số nở dài là 1,2.10-5 K-1, khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3 và nhiệt dung riêng của sắt là 460J/kg.K. Bài 10: Hai thanh, một bằng Zn, một bằng sắt có chiều dài bằng nhau ở 00C còn ở 1000C thì chênh lệch nhau 1mm. Tìm chiều dài của hai thanh ở 00C và ở 2000C biết hệ số nở dài của Zn, Fe lần lượt là 34.10-6K-1 và 11,4.106 -1 K . Bài 11: Ở 00C một thanh kẽm có chiều dài 200mm, một thanh đồng có chiều dài 201mm. Tiết diện ngang của chúng bằng nhau. Hỏi : a) Ở nhiệt độ nào chiều dài của chúng bằng nhau? b) Ở nhiệt độ nào thể tích của chúng bằng nhau? Biết hệ số nở dài của kẽm và đồng là 2,9.10-5K-1 và 1,7.10-5K-1. Bài 12: Một thanh đàn hồi đường kính 2 cm bằng thép có suất Iâng E = 2.10 11 Pa. Nếu nén thanh với một kực bằng F= 1,57.105N thì độ co tương đối (∆l/l0) của thanh là bao nhiêu ? (25%). Bài 13: Một sợi dây bằng đồng thau dài 1,8m có đường kính 0,8mm. Khi bị kéo bằng một lực 25N thì thanh bị giãn ra một đoạn bằng 1mm. Xác định xuất Iâng của đồng thau. (9.1010Pa) Bài 14: Một lò xo, khi treo vật có trọng lượng P thì độ dãn tương đối là 20%. Hỏi nếu cắt đôi lò xo ấy rồi chập lại thì độ dãn tương đối (∆l/l0) của hệ đó là bao nhiêu. (10%) Bài 15: Kéo căng một sợi dây thép có chiều dài 5m, tiết diện thẳng 2,5mm2 bằng một lực 200N, ta thấy dây thép dài thêm 2mm. Xác định suất đàn hồi của thép. (2.1011Pa)
61

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Bài 16: Một thanh trụ đường kính 5cm làm bằng nhôm có suất đàn hồi là E=7.1010Pa. Thanh này đặt thẳng đứng trên một đế rất chắc để chống đỡ một máy hiên. Máy hiên tạo một lực nén thanh là 3450N. Hỏi độ nén tương đối (∆l/l0) của thanh là bao nhiêu? Bài 17: Một thanh thép trụ tròn đường kính d=2cm, suất Young E=2.1011Pa. Giữ chặt một đầu rồi nén đầu còn lại 1 lực F=1,57.105N. a. Tính độ co tương đối của thanh ∆l/l0. (0,25%) b. Cho l0=10m. Tính độ co tuyệt đối và chiều dài của thanh sau khi nén. (0,025m; 9,975m) Bài 18: Xác định suất đàn hồi của một lò xo biết rằng khi treo 1 vật có khối lượng m=200g vào một đầu lò xo thì nó giãn thêm 1,5cm. Cho g=9,8m/s2. ( 130N/m) Bài 19: Một khối trụ bằng đồng thau tiết diện ngang tròn bán kính 2cm, cao h=10cm, suất Young E=9.1010Pa. a. Khi nén khối trụ một lực F=105N thì chiều cao h’ của nó là bao nhiêu? b. Bây giờ thay khối trụ trên bằng khối trụ khác với cùng chiều cao h rồi nén nó bằng một lực bằng 1/2 lực ban đầu. Đường kính khối trụ phải bằng bao nhiêu đề sau khi nén chiều cao vẫn là h’. (9,99cm; 2 2 cm) Bài 20: Một sợi dây thép có đường kính d=1mm được căng ngang giữa 2 cái đinh cách nhau một khoảng l=2,0m. Treo vào điểm giữa O của dây 1 vật nặng có khối lượng m=250g ta thấy điểm O bị hạ thấp xuống một khoảng h=2,5cm. Tính suất đàn hồi E của thép. Cho g=10m/s2. (2.1011Pa) Bài 21: Một lò xo dài 10cm, khi treo vật có khối lượng 0,5kg thì chiều dài của nó là 12cm. Tìm độ cứng của lò xo và chiều dài của nó khi treo vật 1,2kg. (250N/m; 14,8cm) Bài 22: Một lò xo có chiều dài ban đầu là 12cm, khi treo vật có khối lượng m=200g thì chiều dài của nó là 14cm. a. Tìm độ cứng k của lò xo. (100N/m) b. Đặt lò xo dọc theo 1 mặt phẳng nghiêng, đầu dưới cố định, đầu trên móc vật m thì chiều dài lò xo là 11cm. Tìm góc nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Bỏ qua ma sát. (300) Bài 23: Một lò xo có độ cứng k, chiều dài ban đầu là 25cm, khi treo vật có khối lượng 250g chiều dài lò xo là 30cm, nếu cắt lò xo ban đầu thành 2 phần chiều dài khác nhau 5cm, thì độ cứng của mỗi phần là bao nhiêu ? (83,3N/m; 125N/m) Bài 24: Một lò xo có độ cứng k, Khi treo vật có khối lượng m=200g thì nó giãn ra thêm một đoạn 2cm, khi treo thêm vật có khối lượng 100g thì chiều dài của nó là 22cm. Tìm chiều dài của lò xo khi treo vật có khối lượng m’=250g. Bài 25: Một sợi dây cáp thép có tiết diện tròn đường kính 10 mm được dùng để treo vật 10 tấn. Cho g = 10m/s2, σ = 3.1010N/m2. a. Tính hệ số an toàn của dây. b. Dùng dây thép như trên nhưng đường kính chỉ có 4mm để treo vật M’. Để hệ số an toàn không giảm thì vật M’ có khối lượng bao nhiêu? Bài 26: Một cái xà bằng thép có tiết diện 26 cm2 gắn chặt vào hai bức tường. Xác định lực mà xà sẽ tác dụng lên − tường nếu nhiệt độ của nó tăng thêm 200C. Hệ số nở dài của thép là 0,00001 K 1, suất đàn hồi của nó là 20.1010 N/m2. (105 N)

62

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Bài 27: Một thanh thép dài 2m và tiết diện 2cm2 chịu một lực kéo nên dài thêm 1,5mm. Hãy xác định lực kéo đó. Phải đặt lên thanh một trọng vật nhỏ có khối lượng bao nhiêu để làm gãy nó, nếu giới hạn bền bằng 686.106 N/m2. Suất đàn hồi (suất Iâng) của thép lấy là E=20.1010 N/m2. (30.000N; 137.200N) Bài 28: Dây đồng thau có đường kính 6mm. Suất Iâng của đồng thau là 9.10 11 Pa. Tính lực kéo làm giãn 10% chiều dài của dây. Bài 29: Một dây thép có đường kính tiết diện là 6mm dùng để treo một trong vật có khối lượng 10 tấn. Tính hệ số an toàn, cho biết giới hạn bền của dây là 3.1010Pa. (8,6) Bài 30: Một thanh thép có suất đàn hồi là 2.1011Pa. Giữ chặt một đầu và nén đầu kia một lực có độ lớn bằng 3,14.105N thì độ co tương đối của thanh là 0,5%. Tìm đường kính của thanh thép. (2cm) Bài 31: Một sợi dây bằng đồng thau có suất Young bằng 9.10 10Pa, có đường kính 1mm, một đầu của dây được treo vào điểm cố định. Treo vào đầu dây còn lại một vật có khối lượng 5kg thì dây dãn ra một đoạn là 2mm. Tìm chiều dài ban đầu của dây. Bài 32: Một thanh ray dài 10m được lắp lên đường sắt ở nhiệt độ 200C. Phải để hở một khe ở đầu thanh ray với bề rộng bao nhiêu, nếu thanh ray nóng đến 500C thì vẫn đủ chổ cho thanh giãn ra? Hệ số nở dài của sắt làm thanh − − ray là 12.10 16 K 1. Bài 33: Một thanh sắt dài 10m ở t1=200C. Cho hệ số nở dài của sắt là 12.10 6 K 1. Tìm chiều dài của thanh sắt khi a. giảm nhiệt độ còn 00C. ( 9,997m ) b. tăng nhiệt độ đến 500C. (10,003) c. giảm nhiệt độ xuống còn − 0C. (9,9958m) 10 Bài 34: Đường sắt Hà Nội - Vinh dài 319 km khi nhiệt độ trung bình là 250C. Về mùa hè khi nhiệt độ lên tới 400C − − thì đường sắt đó dài thêm bao nhiêu? Lấy hệ số nở dài của sắt làm đường ray là 12.10 6 K 1. Bài 35: Một cái xà beng bằng thép có tiết diện 26cm2 gắn chặt vào 2 bức tường. Xác định lực mà xà tác dụng lên − tường nếu nhiệt độ của nó tăng thêm 200. Hệ số nở dài của thép là 0,00001 K 1, suất đàn hồi của nó là 10 2 5 20.10 N/m . (10 N) Bài 36: Hai thanh một bằng sắt, một bằng kẽm dài bằng nhau ở 00C, còn ở 1200 c thì chênh nhau 2mm. Hỏi chiều − − − − dài của hai thanh đó ở 00C . Biết rằng hệ số nở dài của sắt là 11,4.10 6 K 1 , của kẽm là 34.10 6 K 1 . Bài 37: Người ta cần lắp một vành sắt vào bánh xe gỗ có đường kính 1m. Biết vành sắt có đường kính nhỏ hơn đường kính bánh xe 5mm. Tìm nhiệt độ cần nung vành sắt để có thể lắp vào bánh xe. Cho hệ số nở dài của sắt là − − α=12.10 6 K 1, nhiệt độ ban đầu của vành là 200C. (4390C) Bài 38: Một tấm kim loại bằng sắt có một lỗ tròn. Ở 200C đường kính của lỗ tròn là 20cm. Tính đường kính của − − lỗ tròn khi nhiệt độ tăng lên 500C. Biết hệ số nở dài của sắt là α=1,2.10 5 K 1. (20,0072 cm) Bài 39: Một tấm đồng thau hình vuông có cạnh 30cm ở nhiệt độ 00C. Sao khi nung nóng tấm đó nở rộng thêm − − 16cm2. Hỏi nhiệt độ nung là bao nhiêu? Hệ số nở dài của đồng thau là 18.10 6 K 1.
− −

63

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Bài 40: Một dụng cụ có hai thanh đồng thau và thép, ở bất kì nhiệt độ nào trong khoảng từ − 0C đến 1000C hiệu 100 0 chiều dài của hai thanh đều bằng 2cm. Xác định chiều dài của mỗi thanh ở 0 C. Biết hệ số nở dài của đồng thau là − − − − α1=18.10 6 K 1, của thép là α2=11.10 6 K 1. (5,1cm) Bài 41: Tính độ dài ở 00C của thanh thép và của thanh đồng sao cho ở bất cứ nhiệt độ nào thanh đồng cũng dài − − − − hơn thanh thép là 5cm. Hệ số nở dài của thanh thép và của đồng là 12.10 6 K 1 và 17.10 6K 1. (12cm) Bài 42: Vàng có khối lượng riêng là 1,930.104kg/m3 ở 200C. Hệ số nở dài của vàng là 14,3.10 6 K 1. Tính khối lượng riêng của vàng ở 900C. (1,924.104 kg/m3) Bài 43: Ở 00C tổng chiều dài của 2 thanh than và sắt là 5m. hiệu chiều dài của chúng ở bất kỳ nhiệt độ nào cũng − − − − không đổi. Tìm chiều dài của mỗi thanh ở 00C. Biết αthan=1,8.10 5 K 1; αsắt=1,2.10 5 K 1. (2m; 3m)  CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG: Bài 44: Một vòng dây đường kính 8cm được dìm nằm ngang trong một dầu thô, khi kéo vòng dây ra khỏi dầu, − người ta đo được lực căng mặt ngoài là 9,2.10 3N. Tính hệ số căng mặt ngoài của dầu. − (18,4.10 3 N/m) Bài 45: Ống mao dẫn thẳng đứng có bán kính r= 0,2mm nhúng trong Hg. Coi Hg là hoàn toàn không dính ướt thành ống. Tính độ hạ mức Hg bên trong ống. Cho biết hệ số căng mặt ngoài của Hg là 0,47 N/m. Biết khối lượng riêng của thủy ngân là 13600kg/m3. (35mm) Bài 46: Một que diêm dài 4cm nổi trên mặt nước. Nếu đổ nhẹ nước xà phòng về một bên que diêm thì nó chuyển động. Tính lực làm cho que diêm chuyển động? Que diêm sẽ chuyển động về phía nào? Cho suất căng mặt ngoài − − − của nước là 72.10 3N/m, suất căng mặt ngoài của xà phòng là 40.10 3 N/m. (1,3.10 3N) Bài 47: Một vòng nhôm bán kính 7,8cm và trọng lượng 6,9.10 2N tiếp xúc với dung dịch xà phòng. Muốn nâng vòng ra khỏi dung dung dịch thì phải cần một lực bao nhiêu? Biết suất căng mặt ngoái của dung dịch xà phòng là − − 10.10 3N/m. (11.10 2N) Bài 48: Hai ống mao dẫn có đường kính khác nhau được nhúng vào ête, sau đó nhúng vào dầu hỏa. Hiệu số độ cao của cột ête dâng lên trong hai ống mao dẫn là 2,4mm, của các cột dầu hỏa là 3mm. Hãy xác định suất căng mặt ngoài của dầu hỏa, nếu suất căng mặt ngoài của ête là 0,017 N/m. Biết khối lượng riêng của ête là D=700kg/m3, của dầu hỏa là D’=800kg/m3. (0,0243N/m) Bài 49: Ống mao dẫn hở 2 đầu gồm 2 phần ghép lại có đường kính trong là d1 và d2 (d1<d2) như hình. Khi nhỏ một cột chất lỏng nhỏ vào ống sao cho nó nằm cả ở hai phần ống và đặt ống nằm ngang. Giọt chất lỏng sẽ di chuyển thế nào? Tại sao? Bài 50: Tìm hiệu mức chất lỏng trong hai ống mao dẫn có R1= 0,04cm; R2=0,1cm, khi nhúng trong chất lỏng có khối lượng riêng D=0,8g/cm3 và hệ số căng mặt ngoài bằng 2,2.10-2N/m. Bài 51: Ở 200C một bấc đèn dẫn nước lên cao 90mm. Hỏi bấc này có thể dẫn dầu hỏa lên bao nhiêu? Cho hệ số − − căng mặt ngoài và khối lượng riêng của nước và dầu ở 200C lần lượt bằng σ1=7,3.10 2 N/m và σ2=2,4.10 2N/m , D1=1000kg/m3 và D2=800kg/m3. (37mm)
− − −

64

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Bài 52: Nước từ trong ống pipette có R=0,8mm chảy từng giọt nặng 0,01g. xác định suất căng mặt ngoài của nước. Cho D=1000kg/m3. (2,1.10-2 N/m) Bài 53: Cho 4cm3 dầu chảy qua 1 ống nhỏ giọt có R=0,6mm thành 304 giọt dầu. Khối lượng riêng của dầu là D=900kg/m3. Tính suất căng mặt ngoài của dầu. (0,03 N/m) Bài 54: Nước dâng lên trong một ống mao dẫn 146mm, còn rượu thì dâng lên 55mm. Biết khối lượng riêng của rượu là 800kg/m3 và suất căng mặt ngoài của nước là 0,0725N/m. Tính suất căng mặt ngoài của rượu. Biết rượu và nước đều làm dính ướt hoàn toàn thành ống. Khối lượng riêng của nước là Dnước=1000kg/m3. (0,0218N/m) Bài 55: Ống mao dẫn hở 2 đầu có R=0,8mm được đổ đầy rượu rồi đặt theo phương thẳng đứng. Xác định độ cao của rượu còn lại trong ống. Biết khối lượng riêng của rượu là 800kg/m3, σr=2,2.10-2N/m. Nếu thay rượu bằng bằng nước có σn=7,3.10-2N/m thì chiều cao của cột nước còn lại là bao nhiêu? Bài 56: Để xác định suất căng của rượu người ta làm như sau: cho rượu vào trong bình, chảy ra ngoài theo ống nhỏ giọt thẳng đứng có đường kính 2mm. Thời gian giọt này rơi sau giọt kia là 2s. Sau thời gian 780s thì có 100g rượu chảy ra. Tính suất căng mặt ngòai của rượu. Coi chổ thắt của giọt rượu khi nó bắt đầu rơi có đường kính − bằng đường kính của ống nhỏ giọt. Lấy g=10m/s2. (4.10 3N/m)  SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT: Bài 57: Tính nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một cục nước đá có khối lượng 100g ở 00C. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg. Bài 58: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 2kg nước đá ở − 0C biến thành hơi ở 1000C. 10 Cho biết: nhiệt dung riêng của nước là c1=4200J/kg.K và của nước đá là c2=1800J/kg.K. nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 334.103 J/kg. nhiệt hóa hơi riêng của nước là L=2,26.106J/kg. Bài 59: Dẫn 100g hơi nước ở 1000C vào bình cách nhiệt đựng nước đá ở − 0C. Nước đá bị hòa tan hoàn toàn và 4 nhiệt độ sau cùng là 100C. Tìm khối lượng nước đá trong bình. (0,686kg) Cho: nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là λ=334.103 J/kg. nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 1000C là L=2,26.106J/kg. nhiệt dung riêng của nước là c1=4200J/kg.K và của nước đá là c2=2100J/kg.K  ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ: Bài 60: Không khí ở nhiệt độ 200C có độ ẩm tỉ đối là f=80%. Tính độ ẩm tuyệt đối của không khí. Cho biết ở 200C, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa là 17,30g/m3. Bài 61: Một phòng có kích thước (6mx15mx4m). Nhiệt độ không khí trong phòng là 230C, độ ẩm tương đối 50%. Tính lượng hơi nước trong phòng. (3,708kg) Bài 62: Buổi sáng nhiệt độ là 230C và độ ẩm tương đối của không khí là 80%, buổi trưa nhiệt độ là 300C và độ ẩm tương đối là 60%. Không khí buổi nào có chứa nhiều hơi nước hơn? (buổi trưa) Bài 63: Nhiệt độ không khí trong phòng là 270C; điểm sương là 150C. Tính độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tương đối của không khí trong phòng. Tính lượng hơi nước có trong phòng, biết kích thước phòng là 6mx5mx3m.
65

Trường THPT Phùng Hưng

Tài liệu Vật Lý 10 –Học Kỳ 2

Bài 64: Độ ẩm tương đối của không khí ở nhiệt độ t1=300C là f1=80%. Độ ẩm tương đối của không khí đó là bao nhiêu nếu nung nóng đẳng tích nó đến nhiệt độ t2=500C? Cho áp suất hơi nước bão hòa ở 300C và 500C tương ứng là p1=31,8mmHg và p2=92,5mmHg. Bài 65: Phòng có thể tích 50m3, không khí trong phòng có độ ẩm tỉ đối 60%. Nếu trong phòng có 150g nước bay hơi thì độ ẩm tỉ đối của không khí trong phòng sẽ là bao nhiêu? Cho nhiệt độ phòng luôn không đổi, bằng 25 0C và khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở 250C là 273g/m3. Bài 66: Một phòng có kích thước (4mx10mx3m). Nhiệt độ không khí trong phòng là 250C, độ ẩm tương đối 60%. a. Tính lượng hơi nước trong phòng? (1656g) b. Nếu nhiệt độ vẫn là 250C mà muốn độ ẩm tương đối của không khí bằng 100% thì phòng cần bao nhiêu gam hơi nước nữa? (1104g) c. Nếu hạ nhiệt độ xuống còn 100C một cách đột ngột thì có bao nhiêu gam hơi nước ngưng tụ lại thành giọt nước? (538g)

 HẾT 

66

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful