HƯỚNG NGHIÊN CỨU 1: ỨNG DỤNG TQM TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM

1.

Đề tài: “Vận dụng thuyết quản lý chất lượng tổng thể (TQM) trong quản lý chất Mục tiêu nghiên cứu:thông qua khảo sát hiệu quả ứng dụng TQM trong quản lý chất

lượng giáo dục trong các trường đại học Việt Nam”
2.

lượng giáo dục của trường đại học Quốc Gia Hà Nội, qua đó ứng dụng rộng rãi TQM trong quản lý chất lượng giáo dục của tất cả các trường đại học trong cả nước. 3. Ý nghĩa: Quản lý chất lượng nghiên cứu khoa học (NCKH) của các trường đại học đã và đang đặt ra những yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hội nhập thế giới hiện nay. Mô hình quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là mô hình quản lý giáo dục đang được nhiều nước áp dụng. Vì vậy áp dụng TQM vào quản lý khoa học công nghệ (KHCN) ở ĐHQGHN là phù hợp với xu hướng quản lý hiện nay, đòi hỏi chất lượng tổng thể từ đầu vào, quá trình, đầu ra. Trong quá trình quản lý ấy, TQM đòi hỏi mỗi người đều có vai trò nhất định trong chu trình với yêu cầu chất lượng cao. Bài viết tập trung phân tích thực trạng và đưa ra những vấn đề cần tập trung trong giai đoạn hiện nay khi đặt ra yêu cầu đảm bảo chất lượng trong quản lý KHCN ở ĐHQGHN, tiến đến xây dựng văn hóa chất lượng trong quá trình quản lý.
4.

Phạm vi nghiên cứu: chất lượng giáo dục của tất cả các trường đại học trong cả

nước. tiến hành khảo sát từ người lãnh đạo (Hiệu trưởng nhà trường) đến từng bộ phận (Phòng chức năng, Khoa) và cá nhân (cán bộ, giảng viên, sinh viên..) trong mỗi trường qua các quá trình: -

Quản lý đầu vào Quản lý quá trình Quản lý đầu ra

-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful