Trích t

www.vantuyen.net

TÂY T NG HUY N BÍ D ch gi : Nguy n H u Ki t

1. Th i Thơ

u

A ha! Aha! ã lên t i b n tu i r i mà không ng i v ng trên lưng ng a! Mi s không bao gi tr nên m t ngư i hùng! R i ây cha mi s nói sao? V a nói xong, ông Tzu th ng tay qu t vào mông con ng a m t ng n roi da, u ng n roi cũng ét luôn c vào ngư i k mã b t c dĩ, và nh luôn m t bãi nư c b t xu ng t m t cách khinh b . Nh ng nóc nh n và mái b u b t vàng c a i n potala chói sáng dư i ánh m t tr i nóng g t. G n bên chúng tôi, h sen trong v t c a ngôi n R n d n sóng lăn tăn. ng xa, trên ư ng mòn g gh á s n, nh ng khách l hành v a r i kh i th ô Lhassa c g ng thúc gi c nh ng con Yak i mau hơn, v i nh ng ti ng kêu inh i. T nh ng ng c xanh k c n, v ng n tai tôi nh ng ti ng kèn kh ng l do nh ng sư sãi nh c công th c t p th i kèn m t nơi v ng v . Nhưng tôi không có th i gi ng m nhìn nh ng c nh v t v n t ng di n ra h ng ngày mà tôi ã quen m t nhàm tai. Công vi c c a tôi trong hi n t i ôi, m t công vi c khó nh c thay là ng i v ng trên lưng con l a nh b t kham c a tôi. Nhưng con l a Nakkim l i có nh ng ý nghĩ khác. Nó mu n tách kh i ngư i k mã tí hon c a nó, có t do ăn c , n m lăn trên t và chơi m t mình. Ông Tzu là m t ông th y r t khó ch u. Su t i, ông luôn luôn nghiêm kh c và khó tánh; trong lúc hi n t i, trong vai trò võ sư quy n thu t và hu n luy n viên k mã cho m t a tr lên b n tu i, ông thư ng t ra b t mãn và n i nóng hơn là kiên nh n. Xu t x t vùng Kham, mi n ông x Tây T ng, ông ư c ch n l a cùng v i vài ngư i khác nh b i vóc v c cao l n và l c lư ng. Nhi u ngư i có tác cao hơn hai thư c và ư c tuy n d ng làm nh ng sư sãi c nh binh trong các tu vi n. H m c áo dài và n vai r t cao cho có v to l n, l y l boi m t cho có v hung t n, và s d ng nh ng cây g y to và dài tr ng ph t nh ng k b t h o. Như v y ông Tzu là m t v sư sãi c nh binh, kiêm ch c võ sư d y quy n thu t và môn cư i ng a cho m t thi u nhi con nhà quý t c! Không th i ng ư c lâu vì b t t chân, ông ta ch di chuy n b ng cách i ng a. Năm 1904, quân Anh dư i quy n ch huy c a i tá Younghusband, ã xâm lăng x Tây 1

T ng và gây nên nhi u s tàn phá, thi t h i. Ch c h n là h nghĩ r ng phương ti n t t nh t thu ph c ư c tình thân h u c a Tây T ng là b n phá nhà c a, làng m c và gi t h i dân t c c a x y. Trong cu c phòng th di t ch, ông Tzu ã b nb nv tm t m t ph n xương háng bên trái khi ông chi n u ngoài m t tr n. Cha tôi là m t trong nh ng viên ch c có quy n th nh t trong Chánh ph . Ngư i thu c dòng quý t c và có th l c r t m nh trong vi c qu c chính. Cha tôi cao g n t i hai thư c, và có m t s c m nh phi thư ng. H i còn thanh ngư i ã có l n ra s c gi h ng m t con l a kh a m t t; ngư i là m t trong nh ng ngư i Tây T ng có th chi n th ng nh ng th dân vùng Kham trong nh ng cu c so tài v môn ô v t. X Tây T ng ã tr i qua m t th i kỳ lo n ly. Năm 1904 khi quân i Anh xâm lăng lãnh th Tây T ng, v Qu c vương x này là c t Lai L t Ma sang t n n bên x Mông C , giao quy n nhi p chính l i cho cha tôi và cùng v i nh ng viên ch c trong n i các trong khi ngài v ng m t. Năm 1909, ngài tr v nư c sau m t th i gian s ng t i B c Kinh. Năm 1910, quân Trung Hoa, ư c khích l tinh th n b i cu c xâm lăng thành công trư c ây c a quân i Anh, bèn em quân t n công th ô Lhassa. M t l n n a c t Lai L t Ma l i lưu vong t n n nhưng l n này ngài sang n . Năm 1911, trong cu c cách m ng Trung Hoa, quân Tàu b ánh b t ra th ô Lhassa, sau khi ã gây nhi u c nh gi t chóc tang thương i v i dân chúng Tây T ng. Năm 1912, c t Lai L t Ma tr v th ô Tây T ng. Trong khi ngài v ng m t, su t th i kỳ vô cùng khó khăn qu c n i, cha tôi ã cùng v i các quan ch c ng liêu trong n i có m ương tr ng trách c a Chánh Ph . M tôi thư ng nói r ng trách nhi m n ng n ó ã làm cho cha tôi gi m th r t nhi u. M t i u ch c ch n là ngư i không có th i gi săn sóc con cái và ngư i không h có d p bi u l tình ph t m à i v i chúng tôi. Dư ng như tôi có cái kh năng c bi t là hay làm cho cha tôi nóng gi n nên ông Tzu, b n tính v n ã kh c nghi t, l i ư c cha tôi giao phó trách nhi m là b t bu c tôi ph i vâng l i tuy t i, b ng l i êm d u hay "B ng roi v t n u c n." Ông Tzu l i coi vi c cư i ng a d c a tôi như là m t s s nh c cho vai trò hu n luy n viên c a ông ta. Tây T ng, tr con trong các gia ình quý t c t p cư i ng a trư c khi t p i! Làm m t ngư i k mã gi i là m t i u t i c n thi t trong m t x núi non không có phương ti n giao thông, m t x mà m i s di chuy n u làb ng cách i bo hay cư i ng a. Con nhà quý phái t p cư i ng a h ng gi h ng phút m i ngày. Khi h ãt p luy n tinh nh c n m c tuy t luân, h có th ng v ng trên yên ng a ang phi nư c i, và b n cung hay b n súng vào các m c tiêu di ng. ôi khi t ng oàn k mã ã t p luy n thu n ph c phi nư c i trong nh ng cánh ng, và trong khi sãi ng a như bay h i ng a v i nhau b ng cách nh y t yên ng a này sang yên ng a khác. Trong khi ó, năm lên b n tu i, tôi l i th y khó khăn mà ng i v ng trên m t yên ng a. X Tây T ng là m t nư c sùng thư ng th n quy n. S "Ti n b " c a th gi i bên ngoài không làm cho dân t c x y ham thích. Ngư i Tây T ng ch mu n t do thi n nh suy tư và vư t qua nh ng gi i h n c a xác th . T lâu, nh ng nhà hi n tri t c a x này v n t ng bi t r ng nh ng tài nguyên phong phú c a x Tây T ng khêu g i lòng tham c a các nư c Tây phương và h bi t r ng khi nào ngư i ngo i bang n x này là s không 2

có hòa bình. Nhà tôi t i khu Lingkhor, m t khu v c sang tr ng c a th ô Lhassa, bên ư ng l bao quanh ư ng ph , và dư i bóng mát c a i n Potala. Chung quanh Lhassa có ba ư ng vòng ng tâm, con ư ng vòng ngoài, cũng g i là ư ng Ling khor làcon ư ng quen thu c c a khách hành hương. Cũng như t t c các ngôi nhà khác Lhassa, vào lúc tôi m i sinh, nhà tôi ch có hai t ng phía day m t ra ư ng l . M i ngư i u b tuy t i c m nh t không ư c c t nhà nhi u t ng và vư t quá chi u cao ó, vì không ai ư c phép t trên cao nhìn xu ng c t Lai L t Ma. Nhưng vì l nh c m này th t ra ch áp d ng m i năm có m t l n vào d p rư c l h ng năm, nên nhi u ngư i dân Tây T ng c t trên nóc b ng c a nhà h thêm m t t ng n a b ng cây ván có th tháo g ư c d dàng, mà h có th s d ng m i năm trong mư i m t tháng. Nhà tôi là m t ngôi ki n trúc c b ng á, hình vuông, xây trên m t khu bao b c xung quanh m t cái sân gi a. t r ng và

Năm 1910, trong cu c xâm lăng c a quân Trung Hoa, nhà tôi b tàn phá h t m t ph n, nh t lành ng vách tư ng phía trong. V sau, cha tôi ã cho xây c t l i b n t ng l u. Vì nh ng t ng l u này không day ra ngoài ư ng cái, t c con ư ng Ling khor, nên chúng tôi không th t trên cao nhìn xu ng c t Lai L t Ma trong cu c rư c l h ng năm, thành th không ai phàn nàn hay ph n i. Cánh c a l n tr ra cái sân gi a r t kiên c và tr nên xám en v i th i gian. Quân Tàu không ch c th ng n i cánh c a dày và ch c n ch này nên chúng ã tri t h m t góc tư ng l t vào nhà. T m t văn phòng t ngay phía trên cái c a này, ngư i qu n gia ý quan sát nh ng k ra vào. Ngư i qu n gia này có quy n thâu d ng ho c sa th i nh ng k nô b c, và chăm lo chu áo m i vi c l n nh trong nhà. Khi nh ng ti ng kèn trong nh ng tu vi n ón chào bóng hoàng hôn, ánh d u m t ngày s p tàn, thì nh ng k hành kh t c a th ô Lhassa t t u n trư c cánh c a s c a v qu n gia nh n lãnh nh ng ph n ăn c a h trong chi u hôm ó. Theo th t c ó, t t c nh ng nhà danh giá quý t c b thí cho k nghèo trong vùng c a h . Nh ng k tù ph m b xi ng xích cũng thư ng n xin ăn, vì khám ư ng r t hi m và h i r o kh p các n o ư ng xin c a b thí. Tây T ng, nh ng k tu ph m không b khinh khi hay i x tàn t như nh ng k h c p. Ngư i ra bi t r ng ph n nhi u trong thành ph n c a h có l vào tình tr ng c a nh ng ngư i tù ph m kia n u h b b t qu tang, b i ó nh ng k ph m pháp ít may m n hơn ư c i x m t cách tương i d ch u. Có hai v sư sãi trú ng trong các phòng phía tay m t gian phòng c a v qu n gia; ó là các v tư t có ph n s c u nguy n Tr i Ph t gia h cho gia ình chúng tôi. Nh ng gia ình quý t c b c trung hay b c th p hơn ch có m t v tư t trong nhà; c p ng xã h i c a gia ình tôi b t bu c ph i có hai v . Các v tư t này không ư c h i ý ki n trư c m i bi n c hay quy t nh quan tr ng, và h có b n ph n c u nguy n các ng Thiêng liêng che ch và ban ân hu cho gia ình chúng tôi. Ba năm m t l n, h l i tr v tu vi n c a 3

h , và nh ng sư sãi khác

n thay th .

M i chái hai bên hông nhà là m t n th nh trong ó nh ng ng n èn th p b ng bơ cháy sáng ngày như êm trên m t bàn th b ng g ch m. Trên bàn th , b y chén nư c Thánh ư c lau chùi s ch bóng và ư c thay nư c m i nhi u l n trong ngày. Các v tư t ư c ăn u ng y , h dùng các th c ăn như ngư i trong gia ình, nh ng l i c u nguy n c a h ư c s t s ng hơn và cho th n thánh bi t r ng h bi t ãi. cho ư c

bên trái gian phòng v qu n gia, là phòng c a v c v n lu t pháp, v này có ph n s xem xét cách gi gìn nhà c a c a gia ình tôi cho úng theo nghi th c c a nhà quy n quí. Ngư i Tây T ng r t tôn tr ng lu t l , và làm gương cho dân chúng, cha tôi ph i x th như m t công dân gương m u. Anh tôi, Paljor, ch tôi, Yasodhara và tôi cùng t i ph n m i xây c t c a ngôi nhà. Paljor không s ng ư c lâu vì không có s c kh e ch p nh n cu c s ng kh c kh , dành cho m i a tr con nhà quý t c. Anh tôi qua i trư c khi lên b y tu i. Khi y Yaso lên sáu và tôi m i lên b n. Tôi v n còn hình dung anh tôi, ch còn là m t cái xác không h n, ngày mà nh ng Âm Công n lư m xác anh tôi làm l " i u táng" t c là ch t t ng m nh quăng cho kên kên ăn theo phong t c b n x . Khi tôi tr thành ngư i con trai k nghi p c a gia ình, thì s giáo d c c a tôi ư c săn sóc chu áo. Năm tôi lên b n tu i, tôi hãy còn là m t k mã quá d ! Cha tôi v n dĩ ã là m t ngư i r t nghiêm kh c, nay v i tư cách là m t ch c s c c a giáo h i, bèn t tôi vào m t th k lu t s t làm gương cho s giáo d c c a nh ng a tr khác. x Tây T ng, m t a tr thu c giai c p càng cao thì s giáo d c c a nó l i càng nghiêm kh c. Và nhà quý t c ã b t u ch trương m t k lu t ít kh c kh hơn cho s giáo d c thi u nhi, nhưng cha tôi không ng ý, vi n l r ng nh ng a tr nghèo hèn không hy v ng có m t i s ng ti n nghi sung sư ng hơn trong tương lai, c n ph i ư c i x m t cách d u dàng t t khi chúng còn nh . Trái l i, nh ng a tr con nhà quý t c, ư c th hư ng m i th ti n nghi sung sư ng khi n tu i trư ng thành, nên c n ph i ư c giáo d c trong s kh c kh t i a khi chúng tôi còn nh , nh s kinh nghi m trong au kh mà chúng m i bi t thương ngư i v sau này. ó cũng là quan i m chánh th c c a chánh ph Tây T ng. Chánh sách ó r t tai h i i v i nh ng a tr có th ch t y u u i, nhưng còn nh ng a nào vư t qua ư c mà không ch t thì s có th ương u v i b t c m t ngh ch c nh nào? Võ sư Tzu chi m m t gian nhà t ng dư i g n ch c a vào. Sau khi ã có d p quan sát m i h ng ngư i trong nhi u năm v i tư cách là m t sư sãi c nh binh, ông ta không th s ng n d t lánh i, vì cu c s ng ó không thích h p v i n p s ng quen thu c c a ông ta. G n bên phòng c a ông ta , là nh ng chu ng ng a, trong ó cha tôi nuôi hai ch c con ng a, cùng nh ng loài v t kéo xe khác. Nh ng ngư i gi ng a không ưa ông Tzu vì tánh quá s t s ng c a ông ta và thói quen hay xen vào công vi c c a h . 4

Khi cha tôi cư i ng a i âu, thì luôn luôn có sáu ngư i k mã võ trang i theo h v . Nh ng ngư i c n v này um c ng ph c và ông Tzu luôn luôn ki m soát ch t ch gi cho y ph c c a h lúc nào cũng ư c ch nh t . Vì m t lý do mà tôi không bi t rõ, sáu ngư i k mã này có thói quen ng i trên lưng ng a s p thành hàng gi day lưng vào tư ng c a m t l m lúa, và phóng ng a ch y theo khi th y cha tôi v a xu t hi n. Tôi nh n th y r ng n u tôi nghiêng mình ra ngoài c a s c a l m lúa, thì m t trong nh ng ngư i k mã l t vào t m tay c a tôi. M t ngày n , nhân lúc không có vi c gì làm, tôi bèn rón rén n g n và x m t s i dây gai vào cái ai da n t lưng c a y trong khi y ang ki m i m tư trang trư c khi lên ư ng. K ó tôi c t ch t c hai u dây và máng m t u vào m t cái móc s t bên trong l m lúa. Vi c y hoàn toàn di n ra trong âm th m không ai ý, gi a lúc m i ngư i ang m c b n r n r i rít. Khi cha tôi v a xu t hi n oàn k mã phóng ng a ch y theo, tr ra ngư i th sáu m c ph i s i dây nên b té ng a và kêu la m t i. Cái ai n t lưng c a y sút ra và trong cơn náo lo n, tôi lén rút l i s i dây gai và bi n m t mà không ai hay bi t. Ngày hôm sau, tôi l y làm khoái trá mà nói v i n n nhân s ùa ngh ch c a tôi: "Th nào, Nê Túc, tôi tư ng ch có m t mình tôi là cư i ng a d , còn anh cũng v y sao?" Chương trình h c c a chúng tôi g m có Hán văn, ch Tây T ng, toán h c và kh c b n g . V vi c n loát Tây T ng, ngư i ta thư ng dùng nh ng b n g có kh c ch , nên vi c kh c b n g ư c coi như m t b môn r t h u ích. L p h c c a chúng tôi là m t gian phòng r t r ng có th ch a Chúng tôi ng i x p b ng trên sàn g ch, trư c m t cái bàn hay m năm t c tây và ng i xoay lưng v phía th y h c cho chúng th y có nhìn mình hay không. Th y b t chúng tôi h c m t cách r chúng tôi ngh ngơi m t giây phút nào. sáu ch c a tr . t cái gh dài, chi u cao tôi không th bi t r ng t kham kh và không

Có m t ph n trong chương trình h c mà tôi không bao gi quên: ó là l p l i nh ng i u Răn tôn giáo. Chúng tôi ph i c nh ng i u Răn này khi vào l p và l p l i m t l n n a trư c khi r i kh i l p vào gi tan h c. ó là: Hãy l y ân báo ân, l y c báo c ng ăn hi p nh ng k hi n lành Hãy siêng c các kinh i n và giáo lý Hãy giúp k ng lo i Lu t pháp kh c kh i v i k giàu sang d y h s thông c m và s công b ng Lu t pháp khoan h ng i v i k nghèo hèn an i h Hãy tr d t nghi p qu n n n càng s m càng hay cho chúng tôi không th nào quên, nh ng óng trên b n vách tư ng c a l p h c. i u Răn ó ư c vi t trên nh ng t m b n

Tuy nhiên, cu c i h ng ngày c a chúng tôi không ph i hoàn toàn dành cho s h c và s s ng kh c kh . Chúng tôi cũng lao mình vào nh ng cu c chơi i n kinh, th d c m t 5

cách hăng say ngoài gi h c. Nh ng môn th d c này ư c t ra t o cho chúng tôi m t th xác cư ng tráng có th ch u ng khí h u vô cùng g t gao c a x Tây T ng. x này, vào lúc gi a trưa mùa hè nhi t lên r t cao và ban êm có th xu ng th p dư i không . Vào mùa ông, th i ti t còn l nh hơn th r t nhi u. B n cung, m t môn th d c r t t t làm n nang b p th t và t p nh m m t cách chính xác, là b môn mà chúng tôi r t thích. Cung n c a chúng tôi dùng u làm b ng g mun nh p c ng t n ; ngư i ta ch t o nh ng cái ná b ng g b n x . Là Ph t t chân chính, chúng tôi không bao gi b n loài thú v t. t p b n cung chúng tôi dùng nh ng cái bia di ng, mà nh ng k gia nô núp ch n khu t c m dây kéo lên ho c h xu ng b t th n mà không cho chúng tôi hay. Ph n nhi u nh ng b n h u c a tôi có th b n trúng ích trong khi h sãi ng a như bay. V ph n tôi, trái l i, tôi không th ng i v ng trên lưng ng a ư c lâu như th ! M t trò chơi tiêu khi n khác là i cà khêu. Chúng tôi dùng hai cây cà khêu, gi ng như hai cây n ng g nhưng r t dài, có bàn p x hai chân vào ó, và sau khi ã ng y trang làm nh ng ngư i kh ng l , chúng tôi thư ng xáp chi n v i nhau trong nh ng cu c u s c d kỳ, k nào thua là k b té ngã trư c nh t. Còn nh ng môn th d c khác n a là nh y sào, và á c u. Nhưng Tây T ng nh t là vùng ngo i ô th ô Lhassa, cu c chơi th nh hành nh t là môn th di u, mà ngư i ta có th g i là môn th d c c a dân t c. Chúng tôi ch có th chơi di u vào nh ng mùa nh t nh. Nhi u năm v trư c, ngư i ta nh n th y r ng th di u trên nh ng vùng núi cao ã gây nên nh ng tr n mưa lũ, khi ó ngư i ta nghĩ r ng có l các v th n làm mưa ã n i gi n, nên dân chúng ch ư c phép chơi di u vào mùa thu, t c là mùa t nh ráo Tây T ng. Có nh ng ngày nh t nh, ngư i ta gi im l ng không kêu to các mi n núi, vì ti ng vang c a h gây nên m t s chuy n ng quá mau c a nh ng ám mây mù m th p t bên n bay qua, do ó mà có nh ng tr n mưa lũ b t ng . Ngày u mùa thu, m t con di u u tiên ư c phóng lên t nóc i n Potala. Trong vài phút, nh ng con di u khác m i hình th c, l n nh c và các màu s c, li n xu t hi n trên n n tr i Lhassa, trên ó chúng nó bay lư n nh y nhót theo chi u gió th i m nh. Tôi r t say mê cu c chơi này và luôn luôn s p t cách nào con di u c a tôi bay lên trong s nh ng con u tiên. M i a tr con u t tay chúng nó ch t o nh ng con di u c a mình, thư ng là v i m t cái sư n b ng tre ư c bao b c phía ngoài b ng m t th hàng tơ r t p. Chúng tôi làm di u b ng nh ng v t li u th t t h o h ng vì danh d c a gia ình cũng có liên h trong cu c chơi này. Cái sư n b ng g gi ng như cái h p ư c ch t o xong, chúng tôi m i g n vào ó cái u, hai cánh và cái uôi m t con r ng có m t hình dáng d t n. Cu c tranh u b ng di u di n ra m t cách vô cùng sôi n i trong khi ó, chúng tôi c g ng h nh ng con di u c a các ch th . th c hi n i u ó, chúng tôi g n nh ng mi ng chai trên di u c a chúng tôi và ngâm s i dây di u trong m t th keo tr n v i b t th y tinh nghi n nát; sau ó, chúng tôi ch c n phóng di u lên c t t s i dây c a các ch th và b t l y con di u c a h . 6

ôi khi, lúc tr i t i chúng tôi lén th di u lên tr i sau khi ã c t ch t nh ng cái èn nh th p b ng bơ vào bên trong cái sư n g và ch u r ng. ôi m t r ng li n phóng ra nh ng tia l a và mình r ng lóng lánh muôn màu nghìn s c li n n i b t trên không trung gi a n n tr i u ám c a êm khuya. Chúng tôi c bi t thích cu c chơi này khi có nh ng oàn thương buôn l n ch hàng trên lưng nh ng con Yak t vùng Lhodzong n th ô Lhassa. V i tu i ngây thơ chúng tôi nghĩ r ng ngư i thương buôn "D t nát" các vùng quê h o lánh ch c chưa bao gi nghe nói n nh ng phát minh di m o tân kì như nh ng con di u c a chúng tôi. V y nên chúng tôi quy t nh gây cho h m t cơn s s t kinh hoàng m t phen nên thân. M t trong nh ng phát minh khác n a c a chúng tôi là g n trong mình con di u ba lo i v c khác nhau, và t cách nào cho gió th i vào làm các v c phát ra m t ti ng hú kinh h n. Khi th di u lên tr i, con r ng l a u n khúc muôn màu phát ra nh ng ti ng rú rùng r n trong ên khuya, và chúng tôi hy v ng r ng nó s gây cho các tay thương buôn n t các t nh l xa xôi m t cơn s s t mà h s nh n su t i không quên. Tây T ng không ph i là x có th dung n p nh ng ngư i có th ch t y u u i. Th ô Lhassa vào m t vùng cao nguyên b n ngàn thư c cao hơn m t bi n, có m t th i ti t r t chênh l ch gi a c c nóng và c c l nh. Nh ng vùng cao hơn l i có m t khí h u g t gao hơn n a. Nh ng ngư i có th ch t y u u i có th làm liên l y n s s ng c a k khác. Chính vì b i l ó, ch không ph i do s tàn ác, mà s giáo d c thi u nhi th t là vô cùng kh c kh như ã k trên. nh ng vùng sơn cư c, ngư i ta em ngâm nh ng a tr sơ sinh dư i su i nư c l nh và xem chúng có s c ch u ng d o dai hay không, có quy n s ng như m i ngư i. Tôi thư ng th y nh ng ngư i i di n hành n m t ng n su i, m t vùng núi non chi u cao trên sáu ngàn thư c. n b su i, oàn ngư i d ng l i, m t bà lão b ng a tr sơ sinh trên tay, r i c gia ình g m cha, m và thân quy n a tr ng i vây chung quanh bà. Khi ngư i ta l t h t áo qu n a tr , bà lão bèn ngâm thân mình a bé sơ sinh dư i nư c su i, ch còn th y cái u nhô lên kh i m t nư c. Dư i nư c su i l nh bu t, thân mình a tr tr nên au, r i xanh gi n, nh ng ti ng kêu c a nó ã im b t, nó không còn kêu la ph n i n a. Nó có v ch t l m, nhưng bà lão ã t ng kinh nghi m nhi u v vi c này bèn rút nó lên kh i m t nư c, lau chùi khô ráo và m c qu n áo l i cho a bé. Nó s ng l i chăng? ó là các th n linh ã quy t nh như th . N u nó ch t, thì ó l i càng hay vì nó kh i ph i ch u nh ng s kh au v sau này c a cu c i tr n th ! Ngư i ta không th làm gì khác hơn dư i m t khí h u g t gao như Tây T ng. Không nên có nh ng k b nh ho n, y u u i m t x mà m i phương ti n c u tr y t u thi u th n: Thà vài a bé sơ sinh ch t còn hay hơn. Khi anh tôi qua i, thì tôi c n ph i xúc ti n vi c m t cách ráo ri t hơn. Th t v y, vào năm lên b y tu i, tôi ã ph i b t u chu n b tương lai. Tôi s i theo con ư ng nào và ch n l a nghành ho t ng nào? i u ó s do các nhà chiêm tinh quy t nh. Tây T ng, b t c vi c gì l n nh , t vi c mua m t con Yak n vi c ch n m t ngh nghi p, u do s quy t oán c a các nhà chiêm tinh. Trư c ngày sinh nh t năm tôi lên b y, m tôi m m t cu c ti p tân kh ng l , trong d p ó nh ng quan khách g m các nhà quý t c và các ch c viên cao c p trong chánh ph ư c m i tham d nghe nh ng l i tiên tri c a các nhà chiêm tinh. 7

M tôi là m t m nh ph m ang, v i m t vóc v c phương phi, m t gương m t tròn và tóc en huy n. Nh ng ph n Tây T ng b i u theo m t ki u r t m thu t và cài trên mái tóc m t th lư c b ng g . Nh ng lư c g này thư ng sơn mài màu th m, có c n nh ng h t á quí, c m th ch ho c san hô, là nh ng m ph m làm r t khéo léo. Cài trên m t u tóc en huy n có s c d u bóng loáng, nh ng lư c sơn mài ó t o n n m t v p r t thanh l ch. Nh ng áo dài Tây T ng có nh ng màu s c r t vui m t mà n i b t nh t là màu , màu l c và màu vàng. Thư ng ngày các bà n i tr eo phía trư c ng c m t m nh v i trơn v i m t cái v t ngang khác màu, nhưng màu s c ư c ch n cho ti p v i nhau m t cách m thu t. H eo nh ng chi c bông tai mà kích thư c l n nh tùy nơi giai c p c a h trong xã h i. M tôi, xu t thân t m t gia ình quy n quí, eo nh ng chi c bông tai dài trên mu i lăm phân tây. Ngư i Tây T ng ch trương m t s bình ng tuy t i gi a nam và n . Nhưng v v n coi sóc n i tr gia ình, m tôi không ph i ch b ng lòng v i s bình ng. V i m t ý chí c tài và m t quy n hành tuy t i, m tôi ng tr trong gia ình như m t nhà vua, m tôi bi t m tôi mu n gì và khi mu n gì m tôi ph i ư c cái ó. Trong s nh n nh p xôn xao nhân d p chu n b cu c ti p tân, m tôi m i th t s là có t d ng võ. Nào là t ch c, ph i ra l nh, so n th o k ho ch "Aên t" nh ng k láng gi ng. M tôi t ra r t thông th o vì trong nhi u chuy n du hành theo cha tôi sang n , B c Kinh và Thư ng H i, m tôi ã thu th p ư c h ng kh i nh ng sáng ki n nư c ngoài. Khi ngày ti p tân ã nh, nh ng sư sãi như thư kí m i vi t thi p m i trên m t lo i gi y dày, làm b ng tay, ch ư c dùng trong nh ng d p giao t t i quan tr ng. M i thi p m i o ba mươi phân b ngang trên sáu mươi phân b dài và có óng tri n son c a ngư i gia trư ng. M tôi cũng óng tri n son riêng c a mình vào ó vì ngư i thu c v dòng dõi quý phái. Ngoài ra l i còn m t cái tri n chung cho c gia ình, t c là có t t c ba cái tri n son óng trên thi p m i, làm cho nó tr nên m t b n văn ki n th t là nghiêm tr ng. Nghĩ r ng tôi là nguyên nhân cho t t c nh ng l nghi tr nh tr ng ó làm cho tôi rùng mình. Tôi không bi t r ng t m quan tr ng c a tôi th t ra ch là ph thu c so v i m t t p quán xã h i. N u ngư i ta nói cho tôi bi t r ng cu c ti p tân long tr ng này s em nhi u vinh d cho cha m tôi, thì tôi s không hi u gì c . B i v y, tôi v n nơm n p lo s . Nh ng s gi em thơ ư c c bi t thu d ng trong d p này em các thi p m i n các quan khách. M i ngư i u cư i m t con tu n mã và c m nơi tay m t cái g y ng n có khe h m t u x p cái thi p m i vào ó, ngoài bao có in nh ng phù hi u chánh th c c a gia ình chúng tôi. Khi các s gi ã s n sàng lên ư ng thì trong sân nhà chúng tôi di n ra m t c nh tư ng náo ng khôn t . Các gia nô kêu g i nhau n khan c c h ng, ng a hí vang tai, nh ng con chó ngao en l n s a m lên như iên. Sau m t ch u rư u bia cu i cùng, nh ng chàng k mã t m nh nh ng ly c c xu ng bàn, trong khi ó nh ng cánh c a c ng n ng n ã m ra v i nh ng ti ng ng m ĩ và oàn k mã v a phóng ng a phi nư c i vưøa hét vang tai nghe th t rùng r n. 8

N u h mang nh ng b c thơ tín vi t tay thì ng th i các s gi cũng chuy n t luôn m t thông i p truy n kh u, mà n i dung có th hoàn toàn khác h n. H i th i xưa, nh ng tay côn , cư ng o thư ng ph c kích các s gi em thơ gi a ư ng r i ng y trang và dùng nh ng b c thông i p ó t n công m t ngôi nhà không phòng th hay m t oàn thương buôn ch ng h n. T ó, ngư i ta thư ng c ý vi t nh ng thơ tín gi gài b y và d b n cư p n nh ng ch có ph c binh và tiêu di t chúng. Th t c c truy n v vi c g i i m t lư t hai thông i p, m t vi t tay và m t truy n kh u, là m t cái di s n c a th i quá kh . D u cho th i i này, ngư i ta cũng có khi g i i hai thông i p song ôi như th ; trong trư ng h p ó thì ch có thông i p truy n kh u m i có giá tr . Trong nhà tôi th t là náo nhi t tưng b ng! Nh ng vách và tr n nhà ư c ph t lên m t l p sơn m i, nh ng sàn g ư c ánh bóng trơn tru n n i i ph i coi ch ng k o trư t ngã. Nh ng bàn th ư c lau chùi và sơn ph t l i s ch bóng. M t s l n nh ng ng n èn m i th p b ng bơ ư c em ra s d ng; có nh ng ng n èn b ng vàng và nh ng ng n èn khác b ng b c, nhưng c th y u lau chùi bóng láng n n i không th phân bi t ư c n a. M tôi và ngư i qu n gia không ng t ch y t i ch y lui trong nhà, ch trích, s a i ch này, d n d p s p t ch kia và ra l nh cho nh ng k gia nô làm vi c không h tay. Cha m tôi có trên năm ch c ngư i nô b c giúp vi c nhà và có m t s khác ư c thâu d ng thêm trong vi c ti p tân. Không m t ngư i nào là nhàn r i và t t c u làm vi c m t cách hăng hái. Sân nhà cũng ư c quét d n, lau chùi cho n khi nh ng t ng á chi u sáng ng i như m i v a em ng á v . làm cho sân nhà có v l ng l y, nh ng ch tr ng gi a các phi n á cũng ư c tô thêm m t l p màu. Khi m i vi c u xong xuôi, m tôi t t p t t c gia nhân và ra l nh cho h hãy m c ng ph c tươm t t, ch nh t . Trong nhà b p, có s ho t ng ráo ri t ngày êm chu n b y các cao lương m v ãi khách. X Tây T ng là m t cái t l nh thiên nhiên, v t th c m t khi ã n u nư ng xong, có th dành r t lâu mà không hư ho i, vì th i ti t l nh và khô ráo. D u cho khi ti t tr i nóng b c, b u không khí khô ráo cũng gi cho các th c ăn không hư. Nh ó, th t có th dành su t năm mà v n còn tươi và lúa mì có th dành su t nhi u th k . Vì ngư i Ph t t gi gi i b t sát sinh, nên ngư i ta ch ăn th t nh ng con thú vì r i ro b té ch t trong khe núi, ho c ch t b i các tai n n khác. Nhà b p c a gia ình tôi có tr s n nhi u lo i th t này. Tây T ng cũng có nh ng ngư i làm ngh t , bán th t nhưng nh ng gia ình Ph t t chính th ng không giao ti p v i h ng ngư i này, vì h thu c v m t giai c p h ti n, "B t kh ti p xúc". M tôi quy t nh ti p tân theo m t l i v a khác thư ng v a linh ình tr ng th , và ãi khách m t món c bi t là món m t hoa rhododendron. Vài tu n l trư c, nh ng k gia nô nhà tôi ã cư i ng a n t n tri n núi Tuy t Sơn là nơi có nh ng lo i hoa p nh t. Tây T ng, hoa rhododendron m c r t l n và có r t nhi u lo i thu c các màu s c và hương thơm. Ngư i ta ch n nh ng hoa chưa n h n và em v r a s ch m t cách r t c n th n. Th t v y, n u m t cái hoa hơi nát m t chút là làm cho m t b h ng. K ó, m i hoa ư c ngâm trong m t cái b n th y tinh l n ch a y nư c và m t ong, r i 9

y th t ch t cho kín gió. M i ngày và liên ti p trong nhi u tu n, b n hoa ư c em phơi n ng và xoay tr t ng kỳ h n cho t t c các ph n c a hoa u ư c h ng ánh n ng c n thi t. Hoa trong b n n l n t t và th m nhu n ch t nư c pha m t ong. Có ngư i thích em phơi gió vài ngày trư c khi ăn cho hoa ư c khô và hơi giòn, mà v n không m t hương v hay s c tươi c a nó. H cũng r c ư ng lên các cánh hoa cho nó có v ư m tuy t gi ng như thiên nhiên. T t c nh ng phí t n làm món m t hoa này làm cho cha tôi nhăn nhó, c n nh n. Ngư i nói: "V i cái giá ti n mua nh ng hoa p này, chúng ta có th mua sáu con Yak m cùng v i m t b y Yak con." M tôi áp v i m t gi ng y n tính: - "Ông ng ng ng n. Cu c ti p tân c a chúng ta nh t nh ph i thành công, và d u sao chăng n a, nh ng phí t n này là ph n vi c n i tr c a tôi". Món vi cá nh p c ng t Trung Hoa là m t món m v khác, mà ngư i ta dùng n u canh. Có ngư i nói r ng món canh vi cá là món tuy t nh c a ngh thu t làm b p. Riêng tôi, tôi nh n th y món y r t d , và th t là m t c c hình khi tôi b t bu c ph i ăn món vi cá. Cá m p ư c ch n x Tây T ng trong m t tr ng thái mà ngư i ta không còn nh n ra nó ư c n a! Ta có th nói m t cách ôn hòa là nó hơi kém tươi", i u này có ngư i l i cho r ng làm cho vi cá càng tr nên ngon hơn. Món măng tre non, cũng nh p c ng t Trung Hoa, là món ăn r t ngon: ó là món tôi thích nh t. Có nhi u cách n u măng, nhưng tôi thích nh t là ăn s ng v i m t chút mu i. Tôi luôn luôn ch n nh ng búp măng vàng và xanh ăn riêng, và b i ó nhi u khúc măng trong b p b ng t t u trư c khi em lên soong ch o. Ngư i ub p có v nghi ng tôi, nhưng y không có b ng c . Th t áng ti c, vì chính y cũng thích ăn búp măng s ng! Tây T ng, n u b p là công vi c c a àn ông; ph n cũng làm b p nhưng h r t v ng v và không ch u c i ti n. àn ông có sáng ki n hơn và ch u khó hơn, b i ó h n u ăn r t thi n ngh . Riêng v môn quét d n và ng i lê ôi mách, thì ph n chi m gi i quán quân, và l t t nhiên h cũng r t gi i v vài môn khác n a. Nhưng nh t nh là không, n u nói v vi c làm món tsampa. Món tsampa là món ăn căn b n c a ngư i Tây T ng. Nhi u ngư i Tây T ng quanh năm ch y tháng ch s ng b ng món tsampa và trà n su t i. Món tsampa làm b ng lúa m ch nha s y khô cho n khi nó tr thành giòn và có m t màu vàng s m. Nh ng h t lúa m ch nha khi ó m i ư c giã, và tán thành b t, b t này l i ư c nư ng lên l n n a và t trong m t cái chén, r i ngư i ta vô ó trà nóng tr n v i bơ con Yak, m t lo i bò lông dài. K ó ngư i ta tr n cho u cho nó ông c l i thành m t th bánh và cho thêm mu i, ch t hàn theo và bơ con Yak tùy s thích t ng ngư i. Th bánh ó g i là tsampa, có th cu n tròn l i và c t thành t ng khoanh, r i d n ra ăn. Món tsampa là món ăn thông thư ng c a h ng ngư i bình dân, nó có ch t b béo cho ngư i dân Tây T ng có th s ng dư i m i khí h u và trong m i hoàn c nh. M t nhóm gia nô làm món tsampa, m t nhóm khác làm bơ theo m t phương pháp c bi t c a dân b n x . Nh ng cái bao l n b ng da tr u, b m t có lông tr n vào trong, b trái l n ngư c ra ngoài, ư c dùng làm d ng c ánh s a. Ngư i ta trong các bao 10

da ó y s a con Yak hay s a dê. tránh kh i b hao h t, ph n trên các bao da ó ư c túm và x p l i r i may l i th t ch c. K ó, nh ng bao da ng s a m i ư c nh i th t m nh cho n khi s a tr thành ch t bơ. ánh s a b ng phương pháp này, ngư i ta dùng m t ch có nhô lên nh ng t ng á b cao ch ng ba mươi phân. Sau khi ã y s a vô bao, ngư i ta m i buông nh ng bao ó cho rơi xu ng các mô á, vi c này g i là " ánh s a". Ch ng mư i k gia nô làm công vi c này trong nhi u gi liên ti p. H v a hít m t hơi th vào v a giơ các bao da lên cao, và buông các bao da cho rơi xu ng nh ng mô á v i m t ti ng ng êm d u "zunk". ôi khi m t bao da ã quá cũ ho c do b i ngư i ánh s a quá v ng v , thình lình n bung ra. Tôi còn nh m t gia nhân nhà tôi r t kh e m nh l c lư ng, y thư ng hay khoe khoang s c vóc c a mình. Y làm vi c nhanh g p ôi k khác, và s c g ng làm gân c y n i v ng lên. M t ngày n , có ngư i nói v i y: "Anh Timon, ch c anh giaø r i, vì bây gi anh làm vi c không nhanh b ng khi trư c." Hét lên m t ti ng gi n d , Timon bèn n m l y phía trên m t bao da, giơ lên cao v i hai cánh tay kh e m nh buông cho nó rơi xu ng. Nhưng s c m nh c a y ã ph n ngư c l i y: Y còn n m cái mi ng bao da thì ph n dư i ã l xu ng và r t xu ng nh ng mô á. M t cây c t bơ hãy còn hơi l ng v t ra và văng trúng ngay vào gi a m t Timon, y "Lãnh " t t c vào mi ng, vào m t, vào mũi, vào tai, vào tóc. Năm ch c n sáu ch c lít bơ ch y tuôn xu ng d c theo thân mình y và bao ph y b ng m t ch t nh n màu vàng. Nghe ti ng ng, m tôi h i h ch y vào. ó là l n u tiên trong i mà tôi th y m tôi ng s ng nhìn trong im l ng. Có l m tôi t c gi n vì th y nh ng b y nhiêu bơ b h y ho i chăng? Hay m tôi ang lo ng i cho th ng ng c ang b ng t th ? Dù r ng th nào, m tôi bèn n m l y cái bao da rách b ng và p m t cái lên u y. Chàng Timon vô phư c bèn trư t ngã xu ng t n m sóng sư t trên m t cái ao... bơ! Nh ng gia nô v ng v như Timon có th làm h y ho i m t nhi u bơ. Ch hơi c u th m t chút trong khi buông tay cho cái bao rơi xu ng là nh ng s i lông li n tách r i ra kh i da và l n l n v i ch t s a. Lư m l y hai hay hai ch c s i lông trong ch t bơ ã làm xong, là m t i u r t thông thư ng, nhưng n u l i th y có c chùm lông trong ó thì y là m t i u r t d . Ch t bơ b hư ho i ư c c t riêng m t nơi dùng t èn, ho c b thí cho nh ng k ăn mày, h s n u l i và l c s ch b ng m t mi ng gi cũ dùng ăn l n. Nh ng thơ tr l i cho thi p m i c a chúng tôi không bao lâu ã n. Nh ng ngư i k mã phóng nư c i n nơi, tay vung lên nh ng cây g y nh có ch m t u có ng nh ng thơ tín. Khi ó ngư i qu n gia m i bư c ra nghinh ón s gi c a các nhà quý t c. Sau khi rút b c thông i p t trong g y ra, ngư i s gi cũng th t lên m t thông i p truy n kh u, th m chí không k p l y l i hơi th . K óù, y s m xu ng trên hai u g i và rơi mình xu ng t trong m t giàn c nh r t khéo léo, dư ng nhưng t cho m i ngư i th y y ã x thân không qu n công lao khó nh c làm tròn b n ph n và n nhà gia ình tôi k p gi ! Trong nh ng d p ó, nh ng gia nô nhà tôi thư ng vây chung quanh y và nói: "T i nghi p th ng nh !" Y n th t là mau! Th t là m t kỳ công hãn h u! Ch c h n là y ch y mau n mu n ng tim. Th t là cao quý thay, m t tinh th n ph c v hăng say như th !" M t ngày n tôi, ã ng a mi ng xen vào câu chuy n và nói: " y không! Y không có ch y 11

mau n mu n ng tim! Tôi v a th y y ng i ngh m t u làng g n ây. Ch c y ngh l ys c ch y m t o n ư ng cu i cùng!" S kín áo b t bu c tôi ph i b qua không nói n cái c nh tư ng v ng v lúng túng ti p theo ó. Sau cùng, ngày i nh t ã n, cái ngày mà tôi v n e ng i bi t bao, vì ngư i ta quy t nh cu c i tương lai c a tôi mà không c n h i ý ki n c a tôi. Nh ng tia n ng u tiên c a m t tr i bình minh v a ló d ng t ng sau các ng n núi xa t n chân tr i, thì m t ngư i gia nô bư c vào phòng tôi: "C u chưa ng d y ư, c u Lâm Bá? Hay là c u gi v ng ? ã b y gi r i, và chúng tôi có nhi u vi c ph i làm. Thôi, c u hãy th c d y i!" tôi b m n ra và ng i d y. Ngày ó là ngày mà con ư ng tương lai s r ng m trư c m t tôi. Tây T ng, tr con ư c g i b ng tên c a nó do cha m t cho khi còn s ng trong gia ình. Nhưng khi m t a tr bư c vào tu vi n, nó nh n ư c m t tên khác, ó là pháp danh c a nó. ó là trư ng h p c a tôi chăng? Ph i i nh ng gi s p t i ây m i bi t ư c. Tôi ã lên b y tu i và mu n tr nên m t ngư i chèo ò th thuy n lênh ênh trên sông TsangPo,cách ó sáu ch c cây s . Nhưng hãy khoan, còn xem l i. Tôi có th t s mu n i u ó chăng? D u sao, nh ng ngư i chèo ò u thu c giai c p dư i, vì nh ng ò c a h u làm b ng da con Yak óng trên nh ng cái khuôn b ng g . Tôi, m t anh lái ò? Tôi, m t ngư i thu c gia c p h ti n? Không. Không ph i v y. Tôi mu n tr nên m t nhà chuyên nghi p v môn th di u. , ph i y, th di u trên không trung, nh y t do như không khí, còn hơn là ng i trong m t chi c ò căng b ng da thú, làm h nhân cách và trôi theo dòng nư c xoáy m nh nguy hi m. M t chuyên viên th di u, ó là i u mà tôi mu n làm, và tôi s ch t o nh ng con di u kh ng l v i nh ng cái u tôi l n và ôi m t sáng r c như l a. Nhưng hôm nay, nh ng giáo sĩ chiêm tinh s có quy n quy t nh. Có l tôi ã ch i quá lâu: Nay thì ã quá tr nh y qua c a s và ch y tr n. Cha tôi ch c s cho ngư i ch y theo b t tôi tr l i. D u sao, tôi là con nhà th gia v ng t c và tôi ph i tuân theo truy n th ng. Bi t âu các nhà chiêm tinh ch ng tiên tri r ng tôi sinh ra i làm m t chuyên viên th di u? Tôi ch có th i ch và hy v ng.

2. L i Tiên Tri ?? Vân Kỳ, anh b ng h t tóc c a tôi! D ng tay l i, không thì sãi. u tôi s sói như m t ông

- Hãy yên, Lâm Bá. Cái bín tóc c a c u ph i ư c th t cho ngay và thoa bơ cho láng bóng, n u không thì bà l n s tr ng ph t tôi. - Hãy nh tay m t chút, Vân Kỳ, anh v n c tôi au quá! - Không sao âu, tôi ph i làm g p m i ư c. Tôi ng i dư i t và m t k nô l phũ phàng v i hai bàn tay chu i m n, v n cái bín tóc tôi như ngư i ta v n cái "Maniven" quay máy xe hơi! Sau cùng cái bín tóc tôi tr nên c ng ơ như m t con yak b rét cóng và sáng ng i như ánh trăng r m trên m t h . 12

M tôi b n r n quay cu ng như cơn gió l c; m di chuy n trong nhà mau l dư ng như ngư i có phép phân thân nhi u ch cùng m t lúc. Có nh ng ch th vào gi chót, nh ng s chu n b cu i cùng, và r t nhi u l i lăng xăng dư ng như m t m nh ph b n mươi cái xuân. Cha tôi tr n c nh náo nhi t n ào ó b ng cách b môn và rút lui vào phòng riêng c a mình. M tôi quy t nh ưa chúng tôi n JoKang, ngôi n l n th ô Lhassa; ó h n là vì m tôi mu n cho cu c l ti p tân ư c di n ra trong m t b u không khí tôn giáo. Vào lúc mư i gi sáng, m t ti ng c ng v i ba âm i u khác nhau i m gi t u h p. Chúng tôi t t c u cư i ng a, cha tôi, m tôi, Yaso và tôi cùng vài ngư i trong thân quy n s a so n lên ư ng. Chúng tôi noi theo con ư ng LingKhor, và i vòng quanh dư i chân i n Potala, m t tòa cung i n lâu ài nguy nga tráng l c a v t Lai L t Ma, m t trăm ba mươi thư c b cao và b n trăm thư c chi u dài. Sau khi i qua làng Shô, và i ng a m t n a gi trên ng b ng Kyi Chu, chúng tôi ã n trư c c a n. Chung quanh n là nh ng ngôi nhà tr , c a ti m và chu ng ng a i khách hàng trong nh ng ám ngư i hành hương. T ngày ư c d ng lên trư c ây mư i ba th k , ngôi n Jo Kang v n luôn luôn ti p ón khách hành hương. Ngôi nc ã bi u l nh ng nét tàn phá c a th i gian. Các viên t ng á dư i n n ã bày ra nh ng ư ng n t n sâu n nhi u phân tây do nh ng bư c chân d m lên c a hàng nghìn tín . Nh ng tư ng th n b ng vàng c a n n tôn giáo Tây T ng ư c x p thành hàng dài d c theo các vách tư ng. Nh ng màn lư i s t d y và kiên c gi gìn nh ng pho tư ng n y i v i nh ng tín mà lòng tham có th m nh hơn là lòng tôn sùng. Nh ng tư ng th n l n nh t ph n nhi u u tràn ng p n quá n a thân mình v i hàng ng ng c quý và châu báo mà nh ng ngư i sùng tín c u xin ân hu thiêng liêng ã t lên ó. Trên nh ng chân èn b ng vàng kh i, nh ng ng n b ch l p ư c th p thư ng xuyên, t a ra ánh sáng không bao gi t t ã t mư i ba th k . T nh ng góc âm u c a ngôi n v ng n tay chúng tôi nh ng ti ng chuông gân, ti ng c ng và ti ng tù và th i vang tai. Chúng tôi noi theo con ư ng vòng trư c chánh i n theo như truy n th ng b t bu c, và sau khi ã l bái xong, chúng tôi bư c lên trên nóc b ng c a ngôi n. Nơi ây ch có m t s ít ngư i có c quy n ư c lên. Cha tôi, v i tư cách B o Th c a Giáo H i, luôn luôn có m t t i ây m i khi n vi ng ngôi n n y. Ti n ây, tôi xin nói sơ lư c v n n chính tr c a x Tây T ng. ng u qu c gia và Giáo H i là c t Lai L t Ma, t c g i là Ph t S ng Tây T ng. Ngài v a là v nguyên th qu c gia c m quy n chính tr , v a là nhà lãnh o tôn giáo, v a là v Th m phán t i cao c m cán cân công lý c a dân Tây T ng. M i ngư i dân b t c sang hèn u có th th nh c u n ngài. N u m t s khi u n i hay ơn th nh nguy n có lý do chính áng, ho c trong trư ng h p có s b t công oan c, v t Lai L t Ma s xét x th a mãn các nguy n v ng và san b ng m i n i b t công. Th t không ph i là quá áng mà nói r ng t t c m i ngư i, không tr m t ai, u yêu m n và kính tr ng ngài. Ngài là v qu c vương có quy n hành tuy t i. Ngài s d ng uy quy n th l c c a ngài vì h nh phúc c a dân chúng, ch không bao gi vì nh ng m c ích ích k . Ngài ã tiên oán s xâm lăng c a quân Trung C ng t nhi u năm v trư c. Ngài cũng bi t r ng n n t do c a x Tây T ng t m th i s tr i qua m t th i kỳ xu ng d c. Vì b i nh ng lý do ó mà m t s ít ngư i trong gi i tu sĩ ư c m t s th hu n c bi t, cho nh ng ki n th c Huy n Môn mà các nhà o sĩ th i xưa ã góp nh t t nhi u th k s kh i ph i b mai m t và m 13

chìm trong quên lãng. Dư i quy n lãnh oc a c t Lai L t Ma có hai H i ng: M t là H i ng Tôn Giáo, g m có b n v cao tăng c p ng L t Ma. Nh ng v này u ch u trách nhi m trư c ng Th m Thâm (m t danh hi u khác c a c t Lai L t Ma. Ngư i ta thư ng g i ngài là c Thái Tu , ng Th m Thâm Le Très Profond, ng Khôn Lư ng, I’Inappréciable.) v nh ng v n liên quan n các t ch c tu vi n L t Ma Giáo (lamaseries) và o viên trong x . T t c nh ng v n tâm linh và tôn giáo u ph i qua tay các v y phát l c. K ó là H i ng N i Các, g m có b n v T ng Trư ng trong s ó có ba v thu c thành ph n dân chính và m t v là tu sĩ. Các v này n m quy n cai tr toàn x và m trách vi c hòa h p Qu c Gia vào Giáo H i thành m t kh i duy nh t. Hai viên ch c chánh ph mà ngư i ta có th g i là các v Th Tư ng, làm " y viên liên l c" v i hai H i ng trên, và trình nh ng ý ki n c a hai H i ng này lên cho c t Lai L t Ma. Hai v y óng m t vai trò quan tr ng trong nh ng phiên h p r t hi m c a Qu c H i, g m năm mươi ngh vi n i di n cho các gia ình quý t c và nh ng tu vi n l n nh t c a th ô Lhassa. Qu c H i ch nhóm trong nh ng trư ng h p r t kh n c p, như h i năm 1904 khi c t Lai L t Ma lưu vong t n n sang Mông C trư c s xâm lăng c a quân i Anh. V i m này, tư ng c n gi i thích rõ r ng s lưu vong t n n c a c t Lai L t Ma không có nghĩa là Ngài ch y tr n. Chi n tranh x Tây T ng có th ví như m t cu c chơi c tư ng: Bên nào ông tư ng b b t thì bên ó thua. c t Lai L t Ma là v Qu c vương c a x Tây T ng. Không có ngài, thì m i s chi n u u tr nên vô ích: Ngài ph i ư c n trú an toàn b o v s h p nh t c a x s . S ngh sĩ Qu c H i có th lên n b n trăm ngư i khi nào nh ng thân hào nhân sĩ các t nh tham d ông các phiên nhóm. V i th i gian qua, c t Lai L t Ma càng gia tăng quy n hành c a ngài và không c n n s giúp ý ki n c a nh ng H i ng hay c a Qu c H i n a. X Tây T ng chưa bao gi có ư c m t s cai tr anh minh và sáng su t như th . T trên nóc n nhìn ra xa, là m t phong c nh vô cùng ngo n m c. N m v phía ông là vùng ng b ng Lhassa xanh tươi, r i rác có nh ng c m r ng nh v i nh ng lùm nh u n khúc, ph n chi u ánh n ng m t tr i như nh ng con r n b c, trư c khi ch y vào sông Tsang Pô cách ó sáu mươi cây s . phía b c và nam, nh ng dãy núi cao d ng lên chơm ch m như thành quách bao b c chung quanh các vùng thung lũng và cao nguyên Tây T ng, làm cho dân t c x này s ng bi t l p hoàn toàn v i th gi i bên ngoài. Nhi u tu vi n L t Ma Giáo ư c d ng lên trên các tri n núi. trên nh ng ng n núi cao hơn, có nh ng o vi n nh nhô lên m t cách nguy hi m trên nh ng sư n núi cheo leo bên b v c th m. V phía tây, hai ng n núi song ôi c a i n Potala và tu vi n Chakpori nhô lên ng xa. Gi a hai ng n núi này, cánh c a Tây Môn chi u sáng ng i trong ánh sáng bình minh còn sương m l nh l o. Màu s m c a n n tr i càng n i b t lên m t cách d thư ng, tương ph n v i màu tuy t tr ng tinh bao ph các dãy núi nhô lên phía chân tr i. Trên u chúng tôi, nh ng ám mây l t lư t nh trong không gian. Trong thành ph , g n bên, toà Th S nh day lưng vào m t b c c a ngôi n. S Ngân Kh sát bên c nh, cùng v i nh ng gian hàng, c a ti m và ch búa mà ngư i ta có th mua m i th , 14

thư ng vàng h cám. Cách ó không xa, vùng cư trú c a Âm Công.

v phía ông, là m t tu vi n c a n

gi i và

Nh ng khách hành hương ã t p n p trư c c a n, m t trong nh ng nơi thánh a l n nh t c a Ph t Giáo. Chúng tôi nghe ti ng nói chuy n không ng t và nh ng ti ng ng n ào c a các tín hành hương n t nh ng vùng xa xôi v i nh ng l v t mà h em cúng dâng v i hy v ng ư c Ơn Trên ban ân hu . Có ngư i em theo nh ng con thú mà h ã mua l i lò sát sinh v i nh ng s ti n nh nhoi khiêm t n c a h . C u s ng m t sinh v t d u ó là m t con thú hay m t ngư i, là m t nghi p t t r t l n v phương di n tâm linh. Trong khi chúng tôi nhìn xem nh ng c nh tư ng c i n ó, chúng tôi nghe nh ng ti ng kinh k ngân nga c a các sư sãi, có nh ng gi ng thâm tr m c a các v sư già chen l n v i nh ng gi ng thanh, nh c a nh ng chú ti u sơ cơ. Ti ng tr ng và nh ng ti ng kèn cũng tr i d y vang tai. Nh ng sư sãi không b n r n công vi c, ch y t i lui lăng xăng không ng t. Vài v m c áo màu vàng, nh ng v khác m c màu tím, nhưng ph n ông m c áo tràng màu l tc a nh ng "Sư sãi thư ng", màu hoàn kim và màu s m dành cho các sư sãi trong i n Potala. Nh ng chú ti u sơ cơ và các sư sãi c nh binh m c áo già s m cũng qua l i lăng xăng. H u h t u có m t i m chung: Áo c a h d u cũ hay m i, u là áo cà sa vá t ng mi ng như c a c Ph t ngày xưa. Nh ng sư sãi có ph n s trong i n Potala m c m t chi c áo vàng ng n, không tay, bên ngoài áo dài c a h . Màu hoàng kim ư c coi như m t màu linh thiêng Tây T ng (nó không bao gi phai, b i nó là m t màu tinh khi t), và ó là màu chánh th c c a c t Lai L t Ma. Nh ng sư sãi hay các v L t Ma cao c p h u c n bên ngoài, có quy n m c áo ng n màu vàng ph ngoài áo c a h . T trên nóc n Jokang chúng tôi i v phía i n Potala thì th y có nhi u v áo vàng i qua l i. Chúng tôi ngư c m t nhìn lên thì th y nh ng ng n c tôn giáo ph t phơ trư c gió và nh ng mái b u c a ngôi n chi u lóng lánh dư i ánh m t tr i. N n tr i th m trông tuy t p v i nh ng làn mây nh và dài, coi dư ng như m t b c tranh v . Chúng tôi v a ang ng m c nh mà c m th y say sưa ngây ng t, thì m tôi ã gián o n cái giây phút huy n di u ó mà nói: - Thôi ta i k o m t th i gi . Mình ph i v xem ch ng k o b n gia nô nó làm hư vi c. Chúng tôi bèn lên ng a tr v nhà theo con ư ng Lingkhor, m i bư c chân ng a vang trên m t ư ng l càng ưa tôi n g n, i u mà tôi g i là m t cu c "th thách", nhưng m tôi thì coi như là ngày i Nh t c a mình. V n nhà, m tôi xem qua t t c m i vi c m t l n cu i cùng, và chúng tôi li n ăn u ng m t b a no b ng chu n b ch nh ng gì s p n. Th t v y, chúng tôi bi t r ng trong nh ng d p như th , nh ng quan khách ư c thi t ãi ăn u ng no say, còn nh ng ngư i nhà thì ph i lo ti p ãi mà thôi, ch không ư c ăn u ng gì c . 15

Ti ng nh c tr ng vang r n báo hi u các sư sãi nh c công ã n, h li n ư c ưa vào khu vư n phía sau nhà. H có mang theo nh ng kèn loa, kèn ng, tr ng, tù và, và eo ch p chõa trên c . H v a bư c vào khu vư n, v a nói chuy n huyên thuyên và g i em rư u bia u ng cho th m gi ng l y h ng. Nh ng ti ng rít chát chúa và ti ng th i i c tai c a nh ng kèn loa, chi m tr n m t n a gi : Các sư sãi ang "Lên d y" và th l i nh ng nh c khí c a h . V quan khách u tiên ã n, v i m t oàn tùy tùng cư i ng a theo h u và c m nh ng ng n c hi u bay ph t phơ trư c gió, gây nên nh ng ti ng ng n ào ngoài sân. Nh ng c ng s t m toang và các gia nô nhà tôi ng s p hàng hai bên c a vào nghinh ti p nh ng ngư i m i n. V qu n gia cùng v i hai ngư i ph tá ng kèm hai bên, m i ngư i c m nơi tay hàng tá nh ng khăn choàng c b ng l a mà ngư i Tây T ng dùng dâng cho khách như m t cách chào h i theo phong t c b n s . Có t t c tám lo i khăn choàng dâng cho các v khách tùy ch c v hay c p b c cao th p, và ngư i ta ph i bi t dâng cái nào cho thích h p k o mang l i b t kính. c t Lai L t Ma ch ban cho và thu nh n nh ng khăn choàng thư ng h o h ng. Nh ng khăn choàng này tên g i là Khata, và ây là nghi th c dâng bi u: N u ngư i gia trư ng có c p b c ngang hàng v i khách, thì y ng th t l i phía sau, và ưa hai tay th ng t i trư c. Ngư i khách cũng làm y như v y. K ó, ngư i gia trư ng vái chào và t cái khăn choàng lên hai cư m tay c a v quý khách, ngư i này cũng áp l , r i g hai cư m tay ra, c m l y khăn choàng tr qua l n l i nơi tay t ra mình ch p nh n món quà bi u, và giao cái khăn cho m t ngư i h u c n. N u ngư i bi u khăn là ngư i ng c p r t th p, thì y quì xu ng, le lư i ra chào (nghi th c này tương ương v i c ch ng nón chào c a ngư i phương Tây) và t cái khăn choàng dư i chân khách, k ó khách áp l b ng cách t cái khăn choàng riêng c a mình vòng quanh c ngư i gia trư ng. Tây T ng, m i quà bi u u có kèm theo m t cái khăn choàng thích nghi, ho c nh ng thơ khen t ng hay văn b ng tư ng l cũng v y. Nh ng khăn choàng c a chánh ph màu vàng, còn nh ng khăn choàng khác màu tr ng. N u c t Lai L t Ma mu n ban m t danh d l n lao cho m t ngư i nào, ngài t nơi c ngư i y m t khăn choàng c t b ng m t s i ch tơ có ba vòng. Và n u trong khi ó ngài ưa hai bàn tay ra, lòng bàn tay l t ng a lên tr i, thì ó là m t cái danh d r t c bi t! Th t v y, ngư i Tây T ng tin ch c r ng quá kh và tương lai u có ghi trên nh ng ư ng ch trong lòng bàn tay. c t Lai L t Ma, b ng cách l t ng a hai bàn tay c a Ngài, t lòng ưu ái và thi n c m m à nh t. V sau, tôi ư c Ngài ban cho cái danh d ó hai l n. ây nói v ngư i qu n gia ng ti p ón khách trư c c a v i hai ngư i ph tá hai bên. Y chào khách và nh n khăn choàng c a khách r i ưa qua cho ngư i ph tá ng bên t . Trong khi ó ngư i ph tá ng bên h u ưa cho y m t khăn choàng thích nghi mà y t lên cư m tay hay lên c c a ngư i khách, tùy theo c p b c tương x ng. T t c nh ng khăn choàng này u ư c s d ng l i r t nhi u l n. V qu n gia và hai ngư i ph tá m i lúc càng thêm b n r n, vì quan khách n m i lúc càng ông. D u cho h n t nh ng trang tr i láng gi ng, t thành ph Lhassa, hay t nh ng vùng ngo i ô, nh ng oàn k mã tùy tùng c a h luôn luôn n b ng Lingkhor, r i i vào con ư ng nh thu c a ph n c a gia t c chúng tôi, dư i bóng mát c a i n 16

Potala. Nh ng bà m nh ph phu nhân ph i i b ng ng a trong nhi u gi , dùng m t cái m t n b ng da che m t cho kh i b nh ng ng n gió l c có qu n y cát b i. Trên các m tn y thư ng có phác h a nh ng nét chân dung c a v ch nhân. Khi n nơi, các bà m i l t m t n ra và ng th i c i luôn cái áo tơi b ng da con Yak. Nh ng b c chân dung y luôn luôn làm tôi thích thú: Các bà càng già và x u, thì nh ng b c chân dung v trên m t n l i càng tr và p! M t s ho t ng t p n p di n ra trong nhà tôi. Nh ng gia nô không ng t em ra nh ng t m n m cho khách ng i. Tây T ng ngư i ta không ng i trên gh , mà ng i trên t m n m m t thư c vuông và dày hai mươi phân. Ban êm, ngư i ta ghép nhi u t m n ml i làm ch ng , và chúng tôi th y n m ng i trên n m tho i mái d ch u hơn là ng i trên gh bành hay n m trên giư ng. Khi khách v a n, h ư c m i dùng trà pha bơ; và k óh ư c ưa vào phòng ăn. T i ây, các th c ăn ã d n s n và khách có th ăn u ng tùy thích trong khi ch i cu c ti p tân th t s b t u. B n mươi v phu nhân thu c gia ình quy n quý ã n cùng v i nh ng v quý bà tâm phúc c a h . Trong khi m tôi ang ti p ón m t nhóm các bà m nh ph này, thì m t nhóm các bà khác i d o kh p nơi trong nhà, ng m nhìn bàn gh và thư ng th c tr giá các v t trang hoàng. Th t ch ng khác nào m t cu c "Xâm lăng" vĩ i: Các bà khách có m t kh p nơi, các hình d ng, các màu s c, m i h ng tu i. Có vài bà xu t hi n nh ng ch b t ng nh t và không chút do d , c t ti ng h i b n gia nô giá ti n c a món này, hay giá tr c a món v t khác. Nói tóm l i, các bà x s như t t c m i ngư i àn bà khác trên th gi i. ó cũng là s thư ng tình. Ch Yaso c a tôi ng nh trong m t b l ph c m i toanh và b i u theo ki u m i nh t, hay ít ra ó là ch nghĩ như v y. Tôi thì cho r ng ki u tóc c a ch th t l lăng, nhưng tôi luôn luôn v n có óc ch trích nh ng vi c làm c a n gi i. D u sao, có i u ch c ch n là ngày hôm ó tôi th y các bà có v t do xâm lăng m t cách c áo. làm cho cu c ti p tân càng sôi n i ình ám hơn n a, nh ng cô gái ki u m u cũng có m t trong hàng quan khách. Tây T ng, m t v phu nhân thu c dòng sang ph i có r t nhi u y ph c sang tr ng và n trang quý giá. Nh ng b y ph c này c n ph i ư c tri n lãm vào nh ng d p giao t công c ng, nhưng vì ngư i ta không th làm như v y n u không thay i y ph c thư ng xuyên, nên nh ng cô gái ư c hu n luy n c bi t, g i là "Ch ng n , " ư c dùng làm ki u m u. B i ó, nh ng cô ch ng n này khoác vào nh ng b y ph c và eo n trang c a m tôi, và v a ng i len l i trong ám quan khách v a u ng hàng tá m không h t nh ng chén trà pha bơ, trư c khi i thay b y ph c khác và eo nh ng n trang khác. L n l n trong hàng quan khách, các cô y cũng giúp m tôi trong vai trò n ch nhân. Trong m t ngày, các cô "Ch ng n " ó có th thay i y ph c và n trang n năm sáu l n. Các quý khách bên nam gi i thì chú ý nhi u hơn n nh ng trò chơi tiêu khi n trong vư n. Ngư i ta ã cho m t oàn trò xi c n giúp vui. Ba ngư i trong oàn này c m d ng ng m t cây sào cao năm thư c, trên chót h t có m t ngư i n a ch ng ngư c u và gi thăng b ng trên nh cây sào. Khi ó, cây sào b gi t ra thình lình và ngư i làm trò xi c nh mình rơi xu ng t trên hai chân như m t con mèo. Nh ng a tr con nhìn xem trò xi c này bèn r nhau ra m t ch v ng b t chư c. Chúng tìm ư c m t cây sào cao hai, ba thư c và c m d ng ng lên. M t a tr gan lì nh t trèo lên. Nhưng ơ kìa, khi y th ch ng ngư c u lên cây sào, y m t thăng b ng và rơi xu ng như 17

m t t ng á lên u nh ng a khác. Nhưng may thay, nh ng a này có m t cái s khá c ng, và ngoài ra nh ng c c u to b ng nh ng qu tr ng v t, không ai b thương n ng. M tôi xu t hi n trong khu vư n, ngư i hư ng d n m t nhóm các bà phu nhân mu n xem các trò bi u di n và nghe nh c. i u này không khó, vì các sư sãi nh c công ã có th i gi sư i m lòng b ng nh ng ch u rư u bia d i dào th a thích. M i s ho t ng t p n p di n ra trong nhà tôi. Nh ng gia nô không ng t em ra nh ng t m n m cho khách ng i. Tây T ng ngư i ta không ng i trên gh mà ng i trên nh ng t mn m m t thư c vuông d y hai mươi phân. Ban êm, ngư i ta ghép nhi u t m n ml i làm ch ng , và chúng tôi th y n m ng i trên n m tho i mái d ch u hơn là ng i trên gh bành hay n m trên giư ng. Khi khách v a n, h ư c m i dùng trà pha bơ; và k óh ư c ưa vào phòng ăn. T i ây, các th a ăn ã d n s n và khách có th ăn u ng tùy thích trong khi ch i cu c ti p tân th c s b t u. B n mươi v phu nhân thu c nh ng gia ình quy n quý ã n cùng v i nh ng quý bà tâm phúc c a h . Trong khi m tôi ang ti p ón m t nhóm các bà m nh ph này, thì m t nhóm các bà khác i d o kh p nơi trong nhà, ng m nhìn bàn gh và thư ng th c tr giá các v t trang hoàng. Th t ch ng khác nào m t cu c "Xâm lăng" vĩ i; các bà khách có m t kh p nơi, các hình dáng, các màu s c, m i h ng tu i. Có vài bà xu t hi n nh ng ch b t ng nh t và không chút do d , c t ti ng h i b n gia nô giá ti n c a món này, hay giá tr c a món v t khác. Nói tóm l i, các bà x s như t t c m i ngư i àn bà khác trên th gi i. ó cũng là s thư ng tình. Ch Yaso c a tôi ng nh trong m t b l ph c m i toanh và b i u theo ki u m i nh t, hay ít ra ó là ch nghĩ như v y. Tôi thì cho r ng ki u tóc c a ch th t l lăng, nhưng tôi luôn luôn v n có óc ch trích nh ng vi c làm c a n gi i. D u sao, có i u ch c ch n là ngày hôm ó tôi th y các bà có v t do xâm lăng m t cách c áo. làm cho cu c ti p tân càng sôi n i ình ám hơn n a, nh ng cô gái ki u m u cũng có m t trong hàng quan khách. Tây T ng, m t v phu nhân thu c dòng sang ph i có r t nhi u y ph c sang tr ng và n trang quý giá. Nh ng b y ph c này c n ph i ư c tri n lãm vào nh ng d p giao t công c ng, nhưng vì ngư i ta không th làm như v y n u không thay i y ph c thư ng xuyên, nên nh ng cô gái ư c hu n luy n c bi t, g i là "Ch ng n ", ư c dùng làm ki u m u. B i ó, nh ng cô ch ng n này khoác vào nh ng b y ph c và eo n trang c a m tôi, và v a ng i len l i trong ám quan khách v a u ng hàng tá m không h t nh ng chén trà pha bơ, trư c khi i thay b y ph c khác và eo nh ng n trang khác. L n l n trong hàng quan khách, các cô y cũng giúp m tôi trong vai trò n ch nhân. Trong m t ngày, các cô "Ch ng n " ó có th thay i y ph c và n trang n năm sáu l n. Các quý khách bên nam gi i thì chú ý nhi u hơn n nh ng trò chơi tiêu khi n trong vư n. Ngư i ta ã cho m t oàn trò xi c n giúp vui. Ba ngư i trong oàn này c m d ng ng m t cây sào cao năm thư c, trên chót h t có m t ngư i n a ch ng ngư c u và gi thăng b ng trên nh cây sào. Khi ó, cây sào b gi t ra thình lình và ngư i làm trò xi c nh mình rơi xu ng t trên hai chân như m t con mèo. Nh ng a tr con nhìn xem trò xi c này bèn r nhau ra m t ch v ng b t chư c. Chúng tìm ư c m t cây sào cao hai, ba thư c và c m d ng ng lên. M t a tr gan lì nh t trèo lên. 18

Nhưng ơ kìa, khi y th ch ng ngư c u lên cây sào, y m t thăng b ng và rơi xu ng như m t t ng á lên u nh ng a khác. Nhưng may thay, nh ng a này có m t cái s khá c ng, và ngoài ra nh ng c c u to b ng nh ng qu tr ng v t, không ai b thương n ng. M tôi xu t hi n trong khu vư n, ngư i hư ng d n m t nhóm các bà phu nhân mu n xem các trò bi u di n và nghe nh c. i u này không khó, vì các sư sãi nh c công ã có th i gi sư i m lòng b ng nh ng ch u rư u bia d i dào th a thích. M tôi ăn m c m t cách long tr ng c bi t: Áo k mã "Bolero" ng n màu vàng tím, trên m t cái "Jupe" b ng n màu s m dài n gót chân. Nh ng ôi ng r t cao b ng n tr ng tinh v i nh ng gót th m và nh ng s i dây ng r t p làm n i b t màu y ph c m t cách r t m thu t. Bên trong chi c áo k mã, m tôi m c m t áo lót b ng l a . Ph bên ngoài là m t cái khăn choàng b ng l a thêu v t ngang trư c ng c t vai bên m t qua hông bên trái và c t l i bên hông v i m t cái khoen b ng vàng kh i. Cái khăn choàng này thòng xu ng n t n lưng, có màu th m phía trên dây lưng, và chuy n qua màu vàng l t n màu vàng ngh r t m. M tôi eo trên c ba gói bùa c t b ng m t s i dây vàng, mà m t i không lúc nào r i. Ba gói bùa này là nh ng món quà cư i c a m t i, hai gói là quà t ng c a gia ình, và gói th ba, m t danh d c bi t, là quà t ng c a c t Lai L t Ma. M tôi cũng eo n trang r t quý giá, vì Tây T ng nh ng n trang c a m t v phu nhân nhi u hay ít tùy c p ng c a h trong xã h i. B i ó, m t ngư i ch ng ph i t ng vàng ng c cho v m i khi ư c thăng quan ti n ch c. Ph i m t nhi u ngày làm u tóc c a m tôi, v i t t c m t trăm l tám l n tóc. S m t trăm l tám là m t s linh thiêng, và nh ng ph n có nhi u tóc có th k t thành b y nhiêu l n r t ư c hâm m . u tóc c a m tôi chia làm hai ph n có m t ư ng ch gi a, ư c k t l i b i m t cái mão b ng cây t trên nh u như m t cái nón. Mão này sơn màu th m, có nh n kim cương chi u lóng lánh, c n vàng và ng c th ch. M tôi eo m t ôi hoa tai b ng san hô r t l n và n ng nn i cho trái tai kh i b quá căng và có th t ra, ngư i ph i gi nó l i b ng m t s i ch qu n chung quanh vành tai, và u s i ch thòng xu ng g n ng t i dây lưng. Tôi ng m nhìn m tôi mà ph i nhìn nh n r ng m tôi r t p. Tuy nhiên, v i ôi bông tai n ng như th , m tôi làm sao quay u l i phía sau? Nh ng quan khách i b t b d o chơi, v a ng m c nh trong các khu vư n v a tr m tr khen ng i. Nh ng v khách ng i riêng t ng nhóm trao i nh ng câu chuy n v t. Nh t là các bà thì không l m t m t phút nào mà không nói chuy n c a ngư i láng gi ng... Nhưng th t s , t t c u i ch n ph n chính c a bu i ti p tân, kỳ dư các m c khác trong chương trình ch là m t s chu n b tinh th n ưa h n cái gi phút quan tr ng khi các nhà o sĩ chiêm tinh nói tiên tri v bư c ư ng tương lai c a tôi. Cu c i tôi sau này s tùy thu c nơi quy t nh c a h . Ngày ã s p tàn, khi ánh tà dương kéo dài nh ng bóng en c a m i v t và cây c trên m t t, các quan khách u t ra u o i i v i các trò giúp vui và tiêu khi n. B a ti c 19

no say t h trong m t tr ng thái th c m. Nh ng k gia nô m t m i v n còn em thêm th c ăn lên bàn khi nh ng dĩa chén ã c n, nhưng sau cùng m i ngư i ã ăn u ng no v i gi kh c trôi qua. Nh ng ngư i làm trò xi c giúp vui cũng b t u c m th y m t m i, h t ngư i n n ngư i kia, h l n l n rút lui, i vào nhà b p ngh ngơi và g i thêm m t ch u rư u bia cu i cùng. Các nh c công v n còn s c di n tươi t n, th i kèn loa, ánh ch p chõa và ánh tr ng m t cách y h ng kh i. Trên nh ng tàn cây to, loài chim s hãi vì ti ng ng n ào ã r i kh i nh ng t quen thu c c a chúng. Không ph i ch có chim là bi t s s t. Nh ng con mèo cũng ã bi n m t d ng và n núp trong nh ng ch kín áo t khi nh ng quan khách u tiên cùng các oàn tùy tùng r m r n nhà. Nh ng con chó ngao en l n c a nhà tôi cũng êm hơi l ng ti ng, gi c ng ã kh p m chúng. Chúng ã ăn u ng no b ng n m c không còn s c ăn n a. Tr i càng t i d n trong nh ng khu vư n. Mùi hương thơm ngát xông lên t nh ng bình lư hương khói tr m nghi ngút. Nh ng khu vư n c a cha tôi n i ti ng kh p s Tây T ng vì nh ng kỳ hoa d th o và nh ng hòn non b vĩ i nh p c ng t Trung Hoa. Có nh ng cây lê, cây táo, cây mơ lùn th p, bên c nh nh ng cây c th cao l n, trên tàn cây có c m c xí bay ph t phơ dư i ng n gió nh ban chi u. Sau cùng, v ng h ng ã khu t d ng sau nh ng dãy núi Tuy t Sơn xa tít t n chân tr i: M t ngày ã ch m d t. T nh ng tu vi n L c Ma giáo v ng n ti ng kèn i m gi kh c trôi qua; h ng trăm ng n èn bơ ã ư c th p sáng kh p nơi, trên các cành cây, dư i nh ng mái nhà, và có nh ng ng n èn khác th lư t nh trên m t nư c êm m c a ao sen trong vư n nhà. Ch này, có ng n èn b k t trong các lá sen ch ng khác nào nh ng chi c tàu b k t trên bãi cát, và ch kia, vài ng n èn trôi lênh ênh phiêu b t v cái cù lao nơi ó nh ng con h c s trú ng lúc ban êm. M t ti ng c ng v a i m, m i ngư i quay u nhìn l i: M t cu c di n hành t ng xa s ps a n g n. Trong khu vư n nhà, ã d ng s n m t cái l u r t l n, màn treo trư ng rũ. C a l u m r ng, bên trong có t m t cái sàn g và b n cái ôn Tây T ng làm ch ng i. oàn ngư i di n hành bư c n trư c li u, d n ư ng. Theo sau h là b n ngư i nh c m tôi, bư c lên sàn g cùng v i hai v trư Giám Quan, m nhi m vi c tiên tri các i do b n ngư i gia nhân c a nhà tôi c m u c công th i kèn loa b ng b c. K ó, cha tôi, ng lão, là nh ng b c giáo sĩ kiêm ch c Thiên u h a phư c c a qu c gia.

Nh ng v trư ng lão này, xu t x t vùng Nechung, là nh ng nhà chiêm tinh gi i nh t c a x Tây T ng. Nh ng l i tiên tri c a các v nhi u l n t ra ã chính xác và úng như các s vi c ã x y ra v sau. M t tu n l trư c ó, c t Lai L t Ma ã m i các v n nhìn xem tương lai c a m t a tr lên b y tu i. Hai v y ã l y lá s c a tôi và nghiên c u c n k t ng ly t ng tí trong nhi u ngày nh ng nh hư ng c a các vì tinh tú. Hai v L t Ma em theo lá s chiêm tinh và nh ng b ng oán s . Hai v khác ti n n và hai v Thiên Giám Quan già bư c lên sàn g , trên ó hai v này ng i sát c nh nhau như hai pho tư ng b ng ngà. Nh ng chi c áo r ng b ng l a Trung Hoa màu vàng l i 20

càng làm n i b t tu i tác cao niên c a h . H i trên u chi c mão l n c a các o sĩ mà tr ng lư ng có v quá n ng i v i nh ng cái c nhăn nheo c a h . Các quan khách u vây chung quanh cái sàn g và ng i trên nh ng t m n m tr i dư i t. Nh ng câu chuy n u ngưng b t, m i ngư i u l ng tai nghe l i phán quy t c a v niên trư ng trong hai v Thiên Giám Quan lão thành. V niên trư ng b t u nói b ng m t gi ng nh nhàng: - "Lha dre mig cho nang chig". (Qu th n và nhân gian cùng b chi ph i như nhau b i nh ng nh lu t huy n bí trong vũ tr . Ý nói: Ngư i ta có th tiên oán vi c tương lai.) B ng m t gi ng tr m, v Thiên Giám Quan cao niên nói tiên tri su t m t ti ng ng h . K ó, ngư i ngh ngơi trong mư i phút, và l i nói thêm m t gi n a, khi ó, ngư i ti p t c v ch tr n tương lai c a tôi dư i nh ng nét i cương. - "L quá, th t là kỳ di u!" toàn th c trong m t cơn thích thú mê ly. t a b t giác th t lên trong khi h ang m chìm

Như th , ngư i ta ã nói cho tôi bi t trư c tương lai c a tôi: "Sau m t giai o n th thách cam go gian kh , ương s s là m t a tr lên b y tu i, s bư c chân vào tu vi n ư c th hu n như m t tu sĩ kiêm y sĩ gi i ph u. Y s g p nhi u ngh ch c nh gian lao, s r i kh i x s và s ng ngo i qu c. Y s m t h t t t c , s ph i làm l i cu c i t con s không và sau cùng y s thành công". Cu c tiên tri ã b m c, các quan khách cũng ã gi i tán l n l n. Nh ng v khách xa còn nán l i nhà tôi m t êm sáng ngày hôm sau lên ư ng. Nh ng ngư i khác tr v ngay êm ó cùng v i gia nhân tùy tùng c a h dư i ánh sáng c a nh ng ng n u c. H t u h p ngoài sân, gi a nh ng ti ng ng a khua móng s t trên n n á và nh ng ti ng ngư i kêu g i l n nhau. M t l n n a, cái c ng s t n ng n l i m toang m ĩ cho oàn ngư i ng a i qua. Ti ng chân ng a khua vang và nh ng gi ng nói chuy n trò c a h nghe ã thưa d n, và sau cùng ch còn l i cái im l ng c a ban êm.

3. Tôi Chu n B Xu t Gia Trong nhà tôi, v n còn s ho t ng nh n nh p n ào. Trà bơ ư c rót ra như su i ch y và th c ăn ư c d n ra vào gi chót ãi nh ng quan khách còn l i êm nay. T t c các gian phòng trong nhà u b chi m óng; không còn phòng nào cho tôi. Tôi i th n thơ, lòng bu n man mác; gi t th i gi , tôi v a i bách b v a á nh ng viên s i và t t c nh ng gì n m dư i chân tôi, nhưng s b n r n ó cũng không làm cho tôi gi i khuây. Không ai chú ý n tôi: Nh ng quan khách u ã m i mê và ư c hài lòng, còn nh ng gia nô thì m t nhoài và b c b i. Tôi th m nghĩ và c n nh n: - Loài ng a có l d thông c m hơn. Ta s ng chung v i ng a êm nay. Nh ng chu ng ng a u m áp, và n m trên 21 ng rơm r cũng êm lưng, nhưng gi c

ng khó n. M i khi tôi ch p m t thi p i, thì m t con ng a l i thúc y tôi, ho c tôi b ánh th c m t cách t ng t b i m t ti ng ng t trong nhà. L n l n, m i v t u m chìm trong im l ng. Tôi ng i nh m d y nhìn ra ngoài, thì th y èn l a l n l n ã t t. Trong giây lát, ch còn l i ánh trăng l nh lùng ph n chi u sáng ng i trên nh ng ng n núi y tuy t ph . Nh ng con ng a ã ng , có con ng ng, có con n m nghiên qua m t bên. Sau cùng tôi cũng ã ng thi p i. Sáng ngày hôm sau, tôi b ánh th c d y m t cách ph phàng, có ngư i nói v i tôi: - D y i Lâm Bá. Tôi còn ph i th ng yên ng a, mà c u n m choán h t ch . Thành th tôi ng d y i v nhà ki m th c ăn d . Trong nhà, ang có s náo ng n ào. Các quan khách s a so n ra v và m tôi ch y t nhóm này sang nhóm khác ti n ưa khách. Cha tôi thì bàn v vi c s a nhà và vư n cho p thêm. Ngư i nói cho m t ông b n già bi t ý nh s nh p c ng ki ng th y tinh t n làm c a s . Tây T ng không có ki ng, ngư i ta không ch t o ki ng trong x , và th t là t n kém mà nh p c ng ki ng t n . C a s các nhà Tây T ng có nh ng khuôn g trên ó có căn m t th gi y sáp sáng c nhưng không trong su t. Nh ng cánh c a s b ng g n ng ư c g n ngoài, không ph i phòng k gian phi, mà tránh nh ng cơn bão cát. Cơn bão cát này, ôi khi có qu n theo nh ng viên s i nh , có th làm gãy nát nh ng c a s trơn, không có phòng v . Nó cũng có th c t t da th t trên m t và trên bàn tay v i nh ng v t c t r t sâu; b i v y th t r t nguy hi m mà i du l ch trong nh ng mùa gió l n. Dân chúng th ô Lahassa luôn luôn ý coi ch ng ng n núi c a i n Potala. N u thình lình nó bi n m t dư i m t ám sương mù en k t, m i ngư i s lo ki m ch n núp an toàn tránh bão. Nhưng không ph i ch có loài ngư i là m i báo ng: Loài v t cũng bi t trư c khi s p có bão và các loài chó, ng a thư ng i trư c ngư i ta ki m ch n núp. Loài mèo không bao gi b bão làm h i, và loài Yak không có gì ph i s . Sau khi ngư i khách cu i cùng ã r i kh i nhà, cha tôi cho g i tôi và nói: - Con hãy i ch mua s m nh ng th v t gì. c n dùng, Ông Tzu bi t con ph i mua s m nh ng

Tôi nghĩ n nh ng dùng c n thi t: M t cái chén ng tsampa b ng g , m t cái dĩa b c và m t xâu chu i g m m t trăm l tám h t b ng g ánh bóng. S m t trăm l tám này làm t con s linh thiêng, nó cũng ch b y nhiêu nh ng i u gi i răn mà m t v sư sãi c n ph i nh . Chúng tôi lên ư ng ra ch , ông Tzu cư i ng a còn tôi cư i l a. Sau khi qua nhi u khúc ư ng quanh co, chúng tôi ã n khu ch buôn bán t p n p. Tôi nhìn quanh dư ng như ó là chuy n i u tiên. Nhưng trong thâm tâm, tôi e ng i r ng ó là chuy n i cu i cùng! Nh ng tay thương buôn v a n Lhassa, tràn vào các c a ti m và tranh lu n sôi n i nh giá hàng. Có ngư i em trà sang ây t Trung Hoa, nh ng ngư i khác em tơ l a t bên n . Chúng tôi v ch ư ng i xuyên qua ám r ng ngư i n nh ng c a ti m có nh ng v t mà tôi c n dùng. Th nh tho ng ông Tzu trao i l i chào h i v i m t b n già quen t h i niên thi u. Tôi c n mua m t áo tràng màu s m, c l n, không ph i ch vì lý do tôi s l n thêm, 22

mà cũng vì m t lý do khác r t th c t . x này, nh ng ngư i l n m c áo r t r ng, n t sát lưng. Ph n trên chi c áo có th dùng như m t cái túi ng m i th c n dùng. M t sư sãi "Trung bình" ch ng h n, em theo trong cái túi ó m t chén ăn tsampa, m t cái dĩa, m t con dao, vài th bùa phép, m t bao g o m ch nha ã s y và thư ng là m t ít tsampa. Nhưng ta ng quên r ng m t sư sãi luôn luôn em theo trong mình t t c nh ng gì y s h u trên th gian này. Ông Tzu ki m soát vi c s m s a c a tôi. Tôi ch ư c mua nh ng gì t i c n thi t, t t c u là nh ng h ng r t xoàng, tương x ng v i m t "Chú ti u sơ cơ nghèo": M t ôi dép b ng da con Yak, m t cái b c nh ng g o m ch nha s y, m t cái chén b ng g , m t cái dĩa cũng b ng g (ch không ph i b ng b c!) và m t con dao. Thêm vào ó là m t xâu chu i h ng thư ng mà tôi ph i t mình ánh bóng t t c m t trăm l tám h t; ó là t t c nh ng gì mà tôi ư c mua s m. Cha tôi là m t nhà quý t c t phú, có nh ng tài s n r ng l n kh p nơi trong x , trong m t th i gian t p s làm m t tu sĩ, và ngày nào cha tôi còn s ng tôi ph i là m t chú ti u nghèo mà thôi. Tôi còn nhìn m t l n cu i, ư ng xá và dãy nhà hai t ng hai bên. Tôi cũng nhìn c nh ng ti m bán hàng hóa treo l ng l ng nh ng khúc vi cá m p và nh ng yên ng a trư c c a. M t l n n a, tôi l ng tai nghe nh ng l i nói ùa c a nh ng ngư i lái buôn và nh ng câu tr giá vui v c a nh ng khách hàng. Tôi chưa t ng th y con ư ng này có v m cúng d ch u như th bao gi , tôi ư c ao cái s ph n c a nh ng ngư i nhìn th y nó h ng ngày và s ti p t c s ng h ng ngày t i ây. Nh ng con chó hoang i rong kh p ch n, ưa mũi ánh hơi v t n v t kia, và c t ti ng s a vang; nh ng con ng a i ch ra l nh c t vó, th nh tho ng l i hí lên m t tràng dài. Nh ng con Yak v a th t ra nh ng ti ng kêu khàn gi ng, v a len l i gi a nh ng ám ngư i b hành. Có bao nhiêu s bí n ng sau nh ng c a s b c gi y sáp kia! Có h ng bao nhiêu nh ng hàng hóa l lùng n t b n phương tr i, ã ư c ch xuyên qua nh ng cánh c a g ch c n ch kia, và có bao nhiêu giai tho i kỳ thú mà nh ng cánh c a s m kia có th thu t cho ta nghe n u chúng bi t nói. Tôi nhìn t t c nh ng v t y dư ng như là nh ng v t ã quen thu c t lâu. Tôi không h nghĩ r ng có ngày tôi s tái ng nh ng c nh v t trên các ư ng ph n y, d u r ng th nh tho ng ch m t ôi l n. Tôi nghĩ n nh ng gì tôi mu n làm, nh ng gì tôi mu n mua. S mơ m ng c a tôi b ng nhiên b gián o n m t cách phũ phàng. M t bàn tay v a to l n v a hăm d a, h xu ng trư c m t tôi, kéo vành tai tôi và v n xoay nó m t vòng au kinh kh ng. Ông Tzu quát to, dư ng như mu n cho c th gi i u nghe: - Lâm Bá, mi ã bi n thành pho tư ng á r i chăng? Ta t h i không bi t nh ng thi u niên i nay nuôi nh ng gì trong óc c a chúng. Vào th i bu i c a ta, không h có như v y. Ông Tzu có v b t c n v vi c tôi s b t m t vành tai n u tôi c ng yên m t ch , hay tôi mu n gi nó l i b ng cách i theo ông. Tôi có th làm gì ư c ngoài ra vi c "Tranh th th i gian?" Trên ư ng v , ông Tzu v a cư i ng a i trư c v a c n nh n và ch trích rõ r t "Cái th h hi n kim, g m toàn nh ng b n vô ích, lư i bi ng, b t tr , và luôn luôn mơ tư ng chuyên trên mây". Nhưng khi v a n ư ng l Lingkhor, chúng tôi g p m t cơn gió l n th i m nh. Tôi bèn nép mình vào phía sau cái th t lưng kh ng l c a ông Tzu tránh cơn giông. 23

Khi tôi v n nhà, m tôi li c m t nhìn qua nh ng v t d ng mà tôi ã mua. Tôi l y làm th t v ng khi m tôi cho r ng nh ng v t y cũng khá t t i v i tôi. Tôi v n hy v ng r ng m tôi s qu trách ông Tzu, và s cho phép tôi mua nh ng dùng có ph m ch t t t hơn. M t l n n a, nh ng hy v ng c a tôi v cái dĩa b ng b c l i tiêu tan như mây khói, và tôi ph i ch p nh n cái dĩa b ng g mua m t ti m t p hóa Lhassa. Trong tu n l cu i cùng, ngư i ta không tôi s ng yên l ng m t mình. M tôi b t bu c tôi ph i i theo ngư i vi ng thăm các gia ình quý t c Lhassa và chào t giã, trư c khi tôi lên ư ng xu t gia bư c vào tu vi n. M tôi r t thích nh ng d p xu t hành như th , nh ng cu c vi ng thăm xã giao và nói chuy n hàn huyên, nó g m m t ph n chương trình h ng ngày c a m tôi. Tôi c m th y chán ng y; i v i tôi, nh ng cu c vi ng thăm ó là nh ng c c hình vì tôi không có năng khi u hòa mình m t cách vui v v i nh ng k phàm t c. Tôi ch mu n chơi ùa th a thích ngoài tr i trong nh ng ngày còn l i, th di u, nh y sào hay b n cung; nhưng thay vì ư c t do tiêu khi n, tôi b lôi kéo i kh p nơi như m t con Yak trúng gi i h ng nh t, và trình di n v i nh ng bà nh t nh o vô duyên, h không có vi c gì làm khác hơn là ng i su t ngày trên n m nhung êm m và sai b o k tôi t . Không ph i ch có m tôi m i làm tôi b c mình. Tôi còn ph i i theo cha tôi n tu vi n L t Ma Giáo Drebung. Tu vi n này là tu vi n l n nh t th gi i, v i t t c mư i ngàn sư sãi, v i nh ng ngôi n cao vút, và nhà c a dinh th xây b ng á. ó là m t c ng ng tu vi n, m t thành ph có tư ng rào chung quanh, và cũng như m i thành ph , nó có th s ng t túc. Drebung có nghĩa là "Núi G o", và th t v y, nó gi ng như m t ng g o ch t lên thành núi n u nhìn t ng xa, v i nh ng ài cao và mái b u chi u r ng ng i du i ánh n ng. Nhưng tôi không còn lòng d nào thư ng th c cái p c a nh ng công trình ki n trúc th m m : Tôi c m th y se lòng mà ph i lãng phí m t th i gi r t quý báu i v i tôi. Cha tôi có vi c c n bàn lu n v i v Sư Trư ng và các v ph tá, nên tôi ch có th i th t thi u m t mình trong tu vi n, như m t v t vô ch trôi gi t lênh ênh sau cơn bão t . Khi tôi th y cách cư x c a ngư i l n i v i vài k thi u nhi sơ cơ, tôi có nh ng cơn s hãi n rùng mình. Drebung th t là b y tu vi n sáp nh p làm m t, g m có b y dòng tu, và b y giáo ư ng khác nhau. Th t quá l n lao s có th t dư i s i u khi n c a m t ngư i; b i v y có n mư i b n v Sư Trư ng, t t c u ch trương m t k lu t s t, m nhi m l y công vi c cai qu n tu vi n này. Khi cu c vi ng thăm k t thúc, tôi c m th y r t sung sư ng, nhưng tôi còn hài lòng hơn khi ư c bi t tôi s không vào tu vi n Drebung hay tu vi n Sera, năm cây s phía b c th ô Lhassa. Tu n l cu i cùng ã ch m d t. Ngư i ta t ch thu nh ng con di u c a tôi làm quà cho k khác; nh ng cung tên c a tôi b g y làm cho tôi hi u r ng tôi không còn là m t a tr con, và b i v y tôi không còn c n nh ng món chơi ó n a. Tôi có c m tư ng r ng qu tim tôi mu n v nát, nhưng dư ng như không ai chú ý n i u y. êm hôm y, cha tôi g i tôi vào phòng gi y c a ngư i; ó là m t gian phòng trang trí r t m thu t, có bày nh ng pho sách c r t quý giá. Cha tôi ng i g n bên bàn th t tiên 24

và ra l nh cho tôi quì trư c m t ngư i b t u nghi l c quy n Gia Ph c a giòng h nhà tôi. L ch s c a gia ình tôi t bao nhiêu th k trư c, ư c ghi chép trong quy n sách kh ng l ó, b dày n m t thư c rư i và b ngang ba t c. Trong y có ghi tên h các v t tiên sáng l p c a giòng h nhà tôi cùng nh ng công lao h n mã nh ó mà các v y ư c ban quy n tư c quý hi n. Trong ó cũng có ghi chép nh ng công tr ng mà gia ình tôi ã l p nên trong vi c ph c v x s và ph ng s v chúa t c a t nư c tôi, là c t Lai L t Ma. ó là l n th nhì mà quy n Gia Ph ư c l t ra cho tôi, vì tôi th y ngày sinh tháng c a tôi ã có ghi chép s n trong ó. Các nhà chiêm tinh ã căn c vào nh ng chi ti t ó l p nên lá s và phán quy t nh ng l i tiên tri v tương lai c a tôi. Tôi ph i t mình ký tên vào b n Gia Ph , vì ngày hôm sau s là ngày b t um t cu c i m i, khi tôi bư c chân vào tu vi n. K ó, quy n sách ư c x p l i và vào ch cũ. Quy n sách y r t n ng; cha tôi hơi l o o dư i tr ng lư ng c a nó khi ngư i ng d y t nó vào m t cái h p thi p vàng. Ngư i kính c n t cái h p dư i bàn th , trong m t cái ô vuông xây b ng á r t sâu. K ó, ngư i n u sáp trong m t cái "Soong" nh b ng b c, trãi sáp m ng trên n p ô và óng tri n c a ngư i lên ó niêm phong l i. K ó cha tôi m i ng i nghiêm ch nh lên t m n m gi a phòng. Ngư i gõ m t ti ng vào cái chuông nh t g n bên, và m t ngư i nô b c em vào m t cái khay trà pha v i bơ. Sau m t cơn im l ng kéo dài, cha tôi m i k cho tôi nghe bí s c a s Tây T ng, m t chuy n l ch s c xưa n bao nhiêu nghìn năm và th m chí ư c coi như c s d u vào th i kỳ cu c i h ng th y. Ngư i thu t cho tôi nghe r ng ã có m t th i kỳ s Tây T ng ch là m t vùng bi n c muôn trùng, i u này ã ư c ch ng th c b i nh ng cu c kh o c dư i lòng t. Ngư i nói r ng cho n ngày nay, khi ngư i ta ào t chung quanh th ô Lhassa, h có th tìm th y nh ng b xương cá và nh ng lo i v sò v óc r t d kỳ, cùng nh ng khí c l lùng làm b ng kim khí, mà ngư i ta không bi t rõ s công d ng c a nó. Nh ng sư sãi thư ng tìm th y nh ng khí c ó khi h thám hi m nh ng hang ng trong vùng, và h em n cho cha tôi. Cha tôi m i ưa cho tôi xem vài món khí c ó. K ó, ngư i nói qua chuy n khác: - Theo như lu t nh, con nhà quý t c ph i ư c nuôi trong s kh c kh , còn con nhà nghèo s ư c hư ng m i s d dãi, khoan dung. Trư c khi ư c nh n vào tu vi n, con còn ph i trãi qua m t cu c th thách r t gian lao. - Cha tôi cho tôi bi t r ng tôi c n ph i t ra tuy t i d d y và nh m m t tuân theo m i l nh trên sai khi n. Nh ng l i cu i cùng c a cha tôi không làm cho tôi ư c yên lòng. Ngư i nói: - Con h i, ch c con s nghĩ r ng cha là ngư i nghiêm kh c và khô khan, l nh lùng. Cha ch nghĩ n danh d c a giòng h nhà ta. Cha nói th t cho con bi t: N u con không ư c thâu nh n vào tu vi n, con hãy ng tr v nhà. Ch ng ó con s b i x như m t ngư i xa l cái nhà này. Nói n ó, cha tôi ra hi u cho tôi lui ra, mà không nói thêm m t l i nào. Lúc ban chi u, tôi ã t giã Yaso, ch tôi. Ch tôi r t xúc ng: Chúng tôi ã chơi chung v i nhau t thu nh , nay ch ã lên chín, l n tôi hai tu i. Tôi không sao g p ư c m tôi. M tôi ã i ng s m và tôi không th nào t giã m trư c khi lên ư ng. Tôi bèn lui v phòng riêng m t mình ngh m t êm cu i cùng. Tôi n m dài trên nh ng chi c n m tr i dư i t, 25

nhưng không sao ng ư c. Trí óc tôi nghĩ liên miên n nh ng i u cha v a nói lúc ban chi u. Tôi nghĩ n tính nghiêm kh c c áo c a cha tôi, và tôi h i h p nghĩ n êm hôm sau, khi mà l n u tiên tôi s ng xa nhà. Bên hè, v ng trăng v n ti p t c soi bóng. M t con chim ăn êm v a nh y v a p cánh trên khung c a s . Sau cùng tôi ng thi p i lúc nào không hay. Khi tr i chưa sáng, m t ngư i gia b c ã ánh th c tôi d y v i m t chén tsampa và m t chén trà bơ. Ông Tzu thình lình bư c vào phòng khi tôi ang ăn b a i m tâm thanh m ó, và nói: - Con h i ây là gi phút mà chúng ta ph i ly bi t nhau. Ta s có th tr l i coi sóc b y ng a như trư c. Con hãy ráng làm tròn b n ph n, và hãy nh t t c nh ng gì mà ta ã d y con. Nói n ây, ông ta quay gót lui ra. Thái ó r t là c n nhân tình, tuy r ng h i y tôi không ư c v a ý. Nh ng l i t giã y c m xúc có l ã làm cho s lên ư ng c a tôi tr nên khó khăn hơn nhi u, ó l i là m t chuy n ra i u tiên, mà tôi nghĩ r ng không h n ngày tr l i. N u lúc y m tôi th c d y nói v i tôi m y l i t giã thì ch c ch n là tôi ã c g ng thuy t ph c m tôi hãy gi tôi l i m t bên ngư i. Nhi u a tr Tây T ng s ng m t cu c i r t d u dàng êm ái, còn tôi ph i s ng m t cu c i kh c kh v m i phương di n. V sau tôi phát hi n ra r ng s dĩ m tôi không t giã tôi vào gi phút chót, y là do l nh c a cha tôi, cho tôi t p l y tánh cương ngh và có k lu t trong nh ng năm u tiên. Tôi ăn i m tâm xong, bèn d n cái chén và cái dĩa vào trong áo, và l y thêm m t cái áo tràng thay i. V i cái áo này, tôi làm m t cái b c trong ó tôi gói m t ôi ng lót b ng n . Tôi v a bư c ra kh i phòng thì m t ngư i gia nô d n tôi nên i nh bư c kh i làm m t gi c ng c a ngư i trong nhà. Tôi bư c ra hành lang. Trong khi tôi bư c xu ng n c thang tam c p i ra ư ng l , thì bóng t i hãy còn d y c trư c khi ánh bình minh xu t hi n m u m t ngày m i. Tôi bư c ra kh i nhà trong tình tr ng ó. Tôi i l i th i m t mình, băn khoăn lo ng i và lòng d se s t.

TRƯ C TH M CHÁNH

I N

Tôi noi theo con ư ng ưa n tu vi n Chakpori, tu vi n này v a là m t o vi n v a là m t trư ng y khoa có ti ng là k lu t r t cao. Tôi i b vư t qua m y cây s ư ng trư ng dư i ánh sáng bình minh m i lúc càng t r ng. n ngoài c ng l n ưa vào sân m t ti n c a tu vi n, tôi g p hai thi u nhi khác cũng như tôi n xin ư c thu nh n. Chúng tôi nhìn nhau m t cách dè d t, nhưng không ai nói v i ai m t l i nào. Chúng tôi nh b ng là hãy t ra l ch s v i nhau n u chúng tôi s cùng th hu n trong m t tu vi n. Chúng tôi gõ c a m t cách e dè trong m t lúc nhưng không ai tr l i. M t b n ng c nh ng c a tôi luc y cúi xu ng lư m m t viên á l n p vào c a c ng làm cho ngư i ta chú ý. M t v sư sãi xu t hi n, tay hươi m t cây g y: Chúng tôi s s t n n i tư ng ch ng như cây g y to l n b i ph n. M t sư sãi c t ti ng h i: - Chúng bây mu n gì, lũ ti u qu ? Chúng bây tư ng r ng tao không có vi c gì làm khác 26

hơn là ph i m c a cho nh ng lũ ti u yêu như t i bây sao? Tôi áp: - Chúng tôi mu n tr nên tu sĩ. - A! Tu sĩ? T i bây gi ng như lũ kh thì úng hơn. Hãy oàn Sơ Cơ ti p chúng bây khi nào Ngư i có th i gi . ng i t i ây, v Chư ng Môn

Cánh c a l n óng s m l i r t m nh, và m t b n ng i v i tôi vô ý ng g n bên suýt n a b té ngã. Chúng tôi ng i xu ng t vì ng lâu ã m i chân. Lác ác có vài ngư i ã vào tu vi n. M t mùi ăn xào n u ngon lành t nhà b p bay l t ra ngoài c a s và ph ng ph t trong không khí, làm cho tôi c m th y như ch u m t c c hình vì cơn ói b ng m i lúc càng tăng. Ôi! Th c ăn ngon lành y tuy g n k m t bên, nhưng ng th i cũng l i xa cách v i chúng tôi bi t bao! Sau cùng cánh c a l n l i m r ng, và m t v sư sãi tác cao và g y m xu t hi n. Ông ta quát to: - Lũ ti u yêu, chúng bây mu n gì ây, h ? - Chúng tôi mu n tr thành tu sĩ. Ông ta nói l n: - L y tr i, i nay sao có chuy n l v y?

Ngư i tu sĩ ra hi u cho chúng tôi bư c vào bên trong b c tư ng rào c a tu vi n. Ngư i y h i chúng tôi là nh ng th gì, chúng tôi là ai, và th m chí t i sao chúng tôi sinh ra làm gì! Th t không khó gì mà hi u r ng chúng tôi không gây ra nơi ngư i y m t n tư ng t t lành nào c ! Ông ta nói v i thi u nhi u tiên, ngư i này t xưng là con c a m t ngư i m c thách, thì ngươi s ng:

i

- Vô ây mau lên. N u ngươi vư t qua ư c nh ng cu c th nh n. K ó ông ta nói v i ngư i thi u nhi kia:

ư c thu

- Còn th ng kia? ... sao, mi nói gì? ... cha mi làm ngh t ? A! ó là ngư i hàng th t, m t ngư i ph m gi i sát sinh và không tuân theo gi i lu t c a ph t. V y mà mi còn dám t i ây? Cút i mau k o ta l i cho mi ăn g y bây gi ! Nói xong ông ta nh y t i ch p l y th ng nh , th ng này th y th nguy bèn quên c s m t nh c và c g ng thu th p tinh th n. Nhanh như ch p, nó quay u tr l i, phóng ra ngoài ư ng l và ch y m t m ch v t giò lên c , làm cho ư ng cái d y b i lên t ng t 27

nh . Ch còn l i m t mình tôi. Ngư i tu sĩ quay l i nhìn tôi v i c p m t hung t n và tôi c m th y s s t n n i chút n a tôi ã ng t x i ngay t i ch ! Ông ta bèn hươi g y m t cách hâm d a và quát l n: - Còn th ng nh này! Mi là ai? ... A ha! Con m t v hoàng thân qu c thích mà mu n tr thành tu sĩ. Nhưng trư c h t mi ph i ch ng minh giá tr c a mi t i âu, cùng nh ng gì mi có trong b ng. ây không ph i là ch c a nh ng con nhà quý t c ương hèn, nhu như c. Mi hãy lui l i b n ch c bư c và ng i yên t i ch theo tư th ng i thi n cho n khi có l nh m i. C m không ư c c a qu y chí n m t s i lông nheo! Nói xong, ông ta lui gót i ngay. Tôi l ng l thu nh t khăn gói và lùi l i b n ch c bư c. Tôi ng i xu ng trong tư th ki t dà theo như l i d n. Tôi ng i yên như th su t ngày không c a qu y. Nh ng cơn gió l c h t vào mình tôi nh ng b i b m c a ư ng xá, l n l n cát b i óng vào mình tôi. Ch t t ng ng nh trên hai bàn tay l t ng a c a tôi, trên vai tôi và len l i vào tóc tai c a tôi. Khi ánh sáng m t tr i m i lúc càng y u d n, tôi càng c m th y ói khát hơn, m t cơn khát nư c như c c hình nó làm khô cu ng h ng tôi: T lúc sáng s m n gi tôi chưa ăn u ng gì c . Nh ng sư sãi trong tu vi n r t ông, h i qua l i không ng t, nhưng không ai ý n tôi.Vài con chó hoang th nh tho ng ng ng l i, ưa m vào mình tôi ánh hơi m t cách tò mò, r i l i b i. M t ám tr nh i ngang qua. M t a trong b n chúng không có vi c gì làm, ch c h n là ng a tay, bèn ném vào mình tôi m t viên s i trúng nơi màn tang, máu ch y ròng ròng. Nhưng tôi v n không c a qu y. Tôi ã quá s hãi. N u tôi th t b i trong cơn th thách này, cha tôi s không cho tôi tr v nhà và tôi s không bi t ph i i âu. Tôi không còn có th làm gì hơn là ng i yên, âm th m ch u kh s v i các b p th t au n như r n và nh ng kh p xương tê c ng. M t tr i ã khu t d ng sau nh ng dãy núi, và êm t i ã n. Các tinh tú chói l p lòe trên n n tr i u ám. Hàng nghìn nh ng ng n èn nh th p b ng bơ chi u sáng các c a s c a nh ng tu vi n. M t ng n gió l nh như băng ã d y lên: Tôi nghe ti ng gió rít l nh lùng và ti ng lá xào x c trên nh ng cành li u cùng v i nh ng ti ng ng làm thành b n nh c l lùng bí hi m c a ban êm. Dù vi c gì ã x y ra, tôi v n ng i yên b t ng, vì hai lý do chính: M t là vì tôi quá s hãi, và hai là t chi c a tôi ã quá tê c ng có th c ng ư c. Khi ó, tôi nghe có ti ng dép i trên t cát: Tôi nh n ra ó là nh ng bư c chân c a m t ông lão ang l n mò tìm ư ng i trong bóng t i. M t bóng en xu t hi n trư c m t tôi, ó là m t v sư sãi già ã còng lưng và m t m i sau bao nhiêu êm kh h nh. Nh ng bàn tay c a ngư i ã run, i u này không làm cho th n nhiên khi tôi th y ông ta làm nghiên chén trà c m nơi tay. Trong bàn tay kia, ông ta c m m t bát Tsampa, và ưa cho tôi luôn c hai th . Tôi v n ng i yên không c ng. Ông ta nói: - Con h i, hãy c m l y, vì con có quy n c ng trong nh ng gi ban êm.

Tôi bèn u ng chén trà, và s t món Tsampa vào cái chén riêng c a tôi. Ông lão l i nói: 28

Bây gi con hãy ng i nhưng khi tr i h ng sáng, con hãy ng i l i trong tư th cũ, vì ây là m t cu c th thách ch không ph i là m t hình ph t vô ích như con th ngh trong lúc này ch có nh ng k nào vư t qua cu c th thách này m i có th ư c thu nh n vào dòng tu c a chúng ta. Nói xong, ông lão c m l y nh ng chén bát và i th ng. Tôi bèn ng d y, vươn vai, du i th ng tay chân, r i n m xu ng ngh lưng; tôi v a n m nghiêng m t bên v a ăn chén stampa. Qu th t là tôi ã quá ki t s c. Sau khi ăn no, tôi kê cái gói áo g i u và n m luôn dư i t. B y năm c a cu c i tôi trên th gian này th t là không ư c sung sư ng chút nào. Cha tôi luôn t ra nghiêm kh c trong m i vi c, nghiêm kh c m t cách kinh kh ng, tuy v y ây là l n u tiên mà tôi ng xa nhà và su t ngày hôm ó tôi không h s a i tư th , hoàn toàn ng i yên b t ôïng và xác th b dày vò vì cơn ói khát. Tôi không bi t ngày mai s ưa n cho tôi cái s ph n như th nào, và ngư i ta s b t tôi ph i ch u nh ng i u gì n a. Nhưng bây gi , tôi ph i ng , ng dư i màn tr i l nh l o, cô ơn, m t mình v i s s hãi bóng t i, m t mình v i s s hãi nh ng ngày s p t i. Dư ng như tôi ch nh m m t ư c không bao lâu, thì tôi ã th c gi c vì ti ng kèn th i vang tai. Tôi v a m m t thì ã th y ánh bình minh ph n chi u trên n n tr i ng sau nh ng dãy núi. Tôi h i h th c d y và li n gi l y tư th ng i thi n. Trư c m t tôi, c tu vi n i u ã l n l n th c gi c. Lúc u nó gi ng như m t thành ph b m chìm trong gi c ng . K ó, m i ti ng ng nh u tiên m i lúc càng tăng trư ng d n d n và tu vi n tr thành n ào náo nhi t như m t cái t ong vò v trong m t ngày mùa h . Khi m t tr i ló d ng, nh ng toán sư sãi u c o s ch bóng i qua l i trong nh ng c a c a tu vi n. M t tr i càng lên cao, tôi càng c m th y tê bu t các kh p xương, nhưng tôi không dám c ng; tôi không dám ng thêm, vì ch m t c ng nh là tôi ã th t b i và sau ó tôi bi t i âu? Cha tôi ã nói rõ ràng: N u tu vi n không b ng lòng thu nh n tôi, thì cha tôi cũng s không nh n tôi tr v . T ng nhóm nh các sư sãi bư c ra kh i các gian nhà c a tu vi n làm công vi c hàng ngày. Vài thi u niên i r o ngoài sân; ôi khi chúng nó l y chân á m t cái, h t văng cát b i bay mù m t và nh ng viên s i nh v phía tôi ng i, ho c chúng ua nhau th t ra nh ng l i thô b , t c t n, c ý nh m vào tôi làm m c tiêu. Th y tôi không áp l i, chúng chán n n b i tìm nh ng n n nhân khác d ch c gh o hơn. M t ngày n a l i qua mau; l n l n m t tr i l i ng v tây và nh ng ng n èn bơ c a tu vi n l i ư c th p sáng. Trong giây lát, tôi ã ngòi dư i ánh sao, vì ó là ngày thư ng tu n, trăng lên hơi mu n. Thình lình, tôi c m th y lo s ; hay là ngư i ta ã quên tôi r i? Hay ây là m t cu c th thách, trong khi ó tôi ph i ch u nh n ói? Tôi không h c ng su t ngày hôm ó, m t ngày kéo dài vô t n, và s ó khát ã làm cho tôi m t nh . Thình lình, m t tia hy v ng nhen nhúm trong lòng tôi và làm tôi mu n nh y d ng lên. Tôi nghe có ti ng chân i và m t bóng en ti n v phía tôi. Nhưng than ôi, ó là m t con chó ngao l n và en ang kéo lê m t v t gì. Không m t m y may chú ý n tôi, nó v n ti p t c i th ng, cũng không chút xót thương cho cái tình tr ng khó khăn c a tôi. Ni m hy v ng c a tôi bèn s p . Tôi c m th y mu n khóc chóng l i s y u hèn ó, tôi bèn t nh c nh l y mình r ng ch có àn bà con gái m i d i d t mà s s như th . 29

Sau cùng, tôi nghe ti ng bư c chân c a v sư già. L n này, ông lão nhìn tôi v i ôi m t d u hi n và nói: - Con h i, ây là nh n ăn th c u ng cho con, nhưng s th thách ch a ph i là h t. Còn ngày mai n a. Con hãy nh ng làm m t c ng nào, vì có nhi u ngư i ã th t b i vào gi phút chót. Nói xong, ông lão t bi t i ngay. Trong khi v sư già nói chuy n, tôi u ng chén trà bơ và m t l n n a, s t stampa vào cái bát riêng c a tôi. M t l n n a, tôi l i n m dài dư i t, th t ra cũng không sung sư ng gì hơn êm trư c. V a n m tôi v a suy ngh v cách i x b t công này, tôi không còn mu n làm tu sĩ n a. Ngư i ta không cho tôi có quy n nh o t s ph n c a tôi, ch ng khác nào như tôi là m t con l a b b t bu c ph i trèo qua m t truy n núi, th thôi. Tôi ng thi p i trên cái ý nghĩ ó. Ngày hôm sau, cu c th thách bư c qua ngày th ba. Khi tôi ng i d y theo tư th t a thuy n, tôi c m th y y u s c hơn m i ngày và u óc tôi choáng váng. Tôi th y tu vi n dư ng như xoay tít trong m t kh i xa mù g m nh ng tòa dinh óc, nh ng màu mè s c s , nh ng m v i nh ng núi non và nh ng sư sãi quay cu ng l n l n v i nhau m t cách vô cùng h n n. Tôi ph i làm m t c g ng phi thư ng vư t qua ư c cơn chóng m t ó. Tôi c m th y kinh hoàng v i ý ngh r ng tôi có th th p b i sau khi ã ch u t t c nh ng s au kh trong nh ng ngày qua. Tôi có c m giác r ng nh ng t ng á mà tôi ng i trên, l n l n ã tr nên bén nh n cũng như dao c t, nó làm cho tôi au nh t nh ng b ph n nh y c m nh t trong mình tôi. Ngôi m t tr cùng, ánh n ph t phơ m nh ng ánh nghĩ. i dư ng như ng yên m t ch ; ngày y kéo dài như v t n. Nhưng sau ng b t u d u b t, v ng h ng ã xu ng th p và ng n gió chi u ã th i t s i lông chim do m t con chim én bay qua ã b r t l i. L i m t l n n a, èn bơ ã l n lư t n i ti p nhau th p thoáng qua khung c a s . Tôi th m

- "Tôi mong sau ư c ch t trong êm nay, tôi không còn ch u Ngay lúc y, cái bóng en cao l n c a v chư ng môn c a. Ông ta nói: - Con h i, hãy l i ây! Tôi th ng d y, nhưng hai chân tôi ã chay c ng t. Ngư i l i nói: - N u con mu n n m ngh , con có th hơn.

ng ư c n a."

oàn Sơ Cơ xu t hi n nơi khung

n n i tôi ph i n m dài trên m t

l i ây m t êm n a. Ta không th ch

i lâu

Tôi bèn h i h thu lư m khăn gói và ti n l i g n v Chư ng Môn v i m t bư c i kh p kh nh. Ông ta nói: - Vào ây. Con hãy d cu c l t i và sáng mai con hãy 30 n g p ta.

Bên trong tu vi n, không khí r t m áp và mùi hương tr m làm cho tôi c m th y kh e m nh. Vì quá ói, giác quan nh y c m c a tôi cho tôi bi t r ng cách ó không xa ch c có th c ăn no lòng, tôi bèn i theo m t nhóm sư sãi hư ng v phía tay m t. À, có ăn ây r i: Tsampa và trà bơ! Tôi ráng chen lên hàng u dư ng như tôi ã quen làm như v y su t i tôi! Các sư sãi toan n m ch p tôi khi tôi bò b n c n lu ng qua chân h i t i trư c nhưng vô ích; tôi ang mu n ăn, và không có gì có th ngăn c n tôi ư c n a. Sau khi ã ăn u ng no lòng, tôi theo chân các sư sãi vào trong n i i n d cu c l . Tôi ã quá m t m i có th hi u bi t nh ng gì x y ra, nhưng không ai ý n tôi. Sau cu c l , khi các sư sãi s p hàng m t i ra ngoài, tôi m i l n ra phía sau m t cây c t l n, n m dài xu ng m t sàn b ng á, g i u trên cái b c v i ng qu n áo c a tôi và ng m t gi c ngon lành.

Tôi ang mơ màng gi c i p thì nh ng ti ng ng chung quanh ánh th c tôi d y m t cách ph phàng. Có nh ng gi ng nói th t lên: - À, m t con ma m i. M t a con nhà giàu. Ta hãy ánh cho nó m t tr n!

M t chú ti u Sơ Cơ ph t lên trên không cái áo dài thay i mà y ã rút ra trong b c qu n áo gói u c a tôi, m t tên khác o t l y ôi gi y ng c a tôi. M t n m Tsampa m m và ư t t âu ném t i trúng vào gi a m t tôi. Nh ng cú m á t i t p như mưa nh m vào tôi t t phía, nhưng tôi không t v . ó có th là m t cu c th thách xem tôi có tuân theo hay chăng, l i răn th mư i sáu nói r ng: "Ngươi hãy ch u ng s au kh và tai h a m t cách kiên nh n và an ph n." B ng nghe có ti ng quát l n: "Có chuy n gì x y ra s hãy: - À! V chư ng Môn ã ây?" k ó lành ng ti ng thì th m

n! Chúng ta ã b b t qu tang!

Tôi ang lo g mi ng Tsampa ra kh i m t tôi, thì v chư ng Môn nhóm Sơ Cơ li n quay v phía tôi, n m l y cái bím tóc tôi và kéo tôi ng d y. gà mái ư t! lãnh l y m y qu K ó, tôi b nhu như t! Mi mà mu n tr thành m t nhà lãnh m này! m tàn b o. m á v n ti p o tương lai? Hãy

òn dư i m t tr n mưa qu

-" vô d ng, hèn, th m chí mi cũng không bi t t v ..." nh ng cú t c dư ng như không bao gi ng ng. Tôi bèn nh l i l i nói c a võ sư Tzu lúc ông t giã tôi:

- "Con hãy làm b n ph n, và hãy nh t t c nh ng gì ta ã d y con." Tôi bèn gi th th và l a d p ưa tay y nh m t cái theo m t th võ Tây T ng mà võ 31

sư Tzu ã d y tôi. V Chư ng Môn, trong lúc b t th n không k p , v a th t lên m t ti ng rên si t vì au n, v a bay b ng lên kh i u tôi, rơi xu ng sàn g ch trong tư th n m s p r i chùi t i trư c trên cái sóng mũi, làm sóng mũi b l t da, và ng ng l i khi u ông ta va vào m t cái c t l n v i m t ti ng ng kinh h n! Tôi th m ngh : "Thôi r i! Phen này mình ch t ch t. Âu cũng ành v y ch m d t t t c m i n i lo âu." Th gi i dư ng nhu ng ng l i. Nh ng thi u niên Sơ Cơ u nín th . M t ti ng hét l n, trong ch t m t v Chư ng Môn cao l n và xương x u ã ng ph t d y. Máu t trong hai l mũi ông ta tuông ra l m. Th t là m t c nh tư ng quái g , vì khi ó ông ta c t lên ti ng cư i vang trong m t chu i cư i dài c i m và th t tình! Ông ta nói v i tôi: - À, v y mi là m t con gà ch i, ph i chăng? Gà ch i hay chu t ư t? Mi là gi ng nào? còn xem l i m i bi t. V Chư ng Môn bèn quay l i phía m t thi u niên mư i b n tu i, có m t thân xác to l n r i ưa tay ra hi u và nói: - Nga Qu n, mi là con trâu m ng n ng cân nh t c a tu vi n này. Mi hãy t cho m i ngư i th y r ng con nhà lái buôn có giá tr hơn con nhà vương giã hay chăng trong m t cu c u võ. L n u tiên trong i, tôi th m t ơn ông Tzu, v võ sư già c a tôi. ta t ng là m t chuyên viên v môn võ thu t Tây T ng, m t tay vô Kham. Theo l i ông ta nói, ông ta ã truy n l i cho tôi t t c các th ó tôi có th i ch v i c nh ng ngư i l n. Tôi ã ti n b r t nhi này, trong ó s c m nh và tu i tác không có ích l i gì c . Vì cu c tương lai c a tôi, nên sau cùng tôi c m yên tâm. Thu thi u th i, ông ch xu t x t vùng võ bí truy n, nh u v môn võ thu t u võ này quy t nh

Nga Qu n là m t thanh niên l c lư ng và kh e m nh, nhưng thi u lanh l m m d o trong nh ng c ng c a y. Hi n nhiên là y ã quen nhưng cu c ánh m hung hăng trong ó b o l c c a y giúp cho y n m ưu th . Y lao mình t i trư c n m l y tôi và quy t h ư c tôi. Tôi nao núng, nh ã có h c võ v i ông Tzu và trong hu n luy n, ôi khi ông ta cũng t ra b o tàn. Khi Nga Qu n kh i th công, tôi bư c qua m t bên tránh và thu n tay tôi v n m t cánh tay c a y. Hai chân y b m t thăng b ng, y l o o xoay n a vòng trư c khi té ngã chúi u xu ng t. Y n m rên m t h i trên sàn g ch, r i thình lình y ng d y và phóng t i tôi. Tôi th p xu ng, ngã mình trên sàn g ch và ưa tay v n m t chân c a y vào lúc y s p s a è lên mình tôi. L n này y xoay tr n m t vòng, l o o trên hai chân và té ngã, vai trán n n xu ng t. Nhưng y chưa th t s o ván. Y c g ng ng lên và i th t tr ng t ng bư c chung quanh tôi, r i thình lình nh y qua m t bên, y ch p m t cái nh b ng ng và có dây xúc xích và quay tít nó lên trên không. M t khí gi i như v y th t là ch m ch p, n ng n và d tránh. Tôi bư c m t bư c t i trư c, lu n mình dư i nách y và ưa m t ngón tay nh nhàng i m vào ch như c phía dư i c a y, như võ sư Tzu thư ng ch d y cho tôi v môn i m huy t. Y li n ngã lăn xu ng t như m t t ng á hai tay buông s i dây xúc xích, cái nh ng b h t văng vào ám tr sơ cơ và nhóm sư sãi ang ng chung quanh nhìn xem chu c u võ gây lên m t cu c náo ng n ào. 32

Nga Qu n n m b t t nh trong n a gi . S i m huy t c bi t ó thư ng làm cho linh h n r i kh i th xác i châu du trên cõi trung gi i ho c có nh ng ho t d ng tương t . V Chư ng Môn oàn Sơ Cơ ti n n g n tôi, v vai tôi m t cái th t m nh làm tôi suýt n a cũng l i n m o ván, và nói: - Con h i, qu th t con là ngư i hùng. Tôi ánh b o áp l i: - Như v y b ch sư tôn, con có x ng áng ư c ăn u ng chút ít gì chăng? T nay, con chưa ư c ăn u ng y b a nào. V Chư ng Môn nói: - Con h i, con hãy ăn u ng cho th a lòng. Sau ó, con hãy b o m t a trong nhóm sơ cơ d n ư ng cho con n g p ta. T nay con s làm trư ng oàn d d y võ ngh cho chúng nó. V sư già ã em thêm th c ăn cho tôi hai êm trư c cũng v a nói: n ngay khi ó. Ông ta m y ngày

- Con h i, con ã hành ng x ng áng. Nga Qu n ã t ra h ng hách d i v i nhóm sơ cơ. Con hãy thay chân nó ch c v oàn trư ng, nhưng con hãy có lòng t bi nhân h u trong m i quy t nh. Con ã có m t s giáo d c r t t t. Con hãy s d ng tài ngh c a con cho úng ch và ch nên truy n th võ ngh cho nh ng k không x ng áng. Bây gi con hãy theo ta và ta s cho con ăn u ng no lòng. Khi tôi n tư th t c a ngư i, v Chư ng Môn oàn Sơ Cơ ti p ón tôi m t cách r t ưu ái. Ngư i nói: - Con hãy an t a. Ta mu n bi t xem v m t tri th c con có xu t s c như v môn võ ngh không. Con hãy coi ch ng, ta s h i khó con y. K ó, ngư i m i ưa ra cho tôi nhi u câu h i, v a sát h ch, v a vi t tay. Chúng tôi ng i i di n nhau trên nh ng chi c n m, và cu c tr c nghi m di n ra su t sáu ti ng ng h , trư c khi ngư i tuyên b hài lòng v s gi i áp c a tôi. Tôi c m th y ã m t m i, ngư i bèn ng d y và nói: - Con hãy theo ta. Ta s ưa con vào trình di n v i v Sư Trư ng. c bi t, con s hi u lý do t i sao. ó là m t cái vinh d

Tôi i theo v Chư ng Môn qua nh ng hành lang r ng l n, nh ng văn phòng, nh ng n i di n, nh ng l p h c... Chúng tôi bu c lên m t thang l u, vư t qua nh ng hành lang ch ng ch t như mê cung, i ngang nh ng thánh i n th v Th n và kho ch a các lo i th o dư c. L i lên m t c u thang n a, sau cùng chúng tôi bươc lên sân thư ng, trên nóc b ng c a tu vi n và i v phía t nh th t c a v Sư Trư ng. n trư c c a, có m t tư ng 33

Ph t b ng vàng, bi u tư ng c a ngành Y h c; qua kh i c a chúng tôi ã bư c vào tu th t c a Sư Trư ng. V Chư ng Môn d n tôi: - Con hãy vái chào nh l và làm theo ta.

Ngư i li n cu i l y v Sư Trư ng sau khi ã ch p tay vái ba l n. Tôi làm theo, trong lòng h i h p. V Sư Trư ng i m nhiên nhìn chúng tôi, và nói: - Các con hãy an t a. Chúng tôi ng i trên nh ng chi c n m, hai chân x p b ng. V Sư Trư ng im l ng nhìn tôi m t lúc r t lâu. K ó ngư i nói: - H i Lâm Bá, ta bi t t t c nh ng gì v con, t t c nh ng gì ã ư c tiên tri t trư c. Cu c th thách mà con ã ph i ch u, th t là gian lao. Con s hi u lý do t i sao trong m t vài năm n a. Nhưng còn bây gi , con hãy bi t r ng trong m t ngàn sư sãi, ch có m t hai ngư i là có kh năng h c h i nh ng vi c cao xa, và có th t t i m t trình ti n hóa cao. Kỳ dư ch làm nh ng b n ph n thông thư ng h ng ngày. H là nh ng ngư i làm vi c b ng tay chân, và l n chu i t ng ni m mà thôi, ch không c n h c h i gì c . ây không thi u nh ng ngư i ó. Chúng ta ch thi u nh ng ngư i gi gìn cái kho tàng ki n th c Huy n Môn khi x này b n n ngo i xâm. Con s ư c th hu n c bi t, m t s hu n luy n ráo ri t trong vài năm ng n ng i con s có nhi u ki n th c hơn là m t v L t Ma có th thu th p ư c su t c m t i. Con ư ng o s gay go, hi m tr và thư ng là d y y gian kh . Th t v y, tu luy n có ư c nhãn quang th n thông òi h i nhi u công phu r t khó nh c, và xu t h n i châu du trên cõi trung gi i òi h i hành gi ph i có m t b th n kinh h v ng ch c không gì lay chuy n và m t ý chí c ng r n như s t á. Tôi chăm chú nghe v i t t c tâm h n, không m t m t ch nào. Nh ng i u ó iv i tôi dư ng như quá khó khăn. Tôi không có m t ngh l c c ng c i n b c ó! V Sư Trư ng nói ti p: ây con s h c y khoa và khoa chiêm tinh. Chúng ta s giúp con v m i m t. Con cũng s h c các pháp môn bí truy n. Con ư ng c a con ã ư c v ch s n, h i Lâm Bá. Tuy con m i có b y tu i, ta nói v i con như nói v i m t ngư i l n, vì v y con ã ư c giáo d c như m t ngư i trư ng thành. Nói xong, Sư Trư ng kh nghiêng u, v Chư ng Môn oàn Sơ Cơ bèn ng d y và cúi r p mình chào r t lâu. Tôi làm y theo v Chư ng Môn và chúng tôi cùng lui ra. Khi v n tư th t, v Chư ng Môn m i phá tan s im l ng: - Con h i, con s ph i làm vi c nhi u. Nhưng chúng ta s giúp con hãy theo ta, ta ch ch cho con i c t tóc. con h t lòng. Bây gi ,

Tây T ng, khi m t a thi u sinh bư c vào tu vi n, ngư i ta b t y c o h t tóc, ch tr m t cái chõm nh nh u, cái chõm này cũng s ư c c o luôn vào ngày mà y nh n 34

ư c m t pháp danh m i và b cái tên cũ. V Chư ng Môn ưa tôi i qua m t dãy hành lang n m t gian phòng nh , dùng làm nơi h t tóc, t i ây ngư i ta b o tôi ng i xu ng t. V Chư ng Môn nói: - Tâm Chu, ngươi hãy c o s ch tóc cho ngư i thi u nhi này. Ngươi cũng c o luôn cái chõm vì y s nh n pháp danh luôn ngày hôm nay. Tâm Chu bư c t i, v i bàn tay m t y n m l y cái bín tóc c a tôi, d h ng lên, và nói: - À, à, c u nh này. Bín tóc th t là sư ng tay xi t bao. p th t, thoa bơ láng bóng và gi gìn c n th n. C t nó i

Y bèn l y m t cây kéo r t l n, gi ng như lo i kéo mà nh ng ngư i nô b c nhà tôi dùng xén cây làm vư n, và g i to: - Tư T , l i ây c m dùm m t u.

Tư T , ngư i ph tá c a y, ch y n và kéo cái bín tóc c a tôi m nh n n i tôi g n b d h ng lên kh i m t t. Mi ng há h c, Tâm Chu b t tay vào vi c v i cây kéo cùn. Sau nhi u cơn b c mình và c n nh n, cái bín ã c t xong. Nhưng ó ch là m i u. Ngư i ph tá em t i m t thau nư c nóng b ng n n i, khi y d i nư c lên u tôi, tôi au i ng nh y nh m m t cái. Ngư i th c o h i: - Có gì không n, h , c u nh ? Ph ng nư c sôi chăng? - Ph i y, nư c nóng quá.

ng s , không vi c gì, nư c nóng như v y, c o tóc d hơn!

Y v a áp v a l y con dao ba c nh, hình tam giác, mà nhà tôi ngư i ta thư ng dùng c o sàn g m i khi r a nhà. Sau cùng, sau m t th i gian dài dư ng như vô t n, u tôi ã ư c c o s ch. V Chư ng Môn bèn g i tôi vào phòng riêng và t cho tôi m t pháp danh m i. ó là m t tên Tây T ng r t dài, nhưng trong quy n sách này, tôi v n dùng cái tên cũ cho ti n. K ó, tôi ư c ưa vào m t l p h c. Tôi c m th y u tôi trơ tr n như m t qu tr ng m i . Vì tôi ã ư c h p th m t n n giáo d c t t trong gia ình, ngư i ta cho r ng tôi có nh ng ki n th c cao hơn m trung bình, nên h x p tôi vào l p h c c a nh ng thi u niên sơ cơ mư i b y tu i. Tôi c m th y như m t ngư i tí hon s ng gi a nh ng ngư i kh ng l . Nh ng thi u niên này ã th y tôi ánh ngã Nga Qu n, nên không ai mu n qu y r y tôi, tr ra m t a l n xác và ngu xu n. Y ti n n g n t phía sau lưng tôi và t hai bàn tay to l n và dơ b n lên u tôi, hãy còn rát và ê m vì m i c o tr c. Tôi ng ph t d y và v i m t u ngón tay, tôi i m nh vào phía dư i cùi ch c a y, làm cho y lùi l i thét lên vì au n. Sau v y, các a tr khác bèn tôi yên. V Chư ng Môn v a quay lưng khi a tr t hai tay lên u tôi, sau ó m i ư c bi t nh ng gì ã x y ra. Nhưng k t q a c a v xung t làm cho V Chư ng Môn b t giác cư i l n nn i 35

Ngư i vui lòng

cho chúng tôi v s m.

Lúc y ã g n tám gi rư i, chúng tôi còn ư c t do trong ba kh c ng h trư c khi cu c d l t i úng chín gi m t kh c. Nhưng tôi ã quá v i m ng. M t v L t Ma ra hi u cho tôi bư c l i g n vào lúc tôi v a ra kh i l p h c. Tôi bư c n g n, ngư i nói: "Hãy theo ta." Tôi vâng l i i theo và t h i không bi t chuy n gì ang ch i tôi ây. V L t Ma bư c vào m t phòng âm nh c, t i ây có hai ch c thi u nhi m i, cũng như tôi. Ba nh c công s p s a chơi nh c, m t ngư i ánh tr ng, m t ngư i th i tù và, và ngư i th ba th i kèn b ng b c. V L t Ma nói: - T t c m i ngư i cùng hát, ca. ta có th s p t gi ng hát t ng nhóm trong cu c h p

Các nh c công ánh m t b n nh c r t quen thu c mà ai cũng hát ư c. Chúng tôi v a c t ti ng hát... thì c p chân mày c a v Nh c Sư ã như ng lên r t cao! S ng c nhiên hi n trên gương m t ngư i, k ó s c di n ngư i l v au n khôn t . Ngư i ưa hai tay lên t d u ph n i và kêu to: - "Ngưng l i! Ngưng l i t t c ! Các em xé c l tai c a ng Thánh Th n! Hát l i t u và coi ch ng!" Chúng tôi hát l i l n n a, nhưng l n này, ngư i cũng ch n chúng tôi l i. L n này, ngư i bư c n trư c m t tôi và nó: - Th ng ng c, mi nh ch nh o ta chăng? L n này khi tr i nh c mi s hát m t mình vì mi không mu n hòa gi ng v i nh ng a khác. M t l n n a, các nh c công l i tr i nh c, và m t l n n a tôi l i hát. Nhưng không ư c lâu. V Nh c Sư hoàn toàn th t v ng và gi n d khoa chân múa tay trư c m t tôi và nói: - Lâm Bá, âm nh c không ph i là m t trong nh ng tài năng c a mi. Trong năm ch c năm tr i t ngày ta n ây, ta chưa bao gi nghe m t gi ng hát v ng v như th . V ng v ư? ư c v y còn . Gi ng mi hoàn toàn sai, vô phương c u vãn. Này th ng nh , mi s không ư c hát n a. Trong gi âm nh c, mi s h c m t môn khác. Khi d l trong n i i n, mi ph i câm mi ng l i, không thì mi làm h ng t t c . Bây gi , mi hãy cút i, th l tay trâu! Th là, tôi lánh i ch khác chơi. Tôi i d o chơi cho n khi nh ng ti ng kèn i m gi hành l cu i cùng trong ngày. Ch m i ngày hôm qua tôi bư c chân vào tu vi n, nhưng tôi có c m tư ng r ng dư ng như tôi ã có m t nơi ây t thu xa xăm nào! Tôi c m th y r ng tôi i như ngư i mê ng và tôi b t u c m th y ói. Có l như v y còn hay hơn, vì n u lúc y tôi no b ng thì ch c là tôi ã ng g t. Có ngư i n m l y tay áo tôi và d h ng tôi lên trên không. M t v L t Ma cao l n, v m t hi n hòa, t tôi ng i trên hai vai r ng c a ngư i, và nói: - Con h i, coi ch ng con n tr gi d cu c l t i và con s b qu . N u con n tr , con s không ư c ăn, và ch ng ó b ng con s r ng không như m t cái tr ng! 36

Khi v L t Ma bư c vào n i i n, ngư i v n còn khiêng tôi trên vai. Ngư i ng i ngay phía sau nh ng t m n m dành riêng cho ám sơ cơ và c n th n t tôi ng i xu ng trư c m t ngư i. Ngư i nói: - Con hãy coi ây, và l p l i nh ng gì ta nói. Nhưng khi ta c t ti ng hát thánh ca, thì con hãy im l ng ch m mi ng ó nhé, a ha! Tôi th m bi t ơn v L t Ma ã có lòng ưu ái i v i tôi. T trư c n gi , ít có ngư i ã t ra t t b ng i v i tôi. S giáo d c mà tôi ã h p th ư c trong quá kh ch là t trên m t n n t ng quát tháo, th nh n hay ánh p. Tôi ã ng thi p i trong m t lúc. Khi ó tôi gi t mình th c d y, tôi nh n th y r ng cu c l t i ã ch m d t t bao gi . V L t Ma ã cõng tôi n phòng ăn khi tôi còn ang mê ng , và t tôi ng i xu ng trư c bàn, trên ó ngư i ã t s n trà bơ, Tsampa và rau u n u chín. Ngư i nói: - Con hãy ăn no, r i i ng ! Ta s ch cho con bi t bu ng ng c a con. êm nay, con có quy n ng th ng gi c n năm gi sáng. Con hãy n g p ta khi con th c d y. ó là nh ng l i cu i cùng mà tôi nghe trư c khi tôi th c gi c vao lúc năm gi sáng. M t thi u niên sơ cơ ã t ra có thi n c m v i tôi t êm trư c. n ánh th c tôi d y m t cách r t khó khăn gi a lúc tôi còn ê man gi c i p. Khi th c t nh tôi m i th y r ng tôi ã n m trên t m n m gi a m t phòng l n. Ngư i thi u niên nói: - V L t Ma Minh Gia i c ã d n tôi n ánh th c sư huynh úng năm gi sáng.

Tôi ng i d y và x p ba t m n m ch ng ch t lên nhau sát vách tư n theo gương nh ng a tr khác. T t c nh ng tr sơ cơ ã ra ngoài; ngư i b n tr c a tôi bèn nói: - Chúng ta hãy ăn i m tâm; r i sau ó tôi s ưa sư huynh n g p Minh Gia i c.

Khi ó, tôi b t u c m th y tho i mái d ch u hơn, không ph i tôi thích tu vi n hay tôi mu n l i ó, mà tôi nghĩ r ng vì không th làm sao hơn, nên t t nh t là tôi nên êm thu n và hòa mình v i hoàn c nh. n gi ăn i m tâm, v sư xư ng ngôn c b ng m t gi ng tr m m t o n kinh rút trong m t trăm mư i hai quy n c a b kinh Kangyur c a Ph t Giáo Tây T ng. V sư h n ã nhìn th y tôi ãng trí và lo ra, vì thình lình ngư i g i gi t tôi l i: - Này, th ng nh , ta v a m i nói nh ng gì? Hãy tr l i mau! Nhanh như ch p và không suy nghĩ m t giây ng h tôi áp ngay: c kinh, ta

- B ch sư ông, ngài v a nói r ng: Th ng nh này ãng trí không nghe ta ph i b t nó t i tr n!

Câu tr l i y làm c c t a u b t giác cư i m lên, và nh ó tôi kh i b òn vì t i vô k lu t. V sư cũng m m cư i ó là m t vi c hi m có và gi i thích r ng ngư i mu n tôi l p l i o n kinh ngư i v a c, nhưng thôi, "L n này thì như v y cũng ư c" 37

M i b a ăn, v sư xư ng ngôn u ng i trư c m t bàn nh và c nh ng o n kinh ph t. Các sư sãi không ư c phép nói chuy n trong gi ăn, ho c nghĩ n nh ng chuy n riêng tư, mà ph i l ng tai nghe c kinh. H ph i tiêu th thánh giáo cùng m t lư t v i th c ăn. Chúng tôi t t c u ng i trên nh ng chi c n m t dư i t và ăn trên nh ng chi c bàn nh cao năm t t Tây. Không ai ư c gây ti ng ng ho c cùi ch lên bàn, vì ó là nh ng i u b tuy t i c m nh t. T i tu vi n Chakporl, ngư i ta áp d ng k lu t s t. Danh t Chakporl có nghĩa là "Thi t Sơn" hay núi s t. Trong ph n l c các tu vi n, k lu t thư ng l ng l o và th i kh c bi u không ư c áp d ng ch t ch . Các sư sãi có th làm vi c ho c ngh ngơi tùy ý. Có th ch có m t ngư i trong hàng ngàn sư sãi th t tình mu n ti n b tâm linh, và chính ngư i ó m i tr nên m t v L t Ma, vì danh t L t Ma có nghĩa là "Thư ng nhân", và không áp d ng cho b t c ngư i nào. Trong tu vi n c a chúng tôi k lu t r t ch t ch và th m chí còn g t gao là khác. Chúng tôi ph i tr thành nh ng ngư i lãnh o c a giai c p tu sĩ. i v i chúng tôi, thì tr t t và giáo d c là tuy t i c n thi t. Chúng tôi không ư c phép m t áo tr ng là màu áo thông thư ng c a c p sơ cơ: Áo c a chúng tôi m t ph i là màu s m như áo c a các v sư sãi. Chúng tôi cũng có nh ng k nô b c sai khi n nhưng ó là nh ng sãi lao công, nô b c, có ph n s quét d n, lao chùi và côi sóc ph n sinh ho t th c t c a tu vi n. Chúng tôi thay phiên nhau làm công vi c hèn m n này, cho nh ng ý ngh t ph , kêu căng không có ch mà chen vào u óc c a mình. Chúng tôi ph i luôn luôn nh câu sáo ng Ph t Giáo: "Hãy t mình nêu gương t t cho k khác. Hãy làm i u thi n và tránh m i i u ác. ó chính là giáo lý c a Ph t v y". V Sư Trư òi h i m n là: " chúng tôi ng c a tu vi n, t c v L t Ma Champa La, cũng nghiêm kh c như cha tôi và t s vâng l i tuy t i. M t trong nh ng l i d y mà ngư i thư ng hay nh c c và vi t là nh ng then ch t c a m i c tính". B i ó, trên lãnh v c này, có r t nhi u vi c ph i làm.

5.

i Ngư i Tu Sĩ Sơ Cơ

T i tu vi n Chakpori, m t "Ngày" c a chúng tôi b t u t lúc n a êm. Khi ti ng kèn i m gi tý canh ba vang d i âm thanh n nh ng hành lang u t i, chúng tôi còn ang ngái ng , ã ph i th c d y x p l i n m chi u và dò d m tìm cái áo tràng trong bóng tôi. M t áo xong, chúng tôi v a bư c ra i v a d n m i v t d ng vô áo tràng. Chúng tôi bư c xu ng than l u và n n gót gi y trên c u thang v i nh ng ti ng ng n ào, vì vào gi này, chúng tôi thư ng b c b i không vui. Trong ph n giáo lý c a chúng tôi có câu: "Thà ngh ngơi v i m t tâm h n an t nh hơn là ng i tham thi n t ng ni m mà ôm cơn t c gi n trong lòng". Tôi thư ng có m t ý ngh b t kín: N u v y t i sao ngư i ta không cho chúng tôi ngh ngơi trong s yên t nh? S th c gi c vào lúc n a êm này làm cho tôi t c gi n! Nhưng không ai ã ưa cho tôi m t l i gi i áp th a áng, thành th tôi ph i i cùng v i m i ngư i vào nhà Nguy n ư ng d cu c l c u nguy n ban êm. T i ây, vô s nh ng ng n èn th p b ng bơ chi u ánh sáng rung rinh xuyên qua nh ng lu ng khói hương nghi ngút bay lư ng trong không khí. Dư i ánh sáng l p lè này, và gi a nh ng 38

bóng ngư i qua l i, nh ng pho tư ng kh ng l c a các v Th n dư ng như cũng c và hình như cũng nghiên mình áp l i nh ng ti ng thánh ca c a các sư sãi.

ng

Hàng năm các sư sãi và thi u niên Sơ Cơ ng i x p b ng trên nh ng t m n m x p thành nh ng hàng dài trong nhà Nguy n ư ng. H ng i day m t i di n v i m t hàng và xoay lưng vào m t hàng. H c t ti ng hát nh ng b n thánh ca du dương dùng nh ng ti t i u t bi t, vì ngư i ông Phương ã t ng hi u bi t v nh ng quy n năng c a âm thanh. Cũng như m t âm thanh ư c phát ra úng cách, có th làm b m t cái ly thì m t b n nh c dùng nhi u thanh i u ghép l i theo m t ti t i u nh t nh cũng có quy n năng siêu hình, th n bí. Trong bu i l , cũng có c kinh Kangyur. Th t là m t c nh tư ng uy hoàng mà th y hàng trăm sư sãi m t áo tràng màu s m, v i m nh l a y m tâm màu vàng che trư c ng c, v a nghiêng mình v a hát hòa t u nh ng bài thánh ca, kèm theo ti ng ngân c a nh ng cái chuông nh và ti ng tr ng. Nh ng ám khói hương tr m và èn nhan nghi ngút lu ng qua chân các pho tư ng th n kh ng l và ngư i ta có c m giác r ng gi a cái ánh sáng âm u ó, nh ng pho tư ng y cũng nhìn chúng tôi dư ng như ch ng ki n cu c l uy nghiêm. Bu i l kéo dài g n m t gi , sau ó chúng tôi tr v phòng ng l i cho n b n gi sáng. M t cu c l s m b t u vào lúc b n gi m t kh c. n năm gi , chúng tôi ăn i m tâm v i Tsampa và trà pha bơ. D u cho trong khi ăn, chúng tôi cũng còn ph i l ng nghe gi ng nói c âm chán phèo c a v sư sư ng ngôn, trong khi ó, v sư giám th ng i k bên dò xét chúng tôi v i c p m t cú v . Trong d p này ngư i ta ưa ra cho chúng tôi t t c m i thông tri và hu n l nh. Thí v như trong trư ng h p có vi c c n ph i i ra thành ph Lhassa, thì trong gi ăn i m tâm ngư i ta nêu tên nh ng sư sãi có ph n s lãnh công vi c ó. Nh ng v này m i ư c phép r i kh i tu vi n trong m t kho ng th i gian nh t nh và ư c phép v ng m t trong m t vài bu i l trong ngày. n sáu gi , chúng tôi vào l p h c, s n sàng h c bu i h c u tiên. L i răng th nhì c a Ph t Giáo Tây T ng d y r ng: "Ngư i s làm tròn b n ph n tôn giáo và ngư i s h c h i kinh thánh". Trong s ngây thơ c a tu i lên b y, tôi không hi u t i sao ngư i ta ph i tuân theo L i Răn này trong khi l i răn th năm: "Ngươi ph i kính tr ng nh ng b t trư ng thư ng và nh ng ngư i thu c dòng quý t c". L i không ư c tuy t i tuân theo? Th t v y, kinh nghi m c a tôi cho tôi th y r ng có m t cái gì h th n mà sinh trư ng làm con nhà "Quý phái". Tôi th t s ã là n n nhan c a s "Quý phái" ó. H i ó tôi không hi u r ng giai c p c a m t ngư i không ph i là i u quan tr ng mà ch có c h nh m i là áng k . n chín gi , chúng tôi ngưng h c trong b n mươi phút d m t cu c l khác. S gián o n này ôi khi cũng d ch u nhưng chúng tôi ph i tr v l p h c vào mư i gi kém mư i lăm phút. Khi ó, m t môn h c khác l i b t u và kéo dài cho n m t gi trưa. Chúng tôi v n chưa ư c phép ăn u ng gì và ph i d m t cu c l trưa n a gi trư c khi dùng b a ăn trưa g m có Tsampa và trà pha bơ. K ó là m t gi làm công vi c nhà giúp cho chúng tôi v n ng cơ th và d y chúng tôi c tính khiêm t n. Nh ng công vi c dơ b n nh t và khó ch u nh t ư c giao phó cho tôi, dư ng như nhi u l n hơn là t i phiên tôi ph i làm. n ba gi chi u chúng tôi t h p l i ngh ngơi m t ti ng ng h . Trong gi ó, s ngh ngơi b b t bu c; c m không ư c nói chuy n hay c ng; chúng tôi ph i gi im 39

l ng hoàn toàn. Chúng tôi không thích s s p t ó chút nào, vì m t gi thì ít quá ng trưa và dài quá ng i yên không làm gì! Sau gi ngh trưa ó, úng b n gi , chúng tôi tr l i l p h c. n ây m i b t u giai o n gian lao nh t trong ngày nó kéo dài su t năm ti ng ng h , không m t chút nào ngh ngơi, trong năm ti ng ng hò ó chúng tôi không ư c phép r i kh i l p h c vì b t c m t lý do nào, n u trái l nh, chúng tôi s b tr ng ph t r t n ng n . Các v th y h c s d ng nh ng g y g c to l n m t cách t do và có vài v t ra r t s t s ng trong vi c tr ng ph t nh ng k vi ph m. Ch có nh ng h c trò nào không th ch u ng ư c n a ho c nh ng k th t ngu xu n m i xin phép v ng m t " i ra ngoài" vì khi h tr v l p, s tr ng ph t là i u không th tránh kh i. n chín gi t i, chúng tôi m i ư c "Gi i thoát" dùng b a ăn cu i cùng trong ngày, cũng ch g m có b y nhiêu món là trà bơ và Tsampa. ôi khi, nhưng cũng r t hi m, chúng tôi ư c ăn rau, thư ng là nh ng khoanh c c i tr ng hay u Hòa Lan. Nh ng th rau u này ch ăn s ng, nhưng cũng ăn ư c i v i nh ng thi u niên sinh b ng ói. Có m t l n, năm tôi lên tám tu i, ngư i ta cho chúng tôi ăn búp măn Tây tr n d m. Tôi r t thích ăn măn tây, vì tôi thư ng ư c ăn món y h i còn nhà. Vì ăn còn thèm, tôi ã d i d t nghi v i m t b n tr ng i g n bên i cái áo tràng th hai c a tôi l y ph n ăn c a nó. V sư giám th b t g p qu tang chuy n này, bèn g i tôi ra ng gi a phòng ăn công khai thú t i trư c m t m i ngư i. tr ng ph t t i tham ăn c a tôi, tôi ph i ch u nh n ói, nh n khát trong hai mươi b n gi . Còn cái áo tràng c a tôi thì b t ch thu h vi n l r ng nó không có ích l i gì cho tôi, vì tôi ã mu n i nó l y m t v t không c n thi t l m! n chín gi rư i, chúng tôi tr v phòng. Ai cũng mu n v mau i ng ! Lúc u, tôi ngh r ng nh ng gi h c dài quá m c ó có th làm h i s c kh e tôi, và có l tôi s lăn ra ch t b t c lúc nào ho c tôi s ng luôn không bao gi th c d y n a. Cùng v i nh ng ma m i khác, chúng tôi thư ng rút lui vào m t góc h o lánh ng gà m t gi c. Nhưng l n l n, tôi ã quen r t mau v i cái th i kh c bi u kh c nghi t ó, và sau cùng, nh ng chu i ngày dài vô t n ó không còn làm cho tôi khó ch u n a. Lúc y ã g n sáu gi khi ngư i thi u niên d n ư ng ưa tôi n trư c c a tư th t c a Minh Gia i c. Tuy tôi không gõ c a, ngư i cũng lên ti ng trư c g i tôi vào. Phòng khách c a i c r t trang nhã v i nh ng b c tranh tuy t p, vài b c tranh ư c v ngay trên tư ng và nh ng b c h a khác ư c v trên nh ng t m màn trư ng b ng l a. Trên nh ng bàn nh có s p nh ng pho tư ng các v th n hay th n n b ng vàng ho c b ng c m th ch. Trên tư ng cũng có g ng m t bánh xe luân h i r t l n, bi u tư ng c a nh lu t Tu n Hoàn trong vũ tr , ng i theo tư th liên hoa trên m t t m n m, trư c m t cái bàn y nh ng sách v , v L t Ma ang nghiên c u kinh i n khi tôi bư c vào. Ngư i nói: - Lâm Bá, con hãy ng i ây g n bên ta, chúng ta s nói chuy n nhi u. Nhưng trư c h t, i v i m t thi u niên ang tu i s p l n, ta c n h i con m t câu: Con có ư c ăn u ng y hay không? - B ch Ngài, có. - Sư Trư ng có nói r ng chúng ta có th làm vi c chung v i nhau. Chúng ta ã tìm th y 40

ư c ti n ki p c a con: Con kh năng và s t mà con r ng trong kho ng vài năm, có th thu th p ư c su t c

ã ti n b khá l m. Bây gi chúng ta mu n phát tri n l i vài ã thu th p ư c trong ki p s ng v a qua. Chúng ta mu n con s thu ho ch ư c nhi u ki n th c hơn là m t v L t Ma m t i.

Nói n ây, i c bèn ng ng l i và chăm chú nhìn tôi m t lúc r t lâu, v i ôi m t sáng dư ng như soi th u m i v t. Ngư i l i nói: - M i ngư i ph i ư c t do ch n l a con ư ng c a mình. Tương lai c a con s r t gian lao kh c c trong b n mươi năm n u con ch n con ư ng t t, nó s ưa n nh ng ph n thư ng l n lao trong ki p sau. Trái l i, trên con ư ng d , con s ư c giàu sang v i y m i s ti n nghi sung sư ng c a c i tr n nhưng con s không có ư c s ti n b tâm linh. V y con hãy t mình quy t nh l y. Nói xong, ngư i nhìn tôi ch i. Tôi áp:

- B ch Ngài, cha con có nói r ng n u con th t b i và r i kh i tu vi n, con không nên tr v nhà. Làm sao con có th s ng cu c i sung sư ng ti n nghi n u con không có nhà tr v ? Và ai s ch d n cho con theo con ư ng t t n u con ch n ư ng ó? i c m m cư i và nói:

- Con ã quên r i chăng? Chúng ta ã tìm th y l i ư c ki p trư c c a con. N u con ch n con ư ng d , t c con ư ng d dãi ti n nghi, con s ư c quy nh ngôi th trong m t tu vi n như m t v Hóa Thân. Và trong vài năm, con s ư c ưa lên ch c v Sư Trư ng. Cha con ch c s không cho ó là m t s th t b i ch ? Tôi bèn h i ti p: - B ch i c, theo ý ngài ó có ph i là m t s th t b i không? Ngư i áp: th t b i.

- Ph i. V i t t c nh ng gì mà ta bi t, thì - B ch i c, ai s hư ng d n cho con?

i v i ta, ó là m t s

- Ta s là ngư i hư ng d n con, n u con ch n con ư ng t t, nhưng con hãy t quy t nh l y, không ai có quy n ép bu c con h t c .

mình

Tôi ngư c m t lên nhìn i c và tôi c m th y tôi yêu m n ngư i i di n v i tôi lúc y: M t ngư i cao l n, v i ôi m t en huy n, cái nhìn trong sáng, m t gương m t c i m và m t v ng tráng cao r ng. Ph i, tôi c m th y tràng y thi n c m i v i ngư i! Tuy tôi m i lên b y, cu c i tôi trư c kia th t là v t v kh c c và tôi ã t ng g p g nhi u nhân v t: Th t s tôi có th xét oán tính ch t c a m t ngư i. Tôi nói: - B ch sư ph , con s ch n con ư ng t t và ư c mong ư c làm Tôi nói thêm v i m t gi ng băn khoăn: 41 t c a Ngài.

- Nhưng ch c là con s không thích làm vi c nhi u! i c c t ti ng cư i l n, m t gi ng cư i c i m , nó sư i m lòng tôi và nói:

- Lâm Bá, i không ai là ngư i thích làm vi c nhi u, nhưng ít có ngư i thành th t nhìn nh n i u y. i c nhìn vào các gi y t trên bàn và nói:

- M t phép luy n bí m t s c n thi t giúp cho con m ư c năng khi u Th n Nhãn. Sau ó, chúng ta s s d ng khoa thôi miên h i thúc s h c h i c a con cho mau có k t qu . Chúng ta s giúp cho con ti n r t xa trên các lãnh v c y khoa và Huy n Môn. Tôi c m th y e ng i trư c m t chương trình b b n như th : Nó h a h n m t s làm vi c ráo ri t không ng ng và khó nh c dư ng nào! Nh t là sau khi tôi ã tr i qua bao nhiêu s h c v n kh c kh trong b y năm qua, không h có dư th i gi cho các môn gi i trí... và chơi di u! V L t Ma dư ng như c ư c tư tư ng c a tôi. Ngư i nói:

- Th c v y, con h i. Sau này con s có th i gian chơi di u nhưng ó s là nh ng con di u th t l n và có th ch ngư i ng i bên trong. Còn hi n gi , ta c n thi t l p m t th i kh c bi u h p lý n m c t i a. Sư ph tôi l i cúi xu ng m gi y t trên bàn: - Xem nào, t chín gi sáng n m t gi trưa, có ư c chăng? Ph i y, ta hãy b t u như v y. Con hãy n ây m i bu i sáng úng chín gi thay vì d bu i l sáng và ta s th o lu n v nh ng v n quan tr ng. Bu i h c u tiên s là sáng mai. Con có mu n nh n gì v i cha m con không? Ta s n vi ng song thân c a con ngày hôm nay. Con hãy ưa cho ta m tóc c c a con hôm trư c! i u ó làm tôi hoàn toàn ng c nhiên. Khi m t thi u niên ư c nh n vào tu vi n, ngư i ta xu ng tóc cho y và g i cái bím tóc dài v a c t xong cho cha m y qua s trung gian c a m t thi u niên Sơ Cơ ch ng minh r ng con c a h ã ư c thâu nh n. Trong trư ng h p này thì chính Minh Gia i c ích thân em cái bím tóc c a tôi v nhà! i u này có nghĩa là t nay i c s hoàn toàn m trách cu c i tôi và tôi ã tr nên a "Con tâm linh" c a ngư i. Minh Gia i c là m t nhân v t r t quan tr ng, m t ngư i có m t trí thông minh hi m có và ư c n i ti ng kh p nơi x Tây T ng. Tôi tin ch c r ng dư i s dìu d t c a m t v sư như Ngài, tôi không th nào th t b i. Sáng ngày hôm y, khi tr v l p h c, tôi làm m t ngư i h c trò r t lãng trí. Tôi tư ng v n vơ âu âu, và b i ó v gia sư l i có d p th a m n cái khuynh hư ng s g y g c m t cách th ng tay! Tôi nh n th y các giáo sư ã t ra nghiêm kh c m t cách quá áng. Nhưng 42 t tư d ng

an i,

tôi ngh r ng d u sao tôi n ây là h c. ó là lý do vì sao tôi r ng h i ó tôi không ư c bi t rõ tôi c n ph i h c l i nh ng gì.

u thai tr l i, tuy

Tây T ng, ngư i ta tin tư ng r t m nh nơi s luân h i. H tin r ng m t ngư i ã t t i m t trình tâm kinh nào ó, có th ch n l a s ng trên m t cõi gi i khác, ho c tr l i th gian h c h i thêm hay giúp k khác. Có khi m t nhà hi n gi ã h i ph i th c hi n m t s m ng nh t nh trong i mình nhưng l i qua i trư c khi hoàn thành s m ng. Trong trư ng hơp ó, ngư i ta tin r ng nhà hi n gi có th tái sinh tr l i th gian hoàn t t công vi c ã b d trong ki p trư c, dư i i u ki n là công vi c y s h u ích cho nhân lo i. Không m y ai có th nh ngư i khác truy ra nh ng ti n ki p c a mình, vi c y òi h i m t vài n ch ng, t n phí nhi u ti n b c và m t nhi u thì gi . Nh ng ngư i nào cũng như trư ng h p c a tôi có nh ng n ch ng ó ư c g i là nh ng v "Hóa Thân" (ngư i ã ti n hóa cao, tình nguy n ào thai tr l i cõi tr n ngay sau khi ch t, th c hi n m t s m ng tâm linh cao c ). Nh ng v này h i còn tr ư c d y d theo m t k lu t vô cùng kh c kh , gi ng như trư ng h p c a tôi, nhưng v sau n lúc trư ng thành h ư c s kính tr ng c a t t c m i ngư i. V ph n tôi, ngư i ta s dành cho tôi m t s hu n luy n c bi t nh m tăng cư ng nh ng ki n th c c a tôi v khoa Huy n Môn. làm gì? H i ó, tôi chưa ư c bi t rõ lý do. Nh ng cú roi giáng xu ng như mưa làm tôi gi t mình, và ưa tôi tr v th c t . - Th ng ng c! gàn! Nh ng ý ngh en t i nào ã l t vào trong cái s dày May cho mi vì ã n gi d l n u không, ch c là mi còn b ăn òn! t c a mi?

Kèm theo l i m n m y, v giáo sư th nh n á vào ít tôi m t á nên thân và bư c nhanh ra kh i l p h c. M t b n ng môn c a tôi nói: -B n ng quên r ng trưa nay là t i phiên chúng ta ph i làm công tác dư i b p, tôi hy v ng chúng ta có th vô bao y món Tsampa. Công tác làm b p r t c c nh c, vì nh ng v sư giám thi i x v i chúng tôi như nh ng k nô l . Không có v n ngh ngơi sau hai gi công tác n ng nh c ó. Làm b p xong, chúng tôi ph i tr l i l p h c ngay. ôi khi ngư i ta gi chúng tôi l i b p quá lâu nên chúng tôi n l p h c tr gi . Khi chúng tôi n nơi thì v giáo sư n i tr n lôi ình phân phát cho chúng tôi m t lo t nh ng cú roi, g y như mưa t c, không cho chúng tôi có chút m y may cơ h i bi n h cho s tr gi ó! Công tác u tiên c a tôi trong nhà b p suýt n a cũng là công tác cu i cùng. Theo nh ng hành lang lót á, chúng tôi i n nhà b p... không chút h ng kh i trong lòng. M t sư sãi nét m t r t cáu k nh ng i chúng tôi ngoài c a. Khi v a th y chúng tôi n, y kêu to: - Mau lên, th t là m t lũ lư i bi ng và vô d ng. Mư i "Xúp de"! a u tiên hãy vô n u các n i

Tôi l t nh m s mư i, tôi bèn i cùng v i nh ng thi u sinh khác xu ng b p do m t c u 43

thang nh . Dư i nhà b p nóng kinh kh ng. Trư c m t chúng tôi, nh ng b p lò phát ra nh ng tia l a . Nhiên li u t lò là phân con Yak phơi khô và ép thành t ng bánh tròn, ư c ch t lên t ng ng l n g n bên các ch o n. V sư sãi ch huy vi c n u b p quát l n: - Hãy vác xu ng lên và xúc phân khô vô lò!

Tôi ch là m t a tr m i lên b y tu i l n l n trong ám thi u sinh mà a tr nh t cũng không dư i tu i mư i b y. Tôi ch v a s c giơ cái xu ng lên toan xúc phân cho vào lò thì tôi vô ý th nào làm l t cái ch o nư c ang sôi lên hai bàn chân c a v sư sãi. Y thét lên trong cơn th nh n , n m l y c h ng tôi xoay m t vòng... và lo ng cho ng té ngã. Tôi nh y ra phía sau, nhưng tôi c m th y au nhói kinh kh ng và ng i th y mùi da th t cháy khét. Tôi ã té ngã trên m t cây s t u nư ng t trong b p lò văng ra. Thét lên vì au n, tôi ngã lăn gi a nh ng tro than cháy âm . Ph n trên ùi bên trái c a tôi, g n ch xương háng b cháy n t n xương, ch da th t b ph ng y ã l i cho tôi m t v t th o tr ng, mà hi n nay còn làm cho tôi khó ch u. Chính v t s o y v sau ã làm cho ngư i Nh t nhìn ra ư c tôi. M t cơn náo lo n ã di n ra sau ó. Nh ng sư sãi khác t kh p nơi v i vàng ch y n. Ngư i ta mau mau tôi ng d y gi a ám tro tàn. Tôi b nh ng v t ph ng kh p thân mình nhưng n ng nh t là v t thương b p ùi. Ngư i ta mau cõng tôi lên nh ng t ng l u trên, ó, m t v L t Ma y sĩ c g ng ch a tr v t ph ng c l y cái chân tôi. Th i s t nư ng ó là m t v t dơ b n và dính l i trong v t thương nh ng m t cưa s t rĩ sét. V y sĩ ph i moi trong v t thương l y ra nh ng mi ng s t v n này, cho n khi v t ph ng ư c r a s ch trơn. K ó, y sĩ r t thu c lên v t thương và băng bó c n th n. Còn nh ng v t ph ng nh kh p thân mình thì y sĩ thoa lên m t ch t thu c nư c làm b ng ch t dư c th o nó làm cho tôi b t au r t nhi u. S au n, nh t nhói v n âm ĩ và tôi tư ng ch c là s không còn s d ng chân trái c a tôi ư c n a. Khi ã băng bó xong, v L t Ma y sĩ g i m t sư sãi khiêng tôi vào m t gian phòng bên c nh và t tôi n m trên n m. M t v sư già bư c vào ng i dư i t bên c nh giư ng tôi và b t u c kinh c u nguy n. Tôi th m ngh : "Th t là t t p thay mà c u nguy n ơn trên che ch cho tôi sau khi tôi v a b m t tai n n!" Sau cái kinh nghi m b n thân v s au n c c hình này, tôi quy t nh s s ng m t cu c i c h nh. Tôi nh n m t b c tranh v c nh a ng c, trong ó m t qu s hành hình m t n n nhân b ng cách l y dùi s t nh n nư ng t thân hình y g n ch mà tôi b ph ng. Có l ngư i ta s ngh r ng trái v i u mà h v n tư ng các sư sãi là nh ng k ác ôn. Nhưng sư sãi là gì? x Tây T ng, danh t ó áp d ng cho m i ngư i phái nam s ng trong m t tu vi n L t Ma Giáo, d u cho h không ph i là ngư i tu. H u như b t c ngư i nào cũng có th tr nên sư sãi. M t tr thi u nhi thư ng ư c g i vào m t tu vi n tr nên "Sư sãi" mà nó không c n ư c h i ý ki n. ôi khi, ó là m t ngư i trư ng thành ã chán công vi c i chăn c u và mu n có m t máy nhà m cúng t sương tuy t khi ti t tr i l nh l o s t xu ng n b n mươi dư i s không. Khi ó, y xin làm sư sãi trong tu vi n. Không ph i vì lý tư ng tôn giáo mà vì y mu n t m b o l y ít nhi u ti n nghi v t ch t. Các tu vi n dùng nh ng "Sư sãi" ó như nh ng ngư i lao công làm nh ng công tác xây c t, cày b a hay quét d n. nh ng nơi khác thì nh ng ngư i ó 44

ư c g i là nô b c hay b ng m t danh t tương t . Ph n nhi u nh ng ngư i ó ã s ng m t cu c i r t kh nh c: S ng nh ng vùng cao nguyên t ba ngàn n b y ngàn thư c b cao, không ph i là m t cu c i d ch u. i v i ngư i Tây T ng, thì m t "Sư sãi" ch có nghĩa là m t ngư i như m i ngư i thư ng. H dùng danh t Trappa ch nh ng ngư i tu sĩ. Nh ng v L t Ma (Lama) là nh ng b c cao tăng, thu c m t c p ng cao. ó là nh ng b c o sư, hay tôn sư. Thí d như L t Ma Minh Gia i c s là v tôn sư c a tôi, và tôi s là t c a ngư i. K ó, c p ng cao hơn n a là nh ng v sư trư ng. Không ph i t t c nh ng v này u m trách vi c trông coi m t tu vi n; nhi u v n m gi nh ng ch c v cao trong chính ph ho c i ta bà t tu vi n này n tu vi n khác. Có ôi khi m t v L t Ma l i c p ng cao hơn v sư trư ng; m i s u tùy nơi nh ng ho t ng c a ngư i. Nh ng ngư i ư c côi như là nh ng v "Hóa Thân" (ngư i ta ã ch ng minh r ng ó là trư ng h p c a tôi) có th ư c ch nh làm ch c sư trư ng vào năm mư i b n tu i, sau khi ã vư t qua m t cu c thi r t khó khăn. Nh ng v này thư ng là nghiêm kh c nhưng không hung d và không bao gi b t công. M t thí d khác v sư sãi là trư ng h p các sư sãi c nh binh. Nhi m v duy nh t c a h là duy trì tr t t , h không có ph n s gì trong vi c t t , l bái các chùa, h ch c n có m t xem m i vi c có x y ra úng theo quy t c lu t l không. H thư ng r t hung t n cũng như ph n nhi u các sư sãi nô b c như ã nói trên (nhưng không vì th mà h làm gi m uy tín c a các tu vi n). Ngư i ta không th lên án m t v giám m c vì ông ta có m t tên làm vư n thô l ! Cũng như ngư i ta không trông mong ngư i làm vư n y s tr nên m t ông thánh ch vì y làm tôi t cho m t v giám m c! ây tr l i v n tôi b ph ng l a khi i làm công tác dư i bép. Hi u l c c a ch t thu c v a tan d n, tôi h i t nh l i và c m th y như mình b l t da. Trong cơn mê s n tôi tư ng tư ng dư ng như m t ng n u t ang cháy ư c t vào m t cái l tr ng trong b p ùi bên trái c a tôi.

Th i gi trôi qua. Tôi l ng nghe nh ng ti ng ng trong tu vi n: Vài lo i âm thanh ã quen thu c i v i tôi, nhưng có nhi u lo i khác mà tôi không nh n ra là nh ng ti ng ng gì. Toàn thân tôi b rung chuy n vì nh ng cơn au i ng d d i. Tôi n m s p trên b ng nhưng nh ng v t ph ng cũng lan r ng n phía trư c c a thân mình tôi. Tôi nghe m t ti ng ng nh : Có ngư i n ng i g n bên tôi. M t gi ng y thi n c m và nhân t c a Minh Gia i c nói thì th m bên tai tôi: - Con h i, ch c là con b au l m. Thôi hãy ng i.

Vài ngón tay nh nhàng lư t trên lưng tôi d c theo xương s ng, nh lư t thêm n a và thêm n a. Th r i... tôi mê man ng thi p i. M t v ng m t tr i êm m chi u r ng ng i trư c m t tôi. Tôi th c d y và ch p m t liên h i. Tư tư ng u tiên n v i tôi khi tôi v a ch t t nh là hình như có ngư i á tôi vài á vì tôi ã ng quá lâu. Tôi nh nh y xu ng giư ng h ih i d bu i l sáng nhưng tôi 45

bèn té ng a ra sau, kh p mình m y âu nh t như r n. Thì ra ó là cơn mê s ng... Chân trái tôi au quá. M t gi ng d u hi n ưu ái nói v i tôi: - Lâm Bá, con hãy n m yên. Hôm nay con có th ngh . Tôi quay u nhìn l i l y làm vô cùng ng c nhiên mà th y r ng tôi ang n m trong phòng c a Minh Gia i c, còn Sư Ph thì ng i g n bên tôi. Ngư i nh n th y s ng c nhiên c a tôi và m m cư i: - T i sao con ng c nhiên? Ph i chăng là m t vi c thư ng tình mà hai ngư i b n bên nhau khi m t ngư i b au m? Tôi áp b ng m t gi ng rã r i m t mõi: - Nhưng sư ph là m t v L t Ma cao c , còn con ch là m t a tr nh . g n

- Lâm Bá chúng ta ã cùng nhau i m t o n ư ng r t dài trong nh ng ki p trư c. Hi n gi con chưa nh l i ư c i u ó nhưng ta nh rõ, vì chúng ta ã s ng r t g n bên nhau trong nh ng ki p v a qua. Còn bây gi con c n ph i ngh ngơi l y l i s c. Chúng ta s i u tr b p chân con cho mau lành, con ng lo gì c ! Tôi liên tư ng n cái bánh xe luân h i sinh t và ngh n nh ng i u răng trong kinh thánh c a x tôi: "Ngư i tâm h n qu ng is ư c s ng m t cu c i giàu sang không bao gi d t, còn k hèn ti n ít róng s không bao gi ư c s ưu ái, t tâm. Ngư i có quuy n th hãy s ng m t cách qu ng i v i nh ng k khác n nh v mình. Y hãy nhìn xa th y con ư ng dài c a s luân h i sinh t . S giàu sang luân chuy n như nh ng bánh xe, nay nó thu c v ngư i này, mai nó thu c v ngư i khác. K hành kh t ki p này có th tr nên m t v vương h u ki p sau, còn v vương giã ngày nay có th tr nên k ăn mày trong m t tương lai xa g n". Khi ó tôi hi u m t cách ch c ch n không còn nghi ng gì n a, m t d u trong cơn au n th xác và m t d u tu i tôi còn nh , r ng Minh Gia i c, sư ph tôi là m t tâm c và tôi có th tin tư ng l i giáo hu n c a ngư i. Rõ ràng là sư ph tôi bi t rõ r t nhi u i u v tôi, nhi u hơn r t xa nh ng gì mà tôi có th bi t ư c. Tôi r t nóng lòng mu n làm vi c chung v i ngư i và tôi quy t nh r ng tôi s là m t ngư i t gương m u. Tôi c m th y m t cách rõ r ch r ng gi a chúng tôicó m t s ng thanh ng khí r t ch t ch và tôi l y làm c m kích s xoay v n c a nh m nh nó ã t tôi dư i s hư ng d n dìu d t c a ngư i. Tôi qay u nhìn ra ngoài c a s . Nh ng t m n m c a tôi ang n m ư c t trên m t cái bàn cho tôi có th nhìn th y bên ngoài. C nh v t r t là hùng tráng. ng xa, bên ngoài nh ng nóc nhà chen chút nhau phía dư i c a s c a tôi, thành ph Lhassa vươn mình dư i ánh n ng m t tr i, v i nh ng ngôi nhà nh sơn màu l t xinh x n. Trong thung lũng, con sông Kỳ Giang u n khúc gi a nh ng cánh ng xanh tươi nh t th i gi i. Nh ng dãy núi xa tít chân tr i ng màu s m v i nh ng nh núi i tuu t tr ng phau. Trên nh ng ng n núi g n hơn, nh ng v t màu vàng lóng lánh chen chút nhau trên sư n 46

núi, ó là nóc c a nh ng tu vi n. Bên tay trái, i n Potala nhô lên caonhư m t ng n núi bi t l p. V phía tay m t, m t c m r ng nh trong ó r i rác nh ng n chùa và trư ng h c. ó là a ph n c a v Thiên Giám Quan, m t nhân v t quan tr ng mà vai trò duy nh t trong i là t o nên m t nh p c u giao c m gi a cõi tr n giang v t ch t và cõi gi i vô hình, và tiên tri i u h a phúc c a qu c gia. Dư i m t tôi, trên sân m t ti n, nh ng sư sãi thu c các c p i qua l i không ng . Vài v trong s ó, nh ng ngư i sư sãi lao công, m c áo màu nâu s m. M t nhóm thi u sinh c a tu vi n xa m t áo tr ng. Nh ng sư sãi cao c p cũng có m t ó, u m t áo màu s m, v i manh y m tâm b ng l a vàng, ch r ng h thu c thành ph n viên ch c t i cao c a chính ph . M t vài v cư i ng a hay cư i l a. Nh ng ngư i thư ng dân thì cư i ng a màu còn các sư sãi b t bu c ph i cư i tr ng. T t c nh ng c nh tư ng ó là cho tôi quên c hi n t i. i u làm cho tôi quan tâm hơn h t là làm sao cho ch ng bình ph c có th s d ng hai chân c a mình. Ba ngày sau, ngư i ta cho r ng t t hơn tôi nên ng i d yvà th i ng xem sao. Chân trái tôi còn c ng ơ và làm cho tôi r t au n. Ch v t ph ng ã sưng lên và có m vì nh ng m nh s t v n rĩ sét mà ngư i ta khong th g p ra ư c. Vì tôi không th i ng m t mình, ngư i ta làm cho tôi m t cây n ng g tôi dùng mà i m t chân, tôi i nhún nh y cũng như con chim b thương. Toàn thân tôi v n còn nh ng v t ph ng và nh ng ch ph ng da nhung chân trái tôi làm cho tôi au n nhi u hơn các ch khác.Tôi không th ng i ư c mà ph i n m nghiêng bên m t ho c n m s p tôi không th d các bu i l c u nguy n hay i n l p h c nên Minh Gia i c, Sư Ph tôi d y tôi h c t i tư th t t sáng n chi u. Ngư i tuyên b hài lòng v nh ng ki n th c mà tôi thu th p ư c trong th i "Niên thi u" c a tôi, ngư i nói: - Nhưng, nhi u i u trong nh ng ki n th c ó ch là nh ng k ni m mà con ã mang theo t nh ng ki p trư c.

6.

i S ng Trong Tu Vi n

Hai tu n l trôi qua nh ng v t ph ng c a tôi ã g n kh i. Cái chân tôi còn làm cho tôi hơi au nhưng càng ngày càng b t d n. Tôi yêu c u ư c áp d ng th i kh c bi u như thư ng l vì tôi th y c n ph i c ng ôi chút. Tôi ư c phép ng i tùy ý ho c n m s p trên b ng. Ngư i Tây T ng ng i x p b ng hteo tư th liên hoa, nhưng tôi không th ng i như v y vì chân tôi còn au. Ngày u tiên tôi tr l i l p h c g p l i các b n cũ, thì có công tác làm b p vào bu i trưa. Tay c m m t t m b n á tôi có ph n s ki m i m nh ng bao lúa m ch nha s y. Lúa m ch nha ư c tr i lên nh ng t ng á hâm nóng n bóc khói: Cái n i "Xúp de" mà tôi ã làm l t n b ph ng, ư c t phía dư i. Khi ã tr i u lúa m ch nha trên nh ng t ng á, ngư i ta m i óng c a và nhóm thi u sinh chúng tôi i qua hành lang n m t văn phòng t i ây ngư i ta xay giã lúa m ch nha ã s y xong. C i xay là m t c i á hình ng loa l t ngư c, vành tròn ư ng kính m t thư c sáu t c. Lòng c i xay có ch m kh c nh ng ư ng l i lõm gi lúa. M t t ng á vĩ i cũng hình ng loa, nhưng c ru t t vào lòng c i nghi n nát lúa. T ng á này ư c nâng b ng m t cái 47

òn tay b ng g mà th i gian ã làm cho trơn bóng, hai u cái òn tay này có g n ch t các òn tay nh hơn gi ng như nh ng cây căm c a m t bánh xe không có vành. Lúa m ch nha s y ư c vào c i á, r i các sư sãi và nh ng tr thi u nhi m i n m l y nh ng cây căm bánh xe v n chuy n kh i t ng á n ng n hàng m y t n. Khi t ng á ã xoay vòng thì công vi c không còn n ng nh c l mvà chúng tôi cùng c t ti ng hát h p xư ng. Ít nh t t i ây tôi có th hát mà không b b t t i tr n! Nhưng làm v n chuy n t ng á này là c m t công trình khó nh c. T t c m i ngư i u ph giúp m t tay tr l c. K ó ph i ý coi ch ng nó luân chuy n luôn luôn không lúc nào ng ng. Nh ng s lư ng m ch nha s y ư c thêm vào c i và lúa s y xong thoát ra ngoài ph n dư i c i. Chính th lúa xay này ư c tr i m t ph n n a lên nhưng t ng á nóng s y l i là ch t li u căn b n là món Tsampa. M i ngư i chúng tôi u em theo trong mình m t ít Tsampa ăn trong m t tu n hay nói úng hơn là m t s lúa m ch nha ã xay nát và s y l i. n b a ăn, chúng tôi l y ra m t ph n nh ng s n trong cái b c da và vào nh ng cái chén riêng c a mình. Sau khi thêm trà pha bơ chúng tôi dùng ngón tay tr n u và nh i cho n khi nó tr thành m t th bánh, r i m i ăn. Qua ngày hôm sau, công tác làm b p g m có vi c n u trà bơ. gian phòng khách c a nhà b p có t m t cái ch o n kh ng l v i dung lư ng sáu trăm b y mươi lăm lít. Ch o n này ã ư c lau chùi b ng cát và tr nên s ch bóng như còn m i. T sáng s m, ch o n này ã ư c ch a nư c n phân n a và n u sôi lên sùng s t. Chúng tôi có ph n s i l y nh ng bành trà ã phơi khô và p tan ra thành t ng m nh v n. Trà này ư c ép c ng l i thành t ng bành l n hình vuông như viên g ch, m i bành cân n ng t b y n tám kg, ư c ch t Trung Hoa hay n n Lhassa b ng ư ng b xuyên qua các truy n núi. Nh ng mãnh v n v a p ra ư c nén vào ch o nư c ang sôi. M t sư sãi thêm vào ó m t t ng mu i c c th t l n, m t sư sãi khác b thêm vô m t mu i hóa ch t (bicarbonnate de soude). Khi t t c u sôi s t ngư i ta m i thêm vào t ng m ng bơ làm b ng s a c a con Yak, và l a cháy trong lò su t nhi u gi . Trà tr n v i bơ này có m t giá tr dinh dư ng r t t t và dùng thêm v i món Tsampa nó có y ch t b dư ng cho ngư i Tây T ng s ng ư c quanh năm. Công vi c khó nh c nh t là gi cho l a cháy trong. Thay vì dùng phân c i ngư i ta dùng phân con Yak phơi khô làm ch t nhiên li u t l a. Ch t nhiên li u này luôn luôn ư c d tr quanh năm thành m t lư ng dùng không bao gi c n. Phân bò t cháy t a ra m t mùi v r t chát và n ng n c. Chúng tôi b b t bu c ph i làm nh ng công tác này không ph i là vì thi u nhân công mà là vì mu n xóa b t i a m i s phân bi t giai c p. Chúng tôi ngh r ng con ngư i ch có m t k thù y là s chia r , cách bi t. Làm vi c bên c nh m t ngư i, nói chuy n c i m v i y hãy, có d p thông c m v i y r i thì y s không là m t k thù c a ta n a. Tây T ng m i năm m t l n, nh ng v quan to hay ch c s c có quy n th t b quy n hành c a mình trong m t ngày, và b t c m t thu c h nào c a h cũng có quy n nói lên nh ng gì y c m nghĩ trong lòng n u m t v Sư Trư ng t ra l m quy n hóng hách ngư i ta s nói lên m t cách công khai và n u s phi n trách ó là úng thì ngư i khi u n i s không b m t s tr ng ph t nào. Phương pháp ó t ra r t hi u qu nên s l m d ng quy n hành cũng r t ít khi x y ra. Nó m b o m t s công bình xã h i, cho nh ng ngư i thu c viên c p dư i có cơ h i phát bi u nh ng c m nghĩ c a h i v i nh ng k có quy n th . 48

Chúng tôi ph i làm vi c nhi u trong l p h c và ng i x p hàng dư i t. Khi gi ng bài và vi t trên b ng en thì v giáo sư ng trư c m t h c trò. Nhưng khi chúng tôi làm bài thì ông giáo sư i r o ng sau lưng chúng tôi, thành th chúng tôi ph i làm vi c c n th n vì chúng tôi không bi t ông ta ang rình a nào! Ông ta không lúc nào r i cây g y, m t cây g y m p như cây dùi cui mà ông ta không ng n ng i "S d ng" trên b t c b ph n nào trên thân th chúng tôi: Vai, u, lưng, không k n nh ng b ph n "C i n" Ông ta không c n phân bi t ó là ch nào, mi n là nh ng cú g y g c ó ánh th t au. Chúng tôi h c r t nhi u v môn toán pháp, môn này là m t k lu t c n thi t oán khoa chiêm tinh. Khoa chiêm tinh Tây T ng th t v y không có gì là ng u nhiên tình c , nó ư c thi t l p trên nh ng nguyên t c khoa h c.Tôi ph i h c nhi u v khoa chiêm tinh vì môn này là t i c n thi t trong vi c hành ngh y khoa. M t y s nên i u tr b nh nhân theo t ng h n ngu i, s phân h n này là do khoa chiêm tinh quy nh. i u tr theo nguyên t t ó là t t hơn cho ơn kê thu c m t lý do mơ h là thu c y ã ch a kh i b nh cho m t ngư i khác. Bên c nh nh ng b n chiêm tinh r t l n treo trên tư ng, còn có nh ng b n khác v hình nh ng th o dư c. Nh ng b n này ư c thay i luôn luôn m i tu n và chúng tôi ph i bi t rõ t t c m i lo i c thu c. Sau này, nh ng cu c xu t hành s ư c t ch c i hái thu c, nhưng chúng tôi ch ư c tham d nh ng cu c ngao du ó khi nào chúng tôi ã có nh ng ki n th c sâu r ng, ngư i ta có th tin tư ng r ng chúng tôi s không hái l m nh ng lo i c x u. Nh ng chuy n i hái thu c em n cho chúng tôi nh ng ngao du r t tho i mái d ch u t m quên ư c cu c i ph ng l ng bu n chán c a tu vi n. Có nh ng chuy n i kéo dài n ba tháng; ó là nh ng cu c xu t hành lên vùng thư ng du, m t vùng bao b c xung quanh b i nh ng dãy núi có tuy t ph quanh năm, b cao t sáu ngàn n tám ngàn thư c trên m c nư c bi n, nơi ó nh ng vùng băng tuy t xen l n v i nh ng thung lũng xanh tươi v i khí h u ôn hòa nh b i nh ng su i nư c nóng. Trong vùng này ngư i ta có m t kinh nguy n c nh t trên i. Ngư i ta ch c n i m t qu ng ư ng dài năm mươi thư c trãi qua m t khí h u l nh n b n mươi ư i không, n m t khí h u nóng b n mươi lăm trong bóng mát. Vùng này c a x s Tây T ng không ai ư c bi t, ch tr m t thi u s các sư sãi. Tu vi n c a chúng tôi ư c n i b i k lu t kh c kh và n t n giáo d c ch t ch . M t s l n các sư sãi t các tu vi n khác n ây t giã chúng tôi i i s ng d ch u hơn. Chúng tôi coi h như nh ng k th t b i v i chúng tôi là nh ng ngư i thu c thành ph n ưu tú. Nhi u tu vi n không có bu i l khuya; các sư sãi i ng s m vào lúc t i và th c d y tr i ã sáng. Chúng tôi khinh thư ng h như nh ng k y u hèn, th p kém vì tuy r ng chúng tôi b t mãn v i quy t c quá kh c kh c a tu vi n, chúng tôi l i không b ng lòng cho quy t c ó b s a i, n u nó ưa chúng tôi t i h u qu là h th p chúng tôi xu ng trình kém hèn c a k khác. K ó là ph i lo i tr nh ng k y u. Ch có nh ng ngư i r t kh e m nh m i tr v sau nh ng cu c xu t hành lên vùng thư ng du l nh như băng tuy t; ngo i tr nh ng sư sãi tu vi n Chakpori, không có ai dám i lên ó. Các v o sư, v n y minh tri t quy t nh lo i b nhưng ngư i không th ch u ng ư c cu c s ng kham kh , trư c khi h có d p làm liên l y n k khác. Trong năm h c u tiên chúng tôi h u như không có lúc nào ngh ngơi, gi i trí hay có d p vui chơi th a thích. M i giây phút c a chúng tôi u dành cho s h c và làm vi c. 49

M t i u mà tôi còn bi t ơn các v sư, là các Ngài ã d y chúng tôi phương pháp s d ng trí nh . Ph n nhi u ngư i Tây T ng có trí nh t t, nhưng riêng ph n chúng tôi là sinh viên y khoa, h c tr thành các tu s kim y s , thì chúng tôi c n bi t tên và c tính c a nhi u lo i dư c th o cùng cách bi n ch và s d ng các lo i c thu c. Chúng tôi cũng c n hi u bi t tư ng t n khoa chiêm tinh và thu c lào t t c các kinh i n Ph t Pháp. M t phương pháp t p luy n trí nh ã ư c th c nghi m trãi qua nhi u th k . Chúng tôi ng i trong m t gian phòng có nh ng t l n ch a ng h ng muôn nghìn h c t . M i h c t có dán nhãn hi u bên ngoài, có in ch khá l n d c t ch chúng tôi ng i. M i tài h c t p mà chúng tôi ã th hu n ư c s p h ng trong m i h c t thích nghi. Chúng tôi ph i hình dung rõ ràng trong trí m i tài vào v trí nh t nh c a m i h c t . V i ít nhi u công phu t p luy n, ngư i ta có th i vào gian phòng b ng tư tư ng m t cách r t d dàng m úng phóc các h c t mình mu n và l y ra các tài li u mình tìm ki m cùng v i nh ng tài liên quan. Các v giáo sư c bi t nh n m nh v i chúng tôi hi u s c n thi t có m t trí nh ư c t p luy n thu n th c. H v n n n chúng tôi m t cách ráo ri t v i m c ích duy nh t là th thách trí nh c a chúng tôi. Nh ng câu h i ó không có m t s m ch l c hay liên l c vì v i nhau, cho không có m t dòng tư tư ng liên t c nào giúp chúng tôi tr l i ư c d dàng. Nh ng câu h i ó thư ng liên quan n nh ng o n bí hi m trong cách kinh i n tôn giáo, chen l n v i nh ng câu h i t o n v các lo i dư c th o. K nào quên s b tr ng ph t n ng n : Không có trí nh là m t t i ác không th dung th , ph i b tr ng tr nghiêm kh c. Chúng tôi l i không có nhi u th i gi suy nghĩ mà ph i tr l i ngay t c kh c. Ch ng h n như giáo sư h i h c trò: - Con hãy nói l i hàng th năm, trang mư i tám trong quy n th Kangyur. Hãy m hôïc t ... xem hàng ch ó là gì? b y c a b kinh

Tr phi ngư i ta có th tr l i ngay trong mư i giây ng h , t t hơn là nên gi im l ng, vì s tr ng ph t còn kh c li t hơn n u tr l i sai, d u cho s sai l m nh nh t n âu. D u sao, ó cũng là m t phương pháp r t t t và r t h u hi u t p luy n trí nh . Chúng tôi không th có thư ng xuyên nh ng sách v tham kh o bên c nh mình, vì sách c a chúng tôi g m nh ng t gi y óng l i trong nh ng cái bìa b ng g , thư ng o n m t thư c chi u dài và b n t t tây chi u ngang, là nh ng v t quá k nh kàng. V sau, tôi nh n th y r ng th t là m t i u t i ưu quan tr ng mà có m t trí nh t t. Trong năm u, chúng tôi b ngăn c m không u c r i kh i tu vi n. Nh ng ngư i nào vi ph m s b óng c a không cho vào khi h tr v . Lu t l này ch ư c áp d ng tu vi n Chakpori là nơi mà k lu t g t gao n n i ngư i ta s r ng n u cho chúng tôi ra ngoài, thì chúng tôi s không tr l i l n n a. Riêng v ph n tôi, tôi nhìn nh n r ng có l tôi cũng tr n bi t luôn không tr l i, n u tôi có ch nào khác dung thân! Tuy nhiên, sau m t năm, chúng tôi ã quen v i i s ng tu vi n. Trong năm u tiên ó, chúng tôi không ư c phép chơi các môn gi i trí; ngư i ta b t bu c chúng tôi làm vi c không ng ng, i u này giúp cho h lo i tr nh ng a tr th ch t y u u i, không ch u n i s căng th ng th n kinh t t . Sau nh ng tháng h c khó khăn ó, chúng tôi nh n th y r ng chúng tôi h u như ã quên m t c s chơi b i tiêu 50

khi n. Nh ng môn th d c i n kinh có m c ích tăng cư ng s c ch u chúng tôi, và có m t s công d ng th c t cho chúng tôi sau này.

ng d o dai c a

Khi tôi g n lên tám tu i. Minh Gia i c, sư ph tôi, cho tôi bi t r ng theo s gi i oán c a các nhà chiêm tinh, thì sau ngày sinh nh t c a tôi, s là ngày thu n l i cho tôi b t u luy n th n nhãn. Tôi không c m th y lo ng i gì c , vì tôi bi t r ng sư ph tôi s có m t t i ch và tôi hoàn toàn t tin tư ng nơi ngư i. Như sư ph tôi ã nh c nh nhi u l n cho tôi bi t, khi tôi m ư c th n nhãn, tôi s có th nhìn th y rõ chân tư ng c a m i ngư i m i v t. Theo khoa Huy n Môn, th xác con ngư i ch là m t l p v bên ngoài do cái linh h n, hay "Chân Ngã", i u khi n m i tác ng trong gi c ng và sau khi ch t. Con ngư i sinh ra trong m t th xác y u ư i b t toàn h c h i kinh nghi m và ti n b cõi tr n. Khi y ng , con ngư i tr v m t cõi gi i khác, linh h n thoát ra ngoài th xác v t ch t và phư ng ph t trên cõi y tuy r ng nó còn dính li n v i th xác b i m t "S i dây b c" (Cordon magnétique: S i dây t khí, làm b ng ch t d thái, m t phàm không nhìn th y ư c. Nó long lanh như màu b c, n i li n th xác v i linh h n, có th kéo dài n vô t n khi linh h n phiêu diêu trên cõi trung gi i trong gi c ng ). S i dây b c này ch t o n vào lúc ch t. Nh ng gi c m ng là nh ng kinh nghi m s ng trên cõi trên trong khi ng . Khi linh h n tr v nh p vào th xác, s gi t mình th c gi c làm méo mó xiêu v o ký c c a gi c m ng, tr phi ngư i ta ã trãi qua m t s hu n luy n c bi t, b i ó "Gi c m ng" có th tr nên d kỳ i v i ngư i th c gi c. Nhưng v n này s ư c gi i thích y hơn m t chương sau khi tôi tư ng thu t l i nh ng kinh nghi m cá nhân c a tôi trên a h t này. Cái hào quang bao b c xung quanh th xác, mà b t c ai cũng có th t p luy n nhìn th y v i m t vài i u ki n, ch là ph n nh c a ngu n sinh l c bên trong con ngư i. Chính cái hào quang ó, cùng v i nhi u i u khác n a, là nh ng s v t vô hình huy n bí mà vi c m th n nhãn s giúp cho tôi nhìn th y rõ.

7. Tôi M

Th n Nhãn n l p h c hay i

Ngày sinh nh t c a tôi ã n. Ngày ó tôi ư c t do không ph i i d l . Vào lúc sáng s m, Minh Gia i c có nói v i tôi: - Lâm Bá, hôm nay con hãy vui chơi th a thích. Chúng ta s

n tìm con chi u nay.

K t chi u hôm ó tôi b môn nh p th t trong m t gian phòng nh , và không ư c bư c ra kh i phòng trong su t ba tu n l . Trong th i gian ó không ai ư c bư c ra kh i phòng ki m tôi tr ba v L t Ma cao c p trong ó có Minh Gia i c, sư ph tôi. Ba v L t Ma m i ngày u n vào úng gi ch d n cho tôi m t phép luy n bí truy n m th n nhãn. Trong khi ó, ngư i ta cho tôi ăn u ng r t nhi u, ch v a duy trì s s ng. Sau ba tu n l kh luy n dư i s ch d n c a sư ph , tôi ã t t i s thành công. Sư ph tôi bèn nói: - Lâm Bá, t nay con ã th t s tr thành m t cao trong môn phái c a chúng ta. K t nay cho n su t i con, con s nhìn th y rõ chân tư ng c a m i ngư i ch không ph i là ch nhìn th y cái b ngoài c a h mà thôi. 51

L n u tiên trong i tôi, th t là m t kinh nghi m l lùng mà nh n th y r ng ba v L t Ma u ư c bao ph chung quanh mình b ng m t ánh hào quang vàng chói như ánh l a. V sau, tôi m i hi u r ng ó là nh ba v ã có m t i s ng tinh khi t và không ph i ai cũng có ư c m t hào quang t t p như th , mà trái l i ph n ông ngư i i có m t cái hào quang v i m t hình d ng và màu s c khác h n. Khi tôi ã phát tri n ư c cái nhãn quang th n thông ó, tôi phát hi n ư c nh ng rung ôïng khác n a xu t phát t trung tâm hào quang c a con ngư i. K ó, tôi có th oán bi t tình tr ng s c kh e c a m t ngư i b ng cách nhìn xem màu s c và hình dáng cái hào quang c a y. Cũng y như th , b ng cách nhìn xem s thay i màu s c trong hào quang c a m t ngư i, tôi có th bi t r ng ngư i y nói th t hay nói d i. Th n nhãn c a tôi, tuy v y không ph i ch dùng quan sát thân th c a m t ngư i mà thôi. Ngư i ta còn cho tôi m t b u th y tinh mà tôi thư ng dùng quan sát b ng th n nhãn và bây gi tôi v n còn gi . Nh ng b u th y tinh này không ph i là nh ng v t nhi m màu gì c mà ch là nh ng khí c mà thôi. Cũng như m t ng kính hi n vi hay vi n v ng kính, do nh ng nh lu t t nhiên cho phép ta nhìn th t nh ng s v t mà lúc bình thư ng ta không nhìn th y ư c, thì m t b u th y tinh cũng v y. Nó có tác d ng như m t trung tâm s d ng con m t th n, nó giúp cho ngư i ta có th t nh t vào cõi gi i ti m th c c a m i v t và nhìn th y nh ng s v t di n bi n trong quá kh hay tương lai xu t hi n trong ó. M i lo i th y tinh không ph i u thích h p v i t t c m i ngư i. Có ngư i thu ho ch ư c k t qu t t hơn v i lo i th y tinh khoán th ch, có ngư i l i thích h p v i m t b u pha lê. Nh ng ngư i khác n a dùng m t b n nư c l nh b ng ve chai ho c m t ĩa tròn màu en huy n. Nhưng d u ngư i ta s d ng m t k thu t nào, thì các nguyên t c v n là m t. Sau khi tôi ã hoàn t t vi c luy n th n nhãn m t cách an toàn, các v L t Ma quy t nh r ng tôi có th r i kh i gian phòng mà tôi ã nh p th t và tr v v i cu c s ng bình thư ng, nhưng tôi s dành phân n a th i gi c a tôi bên c nh Minh Gia i c cho sư ph tôi s tăng cư ng s h c o c a tôi b ng m t vài phương pháp. Còn phân n a th i gian kia s dành cho nh ng bu i h c và bu i l c u nguy n, không ph i vì cái giá tr giáo d c c a nh ng bu i y mà là cho tôi có m t s hi u bi t quân bình v m i s . Ít lâu sau ó, khoa thôi miên cũng s ư c s d ng d y o cho tôi. Nhưng còn bây gi i thì tôi ch nghĩ nv n ... ăn! Tôi ã ph i ăn u ng r t kh c kh trong g n ba tu n và nay tôi ph i ăn tr ũa bù l i. Tôi bèn h i h t bi t các v L t Ma vói ý nghĩ duy nh t trong u tôi. Nhưng ra ngoài hành lang, tôi nhìn th y m t bóng ngư i bao ph trong m t ám khói xanh, v i nh ng v t l n màu chói như l a cùng kh p thân mình. Tôi bèn kêu lên m t ti ng th t thanh và h i h th i lui v phòng. Các v L t Ma nhìn tôi m t cách ng c nhiên; tôi có v g n như ng t x u vì s hãi và nói: - M t ngư i ang cháy như bó u c Minh Gia v a nói: i ngoài hành lang.

c ch y phóng ra ngoài. Khi sư ph tr l i phòng. Ngư i v a m m cư i

- Lâm Bá, ó ch là m t ngư i lao công ang nóng gi n hào quang c a y gi ng như m t ám khói xanh, vì trình ti n hóa c a y còn th p. Nh ng v t l a màu là nh ng tư tư ng nóng gi n. Con có th i ra m t cách an toàn t i phòng ăn vì ch c con ã ói 52

l m! Th t là m t kinh nghi m vô cùng lý thú khi tôi g p l i nh ng b n h c cũ mà trư c kia tôi v n tư ng r ng tôi bi t quá rõ, nhưng s th t thì tôi chưa bi t gì v h c . Nay tôi ch c n nhìn h c nh ng tư tư ng th m kín, tình thương chân thành, s ganh t hay s th ơ lãnh mc ah i v i tôi. Không ph i ch nhìn nh ng màu s c trên hào quang c a m i ngư i mà bi t t t c , ngư i ta còn ph i t p gi i oán ý nghĩa c a nh ng màu s c ó n a. th c t p v n này, sư ph tôi và tôi cùng ng i m t ch v ng v , t nơi ó chúng tôi có th quan sát nh ng ngư i i ư ng bư c vào c ng n. Minh Gia i c nói v i tôi:

- Lâm Bá, con hãy nhìn ngư i kia ang i t i... con có nhìn th y chăng m t ư ng ch màu ang rung ng phía trên qu tim c a y? Màu y và s rung ng y là tri u ch ng c a b nh au ph i! Sư ph l i bình ph m v m t ngư i lái buôn: - Con hãy nhìn nh ng l n ngang ang c ng và nh ng m, v t ang ch p l p lòe trên hào quang c a y... ngư i lái buôn này ang nghĩ r ng y có th l a b p nh ng sư sãi ngu ng c kia, và y nh r ng y ã có l n thành công như v y. Ch vì ti n b c, ngư i ta không lùi bư c trư c m t hành vi ti ti n nào! Ho c v m t ngư i khác n a: - Lâm Bá, con hãy nhìn v sư già kia. ây là m t v sư sãi chân tu, nhưng y l i hi u kinh i n m t cách quá ch t h p, gò bó sát nghĩa t ng ch t ng câu. Con có nh n th y chăng màu vàng trên hào quang c a y ã phai l t? ó là vì y chưa ti n hóa úng m c có th suy lu n l y m t mình. Và như th , chúng tôi ti p t c quan sát th c t p h ng ngày. Nhưng chính trong khi ti p xúc v i nh ng ngư i au m, b nh t t v th xác cũng như tinh th n, mà tôi m i nh n th y năng khi u Th n Nhãn là vô cùng h u ích. M t bu i chi u, Sư ph nói v i tôi: - Sau này, ta s d y con nh m Con M t Th n tùy ý mu n, vì th t là m t i u kh s mà ph i luôn luôn nhìn th y trư c m t nh ng c nh tư ng bu n th m, b t toàn c a ngư i i. Nhưng bây gi , con hãy s d ng năng khi u ó thư ng xuyên, cũng như con s d ng ôi m t phàm. Th y s ch cho con cách m hay nh m Con M t Th n m t cách d dàng cũng như hai con m t kia. Nh ng truy n th n tho i c a x Tây T ng qu quy t r ng trong quá kh ã có m t th i kỳ mà nhân lo i, nam hay n , u có th s d ng Con M t Th n. ó là th i kỳ mà ng Th n linh n qu a c u và s ng l n l n v i ngư i tr n gian, khi con ngư i hãy còn ch t phác, h n nhiên và tâm h n trong s ch. 53

Nhưng v sau, loài ngư i ã m mang trí khôn, bèn sinh ra kêu căng ng o m n và xúc ph m n Thánh Th n. tr ng ph t t i xúc ph m này, nhãn quang th n thông c a h b thâu h i. K t ó, tr i qua nhi u th k , m t thi u s ngư i v a lúc m i sinh ra ã có năng khi u Th n Nhãn. Nh ng ngư i nào có năng khi u y m t cách t nhiên, có th tăng cư ng quy n năng c a h lên g p ngàn l n nh b i m t phép luy n bí m t, cũng như trư ng h p c a tôi. L t t nhiên, m t quy n năng c bi t như th ph i ư c s d ng m t cách c n m t và vô cùng th n tr ng. M t ngày n , v Sư Trư ng cho g i tôi vào g p ngài và nói: - Con h i, nay con ã s h u m t quy n năng mà ph n ông nhân lo i không có. Con ch nên s d ng nó làm vi c thi n, ch h dùng nó cho m c ích ích k . Quy n năng y ư c ban cho con giúp k khác, ch không ph i mưu l i cho riêng mình. Nh Th n Nhãn, có nhi u i u s ư c ti t l cho con, nhưng d u cho con h c h i ư c i u gì, con cũng không ư c ti t l cho ngư i khác bi t, n u nh ng l i nói c a con có th làm cho h au kh hay làm thay i chi u hư ng cu c i c a h . Vì, con h i, m i ngư i ph i t ý ch n l a con ư ng c a mình. D u cho con nói v i h i u gì, h cũng v n i theo con ư ng c a h . Con hãy giúp nh ng k b nh t t và nh ng ngư i au kh , nhưng con ng nói gì có th làm i hư ng cu c i c a m t ngư i. V Sư Trư ng, m t ngư i có văn hóa r t cao, cũng là v y sĩ thân tín c a c at Lai L t Ma. Trư c khi chia tay t bi t, v Sư Trư ng cho tôi bi t r ng không bao lâu n a tôi s ư c g i vào y t ki n c t Lai L t Ma, vì ngày có ý mu n g p tôi. Trong d p ó, Minh Gia i c và tôi s là khách c a i n Potala trong vài tu n.

8. Tôi Y t Ki n Ph t S ng Tây T ng M t bu i sáng th hai, Minh Gia i c cho tôi bi t r ng cu c vi ng thăm i n Potala c a chúng tôi ã ư c nh vào cu i tu n. Ngư i nói: - Chúng ta ph i t p dư t cho quen v i các nghi l . Bu i trình di n c a con ph i di n ra m t cách th t hoàn toàn. G n l p h c c a chúng tôi, có m t ngôi n nh b hoang, trong ó có m t pho tư ng c a c t Lai L t Ma, kích thư c l n b ng m t ngư i th t. Sư ph tôi nói: - Lâm Bá, con hãy nhìn ta ây. Ta s ch d n cho con nh ng gì c n ph i làm. Con bư c vào, hai m t nhìn xu ng t, như th này. Con i t i ch này và quỳ xu ng trư c m t c t Lai L t Ma khi còn cách xa Ngài ch ng m t thư c rư i. Con hãy le lư i (phong t c chào h i c a ngư i Tây T ng) ra chào Ngài và cúi u xu ng, m t l n, hai l n và ba l n. V n quỳ g i và cúi u, con t chi c khăn lên, nhưng v n cúi u cho Ngài có th t m t khăn choàng c a Ngài lên c c a con. Con m t m t cho n mư i, kh i ph m l i vì v i vàng h p t p, r i con ng ng m t lên và i th t lùi cho n chi c n m u tiên còn b tr ng chưa ai ng i. 54

Tôi theo dõi s ch d n c a Sư ph , ngư i t ra r t thông th o vì ã quen thu c nghi l y t lâu. Ngư i l i nói: - Bây gi , m t l i khuyên. Trư c khi i th t lùi l i phía sau, v i m t cái li c nhìn mau l và kín áo, con hãy tìm ra v trí c a chi c n m g n nh t. Không nên vư ng chân vào ó r i b t bu c ph i nh y nh m m t cái kh i ph i té gãy c ! Ngư i ta d b v p ngã trong m t lúc h i h p kích ng như th . Bây gi d n phiên con dư t l i... Con hãy làm l i cho úng. Tôi bu c ra ngoài và Sư ph tôi v tay ba cái xông t i, nhưng Sư ph li n ch n tôi l i. - Lâm Bá! ây không ph i là m t cu dung hơn. Con hãy i u ch nh bư c Hum. Như v y, con s bư c vào m t sãi như ng a ua trong vùng ng b ra hi u cho tôi b t u. Tôi hăm h

c ch y ua! Hãy i t i m t cách ch m rãi thung i b ng cách ni m câu th n chú: Om Mani Padme cách khoan thai như m t v tăng l tr tu i, thay vì ng Tsang Po!

Tôi l i bư c ra l n n a, b t u i vào m t cách "Khoan thai" hơn! n trư c pho tư ng, tôi quỳ xu ng, ti p t c ti n t i trên hai u g i, và le lư i ra chào theo ki u Tây T ng. Ba l n vái chào c a tôi ch c h n là hoàn toàn gương m u, mà tôi có th l y làm t hào! Nhưng, r i thay, tôi l i quên cái khăn choàng c ! Thành th , tôi ph i bư c ra ngoài l n th ba tái di n nghi th c này l i t u. L n này, tôi làm úng phép và t cái khăn choàng lên hai bàn chân c a pho tư ng. Sau ó, tôi i th t lùi n m t chi c n m m t cách không khó khăn l m, và ng i xu ng n m theo tư th liên hoa. M i bu i sáng, tôi ph i bi u di n l n chót trư c m t v Sư Trư ng. Ngài xem xong bèn nói: - Cu c trình di n c a con th t hoàn h o, ó là m t cái vinh d Minh Gia o huynh c a ta! l n cho Sư ph con, t c

Sáng ngày hôm sau, chúng tôi lên ư ng n i n Potala. Tu vi n c a chúng tôi tr c thu c i n Potala v m t qu n tr hành chánh, tuy r ng v trí c a nó bi t l p v i các dinh th chính c a i n. Nó v a là m t nơi tu vi n v a là trư ng Y Khoa. V S Trư ng c a vi n cũng là v y sĩ tuy thân c a c t Lai L t Ma. V i ch c v này, ngư i r t b n r n vì v n quan tr ng không ph i là ch a b nh cho v Qu c Vương, mà gi gìn cho Ngài ư c có s c kh e. B i v y, v S Trư ng ph i ch u trách nhi m v m i s au y u d u ch là thoáng qua, c a c Qu c Vương. Tuy v y, ngư i không ph i mu n khám s c kh e c a Qu c Vương lúc nào tùy ý; ngư i ph i i n khi c t Lai L t Ma th t s nhu m b nh m i ư c g i vào! Nhưng sáng ngày hôm y, tôi không nghĩ n nh ng n i lo âu c a v S Trư ng, nh ng m i lo âu c a tôi cũng ã quá . Dư i chân i, chúng tôi hư ng v i n Potala, gi a m t ám ông g m có nh ng du khách và ngư i m o i hành hương. Nh ng ngư i này n t kh p m i nơi trong x Tây T ng chiêm ngư ng cung i n c a c Ph t S ng, m t danh hi u thư ng dùng g i c t Lai L t Ma. D u cho h ch th y Ngài trong m t cái nhìn thoáng qua, h cũng ư c hài lòng mà tr v v i ni m tin tư ng r ng công lao khó nh c c a chuy n i hành hương xa sôi này ã ư c n bù tư ng thư ng 55

g p trăm l n! Nhi u ngư i hành hương ã i b trên ương trư ng su t nhi u tháng n y t ki n c Ph t S ng. Trong ám ông có l n l n nh ng nông dân, nh ng nhà vương gia quý t c, nh ng m c ng, lái buôn và nh ng ngư i b nh nan y, hy v ng tìm th y phép màu th ô Lhassa ch a h kh i b nh. H i ch t ních các ư ng sá, vì t t c u i vòng quanh i n Potala, m t quãng ư ng vòng dài n chín cây s . Có ngư i bò b n c ng, nh ng ngư i khác n m dài sõng sư t dư i t, l i ng lên, r i l i n m m p sát t l n n a, và l i ti p t c như v y cho n khi giáp vòng tòa cung i n c a c Ph t S ng. Nh ng ngư i b nh t t bư c i kh p khi ng trên nh ng cây n ng g ho c do b n bè thân thu c nâng . Kh p nơi ngư i ta th y nh ng ngư i bán d o rao hàng gi i khát g m có trà pha bơ và nh ng th c ăn lo i. Ngư i ta cũng có th mua nh ng bùa ni t, nh ng linh v t h phù ã ư c truy n phép b i m t ng "Hóa Thân." Nh ng nhà tư ng s o m o ng i bên ư ng xem s cho nh ng ngư i hành hương mê tín. Nh ng ngư i vi t thuê bán nh ng t c p b ng ch ng minh r ng thân ch h ã n vi ng th ô Lhassa và t t c nh ng nơi thánh a. Chúng tôi i xuyên qua ám r ng ngư i mà không d ng bư c vì u óc chúng tôi ch nghĩ n cu c y t ki n c Ph t S ng. Tư th t c a c t Lai L t Ma t a l c trên nóc i n Potala, vì theo phong t c b n x , không ai có quy n ư c ch cao hơn Ngài. M t c u thang vĩ i xây b ng á, b r ng g n b ng m t ư ng l ưa n tư dinh c a Ngài. Nhi u v ch c s c hay quan to trong tri u ình cư i ng a lên c u thang này kh i ph i i b nh c m t. Chúng tôi g p nhi u v cư i ng a như th trên con ư ng i lên nóc i n. i n Potala là m t tòa cung i n c l p xây trên m t ng n i. ó là cơ quan u não gi i quy t t t c m i công vi c chánh tr và tôn giáo c a x Tây T ng. ó là trung tâm c a qu c gia, m c tiêu c a t t c tư tư ng, ngu n g c c a t t c m i hy v ng. Bên trong vòng thành c a cung i n, trong nh ng tòa nhà c a Ngân Kh Qu c Gia, có d tr nh ng kh i vàng ròng, vô s nh ng bao ng ng c ngà châu báu và nh ng b o v t quý giá c a th i i c xưa nh t. Nh ng tòa lâu ài dinh th ã ư c xây c t n nay không quá ba th k rư i, nh ng ư c d ng lên trên n n móng c a m t tòa cung i n cũ. Ngày xưa, m t pháo ài kiên c ng tr trên nh núi. Ng n núi này xưa kia v n là m t h a di m sơn, có ch a ng trong lòng nó m t hang ng kh ng l , v i nh ng ư ng h m t a ra t phía. M t trong nh ng ư ng h m này ưa n m t cái h ng m dư i m t t. Ch có m t s r t ít nh ng ngư i ư c ưu ãi m i ư c i n ó, ho c ư c bi t v cái h này. ây nói v lúc chúng tôi trèo lên c u thang c a i n Potala vào m t bu i sáng p tr i. Sau cùng chúng tôi ã lên t i t t nh c u thang. Khi v a th y Sư Ph tôi, nh ng sư sãi c nh binh thân hình cao l n l c lư ng, có ph n s canh gác bên ngoài bèn m cánh c a l n th p vàng. Chúng tôi ti p t c bư c lên n m t i m cao t t trên nóc i n, t i ây có nh ng lăng t m c a nh ng v t Lai L t Ma c a quá kh , t c ti n thân c a c t Lai L t Ma hi n t i, và thư th t c a Ngài. M t b c màn to l n màu nâu d t b ng lông con yak che khu t l i vào. B c màn vén lên, chúng tôi bư c vào m t gian phòng l n, có nh ng con r ng l n b ng s màu xanh ch u phía ngoài c a. Nh ng màn che trư ng rũ p l ng l y, trên ó có thêu tranh v các c nh tư ng tôn giáo và nh ng c nh trong chuy n th n tho i c xưa bao ph các vách tư ng. Trên nh ng bàn th p, có bày nh ng b o v t và c r t quý giá, nh ng pho tư ng các v th n và n th n trong Th n Tho i 56

Tây T ng, và nh ng v t trang trí khác. Trên m t cái k , g n m t hành lang nh h p có màn che khu t, ư c t quy n sách ghi danh hi u các nhà th gia v ng t c trong x . Tôi có ý nghĩ mu n ư c phép m ra và nhìn th y danh sách c a gia ình nhà tôi tăng thêm lòng t tín! Ngày hôm y, m t ch n cung i n thâm nghiêm như v y, tôi c m th y mình vô cùng nh bé và vô nghĩa. M i lên tám tu i, tôi ã không còn nh ng o tư ng, và tôi t h i không bi t nh ng lý do nào ã khi n cho v Nguyên Th qu c gia g i tôi và g p Ngài. Tôi bi t r ng m t cu c h i ki n như v y có ý ki n c bi t, và theo ý tôi, nó s m màn cho m t lo t nh ng công phu h c h i, làm vi c và th thách. M t v L t Ma m c áo , có mãnh l a y m tâm vàng ph lên vai và trư c ng c, bư c n àm o v i Minh Gia i c. Sư Ph tôi có v r t quen thu c i v i m i ngư i trong i n Potala, cũng như b t c nơi nào mà tôi cùng i vi ng chung v i ngư i. Tôi nghe v L t Ma y nói: c Thái Tu r t thích thú và mu n nói chuy n riêng v i y.

Sư Ph tôi day l i phía tôi và nói: - ây là lúc con vào trình di n, ta s ch c a cho con bư c vô.Con hãy l p l i nh ng gì con ã t p dư t su t tu n l v a r i. Sư Ph d t tôi - Con n m t cánh c a và nói nh bên tai tôi:

ng e ng i gì c ... Bây gi , con hãy vào i.

Sau khi v vai tôi m t cái khích l tinh th n, Sư Ph ng nhìn tôi. Tôi bư c vào: cu i gian phòng r ng vô biên, c t Lai L t Ma th mư i ba, t c v Ph t S ng Tây T ng ang ng t i ó. Ng i trên m t chi c n m b ng l a màu vàng ngh , Ngài m c trang ph c thông thư ng c a các v L t Ma, ngoài ra cái mũ lón màu vàng, có hai cánh thòng xu ng t n vai. Ngài v a c m m t quy n sách t xu ng bàn bên c nh ch ng i. u cúi xu ng, tôi t t ti n t i. Khi ch có cách Ngài hai thư c, tôi quỳ xu ng, le lư i ra vái chào Ngài ba l n, và ti n t i trên hai u g i, tôi d t trên hai bàn chân ngài cái khăn choàng b ng l a mà Minh Gia i c ã cho tôi. áp l , c Ph t S ng nghiêng v phía tôi và t m t khăn choàng m i c a ngài trên hai cư m tay tôi, ch không t trên c tôi theo nghi l c truy n. Khi ó, tôi c m th y trong lòng r i lo n, v i ý nghĩ là tôi ph i i th t lùi n chi c n m g n nh t, vì tôi nh n th y nh ng chi c n m u t r t xa ch tôi ng. c t Lai L t Ma m i b t u nói: - Nh ng n m ó u quá xa l y m t chi c em l i g n ây cho con ph i i th t lùi. Con hãy quay l i n a vòng và chúng ta có th nói chuy n v i nhau.

Tôi tuân l nh làm y theo và tr l i trư c m t ngài v i m t chi c n m. Ngài nói: - Con hãy t chi c n m trư c m t ta và ng i xu ng.

Khi tôi ã an t a, Ngài m i nói: 57

- Ta ã nghe nói nhi u i u l lùng v ph n con. Con b m sinh ra v i năng khi u Th n Nhãn t nhiên, và năng khi u y ã ư c phát tri n do m t phép luy n bí m t. Ta có m t h sơ v ti n ki p c a con, cùng v i nh ng l i tiên tri c a các chiêm tinh gia. Cu c i c a con s kh nh c lúc u, nhưng nó s ư c thành công m mãn. Con s i châu du kh p nơi trên th gi i, bi t ư c nhi u x l mà con chưa h nghe nói n bao gi . Con s ch ng ki n bao nhiêu c nh ch t chóc, tàn phá và m t s b o tàn kh ng khi p vư t ngoài s c tư ng tư ng. Con ư ng c a con s r t dài và gian kh , nhưng nó s thành t u t t p như ã tiên li u t trư c. T i sao ngư i nói v i tôi nh ng i u này, mà tôi ã thu c lòng t lâu, không sót m t ch , k t năm tôi lên b y? Tôi cũng bi t r ng sau khi t t nghi p nghành y khoa và gi i ph u Tây T ng, tôi s i tu nghi p thêm Trung Hoa. Nhưng c Ph t S ng v n ti p t c nói chuy n. Ngài căn d n tôi nên gi gìn, không nên bi u l quy n năng hay nói v các v n b n th ho c linh h n, khi tôi s ng các nư c Tây Phương. Ngài nói: - Ta ã t ng i qua n và Trung Hoa. nh ng nư c y, ngư i ta có th bàn lu n v nh ng Chân Lý tr u tư ng siêu hình, nhưng ta ã g p nhi u ngư i n t các nư c Tây Phương. H không có s nh n nh v các giá tr tâm linh như chúng ta, h ch bi t có thương m i v i b c vàng. Các nhà bác h c c a h nói: "Các ngư i hãy ch cho chúng tôi th y s có th t c a linh h n. Hãy ưa nó ra cho chúng tôi xem, chúng tôi có th s mó, cân lư ng và nhìn th y ph n ng c a nó i v i ch t át xít. Hãy ch cho chúng tôi th y cơ c u t bào c a nó, cùng nh ng ph n ng hóa ch t c a nó. Chúng tôi c n m t b ng ch ng, m t b ng ch ng c th ..." H s nói v i con như v y, mà không bi t r ng v i cái thái tiêu c c và nghi ng ó, h ã tiêu huy t t c m i d p may có ư c cái b ng ch ng mà h òi h i... Thôi, chúng ta hãy u ng trà ch ... Ngài gõ nh m t cái vào cái c ng nh b ng ng, và ra l nh cho m t v L t Ma, ngư i này li n tr l i ngay khi ó v i trà bơ và bánh k o nh p c ng t b n n . Trong khi chúng tôi dùng trà bánh, c Ph t S ng nói chuy n v i tôi v x n và Trung Hoa. Ngài cũng nói r ng Ngài mu n tôi ph i h c ráo ri t và ngài s ch n nh ng v o sư c bi t hu n luy n cho tôi. Không th t ch ư c s b ng b t c a tu i tr , tôi nói luôn: - B ch Thái Tu , ch c không ai gi i hơn Minh Gia i c, Sư ph c a con!

c t Lai L t Ma nhìn tôi m t lúc, rôi phát ti ng cư i l n. Có l chưa có ai ã t ng nói v i Ngài b ng m t gi ng như th , ng nói chi nm t a tr m i lên tám tu i. S th ng th n c a tôi dư ng như làm cho Ngài thích thú, Ngài nói: - Như v y, theo ý con, Minh Gia ta bi t con nghĩ th nào v i i c là ngư i gi i nh t trên i này? Con hãy nói cho c. H , con gà tre con c ng c a!

- V n b ch Thái Tu , Ngài ã nói r ng năng khi u Th n Nhãn c a con là m t quy n năng ít có. Như v y, con xin b m Ngài r ng Minh Gia i c là ngư i tài ba l i l c nh t mà con ã g p! c t Lai L t Ma v a cư i l n v a gõ vào cái c ng c n lúc này l i bư c vào, Ngài nói: 58 t bên c nh Ngài. V L t Ma h u

- Hãy m i Minh Gia Minh Gia i

i

c vào. c Ph t S ng. Ngài phán:

c bư c vào và vái chào

H i Minh Gia o h u, ông hãy l y m t chi c n m và l i ng i ây. Ngư i t tr c a ông v a nói chuy n v i tôi v ông y. Tôi hoàn toàn tán ng s xét oán c a y. Sư Ph ng i xu ng g n bên tôi. c t Lai L t Ma l i nói:

- Ông ã m trách vi c hu n luy n cho Lâm Bá. V y ông hãy s p t vi c h c c a y th nào tùy ý. Ông s h i tôi nh ng văn thư y quy n mà ông c n dùng. Th nh tho ng, tôi s g p l i Lâm Bá sau này. Ngài day v phía tôi và nói: - Con ã ch n l a úng y. Sư Ph con là m t b n cũ c a ta lúc thi u th i và là m t b c danh sư v khoa Huy n Môn. Sau khi ã trao i vài l i, chúng tôi ng d y vái chào t bi t c t Lai L t Ma. Nhìn s c di n c a ngư i, tôi oán r ng trong thâm tâm, Minh Gia i c r t b ng lòng v tôi và v cái n tư ng mà tôi ã gây ra trong bu i y t ki n v Nguyên Th . Ngư i nói: - Chúng ta s l i ây vài ngày, và s vi ng thăm vài nơi trong cung i n. t ng dư i, có nh ng dãy hành lang và nh ng gian phòng kín chưa t ng có chân ngư i bư c nk t hai th k nay. ó, con s h c h i ư c nhi u i u v huy n s c a x Tây T ng. M t trong nh ng v L t Ma h u c n c Ph t S ng n g p chúng tôi và cho bi t r ng có hai phòng ã ư c dành s n cho th y trò chúng tôi trên nóc i n Potala. Nói xong, ngư i ưa chúng tôi n nơi. Tôi l y làm vô cùng h ng kh i mà th y gian phòng c a tôi nhìn th ng xu ng th ô Lhassa và vùng ng b ng chung quanh. V L t Ma l i nói: c Thái Tu có ra ch th hãy các c a cho quý v . cho hai v quý khách ư c i l i t do và m r ng h t

Sư Ph khuyên tôi hãy n n ngh giây lát. Cái th o do v t ph ng ùi bên trái hãy còn làm cho tôi au n khó ch u, và tôi ph i i kh p kh nh. Có lúc ngư i ta ã lo s r ng không khéo tôi s b ph t t su t i. Tôi bèn n m ngh trong m t gi , cho n khi Sư Ph tr l i v i trà và vài th c ăn.Ngư i nói: - Lâm Bá, ây là vài món quà sáng chúng ta hãy thư ng th c t nhiên. con dùng t m lòng. Th c ăn ây r t ngon,

Tôi không c n s thúc gi c nào n a tuân l nh Sư Ph . Khi chúng tôi ã ăn xong, Sư Ph ưa tôi n m t gian phòng phía bên kia nóc di n. Tôi th y làm l mà th y các c as u có lót ki ng. Tôi chưa t ng nhìn th y c a ki ng bao gi . 59

Nhưng chưa ph i là h t. Sau khi m các c a s , Sư Ph tôi còn ưa cho tôi xem m t cái ng b ng ng có bao da, gi ng m t cái kèn không có loa. ó là l n u, tôi ư c th y m t cái ng dòm nhìn xa. c t Lai L t Ma ã em t n v ây nhi u ng dòm dài ng n c mà Ngài r t thích dùng ng m nhìn phong c nh. Cũng chính i n Potala, mà l n u tiên trong i, tôi nhìn th y hình bóng tôi ph n chi u trong m t t m gương, nhưng không nh n ra ngư i trong gương, m t a tr nh xanh xao, v i m t cái th o l n gi a trán và m t cái mũi hơi l i! Có l ngư i ta s nghĩ r ng m t x không có c a ki ng, ng dòm và gương soi như Tây T ng ch c s là m t x l lùng, nhưng th t ra dân t c x này không h mong ư c có nh ng th y. H cũng không c n dùng t i các lo i xe c . Các lo i xe dùng ph c v t c l c và cái g i là "Văn minh." T lâu h ã hi u r ng i s ng doanh thương là m t cu c i quá ư náo ng có th dành th i gi cho vi c tu dư ng tâm linh. T bao nhiêu nghìn năm v trư c, ngư i Tây T ng ã t ng khám phá nh ng bí quy t c a các hi n tư ng Th n Nhãn, th n giao cách c m và nh ng hi n tương siêu hình khác. Nhi u v L t Ma Tây T ng có th ng i mình tr n trên tuy t l nh và làm tan rã băng tuy t ch b ng quy n năng c a ý chí. Các v y cũng có th khinh thân nh b ng lên không trung, nhưng h không bao gi dùng nh ng quy n năng ó bi u di n trư c công chúng. M t v danh sư Tây T ng luôn luôn t các t trư c nh ng cu c th thách bi t ch c r ng h x ng áng ư c truy n th nh ng bí thu t th n thông. B i ó, nh ng quy n năng siêu nhiên không bao gi ư c bi u di n m t cách h i h t, vô trách nhi m, mà ch ư c truy n d y trong vòng bí m t cho nh ng t th t x ng áng. Nh ng quy n năng ó không có gì là nhi m m u, mà ch là k t qu c a vi c áp d ng m t vài nh lu t thiên nhiên. Tây T ng, có ngư i c n ph i s ng l n l n v i ngư i i t trau d i và t tu luy n b n thân, có ngư i l i càng t b cu c i th gian s ng n d t trong âm th m. Nh ng ngư i này tìm n nh ng tu vi n h o lánh trên non cao núi th m, t i ây h trong m t xà lim hay gian phòng nh h p, v i nh ng vách tư ng b ng á ôi khi d y n hai thư c, ngăn ch n cho m i ti ng ông cho kh i l t vào t bên ngoài. Khi ngư i tu sĩ ã quy t nh nh p th t nơi ó, ngư i ta m i khóa ch t c a vào, và y s s ng trơ tr i m t nình trong gian phòng b ng á y, không ánh sáng, không bàn gh , không có gì c . M i ngày m t l n, y ư c cung c p v t th c do m t cái l tr ng kín áo, xuyên qua ó không h có ánh sáng hay ti ng ng nào l t vào. T i kỳ nh p th t kéo dài trong ba năm ba tháng và ba ngày, trong khi ó y s thi n nh v ý nghĩa c a cu c i và b n thân c a con ngư i. Th xác c a y không ư c r i kh i phòng b t c vì lý do nào. M t tháng trư c khi ch m d t cu c nh p th t, nóc phòng c a y ư c soi m t l nh l t vào m t tia ánh sáng l m . K ó l nh ys ư c n i r ng l n l n cho ôi m t ngư i tu sĩ t p quen tr l i v i ánh sáng m t tr i, ch n u không, y s b mù lòa khi y bư c ra kh i phòng. Có nhi u trư ng h p r t thư ng x y ra, là sau vài tu n s ng tr l i cu c tu sĩ y l i quay tr v nơi nh p th t c a h và luôn ó cho n mãn i th t c, các i.

M t cu c i như th không ph i là khô khan hay vô ích như ngư i ta có th tư ng. Còn ngư i là m t linh h n, có ti m năng sinh ho t m t cõi gi i khác hơn cõi tr n. M t khi ã gi i thoát kh i s trói bu c c a th xác, y có th i châu du kh p nơi trong vũ tr 60

càng khôn và giúp i b ng s c m nh tư tư ng c a mình. Tây T ng, ngư i ta bi t r ng tư tư ng là nh ng âm ba rung ng c a tinh l c. V t ch t ch là tinh l c ông c l i. M t tư tư ng, n u bi t i u khi n úng cách và k t tinh l i, có th làm di chuy n m t v t. N u bi t i u khi n nó theo phương pháp th n giao cách c m, ngư i ta có th làm cho m t ngư i khác cách xa c m nh n ư c ý nghĩ c a mình và hành ng m t cách thích nghi theo ý mình mu n. Vi c h c o c a tôi không c n có s nh p th t dài h n trong m t gian phòng u t i. Nó ư c th c hi n theo m t phương pháp c bi t, nh m th c hi n m t m c tiêu nh t nh, theo l nh d y kh n thi t c a c t Lai L t Ma. Chương trình h c o c a tôi g m nh ng v n thu c v khoa Huy n Môn mà tôi không ti n nêu ra trong m t quy n sách dành cho i chúng. Tôi ch có th nói r ng tôi ư c th hu n v nhi u v n mà ph n ông các tu sĩ không th h c cho h t ư c trong th i gian su t c m t i ngư i. Cu c vi ng thăm i n Potala c a tôi có liên h n ph n u c a s hu n luy n nói trên. Nh ng kho v t d ng c a i n Potala ch a y nh ng pho tư ng r t quý giá, nh ng kinh sách c và nh ng tranh v trên tư ng trình bày nh ng tài tôn giáo. Trãi qua nhi u th k , nh ng t ng ph m quý giá t các nơi trên th gi i ư c g i n i n Potala c ng hi n cho các v t Lai L t Ma trong quá kh . H u h t nh ng ph m v t này u ch t trong nh ng phòng c bi t, t i ây tôi ã tr i qua nhi u gi nhìn các ph m v t y m t cách thích thú b ng nhãn quang th n thông bi t thâm ý c a nh ng ngư i t ng quà. ó là m t tài li u xác áng bi t nh ng tư tư ng th m kín c a ngư i i. Khi tôi xác nh nh ng n tư ng mà m t ph m v t ã gây ra cho tôi, Sư Ph tôi l t m t quy n sách và thu t cho tôi nghe l ch s t thu sơ khai c a nó cho n bây gi . Tôi l y làm h ng kh i mà nghe Sư Ph khen t ng tôi: - Khá khen cho con, Lâm Bá, con ã có nh ng ti n b hi n nhiên, không th ch i cãi. Trư c khi r i kh i i n Potala, chúng tôi xu ng thám hi m m t trong nh ng ư ng h m. Ngư i ta cho tôi bi t r ng còn nh ng con ư ng h m khác s ư c ch cho tôi sau này. M i ngư i c m m t ng n u c, chúng tôi rón rén c n th n bư c xu ng m t c u thang dài vô t n, ưa xu ng nh ng ngõ ngách giao thông mà hai bên vách u b ng á. Tôi ư c bi t r ng nh ng ư ng h m này s dĩ có là do b i m t cơn a ch n và núi h a di m sơn gây nên t nhi u ngàn năm nay. Trên vách, tôi nhìn th y nh ng hình k nà r t l lùng và nh ng hình v các ho t c nh mà tôi không nh n ra là hình gì. Tôi nôn nao mu n n xem cái h dư i lòng t, mà tôi nghe nói r ng v trí c a nó n m ch cu i cùng c a m t hang nghách và cái h y r ng n nhi u cây s vuông. Sau cùng, chúng tôi i n m t ư ng h m, lúc u còn nh h p, nhưng nó tr nên r ng l n l n l n, cho n khi nh ng vòm cao c a nó chìm h n trong bóng t i, ngoài t m ánh sáng c a các ng n u c. ch ng m t trăm thư c, chúng tôi ã n b h , nư c ng và en như m c, n n i ngư i ta có c m giác r ng ó không ph i là h nu c mà là m t cái l không áy en ngòm. Không m t g n sóng nh hay m t v t nhăn trên m t h , cũng không m t ti ng ng làm gián o n cái im l ng ch t ngư i. Ánh sáng các ng n u c chi u lóng lánh trên t ng á en ngòm dư i chân chúng tôi. M t cái gì chi u sáng trên vách á. Tôi bư c l i g n nhìn xem thì th y vách á có ch a ng m t m ch vàng l n t năm n b y thư c b dài. Ngày xưa, nhi t cao ã làm ch y m ch vàng này, vàng ã tan rã ra như ch t 61 i

sáp l ng c a m t ng n èn b ch l p, r i sau ó ã tr nên ngu i d n và ông Minh Gia i c phá tan s im l ng:

c l i.

- Cái h này thông ra n con sông Tsang Po, cách ây sáu mươi cây s . Cách ây ã lâu, m t nhóm sư sãi m o hi m k t bè, t u c và trèo ra khơi. H trèo ra xa n hàng bao nhiêu cây s trên m t h hoàn toàn xa l , không nh hư ng, và sau cùng h n m t ch mà m t h n i r ng ra, n n i không còn nhìn th y vòm á trên u và vách á hai bên n a. H v n ti p t c trèo mà không bi t ph i theo hư ng nào... Tôi v a nghe v a hình dung c nh tư ng lúc y, dư ng như tôi cũng ang ng i trên bè v i các sư sãi. Sư Ph nói ti p: -H ã i l c mà không th nào tìm ra phương hư ng ư c n a. Thình lình, chi c bè l t nghiêng, u c c a h b m t ng n gió th i t t, và h ch i v i gi a c nh t i en như m c. H bám víu l y chi c bè, xoay vòng trên m t h gi a êm t i, bàng hoàng kinh s và ã b t u có ngư i nhu m b nh. Chi c bè b gió cu n i mau n n i nh ng ng n sóng nh tràn lên bè và làm cho h b ngâm nư c l nh th u xương. M i lúc bè càng trôi mau hơn, dư ng như có m t bàn tay vô hình lôi cu n h i vào ch ; ch t. Cu c phiêu lưu ó ã kéo dài bao lâu, h cũng không bi t vì h ã m t c ý ni m v th i gian. Không có m t ánh sáng nào chung quanh, bóng t i dày c và en k t dư ng như chưa h có bao gi trên m t t. Chi c bè tre b sóng d p gió vùi, nh ng ng n gió m nh như vũ bão th i rít lên t ng ch p, bè l t nghiêng, h b l t nhào và chìm dư i áy nư c. Vài ngư i ch có th i gi hít m t hơi th . Nh ng ngư i khác th không k p. Nh ng ngư i s ng sót trôi d t b nh b ng cho n khi h nhìn th y m t ánh sáng xanh l t, m m và m i lúc càng t r ng. Sau cùng, h trôi d t vào b dư i ánh n ng m t tr i. Hai v sư sãi ã t p vào b , thân hình y nh ng v t máu và v t b m d p, ng t ngư như ngư i h p h i. Ba ngư i khác ã bi t m t tăm hơi, không l i d u tích. Su t nhi u gi , h n m sõng sư t trên m t t, trư c nanh vu t c a T Th n, gi a s s ng và cái ch t. Sau cùng, m t ngư i h i t nh l i và m m t nhìn quanh. i u mà y nhìn th y làm cho y xúc ng mu n x u. ng xa, nhô lên ng n i c a i n Potala, chung quanh có nh ng con yak ang ăn c trên nh ng cánh ng xanh tươi. Ý nghĩ u tiên n v i h là: Ch c có l h ã ch t và h ang trên m t cõi tr i Tây T ng. Ngay khi ó h nghe có ti ng chân ngư i bư c n g n: ó là m t k m c ng ang cúi xu ng nhìn h . Ngư i m c ng này v a v t lên m ng tre tàn c a chi c bè tàn mà y nhì th y trôi lênh ênh trên sông Tsang Po. Khi y ư c nghe câu chuy n k l i và bi t r ng h là các sư sãi, ngư i m c ng bèn i n i n Potala báo ng và tìm nh ng chi c cáng khiêng h v . K t khi ó, ít có ngư i m o hi m i trên h , nhưng ngư i ta bieát r ng có nh ng hòn o nh trong ó, mà m t ã ư c thám hi m. i u mà ngư i ta tìm th y trên hòn o ó, con s ư c bi t vào lúc nh p môn. Tôi nghe nói v y, li n mong ư c ư c th bè i trên h ngay l p t c! Sư Ph nhìn tôi và cư i: - Th t v y, ó là m t kinh nghi m lý thú, nhung c n gì ph i nh c s c i n nơi khi ngư i ta có th i thám hi m nơi ó d dàng b ng cách "Xu t vía?" Con có th th c hi n 62

i u ó, Lâm Bá, và trong vài năm con có th cùng ta i thám hi m cái h y r i góp ph n hi u bi t c a con vào ph n ki n th c mà chúng ta ã có v v n này. Nhưng bây gi thì, con h i, con còn ph i h c h i r t nhi u. Ánh l a trên ng n u c c a chúng tôi s p t t, và tôi tư ng r ng chúng tôi ch c s ph i i mò trong êm t i như nh ng ngư i mù. Lúc s p tr v , tôi nghĩ r ng chúng tôi ã quá vô tâm n n i không em theo thêm vài ng n u c th p n i. Ngay lúc ó, Minh Gia i c thò tay vào m t l tr ng n d u trên vách á, l y ra nh ng ng n u c m i r i th p n i theo nh ng cây u c ã tàn. Ngư i nói: - Chúng ta có d tr s n u c Bây gi , chúng ta lên ư ng! ây, vì th t khó mà tìm th y ư ng v trong bóng t i.

Chúng tôi i l n mò m t cách v t v khó nh c theo nh ng ư ng h m lên d c, th nh tho ng ng ng l i th và nhìn nh ng tranh v trên vách. Tôi không hi u ý nghĩa nh ng hình v này là như th nào. Trái l i, Sư Ph tôi rõ ràng là ã r t thành th o v nh ng hình nh ó và ngư i i l i trong các ư ng h m t i en này m t cách quen thu c như nhà. Tôi linh c m ch này h n là có i u gì bí m t và nh th i lui l i tìm cách khám phaù ra cái c a bí m t c a con ư ng h m này, nhưng gi ng nói c a Sư Ph gián o n dòng tư tư ng c a tôi: - Lâm Bá, con l m b m như m t ông già! Ch còn vài n c thang n a, là chúng ta s th y l i ánh sáng m t tr i. Khi lên t i nóc i n, ta s ch cho con th y ch mà các sư sãi ngày xưa ã ngoi lên m t t sau cu c thám hi m c a h . Khi chúng tôi lên t i nóc i n Potala, Sư Ph làm theo l i h a, và tôi ã mu n phóng lên lưng ng a phi nư c i trên sáu ch c cây s nhìn xem ch y t n m t. Nhưng Sư Ph tôi nói r ng không có gì khác hơn là c nh v t mà tôi ã nhìn th y trong ng dòm. L i thoát lên m t t c a cái h này v n n m dư i m c nư c r t sâu và không có gì ghi d u cho bi t nó n m ch nào, tr ra m t chòm cây ư c tr ng phía trên do l nh truy n c a c t Lai L t Ma trong ki p trư c c a Ngài.

9. Tr i Hoa Hư ng Qua ngày hôm sau, Th y trò chúng tôi s a so n tr v tư tư ng vi n Chakpori. Chúng tôi không v i vàng l m vì chúng tôi c m th y ư c ngh ngơi tho i mái t i i n Potala. Trư c khi lên ư ng, tôi bư c nhanh lên nón i n ng m nhìn phong c nh m t l n cu i cùng. Xuyên qua cái ng dòm nhìn v nóc tư tư ng vi n Chakpori, tôi th y m t thi u nhi sơ cơ ang n m dài trên sân thư ng c sách, th nh tho ng l i ng ng c ném nh ng viên s i nh lên cái u tr c c a các sư sãi ang i qua l i sân dư i. Trong ng dòm tôi nhìn th y n cư i ranh mãnh c a y, khi y v i vàng n núp tránh nh ng cái nhìn ng c nhiên mà các n n nhân c a y phóng lên tr i. Nhân d p này, tôi c m th y băn khoăn lo s vì ch c h n là c t Lai L t Ma cũng nhìn th y chính tôi có nhi u l n ùa ngh ch gi ng y như v y! K t khi ó, tôi quy t nh gi i h n nh ng s ngh ch ng m tinh quái c a tôi nh ng góc nhà c a tu vi n mà ngư i ta không nhìn th y ư c t trên nóc i n Potala. 63

Gi lên ư ng ã i m. Chúng tôi t giã và cám ơn các v L t Ma ã giúp cho th i gian lưu trú ng n ng i c a chúng tôi t i ây ư c tho i mái và d ch u. Chúng tôi cũng t lòng ưu ái c m t viên Huỳnh Môn Quan c a c t Lai L t Ma, là ngư i th kho lương th c, ã phân phát trà bánh và k o m t ngon có ti ng nh p c ng t bên n cho chúng tôi dùng t do tùy thích. Viên Huỳnh Môn Quan ch c h n là có thi n c m v i tôi, vì lúc t giã, ngư i còn ưa t ng cho tôi m t món quà ngon mà tôi không ng n ng i út vào mi ng nhai li n khi ó. Sau khi ăn u ng no y l y s c, chúng tôi b t u i xu ng c u thang l n tr v tu vi n. Chúng tôi v a xu ng ư c n a c u thang, thì nghe nh ng ti ng g i gi t l i, nh ng sư sãi i ngang qua ó ra d u cho chúng tôi hãy quay u nhìn l i phía sau. M t sư sãi h c t c ch y xu ng c u thang v a th d c và chuy n giao m t thông i p cho Minh Gia i c. Sư Ph tôi nói: - Lâm Bá, con hãy i ta ây, ta i s không lâu.

K ó, ngư i quay lưng i tr lên c u thang. Tôi bèn i d o chơi thơ th n m t mình, nhìn xem phong c nh, và ng m nhìn ngôi nhà cũ c a tôi ng xa. Tôi ang miên man nghĩ n nh ng k ni m xưa, thì v a quay u tr l i, tôi xuýt n a thì té ng a khi tôi th y cha tôi cư i ng a ch y v phía ch tôi ng. úng vào lúc mà tôi nhìn cha tôi, thì ngư i cũng th y tôi. Cha tôi hơi nghiêng u t i trư c xem cho rõ khi ngư i nh n ra tôi. Nhưng cha tôi i ngang qua trư c m t tôi mà không nhìn tôi n a. Tôi c m th y lòng bu n vô h n. Tôi nhìn theo cha tôi i ra xa. Tôi g i theo: "Cha!" Nhưng ngư i v n ti p t c thong th cư i ng a i luôn dư ng như ngư i không nghe ti ng tôi g i. Tôi rơm r m nư c m t và run lên vì xúc ng. N u lúc y tôi ng gi a ám ông ngư i, thì tôi ã t chu c l y m t i u b n l n, h th n trư c công chúng, và nh t là l i trên c u thang c a i n Potala! V i m t ý chí làm ch b th n kinh a c m c a mình, nó làm chính tôi cũng ph i ng c nhiên, tôi ng ng m t lên và nhìn v phía thành ph Lhassa. N a gi sau, Minh Gia i c ã tr xu ng v i hai con ng a và nói v i tôi: n vi n Séra, vì m t trong các v sư

- Lâm Bá, hãy mau lên ng a, chúng ta ph i i mau già m i b tai n n.

Nh n th y m i bên yên ng a u có treo m t bao da, tôi oán r ng ó là nh ng bao ng c a y Sư Ph trên ư ng Lingkhor, chúng tôi sãi ng a qua trư c nhà c a tôi; nh ng ngư i hành hương và hành kh t u tránh qua m t bên ư ng. Không bao lâu, chúng tôi n tu vi n Séra, t i ây ã có m t nhóm sư sãi ã ng i chúng tôi. Chúng tôi xu ng ng a, m i ngư i c m m t bao y c trong tay; khi y m t v sư ưa chúng tôi vào m t phòng t i ây có m t v lão tăng ang n m thoi thóp. V lão tăng có s c m t nh t nh t như chì, ngu n sinh l c c a ông dư ng như ã s p tàn. Minh Gia i c g i em nư c sôi; n i nư c sôi ã s n sàng, ngư i bèn b vào ó vài nhúm dư c th o. Trong khi tôi qu y n i nư c sôi cho ng m thu c, Sư Ph tôi khám b nh cho v lão tăng và ư c bi t v này v a b té v s t trên cao xu ng t. M t cái xương d p trên u b tr t kh p è lên óc, làm ông ta b t t nh nhân s . Khi n i nư c thu c ã ngu i b t, chúng tôi dùng m t ít Ph cũng l y nư c thu c y r a tay và ngâm nh ng 64 r a trán c a ngư i b nh. Sư y c gi i ph u vào n i thu c

kh trùng. Nh công d ng c a ch t thu c y, v t thương c a ông lão không còn r máu nhi u. K ó, Sư Ph l y trong n i thu c ra hai cái g p b ng b c, u d p và có răng cưa. Ngư i c n th n dùng hai cái g p y l t mi ng da u b rách lên, l y cái xương s b tr t kh p và t nó n m ngay tr l i v trí cũ. Xong, ngư i nói: - Cái xương s t nó hàn g n vào kh p tr l i như thư ng, và không còn è lên óc n a.

Ngư i l i r a v t thương v i ch t nư c thu c, và t l i ch cũ cái m ng da u ã t lên lúc nãy. Xong r i ngư i m i may kín v t thương b ng lông b m ng a tr ng nư c sôi, p thu c lên và băng l i c n th n. Sau khi b óc ông ta ư c gi i t a kh i mi ng xương s è lên trên, v lão tăng ã b t u l y s c l i và c m th y kh e d n. Chúng tôi t thêm vài chi c g i dư i lưng cho ông ta có th ng i nh m d y m t cách tho i mái. Tôi r a s ch các y c , r i lau b ng m t mi ng gi ã kh trùng và s p l i c n th n trong hai cái bao da. Khi tôi r a tay, v lão tăng m m t ra và n m t n cư i y u t khi ông ta nh n ra Minh Gia i c ang ng i bên c nh giư ng. Ông lão nói: - Tôi bi t ch có ông là ngư i duy nh t có th c u ư c tôi, vì th tôi ã g i m t thông i p b ng tư tư ng n i n Potala. S m ng c a tôi th gian chưa hoàn t t, vì v y nên tôi chưa s n sàng r i b th xác. Sư Ph tôi chăm chú nhìn ông lão và áp: - Sư ông s chóng kh i. Ch c n ch u ng vài ngày khó nh c n a, m t hay hai cơn nh c u, r i sau ó sư ông s bình ph c l i s c kh e và làm vi c như bình thư ng. Tuy nhiên, trong khi ng , ph i có m t ngư i tr c m t bên gi cho sư ông ng n m dài. N i trong ba hay b n ngày n a, là sư ông s thoát n n. Tôi bư c l i g n c a s . Th t là m t i u lý thú mà nhìn xem cách sinh ho t c a các sư sãi c a m t tu vi n khác. Sư Ph bư c n g n tôi và nói: - Bây gi , ta s ưa con i vi ng thăm m t c ng tư tư ng vi n c a chúng ta. ng sư sãi sinh ho t r t khác h n v i

Sau khi ã giao ngư i b nh cho m t v L t Ma săn sóc, chúng tôi bư c ra ngoài hành lang. Tu vi n này không ư c gìn gi s ch s như tư tư ng vi n Chakpori. K lu t cũng không ư c nghiêm ng t l m: Các sư sãi i l i t do tùy ý. So v i tư tư ng vi n c a chúng tôi, thì các thánh i n c a h không ư c săn sóc lau chùi tươm t t; mùi nhang khói ây cũng n ng n c hơn. T ng nhóm tr con chơi ngoài sân: Chakpori, thì gi này chúng ph i làm vi c ráo ri t. Tu vi n này hoàn toàn thi u tr t t , s ch s và k lu t mà tôi v n thư ng coi như là nh ng i u lu t căn b n. Sư Ph tôi h i: - Lâm Bá, con có mu n chăng? Tôi áp: 65 l i tu vi n này và s ng m t cu c i d dãi t do như h

- B ch Sư Ph , ch c ch n là không. Con nghĩ r ng h ch là m t t p oàn ngư i man r . Sư Ph b t cư i: - Th là ây có t t c b y ngư i man r , và như v y là hơi nhi u! Ch c n có m t thi u s ngư i bê b i là làm cho c m t t p oàn ph i mang ti ng, con bi t không? M t s th t hi n nhiên mà m i ngư i u bi t rõ, là tu vi n c a chúng tôi có m t k lu t g t gao nh t, còn h u h t nh ng tu vi n khác thì k lu t r t là l ng l o. nh ng nơi ó, n u m t sư sãi mu n gi i ãi, lư i bi ng, thì y ư c t do lư i bi ng mà không ai nói gì. Tu vi n Séra, còn bi t dư i cái tên riêng là "Tr i Hoa Hư ng," cách i n Potala năm cây s và là m t thành ph n c a nhóm c ng ng tu vi n g i là "Tam nh Vi n." Trong c ng ng này thì tu vi n Drebung v i dân s không dư i mư i nghìn sư sãi, là tư tư ng vi n l n nh t. K ó là tu vi n Séra v i ch ng b y ngàn năm trăm sư sãi, và sau h t là tu vi n Ganden v i g n sáu nghìn sư sãi. T t c ba tu vi n này s nguy nga như nh ng thành ph th t s , v i nh ng ư ng sá, trư ng h c, n th và t t c nh ng cơ quan, dinh th qu n tr hành chánh c n thi t. Nh ng sư sãi c nh binh xu t x t nh ng vùng Kham i tu n phòng thư ng xuyên các ư ng ph . Nhưng bây gi thì ch c là quân Trung Công ã thay chân c a h ! Tu vi n Chakpori tuy nh nhưng có th l c r t l n. V i tư cách là m t Y Vi n, nó cũng là Trung Tâm Y Khoa c a qu c gia, và có m t s i di n quan tr ng trong H i ng Chánh Ph . tu vi n Chakpori, ngư i ta d y cho chúng tôi môn võ thu t Tây T ng. Không ph i t t c các tu vi n u có d y môn võ thu t này. Trong tu vi n c a chúng tôi, môn võ thu t y ư c s d ng t p luy n cho các thi u sinh bi t t v , làm ch nh ng ph n ng t nhiên c a mình, làm tê li t giác quan c a m t ngư i vì m c ích gi i ph u y khoa, và có th di chuy n m t cách an toàn trong nh ng vùng nguy hi m nh t. Th t v y, v i tư cách là nh ng v L t Ma y sĩ, chúng tôi luôn luôn ph i di chuy n n t n nh ng vùng hi m tr , xa xôi, y nh ng s b t tr c, hi m nghèo. Võ sư Tzu, như ã nói trư c ây, là m t chuyên viên v môn võ thu t t v , có l là v võ sư gi i nh t c a x Tây T ng. Ông ã d y tôi t t c nh ng gì ông bi t, v i m t tinh th n trách nhi m và ch l y làm hài lòng vì ã làm tròn b n ph n c a m t võ sư. Ph n nhi u nh ng ngư i ã trư ng thành và thành niên u bi t m t vài th võ sơ ng h thân, nhưng v ph n tôi, tôi ã t p luy n nh ng th võ ó t khi m i lên b n tu i. Chúng tôi nghĩ r ng môn võ thu t này ch dùng t v và t làm ch l y mình, ch không nên dùng bi u di n trên võ ài như nh ng tay thí võ chuyên nghi p. Tây T ng, ngư i ta thư ng nói r ng m t ngư i gi i võ và có s c m nh có th r t ôn hòa hi n lành, còn nh ng s phô trương khoác lác là c tính c a k y u. V i môn i m huy t, ngư i ta có th làm tê li t giác quan c a m t ngư i, nó có tác d ng như vi c ch p thu c mê làm cho y không còn bi t au n khi c n ph i gi i ph u, n n l i kh p xương b tr t, hay nh răng ch ng h n. Ngư i ta có th làm cho m t ngư i tr nên b t t nh nhân s , mà y không hay bi t mình ã b i m huy t, và vài gi hay vài phút sau ó, y s th c t nh và v n sáng su t như cũ mà không b m t nh hư ng nào. Có i u l , là m t ngư i b i m huy t lúc y ang nói chuy n, b b t t nh và ng mê i, n khi th c t nh d y y l i ti p t c câu nói b t o n t lúc u. Vì môn i m huy t này vô cùng l i h i như v y, nên môn võ thu t t v và i m huy t bí truy n c a Tây T ng ch ư c truy n th cho nh ng môn ã tr i qua nh ng cơn th thách vô cùng g t gao. Hơn n a, 66

cho ư c c n m t và an toàn n m c tuy t i, h còn ch u m t vài phép d n d b ng khoa thôi miên, cho h không th nào l m d ng quy n năng v sau này. M t tu vi n L t Ma Tây T ng không ph i ch là m t nơi trú ng c a nh ng ngư i có chí hư ng v ương tu hành, ó cũng là m t thành ph t tr v i nh ng cơ quan qu n tr n i b và nh ng nơi gi i trí, tiêu khi n. ó có c nh ng hí vi n trình di n nh ng màn k ch ngh tôn giáo và văn hóa truy n th ng. Nh ng sư sãi nh c công luôn luôn s n sàng bi u di n tài ngh giúp vui và ch ng t r ng không m t công ng tu vi n nào khác có nh ng nh c công tài gi i như h . Nh ng sư sãi có ti n c a riêng có th mua s m các th c ăn, qu n áo, xa xí ph m và sách v trong các c a ti m. Nh ng v nào m n ti t ki m có th g i ti n vào nh ng tào ngân kh , ho t ng gi ng như các ngân hàng. T t c nh ng c ng ng sinh ho t trên th gi i u không kh i có nh ng k b t lương ph m pháp. Trong tu vi n L t Ma Giáo, nh ng k b t lương này b các sư sãi c nh binh b t gi và ưa ra m t tòa án riêng x t i h m t cách công bình. N u xét ra h ph m pháp, h s ph i n t i trong khám ư ng c a tu vi n. Trong tu vi n, có nh ng trư ng h c cho m i a tr có th th lãnh m t n n giáo d c thích nghi v i tính ch t cùng trí khôn c a chúng. Ngư i ta giúp nh ng a h c trò ưu tú xây d ng cho chúng m t tương lai, nhưng ph n nhi u các tu vi n, tr ra tu vi n Chakpori, nh ng h c trò lư i bi ng ư c t do chơi b i, ng nghê hay dùng th i gi ng i không và mơ m ng. Th t v y, ngư i ta nghĩ r ng vì ngư i ta không th nào nh hư ng n cu c i c a k khác, nên t t hơn là hãy cho h v t vát l i th i gi ãm t trong m t... Ki p sau! tu vi n Chakpori thì không th , và ngư i nào không ti n b s b m i i nơi khác, n nh ng ch mà k lu t ư c d dàng l ng l o hơn. Trong tu vi n c a chúng tôi, thư ng có nh ng khách vi ng thăm, nh ng ngư i lái buôn ho c sư sãi, h ư c lưu trú trong khách s n c a tu vi n, và l t t nhiên là cũng ph i tr ti n. Không ph i t t c các sư sãi u s ng c thân. Nh ng ngư i nào nghĩ r ng tình tr ng c thân không thu n ti n cho i s ng tinh th n c a h , ư c t do gia nh p vào môn phái "Mũ " Dugpas, nh ng ngư i trong môn phái này ư c phép l p gia ình. Nhưng ó ch là m t thi u s . Trong gi i tu hành, c p lãnh o ư c tuy n ch n trong s nh ng tu sĩ ã l p nguy n s ng c thân, thu c v môn phái "Mũ Vàng" Gelugpas. Trong nh ng tu vi n "C ng ng nam n , " các sư sãi và ni cô làm vi c sát cánh v i nhau và g m thành m t t p oàn hoàn toàn có t ch c, v i m t b u không khí thư ng là hòa d u hơn nh ng tu vi n ch c bi t dành riêng cho phái nam. Sau khi ã i quan sát m i nơi Tr i Hoa Hư ng, chúng tôi tr l i thăm v sư sãi già. Trong hai ti ng ng h , b nh tình c a ông ta ã thuyên gi m rõ r t, và ông ta ã có s c chú ý n c nh v t chung quanh. Ông ta ã có th l ng tai chăm chú nghe Minh Gia i c mà ông ta có v r t quý m n. Sư Ph nói v i ông lão: - Bây gi chúng tôi ph i i, nhưng tôi s l i cho sư ông m t ít dư c th o. Tôi s ch th rõ ràng cho v sư sãi có b n ph n săn sóc sư ông. ưa

Sư Ph ưa cho ông lão ba cái b c nh mà ngư i l y ra trong cái bao da. Ba b c thu c nh này s giúp cho ông lão ư c hoàn toàn bình ph c và thoát kh i lư i hái c a T Th n. 67

Ra n sân ngoài, chúng tôi th y m t sư sãi n m dây cương hai con ng a ã ch c s n. Chúng tôi lên ng a và cho ng a i t t ch m bư c. Tr i Hoa Hư ng ch cách con ư ng Lingkhor có sáu cây s . Tôi không có ý nh i ngang qua nhà cũ c a tôi. Sư Ph tôi có l c ư c tư tư ng c a tôi, vì ngư i nói: - Chúng ta s i qua ư ng ra khu ch . Chúng ta không có gì ph i g p rút. Ngày mai s là m t ngày khác mà chúng ta còn ph i s ng. Khi ra n khu ch búa v i nh ng ph phư ng ông Tàu buôn bán t p n p, tôi th m nghĩ: o, v i các c a hàng c a ngư i

- A! L n cu i cùng khi tôi i n ây, tôi là m t ngư i t do, khi y tôi chưa ph i h c tr thành tu sĩ. Tôi ch ư c mong th i gian qua ch là m t gi c m ng mà tôi có th quên h t khi tôi th c t nh! Sau khi ã i qua ư ng cái, chúng tôi r v phía tay m t day qua phía tôi và nói: n c u Ng c Bích. Sư Ph

- Như v y, con v n không mu n tr thành tu sĩ ph i chăng? ó th t là m t cu c i áng s ng, con bi t không? n cu i tu n này, nh ng sư sãi s xu t hành như m i năm i hái thu c trên núi. Th y không con i v i h năm nay. Con s l i ây, và chúng ta s làm vi c chung v i nhau, cho con có th thi u kỳ thi tuy n các sư sãi ưu tú Trappa vào năm mư i hai tu i. Th y ã d nh em con theo trong m t chuy n xu t hành v sau này lên nh ng vùng Thu ng Du, t i ó có m c nh ng lo i dư c th o r t hi m. Chúng tôi v a ra kh i làng Sho và s p n g n Pargo Kaling, m t k hành kh t ng nép vào tư ng và rên r : c a tây thành Lhassa, thì

- Thưa bác sĩ L t Ma, xin ngài làm phư c ng ch a kh i b nh cho tôi vì n u tôi lành m nh, tôi s không còn phương ti n ki m ăn! Sư Ph có v bu n man mác khi chúng tôi bư c qua c a thành và nói: âu cũng th y nh ng k ăn mày. H làm cho x s c a chúng ta mang ti ng x u ngo i qu c. n , Trung Hoa, khi th y n óv i ng "Khôn Lư ng," ngư i ta nói chuy n v nh ng ngư i ăn mày x Tây T ng, nhưng h không ng r ng vài ngư i trong s ó l i r t giàu. D u sao, có l sau vi c th c hi n l i tiên tri v Năm Con C p S t (t c 1950, quân Trung C ng xâm chi m x Tây T ng), nh ng k ăn mày s b b t bu c ph i làm vi c. Ch ng ó, Lâm Bá, trong hai th y trò chúng ta không ai còn l i x nhà ch ng ki n vi c y. Con s s ng ngo i qu c, còn th y thì... ã tr v cõi Thư ng Gi i. Tôi c m th y lòng bu n vô h n v i ý nghĩ r ng có ngày Sư Ph m n yêu s t bi t tôi và không còn s ng trên m t t này n a. H i ó, tôi chưa bi t r ng cõi i này ch là hư o, m t lo t nh ng th thách, m t trư ng h c l n cho ta rèn luy n tâm tánh. Trên ư ng v , tôi liên tư ng n nh ng ngư i i hái thu c. M i năm, m t nhóm sư sãi c a tu vi n Chakpori lên núi hái th c v phơi khô và d tr trong nh ng bao da không th m nư c. 68

Mi n núi non x Tây T ng là nơi mà thiên nhiên dành cho con ngư i m t kho dư c th o phong phú d i dào b t t n. Tôi th m nghĩ r ng mình có th v ng m t trong chuy n xu t hành năm nay, và hãy chu n b tinh th n i lên mi n Thư ng Du huy n bí khi nào Sư Ph xét ra c n thi t. Các nhà chiêm tinh ã tiên oán tôi s thi u m t cách d dàng, nhưng tôi bi t r ng tôi ph i h c r t nhi u. Th t v y, s thành công ch ư c h a h n v i tôi v i i u ki n t t y u là tôi ph i t mình g t hái l y nó b ng s làm vi c. V phương ti n tinh th n, trí não, ít nh t tôi cũng ã phát tri n b ng m t thi u niên mu i tám tu i, vì tôi v n luôn luôn chung ng ti p xúc v i nh ng ngư i l n tu i hơn tôi và tôi ã ph i t l c tháo vát m i chuy n trong m i trư ng h p. 10. Tín Ngư ng Và Sinh Ho t Dư i ây là m t vài chi ti t v n n văn minh c a x Tây T ng nó có th khêu g i s thích thú c a quý c gi . N n tôn giáo Tây T ng là m t hình th c bi n thiên c a Ph t Giáo, nhưng nó không có m t danh hi u rõ ràng có th nh nghĩa ho c d ch ra. Ngư i Tây T ng g i nó là qu c giáo c a h . Danh t chính xác nh t là L t Ma Giáo (Lamaisme), mà ngư i Tây phương ã t ng bi t. Tín ngư ng c a ngư i Tây T ng khác bi t v i Ph t Giáo ch nó căn c trên ni m hy v ng, còn Ph t Giáo i v i h như m t tôn giáo y m th , và hoàn toàn tiêu c c. D u sao i n a, có m t i u ch c ch n là ngư i Tây T ng không tin nơi s hi n di n c a m t v Thư ng c tôn, toàn trí và toàn thông, coi sóc và che ch cho toàn th nhân lo i. T bao nhiêu th k v trư c, các dân t c phương ông ã bi t rõ v các mãnh l c huy n bí và nh ng nh lu t thiên nhiên. Thay vì ph nh n s hi n h u c a nh ng s c m nh huy n linh y, b i lý do r ng ngư i ta không th cân lư ng hay quan sát ph n ng c a chúng dư i nh hư ng các hóa ch t trong phòng thí nghi m, nh ng b c danh sư bên phương ông ã c g ng tăng gia ki m soát c a h i v i nh ng mãnh l c th n bí vô hình. Thí d như h ã chú ý n nh ng k t qu thu lư m ư c do b i năng khi u Th n Nhãn. Nhi u ngư i cho r ng i u y không th nào có ư c: H ch ng khác nào như nh ng ngư i mù t thu l t lòng m , nói r ng v n không có thi giác, b i vì h không h có kinh nghi m v cái giác quan ó! Làm sao h có th hi u ư c r ng m t v t có th ư c nhìn th y cách xa trong không gian, trong khi không h có m t s ti p xúc nào gi a v t y và ôi m t c a con ngư i? Th xác con ngư i ư c bao ph b ng m t l p v như sương mù muôn màu nghìn s c: ó là cái hào quang. Nh ng v có Th n Nhãn nhìn vào hào quang c a m t ngư i, có th quan sát các màu s c ó mà suy ra tình tr ng s c kh e, c h nh và trình ti n hóa c a ngư i y. Cái hào quang y là s phát huy, s bi u hi n c a m t lu ng khí l c t bên trong, t c Chân Ngã, hay linh h n con ngư i. u ngư i y cũng ư c bao trùm b i m t vòng hào quang xu t phát t cái khí l c ó. n lúc ch t, thì cái hào quang y t t h n: Linh h n ã r i kh i th xác và phiêu diêu trên m t cõi gi i khác bư c qua m t giai o n sinh ho t m i. Khi ó, nó tr thành m t cái "Bóng" ph t phơ, có l là b i vì nó còn hoang mang b i s xúc ng m nh khi nó ư c gi i t a ra kh i cái xác thân v t ch t. Có th r ng nó không hoàn toàn ý th c ư c nh ng gì ã x y ra. B i ó, các v L t Ma có b n ph n giúp nh ng ngư i h p h i và gi ng gi i cho h nghe nh ng giai o n bên c a t mà h s tr i qua. Ch n u không, thì linh h n c a h s bám víu l y cõi 69

tr n do b i nh ng d c v ng c a xác th t còn chưa ư c th a mãn. Vai trò c a các v tăng l c t t nh ng s i dây trói bu c ó. Ngư i Tây T ng thư ng có nh ng cu c hành l c u siêu dìu d t nh ng vong linh ngư i ch t. S ch t không làm cho ngư i Tây T ng s s t, h nghĩ r ng m t vài nghi th c c n m t có th giúp r t nhi u cho linh h n bư c qua cõi gi i bên kia m t cách d dàng. C n ph i v ch m t l trình nh t nh và rõ ràng, và i u khi n nh ng tư tư ng c a ngư i h p h i m t cách thích nghi. Nh ng cu c l c u siêu này ư c c hành trong m t ngôi n dư i s hi n di n c a ch ng ba trăm sư sãi. M t nhóm b n hay năm v L t Ma có th n thông, có th giao c m v i cõi vô hình, ng i thành vòng tròn chính gi a, và i di n v i nhau. Trong khi các sư sãi t ng ni m dư i s i u khi n c a m t v Sư Trư ng, các v L t Ma c g ng ti p xúc b ng th n giao cách c m v i nh ng vong linh phiêu d t, v t vư ng trong cõi vô hình. Nh ng l i c u nguy n b ng ti ng Tây T ng th t khó mà d ch ra cho úng nghĩa, nhưng tôi cũng xin ư c d ch i khái như sau: - Hãy nghe ti ng g i c a chúng tôi, h i các vong h n ph t phơ vô nh cõi bên kia c a t . Âm dương cách tr , ngư i s ng và ngư i ch t u s ng nh ng cõi gi i cách bi t nhau. Nh ng gương m t ngư i ch t có th ư c nhìn th y âu? âu ngư i ta có th nghe ư c gi ng nói c a h . Cây nhang h . u tiên ư c t lên kêu g i nh ng linh h n l c lõng và ch ư ng cho

- Hãy nghe ti ng g i c a chúng tôi, h i các vong h n ph t phơ l c lõng không ngư i dìu d t. B u th gi i này là m t o nh. Cu c i ch là m t gi c m ng. H u sinh h u di t, v t gì có lúc sinh ra t ph i có lúc ch t. Ch có Ph t pháp là con ư ng duy nh t ưa n i s ng trư ng t n vĩnh c u. C u cho vong h n các ngư i siêu sinh t nh . Cây nhang th h . nhì ư c t lên kêu g i nh ng vong h n l c lõng và ch ư ng cho

- Hãy nghe ti ng g i c a chúng tôi, h i nh ng b c vua chúa oai quy n h ng hách c a th gian, các ngư i ã ng tr trên nh ng dãy giang san c a thiên h . Tri u i c a các ngư i ch t n t i có m t th i nhưng nh ng ti ng kêu rên si t c a dân t c các ngươi không bao gi d t. Do lòng tham v ng chinh ph c t ai, các ngươi ã làm cho máu ch y thành sông, và nh ng ti ng th than c a nh ng k b tr còn làm rung chuy n cây c i, th u n tr i xanh. C u cho vong h n các ngươi ư c siêu sinh t nh . M t cây nhang th ba ư c nhà c tài c a thiên h và t lên kêu g i vong h n các b c ch ư ng cho h . vương, cùng nh ng

Hãy nghe ti ng g i c a chúng tôi, h i nh ng k b c ác b t nhân và nh ng k tr m cư p c a th gian, các ngươi ã gây nên t i ác iv ik ng lo i và ngay trong lòng các ngư i không có s b ng an. Linh h n các ngươi v t vư ng không nơi nương t a và công lý không có ng trong tâm c a các ngươi. C u cho linh h n các ngươi ư c siêu sinh t nh ... M t cây nhang th tư ư c t lên kêu g i vong h n nh ng k t i l i ang ph t phơ 70

d t d trong cô qu nh. - Hãy nghe ti ng g i c a chúng tôi, h i nh ng nàng k n các ch n l u xanh c a th gian, nh ng ngư i buôn hương bán ph n mà t i l i c a các b n àn ông ã làm cho ô u , nay ang i lang thang vô nh trong cõi u minh tăm t i. C u cho vong h n các ngươi ư c siêu sinh t nh . Cây nhang th năm ư c t lên kêu g i vong h n các ngư i àn bà t i l i, sa dìu d t và gi i thoát cho h kh i nh ng s trói bu c c a th gian... a,

Trong bóng t i ban êm t a khói hương nghi ngút, nh ng ng n èn bơ loe lét làm rung rinh nh ng bóng en phía sau các pho tương th p vàng. S căng th ng càng tăng: Các v L t Ma ang t p trung tư tư ng giao c m v i nh ng vong h n ã ch t nhưng chưa ư c gi i thoát kh i nh ng s i dây trói bu c v i cõi gi i phàm tr n. Nh ng sư sãi m c áo tràng màu ng i s p t ng hàng i di n v i nhau, c t gi ng ngân nga t ng ni m nh ng bài sinh c u siêu cho các vong h n. Cu c l ti p di n v i nh ng l i ch th ưa ra cho các vong h n và nh p c a nh ng l i c u siêu t ng ni m cũng tr nên thưa d n, cho n khi m i ti ng ng, m i âm thanh u d t h n, và t t c u m chìm trong im l ng. Trong lúc th c t nh, linh h n con ngư i dính li n v i th xác và không th tách r i ra ngoài, tr phi y ã có tr i qua m t s t p luy n v v n này. Khi chúng ta ng , ch có th xác là c n s ngh ngơi, còn linh h n thì thoát ra ngoài và bư c vào cõi gi i tinh th n, cũng như m t a tr tr v nhà vào lúc chi u, sau gi tan h c. Linh h n ư c n i li n v i th xác b ng"s i dây b c" nó có th kéo dài n vô t n. S i dây b c này v n t n t i luôn luôn khi nào th xác còn s ng; n lúc ch t, nó b gián o n cho linh h n bư c vào m t cu c i m i trên cõi gi i tinh th n, cũng như a hài nhi b c t rún tách r i kh i m nó. iv i a hài nhi, s sinh ra i có nghĩa là ch m d t s s ng ư c b o b c che tr trong b ng m . i v i m t linh h n, s ch t có nghĩa là tái sinh trong m t cõi tâm linh t do hơn. Khi s i dây b c chưa b c t t, linh h n ư c t do châu du kh p nơi trong gi c ng c a th xác, ho c ngay c trong lúc th c t nh n u ngư i ta ã có tr i qua m t s luy n t p c bi t. S châu du c a linh h n trong gi c ng t o nên nh ng gi c m ng, nó là nh ng n tư ng ư c chuy n di do s trung gian c a s i dây b c. Trong cõi gi i tâm linh, v n không có "Th i gian", vì ý ni m v th i gian ch có cõi phàm tr n h gi i, b i ó ôi khi nh ng gi c m ng dài và ph c t p dư ng như ch di n ra trong không y m t giây ng h . M t kinh nghi m mà có l ai cũng ã tr i qua, là g p trong gi c m ng m t ngư i quen cách ta r t xa, có th cách n muôn d m trùng dương, ch t n cùng c a th gi i, và nói chuy n v i ngư i y. M t thông i p có th ã ư c chuy n giao và khi th c gi c, ngư i ta có cái c m giác r t rõ r t là: Có m t cái gì mà mình ph i nh . ôi khi, ngư i ta nh r ng ã g p trong m ng m t ngư i b n hay m t ngư i thân thích trong khi h r t xa, mà ngư i ta không ng c nhiên mà nh n ư c tin c a h ít lâu sau ó. i v i nh ng ngư i không luy n t p, thì trí nh c a h thư ng b o l n và k t qu là h ch th y nh ng gi c mông vô lý hay nh ng cơn ác mông. Tây T ng, ngư i ta thư ng i châu du kh p nơi không ph i b ng thu t khinh thân, mà 71

b ng cách xu t h n, m t k thu t mà h ã hoàn toàn n m v ng. B ng phương pháp xu t h n, linh h n r i kh i th xác và v n dính li n v i nó b ng s i dây b c, trong khi ó ngư i ta t do di chuy n kh p nơi tùy ý mu n trong cõi vô hình v i t c l c c a tư tư ng. Kh năng xu t h n cũng g i là xu t th n hay xu t vía, i châu du nơi cõi Trung gi i, là m t vi c r t thông thư ng x Tây T ng. Nh ng ngư i m i b t u áp d ng th phương pháp này thư ng hay b xúc ng m nh, ó là do s thi u t p luy n. Có th r ng m i ngư i ã có l n c m th y mình lư t nh trong gi c ng r i sau ó, không có lý do gì áng k , t nhiên h gi t mình b ng t nh d y m t cách t ng t. Hi n tư ng ó là do b i s xu t th n m t cách quá mau chóng, s chia ly quá t ng t gi a th xác v i th vía, làm cho s i dây b c b chùn l i và th vía tái nh p vào th xác m t cách quá mãnh li t. Sau khi b ng t nh d y, ngư i ta còn có cái c m giác khó ch u hơn n a. Linh h n ph t phơ phía trên cái th xác r t xa, cũng ví như m t qu bong bóng ư c th lên trên không u cu i m t s i dây. Thình lình, m t nguyên nhân nào ó, ch ng h n như m t ti ng ông m nh, làm cho nó nh p vào th xác m t cách quá mau. ương s gi t mình t nh gi c và có cái c m giác kinh kh ng như t trên cao té xu ng v c th m và v a t nh d y k p th i. S châu du trên cõi Trung gi i m t cách hoàn toàn làm ch tình hình và hoàn toàn ý th c m i vi c x y ra, là m t i u kh năng c a h u h t t t c m i ngư i. Ngư i ta ch c n có m t s luy n t p thích nghi, nhưng trong nh ng giai o n u tiên, h c n ph i luy n t p m t nơi v ng v không s b ai qu y r y. C n nói rõ là tr phi có s ch d nc am tv o sư lão luy n, ngư i ta có th b hoang mang, kinh ng c. Trên th c t , s t p luy n này không nguy hi m, nhưng không ph i là không có s va ch m hay xúc ng m nh, n u th vía r i kh i hay nh p vào th xác không úng lúc. Nh ng ngư i y u tim không nên t p luy n phương pháp này, b i vì n u có ngư i nào t nhiên bư c vào phòng khi h ang t p, thì th vía hay s i dây b c c a h có th b náo ng và i u ó th t vô cùng nguy hi m. S va ch m ó có th làm cho ương s ch t b t c kỳ t và có nh ng h u qu r t phi n ph c: Linh h n y s b b t bu c u thai tr l i ngay hoàn t t ki p s ng v a b gián o n cõi tr n trư c khi bư c qua giai o n ti n hóa k ti p... Ngư i Tây T ng tin r ng thu xưa kia, trư c th i kỳ sa a c a con ngư i, nhân lo i có th i châu du b ng cách xu t h n, s d ng Th n Nhãn, th c hành khoa th n giao cách c m và phép khinh thân. S sa a này, theo chúng tôi hi u, là do con ngư i ã l m d ng nh ng quy n năng th n bí, nh ng phép thu t th n thông th c hi n nh ng m c ích ích k thay vì giúp ích cho s ti n hóa chung c a nhân lo i. Vì s l m d ng ó, nên ngày nay nhân lo i ã b m t h t t t c nh ng quy n năng quý báu k trên. Ngư i Tây T ng qu quy t r ng ngư i ta có th tiên oán nh ng vi c có th x y ra trong tương lai. Khoa tiên tri là m t khoa h c, và m t khoa h c chính xác. H cũng tin khoa Chiêm Tinh. Nh ng "Aûnh hương c a tinh tú" ch là nh ng vũ tr tuy n do nh ng b u tinh tú ph n chi u xu ng a c u, và ch u s "Tô m u" ho c s thay i b i nh ng b u tinh tú n y. Ai cũng bi t r ng v i m t cái máy nh và ánh sáng m t tr i, ngư i ta có th ch p nh. Vài lo i ki ng l c ánh sáng, n u t trư c ng kính thu nh, có th giúp cho ngư i ta có ư c nh ng t m nh v i hàng trăm lo i màu s c c bi t, cũng y như th , nh ng vũ tr tuy n nh hư ng n con ngư i b ng nhi u cách khác nhau n vô cùng t n tùy theo tác ng c a nh ng b u tinh tú khi ph n chi u vũ tr tuy n xu ng qu a C u. 72

K t th k th mư i m t tr v sau, t t c nh ng v n chính s quan tr ng x Tây T ng u ư c quy t nh b ng khoa Chiêm Tinh. Cu c xâm lăng c a quân i Anh năm 1904 ã ư c tiên tri m t cách chính xác. Ngư i ta có ghi chép l i tiên tri này b ng ch Tây T ng, mà b n d ch như sau: "Năm Con R ng b ng G (M c Long). Trong n a năm u c t Lai L t Ma s ư c bình yên, sau ó nh ng k xâm lăng hi u chi n s ti n vào lãnh th . Quân ch r t ông, n n binh ao gây nhi u tai h a và dân chúng s ph i lâm chi n. n cu i năm, s có s gi hòa bình và chi n tranh s ch m d t." L i tiên tri này b t u có trư c năm 1850, nói v tình hình năm 1904, t c năm Con R ng G . i tá Younghusband, tư l nh quân i Anh, có xem th y b n văn l i tiên tri này th ô Lhassa. Nói v v n tiên tri, có ngư i ã h i tôi: "T i sao tôi không tránh kh i c m b y và th thách gian lao nó ch i tôi, khi mà nh ng i u ó ã ư c ti t l cho tôi bi t trư c?" Tôi ch có th tr l i r ng: "N u ngư i ta có th tránh kh i nh ng tai n n, au kh ư c ti t l cho ta bi t trư c, thì vi c y ch ng t nh ng l i tiên tri ó là sai!" ã

Nh ng l i tiên tri, u căn c trên s "có th x y ra" c a m t vài s vi c, ch không có nghĩa là con ngư i ph i ch u m t cái nh m nh kh t khe, b t di d ch mà y không có t do ý chí s a i. Trái l i, con ngư i có th s d ng ý chí c a mình m t ph n nào. Thí d m t ngư i kia mu n i t Tân Li n Hoa Th nh n, l t t nhiên y bi t rõ kh i i m và m c tiêu cu c hành trình. N u y ch u khó thăm dò trên b n , y s bi t ư c nh ng i m then ch t mà y s i ngang qua trên m t l trình ng n và ti n l i nh t. Tuy r ng y cũng có th dùng m t l trình khác, nhưng i u này không ph i là sáng su t khôn ngoan, vì nó s làm m t nhi u th i gi và t n phí ti n b c. Cũng y như th , trong trư ng h p m t chuy n t Paris n Marseille ch ng h n, m t ngư i tài x khôn ngoan s thăm dò trên b n và noi theo m t l trình ã v ch s n b i m t t ch c du l ch. Như v y, y s có th tránh kh i nh ng con ư ng g gh l i lõm; ho c n u y b t bu c ph i theo nh ng con ư ng này và không th làm sao hơn, thì y s bi t trư c gi m b t t c l c và tránh kh i tai n n. Khoa tiên tri cũng có tác d ng gi ng như v y. Tuy nhiên, noi t t. Là m t Ph là e å "H c h nh ng bài h c trui rèn và th hơn. theo nh ng con ư ng êm ái, d dàng, không ph i luôn luôn là m t i u t t , tôi tin nh lu t Luân H i và tôi tin r ng ngư i ta sinh ra cõi tr n i, " kinh nghi m. Cu c i tr n gian có th là ng cay, au kh , nhưng mà chúng ta ph i h c h i, kinh nghi m ch có m t m c ích duy nh t là thách chúng ta cho ta tr nên tinh luy n, khôn ngoan, và minh tri t

Nh nh ng l i tiên tri mà tôi còn nhi u i u bí hi m, thí d n n ngo i xâm? M t x êm trên a h t tâm linh, t i sao

ư c bi t trư c cu c như nh ng l i tiên tri m, yên tĩnh, ch có s l i ph i ch u n n y? T 73

i tôi, ó ã là nhi u l m. Nhưng v n v x Tây T ng: T i sao x yl ib ư c mong duy nh t là phát tri n i sao nh ng nư c khác l i thèm

mu n chi m o t lãnh th t ai c a chúng tôi, và t dân t c x này dư i cái ách nô l ? Ư c v ng duy nh t c a ngư i Tây T ng là ư c s ng trong hòa bình và t do. Tuy v y, ngư i ta l i trông c y nơi tôi i sang nư c Trung Hoa, là m t nư c s xâm lăng x Tây T ng trong tương lai, ch a tr và săn sóc thương b nh binh trong m t cu c chi n tranh còn chưa b t u! Dư i ây là m t vài bi n c quan trong trong l ch s x Tây T ng trong s nh ng bi n c quan tr ng khác ã ư c tiên tri m t cách chính xác: Năm 1910, cu c xâm lăng c a quân Trung Hoa; năm 1911, cu c Cách M nh Trung Hoa và Chánh ph Trung Hoa Dân Qu c thành l p; cu i năm 1911, quân i Trung Hoa b ánh b t ra kh i Tây T ng; năm 1914, cu c Th Chi n Th Nh t; 1933, c t Lai L t Ma t tr n; năm 1935; c t Lai L t Ma tái sinh tr l i; năm 1950; quân Trung Công xâm x Tây T ng. M t nhà ngo i giao Anh là Sir Charless Bell ã th y t t c nh ng l i tiên tri này Lhassa. T t c ngh l c tr trung c a tôi u hư ng v m t m c tiêu duy nh t: Làm sao thi u m t cách v vang vào kỳ thi s p t i. Vì ngày l sinh nh t mu i hai tu i c a tôi ã s p n, nên tôi h c b t l i t t . Tôi ã tr i qua nh ng năm h c ráo ri t v các môn Chiêm Tinh, Y Khoa, Giáo Lý, Sinh Ng Tây T ng và TrungHoa, và Toán Pháp. Ngày thi ã n. úng sáu gi sáng, tôi n phòng thi v i mư i lăm thí sinh khác. M i thí sinh ư c ưa vào m t phòng nh h p, t dư i s canh gác thư ng xuyên c a các sư sãi "C nh binh" i tu n ngoài hành lang. M i ngày chúng tôi ph i làm bài lu n ho c gi i áp các câu h i v m t trong sáu môn h c k trên. Trong sáu ngày liên ti p, chúng tôi b t u làm bài t sáng s m cho n chi u, m t v sư sãi em cho chúng tôi trà pha bơ và tsampa m i ngày ba l n. Ph n thi các bài vi t ch m d t vào chi u ngày th sáu, k ó chúng tôi ư c ngh vài ngày. Ba ngày sau, nh ng bài vi t ã ư c ch m xong, m i thí sinh ph i ra trư c h i ng giám kh o tr l i nh ng câu v nh ng i m y u kém c a h . Ph n thi sát h ch chi m tr n h t m t ngày. Ngày hôm sau, t t c mư i sáu thí sinh t t u l i vũ ư ng bi u di n môn quy n thu t. M i thí sinh ph i u võ v i ba thí sinh khác. Nh ng thí sinh y u kém nh t s b lo i r t mau, r i n lư t nh ng thi u niên khác, và sau cùng ch còn l i m t mình tôi th ài. S thành công này là nh s hu n luy n võ ngh dư i s ch d n c a võ sư Tzu, mà h i nh tôi v n cho là b t công và b o tàn. Ít nh t tôi ã ư c ch m h ng nh t v môn quy n thu t. Qua ngày hôm sau, chúng tôi ư c ngh l y l i s c, và ngày k ó m i là ngày tuyên b k t qu . Tôi và b n thí sinh khác ư c ch m u: Chúng tôi ã tr nên nh ng giáo sĩ kiêm y sĩ. Minh Gia i c, mà tôi không g p trong su t mùa thi c , cho g i tôi l i. Ngư i l v vui m ng trên nét m t, và nói v i tôi khi tôi n trình di n trư c m t ngư i: - Lâm Bá, khá khen cho con vì con ã u u. V S Trư ng ã g i m t phúc trình c bi t cho ng Th m Thâm. Ngư i mu n ngh v i Ngài phong cho con ch c L t Ma ngay l p t c, nhưng ta ã ch ng l i vi c y. Th y tôi hơi có v b t mãn, Sư Ph tôi nói thêm: - T t hơn con hãy c g ng h c h i thêm và t t i qu v y b ng kh năng c a chính mình. N u con lãnh tư c v L t Ma ngay bây gi , con s b lãng s h c và sau này con s th y r ng s h c c a con có m t t m quan tr ng r t l n. Tuy nhiên, ta cho phép con căn phòng k bên, vì con ch c ch n s thi u kỳ thi tuy n các v L t Ma khi th i gi 74

s

n.

Quy t nh c a Sư Ph th t r t h u lý. D u sao, tôi ch mong m i ư c vâng l i ngư i m t cách tuy t i. Tôi r t c m ng mà th y r ng s thành công c a tôi cũng là s thành công c a ngư i và Sư Ph l y làm vô cùng hân h nh mà làm th y c a m t a tr u u trên các môn kh o thí. Vài ngày sau ó, m t thư tín viên cư i ng a phi nư c i em cho tôi m t thông i p c a c t Lai L t Ma. Ngài g i l i khen t ng tôi v vi c tôi v a thi u và ra ch th r ng k t nay tôi ư c i x như m t L t Ma. Tôi s ư c m c áo như các v L t Ma mà th hư ng m i quy n h n và c ân dành cho ch c v y. Ngài cũng ng ý v i Sư Ph tôi, cho tôi kh o thí vào năm mư i sáu tu i, vì theo l i Ngài vi t trong thơ: "Như v y con s h c h i thêm nh ng tài mà có l con s b d n u con ư c t n phong ngay bây gi , và nh ó con s m mang nh ng ki n th c c a con cho thêm sâu rông." Th là tôi ã tr nên m t v L t Ma. Tôi thu c v thành ph n ưu tú, thành ph n c a nh ng b c "Thư ng Nhân." Nh ng i u này cũng có nh ng s b t l i: Trư c kia, tôi ph i gi ba mươi hai gi i lu t c a Dòng Tu Sĩ, i u mà tôi v n coi như là m t con s áng e ng i. Khi ã tr nên m t v L t Ma, tôi phát hi n m t cách kinh kh ng r ng s gi i c a c p ng n y lên t i hai trăm năm mươi ba. Và tu vi n Chakpori, m t v L t Ma chân chính ph i gi h t t t c b y nhiêu gi i lu t ó, không b sót m t gi i lu t nào? Còn s làm vi c? Chúng tôi ph i làm vi c nhi u nhưng chúng tôi cũng không thi u nh ng s vui v tinh th n và nh ng cu c chơi tiêu khi n. Th t là m t ni m h nh phúc r t l n mà ư c s ng g n nh ng ngư i như Minh Gia i c, mà tư tư ng duy nh t trong i là gieo s B ng An và ph ng s nhân lo i. Th t cũng là m t ph n thư ng tinh th n mà ư c nhìn th y trư c m t cái phong c nh êm m, v i m t thung lũng xanh tươi, cây c i x m u t; v i nh ng con sông r ch màu nư c xanh dương u n khúc quanh co theo nh ng dãy núi i ngo n m c; v i nh ng ng n tháp vàng chi u lóng lánh dư i ánh n ng m t tr i, nh ng tu vi n c kính bám ch t trên các sư n núi cheo leo hi m tr , và chiêm ngư ng v i m t lòng tôn kính nh ng mái b u b ng vàng c a i n Potala g n bên và nh ng nóc nhà s c s d c theo b sông Jo Kang xa hơn v phía ông. Tình ng môn c a các v L t Ma trong tu vi n, lòng ưu ái c a các sư sãi, mùi hương tr m quen thu c phư ng ph t trong các n th , t t c nh ng th ó là cái b i c nh h ng ngày c a cu c i tu sĩ, và ó cũng là m t cu c i áng s ng. Còn nh ng khó khăn, chư ng ng i thì cũng có r t nhi u, nhưng i u ó không quan tr ng l m. trong m i t p th c ng ng, luôn luôn v n có nh ng ph n t không thông c m, nh ng k k ganh ghét. tu vi n Chakpori, nh ng k y th t tình ch là m t thi u s . K t ó, các v L t Ma và sư sãi trong tu vi n u i s v i tôi m t cách l , cung kính. "Cung Kính" là b i vì tôi là h c trò c a Minh Gia i c, m t nhân v t tr ng y u ư c toàn th m i ngư i u yêu m n, b i vì tôi ư c nhìn nh n như m t v "Hóa Thân." i v i quý v c gi mu n bi t b ng cách nào ngư i Tây T ng có th nh n ra m t v Hóa Thân. Tôi xin trình bày vài i m sơ lư c dư i ây: Cách cư x khác thư ng c a m t a tr nh có th làm cho cha m nó nghĩ r ng nó có kh năng cao hơn m c trung bình hay nh ng k ni m c bi t nào ó mà ngư i ta 75

không th gi i thích ư c m t cách h p lý. Trong trư ng h p ó, cha m nó n trình v i v Sư Trư ng c a tu vi n g n nh t, v này m i ch nh m t y ban có nhi m v n xem xét a tr . Trư c h t, y ban này l y m t lá s Chiêm Tinh hay T Vi cho a tr , sau ó m i xem tư ng m o và tìm n ch ng trên kh p thân hình nó. Thí d như a tr có nh ng ch tay t bi t trên hai bàn tay, ho c nh ng n ch ng trên ch vai hay chân. N u a tr có nh ng n ch ng ó, ngư i ta tìm cách truy ra ti n ki p nó. Có th r ng các v L t Ma s nhìn ra ư c nó, như trong trư ng h p c a tôi, và khi ó ngư i ta m i t nó trong m t cu c th thách xem nó có nhìn ra ư c chăng nh ng v t d ng riêng c a nó h i ki p trư c. Cu c th thách này ư c th c hi n khi a tr m i lên ba tu i. Ngư i ta nghĩ r ng v i tu i ó, cón quá non d i có th b nh hư ng b i nh ng gì cha m nó có th nói cho nó bi t. N u th vào lúc nó còn tr hơn n a thì l i càng hay. Cha m a tr không ư c d vào cu c th thách, mà nó ph i ch n l a chín món v t trong s ba ch c món khác. Ch ch n sai hai món cũng b lo i, n u a tr ch n úng không sai món nào, thì nó ư c nhìn nh n như m t v Hóa Thân, ư c nuôi dư ng và giáo d c m t cách c bi t. Khi nó lên b y tu i, ngư i ta nói cho nó bi t nh ng l i tiên tri v cu c i tương lai c a nó. Ngư i ta cho r ng v i tu i ó, nó hoàn toàn có th hi u ư c ý nghĩa rõ ràng hay n gi u c a nh ng l i tiên tri ó. V i kinh nghi m riêng c a tôi, tôi có th qu quy t úng y như v y.

11. Tôi Tr

V Nhà

Nhân d p ngày l Logsar, t c ngày l u năm c a Tây T ng, nhà nhà u quét d n, lau chùi s ch bóng và trang hoàng l ch s . Ngày r m tháng riêng, c t Lai L t Ma xu t hành i l bái ngôi n Jo Kang. Khi cu c l ch m d t, ngài b t u i di n hành m t vòng l n trên con ư ng Barkhor (t c con ư ng i vòng quanh ngôi n Jo Kang và dinh Qu c H i), i ngang qua trư c ch và n khu thương m i. T i ây là nơi cu c di n hành k t thúc, s trang nghiêm, tr nh tr ng s như ng ch cho s vui ùa, hư ng l c. Khi tan cu c l bái các n th , và m i ngư i ã thi hành xong b n ph n i v i các ng Th n minh, thì gi phút ăn chơi, tiêu khi n ã di m. Trên nh ng ài t mư i n mư i lăm thư c b cao, ngư i ta t nh ng mô hình n i kh ng l úc b ng bơ có tô màu, tri n lãm nh ng c nh tư ng huy n tho i rút trong các kinh thánh. c t Lai L t Ma ng ng chân l i chiêm ngư ng trư c m i m ph m trình bày và ban gi i thư ng hàng năm cho nh ng tác ph m khéo nh t. Nh ng gi i thư ng này s ư c chuy n giao cho các tu vi n ã tri n lãm nh ng m ph m ưu tú. T i tu vi n Chakpori, chúng tôi không thích chơi môn gi i trí này, mà chúng tôi cho là ngây ngô và phi n ph c, gi ng như nh ng cu c ua ng a không ngư i cư i trên vùng ng b ng Lhassa. Cu c di n hành nh ng pho tư ng kh ng l c a các nhân v t Th n Tho i làm cho chúng tôi thích thú hơn. Nh ng pho tư ng này g m m t cái sư n g nh b c v i ngoài làm cái thân mình, bên trong ru t tr ng r ng, có g n m t cái u r t l n làm theo m t ki u r t t nhiên. Bên trong u pho tư ng, ch ngang c p m t, có g n nh ng ng c èn bơ; ánh èn rung rinh l p lòe làm cho c p m t pho tư ng dư ng như o li c và linh ng. Nh ng sư sãi cao l n l c lư ng, chân i trên hai cây cà khêu b cao ba thư c, chui vào bên trong các pho tư ng, và b t u cu c di n hành như nh ng ngư i kh ng l . ôi khi h là n n nhân c a nh ng th tai n n d kỳ. Có khi m t trong hai cây cà khêu b s p gà trên ư ng l , trong khi ó, nh ng k b t h nh này ành ph i ánh u gi thăng b ng trên m t chân; có khi c hai cây cà khêu u trư t t i vì ư ng trơn tr t. Nhưng 76

khi nh ng ng n èn bơ b rung chuy n quá m nh và l t tư ng, thì ó m i là m t th m k ch th c s !

, ng n l a b t cháy thiêu pho

Vài năm v sau, trong m t cu c rư c l u năm, tôi ư c c mang pho tư ng c Ph t, b cao o t i tám thư c tây. Trong khi tôi i cà khêu bên trong tư ng Ph t, gió th i v t áo dài quy n vào chân tôi, và nh ng con m t bay v n vũ chung quanh mình tôi vì b áo cà sa c a tư ng Ph t v a m i ư c l y t trong kho ra. Khi tôi v a bư c i vài bư c kh p kh nh trên hai cây cà khêu, b i trong áo cà sa bay ra làm cho tôi h t hơi liên h i không d t, mà m i l n h t hơi u hăm d o s thăng b ng c a tôi m t cách r t nguy hi m. M i l n h t hơi làm thân hình tôi rung chuy n, l i làm cho tình tr ng b t n c a tôi càng tr m tr ng thêm vì nh ng ng n èn bơ b lung lay làm tràn nh ng gi t bơ nóng ch y xu ng cái s d a c o tr c c a tôi, và... Vì c o tr c nên nó càng "Nh y c m" hơn. Khi tr i nóng b c m t cách kinh kh ng. Tôi b ng p th mu n ng tim vì hít ph i hàng mùi l a cũ, m c mao c a chi c áo cà sa b c t gi trong kho ã lâu ngày, tôi b vây kh n b i nh ng ám m i m t bay v n vũ như iên chung quanh tôi, và tôi b ph ng rát da u vì bơ nóng c a các ng n èn; tình c a tôi lúc y vô cùng bi át! Cái l nh khoét gi a thân mình pho tư ng nhìn ra ngoài l i không ngang v i c p m t tôi. Tôi không th nào i u ch nh l i cái chi ti t quan tr ng ó, mà không buông r t hai cây cà khêu! Thành th , tôi ch nhìn th y cái lưng c a nhân v t i phía trư c tôi, và xét v cách i ng xiêu v o và run r y c a y, thì bi t r ng k b t h nh này cũng không tho i mái sung sư ng gì hơn tôi lúc y! Nhưng c t Lai L t Ma ang nhìn chúng tôi, và chúng tôi ph i ti p t c di n hành trong tìng tr ng ó, v a b ng p th v a b ng n h t phân n a cái s d a! Ch c h n là tôi ã sút m t vài ký lô trong ngày hôm ó! Chi u hôm y, m t v quan ch c cao c p khen t ng tôi: - Lâm Bá, con ã trình di n r t khéo. Con có th tr nên m t tài t thi n ngh !

Tôi ph i gi kín không th l cho ông ta bi t r ng nh ng c ch mà tôi ã làm cho ông ta thích thú, th t ra là hoàn toàn ngoài ý mu n c a tôi, và k t ó, tôi không bao gi i di n hành trong pho tư ng n a! Năm sáu tháng sau cu c "Trình di n" ó, m t cơn giông bão thình lình n i d y, cu n h t nh ng ám mây b i cát và á s i. Lúc y tôi cùng v i m t thi u niên sơ cơ ang ng i trên nóc tu vi n và s p t l i nh ng viên ngói s a ch a ch b d t. Cơn giông làm tôi b h t rơi xu ng m t nóc nhà khác sáu b y thư c th p hơn, và t ó cơn gió th i m nh, cu n tôi i mãi, làm cho tôi l i rơi m t l n n a xu ng t g n ư ng Lingkhor t m t b cao ch ng m t trăm thư c. phía dư i là m t vùng ao m, m th p, tôi rơi xu ng m t vũng nư c sâu, nư c cao ng p kh i u. Tai n n này làm cho tôi xúc ông và m t bình tĩnh. Khi tôi c g ng ngoi lên kh i vũng l y l i, tôi c m th y au nhói khu u tay và ch vai bên trái. Tôi bò trên hai u g i, r i ng d y và l t i m t cách khó nh c trên ư ng l dư i ánh m t tr i nóng g t. B té au, không sáng su t suy nghĩ gì n a, tôi ch có m t ý nghĩ: Tr v tu vi n càng s m càng hay. Như m t ngư i mù, tôi bư c t i m t cách ch p cho ng, m i bư c i l i v p ngã; d c ư ng tôi g p nh ng sư sãi v a ch y t i xem k t qu tai n n ã x y ra cho tôi và a tr kia. Nhưng a tr này ã ch t vì té xu ng nh ng ch có t ng á g gh . Các sư sãi khiêng tôi vào phòng. Sư ph tôi khám nghi m b nh tình c a tôi và nói: 77

- , t i nghi p cho nh ng tr nh này! khi th i ti t như v y! K ó, ngư i nhìn tôi vào t n m t:

áng l ngư i ta không nên

chúng ra ngoài

- Lâm Bá, con h i! M t cánh tay và m t xương òn gánh b g y... Ph i n n xương l i t c kh c. Con s au n, nh ng th y s làm cách nào cho con ch au t i thi u mà thôi. Sư ph v a nói, và trư c khi tôi ý th c ư c vi c gì x y ra, ngư i ã n n l i cái xương òn gánh b tr t và t l i cho úng kh p. Khi Sư Ph n n ch khu u tay b g y, tôi c m th y au hơn, nhưng không lâu, vì ngư i ã mau ráp cái xương b tr t vào úng kh p c a nó. Ngày ó, tôi n m yên m t ch không c ông, qua ngày hôm sau, Sư Ph n g p tôi và nói: - Con ã b t au và có th ti p t c s h c, không nên bê tr . Chúng ta s làm vi c chung v i nhau ngay trong phòng này. Cũng như t t c m i ngư i, con c m th y e ng i khi ph i h c nh ng tài m i... Th y s giúp con b t e ng i ó b ng phương pháp thôi miên. Sư Ph óng các c a s , và gian phòng m chìm trong bóng t i. Ch có nh ng ng n èn nh cháy leo lét trên bàn th . Sư Ph bèn t tôi vào tr ng thái gi c ng thôi miên. Tôi ã ng thi p i trong nhi u gi . Khi tôi th c t nh, tôi nhìn th y xuyên qua cánh c a s m , c nh v t ban êm hi n ra ch p ch n trong thung lũng. Nh ng ánh l a c a các ng n èn bơ chi u l p lòe các c a s trong i n Potala và chung quanh các vách tư ng rào: Ngư i sư sãi có ph n s túc tr c ban êm ang i canh tu n. Tôi cũng nhìn th y dư i chân i, thành ph Lhassa ang vươn mình trong s sinh ho t ban êm. Khi ó, Sư Ph tôi bư c vào và nói: - À, con ã th c t nh! Chúng ta nghĩ r ng có l con ã nh n th y cõi Trung gi i vui p n n i con mu n kéo dài cu c ngao du trên ó. Th y ch c r ng bây gi con ã ói, ph i chăng? n ây, tôi m i s c nghĩ ra là th t tình tôi ang ói b ng. Ngư i ta d n ra cho tôi m t b a ăn, và trong khi tôi ng i ăn u ng l y s c, Sư Ph nói v i tôi: - Trong trư ng h p thông thư ng, thì có l con ã ch t vì tai n n v a qua, nhưng khoa chiêm tinh ã nói r ng cu c i con ch k t thúc trong nhi u năm sau m t nơi xa l , t n bên x c a nh ng ngư i m i da (M Qu c). Trong gi phút này, các sư sãi ang c u siêu cho linh h n a tr thi u nhi v a t giã chúng ta. Nó ã ch t ngay trong lúc tai n n. Nh ng ngư i bư c qua cõi gi i bên kia c a t làm cho tôi mong ư c s ph n c a h . Kinh nghi m c a tôi ã giúp cho tôi nh n nh r ng nh ng cu c ngao du trên cõi Trung gi i th t r t là thú v . Nhưng tôi nh l i r ng tuy không ai thích cái trư ng h c th gian, nhưng ngư i ta v n ph i s ng h c h i... Cu c i trên th gian là gì, n u không ph i là m t trư ng h c? Và ó là m t trư ng h c r t gian kh ! Tôi th m nghĩ: "Trong 78

trư ng h c này, tôi ã b g y m t hai cái xương, nhưng tôi v n ph i ti p t c h c n a!" Trong hai tu n l , s h c c a tôi càng ư c thúc y ráo ri t hơn lúc bình thư ng. Ngư i ta nói r ng ó là cho tôi quên i, ng nghĩ n cái xương g y c a tôi. Sau hai tu n l ó, nh ng ch tr t xương ã ư c hàn g n l i như cũ, nhưng tôi c m th y kh p xương c ng ơ, và tôi v n còn th y au. M t bu i sáng, v a bư c vào phòng, tôi th y Minh Gia i c ang c m t b c thơ. Sư Ph ngư c m t nhìn tôi và nói: - Lâm Bá, chúng ta có m t gói dư c th o g i t ng cho thân m u c a con. Con s c m v cho thân m u vào sáng ngày mai, và con có th l i nhà tr n ngày. Tôi áp: - Con ch c r ng cha con không mu n g p con. Cha con không nhìn con ngày n , khi ngư i i ngang qua trư c m t con trên c u thang c a i n Potala. - ó là m t vi c r t thông thư ng. Cha con bi t con v a có cái hân h nh ư c c t Lai L t Ma ti p ki n. B i ó, ngư i không th nói chuy n v i con trong khi v ng m t Th y, vì chính ng Khôn Lư ng ã ích thân phú thác g i g m con cho Th y v y. Sư Ph nhìn tôi v i c p m t tinh anh và v a cư i v a nói: - Dù sao, cha con s không có ngày. nhà vào ngày mai. Ngư i ã i Gyangtsé trong vài

Qua ngày hôm sau, Sư Ph chăm chú nhìn tôi t

u

n chân và nói: ó r t quan r ng con là m t ây. Bây gi , v nhà. Con

- Con có v hơi xanh xao, nhưng con ăn m c s ch s , ch nh t , và i u tr ng i v i m t ngư i m . ây là m t khăn choàng c , con ng quên v L t Ma, là ngư i ph i tôn tr ng m i quy t c. Trư c kia, con i b n con hãy cư i m t trong nh ng con ng a b ch quý nh t c a tu vi n tr hãy cư i con ng a c a th y, nó ang c n ph i v n ng.

Sư Ph ưa cho tôi cái bao da ng dư c th o, b c trong m t cái khăn choàng b ng l a theo truy n th ng t lòng cung kính. Tôi nhìn k cái khăn choàng m t cách hoài nghi, vì không nên cho nó b l m lem trư c khi ưa quà bi u. Sau cùng, tôi quy t nh c t nó trong túi áo tràng, và ch rút nó ra trư c khi t i nhà cha m tôi. Tôi gi c ng a xu ng chân i và noi theo con ư ng Lingkhor như thư ng l . Sau khi i n a gi , tr i qua nhi u con ư ng ngo i ô thành ph , tôi nhìn th y ng xa cái c ng l n c a nhà tôi. Khi các gia nô nh n ra tôi, h bèn h i h m c ng. Tôi cho ng a i qua c ng vào t n sân nhà v i m t hy v ng th m kín r ng tôi s không b té r t xu ng yên ng a. R t may m n thay, m t ngư i gi ng a ch y n n m l y dây cương trong khi tôi nh y xu ng t. Ngư i qu n gia ch y ra ti p ón tôi: Chúng tôi bèn trao i khăn choàng m t cách l nghi tr nh tr ng. Y nói: "Thưa ngài L t Ma y sĩ và i gia công t , xin công t hãy ban ân hu cho gia ình và toàn th nhân viên cư ng trong nhà này." 79

Tôi áp: - C u xin Ph t T Như Lai ban ân hu và ban cho ông s c kh e trư ng c u. - Thưa i gia công t , l nh bà có truy n l nh cho tôi ưa công t vào.

Trong khi chúng tôi bư c vào, ngư i qu n gia i trư c d n ư ng (làm như tôi không bi t ư ng i m t mình), tôi rút cái khăn choàng ra và ph ngoài cái bao da m t cách c n th n. Chúng tôi bư c lên l u trên vào phòng khách c a m tôi. Tôi th m nghĩ: "Ngư i ta không bao gi cho tôi n ây khi tôi còn nh ." Nhưng ý ngĩ ó li n như ng ch cho ý mu n mãnh li t là ch y v t giò lên c thoát thân ngay l p t c khi tôi th y r ng phòng khách c a m tôi y nh ng khách... àn bà! Trong khi tôi còn ang lúng túng, ti n thóai lư ng nan, thì m tôi ã bư c ti p ón tôi trư c: n g n và

i c L t Ma, h i con, ng Khôn Lư ng ã ban danh d cho con r t nhi u. Các bà b n c a m hôm nay n ây ư c nghe chính mi ng con k l i cái vinh d y. Tôi áp: - Thưa m u thân, nh ng quy lu t trong dòng tu ngăn c m con không ư c ti t l nh ng gì ngài ã nói v i con. Minh Gia i c có truy n cho em kính dâng m bao dư c th o này cùng v i m t khăn choàng b ng l a. - H i con yêu quí, các bà m nh ph này n t nh ng vùng xa xôi ư c nghe chuy n trong cung i n c a ng Th m Thâm và nghe nói chuy n v ngài. Ph i chăng ngài v n thương xem nh ng t p chí n ? Và ph i chăng ngài thư ng s d ng m t th ki ng có th xuyên qua vách tư ng nhà? Tôi áp: - Thưa m u thân, con ch là m t L t Ma sĩ nghèo, v a m i xu ng núi, và th t là không x ng áng nói chuy n v c Chư ng Giáo c a dòng tu chúng con. Con ch là m t k chuy n giao thư tín mà thôi. Lúc y, m t thi u ph bư c i n g n tôi và nói:

c L t Ma không nh n ra tôi sao? Tôi là Yaso ây!

Qu th t tôi không nh n ra ch tôi, vì ch tôi ã tr nên m t thi u n d y thì, n nang tr n v n và... H p d n. Tôi c m th y e dè s hãi. T t c là tám hay chín v ph n có m t t i ó. Th t là quá nhi u i v i tôi. Nh ng ngư i nam phái thì tôi ã bi t cách x th i v i h n còn n gi i! H nhìn tôi v i nh ng c p m t tò mò, dư ng như mu n ăn tươi nu t s ng tôi. Tôi ch còn có m t gi i pháp: Thoát thân. Tôi nói: - Thưa m u thân, con ã chuy n giao thông i p và quà t ng c a Sư Ph con xong r i, 80

bây gi con ph i tr v v i b n ph n h ng ngày. Con hãy còn au và con có nhi u vi c ph i làm. Nói xong, tôi chào t giã t t c các quan khách, và quay lưng i mau v i m t t c l c t i a mà s l nghi cho phép. Vì qu n gia ã tr l i văn phòng c a ngư i, và m t ngư i gi ng a d t ng a n cho tôi. Tôi nói: - Anh hãy c n th n khi tôi lên yên, vì tôi m i b gãy xương th lên yên ng a m t mình. tay và vai, và tôi không

Ngư i gi c a m c ng chi tôi i ra, úng vào lúc m tôi xu t hi n trên bao lơn và nhìn theo sau lưng tôi. Khi tôi tr v tu vi n, tôi n g p Minh Gia i c, Sư Ph nhìn tôi vào t n m t và h i: - Lâm Bá, con có v ngơ ngác như k m t h n. T i sao? Tôi áp: - B ch Sư Ph , nhà, con g p m t toán ph n mu n nge chuy n ng Th m Thâm và mu n bi t nh ng gì ngài ã nói v i con. Con áp r ng trong dòng tu c a chúng ta nghiêm c m con ti t l cho h nghe b t c chuy n gì. Và con ã ch y thoát thân... Sư Ph hãy tư ng tư ng xem, t t c các bà m nh ph y u tr m t nhìn con như c p rình m i! Sư Ph tôi phát ti ng cư i vang; tôi càng ng c nhiên v s l i càng cư i giòn giã hơn n a. Ngư i nói: ng Khôn Lư ng mu n bi t con có mu n vi c tr v v i gia ình. vui v c a Sư Ph thì ngư i

l i tu vi n su t

i hay con còn nghĩ

n

i s ng tu vi n ã làm o l n m i quan ni m c a chúng tôi v i s ng xã h i; h i ó tôi cho r ng ph n là nh ng nhân v t l lùng mà cho n bây gi tôi v n th y như v y. Tôi áp: - Gia ình con là ây. Con không mu n tr v nhà. T t c nh ng bà m nh ph yv i nh ng b m t sơn ph t và tóc bôi m trơn bóng làm cho con phát ng y... Và h nhìn con v i m t v m t l lùng, ch ng khác nào nh ng ngư i t làng Sho trư c m t con tr u trúng gi i nh t trong m t cu c tri n lãm nông nghi p! H th t ra nh ng ti n kêu chát chúa và nh ng màu s c trên th vía c a h th t là... D s ! B ch Sư Ph , xin Sư Ph ng b o con tr v nhà n a! Nhưng m t tu n l sau ó, ngư i ta l i nói cho tôi bi t r ng c t Lai L t Ma r t chú ý n tôi, và ã quy t nh cho tôi tr v nhà m t hai ngày m i khi m tôi t ch c nh ng cu c ti p tân trong gia ình.

81

12. Tôi S

D ng Th n Nhãn i c n tìm tôi và nói:

M t bu i sáng, tôi ang lúc r nh rang, Minh Gia - Chúng ta hãy i chơi m t vòng. Th y có m t vi c

cho con làm.

Tôi r t vui m ng v i ý nghĩ ư c i d o chơi v i Sư Ph . Chúng tôi xu ng dư i chân i, và sau khi i vòng quanh nhi u ư ng ph th ô Lhassa, chúng tôi i ngang qua tr s c a Phái B Ngo i Giao Trung Hoa. Sư Ph tôi v a i v a nói: - M t phái oàn Trung Hoa v a m i nhìn qua m i nhân viên phái oàn n, như th y v a nói chuy n v i con. Chúng ta hãy xem h là ngư i như th nào.

n tư ng c a tôi u tiên rõ ràng là không thu n l i. bên trong tr s c a phái b , các nhân viên Trung Hoa i bách b qua l i trong các phòng, v m t t c, ho c ang lui cui m các rương tr p, và các thùng c. Tôi nh n th y h có m t s khí gi i khá nhi u, võ trang m t o binh nh . Vóc ngư i nh thó c a tôi cho phép tôi m m t cu c "Do thám" d dàng hơn m t ngư i l n. Th t v y, tôi ã lén bò l i g n m t c a s m , xuyên qua ó tôi có th rìng xem h cho n khi m t ngư i trong b n h ng ng u lên. Khi ngư i y nhìn th y tôi, y n i gi n th t lên m t câu nguy n r a b ng ti ng...Trung Hoa, có tính cách xúc ph m n t tiên c a tôi. Y nhìn quanh tìm m t v t gì ném tôi, nhưng tôi rút lui trư c khi y có th h th . Trên ư ng v , tôi nói v i Minh Gia i c: ! Và h có m t l i vung dao

- Sư Ph bi t không, h có nh ng v ng hào quang màu găm r t d s !

Sư Ph tôi có v tr m tư trên su t con ư ng v . Sau bu i ăn chi u, ngư i nói v i tôi: - Th y ã suy nghĩ nhi u v phái oàn Trung Hoa, và th y s ngh v i ng Khôn Lư ng (m t trong nh ng danh t sùng kính ch c t Lai L t Ma) hãy s d ng năng khi u Th n Nhãn c a con. Trong trư ng h p ó, con có th quan sát h xuyên qua m t b c bình phong ư c chăng? Tôi áp: - N u Sư Ph nghĩ r ng con có th , thì ch c ch n con s làm ư c. Tôi không g p Sư Ph tôi su t c ngày hôm sau; qua ngày k su t bu i sáng và sau bu i ăn trưa, ngư i nói v i tôi: - Lâm Bá, trưa nay chúng ta s i chơi m t vòng. ó, ngư i tôi làm vi c

ây là m t cái i

khăn choàng t t h o h ng. Không ph i c n có th n thông m i bi t r ng chúng ta s âu. Con có mư i phút chu n b , r i sau ó hãy n g p th y. Th y c n ph i nói trư c v i v S Trư ng. 82

M t l n n a, chúng tôi l i noi theo con ư ng cheo leo i xu ng chân núi. M t con ư ng t t xuyên qua sư n núi phía tây nam ưa chúng tôi n vư n Ng c Uy n g n bên i n Potala r t mau chóng. c t Lai L t Ma r t thích khu vư n này, t i ây Ngài thư ng n thư ng ngo n trong nh ng gi nhàn r i. Trong vư n Ng c Uy n có m t cái h sen nhân t o r t p, v i hai cù lao, trên m i cù lao có d ng lên m t nơi nhà mát nghĩ hè. c t Lai L t Ma thư ng n nh ng cù lao trên h sen này, t i ây Ngài tham thi n nhi u gi m i ngày. Bên trong vư n Ng c Uy n, có dinh tr i c a toán Ng Lâm Quân g m năm trăm ngư i có ph n s b o v an ninh cho Ngài. ó là nơi tôi cùng v i Sư Ph tôi n vi ng l n u tiên trong ngày hôm ó. Sau khi ã i qua nh ng khu vư n s m u t, chúng tôi bư c qua m t cánh c a r t p ưa vào m t kho nh vư n bên trong. Nh ng th chim lo i lông cánh màu s c s ang ăn dư i t. Chúng không màng nhìn th y trò tôi, nên chúng tôi cũng không mu n làm qu y r y chúng. M t h ph ng l ng chi u sáng như m t t m gương trong. Con ư ng lót á ã ư c quét vôi tr ng và chúng tôi noi theo i t i cái cù lao xa nh t, t i ây ng Khôn Lư ng ang m chìm trong m t cơn thi n nh thâm sâu. Khi chúng tôi bư c n g n, Ngài ngư c m t lên và m m cư i v i chúng tôi. Chúng tôi li n quì xu ng, t cái khăn choàng dư i chân Ngài và Ngài m i chúng tôi ng i xu ng trư c m t. K ó Ngài gõ chuông ra hi u cho m t v L t Ma h u c n dâng trà, m t th t c thông thư ng trư c khi b t u m i câu chuy n. Trong khi ch i, Ngài nói chuy n v i tôi v nh ng loài thú c m c a Ngài nuôi trong vư n Ng c Uy n và h a s cho tôi xem sau này. V quan h u c n dâng trà xong, v a lui ra thì c t Lai L t Ma nhìn tôi và nói:

o h u Minh Gia có nói cho bi t r ng con không ưa nh ng hào quang c a phái oàn Trung Hoa. Ngư i nói r ng t t c b n h u có mang y khí gi i. Trong các cu c th thách bí m t hay công khai trư c ây, năng khi u Th n Nhãn c a con ã t ra chính xác và không h l m l n. V y con nghĩ sao v nh ng ngư i y? Câu h i c a Ngài làm cho tôi b i r i. Tôi không thích nói cho ai nghe tr phi v i Sư Ph tôi, nh ng gì tôi nhìn th y trong hào quang c a thiên h , và nh ng màu s c y có ý nghĩa gì i v i tôi. Th t v y, tôi nghĩ r ng n u m t ngư i không th nhìn th y và t di n t l y ý nghĩa các hào quang y cho riêng mình thì i u ó có nghĩa là ngư i y không có cái nh m nh ư c bi t nh ng gì tôi bi t. Nhưng làm sao tôi dám nói i u y v i v Nguyên Th qu c gia? Nh t là m t v Nguyên Th không có năng khi u Th n Nhãn? Tôi bèn áp: - V n b ch Thái Tu , con r t v ng v trong vi c nhìn xem hào quang c a ngư i khác, và b i ó con không tư các cách x ng áng bày t m t ý ki n nào h t. Tôi không ti n thêm ư c bao nhiêu, vì ng Th m Thâm l i nói ti p:

- Con thu c v thành ph n nh ng ngư i b m sinh ra ã có nh ng kh năng thiên phú. Nh ng kh năng ó ã ư c phát tri n nh s luy n t p theo các pháp môn bí truy n. Con có b n ph n ph i nói. Con ã ư c nuôi n ng d y d ch vì m c ích ó mà thôi. Ta nghe ây. - V n b ch Thái Tu , nh ng nhân viên trong phái oàn Trung Hoa 83 u có nh ng ý r t

s o trá qu quy t. Nh ng màu s c trong hào quang c a h bi u l m t ý và ph n b i. Tôi không nói nhi u n a, nhưng c

ng lư ng g t

t Lai L t Ma có v hai lòng. Ngài nói:

- T t l m, con ã l p l i úng y như nh ng l i con ã nói v i o h u Minh Gia. Ngày mai, con s ng núp phía sau t m bình phong này và con s quan sát phái oàn Trung Hoa khi h n ây. Chúng ta c n bi t rõ ý c a h . Con hãy núp ngay bây gi th xem có ai nhìn th y không? Tôi bèn tuân l nh ng núp sau bình phong, các sư sãi nô b c cũng r i nh ng con sư t á ch n thêm phía ngoài cho tôi ư c hoàn kín áo. Ngư i ta th t p dư t qua m t l n cu c vi ng thăm này, nh ng v L t Ma óng vai trò c a phái oàn Trung Hoa. H c g ng tìm ra ch tôi n núp. Tôi nhìn th y tư tư ng c a m t ngư i trong b n: - N u mình tìm th y nó, mình s ư c thăng thư ng;

Nhưng r t cu c y cũng ch ng ư c gì, vì y nhìn v phía khác. Sau cùng, ng Th m Thâm t ý hài lòng và g i tôi. Sau vài phút nói chuy n, Ngài d n chúng tôi hãy tr l i vào ngày hôm sau vì phái oàn Trung Hoa s tìm cách b t bu c Ngài ký m t hi p ư c. V i ý nghĩ ó, chúng tôi t bi t Ngài và tr v tu vi n Chakpori. Ngày hôm sau vào kho ng mư i m t gi , chúng tôi ã có m t t i vư n Ng c Uy n. c t Lai L t Ma ti p ón tôi v i m t n cư i và nói r ng tôi ph i ăn u ng trư c ã ( i u này lúc nào tôi cũng s n sàng!) trư c khi vào núp phía sau t m bình phong. Theo l nh Ngài, ngư i ta d n ra cho tôi m t b a ăn th nh so n, v i nh ng th c ph m nh p c ng t bên n , mà tôi chưa ư c bi t tên g i là gì. i u mà tôi bi t, là l n u tiên tôi ư c ăn m t b a ăn l mi ng và hoàn toàn khác h n v i các món ăn cũ rích là trà bơ, tsampa và c c i; sau khi ã ăn u ng nơi lòng, tôi c m th y hăng hái hơn có th ương u v i cái vi n c nh ph i ng i yên b t d ng trong m t th i gian. S ng i yên b t ông hoàn toàn, i u ki n t t y u c a môn thi n nh, không có gì là khó khăn iv i các v L t Ma. T thư u thơ, nói úng ra là thù năm tôi lên b y, ngư i ta ã t p cho tôi nh i yên không c ng trong nhi u gi . th c t p, ngư i ta t m t cái èn th p b ng bơ lên u tôi và tôi ph i ng i trong tư th liên hoa cho n khi ch t bơ trong èn ã c n, t c là su t mư i hai gi . Như v y, ng i yên không c ng su t ba hay b n ti ng ng h không ph i là m t i u khó. c t Lai L t Ma cũng ng i trong tư th liên hoa i di n v i tôi, trên m t chi c ngai hai thư c cao hơn m t t. Ngài ng i yên không c ng; tôi cũng v y. Thình lình, nh ng ti ng kêu và nhi u ti ng chào b ng ti ng Trung Hoa t ng xa v ng n tai chúng tôi, sau ó tôi nghe nói r ng y ph c c a phái oàn Trung Hoa có nhi u ch n lên r t kh nghi, và ngư i ta ã ph i l c soát trong mình h tư c khí gi i. Sau ó, dư i s hư ng d n c a quân ng lâm, h ư c ưa vào n i cung và ch ng tôi nhìn th y h noi theo con ư ng lót á i n trư c tư dinh. M t v L t Ma cao c p c t ti ng ngân nga: Om! Mani padme Hum, nhưng phái oàn Trung Hoa, thay vì ph i l p l i câu châm ngôn y như nghi l b t bu c, ã áp l b ng ti ng Trung Hoa: - A Di à Ph t! 84

T ch tôi n núp, tôi nhìn th y hào quang c a h chi u sáng. Tôi quan sát nh ng màu s c xám l t th nh tho ng l i phóng ra nh ng tia màu b m, bi u l nh ng giòng tư tư ng oán ghét, h n thù. Hào quang c a h có nh ng l n và nh ng v t ngang màu r t x u xa, ch không có nh ng màu s c trong sáng và tinh khi t c a nh ng tư tư ng thanh cao. Nh ng hào quang màu s c c ng u và x u xí c a h bi u l nh ng tâm h n y d c v ng v t ch t và t i l i. ó chính là nh ng ngư i ư c di n t r t úng b i câu sáo ng "Kh u Ph t, tâm xà." Tôi nhìn c t Lai L t Ma, hào quang c a Ngài bi u l s bu n r u, vì Ngài ang nh l i cái th i kỳ xa xưa khi Ngài lưu vong sang s Trung Hoa. Tác phong c a Ngài làm cho tôi r t c m m n; x Tây T ng chưa h có m t v Qu c vương x ng áng hơn Ngài. Ngài có m t tính ch t cương ngh , th m chí có khi r t nóng n y, vì có nh ng tia x t ngang qua hào quang c a Ngài, nhưng l ch s s nh c nh r ng Ngài là v t Lai L t Ma cao c nh t mà Ngài ã t ng quên mình tr n v n trong công vi c ph ng s x s . Tôi có m t lòng kính yêu th t s i Ngài và trong lòng tôi Ngài chi m ư c m t ưu th ngay sau Minh Gia i c, Sư Ph tôi. Cu c h i ki n kéo dài mà không mang l i m t k t qu h u ích, vì nh ng ngư i y n ây không ph i v i tư cách là b n mà là thù. H có nh ng ý nghĩ ã nh s n, cùng nh ng phương pháp th c hi n nh ng ý c a h . H mu n chi m thêm t ai lãnh th , i u khi n n n chánh tr c a Tây T ng, và trên h t là... Vàng! Vàng ã t ng là m c tiêu tham v ng c a h t muôn i, vàng có n h ng bao nhiêu trăm t n Tây T ng, x này nó ư c coi như m t lo i kim khí linh thiêng. Theo s tín ngư ng c a dân b n x , ào m tìm vàng t c là làm m t i cái khí thiêng c a x s , xúc ph m n Th n Linh, nên không ai có ý nh làm vi c y. Tây T ng có nh ng sông r ch ó ngư i ta có th ãi cát l y vàng do giòng nư c cu n trôi xu ng t trên núi. Trong vùng Chang Tang, tôi ã th y vàng ng l i như cát các b su i. Th vàng này em n u tan ra, s dùng làm trang trí các n th , vì lo i kim khí linh thiêng này t nhiên là dùng vào nh ng m c ích linh thiêng. Nh ng ng n èn th p b ng bơ cũng làm toàn b ng vàng. Nhưng có i u là ch t vàng quá m m nên sau m t th i gian các dùng u méo và m t hình th m t cách d dàng. Di n tích x Tây T ng l n g p b y l n nư c Pháp. Nhi u vùng r ng l n v n chưa ư c thám hi m và tôi ư c bi t r ng ó ngư i ta tìm ra r t nhi u vàng, b c và uranium. Ngư i Tây T ng không bao gi cho ngư i Tây Phương tìm n các m khoáng ch t trong x h , m c d u có nh ng v n ng ráo ri t c a nh ng ngư i này, vì h có m t câu châm ngôn c nói r ng: " âu có ngư i Tây Phương, là ó có chi n tranh." Trong quy n sách này, khi tôi nói n nh ng cái kèn vàng, ĩa vàng, và "Thi hài b c vàng, " xin c gi ng nên quên r ng Tây T ng, vàng không ph i là m t lo i kim khí hi m có mà là lo i kim khí linh thiêng. X Tây T ng có th là m t kho tài nguyên phong phú vô t n m r ng c a cho toàn th th gi i n u nhân lo i ch u h p nh t và làm vi c trong n n hòa bình, thay vì t tiêu di t l y nhau trong cái o v ng tranh giành th l c. M t bu i sáng, tôi ang ng i chép m t b n kinh bút t Minh Gia i c n tìm tôi và nói: ưa cho th kh c ch , thì

- Lâm Bá, con hãy gác l i vi c y. ng Khôn Lư ng có cho g i chúng ta n vư n Ng c Uy n quan sát cái hào quang c a m t ngư i ngo i qu c n t th gi i Phương Tây. Con hãy i mau, vì Ngài mu n nói chuy n riêng v i chúng ta trư c khi ti p khách. Không 85

c n em theo khăn choàng và không c n nghi l chi c . Con ch c n s a so n i g p, th thôi! Tôi nhìn Sư Ph m t giây và áp: - B ch Sư Ph , con vào thay áo, r i con s s n sàng.

Tôi không m t nhi u th i gi s a so n y ph c ch nh t . Chúng tôi bư c ra kh i tu vi n và trong giây lát chúng tôi ã có m t t i vư n Ng c Uy n. Nhưng quân canh gác v a xua tay nh b o chúng tôi i ch khác chơi, nhưng khi h nhìn ra Minh Gia i c, h li n thay i thái ngay t c kh c và mau m n d n ư ng ưa chúng tôi vào n i cung, t i ây c t Lai L t Ma ã ng i s n ch i chúng tôi. Không có khăn choàng làm l ra m t, tôi c m th y tôi có v v ng v lúng túng vì tôi không bi t dùng hai bàn tay tôi làm gì? ng Th m Thâm v a m m cư i nhìn chúng tôi và nói: - Minh Gia hãy an t a, và con n a, Lâm Bá. Quý v ã không m t nhi u th i gi .

Chúng tôi ng i xu ng và i Ngài m l i trư c. Ngài ng i tĩnh t a và nh tâm trong m t lúc, dư ng như s p t nh ng tư tư ng c a Ngài cho có tr t t . K ó, Ngài nói: - Trư c ây ã lâu, quân m i lông (ngư i Anh) ã xâm chi m x s chúng ta. Khi ó ta i qua Mông C , giai o n u c a m t chuy n vi n du dài h n. Năm Canh Tu t (1910), quân Trung Hoa l i xâm lăng x chúng ta, cu c xâm lăng này là h u qu tr c ti p c a cu c t n công c a quân Anh. L n này ta l i lên ư ng qua n và chính trong d p ó ta ã g p v s th n Anh Qu c mà ta s ti p ki n ngày hôm nay. Ta nói nh ng i u ó là cho con, Lâm Bá, vì Minh Gia ã tháp tùng theo ta trong nh ng d p xu t ngo i ó. Ngư i Anh ã h a h n v i ta nhi u i u mà t t cu c h không gi l i h a. Hôm nay, ta mu n bi t xem ngư i s gi này có thành th t hay không. Lâm Bá, con s không hi u nh ng l i nói c a ông ta; như v y, nh ng l i y s không nh hư ng gì n con. Con hãy ng núp sau t m bình phong này, con có th quan sát m i s mà không ai bi t. Con hãy nhìn xem hào quang c a ông ta và ưa ra nh n xét c a con như Sư Ph con ã d y. Bây gi , Minh Gia o h u hãy ch ch trú n cho Lâm Bá, vì y ã quen thu c v i s ch d n c a o h u hơn là c a ta, và ta tin ch c r ng y coi o h u còn cao hơn v t Lai L t Ma n a kìa! Núp phía sau bình phong, tôi không ng t nhìn chung quanh, quan sát các loài chim và các nhánh cây y ưa theo chi u gió. Th nh tho ng tôi lén nhai vài mi ng tsampa mà tôi ã em theo. Thình lình có ti ng ng m nh c a cánh c a vư n trong: Nh ng v L t Ma m c áo vàng trong nhóm các quan h u c n c a c t Lai L t Ma bư c vào cùng v i m t ngư i da tr ng ăn m c m t cách th t l b ch d kỳ. Tôi ph i khó khăn l m m i gi ư c s yên tĩnh, vì tôi b t cư i n ch t m t thôi. Ngư i y tác cao l n và hơi g y. Ông ta có mái tóc tr ng, c p lông mày thưa, ôi m t r t sâu, và m t ôi môi khép ch t, có v anh thép. Nhưng còn b y ph c c a ngư i này! Nó ư c c t trong m t lo i hàng màu xanh m, phía trư c có m t hàng nút b ng ng bóng loáng. B y ph c này ch c h n là công trình c a m t th may r t d , vì cái c áo quá l n n n i ngư i ta ph i l t nó ra ngoài, ngoài ra l i còn vài mi ng v i vuông vá lên hai bên hông. Tôi t h i có ph i chăng ngư i Tây 86

Phương cũng ăn m c vá t ng mi ng như áo cà sa c a các sư sãi bên phương ông theo gương c Ph t ngày xưa? Xin nói thêm r ng h i ó, tôi chưa bi t gì v cái c áo l t (r ve) và cái túi áo tây! Tây T ng, nh ng ngư i nho nhã không ph i là dân lao ng u m c áo r ng, tay r t dài che l p c hai bàn tay. Trái l i, tay áo c a ngư i s gi này r t ng n và ch dài n cư m tay thôi. Tôi th m nghĩ: - Tuy v y, ch c ngư i này không ph i là m t bác th c y vì hai bàn tay c a ông ta có v r t m m m i. Có l là ông ta không bi t cách ăn m c, th thôi... Cái áo c a ông ta ch dài n n a thân mình. Tôi th n nghĩ ch c là ông ta nghèo l m. Qu n c a ông ta m c quá ch t và rõ ràng là quá dài, vì g u qu n l i vén ngư c lên. Tôi t nghĩ: - "Trong b y ph c này, ch c h n là ông ta c m th y lúng túng trư c m t ng Th m Thâm." Tôi l i t h i r ng không bi t có ngư i nào cũng v a t m thư c v i ông, có th cho ông ta mư n m t b y ph c thích áng. Khi ó, tôi nhìn hai bàn chân ông y. Th t là m t i u r t l lùng: Hai bàn chân ông ta b nh t trong m t v t r t d kỳ màu en và bóng loáng dư ng như là ư c bao ph b ng m t l p nư c á! Nh ng v t này th t là khác h n v i nh ng ôi ng b ng n c a ngư i Tây T ng chúng tôi thư ng dùng. Tôi chưa h th y bao gi nh ng v t d kỳ như th ! Tôi ghi nh n nh ng màu s c trên hào quang c a ông ta, cùng v i s k t lu n c a tôi. V s th n ôi khi nói chuy n b ng ti ng Tây T ng, v i m t gi ng khá úng iv im t ngo i qu c, r i l i th t ra m t tràng âm thanh l lùng mà tôi chưa h nghe bao gi . V sau, ngư i ta m i nói cho tôi bi t r ng ó là ti ng Anh. Khi ông ta thò tay vào cái túi vá bên hông và l y ra m t m nh v i tr ng nh , tôi l y làm ng c nhiên. Dư i ôi m t kinh ng c c a tôi, ông ta ưa m nh v i tr ng y lên trư c mũi và mi ng phát ra m t ti ng ng gi ng như ti ng kèn. Tôi th m nghĩ: - "Ch c h n ó là m t cách chào ng Khôn Lư ng!" (Ngư i Tây T ng không có thói quen dùng khăn tay.) Ông ta "Chào" xong, li n c n th n út m nh v i tr ng vào ch cũ. K ó, ông ta ưa tay vào bân trong áo r i l y ra nhi u t gi y thu c m t lo i mà tôi chưa h th y bao gi . Th gi y bên Tây T ng hơi d y, nhám và màu vàng, còn lo i gi y này tr ng m ng và láng. Tôi t h i: - "Làm sao ngư i ta có th vi t trên m t t gi y như v y? Không có gì trên ó cây vi t chì, vì gi y trơn quá!" gi l i

Khi ó, ngư i khách l y ra m t cây vi t và vi t lên trên gi y nh ng hàng ch ngu ch ngo c không th tư ng tư ng. Tôi cho r ng ông ta không bi t vi t, có l ông ta ch làm b cho có dáng v y thôi! Ông ta ch c ch n là có t t nên b t bu c ph i ng i trên m t t m g t trên b n chân, và hai chân thòng xu ng t. Xương s ng ông ta ch c b t t nên ông ta ph i d a lưng 87

vào hai m nh g óng ch t vào phía sau ch ng i. Tôi c m th y ng lòng thương h i ông ta: Không nh ng qu n áo ông ta ch t h p và ng n cũn c n trông th t bu n cư i, ông ta không bi t vi t và th nh tho ng l i làm ra v l ch s b ng cách th i m t ti ng vào m t th kèn b ng v i, mà ông ta l i còn không th ng i v ng vàng như m i ngư i, mà ph i d a lưng cho m i và hai chân thòng xu ng l ng l ng trong kho ng không! Ông c ng luôn luôn, ng i chéo chân r i l i b chân xu ng. Thình lình, tôi l y làm vô cùng kinh ng c mà th y ông ta ưa chân trái lên, bàn chân ch a th ng v phía c t Lai L t Ma, m t c ch vô cùng h n láo và vô l i v i ngư i Tây T ng. Nhưng có l ông ta ch t nghĩ ra i u ó, vì ông ta l i i qua tư th khác. ng Th m Thâm dành cho ông ta m t s ti p ãi tr ng h u b ng cách cũng ng i trên m t cái gh g , và cũng hai chân thòng xu ng như ôn ta. V s gi này có m t cái tên r t l Charles A. Bell, có nghĩa là "Cái chuông." Nh ng màu s c trên hào quang c a ông ta bi u l m t tìng tr ng s c kh e suy kém: Có l khí h u c a s này không h p v i th ch t c a ông ta. Ông ta dư ng như th t tình mu n giúp , ph ng s , nhưng theo nh ng màu s c trên hào quang cho th y thì ông ta hi n nhiên là không mu n làm m t vi c m o hi m có th liên l y n thân danh mình, n u ông ta làm m t lòng chính ph Anh. Ông ta mu n áp d ng m t chánh sách nào ó, nhưng vì chính ph Anh không ch u nghe theo, nên ông ta ch còn cách là hy v ng r ng hy v ng r ng tương lai s ch ng minh cho s thi n chí c a mình. Chúng tôi ã có nh ng tài li u chính xác v v s th n Charles Bell. Chúng tôi ã thu nh p ư c nh ng d ki n c n thi t, ngày sinh tháng , cùng nh ng i m quan tr ng trong i ông ta, nói tóm l i là t t c nh ng gì có th giúp cho chúng tôi tiên oán ư c tương lai c a ông ta. Các nhà Chiêm Tinh ã phát hi n r ng trong m t ti n ki p, ông ta ã s ng Tây T ng và trong ki p ó ông ta ã mong ư c ư c u thai qua bên Tây Phương, v i hy v ng là s góp ph n vào công vi c t o nên nh p c u thông c m gi a ông phương và Tây phương. G n ây, có ngư i cho tôi hay r ng chính ông ta nói n v n y trong m t c a nh ng tác ph m c a mình. Chúng tôi tin ch c r ng n u ông ta có th nh hư ng n chánh ph Anh như ý ông ta mu n, thì sau này ã không x y ra cu c xâm lăng c a quân Trung Hoa. Tuy nhiên, cu c xâm lăng này ã ư c tiên tri t trư c, và nh ng l i tiên tri bao gi cũng ư c th c hi n. Chánh ph Anh có v r t ng v c: H s r ng x Tây T ng s liên minh v i Nga Xô, i u này th t không có l i cho h chút nào. Anh Qu c t ch i không ch u ký m t hi p ư c v i Tây T ng và ng th i cũng không mu n cho x này thi t l p nh ng bang giao thân h u v i nh ng nư c khác. X Sikkim, x Bhutan, và các nư c khác u có th ký hi p ư c v i Anh Qu c, nhưng Tây T ng thì không. B i ó, ngư i Anh b t u tháo m hôi h t lo th o k ho ch xâm chi m lãnh th x Tây T ng. S gi Charles Bell có m t t i ch v n bi t r ng chánh ph Tây T ng không h mu n liên k t v i b t c m t qu c gia nào. H ch mu n s ng t do, c l p, và tránh m i ti p xúc v i ngư i ngo i qu c, vì nh ng ngư i này trong quá kh ch có em l i cho h nh ng tai h a tàn phá và au kh . ng Khôn Lư ng t v r t hài lòng khi tôi trình bày nh ng i u nh n xét c a tôi, sau khi s gi Bell ã lui gót. Nhưng Ngài ch nghĩ n vi c b t tôi ph i làm vi c nhi u hơn. Ngài nói: - À, ph i y, chúng ta c n phát tri n kh năng c a con nhi u hơn n a. Kh năng ó s giúp ích cho con r t nhi u khi con s ng các x phương xa. Chúng ta s cho con th 88

hu n b ng m t phương pháp thôi miên ráo ri t hơn, ki n th c t i a. Ngài gõ chuông g i quan h u c n và nói: - Ta mu n g p Minh Gia i

cho con ư c thâu nh p m t s

c. Hãy m i ngư i vào ngay l p t c.

Vài phút sau, Sư Ph tôi ã khoan thai bư c n. Tôi t h i ai là ngư i có th h i thúc Sư Ph tôi i mau! Nhưng vì c t Lai L t Ma coi Sư Ph tôi như m t b n h u, nên Ngài không mu n h i thúc ngư i. Sư Ph ng i g n bên tôi, trư c m t ng Th m Thâm. M t ngư i h u c n mau m n dâng trà và vài món th c ph m c a n . Khi chúng tôi ã an t a c t Lai L t Ma c t ti ng nói: - H i Minh Gia o huynh, o huynh ã không l m, vì Lâm Bá r t gi i. Y có th ti n b hơn n a, và nh t nh ph i ti n. V y o huynh hãy l y m i quy t nh c n thi t cho y ư c m t s th hu n nhanh chóng và toàn h o n m c t i a. o huynh hãy s d ng m i t t c m i phương ti n có s n, vì, như chúng ta thư ng ư c cho bi t trư c, nh ng ngày en t i và tai h a d n d p s n v i s s chúng ta, nên chúng ta c n có m t ngư i tài gi i có th biên so n nh ng b kinh sách Huy n Môn c truy n. Như th , h ng ngày tôi càng b n r n hơn v i nhi u công vi c. T ó, tôi thư ng ư c g i g p vào i n "Nh n xét" nh ng hào quang các v thư ng khách c a c t Lai L t Ma. Tôi ã tr nên m t nhân v t quen thu c c a i n Potala và vư n Ng c Uy n. i n Potala, tôi có th s d ng nh ng ng vi n v ng kính mà tôi r t thích. M t trong nh ng ng kính này, m t lo i kính l n xem thiên văn d ng trên m t cái giá có ba chân, làm tôi thích thú nh t và tôi ã t ng tr i qua nhi u gi quan sát m t trăng và các b u tinh tú cho n khuya. Cùng v i Minh Gia i c, tôi thư ng n Lhassa nhìn xem nhân v t c a th ô. V i nh ng năng khi u th n thông siêu ng và nh ng kinh nghi m r ng rãi c a Sư Ph v ngư i và v t, ngư i có th ki m sát ư c nh ng nh n xét c a tôi.

13. Tôi

ư c T n Phong L t Ma

Chính trong th i kỳ này tôi ư c th hu n ráo ri t v phương pháp xu t h n hay xu t vía ichâu du trên cõi trung gi i, trong khi ó linh h n r i kh i th xác và ch dính li n v i nó và s s ng phàm tr n b ng m t s i dây b c. Nhi u ngư i không tin r ng s xu t h n như th có th th c hi n ư c, nhưng th t ra thì t t c m i ngư i u xu t h n di chuy n trong cõi vô hình b ng cách ó trong gi c ng . Có i u khác là Phương Tây, ngư i ta xu t h n trong gi c ng mà không hay bi t, còn các nhà o sĩ Tây T ng có th xu t h n i châu du kh p m i nơi tùy ý mu n, nh ó h có th nh t t c nh ng gì h a th y và làm, cùng nh ng nơi nào h ã n vi ng. Bí thu t này ã m t i phương 89

Tây, b i ó khi h th c t nh, nhi u ngư i tin r ng h

ã tr i qua m t "Gi c m ng."

T t c các x u bi t v vi c i châu du b ng th Vía. Anh Qu c, nh ng nhà n phù th y ã t ng n i ti ng là bi t "Bay". kh p nơi trên th gi i, ngư i ta ã t ng bi t v nh ng v n này, d u r ng s hi u bi t này ã mai m t v i th i gian và m t i trong ký ùc loài ngư i. Ngư i ta ã t p luy n cho tôi có th xu t h n i ngao du b ng th Vía cũng trong t m tay c a t t c m i ngư i. M t bí thu t khác có th h c ư c m t cách d dàng là khoa th n giao cách c m, nhưng v i i u ki n là không nên bi u di n nó nh ng nơi hí trư ng ho c nh ng nơi công c ng. Th t là m t i u áng m ng mà th y r ng ngư i ta ã b t u nhìn nh n khoa này. Chúng tôi cũng th c hành c khoa thôi miên. Tôi ã th c hành nhi u cu c gi i ph u quan tr ng cho nh ng b nh nhân ư c t trong trư ng h p c t b m t chân ch ng h n. B nh nhân không c m th y gì, không au n chi h t và khi th c t nh, tình tr ng chung c a h còn kh quan hơn là n u h b ch p thu c mê theo phương pháp c i n. Hình như bên Anh Qu c hi n nay ngư i ta ã b t u áp d ng khoa thôi miên trong m t vài trư ng h p gi i ph u. Thu t tàng hình cũng là m t môn bí thu t khác n a trong chương trình h c o c a tôi. Cũng may mà bí thu t này ch ư c truy n d y cho m t thi u s ngư i r t hi m thu c v thành ph n ưu tú. Nguyên t c c a nó r t gi n d , nhưng s th c hành thì r t khó. Ta hãy th nghĩ n nh ng gì làm cho ta chú ý: M t âm thanh, m t v t gì thình lình c ng, hay m t màu s c lòe lo t. Nh ng âm thanh và c ng mau l làm khiêu g i s chú ý c a m i ngư i, nó làm cho ta ph i lưu tâm nhìn xem ó là v t gì? Trái l i m t ngư i ng i yên b t ng không b nhìn th y d dàng như v y, cũng như nh ng ngư i mà ta ã quá quen thu c. Thí d như ngư i em thơ; thư ng khi ngư i ta ã nh n ư c thư tín t bu i sáng, nhưng l i nói: - Không có ngư i nào, tuy t i không có ai ã n ây.

N u qu úng như v y, thì thư tín ã ư c em l i b ng cách nào? Ph i chăng b i m t ngư i vô hình? Hay b i m t ngư i mà s có m t ã quá quen thu c i v i ta nn i th t s ta không "nhìn" th y y, hay không "c m nh n" ư c y? (M t c nh binh luôn luôn d b nhìn th y vì con ngư i thư ng có m t lương tâm không ư c yên n). Mu n tàng hình, ngư i ta không nên hành ng gì và ph i ch n ng m i lu ng sóng tư tư ng xu t phát ra t b óc. N u ngư i ta cho b óc ho t ng, nghĩa là n u ngư i ta suy nghĩ, tư tư ng, thì nh ng ngư i chung quanh ta tr nên ý th c ư c s có m t c a ta b ng th n giao cách c m (t c là nhìn th y ta) và ta không tàng hình ư c. Tây T ng, có nh ng ngư i có th tàng hình tùy ý mu n, b i vì h có th che gi u nh ng lu ng sóng tư tư ng c a h . Cũng may mà nh ng ngư i y ch g m m t thi u s r t ít. Thu t khinh thân cũng là m t bí thu t khác n a, và ôi khi nó ư c th c hành như m t phép t p luy n k thu t. ó là phương pháp di chuy n b t ti n vì nó òi h i quá nhi u c g ng. Ngư i hành gi ch n cách di chuy n b ng th Vía, cách này nh nhàng ít khó khăn hơn, v i i u ki n là ph i có th y gi i ch d n. ó là trư ng h p c a tôi: Nh v y nên tôi có th xu t h n i ngao du các cõi tùy ý mu n. M t m t khác, m c d u nh ng c 90

g ng kh luy n là công phu ráo ri t, tôi cũng không th tàng hình ư c. Làm th nào bi n m t d ng úng vào lúc ngư i ta mu n b t bu c tôi làm m t vi c mà tôi không thích, h n là cái c ân c a thánh th n ban cho: Nhưng than ôi! Các ngài v n t ch i không ban cho tôi cái ân hu y! Tôi cũng không có thiên tư v âm nh c, như tôi ã nói trư c ây. Tôi ch v a m mi ng hát là làm cho v Nh c Sư n i tr n lôi ình, quát tháo m ĩ, nhưng cơn gi n này còn chưa là bao nhiêu so v i cơn náo lo n mà tôi gây ra m t ngày n . Trong khi t p ánh ch p chõa, m t lo i nh c khí mà tôi cho là b t c ai cũng có th chơi ư c, không bi t tôi v ng v ra sao mà vô tình tôi ch p ngay cái u tr c c a m t sư sãi ng i g n bên! M t cơn xúc ng và ph n i m ĩ ã di n ra ngay sau khi ó. T ó, ngư i ta yêu c u tôi m t cách th ng th n là tôi hãy nên gi i h n nh ng sinh ho t c a tôi trong lãnh v c Th n Nhãn và y khoa mà thôi! Chúng tôi cũng th c hành r t nhi u v pháp môn Yoga, m t khoa h c r t quan tr ng có th c i ti n con ngư i nm tm c phi thư ng. Riêng tôi, tôi nghĩ r ng pháp môn Yoga không ph i dành cho ngư i Tây phương, tr phi ngư i ta em vào ó r t nhi u s thay i thích h p v i l i sinh ho t và tính ch t c a ngư i phương Tây. Pháp môn này ã quen thu c v i ngư i Tây T ng t nhi u th k ; h ã quen t p luy n nh ng tư th Yoga k t th i thơ u. Nh ng thân th , t chi, gân xương, b p th t c a h ã ư ct p luy n th n th c. Trái l i, ngư i Tây phương th b t chư c t p nh ng tư th ó, s g p nhi u s hi m nguy nh t là n u h ã l n tu i. Còn nói phép luy n hơi th , thì ó cũng là m t i u r t nguy hi m. T p th theo phương pháp nh t nh: ó là cái bí quy t c a nhi u hi n tư ng l lùng. Nhưng, c n l p l i m t l n n a r ng phép luy n khí công có th có h i, n u không nói là t i nguy hi m n tính m ng, tr phi ngư i hành gi ư c s ch d n c a m t b c danh sư có nhi u kinh nghi m. Nhi u du khách n vi ng x này có vi t truy n du ký, nói v nh ng v L t Ma tr thu t phi hành, h có th ki m soát tr ng lư ng thân th h ( ây không ph i là thu t khinh thân) và ch y h t t c l c trong nhi u gi , hai chân h ít khi ch m t. Thu t phi hành ó òi h i m t công phu t p luy n lâu dài, và nhà phi hành ph i t t mình trong m t tr ng thái bán thôi miên. Bu i chi u là gi t t nh t t p luy n vì hành gi có th nh m hư ng sao mà ch y; m t t ph i b ng ph ng, không chư ng ng i kh i làm gián o n tr ng thái thôi miên. Hành gi ch y như ngư i m ng du (somnamblue). Y "hình dung" cái m c tiêu hành trình, mà y gi luôn luôn t r ng trư c con M t Th n th ba c a y b ng cách ni m không ng ng m t câu th n chú c bi t. Y có th ch y su t nhi u gi mà không c m th y m t m i. Phương pháp này ch ti n l i hơn cách xu t vía trên m t i m duy nh t. Trong phép xu t vía, thì linh h n i ngao du các cõi; nó không th mang theo nh ng v t d ng tùy thân như qu n áo, gi y t , ch ng h n. Trái l i, nhà phi hành có th em theo m t s hành lý bình thư ng, nhưng y l i có nh ng s b t ti n khác. Nh h bi t cách hô h p nên các nhà o sĩ Tây T ng có th ng i tr n tru ng trên nh ng vùng núi non y băng tuy t chi u cao năm hay sáu nghàn thư c, trong khi ó h c m th y nóng n n i nư c á tan rã và h tháo m hôi ra như t m. B n có bao gi th nh c lên m t v t n ng, sau khi ã th h t khí tr i trong ph i? B n hãy th xem r i b n s th y r ng b n không th nào làm ư c. Nhưng n u b n hít vào m t hơi r t sâu và gi l i hơi th trong ph i b n có th nh c v t n ng y lên d dàng. Trong trư ng h p b n c m th y s s t hay nóng gi n, sau khi hít m t hơi th t là dài vào 91

ph i, b n hãy gi l i hơi th trong mư i giây ng h . K ó, b n không khí thoát ra t t . N u b n l p l i phép th này ít nh t là ba l n, qu tim b n s p ch m hơn và b n s c m th y bình tĩnh tr l i. Ai cũng có th t p phép th này m t cách an toàn, vô h i. Chính nh tôi bi t ki m soát hơi th mà tôi ã có th ch u ng nh ng s tra t n c a ngư i Nh t B n và nh ng s gian kh trong các tr i giam tù binh h i nh th chi n. Tôi có th nói i u y do kinh nghi m b n thân. Th i gi ã n cho tôi d cu c thi nó s chánh th c ưa tôi lên ch c v L t Ma. Trư c khi d thi tôi ph i n nh n lãnh ân hu c a c t Lai L t Ma. M i năm, ng Khôn Lư ng ban ân hu cho t t c các sư sãi Tây T ng, Ngài ban riêng cho t ng ngư i ch không ban chung cho t t c như c Giáo Hoàng La Mã. Trong a s trư ng h p, ngài ng i trên ngôi, tay c m m t cái c n dài như cáùi uc n câu, có bu c m t tua v i m t u, và cái tua y ch m lên u c a các sư sãi và tín hành hương. Ngài t m t bàn tay lên trán c a nh ng ngư i mà Ngài mu n ban danh d ho c nh ng v ch c s c c p cao. Ban ân hu v i c hai bàn tay lên trán ngư i nào là m t c ân hi m có: Ngài ban cái ân hu ól n u tiên trong i tôi và nói: Con h i, con ã làm vi c r t gi i, con hãy ráng làm gi i hơn n a trong kỳ thi này ch ng minh s tin tư ng mà chúng ta t nơi con. Ba ngày trư c ngày sinh nh t năm tôi mư i sáu tu i, tôi d thi cùng v i mư i b n thí sinh khác. Nh ng gian phòng thi cá nhân có v càng nh hơn trư c, ch c h n là b i vì tôi ã l n. M i bu i sáng, ban kh o thí ưa cho chúng tôi nh ng u các bài thi làm trong ngày. Các bài thi s ư c góp nh t vào bu i chi u. Chúng tôi ch ư c ăn món Tsampa m i ngày m t l n, còn trà pha bơ thì u ng t do tùy thích. Tôi ph i l i t t c mư i ngày trong phòng thi. Cu c thi b t u v i nh ng bài v v môn y khoa thư ng th c, môn tôi ph i h c mà tôi ã n m v ng các u và môn th n h c. Trong su t năm ngày kéo dài vô t n, tôi không ư c m t chút ngh ngơi. Qua ngày th sáu, m t trong nh ng thí sinh b cơn kh ng ho ng th n kinh nó làm cho chúng tôi xúc ng. T m t phòng thi cá nhân bên c nh phòng tôi, phát ra nh ng ti ng thét l n và rú lên r n ngư i. Tôi nghe có ti ng chân ngư i d n d p, nh ng gi ng nói và ti ng m c a. Có ti ng nói êm d u, v v , an i c a m t ngư i; k ó là nh ng ti ng khóc th n th c n i ti p theo nh ng ti ng kêu rú. Th là, cu c thi ã ch m d t i v i ngư i thí sinh y. i v i tôi, ph n th nhì c a cu c thi m ib t u. Ngư i ta em u thi cho tôi trong ngày ó tr m t m t gi . Siêu hình h c, Yoga. T t c là chín môn phái Yoga. Và tôi ư c ch m ưu i m trong t t c các môn! Ngư i Tây Phương ch bi t m t cách nông c n v năm môn phái Yoga: Pháp môn Hatha Yoga tu luy n xác thân; Kundalimi Yoga luy n các năng khi u th n thông, như Th n Nhãn, th n nh , ... Lâya Yoga luy n tinh th n và trí nh s c bén, Râja Yoga chu n b con ngư i t t i minh tri t và Samadhi Yoga ưa n tr ng thái giác ng t i cao, do ó hành gi th u truy n ý nghĩa và s th t c a nh ng gì ch i y bên ngoài cu c i. Chính s th c hành môn Samadhi Yoga giúp cho hành gi t t i chân lý t i 92

thư ng vào lúc y t giã ki p s ng cõi tr n; nh pháp môn này con ngư i có th thoát ra vòng luân h i sinh t , tr phi y quy t nh tr l i th gian v i m t m c ích nh t nh, ch ng h n giúp , ph ng s nhân lo i. Trong năm ngày còn l i, tôi r t b n r n làm nh ng bài thi c a tôi. D u cho nh ng cu c thi kéo dài n mư i ngày cùn có lúc ch m d t, và bu i chi u ngày th mư i khi v L t Ma ph trách n góp bài, y ư c ti p ón v i nh ng n cư i sung sư ng tho i mái. L n u tiên, ngư i ta d n cho chúng tôi ăn rau cùng v i món Stampa là món ăn căn b n c a chúng tôi trong su t mư i ngày qua. êm y, tôi ng m t lúc say sưa ngon lành. Tôi không nghi ng v k t qu cu c thi nhưng ch e ng i v cách s p h ng; vì tôi ư c l nh ph i có tên trong nh ng ngư i u. Thi vi t xong, chúng tôi ư c ngh ngơi tr n m t tu n l l y l i s c. K ó là tr n hai ngày thi v môn quy n thu t võ ngh . Ngoài ra các cu c u võ, còn có môn " i m huy t" là môn bí truy n làm cho ngư i ta tr nên không còn c m giác và vô tri b t ng. Hai ngày k ó dành cho ph n sát h ch v nh ng i m y u kém trong các bài thi vi t. M i thí sinh u b h ch h i, ch t v n trong su t hai ngày li n. Sau cùng, sau m t tu n l ngh ngơi n a, k t qu cu c thi ư c công b . Tôi l y làm vui m ng vô h n, m t s vui m ng mà chúng tôi không ng ng ng i bi u l ra ngoài m t cách m ĩ, khi tôi ư c bi t tôi th khoa. K t qu này làm tôi sung sư ng vì hai lý do: Trư c h t nó ch ng minh r ng Minh Gia i c là v o sư gi i c áo hơn t t c các v khác, và k ó là c t Lai L t Ma s hài lòng v c hai th y trò chúng tôi. Vài ngày sau tôi ang làm vi c trong phòng c a sư ph tôi thì cánh c a thình lình m to và m t s gi m hôi nh nh i, b i b m y mình, h c t c bư c vào v a le lư i th d c v a nói: - B ch ngài l t ma y sĩ Lâm Bá, có thông i p c a Y l y trong áo ra và c m ưa cho tôi m t b c thư theo nghi l thư ng th c. K ó, y quay gót lui ra. c th m thâm. c trong m t khăn choàng b ng l a

Tôi t cái thơ xu ng bàn, nhưng chưa m ra v i. Thơ y g i cho tôi, nhưng nó có th nói gì trong ó? Ch th b o tôi ph i h c thêm các môn h c thu t khác n a? Ho c làm vi c nhi u hơn n a chăng? Sư ph tôi m m cư i v s băn khoăn do d c a tôi; tôi bèn c m ưa g n gói cho ngư i, luôn c thơ và cái khăn choàng. Sư ph m bì thư ra có hai m nh gi y x p. Ngư i xem và nói: - Hay l m, con hãy an tâm. Chúng ta ph i i m t chút. Ta cũng ư c m i cùng m t th . n i n Potala ngay bây gi , không tr

Sư ph gõ m t ti ng còng; m t ngư i nô b c xu t hi n. Sư ph bèn ra l nh cho y l p t th ng yên hai con ng a b ch sau khi ã thay áo và ch n hai cái khăn choàng p nh t, chúng tôi n thông báo cho v sư trư ng bi t r ng ng Th m Thâm cho g i chúng tôi n i n Potala. Ngư i h i: 93

Quý v i n i n ngay bây gi ? L th t, m i ngày hôm qua ây, ng Khôn Lư ng hãy còn vư n Ng c Uy n. Nhưng n u quý v có thơ m i, thì... ch c h n ây là m t vi c r t long tr ng. Nh ng sư sãi gi ng a i chúng tôi ngoài sân v i hai con ng a tr ng. Chúng tôi lên yên và cho ng a i xu ng v i chân i. Trong ch c lát chúng tôi ã n i n Potala. Th t ra t ch tu vi n c a chúng tôi n i n không xa, l ra tôi không c n ph i ch u nh c ng i v ng trên yên ng a v i m t quãng ư ng ng n như th ! Nhưng có i u ti n l i duy nh t là chúng tôi có th cư i ng a i lên cái c u thang l n nó ưa chúng tôi n t n nơi, g n t i nóc i n Potala. Khi chúng tôi v a t chân xu ng t, nh ng ngư i gia nô ã i chúng tôi t trư c, bèn bư c n l y cương ng a d t i và chúng tôi ư c ưa th ng vào tư th t c a ng th m thâm. Tôi bư c vào m t mình, quỳ xu ng t cái khăn choàng dư i chân Ngài r i cu i u nh l Ngài như thư ng l . Ngài nói: - Con hãy an t a, h i Lâm Bá. Ta r t hài lòng v con và Minh Gia i c, nh sư ph con m t ph n nào mà con m i ư c thành công trong kỳ thi v a qua. Chính ta ã ích thân xem các bài v c a con. Nghe Ngài nói, tôi c m th y m t cơn rùng mình ch y d c theo t y xương s ng. Tinh th n hài hư c c a tôi có ôi khi t sai ch ; ó là m t trong nh ng i m y u kém c a tôi, theo như l i ngư i ta thư ng nói. S hài hư c y ã bi u l trong kỳ thi v a qua vì trong khi gi i áp các u , tôi ã có vi t nhi u câu hơi có v xúc ph m! c t Lai L t Ma ch c h n ã c ư c tư tư ng c a tôi vì Ngài b t cư i và nói: - Ph i ó, tinh th n hài hư c c a con ã bi u l không úng lúc, nhưng... Ngài ng ng l i trong m t cơn yên l ng kéo dài, trong khi ó tôi ch lành. - Nhưng t t c nh ng câu gi i áp c a con u làm cho ta thích thú. im ts ch ng

tôi ti p chuy n su t hai gi ng h v i c t Lai LaÏt Ma; k ó ngài cho g i sư ph tôi d n dò ch thi v cách s p t vi c h c c a tôi. Tôi ph i ch u m t cu c th thách v s Ch t Gi vi ng nhi u tu vi n khác và th c t p v môn cơ th h c v i b n Âm Công ch xác ngư i. Nh ng ngư i này thu c v m t giai c p h ti n, và công vi c c a h có ph n c bi t nn i c t Lai L t Ma c cách cho phép tôi làm vi c chung v i h mà v n gi y nguyên ch c v L t ma c a tôi. Ngài ra l nh cho nh ng Âm Công "Hãy dành cho v l t ma Lâm Bá m i s giúp và tr l c c n thi t; ti t l cho v l t ma nh ng bí m t trong các cơ th cho ngư i có th bi t ư c nh ng nguyên nhân v t ch t c a nh ng trư ng h p ch t chóc; và dành cho ngư i b t c m t t thi nào mà ngư i c n dùng n h c h i, khám nghi m." Trư c khi nói n cách gi i quy t vi c chôn c t t thi x Tây T ng, thi t tư ng cũng c n nói qua vài chi ti t ph thu c v quan ni m c a ngư i Tây T ng i v i s ch t. Thái c a h v s ch t hoàn toàn khác h n v i thái c a ngư i Tây phương. H quan ni m r ng th xác con ngư i ch là m t "l p v " cái v v t ch t bên ngoài bao b c cái linh h n b t di t. M t t thi còn kém giá tr hơn m t mi ng v rách. Trong trư ng h p ch t t nhiên nghĩa là không ph i lo tai n n b t c kỳ t , thì ây là di n bi n c a s 94

ch t, theo quan ni m c a ngư i Tây T ng: Cái th xác m t m i, già cõi, ã tr nên b t ti n cho linh h n n m c không còn ư c giúp cho linh h n ti n hóa n a. ó là lúc c n ph i lo i b cái l p v bên ngoài và xu t ra kh i th xác v t ch t. Cái hình dáng c a linh h n lúc ó gi ng y như hình thù c a th xác, và nh ng ngư i có Th n Nhãn có th nhìn th y ư c. n lúc ch t, thì s i dây b c n i li n linh h n v i th xác tr nên m ng teo d n và c o n: Linh h n ã gi i thoát và thăng lên cõi khác. ó t c là s ch t, nhưng cũng là s sinh ra trong m t cu c i m i vì s i dây b c y cũng gi ng như cái cu ng nhau b c t i cho a hài nhi sơ sinh có th b t u m t cu c s ng cá nhân ri ng bi t. Cũng chính vào lúc ó, cái Ánh Sáng Sinh L c thoát ra t trên nh u. Ánh sáng y cũng có th nhìn th y ư c b i nh ng ngư i có nhãn quang siêu ng. Ngư i Tây T ng tin r ng ph i sau m t th i gian ba ngày, cái th xác m i th t s ch t h n, nghĩa là m i ho t ng c a cơ th m i hoàn toàn ch m d t, và linh h n m i hoàn toàn rút lui ra kh i cái l p v xác th t v t ch t. L t Ma Giáo lamaisme c a x Tây T ng cho r ng con ngư i có ba th căn b n: Xác th c u t o b ng xương th t, nh ó linh h n có th nương theo h c h i nh ng bài h c ng cay, au kh c a cu c i; d c th ư c c u t o b ng nh ng thèm khát, ham mu n, tình c m, nói chung là nh ng d c v ng c a con ngư i; và linh th , t c là th tâm linh, hay (linh h n b t di t). Ngư i ch t ph i tr i qua ba giai o n: Cái xác th s ph i tiêu di t; d c th cũng s tan rã và linh th hay linh h n i theo con ư ng ưa n cõi tinh th n. M t hôm v L t Ma ph trách v nghi l c u siêu cho ngư i ch t, cho m i tôi và nói: - Nay ã n lúc sư huynh c n h c h i nh ng phương pháp th c t v s linh h n. Xin m i sư huynh i theo tôi. gi i thoát c a

Sau khi ã i qua nh ng hành lang dài và i xu ng nh ng c u thang trơn tr t, chúng tôi n ch cư xá c a các v y sĩ. T i ây, trong m t phòng b nh, m t v sư già ang n m h p h i. M t cơn b nh ã làm cho ông ta y u i nhi u, sinh l c c a ông ta ã g n c n và tôi nh n th y màu s c trên hào quang c a ông ta ã phai m . D u sao, ông ta cũng ph i gư ng s ng cho n khi không còn chút sinh l c nào. V l t ma i cúng v i tôi nh nhàng n m l y hai bàn tay ông ta và nói: - Sư ông ã g n ư c gi i thoát kh i nh ng dày vò c a th xác. Sư hãy chú ý nghe nh ng l i tôi nói ây, cho nh bư c siêu thăng. Chân sư ông ã l nh. Cu c i sư ông ã ti n g n n ch k t thúc c u cho linh h n sư ông ư c bình an, vì sư ông không có gì ph i s s t. Sinh l c ã rút ra kh i hai chân sư ông, và ôi m t sư ông ã m . Thân hình sư ông ã l nh, s s ng ã rút lui d n và s p t t h n. Sư ông h i, c u cho linh h n sư ông ư c bình an, vì s gi i thoát ra kh i cu c i th t c bư c qua cõi tinh th n v n không có gì áng s . Nh ng bóng t i c a cõi u minh vô t n ã l n v n trư c m t sư ông và hơi th c a sư ã t t ngh n trong cu ng h ng. Nay ã n lúc mà linh h n sư s ư c t do th hư ng nh ng phúc l c c a cõi gi i bên kia. C u cho sư ư c bình an. Th i gi gi i thoát c a sư ã n... V L t Ma v a nói luôn mi ng không ng t, v a l y bàn tay vu t nh sau gáy c a ngư i h p h i, t hai vai lên n nh u, theo m t phương pháp ã tr c nghi m ưa linh h n ra kh i xác m t cách êm ái nh nhàng, không au n. T t c nh ng c m b y trên ư ng i qua cõi âm ư c nói cho ông lão bi t trư c, cùng là làm cách nào tránh 95

nh ng c m b y ó. L trình ã ư c v ch s n m t cách chính xác, do các v l t ma có th n thông ã t ng bư c qua bên kia c a t , và nay các v y dùng th n giao cách c m ti p t c nói chuy n t cõi bên kia v i ngư i tr n gian chúng ta. V L t Ma nói ti p: - Sư ông không còn nhìn th y gì n a, và hơi th c a sư ã ngưng. Toàn thân sư ông ã l nh và nh ng ti ng ng n ào c a th gian không còn v ng t i tai sư ông n a. Sư ông hãy ư c bình an, vì th n ch t nay ã n rư c sư ông. Sư ông hãy noi theo con ư ng mà chúng tôi ã v ch s n, và sư ông s tìm th y yên tĩnh phúc l c u ư ng bên kia. V l t ma v n ti p t c vu t nh cái gáy và hai vai ngư i ch t. V ng hào quang c a ông lão tr nên m d n và sau cùng thì bi n m t d ng. Khi ó, theo m t nghi l c truy n t muôn i, v l t ma th t ra m t ti ng kêu ng n và to cho linh h n còn ang bám víu l y th xác có th ư c gi i thoát hoàn toàn. phía trên cái xác thân b t ng, ngu n sinh l c t p trung l i thành m t kh i gi ng như m t ám mây khói v n vũ v i muôn nghìn vòng xoáy, trư c khi tư ng hình gi ng như cái th xác mà nó còn dính li n b ng s i dây b c tr nên m ng teo l n l n; sau cùng, cũng như m t tr sơ sinh bư c vào i khi cái cu ng nhau rún b c t t, ông lão bư c vào cu c s ng cõi gi i bên kia. S i dây b c vào lúc cu i cùng tr nên m ng như m t s tơ ã t h n và cái th vô hình t t bi n m t d ng ví như m t ám mây lư t trên không gian hay m t ám khói hương t n mát trong n th . V l t ma ti p t c ch th cho vong h n ông lão b ng th n giao cách c m và dìu d t linh h n ông trong giai o n u c a cu c phiêu lưu qua bên kia c a T . - Sư ông ã ch t r i. ây không còn gì cho ông n a c . Nh ng s i dây trói bu c c a xác th t ã b c t t. Sư ông hi n ang bên cõi Trung Gi i. Sư hãy ti p t c i theo con ư ng c a sư, còn chúng tôi s l i dương tr n. Sư hãy noi theo con ư ng ã v ch. Hãy t giã cõi i th gian m ng o này và bư c vào cõi gi i Tinh Th n. Sư ông ã ch t. Hãy ti p t c ti n bư c trên con ư ng ã v ch. Nh ng lu ng khói hương tr m b c lên thành nh ng vòng tròn; mùi hương thơm bát ngát em l i s yên tĩnh cho b u không khí r i lo n. T ng xa v ng l i ti ng tr ng khi m khi t . T trên nóc tu vi n r t cao, m t ti ng kèn tr m hùng phát ra m t âm thanh vang l ng d i kh p b n phương. Do các hành lang vang d i n tay chúng tôi t t c nh ng ti ng ng n ào c a cu c s ng h ng ngày, chen l n v i ti ng gi y ng c a các sư sãi và ti ng kêu c a nh ng con yak. Nhưng gian phòng nh c a chúng tôi lúc y m chìm trong im l ng. M t cách yên l ng c a nhà m . Trong cái b i c nh im l ng ó, nh ng ch th b ng th n giao cách c m c a v l t ma là nh ng ti ng th n th c ph t qua cái yên t nh c a gian phòng, cũng như ng n gió nh thoáng qua m t h yên l ng. S ch t; l i có thêm m t ông lão v a bư c vào cái chu kỳ b t t n c a vòng luân h i sinh t , có l sau khi ã thu th p nh ng bài h c kinh nghi m c a m t ki p ngư i, nhưng còn ph i ti p t c con ư ng ti n hóa c a mình v i nh ng công phu c g ng trư ng kỳ b t t n cho n khi t t i qu v Ph t. Sáng ngày th tư, m t Âm Công n l y xác. Ngư i này thu c v thành ph n c a giai c p Âm Công, h s ng trong m t khu bi t l p ngã tư ư ng Lingkhor và Dechhen Dzong khi y n nơi, các v l t ma ngưng vi c dìu d t linh h n ngư i ch t và y có th lãnh l y t thi. Y b c t thi trong m t cái bao v i tr ng, nh nhàng khiên cái b c trên hai vai r i bư c ra. M t con yak ã i s n ngoài. Không chút do d , y c t cái b c trên lưng con yak r i c hai u i n khu nghĩa a, t i ây nh ng Âm Công khác ã ch c 96

s n và ch y n. "Nghĩa b c chung quanh, trên ó t n m trên ó cái xác c l ào b n g c. M t phi nó.

a" này ch là m t kho nh t tr ng có s n m t phi n á r ng và b ng ph a m t ngư i kh ng l . Nh ng cây c c n á khác có c nh ng hang l sâu

gi a nh ng núi i bao ng, khá l n có th ư c c m trong b n cái n n a ph n b dày c a

Khi cái t thi ư c t trên phi n á u tiên, ngư i ta tháo b cái c c v i, c t hai bàn chân v i hai bàn tay vào b n cái c c, và viên Âm Công trư ng m i m cái t thi b ng m t con dao l n. Y c t nh ng ư ng dài trên t thi có th l t da t ng mi ng cho d . K ó, y ch t t tay chân và c t thành t ng m nh. Sau cùng, cái u ư c ch t lìa kh i xác và ch ra làm ôi. Khi v a nhìn th y ngư i Âm Công khiên cái t thi n nơi, nh ng con kên kên bèn h cánh bay th p xu ng và u tren nh ng t ng á l n, t i ó chúng ch i m t cách kiên nh n như nh ng khán gi c a m t sân kh u l thiên. Chúng cũng có tôn ti tr t t àng hoàng và áp d ng m t k lu t r t nghiêm ng t gi a b n chúng v i nhau. N u m t con nào "ph m thư ng" mu n bư c n g n t thi trư c nh ng con "chúa ng" thì l p t c li n x y ra m t cu c xô xát d d i. Trong khi các con kên kên ki m ch u, thì ngư i Âm Công trư ng ã phanh cái xác ch t. Y th c hai bàn tay vào trong l ng ng c t thi, móc l y qu tim và ưa ra cho con kên kên chúa, con này li n nh y xu ng t m t cách n ng n và ng nh ti n ng n nh n lãnh l y ph n ưu tiên c a nó. K ó con th nhì xu t hi n nh n l y lá gan r i lui vào m t góc t n á ăn riêng m t mình. Hai trái th n và ru t cũng ư c chia ra cho nh ng con kên kên vào b c " àn anh". Nh ng mi ng th t ư c c t ra thành t ng m nh và phân phát cho c àn. Th nh tho ng, có m t con ã ăn xong ph n th c ăn c a mình, l i ng nh bư c t i ki m thêm m t mi ng óc ho c m t con m t, trong khi m t con khác v a áp xu ng v a v cánh ki m thêm m t mi ng th t n a. Trong kho nh kh c, t t c các b ph n và da th t u trôi vào b ng kên kên, ch còn l i có nh ng xương x u rãi rác trên phi n á. Ngư i Âm Công, sau khi ã ch t nh ng khúc xương thành t ng m nh nh li n em nhét các m nh v n y vào nh ng l tr ng trên t m phi n á th nhì, và dùng búa l n nghi ;n nát thành m t th b t nhuy n mà loài kên kên r t thích ăn! Nh ng Âm Công này u là nh ng tay chuyên môn thi n ngh v khoa ch t xác ngư i. H r t h nh di n v ngh nghi p c a h và chính là th a mãn cá tính mà h xem xét t t c các b ph n trong t thi xác nh nguyên nhân c a s ch t. Nh có nhi u năm kinh nghi m nên h có th khám nghi m r t mau chóng. L dĩ nhiên không có gì b t bu c h ph i chú tr ng n nh ng v n này, nhưng truy n th ng c a ngh nghi p mu n h tìm ra cái nguyên nhân ã làm cho "linh h n m t ngư i ph i r i kh i th xác". N u m t ngư i ch t vì thu c c ho c vì lý do b ám sát hay do tai n n, thì s ki n y ư c phát hi n mau chóng. S khôn ngoan khéo léo c a h ã giúp ích cho tôi r t nhi u trong khi tôi h c h i v i h . Không bao lâu, tôi ã tr nên r t thành th o v ngh thu t m x t thi. Ngư i Âm Công trư ng ng g n bên tôi và ch d n cho tôi nh ng i m lý thú: - Thưa i t L t Ma, ngư i này ch t vì b nh ng tim. i c hãy nhìn xem, chúng ta s c t cái m ch máu này... ây r i... i c có th y chăng c c huy t t ã ch n s lưu thông trong huy t qu n? 97

Ho c trong m t trư ng h p khác: - Có m t cái gì b t thư ng ngoài ngư i àn bà này, thưa i c L t Ma. Ch c h n là m t h ch tuy n ã ho t ng sai l t. Chúng ta hãy th l y ra xem thì bi t. K ó, sau l t lúc c t ra m t kh i th t khá l n, y nói: ây là cái h ch tuy n, ta hãy c t ra xem. À, ph n trung tâm c a nó r t c ng.

Và s vi c c ti p di n như th . Nh ng Âm Công này l y làm hãnh di n mà ch cho tôi xem t t c m i s gì mà h có th , vì h bi t r ng tôi h c h i v i h theo l nh d y c a ng th m thâm. N u trong khi tôi v ng m t, có m t t thi c bi t lý thú v a ư c em n, thì h dành riêng cho tôi. Như v y tôi có th khám nghi m hàng trăm xác ch t, i u này ã giúp cho tôi tr nên m t nhà gi i ph u ưu tú v sau này! S hu n luy n này còn vô cùng h u hi u hơn là s h c c a nh ng sinh viên y khoa, h ph i chia các t thi v i nhau trong nh ng phòng m x c a các b nh vi n. Tôi tin ch c r ng v môn cơ th h c, tôi ã h c h i v i các Âm Công nhi u hơn là trong trư ng y khoa có trang b y y c t i tân mà tôi ã theo h c trong nh ng năm v sau. Tây T ng, ngư i ta không th chôn xác ngư i ch t. t núi c n cõi và l p t ph trên quá m ng làm cho vi c ào huy t r t khó khăn. Vi c h a táng không th th c hi n ư c vì nh ng lý do kinh t : Cây g r t hi m và mu n thiêu m t xác ch t, ngư i ta ph i nh p c ng c i t bên n r i chuyên ch sang Tây T ng trên lưng nh ng con yak xuyên qua các ư ng núi g p gh nh xa xôi. Vì ó, giá thành s tr nên t kinh kh ng. Ngư i ta cũng không th v t xác ch t xu ng sông, vì xác ch t s làm nhi m c nư c sông c n thi t cho ngư i s ng. Ch còn l i phương pháp ã di n t trên, t c là c ng hi n xác ch t cho loài di u hâu và kên kên ăn th t. Vi c " i u táng" này ch khác bi t s chôn c t bên tây phương trên hai i m: Trư c h t ngư i tây phương chôn xác ngư i ch t c a h b ng cách cho loài sâu b óng cái vai trò c a loài kên kên bên x chúng tôi. i m khác bi t th hai là khi ngư i Tây phương chôn xác, h cũng chôn luôn c m i kh năng truy ra nguy nhân c a s ch t, thành th không ai có th bi t ch c r ng cái nguyên nhân ghi trên t gi y khai t có úng s th t hay không? Trái l i, nh ng AÂm Công bên Tây T ng luôn luôn xác nh cái nguyên nhân th t s c a s ch t, và i u này không bao gi l t ra kh i t m m t c a h ! Nh ng cách chôn c t này u là th t c thông thư ng c a t t c m i ngư i dân tây t ng tr ra trư ng h p c a nh ng v L t Ma trư ng, là nh ng ng Hóa Thân. Thi hài các v này ư c ư p ch t hương li u và t trong nh ng cái hòm b ng th y tinh trưng bày trong các n th ho c ư p hương li u xong r i em ph ch vàng. Công tác sau này r t lý thú và tôi ã tham d nhi u l n như v y. Vài ngư i M ã c nh ng b n th o c a tôi v v n này không tin r ng u y có th th c hi n ư c. H nói r ng: - Chính ngư i M chúng tôi cũng không làm u c vi c y, m c dù chúng tôi có nh ng k thu t tân ti n hơn. S th t là ngư i Tây T ng chúng tôi không h bi t k thu t s n xu t i quy mô, và chúng tôi ch là nh ng ngư i th khéo. Chúng tôi không có kh năng ch t o nh ng 98

ng h tay v i giá m t ô la m t chi c. Nhưng chúng tôi có th s ư p xác ch t. M t bu i chi u v Sư Trư ng g i tôi lên và nói: - M t v hóa thân s p s a b xác. Ngư i h ư t xác như th nào.

d ng ch t vàng

t i tu vi n Sera. Ta mu n con

n xem cách

Như v y, m t l n n a tôi l i ph i ch u ng m t cu c hành trình khó nh c trên lưng ng a n t n Sera. Khi tôi n tu vi n, ngư i ta ưa tôi n t n phòng c a v sư trư ng ã già. Nh ng màu s c trên hào quang c a ông ta ã s p t t; m t gi sau ông ta t gi cõi th gi i v t ch t bư c qua cõi tinh th n. Là m t v sư trư ng và là m t nhà khoa h c, ông ta không c n có s giúp vư t qua cõi trung gi i, cũng không c n ch i ba ngày như thư ng l . Thi hài ông ta ng i theo tư th ki t dà trong m t êm, trong khi các v t Ma m nhi m vi c canh ch ng. Qua ngày hôm sau, vào lúc t ng sáng, m t cu c di n hành quan tr ng i qua thánh th t c a tu vi n, n t n thánh i n và qua nh ng con ư ng bí m t xuyên qua m t cánh c a ít khi dùng n. Trư c m t tôi, hai v L t Ma khiên cái t thi t trên m t cái cáng. T thi v n ng i tư th liên hoa. Sau lưng tôi, các sư sãi hát thánh ca v i m t gi ng tr m hùng; xen l n v i âm thanh trong v t c a m t cái chuông b t. Chúng tôi eo nh ng m nh v i y m tâm vàng bên ngoài nh ng áo tràng màu . Thân mình chúng tôi phát ra nh ng cái bóng en lung lay và nh y múa trên tư ng, nh ng bóng en này ư c phóng i quá c và l ch méo do b i nh ng ánh èn bơ và ánh u c l p lè. Chuy n i xu ng ư ng h m kéo dài r t lâu. Sau cùng, cách ch ng hai ch c thư c b sâu dư i m t t, chúng tôi n trư c m t cánh c a b ng á ã khóa ch t. Sau khi ã m khoá, chúng tôi bư c vào m t văn phòng l nh như băng. Các sư sãi t cái t thi xu ng t m t cách vô cùng c n th n và rút lui, ch còn l i m t mình tôi v i ba v L t Ma. Hàng trăm ng n èn bơ ư c th p lên t ra m t ánh sáng vàng c và x u. T thi ư c c i qu n áo ra và t m r a s ch s . Do th t khi u t nhiên trong thân th ngư i ch t, ngư i ta móc ra nh ng b ph n, cùng ngũ t ng l c ph r i em ng trong nh ng cái v t và óng ch t. K ó, phía bên trong thân mì;nh ư c r a ráy c n th n cho khô ráo và ch a y m t th nh a c bi t. Th nh a này s ông c l i, nh ó t thi m i gi ư c cái v t nhiên như h i còn s ng. Khi ch t nh a vày tr nên khô và c ng l i, thì ngư i ta m i nh i phía trong v i tơ l a và luôn luôn canh ch ng gi cho kh i m t cái hình dáng t nhiên. cho ch t tơ nh i c ng, và phía trong cho c l i, ngư i ta l i thêm ch t nh a. K ó, m t ngoài xác ch t ư c ph t m t l p nh a cũng gi ng y như th và cho khô. Xong r i, trư c khi dán t thi thành nh ng băng l a r t t nhuy n, ngư i ta ph t lên m t ngoài m t l p nư c c bi t sau này có th g các băng l a ra m t cách d dàng. Khi xét th y t thi ã nh i c ng ngư i ta thêm ch t nh a nhung l n này là m t lo i khác, và t thi ã s n sàng bư c qua giai o n th hai c a công tác ư p xác. Trong m t ngày và m t êm, t thi ư c yên t i ch cho nó ư c hoàn toàn khô ráo. Khi ngư i ta tr l i gian phòng, thì nó ã tr nên c ng r n. Khi ó t thi m i ư c ch i m t cách tr nh tr ng xu ng phòng ư p xác. Phòng ư p xác này r t nh phía dư i phòng th nh t, th t ra là m t cái h a lò ư c xây c t theo m t cách riêng cho nh ng ng n l a và nhi t có th luân chuy n chung quanh các vách tư ng và như v y gi cho gian phòng ư c luôn luôn dư i m t nhi t cao. 99

M t t c a phòng ư p xác ư c p lên m t th b t t bi t làm thành m t l p b t r t dày. T thi ư c t ng i gi a. phía dư i, các sư sãi chu n b vi c t l a. Ngư i ta nh i vào lò m t t p ch t g m có mu i (m t th mu i c bi t ư c ch t o t i m t t nh Tây T ng), các lo i dư c th o và khoáng ch t. Khi gian phòng ã ư c nh i y th t p ch t nói trên t m t t lên n tr n, chúng tôi bư c ra ngoài hành lang, cánh c a ư c óng ch t và nêm phong b ng con d u tri n c a tu vi n. Các sư sãi ư c l nh t l a. Trong giây lát, ngư i ta nghe ti ng c i l a cháy tí tách và khi ng n l a ã lên cao có ti ng bơ sôi s c. Qu th t, các n i "Súp de" ư c un b ng phân con yak và bơ ph th i. Su t m t tu n l , l a cháy d d i trong lò và nh ng lu ng hơi nóng tràn vào trong nh ng khe vách tư ng tr ng ru t c a phòng ư p xác. Cu i ngày th b y, ngư i ta ngưng t thêm l a và ng n l a tàn l i l n l n. Nhi t xu ng th p làm cho b c tư ng á rên r . Khi hành lang ã nguôïi l i có th i qua, ngư i ta còn ph i i thêm ba ngày n a trư c khi nhi t trong phòng tr l i bình thư ng. Mư i m t ngày sau khi niêm phong, gian phòng l i ư c m khóa và gian phòng l i ư c m . Các sư sãi thay phiên nhau c o s ch ch t b t ã t c ng. H c o b ng tay ch không dùng khí c không làm s t m các xác ư p. Trong hai ngày li n, h ã g xong nh ng t ng mu i và t p ch t ã giòn tan. Sau cùng gian phòng ã tr ng trơn, ch còn l i cái t thi ng i l i chính gi a theo th liên hoa. Ngư i ta c n th n nh c cái xác lên và ch lên gian phòng th nh t, t i ây nó ư c quan sát d dàng hơn dư i ánh sáng c a các ng n èn bơ. Nh ng băng l a ư c tháo g ra t ng băng m t, cho n khi cái xác hoàn toàn trơ tr i. Vi c ư p xác ã thành công hoàn toàn. Tr ra cái màu s c tr nên s m hơn nhi u, t thi có cái hình dáng t nhiên như ngư i s ng, dư ng như nó có th s ng d y b t c lúc nào. M t l n n a nó ư c ph t thêm m t l p nh a và các sư sãi kim hoàng chuyên môn m i b t u hàng ng. Th t là m t k thu t x o i u vô cùng! Và có ai khéo léo như các sư sãi kim hoàng này, h có th p m t l p vàng lên m t l p vàng trên xác ch t! H làm vi c t t , ph t lên t thi m t l p vàng tinh l c nh t và m n màng tinh t nh t. B t c âu, vàng này cũng áng giá m t gia tài. i v i chúng tôi, nó ch có m t t m m c quan tr ng c a m t lo i kim khí thiêng liêng, m t tinh khí mà tính ch t b t hư ho i tư ng trưng cho cái nh m nh tâm linh c a con ngư i. Nh ng sư sãi kim hoàn làm vi c v i m t k thu t r t tinh vi, và săn sóc t ng chi ti t nh nh c. Khi hoàn thành công tác, h l i cho chúng tôi m t hình tư ng m vàng coi t nhiên như ngư i s ng, không thi u m t nét hay m t v t nhăn; i u này l i ch ng minh cái x o thu t tân kỳ c a h . Thân hình n ng tr u và v i cái s lư ng vàng p lên ư c ch n phòng các ng hóa thân và t lên ng i trên m t ngai vàng cũng như nh ng xác ư p ư c t t i ây t trư c. Trong s ó, có vài xác ư p ã có t lúc b t u l ch s th n tho i. Nh ng xác ư p này ư c ng i s p hàng ví như nh ng v th m phán nghiêm minh, quan sát xuyên qua nh ng k m t hé m , nh ng t i l i sa a c a th i hi n kim. Chúng tôi ch nói chuy n thì th m, và i nhón gót chân, dư ng như không mu n qu y r y nh ng ngư i ch t ang ng i ó. Tôi c m th y m t s c h p d n mãnh li t c a m t trong các pho tư ng vàng, nó gây cho tôi m t s ám nh l nh lùng. Tôi có c m giác như pho tư ng y v a nhìn tôi v a m m cư i dư ng như nó bi t rõ t t c . B ng nhiên có ngư i s nh vào vai tôi làm tôi gi t mình g n mu n té x u vì s hãi. Tôi quay u l i thì ra ó là... Sư ph 100

tôi. Ngư i nói: - ây là xác ư p c a con h i ki p trư c. Chúng ta v n bi t r ng con s t c a mình! Sư ph d t tôi nhìn cái xác

n m t v Hóa Thân ng i bên c nh cái xác ư p c a tôi và nói:

- Còn ây chính là... ta. Chúng tôi u xúc ng y như nhau, và t khóa ch t và niêm phong c n th n. t lùi bư c ra kh i phòng, cánh c a l i ư c

Sau ó, tôi thư ng có d p tr l i phòng Hóa thân nghiên c u nh ng xác ư p m vàng. ôi khi tôi n ng i thuy n nh suy tư m t mình bên c nh các v Hóa Thân. M i v u ư c có m t ti u sư ư c ghi chép c n th n, và tôi ã xem qua ti u s m t cách vô cùng thích thú. Chính t i văn phòng này mà tôi ư c xem ti u s ti n ki p c a sư ph tôi, L t Ma Minh Gia i c, do ó tôi bi t nh ng công trình, nh ng c h nh và tài năng c a ngư i trong ki p trư c, nh ng danh v ng và ch c v mà ngư i ã có, và ngư i ã qua d i trong trư ng h p nào. Cũng t i ây, tôi ã c ư c ti u s ti n ki p c a tôi, mà tôi nghiên c u m t cách say mê thích thú. Có t t c chính mươi tám xác ư p m vàng n m trong gian phòng này, m t gian phòng bí m t ào sâu trong núi á t n dư i lòng t. Tôi ng trư c m t pho l ch s c a x Tây T ng. Ít nh t tôi tin như v y vì h i ó tôi chưa bi t r ng nh ng th i kỳ sơ khai nh t c a l ch s Tây T ng và sau này m i ư c ti t l cho tôi bi t.

14. M t Cu c

i m

o Huy n Môn

Sau khi tôi ã d ki n n a ch c cu c xác ư p trong các tu vi n khác nhau, ngày n v s trư ng tu vi n Chakpori cho m i tôi n và nói: - Này o h u Lâm Bá, theo l ch d y c a ng Th m Thâm, oh us ư c i m o vào hàng Sư Trư ng. Th theo ý mu n c a o h u, o h u s có th ti p t c mang danh hi u L t Ma thôi như Minh Gia i c v y. Tôi ch bi t truy n t cho oh ub c thông i p c a ng Khôn Lư ng. Như v y, v i tư cách m t v Hóa Thân ư c m i ngư i nhìn nh n, tôi ã m nhi m tr l i cái danh v cũ c a tôi h i ti n ki p, cách ây ch ng sáu th k v trư c. Bánh xe luân h i ã quay giáp tr n m t vòng. Ít lâu sau ó, m t v L t Ma cao niên n thăm tôi t i phòng riêng và cho tôi bi t r ng tôi ph i tr i qua m t cu c l "Ch t gi " v L t Ma y nói: - Con h i, khi không bao gi i xa. Cu c l con s i ngư mà con chưa bư c qua bên kia c a t và tr v dương th , thì con s bi t r ng v n không có s ch t. S h c v các cõi gi i vô hình ã ưa con này s còn ưa con i xa hơn n a; con s vư t qua cõi s ng và cõi ch t và c dòng th i gian truy nguyên n t n cái dĩ vãng vô cùng màu nhi m 101

c ax

s chúng ta.

S chu n b cho cu c l này th t lâu dài và gian lao. Trong ba tháng trư ng, tôi ph i tuân theo m t phép ăn u ng r t kh c kh . B t h nh thay, tôi l i còn ph i dùng thêm nh ng món c thu c mùi r t n ng n c ngoài ra nh ng b a ăn thư ng ngày. Ngư i ta khuyên tôi nên ch nghĩ n nh ng gì "Trong s ch và thánh thi n" mà thôi (làm như là ngư i ta có th nghĩ khác hơn trong m t tu vi n!) th m chí các món tsampa và trà cũng b h n ch . Nói tóm l i, tôi ph i tr i qua m t n p s ng kh c kh t i a, ch u m t k lu t nghiêm kh c và tr i qua nh ng gi công phu thi n nh lâu dài. Sau cùng, ba tháng ã trôi qua, các nhà chiêm tinh tuyên b r ng th i gian ã i m, và nh ng nh hư ng tinh tú u thu n l i. Trong hai mươi b n gi ng h , tôi nh n ói cho n khi tôi nh n th y b ng tôi th t tr ng r ng. Sau ó, ngư i ta ưa tôi xu ng nh ng n c thang bí m t dư i h m i n Potala. Chúng tôi i xu ng r t lâu; nh ng ngư i ng hành v i tôi u c m u c soi ư ng, còn tôi thì không. Chúng tôi i qua nh ng dãy hành lang mà tôi ã bi t trong cu c thám hi m trư c ây. Sau cùng, chúng tôi n ch u cu i m t ư ng h m có t ng á khép ch t. M t cánh c a bí m t b ng á l n xoay vòng trư c m t tôi và ưa chúng tôi n m t ư ng h m khác r t h p và t i tăm, nơi ó xông lên m t mùi m c meo l n l n v i mùi gia v và mùi hương tr m. i xa hơn vài thư c, chúng tôi b ngăn ch n b i m t cánh c a th p vàng r t dày và ch c; cánh c a này m ra t t v i nh ng ti ng khua rít vang v i ra t n ng xa. Nh ng ng n u c ư c d p t t và thay th b ng nh ng ng n èn bơ. Chúng tôi bư c vào m t ngôi n dư i h m, ư c c khoét trong núi á t nhi u th k trư c b i nh ng cu c a ch n do h a di m sơn gây ra. Ngày xưa nh ng dòng phún th ch t trong lòng t ã tr i qua nh ng dãy hành lang này trư c khi n mi ng núi l a. Tôi th m nghĩ: "Bây gi thì là nh ng ngư i y u hèn t i l i i ngang qua con ư ng này, và h t nghĩ r ng mình là th n thánh. Nhưng trong gi phút này, tôi c n ph i t p trung tư tư ng n cu c l , nhi u chúng tôi ã n ngôi n Minh Tri t Huy n Bí". Ba v Sư Trư ng d n ư ng cho tôi; kỳ dư nh ng ngư i i theo h t ng ã m t d ng trong bóng t i, gi ng như o nh c a m t gi c mơ. Ch còn m t mình tôi l i v i ba v hi n gi lão thành, thân hình già nua v i năm tàn tháng l n và bình tĩnh i ngày khu t núi ư c g i lên cõi tr i, ba ông lão này có l là ba v sư cao c nh t trong th gi i, s t tôi dư i m t cơn th thách cu i cùng trong cu c l i m o. M i v u c m nơi tay m t m t ng n èn bơ, và tay trái c m m t cây nhang to l n cháy nghi ngút. Ti t tr i r t l nh l o, m t cơn l nh l o r t l lùng, không h có trên m t t. Cơn im l ng r t thâm tr m, và nh ng ti ng ng r t hi m n t bên ngoài càng làm cho s im l ng y tr nên l lùng hơn n a. Nh ng ôi giày ng lót b ng n c a chúng tôi không th y m t ti ng ng nào; chúng tôi lư t i qua nh ng cái bóng. Tôi nghe ti ng su t so t êm d u t nh ng v t áo tràng b ng nhung màu vàng ngh c a các Sư Trư ng. Tôi l y làm vô cùng kinh ng c mà c m th y trên da th t m t lu ng i n ch y lăn tăn như ki n bò, và có hi n tư ng phóng i n toát ra t cái thân hình tôi. Hai bàn tay tôi chi u sáng dư ng như phóng hào quang. Tôi nh n th y các v Sư Trư ng cũng có hai bàn tay chi u sáng gi ng y như tôi. Khí tr i khô ráo và s c sát b i nh ng áo tràng c a chúng tôi ã gây nên m t s tích t c a tĩnh i n. M t trong các v Sư Trư ng bèn ưa cho tôi m t chi c ũa vàng và nói nh thì th m: - Con hãy c m chi c ũa vàng này nơi bàn tay trái và v a ch ng lên vách tư ng v a i. 102

Như v y, nh ng c m giác khó ch u s bi n m t. Tôi làm y theo l i. Sau m t phát phóng i n mãnh li t nó làm cho tôi gi t mình nh y nh m, m i vi c u êm p. Nh ng ng n èn bơ l n lư t ư c th p sáng b i nh ng bàn tay vô hình. Khi tôi nhìn rõ hơn dư i ng n èn bơ loe lét, tôi th y nh ng pho tư ng kh ng l m vàng, trong ó có vài pho tư ng chôn ng p n n a thân mình dư i m t ng ng c quý và châu báu. M t tư ng ph t xu t hi n t trong bóng t i; tư ng y to l n n n i ánh sáng không vư t lên kh i dây lưng. Nh ng hình tư ng khác cũng n hi n ch p ch n trong bóng t i; ó là các v th n, bi u tư ng c a nh ng d c v ng và th thách mà con ngư i ph i vư t qua trư c khi th c hi n Chân Ngã. Chúng tôi n g n m t vách tư ng, trên ó có v hình m t Bánh Xe Luân H i Sinh T ư ng kính dài năm thư c; dư i ánh sáng l p lòe nó dư ng như xoay tít n n i làm tôi c m th y chóng m t. Chúng tôi v n ti n bư c; tôi có c m giác là s p b ngăn ch n b i m t vách á. Nhưng v Sư Trư ng i trư c tôi ã bi n m t d ng sau khi i l t qua m t cánh c a bí m t n d u r t khéo léo không th nào ai bi t ư c. Cánh c a này ưa vào m t ư ng h m i xu ng d c, ư ng này r t h p và quanh co, t i ây ánh sáng m p m c a nh ng ng n èn bơ làm cho bóng t i càng thêm âm u huy n bí. Chúng tôi i v i nh ng bư c i ng p ng ng do d , th nh tho ng l i x y chân và tr t ngã. B u không khí th t n ng n khó th dư ng như toàn kh i a C u è n ng lên vai chúng tôi. Tôi có c m giác như i l t vào t n trong ru t c a trái t. Sau cùng, sau m t khúc quanh, m t ng á m r ng trư c m t chúng tôi, m t ng á chi u sáng ng i nh ng ánh vàng; có nh ng m ch vàng xen k v i nh ng l p á t ng trên vách. Trên vòm á cao vút trên nh u chúng tôi, nh ng m ch vàng này ph n nh ánh sáng l p lòe c a nh ng ng n èn bơ, chi u lóng lánh như ánh sao chi u trên n n tr i trong m t êm không trăng. chính gi a ng á, có m t ngôi nhà màu en và sáng ng i, dư ng như làm b ng g mun. Trên tư ng có nh ng hình bi u tư ng và sơ l lùng gi ng như nh ng hình v mà tôi ã th y trên nh ng vách á dư i h m khi tôi thám hi m cái h nư c dư i lòng t trư c ây. Chúng tôi bư c vào nhà do m t c a l n và cao. Bên trong tôi th y ba c quan tài l n b ng á en có ch m hình và kh c nh ng dòng ch l kỳ. Ba c quan tài u không có y n p. Nhìn vào bên trong tôi bèn mu n t hơi th và thình lình tôi c m th y r t y u. V Tiên Ch , cao niên nh t trong ba v Sư Trư ng m i nói v i tôi: - Con h i, con hãy nhìn xem. Các v này ã t ng s ng như nh ng ng Th n minh x ta và m t th i kỳ mà x này còn là m t ng b ng, chưa có núi non gì c . Các v y ã t ng dong dũi trên t li n, trong khi nh ng vùng bi n c còn p sóng ngoài khơi c a x Tây T ng, và khi nh ng b u tinh tú khác còn chi u sáng trên n n tr i c a chúng ta. Con hãy nhìn xem cho k , vì ch có nh ng b c o (inities: Nh ng v chân tu ã ư c i m o trong gi i huy n môn) m i ư c th y mà thôi. Tôi làm y theo l i: Tôi v a thích thú v a khinh ng c. Ba th xác to l n, toàn thân u m vàng n m dài trong ba c quan tài trư c m t tôi. Hai ngư i nam và m t ngư i n . M i nét trên thân hình c a h u ư c gi nguyên v n dư i l p vàng bên ngoài. Nhưng h là nh ng ngư i kh ng l ! Ngư i n o trên ba thư c tây và ngư i l n nh t trong hai ngư i nam o không dư i năm thư c. øu c a h r t l n, hơi nh n trên nh u, quai 103

hàm h p, mi ng hơi nh và c p môi m ng. S ng mũi dài và thâm, ôi m t ngay th ng và th t vô sâu. Gương m t h tươi như h i còn s ng, h có v như n m ng . Chúng tôi i nhón gót vì s làm cho h th c gi c. Tôi nhìn xem cái n p c a m t c quan tài: Trên ó có kh c m t b n thiên tư ng v i nh ng tinh tú r t l lùng. Nh có h c v khoa chiêm tinh, tôi ã t ng quen thu c v i v triù các b u tinh tú, như b n thiên tư ng này là hoàn toàn khác h n. V tiên ch quay l i phía chúng tôi và nói: - Con s tr nên m t b c o . Con s nhìn th y dĩ vãng và con cũng s bi t c tương lai. Cu c th thách s r t cam go gian kh . Nhi u ngư i không còn s ng sót sau cơn th thách và nhi u ngư i ã th t b i nhưng không ai r i kh i ch n này m t cách an toàn, tr phi ã vư t qua cơn th thách. Con ã chu n b s n sàng chưa và con có b ng lòng ch u t dư i cu c th thách y không? Tôi áp r ng tôi s n sàng và ba v Sư Trư ng li n ưa tôi n m t phi n á t gi a hai c quan tài. Theo ch th c a hai v Sư Trư ng, tôi ng i lên phi n á trong tư th liên hoa hai chân x p b ng, lòng bàn tay l t ng a. M t cây nhang to l n cháy nghi ngút ư c c m lên m i quan tài hai bên và trên phi n á ch tôi ng i. Các v Sư Trư ng l n lư t rút lui và bi n m t d ng, m i v c m m t ng n èn bơ soi ư ng. H óng cánh c a l n: Ch còn l i m t mình tôi v i nh ng cái xác ư p c a nh ng v ti n b i c a m t th h ã qua. Th i gian trôi i, tôi nh tâm ng i thi n. Ng n èn c a tôi em theo ã c n bơ và v t t t. Trong m t lúc, tôi nhìn th y cái b c èn còn ngúm óm l a tàn, và ng i th y m t mùi b c cháy, r i k óm is u bi n m t và không còn gì n a. Tôi n m dài trên phi n á và b t u hô h p theo m t phép khí công c bi t mà tôi ã th hu n trong nhi u năm. B u không khí im l ng và bóng t i d y c chung quanh è n ng lên tôi. Qu th t ó là cái im l ng c a nhà m . Thình lình thân hình tôi c ng ơ và tr nên b t ng như m t xác ch t. Tay chân tôi ã tê li t và l nh d n. Tôi có c m giác như ang bư c vào cõi ch t, ch t trong cái ngôi m c này, m t b sâu trên m t trăm thư c dư i lòng t và ánh sáng m t tr i. M t cơn rung chuy n m nh di n ra bên trong thân th tôi làm cho toàn thân tôi rũ li t. M t ánh sáng màu xanh l t t t xu t hi n trong ngôi m như m t ánh ch p m i m c trên m t truông núi. Tôi c m th y tôi hơi c ng, thân tôi nh b ng bay lên r i rơi xu ng; trong m t lúc tôi tư ng r ng tôi ang ng i trên m t con di u g lư n trên không gian. S th t hi n ra trong trí tôi: Tôi ang bay ph t phơ trên cái th xác b ng xương th t c a tôi. Tuy không có gió, nhưng tôi b lôi cu n b i m t ám khói. phía trên u, tôi th y m t v ng ánh sáng gi ng như m t cái hoa màu vàng. T chính gi a thân mình tôi, t a ra m t s i dây màu vàng b c, chi u lóng lánh và tràn y nh a s ng. Tôi nhìn xem cái th xác vô tri b t ng c a tôi, nó ch là m t cái xác ch t như m i t thi khác, l n l n, tôi phân bi t nh ng i n d ng nh gi a cái xác c a tôi v i cái xác c a nh ng ngư i kh ng l n m g n bên ó là m t i u r t lý thú. Tôi nghĩ n nh ng s t hào l b ch c a nhân lo i ương th i: Làm sau nh ng ngư i ch nghĩa duy v t có th gi i thích s hi n di n c a nh ng cái xác ư p kh ng l này? Tôi ang còn suy nghĩ... thì thình lình tôi tr nên ý th c ư c m t cái gì nó làm o l n dòng tư tu ng c a tôi. 104

Dư ng như lúc y tôi không còn cô c m t mình. Nh ng m u chuy n d ng v t v ng n tai tôi, nh ng tư tư ng t o n không th t ra l i. Nh ng hình nh tân lo n xu t hi n ch p ch n xuyên qua t m nhãn quan siêu linh c a tôi. Tôi có c m giác r ng t xa xa ngân lên m t ti ng chuông l n v i m t gi ng tr m. Ti ng chuông y n g n r t mau cho n khi nó dư ng như n ra trong u tôi: Nh ng gi t ánh sáng muôn màu nh li ti và nh ng tia ch p v i nh ng màu s c l lùng chưa t ng th y hi n ra trư c m t tôi. Th vía c a tôi ph t phơ và ưa y như m t chi c lá r ng b cu n i trong giông bão. Tâm th c tôi b dày vò, c u xé m t cách au n ph phàng b i m t con tr t xoay tít v i muôn nghìn ám l a. Tôi c m th y b b rơi,cô ơn c chi c, như m t m nh bèo trôi d t gi a m t vũ tr b p bênh vô nh. M t ám sương mù en k t bao ph l y tôi và em n cho tôi m t ni m yên tĩnh l lùng, nó không ph i là c a tr n gian. Nh ng bóng t i dày t bao ph l y tôi ã d n d n tiêu tan. Tôi nghe ti ng g m thét c a bi n c và ti ng rít lên c a nh ng viên á s n b sóng nh i trên bãi cát. Tôi th m t b u không khí y hơi mu i và tôi ng i th y mùi rong bi n. C nh v t r t quen thu c iv i tôi: Tôi n m dài m t cách u o i trên bãi cát ư c s i nóng b i ánh sáng m t tr i, và ng m nhìn nh ng tàn cây th t n t. Nhưng có m t ph n trong ngư i tôi ã ph n i: Tôi chưa h nhìn th y bi n c bao gi , và không bi t có lo i cây th t n t! M t chàng trai dài nh ng gi ng nói và ti ng cư i vang v ng ra t m t lùm cây. Nh ng gi ng nói càng n g n và xu t hi n m t ám ngư i da s m như ng c và nô ùa vui v . Nh ng ngư i kh ng l ! T t c u cùng l a như nhau! Tôi nhìn l i thân mình: Tôi cũng v y, tôi cũng là m t ngư i kh ng l . Nh ng n tư ng ti p di n theo nhau trong trí tôi: Ngày xưa, hàng bao nhiêu nghìn muôn năm tr v trư c, qu a c u g n m t tr i hơn bây gi , nh ng s luân chuy n c a nó l i i theo m t hư ng ngư c chi u. Nh ng ngày l i ng n hơn và nóng hơn bây gi . Nh ng n n văn minh vĩ i ã ư c xây d ng nên và nhân lo i th i y thông thái hơn ngư i i nay. T ch n không gian bên ngoài b ng nhiên m t b u hành tinh di ng x t ra và ch m cào trái t, làm cho trái t b d i ngư c l i, b t ra kh i vĩ o c a nó, và xoay ngư c chi u nh ng cơn giông b o làm ch n ng bi n c và nư c bi n trào lên các l c a, nư c bi n tràn ng p kh p nơi, qu a a c u l i rung chuy n b i nh ng cơn ng t d d i. Nhi u vùng l c a b s p l và chìm xu ng nư c, nh ng vùng khác l i tr i lên m t bi n. X Tây T ng, ư c i lên trên b n ngàn thư c cao hơn m t bi n, không còn là m t x nhi t i có b bi n, m t nơi nghĩ mát có th i ti t ôn hòa, d ch u n a. Nh ng dãy núi cao vút, nh ng qu di m sơn phun l a và phun th ch bao vây chung quanh, ch t ch a như vách thành. Trên vùng thư ng du, t ai b n t n ra thành nh ng v c th m, t i ó loài c m thú và th o m c c a nh ng th i i ã qua v n ti p t c sinh trư ng. Nhưng có r t nhi u i u mà tôi không ti n nói ra, và m t ph n cu c l i m o c a tôi th t quá thiêng liêng và có tính cách quá riêng tư có th công b trong m t quy n sách dành cho i chúng. Sau m t th i gian, nh ng linh nh ã lu m d n và bi n m t. L n l n tôi ã m t c ý th c v cõi siêu linh và c ý th c v cõi phàm tr n. Sau ó, tôi có cái c m giác khó ch u là b l nh l o kinh kh ng vì n m dài quá lâu trên m t phi n á trong b u không khí l nh bu t c a ngôi m c . Nh ng tư tư ng l t bên ngoài n "Thăm dò" kh i óc c a tôi như nh ng ngón tay s mó. - A, y ã tr l i v i chúng ta. Chúng ta ã Nhi u phút trôi qua m t ánh sáng lu m t t 105 n k p gi . ti n n g n tôi. Nh ng ng n èn bơ và

ba v Sư Trư ng. - Con h i, con ã vư t qua cu c th thách con ã n m trên phi n á này su t ba ngày ba êm. Bây gi , con ã nhìn th y, con ã tr i qua s ch t và con ã s ng l i. Khi ng i d y, tay chân c ng ơ, tôi l o o vì y u s c và vì không c ng lâu. Khi tôi bư c ra kh i ngôi m c mà tôi không bao gi quên su t i tôi, tôi ã th b u không khí l nh như băng trong các u ng h m bí m t. Cơn ói khát làm cho tôi mu n x u va tôi b hoang mang xúc ng b i t t c nh ng gì tôi nhìn th y, b i t t c nh ng gì mà cái kinh nghi m v a qua ã cho tôi bi t. V n o vi n, tôi ăn u ng n th a lòng; êm ó khi tôi i ng , tôi hi u r ng nh ng l i tiên tri s ư c th c hi n và không bao lâu tôi ph i r i kh i x Tây T ng i n nh ng x xa l . Bây gi , khi tôi ã bi t nh ng x y r i, tôi có th nói r ng i v i tôi nh ng x y có v kỳ d hơn là tôi tư ng tư ng! Vài ngày sau ó, tôi cùng v i sư ph ang ng i trên b sông h nh phúc thì m t ngư i k mã phi nư c i ch y ngang. Khi y nhìn ra Minh Gia i c, y t ng t d ng ng a n n i vó ng a h t văng nh ng ám mây b i xoay tít trong cơn gió l c. Y xu ng ng a và nói: - Tôi có mang thông i p c a ng th m thâm g i cho v L t Ma Lâm Bá.

Y rút trong túi áo m t b c thơ bao b c trong m t khăn choàng theo nghi l truy n th ng, và sau khi chuy n giao b c thư cho tôi v i ba l n váy chào y bèn lui gót thót lên lưng ng a và phóng nư c l n i ngay. Lúc y tôi không còn e dè s s t gì n a; kinh nghi m v a r i c a tôi dư i h m i n Potala ã em cho tôi s t tin. Tôi bèn m bao thơ và c b c thông i p trư c khi chuy n giao cho Minh Gia i c, sư ph tôi. Tôi nói: - Sáng ngày mai, con ph i có m i sư ph cùng n. Sư ph tôi áp: - Lâm Bá, tuy th y không có thói quen thăm dò nhưng th y c m th y r ng không bao lâu con s thì... như th y ã nói v i con, không lâu n a th gi i. Chúng ta hãy vui v i ngày hôm nay va t n nh ng ý nh th m kín c a c Thái T , lên ư ng sang Trung Hoa. Còn th y, y s t giã cõi tr n quay v thư ng d ng th i gi ít oi còn l i. n vư n Ng c Uy n bái y t ng th m thâm. Ngài cũng

Qua ngày hôm sau, m t l n n a tôi theo con ư ng quen thu c n vư n Ng c Uy n; sau khi xu ng chân i tôi i trên ư ng Lingkhor và n trư c c ng vư n. Minh Gia i c cùng i v i tôi. Hai th y trò chúng tôi cùng có m t tư tư ng gi ng nhau: Có l chúng tôi ang cùng i chung m t l n cu i cùng vi ng thăm ng th m thâm. Nh ng c m nghĩ ó ch c h n ã hi n r trên nét m t c a tôi vì khi tôi ng i m t mình v i c t Lai L t Ma, ngài nói: - Gi phút chia ly, m i ngư i i m t ư ng bao gi cũng y s s u th m bi ai. ây, trong ngôi nhà mát này, ta ã suy g m nhi u gi i v v n t i h u n y, là nên 106

l i hay nên i khi x s ta b n n ngo i xâm? D u cho ta quy t nh như th nào cũng có ngư i ph i ch u kh s . Lâm Bá con h i, con ư ng c a con ã ư c v ch s n và t t c con ư ng u khó nh c gian nan. Gia ình, t qu c, b n bè... con ph i b h t t t c . Con s g p trên bư c ư ng i c a con như con ã bi t trư c, s hi u l m, s nghi nan, k cùng s ngư c ãi tra t n và t t c nh ng gì au kh ng cay. Cách x th c a nh ng ngư i ngo i qu c r t kỳ d và không th gi i thích. Như ta ã nói v i con, h ch tin nơi nh ng gì h có th làm, nh ng gì h có th phân ch t trong các phòng thí nghi m khoa h c. Còn cái khoa h c quan tr ng nh t là khoa h c v chân ngã, thì h không quan tâm. ó là con ư ng c a con, con ư ng mà con ã ch n trư c khi sinh ra ki p này. Ta ã quy t nh bi t phái con sang Trung Hoa năm ngày n a. Năm ngày! Ch còn năm ngày thôi trong khi tôi hy v ng s dài Trên ư ng v tu vi n Chakpori, sư ph và tôi không trao v n tu vi n ngư i m i nói. n năm tu n l .

i v i nhau m t l i nào. Khi

- Lâm Bá, con ph i v thăm cha m , th y s cho ngư i i báo tin cho cha m con hay trư c. Cha m tôi? Th y tôi ã i x v i tôi còn hơn c b c ph m u. Và không bao lâu ngư i s t gi cu c i: Ngư i s t tr n trư c khi tôi quay tr v Tây T ng trong vài năm sau. Di tích c a ngư i l i cho tôi là cái xác ư p m vàng t t i phòng các v hóa thân, cái th xác vô tri mà ngư i v t b như m t cái áo cũ ã tr nên vô d ng. Qua ngày th ba, tôi tr v nhà cũ c a tôi. Tôi i m t mình và i b như cái ngày mà tôi r i kh i nhà i vào tu vi n. Nhưng trong th i gian qua tôi ã tr nên m t v L t Ma và m t v Sư Trư ng. Cha m tôi i tôi nhà và ón ti p như m t v thư ng khách. T i hôm y tôi l i n văn phòng c a cha tôi ký tên vào quy n gia ph và ghi vào ó nh ng tư c v c a tôi. Sau ó, tôi l i i b tr v tu vi n, nó ã tr nên nhà c a tôi t b y lâu nay. Hai ngày cu i cùng cũng trôi qua r t mau. Trư c ngày lên ư ng tôi n bái y t c t Lai L t Ma m t l n cu i cùng. Tôi nó vài l i t gi và ngày ban ân hu cho tôi. Lòng tôi se th t khi tôi t bi t ngày. C ngày và tôi u bi t r ng tôi g p ngày tr l i khi ngày t tr n cõi gi i bên kia. Qua ngày hôm sau tôi lên ư ng vào lúc bình minh, bư c i ch m ch p và lòng không h ng kh i. L i m t l n n a tôi bư c chân trên con ư ng thiên lý không m t mái nhà riêng, hư ng v nh ng chân tr i xa l . Tôi ph i b t ul it tc . i n i m cao t t c a truông núi, tôi quay u nhìn l i r t lâu, và ó cũng là cái nhìn cu i cùng c a tôi xu ng thành ph thánh a Lhassa. M t con di u ơn chi c ang bay lư n trên i n Potala. H t

107

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful