Bỏ qua lý thuyết nhé, chỗ chúng ta cần quan tâm nhất là cách giải dạng này, bắt đầu

ôn lại nhé các bạn:

1.Cách tính tích phân kép (hai lớp; bội hai) trong tọa độ vuông góc:
1.1. Miền đều: a. Miền đều theo phương Oy:

Giả sử mỗi đường thẳng song song với trục Oy và đi qua điểm trong của miền D (điểm không nằm trên biên), chỉ cắt biên L của miền D tại 2 điểm M, N (theo hướng từ dưới lên). M có tọa độ và N có tọa độ .

Khi đó, ta nói D là miền đều theo phương Oy và M được gọi là điểm vào miền D, N được gọi là điểm ra khỏi miền D. Đường cong được gọi là đường vào, và đường cong được gọi là đường ra của miền D. b. Miền đều theo phương Ox: Giả sử mỗi đường thẳng song song với trục Ox và đi qua điểm trong của miền D (điểm không nằm trên biên), chỉ cắt biên L của miền D tại 2 điểm P, Q (theo hướng từ trái sang). P có tọa độ và Q có tọa độ .

Khi đó, ta nói D là miền đều theo phương Ox và P được gọi là điểm vào miền D, Q được gọi là điểm ra khỏi miền D. Đường cong được gọi là đường vào, và đường cong được gọi là đường ra của miền D.

và 1đường ra. Bên cạnh đó. D cũng là miền đều theo phương Ox nhưng có 2 đường vào và 1 đường ra x = b. Các miền D được xác định dưới đây là miền đều theo phương Ox. hãy xét xem nó có mấy đường vào và mấy đường ra? .c. D là miền đều theo phương Ox nhưng có tới 2 đường vào và 2 đường ra. Miền đều: Miền đều theo phương Ox và Oy được gọi là miền đều d. Bạn hãy xét xem nó có phải là miền đều theo phương Oy không? Và nếu là miền đều. 1 đường ra nhưng không là miền đều theo phương Ox vì có 1 vùng mà những đưởng thẳng song song với trục Ox. Hình b: D là miền đều theo phương Oy có đường vào và đường ra . có cùng 1 đường vào. Các ví dụ: 1. nhưng là những điểm biên chứ không phải điểm trong) và có cùng 1đường vào. Hãy xét xem các miền sau đây là miền đều theo phương nào? Ta có: Hình a : D là miền đều theo phương Oy (dù đưởng thẳng x = a và x = b cắt miền D tại vô số điểm. Ngoài ra. đi qua điểm trong và cắt biên tại 4 điểm. Hình c: D là miền đều theo phương Oy. 2.

1. h liên .2. Nếu D xácđịnh bởi tục trên thì: . Nếu D xácđịnh bởi tục trên thì: . g liên 2. Cách tính (Định lý Fubini) 1.

Ở trường hợp 2.Nhận xét: 1. 3. đường ra là hàm theo biến x. Phương pháp tính: 1. Miền đều theo phương Ox thì đường vào. đường ra là hàm theo biến y. ta tính tích phân theo biến y trước (coi x là hằng số) với cận dưới là đường vào và cận trên chính là đường ra.3. ta tính tích phân theo biến x trước (coi y là hằng số) với cận dưới là đường vào và cận trên chính là đường ra. . Xét xem miền D có phải là miền đều theo phương Ox (hoặc Oy) không? Nếu miền lấy tích phân không đều thì ta chia miền D thành những miền đều không có phần trong chung. ta tính tiếp tích phân theo biến x trong đoạn [a. Sau khi có kết quả. 2. ta tính tiếp tích phân theo biến y trong đoạn [c. Vẽ miền lấy tích phân D 2. Ở trường hợp 1. b]. ta có D là miền đều theo phương Ox trong khoảng và có cùng 1 đường vào đó. Miền đều theo phương Oy thì đường vào. Khi và cùng 1 đường ra . Khi 1. 4. d]. ta có D là miền đều theo phương Oy trong khoảng và có cùng 1 đường vào đó. và cùng 1 đường ra . Sau khi có kết quả.

Tuy nhiên.4. Vả lại. trong đó D là miền cung tròn nằm trong đoạn từ nửa dưới đường tròn (O. [b][b]1. Chọn đường vào và đường ra (thích hợp) cho miền D. 0]. 4. và Theo phương Oy ta có: D là miền đều trong khoảng cùng đường vào đường ra và cùng và có Do đó ta có: Ngược lại. Áp dụng công thức Fubini và các tính chất tích phân để tính tích phân hai lớp theo phương Oy (hoặc Ox). Xác định cận lấy tích phân theo 2 phương Ox và Oy của: . đường biên trái của D gồm 2 đoạn AB và BC(-2) có phương trình khác nhau (không cùng đường vào) và đường bên phải của D cũng gồm 2 đoạn (-2)D và DEF có phương trình khác nhau (kông cùng đường ra). hai điểm B. 2) được xác định như hình dưới đây: đến 1 của Giải: Ta có miền D giới hạn bởi các đường: . D không có cùng tung độ nên ta phải . .3. nếu đổi thứ tự lấy tích phân thì theo phương Ox ta có: D là miền đếu theo phương Ox trongđoạn [-2 . Nếu mền D không có cùng 1đường vào và 1 đường ra thì ta chia miền D thành những miền nhỏ sao cho trên mỗi miền nhỏ. chúng có cùng 1đường vào và 1 đường ra. Một số ví dụ:[/b][/b] 1.

đường vào có phương trình ra có phương trình: x = 1. Tính miền giới hạn bởi các đường: Giải . đường Vậy: (Click vào để thấy rõ hơn nhé) Ví dụ 2. (CD): Trong miền ABEF nằm giữa 2 đường thẳng y = -1 và y = 0.-2) và C(8. và đường Trong miền BCDE nằm giữa 2 đường thẳng -1.4) và miền D được xác định như hình bên. BCDE và C(-2)D bởi các đường thẳng song song với trục Ox: (BE): . đường vào có phương trình ra có phương trình: x = 1. theo phương Ox thì miền D có cùng 1 đường vào . Nhận thấy. và y = và đường Trong miền C(-2)D nằm trong đoạn từ y = -2 đến vào có phương trình ra có phương trìnhh: và đường . D là và Tọa độ giao điểm của 2 đướng và là A(2.chia miền D thành 3 miền ABEF.

là và cùng 1 đưởng ra là x = y+4. Do đó. D2 bởi đoạn AB để trên mỗi miền có chung 1 đường vào và 1 đường ra. Do đó. ta có kết quả. Do đó: Vậy = = Còn theo phương Oy thì miền D lại có 2 đường vào là y = x – 4 và chung 1 đường ra là và có . theo phương Oy ta có: Vậy ta có: Tính toán tương tự như trên. Nhận xét: . ta chia miền D thành 2 miền D1.

y) thì:[/b] (với D’ là phần của D ứng với x > 0) Nếu miền D đối xứng qua Ox và f(x.y) = -f(-x. còn nếu f(x. ta nhận thấy cận của tích phân theo biến y có tính đối xứng.y) thì: [b]3. Từ đó.-y) thì:[/b] (với D* là phần của D nằm trong góc phần tư thứ nhất) [b]4.-y) = f(-x. Tương tự.-y) thì: [b]2.y) = f(-x.y) = f(x. Từ tích phân trên miền D1.1. Do đó. Kết quả quan trọng:[/b] và thì: = .y) là hàm lẻ theo y thì tích phân bằng 0.-y) thì: (với D1 là phần của D ứng với y > 0) Nếu miền D đối xứng qua Ox và f(x.y) = -f(x. nếu miền D đối xứng qua Oy và f(x.y) = f(-x. nếu miền D đối xứng qua Ox và f(x. hay dựa vào ồ thị ta có miền D là miền đối xứng qua Ox.y) = f(x. Giả sử[/b] (nghĩa là tích phân kép sẽ thành tích của 2 tích phân đơn) [b]5.y) là hàm chẵn theo y thì tích phân sẽ bằng 2 lần tích phân trên miền D1′ (D1′ là miền D1 ứng ới y >0). Nếu miền D là miền đối xứng qua Ox và Oy và f(x. nếu hàm f(x.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful