Mẫu 2-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Ghi chú:
- Cảm tình đảng có thể sử dụng file này để viết
bản thảo, sau đó gởi cho Đảng viên hướng dẫn
xem và góp ý.
- Sau khi Đảng viên hướng dẫn góp ý xong thì
viết tay vào quyển lý lịch.

LÝ LỊCH
CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng:
Họ và tên khai sinh:
Quê quán:
Số LL:

Ảnh
3×4

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Họ và tên đang dùng:
Họ và tên khai sinh:
Các bí danh:
Sinh ngày
tháng
năm
Nơi sinh:
Quê quán:
Nơi ở hiện nay:
Dân tộc:
Tôn giáo:
Nghề nghiệp bản thân hiện nay:
Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông:
- Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm:
+ Chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Học vị:
Học hàm:
- Lý luận chính trị:
- Ngoại ngữ:
Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM:
Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có):
Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có):
Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):
2

Nam, Nữ

1.
2.
LỊCH SỬ BẢN THÂN
(Nói về quá trình trước khi học Đại học, học nghề, đi làm việc…)

3

NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng năm
đến tháng năm

Làm việc gì, ở đâu

4

Chức vụ

ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ

5

NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
Tên trường

Ngành học hoặc tên lớp học
Hình thức học

Từ tháng
năm đến
tháng năm

Văn bằng
chứng chỉ

ĐI NƯỚC NGOÀI
Từ tháng năm
đến tháng năm

Nội dung đi

6

Nước nào

KHEN THƯỞNG
Tháng năm

Lý do, hình thức

Cấp
quyết định

KỶ LUẬT
Tháng năm

Lý do, hình thức

7

Cấp
quyết định

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Bố đẻ:
, sinh năm
Quê quán:
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng…
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
2. Mẹ đẻ:
, sinh năm
Quê quán:
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng…
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
3. Anh ruột:
, sinh năm
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng… (Đoàn viên Đoàn…)
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
8

4. Chị ruột:
, sinh năm
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng… (Đoàn viên Đoàn…)
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
5. Em ruột:
, sinh năm
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng… (Đoàn viên Đoàn…)
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
...
6. Vợ (Chồng):
, sinh năm
Quê quán:
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng… (Đoàn viên Đoàn…)
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
7. Con:
, sinh năm
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
9

….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng… (Đoàn viên Đoàn…)
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà
nước.
+ Được tặng thưởng…
8. Con:
, sinh năm
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng… (Đoàn viên Đoàn…)
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…

9. Ông nội:
, sinh năm
Quê quán:
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng…
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
10. Bà nội:
, sinh năm
Quê quán:
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
10

Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng…
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
11. Ông ngoại:
, sinh năm
Quê quán:
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng…
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
12. Bà ngoại:
, sinh năm
Quê quán:
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng…
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
13. Bố vợ (chồng):
, sinh năm
Quê quán:
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng…
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
11

+ Được tặng thưởng…
14. Mẹ vợ (chồng):
, sinh năm
Quê quán:
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng…
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
15. Anh vợ (chồng):
, sinh năm
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng…
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
16. Chị vợ (chồng):
, sinh năm
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng…
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
17. Em vợ (chồng):
, sinh năm
Chỗ ở:
19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
12

19… - 19… (Làm việc gì? Ở đâu?)
….
Hoàn cảnh kinh tế: Thu nhập chính từ lương… (hoặc nghề…)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng…
+ Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…

TỰ NHẬN XÉT
(Tự nhận xét về: phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác,
quan hệ quần chúng và khuyết nhược điểm.)

13

CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước
Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.

Cần Thơ, ngày

14

tháng
Ký tên

năm 20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful