TRU'ONG £)~I HQC CONG NGHlep THl)'C PHAM Tp HCM

KHOA CCNG NGHe THl!C PHAM

GIAo TRINH THUC HANH

.

PHA CHE HOA CHAT
HE CAD DANG NGHE KIEM NGHIEM • •

Bien soan : ThS. Truong Bach Chi~n

Thanh ph6 H6 Chi Minh, 2 - 2011

TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM

KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM


CU6n giao trinh tlnrc

LmMaDAU
h@~ chdt nay duoc bien

na

~

soan dua tren cac tai 'T@WI' A9AC, ISO, va cac bai giang cua chfnh tac gi . .. co sy dieu chinh phil hop voi trinh dQ, thi@t bi, nhu cdu tn\t~~~ 6 ti@tqui dinh cua chirong trmh dao tao ngh@ ki@m~n{;.i~m lUong thirc thuc
pham tai Khoa cong nghe thirc pha. ~

ue

Do dinh huong cua nha tnrong la ren 'bty~n t .
sinh vi en va giiip cho sinh vien n~m b~t ngay VH(C ngay sau khi ra tnrong, nen cU6n giao trinh tlnrc hanh dbi hoi cac sinh vien phai nam vfmg qui trinh, bi@t s~p x@p hop If cong viec, thao tac nhanh nhen, chfnh xac thl moi thu duoc k@tqua t6t sau khi hoan tdt hoc phdn nay. Rdt mong su dong gop y ki@n cua cac thdy co dAng nghiep va cac cdp lanh dao d@quyen giao trinh tlnrc t~p nay ngay cang hoan thien, dap irng dugc yeu cdu nang cao chdt hrong hoc t~p cho sinh vien,

Xin chan thanh cam on. MQi

Y ki@n dong

gop xin goi v@:

Truong Bach Chien - Khoa Cong ngh~ Thuc Pham - Truong Dai hoc Cong Nghiep Tlnrc Pham TpHCM - s6 140 Le Trong Tdn Tan Plni TpHCM

Email: truongbachien@yahoo.com

2
Bien soan: ThS. Truong Bach Chi2n

sinh vien di tr 3. thl nhdt thi6t phai lam trong tu hut. 6n ao. Cac may m6c tnroc va sau khi do phai kiem tra nguon di~n. khong duoc di chuyen may trong phong hay ra ngoai phong . Khi pha mfiu... N6u lam htr hong. phai tuyet d6i gift im l~ng. lam mdt tr~t tu trong phong thf nghiem 6. Truong Bach Chi2n . Y v~n hanh khi chua duoc huang dfin. hut thuoc la. SV phai cn!1':l~n 1:jQ. cac dung moi bay hoi. Khi thirc t~p. khong duoc n6i IOn tieng. dun tren b6p di~n c6 mui. Vi h9C dung gio. kiem d~c. 2. nguon mroc. SV khong duQ'ctu 8. t!nt~ . BPTN. C va bi GVHD tnr di@mbai tlnrc hanh d6 5. Cac may m6c thi6t bi phai v~n hanh dung su chi dfin cua GVHD. v~ sinh may. 3 Bien soan: ThS.. hay phai lam vi~c voi acid d~c. Sinh vien chin trach nhiem v8 cac dung cu.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM N()J QUY PHONG THi NGHLQM 1. phong thf nghiem. eho. ~ 4. "gc giao khi vao 111. 7.

4 Bien soan: ThS.iV ~~ + Phan 1: Tra loi cau hoi . don dep ngan n~p. phai rna sach se cac dung C\1. SV phai chiu trach nhiem _~t d8n bii. 10. Phai n~m virng quy trinh phan tfch. y thirc. Truong Bach Chi2n . .SV vi@tcac dfr lieu gia tri do duoc. - Trong m6i bai bao cao thirc hanh. v~t nr thi@t bi.. khong diroc lam cAu tha. 14. Khi ra v8. 11. + PhAn 2: Bao cao k@tqua . vo y nghia cua m6i thao tac lam hao phi h6a chfit. MQi su lam mfit mat..-~ . f. tlm hi6u truce khi Hun. gAm + BAu bill ghi ra ten cua bill thirc hanh va l1gQ~ t 'ang nam thirc hien bai thirc hanh d6. Phai c6 s6 tay ghi cac thong s6 thuc nghiem. giao tra dung '" 13. tfnh toan duQ'c va bao cao ham hrong chi tieu da thirc hanh. 12.SV viet cau tra loi cac cau hoi do GVHD yeu cAu khi thirc hanh va cac cau hoi c6 trong giao trinh sau m6i bai thirc hanh . Khong diroc tu tien 1fiyhoa chfit.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 9. dung C\1 ra khoi PTN. ha hanh kiem d@nbuoc thoi hoc. hu hong do SV gay ra.

Mo dun Pha che l(@). hoa chAt cAn sir dung trong pha ch~.Tuan thu thirc hien duoc bien phap an toan trong qua trinh pha ch~. Thirc hanh: 90gio) I.Sir dung duoc thanh thao va an tom cac dung Cl.1 thi~t bi. MVC TIEU Me) DUN H9C xong rna dun nay nguai h9C co khd nan . ~ II. VI TRI. t . N6i dung t6ng quat va phdn b6 thai gian: ThOi gian Tang s6 15 S6TT 1 Ten cac bai trong md dun Me] Ly 15 thuyet ~ Thuc hanh Ki~m tra* 0 0 dAu v@ dung dich 2 Pha ch~ dung dich chAt tAy rna Pha ch~ dung dich chAt chi thi Pha ch~ dung dich 20 5 15 0 3 20 5 15 0 5 Bien soan: ThS.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM P£) DUN DAO T~O ThOi. . . chfnh xac trong qua trmh pha ch~. n6ng dQ xac dinh. TiNH~HA:~. Truong Bach Chi2n . . ti mi.hiet bi.1. gian m0 d~· CHUONG TRINH PHA CHE HOA CHAT Ma s6 mo dun: 25330014 150gio.iJA M ~ DUN QC kh6i ki~n thirc chuyen mon ' tao b~t buoc cua ngh@ Ki@m . (Ly thuyet: 60gio.Ren luyen duoc tfnh cAn than. hoa chAt.Tfnh toan duoc hrong hoa chAt cAn dung de dich chAt chuan co th@tfch. NQI DUNG Me) DUN 1. III. .Chuan bi duoc dung Cl.Trinh bay diroc nguyen t~c pha ch~ mQt dung dich.Gh~ ngh@ trong danh muc cac mr nghiem chAt IUQ'ngluang thirc.

NAng d9 dung dich . Cac phuong phap tfnh toan nAng d9 dung dich Bal 2: Pha ch~dung dlch chit tiy rua Thai gian: 20gia . N9i dung chi ti~t Bid 1: M« diu v~dung dleh Muc tieu cua hili: . . Can bang trong h~ dung dich 4.Hfing s6 din bang trong dung dich 2. Truong Bach Chi2n .Tfnh toan duoc cac nAng d9 dung dich thea yeu cAu .Trinh bay diroc quy trinh pha ch~ dung dich chAttAyrna . 6 Bien soan: ThS. Su di~n ly . hoa chAtcAn su dung d8 pha ch~.Phan img trao d6i 3.Chuyen hoa diroc don vi tmh giira cac dai hrong nAng d9 cua dung dich.Tfnh toan diroc hrong hoa chAt cAnlAyd8 pha ch~ thanh dung dich chAt tAyrna co th8 tfch.Chuan bi diroc dung cu. nAng d9 chfnh xac thea yeu cAu. thi~t bi. Phan irng thuy phan .each chuyen d6i cac nAng d9 5.Cac loai nAng d9 .TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 4 thuoc thir hiru co Pha ch~ dung dich d~m chuAn 25 15 55 5 5 25 20 10 25 0 0 5 5 5 6 C9n 85 2. 1.

gc tfnh cdn than. Cho h6a chfit vao chai.8. . . t~.7. dam bao an toan va d9 chfnh xac 3.Chudn bi diroc dung Cl. . thi~t bi.Sir dung thanh thao va an toan cac dung cao.Phat hien duoc nhirng nguyen nhan lam sai l~ch n6ng d9 dung dich da pha ch~.> chua. . . .Tfnh duoc hrong chfit cAndung d6 pha theo n6ng d9 yeu cAu. . Truong Bach Chi2n Cl.Sir dung duoc din va m9t s6 dung Cl. .9. v~sinh thi~t bi.Ren luyen duoc tinh cdn than.Thao tac pha ch~ dung dich chi thi chuan xac va thanh thao. Them dung moi d~n vach va H1cd@u 3. h6a chfit cAn sir dung d6 pha che.1. . ti mi. 7 Bien soan: ThS. . h6a chat.Thao tac pha ch~ dung dich chfit tdy rna tit h6a chfit tinh khiet chuan xac va thanh thao. dung Cl. ti mi. dan nhan va bao quan h6a chfit da pha 3.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM .1 thuy tinh.1 Thai gian: 20gia Bai 3: Pha ch~ dung dleh chit chi th] M1I-c tieu cua bai: .Ren luy~ cao.Trinh bay diroc quy trinh pha ch~ dung dich chi thi.1 dung trong pha ch~. 1<.. dam bao an toan va d9 chfnh xac .

thi~t bi.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM . Pha ch~ mQt s6 dung dich thuoc tlnr hiru co 4.tn xac va thanh thao. Pha ch~ mQt s6 dung dich chfit chi thi 3.Phat hien duoc nhirng nguyen nhan lam sai lech nAng dQ dung dich pha ch~.Su dung thanh thao cac dung cu dung trong pha ch~.2.Ren luyen chuan ky nang su dung may tfnh ca nhan d@tinh toan dQ sai thirc t~.Thao tac pha ch~ dung dich thuoc thir chfit hiru co tit 6n~. dan nhan va . .Chufrn bi dung cu. . Thirc hanh pha ch~ dung dich thuoc thir hiru co 8 Bien soan: ThS. 1.Ki@m tra ngoai quan h6a chfit dung lam chfit chi thi cAn pha 3. MQt s6 thuoc thir hiru co tlnrong dung 3..Ren luyen ky nang su dung may tfnh ca nhan d@tinh toan dQ sai thirc t~. Khai niem v@thuoc tlnr hiru co 2. 1. Khai niem v@ chfit chi thi 2. . Truong Bach Chi2n ..Chufrn bi diroc dung cu. "" . 19 chua.1. dung moi "0 chai. . Thirc hanh pha ch~ dung dich chfit chi thi 3. h6a chfit cAn su ~1i1~ d6~ha ch~.

Ki~m tra ngoai quan h6a chfit g6c 3.8. dan nhan va bao quan h6a chfit da pha 4.6. ChuAn bi dung cu 9 Bien soan: ThS. A lam s~h ~ d9 dung dich da hfnh I pha cheR 1 d tfnh cf thf ti . . Truong Bach Chi2n . 1. Them dung moi d~n vach va H1cd@u 4. .3.Sir dung diroc din va m9t s6 dung cu d ~gA. d' b' . Kiem tra ngoai quan h6a chfit g6c 4. Lfiy h6a chfit ra ill 6ng chuan 4..7. I rm.~hat hien duoc nhirng nguyen nhan A .1.. Cho h6a chfit vao c6c thuy tinh 4. ~-*" . Cho h6a chfit vao chai. ky nang sir dung may tinh ca nhan d~ tfnh toan d9 sai thirc t~. V~ sinh thi@ bi.ron~ pha ch~. Khai niem v@dung dich d~m 2.5.2. Chuyen dung dich h6a chfit vao blnh dinh rmrc 4. Pha ch~ m9t s6 dung dich d~m 3. dung cu Thai gian: 15 gia .Ren luyen ' xac .. 19 chua.2. Thirc hanh pha ch~ dung dich d~m 3.1.4. Pha h6a chfit voi m9t it dung moi 4.en uyen tree I can an.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 4. ChuAn bi dung cu 4.9. am ao an eean va«~! cao.

> chua. dung cu Bal 6: Pha ch~ dung dlch chuin . Ky thu~t chuan dQ 4 . Cac quy dinh nha mroc v@h6a chdt 6.Pha~ bi~t dUQ'cci:\. te f>Eongkiem nghiern 19 thuyet va each can ~ 6ng chufin chufin xac va teo 1.5. V~ sinh thi~t bi. cau . Them dung moi d~n vach va l~c d@u 3. 5. Pha ch~ mot s6 h6a chdt chuan 7.4. Tfnh k~t qua n6ng dQ duoc pha . Truong Bach Chi2n 10 . Cach pha dung dich chuan thea n6ng dQ ban dfiu 3. Pha h6a chdt voi mQt it dung moi 3. Chuyen dung dich h6a chdt vao blnh dinh mire 3. Cho h6a chdt vao c6c thuy tinh 3. dan nhan va bao quan h6a chdt da pha 3. Ldy h6a chdt ra tit 6ng chuan 3.7. Cho h6a chdt vao chai.Thi~t l~p Thai gian: 55 gia each tfnh hrong h6a chdt d~ pha ch~ dung dich thea yeu ~ .TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 3.8. Hieu chuan dung dich da pha ch~ 8.9. Th\lc hanh ___________________________________________________ Bien soan: ThS. Khai niem v@dung dich chuan 2.3. 1<.6.tinh to~ hrong pha trong pha h6a chat trong diu.

Cach sir dung 6ng chuan 8. Cong thirc pha ch8 dung dich c6 nAng dQ mg/L (ppm) 8.8.7. Dung dich chuan AgN03 0. Dung dich chuan NaOH 0.5N 8.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 8.10. Dung N Iz 0.2.6. Cong thirc pha ch8 dung dich c6 nAng dQ gig (%) 8.0 8. Pha ill dung dich 8.11. Dung dich chuan HCl1.P VA NQI DUNG DA. PHUONG PHA.1.15N Fe3+ 0.lN 8.HA so hru trfr h6a chdt. Pha ill chdt r~n 8. Kiem tra ngoai quan h6a chdt g6c 8.05N 8. Dung dich chuan EDTA O.9.13. V.12.5.14.006g/l m chuan . Dung dich chuan 8. Cong thirc pha ch8 dung dich c6 nAng dQ mol/Lit (M) 8. Truong Bach Chi2n .3.4. Cong thirc pha ch8 dung dich c6 nAng dQ dirong IUQ1lg(N) 8.NH GIA. 11 ___________________________________________________ Bien soan: ThS.

Tlnrc hanh: Sir dung phirong phap thea trinh tv huang ddn ky nang. kiem tra va cong nhan t6t ngh@ h~ chfnh quy.N(ji dung danh gid thuy~t : Vi8t va chimg minh duoc cac cong thirc tfnh hrong gam chAt cdn d ~. tfnh toan ducc cac n6ng dQ xac dinh the on vi yeu cdu._hap gidng day mo dun . * Phan ly ChuO'l!g trinh mo dun d • ~ n~hi~m c~at hrong hrong thuc.l'i r12hongkiem nghiem c6 ddy du cac trang thi8t bi. Truong Bach Chi2n 12 . vAn dap hoac tv luan tuy thea tung bai cu th6 d6i voi nrng hoc sinh trong qua trtnh giang day va bai t~p ky nang trong thai gian 2 -4 gic d6i voi tung nh6m (2-4 hoc sinh) khi k8t thiic mQt bai. l~ ~ ac co so da~ tao ~gh@ Ki6m trung cap nghe hoac cao 2.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 1. Dira vao su tham gia ddy du cac bU6i hoc ly thuyet va thirc hanh thf nghiem. Phdn ly thuyet giang day tai tnrong.Ly thuyet: Sir dung phuong phap lAy hoc sinh lam tru voi cac hlnh ve. hlnh anh d6 lam sinh dQng lap hoc. Day la mo dun ly thuyet k8t hop voi khi danh gia cdn hru y: nghiep trong day s6 14/2007/QDBQ Lao dQng thirc hanh VI v~y * Kiim tra dinh. rm~ R dang nghe uvrl' ~cl10 ~.Cac bai trong mo dun la. ___________________________________________________ Bien soan: ThS. h6a chAt cdn thiet de 't'~lii~ac bai thtrc hanh trong mo dun.. phan tlnrc hanh gia~" ti. * Kiim tra k~t thuc ma dun Lam bai thirc hanh pha ch8 mQt dung dich cho tnroc va vi8t bao cao trong 5 gio 2.. . ngay 24 thang 5 nam 2007 cua BQ tnrong Thirong binh va Xli hQi. "~ . ban hanh kern thea Quyet dinh BLDTBXH.tY-{l.tam k8t hop . thong qua cac cau hoi trfic nghiem. dung dich chAt chuan c6 th6 tfch. d6 pha ch8 dung dich c6 th6 tich. ~ . trinh bay diroc quy trinh pha ch8 h6a chAt. kj. Huang dan mot s6 diim chfnh"Jfi: p.cac nQi dUng~~n~~~ ~hai tlnrc hi~n.. Phuong phdp danh gia Thirc hien thea Quy ch8 thi.

1. Phdn ticb luang thuc thuc phdm. BQLTTP. (1978). Nhfmg trong tam chuang trinh. can chu y .2. Stich tham khdo [1]. . ruarc. 4. phan bon va cay trong. Quy trlnh pha ch8 cac dung dich chuan tit 6ng chuan. tit h6a chfrt tinh khiet. Phuong phdp phdn ticb dJt. (1997).Ly thuyet: Cac cong tlnrc tmh hrong h6a chfrt cAn dung d6 pha ch8 dung dich c6 th6 tfch. Pham Van thuc phdm. Phuong phdp phdn ticb [4]. n6ng dQxac dinh. S6. Tieu chuan: Tieu chuan Vi~t Nam hien hanh lien quan d8n each pha ch8 h6a chfrt 4. Bui Thi Nhu Thu~n. Cong ty duong Bien Hoa. (1974). (2001). Le Van Khoa (chu bien). [2]. pha ch8 cac dung dich chi thi theo yeu cAu.lt. Nha xufrt ban Giao due. n6ng dQ xac dinh theo yeu cAu.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 3.Thtrc hanh: Cac bill thirc hanh pha ch8 dung dich chfrt chuan c6 th6 tfch. Ha NQi ___________________________________________________ Bien soan: ThS. Nguyen Van Dl.Ngo Van Tam. pha ch8 cac dung dich chi thi. KiJm nghiem luang thuc [3]. Tai li~u can tham khdo 4. Truong Bach Chi2n 13 . BQ LTTP.

each ti@nhanh ___________________________________________________ Bien soan: ThS.H2S04 d~c HN03 d~c NaHS04R~n FeS04 R~n Nuoc cfit sieu sach CaS04 KMn04 R~n R~n 5.c tieu - Pipet bfiu 25rnL Pipet bfiu 50rnL Beacher 100rnL Beacher 250rnL Beacher 1000rnL Ong dong 100rnL Dia din h6a chfit Gifiy 19C bang vang Chau thuy tinh R6 nhua Gici pipet Gia c6c thuy tinh Tu lnit Can ky thuat 2 s6 Can phan tich 4 s6 Tu sfiy - Binh tia 4. Hoa chit K2Cr207 R~n Na2Cr207 R~n Long Long Ca(OHhR~n HCl d~c Long NaOH R~n Long . Truong Bach Chi2n 14 . My.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 1.

Cho hrong (chdt Fl) vira can tren vao hrong acid co trong c6c 100mL. .Dung can ky thuat. rbi can lai bing dhr . .'~'~ldn.Ldy pipet bdu 25mL da ducc rna va t'icfit~hi~u Idn. d@dong 100mL mroc cdt.Cho hrong (chdt Nl) vira din tren vao hrong acid co trong c6c 100mL. khuay cho tan h' 5. rbi can lai bing din phan tfch d@can O. rna sach 6~~ cat .Dung can ky thuat.Sdy kho 90°C.1.. rna sach bing mroc . rbi trang lai nhieu Idn bing mroc j a a cat . d6 dong 100mL mroc cdt.Cho hrong (chdt ~[~ 100mL. Truong Bach Chi2n 15 .4 . .~dy rna can nhua. dung bop cao su hut 25mL H2S04 dd da diroc d@ sfin trong til .Ldy 6ng dong 100mL da diroc rna sach bing mroc cdt nhieu Idn. Tao dung dich 4 (DD4) .Ldy pipet bdu 25mL da ducc rna va trang mre c cdt. .2. Khuay cho tan hoan toan tao diroc (DD4) 5.1. rbi trang lai nhieu Idn bing mroc cat . dung bop cao su hut 25mL cho vao c6c 100mL rbi de VaG t~ hut.lg (chdt N2) .~dy rna can nhua.Ldy 6ng dong 100mL da diroc rna sach bing mroc cdt nhieu Idn.cho vao c6c 100mL co sfin 25mL mroc cdt tren. rbi can lai bing can phan tfch d@can 0.1.1odung dich 2 (DD2) . Khuay cho tan hoan toan tao diroc (DD2) 5. .1.. . rbi cho vao c6c 250mL . Tl. . Tl.Cho hrong (chdt N2) vira can tren vao hrong acid co trong c6c 100mL.1odung dich 5 (DD5) a a _________________________________________________ Bien soan: ThS.1.5g (chdt Nl) . Tl. 1g (chdt F 1) .Sdy kho 90°C. d@din 1.3.Dung can ky thuat.~dy rna can nhua. rna sach bing mroc .TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 5. rbi cho vao c6c 250mL .1odung dich 3 (DD3) .Sdy kho 90°C.5. Khuay cho tan hoan toan tao diroc (DD3) 5.

Dung can ky thuat. . 5.lO .. Khuay cho tan hoan toano . rna sach bang mroc . rbi trang lai nhieu lfin b~ng mroc cat ~ .9'c cat n h·" I" di leu an. rbi cho vao c6c 250rnL . cho vao coc 100rnL c6 san 25rnL mroc cat 6 tren. .fill b~ng mroc cdt . rbi trang lai nhieu lfin b~ng mroc cat .. rbi trang lai nhieu .:~a ~ an "... rbi c~~i 15~~can ~ n tfch ~@can. dung dich 7 (DD7) "~ .L ay au a uQ.~dy dia can nhira. Truong Bach Chi2n 16 .ru~.Dung can ky thuat. dung b~p cao su hut }5rnL HN03 d~ da dug~ san.cit." 25rnL d.lO _________________________________________________ Bien soan: ThS. rna sach bang mroc ."· ~ng. rbi trang lai nhieu lfin b~ng mroc cdt .Sdy kho 6 90°C. " .4.lO dung dt~B 6 (~I£>. dung b6p cao su hut 3 rnL dd H2S04 dd trong til hut. dung dich 8 (DD8) . .Ldy dia can nhira. tao dugc (DD6) 5. rbi can lai b~ng can phan tfch d@can 19 (chdt K2) TI.Ldy pipet bfiu 25rnL da diroc rna va trang mroc cdt nhieu lfin. .(ii)~ ..Cho hrong (chdt K1) vita can tren vao IUQ:ng Khuay cho tan hom toan.Sdy kho 690°C.Dung can ky thuat. .. .d~~"~" .Dung can ky thuat. ung be op cao su hut 25rnL cho vao c6c leO). Khuay cho tan hoan toan.Lay pipet bau 25rnL da diroc -~~~_""V6c cat nhieu Ian.2. dung b6p cao su hut 25rnL mroc sieu sach cho vao c6c 100rnL.Ldy pipet bfiu 25rnL da diroc rna va trang mroc cdt nhieu lfin.Sdy kho 690°C.3. rbi can lai b~ng din phan tfch d@can 0. trong til hut.. TI. diroc (DD7) 5. " "'uI!"'.1 g (chdt HI) . ~ .Ldy 6ng dong 100rnL da diroc rna sach b~ng mroc cdt nhieu lfin.Cho hrong (olift HI) vita can tren vao hrong acid c6 trong coc 100rnL. ~~~ . d@dong 100rnL mroe~.5g {chdt K1) .Cho tit tit mroc sieu sach vao c6c cho d~n khi (chdt C 1) con mQt it khong tan ti~p diroc. rna sach bang mroc .TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM . TI. Cho vao c6c 100rnL. .~dy dia can nh\Xa. rbi can lai b~ng can phan tfch d6 can 109 (chdt C1).)' ror dem c6c vao til hut. pipet b. ..Ldy dia din nhua.Sdy kho 690°C.c . Khuay cho tan hoan toan tao diroc (DD5) . ~. cho vao c6c 100rnL da c6 sin dung dich pha tren.

dung dich thu diroc Ul (DD8) 5.5.5.Lfiy rna din nhua. rna sach b~ng mroc . T~o dung dich 12 (DDI2) . Thao tac can hrong NaOH r~n phai th~t nhanh va chuan xac.D~ Bing. Luong mroc trang cho h@tvao c6c BDM . r6i trang lai nhieu Idn b~ng mroc cfit .Dung din ky thuat. T~o dung dich 9 (DD9) . cho vao c6c ~@t ao c6c BDM v . r6i can lai b~ng can phan tfch d~ can 4g NaOH r~n. cho vao c6c 100rnL co sfin 2S"-mL mroc cfit 6 tren.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM .~ 5. . dung bop cao su hut 25rnL cho vao c6c 100rnL r6i dem c6c vao til hut. .6.Sfiy kho 690°C.Lfiy pipet bdu 25rnL da dugc rna va trang mroc cfit nhieu Idn. dung bop cao su hut 25rnL cho vao c6c 100rnL r6i dem c6c vao til hut. Truong Bach Chi2n 17 . T~o dung dich 11 (DDll) .Lfiy pip dU 25rnL da dugc rna va trang mroc cfit nhieu Idn.5. d~ dong 100rnL mroc cfit.1. dung bop fin trong til hut. Dung dich rna acid 5. .Dung mroc cfit trang c6c. . dung bop cao su hut lrnL (chfit h3) dd da diroc d~ sfin trong til hut.Chuyen hrong trong c6c vao blnh dinh mire 100rnL . cho vao c6c 100rnL co sfin 25rnL mroc cfit 6 tren. 'g m~ac cfit nhieu Idn.Lfiy 6ng dong 100rnL da diroc rna sach b~ng mroc cfit nhieu Idn.3.Db mroc cfit too vach thu duoc (DD 11) 5. r6i cho vao c6c 250rnL ___________________________________________________ Bien soan: ThS. .Lfiy pipet bdu 25rnL da dugc rna va trang mroc cfit nhieu Idn. dung bop cao su hut "'" (chfit hl ) dd da diroc de san trong til hut.Lfiy pipet bdu 25rnL da dugc rna va trang mroc cfit nhieu Idn.

) thl dung dung dich gl trong cac dung dich da:pha tren? 6. Khuay cho tan hoan toan.4. cAn dung dung dich gl trong cac dung dich da:pha tren fi~" rna dAubam vao? tfry 6.Cho hrong (chfit N2) vita can tren vao hrong acid co trong c6c 100mL. Cac d:~ g 1S\l bi bfrn boi dAu hoa. Cac d\ln~J.1.3. Truong Bach Chi2n 18 .TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM .l dich da:pha trem ' ___________________________________________________ Bien soan: ThS. f)@ rna cac chfit nhua (can nhua. Cac dung dich vita pha tren la nhirng dung dich gi? Neu ro ten va muc dich pha cac dung dich tren la gi? 6.2. Cau hoi chuin b] 6. tao duoc (DD12) 6.. blnh nhua ..

Truong Bach Chi2n 19 .Ren luyen tiRh lao dQng. Kynang .Ren r. ~. . tfnh nrong tac trong t~p th@ - Ong dong 100mL - Binh tia B6p cao su C6i su + chay 4. kha nang xu ly va dam bao an toan l&.Su dung thanh thao cac dung cu thuy tinh dung trong pha ch8 khi dung cac h6a chAt dQc. My. cAn th~n . kha nang lam vi~c thea nh6m.c tieu Pha ch8 cac dung dich lam chAt chi thi diroc su dung cho cac bill chuan dQtrong phong kiem nghiem 2. H6a chit _________________________________________________ Bien soan: ThS.{p xtic voi cac h6a chAtdQc .TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM BAI 2: KY THU~T PHA CHE DUNG DJCH CHi THJ 1.

TN4: Pha ch8 Chi thi K2Cr04 5% Can 19 K2Cr04 trong c6c thuy tinh 50mL. Khuay d@ucho tan h8t.3. r6i khuay thanh h6. Truong Bach Chi2n .2g Bromethymol blue trong c6c thu Tfim trot bing 20mL ancol 98° Them mnrc cdt thanh 100mL. TN3: Pha ch8 Chi thi h6 tinh bQt 1% Can 19 h6 tinh bQt trong c6c 250mL.2. Bern dun soi trong 10 phut. Them mnrc cdt d~ duoc 100mL dung dich. each ti~n hanh 5. 5. nho them 5 giot formaldehit Bao quan chi thi trong chai thuy tinh c6 nl1p d~y kin. 20 ___________________________________________________ Bien soan: ThS. Them mnrc cdt d~ diroc 100mL dung dich chi thi.1.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM - Methyl Organge Bromethymol h6 tinh bQt K2Cr04 Eriochrome Murexit axit Sunfo Black T blue - Methyl red Phenolphtalein Xylenolorange Thymol xanh Metylen xanh KCI NaCI Ruou Etylic 96% - NaOH - H2S04 d~c Nurre sieu sach 5. khuay d@udung dich. Bao quan chi thi trong chai nlnra c6 nl1p d~y kin. Can 0. Tfim mQt it mroc cdt. 5. B~ nguoi.4. 5.

i . TNll: Bao quan trong chai nlnra ho~c thuy tinh mau t6i. - Tron trong c6i su thanh bQt min. Bao quan "c . TN12: ___________________________________________________ Bien soan: ThS.3g Eriochrome Black T. Pha ch@Chi thi Xylenol orange (XO) 19/L Can O.8. Bao quan trong chai co nfip d~y kin. Pha ch@Chi thi Phenolphtalein (PP) 0. - Bao quan chi thi trong chai thuy tinh co nfip d~y kin.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 5. -.9. 5. dung 20mL alcol hoa tan trong c6c 100mL. Bao quan trong chai thuy tinh co na TN9: Pha ch@Chi thi Eriochrome cyanine.2g. TN8: Pha ch@Chi thi axit "'·0 Can 19 axit Sunfos·alysilic~ 100mL. Bern sfry 6 nhiet dQ 105°C trong 30 plnit. d~y nfip kin.6. pha trong 10mL alcol 95%. khuay 5. ':I hi Murexit 2% (6 dang h6n hop rfin) - Nghi6n 0.. - Bao quan trong chai co nfip d~y kin.OO) Can 0.5.025g ET. khuay d6u dung dich. them 10mL alcol 95%. 5. Pha ch@chi thi Methyl red (MR) 0. TN10: 5.10.OO) dang rfin Can 0.01 g Phenolphtalein(PP) tan. B~ nguoi trong blnh hut Am d@nnhiet dQ phong 5. Truong Bach Chi2n . d~y kin nfip. bao quan trong chai nftu TN6: Pha ch@Chi thi Eriochrome Black T 0. TN5: Pha ch@Chi thi Eriochrome Black T (ET.1 % Can O.1 % Can 0. .12. khuay d6u cho tan.3% (ET. Can 109 KCI rfin trong chen nung sach. r6i dem nghien min trong c6i sach. thanh bQt min. 21 5.trong chai thuy tinh.Olg chi thi Xylenol orange pha trong 10mL alcol 95%. a mroc cfrt d@nvach 100mL va khuay d6u dung dich.11.Olg methyl red cho vao c6c 250mL.OO dang rfin.

4. 5. y: su dung cua m6i loai chi thi khong qua hai thang k~ tit ___________________________________________________ Bien soan: ThS. hoa tan trong 50mL mroc cAt.25 mL dung dich H2S04 d~c pha voi 100mL mroc cAt Hoa tan O. Pha ch@chi thi Thymol xanh (TB) 5.14. 6. phai tr9n chi thi do voi muoi rfin NaCI.lmL dung dich H2S04.2% Hoa tan 0. duoc NaOH 0.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM - Bao quan chi thi trong chai thuy tinh co nfip d~y kin. Hay cho bi@t vai tro cua CH3COOH thi Eriochrome cyanine? diroc pha vao khi pha ch@ chi Luu Thai gian ngay pha. them vao 2mL NaOH 0. TNI3: Can O. them mroc cAt thanh 100mL. TNI4: Pha ch@chi thi Metylen xanh (MB) Hut 26. d~ lam gi? 6.13.2%. Truong Bach Chi2n 22 .5.5g TB trong 10mL Etanol 20%. Khi pha ch@chi thi Murexit. them 6. va 5g Na2HP04 voi 4.lg NaOH rfin.Olg MB mroc thanh 100mL.

kha nang xir ly va dam bao an toan khi ti8p xiic voi cac h6a chfit d9C .I! ~un . tfnh nrong tac trong t~p th@ 'II 3. Hoa chit ___________________________________________________ Bien soan: ThS. Kynang . ~~ ~ -.c tieu THU HUu CO Pha ch8 cac dung dich lam thuoc thir hiru co cho cac bill thirc hanh trong phong kiem nghiem 2. Dung c\I va thi~tb] ~ Til hut ~ 2 - s6 Can pharr tfch 4 s6 Can ky thuat .cach thuy I:~m amiang B8p di~n 4.Ren tfnh cAn th~n khi dung cac h6a chfit d9C.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM BAI 3: KY THU~ T PHA CHE DUNG DJCH THU6c 1. My..A.Ren luyen tin lao d9ng. kha nang lam vi~c thea nh6m.Sir dung thanh thao cac dung cu thuy tinh dung trong pha ch8 . Truong Bach Chi2n 23 .

TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM - Hydroxylamin MnS04 H3P04 dd H2S04 dd NaHS03 fucsin clohydrat HCI dd ZnCl2 Etanol96% Metanol 96% AmylalCohol NaBr Brom KI NaOH (fixxanal) Phenol 1-(2pyridinlazo )-2naphtol Fuchsin Phenol Glycerin Xanh Metylen KOH p-dimetylaminobenzaldehyt Nurre sieu sach - Acid fusinsulfuro Acid sunfanilic Indigocarrnin Diphenyl carbazon Brome phenol blue 1-10 Phenaltrolein Acid piric Dimetylglyoxin Aluminon Flourescein Alizarin do S - NH4CI MgClz. each ti@n hanh 5.4H20 NaOH Acid lactic dd 5.lg chi thi vao c6c chua 10rnL c6n Khuay d6u cho tan hoan toan 24 ___________________________________________________ Bien soan: ThS.1. Acid fusinsulfuro 1% Cho O.6H20 CuS04.5H20 KNaC6H406. Truong Bach Chi2n .

5.6. 5. - Khuay cho tan Til ill them vao vai giot HCI d~c.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 5.8. 5.2. Flourescein 5.lg (1-10 phenaltrole den khoang 80°C. Truong Bach Chi2n 25 .lg acid sunfanilic trong 0. - Acid sunfanilic 1% Hoa tan O.5% Cho 0.5g chi thi vao c6c chua 50mL mroc cAt. 5.60°. ch vfin due.05g diphenyl cacbazone trong c6c thuy tinh Dung alcol95% hoa tan thanh 10mL Bao quan chi thi "Hong chai thuy tinh co nl1p d~y kin. - C!t0 O. Khuay d8u cho tan hoan toano Them mroc cAt vao d8n 50mL 5.4. ~ er~h)la l1P d~y kin .05g trong 10mL c6n 50 .10.lg chi thi vao c6c chua 10mL c6n.11. Dinh rmrc bfing mroc cAt d8n 20mL.9. 5.65mL HCI dd Them mroc cAt d8n 10mL Indigocarmin 0.5g chi thi vao c6c chua 10mL c6n. mroc cat. Alizarin do S 0.5.7. - Them mroc du 20mL Acid piric 0.Olg brome Pli~lue hoa tan thanh 10~ Bao quan chi thi trolil~ clJal~u 1-10 Phenaltrolein 0. 5.3.1 % _________________________________________________ Bien soan: ThS. Khuay d8u cho tan hoan toano (Dung dinh tinh ion Ae+ ) 0..1 % Hoa tan O.5% trong e6c thuy tinh dung aleol 95% tinh .lg trong 100mL mroc cAt Dimetylglyoxin 1% Cho O. dun nang 5. trong su6t. Khuay d8u cho tan hoan toano (DUng dinh tinh ion Ni2+) Aluminon 1% Cho 0. Brome phenol blue ~glL Ciin O. DUng chuan dQ acid .baz Chi thi Diphenyl carbazon 5g/L Can 0.25% 0.

Ferroin - Hoa tan 0.14. v~u=.lg va 0. H6n h9'P Zymmerman Hoa tan 3. 5. Them mnrc cdt vao den 50rnL 5.12.lg trong c6c chua 10rnL c6n. them mroc cdt thanh 10rnL.khir. Khuay d8u cho tan hoan toano Hoa tan O. Hydroxylamin 5. f)~ yen dung dich 2 10% kin 5.0695g FeS04.25rnL H2S04 dd vao Them mroc thanh 50rnL. Cho vao c6c 1. nay voi 10rnL dung dich chua O.18. cho ill tu vao d~ tAm trot.. Sau khi trot toan bQ va tan. Hoa tan O. Truong Bach Chi2n . kheo leo rot ttr ill mQt hrong mroc cdt theo thanh c6c.05g chi thi vao c6c chua 50rnL mroc. r6i dung pipet hut 10rnL dung dich HCI d~c. Dung lam dung Hoa tan 19 NaHS03 50rnL mroc cdt.lg fucsin clohydrat + - Bao quan trong chai mau co nut d~y kin & d~ trong t6i.1 % 5.. Dung chuan dQ oxy hoa . Chuyen vao blnh dinh rmrc. Toan bQ d~t trong til hut.85g MnS04 khan trong H3P04 dd & 6..13.16.7H20 trong 5. bao quan trong chai man d~y - Tron cAn th~n r6i pha loang d@n. r~n. dinh rmrc too vach 100rnL 26 _________________________________________________ Bien soan: ThS.lg HgCh IQc. Thu6c thir Schiff + O.36g ZnCh khan. dinh aldehyt ceton. hoa tan hoan toan . 5.15.1485g (1-10 phenaltrolein) mroc. Montequi A (N~h[Hg(SCN)4] trong 10rnL mroc cAt.17. Thuoc tlur Lucas Ldy c6c thuy tinh cho vao chau thuy tinh co da lanh vun chung quanh (lam lanh c6c bing mroc da vun).TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM - Cho 0. Acid rubeanic 0.

25. sau 24 gio dem IQc.4H~O 2. them vao do dung dich HgClz bao hoa cho d@nkhi vira dir (thdy co k@ttua mau do). Them vao hh 10rnL NaOH 5N va pha loang thanh 50rnL. khuay. PAN 0. ldy phan mroc IQc trong d8 sir dung. Bao quan trong chai mau t6i. Dung dich Fehling Hoa tan 8. r6i rot til til dung dich Methanol.733g CuS04.19. Pb +. Sau khi tan hoan toan. LQc.. D'ung trong c h.20.. d8 tren b@p each thuy 2 - 5. Khi dung tron 2 dung dich thea ty l~ 1 : 1.0000g NaBr.5gam Cho vao beaker 1. Dung d8 xac dinh ion NH4+ Hoa tan 1. cho d@n khi thay NaBr vira tan xong.26. thl dirng lai (khoang 10rnL Methanol thl vira tan h@tNaBr) Cho toan bo hrong con lai NaBr vao c6c. Cd + . Truong Bach Chi2n 27 .2g phenol trong 14. D8 l~ng dung dich. 5.t d~ comp I'd' uan Q exon xac 2 2+ 2 In h C u.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 5. Thuoc tlur Phenoldisunfonic gia. 5.24. 2S04 dd. Hoa tan 1. ~~ -~ .1 % [1-(2pyridinlazo)-2naphtol] s s.Olg PAN trong 10rnL etanol So".. Dung 2.2+ C 0.5H20 tro~g mroc.. Fuchsin thea Zil ___________________________________________________ Bien soan: ThS.21.5g NaOH trong mroc cat roi pha loang den 25rnL trong dieu kicn lanh. cho vao - Them mroc cdt d@n 100rnL.5g KI pha trong 25rnL mroc cdt. pha loang d@n25 ~~ ~ 5.05rnL Brom long. them 0. Thuoc thir Nessler K2HgI4 5.66g Natri tartr~c (muoi Rochell~ KNaC6H406. - Hoa tan O.. Thu6c thir Kaufmann Can truce m9t hrong NaBr r~n 1.

TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM - Mang ~ang tay cao su. tinh khi~t trong 100rnL H2S04 30%. - Dun 5~ phenol tinh trong trong --~~'h (co the dung loai phenol dff bi chay ru~:du mroc) the cho tan het 0JI1L phenol chay Sau d6 them 10rnL acid lactic dd & 20rnL glyxerin vao. Hoa 0. Dung dich nay c6 th~ bao quan trong nhieu thang. Truong Bach Chi2n . r6i nho tit tit c6n 96° cho d~n h~t 10rnL c6n nay. Thirong diroc dung d~ nhuom mau phirc tap.27. Hoa tan 2g orcinal khan. Cho 0. IQc. 28 5. Thu6c thir Orcinal.05g Blue de conton (xanh cotton) trong 100rnL dung dich lacto-phenol dff dun n6ng d~n 700C.32.5g Fuchsin + 5g phenol tinh th~ trong coi suo Them 5 giot glycerine.31. l~c d@ur6i d~ yen vai n C\lC nho. Gentian Violet 1/40 trong mroc trong 2-3 phut. Xanh Metylen bao hoa trong c6n - ~ vao 7.(xem them) - ___________________________________________________ Bien soan: ThS. Cac dung dich thuoc nhuom . D~yen trong 48 gio. Khi h6n hop dff trQn d@u. ta them 100rnL mroc 5. Erythrosin hoac rose bengal 1% trong 2 . nghien 1.3g Xanh metylen vao 10rnL c6n 90°.khong con cfit vao.5rnL amylalcohol. khuay d@u.(xem them) 5.3 phut.

Cau hoi chuin b] _________________________________________________ Bien soan: ThS.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 6. Truong Bach Chi2n 29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful