Tr ường THPT Đ ại Ngãi

OÂn Taäp Vaên Hoïc 12
Vaên Hoïc Vieät Nam

loc_t32000

(Löu haønh noäi boä)

1/- Cuoäc Ñôøi Nguyeãn AÙi Quoác (Hoà Chí Minh) - Sinh ngaøy 19/ 05/ 1890 - Xuaát thaân töø moät gia ñình nhaø nho yeâu nöôùc + Cha: Nguyeãn Sinh Saéc + Meï: Hoaøng Thò Loan - Queâ höông: Laøng Kim Lieân, Nam Ñaøn, Ngheä An – coù truyeàn thoáng vaên hoùa vaø yeâu nöôùc - Thuôû nhoû teân NSC – ñi daïy NTT – hoaït ñoäng caùch maïng laø NAQ – veà nöôùc 1942 teân laø HCM - Nhöõng moác quan troïng trong cuoäc ñôøi + 1911 Ngöôøi ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc taïi beán nhaø Roàng + 1/ 1919 Ngöôøi ñöa baûn yeâu saùch cuûa nhaân daân An Nam veà quyeàn bình ñaúng töï do ñeán hoäi nghò Vecxay (Phaùp) + 1920 Ngöôøi döï ñaïi hoäi Tua vaø laø moät trong nhöõng thaønh vieân ñaàu tieân tham gia saùng laäp Ñaûng coäng saûn Phaùp + 1925 Ngöôøi thaønh laäp nhieàu toå chöùc caùch maïng nhö: Vieät Nam thanh nieân caùch maïng ñoàng chí hoäi, hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc AÙ Ñoâng + 3/ 2/ 1930 taïi Höông Caûng (Trung Quoác) Ngöôøi laø chuû toïa thaønh laäp Ñaûng coäng saûn VN + 2/ 1941 Ngöôøi veà nöôùc hoaït ñoäng vaø thaønh laäp maët traän Vieät Minh (Baéc Poù- Cao Baèng) + 8/ 1942 Ngöôøi bò Töôûng Giôùi Thaïch baét giam + 1943 Ngöôøi ñöôïc traû töï do + 2/ 9/ 1945 HCM ñoïc baûn TNÑL taïi Quaûng tröôøng Ba Ñình + Sau cuoäc toång tieån cöû ñaàu tieân (6/ 1/ 1946) Ngöôøi ñöôïc baàu laøm chuû tòch nöôùc - Coù 1 cuoäc ñôøi heát söùc nhaát quaùn + Yeâu nöôùc, thöông daân + Trung thaønh tuyeät ñoái vôùi lôïi ích cuûa ngöôøi cuøng khoå + Tinh thaàn theùp, yù chí nghò löïc vöôït qua khoù khaên thöû thaùch, chaáp nhaän hy sinh lôïi ích caù nhaân + Phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc, coù yù thöùc hoïc taäp 2/- Quan Ñieåm Saùng Taùc Cuûa Hoà Chí Minh - Saùng taùc phuïc vuï cho söï nghieäp ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc - Sinh thôøi Ngöôøi laø nhaø thô nhöng khoâng nhaän mình laø nhaø thô maø chæ nhaän mình laø baïn cuûa ngheä thuaät, chính taâm hoàn nhaïy caûm, veû ñeïp thieân nhieân moâi tröôøng soáng vaø hoaït ñoäng caùch maïng ñaõ taïo ra nhieàu taùc phaåm coù giaù trò - Ngöôøi caàm buùt chính laø ngöôøi chieán só treân maët traän vaên hoùa vì vaäy neân xaùc ñònh ñöôïc vai troø traùch nhieäm cuûa mình “Thieân gia thi” - Trong saùng taùc Ngöôøi thöôøng chuù yù ñeán ñoái töôïng tieáp nhaän ñeå saùng taùc coù hieäu quaû - Vaên chöông phaûi chaân thaät mang tính daân toäc tính nhaân daân ñöôïc nhaân daân yeâu thích 3/- Phong Caùch Ngheä Thuaät Cuûa Hoà Chí Minh Trang - 1 -

Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 - Baùc laø Ngöôøi môû ñöôøng cho neàn vaên hoïc caùch maïng Vieät Nam. Trong saùng taùc cuûa Ngöôøi coù söï haøi hoøa giöõa vaên chöông ngheä thuaät vaø tö töôûng, giöõa chính trò vaø vaên chöông, giöõa truyeàn thoáng vaø hieän ñaïi - Hoà Chí Minh laø taùc giaû coù phong caùch caù nhaân laø ngöôøi ñaàu tieân söû duïng thaønh coâng theå vaên chính luaän hieän ñaïi: Tuyeân ngoân ñoäc laäp + Thô: Coù söï haøi hoøa giöõa yeáu toá coå ñieån vaø tinh thaàn hieän ñaïi, coù hieäu quaû chieán ñaáu + Chuyeän kyù: Ñaët neàn moùng cho vaên xuoâi hieän ñaïi caùch maïng, coù nhieàu saùng taïo + Vaên chính luaän: Theå hieän quaù trình tö duy saéc saûo, lyù luaän gaén lieàn thöïc tieån coù tính chieán ñaáu cao 4/- HCST “Vi Haønh” – Nguyeãn AÙi Quoác Vi Haønh laø truyeän ngaén vieát baèng tieáng Phaùp, ñaêng treân baùo nhaân ñaïo cô quan Ñaûng coäng saûn Phaùp soá ra ngaøy 19/ 02/ 1923 ñuùng vaøo dòp Vua Khaûi Ñònh ñöôïc chính phuû Phaùp ñöa sang döï cuoäc ñaáu xaûo thuoäc ñòa toå chöùc taïi Macxay (Phaùp) 5/- YÙ Nghóa Nhan Ñeà “Vi Haønh” – Nguyeãn AÙi Quoác - Vi Haønh nguyeân vaên tieáng Phaùp laø Incognito laø haønh ñoäng caûi trang, daáu maët ñoåi teân. Ñaây laø haønh ñoäng cuûa caùc vò quan toát thaâm nhaäp vaøo thöïc teá cuoäc soáng nhaân daân vôùi nhöõng chính saùch tieán boä ñeå caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân toát ñeïp hôn - Vi Haønh cuõng laø daáu maët, ñoåi teân, caûi trang nhöng ñeå vuï lôïi caù nhaân, bæ oåi -> Vi Haønh trong taùc phaån laø duøng ñeå vaïch traàn baûn chaát laïc haäu, aên chôi xa xæ, buø nhìn, baùn nöôùc, laøm nhuïc quoác theå cuûa vua Khaûi Ñònh trong nhöõng ngaøy soáng treân ñaát Phaùp 6/- Muïc Ñích Saùng Taùc “Vi Haønh” - Nguyeãn AÙi Quoác - Vaïch traàn baûn chaát laïc haäu, buø nhìn, baùn nöôùc, aên chôi xa xæ, laøm nhuïc quoác theå cuûa vua quan phong kieán Vieät Nam ñieån hình laø vua Khaûi Ñònh - Vaïch traàn baûn chaát bòp boïm, mò daân cuûa thöïc daân Phaùp - Keâu goïi söï ñoàng tình, uûng hoä cuûa nhaân daân tieán boä Phaùp vaø nhaân daân theá giôùi 7/- HCST “Nhaät Kyù Trong Tuø” – Hoà Chí Minh “Nhaät Kyù Trong Tuø” laø taäp nhaät kyù baèng thô vieát baèng chöõ Haùn ñöôïc saùng taùc khi Ngöôøi bò giam caàm ôû nhaø tuøø Töôûng Giôùi Thaïch (Quaûng Chaâu – Trung Quoác) töø thaùng 8/ 1942 ñeán thaùng 9/ 1943 khi Ngöôøi sang Trung Quoác lieân heä vôùi caùc nöôùc ñoàng minh choáng Phaùt Xít ôû Ñoâng Döông 8/- HCST & CÑ “Taâm Tö Trong Tuø” – TOÁ HÖÕU - HCST: Naêm 1939 Phaùp trôû laïi xaâm löôïc ñaøn aùp phong traøo caùch maïng ôû Ñoâng Döông, cuoái thaùng tö naêm aáy Toá Höõu bò chính quyeàn thöïc daân baét ôû Hueá trong moät ñôït khuûng boá Ñaûng Coäng Saûn. “Taâm Tö Trong Tuø” ñöôïc vieát trong nhöõng ngaøy ñaàu nhaø thô bò giam nhaø lao Xaø Lim soá 1 Thöøa Thieân Hueá. Baøi thô môû ñaàu cho phaàn thô tuø, phaàn “xieàng xích” trong taäp Töø aáy. - CÑ: Baøi thô laø taám loøng yeâu ñôøi yeâu cuoäc soáng, khao khaùt töï do khao khaùt chieán ñaáu vì lyù töôûng treân tinh thaàn laïc quan caùch maïng trong choán lao tuø cuûa Toá Höõu. 9/- Quaù Trình Phaùt Trieån Cuûa Vaên Hoïc 1945 – 1975 - 1945 – 1954: thôøi kyø vaên hoïc choáng Phaùp - 1954 – 1964: + MB: xaây döïng XHCN cuoäc soáng môùi
Trang - 2 -

HCST. suùc tích laäp luaän chaët cheõ. Taïi caên nhaø soá 48 phoá haøng ngang. ña daïng veà hình thöùc. aâm möu chieám laïi nöôùc ta.Khaúng ñònh yù chí cuûa daân toäc Vieät Nam kieân quyeát baûo veä neàn ñoäc laäp töï do cuûa toå quoác 13/. .Giaù trò: + Gía trò lòch söû: tuyeân boá chaám döùt cheá ñoä thöïc daân phong kieán ôû nöôùc ta vaø môû ra kæ nguyeân ñoäc laäp töï do cuûa daân toäc + Gía trò vaên chöông: laø 1 baøi vaên chính luaän.Boá cuïc: (goàm 3 phaàn)  Phaàn 1: Töø ñaàu ñeán “Khoâng ai choái caûi ñöôïc” -> laø cô sôû phaùp lyù (möôïn 2 lôøi trích daãn caû baûn tuyeân ngoân ñoäc laäp cuûa Mó (1776) vaø tuyeân ngoân nhaân quyeàn vaø daân quyeàn cuûa Phaùp (1791) laøm cô sôû phaùp lyù cho tuyeân ngoân ñoäc laäp Vieät Nam)  Phaàn 2: Töø “Theá maø .Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 + MN: tieáp tuïc cuoäc caùch maïng daân toäc daân chuû . daân toäc ñoù phaûi ñöôïc ñoäc laäp” -> ñaây laø cô sôû thöïc teá cuûa tuyeân ngoân ñoäc laäp Trang . khaúng ñònh quyeàn ñoäc laäp töï do cuûa daân toäc Vieät Nam . Thöïc daân Phaùp tuyeân boá Ñoâng Döông laø thuoäc ñòa cuûa Phaùp bò Nhaät xaâm chieám.Chính thöùc tuyeân boá tröôùc nhaân daân theá giôùi söï ra ñôøi cuûa nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa.Laø neàn vaên hoïc phong phuù veà noäi dung.Ñaây laø 1 neàn vaên hoïc môùi. neâu lyù töôûng vaø noäi dung yeâu nöôùc. laø neàn vaên hoïc saùng taùc theo khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn caùch maïng. anh huøng.Toá caùo toäi aùc cuûa thöïc daân Phaùp ñoái vôùi nhaân daân ta suoát 80 naêm qua vaø tuyeân boá chaám döùt cheá ñoä thöïc daân. Giaù Trò “Tuyeân Ngoân Ñoäc Laäp” – Hoà Chí Minh .Hoà Chí Minh . . . . Boá Cuïc “Tuyeân Ngoân Ñoäc Laäp” . goïn. 26/ 08/ 1945 chuû tòch HCM töø chieán khu caùch maïng Vieät Baéc veà tôùi Haø Noäi. löïc löôïng saùng taùc huøng haäu nhieàu theá heä.Laø neàn vaên hoïc phaùt trieån trong chieán tranh neân luoân höôùng veà ñaïi chuùng coâng – noâng – binh. xoùa boû moïi ñaët quyeàn cuûa Phaùp treân ñaát nöôùc Vieät Nam . quyeàn ñoäc laäp töï do daân toäc yù chí quyeát taâm baûo veä quyeàn lôïi ñoù cuûa daân toäc ta.CÑ. thöïc daân naáp sau quaân Ñoàng Minh vaøo töôùc khí giôùi quaân ñoäi Nhaät. Ñoàng thôøi cuõng khaúng ñònh truyeàn thoáng yeâu nöôùc. Moät neàn vaên hoïc mang tính nhaân daân saâu saéc .CÑ: “Tuyeân Ngoân Ñoäc Laäp” vôùi noäi dung chính thöùc tuyeân boá tröôùc nhaân daân theá giôùi söï ra ñôøi cuûa nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa.Muïc Ñích Saùng Taùc “Tuyeân Ngoân Ñoäc Laäp” – Hoà Chí Minh .3 - . phuïc vuï saùt sao caùch maïng.1964 – 1975: thôøi kyø vaên hoïc choáng Mó 10/. coù phong caùch taùc giaû.Ñaëc Ñieåm Vaên Hoïc 1945 – 1975 . ñanh theùp lôøi leõ huøng hoàn vaø ñaày söùc thuyeát phuïc 12/.HCST: + 19/ 08/ 1945 chính quyeàn ôû Haø Noäi veà tay nhaân daân. neàn vaên hoïc caùch maïng thoáng nhaát coù toå chöùc döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng. nhaân ñaïo cuûa daân toäc. Ngöôøi soaïn thaûo baûn Tuyeân Ngoân Ñoäc Laäp. 11/. 2/ 09/ 1945 taïi quaûng tröôøng Ba Ñình Haø Noäi Ngöôøi trònh troïng tuyeân boá khai sinh nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa + Luùc naøy cuõng laø thôøi ñieåm boïn ñeá quoác. yeâu CNXH laø ñaëc ñieåm noåi baät cuûa vaên hoïc giai ñoaïn naøy . nay Nhaät ñaàu haøng neân Ñoâng Döông phaûi thuoäc quyeàn cuûa Phaùp .

. toaøn dieän.Ñoâi maét: + Laø cô quan thò giaùc cuûa con ngöôøi + Laø quan ñieåm. Qua caùch xaây döïng 2 nhaân vaät Hoaøng & Ñoä vôùi 2 caùch nhìn ñôøi. nheo nheách. Phaûn aùnh vaán ñeà naøy Nam Cao vieát Ñoâi Maét.Luùc ñaàu taùc phaåm coù teân laø “Tieân sö thaèng Taøo Thaùo” veà sau ñoåi teân laø Ñoâi Maét . . Nam Cao ñaõ theå hieän luaän ñeà: “Con ngöôøi ôû baát cöù nôi ñaâu. Trang . anh cuøng vôï vaø con ñi taûn cö. caùc baø phuï nöõ môùi baây giôø laïi caøng nhoá nhaêng”. Hoaøng cho raèng hoï vieát chöõ quoác ngöõ coøn sai vaàn maø laïi cöù hay noùi chuyeän chính trò “roái rít caû leân”. loã maõng. anh coi mình laø “1 keû non daïi.Nhan Ñeà Taùc Phaåm “Ñoâi Maét” – NCao . giai ñoaïn chuyeån mình cuûa taàng lôùp vaên ngheä só. kheänh khaïng). nhìn ngöôøi.vöøa ngoá vöøa nhaëng xò”. coù caùi nhìn sai leäch vaø khinh baïc veà quaàn chuùng nhaân daân. . luùc naøo. nhìn ngöôøi cho saâu saéc. nhòn nhuïc 1 caùch ñaùng thöông” cuûa ngöôøi noâng daân. 1 traùi tim nhaân haäu ñeå nhìn ñôøi. Tröôùc kia anh cuõng “raát nghi ngôø” khi nghe noùi ñeán “söùc maïnh quaàn chuùng”.Toùm Taét “Ñoâi Maét” – Nam Cao Truyeän keå xoay quanh 2 nhaân vaät Hoaøng & Ñoä. caùch nhìn ñôøi nhìn ngöôøi. baàn tieän caû”.HCST: 1948 thôøi kì caû nöôùc böôùc vaøo cuoäc khaùng chieán gian khoå khaét nghieät. 16/. anh ñi saâu vaøo quaàn chuùng ñeå “hoïc vaø daïy hoï”. H chæ leäch laïc 1 caùch phieán dieän chöù khoâng nhaän ra “caùi nguyeân côù that ñeïp ñeõ beân trong”. vôùi 1 cuoäc soáng phong löu vaø sang troïng. nhìn veà cuoäc khaùng chieán hoaøn toaøn traùi ngöôïc nhau. hoï “haùt Tieán quaân ca nhö ngöôøi buoàn nguû caàu kinh”.HCST – XXöù “Ñoâi Maét” – NCao . nhìn ngöôøi. ñoïc 1 caùi giaáy phaûi maát 15 phuùt nhöng laïi hay hoûi giaáy tôø. ích kyû. vò theá naøo cuõng caàn phaûi coù ñoâi maét trong saùng tinh anh.4 - . nhöng luùc ra traän thì “xung phong can ñaûm laém”. anh ñaõ töøng laøm anh tuyeân truyeàn vieân nhaõi nheùp. vôùi 2 caùch nhìn ñôøi. Ñoái vôùi cuoäc khaùng chieán anh döûng döng baøng quan. caùc boá töï veä. Khaùc vôùi Hoaøng Ñoä laø moät vaên só raát deã meán. coù luùc anh gaàn nhö thaát voïng veà söï “doát naùt. beân caïnh ñoù coøn coù nhöõng nhaø vaên coù caùi nhìn sai leäch veà quaàn chuùng nhaân daân. töøng laøm phoùng vieân maët traân.”Caùc oâng thanh nieân. Döôùi ñoâi maét Hoaøng thì nguôøi nhaø queâ “toaøn laø nhöõng ngöôøi ngu ñoän. 2 caùch soáng traùi ngöôïc nhau cuûa Hoaøng & Ñoä trong buoåi ñaàu khaùng chieán. môùi taäp toïng hoïc ngheà”. laäp tröôøng. Caùch maïng thaùng 8 buøng noå anh baát ngôø.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 + Toá caùo toäi aùc cuûa thöïc daân phong kieán + Caùch maïng chính nghóa cuûa daân toäc Vieät Nam + Söï ra ñôøi cuûa nöôùc Vieät Nam DCCH  Phaàn 3: Phaàn coøn laïi -> ñaây laø lôøi khaúng ñònh tröôùc theá giôùi veà quyeàn ñoäc laäp töï do cuûa daân toäc Vieät Nam vaø yù chí quyeát taâm baûo veä quyeàn lôïi aáy cuûa daân toäc 14/. moät ñoâi baïn vaên chöông. “Caùc oâng uûy ban. Anh soáng raát giaûn dò. tham lam. nhìn veà cuoäc khaùng chieán vaø thaùi ñoä hoaøn toaøn traùi ngöôïc nhau Hoaøng laø 1 vaên só thuoäc lôùp ñaøn anh daùng ngöôøi (to beùo. nhìn veà cuoäc soáng + Ñoâi Maét trong taùc phaåm laø 2 caùch nhìn ñôøi nhìn ngöôøi. coù nhieàu nhaø vaên ñi theo caùch maïng soáng vaø saùng taùc nhieät tình vôùi quaàn chuùng nhaân daân. teù ra ngöôøi noâng daân vaãn coù theå laøm caùch maïng.XX: Trích trong taäp “Nhaät kyù ôû röøng” 15/.

.Chuû Ñeà “Ñoâi Maét” – Nam Cao Vôùi 2 caùch nhìn ñôøi nhìn ngöôøi hoaøn toaøn traùi ngöôïc nhau cuûa Hoaøng & Ñoä. phaàn ñoâng laø thanh nieân Haø Noäi (hoïc sinh. ñoàng thôøi cuõng leân aùn taàng lôùp trí thöùc cuõ soáng laïc haäu.2 Caùch Nhìn Ñôøi.phì caû ra ngoaøi . nhôø soáng gaén boù vôùi ngöôøi noâng daân.5 - .Muøa xuaân 1947 ñoaøn quaân Taây Tieán ñöôïc thaønh laäp. taùch rôøi quaàn chuùng nhaân daân. . ñoái laäp viõ nhaân vaø quaàn chuùng .khi noùi veà hoï. . vaø hôn nöõa. ñoàng thôøi cuõng leân aùn taàng lôùp trí thöùc cuõ soáng thôø ô. . .Trong taùc phaåm 2 nhaân vaät vaên só Hoaøng & Ñoä laø 2 tính caùch traùi ngöôïc. . Anh nghi ngôø “söùc maïnh quaàn chuùng” + Sau caùch maïng..) hoï töï hieán daâng tuoåi xuaân cho söï nghieäp ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc Trang . baàn tieän coøn nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc uûy ban thì vöøa ngoá vöøa nhaëng xò . nheo nheách. Anh thöøa nhaän ngöôøi noâng daân coù nhöõng haïn cheá nhöng anh bieát caûm thoâng. . maø chæ tuyeät ñoái hoùa vai troø cuûa laõnh tuï. Ñoâi Maét laø tuyeân ngoân ngheä thuaät cuûa Nam Cao noùi rieâng. taùch rôøi quaàn chuùng nhaân daân. . tham lam.nhöng ñaày loøng yeâu nöôùc vaø laøm caùch maïng haêng haùi . nhòn nhuïc. . . sinh vieân. . . nhaùt sôï.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 17/. . gioáng nhö Hoaøng Ñoä cuõng gaàn nhö thaát voïng veà ngöôøi noâng daân. Caùi nhìn cuûa Hoaøng phieán dieän chæ thaáy hieän töôïng maø khoâng thaáy baûn chaát (chæ thaáy caùi ngoá beân ngoaøi khoâng thaáy caùi nguyeân côù thaät ñeïp ñeõ beân trong qua haønh ñoäng vaùc tre ñi ngaên quaân thuø cuûa anh thanh nieân .noåi khinh bæ. lao ñoäng chaân tay. Ñoä ngaøy caøng nhaän thöùc ñuùng ñaén vaø saâu saéc veà hoï. Nam Cao bieåu döông taàng lôùp trí thöùc treû chia seû nieàm vui noåi buoàn cuøng chieán ñaáu vôùi quaàn chuùng nhaân daân. . Anh nhaän ra bieán chuyeån tích cöïc cuûa ngöôøi noâng daân khi hoï tham gia khaùng chieán vì ñoäc laäp cuûa daân toäc cuõng laø vì haïnh phuùc. theå hieän 2 quan ñieåm ñoái laäp nhau veà nhieàu phöông dieän.) + Hoaøng ko nhaän thöùc ñöôïc vai troø cuûa ngöôøi noâng daân.Caùch nhìn cuûa Ñoä + Tröôùc caùch maïng.Hoaøng cöôøi gaèn. thaáy hoï doát naùt. . Töø ñoù nhaø vaên ñaët ra vaán ñeà heát söùc coù yù nghóa laø laäp tröôøng quan ñieåm cuûa ngöôøi caàm buùt 18/. phaùt hieän ra baûn chaát nhieät tình vôùi caùch maïng cuûa hoï (haùt Tieán quaân ca nhö ngöôøi buoàn nguû caàu kinh. trí thöùc .HCST “Taây Tieán” – Quang Duõng .Caùch nhìn cuûa Hoaøng + Hoaøng coù caùi nhìn khinh mieät ñaày ñònh kieán ñoái vôùi ngöôøi noâng daân.Ñoâi Maét (1948) laø chuyeän ngaén xuaát saéc cuûa Nam Cao sau caùch maïng thaùng 8 vaø ñöôïc coi laø 1 “tuyeân ngoân ngheä thuaät” cuûa taùc giaû vaø nhöõng nhaø vaên cuøng theá heä vôùi oâng. loã maõng. töï do cuûa mình  Keát luaän: Vôùi 2 caùch nhìn ñôøi nhìn ngöôøi hoaøn toaøn traùi ngöôïc nhau cuûa Hoaøng & Ñoä. laïc haäu. Muoán vieát ñuùng caùc vaên ngheä só phaûi coù caùch nhìn ñuùng. Hoaøng thaáy hoï ñeàu ngu ñoän. Nam Cao bieåu döông taàng lôùp trí thöùc treû chia seû nieàm vui noåi buoàn cuøng chieán ñaáu vôùi quaàn chuùng nhaân daân. ích kyõ. goïi löïu ñaïn laø nöïu ñaïn . 19/. ñaëc bieät trong caùch nhìn veà ngöôøi noâng daân  2 caùch nhìn ngöôøi noâng daân cuûa 2 nhaân vaät Hoaøng & Ñoä .). . Nhìn Ngöôøi Cuûa Hoaøng & Ñoä  Giôùi thieäu chung: . . cuûa taàng lôùp vaên ngheä só noùi chung trong buoåi ñaàu khaùng chieán khoù khaên (1946 – 1948).

nôi nhaø thô ñang coâng taùc höôùng veà “beân kia” laø queâ höông oâng. thöông meán.Phoái hôïp boä ñoäi Laøo baûo veä bieân giôùi taây baéc Vieät – Laøo. Ñoàng thôøi ta thaáy ñöôïc taám loøng yeâu nöôùc vaø töï haøo veà moät ñaát nöôùc giaøu ñeïp anh huøng vôùi yù thöùc baûo veä quyeàn ñoäc laäp cuûa daân toäc 25/.Ñôn vò chieán ñaáu trong hoaøn caûnh khaéc nghieät.Ñeà taøi: Vieát veà queâ höông ñaát nöôùc ñau thöông quaät khôûi trong chieán tranh choáng Phaùp 24/. vuøng ñaát bò giaëc chieám ñoùng vaø giaøy xeùo) . Hoaøng Caàm tröïc tieáp nghe tin giaëc Phaùp ñaùnh phaù queâ höông mình (naèm beân bôø soâng Ñuoáng.XX: trích töø taäp “truyeän taây baéc” . nhöõng kyû nieäm chieán ñaáu haøo huøng ñaõ trôû thaønh nguoàn caûm höùng ñeå ngöôøi vieát taùc phaåm “Taây Tieán” sau khi rôøi xa quaân ñoäi veà Phuø Löu Chanh 20/.HCST “Beân Kia Soâng Ñuoáng” – Hoaøng Caàm . vôùi maõnh ñaát maø cha oâng ñaõ boài ñaép neân nhöõng giaù trò vaên hoùa laøm ñeïp cho ñôøi laøm ñeïp cho ñaát nöôùc. veû ñeïp coå truyeàn. xoùt xa cuûa nhaø thô khi noùi ñeán nhöõng giaù trò vaên hoùa.CÑ “Beân Kia Soâng Ñuoáng” – Hoaøng Caàm “Beân Kia Soâng Ñuoáng”.HCST noùi treân giuùp ta hieåu saâu hôn veà nieàm töï haøo.HCST: 1 ñeâm thaùng 4 naêm 1948.Quang Duõng töøng laø ñaïi ñoäi tröôûng cuûa ñoaøn quaân Taây Tieán. tieâu hao sinh löïc ñòch . 26/.HCST: Baøi thô ñöôïc saùng taùc trong thôøi kyø khaùng chieán choáng Phaùp aùc lieät (1948 – 1955) nguoàn caûm höùng ñöôïc nung naáu aáp uû hôn 7 naêm neân hình aûnh trong thô coù chieàu saâu tö töôûng + 12 caâu ñaàu vieát 1948 + 9 caâu keá vieát 1949 + Phaàn coøn laïi vieát sau chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû . nieàm töï haøo veà ñaát nöôùc haøo huøng . thôøi kyø choáng Phaùp (1946 – 1948). khi ñang coâng taùc ôû Vieät Baéc.6 - . oâng raát xuùc ñoäng vaø ngay ñeâm aáy vieát taùc phaåm “Beân Kia Soâng Ñuoáng”.HCST: 1952 sau 8 thaùng cuøng soáng vaø chieán ñaáu vôùi boä ñoäi. Ñoàng thôøi theå hieän taám loøng yeâu nöôùc & caâm thuø giaëc cuûa Hoaøng Caàm 23/. beänh soát reùt hoaønh haønh döõ doäi.CHST. HCST “Vôï Choàng A Phuû” – Toâ Hoaøi . Ñeà Taøi “Ñaát Nöôùc” – Nguyeãn Ñình Thi . 22/. Hình aûnh con ngöôøi Taây Baéc ñau thöông quaät khôûi ñaõ trôû thaønh caûm höùng cho oâng vieát veà Taây Baéc trong ñoù coù “Vôï Choàng A Phuû”. sinh hoaït bình yeân vaø nhöõng con ngöôøi thaân yeâu treân queâ höông Kinh Baéc bò giaøy xeùo taøn phaù vaø ñoïa ñaøy. vôùi chaân dung ngöôøi lính quyeát töû cho toå quoác quyeát sinh 21/. HCST. voâ cuøng thieáu thoán veà vaät chaát.CHST: Baét nguoàn töø loøng yeâu queâ höông ñaát nöôùc. vôùi nhaân daân vôùi caùc daân toäc ít ngöôøi mieàn nuùi. theå hieän tình caûm gaén boù thieát tha vôùi queâ höông ñaát nöôùc.CÑ “Vôï Choàng A Phuû” – Toâ Hoaøi Trang .XX.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 . Tuy vaäy hoï vaãn phôi phôùi tinh thaàn laõng maïn anh huøng .CÑ “Taây Tieán” – Quang Duõng Baøi thô taùi hieän 1 thôøi kyø lòch söû troïng ñaïi cuûa daân toäc.CÑ “Ñaát Nöôùc” – Nguyeãn Ñình Thi Baèng nhöõng vaàn thô giaøu chaát suy töôûng taùc giaû boäc loä caûm nghó cuûa mình veà hình aûnh ñaát nöôùc trong quùa khöù hieän taïi vaø töông lai. xöù Kinh Baéc – moät vuøng ñaát truø phuù vaø coù truyeàn thoáng vaên hoùa laâu ñôøi). (“Beân nay” laø ñaát töï do. noãi ñau ñôùn.

CÑ “Vôï Nhaët” – Kim Laân “Vôï Nhaët” toá caùo xaõ hoäi thöïc daân nöûa phong kieán ñaõ ñaåy con ngöôøi vaøo naïn ñoùi khuûng khieáp 1945 khieán cho giaù trò con ngöôøi trôû neân reû maïc. 31/. tin töôûng csoáng.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 Töø cuoäc soáng tuoåi nhuïc cuûa Mò vaø A Phuû trong gia ñình Thoáng Lyù Paù Tra.Nhaän xeùt tình huoáng: Ñaây laø tình huoáng ñoäc ñaùo. nhöng thaám ñaãm tình ngöôøi coù taùc duïng theå hieän tö töôûng vaø chuû ñeà taùc phaåm + Toá caùo toäi aùc boïn thöïc daân. eùo le.Tình huoáng ñoäc ñaùo: Traøng – 1 thanh nieân ngheøo ôû xoùm nguï cö.GT ngheä thuaät: + Khaéc hoïa dieãn bieán taâm lyù nhaân vaät chính xaùc + Taû caûnh laøm noåi baät phong tuïc taïp quaùn vui chôi ngaøy teát cuûa daân toäc Hermoâng ñeå taùc ñoäng ngoaïi caûnh laøm thay ñoåi nhöõng dieãn bieán noäi taâm nhaân vaät + Daãn truyeän giôùi thieäu nhaân vaät töï nhieân. thaáp keùm.Nhaän Xeùt Ngaén Goïn Tình Huoáng Ñoäc Ñaùo Trong “Vôï Nhaët” – KL . Ñoàng thôøi ca ngôïi nhöõng phaåm chaát toát ñeïp cuûa nhöõng ngöôøi lao ñoäng ngheøo duø trong hoaøn caûnh ñoù hoï vaãn bieát cöu mang ñuøm boïc laãn nhau. haáp daãn .GT hieän thöïc: Trang .HCST “Vôï Nhaët” – Kim Laân Truyeän ngaén “Vôï Nhaët” coù tieàn thaân laø tieåu thuyeát Xoùm nguï cö. Sau khi hoøa bình laäp laïi (1954) Kim Laân döïa vaøo moät phaàn coát truyeän cuõ vaø vieát truyeän ngaén naøy 29/.GT “Vôï Nhaët” – Kim Laân .GT ngheä thuaät: + Saùng taïo tình huoáng ñoäc ñaùo haáp daãn taïo söùc loâi cuoáng + Xaây döïng nhaân vaät >< noäi taâm tính caùch + Ngoân ngöõ giaûn dò gaàn guõi lôøi aên tieáng noùi cuûa ngöôøi noâng daân + Coát truyeän ñôn giaûn coù söùc khaùi quaùt cao . 30/. thoâ keäch nhaët ñöôïc vôï moät caùch deã daøng trong naïn ñoùi 1945 . khao khaùt haïnh phuùc gia ñình.7 - . bi thaûm.GT nhaân ñaïo + Söï caûm thoâng saâu saéc cuûa taùc gæa ñoái vôùi söï baát haïnh cuûa ngöôøi daân lao ñoäng mieàn nuùi + Ca ngôïi nhöõng phaåm chaát toát ñeïp cuûa caùc dtoäc ít nguôøi mieàn nuùi trong quùa trình ñaáu tranh töï phaùt giaønh quyeàn soáng 28/.GT hieän thöïc: + Phaûn aùnh cuoäc soáng tuoåi nhuïc cuûa caùc daân toäc ít ngöôøi mieàn nuùi döôùi cheá ñoä thöïc daân phong kieán . hy voïng ôû töông lai seõ ñc ñoåi ñôøi vaø höôùng veà caùch maïng. hoï vuøng leân giaønh laáy quyeàn soáng baèng söùc quaät khôûi cuûa chính mình 27/. phong kieán ñaåy nhaân daân ta vaøo naïn ñoùi khuûng khieáp khieán soá phaän con ngöôøi reû maïc nhö rôm raùc nôi ñaàu ñöôøng xoù chôï + Laøm baät leân nhöõng phaåm chaát toát ñeïp ngöôøi daân xoùm nguï cö saün saøng cöu mang giuùp ñôõ laãn nhau trong hoaøn caûnh khoù khaên.Giaù trò “Vôï Choàng A Phuû” – Toâ Hoaøi . Toâ Hoaøi muoán toá caùo toäi aùc boïn thöïc daân phong kieán mieàn nuùi ñaõ ñaøy ñoïa soá phaän con ngöôøi ñoàng thôøi ca ngôïi caùc daân toäc ít ngöôøi mieàn nuùi trong quùa trình ñaáu tranh giaønh quyeàn soáng ñaõ traõi qua bao tuoåi nhuïc ñaéng cay. Taùc phaåm ñöôïc vieát ngay sau khi Caùch Maïng Thaùng Taùm thaønh coâng nhöng coøn dang dôû vaø maát baûn thaûo.

ñaát ñaõ hoùa taâm hoàn” (Tieáng haùt con taøu – Cheá LanVieân) Chæ hai doøng thô maø giaøu chaát nhaïc.Baøi thô ñöôïc saùng taùc 1960 khi chöa coù ñöôøng taøu leân Taây Baéc. boãng Phaûi ra ñi. Ñeán vôùi ñaát nöôùc ñeán vôùi nhaân daân cuõng chính laø ñeán vôùi ngoïn nguoàn caûm höùng saùng taùc.Anh/ Chò Hieåu Theá Naøo Veà 2 Caâu Thô Sau “Khi ta ôû chæ laø nôi ñaát ôû Khi ta ñi. luùc aáy ñaát chæ laø vuøng khoâng gian cö truù “nôi ñaát ôû”.HCST: trích töø taäp “ aùnh saùng vaø phuø sa” baøi thô ñöôïc saùng taùc 1960 trong khi mieàn Baéc xaây döïng CNXH. bieán nôi ñaây thaønh ñieåm saùng cuûa no aám haïnh phuùc. cöù baát giaùc ñuùng hoaøn caûnh laø ngöôøi ta buoät mieäng ñoïc leân maø chaúng caàn bieát coäi nguoàn xuaát xöù cuûa noù töø ñaâu. Ñeán vôùi ñaát nöôùc ñeán vôùi nhaân daân cuõng chính laø ñeán vôùi ngoïn nguoàn caûm höùng saùng taùc. “Tieáng Haùt Con Taøu” laø khuùc haùt leân ñöôøng vôùi bao khaùt voïng maïnh meõ trôû veà Taây Baéc bieán nôi ñaây thaønh ñieåm saùng cuûa no aám vaø haïnh phuùc. neân hình aûnh con taøu thöïc chaát laø hình aûnh bieåu töôïng laø khaùt voïng laø öôùc mô sôùm trôû veà Taây Baéc xaây döïng cuoäc soáng môùi XHCN. Khi ñaët chaân ñeán vuøng ñaát xa laï.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 + Phaûn aùnh chính xaùc thöïc traïng ñau loøng cuûa noâng daân Vieät Nam trong naïn ñoùi 1945 hoï luoân höôùng veà caùch maïng . höôùng veà caùch maïng 32/.CHST: Nieàm töï haøo phaán khôûi tröôùc cuoäc soáng môùi thay ñoåi toát ñeïp ôû mieàn Baéc trong keá hoaïch xaây döïng CNXH 5 naêm laàn thöù nhaát 33/. “Tieáng Haùt Con Taøu” laø khuùc haùt leân ñöôøng vôùi bao khaùt voïng maïnh meõ trôû veà Taây Baéc bieán nôi ñaây thaønh ñieåm saùng cuûa no aám vaø haïnh phuùc. beân caïnh ñoù coøn nhieàu ngöôøi ngaïi khoù ngaïi ñi xa. 34/. Ñaûng vaø nhaø nöôùc keâu goïi nhaân daân keå caû taàng lôùp vaên ngheä só trôû veà Taây Baéc xaây döïng cuoäc soáng môùi. giaøu saéc thaùi bieåu caûm..Nhöõng Hình Aûnh Coù YÙ Nghóa Bieåu Töôïng “THCT” Baøi thô ñöôïc saùng taùc 1960 khi chöa coù ñöôøng taøu leân Taây Baéc. chuyeân chôû moät trieát lí nhaân sinh saâu saéc. “nôi ñaát ôû ñaát ñaõ hoùa taâm hoàn .YÙ Nghóa Nhan Ñeà “Tieáng Haùt Con Taøu” – Cheá Lan Vieân . ta ñaõ gaén boù bieát bao nhieâu nghóa tình nôi aáy..8 - . Môùi hieåu vì sao nhieàu ngöôøi bieát ñeán.. Taùc giaû ñaõ gôïi ra moät chaân lí cuoäc ñôøi ít nhieàu ta ñeàu traûi nghieäm.GT nhaân ñaïo: + Phaùt hieän nhöõng phaåm chaát toát ñeïp cuûa ngöôøi noâng daân Vieät Nam duø gôi vaøo naïn ñoùi nhöng hoï vaãn cöu mang laãn nhau + Hy voïng ñoåi ñôøi. loøng caûm thaáy nhoùi ñau “ñaát ñaõ hoùa taâm hoàn” hay taâm hoàn ta ñaõ chaát ñaày kæ nieäm aân tình.. Hai Trang . söùc naëng cuûa ñaát hay söùc naëng cuûa coõi loøng nhôù nhung da dieát. Môû ra moät khuùc nhaïc loøng du döông xao xuyeán. Roài naêm thaùng daàn troâi. Taây baéc khoâng coøn laø ñòa danh xa soâi cuûa ñaát nöôùc nöõa maø ñaõ trôû thaønh toå quoác nhaân daân vó ñaïi. Ñeå höôûng öùng phong traøo naøy moïi ngöôøi töø khaép moïi mieàn ñaát nöôùc trôû veà ñaây. CHST “Tieáng Haùt Con Taøu” – Cheá Lan Vieân . pheùp ñoái keát hôïp vôùi ngheä thuaät aån duï ôû hai doøng thô taïo neân aâm höôûng daït daøo saâu thaúm “khi ta ôû” – “khi ta ñi” . pheùp ñieäp. naèm loøng hai caâu thô aáy.HCST. khoâi phuïc haäu quaû cuûa chieán tranh.”.. ñeå ñoäng vieân coå vuõ moïi ngöôøi Cheá Lan Vieân saùng taùc neân taùc phaåm . neân hình aûnh con taøu thöïc chaát laø hình aûnh bieåu töôïng laø khaùt voïng laø öôùc mô sôùm trôû veà Taây Baéc xaây döïng cuoäc soáng môùi. 35/.

XX.XX: trích töø taäp truyeän cuøng teân . Taïi sao hình aûnh 18 pho töôïng cuûa 18 vò La Haùn ñaõ ñeán vôùi cöûa phaät maø laïi mang söï ñau khoå cuûa theá giôùi traàn tuïc. taùc giaû ñaõ keå laïi nhöõng suy nghó. luùc aáy nhaø thô coù dòp trôû laïi thaêm chuøa Taây Phöông treân nuùi Caâu Laäu tænh Haø Taây coù 1 coâng trình kieán truùc noåi tieáng laø 18 pho töôïng baèng goã cuûa 18 vò la haùn ñöôïc ñaët taïi haønh lang cuûa chuøa ñöôïc hoaøn thaønh vaøo TK XVII – XVIII vôùi nhöõng daùng veû khaùc nhau ñaõ taïo cho Huy Caän coù nhöõng suy nghó veà theá giôùi phaät giaùo vaø cuoäc soáng môùi hieän ñaïi. truyeän cuûa quùa khöù (noåi ñau ñôøi maø khoâng cöùu ñöôïc ñôøi cuûa cha oâng TK XVIII nhö Nguyeãn Du) vaø hieän taïi (xaây döïng XHCN ôû mieàn Baéc cuoäc soáng thay ñoåi toát ñeïp) . Ñeà Taøi.XX: trích töø taäp “baøi thô cuoäc ñôøi” . Höôûng öùng phong traøo naøy moïi ngöôøi trôû leân Ñieän Bieân Phuû ñeå xaây döïng: kinh teá.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 doøng thô aáy ñaõ ñöôïc taùch bieät khoûi baøi thô vaø noù ñaõ toàn taïi ñoäc laäp nhö moät thöïc theå hoaøn chænh veïn troøn.Ñeà taøi: Vieát veà cuoäc soáng môùi cuûa nhöõng con ngöôøi ôû noâng tröôøng Ñieän Bieân . Thaäy hay! Thaät y ùvò ! 36/. giaøu chaát suy töôûng “Tieáng Haùt Con Taøu” laø lôøi ñoäng vieân moïi ngöôøi keå caû taàng lôùp vaên ngheä só trôû veà Taây Baéc xaây döïng cuoäc soáng môùi baèng taát caû taám loøng bieát ôn nhaân daân. Thöïc tieãn soâi ñoäng ôû ñoù ñaõ taïo caûm höùng cho Nguyeãn Khaûi saùng taùc taäp truyeän “Muøa Laïc” trong ñoù coù taùc phaåm “Muøa Laïc” . 37/. giaøu chaát suy töôûng Huy Caän ñaõ möôïn truyeän phaät ñeå noùi truyeän ñôøi. Noù gôïi cho taùc giaû coù nhöõng suy nghó veà theá giôùi phaät giaùo cuõng nhö taâm tö. CHST “Caùc Vò La Haùn Chuøa Taây Phöông” – Huy Caän . chính xaùc. tình caûm cuûa cha oâng (caùc trí thöùc ñöông thôøi nhö Nguyeãn Du) ôû TK XVIII 39/. Ngheä Thuaät “Muøa Laïc” – Nguyeãn Khaûi . hoaøi nghi veà theá giôùi phaät giaùo. caûm xuùc cuûa mình sau chuyeán thaêm chuøa Taây Phöông. taùc giaû coù nhöõng thaéc maéc.HCST: Naêm 1960 khi mieàn Baéc xaây döïng CNXH cuoäc soáng thay ñoåi toát ñeïp. HCST.CHST: Nieàm caûm thoâng vôùi nhöõng beá taéc cuûa cha oâng ôû TK XVIII nhö Nguyeãn Du. voán ngoân ngöõ saéc saûo. xaõ hoäi bieán Ñieän Bieân thaønh ñieåm saùng cuûa no aám. caûm thoâng vôùi nhöõng beá taéc cuûa cha oâng (trí thöùc ôû TK XVIII nhö Nguyeãn Du) vaø töï haøo tröôùc cuoäc môùi hieän taïi (coâng cuoäc xaây döïng XHCN ôû mieàn Baéc cuoäc soáng thay ñoåi toát ñeïp) 40/. vaø nieàm töï haøo tröôùc cuoäc môùi hieän taïi 38/. oâng möôïn truyeän phaät ñeå noùi truyeän ñôøi.CÑ “Caùc Vò La Haùn Chuøa Taây Phöông” – Huy Caän Baèng nhöõng vaàn thô giaøu hình aûnh .Ngheä thuaät + Xaây döïng nhaân vaät: khai thaùc noäi taâm nhaân vaät trung thöïc. HCST.XX.Caûm Nhaän Veà Ñoaïn Thô Sau Trong TP “THCT” – CLV “Caùc vò La Haùn chuøa Taây Phöông Toâi ñeán thaêm veà loøng vaán vöông Haù chaúng phaûi ñaây laø xöù phaät Maø sao ai naáy maët ñau thöông” -> Ñoaïn thô vôùi hình thöùc caâu traàn thuaät.CÑ “Tieáng Haùt Con Taøu” – Cheá Lan Vieân Baèng nhöõng hình aûnh ñoäc ñaùo giaøu caûm xuùc. linh hoaït Trang .9 - .HCST: Sau chuyeán ñi thöïc teá 1958 höôûng öùng lôøi keâu goïi cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc moïi ngöôøi trôû veà Taây Baéc xaây döïng cuoäc soáng môùi. vaên hoùa.

Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 + Taû caûnh: coù söï ñan xen giöõa ñoäng vaø tónh laøm noåi baät söï thay ñoåi.) .YÙ Nghóa Nhan Ñeà “Muøa Laïc” – Nguyeãn Khaûi “Muøa Laïc” laø muøa thu hoaïch laïc treân noâng tröôøng Ñieän Bieân. Nguyeãn Khaûi muoán theå hieän 1 quan nieäm soáng chæ coù csoáng môùi XHCN môùi thöïc söï ñem laïi haïnh phuùc cho con ngöôøi – (Con ngöôøi duø baát haïnh ñeán ñaâu hoï cuõng tìm thaáy haïnh phuùc.Thô oâng noùi chuyeän chính trò baèng lôøi leõ. ML noù coøn coù nghóa khaùc ñoù laø nieàm haïnh phuùc cuûa mình khi con ngöôøi thaät söï tìm thaáy ñöôïc treân noâng tröôøng Ñieän Bieân trong nhöõng ngaøy ñaàu xaây döïng XHCN ôû mieàn Baéc. . 43/. neâm caûm höùng saùc taùc ñeàu ñöôïc khôi nguoàn töø nhöõng söï kieän chính trò (Muøa xuaân 1968. Vieät Baéc. moät chieán só caùch maïng. nhaø chính trò.Taïi Sao Noùi Thô TOÁ HÖÕU Laø Thô Tröõ Tình Chính Trò . ca ngôïi chuû nghóa anh huøng cuûa nhaân daân 2 mieàn .Phong Caùch Ngheä Thuaät TOÁ HÖÕU Trang .10 - .CÑ “Muøa Laïc” – Nguyeãn Khaûi Töø söï ñi leân cuûa noâng tröôøng Ñieän Bieân. ca ngôïi hình aûnh cuoäc khaùng chieán tröôøng kì. söï ñi leân cuûa vuøng ñaát Ñieän Bieân + Truyeän mang maøu saéc trieát lyù vaø giaù trò nhaân ñaïo (beân trong cuûa moät con ngöôøi soáng lieàu lónh baát caàn ñôøi laø moät nieàm khao khaùt haïnh phuùc gia ñình) 41/. “Muøa Laïc” trong taùc phaåm chính laø söï haêng haùi lao ñoäng cuûa nhöõng con ngöôøi ôû noâng tröôøng Ñieän Bieân. naéng chieàu löng nöông” “Nhôù ngöôøi meï naéng chaùy löng Ñòu con leân raãy. 45/.1962 – 1971 taäp Ra Traän. tình anh em.Nguyeãn Khaûi khaúng ñònh chæ coù cuoäc soáng môùi XHCN vôùi nhöõng con ngöôøi môùi quan taâm chaêm soùc laãn nhau thì giuùp ñöôïc nhöõng ngöôøi baát haïnh tìm thaáy haïnh phuùc cuûa mình .1955 – 1961 taäp Gioù Loäng -> nieàm vui phôi phôùi tröôùc csoáng môùi no aám . yeâu thöông. muøa laïc cuõng laø muøa vui muøa haïnh phuùc.1937 – 1946 taäp Töø Aáy -> tieáng haùt say meâ lyù töôûng cuûa thanh nieân saün saøng vì lyù töôûng vôùi tinh thaàn laïc quan. söï ñoåi ñôøi cuûa Ñaøo. giuùp ñôõ cuûa moïi ngöôøi trong moâi tröôøng môùi XHCN 42/. khi hoï ñöôïc yeâu thöông. beû töøng baép ngoâ” Vì theá maø TH dieãn ñaït chuyeän chính trò ngoït ngaøo gaàn guõi vôùi nhaân daân 46/. xieàng xích. gioïng ñieäu ngoït ngaøo cuûa tình meï con.Taùc giaû theå hieän quan nieäm soáng. giaûi phoùng . giuùp ñôõ cuûa moïi ngöôøi trong moâi tröôøng môùi XHCN) 44/.Quaù Trình ST Cuûa TOÁ HÖÕU Töø 1937 – 1978 Trôû Veà Sau .Baûn thaân oâng laø nhaø thô. ñöôïc quan taâm. con ngöôøi duø ôû baát cöù hoaøn caûnh naøo cuõng tìm thaáy haïnh phuùc khi hoï ñöôïc söï quan taâm. tình yeâu löùa ñoâi “Nhôù gì nhö nhôù ngöôøi yeâu Traêng leân ñaàu nuùi. 1972 – 1977 Maùu & Hoa -> caû nöôùc choáng Mó.1978 trôû veà sau 1 Tieáng Ñaøn. .1947 – 1954 taäp Vieät Baéc -> phaûn aùnh hình aûnh cuoäc khaùng chieán vôùi nhöõng con ngöôøi khaùng chieán . Töø Aáy coù 3 phaàn: maùu löûa.Quan Ñieåm Cuûa Nguyeãn Khaûi Trong Muøa Laïc .

phoái aâm ñieäu nhòp nhaøng. linh hoaït . song thaát luïc baùt. phong phuù veà vaàn. . röøng coï .HCST “Kính Göûi Cuï Nguyeãn Du” – Toá Höõu Thaùng 10 & 11 naêm 1965 giöõa luùc caû nöôùc böôùc vaøo giai ñoaïn choáng Mó aùc lieät nhaát.Thô Toá Höõu ñaäm ñaø tính daân toäc + Theå thô luïc baùt + Vaän duïng voán ca dao. Meï laø nhaø nho thuoäc nhieàu ca dao daân ca ñaõ aûnh höôûng ñeán taâm hoàn thi só.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 .Hình aûnh trong thô gaàn guõi vôùi ñôøi soáng vaø chieán ñaáu cuûa nhaân daân nhö: aùo chaøm. . coù lyù töôûng.CÑ “Vieät Baéc” – Toá Höõu Baøi thô vôùi aâm höôûng ngoït ngaøo cuûa voán ca dao daân ca ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc. sôùm giaùc ngoä caùch maïng .Queâ höông Thöøa Thieân Hueá giaøu truyeàn thoáng.Taïi Sao Noùi Thô TH Ñaäm Ñaø Tính Daân Toäc . ñuùng vaøo dòp nhaân daân ñòa phöông toå chöùc long troïng 200 naêm ngaøy sinh ñaïi thi haøo daân toäc.Nhöõng Yeáu Toá Goùp Phaàn Hình Thaønh Taøi Naêng TOÁ HÖÕU . Trong buoåi chia tay löu luyeán bòn ròn ñaõ taïo caûm xuùc cho Toá Höõu saùng taùc “Vieät Baéc”. . Baøi thô taùi hieän moät giai ñoaïn gian khoå veû vang cuûa cm ôû chieán khu “Vieät Baéc”. 1 giai ñoaïn môùi cuûa cm ñöôïc môû ra.Thô Toá Höõu laø thô laõng maïn chuû nghóa gaén lieàn vôùi khuynh höôùng söû thi . söû duïng voán ca dao daân ca phong phuù vaø quen thuoäc vôùi nhaân daân . Toá Höõu ñaõ ghi nhaän ñoäc ñaùo nhöõng kyû nieäm ôû chieán khu Vieät Baéc. khi qua huyeän Nghi Xuaân queâ höông cuûa ñaïi thi haøo Nguyeãn Du.Thôøi soáng Maët traän Ñoâng Döông phaùt trieån maïnh ôû Hueá -> nhaïy caûm 48/. trang nghieâm coå kín thô moäng aûnh höôûng ñeán hoàn thô cuûa Toá Höõu . mieàn Baéc ñöôïc giaûi phoùng. . taâm hoàn daân toäc. töø ñoù ca ngôïi cuoäc khaùng chieán anh huøng vôùi nhöõng con ngöôøi anh huøng 51/.Thô Toá Höõu laø thô tröõ tình chính trò neân lyù töôûng coäng saûn vaø nhöõng vaán ñeà chính trò laø caûm höùng saùng taùc . pheùp chuyeån nghóa gaàn guõi vôùi nhaân daân. . thô Toá Höõu mang aâm höôûng ca dao .Baûn thaân oâng laø moät ngöôøi yeâu thô.) coù söï saùng taïo. 1 trang söû môùi cuûa ñaát nöôùc. 47/. Thaùng 10/ 1954 caùn boä caùch maïng cô quan trung öông cuûa Ñaûng rôøi chieán khu Vieät Baéc trôû veà Haø Noäi. söû duïng töø laùy mang caûm xuùc daân toäc. .HCST “Vieät Baéc” – Toá Höõu Thaùng 5/ 1954 sau chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû.TH söû duïng nhuaàn nhuyeãn caùc theå thô truyeàn thoáng (luïc baùt. . daân ca + Hình aûnh trong thô gaàn guõi vôùi ñôøi soáng vaø chieán ñaáu cuûa nhaân daân nhö: aùo chaøm.Veà ngoân ngöõ TH söû duïng nhöõng loái so saùnh. Toá Höõu coù dòp cuøng moät soá ñoàng nghieäp ñi thöïc teá veà vuøng khu IV cuõ (vuøng tuyeán löûa noùng boûng). baûn saéc vaên hoùa daân toäc. röøng coï . coù naêng khieáu coù taâm hoàn thi só. khoâng khí trang nghieâm vaø loøng kính troïng raát möïc laø nguoàn caûm xuùc ñeå taùc giaû vieát “Kính göûi cuï Nguyeãn Du” 52/. Cha yeâu thô thích söu taàm ca dao tuïc ngöõ -> hình thaønh sôû tröôøng laøm thô cuûa Toá Höõu.Xuaát thaân töø moät gia ñình nhaø nho ngheøo.Ñaëc bieät ôû nhaïc ñieäu mang aâm höôûng thô ca Hueá.11 - . Nay ñaõ trôû thaønh nhöõng kyû nieäm saâu naëng trong loøng ngöôøi 50/.CÑ “Kính Göûi Cuï Nguyeãn Du” – Toá Höõu Trang . 49/.

Noù laø söï keát tinh cuûa ngaøn naêm ñaát nöôùc. Haø Noäi .1948 – 1958 oâng giöõ chöùc toång thö kyù Hoäi vaên ngheä Vieät Nam . Toá Höõu theå hieän loøng thoâng caûm saâu xa vaø söï kính troïng raát möïc ñoái vôùi Nguyeãn Du. Ñoàng thôøi theå hieän yù thöùc veà moái quan heä giöõa quaù khöù vaø hieän taïi.1945 cm T8 thaønh coâng oâng nhieät tình tham gia caùch maïng vaø khaùng chieán .1941 bò baét vì toäi giao du vôùi nhöõng ngöôøi hoaït ñoäng chính trò .NGUYEÃN TUAÂN  Tieåu söû . caàn cuø. Hoaëc Cao Baù Quaùt cuõng töøng khen Truyeän Kieàu ''laø tieáng noùi hieåu ñôøi”. ñoái vôùi di saûn tinh thaàn cuûa oâng cha.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 Baèng nhöõng vaàn thô luïc baùt ñaäm ñaø tính dtoäc cuøng vôùi hình thöùc laãy kieàu. ñaùng chuù yù nhaát phaûi keå ñeán yù kieán cuûa Moäng Lieân Ñöôøng chuû nhaân .OÂng caèm buùt vaøo khoaõng nhöõng naêm 1930 nhöng noåi tieáng töø naêm 1938 vôùi nhöõng taùc phaåm treân baùo Tao Ñaøn. soáng ngoâng ngheânh -> aûnh höôûng trong saùng taùc . Tieåu thuyeát thöù 7 . thoân Thöôïng Ñình. 53/. coù 1 voán kieán thöùc uyeân baùc . cao caû. 54/. Thuùy Kieàu.Quyù troïng ngheà nghieäp. taøi töû. ñoàng thôøi laø loøng traân troïng bieát ôn saâu saéc thieân taøi Nguyeãn Du.12 - .nhaø bình luaän vaên hoïc theá kæ XIX. Tröôùc Toá Höõu. ñieâu khaéc. vì theá maø noù toûa roäng trong khoâng gian vaø tröôøng toàn vôùi thôøi gian. ñaùnh giaù veà Nguyeãn Du.10/ 7/ 1910 – 28/ 7/ 1987 . ñieän aûnh.1929 tham gia cuoäc baõi khoùa phaûn ñoái giaùo vieân Phaùp noùi xaáu ngöôøi Vieät -> theå hieän tinh thaàn daân toäc . saùng taïo Trang . quùa trình lao ñoäng ngheä thuaät nghieâm tuùc. Caùc yù kieán ñeàu thoáng nhaát trong söï ñaùnh giaù raát cao veà Truyeän Kieàu vaø taøi naêng cuûa ñaïi thi haøo daân toäc Nguyeãn Du.Xuaát thaân trong 1 gia ñình nho giaùo khi Haùn hoïc ñaõ taøn -> baát maõn cuoäc ñôøi. am hieåu nhieàu moân ngheä thuaät: hoäi hoïa.Laø 1 trí thöùc giaøu loøng yeâu nöôùc (yù thöùc tinh thaàn daân toäc. khi oâng cho raèng Nguyeãn Du laø ngöôøi ''coù con maét nhìn xuyeân saùu coõi. töùc laø caùi vöøa gaàn guõi vöøa thieâng lieâng. Tieáng thô nguyeãn Du laø tieáng thô ''ñoäng ñaát trôøi'' nghóa laø coù söùc maïnh lay ñoäng loøng ngöôøi vaø thaáu caû trôøi ñaát. nuoâi döôõng tieáng meï ñeû – chöõ noâm) .Anh/ Chò Hieåu Theá Naøo Veà Noäi Dung Ñoaïn Thô Sau “Tieáng thô ai ñoäng ñaát trôøi Nghe nhö non nöôùc voïng lôøi ngaøn thu Nghìn naêm sau nhôù Nguyeãn Du Tieáng thöông nhö tieáng meï ru nhöõng ngaøy” Ñaây laø söï toân vinh raát cao.Caù tính ñoäc ñaùo.Sau ñoù oâng bò baét vì toäi “xeâ dòch” qua bieân giôùi khoâng giaáy pheùp .Laø ngöôøi raát möïc taøi hoa. loái soáng phoùng tuùng . Quaû laø söï khaúng ñònh maïnh meõ veà giaù trò cuûa thieân taøi Nguyeãn Du. phöôøng Nhaân Chính.1996 ñc nhaø nöôùc Vieät Nam truy taëng giaûi thöôûng HCM veà vaên hoïc ngheä thuaät  Con ngöôøi . Tieáng thô Nguyeãn Du nhaäp vôùi loøng meï. coù taám loøng nghó suoát nghìn ñôøi''. quaän Thanh Xuaân.QQ: xaõ Nhaân Muïc. thaäm chí chöa tuøng coù.

CÑ “Röøng Xaø Nu” – Nguyeãn Trung Thaønh Töø noåi ñau rieâng cuûa caù nhaân Tnuù.HCST “Ngöôøi Laùi Ñoø Soâng Ñaø” – Nguyeãn Tuaân Sau chieán ñi thöïc teá naêm 1958. tinh thaàn quaät khôûi vaø söùc soáng maõnh lieät cuûa daân laøng Xoâman noùi rieâng vaø nhaân daân Taây Nguyeân noùi chung. Tnuù taän maét chöùng kieán vôï con mình cheát nhöng koâng cöùu ñöôïc hoï maø anh coøn bò troùi.Toùm Taét “Röøng Xaø Nu” – Nguyeãn Trung Thaønh Truyeän baét ñaàu baèng hình aûnh RXN trong nhöïng naêm khaùng chieán “caû RXN haøng vaïn caây khoâng caây naøo laø khoâng bò thöông” cöù theá 2. Thöïc tieãn csoáng soâi ñoäng ôû vuøng cao cuøng veû ñeïp uy nghieâm huøng vó cuûa thieân nhieân Taây Baéc ñaõ taïo caûm höùng ñeå Nguyeãn Tuaân vieát “Tuøy buùt soâng Ñaø” trong ñoù coù taùc phaåm “Ngöôøi Laùi Ñoø Soâng Ñaø” 56/. luùc aáy nhaø vaên chuaån bò in taïp chí vaên ngheä quaân giaûi phoùng mieàn trung. nuùi nöôùc naøy coøn”.Vaên cuûa oâng vöøa trang nghieâm coå kính. döïng caûnh (thieân nhieân: huøng vó.YÙ Nghóa Bieåu Töôïng Caây Xaø Nu . theá laø noåi baát haïnh laïi ñeán vôùi Tnuù. vöøa treû trung hieän ñaïi 55/. döõ doäi. oâng ñaët nieàm tin vaøo Ñaûng vaø caùch maïng “caùn boä laø Ñaûng.CÑ “Ngöôøi Laùi Ñoø Soâng Ñaø” – Nguyeãn Tuaân “Ngöôøi Laùi Ñoø Soâng Ñaø” ca ngôïi veû ñeïp tröõ tình huøng vó cuûa thieân nhieân Taây Baéc. vaø noåi ñau chung cuûa daân laøng Xoâman. hoaønh traùng.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000  Phong Caùch Ngheä Thuaät . Trong khoâng khí “Hòch töôùng só” ñaùnh Mó höøng höïc traùng ca NTT cho ra ñôøi “Röøng Xaø Nu” 58/. ngöôøi tröôùc ngaõ ngöôøi sa noái tieáp Trang . thanh nieân xung phong coâng nhaân caàu ñöôøng vaø ñoàng Taây Baéc. chuùng ra söùc ñaøn aùp daõ man. cuï Meát. con ngöôøi: taøi hoa.Caây Xaø Nu chòu söï tra taán taøn phaù cuûa bom ñaïn Mó cuõng nhö daân laøng Xoâman chòu söï tra taán daõ man cuûa boïn thaèng Duïc . Ñaûng coøn.PCNT Nguyeãn Tuaân raát ñoäc ñaùo vaø saâu saéc . khinh baïc)-> khai thaùc ôû khía caïnh thaåm mó . 3 naêm nay RXN öôõn taám ngöïc lôùn cuûa mình ra che chôû cho daân laøng Ñöùng ñaàu laøng Xoâman laø cuï Meát – 1 giaø laøng coù traùch nhieäm. Dít ñöùng nhìn ra xa. ñoát chaùy 10 ñaàu ngoùn tay anh. ñoàng thôøi ca ngôïi chuû nghóa anh huøng. ñaët caâu.13 - . Nguyeãn Tuaân coù dòp cuøng soáng vôùi boä ñoäi. bieän phaùp tu töø. 60/. con ngöôøi Taây Baéc taøi hoa anh duõng. Mang thuø nhaø nôï nöôùc ngay ñeâm aáy Tnuù cuøng daân laøng noåi daäy Truyeän keát thuùc baøng hình aûnh Tnuù. Traän möa caây saét cuûa boïn Mó ñaõ cöôùp ñi sinh maïng cuûa meï con Mai. ñeán huùt taàm maét cuõng khoâng nhìn thaáy gì khaùc ngoaøi RXN noái tieáp chaïy ñeán chaân trôøi 59/. Tnuù tuy coù 1 tuoåi thô bi ñaùt – moà coi soáng trong söï ñuøm boïc cuûa daân laøng Xoâman nhöng töø nhoû ñaõ raát gan daï cuøng Mai nuoâi daáu caùn boä. coù uy tính. hi sinh thaàm laëng lôùn lao trong chieán ñaáu cuõng nhö trong lao ñoäng 57/.Söï uyeân baùc taøi hoa chöùa ñöïng trong thaùi ñoä “ngoâng” cuûa oâng qua caùch söû duïng töø ngöõ.Caây Xaø Nu coù söùc soáng maõnh lieät nhö daân laøng Xoâman khoâng chòu khuaát phuïc tröôùc keû thuø. nhaø vaên toá caùo toäi aùc cuûa boïn Mó nguïy. khi boïn Mó hay tin daân laøng Xoâman maøy giaùo chuaån bò khaùng chieán. Truyeän xoay quanh ngöôøi anh huøng Tnuù trôû veà laøng sau 3 naêm ñi löïc löôïng.HCST “Röøng Xaø Nu” – Nguyeãn Trung Thaønh Muøa heø naêm 1965 khi Mó ñoå boä vaøo mieàn nam.

. . Neâu Nhöõng Yeáu Toá Hình Thaønh Taøi Naêng Cuûa Gorki.Töø Nhöõng Hieåu Bieát Veà Cuoäc Ñôøi Söï Nghieäp .HCST. khuaân vaùc.HCST: Vieát vaøo ñaàu thôøi kyø cuoäc chieán tranh phaù hoaïi cuûa Mó ra mieàn Baéc laàn nhaát. Caây Xaø Nu duø ñöôïc mieâu taû ôû goùc ñoä naøo noù cuõng gôïi cho ngöôøi ñoïc lieân töôûng veà cuoäc soáng veà phaåm chaát con ngöôøi XoâMan noùi rieâng vaø nhaân daân Taây Nguyeân noùi chung 61/.Tuoåi thô ñaày haõi huøng.CÑ “Maûnh Traêng Cuoái Röøng” – Nguyeãn Minh Chaâu Töø caâu truyeän tình laõng maïn trong saùng cuûa Nguyeät vaø Laõm taùc giaû ñeà cao veû ñeïp taâm hoàn cuûa tuoåi treû Vieät Nam anh huøng trong chieán tranh thuûy chung trong tình yeâu. Trong thôøi gian laøm phuï beáp ñöôïc tieáp xuùc vôùi ngöôøi phuï beáp giaø Trang .14 - . taêng theâm giaù trò cuûa buùt phaùp tröõ tình laõng maïn. .Nhöõng taùc phaåm coù lieân quan: boä 3 töï truyeän (thôøi thô aáu.Töï kieám soáng. Nguyeät laø traêng laøm roõ veû ñeïp trong phaåm chaát cuûa Nguyeät. . moà coâi cha maát meï töø nhoû soáng vôùi oâng baø ngoaïi + Baø ngoaïi laø ngöôøi nhaân haäu coù voán kieán thöùc veà vaên hoïc nhaân gian ñaõ goùp phaàn hình thaønh tö töôûng nhaân ñaïo.MAÊCXIM GORKI : Vì Sao Nhaø Vaên Laáy Buùt Danh Laø Gorki?.Nguyeãn Minh Chaâu Vaàng traêng non ñaàu thaùng trong röøng Saên Leû nhöõng naêm khaùng chieán choáng Myõ.Gorki coù nghóa laø ñaéng cay tuûi nhuïc. vöøa töï hoïc vaø vöôn leân baèng nghò löïc cuûa mình .Boái caûnh: Caâu truyeän tình xaûy ra trong vuøng tuyeán löûa aùc lieät nhaát phía taây Tröôøng Sôn 62/. phuï beáp. taàng lôùp thanh nieân Haø Noäi töï nguyeän hieán daâng tuoåi treû ñeán vôùi vuøng tuyeán löûa vôùi söï nhieät tình vaø ñam meâ. Gorki Coù Nghóa Laø Gì? . Noù soi roäi cho tình yeâu laõng maïn cuûa Nguyeät vaø Laõm “Maûnh Traêng Cuoái Röøng” cuøng teân vôùi nhaân vaät trung taâm Nguyeät.Ñeà taøi: Vieát veà tình yeâu trong saùng cao thöôïng cuûa tuoåi treû Vieät Nam trong thôøi khaùng chieán choáng Mó . Ñeà Taøi. caùc tröôøng ñaïi hoïc cuûa toâi 1923) 65/. höôùng tôùi caùch maïng. kieám soáng 1916. döõ ñoøn nhöng ñaõ daïy cho Gorki bieát ñoïc bieát vieát vaø sôùm nhaän ra gai goác cuûa cuoäc ñôøi + Töï kieám soáng baèng nhieàu ngheà nhö: ñi ôû.Caây Xaø Nu ham aùnh saùng vaø khí trôøi cuõng nhö daân laøng Xoâman yeâu cuoäc soáng töï do. Boái Caûnh “Maûnh Traêng Cuoái Röøng” – Nguyeãn Minh Chaâu . nhaø vaên laáy buùt danh laø Gorki nhaèm ghi laïi nhôù laïi tuoåi thô haõi huøng cuûa mình + 3 tuoåi moà coâi cha 10 tuoåi maát meï + Soáng vôùi oâng baø ngoaïi . khôi daäy sôû tröôøng yeâu thích vaên hoïc nhaân gian cuûa Gorki + OÂng ngoaïi laø ngöôøi keo kieät. giai ñoaïn caû nöôùc choáng Mó aùc lieät. luùc aån luùc hieän xuyeân suoát trong ñoaïn trích laøm toâ ñaäm theâm chaát thô moäng tröõ tình cuûa truyeän.YÙ Nghóa Nhan Ñeà “Maûnh Traêng Cuoái Röøng” .Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 . VAÊN HOÏC NÖÔÙC NGOAØI 64/. bôùi raùc. 63/. Söï kieän vònh Baéc boä (1964) môû ra 1 giai ñoaïn môùi cuûa lòch söû Vieät Nam.

” YÙ nghóa aáy ñöôïc toaùt leân trong hoaøn caûnh ñoùi keùm kia noù nhö moät ñieàu öôùc laõng maïn bay boång. yeâu thieân nhieân ñaát nöôùc. con ngöôøi ñoùi khoå boû vuøng Oren tha phöông caàu thöïc trong ñaùm ngöôøi ñi ñoù coù 1 saûn phuï gaàn ñeán kì sinh ñeû. 69/. say meâ ngheä thuaät . caùc tröôøng ñaïi hoïc cuûa toâi 1923). ñaët nieàm tin vaøo con ngöôøi cuøng vôùi nghò löïc baûn thaân vöôn leân trôû thaønh nhaø vaên noåi tieáng. Tröôùc söï ñau ñôùn vaät vaõ vaø loøng nhaân aùi. ra ñi vôùi tinh thaàn laïc quan. 68/.Laø ngöôøi ñaët nieàm tin tuyeät ñoái vaøo con ngöôøi. nghò löïc kieân cöôøng. töï hoïc ñaõ taïo cô hoäi cho oâng tieáp xuùc vôùi nhieàu thaønh phaàn trong xaõ hoäi -> hình thaønh voán soáng phong phuù.Laø nhaø vaên coù kieán thöùc uyeân baùc trong nhieàu lónh vöïc: vaên hoïc.Ñöôïc LeâNin xem laø “ngöôøi ñaïi dieän vó ñaïi nhaát cuûa ngheä thuaät voâ saûn” . quyù troïng khoa hoïc. nhaân vaät toâi ñaõ trôû thaønh ngöôøi ñôû ñeû baát ñaéc dó hoï cuøng vöôït qua tình caûnh khoán khoå. Treân ñöôøng ñi ngöôøi saûn phuï chuyeån daï. xaõ hoäi hoïc. Ngöôøi meï voâ cuøng sung söôùng. cuûa theá giôùi coù nhieàu ñoùng goùp ñoái vôùi neàn vaên hoïc Nga + Môû ñöôøng cho traøo löu vaên hoïc hieän thöïc XHCN Nga vôùi tieåu thuyeát “Ngöôøi meï” + Laø ngöôøi coù coâng xaây döïng neàn vaên hoaù vaên hoïc môùi + Laø baät thaày veà truyeän ngaén vaø chaân dung vaên hoïc + Laøø taám göông saùng ñvôùi caùc nhaø vaên treû cuûa Nga veà loøng nhaân ñaïo. ca ngôïi lao ñoäng.15 - . choàng cheát do aên nhieàu quaû Traùm röøng. muø chöõ. kieám soáng 1916. Hoï ra ñi nhöng luoân hoài töôûng hoái tieác veà queâ höông. tieåu thuyeát “ngöôøi meï” . kieân trì töï hoïc . neùp vaøo loøng meï maø lôùn leân maõi trong caûnh töï do. Nhöng roài ñöùa treû cuõng ra ñôøi. kòch “döôùi ñaùy” 67/-Toùm Taét “1 Con Ngöôøi Ra Ñôøi” – Gorki Naêm 1892 naêm ñoái keùm cuûa nöôùc Nga. taám göông saùng cho caùc theá heä vaên só treû 66/-Gorki Coù Nhöõng Ñoùng Goùp Nhö Theá Naøo Ñoái Vôùi Neàn Vaên Hoïc Nga Xoâ Vieát .Chi Tieát Naøo Theå Hieän Taùc gæa Ñaët Nieàm Tin Vaøo Con Ngöôøi? Khi ñöùa treû caát tieáng khoùc chaøo ñôøi chò vui söôùng chò taï ôn chuùa trôøi vaø hy voïng. mong muoán cho con: “laïi chuùa toâi. .Laø ngöôøi coi myõ hoïc laø ñaïo ñöùc cuûa töông lai . taï ôn chuùa trôøi. öôùc mô cho ñöùa con yeâu. ñam meâ ñoïc saùch. ñi maõi cho ñeán cuøng trôøi cuoái ñaát.Qua TP “MCNRÑ” Taùc Gæa Muoán Noùi J Vôùi Ngöôøi Ñoïc? Trang . thieáu thoán vaät chaát laãn tinh thaàn. thieân nhieân kieät queä. thích quaù ñi maát! Öôùc gì cöù theá naøy maø ñi. vaø coù caû nhaân vaät toâi. tích goùp nhieàu saùch chính ngöôøi phuï beáp giaø naøy ñaõ khôi daäy loøng ñam meâ ñoïc saùch cuûa Gorki + Cuoäc soáng phieâu löu vöøa töï hoïc vöøa kieám soáng töø moät ngöôøi chaân ñaát ñaõ trôû thaønh vieän só danh döï vieän haøng laâm khoa hoïc Nga. chuùa toâi! Sung söôùng quaù. höôùng ñeán töông lai. trieát hoïc. hoï ñaët nieàm tin hy voïng. noù nhö moät söùc maïnh kyø dieäu khôi daäy nieàm tin trong hoï. Caâu truyeän keát thuùc baèng caû hình aûnh haân hoan.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 Xmuröi toát buïng. . hoï keà vai nhau ñi ñeán chaân trôøi töông lai. vaø thaèng con toâi cöù theá maø lôùn leân. lòch söû hoïc .Laø nhaø vaên vó ñaïi cuûa Nga.Nhöõng taùc phaåm tieâu bieåu: boä 3 töï truyeän (thôøi thô aáu. con yeâu cuûa toâi .

Taùc phaåm khaúng ñònh tình maãu töû thieâng lieâng trong ñôøi soáng con ngöôøi 70/.Taïi Sao Noùi Loã Taán Laø Nhaø Vaên Caùch Maïng Kieåu Môùi . Naám moà. Baøng hoaøng. duøng vaên chöông thuùc ñaåy tinh thaàn yeâu nöôùc. . tin töôûng töông lai.Vaên phong: laïnh luøng. Trong thôøi gian du hoïc ôû Nhaät coù laàn oâng xem phim thaáy moät ngöôøi Trung Quoác maïnh khoeû hôùn hôû ñi xem moät ngöôøi Trung Quoác khaùc bò xöû cheùm -> oâng nhaän ra raèng chöõa beänh theå xaùc khoâng quan troïng baèng chöõa beänh tinh thaàn cho nhaân daân -> oâng laøm vaên ngheä. xa rôøi caùch maïng . oâng khaéc leân baøn 2 chöõ coù nghóa laø: “ñi nhanh leân”) . duøng vaên chöông thuùc ñaåy tinh thaàn yeâu nöôùc.Taùc phaåm: A Q chính truyeän. . kieân cöôøng. giaøu tính chieán ñaáu.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 Taùc phaåm phaûn aùnh hieän thöïc ñoùi keùm cuûa nhaân daân Nga. ñoàng thôøi ca ngôïi nhöõng phaåm chaát toát ñeïp cuûa con ngöôøi Nga nhaân haäu laïc quan. theo lôøi keå cuûa baùc caû Khang giöõa luùc Thuyeân aên baùnh bao xong vaø nghó ngôi thì quaùn ñaõ ñoâng khaùch moïi ngöôøi xoân xao hoï baøn taùn veà vieäc Trang .Taùc phaåm: A Q chính truyeän. . 71/.Toùm Taét “THUOÁC” – Loã Taán Moät buoåi saùng muøa thu ñoâi vôï choàng laõo Thuyeân gom goùp tieàn baïc ñeå ñi kieám mua chieác baùnh bao coù taåm maùu cuûa Haï Du ñeå chöõa beänh lao cho con oâng Thuyeân. . . . Naám moà. Truyeän cuõ vieát theo loái môùi.Laø 1 trí thöùc coù hoaøi baûo cao ñeïp + Muoán theo ngaønh haøng haûi ñeå môû mang kieán thöùc + Muoán theo ngaønh khai moû laøm giaøu cho toå quoác + OÂng hoïc gioûi -> ñöôïc du hoïc ôû Nhaät -> theo ngaønh y -> chöõa beänh cho ngöôøi ngheøo. bò thaày quôû maéng.Loã Taán laø buùt danh gheùp töø hoï meï (Loã Thuïy) vaø chöõ “Taán haønh” moät kyû nieäm aáu thô (hoài coøn nhoû thöôøng maõi chôi. . .Laø 1 trí thöùc coù hoaøi baûo cao ñeïp + Muoán theo ngaønh haøng haûi ñeå môû mang kieán thöùc + Muoán theo ngaønh khai moû laøm giaøu cho toå quoác + OÂng hoïc gioûi -> ñöôïc du hoïc ôû Nhaät -> theo ngaønh y -> chöõa beänh cho ngöôøi ngheøo.Quan Ñieåm Saùng Taùc: saùng taùc vaên chöông ñeå coå vuõ tinh thaàn caùch maïng cho nhaân daân Trung Quoác .LOÃ TAÁN (1881 . thöùc tónh nhaân daân trong tình traïng meâ muoâïi laïc haäu. . tónh taùo. xa rôøi caùch maïng . ñeán lôùp muoän. thöùc tónh nhaân daân trong tình traïng meâ muoâïi laïc haäu. giaøu tính chieán ñaáu. Truyeän cuõ vieát theo loái môùi.1936) .Teân thaät laø Chu Thuï Nhaân .Sôùm giaùc ngoä caùch maïng vaø choïn con ñöôøng giaûi phoùng daân toäc döôùi ngoïn côø chuû nghóa Maùc Leânin. Gaøo theùt.Quan Ñieåm Saùng Taùc: saùng taùc vaên chöông ñeå coå vuõ tinh thaàn caùch maïng cho nhaân daân Trung Quoác . Baøng hoaøng.16 - . Gaøo theùt. .Xuaát thaân trong moät gia ñình coù truyeàn thoáng vaên chöông . coù tình caûm gaén boù vôùi queâ höông. 72/.Sôùm giaùc ngoä caùch maïng vaø choïn con ñöôøng giaûi phoùng daân toäc döôùi ngoïn côø chuû nghóa Maùc Leânin .Vaên phong: laïnh luøng. tónh taùo. . Trong thôøi gian du hoïc ôû Nhaät coù laàn oâng xem phim thaáy moät ngöôøi Trung Quoác maïnh khoeû hôùn hôû ñi xem moät ngöôøi Trung Quoác khaùc bò xöû cheùm -> oâng nhaän ra raèng chöõa beänh theå xaùc khoâng quan troïng baèng chöõa beänh tinh thaàn cho nhaân daân -> oâng laøm vaên ngheä.

chöa giaùc ngoä ñöôc caùch maïng 74/. ñôn xô trang nghieâm.1925) . “Thuoác” trong taùc phaåm khoâng ñôn thuaàn laø chieác baùnh bao taåm maùu cuûa Haï Du chöõa caên beänh lao cho Thuyeân maø noù chính laø thöù döôïc lieäu chöõa caên beänh tinh thaàn cho ngöôøi daân Trung Quoác luùc baáy giôø: meâ muoäi. Keát thuùc taùc phaåm laø hình aûnh con quaï bay vuùt leân trôøi 73/. 76/. noù coù theå maát ñi khi nhaân daân Trung Quoác thöïc söï thöùc tónh. 1 beân laø nhöõng ngöôøi ngheøo cheát .Nhaân Vaät Haï Du . nhaän ra nhöõng ngöôøi cheát cheùm xuaát thaân töø nhöõng ngöôøi ngheøo. meï cuûa Thuyeân vaø meï cuûa Haï Du ñi taûo moä tình côø gaëp nhau caû 2 mang trong loøng noåi ñau maát con hoï ñoàng caûm vôùi nhau hoï thaáy treân moä chöa phuû coû xanh rôøn ñaõ coù nhöõng voøng hoa traéng ñoû.17 - .Thuoác trong taùc phaåm khoâng döøng laïi vôùi vieäc chöõa beänh lao baèng chieác baùnh bao taåm maùu ngöôøi maø noù coù yù nghóa saâu xa hôn ñoù laø thöù döôïc lieäu chöõa caên beänh tinh thaàn cho nhaân daân Trung Quoác luùc baáy giôø: laïc haäu. . phong traøo caùch maïng chöa thaät söï ñi saâu saùt vaøo quaàn chuùng nhaân daân. yù thöùc ñaáu tranh cuûa nhaân daân. Haï Du cheát ñaõ laøm thöùc tónh tinh thaàn caùch maïng.Coù naêng khieáu laøm thô. meâ tính dò ñoan.Töø beù soáng vôùi oâng baø ngoaïi + Baø ngoaïi laø ngöôøi suøng baùi toân giaùo -> EÂxeânin thöøa höôûng tö töôûng toân giaùo cuûa baø ngoaïi + OÂng ngoaïi coù loái soáng phoùng tuùng -> EÂxeânin thöøa höôûng loái soáng phoùng tuùng cuûa oâng ngoaïi . chieác baùnh bao khoâng chöõa ñöôïc beänh lao cho Thuyeân vaø Thuyeân cheát Ñeán teát thanh minh taïi nghóa ñòa ñöôïc phaân chia thaønh con ñöôøng moøn. nhaø vaên muoán coù lieàu thuoác ñeå chöõa caên beänh tinh thaàn cho nhaân daân Trung Quoác .Thuoác laø döôïc lieäu duøng ñeå chöõa beänh theå chaát cho con ngöôøi.EÂxeânin (1895 . trong lôøi nhaän xeùt cuûa nhöõng ngöôøi trong quaùn traø thì haønh ñoäng laøm caùch maïng cuûa Haï Du laø 1 haønh ñoäng ñieân roà. laïc haäu. soáng vaøo cuoái TK XIX ñaàu XX .YÙ Nghóa Nhan Ñeà “THUOÁC” . laøm thô raát sôùm 9 tuoåi Trang .Haï du laø moät chieán só caùch maïng bò xöû cheùm. hoï ñaáu tranh vì quyeàn lôïi cuûa nhaân daân. Meï Haï Du nhaän ra raèng caùi cheát cuûa con mình laø oan uaát.Loã Taán . xa rôøi caùch maïng 75/.Töø Taùc Phaåm “Thuoác” – Loã Taán Muoán Noùi Gì Vôùi Ngöôøi Ñoïc Töø taùc phaåm “Thuoác” taùc giaû muoán phaûn aùnh xaõ hoäi Trung Quoác ñaàu theá kæ XX: ngöôøi daân Trung Quoác chöa giaùc ngoä ñöôïc caùch maïng.Hình Aûnh YÙ Nghóa Con Ñöôøng Moøn Trong Nghóa Ñòa . phaûn ñoäng -> Phong traøo caùch maïng chöa saâu saùt vaøo quaàn chuùng nhaân daân Trung Quoác. hoï hieåu raèng Haï Du cuõng xuaát thaân töø nhöõng ngöôøi ngheøo ñaáu tranh vì lôïi ích cuûa nhöõng ngöôøi ngheøo 77/.Con ñöôøng moøn laø bieåu töôïng cuûa söï nhaän thöùc.Xuaát thaân trong 1 gia ñình noâng daân tænh Riadan (Nga).Caùi cheát cuûa Haï Du laø lieàu thuoác chöõa caên beänh tinh thaàn cho nhaân daân Trung Quoác.Con ñöôøng moøn phaân chia ranh giôùi: 1 beân laø nhöõng ngöôøi cheát cheùm. giaùc ngoä caùch maïng. meâ tín dò ñoan.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 Haï Du ngöôøi chieán só caùch maïng bò baét vaø cheùm ñaàu vaø hoï cho raèng haønh ñoäng laøm caùch maïng cuûa Haï Du laø haønh ñoäng ñieân roà.

nhieàu lôùp” . moãi ban mai Ñöøng goïi con nhö taùm naêm veà tröôùc Ñöøng thöùc daäy nhöõng öôùc mô ñaõ maát Ñöøng gôïi chi nhöõng moäng ñeïp khoâng thaønh Ñôøi con nay ñaõ thaám noãi nhoïc nhaèn Ñaõ sôùm chòu bao ñieàu maát maùt. soát ruoät cuûa ngöôøi meï ñoái vôùi con. khoâng quay laïi laøm chi Chæ meï laø nieàm vui.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 . Xin chaøo meï cuûa con! AÙnh saùng dieäu kì vaøo luùc hoaøng hoân Xin cöù toûa treân maùi nhaø cuûa meï. aùnh saùng dieäu kì Chæ mình meï giuùp ñôøi con vöõng böôùc Con coù ñaâu be beùt röôïu cheø 79/.LUI ARAGOÂNG (1897 .Nhöõng naêm cuoái ñôøi soáng trong taâm traïng buoàn ñau tuyeät voïng . trinh baïch.Nhöõng taùc phaåm: Tröôøng ca con ngöôøi haéc aùm. ngoân ngöõ nhieàu taàng.30t maát. Con vaãn nhö xöa ñaèm thaém dòu daøng Vaãn nhö xöa chæ moät nieàm mong öôùc Sôùm thoaùt khoûi noãi buoàn ñau tróu naëng Ñeå trôû veà vôùi maùi nhaø xöa. gia ñình. hoøa cuøng tình maãu töû thieâng lieâng (taâm trang lo laéng. tình yeâu höông ñaát nöôùc. tình yeâu thieân nhieân. meï nheù. queâ höông. thanh thoaùt. con caùo caùi.1982) Trang . sau caùch maïng thaùng 10 oâng ñöùng hoaøn toaøn veà phía caùch maïng maëc duø coù nhaän thöùc coøn mô hoà .Coù tình caûm gaén boù thieát tha vôùi queâ höông laøng xoùm. Trong boùng toái chieàu hoâm xanh ngaét Meï maõi hình dung chæ moät caûnh haõi huøng Coù keû naøo vöøa ñaâm truùng tim con Giöõa quaùn röôïu oàn aøo loaïn ñaû.THÖ GÖÛI MEÏ Meï coù coøn ñoù chaêng. con boø. Voâ ích ? Vôùi caùi cuõ xöa. xin meï cöù yeân loøng Ñoù chæ laø côn naëng neà moäng mò Ñeán noãi cheát maø khoâng nhìn thaáy meï.Noäi Dung Bao Truøm “Thö Göûi Meï” – Eâxeânin Taùc phaåm theå hieän tình caûm ñoái vôùi meï. baøi ca veà con choù meï 78/. Ngöôøi ta vieát cho con raèng meï Phieàn muoän lo aâu quaù ñoãi veà con Raèng meï luoân daïo böôùc ra ñöôøng Khoaùc taám aùo choaøng xöa cuõ naùt. ñaëc bieät laø vôùi meï . tình caûm hieáu thaûo cuûa ngöôøi con ñoái vôùi meï) duø OÂng ñang soáng trong taâm traïng buoàn ñau tuyeät voïng 80/. vôùi thieân nhieân.Ñeà taøi: vieát veà tình maãu töû. Meï thaân yeâu. thö göûi meï. laøng xoùm . thöa meï Con vaãn coøn ñaây. Cuõng ñöøng daïy con nguyeän caàu.18 - .1912 leân Maxcôva soáng vaø hoaït ñoäng. Con seõ veà khi vaøo ñoä xuaân sang Maûnh vöôøn ta traéng caây caønh naûy loäc Chæ coù ñieàu. ñôøi thô ngaén vaø ñeå laïi 1 di saûn voâ giaù “Nhöõng baøi thô töôi taén.

Ngöôøi noâng daân Pari. . 81/. . meï laø chò nuoâi. Enxa ngoài tröôùc göông.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 .Nhöõng taùc phaåm: Nhöõng ngöôøi coäng saûn.Sinh ra taïi Pari (Phaùp) . lyù töôûng caùch maïng + Trong thô Aragoâng luoân coù söï haøi hoaø giöõa tình yeâu Enxa.1918) oâng bò goïi nhaäp nguõ. Ñoâi maét Enxa. .19 - .Ñeà taøi: + Tình yeâu Enxa + Tình yeâu toå quoác. .Soáng vôùi baø ngoaïi ngôõ baø ngoaïi laø meï nuoâi. chuû nghóa sieâu thöïc . ñeán khi keát thuùc ñaïi chieán oâng giaûi nguõ trong 1 taâm traïng chaùn chöôøng tuyeät voïng.ENXA NGOÀI TRUÔÙC GÖÔNG Ngay giöõa hoài bi kòch cuûa ta ñaây Moät ngaøy daøi ngoài beân taám guông soi Naøng chaûi mieát maùi toùc vaøng röïc rôõ Baøn tay naøng nhö kieân trì daäp löûa Ngay giöõa hoài bi kòch cuûa ta ñaây Moät ngaøy daøi ngoài beân taám guông soi Naøng chaûi mieát maùi toùc vaøng löïc rôõ Nhö lô ñaõng daïo khuùc ñaøn eâm aû Ngay giuõa hoâi bi kòch cuûa ta ñaây Suoát ngaøy daøi ngoài beân taám göông soi Naøng chaûi mieát maùi toùc vaøng röïc rôõ Nhö coá tình naøng giaøy voø trí nhôù Suoát ngaøy daøi ngoài beân taám göông soi Khôi buøng leân hoa löûa maõi khoâng thoâi Chaúng noùi nhö ai khi soi guông röïc röõ Nhö coá tình naøng giaøy voø trí nhôù Ngay giöõa hoài bi kòch cuûa ta daây Cuoäc ñôøi oaùi oaêm nhö taám guông soi Chieác löôïc phaân chia aùnh löûa vaøng oùng aû Laøm loùe saùng trong toâi bao trí nhôù Ngay giöõa hôõi bi kòch cuûa ta ñaây Nhö thöù naêm cöù haøng tuaàn ngoài ñoù Moät ngaøy daøi ngoøi soi vaøo trí nhôù Naøng thaáy nhoøa ñi trong taám göông soi Caùc dieãn vieân bi kòch cuûa ta ñaây Vaø ñaáy laø caùc dieãn vieân öu tuù Vaø chaúng neâu teân moïi ngöôøi ñeâu roõ Vaø voâ yù saâu xa ñaùm löûa ñeâm daøi Trang .Ko bieát boá laø ai . lyù töôûng caùch maïng + Thô cuûa oâng coù söï xoaù nhoaø ranh giôùi giöõa thô vaø vaên xuoâi. töø boû chuû nghóa Ña Ña. Anh chaøng say ñaém Enxa. noåi tieáng laø thô . tình yeâu toå quoác.1927 ñöôïc keát naïp Ñaûng coäng saûn Phaùp .9 tuoåi saùng taùc tieåu thuyeát. ñeán khi meï cheát môùi cho oâng bieát laø con .Lôùn leân oâng theo hoïc y khoa (Ñaïi chieán thöù nhaát buøng noå 1914 . chuû nghóa sieâu thöïc trôû thaønh nhaø vaên hieän thöïc XHCN .Khi Ñaïi chieán thöù 2 buøng noå 1939 oâng cuøng vôùi vôï toå chöùc maïng löôùi trí thöùc choáng Phaùt Xít ôû Pari . gia nhaäp chuû nghóa Ña Ña. söû duïng daáu caâu töï do .1928 gaëp Enxa -> tình yeâu Enxa ñaõ giuùp cho Aragoâng thoaùt khoûi taâm traïng tuyeät voïng ñeán vôùi caùch maïng.

chieác göông taâm hoàn taùi hieän hieän thöïc quaù khöù ñau thöông 85/. Anh chaøng say ñaám Enxa. moät hình töôïng ngheä thuaät ñoäc ñaùo .20 - .Hoài bi kòch: thôøi kyø ñau thöông cuûa nhaân daân Phaùp vaø nhaân daân theá giôùi ñaám chìm trong bieån löûa cuûa Phaùt Xít (1941 – 1943) . chuû nghóa sieâu thöïc trôû thaønh nhaø vaên hieän thöïc XHCN . ñeán vôùi caùch maïng töø boû chuû nghóa Ña Ña.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 Vaø maùi toùc vaøng khi naøng ñeán Vaø laúng laëng chaûi aùnh vaøng ruïc ngoài soi löûa 82/. veà nhöõng ngöôøi chieán só caùch maïng ñaõ hy sinh cho toå quoác. Ñoâi maét Enxa. lyù töôûng caùch maïng . day döùt veà thôøi cuoäc. tình yeâu toå quoác vaø lyù töôûng caùch maïng 86/.Chieác göông soi: laø chieác göông ngoân ngöõ. nhöõng ngöôøi chieán só caùch maïng hy sinh trong chieán tranh . 83/.Noäi Dung Bao Truøm “Enxa Ngoài Tröôùc Göông” Baøi thô khoâng döøng laïi vôùi vieäc ca ngôïi veû ñeïp cuûa Enxa maø quan troïng hôn taùc giaû ca ngôïi taám loøng cuûa naøng tröôùc soá phaän cuûa daân toäc.Hoa trong löûa: nhöõng ngöôøi con öu tuù.Anh/ Chò Hieåu Theá Naøo Veà Noäi Dung Ñoaïn Thô “Ngay giöõa hoài bi kòch cuûa ta ñaây Moät ngaøy daøi ngoài beân taám guông soi Naøng chaûi mieát maùi toùc vaøng röïc rôõ Baøn tay naøng nhö kieân trì daäp löûa Ngay giöõa hoài bi kòch cuûa ta ñaây” Ñoaïn thô mang nhieàu hình aûnh bieåu töôïng nhö: + Löûa: Hình aûnh bieåu töôïng cuûa chieán tranh + Hoài bi kòch: thôøi kyø ñau thöông cuûa nhaân daân Phaùp vaø nhaân daân theá giôùi ñaám chìm trong bieån löûa cuûa Phaùt Xít (1941 – 1943) Trang .Nhöõng taùc phaåm: Enxa ngoài tröôùc göông. tình yeâu toå quoác vaø lyù töôûng caùch maïng 84/. cuûa nhöõng ngöôøi chieán só caùch maïng hy sinh vì toå quoác.Taïi Sao Noùi “Enxa Ngoài Tröôùc Göông” Coù Söï Haøi Hoøa Giöõa TY Enxa Vaø TY Toå Quoác Baøi thô “Enxa Ngoài Tröôùc Göông” vieát veà thôøi kyø ñau thöông nhaát cuûa nöôùc Phaùp.Vai Troø Enxa Trong Söï Nghieäp Lui Aragoâng . trong nhöõng naêm khaùng chieán choáng Phaùt Xít (1941 .Naêm 1928 Lui Aragoâng gaëp Enxa -> tình yeâu cuûa Enxa ñaõ giuùp cho Aragoâng thoaùt khoûi taâm traïng buoàn ñau tuyeät voïng.1943) maø Enxa vaø Aragoâng laø nhöõng chieán só caùch maïng. Neân “Enxa ngoài tröôùc göông” coù söï haøi hoøa giöõa tình yeâu Enxa.Löûa: Hình aûnh bieåu töôïng cuûa chieán tranh . veà soá phaän nhaân loïai trong nhöõng naêm choáng Phaùt Xít. tình yeâu toå quoác.Nhöõng Hình Aûnh Coù YÙ Nghóa Bieåu Töôïng Trong Taùc Phaåm “Enxa Ngoài Tröôùc Göông” .Trong thô Aragoâng luoân coù söï haøi hoaø giöõa tình yeâu Enxa. Ñaây chính laø söï haøi hoøa giöõa tình yeâu Enxa.Enxa ñaõ trôû thaønh ñeà taøi lôùn trong saùng taùc cuûa Aragoâng. Baøi thô ñöôïc khôi nguoàn töø hình aûnh ngheä thuaät Enxa ngoài chaûi toùc tröôùc göông khoâng ñôn giaûn laø ñeå laøm ñeïp maø maø noù coøn coù yù nghóa saâu xa hôn ñoù laø hình aûnh gôïi leân bao hoài öùc cuûa daân toäc.

ñoù chính laø moät con caù kieám. maùu chaûy ñaày maù. chieác göông taâm hoàn taùi hieän hieän thöïc quaù khöù ñau thöông Neân hình aûnh Enxa ngoài tröôùc göông chaûi toùc khoâng chæ ñeå laøm ñeïp maø ñaây chình laø hình aûnh ngheä thuaät. Cuoái cuøng laõo vaøo bôø vôùi vôùi con thuyeàn nheï teân vaø 1 con caù kieám chæ coøn laø 1 boä xöông khoâng. 1 con caù kieám maøu traéng baïc Treân ñöôøng trôû vaøo bôø laõo phaûi chieán ñaáu vôùi ñaøn caù maäp (laõo giaät caùi tay laùi ra khoåi oå laùi.HEÂMINGUEÂ (1899 – 1961) . choïi gaø. trong thôøi ñaïi cuûa chuùng ta . ñaáu boùng.Saùng CN 7/ 1961 oâng töï saùt vì caûm thaáy khoâng ñuû söùc “Vieát 1 aùng vaên xuoâi ñôn giaûn vaø trung thöïc veà con ngöôøi” . caàm caû 2 tay boå xuoáng lieân hoài kì traän).Phaàn > oâng soáng ôû nöôùc ngoaøi chuû yeáu laø CuBa .Ñaïi chieán thöù nhaát buøng noå oâng nhaäp nguõ chieán ñaáu ôû YÙ. nhöng oâng caûm thaáy khoâng hoøa nhaäp cuoäc soáng thôøi bình.1937 laøm phoùng vieân treân maët traän Taây Ban Nha. laõo duøng heát taøn löïc ñeå duøng xæa ñaâm vaøo mang con caù kieám (laõo bò noù quaãy maïnh khieán ngaõ vaäp caû maët. laõo ñaõ chieán ñaáu vôùi con caù kieám. moät cuoäc chieán voâ voïng xaûy ra laõo ñaõ kieät söùc (laõo caûm thaáy coù muøi tanh ñoàng trong mieäng).Söï nghieäp + Laø ngöôøi ñeà söôùng nguyeân lyù “Taûng baêng troâi” + Ñeà taøi: leân aùn chieán tranh. Sau côn vaät loän meät nhoïc laõo ñaõ mô veà ñaát lieàn. . döïng phim vieát kòch ñeå choáng Phaùt Xít . 87/. Quaù nöûa ñeâm laõo Trang .Ñaïi chieán thöù 2 oâng trôû laïi chieán tröôøng . con ngöôøi. taùc giaû nhö khôi laïi nhöõng naêm thaùng ñau thöông.18 tuoåi laøm phoùng vieân . con moài keùo thuyeàn laõo phaêng phaêng ra bieån. döïng phim + Ñaït giaûi Politde (1953) vaø giaûi Noâben (1954) 88/. Laõo nghó ñeán ñaïi döông bao la vôùi nhöõng ngöôøi baïn laãn keû thuø. oâng baát maõn vôùi XH vaên minh Myõ. baát maõn vôùi chieán tranh qua taùc phaåm: “Trong thôøi ñaïi cuûa chuùng ta” hay “Giaõ töø vuõ khí” . tieåu thuyeát. giaõ töø vuõ khí. vieäc chaûi toùc nhö kieân trì daäp löûa nhö goùp phaàn xoa dòu noåi ñau chieán tranh.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 + Chieác göông soi: laø chieác göông ngoân ngöõ. hai baøn tay laõo teâ baïi). cöù theá maø quaät maø baêm. ca ngôïi lao ñoäng. caäu beù baïn chaøy cuûa oâng cuõng bò caám theo “Laõo giaø xuùi quaåy naøy” Moät hoâm laõo ra khôi 1 mình vuøng “Gieáng lôùn” laõo thaû caâu vaø phaùt hieän moät con moài maéc caâu. laõo bieát mình ñaõ that baïi vaø laõo nghó veà nguyeân nhaân thaát baïi laø do laõo ñaõ ñi quaù xa. chuoâng ngyeän hoàn ai. . Con caù tröôùc khi cheát noù phoâ baøy heát taàm voùc khoång loà vaø veû ñeïp cuûa mình. laõo bieát con caù raát lôùn.Laø nhaø vaên hieän thöïc cuûa Myõ . con caù maø laõo töøng mô öôùc. oâng bò thöông naëng vaø trôû veà Myõ ñöôïc ñoùn tieáp nhö 1 anh huøng.Sinh tröôûng trong 1 gia ñình khaù giaõ taïi 1 thaønh phoá nhoû Chicagoâ . thôøi kyø choáng PX cuûa nhaân daân Phaùp.Laø taùc giaû ngöôøi Myõ .21 - .Toùm Taét “OÂng Gìa Vaø Bieån Caû” –Heâmingueâ Laõo Xanchiagoâ laøm ngheà ñaùnh caù ôû vuøng nhieät löu ñaõ 84 ngaøy khoâng baét ñöôïc con moài naøo. + Söï nghieäp saùng taùc ñoà soä vôùi nhieàu theå loaïi: truyeän ngaén. kòch. vieát veà maët traùi cuûa XH vaên minh Myõ + Nhöõng taùc phaåm: tieåu thuyeát oâng giaø vaø bieån caû.

Chöông 1 töø cuoäc ñôøi Soâcoâloáp luùc treû ñeán chieán tranh veä quoác buøng noå.Nhöõng taùc phaåm: Soâng Ñoâng eâm ñeàm. 89/. anh ñi laøm cho boïn “Culaéc” soáng baèng nhieàu ngheà coù 1 vôï vaø 3 con (2 gaùi.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 leân bôø vôùi 1 tinh thaàn meät moûi.Ñeà taøi: leân aùn chieán tranh. con ngöôøi vuøng soâng Ñoâng.Laø 1 trí thöùc baét reã saâu vaøo quaàn chuùng nhaân daân vaø thöïc teá ñaày gioâng baõo cuûa ñaát nöôùc + Noäi chieán buøng noå oâng nghæ hoïc tham gia coâng taùc caùch maïng nhö: thanh toaùn naïn muø chöõ.Mikhain Soâ Loâ Khoáp laø nhaø vaên vó ñaïi theo quan nieäm chuû nghóa hieän thöïc cuûa thôøi ñaïi caùch maïng vôùi tö töôûng ñoåi môùi caûi taïo cuoäc soáng vì haïnh phuùc con ngöôøi .Theá Naøo Laø Nguyeân Lyù “Taûng Baêng Troâi”? Chi Tieát Naøo Cho Thaáy Roõ Nguyeân Lyù Treân. vöôn leân trong cuoäc soáng.MIKHAIN SOÂ LOÂ KHOÁP (1905 – 1984)(Con Chim Ñaïi Baøng Non Moû Vaøng Baát Chôït Vaãy Leân Ñoâi Caùnh Meânh Mang) .OÂng laø ngöôøi coù tc gaén boù maùu thòt vôùi thieân nhieân.Laø nhaø vaên lôùn cuûa Nga saùng taùc theo phöông phaùp hieän thöïc XHCN theå hieän cuoäc soáng chaân thöïc .Mikhain Soâ Loâ Khoáp Truyeän goàm phaàn môû ñaàu phaàn keát thuùc vaø 3 chöông. soá phaän con ngöôøi . . Ñoù chính laø nguyeân lyù taûng baêng troâi 90/. . ÔÛ ñaây oâng vöøa kieám soáng vöøa saùng taùc. Keát thuùc chieán tranh anh soáng trong taâm Trang . vieát truyeän kyù + 1923 leân thuû ñoâ baét lieân laïc (caùch maïng). laø 1 trí thöùc tröôûng thaønh sau caùch maïng thaùng 10 Nga . Chöông 2 chieán tranh veä quoác buøng noå anh bò baét sau ñoù troán theo hoàng quaân. vöøa laøm coâng taùc caùch maïng + 1925 trôû veà queâ vieát tieåu thuyeát “Soâng Ñoâng eâm ñeàm” -> 1926 hoaøn thaønh taäp ñaàu tay -> 1927 quyeån 1 ra ñôøi -> 1940 hoaøn thaønh quyeån 4 .Sinh ra töø moät gia ñình noâng daân ít hoïc ôû traán Vioâsenxkaia vuøng thaûo nguyeân soâng Ñoâng -> Queâ höông soâng Ñoâng ñaõ ñi vaøo saùng taùc cuûa Soâ Loâ Khoáp . baûo veä thaønh quaû lao ñoäng. söùc chòu ñöïng beàn bó.Thôøi kyø chieán tranh veä quoác (1941 – 1945) oâng laø 1 phoùng vieân ñi khaép chieán tröôøng Chaâu Aâu . vieát veà queâ höông. Chöông 3 anh ñöôïc tin con trai laøm ñaïi uùy phaùo binh. gaén boù vôùi thieân nhieân. 1 trai). con ngöôøi 91/. . ngaøy chieán thaéng cuõng laø ngaøy anh gaëp con laàn cuoái. 1 phaàn noåi) töùc laø noäi dung tö töôûng taùc phaåm chæ tröïc tieáp ñeà caëp phaûn aùnh 1 phaàn coøn 7 phaàn coøn laïi ngöôøi ñoïc töï tìm hieåu. . ñaát vôõ hoang. suy luaän thoâng qua hình töôïng ngheä thuaät maø taùc giaû ñaõ gôïi ra .Nguyeân lyù taûng baêng troâi laø phöông phaùp saùng taùc döïa treân hình aûnh taûng baêng troâi (7 phaàn chìm.22 - .21/ 2/ 1984 qua ñôøi .Trong ñoaïn trích “ Ñöông Ñaàu Vôùi Ñaøn Caù Döõ” khoâng coù töø ngöõ naøo tröïc tieáp ca ngôïi laõo Xanchiagoâ maø chæ laø cuoäc chieán khoâng caân söùc (giöõa laõo vaø ñaøn caù maäp) vaø ñoäc thoaïi noäi taâm ñaõ giuùp ta thaáy ñöôïc veû ñeïp tuyeät vôøi cuûa con ngöôøi cuï theå laø laõo Xanchiagoâ: yù chí kieân cöôøng. tröng thu löông thöïc cuûa boïn “Culaéc” + 1922 ñam meâ vaên ngheä. vôï vaø 2 con gaùi cuûa anh cheát vì bom. saùng hoâm sau laõo ñöôïc thaèng beù vaø nhöõng ngöôøi baïn chaøy chaêm soùc.Toùm Taét “Soá Phaän Con Ngöôøi” . thöïc hieän giaác mô vieát vaên.

giaøu loøng nhaân aùi. trong laàn tình côø anh gaëp ñöôïc caäu beù Vania anh ñaõ nhaän Vania laøm con nuoâi. 92/. boå sung caâu hoûi cuûa Coâ vaø caùc baïn. Maëc duø vaäy nhöng ñeâm ñeâm anh vaãn ñaàm ñìa nöôùc maét khi mô thaáy vôï vaø con. coù tình caûm gaén boù vôùi queâ höông.Töø “SPCN” Mikhain Soâ Loâ Khoáp Muoán Noùi Gì Vôùi Ngöôøi Ñoïc “Soá Phaän Con Ngöôøi” khaùm phaù noåi baát haïnh cuûa con ngöôøi trong chieán tranh. anh thöôøng ñeán quaùn röôïu ñeå giaûi saàu nhöng khoâng beâ beát. Nieàm vui maø anh tìm thaáy ñöôïc ôû Vania khoâng theå buø ñaép ñöôïc noåi ñau cuûa chieán tranh. coøn nhieàu choã sai chính taû vaø thieáu yù mong ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán.23 - . vôùi nhöõng ñau thöông maát maùt trong chieán tranh khoác lieät song taùc giaû vaãn giöõ vöõng nieàm tin ôû con ngöôøi Nga vôùi 1 nghò löïc kieân cöôøng. Moïi chi tieát xin lieân heä: Nguyeãn Tröôøng Loäc Trang . nieàm tin ôû cuoäc soáng bao dung.Tr ường THPT Đ ại Ngãi loc_t32000 traïng buoàn ñau tuyeät voïng phaûi soáng nhôø nhaø ngöôøi baïn thaân vaø laøm ngheà laùi xe taûi. ___________________________________________________________________________________________________________________ Do sai soùt trong quaù trình ñaùnh maùy. nieàm haïnh phuùc ñaõ ñeán vôùi caû 2 ngöôøi duø cuoäc soáng Soâcoâloáp trôû neân vaát vaõ hôn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful