A.

lu ý c¸ch tr¶ lêi tr¾c nghiÖm Ph¶n øng t¸ch níc cña ancol T¹o anken:
CnH2n+1OH
170o
H2SO4 ,®c Æ

CnH2n

+ H2O

S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Zaixep. Quy t¾c Zaixep: Nhãm -OH u tiªn t¸ch ra cïng víi H ë cacbon bËc cao h¬n bªn c¹nh ®Ó t¹o thµnh liªn kÕt ®«i C=C mang nhiÒu nhãm ankyl h¬n. + T¹o ete:

ROH

+ R'OH

140o H2SO4 ,®c Æ
140o

ROR' + H2O
C2H5OC2H5
+ H2O

C2H5OH + C2H5OH

H2SO4 ,®c Æ

(Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra

n(n + 1) lo¹i ete, trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng) 2

§Æc biÖt: Riªng víi etanol cã kh¶ n¨ng t¸ch níc t¹o but-1,3- ®ien:

2C2H5OH
Ph¶n øng oxi hãa:

Al2O3, ZnO 450o

CH2=CH- CH=CH2 + 2H2 + 2H2O

Oxi hãa kh«ng hoµn toµn:

Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit: Cu RCH2OH + O2 RCHO + H2O to Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton:

R CH

R'

+

O2

Cu

OH Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa • Oxi hãa hoµn toµn:

to

R C O

R' + H2O

CnH2n+1OH +
H2SO4,l

3n o O2 t → nCO2 + (n+1)H2O 2 CH3

(S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Macc«pnhic«p)

CH2

CH

CH3

+ HOH

CH3 CH OH

(s¶n phÈm chÝnh)

NhËn biÕt ancol - Ph©n biÖt c¸c ancol cã bËc kh¸c nhau * §un nãng víi CuO (hoÆc ®èt nãng trªn sîi d©y ®ång) Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit (nhËn biÕt s¶n phÈm t¹o thµnh b»ng ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton (s¶n phÈm t¹o thµnh kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa trong ®iÒu kiÖn trªn. * Còng cã thÓ ph©n biÖt c¸c bËc cña ancol b»ng thuèc thö Luca lµ hçn hîp cña HCl ®Ëm ®Æc vµ ZnCl2 Ancol bËc III sÏ ph¶n øng ngay lËp tøc t¹o ra dÉn xuÊt clo kh«ng tan trong níc. Ancol bËc II ph¶n øng chËm h¬n, thêng ph¶i chê Ýt phót míi t¹o ra dÉn xuÊt clo. Ancol bËc mét kh«ng cho dÉn xuÊt clo ë nhiÖt ®é phßng.

Chó ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ nh ancol. Muèn ®iÒu chÕ este cña phenol ph¶i dïng clorua axit hoÆc anhi®rit axit v× mËt ®é ®iÖn tÝch d¬ng ë nhãm C=O lín h¬n axit vµ ph¶n øng ®ã ®îc thùc hiÖn trong m«i trêng kiÒm VÝ dô C6H5OH + (CH3CO)2O

 CH3COOC6H5 + CH3COOH →

Mét sè lu ý khi gi¶i bµi tËp 1. §é rîu: lµ sè ml rîu nguyªn chÊt cã trong 100 ml dung dÞch rîu VÝ dô: Trong 100 ml rîu 960 cã chøa 96 ml rîu nguyªn chÊt 2. Trong ph¶n øng ete hãa ancol ®¬n chøc cÇn lu ý

• •

Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra

n(n + 1) lo¹i ete, trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng 2 1 tæng mol c¸c ancol tham gia ph¶n øng 2

Sè mol H2O t¹o ra = tæng mol ete =

NÕu c¸c ete t¹o ra cã sè mol b»ng nhau th× c¸c ancol tham gia ph¶n øng ete hãa cã sè mol nh nhau Ancol no ®¬n chøc : CnH2n+1OH Ancol no ®a chøc, m¹ch hë : CnH2n+2-a(OH)a (ancol bÒn nÕu n ≥ a)

3. CTPT chung cña ancol

-

- Ancol kh«ng no chØ bÒn khi -OH liªn kÕt víi C cã liªn kÕt ®¬n. NÕu -OH liªn kÕt víi C kh«ng no (cña liªn kÕt ®«i, ba) th× ancol kh«ng bÒn vµ bÞ chuyÓn hãa ngay thµnh an®ehit hoÆc xeton - Trong ancol no, ®a chøc mçi nhãm -OH chØ liªn kÕt trªn mçi cacbon. NÕu nhiÒu nhãm -OH cïng liªn kÕt trªn mét nguyªn tö cacbon th× ph©n tö ancol tù t¸ch níc ®Ó t¹o thµnh an®ehit, xeton hoÆc axit. 4. CTTQ cña phenol ®¬n chøc, gèc hi®rocacbon liªn kÕt víi nh©n benzen lµ gèc hi®rocacbon no : CnH2n-7OH (n ≥ 6) 5. Ph©n biÖt phenol vµ rîu Phenol cã thÓ tan trong dung dÞch kiÒm t¹o thµnh dung dÞch trong suèt. Phenol t¹o kÕt tña tr¾ng (2,4,6-tribromphenol) víi dung dÞch níc brom. 1. Khi thùc hiÖn ph¶n øng t¸ch níc ®èi víi rîu (ancol) X, chØ thu ®îc mét anken duy nhÊt. Oxi ho¸ hoµn toµn mét lîng chÊt X thu ®îc 5,6 lÝt CO2 (ë ®ktc) vµ 5,4 gam níc. Cã bao nhiªu c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X? A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. 2. Hîp chÊt h÷u c¬ X (ph©n tö cã vßng benzen) cã c«ng thøc ph©n tö lµ C 7H8O2, t¸c dông ®îc víi Na vµ víi NaOH. BiÕt r»ng khi cho X t¸c dông víi Na d, sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng vµ X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. C6H5CH(OH)2. C. CH3C6H3(OH)2. B. HOC6H4CH2OH. D. CH3OC6H4OH.

3. Cho hçn hîp hai anken ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông víi níc (cã H2SO4 lµm xóc t¸c) thu ®îc hçn hîp Z gåm hai rîu (ancol) X vµ Y. §èt ch¸y hoµn toµn 1,06 gam hçn hîp Z sau ®ã hÊp thô toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 0,1M thu ®îc dung dÞch T trong ®ã nång ®é cña NaOH b»ng 0,05M. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ).

A. C2H5OH vµ C3H7OH. C. C2H5OH vµ C4H9OH.

B. C3H7OH vµ C4H9OH. D. C4H9OH vµ C5H11OH.

4. Cã bao nhiªu rîu (ancol) bËc 2, no, ®¬n chøc, m¹ch hë lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau mµ ph©n tö cña chóng cã phÇn tr¨m khèi lîng cacbon b»ng 68,18%? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 5. Cho mét hçn hîp h¬i metanol vµ etanol ®i qua èng chøa CuO nung nãng, kh«ng cã kh«ng khÝ. C¸c s¶n phÈm khÝ vµ h¬i sinh ra ®îc dÉn ®i qua nh÷ng b×nh chøa riªng rÏ H2SO4 ®Æc vµ KOH. Sau thÝ nghiÖm,thÊy èng ®ùng CuO gi¶m 80 gam, b×nh ®ùng H2SO4 t¨ng 54 gam. Khèi lîng etanol tham gia ph¶n øng lµ A. 46 gam B. 15,33 gam C. 23 gam D. 14,67 gam 6. Tõ mét tÊn khoai chøa 20% tinh bét, b»ng ph¬ng ph¸p lªn men ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc 100 lÝt rîu etylic tuyÖt ®èi cã khèi lîng riªng lµ 0,8 g/ml. HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh ph¶n øng lµ A. 100 % B. 70% C. 80% D. 75% 7. §un mét ancol X víi hçn hîp (lÊy d) KBr vµ H2SO4 ®Æc thu ®îc 12,3 gam chÊt h÷u c¬ Y. HiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 60%. ChÊt Y chøa 29,27% C, 5,69% H vµ 65,04% mét nguyªn tè kh¸c. H¬i cña 12,3 gam Y nãi trªn chiÕm mét thÓ tÝch b»ng thÓ tÝch cña 2,8 gam nit¬ trong cïng ®iÒu kiÖn. BiÕt khi oxi hãa ancol X bëi CuO thu ®îc mét an®ehit. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ A. CH3-CH2OH vµ CH3CH2Br B. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br C. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3-CHBr-CH3 D. CH2=CH-CH2OH vµ CH2=CHCH 2Br 8. X lµ mét ancol no, m¹ch hë. §èt ch¸y hoµn toµn 0,05 mol X cÇn 5,6 gam oxi, thu ®îc h¬i níc vµ 6,6 gam CO2. C«ng thøc cña X lµ A. C2H4(OH)2 B. C3H6(OH)2 C. C3H5(OH)3 D. C3H7OH 9. Khi ®èt 0,1 mol chÊt X (dÉn xuÊt cña benzen), khèi lîng CO2 thu ®îc nhá h¬n 35,2 gam. BiÕt r»ng 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. HOCH 2C6H4COOH C. C2H5C6H4OH B. C6H4(OH)2 D. C6H4(CH3)OH

10. Cho m gam mét ancol (rîu) no, ®¬n chøc X qua b×nh ®ùng CuO (d), nung nãng. Sau khi ph¶n øng hoµn toµn, khèi lîng chÊt r¾n trong b×nh gi¶m 0,32 gam. Hçn hîp h¬i thu ®îc cã tØ khèi ®èi víi hi®ro lµ 15,5. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 0,92 B. 0,46 C. 0,32 D. 0,64 11. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp ancol A vµ B thuéc lo¹i ancol no, ®¬n chøc, kÕ tiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 5,6 lÝt CO2 (®ktc) vµ 6,3 gam níc. MÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton. A, B lÇn lît lµ:

A. CH3OH vµ C2H5OH B. CH3CH2CH2OH vµ CH3CH2CHOHCH 3 C. C2H5OH vµ CH3CH2CH2OH D. CH3CHOHCH3 vµ CH3CH2OH
12. §èt ch¸y hoµn toµn 3,075g hçn hîp 2 ancol no, ®¬n chøc vµ cho s¶n phÈm lÇn lît ®i qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n. TÝnh khèi lîng c¸c b×nh

t¨ng lªn biÕt r»ng nÕu cho lîng rîu trªn t¸c dông víi Na d thÊy bay ra 0,672 lÝt H2 ë ®ktc. A. B×nh 1 t¨ng 3,645g, b×nh 2 t¨ng 6,27g B. B×nh 1 t¨ng 6,27g, b×nh 2 t¨ng 3,645g C. B×nh 1 t¨ng 3,645g, b×nh 2 t¨ng 5,27g D. B×nh 1 t¨ng 3,645g, b×nh 2 t¨ng 7,27g 13. Cho 18,0 g hçn hîp hai ancol gåm mét ancol no ®¬n chøc vµ mét ancol ®¬n chøc cã mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi Na thu ®îc 4,48 lÝt H2 ë ®ktc. X¸c ®Þnh CTCT hai ancol. A. CH3CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH B. CH3CH2CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH C. CH3OH vµ CH2=CH-CH2OH D. Ph¬ng ¸n kh¸c. 14. Cho 15,6 gam hçn hîp hai ancol (rîu) ®¬n chøc, kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi 9,2 gam Na, thu ®îc 24,5 gam chÊt r¾n. Hai ancol ®ã lµ A. CH3OH vµ C2H5OH C. C2H5OH vµ C3H7OH B. C3H7OH vµ C4H9OH D. C3H5OH vµ C4H7OH

15. Cho m gam tinh bét lªn men thµnh ancol (rîu) etylic víi hiÖu suÊt 81%. Toµn bé lîng CO2 sinh ra ®îc hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch Ca(OH) 2 thu ®îc 550 gam kÕt tña vµ dung dÞch X. §un kü dung dÞch X thu thªm ®îc 100 gam kÕt tñA. Gi¸ trÞ cña m lµ: A. 650 B. 550 C. 810 D. 750 16. Hçn hîp X gåm axit HCOOH vµ axit CH3COOH (tØ lÖ mol 1:1). LÊy 5,3 gam hçn hîp X t¸c dông víi 5,75 gam C2H5OH (cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc) thu ®îc m gam hçn hîp este (hiÖu suÊt cña c¸c ph¶n øng este hãa ®Òu b»ng 80%). Gi¸ trÞ cña m lµ A. 8,10 B. 16,20 C. 6,48 D. 10,12 17. Mét hçn hîp X gåm hai chÊt thuéc d·y ®ång ®¼ng phenol A vµ B h¬n nhau 1 nhãm CH2. §èt ch¸y hÕt X thu ®îc 83,6g CO2 vµ 18g H2O. T×m tæng sè mol A, B vµ CTCT cña A, B. A. 0,2 mol;C6H5OH vµ CH3C6H4OH B. 0,3 mol; C6H5OH vµ CH3C6H4OH C. 0,2 mol;CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH D. 0,3 mol; CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH 18 Hçn hîp X gåm ancol metylic vµ 1 ancol no, ®¬n chøc A, m¹ch hë. Cho 2,76 gam X t¸c dông víi Na d thu ®îc 0,672l hi®ro (®ktc), mÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn 2,76g X b»ng CuO (to) thu ®îc hçn hîp an®ehit. Cho toµn bé lîng an®ªhit nµy t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 d thu ®îc 19,44g kÕt tñA. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ: A. CH3CH2OH C. CH3CH(CH 3)OH B. CH3CH2CH2OH D. (CH3)2CHCH 2OH

19. Trïng hîp hoµn toµn 6,25g vinylclorua thu m(g) PVC. Sè m¾t xÝch (-CH2-CHCl-) trong m(g) PVC lµ: A. 6,02. 1022 C. 6,02. 1023 B. 6,02. 1020 D. 6,02. 1021

20. Cho 3 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc cã cïng c«ng thøc ph©n tö C 3H8O t¸c dông víi CuO (toC) thu ®îc hçn hîp s¶n phÈm. Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông víi AgNO 3/NH3 d thu ®îc 21,6g Ag. NÕu ®un nãng hçn hîp 3 chÊt trªn víi H2SO4 ®Æc ë nhiÖt ®é 140oC th× thu ®îc 34,5g hçn hîp 4 ete vµ 4,5 gam H2O. Thµnh phÇn % khèi lîng rîu bËc 2 cã trong hçn hîp lµ: A. 61,53% B. 46,15% C. 30,77% D. 15,38% 21. Cho 7,872 lÝt khÝ C2H4 ®o ë 27oC; 1 atm hÊp thô níc cã xóc t¸c, hiÖu suÊt 80% thu ®îc rîu X. Hoµ tan X vµo níc thµnh 245,3 ml dung dÞch Y. §é rîu trong dung dÞch Y lµ: A. 40 B. 120 C. 60 D. 80 22. Chia mét lîng hçn hîp hai ancol no, ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau: - PhÇn 1 ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 2,24 l CO2 (®ktc) - PhÇn 2 ®em t¸ch níc hoµn toµn thu ®îc hçn hîp hai anken. §èt ch¸y hoµn toµn hai anken thu ®îc bao nhiªu gam níc? A. 1,2g A. C3H5(OH)3 24. Cho s¬ ®å
C6H6 (benzen) +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe, to X +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao, p cao Y +axit HCl Z

B. 1,8g B. C2H4(OH)2

C. 2,4g

D. 3,6g D. C2H5OH

23. §èt ch¸y 1 mol ancol no X m¹ch hë cÇn 56 lÝt O2 (®ktc). C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ C. C3H6(OH)2

Hai chÊt h÷u c¬ Y, Z lÇn lît lµ: A. C6H6(OH)6 vµ C6H6Cl6 C. C6H5ONa vµ C6H5OH B. C6H4(OH)2 vµ C6H4Cl2 D. C6H5OH vµ C6H5Cl

25. C¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C8H10O (®Òu lµ dÉn xuÊt cña benzen) cã tÝnh chÊt: t¸ch níc thu ®îc s¶n phÈm cã thÓ trïng hîp t¹o polime, kh«ng t¸c dông víi NaOH. Sè lîng ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C8H10O, tháa m·n tÝnh chÊt trªn lµ A. 4
o

B. 1

C. 3

D. 2

26 Cho 1 lÝt cån 92 t¸c dông víi Na d. Cho khèi lîng riªng cña rîu etylic nguyªn chÊt lµ 0,8 g/ml. thÓ tÝch khÝ H2 ®îc ë ®ktc lµ A. 224,24 lÝt C. 280 lÝt B. 224 lÝt D. 228,98 lÝt

27. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi phenol lµ: A. dung dÞch NaCl, dung dÞch NaOH, Na B. níc brom, an®ehit axetic, dung dÞch NaOH C. níc brom, anhi®rit axetic, dung dÞch NaOH D. níc brom, axit axetic, dung dÞch NaOH 28. Chän ph¶n øng ®óng nhÊt sau ®©y ®Ó chøng minh phenol lµ axit yÕu: A. C6H5OH + Na B. C6H5OH + Na2CO3 C. C6H5OH + NaOH D. C6H5ONa + H2O + CO2 29 Clo hãa PVC thu ®îc mét polime chøa 63,96% clo vÒ khèi lîng, trung b×nh 1 ph©n tö clo p víi k m¾t xÝch trong m¹ch PVC. Gi¸ trÞ cña k lµ: A. 5 B. 6 C. 4 D. 3 30 Cho glixerol (glixerin) ph¶n øng víi hçn hîp axit bÐo gåm C17H35COOH vµ C15H31COOH, sè lo¹i trieste ®îc t¹o ra tèi ®a lµ A. 4 B. 3 C. 5 D. 6

1. Theo danh ph¸p IUPAC, hîp chÊt CH3CHOHCH 2CH2C(CH3)3 cã tªn gäi

A. 5,5-®imetylhexan-2-ol B. 5,5-®imetylpentan-2-ol C. 2,2-®imetylhexan-5-ol D. 2,2-®imetylpentan-5-ol. 2. C«ng thøc nµo díi ®©y øng víi tªn gäi ancol isobutylic? A. CH3CH2CH2CH2OH B. (CH3)2CHCH 2OH C. CH3CH2CH(OH)CH 3
D. (CH3)3COH 3. §un nãng 1,91gam hçn hîp A gåm propyl clorua vµ phenylclorua víi dung dÞch NaOH ®Æc, võa ®ñ, sau ®ã thªm tiÕp dung dÞch AgNO3 ®Õn d vµo hçn hîp sau ph¶n øng thu ®îc 2,87g kÕt tñA. Khèi lîng phenylclorua cã trong hçn hîp A lµ: A. 0,77g B. 1,125g C. 1,54g D. 2,25g 4. Mét dÉn xuÊt hi®rocacbon m¹ch hë chøa 56,8 % clo. BiÕt r»ng 0,01 mol chÊt nµy lµm mÊt mµu dung dÞch cã 1,6 gam brom trong bãng tèi. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña dÉn xuÊt lµ A. C2H3Cl B. C3H5Cl C. C4H7Cl C. Ancol cha no D. CH3OH D. C4H6Cl2 5. §èt ch¸y mét ancol ®îc sè mol níc gÊp ®«i sè mol CO2. Ancol ®· cho lµ A. Ancol no, ®¬n chøc B. Ancol ®a chøc

6. Cho c¸c chÊt:CH2=CHCl (1), CH3CH2Cl (2),CH 2=CHCH 2Cl (3),CH3CHClCH3 (4) Kh¶ n¨ng ph¶n øng víi AgNO3 /NH3 t¨ng dÇn theo thø tù A. (1) < (2) < (3) < (4) C. (4) < (2) < (3) < (1) 7. B. (1) < (2) < (4) < (3) D. (1) < (3) < (2) < (4)

So s¸nh ®é linh ®éng cña nguyªn tö H trong c¸c chÊt: CH3OH; C2H5OH; H2O; C6H5OH; C6H5 (NO2)3OH

A. CH3OH < C2H5OH < H2O < C6H5OH <C6H5 (NO2)3OH. B. CH3OH < C2H5OH <C6H5 (NO2)3OH< H2O < C6H5OH. C. C2H5OH <CH3OH < H2O < C6H5OH< C6H5 (NO2)3OH. D. C6H5 (NO2)3OH< C6H5OH < H2O < CH3OH < C2H5OH
8. Cho hçn hîp Z gåm 2 rîu CxH2x+2O vµ CyH2yO biÕt x+y = 6 vµ x ≠ y ≠ 1, CTPT cña 2 rîu lµ: A. C3H8O vµ C5H10O C. C2H6O vµ C4H8O B. CH4O vµ C3H6O D. C4H10O vµ C6H12O

9. Khi ®un 1 ancol víi H2SO4 ®Æc ë 170oC thu ®îc 3 anken cã cïng CTPT lµ C6H12. Hi®ro hãa 3 anken ®Òu thu 2-metylpentan. CTCT cña ancol:

A.

(CH3)2 CH

CH2

CH OH

CH3

B.

(CH3)2 CH

CH OH

CH2

CH3

C. (CH3)2CHCH 2 CH2 CH2OH D. A hoÆc B. 10. Mét hîp chÊt h÷u c¬ X chøa vßng benzen cã M=236. BiÕt X lµ s¶n phÈm chÝnh trong ph¶n øng gi÷a benzen vµ brom víi xóc t¸c Fe. X lµ: A. o- hoÆc p-®ibrombenzen C. m-®ibrombenzen B. o- hoÆc m-®ibrombenzen D. 1,3,5-tribrombenzen

11. X lµ ®ång ph©n øng víi CTPT lµ C6H13Br. BiÕt khi ®un nãng X víi dung dÞch kiÒm/etanol th× thu ®îc 3 anken (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc) vµ c¸c anken céng níc (xóc t¸c axit) thu ®îc s¶n phÈm chÝnh kh«ng bÞ oxi hãa bëi CuO. Tªn gäi cña X lµ: A. 1-bromhexan C. 2-bromhexan A. Butan-1-ol C. Propan-1,3-®iol B. 3-brom-3-metylpentan D. 2-brom-2,3-®imetylbutan B. Glixerol D. C¶ B vµ C

12. Trong c¸c chÊt sau, chÊt nµo t¸c dông ®îc víi Cu(OH)2 t¹o dung dÞch mµu xanh lam

13 A, B lµ hîp chÊt th¬m cã cïng c«ng thøc ph©n tö C7H8O. A t¸c dông ®îc víi Na, NaOH, B kh«ng t¸c dông ®îc víi Na vµ NaOH. C«ng thøc cÊu t¹o cña A, B lÇn lît lµ: A. C6H5CH2OH vµ C6H5OCH3 C. C6H5OCH3 vµ C6H5CH2OH B. HOC6H4CH3 vµ C6H5OCH3 D. HOC6H4CH3 vµ C6H5CH2OH

14 Khi t¸ch níc tõ mét chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C 4H10O t¹o thµnh 3 anken lµ ®ång ph©n cña nhau (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc). C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. (CH3)3COH C. CH3OCH2CH2CH3 B. CH3CH(CH3)CH2OH D. CH3CH(OH)CH 2CH3

15. B lµ mét ancol cã chøa mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö, khèi lîng ph©n tö cña B nhá h¬n 60 u. B lµ: A. CH2=CH – CH2– OH C. CH2=CH(OH) – CH3 A. 2 B. 3
H2SO4®c Æ 170oC

B. CH2=CH-OH D. CH2(OH)=CH – CH3 C. 4
+ HBr

16. Cã bao nhiªu ®ång ph©n C5H12O bÞ oxi hãa thµnh an®ehit? D. 5
H2SO4®c Æ 170oC dd KMnO4 l¹nh

17. Cho s¬ ®å biÕn hãa sau:
butan-1-ol A B +NaOH D E F

Cho biÕt B, E lµ s¶n phÈm chÝnh. A, B, D, E lÇn lît lµ:
A. CH2 CH CH2 CH3 ; CH3 CH Br CH3 CH OH B CH2 CH CH2 CH3 ; CH2 Br CH3 ; CH3 CH2 CH2 CH3 ; CH2 CH3 ; CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 ;

CH3

CH OH

CH2

CH

CH

CH3

C CH2

CH

CH2

CH3 ; CH2 Br CH3 ; CH3

CH2

CH2

CH3 ;

CH2 OH

CH2

CH2

CH

CH

CH3

D.

CH3

CH

CH

CH3 ; CH3

CH Br

CH2

CH3 ;

CH3

CH OH

CH2

CH3 ; CH3

CH

CH

CH3

18. Dïng 1 hãa chÊt duy nhÊt h·y ph©n biÖt dung dÞch phenol vµ rîu benzylic. A. NaHCO3 B. Na C. dung dÞch brom D. H2O 19. Khi ph©n tÝch chÊt h÷u c¬ A (chøa C, H, O) th× cã mC + mH = 3,5 mO. LÊy hai ancol ®¬n chøc X,Y ®em ®un nãng víi H2SO4 ®Æc ë 1400C th× thu ®îc A. BiÕt A, X, Y cã cÊu t¹o m¹ch hë. C«ng thøc cÊu t¹o cu¶ A, X, Y lÇn lît lµ A. CH3-O-CH=CH-CH3; CH3OH, CH2=CH-CH2OH B. CH3-O-CH2-CH=CH 2; CH3OH, CH2=CH-CH2OH C. C2H5-O-CH=CH 2; C2H5OH, CH2=CH-OH D. CH3-O-CH2-CH3; CH3OH, CH3-CH2OH 20. 0,1 mol ancol X t¸c dông víi natri d t¹o ra 3,36 lÝt H2 (®ktc). MÆt kh¸c ®èt ch¸y X sinh ra CO2 vµ H2O theo tØ lÖ mol t¬ng øng lµ 3 : 4. Tªn gäi cña ancol X lµ A. ancol propan-1-ol C. ancol propan-1,2-®iol B. ancol propan-2-ol D. ancol propan-1,2,3-triol (glixerol)

21. Tõ mét ancol no ®¬n chøc A, oxi hãa b»ng oxi kh«ng khÝ cã xóc t¸c Cu, ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc mét chÊt láng B dÔ bay h¬i vµ kh«ng t¸c dông víi natri. Ph©n tÝch B cho thÊy tØ lÖ vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè lµ mC : mH : mO = 12 : 2 : 4. C«ng thøc cÊu t¹o cña ancol A lµ A. CH3OH C. CH3-CHOH-CH3 B. C2H5OH D. CH3-CH2-CH2-CH2-OH

22. Cho c¸c chÊt sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hi®roxit. Sè cÆp chÊt t¸c dông ®îc víi nhau lµ A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful