KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ DỤNG CỤ THIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM HỌC 2011-2012

Tiết theo ppct
1 2

Tên bài dạy
Ôn tập đầu năm Este

Tổ chuyên môn: Hóa - Sinh-Kỷ Môn hóa - Lớp 12 Đồ dùng, hóa chất hiện có Đồ dùng, hóa chất cần dùng

Ghi chú
Có K.có P Làm P Mua

Bảng hệ thống kiến thức Dầu ăn, mỡ ĐV, dd H2SO4, dd NaOH, ống N, đèn cồn 3 Lipit Dầu ăn, mỡ ĐV, cốc, H2O, etanol, , ống N... 6,7 Glucozơ Ống N, kẹp gỗ, ống hút, glucozơ, dd AgNO3, NH3, CuSO4, NaOH 8,9 Saccarozơ, tinh bột và xen lulozơ Ống N, nhỏ giọt , dd iot, mẫu saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ 11 Thực hành bài số 1 Ống N, bát sứ, đũa thủy tinh, nút thủy tinh, ống cao su, giá TN, giá để ống N, đèn cồn, kiềng Fe, C2H5OH, CH3COOH,ddNaOH4%,CuSO45%, Glucozơ1%, NaCl bão hòa, dầu mỡ ĐV, nước đá 13,14 Amin ốngN, đũaTT, ống nhỏ giọt, kẹp metyl amin, quì tím, anilin, nước Br 15 Amino axit Tranh vẽ 16,17 Peptit và protein Tranh vẽ 19,20 Đại cương về polime Mẫu vật 21,22 Vật liệu poli me Mẫu vật 24 Thực hành 1 số tính chất của ống N, ống nhỏ giọt, đèn cồn, kẹp gỗ, polime và vật liệu polime giá TN, kẹp sắt, dd long trắng trứng, dd NAOH 30%, CuSO42%, AgNO3 1%, HNO3 20%, mẫu PVC, PE, sợi len, sợi xenlulozơ(bông) 26 Vị trí và cấu tạo của KL BTH 27,28,29 Tính chất của KL, dãy điện hóa Na, đinh Fe, dây Fe, dây Cu, dây của KL nhôm, hạt Zn, ddHCl, ddH2SO4loãng, ddHNO3 loãng, ốngN, đèn cồn, giá đỡ 31 Điều chế KL CuSO4, đinh Fe, ống N, dây điện 33 Hợp kim Mẫu vật gang, thép, đuyra 37,38 Sự ăn mòn Kl Mẫu vật 41,42 KLK và hợp chất quan trọng của BTH, bảng phụ ghi hằng số vật lí của

Na. AlCl3.KLK. HgCl2. kẹp. cốc TT. SO2. cốcTT. các dd Naoh. H2S. AlCl3. Na2CO3.Fe.H2O. Cu. CuCl2. K2Cr2O7. các dd: NaCl. giá ống N.. chén sứ. HCl 52 Săt BTH. H2SO4. đèn cồn.bình khí O2. H2SO4. đèn cồn hợp chất của chúng Na. giá.muối Fe 43. dây Fe. đèn cồn. FeCl3 54 Hợp kim của Fe Tranh vẽ lò thổi. dd HCl. dd: H2SO4. Na2SO4.45 KLK thổ và hợp chất quan trọng BTH. giá TN. bình khí Cl2. mẫu vật về môi trường TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN BAN CHUYÊN MÔN Người lập: KLK Nguyễn Đức Soạn Đinh Thị Hồng Sâm Hoàng Trọng Hiến .. NH3. Mg. Fe. tranh ảnh. bình khí O2. dd CrCl3. đinh Fe. Al và ốngN. BaCl2. 70 Hóa học và vấn đề môi trường Sưu tầm tranh ảnh. dd: HCl. Mg. NH3. ống N 50 Thực hành TC của Na. NaOH. lò Mactanh.48 Nhôm và hợp chất của nhôm BTH. NH3 68 Hóa học và vấn đề phát triển KTế Một số tư liệu thực tế 69 Hóa học và vấn đề xã hội Một số tư liệu thực tế. NaOH. Al. Cu và hợp chất của chúng NaOH. Cr. đèn cồn. HCl. tt (NH4)2Cr2O7 61 Thực hành tính chất của Fe. 53 Một số hợp chất của Fe Đinh Fe. ốngN. hằng số vật lí của 1 số KLK thỏ của KLK thổ 47. lá Al.. dd:HCl. lá Cu 63 Nhận biết 1 số chất khí Dụng cụ và các bình khí CO2.. lò điện 56 Crom và hợp chất của Crom BTH. Giá ống N. ống N Tinh thể K2Cr2O7. NH4Cl. NH3.dao... giá TN. CuSO4.44. NaOH. H2SO4đ 62 Nhận biết 1 số ion trong dd ống N. H2SO4. bình khí Cl2. mẫu dây Cu. NaNO3. kẹp Fe... HCl. Fel3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful