TOÅNG HÔÏP GIAÙ TRÒ

COÂNG TRÌNH : ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG HAÏ TAÀNG CÔ SÔÛ CUÏM COÂNG NGHIEÄP AN HIEÄP - CHAÂU THAØNH - BEÁN TRE
HAÏNG MUÏC : TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI TAÄP TRUNG ( Coâng suaát : 2.000m3/ngaøy )
ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : Xaõ An Hieäp, huyeän Chaâu Thaønh, tænh Beán Tre

STT

HAÏNG MUÏC

1

PHAÀN XAÂY DÖÏNG - ÑIEÄN - COÂNG NGHEÄ

2

PHAÀN THIEÁT BÒ - ÑAØO TAÏO CHUYEÅN GIAO COÂNG NGHEÄ

GIAÙ TRÒ DÖÏ THAÀU
#REF!
4,034,190,000

TOÃNG GIAÙ TRÒ DÖÏ THAÀU

#REF!

Laøm troøn

#REF!

( Baèng chöû : Möôøi baûy tæ, naêm traêm baûy möôi baûy trieäu, moät traêm chín möôi chín ngaøn ñoàng chaün )
Ngaøy 07 thaùng 06 naêm 2010
ÑAÏI DIEÄN NHAØ THAÀU

17,577,199,000
#REF!

HAØNH - BEÁN TRE

øy )

GHI CHUÙ
#REF!
4,771,494,911

#REF!

#REF!

BAÛNG KEÂ KHOÁI LÖÔÏNG - GIAÙ TRÒ
PHAÀN THIEÁT BÒ
ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG HAÏ TAÀNG CÔ SÔÛ CUÏM COÂNG NGHIEÄP AN HIEÄP - CHAÂU THAØNH - BEÁN TRE
HAÏNG MUÏC : TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI TAÄP TRUNG ( Coâng suaát : 2.000m3/ngaøy )
ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : Xaõ An Hieäp, huyeän Chaâu Thaønh, tænh Beán Tre
SOÁ

TEÂN

ÑÔN

KHOÁI

ÑÔN

THAØNH

TT

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

LÖÔÏNG

GIAÙ

TIEÀN

CUNG CAÁP, LAÉP ÑAËT THIEÁT BÒ
3
1 Bôm nöôùc thaûi coâng suaát 84 m /giôø
Loaïi : Bôm chìm, chuyeân duøng cho nöôùc thaûi
Model : AFP 1042 M90/4D
Löu löôïng : 84 m3/giôø
Coät aùp : 15,2 m
Coâng suaát moâ tô : 7,5 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Ñoä caùch ñieän : IP68
Xuaát xöù : ABS - Ñöùc
Heä thoáng laép bôm töï ñoäng (auto coupling): 04 boä
2 Maùy thoåi khí beå caân baèng
Kieåu : root
Mdel: HL-100
Löu löôïng : 5,21 m3/phuùt
Coät aùp : 0,5 kgf/cm2
Coâng suaát moâ tô : 11 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : KFM – Haøn Quoác
3 Ñóa khueách taùn khí
Löu löôïng: 8-10 m3/khí.giôø
Model: D350
Loaïi : Diffuser daïng ñóa, boït khí thoâ
Xuaát xöù : LONGTECH - Ñaøi Loan
4 Thieát bò ñieàu chænh pH töï ñoäng
Loaïi : ño taïi hieän tröôøng
Model: THERMO SCIENTIFIC - USA

caùi

4.000 69,788,969

279,155,876 R

caùi

2.000 53,345,000

106,690,000 R

boä

caùi

3/957

40.000

567,500

1.000 14,755,000

22,700,000 R

14,755,000 C

Chöùc naêng set ôû hai ñieåm. Chöùc naêng töï kieåm tra nhöõng giaù trò
chuaån vaø tình traïng ñieän cöïc. Ñeøn baùo hieäu khi giaù trò ño ôû
ngoaøi ñieåm set.
Thang ño:
0.00 – 14.00 PH
Ñoä phaân giaûi: 0.01 pH
Ñoä chính xaùc: ± 0.5%
Nhaän tín hieäu ñaàu vaøo: 4~12 mA
Hieäu chuaån:
Taïi 1, 2 hoaëc 3 ñieåm (4.01; 7.01; 10.01)
Buø nhieät:
Baèng tay hoaëc ñieän cöïc tuøy choïn.
Ngoõ ra Analog: 4-20mA

5

6

7

8

Keát noái bôm:
Coù theå keán noái ñoàng thôøi hai bôm ñònh löïông.
Nguoàn:
220V
Moâi tröôøng laøm vieäc: 0 -500C/ RH 95%
Kích thöôùc:
141x69mm
Caân naëng:
1kg
ÑAÀU ÑO CAÛM ÖÙNG pH
Model ECDOTPII-S: Ñaàu noái BNC, caùp daøi 5m.
Thuøng chöùa hoaù chaát chænh pH acid vaø xuùt
Kích thöôùc : ÑK x C = 1600 x 2500 (mm)
Theå tích : 5.000 lít
Vaät lieäu : FRP (composite)
Xuaát xöù : Composit Long An - Viet Nam
Bôm ñònh löôïng dung dòch HCl
Loaïi : bôm maøng
Model : D100N-70
Löu löôïng :0 - 150 lít/giôø
Coät aùp : 5 bar
Coâng suaát moâ tô : 0,18 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : Doseuro – YÙ
Bôm ñònh löôïng dung dòch NaOH
Loaïi : bôm maøng
Model : D100N-70
Löu löôïng : 0 - 150 lít/giôø
Coät aùp : 5 bar
Coâng suaát moâ tô : 0,18 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : Doseuro – YÙ
Bôm ñònh löôïng dung dòch N
Loaïi : bôm maøng

caùi

2.000 22,700,000

45,400,000 R

caùi

1.000 13,052,500

13,052,500 R

caùi

1.000 13,052,500

13,052,500 R

caùi

1.000 13,052,500

13,052,500 R

4/957

9

10

11

12

13

Model : D100N-70
Löu löôïng : 0 - 150 lít/giôø
Coät aùp : 5 bar
Coâng suaát moâ tô : 0,18 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : Doseuro – YÙ
Bôm ñònh löôïng dung dòch P
Loaïi : bôm maøng
Model : D100N-70
Löu löôïng : 0 - 150 lít/giôø
Coät aùp : 5 bar
Coâng suaát moâ tô : 0,18 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : Doseuro – YÙ
Bôm ñònh löôïng hoùa chaát keo tuï
Loaïi : bôm maøng
Model : D100N-70
Löu löôïng : 0 - 150 lít/giôø
Coät aùp : 5 bar
Coâng suaát moâ tô : 0,18 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : Doseuro – YÙ
Bôm ñònh löôïng hoùa chaát trôï keo tuï
Loaïi : bôm maøng
Model : D100N-70
Löu löôïng : 0 - 150 lít/giôø
Coät aùp : 5 bar
Coâng suaát moâ tô : 0,18 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : Doseuro – YÙ
Bôm ñònh löôïng polymer
Loaïi : bôm maøng
Model : D100N-70
Löu löôïng : 0 - 150 lít/giôø
Coät aùp : 5 bar
Coâng suaát moâ tô : 0,18 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : Doseuro – YÙ
Maùy thoåi khí
Kieåu : root
Model : HL-80

caùi

1.000 13,052,500

13,052,500 R

caùi

1.000 13,052,500

13,052,500 R

caùi

1.000 13,052,500

13,052,500 R

caùi

1.000 13,052,500

13,052,500 R

caùi

3.000 46,535,000

139,605,000 R

5/957

14

15

16

17

18

Löu löôïng : 3,8 m3/phuùt
Coät aùp : 0,5 kgf/cm2
Coâng suaát moâ tô : 5,5 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : KFM – Haøn Quoác
Ñóa khueách taùn khí
Löu löôïng: 6 -8 Nm3/giôø
Loaïi : Diffuser boït khí mòn
Model : D250
Vaät lieäu : EPDM
Nhaø saûn xuaát : LONGTECH - Ñaøi Loan
Thieát bò ño DO vaø phuï kieän
Loaïi : ño taïi hieän tröôøng
Model : 6308DT
Khoaûng ño : 0 – 10 ppm
Hieån thò : Maøn hình LCD
Ñieän aùp : 220v/50Hz
Nhaø saûn xuaát : JENCO - Myõ
Bôm buøn tuaàn hoaøn
Loaïi : ly taâm truïc ngang caùnh hôû
Model : DWO 200
Löu löôïng : 42 m3/giôø/bôm
Coät aùp : 5,8 m
Coâng suaát moâ tô : 1,5 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Vaät lieäu
Caùnh bôm : Theùp khoâng ræ AISI 304
Thaân bôm : gang ñuùc
Nhaø saûn xuaát : Ebara – YÙ
Bôm buøn dö
Loaïi : ly taâm truïc ngang caùnh hôû
Model : DWO 150
Löu löôïng : 6 m3/giôø/bôm
Coät aùp : 9,5 m
Coâng suaát moâ tô : 1,1 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Vaät lieäu
Caùnh bôm : Theùp khoâng ræ AISI 304
Thaân bôm : gang ñuùc
Nhaø saûn xuaát : Ebara – YÙ
Bôm buøn neùn

boä

80.000

635,600

50,848,000 R

caùi

1.000 35,185,000

35,185,000 C

caùi

3.000 11,577,000

34,731,000 R

caùi

2.000 11,350,000

22,700,000 R

caùi

2.000 10,328,500

20,657,000 R

6/957

19

20

21

22

Loaïi : ly taâm truïc ngang caùnh hôû
Model : DWO 150
Löu löôïng : 6 m3/giôø/bôm
Coät aùp : 9,5 m
Coâng suaát moâ tô : 1,1 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Vaät lieäu
Caùnh bôm : Theùp khoâng ræ AISI 304
Thaân bôm : gang ñuùc
Nhaø saûn xuaát : Ebara – YÙ
Bôm buøn hoùa lyù
Loaïi : ly taâm truïc ngang caùnh hôû
Model : DWO 150
Löu löôïng : 6 m3/giôø/bôm
Coät aùp : 9,5 m
Coâng suaát moâ tô : 1,1 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Vaät lieäu
Caùnh bôm : Theùp khoâng ræ AISI 304
Thaân bôm : gang ñuùc
Nhaø saûn xuaát : Ebara – YÙ
Bôm nöôùc dö
Loaïi : Bôm chìm
Model : DW VOX 100
Löu löôïng : 10,2 m3/giôø/bôm
Coät aùp : 7,6 m
Coâng suaát moâ tô : 0,75 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Vaät lieäu: AISI 304/303
Nhaø saûn xuaát : Ebara – YÙ
Thieát bò ño löu löôïng vaø phuï kieän
Model: US300
Loaïi : ño baèng soùng sieâu aâm
Xuaát xöù : Magnetrol - Mỹ
Maùy eùp buøn
Loaïi : NBD -E75
Löôïng buøn öôùt : 2 - 4m3/h
Löôïng buøn khoâ : 20 - 80kg d.s/h
Ñoä roäng baêng taûi : 750mm
Toác ñoä ñoäng cô : 1/2
Ñieän aùp : 380V, 50 Hz, 3 pha

caùi

2.000 10,328,500

20,657,000 R

caùi

2.000 17,025,000

34,050,000 R

boä

1.000 26,105,000

26,105,000 C

boä

1.000 317,800,000

317,800,000 R

7/957

Thaân maùy laøm baèng theùp SUS304 coù sôn baûo veä
Nhaø saûn xuaát : Chishun - Ñaøi Loan
23 Bôm nöôùc röûa baêng taûi
Loaïi: EVM 5 16N5/3.0
Löu löôïng : 4,8 m3/h
Coät aùp : 5 bar
Coâng suaát ñoäng cô : 3.0kW
Ñieän aùp: 380V, 50 Hz, 3 pha
2900voøng/phuùt, 2 cöïc
Caáp baûo veä ñoäng cô IP55, Class F
Nhaø saûn xuaát : EBARA - ITALIA
THIEÁT BÒ GIA GIA COÂNG
1 Thieát bò löôïc raùc thoâ vaän haønh baèng tay
Loaïi : cô khí
Khe löôïc: 20mm
Coâng suaát : 4000 m3/ngaøy
Theùp khoâng ræ - SUS 304
Xuaát xöù : Vieät Nam
2 Thieát bò löôïc raùc tinh (Coù naép che)
Vaät lieäu : SUS 304
Kích thöôùc khe löôïc : 1,5 mm
Löu löôïng trung bình: 84m3/h
Löu löôïng cöïc ñaïi: 170 m3/giôø
Toaøn boä phuï kieän keøm theo ; thuøng ñöïng raùc inox SS304
Xuaát xöù : Vieät Nam
3 Maùy khuaáy troän dung dịch dinh döôõng (vaø nöôùc thaûi) N/P
Loaïi : maët bích truïc ñöùng
Vaän toác : 120-150 voøng/phuùt
Coâng suaát moâ tô 0,75 KW
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Nhaø saûn xuaát
Moâ tô : Bonfiglioli hoaëc töông ñöông
Truïc khuaáy vaø caùnh khuaáy : Vieät Nam
Xuaát xöù : Vieât Nam
4 Thieát bò taùch daàu
Löu löôïng : 84 m3/giôø
Kích thöôùc : DxRxC = 6x2x1,7 (m)
Vaät lieäu : + Thaân theùp carbon daøy 6 mm
+ Boä phaän taùch daàu ; SUS304, toân nhöïa
5 Maùy khuaáy troän nhanh (dinh döôõng)
Loaïi : maët bích truïc ñöùng

caùi

1.000 35,185,000

35,185,000 R

caùi

1.000 206,570,000

206,570,000 R

boä

1.000 177,060,000

177,060,000 R

boä

1.000 13,620,000

13,620,000 C

boä

1.000 141,875,000

141,875,000 R

boä

2.000 13,620,000

27,240,000 C

8/957

6

7

8

9

10

11

Vaän toác : 120-150 voøng/phuùt
Coâng suaát moâ tô 0,75 KW
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Nhaø saûn xuaát
Moâ tô : Bonfiglioli hoaëc töông ñöông
Truïc khuaáy vaø caùnh khuaáy : Vieät Nam
Xuaát xöù : Vieât Nam
Thieát bò ñoát khí hoaït ñoäng baèng tay
Coâng suaát : 9 Nm3/giôø
Ñieàu aùp löïc ñoát : 25 mmbar
Vaät lieäu
Thaân daãn khí : Theùp khoâng ræ SUS304
Chaân ñeá : Theùp, sôn choáng ræ, sôn trang trí
Xuaát xöù : Vieât Nam
Toaøn boä phuï tuøng keøm theo
Giaù theå vi sinh baùm beå kî khí
Loaïi : giaù theå coá ñònh
Dieän tích tieáp xuùc : 150 - 200 m2/m3
Vaät lieäu : Nhöïa PVC
Kích thöôùc 1 khoái : 310 x 310 x 410 (mm)
Xuaát xöù : Vieât Nam
Giaù theå vi sinh baùm beå hieáu khí (daïng thöa)
Loaïi : giaù Theå coá ñònh, daïng thöa
Dieän tích tieáp xuùc : 80 - 100 m2/m3
Vaät lieäu : Nhöïa PVC
Kích thöôùc cuïc : 310 x 310 x 410 (mm)
Xuaát xöù : Vieât Nam
Giaøn ñôõ giaù theå vi sinh baùm B03
Vaät lieäu : theùp khoâng ræ SUS304
V40x40x4: 680m
V30x30x3: 5,5m
Taéc keâ Inox M10x80: 106 boä
Xuaát xöù : Vieât Nam
Giaøn ñôõ giaù theå vi sinh baùm B05
Vaät lieäu : theùp khoâng ræ SUS304
V40x40x4: 544m
V30x30x3: 5m
Taéc keâ Inox M10x80: 106boä
Xuaát xöù : Vieât Nam
Thieát bò gaït buøn beå laéng
Toác ñoä gaït : 0,08 - 0,12 voøng/phuùt

boä

1.000 51,075,000

51,075,000 C

m3

165.000

2,270,000

374,550,000 R

m3

66.000

2,043,000

134,838,000 R

boä

1.000 39,725,000

39,725,000 R

boä

1.000 34,050,000

34,050,000 R

boä

1.000 17,025,000

17,025,000 C

9/957

51,075,000.00

17,025,000.00

12

13

14

15

16

17

Kích thöôùc : ÑK x C = 10,0 x 4,0 (m)
Coâng suaát motor : 0.18 - 1,1 kW
Vaät lieäu :
Heä truyeàn ñoäng : Theùp carbon 5 mm, sôn choáng ræ epoxy 2 lôùp
Motor gaït : Gang ñuùc
Xuaát xöù :
Heä truyeàn ñoäng : Vieät Nam
Motor vaø hoäp soá: SUMITOMO - Japan
OÁng phoái nöôùc vaøo beå laéng
Coâng suaát : 84m3/giôø
Kích thöôùc : ÑK x C = 1200 x 1500 (mm)
Vaät lieäu : SUS 304, daøy 1,2 mm
Xuaát xöù : Vieät Nam
OÁng trung taâm beå laéng hoùa lyù
Kích thöôùc : ÑK x C = 1000 x 1000 (mm)
Vaät lieäu : SUS 304, daøy 1,2 mm
Xuaát xöù : Vieät Nam
Maùng raêng cöa vaø taám chaén boït beå laéng
Loaïi : V-Notch
Coâng suaát : 84m3/giôø
Vaät lieäu : SUS 304, daøy 1,2 mm
Xuaát xöù : Vieät Nam
Thieát bò caøo buøn beå neùn buøn
Toác ñoä gaït : 0,08 - 0,12 voøng/phuùt
Kích thöôùc : ÑK x C = 5,4 x 4,5 (m)
Coâng suaát motor : 0.12 - 0,75 kW
Ñieän aùp Motor : 3 pha 380V, 50 Hz
Vaät lieäu :
Heä truyeàn ñoäng : Theùp carbon, sôn choáng ræ epoxy 2 lôùp
Motor gaït : Gang ñuùc
Xuaát xöù :
Heä truyeàn ñoäng : Vieät Nam
Motor vaø hoäp soá : SUMITOMO - Japan
OÁng phoái nöôùc vaøo beå neùn buøn
Coâng suaát :6m3/giôø
Kích thöôùc : ÑK x C = 800 x 1000 (mm)
Vaät lieäu : SUS 304, daøy 1,2 mm
Xuaát xöù : Vieät Nam
Maùng raêng cöa vaø taám chaén boït beå neùn buøn
Loaïi : V-Notch
Coâng suaát : 6m3/giôø

caùi

1.000 51,075,000

51,075,000 R

boä

1.000 45,400,000

45,400,000 R

boä

1.000 11,350,000

11,350,000 R

caùi

1.000 14,755,000

14,755,000 C

caùi

1.000 39,725,000

39,725,000 R

boä

1.000 11,350,000

11,350,000 R

10/957

14,755,000.00

18

19

20

21

22

23

24

Vaät lieäu : SUS 304, daøy 1,2 mm
Xuaát xöù : Vieät Nam
Thuøng pha cheá polymer
Theå tích : 1.500 lít
Vaät lieäu : Theùp carbon 5mm, phuû composite 2 maët
Xuaát xöù : Vieât Nam
Maùy khuaáy pha cheá polymer
Loaïi : maët bích truïc ñöùng
Vaän toác : 300 voøng/phuùt
Coâng suaát moâ tô : 0,75 KW
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Nhaø saûn xuaát
Moâ tô : Bonfiglioli hoaëc töông ñöông
Truïc khuaáy vaø caùnh khuaáy : Vieät Nam
Thuøng chöùa buøn ñaëc
Loaïi : xe ñaåy
Theå tích : 500 lít
Vaät lieäu : thaân : theùp khoâng ræ, Baùnh xe : cao su
Nhaø saûn xuaát : Vieät Nam
Maùy khuaáy nhanh beå troän nhanh
Loaïi : maët bích truïc ñöùng
Vaän toác : 120 - 150 voøng/phuùt
Coâng suaát : 0,75 kW
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Nhaø saûn xuaát
Moâ tô : Bonfiglioli
Truïc khuaáy vaø caùnh khuaáy : Vieät Nam
Thuøng pha cheá hoùa chaát keo tuï
Kích thöôùc : ÑK x C = 1600 x 2000 (mm)
Theå tích : 2.000 lít
Vaät lieäu : Theùp carbon 5mm, phuû composite 2 maët
Xuaát xöù : Vieât Nam
Maùy khuaáy pha cheá dd keo tuï
Loaïi : maët bích truïc ñöùng
Vaän toác : 120-150 voøng/phuùt
Coâng suaát moâ tô : 0,75 KW
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Nhaø saûn xuaát
Moâ tô : Bonfiglioli
Truïc khuaáy vaø caùnh khuaáy : Vieät Nam
Thieát bò khuaáy chaäm beå taïo boâng

caùi

1.000 14,755,000

14,755,000 R

caùi

1.000 13,620,000

13,620,000 C

caùi

1.000 14,755,000

14,755,000 C

caùi

1.000 13,620,000

13,620,000 C

caùi

1.000 20,430,000

20,430,000 R

boä

1.000 13,620,000

13,620,000 C

caùi

1.000 19,068,000

19,068,000 C

11/957

14,755,000.00

13,620,000.00

25

26

27

28

29

Loaïi : maët bích truïc ñöùng
Vaän toác :15 – 20 voøng/phuùt
Coâng suaát moâ tô : 0,75 KW
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Nhaø saûn xuaát
Moâ tô : Bonfiglioli
Truïc khuaáy vaø caùnh khuaáy : Vieät Nam
Maùy khuaáy pha chaát trôï keo tuï
Loaïi : maët bích truïc ñöùng
Vaän toác : 300 voøng/phuùt
Coâng suaát moâ tô : 1,1 KW
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Nhaø saûn xuaát
Moâ tô : Taiwan
Truïc khuaáy vaø caùnh khuaáy : Vieät Nam
Thuøng pha cheá hoùa chaát trôï keo tuï
Kích thöôùc : ÑK x C = 1600 x 2000 (mm)
Theå tích : 2.000 lít
Vaät lieäu : Theùp carbon 5mm, phuû composite 2 maët
Xuaát xöù : Vieât Nam
Thieát bò gaït buøn beå laéng hoaù lyù
Toác ñoä gaït : 0,08 - 0,12 voøng/phuùt
Kích thöôùc : ÑK x C = 6,6 x 3,5 (m)
Coâng suaát motor : 0.12 - 0,75 kW
Vaät lieäu :
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Xuaát xöù :
Truïc & caùnh khuaáy : Vieät Nam
Motor vaø hoäp soá : SUMITOMO - Japan
Thuøng chöùa hoùa chaát dinh döôõng
Kích thöôùc : ÑK x C = 1600 x 2000 (mm)
Theå tích : 4.000 lít
Vaät lieäu : Theùp carbon 6mm, phuû composite 2 maët
Xuaát xöù : Vieât Nam
Boä keo buøn
Loaïi : maët bích truïc ñöùng
Vaän toác : 300 voøng/phuùt
Coâng suaát moâ tô : 0,55 KW
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Nhaø saûn xuaát
Moâ tô : Bonfiglioli

boä

1.000 13,620,000

13,620,000 C

caùi

1.000 20,430,000

20,430,000 R

boä

1.000 17,025,000

17,025,000 C

caùi

2.000 32,915,000

65,830,000 R

boä

1.000 13,620,000

13,620,000 C

12/957

17,025,000.00

Truïc khuaáy vaø caùnh khuaáy : Vieät Nam
30 Vaät lieäu loïc cuûa Saân phôi buøn
Bao goàm:
Caùt haït to daøy 150mm
Ñaù 5-10mm daøy 100mm
Ñaù 10-15mm daøy 100mm
31 Maùy phaùt ñieän
Xuaát söù : Denyo - Nhaät
Model: DCA - 100ESI
Taàn soá : 50 Hz
Coâng suaát lieân tuïc : 80KVA
Coâng suaát döï phoøng : 88KVA
Soá pha : 3 pha - 4 daây
Ñieän aùp : 220/380V
Ñaàu phaùt: ISUZU
Ñoäng cô: ISUZU
Troïng löôïng : 1730 kg
Voû choáng oàn: saûn xuaát taïi Vieät Nam
Tuû ATS
32 Maùy ñieàu hoøa
Model: RAS-12SKPX - V/S2AX-V
Xuaát xöù: Panasonic
Coâng suaát: 1.5 Hp
Loaïi: 2 khoái, treo töôøng
THIEÁT BÒ PHOØNG THÍ NGHIEÄM
1 Boä ño chæ soá COD
Haõng saûn xuaât: Aqualytic – Ñöùc
Bao goàm:
1 – Maùy phaù maãu COD
Model: ET125
Thoâng soá kyõ thuaät:
- Nhieät ñoä gia nhieät: 70/100/120/150oC ± 0.3oC
- Ño COD (150oC), TOC (120oC), Nitrogen toång – phosphate toång –
chlomium toång (100oC),..
- Duøng cho oáng: 25 choãx 16mm
- Cheá ñoä caøi ñaët thôøi gian: 30, 60, 120 phuùt vaø töï ñoäng ngaét
ñieän khi ñaït ñeán ñieåm caøi ñaët
- Kích thöôùc maùy: 275x155x95mm
- Nguoàn ñieän: 230V/50-60Hz
2 – Maùy ño chæ soá COD
Model: AL 250 CheckitDirect COD Vario

R
m3
m3
m3
maùy

132.000 794,500
88.000 567,500
88.000 454,000
1.000 454,000,000

104,874,000
49,940,000
39,952,000
454,000,000 R

maùy

4.000 10,215,000

40,860,000 R

boä

1.000 48,805,000

48,805,000 R

13/957

Thoâng soá kyõ thuaät:
Böôùc soùng: 605nm vaø 430nm
Maøn hình hieån thò: LCD

Thang ño: 0 – 150mg/lO2
0 – 1500mg/l O2
0 – 15000mg/l O2

Nguoàn: pin 9V
Cheá ñoä töï ñoäng taét maùy
Kích thöôùc: (L x W x H): 190 x 110 x 55mm
Khoái löôïng: 0.4kg
Cung caáp bao goàm:
1 maùy phaù maãu, model ET 125
1 maùy COD, model CheckitDirect COD vario
2 hoäp thuoác thöû COD 0 – 150mg/l, 0-1500mg/l
Giaù ñôõ cuvette
Pin vaän haønh cho maùy
Taøi lieäu höôùng daãn söû duïng
2 Tuû saáy ñieän töû hieän soá coù heïn thôøi gian
Model UBN 400
Xuaát xöù: MEMMERT
Tieâu chuaån ISO 9001
Toaøn boä baèng theùp khoâng gæ
Theå tích: 53lít, nhieät ñoä moâi tröôøng 50C – 2200C
Ñoä phaân giaûi: ±0,50C – 1500C
Soá gôø ñeå khay: 4, Ñoái löu khoâng khí töï nhieân
Hieån thò nhieät ñoä baèng maøn hình LED.
Coù boä phaän baûo veä khi quaù nhieät
Thôøi gian caøi ñaët: töø 1 phuùt ñeán 99h59 phuùt
Kích thöôùc: 400x400x330mm
Kích thöôùc bao voû: 550x680x480mm
Troïng löôïng 35kg
Ñieän 230V, 60Hz, 1400W
Cung caáp bao goàm: MEMMERT -UBN400, 2 khay baèng theùp khoâng
gæ, höôùng daãn söû duïng
3 Caân kyõ thuaät ñieän töû hieän soá
Model PA214
Hieäu: OHAU-Myõ
Caân chuaån ngoaïi
Khaû naêng caân 200g, ñoä ñoïc ñöôïc 0.0001g
Ñoä tuyeán tính: 0.0003g
Daïng caân: troïng löôïng, ñeám, phaàn traêm

boä

1.000 27,240,000

27,240,000 R

boä

1.000 28,375,000

28,375,000 R

14/957

Ñoåi ñôn vò caân: mg, g, ct, oz, dwt, tical, mommes, baht, grain, mesghals,
newton, ozt, teals
Öùng duïng caân: ñeám haït, caân %, tính toång, giöõ giaù trò caân max.
Thôøi gian oån ñònh: 3s. Maøn hình LCD
Ñóa caân baèng theùp khoâng ræ, kích thöôùc Þ90mm
Kích thöôùc caân: roäng 196x saâu 320x cao 287mm
Söû duïng pin (4 pin AA) vôùi chöùc naêng töï ñoäng taét hay vôùi adapter
ñieän.
Cung caáp vôùi adapter ñieän (230V), 1 quaû caân chuaån vaø höôùng
daãn söû duïng.
4 Tuû aám BOD
Haõng: AQUALYTIC- Ñöùc
Model ET 618-4
Thieát keá ñaït tieâu chuaån CE: EN 50081-1, EN 50082-2
Theå tích: 180lít
Nhieät ñoä: 2oC-40oC/böôùc taêng 0.1oC
Sai soá nhieät: ±0.5oC
KT trong: 513Dx441Wx702H mm
KT ngoaøi: 600Dx600Wx850H mm
Dñieän theá: 230V/50Hz
Troïng löôïng: 39kg
Kieåm soaùt chöông trình caøi ñaët baèng vi maïch ñieän töû 4 oå caém
beân trong tuû thích hôïp keát noái caùc thieát bò khaùc
Bao boïc baèng lôùp theùp khoâng ræ vaø lôùp nhöïa epoxy choáng aên
moøn hoùa hoïc, cô hoïc
Cung caáp bao goàm:
- Tuû aám BOD model ET 618-4
- 3 giaù ñôõ baèng kim loaïi. Chìa khoùa. Taøi lieäu höôøng daãn
5 Boä ño BOD 6 choã
Haõng saûn xuaât: Aqualytic – Ñöùc
Model: AL606 OxiDirect
- Thieát bò ñöôïc saûn xuaát theo tieâu chuaån ASTM 5210D
- Coù 6 vò trí ño, coù theå ño cuøng luùc 6 maãu

boä

1.000 34,050,000

34,050,000 R

boä

1.000 35,185,000

35,185,000 R

- Coù nhieàu thang ño töông öùng vôùi caùc theå tích maãu thöû nhö sau:
Töø 0-40mg/l, vôùi theå tích maãu 428ml
Töø 0-80mg/l, vôùi theå tích maãu 360ml
Töø 0-200mg/l, vôùi theå tích maãu 244ml
Töø 0-400mg/l, vôùi theå tích maãu 157ml
Töø 0-800mg/l, vôùi theå tích maãu 94ml

15/957

Töø 0-2000mg/l, vôùi theå tích maãu 56ml
Töø 0-4000mg/l, vôùi theå tích maãu 21.7ml
- Ñoä chính xaùc 0.5% cuûa thang ño taïi 20oC
- Keát quaû hieån thò treân maøn hình LED hieän soá, laø giaù trò BOD,
theå tích, khoaûng thôøi gian ño vaø toaøn boä thôøi gian ño
- Thôøi gian ño coù theå choïn töø 1 – 28 ngaøy. Töï ñoäng choïn cho 28
keát quaû soá lieäu, phuï thuoäc vaøo khoaûng thôøi gian ño
Thôøi gian löu tröõ laø giôø neáu keát quaû ño 1 ngaøy, 2 giôø neáu
keát quaû ño 2 ngaøy vaø ngaøy neáu keát quaû ño töø 3 cho ñeán 28
ngaøy
Coång noái RS 232 coù theå truyeàn taûi döõ lieäu sang maùy vi tính
hoaëc maùy in
Nguoàn duøng pin 3 Alkaline-manganese söû duïng cho heä thoáng
sensor hoaït ñoäng trong 1 naêm
Nguoàn cung caáp cho heä thoáng khuaáy töø 220 – 240 V/ 50-60 Hz
Cheá ñoä baûo veä an toaøn theo tieâu chuaån IP 54
Kích thöôùc (L x W x H): 375 x 195 x 230 mm
Cung caáp bao goàm:
Maùy ño BOD 6 choã
6 chai thuûy tinh naâu ñöïng maãu
6 sensor, 6 caù töø vaø 6 chuïp cao su thu khí
1 chai potassium hydroxide 50 ml
1 chai nitrification inhibitor 50 ml
1 chai ñong maãu theå tích 428 ml
1 chai ñong maãu theå tích 157 ml
Taøi lieäu höôùng daãn söû duïng cuûa chính haõng
6 Maùy ño pH/mV/nhieät ñoä caàm tay
Haõng saûn xuaát: Aqualytic – Ñöùc
Model: AL 20pH
Thoâng soá kyõ thuaät:
Thang ño pH: 0.00 – 14.00. Ñoä chính xaùc: 60.01pH
Nhieät ñoä: - 10.0 ñeán + 110.0oC. Ñoä chính xaùc: 60.2oC
Theá ñieän cöïc: -1999 ñeán 2000mV. Ñoä chính xaùc: 60.1%FS (mV
hoaëc rel mV)
Coù cheá ñoä töï ñoäng buø tröø nhieät ñoä
Hieäu chuaån töï ñoäng taïi 3 ñieåm 4.00, 7.00, 10.00 taïi 25oC
Nhieät ñoä laøm vieäc: 0 – 50oC
Keát noái ñieän cöïc theo tieâu chuaån DIN cho loaïi ñaàu doø 2 hoaëc 4
cöïc
Boä nhôù: löu tröõ treân 20 keát quaû ño
Maøn hình hieån thò tinh theå loûng ña chöùc naêng LCD

boä

16/957

1.000

4,313,000

4,313,000 R

7

8

9

10

Ñieän: 4pin 1.5V hoaït ñoäng treân 15.000giôø, töï ñoäng taét trong voøng
1 – 120 phuùt neáu khoâng hoaït ñoäng
Cung caáp bao goàm:
Maùy ño pH/mV/nhieät ñoä, Model pH200
1 ñieän cöïc ño pH/mV/nhieät ñoä
3 bình dung dòch chuaån pH 4.00, 7.00, 10.00
Daây treo, pin 4x 1.5V
Taøi lieäu söû duïng
Maùy caát nöôùc 1 laàn
Model : A4000.
Xuaát xöù : BIBBY – ANH
Coâng suaát : 4lít/giôø.
Ñieän trôû Silicat: 3KW
Chaát löôïng nöôùc caát:
PH: 5.0 – 6.5
Ñoä daãn: 1.0 – 2.0 mS/cm
Nhieät ñoä: 25-350C
Löu löôïng nöôùc cung caáp: 1 lít/phuùt
Aùp löïc nöôùc toái thieåu: 3 psi
Heä thoáng hoaøn toaøn töï ñoäng, boä baûo veä khi thieáu nöôùc hoaëc
nöôùc yeáu.
Coù boä ngaét khi ñaáy nöôùc caát ra trong bình chöùa
Deã daøng veä sinh buoàng ñun nhôø pheãu roùt acid taåy röûa vaø van
xaõ ñaùy.
Nguoàn ñieän : 220/50Hz.
Noùn Imhoff
Theå tích : 1000 ml
Vaät lieäu : thuûy tinh
Xuaát xöù: Trung Quoác
Thieát bò laáy maãu nöôùc daïng ñöùng
Code: 1120-C42
Xuaát xöù: Wildco - Myõ
Theå tích laáy maãu: 2.2 lít
Caáu taïo baèng nhöïa Acrylic torng suoát
Duøng ñeå laáy maãu nöôùc ôû caùc taàng khaùc nhau
Cung caáp hoaøn chænh bao goàm:
Oáng laáy maãu nöôùc daïng ñöùng 2.2 lít
Daây khoaûng 33 meùt
Messenger baèng theùp khoâng ræ
Hoäp ñöïng mang ñi hieän tröôøng
Boä loïc huùt chaân khoâng

boä

1.000 17,025,000

caùi

1.000

2,270,000

2,270,000 R

boä

1.000

6,810,000

6,810,000 R

boä

1.000 14,755,000

14,755,000 R

17/957

17,025,000 R

11
1

2

3

4

5

6

Model: 2XZ0.5
Xuaát xöù: Trung Quoác
Bao goàm:
Maùy huùt
Coâng suaát: 0.5lít/giaây
Bình tam giaùc
Theå tích: V = 500ml
Pheãu
Giaáy loïc
Duïng cuï khaùc phuïc vuï thí nghieäm (duïng cuï röûa chai loï (choåi
röûa chai, choåi röûa oáng nghieäm), coác thuûy tinh, buret, pipet, oáng
nghieäm, bình ñònh möùc, ...)
THIEÁT BÒ KHAÙC
Baøn laøm vieäc
Kích thöôùc: 1400mm
Chaát lieäu: goã veneer Xoan Ñaøo
Xuaát xöù: Vieät Nam
Boä baøn + gheá thí nghieäm
Maët baøn: baèng taám inox
Khung: inox
Kích thöôùc: 2500x1200x800mm
Gheá inox: 04 caùi
Xuaát xöù: Vieät Nam
Baøn hoäi nghò
Kích thöôùc: 1500x600x750
Chaát lieäu: goã veneer Xoan Ñaøo
Baøn baùn nguyeät
Kích thöôùc: 1800x600x750
Chaát lieäu: goã veneer Xoan Ñaøo
Xuaát xöù: Hoaøng Anh Gia Lai - Vieät Nam
Gheá
Gheá ñaàu boø
Chaát lieäu: goã veneer Xoan Ñaøo
Xuaát xöù: Hoaøng Anh Gia Lai - Vieät Nam
Boä baøn gheá tieáp khaùch
Chaát lieäu: goã guï
Kieåu caùch: baøn troøn
Maøu saéc: naâu vaøng
Xuaát xöù: Hoaøng Anh Gia Lai - Vieät Nam
Giöôøng
Vaät lieäu: theùp khoâng gæ

tb

1.000 12,485,000

12,485,000 R

boä

1.000

3,405,000

3,405,000 R

boä

1.000 13,620,000

13,620,000 R

boä

4.000

5,107,500

20,430,000 C

boä

2.000

5,675,000

11,350,000

caùi

10.000

1,702,500

17,025,000 R

boä

1.000

9,080,000

9,080,000 C

boä

2.000

7,377,500

14,755,000 R

18/957

9,080,000.00

7

8

9

10

Kích thöôùc: 1900x900x540mm
Xuaát xöù: Vieät Nam
Tuû ñöïng thieát bò
Vaät lieäu: theùp khoâng gæ
Kích thöôùc: 1200x500x1700mm
Soá ngaên: 8 ngaên
Xuaát xöù: Vieät Nam
Tuû ñöïng hoùa chaát
Kích thöôùc: 1000x500x2200mm
Chaát lieäu: theùp khoâng gæ
Xuaát xöù: Vieät Nam
Tuû ñöïng hoà sô
Vaät lieäu: goã töï nhieân xoan ñaøo
Kích thöôùc: 2000x560x1130
Xuaát xöù: Hoaøng Anh Gia Lai - Vieät Nam
Maùy vi tính
Mainboard: Gigabyte, Chipset Intel G31

CPU: Intel Dual Core E5200, 2.5GHz, Socket 775, bus 800,2 MG Cache
RAM: 2MB Bus 800, Kingmax
HDD: 160 GB Deagate SATA
VGA: Giga NX84S 512HP
DVD: DVD RW
Monitor: LCD 19" LG WINE
Keyboard: Logiteck
Mouse: Mitsumi Quang
Care: ATX 480W SATA, 24 Pins Mini
Xuaát xöù: linh kieän nhaäp, laép raùp Vieät Nam
11 Maùy in
Copy in Laser 20 trang/phuùt, 1200x600dpi, USB 2.0
Scan maøu vôùi ñoä phaân giaûi 1200x400dpi. BOÄ nhôù 32MB
Truyeàn fax: toác ñoä 3 giaây/trang. Fax töø maùy tính
Boä nhôù Fax 256 trang. Khay giaáy 250 tôø. Coù ADF
Chöùc naêng in, copy 2 maët. Söû duïng möïc FX-9
Kích thöôùc: 390x423x439mm
Xuaát xöù: HP-Trung Quoác
12 Maùy noùng laïnh
Nhaõn hieäu: Nagakawa
Söùc chöùa: 16 lít
Kieåu daùng sang troïng, hieän ñaïi

boä

1.000

1,816,000

1,816,000 C

boä

1.000 10,215,000

10,215,000 R

boä

1.000

7,945,000

7,945,000 C

boä

2.000

9,307,000

18,614,000 C

18,614,000.00

boä

1.000

4,086,000

4,086,000 C

4,086,000.00

boä

1.000

3,972,500

3,972,500 C

3,972,500.00

19/957

000 39.00 171.952. noâi caáy vi sinh kî khí.618.004.000 7.618 209. hieáu khí lô löõng.00 209. nöôùc.034.618 C 1.00 95.500. hieáu khí dinh Troïn goùi baùm…) Ñaøo taïo chuyeån giao coâng ngheä vaø caáp chöùng chæ toái ña 25 2 hoïc vieân. VAÄN HAØNH ÑAØO TAÏO CHUYEÅN GIAO COÂNG NGHEÄ Vaän haønh (bao goàm caùc chi phí lieân quan ñieän.034.189.000 794.725. thöïc taäp.876 LAØM TROØN4. giuùp nöôùc laïnh nhanh.004. tham quan…) TOÅNG COÄNG 20/957 10.000 209. bao goàm chi phí taøi lieäu hoïc taäp.000 C 4. khoâng söû duïng CFC Rôle töï ñoäng taét ñieän khi heát nöôùc Xuaát xöù: Haøn Quoác 13 Boä quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng boä Bao goàm: Quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng (BHLÑ) Gaêng tay BHLÑ Khaåu trang BHLÑ Kính BHLÑ Muõ BHLÑ Uûng BHLÑ 14 Tuû ñöïng ñoà baûo hoä lao ñoäng boä Vaät lieäu: goã töï nhieân xoan ñaøo Kích thöôùc: 2000x560x1130 Xuaát xöù: Hoaøng Anh Gia Lai .000.190.945.000.000.000 39.945.000 80.000 C 1.74% . khôûi ñoäng 1 heä thoáng.000.004.000 C 1.Laøm laïnh baèng block.Vieät Nam D. chi phí thueâ phoøng Troïn goùi giaûng daïy.000 80.00 80.725.000.500 7.

00 8.00 1.504 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 4 AB.927 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 2 AC.21241 Ñaäp ñaàu coïc L=50cm % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 234.BAÛNG PHAÂN TÍCH ÑÔN GIAÙ BAÛNG TOÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN BAÛNG TOÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN BAÛNG TOÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 1 AC.29331 Noái coïc BTCT 30x30 % moái Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp goùc 80 x 80mm kg 12.21 - .110.25311 Ñaøo ñaát hoá moùng % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng 47.823 + Que haøn VN kg 2.16 3.754 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 3.475 Tröïc tieáp phí khaùc % .195 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 358.00 9.50 276.13223 Ñoùng coïc beâ toâng coát theùp 30x30 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ 100m ñoàng + Coïc BTCT 30x30 M250 Meùt 101.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 35.377 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 16.550 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 3 AA.13 3.103 Chi phí nhaân coâng ñoàng 296.

53 155.626 + Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.859 .408 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.394 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 8 AF.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 5 % AB.343 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 7 AF.41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 631.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.024 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 6 AB.18 1.100 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC30 kg 200.85 1.94 243.22 - 335.17 4.11224 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg .85 m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 22.00 1.13111 Ñaép ñaát hoá moùng coâng trình K=0.636 + Nöôùc M3 0.11121 Beâ toâng loùt moùng ñaù 4x6 M.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 46.

SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.690 + Ñinh caùc loaïi + Ñinh ñæa Chi phí nhaân coâng ñoàng 191.00 155.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 5.122.00 10.00 10.507 kg 0.00 4.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.18 1.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.00 10.955 + Nöôùc M3 0.955 + Nöôùc M3 0.507 kg 0.00 1.867 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17.90 2.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.00 5.49 1.00 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.12114 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 M.12214 Beâ toâng coät ñaù 1x2 M.00 155.19 1.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.757 caùi 0.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17.00 + Ñinh caùc loaïi + Ñinh ñæa 1.00 262.00 5.19 1.514 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá .00 155.35 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 1.02 1.20 2.757 caùi 0.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 77.122.00 262.00 4.18 2.00 262.60 1.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.90 1.19 2.514 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 10 AF.23 - .596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 9 AF.00 4.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.955 + Nöôùc M3 0.87 2.757 caùi 0.05 2.12 1.00 + Ñinh caùc loaïi + Ñinh ñæa 1.49 2.49 1.02 1.507 kg 0.478 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.05 1.122.

00 262.00 4.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.19 1.00 1.19 1.00 262.647 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27.740 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27.12614 Beâ toâng caàu thang ñaù 1x2 maùc 250 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.19 1.955 + Nöôùc M3 0.90 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 11 AF.49 1.907 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 13 AF.49 1.00 1.955 M3 0.18 1.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.00 262.955 + Nöôùc M3 0.12314 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Beâ toâng xaø daàm giaèng ñaù 1x2 M.00 1.825 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 12 AF.12414 Beâ toâng saøn maùi ñaù 1x2 maùc 250 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.00 4.18 1.49 1.00 + Nöôùc 4.24 - % .00 155.907 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 123.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 105.18 1.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.00 155.90 1.00 155.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.90 1.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.

552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 581.00 14.166 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 16 AF.000 + Daây theùp kg 21.42 14.000 9.00 + Daây theùp kg 21.61120 Coát theùp moùng Þ <=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.00 14.61411 Coát theùp coät Þ <=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.439 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.25 - .28 9.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 355.000 + Daây theùp kg 14.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 482.000 9.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 14 AF.020.005.005.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 17 AF.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng .651 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.64 + Que haøn VN 9.61110 Coát theùp moùng Þ <=10mm ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.42 14.005.552 kg 4.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 634.593 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.00 + Daây theùp kg 21.42 9.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 15 AF.61311 Coát theùp töôøng Þ <=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.142 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.

552 + Que haøn VN kg 4.223 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 143.552 Chi phí nhaân coâng Chi phí chung 21 14.28 9.61521 Coát theùp daàm Þ <=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.28 9.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 18 AF.450 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 19 AF.70 9.558 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 20 AF.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 427.020.552 + Que haøn VN kg 4.009 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.82 9.000 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop RX.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 428.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá TT 9.101) .075 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140.42 ñoàng 773.000 + Daây theùp kg 14.61421 Coát theùp coät Þ <=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.000 + Daây theùp kg 14.26 - % md .00 14.61811 Coát theùp caàu thang Þ <=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.00 14.005.00 + Daây theùp kg 21.020.

L=8m meùt 100.985 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 23 AE.01 + Maêng soâng theùp traùng keõm D 32mm Caùi 12.859 + Caùt mòn.38 155.01 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % .00 717 + Xi maêng PC40 vieân kg 84.626 + Nöôùc M3 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng + Joint maïch ngöøng md Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 22 AK.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 100.316 1.27 - 47.50 0.332 38. xaây baäc thang baèng gaïch theû vöõa maùc 75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Gaïch theû 4x8x19 % m3 ñoàng 1.452 .164.6 mm.14302 Laép ñaët oáng STK D34 daày 1.5-2 M3 0.892 + Boät ñaù kg 1.51114 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Xaây moùng.00 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 563 2. ML = 1. Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + OÁng theùp traùng keõm D 32mm.281 15.48 1.00 0.09 4.10 5.21 429 + Cuûi ñun kg 2.94111 Queùt nhöïa ñöôøng noùng vaøo töôøng Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Nhöïa bitum kg 2.157.197 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 24 BB.00 0.10 162.

550 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 27 AA.13223 Ñoùng coïc BTCT30x30 % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coïc BTCT 30x30 M250 Meùt 101.21241 Ñaäp ñaàu coïc L=50cm % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 234.195 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 358.13 3.25311 Ñaøo ñaát hoá moùng % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng 47.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 25 AC.475 .00 8.927 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 26 AC.754 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 3.504 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 28 AB.110.823 9.29331 Noái coïc BTCT 30x30 % moái Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp goùc 80 x 80mm kg 12.50 276.28 - .630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 35.103 Chi phí nhaân coâng ñoàng 296.16 3.00 + Que haøn VN kg 2.377 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 16.00 1.

94 243.11121 Beâ toâng loùt moùng ñaù 4x6 M.53 155.394 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 32 AF.41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 631.636 + Nöôùc M3 0.85 m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 22.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.024 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 30 AB.100 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC30 kg 200.343 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 31 AF.85 1.408 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.13111 Ñaép ñaát hoá moùng coâng trình K=0.11224 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.626 + Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 46.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 29 % AB.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng .29 - .17 4.

35 1.122.867 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 1.00 10.00 4.00 262.478 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.90 1.19 2.122.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17.05 1.514 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % .757 caùi 0.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.18 1.507 kg 0.00 + Ñinh ñæa 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.514 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 34 AF.00 1.18 1.00 5.49 1.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 191.00 1.955 + Nöôùc M3 0.12 1.00 5.955 + Nöôùc M3 0.122.00 10.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 33 AF.00 + Ñinh caùc loaïi + Ñinh ñæa 1.00 155.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.90 1.507 + Ñinh caùc loaïi kg 0.00 10.18 2.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.12214 Beâ toâng coät ñaù 1x2 M.30 - .00 4.00 155.00 4.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 77.49 2.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.955 + Nöôùc M3 0.87 2.00 + Ñinh ñæa 1.507 + Ñinh caùc loaïi kg 0.12114 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 M.05 2.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.00 5.02 1.90 2.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.19 1.02 1.00 262.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.19 1.20 2.757 caùi 0.00 262.60 1.757 caùi 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Xi maêng PC40 kg 335.00 155.49 1.

49 1.90 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 35 AF.907 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 37 AF.12614 BT caàu thang ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335. giaèng ñaù 1x2M.955 + Nöôùc M3 0.49 1.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.18 1.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.00 155.955 + Nöôùc M3 0.18 1.19 1.825 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 36 AF.00 262.12314 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Btoâng daàm.00 262.647 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27.00 4.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 1.19 1.19 1.00 1.18 1.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 105.00 4.00 262.49 1.00 155.12414 Beâ toâng saøn ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.955 + Nöôùc M3 0.31 - .00 4.90 1.00 155.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 123.00 1.907 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá .859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.740 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27.

000 + Daây theùp kg 14.005.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 355.000 9.000 9.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 482.28 9.61110 Coát theùp moùng Þ <=10mm ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.61311 Coát theùp töôøng Þ <=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm + Daây theùp kg 1.552 + Que haøn VN kg 4.166 .000 + Daây theùp kg 14.42 14.593 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.61120 Coát theùp moùng Þ <=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.552 + Que haøn VN kg 4.020.00 14.61321 Coát theùp töôøng Þ <=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.651 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.005.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 39 AF.020.64 9.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 581.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 476.00 + Daây theùp kg 21.64 9.42 14.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 38 AF.32 - .990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 41 AF.00 kg 21.142 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.255 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.28 9.00 14.166 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 40 AF.

42 14.42 9.020.005.00 14.28 9.82 9.000 + Daây theùp kg 21.000 9.439 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.000 + Daây theùp kg 14.61511 Coát theùp daàm Þ <=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.223 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 143.552 + Que haøn VN kg 4.00 + Daây theùp kg 21.005.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 690.450 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 44 AF.719 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 42 AF.61421 Coát theùp coät Þ <=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.61411 Coát theùp coät Þ <=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 43 AF.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 634.00 14.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 427.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .33 - % .

552 + Que haøn VN kg 4.000 9.61711 Coát theùp saøn maùi Þ <=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm + Daây theùp kg 1.42 14.28 9.020.470 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 47 AF.28 9.00 14.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 773.552 kg 4.000 + Daây theùp kg 14.075 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140.170 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 147.000 9.34 - .558 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 46 AF.020.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 465.61521 Coát theùp daàm Þ <=18mm ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.70 9.61811 Coát theùp caàu thang Þ <=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.005.990 Tröïc tieáp phí khaùc % .005.009 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.000 + Daây theùp kg 14.779 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 24.955 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 48 AF.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 623.42 14.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 428.00 14.00 + Daây theùp kg 21.62 + Que haøn VN 9.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 45 AF.61721 Coát theùp saøn maùi Þ <=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.00 kg 21.

xaây baäc thang baèng gaïch theû vöõa maùc 75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Gaïch theû 4x8x19 % m3 ñoàng 1.20 0.50 1.21224 Traùt töôøng daøy 1.48 1.101) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Joint maïch ngöøng % md ñoàng md Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.508 + Nöôùc Chi phí nhaân coâng ñoàng 9.5-2 M3 0.626 + Nöôùc M3 0. ML = 1.197 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 51 AK.626 M3 0.38 155.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 50 AE.508 100.281 15.75 % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.10 162.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 49 TT Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop RX.00 0.00 717 + Xi maêng PC40 vieân kg 84.50 4.50 155.09 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 4.5-2 M3 0.35 - % .164.51114 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Xaây moùng.02 0.189 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 180 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .859 + Caùt mòn.00 0. ML = 1.5cm M.859 + Caùt mòn.

ML = 1.36 - 1. giaèng M.626 + Nöôùc M3 0.50 1.558 19.03 155.5-2 M3 0.508 + Nöôùc Chi phí nhaân coâng ñoàng 3. ML = 1.626 M3 0.50 155.01 4.75 % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.124 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 177 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 53 AK.50 155.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 52 AK.50 1.859 + Caùt mòn.891 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 54 AK.41115 Laùng neàn saøn daøy 2cm M.5cm.859 + Caùt mòn.100 ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 8.5-2 M3 0.22124 Traùt coät daøy 1.23114 Traùt xaø.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 23.50 4.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 16.45 0.02 0.5-2 M3 0.10 12.859 + Caùt mòn.626 + Nöôùc M3 0.02 0.00 0.080 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 55 TT Naép thaêm theùp daøy 2mm % kg Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp baûn daøy 2mm kg Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % .00 1.00 0.00 0. vöõa M75 % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.45 0. daàm. ML = 1.50 4.000 .

21 429 + Cuûi ñun kg 2.110.14302 Laép ñaët oáng STK D34 daøy 1.01 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 47.10 5.332 38.316 1.50 276.00 0.37 - % .452 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 58 AC.985 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 57 BB.00 1.6mm.50 0.94111 Queùt nhöïa ñöôøng noùng vaøo töôøng Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Nhöïa bitum kg 2.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 56 AK.892 + Boät ñaù kg 1. baèng phöông phaùp noái maêng soâng Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + OÁng theùp traùng keõm D 32mm.103 Chi phí nhaân coâng ñoàng 296.157. L=8m meùt 100.01 + Maêng soâng theùp traùng keõm D 32mm Caùi 12.754 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 3.13223 Ñoùng coïc BTCT 30x30 % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coïc BTCT 30x30 M250 Meùt 101.927 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .00 563 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 2.

550 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 60 AA.13111 Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình K=0.16 3.863 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 62 % AB.024 .00 8.29331 Noái coïc BTCT 30x30 ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ moái Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp goùc 80 x 80mm kg 12.377 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 16.759 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 360.504 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 61 AB.823 9.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 59 AC.21241 Ñaäp ñaàu coïc % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 234.25211 Ñaøo ñaát hoá moùng % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng 72.13 3.38 - 22.85 m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá .630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 35.00 + Que haøn VN kg 2.

11222 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.783 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 1.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 94.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 63 AB.00 155.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.408 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.00 4.100 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC30 kg 200.636 M3 0.19 1.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 46.00 4.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.03 1.83 1.51 1.150 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 238.85 1.955 + Nöôùc M3 0.93 1.394 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 65 AF.39 - .508 .343 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 64 AF.00 155.17 + Nöôùc 4.91 1.94 243.19 1.00 1.11413 Beâ toâng beä maùy ñaù 1x2 M.00 262.41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 631.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 66 AF.52 1.626 + Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.955 + Nöôùc M3 0.11121 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2 M.200 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.53 155.00 262.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.

955 + Nöôùc M3 0.122.02 1.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.507 kg 0.18 1.87 2.49 2.60 1.478 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.60 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.19 2.12 1.12114 BT töôøng ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.00 262.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.955 + Nöôùc M3 0.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 67 AF.757 caùi 0.00 155.00 4.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.514 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.00 5.00 262.90 2.478 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 68 AF.757 caùi 0.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 77.00 10.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.18 2.507 + Ñinh caùc loaïi kg 0.00 + Ñinh caùc loaïi + Ñinh ñæa 1.20 2.00 5.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 77.00 1.00 1.40 - % .12 1.02 1.507 kg 0.00 10.00 + Ñinh caùc loaïi + Ñinh ñæa 1.122.00 + Ñinh ñæa 1.00 10.757 caùi 0.00 4.00 155.49 1.00 5.11224 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.19 1.05 2.90 1.122.

647 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27.90 1.49 1.64 9.41 - .626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.28 9.651 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.00 1.825 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 70 AF.630 .00 4.00 155.005.00 155.19 1.49 1.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.90 1.00 262.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 69 AF.907 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 71 AF.00 4.61120 Coát theùp moùng Þ <=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 + Daây theùp kg 21.12614 BT caàu thang ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.18 1.955 + Nöôùc M3 0.552 + Que haøn VN kg 4.42 14.000 9.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 72 AF.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.000 + Daây theùp kg 14.020.00 14.955 + Nöôùc M3 0.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.00 1.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 123.18 1.19 1.61110 Coát theùp moùng Þ <=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.12314 BTø daàm giaèng ñaù 1x2 M.00 262.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 482.

61311 Coát theùp töôøng Þ <=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.61321 Coát theùp töôøng Þ <=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.000 + Daây theùp kg 14.166 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 73 AF.005.42 14.142 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.00 + Daây theùp kg 21.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 476.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 74 AF.64 + Que haøn VN 9.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 581.009 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.255 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá .28 9.020.593 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.00 14.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ Chi phí nhaân coâng ñoàng 355.61811 Coát theùp caàu thang Þ <=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.000 + Daây theùp kg 21.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 773.166 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 75 AF.000 9.42 9.42 - .005.00 14.552 kg 4.

40 8.630 chai 0.823 + Theùp Ñk <=18 mm kg 416.552 + Que haøn VN kg 4.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 428.000 kg 24.50 9.daàm Þ <=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 79 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Saûn xuaát.61521 Coát theùp xaø.101) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Joint maïch ngöøng % md ñoàng md Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.48 54.020.281 15.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 76 AF.42 14.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 77 AF.00 14.000 9.005.075 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140.61511 Coát theùp xaø.558 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 78 TT Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop RX.094 + Que haøn VN + Oxy (chai 6m3) .00 0.00 + Daây theùp kg 21.daàm Þ <=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.50 14.70 9.43 - .11411 nöôùc) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % taán ñoàng + Theùp hình kg 618.10 162.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 690. laép ñaët theùp hình thang saét (keå caû sôn 3 AI.719 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.000 + Daây theùp kg 14.28 9.

44 - .452 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 81 BB.270 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.14302 Laép ñaët oáng STK D34. daøy 1.262.50 0.988 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 82 AB.332 38.491 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % .682 984.25411 Ñaøo moùng % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng 42.14301 Laép ñaët oáng STK D21.01 + Maêng soâng theùp traùng keõm D 32mm Caùi 12.00 0.50 0.6mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + OÁng theùp traùng keõm D 25mm.01 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 47.157.316 1.695 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 797. L=8m meùt 100. daùy 1.01 Caùi 12.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Ñaát ñeøn kg ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ 1.6mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + OÁng theùp traùng keõm D 32mm.93 GIAÙ 11.869 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 340.00 0.682 32.868 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 80 BB.01 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 32. L=8m + Maêng soâng theùp traùng keõm D 25mm Meùt 100.

45 - 100.319 4.10 39.13313 Ñaép ñaát seùt moùng coâng trình % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 30.844 107.196 + Goã vaùn khuoân M3 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 83 AB.500 .65 5.01 5.00 5.11121 4. cöø daøi AC.677 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 86 TT Traûi maøng HDPE daøy 0.00 + Caây choáng goã Caây m 1.00 5.507 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 2.41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 631.00 8.75mm % 100m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Maøng HDPE m2 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá .5m/caây Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coïc traøm % 100m ñoàng 105.00 0.343 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 84 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Ñoùng coïc traøm chaân khai ñoùng 16caây/m2.872 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 85 AB.122.

955 + Nöôùc M3 0.90 0.85 1.636 + Nöôùc M3 0.50 0.200 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 285.11413 BT ñuùc saün taám ñan ñaù 1x2 M.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.394 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 88 AG.093 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.076 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 7.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 90 14.13221 Coát theùp BTÑS taám ñan % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.46 - .42 9.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 + Daây theùp kg 21.11121 Beâ toâng ñaù 4x6 M100 (loái ñi treân thaønh hoà) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC30 kg 200.000 AB.786 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 89 AG.94 243.19 0.22 0.13411 Caùt vaøng phuû ñaàu cöø % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng .552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 729.408 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.50 1.005.53 155.17 4.50 262.50 155.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 87 AF.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 46.626 + Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 101.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.50 4.

508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 64.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Caùt neàn M3 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 1.020.596 Tröïc tieáp phí khaùc % .22 ÑÔN % PHUÏ 2.394 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 92 AF.00 14.17 4.500 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.00 262.00 4.00 155.408 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.28 9.53 155.593 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.00 1.51 1.47 - .508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 46.636 + Nöôùc M3 0.03 1.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.698 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 91 AF.19 1.000 + Daây theùp kg 14.91 1.64 9.85 1.552 + Que haøn VN kg 4.00 GIAÙ 83.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.11213 Beâ toâng chaân khai ñaù 1x2 M.166 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 93 AF.717 17.955 + Nöôùc M3 0.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 355.626 + Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.11121 Beâ toâng loùt chaân khai ñaù 1x2 M100 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC30 kg 200.94 243.61120 Coát theùp chaân khai Þ <=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.200 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.

110.000.504 .550 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 97 AA.16 3.29331 Noái coïc BTCT 30x30 % moái Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp goùc 80 x 80mm kg 12.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 96 AC.13223 Ñoùng coïc BTCT 30x30 % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coïc BTCT 30x30 M250 Meùt 101.823 9.00 + Que haøn VN kg 2.00 8.754 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 3.103 Chi phí nhaân coâng ñoàng 296.21241 Ñaäp ñaàu coïc L=50cm % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng .927 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 95 TT Thöû taûi tónh coïc % laàn Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 10.00 1.48 - 234.50 276.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 35.377 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 16.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 94 AC.13 3.

859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.100 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC30 kg 200.13111 Laáp ñaát (taàn duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 22.17 Chi phí nhaân coâng ñoàng .25211 Ñaøo ñaát moùng % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng 72.49 - 4.508 46.11121 Beâ toâng loùt moùngñaù 1x2 M.53 155.024 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 100 AB.343 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 101 AF.759 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 360.85 1.94 243.626 + Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.408 .41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi quy ñònh % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 631.863 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 99 % AB.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 98 AB.636 + Nöôùc M3 0.

00 155.00 262.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 103 AF.00 4.00 1.478 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.00 10.18 1.11224 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.394 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 102 AF.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.00 10.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.507 kg 0.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.757 caùi 0.90 2.20 2.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.12 1.87 2.60 1.00 1.18 1.12114 Beâ toâng töôøngñaù 1x2 M.514 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 104 AF.05 2.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.955 + Nöôùc M3 0.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.00 155.122.49 1.00 4.50 - .788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.18 2.02 1.507 kg 0.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.00 1.690 + Ñinh caùc loaïi + Ñinh ñæa Chi phí nhaân coâng ñoàng 77.122.00 5.19 2.49 2.19 1.90 1.00 5.757 caùi 0.12314 BTø daàm giaèng ñaù 1x2 M.955 + Nöôùc M3 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí maùy thi coâng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung GIAÙ 12.00 155.626 .00 1.49 1.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.00 262.00 + Ñinh caùc loaïi + Ñinh ñæa 1.

18 1.90 1.00 4.00 + Nöôùc 4.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 105.51 - 4.12414 Beâ toâng saøn ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.00 155.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.00 262.12614 BT caàu thang ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.825 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 105 AF.00 262.19 1.18 1.00 1.955 M3 0.00 1.00 1.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.508 123.740 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.021 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27.12514 BT saøn maùi ñaù 1x2 M.955 + Nöôùc M3 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 162.19 1.647 .626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.955 M3 0.907 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 106 AF.00 155.907 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 107 AF.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.19 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.90 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.49 1.19 1.00 155.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 4.49 1.49 1.18 1.00 + Nöôùc Chi phí nhaân coâng ñoàng .955 + Nöôùc M3 0.00 262.00 262.

552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 482.907 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 108 AF.651 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.61110 Coát theùp moùng Þ <=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm + Daây theùp kg 1.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 109 AF.52 - .00 14.020.64 9.142 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.005.000 + Daây theùp kg 14.005.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 355.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí maùy thi coâng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % PHUÏ ÑÔN GIAÙ 27.42 14.593 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.000 9.552 + Que haøn VN kg 4.61311 Coát theùp töôøng Þ <=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.61120 Coát theùp moùng Þ <=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.28 9.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá .552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 581.166 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 110 AF.00 + Daây theùp kg 21.00 kg 21.000 9.42 14.

daàm.170 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 147.28 9.000 + Daây theùp kg 14.075 .64 9.020.00 14.daàm.000 + Daây theùp kg 14.000 9.552 + Que haøn VN kg 4.70 + Que haøn VN Chi phí nhaân coâng ñoàng .166 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 112 AF.53 - 9.719 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.giaèng Þ <=10mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % taán ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.42 14.00 + Daây theùp kg 21.552 kg 4.61521 Coát theùp xaø.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 690.61321 Coát theùp töôøng Þ <=18mm ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 476.00 14.00 14.28 9.955 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 113 AF.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 465.28 9.005.62 9.552 + Que haøn VN kg 4.61721 Coát theùp saøn maùi Þ <=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.255 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 111 AF.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 114 AF.61511 Coát theùp xaø.020.020.630 428.giaèng Þ <=18mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % taán ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.000 + Daây theùp kg 14.

859 + Caùt mòn.75 % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.558 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 115 AF.10 162.61811 Coát theùp caàu thang Þ <=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm + Daây theùp kg 1.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 117 AK.50 155.281 15.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí maùy thi coâng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung GIAÙ 140.50 1.508 + Nöôùc Chi phí nhaân coâng ñoàng 9.00 0.21224 Traùt töôøng daøy 1.50 4.20 0. ML = 1.54 - % .000 9.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 773.5cm M.42 14.626 M3 0.101) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Joint maïch ngöøng % md ñoàng md Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.189 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 180 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 116 TT Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop RX.005.00 0.009 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.02 0.00 kg 21.5-2 M3 0.

508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.823 + Theùp Ñk <=18 mm kg 416. ML = 1.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 23.41115 Laùng neàn saøn daøy 2cm M.5-2 M3 0.000 kg 24.5-2 M3 0.50 + Nöôùc 4.124 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 177 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 121 AI.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 16.00 0.080 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 119 AK.00 1.50 1.630 chai 0.626 + Nöôùc M3 0.50 155. daàm.45 0.626 M3 0.03 155.100 % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 8.02 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 118 AK.50 1. ML = 1.50 4.40 8.626 + Nöôùc M3 0.48 54.50 14.22124 Traùt caàu thang daøy 1.859 + Caùt mòn.5-2 M3 0.45 0.859 + Caùt mòn.11411 SX laép ñaët theùp hình thang saét (keå caû sôn 3 lôùp) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % taán ñoàng + Theùp hình kg 618.094 + Que haøn VN + Oxy (chai 6m3) .75 ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4. ML = 1.5cm M75 % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.01 4.859 + Caùt mòn.55 - .02 0.891 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 120 AK.23114 Traùt xaø.50 155. giaèng M.00 0.50 9.

682 32.01 Caùi 12.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Ñaát ñeøn kg ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ 1.01 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 32.14301 Laép ñaët oáng STK Þ21 daøy 1.195 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 358.50 0.25311 Ñaøo moùng % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng 47.262.14302 Laép ñaët oáng STK Þ34 daøy 1.452 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 123 BB.00 0.56 - .868 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 122 BB.695 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 797.50 0.316 1.00 0.332 38.93 GIAÙ 11. L=8m meùt 100.01 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 47.988 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 124 AB.157.6mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + OÁng theùp traùng keõm D 32mm.475 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % .270 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1. L=8m + Maêng soâng theùp traùng keõm D 25mm Meùt 100.6mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + OÁng theùp traùng keõm D 25mm.682 984.01 + Maêng soâng theùp traùng keõm D 32mm Caùi 12.

16122 Traûi vaûi ñòa kyõ thuaät (loaïi TS65) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m2 ñoàng + Vaûi ñòa kyõ thuaät M2 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá .41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 631.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 125 % AB.343 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 127 % AC.122.65 5.844 + Caây choáng goã Caây 1.024 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 126 AB.5m 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coïc traøm m 105.722 46.00 8.872 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 128 AL.00 0.57 - 110.048 .11121 Ñoùng coïc traøm daøi >2.20 19.13111 Laáp ñaát (taàn duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 22.196 + Goã vaùn khuoân M3 0.00 5.00 2.01 5.507 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 107.00 5.

508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 46.85 1.00 155.514 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 130 AF.00 83.626 + Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.717 Chi phí nhaân coâng ñoàng 169.83 1.00 1.19 1.58 - 288.66141 Ñaép caùt coâng trình baèng maùy ñaàm coùc Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m3 ñoàng + Caùt neàn M3 122.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 64.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.394 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 132 AF.11213 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.53 155.17 4.955 + Nöôùc M3 0.200 (Hoá DG1) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg .596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 131 AF.93 1.52 1.500 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.00 1.901 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 113.94 243.00 4.859 .00 262.11212 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2 M100 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 238.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 129 AB.636 + Nöôùc M3 0.03 1.408 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.11121 Beâ toâng ñaù 4x6 M100 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC30 kg 200.

690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.90 1.955 M3 0.19 2.91 1.00 10.122.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 134 AF.122.500 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.51 1.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 133 AF.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17.90 2.02 1.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.00 262.00 262.507 kg 0.18 1.00 + Ñinh caùc loaïi + Ñinh ñæa 1.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.60 1.59 - % .508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.507 kg 0.00 5.00 10.00 4.00 155.49 2.19 1.12 1.00 262.20 2.11224 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.955 + Nöôùc M3 0.19 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 + Nöôùc 4.757 caùi 0.00 155.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.478 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.00 + Ñinh caùc loaïi + Ñinh ñæa 1.757 caùi 0.18 2.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 77.05 2.00 1.955 + Nöôùc M3 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 64.87 2.49 1.514 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .00 5.00 4.12114 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.00 155.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 1.

955 + Nöôùc M3 0.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 581.50 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.19 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 101.000 + Daây theùp kg 14.64 9.60 - .50 4.000 + Daây theùp kg 21.11413 Beâ toâng taám ñan ñaù 1x2 M200 ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 285.61110 Coát theùp moùng D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.61311 Coát theùp töôøng D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.142 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.42 9.651 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.000 9.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 135 AG.22 0.50 155.00 + Daây theùp kg 21.00 14.552 + Que haøn VN kg 4.005.50 0.005.076 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 7.00 14.166 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 138 AF.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 355.990 .786 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 136 AF.593 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 0.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 137 AF.61120 Coát theùp moùng D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.50 262.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 482.42 14.28 9.020.

626 M3 0.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 729.486 .01 10.000 9.00 14.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 141 AG.00 155.42121 Laép döïng taám ñan baèng thuû coâng Chi phí vaät lieäu xaây döïng % caùi ñoàng + Xi maêng PC40 kg 1.61 - % 4.00 10.093 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.42 14.470 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 140 AG.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 139 AF.859 + Caùt mòn.779 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 24.24 10.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 623.5-2 M3 0.00 + Nöôùc Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .00 + Daây theùp kg 21.000 + Daây theùp kg 21.42 9.005.005.508 11.61711 Coát theùp saøn D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1. ML = 1.00 1.13221 Coát theùp taám ñan % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.

62 - .SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 142 AE.5-2 M3 0.942 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng .895.796 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 3.626 M3 0.36 5.50 4.626 + Nöôùc M3 0. ML = 1.859 + Caùt mòn.189 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 180 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 144 AC.00 0.5cm M.859 + Caùt mòn.20 0.21224 Traùt töôøng daøy 1.5-2 M3 0.00 1.00 5.500 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 5.27120 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Ñoùng coïc Larsen (keå caû khuaáu hao luaân chuyeån coïc) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng 987.02 0.545.508 + Nöôùc Chi phí nhaân coâng ñoàng 9.566 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 145 AC.329 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1. ML = 1.946 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 143 AK.75 % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.110.50 155.23210 Nhoå coïc vaùn theùp Larsen treân caïn % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng 328.52214 Xaây töôøng gaïch theû 4x8x19 (Hoá HG1) vöõa maùc 75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ m3 ñoàng + Gaïch theû 4x8x19 1.00 717 + Xi maêng PC40 vieân kg 80.08 5.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 102.00 155.50 1.28 5.00 4.

46 0.088 9.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.775 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 147 AA.31121 Thaùo dôõ keát caáu saét theùp % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 277.010.00 15.00 33.784 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 537.11613 Gia coâng.50 ñoàng 147.00 33.19 0.141 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 148 AG.63 - .355.50 1.40 5.508 Chi phí nhaân coâng Thöû taûi tónh coïc % 0 .809 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 146 AI.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.38 5.955 + Nöôùc M3 0.809 + Ñaù caét vieân 1.61 0.00 5. Laép döïng theùp hình % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Saét vuoâng ñaëc 16x16 mm Kg 1.699 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 149 TT 4.630 + Ñaù maøi vieân 1.87 5.50 262.484 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 15.00 + Que haøn VN kg 9.50 155.11125 Ñoùng coïc BTCT 30x30 chieàu daøi <=24m Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + Xi maêng PC40 kg 379.89 0.

25211 Ñaøo hoá moùng % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng 72.16 3.00 + Que haøn VN 8.000.759 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 360.00 kg 2.863 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 153 AB.29331 Noái coïc BTCT 30x30 % moái Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp goùc 80 x 80mm kg 12.823 9.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 150 AC.21241 Ñaäp ñaàu coïc L=50cm % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 234.550 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 151 AA.377 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 16.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ 10.13111 Laép ñaát (taän duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) .64 - % m3 .504 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 152 AB.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 35.13 3.

859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.19 1.00 + Ñinh caùc loaïi + Ñinh ñæa 1.02 1.500 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.00 262.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.507 kg 0.60 1.12 1.93 1.00 10.18 1.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 64.00 1.00 5.65 - .955 + Nöôùc M3 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ 22.00 4.00 262.00 155.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 156 AF.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.11212 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2 M100 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 238.19 1.49 1.596 Tröïc tieáp phí khaùc % .859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.122.83 1.11224 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.52 1.757 caùi 0.478 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.343 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 155 AF.955 M3 0.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 77.00 155.024 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 154 AB.41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 631.90 1.00 1.00 + Nöôùc 4.

66 - .00 1.122.49 1.00 262.00 155.18 1.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.122.00 4.00 155.90 1.955 + Nöôùc M3 0.87 2.19 1.867 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17.00 1.00 262.757 caùi 0.00 5.19 2.514 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 159 AF.00 155.00 + Ñinh caùc loaïi + Ñinh ñæa 1.02 1.00 10.49 1.507 kg 0.05 1.00 4.514 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 158 AF.12314 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Beâ toâng xaø daàm ñaù 1x2 M.19 1.18 2.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 191.955 + Nöôùc M3 0.12214 Beâ toâng coät ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.508 .250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.18 1.00 1.955 + Nöôùc M3 0.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.20 2.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 157 AF.49 2.507 kg 0.05 2.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17.00 + Ñinh caùc loaïi + Ñinh ñæa 1.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.35 1.00 262.90 2.90 1.00 4.00 10.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 5.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.757 caùi 0.12114 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.

907 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 161 AF.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 482.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 105.12514 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Beâ toâng maùng nöôùc ñaù 1x2 M.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.19 1.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.00 + Daây theùp kg 21.00 155.907 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 162 AF.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 162.18 1.49 1.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.00 1.955 + Nöôùc M3 0.49 1.00 4.19 1.67 - .61110 Coát theùp moùng D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.955 + Nöôùc M3 0.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.90 1.740 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27.18 1.90 1.00 262.12414 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Beâ toâng saøn maùi ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.825 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 160 AF.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % .00 155.00 4.021 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27.00 1.651 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 262.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.000 9.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.42 14.005.

61511 Coát theùp xaø.68 - .000 + Daây theùp kg 14.630 Chi phí nhaân coâng AF.28 9.000 + Daây theùp kg 14.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 476.28 9.020.020.28 9.00 14.166 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 165 AF.166 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 164 AF.61120 Coát theùp moùng D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.61321 Coát theùp töôøng D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.000 + Daây theùp kg 14.82 ñoàng 427.61421 Coát theùp coät D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 163 AF.64 9.00 14.daàm D<=10mm % taán .00 14.450 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 166 9.552 + Que haøn VN kg 4.552 + Que haøn VN kg 4.223 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 143.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 355.020.255 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.64 9.593 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.552 + Que haøn VN kg 4.

SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm + Daây theùp kg 1.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 465.28 9.62 9.000 + Daây theùp kg 14.00 + Daây theùp kg 21.42 14.000 + Daây theùp kg 14.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 167 AF.61521 Coát theùp xaø.000 9.42 14.005.69 - .955 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng .020.00 14.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 428.00 14.719 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.020.daàm D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.552 + Que haøn VN kg 4.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 690.170 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 147.552 + Que haøn VN kg 4.000 9.70 9.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 623.005.61711 Coát theùp saøn D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.075 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140.470 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 169 AF.00 kg 21.558 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 168 AF.779 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 24.28 9.61721 Coát theùp saøn D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.

080 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .50 1.5cm vöõa xi maêng M.50 155.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 170 AK.02 0.50 155. ML = 1.5-2 M3 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 23.75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.02 0.45 0.859 + Caùt mòn.859 + Caùt mòn. giaèng daøy 1.20 0.50 + Nöôùc 4. ML = 1.75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.00 0.5-2 M3 0.50 4.5-2 M3 0.50 1. ML = 1.50 155.508 + Nöôùc Chi phí nhaân coâng ñoàng 9.859 + Caùt mòn.00 0.50 1.50 + Nöôùc 4.626 M3 0.70 - % .21224 Traùt töôøng daøy 1.45 0.23114 Traùt daàm.5cm vöõa xi maêng M75 m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.22124 Traùt coät daøy 1.02 0.891 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 172 AK.189 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 180 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 171 % AK.626 M3 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 16.00 0.5cm vöõa xi maêng M.626 M3 0.

329 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.859 + Caùt mòn.71 - 1.00 1. ML = 1.52214 Xaây baäc caáp gaïch theû vöõa xi maêng M75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Gaïch theû 4x8x19 vieân 1.100 (Ñaùy beå.00 155.110. ML = 1.00 1.946 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 176 TT SX lan can Inox (SS304) D34 % md Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Lan can Inox md Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng .08 5.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 102. saøn) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 8.50 + Nöôùc Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 4.25114 Traùt maùng nöôùc daøy 1.124 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 177 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 175 AE.10 901.626 + Nöôùc M3 0.75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 2.00 0.00 5.5-2 M3 0.5-2 M3 0.50 1.01 1.41115 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laùng daøy 2cm vöõa xi maêng M.36 5.963 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 174 AK.859 + Caùt mòn.859 + Caùt mòn. ML = 1.03 155. ñaùy maùng.00 + Nöôùc 4.5-2 M3 0.28 5.96 1.626 M3 0.508 11.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.5cm vöõa xi maêng M.561 .SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 173 AK.50 155.01 4.00 717 + Xi maêng PC40 kg 80.626 M3 0.00 1.

969 .00 0.21 429 + Cuûi ñun kg 2.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 177 TT Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop RX.10 5.101) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Joint maïch ngöøng % md ñoàng md Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 0.72 - 1.892 + Boät ñaù kg 1.281 15.94111 Queùt nhöïa ñöôøng noùng vaøo töôøng Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Nhöïa bitum kg 2.10 13.00 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 563 2.10 162.13223 Ñoùng coïc BTCT 30x30 % 100m .000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 178 AK.985 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 179 TT Baäc thang theùp khoâng ræ D18 % kg Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp khoâng ræ kg Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 180 AC.

377 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 16.25211 Ñaøo ñaát moùng % 100m3 .00 8.29331 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Noái coïc BTCT 30x30 baèng hoäp noái coïc keå caû sôn hoäp noái Chi phí vaät lieäu xaây döïng % moái ñoàng + Theùp goùc 80 x 80mm kg 12.110.16 3.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 182 AC.927 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 181 TT Thöû taûi tónh coïc % laàn Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 10.13 3.00 9.00 ÑÔN % PHUÏ 1.50 GIAÙ 276.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coïc BTCT 30x30 M250 Meùt ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 101.754 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 3.504 .630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 35.823 + Que haøn VN kg 2.000.21241 Ñaäp ñaàu coïc L=50cm % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 184 AB.550 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 183 AA.73 - 234.103 Chi phí nhaân coâng ñoàng 296.

11212 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2 M100 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 238.83 1.955 + Nöôùc M3 0.507 + Ñinh caùc loaïi kg 0.00 4.863 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 185 AF.00 262.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.500 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 186 AF.955 + Nöôùc M3 0.52 1.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 187 AF.02 1.19 1.00 1.759 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 360.00 155.49 2.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 64.00 262.00 155.60 1.00 5.00 + Ñinh ñæa 1.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.00 262.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.12 1.19 1.18 2.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng 72.00 1.12114 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.93 1.00 10.757 caùi 0.18 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.74 - .00 1.122.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.90 2.00 155.00 4.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.478 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 77.11224 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.49 1.90 1.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.955 .

61120 Coát theùp moùng D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.000 9.142 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.20 2.507 kg 0.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng .42 9.19 2.64 9.87 2.00 + Ñinh caùc loaïi + Ñinh ñæa 1.00 + Daây theùp kg 21.00 5.00 10.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.00 14.757 caùi 0.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 581.166 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 190 AF.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 355.05 2.000 + Daây theùp kg 21.552 + Que haøn VN kg 4.61110 Coát theùp moùng D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.005.28 9.00 14.00 4.42 14.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 189 AF.020.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 482.000 + Daây theùp kg 14.61311 Coát theùp töôøng D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.593 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.122.514 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 188 AF.75 - .651 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Nöôùc M3 0.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17.005.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.

20 0.859 + Caùt mòn.50 155.508 + Nöôùc Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.508 + Nöôùc Chi phí nhaân coâng ñoàng 9.189 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 180 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 193 AK. ML = 1.5cm vöõa xi maêng M.75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.02 0.50 4.255 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.859 + Caùt mòn.5-2 M3 0.000 + Daây theùp kg 14.41115 Laùng neàn daøy 2cm vöõa xi maêng M.020.626 M3 0.03 155.64 9.124 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 177 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng . ML = 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 191 AF.01 4.626 M3 0.00 0.5-2 M3 0.552 + Que haøn VN kg 4.50 1.76 - % .00 14.21224 Traùt töôøng daøy 1.28 9.166 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 192 AK.61321 Coát theùp töôøng D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.100 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 8.00 1.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 476.

SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop 194 TT RX.281 15.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 195 AB.13111 Laáp ñaát (taàn duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 22.77 - 631.00 0.41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 198 % AB.343 .11611 Ñaøo ñaát ñaët ñöôøng caùp % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 40.505 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 196 % AB.10 162.024 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 197 AB.13412 Ñaép caùt moùng ñöôøng oáng coâng trình m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng .101) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Joint maïch ngöøng VÒ ÑÔN % PHUÏ GIAÙ md ñoàng md Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 1.

51 1.00 1.626 M3 0.00 155.5-2 M3 0.200 m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.00 4.83 1.11212 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 10.892 .03 1.00 155.78 - 6.19 1.021 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27. gôø keâ ñan ñaù 1x2 M.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 200 % AF.907 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 201 AG.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 GIAÙ 83.200 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 238.00 4.00 10.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0. ML = 1.22 ÑÔN % PHUÏ 2.955 + Nöôùc M3 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Caùt neàn M3 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 1.12513 Beâ toâng ñan.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 64.00 1.93 1.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.00 262.00 262.52 1.19 1.74 10.717 22.00 155.811 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 199 AF.500 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.00 4.508 + Nöôùc Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % .42111 Laép döïng taám ñan % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 0.91 1.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 162.859 + Caùt mòn.955 + Nöôùc M3 0.00 1.

626 + Nöôùc M3 0.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 729.000 9.093 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.42 14.234 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 424. ML = 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 202 AG.50 8.211.36 5.53161 Saûn xuaát naép ñan theùp keå caû sôn 3 nöôùc Chi phí vaät lieäu xaây döïng % taán ñoàng + Theùp taám 1.13221 Coát theùp taám ñan % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.00 4.00 717 + Xi maêng PC40 vieân kg 80.00 155.00 1.094 + Ñaát ñeøn kg 14.00 5.08 5.50 54.49 3.30 3.00 + Daây theùp kg 21.329 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.110.859 + Caùt mòn.180.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 203 AI.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 102.005.946 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá .592 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 204 AE.809 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.050 chai kg 3.28 5.79 - .50 + Oxy (chai 6m3) 33.00 3.50 11.270 + Ñaù maøi vieân 0.48 3.52214 Xaây töôøng gaïch theû 4x8x19 vöõa xi maêng M75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Gaïch theû 4x8x19 1.5-2 M3 0.

844 107.5m 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coïc traøm 105.698 .13411 Ñaép caùt vaøng ñeäm ñaàu cöø % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Caùt neàn M3 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng .00 5.024 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 207 % AC.80 - 1.00 8.00 83.196 + Goã vaùn khuoân M3 0.507 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 2.11121 Ñoùng coïc traøm daøi >2.00 + Caây choáng goã Caây m 1.01 5.872 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 208 AB.65 5.759 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 360.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 205 AB.122.22 2.13111 Laáp ñaát (taàn duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 22.717 17.00 5.863 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 206 % AB.25211 Ñaøo moùng % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng 72.

00 10.49 1.05 1.00 5.81 - .508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.12 1.11111 Beâ toâng loùt moùng ñaù 4x6 M100 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC30 kg 200.626 + Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.514 Tröïc tieáp phí khaùc % .690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 77.18 1.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.19 1.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.00 1.955 + Nöôùc M3 0.00 4.847 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.02 1.49 1.90 1.85 1.757 caùi 0.00 4.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.394 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 210 AF.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 209 AF.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 211 AF.11224 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.478 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.53 155.507 + Ñinh caùc loaïi kg 0.00 155.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 55.00 5.636 + Nöôùc M3 0.02 1.00 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 155.122.507 + Ñinh caùc loaïi kg 0.757 caùi 0.19 1.955 + Nöôùc M3 0.00 + Ñinh ñæa 1.12214 Beâ toâng coät ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.17 4.94 243.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 191.867 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.60 1.35 1.122.18 1.00 262.00 262.00 + Ñinh ñæa 1.00 10.

00 1.12415 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Beâ toâng saøn maùi ñaù 1x2 M300 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 383.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.47 1.19 1.12314 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Beâ toâng daàm giaèng ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 335.00 262.35 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.89 1.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.82 - .89 1.740 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.955 + Nöôùc M3 0.00 262.00 4.49 1.47 1.00 + Nöôùc 4.00 1.00 262.00 155.825 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng .907 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 214 AF.955 M3 0.19 1.18 1.90 1.00 1.35 1.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 212 AF.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.00 155.00 + Nöôùc 4.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 105.12315 Beâ toâng ñaø giaèng ñaù 1x2 M300 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 383.00 155.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.955 M3 0.825 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 213 AF.19 1.

593 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.00 + Ñinh ñæa 1.83 - .000 9.00 4.552 kg 4.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 355.825 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 216 AF.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 168.166 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá .19 2.00 155.64 + Que haøn VN 9.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.000 + Daây theùp kg 14.416 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.651 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.02 2.47 2.89 2.00 1.35 2.61110 Coát theùp moùng D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm + Daây theùp kg 1.955 + Nöôùc M3 0.122.757 caùi 0.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.00 10.35 2.61120 Coát theùp moùng D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 215 AF.12145 Beâ toâng beå chöùa thaønh cong ñaù 1x2 M.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 217 AF.00 kg 21.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.005.020.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 482.00 262.507 + Ñinh caùc loaïi kg 0.00 14.300 (phuï gia ) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 383.05 2.28 9.00 5.42 14.

61511 Coát theùp xaø.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 634.00 14.000 + Daây theùp kg 14.28 9.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 218 AF.630 .000 + Daây theùp kg 14.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 219 AF.000 9.552 + Que haøn VN kg 4.giaèng D<=18mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % taán ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.020.005.daàm.daàm.61521 Coát theùp xaø.61411 Coát theùp truï D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm + Daây theùp kg 1.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 690.28 9.00 + Daây theùp kg 21.84 - .630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 428.020.giaèng D<=10mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % taán ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.075 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140.82 9.005.439 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.719 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 221 AF.00 kg 21.42 14.42 14.61421 Coát theùp truï D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.000 9.00 14.70 9.552 + Que haøn VN kg 4.558 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 220 AF.

keå caû sôn AI.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ Chi phí nhaân coâng ñoàng 427.262.85 - .000 9.034 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 30.868 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng .00 14.630 chai 0.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 520.695 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 797.61312 Coát theùp ñaøi D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.000 + Daây theùp kg 14.28 9.020.61322 Coát theùp ñaøi D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.000 + Que haøn VN + Oxy (chai 6m3) + Ñaát ñeøn kg 24.149 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 223 AF.50 9.00 + Daây theùp kg 21.171 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 147.50 14.40 8.450 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 222 AF.11411 3 nöôùc Chi phí vaät lieäu xaây döïng % taán ñoàng + Theùp hình kg 618.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 602.823 + Theùp Ñk <=18 mm kg 416.48 54.270 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.628 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 224 Saûn xuaát.552 kg 4.005.42 14.64 + Que haøn VN 9.93 11.094 kg 1. laép döïng theùp hình thang saét.223 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 143.

330.6mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + OÁng theùp traùng keõm D 40mm. L=8m meùt 100.452 .86 - 47.823 11.50 0. laép döïng theùp hình lan can saét.00 8. keå caû sôn 3 nöôùc Chi phí vaät lieäu xaây döïng % taán ñoàng + Theùp hình kg 625.157.866 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 226 BB.66 9.094 kg 3.951 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1. L=8m meùt 100.01 67.11421 Saûn xuaát.01 43.000 + Que haøn VN kg 22.14303 Laép ñaët oáng STK D42 daøy 1.01 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng .50 0.00 0.6mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + OÁng theùp traùng keõm D 32mm.316 1.050 + Theùp Ñk <=18 mm kg 61.00 0.820 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 227 BB.359 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 599.39 + Theùp taám kg 316.270 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 225 AI.054 + Maêng soâng theùp traùng keõm D 40mm Caùi 12.40 14.630 chai 0.568.78 + Oxy (chai 6m3) + Ñaát ñeøn 8.78 54.332 38.01 + Maêng soâng theùp traùng keõm D 32mm Caùi 12.14302 Laép ñaët oáng STK D34 daøy 1.

50 1.45 0.859 + Caùt mòn.5 cm vöõa xi maêng M75 m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.508 Chi phí nhaân coâng AK.5-2 M3 0.50 1.21124 Traùt maët ngoaøi baàu daøy 1.50 + Nöôùc 4.50 155. giaèng daøy 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 228 % AK.50 155. daàm.20 0.87 - % m2 .5-2 M3 0.626 M3 0.859 + Caùt mòn. ML = 1.00 0.50 + Nöôùc ñoàng 11.02 0.5cm vöõa xi maêng M.080 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 230 AK.5cm vöõa xi maêng M.50 + Nöôùc 4.75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.45 0.50 1.02 0.5-2 M3 0.21224 Traùt töôøng trong daøy 1.75 .508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 23. ML = 1.859 + Caùt mòn.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 16.626 M3 0.50 155.00 0.22124 Traùt coät daøy 1.00 0.891 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 229 AK.23114 Traùt xaø.945 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 231 4.626 M3 0.5 cm vöõa xi maêng M75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.02 0. ML = 1.

073 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.379 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 234 #REF! #REF! % #REF! Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng 152. ML = 1.00 3.626 + Nöôùc M3 0.127 + Pheøn chua kg 0.10 2.02 0.20 0.81120 Queùt voâi % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Voâi kg 0.50 4.00 1.01 5.5-2 M3 0.50 1.817.50 155.189 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 180 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 232 AK.859 + Caùt mòn.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 9.283 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá .990 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 405.00 0.88 - .SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.32 5.746 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 233 TT Naép thaêm cheá taïo saün % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Naép thaêm caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 0.

388 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 170.89 - .00 334.866 Chi phí nhaân coâng ñoàng 179.371 Chi phí nhaân coâng ñoàng 13.343 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 237 #REF! #REF! % #REF! Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Caáp phoái ñaù daêm 0.984 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá .10 5.213.075-50mm M3 142.65 + Daàu hoûa lít 32.196 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 238 #REF! #REF! % #REF! Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Nhöïa bitum kg 78.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 235 #REF! #REF! % #REF! Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 22.182 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.892 9.024 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 236 #REF! #REF! % #REF! Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 631.

12 1.643 Chi phí nhaân coâng ñoàng 84.996 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 228.892 9.00 262.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 239 #REF! #REF! % #REF! Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Beâ toâng nhöïa haït trung taán 11.200 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 289.32 lít 16.00 1.634.00 155.618 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 224.371 Chi phí nhaân coâng ñoàng 13.247 Chi phí nhaân coâng ñoàng 83.11313 Beâ toâng leà ñöôøng ñaù 1x2 M.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.394 .140 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.43 1.406 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 240 #REF! #REF! % #REF! Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Nhöïa bitum + Daàu hoûa kg 32.51 1.388 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 170.955 + Nöôùc M3 0.984 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 241 #REF! #REF! % #REF! Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Beâ toâng nhöïa haït mòn taán 12.622.87 1.00 4.92 1.740 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 242 AF.19 1.05 5.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 62.90 - .626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.

11111 Beâ toâng loùt boàn hoa ñaù 4x6 M100 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC30 kg 200.05 6.5-2 M3 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 10.847 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.50 1.96 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 55.626 + Nöôùc M3 0.108 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng .0cm vöõa xi maêng M.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.636 + Nöôùc M3 0.859 + Caùt mòn.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 243 AF.00 717 + Xi maêng PC40 vieân kg 49.120 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.01 0.50 155.22 6.394 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 244 % AE.00 4.179 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 245 AK. ML = 1.5-2 M3 0.75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 2.859 + Caùt mòn. ML = 1.21114 Traùt töôøng boàn hoa daøy 1.40 6.53 155.00 1.85 1.00 6.626 + Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.00 155.00 0.50 4.91 - .508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 115.626 + Nöôùc M3 0.17 4.94 243.52114 Xaây gaïch theû 4x8x19 vöõa xi maêng M75 m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Gaïch theû 4x8x19 1.315.

09 1.17111 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Troàng coû laù göøng.84413 Sôn nöôùc boàn hoa % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Sôn loùt ICI Dulux Sealer-2000.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 246 AK.779 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 249 TT Troàng caây daàu cao töø 2 .000 .5 cm m2 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.13 1.961 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 247 AK.00 66. choáng kieàm Kg 0.01 73. keå caû baûo döôõng caây troàng 12 thaùng Chi phí vaät lieäu xaây döïng % caây ñoàng + Caây daàu caây Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % .593 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 51.00 338.851 + Sôn ICI Dulux Weather Shield cao caáp ngoaøi nhaø Kg 0.351 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 248 AL. keå caû baûo döôõng coû troøng 90 ngaøy Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m2 ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 328.92 - 1.252 7. ñöôøng kính goác 46cm.085 150.55320 Laùt gaïch con saâu væa heø daøy 6cm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Gaïch xi maêng töï cheøn 5.3m.

817.00 0.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 251 TT Troàng caây nguyeät queá 3 caây/cuïm.00 1. keå caû baûo döôõng caây troàng 12 thaùng Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Caây söù % caây ñoàng caây Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 252 TT Troàng caây gaám ño tieâu chuaån 10caây/1m2.855 150. keå caû baûo döôõng caây troàng 12 thaùng Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Cuïm ñoàng + Caây Nguyeät queá cuïm Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.000 .93 - % Cuïm ñoàng 100.380. keå caû baûo döôõng caây troàng 12 thaùng Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m2 ñoàng + Caây gaám caây Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 253 TT Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Troàng cau vaøng cao töø 1.427 150.690.5-2m ñöôøng kính goác > 10cm 3 caây/cuïm.10 2.379 300.00 3. keå caû baûo döôõng caây troàng 12 thaùng Chi phí vaät lieäu xaây döïng .SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 250 TT Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Troàng caây söù.

991 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.211 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2.00 1. I) Meùt 100.94 - .23110 Nhoå coïc theùp hình % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng 122.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 254 AC.855 250.468 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 636.00 5. thaùo giaèng cöø theùp hình Chi phí vaät lieäu xaây döïng % taán ñoàng + Theùp hình kg 0.909.00 78.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Caây cau vaøng caây Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ 3.668 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 255 AC.45 5.00 4.63311 Laép döïng.380.22511 Ñoùng coïc theùp hình % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coïc theùp hình (theùp U.00 GIAÙ 3.00 9.887 Chi phí nhaân coâng ñoàng 203.823 + Bu loâng M20 Caùi 12.00 5.00 8.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 436.508 + Que haøn VN kg 12.956 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 256 AI.783 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá .521.

00 5.196 + Goã vaùn khuoân M3 0.648 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 258 % AB.507 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá .00 5.22111 San ñaát % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 227.00 8.103 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 259 AB.65 5.01 5.844 107.13123 Laáp ñaát (taàn duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 29.95 - 2.872 .00 + Caây choáng goã Caây m 1.27111 Ñaøo möông ñaët coáng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng 219.122.849 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 377.892 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 260 % AC.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 257 AB.11121 Ñoùng coïc traøm daøi > 2.5m 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coïc traøm 105.

859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 155.636 + Nöôùc M3 0.11111 Beâ toâng loùt moùng ñaù 4x6 M100 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC30 kg 200.00 1.15413 Beâ toâng maët ñöôøng ñaù 1x2 M.17 4.00 83.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 264 AF.91 1.93 1.03 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.150 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 238.51 1.626 + Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.53 155.717 17.50 1.394 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 263 AF.85 1.83 1.200 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.500 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.50 262.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 64.698 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 262 AF.13411 Ñaép caùt vaøng ñaàu cöø traøm ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Caùt neàn M3 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 55.50 155.22 2.19 1.955 .94 243.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 261 AB.00 4.52 1.00 262.847 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.11212 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.955 + Nöôùc M3 0.96 - .

626 M3 0.50 1.22 0.990 Tröïc tieáp phí khaùc % .00 1.508 + Nöôùc Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 6.50 4.50 5.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 101.19 1.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 729.325 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 265 AG.00 + Daây theùp kg 21.50 262.90 0.11413 BT taám ñan ñaù 1x2 M200 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 285.955 M3 0.618 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.507 kg 3.42111 Laép döïng taám ñan % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 0. ML = 1.859 + Caùt mòn.50 + Nöôùc 4.508 + Goã laøm khe co daõn M3 0.00 10.00 10.122.00 155.076 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 7.50 + Nhöïa ñöôøng 5.13221 Coát theùp BTÑS taám ñan % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.892 Chi phí nhaân coâng ñoàng 83.005.000 9.5-2 M3 0.42 14.786 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 266 AG.19 0.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.892 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 267 AG.74 10.01 1.50 155.50 1.093 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Nöôùc M3 0.97 - .50 0.00 4.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.

keå caû sôn choáng ræ Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Taán ñoàng + Theùp taám kg 830.11401 Laép ñaët coáng BTCT D300 (töø B07 ñeán L01) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + OÁng beâ toâng ly taâm.00 9.626 M3 0.00 5.270 + Bitum kg 7.03 155. L=2m Meùt 101.20 0.03 563 + Xi maêng PC40 kg 130.00 33.75 2.00 + Nöôùc 4.03 5.859 + Caùt mòn.329 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.946 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 270 BB.00 11.892 + Cuûi ñun kg 7.00 54.00 717 + Xi maêng PC40 kg 80.08 5.040 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 645.5-2 M3 0.98 - 4.11 0.40 2.03 + Nöôùc Chi phí nhaân coâng ñoàng .270 + Que haøn VN kg 17.00 + Theùp hình kg 220.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 102. D 300 mm.69 0.35 0.52214 Xaây gaïch theû 4x8x19 vöõa xi maêng M75 m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Gaïch theû 4x8x19 vieân 1.28 5.12 2.35 0.00 1.480 .03 1.03 11.181 + Daây ñay kg 39.00 8.642 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 269 % AE. ML > 2 M3 0.508 4.00 2.110.859 + Caùt vaøng.809 + Ñaù maøi vieân + Oxy (chai 6m3) 8.050 chai 2.00 2.36 5.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 268 AI. ML = 1.823 0.626 M3 0.49 0.03 321.50 0.293.32 2.094 + Ñaát ñeøn kg 15.52231 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Theùp L50*50*5 boïc taám ñan gôø keâ ñan.00 155.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 952.

414 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 271 BB.041.201 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % . L=6m + Gioaêng cao su D 800mm + Môõ boâi trôn % 100m ñoàng m 101.50 0.11505 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët coáng BTCT ly taâm D800 H10 noái gioaêng cao su Chi phí vaät lieäu xaây döïng + OÁng beâ toâng ly taâm D 800.01 16.408 Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.01 236.00 0.00 0.337 Caùi 16.485.01 127.536 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 919.01 148.758 Kg 0.075 Caùi 16.660 Kg 1.01 370.84 0.01 411. L=6m + Gioaêng cao su D 400mm + Môõ boâi trôn % 100m ñoàng m 101.408 Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.71 0.99 - .680.201 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 273 BB.007 Kg 0. L=6m + Gioaêng cao su D 500mm + Môõ boâi trôn % 100m ñoàng m 101.408 Chi phí nhaân coâng ñoàng 4.01 16.11502 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët coáng BTCT D500 noái gioaêng (Töø L01 ra soâng) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + OÁng beâ toâng ly taâm D 500.01 16.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí maùy thi coâng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung GIAÙ 1.476.654 Caùi 16.50 0.00 0.50 0.33 0.497 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 919.201 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 272 BB.11501 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët coáng BTCT ly taâm D400 H10 noái gioaêng cau su Chi phí vaät lieäu xaây döïng + OÁng beâ toâng ly taâm D 400.103 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 919.01 693.

18 0.22101 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép döïng goái ñôõ coáng (D300=4caùi.363 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 275 BB. D400=56caùi.007 Kg 0.660 Kg 0.924 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 277 AB.408 + Môõ boâi trôn Chi phí nhaân coâng ñoàng 15.03 123.11441 Đào móng % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 27. D500=7caùi) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % caùi ñoàng + Coân beâ toâng D 400mm Caùi 1.011 + Gioaêng cao su D 400mm Caùi 2.10 0.953 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 276 AB.00 0.00 0.13111 Đấp đất (tận dụng đất đào) % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % .03 236.843 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14.024 .00 0.408 + Môõ boâi trôn Chi phí nhaân coâng ñoàng 35.22105 Laép döïng goái ñôõ coáng D800 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân beâ toâng D 800mm Caùi 1.00 0.034 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17.100 - 22.03 16.03 127.965 + Gioaêng cao su D 800mm Caùi 2.03 16.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 274 BB.03 64.

00 83.00 8.101 - .859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 278 AB. L=4.11111 Bê tông lót móng đá 4x6 M100 dày 10cm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC30 kg 200.00 2.626 .53 155.13411 Các vàng đệm đầu cừ dày 10cm % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Caùt neàn M3 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.5m Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + Coïc traøm m 105.196 + Goã vaùn khuoân M3 0.00 5.65 5.85 1.717 17.343 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 279 AC.11121 Đóng cọc cừ tràm mật độ 25 cây/m2.698 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 281 AF.507 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 107.41421 Vận chuyển đất đúng nơi qui định % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 631.00 5.872 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 280 AB.22 2.844 + Caây choáng goã Caây 1.122.01 5.

19 1.35 1.00 + Ñinh caùc loaïi + Ñinh ñæa 1.03 1.636 + Nöôùc M3 0.00 1.757 caùi 0.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.00 262.00 10.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.955 + Nöôùc M3 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 64.94 243.00 4.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 191.91 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 1.00 262.102 - .00 155.500 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.00 155.514 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 284 AF.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 283 AF.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 55.11213 Bê tông móng đá 1x2 M200 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.00 5.91 1.51 1.955 + Nöôùc M3 0.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.03 1.12213 Bê tông cột đá 1x2 M200 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.19 1.51 1.17 4.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.51 1.847 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.00 4.867 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17.02 1.507 kg 0.03 1. giằng đá 1x2 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.394 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 282 AF.00 1.12313 Bê tông dầm.05 1.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.122.00 155.626 .

508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.42 14.719 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.61120 Cốt thép móng d<=18mm % tấn Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 286 AF.28 9.166 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 287 AF.825 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 285 AF.61110 Cốt thép móng d<=10mm % tấn Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.103 - .00 262.020.955 + Nöôùc M3 0.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 355.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 482.000 + Daây theùp kg 14.593 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.42 14.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng .SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.64 9.651 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.19 1.000 9.00 14.552 + Que haøn VN kg 4. giằng d<=10mm % tấn Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.00 4.61511 Cốt thép dầm.91 1.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 690.005.005.00 + Daây theùp kg 21.000 9.00 + Daây theùp kg 21.

61411 Cốt thép cột d<=10mm % tấn Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.630 Chi phí nhaân coâng AE.104 - .990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 290 AF.020.552 + Que haøn VN kg 4.61521 Cốt thép dầm.020.82 ñoàng 427.439 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.075 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140.00 14.005.70 9.28 9.000 + Daây theùp kg 14.00 + Daây theùp kg 21.28 9.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 288 AF.552 + Que haøn VN kg 4.223 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 143.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 428.63114 Xây tường gạch ống 8x8x19 vữa XM M75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng .00 14.558 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 289 AF.000 9. giằng d<=18mm % tấn Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 634.000 + Daây theùp kg 14.61421 Cốt thép cột d<=18mm % tấn Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.42 14.450 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 291 9.

626 M3 0.00 696 + Xi maêng PC40 kg 41.05 6. ML = 1.50 4.859 + Caùt mòn.120 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.52114 Xây gạch thẻ.5cm vữa XM M75 % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.5-2 M3 0.626 + Nöôùc M3 0.50 1.769 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 293 % AE.40 6.00 155.00 717 + Xi maêng PC40 kg 49.508 .99 6.626 + Nöôùc M3 0.19 6.50 155.142 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.00 4.21224 Trát tường dày 1.859 + Caùt mòn.179 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 294 AK.00 4.105 - .SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Gaïch oáng 8x8x19 ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ vieân 682.00 155.00 5. bồn hoa 4x8x19 vữa XM M75 m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Gaïch theû 4x8x19 vieân 1. ML = 1.05 5.00 0.04 6.5-2 M3 0.20 0.859 + Caùt mòn.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 115.00 6.5-2 M3 0.00 1.483 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1. ML = 1.24 5.626 + Nöôùc M3 0.00 + Nöôùc 4.22 6.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 83.87 5.00 1.859 + Caùt mòn.63214 Xây bảng tên gạch ống 8x8x19 vữa XM M75 m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Gaïch oáng 8x8x19 vieân 649.00 1.179 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 292 % AE.5-2 M3 0.00 696 + Xi maêng PC40 kg 51.00 6.00 155. ML = 1.315.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 72.02 0.

65 2.5-2 M3 0.508 + Xi maêng traéng kg 0.32210 Ốp đá hoa cương màu nâu vào trụ C2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Ñaù caåm thaïch.02 0.299 Tröïc tieáp phí khaùc % .04 2.01 2.859 + Caùt mòn.50 4.16m2 M2 1. ML = 1.5-2 M3 0.50 1.080 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 297 AK.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 16.00 0.891 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 296 AK.22124 Trát cột C1.771 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 15.50 155.5cm vữa XM M75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4. tieát dieän<=0.45 0.50 + Moùc saét 197.45 0. giằng dày 1.50 1.23114 Trát dầm.50 1.106 - .217 338 Chi phí nhaân coâng ñoàng 73.00 0.189 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 180 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 295 AK. C2 dày 1.626 M3 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 23.50 + Xi maêng PC40 kg 8.50 + Nöôùc 4.626 + Nöôùc M3 0.50 4.626 + Nöôùc M3 0.02 0.50 155.859 + Caùt mòn.50 2.5cm vữa XM M75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.859 + Caùt mòn.01 2. ML = 1.049 caùi 24.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Chi phí nhaân coâng ñoàng 9. ML = 1.35 2.50 155.5-2 M3 0.00 2.

562 7.70 0.823 + Keo daùn ñaù granít kg 4.50 16.02 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 2.285 Chi phí nhaân coâng ñoàng 33.50 20.32120 Ốp đá hoa cương màu xanh đen vào bảng hiệu Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Ñaù granít töï nhieân M2 1.889 13.02 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 301 AK.562 7.540 . giằng % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Mastic kg 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 298 AK.40 + Giaáy nhaùm M2 0.895 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14.01 0.783 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 300 AK.107 - % m2 2.392 + Silicon chít maïch Kg 0.40 + Giaáy nhaùm M2 0.33 0.603 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 299 AK.82120 Trét bả matit vào dầm.889 16.84414 Sơn Silicat vào kết cấu đã trét bã matit .50 619.82110 Trét bả matit vào tường % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Mastic kg 0.

343 + Voâi kg 0.108 - 5.81110 Ổ khóa cổng phụ % cái Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Boät maøu kg 0.50 11.823 .00 66.02 5.00 1.50 8.814 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 302 AK.50 20.127 + Pheøn chua kg 0. lắp đặt thép ray L65x65x6 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % kg ñoàng + Theùp hình kg . choáng kieàm + Sôn ICI Dulux Weather Shield cao caáp ngoaøi nhaø Kg 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng + Sôn loùt ICI Dulux Sealer-2000.063 + Que haøn VN + Oxy (chai 6m3) + Ñaát ñeøn + Baûn leà thöôøng kg 0.01 5.944 Chi phí nhaân coâng ñoàng 72.50 0.094 kg 0.50 0.823 + Theùp Ñk <=18 mm kg 13.746 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 303 % AI.270 caùi 1.50 54.00 51.11541 Bảng tên trạm bằng inox SS304 dày 1mm bộ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp hình kg 8.50 14.073 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.13 1.95 0.000 + Löôùi theùp B40 M2 0.630 chai 0.851 Kg 0.70 0.00 3.00 0.50 0.50 3.50 9.483 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 28.50 8.30 5.11531 Cung cấp.593 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 2.922 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 304 AI.00 14.05 0.01 0.18 1.

630 chai 0.000. lắp đặt bánh xe để cổng chạy Chi phí vaät lieäu xaây döïng % cái ñoàng + OÅ khoùa coång phuï caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.281 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 305 TT Cung cấp.000 .515 1.270 + Oxy (chai 6m3) + Ñaát ñeøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 63.695 50.50 9.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Theùp Ñk <=18 mm kg 16.50 11.00 112.00 5.071.094 kg 0.000 + Que haøn VN kg 0.282 500.9m) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % tấm ñoàng + Baûng teân nhaø maùy baèng Inox boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % .50 14.00 11.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 307 TT Lưới rào mạ kẽm chấn 3 sóng (1.05 0.65 0.01 0.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 306 TT Cung cấp. lắp đặt thép bản 750x60x6 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % kg ñoàng + Moteur + Remode ñieàu khieån coång chính boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.78x2.50 54.50 0.269.956 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19.109 - 1.

L=6m + Coàn coâng nghieäp + Nhöïa daùn % 100m ñoàng Meùt 101.19101 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët oáng PVC D20 baèng phöông phaùp (pp) daùn keo Chi phí vaät lieäu xaây döïng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 20.01 5.11 0.185 1.265 .522 kg 0. H=1.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 311 BB.10 9.01 9.10 135.02 0.00 0.221 198.00 0.110 - 55.01 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % .85m (đầy đủ phụ kiện) bộ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp L 65 x 65 x 6 kg Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 308 TT Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng % Trụ rào D60x1.234 15.00 0.500 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 310 #REF! #REF! % #REF! Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùnh xe coång caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.016 kg 0.410 2.8mm.00 0.10 13.500 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 309 TT Ốp đá chẻ vào bồn hoa % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp baûn 750 x 60 x 6 kg Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

Coäng tröïc tieáp phí

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ÑÔN

% PHUÏ

GIAÙ

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
312

BB.19103

Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
Laép ñaët oáng PVC D32 baèng pp daùn keo thoaùt nöôùc
boàn boâng
Chi phí vaät lieäu xaây döïng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 32, L=6m

%
100m
ñoàng
101.00

0.01

+ Coàn coâng nghieäp

Meùt
kg

0.15

0.01

9,016

+ Nhöïa daùn

kg

0.04

0.01

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

10,931

278,839

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
313

BB.19104 Laép ñaët oáng PVC D40 baèng pp daùn keo
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
100m
ñoàng

+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 40, L=6m

101.00

0.01

+ Coàn coâng nghieäp

Meùt
kg

0.18

0.01

9,016

+ Nhöïa daùn

kg

0.05

0.01

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

24,117

348,096

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
314

BB.19105 Laép ñaët oáng PVC D50 baèng pp daùn keo
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
100m
ñoàng

+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 50, L=6m

101.00

0.01

+ Coàn coâng nghieäp

Meùt
kg

0.23

0.01

9,016

+ Nhöïa daùn

kg

0.06

0.01

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá

- 111 -

27,836

435,459

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
315

BB.19106 Laép ñaët oáng PVC D65 baèng pp daùn keo
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ÑÔN

% PHUÏ

GIAÙ

%
100m
ñoàng

+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 60, L=6m

101.00

0.01

+ Coàn coâng nghieäp

Meùt
kg

0.29

0.01

9,016

+ Nhöïa daùn

kg

0.09

0.01

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

27,836

475,293

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
316

BB.36601 Laép ñaët van cöûa ñoàng D20

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Van ren ñöôøng kính 25mm

Caùi

1.00

0.01

50,938

+ Baêng tan

Meùt

0.48

0.01

2,254

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

4,866

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
317

BB.36602 Laép ñaët van cöûa ñoàng D32

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Van ren ñöôøng kính 32mm
+ Baêng tan

Caùi

1.00

0.01

68,857

Meùt

0.60

0.01

2,254

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

6,812

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
318

BB.36603 Laép ñaët van cöûa ñoàng D40

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Van ren ñöôøng kính 40mm

Caùi

1.00

0.01

78,887

+ Baêng tan

Meùt

0.75

0.01

2,254

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

- 112 -

8,272

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

Coäng tröïc tieáp phí

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ÑÔN

% PHUÏ

GIAÙ

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
319

BB.36604 Laép ñaët van cöûa ñoàng D50

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Van ren ñöôøng kính 50mm

Caùi

1.00

0.01

+ Baêng tan

Meùt

0.93

0.01

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

105,595
2,254
10,218

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
320

BB.36605 Laép ñaët van cöûa ñoàng D65

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Van ren ñöôøng kính 67mm

Caùi

1.00

0.01

+ Baêng tan

Meùt

1.23

0.01

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

141,545
2,254
12,165

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
321

BB.36601 Laép ñaët voøi nöôùc D15

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Van ren ñöôøng kính 25mm
+ Baêng tan

Caùi

1.00

0.01

50,938

Meùt

0.48

0.01

2,254

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
322

BB.36601 Laép ñaët voøi nöôùc töôùi caây D20
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
caùi
ñoàng

- 113 -

4,866

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ÑÔN

% PHUÏ

GIAÙ

+ Van ren ñöôøng kính 25mm

Caùi

1.00

0.01

50,938

+ Baêng tan

Meùt

0.48

0.01

2,254

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

4,866

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
323

BB.35101 Laép ñaët ñoàng hoà nöôùc D50

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Ñoàng hoà ño löu löôïng, quy caùch <= 50mm

Caùi

1.00

0.01

3,606,245

+ Cao su taám

M2

0.01

0.01

101,426

+ Bu loâng M16-M20

Boä

4.00

0.01

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

5,303
32,114

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
324

BB.29101 Laép ñaët co PVC D20

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 32 mm

caùi

1.00

0.10

+ Coàn coâng nghieäp

kg

0.02

0.10

9,016

+ Keo daùn oáng PVC

kg

0.00

0.10

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

26,033

1,267

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
325

BB.29101 Laép ñaët co PVC D32

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 32 mm

caùi

1.00

0.10

+ Coàn coâng nghieäp

kg

0.02

0.10

9,016

+ Keo daùn oáng PVC

kg

0.00

0.10

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

- 114 -

26,033

1,267

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

Chi phí chung

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ÑÔN

% PHUÏ

GIAÙ

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
326

BB.29102 Laép ñaët co PVC D40

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 40 mm

caùi

1.00

0.10

+ Coàn coâng nghieäp

kg

0.02

0.10

9,016

+ Keo daùn oáng PVC

kg

0.01

0.10

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

16,453

1,584

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
327

BB.29103 Laép ñaët co PVC D50

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm

caùi

1.00

0.10

+ Coàn coâng nghieäp

kg

0.03

0.10

9,016

+ Keo daùn oáng PVC

kg

0.01

0.10

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

28,512

1,675

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
328

BB.29104 Laép ñaët co PVC D65

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 65 mm

caùi

1.00

0.10

+ Coàn coâng nghieäp

kg

0.04

0.10

9,016

+ Keo daùn oáng PVC

kg

0.01

0.10

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng

- 115 -

%

29,864

1,765

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

329

BB.29101 Laép ñaët teâ PVC D32

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ÑÔN

% PHUÏ

GIAÙ

caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 32 mm

caùi

1.00

0.10

+ Coàn coâng nghieäp

kg

0.02

0.10

9,016

+ Keo daùn oáng PVC

kg

0.00

0.10

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

26,033

1,267

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
330

BB.29102 Laép ñaët teâ PVC D40

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 40 mm

caùi

1.00

0.10

+ Coàn coâng nghieäp

kg

0.02

0.10

9,016

+ Keo daùn oáng PVC

kg

0.01

0.10

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

16,453

1,584

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
331

BB.29103 Laép ñaët teâ PVC D50

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm

caùi

1.00

0.10

+ Coàn coâng nghieäp

kg

0.03

0.10

9,016

+ Keo daùn oáng PVC

kg

0.01

0.10

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

28,512

1,675

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
332

BB.29104 Laép ñaët teâ PVC D65

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 65 mm
+ Coàn coâng nghieäp
+ Keo daùn oáng PVC
Chi phí nhaân coâng

caùi

1.00

0.10

29,864

kg

0.04

0.10

9,016

kg

0.01

0.10

55,221

ñoàng

- 116 -

1,765

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

Chi phí maùy thi coâng

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ÑÔN

% PHUÏ

GIAÙ

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
333

BB.29104 Laép ñaët giaûm teâ PVC D65/50

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 65 mm

caùi

1.00

0.10

+ Coàn coâng nghieäp

kg

0.04

0.10

9,016

+ Keo daùn oáng PVC

kg

0.01

0.10

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

29,864

1,765

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
334

BB.29104 Laép ñaët giaûm teâ PVC D65/40

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 65 mm
+ Coàn coâng nghieäp
+ Keo daùn oáng PVC

caùi

1.00

0.10

29,864

kg

0.04

0.10

9,016

kg

0.01

0.10

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

1,765

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
335

BB.29103 Laép ñaët giaûm teâ PVC D50/40

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm
+ Coàn coâng nghieäp
+ Keo daùn oáng PVC

caùi

1.00

0.10

28,512

kg

0.03

0.10

9,016

kg

0.01

0.10

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

- 117 -

1,675

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ÑÔN

% PHUÏ

GIAÙ

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
336

BB.29104 Laép ñaët giaûm teâ PVC D65/20

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 65 mm

caùi

1.00

0.10

+ Coàn coâng nghieäp

kg

0.04

0.10

9,016

+ Keo daùn oáng PVC

kg

0.01

0.10

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

29,864

1,765

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
337

BB.29104 Laép ñaët giaûm teâ PVC D65/32

%
caùi

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 65 mm

caùi

1.00

0.10

+ Coàn coâng nghieäp

kg

0.04

0.10

9,016

+ Keo daùn oáng PVC

kg

0.01

0.10

55,221

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

29,864

1,765

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
338

AB.11441 Ñaøo moùng

%
m3

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

27,924

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
339

%

AB.13113 Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình K=0.95

m3

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

- 118 -

27,530

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

Coäng tröïc tieáp phí

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ÑÔN

% PHUÏ

GIAÙ

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
340

AB.42121 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh

%
100m3

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

318,636

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
341

AC.11121 Ñoùng coïc traøm tieâu chuaån 25caây/m2 daøi 4,5m/caây
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
100m
ñoàng

+ Coïc traøm

m

105.00

5.00

2,844

+ Caây choáng goã

Caây

1.65

5.00

8,196

+ Goã vaùn khuoân

M3

0.01

5.00

5,122,507

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

107,872

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
342

AB.13411 Ñaép caùt loùt neàn moùng coâng trình
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
m3
ñoàng

+ Caùt neàn

M3

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

1.22

2.00

83,717
17,698

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
343

AF.11111 Beâ toâng loùt moùng ñaù 4x6 M.100
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
m3
ñoàng

+ Xi maêng PC30

kg

200.85

1,859

+ Caùt ñoå beâ toâng

M3

0.53

155,626

- 119 -

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ÑÔN

% PHUÏ

GIAÙ

+ Ñaù daêm 4 x 6

M3

0.94

243,636

+ Nöôùc

M3

0.17

4,508

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

55,847

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

12,394

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
344

AF.11212 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.150

%
m3

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Xi maêng PC40

kg

238.83

1.00

1,859

+ Caùt ñoå beâ toâng

M3

0.52

1.00

155,626

+ Ñaù daêm 1 x 2

M3

0.93

1.00

262,955

+ Nöôùc

M3

0.19

1.00

4,508

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

64,500

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

12,596

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
345

AF.11213 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.200

%
m3

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Xi maêng PC40

kg

288.03

1.00

1,859

+ Caùt ñoå beâ toâng

M3

0.51

1.00

155,626

+ Ñaù daêm 1 x 2

M3

0.91

1.00

262,955

M3

0.19

1.00

+ Nöôùc

4,508

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

64,500

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

12,596

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
346

AF.12223 Beâ toâng coät ñaù 1x2 M.200

%
m3

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Xi maêng PC40

kg

288.03

1.00

1,859

+ Caùt ñoå beâ toâng

M3

0.51

1.00

155,626

+ Ñaù daêm 1 x 2

M3

0.91

1.00

262,955

+ Nöôùc

M3

0.19

1.00

4,508

+ Goã vaùn caàu coâng taùc

M3

0.02

1.00

5,122,507

- 120 -

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

+ Ñinh caùc loaïi
+ Ñinh ñæa

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ÑÔN

% PHUÏ

GIAÙ

kg

0.05

1.00

10,757

caùi

0.35

1.00

1,690

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

205,510

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

32,825

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
347

%

AF.12313 Beâ toâng xaø daàm giaèng ñaù 1x2 M.200

m3

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Xi maêng PC40

kg

288.03

1.00

1,859

+ Caùt ñoå beâ toâng

M3

0.51

1.00

155,626

+ Ñaù daêm 1 x 2

M3

0.91

1.00

262,955

+ Nöôùc

M3

0.19

1.00

4,508

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

151,788

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

32,825

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
348

AF.12513 Beâ toâng saøn maùi ñaù 1x2 M.200
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
m3
ñoàng

+ Xi maêng PC40

kg

288.03

1.00

1,859

+ Caùt ñoå beâ toâng

M3

0.51

1.00

155,626

+ Ñaù daêm 1 x 2

M3

0.91

1.00

262,955

M3

0.19

1.00

+ Nöôùc

4,508

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

162,021

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

27,907

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
349

AG.11413 BT ñuùc saün taám ñan,maùi haét,lanh toâ ñaù 1x2 M.200
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
m3
ñoàng

+ Xi maêng PC40

kg

285.22

0.50

1,859

+ Caùt ñoå beâ toâng

M3

0.50

0.50

155,626

+ Ñaù daêm 1 x 2

M3

0.90

0.50

262,955

M3

0.19

0.50

+ Nöôùc
Chi phí nhaân coâng

ñoàng

- 121 -

4,508
101,076

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

Chi phí maùy thi coâng

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

% PHUÏ

ÑÔN
GIAÙ
7,786

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
350

AF.61110 Coát theùp moùng D<=10mm

%
taán

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Theùp Ñk <=10 mm
+ Daây theùp

kg

1,005.00

kg

21.42

14,000
9,552

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

482,651

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

23,990

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
351

AF.61120 Coát theùp moùng D<=18mm

%
taán

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Theùp Ñk <=18 mm

kg

1,020.00

14,000

+ Daây theùp

kg

14.28

9,552

+ Que haøn VN

kg

4.64

9,630

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

355,593

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

139,166

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
352

AF.61511 Coát theùp xaø,daàm,giaèng D<=10mm
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
taán
ñoàng

+ Theùp Ñk <=10 mm

kg

1,005.00

+ Daây theùp

kg

21.42

14,000
9,552

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

690,719

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

23,990

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá

- 122 -

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
353

AF.61521 Coát theùp xaø,daàm,giaèng, D<=18mm
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

% PHUÏ

ÑÔN
GIAÙ

%
taán
ñoàng

+ Theùp Ñk <=18 mm

kg

1,020.00

14,000

+ Daây theùp

kg

14.28

9,552

+ Que haøn VN

kg

4.70

9,630

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

428,075

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

140,558

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
354

AF.61411 Coát theùp truï, D<=10mm

%
taán

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Theùp Ñk <=10 mm

kg

1,005.00

+ Daây theùp

kg

21.42

14,000
9,552

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

634,439

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

23,990

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
355

AF.61421 Coát theùp truï, D<=18mm

%
taán

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Theùp Ñk <=18 mm

kg

1,020.00

14,000

+ Daây theùp

kg

14.28

9,552

+ Que haøn VN

kg

4.82

9,630

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

427,223

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

143,450

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
356

AF.61611 Coát theùp lanh toâ taám ñan, d<=10 mm
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
Taán
ñoàng

+ Theùp Ñk <=10 mm

kg

1,005.00

14,000

+ Daây theùp

kg

21.42

9,552

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

926,076

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

23,990

- 123 -

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

% PHUÏ

ÑÔN
GIAÙ

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
357

AF.61611 Coát theùp lanh toâ taám ñan, d<=10 mm
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
Taán
ñoàng

+ Theùp Ñk <=10 mm

kg

1,005.00

14,000

+ Daây theùp

kg

21.42

9,552

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

926,076

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

23,990

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
358

AF.61611 Coát theùp lanh toâ taám ñan, d<=10 mm
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
Taán
ñoàng

+ Theùp Ñk <=10 mm

kg

1,005.00

+ Daây theùp

kg

21.42

14,000
9,552

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

926,076

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

23,990

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
359

AF.61611 Coát theùp lanh toâ taám ñan, d<=10 mm
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
Taán
ñoàng

+ Theùp Ñk <=10 mm

kg

1,005.00

+ Daây theùp

kg

21.42

9,552

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

926,076

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

23,990

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
360

14,000

AF.61511 Coát theùp xaø daàm giaèng D<=10mm

- 124 -

%
Taán

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ÑÔN

% PHUÏ

GIAÙ

ñoàng

+ Theùp Ñk <=10 mm
+ Daây theùp

kg

1,005.00

kg

21.42

14,000
9,552

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

690,719

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

23,990

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
361

AF.61521 Coát theùp xaø daàm giaèng D<=18mm
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
Taán
ñoàng

+ Theùp Ñk <=18 mm

kg

1,020.00

14,000

+ Daây theùp

kg

14.28

9,552

+ Que haøn VN

kg

4.70

9,630

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

428,075

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

140,558

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
362

AG.42111 Laép döïng BTÑS baèng thuû coâng <=50kg
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
caùi
ñoàng

+ Xi maêng PC40

kg

0.74

10.00

1,859

+ Caùt mòn, ML = 1,5-2

M3

0.00

10.00

155,626

+ Nöôùc

M3

0.00

10.00

4,508

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

6,892

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
363

AL.25121 Traùm khe noái baèng daây thöøng

%
Meùt

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Khe co daõn caàu

Meùt

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

- 125 -

1.05

1.00

13,523
55,133

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ÑÔN

% PHUÏ

GIAÙ

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
364

AE.63114 Xaây töôøng gaïch oáng 8x8x19, vöõa xi maêng M.75
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
m3
ñoàng

+ Gaïch oáng 8x8x19

vieân

682.00

6.00

696

+ Xi maêng PC40

kg

41.99

6.00

1,859

+ Caùt mòn, ML = 1,5-2

M3

0.19

6.00

155,626

+ Nöôùc

M3

0.04

6.00

4,508

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

83,142

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

1,179

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
365

AE.63214 Xaây töôøng gaïch oáng 8x8x19, vöõa xi maêng M.75
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
m3
ñoàng

+ Gaïch oáng 8x8x19

vieân

649.00

5.00

696

+ Xi maêng PC40

kg

51.87

5.00

1,859

+ Caùt mòn, ML = 1,5-2

M3

0.24

5.00

155,626

+ Nöôùc

M3

0.05

5.00

4,508

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

72,483

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

1,769

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
366

AE.52114 Xaây töôøng gaïch theû 4x8x19, vöõa xi maêng M.75
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
m3
ñoàng

+ Gaïch theû 4x8x19

1,315.00

6.00

717

+ Xi maêng PC40

vieân
kg

49.40

6.00

1,859

+ Caùt mòn, ML = 1,5-2

M3

0.22

6.00

155,626

+ Nöôùc

M3

0.05

6.00

4,508

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

115,120

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

1,179

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá

- 126 -

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ÑÔN

% PHUÏ

GIAÙ

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
367

AE.52214 Xaây töôøng gaïch theû 4x8x19, vöõa xi maêng M.75
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
m3
ñoàng

+ Gaïch theû 4x8x19

1,110.00

5.00

717

+ Xi maêng PC40

vieân
kg

80.28

5.00

1,859

+ Caùt mòn, ML = 1,5-2

M3

0.36

5.00

155,626

+ Nöôùc

M3

0.08

5.00

4,508

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

102,329

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

1,946

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
368

Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
Xaây caùc K/C khaùc gaïch theû 4x8x19, vöõa xi maêng
AE.54114
M.75
Chi phí vaät lieäu xaây döïng
+ Gaïch theû 4x8x19

%
m3
ñoàng
1,087.00

5.00

717

+ Xi maêng PC40

vieân
kg

81.02

5.00

1,859

+ Caùt mòn, ML = 1,5-2

M3

0.37

5.00

155,626

+ Nöôùc

M3

0.09

5.00

4,508

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

199,541

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

1,769

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
369

Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
Traùt töôøng daøy 1.5cm vöõa xi maêng M.75 (töôøng
AK.21124
ngoaøi)
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
m2
ñoàng

+ Xi maêng PC40

kg

4.20

0.50

1,859

+ Caùt mòn, ML = 1,5-2

M3

0.02

0.50

155,626

+ Nöôùc

M3

0.00

0.50

4,508

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

11,945

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

186

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
370

AK.22124 Traùt coät, hoäp gen daøy 1.5cm vöõa xi maêng M75

- 127 -

%
m2

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ÑÔN

% PHUÏ

GIAÙ

ñoàng

+ Xi maêng PC40

kg

4.45

0.50

1,859

+ Caùt mòn, ML = 1,5-2

M3

0.02

0.50

155,626

+ Nöôùc

M3

0.00

0.50

4,508

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

23,891

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

186

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
371

AK.23114 Traùt xaø, daàm, giaèng vöõa xi maêng M.75
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
m2
ñoàng

+ Xi maêng PC40

kg

4.45

0.50

1,859

+ Caùt mòn, ML = 1,5-2

M3

0.02

0.50

155,626

M3

0.00

0.50

+ Nöôùc

4,508

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

16,080

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

186

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
372

AK.25114 Traùt Seânoâ, maùi haét, lam ngang, vöõa xi maêng M.75
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
m2
ñoàng

+ Xi maêng PC40

kg

2.96

1.50

1,859

+ Caùt mòn, ML = 1,5-2

M3

0.01

1.50

155,626

M3

0.00

1.50

+ Nöôùc
Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

4,508
11,963

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
373

AK.24314 Traùt gôø, chæ vöõa xi maêng M.75
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
md
ñoàng

+ Xi maêng PC40

kg

0.62

9.50

1,859

+ Caùt mòn, ML = 1,5-2

M3

0.00

9.50

155,626

+ Nöôùc

M3

0.00

9.50

4,508

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

- 128 -

6,081

SOÁ

MAÕ HIEÄU

TEÂN

ÑÔN

TT

ÑÒNH MÖÙC

COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

ÑÒNH MÖÙC
CHÍNH

ÑÔN

% PHUÏ

GIAÙ

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
374

TT

Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
Ngaâm nöôùc ximaêng nguyeân chaát choáng thaám
seânoâ
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
kg
ñoàng

+ Xi maêng PC40

kg

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

1.00

0.10

1,859

0.75

10.00

20,490

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
375

AK.92111 Queùt Flinkote choáng thaám (3 nöôùc)
Chi phí vaät lieäu xaây döïng

%
m2
ñoàng

+ Flinkote

kg

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

1,180

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra

%

Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng
376

AK.11120 Lôïp maùi ngoùi 22v/m2

%
100m2

Chi phí vaät lieäu xaây döïng

ñoàng

+ Litoâ 3 x 3

0.43

9,732,763

+ Ngoùi 22 vieân /m2

vieân

M3

2,260.00

6,301

+ Ngoùi boø

vieân

27.00

5,894

+ Gaïch chæ 6,5x10,5x22

vieân

62.00

733

+ Xi maêng PC40

kg

73.61

1,859

+ Caùt mòn, ML = 1,5-2

M3

0.25

155,626

+ Nöôùc

M3

0.06

4,508

+ Ñinh 6 cm

kg

5.30

10,757

+ Daây theùp

kg

2.55

9,552

Chi phí nhaân coâng

ñoàng

538,807

Chi phí maùy thi coâng

ñoàng

85,574

Tröïc tieáp phí khaùc

%

Coäng tröïc tieáp phí

ñoàng

Chi phí chung

%

Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng

- 129 -

50 11.50 0.50 0.50 9.01 0.50 8.000 + Löôùi theùp B40 M2 0.483 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 28. töông ñöông ) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % M2 ñoàng + Theùp hình kg 8.50 0.50 3. laép ñaët cöûa nhöïa veä sinh (Xuaát xöù Ñaøi Loan hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Cöûa nhöïa m2 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % .50 14.270 caùi 1.823 + Theùp troøn kg 2.05 0.944 Chi phí nhaân coâng ñoàng 72.00 3.10 405.70 0.122.094 kg 0.703 50.50 20.11541 Cung caáp.507 + Theùp goùc caùc loaïi kg 2.00 5.95 0.133 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 378 AI.000 .130 - 1.64110 Ñoùng traàn thaïch cao khung nhoâm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % M2 ñoàng + Goã xeû nhoùm 5-7 M3 0.630 chai 0.00 0.02 3.00 15.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 377 AK.974 taám 4.922 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 379 TT Cung caáp.50 + Oxy (chai 6m3) + Ñaát ñeøn + Baûn leà thöôøng 3.063 + Que haøn VN kg 0.00 8.00 3.50 54. laép ñaët cöûa khung saét.496 + Taám traàn thaïch cao 50x50 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 55.823 + Theùp Ñk <=18 mm kg 13. kính 5mm ( kính Vieät Nhaät.00 7.

SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 380 TT Cung caáp vaø laép ñaët oå khoaù % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÅ khoùa boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.50 1.669 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 382 Laùt gaïch thaïch anh 200x300 maàu ñaäm (Xuaát xöù AK.51240 Taicera hoaëc töông ñöông) % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Gaïch laùt 300x300mm M2 1.01 0.810 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.50 155.16 0.690 + Xi maêng PC40 kg 6.626 + Nöôùc M3 0.03 0.01 0.131 - 69.043 25.508 + Xi maêng traéng kg 0.50 2.00 0.948 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.10 169.01 0.03 0.18 0.50 4.5-2 M3 0. ML = 1.98 0.049 Chi phí nhaân coâng ñoàng 7. ML = 1.626 + Nöôùc M3 0.50 1.308 .50 155.03 0.669 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá .50 4.50 + Xi maêng PC40 kg 7.51230 Taicera hoaëc töông ñöông) % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Gaïch laùt 200x300mm M2 1.859 + Caùt mòn.50 70.859 + Caùt mòn.508 + Xi maêng traéng kg 0.01 0.049 Chi phí nhaân coâng ñoàng 7.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 381 Laùt gaïch thaïch anh 300x300 maàu ñaäm (Xuaát xöù AK.5-2 M3 0.50 2.

562 7.82120 Baû ma tít vaøo coät. traàn % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Mastic kg .02 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 2.562 .17 1. vieàn truï gaïch 120x300 AK.566 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 5.00 2.50 Chi phí nhaân coâng ñoàng 27. truï.783 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 386 AK.00 1. coät gaïch 200x250 maàu ñaäm vöõa xi maêng 75 (Xuaát xöù Taicera hoaëc töông ñöông) ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Gaïch oáp 200x250mm M2 1.00 + Xi maêng PC40 kg 3.126 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 62.626 + Nöôùc M3 0.31110 OÁp töôøng.00 4. vieàn töôøng. ML = 1.82110 Baû ma tít vaøo töôøng % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Mastic kg 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 383 AK.40 2.01 1.884 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 384 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng OÁp chaân töôøng.859 + Caùt mòn.563 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 144.50 0.01 1.889 13.00 155.86 1.455 1.049 Chi phí nhaân coâng ñoàng 31.701 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 11.50 + Xi maêng PC30 kg 2.31210 maàu ñaäm vöõa xi maêng 75 (Xuaát xöù Taicera hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Gaïch oáp chaân töôøng 120x300mm M2 1. daàm.132 - 0.859 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 385 AK.00 1.5-2 M3 0.40 + Giaáy nhaùm M2 0.508 + Xi maêng traéng kg 0.01 0.

02 GIAÙ 7.241 .626 + Nöôùc M3 0.558 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 389 AK.851 Kg 0.26414 Traùt Granitoâ töôøng daøy 1cm vöõa xi maêng M.00 29.508 + Ñaù traéng nhoû kg 16.84412 Nippon hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Sôn loùt ICI Dulux Sealer-2000.00 66. traàn ñaõ baõ (xuaát xöù Nippon hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Sôn loùt ICI Dulux Sealer-2000. daàm traàn ñaõ baõ (xuaát xöù AK.418 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 2.02 155.16 1.00 4.859 + Caùt mòn.814 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 388 Sôn nöôùc vaøo coät.13 1. choáng kieàm Kg 0.02 2. daàm.84414 Sôn nöôùc vaøo coät.62 966 + Boät ñaù kg 9.851 + Sôn ICI Dulux Weather Shield cao caáp ngoaøi nhaø Kg 0.00 51. choáng kieàm + Sôn ICI Dulux Supreme cao caáp trong nhaø Kg 0.889 16.13 1.049 kg 0.343 + Boät maøu Chi phí nhaân coâng ñoàng .5-2 M3 0.540 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 387 AK.133 - 48.593 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 2.57 429 + Xi maêng traéng kg 8.83 1.00 51.11 14.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Giaáy nhaùm M2 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ 0.18 1. ML = 1.75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 3.

19107 keo oáng daøi 6m Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 89.10 43. cuùt nhöïa ÑK=89mm noái baèng pp daùn keo Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 89 mm + Coàn coâng nghieäp + Keo daùn oáng PVC % caùi ñoàng caùi 1.01 43.29 0.00 0.500 + Coàn coâng nghieäp kg 0.19101 keo oáng daøi 6m Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 20.388 kg 0.221 198.09 0.00 0.04 0.10 55. L=6m + Coàn coâng nghieäp + Nhöïa daùn Meùt 101.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 502.29105 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët coân.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % .016 kg 0.265 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 392 BB.01 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 55.01 55.016 + Nhöïa daùn kg 0.522 kg 0.00 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí maùy thi coâng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 390 Laép ñaët oáng nhöïa PVC D=89mm noái baèng pp daùn BB. L=6m Meùt 101.134 - 2.01 9.01 5.01 0.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 391 Laép ñaët oáng nhöïa PVC D=20mm noái baèng pp daùn BB.11 0.02 0.263 .016 kg 0.10 9.01 9.

01 512.00 28.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 393 TT Baät saét laøm ñai giöõ oáng % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baät saét caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.899 .41201 thieân thanh loaïi A.763 67.174 15. Ruby) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % boä ñoàng + Chaäu xí beät boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % .904 2.00 0.00 101.426 25.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 396 Laép ñaët chaäu xí beät thuøng nöôùc lieàn (Xuaát xöù BB.135 - 1.500 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 394 TT Quaû caàu chaén raùc % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Quaû caàu chaén raùc caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 395 TT Pheãu toân ñöïng quaû caàu % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Pheåu toân ñöïng quaû caàu caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 16.

42402 Laép ñaët keä kính % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Keä kính caùi 1.10 95.10 11.885 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 946 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 400 BB.791 Chi phí nhaân coâng ñoàng 5.074 .01 462.00 0.10 107.41101 thanh loaïi A Ruby) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % boä ñoàng + Chaäu röûa loaïi 1 voøi boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.885 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 946 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 399 BB.00 0.136 - 1.00 0.633 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 398 BB.00 0.060 Chi phí nhaân coâng ñoàng 5.050 22.42404 Laép ñaët hoäp ñöïng giaáy veä sinh Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Hoäp ñöïng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng .SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 397 Laép ñaët chaäu röûa (Lavabo) 1 voøi (Xuaát xöù thieân BB.42401 Laép ñaët göông soi % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Göông soi caùi 1.270 4.

016 + Nhöïa daùn kg 0.01 9.42202 Laép ñaët pheãu thu 100mm % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Pheãu thu ÑK 100 caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.522 + Coàn coâng nghieäp kg 0.10 11.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .01 55.137 - % 198.601 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 403 Laép ñaët oáng nhöïa PVC D=20mm noái baèng pp daùn BB.174 8.074 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 473 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 402 BB. L=6m Meùt 101.11 0.02 0.01 5.42404 Laép ñaët hoäp ñöïng saø boâng % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Hoäp ñöïng Caùi 1.270 Chi phí nhaân coâng ñoàng 4.265 .19101 keo oáng daøi 6m Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 20.00 0.00 0.01 28.00 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí maùy thi coâng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung GIAÙ 473 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 401 BB.

29 0.033 .00 0. L=6m 101.18 0.29101 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët coân.01 9.01 55.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 43.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 404 BB. cuùt nhöïa ÑK=32mm noái baèng pp daùn keo Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 32 mm .500 502.016 + Nhöïa daùn kg 0.096 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 406 Laép ñaët oáng nhöïa PVC D=100mm noái baèng pp daùn BB.10 26.19104 keo oáng daøi 6m Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 40.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 348.39 0.00 0.05 0.01 24. L=6m Meùt 101.117 + Coàn coâng nghieäp kg 0.193 + Coàn coâng nghieäp kg 0.01 + Coàn coâng nghieäp Meùt kg 0.09 0.00 0.19107 Laép ñaët oáng nhöïa PVC D=89mm noái baèng pp daùn keo oáng daøi 6m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ 100m ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 89.016 + Nhöïa daùn kg 0.138 - % caùi ñoàng caùi 1.19108 keo oáng daøi 6m Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D100.01 61.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 611.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 405 Laép ñaët oáng nhöïa PVC D=40mm noái baèng pp daùn BB.01 55.01 9.01 9.544 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 407 BB.00 0.13 0.01 55.016 + Nhöïa daùn kg 0. L=6m Meùt 101.

016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.10 55.29102 keo Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 40 mm % caùi ñoàng caùi 1.453 1.263 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 410 BB.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.267 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 408 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët coân.10 55.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.139 - 49.02 0.10 9.01 0.02 0.716 .10 9.29105 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët coân.04 0. cuùt nhöïa ÑK=89mm noái baèng pp daùn keo Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 89 mm % caùi ñoàng caùi 1.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng .00 0.00 0.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.10 55.10 55.388 2.10 9.10 9.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0. cuùt nhöïa ÑK=100mm noái baèng pp daùn keo Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coân nhöïa mieäng baùt ÑK100 mm % caùi ñoàng caùi 1.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 16.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Coàn coâng nghieäp kg 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.584 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 409 BB. cuùt nhöïa ÑK=40mm noái baèng pp daùn BB.00 0.29106 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët coân.00 0.01 0.02 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 43.586 2.05 0.

033 1.01 0.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.267 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 412 BB.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.388 2.584 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 413 BB.29102 Laép teâ nhöïa ÑK=42mm noái baèng pp daùn keo Chi phí vaät lieäu xaây döïng % caùi ñoàng + Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 40 mm caùi 1.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 26.00 0.10 9.04 0.10 55.453 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 411 BB.263 .10 55.00 0.00 0.29105 Laép ñaët teâ nhöïa ÑK=80mm % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 89 mm caùi 1.02 0.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 16.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.29101 Laép ñaët teâ nhöïa ÑK=20mm noái baèng pp daùn keo Chi phí vaät lieäu xaây döïng % caùi ñoàng + Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 32 mm caùi 1.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .02 0.00 0.10 9.140 - % 43.10 55.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.01 0.10 9.

872 .507 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % .221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 49.05 0.00 2.00 0.11121 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Ñoùng coïc traøm tieâu chuaån 25caây/m2 cöø daøi 4.10 55.10 9.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 414 BB.13113 Laáp ñaát (taän duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 27.00 5.5m/caây Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coïc traøm % 100m ñoàng m + Caây choáng goã + Goã vaùn khuoân 105.11421 Ñaøo ñaát moùng % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 42.02 0.141 - 107.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.196 M3 0.122.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.00 8.29106 Laép ñaët teâ nhöïa ÑK=100mm noái baèng pp daùn keo Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ caùi ñoàng + Coân nhöïa mieäng baùt ÑK100 mm caùi 1.869 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 416 % AB.716 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 415 AB.586 2.844 Caây 1.530 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 417 AC.01 5.00 5.65 5.

12213 Beâ toâng coät ñaù 1x2 M200 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng .142 - .500 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.200 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.51 1.00 155.508 Chi phí nhaân coâng AF.626 + Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.22 2.636 + Nöôùc M3 0.00 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 421 4.394 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 420 AF.00 ñoàng 64.11111 Beâ toâng loùt moùng ñaù 4x6 M100 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC30 kg 200.91 1.717 17.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 418 AB.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 55.847 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.03 1.19 1.85 1.17 4.13411 Ñaép caùt vaøng ñaàu cöø traøm % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Caùt neàn M3 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.955 + Nöôùc M3 0.00 262.94 243.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.00 83.698 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 419 AF.11213 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.53 155.

02 1.825 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 423 AF.021 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27.955 + Nöôùc M3 0.00 155.12313 Beâ toâng xaø daàm.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 162.507 kg 0.35 1.00 1.00 4. oâvaêng ñaù 1x2 M.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.00 1.51 1.51 1.00 10.00 + Ñinh caùc loaïi + Ñinh ñæa 1.91 1.907 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 424 AF.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0. seâ noâ.955 + Nöôùc M3 0.03 1.00 1.00 4.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.00 262.05 1.867 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17.00 155. ñaø kieàng 1x2 M.19 1.955 + Nöôùc M3 0.00 262.200 m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Xi maêng PC40 kg 288.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 191.03 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.91 1.00 262.757 caùi 0.143 - .51 1.00 5.00 4.122.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.00 155.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.19 1.200 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.514 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 422 % AF.61110 Coát theùp moùng D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng .91 1.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.03 1.12513 Beâ toâng lanh toâ.19 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.

82 9.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 634.61120 Coát theùp moùng D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 427.005.28 9.00 14.005.020.439 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.61411 Coát theùp coät.64 9.223 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 143.651 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23. D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.450 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % . D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.020.000 + Daây theùp kg 21.552 + Que haøn VN kg 4.000 + Daây theùp kg 14.166 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 426 AF.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 427 AF.61421 Coát theùp coät.00 + Daây theùp kg 21.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 355.28 9.00 14.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 425 AF.42 14.42 9.552 + Que haøn VN kg 4.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.593 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.000 9.144 - .000 + Daây theùp kg 14.00 14.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 482.

61511 Coát theùp ñaø kieàng D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.000 .28 9.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 428 AF.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 431 AF.42 14.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 429 AF.005.020.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 926.61621 Coát theùp seânoâ D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg .076 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.719 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.000 9.000 + Daây theùp kg 21.00 14.000 + Daây theùp kg 14.075 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140.00 14.020.61521 Coát theùp ñaø kieàng D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.00 + Daây theùp kg 21.70 9.552 + Que haøn VN kg 4.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 690.00 14.145 - 1.61611 Coát theùp seânoâ D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.558 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 430 AF.005.42 9.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 428.

00 155.005.487 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 432 AF.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 83.601 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.552 + Que haøn VN kg 4.179 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng .142 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.61621 Coát theùp lanh toâ D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 879.00 + Daây theùp kg 21.00 4.28 9.626 + Nöôùc M3 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Daây theùp kg 14.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 433 AF.99 6.61611 Coát theùp lanh toâ D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.62 9.28 9.000 + Daây theùp kg 14.552 + Que haøn VN kg 4.076 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.42 14.04 6.000 9.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 879.00 1.00 696 + Xi maêng PC40 kg 41.62 9.00 6.487 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 434 AE.5-2 M3 0.020. ML = 1.19 6.146 - .601 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.859 + Caùt mòn.00 14.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 926.63114 Xaây töôøng gaïch oáng daøy 20cm vöõa xi maêng M75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Gaïch oáng 8x8x19 vieân 682.

120 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1. vöõa xi maêng M.20 0.626 + Nöôùc M3 0.02 0.00 155.179 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 436 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Traùt töôøng daøy 1.05 6.50 + Nöôùc 4.22 6.02 0.45 0.75 m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.891 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá .75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Gaïch theû 4x8x19 1.00 717 + Xi maêng PC40 vieân kg 49.50 155. ML = 1.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 115.5cm.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 23.315.50 + Nöôùc 4.5-2 M3 0.21124 ngoaøi) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.5cm vöõa xi maêng M.626 M3 0.859 + Caùt mòn.00 0. ML = 1.40 6.00 1.5-2 M3 0.50 1.50 1.52114 Xaây töôøng gaïch theû 4x8x19. ML = 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 435 AE.00 4.626 M3 0.00 6.22124 Traùt coät daøy 1.50 155.00 0.945 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 437 % AK.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 11. vöõa xi maêng M.859 + Caùt mòn.75 (töôøng AK.5-2 M3 0.859 + Caùt mòn.147 - .

063 + Que haøn VN kg 0.95 0.50 155.42214 Laùng seânoâ. maùi haét.11541 Vieät Nhaät.70 0.00 20. maùi haét.859 + Caùt mòn.50 1.48 0.50 155.75 10.00 1.859 + Caùt mòn.75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 2.5-2 M3 0.25114 Traùt Seânoâ.963 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 439 AK.03 0.490 1.01 0.01 1.508 11.50 + Nöôùc Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 4.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 438 AK. ML = 1.823 + Theùp Ñk <=18 mm kg 13.50 8.000 + Löôùi theùp B40 M2 0.626 M3 0.508 + Nöôùc Chi phí nhaân coâng ñoàng 6.524 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 177 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 440 AK. ML = 1.50 0.50 1.50 0.50 14.50 9.148 - .630 .180 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 441 Cung caáp. töông ñöông ) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % M2 ñoàng + Theùp hình kg 8.5-2 M3 0. laép ñaët cöûa khung saét. maùng nöôùc M. lam ngang.50 4.626 M3 0.100 daøy 2cm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % M2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 6.50 20.96 1.92111 Queùt Flinkote choáng thaám (3 nöôùc) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Flinkote kg Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 0. kính 5mm ( kính AI. vöõa xi maêng M.

ML = 1.00 7.260.50 11.133 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 444 AK.50 2.00 3.50 + Xi maêng PC40 kg 6.669 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 70.43 9.974 taám 4.944 Chi phí nhaân coâng ñoàng 72.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Oxy (chai 6m3) + Ñaát ñeøn + Baûn leà thöôøng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ chai 0.50 54.50 3.094 kg 0.270 caùi 1.05 0.64110 Ñoùng traàn thaïch cao khung nhoâm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % M2 ñoàng + Goã xeû nhoùm 5-7 M3 0.00 8.626 + Nöôùc M3 0.98 0.859 + Caùt mòn.5-2 M3 0.01 0.00 3.301 .922 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 442 Laùt gaïch thaïch anh 300x300 maàu ñaäm (Xuaát xöù AK.732.149 - 0.00 6.496 + Taám traàn thaïch cao 50x50 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 55.810 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.03 0.049 Chi phí nhaân coâng ñoàng 7.50 155.50 3.823 + Theùp troøn kg 2.763 2.690 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 443 AK.50 4.16 0.01 0.02 3.11110 Lôïp maùi ngoùi 22v/m2 % 100m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Litoâ 3 x 3 M3 + Ngoùi 22 vieân /m2 vieân .507 + Theùp goùc caùc loaïi kg 2.00 5.508 + Xi maêng traéng kg 0.51240 Taicera hoaëc töông ñöông) % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Gaïch laùt 300x300mm M2 1.483 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 28.50 0.50 1.122.00 15.01 0.

925 + Sôn phuû Super Ata mòn ngoaøi nhaø kg 0.82110 Baû ma tít vaøo töôøng % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Mastic kg 0.55 9.540 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 447 AK.25 155.12 1.626 M3 0.61 1.894 + Gaïch chæ 6.00 21.06 + Nöôùc 4.40 + Giaáy nhaùm M2 0.859 + Caùt mòn.40 + Giaáy nhaùm M2 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 488.00 5. ML = 1.520 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng .562 7.063 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 445 AK.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Ngoùi boø vieân 27.757 + Daây theùp kg 2.889 13. seâ noâ % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Mastic kg 0.552 + Xi maêng PC40 kg 73.783 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 446 AK.00 733 + Ñinh 6 cm kg 5.13 1.84114 Sôn silicat vaøo caùc keát caáu ñaõ baûvaøo töôøng Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Sôn loùt Super ATa kg 0.30 10.466 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2.814 .5x10.00 36.5-2 M3 0.150 - 2.5x22 vieân 62.02 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 2.562 7.889 16.02 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 2.82120 Baû ma tít vaøo coät.

823 chai 0.000 .84112 Sôn silicat vaøo caùc keát caáu ñaõ baû vaøi coät Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Sôn loùt Super ATa kg 0.12 1.00 19.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 448 AK.00 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 11.00 21.19107 OÁng PVC d90 thoaùt nöôùc maùi % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 89.11221 nöôùc Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Theùp hình % taán ñoàng kg + Oxy (chai 6m3) + Ñaát ñeøn 1.00 8.00 0.29 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá . keå caû sôn 3 AI.094 kg 1. L=6m 101.312 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 450 BB.23 1.60 1.925 + Sôn phuû Super Ata mòn trong nhaø kg 0.01 + Coàn coâng nghieäp Meùt kg 0.558 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 449 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Saûn xuaát. laép döïng xaø goà theùp hình.500 502.01 9.151 - 43.016 + Nhöïa daùn kg 0.270 299.00 54.13 1.09 0.01 55.954 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 2.025.00 1.

924 .00 16.11441 Ñaøo ñaát moùng % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá .426 25.500 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 452 TT Quaû caàu chaén raùc % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Quaû caàu chaén raùc caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 454 AB.00 28.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 453 TT Pheãu toân ñöïng quaû caàu % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Pheåu toân ñöïng quaû caàu caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 451 TT Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Baät saét laøm ñai giöõ oáng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baät saét caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.904 2.152 - 27.174 15.00 101.

85 1.717 17.636 + Nöôùc M3 0.11121 Ñoùng coïc traøm chieàu daøi coïc ngaäp ñaát >2.196 + Goã vaùn khuoân M3 0.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.53 155.153 - .17 4.13411 Caùt vaøng ñeäm ñaàu cöø % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Caùt neàn M3 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.01 5.13113 Laáp ñaát (taän duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 27.698 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 458 AF.65 5.00 5.530 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 456 AC.122.847 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.626 + Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.94 243.00 8.22 2.507 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 2.00 + Caây choáng goã Caây m 1.394 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng .SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 455 ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % AB.00 83.11111 Beâ toâng loùt ñaù 4x6.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 55.844 107. M100 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC30 kg 200.5m Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + Coïc traøm 105.872 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 457 AB.00 5.

00 155.200 m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.00 + Nöôùc 4.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.500 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.825 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % .955 + Nöôùc M3 0.00 4.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.19 1.200 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.00 1.00 155.00 262.00 262.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 64.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 459 AF.03 1.03 1.12313 Beâ toâng xaø daàm giaèng ñaù 1x2 M.154 - .51 1.91 1.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 461 % AF.00 1.00 262.19 1.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 64.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 460 AF.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 155.00 4.955 + Nöôùc M3 0.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 151.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.11213 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.955 M3 0.91 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 1.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.93 1.52 1.500 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.51 1.19 1.83 1.11212 Beâ toâng ñaù1x2 M200 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 238.

21124 4.508 Chi phí nhaân coâng Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Traùt töôøng daøy 1.00 + Daây theùp kg 21.020.00 6.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 462 AF.22 6.52114 Xaây töôøng gaïch theû daøy 100.000 + Daây theùp kg 14. ML = 1.000 9.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 463 AF.179 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 465 AK.450 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 464 AE.61421 Coát theùp moùng + giaèng D<=18mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % taán ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.82 9.120 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.155 - % m2 ñoàng .626 + Nöôùc M3 0.28 9.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 634.223 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 143.5cm vöõa xi maêng M.00 ñoàng 115.00 717 + Xi maêng PC40 vieân kg 49.75 (töôøng ngoaøi) Chi phí vaät lieäu xaây döïng .42 14.439 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.00 155.05 6.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 427.40 6.00 1. vöõa xi maêng M75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Gaïch theû 4x8x19 1.5-2 M3 0.315.552 + Que haøn VN kg 4.005.00 14.859 + Caùt mòn.61411 Coát theùp moùng + giaèng D<=10mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % taán ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.

000 .867 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 468 TT Laên bu saéc (laøm nhaùm maët neàn) % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % .50 1.50 155.12222 Maùi lôïp toân maï maøu 0.5-2 M3 0.50 + Nöôùc 4. ML = 1.00 0.156 - 25.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 11.124 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 177 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 467 AK.50 + Ñinh vít caùi 450. ML = 1.859 + Caùt mòn.03 155.20 0.5-2 M3 0.01 4.889 56 191.00 1.5mm % 100m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Toân muùi chieàu daøi baát kyø M2 118.41115 Laùng neàn saøn daøy 2cm vöõa xi maêng M.100 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 8.859 + Caùt mòn.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.00 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 28.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Xi maêng PC40 kg 4.945 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 466 AK.626 + Nöôùc M3 0.02 0.626 M3 0.

157 - .10 + Theùp coïc 2.942.00 9.00 9.00 2.000.552 + Theùp hình kg 1.00 8.180 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 471 AI.5mm.00 5.00 169 + Que haøn VN kg 6.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 469 TT Buloâng neo M20 L3600 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Buloâng 20 .00 5.942.108 Kg 1.00 5.00 9.552 + Theùp hình kg 1.5mm.029 + Ñinh taùn ÑK 22 caùi 20.815 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng . keå caû sôn 3 nöôùc Chi phí vaät lieäu xaây döïng % taán ñoàng + Bu loâng M20x80 caùi 15.00 5.10 28.00 5.L3600 caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.823 + Goã cheøn M3 0.783 Chi phí nhaân coâng ñoàng 414.091 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 704.00 + Ñinh taùn ÑK 22 caùi 10. keå caû sôn 3 nöôùc Chi phí vaät lieäu xaây döïng % taán ñoàng + Bu loâng M20x80 caùi 12.00 0.00 169 + Que haøn VN kg 7.630 + Daây theùp D6-D8 kg 0.00 5.24 5.00 9.50 5.03 5. D121 daøy AI.174 5.00 0.04 5.630 + Daây theùp D6-D8 kg 0.61111 5.00 8.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 470 Laép döïng coät theùp oáng D83 daøy 5.783 Chi phí nhaân coâng ñoàng 221.00 5.00 0.00 5.108 Kg 1.00 5.000.029 12.00 5.61121 Laép döïng vì keøo theùp.10 + Theùp coïc 12.712 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 616.823 + Goã cheøn M3 0.

158 - 2.507 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng .636 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 475 AC.65130 Laáp ñaát (Taän duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng 467.11121 Ñoùng coïc traøm chieàu daøi coïc ngaäp ñaát >2.01 5.710 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 263.872 .25111 Ñaøo moùng baêng % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng 186.00 8.00 5.813 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 378.00 5.65 5.42121 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñoå ñuùng nôi qui ñònh % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 318.5m Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + Coïc traøm 105.196 + Goã vaùn khuoân M3 0.540 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 474 AB.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 472 AB.122.844 107.846 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 473 % AB.00 + Caây choáng goã Caây m 1.

636 + Nöôùc M3 0.00 155.85 1.159 - .13411 Caùt vaøng ñeäm ñaàu cöø % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Caùt neàn M3 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.83 1.22 2.52 1.53 155.626 + Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.11111 Beâ toâng ñaù 4x6 M.11212 Beâ toâng cheøn M150 ñaù 1x2 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 238.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 55.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.500 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 476 AB.200 % m3 .508 Chi phí nhaân coâng AF.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.19 1.698 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 477 AF.847 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.00 1.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 479 4.93 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.17 4.955 + Nöôùc M3 0.11213 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.100 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC30 kg 200.00 262.94 243.00 ñoàng 64.00 83.717 17.394 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 478 AF.

00 1.00 262.00 + Ñinh ñæa 1.00 4.12513 Beâ toâng lanh toâ seâ noâ ñaù 1x2 M.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.19 1.03 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.160 - % m3 .00 1.91 1.00 262.00 + Nöôùc ñoàng 151.507 + Ñinh caùc loaïi kg 0.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.122.12313 Beâ toâng xaø daàm ñaù 1x2 M.91 1.757 caùi 0.00 5.12213 Beâ toâng coät ñaù 1x2 M.91 1.35 1.00 155.200 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.51 1.200 .03 1.508 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.955 + Nöôùc M3 0.500 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12.51 1.514 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 481 AF.51 1.05 1.955 M3 0.02 1.867 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17.00 4.596 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 480 AF.200 % m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.00 155.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.19 1.00 10.690 Chi phí nhaân coâng ñoàng 191.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 64.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.508 Chi phí nhaân coâng AF.00 155.788 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.955 + Nöôùc M3 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.19 1.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.03 1.00 262.00 1.825 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 482 4.

00 kg 21.021 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 482.00 + Daây theùp kg 21.593 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139.61110 Coát theùp moùng D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm + Daây theùp kg 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.005.020.000 9.42 14.149 Tröïc tieáp phí khaùc % .626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.005.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.00 155.161 - .00 262.42 14.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 706.990 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 484 AF.61512 Coát theùp ñaø kieàng D<=10 % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 355.166 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 485 AF.907 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 483 AF.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 162.51 1.19 1.28 9.00 14.651 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23.03 1.955 + Nöôùc M3 0.00 4.495 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 30.00 1.000 + Daây theùp kg 14.000 9.64 + Que haøn VN 9.552 kg 4.61120 Coát theùp moùng D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.91 1.

61422 Coát theùp coät D<=18mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 434.471 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 151.020.552 + Que haøn VN kg 4.005.552 + Que haøn VN kg 4.641 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 30.998 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .851 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 149.28 9.048 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 487 AF.000 + Daây theùp kg 14.020.61522 Coát theùp ñaø kieàng D<=18 % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.61412 Coát theùp coät D<=10mm % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.00 + Daây theùp kg 21.28 9.00 14.162 - % .630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 443.000 9.149 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 488 AF.70 9.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 650.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH % PHUÏ ÑÔN GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 486 AF.82 9.00 14.42 14.000 + Daây theùp kg 14.

626 + Nöôùc M3 0.61522 Coát theùp daàm maùi D<=18 % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.048 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 492 AE.70 9.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 706.00 + Daây theùp kg 21.00 696 + Xi maêng PC40 kg 51.163 - .508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 72.000 + Daây theùp kg 21.00 5.000 + Daây theùp kg 14.630 Chi phí nhaân coâng ñoàng 443.552 Chi phí nhaân coâng ñoàng 942. ML = 1.00 4.552 + Que haøn VN kg 4.149 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 491 AF.769 .495 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 30.24 5.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 489 AF.000 9.63214 Xaây töôøng gaïch oáng vöõa xi maêng M75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Gaïch oáng 8x8x19 vieân 649.5-2 M3 0.149 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 490 AF.859 + Caùt mòn.42 9.00 14.87 5.05 5.00 155.61512 Coát theùp daàm maùi D<=10 % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.005.851 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 149.00 14.00 1.005.61612 Coát theùp seâ noâ D<=10 ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.020.704 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 30.42 14.28 9.483 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.

54114 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Xaây caùc keát caáu phöùc taïp baèng gaïch theû.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 199.329 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.52214 Xaây töôøng gaïch theû vöõa xi maêng M75 m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Gaïch theû 4x8x19 1.626 M3 0.00 155.626 + Nöôùc M3 0.859 + Caùt mòn.00 4.5-2 M3 0.00 717 + Xi maêng PC40 kg 81.22 6.164 - .5-2 M3 0.00 5.179 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 494 % AE.02 5. ML = 1.087.00 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 493 % AE.859 + Caùt mòn.315.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 115.120 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.09 5.00 155.00 + Nöôùc 4.541 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.28 5.5-2 M3 0.859 + Caùt mòn.00 4.08 5.00 155. ML = 1.00 717 + Xi maêng PC40 vieân kg 80.626 + Nöôùc M3 0.00 717 + Xi maêng PC40 vieân kg 49.769 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % .36 5.110.40 6.00 1.05 6.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 102.00 6.00 5. vöõa xi maêng M75 Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Gaïch theû 4x8x19 % m3 ñoàng vieân 1.52114 Xaây töôøng gaïch theû vöõa xi maêng M75 m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Gaïch theû 4x8x19 1.00 1. ML = 1.946 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 495 AE.37 5.

508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 23.080 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 499 4.02 0.5-2 M3 0.75 (töôøng ngoaøi) daøy 15mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.891 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 498 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng % AK.45 0.5-2 M3 0.50 155.22124 Traùt coät vöõa xi maêng daøy 15mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % M2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.00 0.626 M3 0.626 + Nöôùc M3 0.859 + Caùt mòn.5-2 M3 0. ML = 1.50 1.945 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 497 AK.508 Chi phí nhaân coâng ñoàng 11.165 - % m2 .21124 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Traùt töôøng vöõa xi maêng M.75 daøy 15mm m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xi maêng PC40 kg 4.859 + Caùt mòn.20 0.50 1.23114 Traùt xaø daàm vöõa xi maêng M.508 Chi phí nhaân coâng AK. ML = 1.50 1.859 + Caùt mòn.02 0.25114 Traùt lanh toâ.00 0.50 + Nöôùc 4.50 + Nöôùc 4.50 ñoàng 16.00 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 496 AK.50 155. ML = 1.626 M3 0. Seânoâ vöõa xi maêng daøy 15mm .45 0.02 0.50 155.

00 1.42114 Laùng VXM daøy 20mm.626 + Nöôùc M3 0.50 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 4.50 155.490 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 502 AK.50 1.50 1.5-2 M3 0.508 11.5-2 M3 0.00 20.963 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 500 AK.75 10.00 0.166 - 1.10 1. ML = 1.859 + Caùt mòn.859 0.00 0.180 .21 0.50 155.626 M3 0. ML = 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng + Xi maêng PC40 kg 2.421 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 177 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 501 TT Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Ngaâm nöôùc ximaêng nguyeân chaát choáng thaám seânoâ Chi phí vaät lieäu xaây döïng % kg ñoàng + Xi maêng PC40 kg Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.96 1.01 0.859 + Caùt mòn.508 + Nöôùc Chi phí nhaân coâng ñoàng 5.vöõa xi maêng M100 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 3.92111 Queùt Flinkote choáng thaám (3 nöôùc) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Flinkote kg Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng .01 1.50 4.

10 394.5mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Toân muùi chieàu daøi baát kyø M2 1.10 56.50 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 28.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 503 TT Con löôn giaèng maùi baèng vöõa XMM100 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m3 ñoàng + Vöûa ximaêng M100 m3 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.433 150.00 0.050 25.167 - 1.19 + Ñinh vít caùi 4.00 0.348 .10 8.919 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 506 TT Theùp hoäp xaø goà KT 60x40x2 daøy 8mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m ñoàng + Theùp hoäp m Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % .12222 Maùi lôïp toân giaû ngoùi daøy 0.00 0.889 56 1.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 505 AK.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 504 TT Toân dayø 2mm doïc theo con löông Chi phí vaät lieäu xaây döïng % kg ñoàng + Toân daày 2mm kg Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.

SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 507 AI.922 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % .50 11.630 chai 0.483 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 28.50 + Oxy (chai 6m3) + Ñaát ñeøn + Baûn leà thöôøng 3.00 14.399 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 611.50 8.83422 Sôn saét theùp caùc loaïi 3 nöôùc % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Sôn toång hôïp kg 0.50 20.15 5.330 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 509 AI.70 0.50 0.630 + Theùp hình kg 0.944 Chi phí nhaân coâng ñoàng 72.01 0. kính 5mm ( kính Vieät Nhaät.00 38.000 + Löôùi theùp B40 M2 0.094 kg 0.50 0.823 Chi phí nhaân coâng ñoàng 116.95 0. töông ñöông ) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % M2 ñoàng + Theùp hình kg 8.063 + Que haøn VN kg 0.05 0.00 8.823 + Theùp Ñk <=18 mm kg 13.50 54.11541 Cung caáp.859 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 508 AK.00 5. laép ñaët cöûa khung saét.61131 Laép döïng xaø goà theùp % taán Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bu loâng M20x80 caùi 48.50 9.020 + Xaêng kg 0.270 caùi 1.00 9.50 14.162 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 5.50 0.00 5.00 2.029 + Que haøn VN kg 6.168 - .23 1.12 1.

02 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 513 AK.00 0.810 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.669 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 512 AK. ML = 1.5-2 M3 0.562 7.82120 Baû ma tít vaøo coät.049 Chi phí nhaân coâng ñoàng 7.16 0.50 2.01 0.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 511 Laùt gaïch thaïch anh 200x300 maàu ñaäm (Xuaát xöù AK.889 13.169 - 2.859 + Caùt mòn.50 70. daàm.50 155.10 169.51240 Taicera hoaëc töông ñöông) % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Gaïch laùt 300x300mm M2 1.626 + Nöôùc M3 0.508 + Xi maêng traéng kg 0.03 0.01 0.40 M2 0.50 4. traàn % m2 .50 1.690 + Xi maêng PC40 kg 6.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 510 TT OÅ khoùa chìm % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÅ khoùa boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.98 0.783 .043 25.82110 Baû ma tít vaøo töôøng % m2 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Mastic + Giaáy nhaùm kg 0.

500 .814 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 515 AK.00 29.00 66. daàm.418 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 2.00 16.851 + Sôn ICI Dulux Weather Shield cao caáp ngoaøi nhaø Kg 0.00 51.84412 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Sôn daàm.889 16. töôøng trong nhaø.170 - 1.540 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 514 AK.904 2.18 1.40 M2 0. töôøng ngoaøi nhaø Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Sôn loùt ICI Dulux Sealer-2000.562 7.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng + Mastic + Giaáy nhaùm kg 0.593 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 2.16 1.02 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 2.13 1. traàn Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m2 ñoàng + Sôn loùt ICI Dulux Sealer-2000.00 51. choáng kieàm Kg 0.558 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 516 TT Baät saét laøm ñai giöõ oáng % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baät saét caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % .84414 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Sôn silicat vaøo caùc keát caáu ñaõ baû vaoø coät. traàn coät.851 + Sôn ICI Dulux Supreme cao caáp trong nhaø Kg 0.13 1. choáng kieàm Kg 0.

09 0.19107 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët oáng nhöï mieäng baùt noái baèng phöông phaùp daùn keo Chi phí vaät lieäu xaây döïng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 89.263 .000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 519 BB.171 - 43.01 55.10 9.29 0.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 520 BB.01 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng .00 101.01 + Coàn coâng nghieäp Meùt kg 0. L=6m % 100m ñoàng 101.00 28.10 55.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 518 TT Pheãu toân ñöïng quaû caàu % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Pheåu toân ñöïng quaû caàu caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 43.00 0.500 502.29125 Laép ñaët co PVC Ñ90 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 89 mm caùi 1.016 + Nhöïa daùn kg 0.426 25.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 517 TT Quaû caàu chaén raùc % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Quaû caàu chaén raùc caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.04 0.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.174 15.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.162 2.00 0.01 9.

094 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 523 BA.317 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 7.00 1.50 11. loaïi 1 boùng Boä 1.00 1. laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coâng taéc ñieän loaïi coù 2 haït % caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .00 0.18102 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Coâng taéc ñoâi.979 .11101 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Quaït traàn 100W (Xuaát xöù Blue Star Thailand hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % caùi ñoàng + Quaït traàn caùi 1.00 76.390 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 522 BA.713 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 15.2m vaø phuï kieän.13301 hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Boä ñoàng + Ñeøn oáng 40W + Hoäp ñeøn oáng 1.172 - % 1.865 + Hoäp soá quaït traàn caùi 1.00 2.00 282.00 50.793 Chi phí nhaân coâng ñoàng 11.270 4.00 2.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí maùy thi coâng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 521 Boä ñeøn huyønh quang 1x40W (Xuaát xöù Ñieän Quang BA.633 Hoäp 1.00 24.

5mm2 Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.432 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 525 Laép ñaët aptomat moät pha MCB 15A (Xuaát xöù Clipsal BA.00 3.400 1.00 60.5mm2 (Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m ñoàng + Daây ñieän 1 ruoät 1x2.00 2.753 5.00 0.173 - 1.855 11.02 3.16109 Laép daây daãn ñieän CV 1x2.02 3.132 .0mm2 % m ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá .19202 hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 1 pha 15A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 5.466 1.50 37.16106 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép daây ñieän 1x1mm2 (Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x1.18202 ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + OÅ caém ñieän loaïi ñoâi VÒ ÑÔN % PHUÏ GIAÙ caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP oå caém ñoâi 2 chaáu (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông 524 BA.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 526 BA.358 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 527 BA.

00 2.18102 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Coâng taéc ñoâi.00 3.50 11.00 282.633 Hoäp 1.02 15.00 50. loaïi 1 boùng Boä 1.00 76.317 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 7.713 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 15.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 528 BA.390 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 530 BA.094 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 531 BA.00 2.00 1.793 Chi phí nhaân coâng ñoàng 11.14402 Laép ñaët oáng luoàn daây caùp aâm töôøng D20 Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Meùt ñoàng + OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D20 meùt 1. laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coâng taéc ñieän loaïi coù 2 haït % caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng .944 Chi phí nhaân coâng ñoàng 11.174 - 1.13301 hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Boä ñoàng + Ñeøn oáng 40W + Hoäp ñeøn oáng 1.769 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 473 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 529 Laép ñeøn huyønh quang 1x40W (Xuaát xöù Ñieän Quang BA.2m vaø phuï kieän.11101 Quaït traàn (Xuaát xöù lifan hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % caùi ñoàng + Quaït traàn caùi 1.00 24.865 + Hoäp soá quaït traàn caùi 1.00 1.979 .270 4.00 0.

00 3.855 11.50 37.15401 Hoäp laép Aptomat (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Hoäp ñoàng + Hoäp noái vaø phaân daây Caùi 1.753 5.00 5.16106 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép daây ñieän 1x1mm2 Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x1.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 534 BA.175 - 1.18202 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng oå caém ñoâi 2 chaáu (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + OÅ caém ñieän loaïi ñoâi % caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 2.19202 Laép ñaët aptomat moät pha MCB 15A (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 1 pha 15A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 22.201 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 946 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 535 BA.00 0.539 Chi phí nhaân coâng ñoàng 17.02 3.0mm2 % m ñoàng Meùt .432 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 533 BA.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 532 BA.400 .00 60.

02 15.769 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 473 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 538 BA.00 5.00 3.944 Chi phí nhaân coâng ñoàng 11.189 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % .132 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 536 BA.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ 1.00 163.14402 xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Meùt ñoàng + OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D20 meùt 1.5mm2 Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1. laép ñaët maùy ñieàu hoaø loaïi 2 khoái.319 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14.466 1.5mm2 Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m ñoàng + Daây ñieän 1 ruoät 1x2.944.176 - 5.02 3. treo töôøng (Xuaát xöù Panasonic hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % boä ñoàng + Giaù ñôõ maùy ñieàu hoøa caùi 1.358 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 537 Laép ñaët oáng luoàn daây caùp aâm töôøng D20 Xuaát BA.408 3.12201 Cung caáp.00 Chi phí nhaân coâng ñoàng 54.16109 Laép daây daãn ñieän CV 1x2.330 .00 + Maùy ñieàu hoøa caùi 1.

358 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 542 BA.18102 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Coâng taéc ñoâi.00 0.177 - 1.02 3.132 .400 1.5 (Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x2.432 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 541 BA.00 5.753 5.466 1.18202 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng oå caém ñoâi 2 chaáu (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + OÅ caém ñieän loaïi ñoâi % caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.50 11.979 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 540 BA.270 4.0mm2 % m ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá . laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coâng taéc ñieän loaïi coù 2 haït % caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.50 37.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 539 BA.00 2.16109 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép daây daãn ñieän CV 1x2.5mm2 % m ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.02 3.16106 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép daây ñieän 1x1mm2 Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x1.00 0.

2m vaø phuï kieän.00 2.390 .189 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 5.00 3.855 11.633 + Hoäp ñeøn oáng 1.769 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 473 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 545 BA. loaïi 1 boùng Hoäp 1.330 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 546 BA. treo töôøng (Xuaát xöù Panasonic hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % boä ñoàng + Giaù ñôõ maùy ñieàu hoøa caùi 1.00 163.00 60.14402 xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Meùt ñoàng + OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D20 meùt 1.00 3.00 50.12201 Cung caáp.13301 Laép ñeøn huyønh quang 1x40W (Xuaát xöù Ñieän Quang hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Boä ñoàng + Ñeøn oáng 40W Boä 1.02 15.408 3.19202 Laép ñaët aptomat moät pha MCB 15A (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 1 pha 15A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 543 BA.944 Chi phí nhaân coâng ñoàng 11.00 + Maùy ñieàu hoøa caùi 1.00 2.713 Chi phí nhaân coâng ñoàng .00 76. laép ñaët maùy ñieàu hoaø loaïi 2 khoái.944.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 544 Laép ñaët oáng luoàn daây caùp aâm töôøng D20 Xuaát BA.319 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14.00 Chi phí nhaân coâng ñoàng 54.178 - 15.

loaïi 1 boùng Boä 1.00 50.00 189.18103 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Coâng taéc ba.00 2.713 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 15.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí maùy thi coâng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 547 Laép ñeøn huyønh quang 1x20W (Xuaát xöù Ñieän Quang BA.laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coâng taéc ñieän loaïi coù 3 haït % caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá .390 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 549 BA.00 2.328 + Hoäp ñeøn oáng 1.00 0.904 5.13301 töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Boä ñoàng + Ñeøn Womfram 60W Boä 1.094 Hoäp 1.00 2. loaïi 1 boùng Hoäp 1.2m vaø phuï kieän.50 16.2m vaø phuï kieän.00 54.00 50.713 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 15.00 2.390 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 548 Laép ñeøn Womfram 60W (Xuaát xöù Ñieän Quang hoaëc BA.432 .179 - 1.13301 hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Boä ñoàng + Ñeøn oáng 20W + Hoäp ñeøn oáng 1.

18202 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng oå caém ñoâi 2 chaáu (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + OÅ caém ñieän loaïi ñoâi % caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 0.5 (Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x2.358 .979 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 551 BA.00 0.270 4.753 5.432 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 553 BA.635 4.527 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 552 BA.5mm2 % m ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá .18102 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Coâng taéc ñoâi.50 11.00 0.00 5.50 5. laép chìm(Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coâng taéc ñieän loaïi coù 2 haït ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 1. laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coâng taéc ñieän loaïi coù 1 haït % caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.180 - 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 550 BA.466 1.50 37.02 3.18101 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép coâng ñôn.16109 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép daây daãn ñieän CV 1x2.

13301 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Ñeøn Wonfram 60W (Xuaát xöù Ñieän Quang hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Ñeøn Wonfram 60W + Hoäp ñeøn oáng 1.00 2.00 60.14402 Laép ñaët oáng luoàn daây caùp aâm töôøng D20 Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Meùt ñoàng + OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D27 meùt 1.132 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 555 Laép ñaët aptomat moät pha MCB 15A (Xuaát xöù Clipsal BA.181 - 15.855 11.00 3.769 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 473 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 557 BA.16106 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép daây ñieän 1x1mm2 (Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x1.328 Hoäp 1.390 .00 3.2m vaø phuï kieän.00 2.02 3.713 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % .19202 hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 1 pha 15A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 189.00 50. loaïi 1 boùng % Boä ñoàng Boä 1.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 556 BA.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 554 BA.944 Chi phí nhaân coâng ñoàng 11.400 1.00 2.0mm2 % m ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.02 15.

00 2.00 0. laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coâng taéc ñieän loaïi coù 2 haït % caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1. laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coâng taéc ñieän loaïi coù 1 haït % caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.16106 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép daây ñieän 1x1mm2(Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x1.50 11.979 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 559 BA.00 3.00 0.270 4.0mm2 % m ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.14402 Laép ñaët oáng luoàn daây caùp aâm töôøng D20 Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Meùt ñoàng + OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D20 Chi phí nhaân coâng meùt ñoàng .400 1.944 11.18102 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Coâng taéc ñoâi.02 3.635 4.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 558 BA.182 - 1.02 15.50 5.132 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 561 BA.527 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 560 BA.18101 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép coâng taéc ñôn.769 .

00 3.95m vöôn xa 0.00 10. daây daãn tieáp ñòa) (Xuaát xöù Hapulico hoaëc töông ñöông) % coät Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Truï ñeøn chieáu saùng coät Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.5mm2 Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá .183 - 102. coïc.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí maùy thi coâng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung GIAÙ 473 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 562 TT Laép truï ñeøn saét traùng keõm D78 cao 9m daøy 4mm.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 563 BA.00 20.00 1.379 350.900 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 564 Luoàn daây Cu 2x1.221 144.781 144.84m.817.5 mm2 PVC/PVC (Xuaát xöù Cadivi BA.5mm2 XLPE/DSTA/PVC (Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + Daây ñieän 2 ruoät 2x1. boùng ñeøn Sodium 220V/150W Osram IP66 (Keå caû moùng BT.900 . caàn ñeøn ñôn baèng theùp traùng keõm D60 daøi 0.5mm2 XLPE/DSTA Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 102. choùa.00 3. ñeá truï ñeøn.00 2.16204 hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + Daây ñieän 2 ruoät 2x1.16204 Caùp Cu 2x1.

19302 (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 3 pha30A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng .633 .362 Chi phí nhaân coâng ñoàng 29.00 642.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 565 % BA.00 135.428 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 567 BA.00 1.00 5.234 Chi phí nhaân coâng ñoàng 9.423 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 886 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 568 Laép ñaët Automat 3 pha cöôøng ñoä doøng ñieän 30A BA.14304 Laép oáng nhöaï baûo hoä daây daãn D42 Meùt Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D42 Meùt 1.02 5.15413 Laép ñaët tuû ñieän ñieàu khieån chieáu saùng (xuaát xöù SINO hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % tuû ñoàng + Tuû ñieän chieáu saùng Caùi 1.085 22.184 - 1.00 8.942 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 620 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 566 BA.00 2.00 338.114 Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.11102 Laép giaù ñôõ tuû ñieän chieáu saùng ngoaøi nhaø Chi phí vaät lieäu xaây döïng % g/ñôû ñoàng + Giaù ñôû tuû ñieän caùi 1.053 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.

00 140.185 - .564 Chi phí nhaân coâng ñoàng 10.19202 Laép CB 2P 1pha 20A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 1 pha 20A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.601 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 571 BA.555 8.00 31.00 3.00 253.641 Tröïc tieáp phí khaùc % .19501 Timer 24h (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Boä ñoàng + Timer 24h caùi 1.00 2.00 72.411 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 6.641 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 572 BA.19201 Laép MCB 1P 5A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 1 pha 5A caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.869 Chi phí nhaân coâng ñoàng 10.00 2.19501 Khôûi ñoäng töø 9A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Boä ñoàng + Khôûi ñoäng töø 9A caùi 1.125 11.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 570 BA.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 569 BA.411 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 6.00 5.

281 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 576 AB.00 2.13121 Ñaép ñaát möông caùp ñöôøng oáng K=0.95 % M3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % .108 190.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 573 BA.16409 Caùp Cu 4x4mm2 XLPE/DSTA/PVC (Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + Daây ñieän 4 ruoät 4x4mm2 XLPE/DSTA Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 102.11612 Ñaøo möông caùp % M3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 56.00 55.527 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 574 BA.18201 Domino 4P 30A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Ñomino Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.597 .100 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 575 AB.00 0.174 4.50 28.186 - 23.

00 50.00 163. laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông BA.00 76.12201 töôøng (Xuaát xöù Panasonic hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % boä ñoàng + Giaù ñôõ maùy ñieàu hoøa caùi 1.13301 Laép ñeøn huyønh quang 220v/40w (Xuaát xöù Ñieän Quang hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Boä ñoàng + Ñeøn oáng 40W Boä 1.330 Chi phí nhaân coâng ñoàng 54.713 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 15.18102 ñöông) . treo BA.187 - % caùi .00 2.408 + Maùy ñieàu hoøa caùi 1.944.00 5.00 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 577 TT Laép baûng nhöaï bakelit % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baûng nhöïa bakelit caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 5.234 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 578 BA.633 + Hoäp ñeøn oáng 1.00 2.283 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 580 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Coâng taéc ñoâi.2m vaø phuï kieän.00 3.390 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 579 Cung caáp. laép ñaët maùy ñieàu hoaø loaïi 2 khoái.00 135. loaïi 1 boùng Hoäp 1.319 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 13.

270 4.00 0.201 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 886 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .979 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 581 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng oå caém ñoâi 2 chaáu (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông BA.00 5.00 0.19202 Laép MCB 15A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 1 pha 15A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 60.539 Chi phí nhaân coâng ñoàng 17.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng + Coâng taéc ñieän loaïi coù 2 haït Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 583 BA.753 5.855 11.15401 Hoäp laép Aptomat (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % hoäp ñoàng + Hoäp laép aptomat Caùi 1.18202 ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + OÅ caém ñieän loaïi ñoâi % caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.50 11.50 37.188 - % .00 3.00 22.432 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 582 BA.

02 3.02 3.400 1.633 + Hoäp ñeøn oáng 1.00 5.16106 ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x1. loaïi 1 boùng Hoäp 1.5mm2 % m ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 50.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP Laép daây ñieän 1x1mm2 (Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông 584 BA.5 (Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x2.132 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 585 BA.14402 Laép ñaët oáng luoàn daây caùp aâm töôøng D20 Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Meùt ñoàng + OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D20 meùt 1.466 1.769 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 473 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 587 Laép ñeøn huyønh quang 220v/40w (Xuaát xöù Ñieän BA.944 Chi phí nhaân coâng ñoàng 11.0mm2 VÒ ÑÔN % PHUÏ GIAÙ m ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 1.00 2.00 76.2m vaø phuï kieän.13301 Quang hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Boä ñoàng + Ñeøn oáng 40W Boä 1.358 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 586 BA.00 2.00 2.02 15.00 3.390 .189 - 15.713 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng .16109 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép daây daãn ñieän CV 1x2.

270 4.00 3.753 5. laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coâng taéc ñieän loaïi coù 2 haït % caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.18202 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng oå caém ñoâi 2 chaáu (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + OÅ caém ñieän loaïi ñoâi % caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 22.201 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 886 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng .00 60.855 11.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 588 BA.432 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 590 BA.50 37.00 0.18102 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Coâng taéc ñoâi.190 - .00 5.979 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 589 BA.539 Chi phí nhaân coâng ñoàng 17.15401 Hoäp laép Aptomat (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % hoäp ñoàng + Hoäp laép aptomat Caùi 1.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 591 BA.00 0.19202 Laép MCB 15A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 1 pha 15A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.50 11.

342 150.00 2.02 3.0mm2 % m ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1. Laép ñaët tuû ñieän chieâuù saùng trongnhaø 400x350x250 (Xuaát xöù Sino hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Tuû ñoàng + Tuû ñieän 400x350x250 caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 450.00 2.352.191 - 1.19302 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët Automat 3 pha 50A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Automaùt 3 pha 50A % caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng .00 3.400 1.132 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 593 Laép ñaët oáng luoàn daây caùp aâm töôøng D20 Xuaát BA.14402 xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Meùt ñoàng + OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D20 meùt 1.769 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 473 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 594 TT Cung caáp.944 Chi phí nhaân coâng ñoàng 11.16106 ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x1.633 .SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 592 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép daây ñieän 1x1mm2 (Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông BA.781 22.02 15.00 1.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 595 BA.00 1.

00 83.125 11.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 598 BA.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 599 BA.19202 Laép CB 1P 1pha 15A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 1 pha 15A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.394 11.00 3.855 11.00 1.00 60.19101 Laép ñaët ñoàng hoà voân keá 500V Chi phí vaät lieäu xaây döïng % caùi ñoàng + Voân keá caùi .504 .00 3.19202 Laép CB 2P 1pha 30A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 1 pha 30A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.192 - 1.19202 Laép CB 1P 1pha 20A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 1 pha 20A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 72.00 3.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 597 BA.00 146.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí maùy thi coâng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 596 BA.

476 15.527 .00 0.18101 Laép caàu chì 5A % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coâng taéc ñieän loaïi coù 1 haït Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 603 Laép ñaët daây ñôn PVC 1x6mm2 (xuaát xöù Cadivi hoaëc BA.00 174.19102 Laép ñaët ñoàng hoà Ampe keá % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Ampe keá caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.50 563.601 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 600 BA.053 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 601 BA.16112 töông ñöông) .19401 Laép ñaët cuoän bieán doøng CT 50/5A Chi phí vaät lieäu xaây döïng % boä ñoàng + Maùy bieán doøng 50/5A caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.50 5.193 - % m 1.00 1.843 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 602 BA.00 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ 8.635 4.677 9.

20301 Laép ñaët daây ñoàng tieáp ñaát D50mm2(Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Meùt ñoàng + Daây ñoàng D 50mm2 (choáng seùt) Kg 0.00 5.613 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2.14403 Laép oáng loàng daây caùp aâm töôøng D32 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông)m Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Meùt ñoàng + OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D34 Meùt 1.869 28.00 5.860 Chi phí nhaân coâng ñoàng 13.882 + Que haøn ñoàng kg 0.518 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 606 BA.630 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 604 BA.127 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 531 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 605 BA.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng + Daây ñieän 1 ruoät 1x6mm2 Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 12.00 10.00 61.43 36.02 3.982 + Que haøn kg 0.5m vaø oáng noái Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Coïc ñoàng + Coïc tieáp ñaát Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.02 36.00 220.02 36.735 1.20101 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Ñoùng coïc tieáp ñaát baèng theùp D16 daøi 2.245 Chi phí nhaân coâng ñoàng 5.00 140.194 - .02 15.647 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng .

508 .00 4.03 1.00 1.00 38.859 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.5mm2 XLPE/DSTA Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 10.427 500.690.19 1.00 155.368 Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.14304 Laép oáng nhöaï daây tieáp ñaát D49 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Meùt ñoàng + OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D49 Meùt 1.02 2.626 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.11213 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 200 Chi phí vaät lieäu xaây döïng % M3 ñoàng + Xi maêng PC40 kg 288.5mm2 (XLPE/DSTA/PVC) ((Xuaát BA.955 + Nöôùc M3 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 607 TT Laép truï baùt giaùc baèng saét traùng keõm daøi 12m daøy 4mm baèng maùy Chi phí vaät lieäu xaây döïng % coät ñoàng + Truï giaùc saét traùng keûm coät Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 608 Daây tieáp ñaát Cu 4x2.195 - .02 5.16407 xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Meùt ñoàng + Daây ñieän 4 ruoät 4x2.00 262.942 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 620 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 610 AF.00 5.00 1.811 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 609 BA.51 1.091 1.91 1.

644 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 611 AB.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Chi phí nhaân coâng ñoàng 64.343 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 614 TT Cung caáp.95 % M3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 27.41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh % 100m3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 631.00 1.11412 Ñaøo moùng coät % M3 Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 46.379 350. Laép ñaët tuû ñieän 2100x2000x400 (Xuaát xöù Sino hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Tuû ñoàng + Tuû ñieän 2100x2000x400 caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng .817.802 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 612 AB.530 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 613 AB.500 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17.196 - 1.000 .00 2.13113 Ñaép ñaát moùng coät K=0.

00 0.00 2.171 22.50 788.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí maùy thi coâng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 615 BA.19306 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët Aptomat 3 pha 300A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Automaùt 3 pha 300A % Caùi ñoàng caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.532 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 616 BA.00 2.781 22.866 90.00 450.19302 Laép ñaët MCB 3P 3pha 380V/30A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) .19302 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët MCB 3P 380V/50A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Automaùt 3 pha 50A MCB % Caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 618 BA.00 676.197 - % Caùi 1.633 .19302 Laép ñaët Aptomat 3 pha 380V/50A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 3 pha 50A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.633 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 617 BA.

633 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 620 Laép ñaët Aptomat 3 pha 380V/15A (Xuaát xöù LG hoaëc BA.00 394.19302 Laép ñaët MCB 3P 3pha 380V/15A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông ) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 3 pha 15A MCB Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá .00 225.633 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 621 BA.633 .781 22.00 2.085 22.00 338.433 22.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng + Automaùt 3 pha 30A MCB Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 450.00 2.00 2.633 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 619 BA.390 22.00 2.19302 Laép ñaët Aptomat 3 pha 380V/30A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 3 pha 30A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.198 - 1.19302 töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 3 pha 15A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.

19201 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët MCB 3P 380V/10A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Automaùt 1 pha 10A MCB % Caùi ñoàng caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.296 .00 169.00 4.00 3.00 180.00 2.19301 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët MCB 3P 380V/10A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Automaùt 3 pha 10A % Caùi ñoàng caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 60.043 13.580 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 623 BA.312 16.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 622 BA.19104 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët Rô le aùp 380V (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Rô le aùp % Caùi ñoàng caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng .855 11.601 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 624 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët Aptomat 1pha 2P 15A (Xuaát xöù LG hoaëc BA.675 8.00 5.199 - 1.19202 töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Automaùt 1 pha 15A % Caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 625 BA.00 245.

00 174.843 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 629 Laép ñaët Rôle trung gian 14 chaân 5A (Xuaát xöù LG BA.00 1.617 16.19401 Laép ñaët cuoän bieán doøng CT200/5A Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Boä ñoàng + Maùy bieán doøng 200/5A caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.677 9.504 8.00 67.00 2.296 .19104 hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Rô le trung gian caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % .19102 Laép ñaët ñoàng hoà Ampe keá 250/5A Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Ampe keá caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.200 - 1.00 146.50 563.601 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 627 BA.00 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 626 BA.476 15.053 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 628 BA.00 1.19101 Laép ñaët ñoàng hoà Voltage 500V % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Voân keá caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.

201 - 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 630 BA.19202 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët Contactor-32A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Contactor 32A % Caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng .15401 Laép ñaët maùng ñi daây 65x65 % m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Maùng ñi daây 65x65 m 1.0mm2 (Xuaát xöù cadivi hoaëc töông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x1.720 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 633 BA.887 Chi phí nhaân coâng ñoàng 17.00 5.400 1.16106 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët daây ñôn 1x1.201 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 886 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 631 BA.00 16.00 2.02 3.00 297.317 .515 11.00 78.566 1.0mm2 % Meùt ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.132 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 632 BA.02 3.16113 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët daây ñôn 1x8mm2 (Xuaát xöù cadivi hoaëc töông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x8mm2 % Meùt ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 3.

19104 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët Rôle nhieät GH-40 (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Rô le nhieät 40A caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 635 BA.00 184.19104 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët Rôle nhieät GTH-22A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Rô le nhieät 22A caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng .296 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 637 BA.19202 Laép ñaët Contactor 9A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Contactor 9A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 2.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 634 BA.00 3.202 - 1.00 293.19202 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng LLaép ñaët Contactor 22A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Contactor 22A % Caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.296 .00 218.629 11.00 2.820 11.00 3.007 16.00 214.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 636 BA.121 16.

50 39.50 5.443 4.635 4.18103 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët coâng taéc 3 haït (xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông)c Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coâng taéc ñieän loaïi coù 3 haït % Caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.50 39.18101 ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Nuùt nhaán % Caùi ñoàng Caùi .432 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 639 BA.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí maùy thi coâng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 638 BA.00 0.00 0.00 0.18101 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép nuùt aán khaån D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Nuùt nhaán khaån % Caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.50 16.443 .00 0.904 5.527 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 641 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép nuùt nhaán D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông BA.527 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 640 BA.203 - 1.18101 Laép caàu chì 5A % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Caàu chì 5A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.

18104 Laép ñaët caàu ñaáu daây 10P-30A % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng .50 16.00 90.18101 Laép ñaët baûng teân maùy (mica) % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baûng teân maùy mica Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.18106 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët boä ñeøn baùo D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % boä ñoàng + Ñeøn baùo D22 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 645 BA.50 33.695 .904 4.527 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 642 BA.317 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2.00 0.00 0.11201 Quaït thoâng gioù D90 (Xuaát xöù lifan hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Quaït thoâng gioù D90 caùi 1.527 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 644 BA.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ 4.156 Chi phí nhaân coâng ñoàng 11.00 1.204 - 1.809 7.214 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 643 BA.

554.000.885 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 646 BA.50 31.642 Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.18106 Laép ñaët thanh caùi deïp 30x4 % 10m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Thanh caùi deïp 30x4 Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 10.809 76.simens Boä 1.18101 Ñaàu cosse 2mm2 % 10caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Ñaàu coss 2mm2 Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .00 0.00 ÑÔN % PHUÏ 0.00 5.000 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 300.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Caàu ñaáu daây Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 1.00 33.205 - % 10.50 GIAÙ 22.539 5.270 .18504 Cung caáp laép ñaët baûo haønh troïn boä PLC (Xuaát xöù cuûa Simens hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Boä ñoàng + Boä PLC .000 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 647 BA.00 563 45.00 5.950 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 648 BA.

18106 Laép ñaët thanh gaøi thieát bò % m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Thanh nhoâm tu dien m Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.18102 Ñaàu cosse 8mm2 ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ 10caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Ñaàu coss 8mm2 Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 10.00 1.085 22.633 .00 0.342 350.695 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 651 TT Cung caáp.352.127 49.00 338.50 33.206 - 1.00 1.790 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 650 BA. Laép ñaët tuû ñieän 550x350x250 (Xuaát xöù Sino hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Tuû ñoàng + Tuû ñieän 550x350x250 caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.19302 töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 3 pha 30A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá .000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 652 Laép ñaët Aptomat 3 pha 380V/30A (Xuaát xöù LG hoaëc BA.00 2.00 50.00 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 649 BA.809 7.

02 3.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 655 BA.00 60.132 .19302 Laép ñaët MCB 3P 3pha 380V/15A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông ) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 3 pha 15A MCB Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.19202 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët Aptomat 1pha 2P 15A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Automaùt 1 pha 15A % Caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 2.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 656 BA.16106 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët daây ñôn 1x1.0mm2 (Xuaát xöù cadivi hoaëc töông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x1.0mm2 % Meùt ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % .00 3.00 394.00 3.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 653 BA.00 184.820 11.00 2.433 22.19202 Laép ñaët Contactor 9A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Contactor 9A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.207 - 1.855 11.400 1.633 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 654 BA.

904 5.208 - 1.18104 Laép ñaët caàu ñaáu daây 10P-30A % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Caàu ñaáu daây Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 0.50 5.00 2.00 0.50 16.121 16.527 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 659 BA.00 214.635 4.18103 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët coâng taéc 2 haït (xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông)c Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coâng taéc ñieän loaïi coù 3 haït % Caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng .539 5.432 .296 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 660 BA.19104 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët Rôle nhieät GTH-22A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Rô le nhieät 22A caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 0.18101 Laép caàu chì 5A % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Caàu chì 5A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 657 BA.50 22.885 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 658 BA.

00 3.50 39.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 664 BA.443 4.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 661 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët boä ñeøn baùo D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc BA.342 350. Laép ñaët tuû ñieän 550x350x250 (Xuaát xöù Sino hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Tuû ñoàng + Tuû ñieän 550x350x250 caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 0.18106 töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % boä ñoàng + Ñeøn baùo D22 Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.209 - 1.352.695 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 662 BA.00 60.00 1.18101 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép nuùt aán khaån D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Nuùt nhaán khaån % Caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.809 7.50 33.00 0.855 11.317 .527 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 663 TT Cung caáp.19202 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët Aptomat 1pha 2P 15A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Automaùt 1 pha 15A % Caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng .00 1.

132 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 667 BA.0mm2 % Meùt ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.527 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 666 BA.210 - 1.18103 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët coâng taéc 3 haït (xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông)c Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Coâng taéc ñieän loaïi coù 3 haït % Caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.400 1.695 .432 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 668 BA.50 33.18106 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët boä ñeøn baùo D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % boä ñoàng + Ñeøn baùo D22 Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng .809 7.50 5.02 3.16106 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët daây ñôn 1x1.18101 Laép caàu chì 5A % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Caàu chì 5A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 0.00 0.0mm2 (Xuaát xöù cadivi hoaëc töông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x1.904 5.50 16.00 2.635 4.00 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 665 BA.

35201 Laép ñaët solenoid (van ñieän töø) % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van ñieän töø caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 Laép ñaët Rôle trung gian 14 chaân 5A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng .527 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 670 BB.01 845.00 Chi phí nhaân coâng Chi phí chung 672 1.641 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng BA.00 0.211 - .869 ñoàng 10.411 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 6.443 4.19104 2.00 0.359 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 671 BA.50 39.19501 Timer 24h (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Timer 24h caùi 140.214 41.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí maùy thi coâng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 669 BA.18101 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép nuùt aán khaån D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Nuùt nhaán khaån % Caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.

00 38.212 - % 1.19202 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët Aptomat 1pha 2P 10A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Automaùt 1 pha 10A % Caùi ñoàng Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .00 GIAÙ 67.00 1.00 1.342 350.885 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 674 TT Cung caáp.00 3.00 0.352.617 16.00 ÑÔN % PHUÏ 2.539 5.50 22.18104 Laép ñaët caàu ñaáu daây 10P-30A % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Caàu ñaáu daây Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.316 11.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Rô le trung gian caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 1.317 .296 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 673 BA.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 675 BA. Laép ñaët tuû ñieän 550x350x250 (Xuaát xöù Sino hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Tuû ñoàng + Tuû ñieän 550x350x250 caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.

00 38.18106 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët boä ñeøn baùo D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % boä ñoàng + Ñeøn baùo D22 Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.855 11.00 3.50 33.132 .16106 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët daây ñôn 1x1.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 677 BA.19202 Laép CB 1P 1pha 15A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 1 pha 15A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.213 - 1.00 0.00 3.00 60.316 11.02 3.0mm2 (Xuaát xöù cadivi hoaëc töông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x1.317 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 678 BA.400 1.695 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 679 BA.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 676 BA.00 2.19202 Laép CB 1P 1pha 10A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Caùi ñoàng + Automaùt 1 pha 10A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.809 7.0mm2 % Meùt ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá .

156 Chi phí nhaân coâng ñoàng 11.00 2.00 0.00 1.527 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 682 BA.50 5.00 0.617 16.214 - 1.296 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 681 BA.317 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2.885 .18101 Laép caàu chì 5A % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Caàu chì 5A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.11201 Quaït thoâng gioù D90 (Xuaát xöù lifan hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Quaït thoâng gioù D90 caùi 1.00 90.214 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 683 BA.19104 Laép ñaët Rôle trung gian 14 chaân 5A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Caùi ñoàng + Rô le trung gian caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 680 BA.18104 Laép ñaët caàu ñaáu daây 10P-30A % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Caàu ñaáu daây Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % .00 67.635 4.539 5.50 22.

132 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 687 Laép ñaët MCB 3P 3pha 380V/15A (Xuaát xöù LG hoaëc BA.342 350.400 1.433 22.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 685 BA.16106 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët daây ñôn 1x1.0mm2 % Meùt ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.633 .358 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 686 BA.352.19302 töông ñöông ) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Automaùt 3 pha 15A MCB Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng .SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 684 TT Cung caáp.02 3.00 2.02 3.00 5.215 - 1.00 1.00 394.00 1.5mm2 (xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x2.0mm2 (Xuaát xöù cadivi hoaëc töông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 1x1.16109 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët daây ñôn 2.00 2.5mm2 % Meùt ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.466 1. Laép ñaët tuû ñieän 350x450x180 (Xuaát xöù Sino hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Tuû ñoàng + Tuû ñieän 550x350x250 caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.

19104 töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Rô le nhieät 22A caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.214 41.820 11.317 .00 2.216 - 1.50 33.00 184.00 0.121 16.00 214.359 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 690 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët boä ñeøn baùo D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc BA.296 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 689 BB.18106 töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % boä ñoàng + Ñeøn baùo D22 Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 3.00 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 688 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép ñaët Rôle nhieät GTH-22A (Xuaát xöù LG hoaëc BA.19202 Laép ñaët Contactor 9A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Contactor 9A Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % .809 7.35201 Laép ñaët coâng taéc haønh trình % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van ñieän töø caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.01 845.695 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 691 BA.

226 190.00 934.214 41.694 190.01 845.16409 Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x6+1x4mm2 (xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng .35201 Motor truyeàn ñoäng % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van ñieän töø caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 87.217 - 102.16409 Laép ñaët Caùp ngaàm 3x120+1x95mm2 (xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + Caùp ngaàm 3x120+1x95mm2 Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 102.00 2.00 0.359 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 693 BA.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 692 BB.00 2.100 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 694 Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x8+1x6mm2(xuaát xöù Cadivi BA.16409 hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x8+1x6mm2 Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 695 BA.100 .

061 163.16404 Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x1.100 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 698 BA.218 - 1.0mm2 Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % .000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 697 Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x6mm2(xuaát xöù Cadivi BA.00 GIAÙ 68.16303 Daây daãn Cu/PVC/PVC 3x1mm2 (xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Meùt ñoàng + Daây ñieän 3 ruoät 3x1.00 2.02 2.5mm2 Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 102.00 72.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x6+1x4mm2 Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 102.449 .00 28.289 1.100 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 696 BA.00 ÑÔN % PHUÏ 2.00 2.5mm2 (xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x1.406 190.16409 hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x6mm2 Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 102.125 190.50 10.

00 140.584 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 700 Laép daây ñôn Cu/PVC/PVC 1x4mm2 (xuaát xöù Cadivi BA.00 2.242 1.584 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá 701 BA.5mm2 Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.16111 hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Meùt ñoàng + Daây ñieän 1 ruoät 1x4mm2 Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.641 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng .SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 699 BA.02 2.219 - .914 2.02 3.625 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 702 BA.19501 laép ñaët coâng taéc möïc nöôùc(que thaêm) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Boä ñoàng + Coâng taéc möïc nöôùc que thaêm caùi 1.50 13.869 Chi phí nhaân coâng ñoàng 10.00 8.5mm2 (xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Meùt ñoàng + Daây ñieän 3 ruoät 3x1.00 238.411 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 6.02 3.16211 Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng Laép daây ñôn 1x50mm2 (xuaát xöù Cadivi hoaëc töông ñöông) Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Daây ñieän 1 ruoät 2x50mm2 % Meùt ñoàng Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.452 1.16304 Daây daãn Cu/PVC/PVC 3x1.

00 5.01 55.00 56.00 5.00 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 703 TT Laép ñaët oáng gen ñaøn hoài D32 % m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng gen dan hoài m Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.348 10.01 9.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 706 BB.348 10.00 5.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 704 TT % Laép ñaët oáng gen cöùng D32 m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng gen cöùng m Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.193 6.00 56.00 0.01 + Coàn coâng nghieäp kg 0.01 0.115 .00 84.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng . L=6m Meùt 1.521 10.19108 Laép ñaët oáng nhöïa PVC100 % m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D100.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 705 TT % Laép ñaët oáng gen cöùng D25 m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng gen cöùng D25 m Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.016 + Nhöïa daùn kg 0.220 - 61.

00 0.00 5.00 27.444 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 886 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .016 kg 0.047 Chi phí nhaân coâng ñoàng 24.836 kg 0.01 9.01 55.01 55.00 0.481 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 709 BA.00 0.221 - % .01 0.01 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 4.19105 Laép ñaët oáng nhöaï PVC D49 % m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 50.19104 Laép ñaët oáng nhöaï PVC D42 % m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 40.016 + Nhöïa daùn kg 0. L=6m Meùt 1.15409 Laép hoäp noái caùp 200x200x150mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Hoäp ñoàng + Hoäp noái vaø phaân daây 200x200 Caùi 1.01 + Coàn coâng nghieäp kg 0.117 3. L=6m + Coàn coâng nghieäp + Nhöïa daùn Meùt 1.355 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 708 BB.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 24.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 707 BB.00 0.01 27.01 9.

00 22.00 5.00 1.00 169.15406 Laép ñaët hoäp nuùt aán 80x80x50mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Hoäp ñoàng + Hoäp noái vaø phaân daây 100x100mm Caùi 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 710 BA.043 1.222 - .012 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 886 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 711 BA.00 5.127 49.18102 Ñaâuø cosse 120mm2 % 10 ñaàu Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Ñaàu coss 8mm2 Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 10.00 3.00 5.539 Chi phí nhaân coâng ñoàng 19.944 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 713 TT Buloâng moùng M 4x20 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bu loâng M4x20 cm boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá .790 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 712 TT Tray 100x200 (Saét traùng keõm)vaø phuï kieän Chi phí vaät lieäu xaây döïng % m ñoàng + Maùng ñi daây 100x200 m Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 5.

07 0.25140 Cuùt SS D100 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt theùp khoâng ræ D 100mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng .21 0.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.01 3.01 1.01 3.195 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 717 BB.056 + Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 20.459.01 101.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 714 100M Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Que haøn khoâng ræ ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % BB.01 857.00 0.01 16.36104 Laép ñaët van 2 chieàu D100 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 100 caùi 1.734 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 716 BB.05mm + OÁng theùp khoâng ræ D 100mm.14210 oáng theùp khoâng ræ D100.223 - 14.073 Kg 0. L=6m ÑÒNH MÖÙC CHÍNH meùt Kg 100.36104 Laép ñaët van 1 chieàu D=100mm % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 100 1 chieàu caùi 1.01 101.426 + Cao su taám Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 29.67 0.822 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 5.01 16.50 0.610 16.07 0.00 0.153 29. daøy 3.021 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 715 BB.707.00 0.00 0.754 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 47.195 .453.944 M2 0.944 + Cao su taám M2 0.01 + Bu loâng M16 Caùi 8.01 100.

01 5.822 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 719 BB.245 + Bu loâng M16 Caùi 8.370 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10.00 0.690.300 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá .01 Kg 10.16 0.847.610 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 291.01 101.303 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 20.01 1.01 10.00 0.322 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 720 BB.01 231.37104 Bích SS D100 daøy 8mm % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích SS D 100mm Caùi 1.00 0.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.373 + Bu loâng M16-M20 Boä 8.daøy 3.40 0.224 - .14214 oáng SS D250.00 0. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt 100.7mm % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 250mm.944 + Cao su taám M2 0.07 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 718 BB.427 16.01 287.025 kg 0.01 3.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 20.33303 Moái noái meàm gang deûo D100 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Moái noái meàm ÑK 100 Caùi 1.50 0.

44 0.02 0.094 + Acetylen Chai 0.094 + Bu loâng M16 Caùi 12.665 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 36.00 0.27 0.245 + Oxy (chai 6m3) chai 0.01 54.26 0.094 + Acetylen Chai 0.01 101.944 + Cao su taám M2 0.01 10.01 3.01 54.25144 Cuùt theùp k/ræ D250 ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt theùp khoâng ræ D 250mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.245 + Oxy (chai 6m3) chai 0.01 3.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 44.015 kg 1.00 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 721 BB.37107 Bích SS D250 daøy 8mm % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích SS D 250mm + Que haøn Caùi 1.01 16.699 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .01 0.01 101.552 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 722 BB.00 0.225 - % .44 0.984 Kg 1.699 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 723 BB.944 + Cao su taám M2 0.015 kg 1.26 0.01 586.00 0.094 + Bu loâng M16 Caùi 12.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 36.01 567.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng 36.01 54.01 10.01 0.813 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 35.37107 Bích ñaëc SS D250 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích SS D 250mm Caùi 1.01 586.00 0.02 0.665 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 36.01 54.

daøy 2.01 0.000 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.05 0.426 + Bu loâng M16 Caùi 4.01 185.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.50 0.881 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng .01 101.01 180.36201 Laép ñaët van xaû khí D20 ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van xaû khí ÑK 20 Caùi 1.587 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 727 % BB.312 Kg 0.947 + Cao su taám M2 0.735.00 0.01 16.02 0.14201 Xích keùo bôm D10 % m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xích keùo bôm D10mm Meùt 1.01 100.01 0. L=6m + Que haøn khoâng ræ Meùt Kg 100.496 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 726 BB.299 16.01 321.226 - .SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 724 BB. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.50 0.11mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 20mm.14202 oáng theùp khoâng ræ D20.01 3.056 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 6.951 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19.181 16.00 0.944 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 6.00 0.812 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 725 BB.14206 oáng tröôït SS D50 % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 50mm.69 0.24 0.904 + Que haøn khoâng ræ Chi phí nhaân coâng ñoàng 5.056.

227 - .00 0.01 16.25132 Cuùt inox D20 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt theùp khoâng ræ D 20mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.01 16.944 + Cao su taám M2 0.902 17.262 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 730 BB. daøy 3.04 0.262 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 731 % BB.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 728 BB.01 + Bu loâng M16 Caùi 4.148 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.811 Kg 0.811 Kg 0.14213 oáng theùp khoâng ræ D200.01 3.76mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng .904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 8.030 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 729 BB.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 8.36101 Laép ñaët van SS D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 20 Caùi 1.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 87.01 0.01 101.01 49.04 0.00 0.00 0.00 0.01 49.25102 Teâ inox D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 20mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.148 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.

36106 Laép ñaët van 2 chieàu D=200mm % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 200 caùi 1.00 0.78 0.01 54.094 + Bu loâng M16 Caùi 8.01 3.02 0.01 101.228 - .01 0.944 + Cao su taám M2 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + OÁng theùp khoâng ræ D 200mm.01 16.01 1.00 0.00 0.245 + Oxy (chai 6m3) chai 0.25113 Cuùt inox D200 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 200mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.01 101.02 0.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 34. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ 100.18 0.989.00 0.01 5.696 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 233.18 0.01 16.01 + Bu loâng M16-M20 Boä 8.352.303 + Cao su taám M2 0.50 0.019 kg 0.094 + Acetylen Chai 0.958 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 732 BB.01 10.843 Kg 1.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.496 .01 486.01 54.19 0.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 31.01 444.37106 Bích SS D200 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích SS D 200mm Caùi 1.378 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 733 BB.712 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 734 BB.368.234 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19.342 8.402 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 26.00 0.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 18.133 46.

00 5.05mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 80mm.043 50.582 50.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 738 % BB.229 - 100.904 .00 5.01 527.14209 oáng theùp khoâng ræ D80.409 500 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 736 TT Baùt ñôõ oáng SS D200 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D200 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 737 TT Baùt ñôõ oáng SS D100 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D100 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 5.00 191.50 0.413 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 735 TT Bu loâng SS M18x60 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bu loâng M18-60 Boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1. daøy 3. L=6m + Que haøn khoâng ræ Meùt Kg .00 169.00 5.01 16.15 0.

370 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10.01 231.01 15.36104 Laép ñaët van 1 chieàu D80 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 80 1 chieàu caùi 1.07 0.409 500 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 741 BB.195 .01 101.00 0.00 0.230 - 29.37104 Bích SS D80 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích SS D 100mm Caùi 1.104 + Bu loâng M16 Caùi 8.112 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 739 BB.01 101.00 5.00 0.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 20.01 3.01 10.426 + Cao su taám Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % .322 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 740 TT Bu loâng SS M14x60 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bu loâng M14x60 Boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.944 M2 0.025 kg 0.944 + Cao su taám M2 0.01 3.130 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.07 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.064.40 0.00 5.00 0.245 + Bu loâng M16 Caùi 8.580.

195 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 743 BB.496 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 744 BB.01 101.181 16.01 321.00 0.201 29.07 0.36102 Laép ñaët van coång D50 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 50 Caùi 1.01 63.451 + Bu loâng M16 Caùi 4.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 742 BB.36104 Laép ñaët van 2 chieàu D80 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 80 caùi 1.09 0.01 7.951 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19.7mm % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 50mm.01 0.25106 Cuùt inox D50.01 3.231 - .00 0.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.00 0.daøy 3mm % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 50mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.523 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 745 BB.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 14.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 13.50 0.01 16.14206 oáng inox D50 daøy 2.00 0.984.01 3.01 + Bu loâng M16 Caùi 8. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.735.69 0.944 .560 Kg 0.944 + Cao su taám M2 0.485 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2.00 0.326.

580 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.00 0.950 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 746 BB.01 GIAÙ 101.01 1.426 19.00 0.232 - .021 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % .SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Cao su taám M2 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 0.01 101.944 + Cao su taám M2 0.587 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 747 TT Bu loâng SS M14x60 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bu loâng M14x60 Boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 5.566 kg 0.459.409 500 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 748 % BB.02 0.01 3.50 0.01 182.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 13.00 5.37102 Bích inox D50 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích inox D 50mm Caùi 2.754 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 47.01 10.67 0.245 + Bu loâng M16 Caùi 4.610 16. daøy 3.01 857.14210 oáng theùp khoâng ræ D100.02 ÑÔN % PHUÏ 0.18 0.05mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 100mm.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.

00 5.734 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 750 BB.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 20.233 - 1.695 50.01 100.01 291.01 16.073 Kg 0.00 112.734 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 751 TT Baùt ñôõ oáng SS D80 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D80 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.25110 Teâ SS D100 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Teâ SS D 100mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.21 0.01 16.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 749 BB.00 5.00 169.655 Kg 0.000 .00 0.25140 Cuùt SS D100 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt SS D 100mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 20.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 752 TT Baùt ñôõ oáng SS D100 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D100 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % .00 0.822 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 5.21 0.822 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 5.043 50.

00 0.696 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 233.000 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.02 0.01 180.05 0. daøy 3.312 Kg 0.958 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 755 BB.234 - .76mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 200mm.01 16.587 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 754 % BB.402 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 26.01 8.19 0.00 0.904 + Que haøn khoâng ræ Chi phí nhaân coâng ñoàng 5.01 1.14213 oáng theùp khoâng ræ D200.368.76mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng .843 Kg 1.378 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 756 % BB.342 16.01 486.50 0.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 753 BB. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100. daøy 3.01 16.14201 Xích keùo bôm D10 % m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Xích keùo bôm D10mm Meùt 1.14213 oáng theùp khoâng ræ D200.352.25113 Cuùt inox D200 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 200mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 34.

368.37106 Bích SS D200 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích SS D 200mm + Que haøn Caùi 2.01 + Bu loâng M16-M20 Boä 8.094 + Bu loâng M16 Caùi 8.01 0.00 0.990 5.01 16.01 1.01 16.18 0.01 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 354.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng 31.402 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 26.378 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 758 BB.00 0.19 0.958 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 757 BB.25113 Cuùt inox D200 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 200mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.78 0. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ 100.496 Tröïc tieáp phí khaùc % .SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + OÁng theùp khoâng ræ D 200mm.50 0.01 444.235 - .696 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 233.094 + Acetylen Chai 0.01 54.02 0.01 3.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 34.00 0.019 kg 0.33305 Moái noái meàm gang deûo D200 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Moái noái meàm ÑK 200 Caùi 1.245 + Oxy (chai 6m3) chai 0.352.01 10.303 31.02 0.944 + Cao su taám M2 0.686 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 759 BB.01 54.342 8.01 101.843 Kg 1.00 0.00 0.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.234 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19.01 486.

904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.236 - caùi 1.01 486.25113 Cuùt inox D200 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 200mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.14213 oáng theùp khoâng ræ D200. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.984 .368.25114 Coân theùp k/ræ D250/200 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 250mm .342 16.378 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 763 BB.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 760 TT Bu loâng SS M18x60 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bu loâng M18-60 Boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 0.696 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 233.19 0.01 8.00 5.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 34.402 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 26.409 500 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 761 % BB.352.01 1.843 Kg 1.01 16. daøy 3.01 567.00 0.00 5.958 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 762 BB.50 0.76mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 200mm.02 0.

daøy 3.552 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 764 TT Baùt ñôõ oáng SS D200 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D200 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.19 0.25113 Cuùt inox D200 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt theùp khoâng ræ D 200mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.582 50.50 0.378 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá .958 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 766 BB. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Que haøn khoâng ræ Kg ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 1.237 - .843 Kg 1.368.76mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 200mm.352.696 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 233.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 765 % BB.14213 oáng theùp khoâng ræ D200.01 16.01 1.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 34.00 0.02 0.01 GIAÙ 16.01 16.00 191.342 8.01 486.27 ÑÔN % PHUÏ 0.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 44.813 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 35.402 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 26.00 5.

36106 Laép ñaët van böôùm 2 chieàu D=200mm caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 200 böôùm caùi 1.01 + Bu loâng M16-M20 Boä 8. L = 350 caùi .01 444.00 0.238 - 1.18 0.02 0.01 54.712 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 769 BB.00 0.496 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 770 TT Ty ren M10.234 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 15.78 0.094 + Acetylen Chai 0.245 + Oxy (chai 6m3) chai 0.01 101.00 0.37106 Bích SS D200 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích SS D 200mm + Que haøn Caùi 1.02 0.278 46.00 0.174 .01 54.00 5.019 kg 0.378 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 768 % BB.843 Kg 1.944 + Cao su taám M2 0.402 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 26.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng 31.01 486.608.01 16.01 101.18 0.01 3.01 10.303 + Cao su taám M2 0.25113 Teâ SS D200 ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Teâ SS 200mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 34.00 0.094 + Bu loâng M16 Caùi 8. L=350 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Ty ren M10.01 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 767 BB.00 28.01 5.

00 191.67 0.459.072 112.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 771 TT Baùt ñôõ oáng SS D200 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D200 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ 15.00 5.239 - % 258. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.021 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 773 BB.14210 oáng theùp khoâng ræ D100.610 16.969.05mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 100mm.14308 oáng saét traùng keõm D100 daøy 3mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + OÁng theùp traùng keõm D100mm.01 857.01 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng . daøy 3.754 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 47.50 0.582 50.695 1.071 .00 0. L=8m Meùt 100.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.50 0.01 1.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 772 % BB.01 + Maêng soâng theùp traùng keõm D100mm Caùi 12.

50 0.426 1.005 + Maêng soâng theùp traùng keõm D100mm Caùi 1.411 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 776 BB.01 32.00 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 774 BB.245 Chi phí nhaân coâng ñoàng 16.01 112.35 0.00 0.027 101.864.240 - 7.01 + Maêng soâng theùp traùng keõm D 89mm Caùi 12.695 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng .236 kg 0.00 0.00 0.38210 Nuùt bòt STK D100 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Nuùt bòt theùp traùng keõm D100 Caùi 1.01 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 160.01 10.469 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 777 BB.475 10.959 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 775 BB.296 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 11.695 .14307 oáng saét traùng keõm D80 daøy 3mm Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ 100M ñoàng + OÁng theùp traùng keõm D 80mm.26110 Cuùt 45o STK D100 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt STK D100mm Caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 0. L=8m meùt 100.01 64.10 57.24110 Cuùt STK D80 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt theùp D 100mm + Que haøn caùi 1.

322 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .07 0.944 + Cao su taám M2 0.07 0.01 3.01 10.00 0.00 0.36103 Laép ñaët van böôùm 2 chieàu D80 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 80 böôùm Caùi 1.944 + Cao su taám M2 0.153 29.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 778 BB.060 24.453.195 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 779 BB.01 118.01 101.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 107.370 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10.01 3.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 20.36104 Laép ñaët van coång 2 chieàu D100 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 100 caùi 1.02 0.00 0.00 0.944 + Cao su taám M2 0.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 14.00 0.245 + Bu loâng M16 Caùi 8.01 101.01 + Bu loâng M16 Caùi 8.01 + Bu loâng M16 Caùi 8.241 - % .330 kg 0.329 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 780 BB.40 0.37104 Bích STK D80 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích STK D 80mm Caùi 1.01 101.01 3.00 0.

352.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 782 TT Bu loâng SS M14x60 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bu loâng M14x60 Boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.01 16.813 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 35.01 1.409 500 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 783 BB.342 16.00 169.00 5.25114 Coân theùp k/ræ D250/200 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 250mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.043 50.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 44.19 0.50 0.00 5.00 0.01 567.984 Kg 1.76mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 200mm.27 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 781 TT Baùt ñôõ oáng SS D100 ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D100 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.368.958 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % .552 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 784 % BB. daøy 3.14213 oáng theùp khoâng ræ D200.01 8.242 - .696 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 233. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.00 5.

904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 10.00 0.69 0.951 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19.00 5.01 16.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 787 BB.00 0.01 50.402 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 26.01 0.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 34.376 .243 - .25113 Cuùt inox D200 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 200mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.487 Kg 0.582 50.181 16.01 486.411 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.496 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 788 BB.14206 oáng inox D50 daøy 2.02 0.01 321.05 0.00 191.378 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 786 TT Baùt ñôõ oáng SS D200 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D200 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.843 Kg 1.25103 Cuùt inox D50 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 25mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.735. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 785 BB.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.01 16.50 0.7mm % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 50mm.

25109 Cuùt SS D80 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 80mm . daøy 3.01 527.112 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 792 BB.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 791 % BB.871 .14209 oáng theùp khoâng ræ D80.00 5.413 1.15 0.00 5.695 50.00 0.500 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 790 TT Baùt ñôõ oáng SS D50 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D50 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 789 TT Bòt inox D50 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Nuùt bòt inox D 50 caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.01 69.130 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.064.105 2.244 - caùi 1.50 0.00 39.00 112. L=6m + Que haøn khoâng ræ Meùt Kg 100.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.05mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 80mm.01 16.

426 + Cao su taám Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 19.944 + Cao su taám M2 0.587 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng .566 kg 0.451 + Bu loâng M16 Caùi 4.245 - .695 50.245 + Bu loâng M16 Caùi 4.01 10.00 112.580 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.01 3.014 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 793 TT Baùt ñôõ oáng SS D80 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D50 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 13.00 0.36102 Laép ñaët van D50 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 50 Caùi 1.02 0.654 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.00 5.18 0.01 7.00 0.944 M2 0.01 101.00 0.00 0.01 3.14 ÑÔN % PHUÏ 0.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 794 BB.01 182.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Que haøn khoâng ræ Kg ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 0.02 0.01 GIAÙ 16.37102 Bích inox D50 % Caëp Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích inox D 50mm Caùi 2.950 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 795 BB.01 101.984.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 17.

05mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 100mm. daøy 2.11mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 20mm. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.24 0.14210 oáng theùp khoâng ræ D100.01 16. daøy 2.14212 oáng theùp khoâng ræ D150.496 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 799 % BB. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.459.01 16.14206 oáng theùp khoâng ræ D50.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 796 % BB. daøy 3. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.280 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 797 % BB.751 16.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.80 0.67 0.754 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 47.951 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19.735.01 857.01 321.181 0.01 938.668 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 80.021 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 798 % BB.610 16.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.01 1.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.01 100. daøy 3.50 0. L=6m + Que haøn khoâng ræ Meùt Kg .299 0.14202 oáng theùp khoâng ræ D20.50 0.77mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 50mm.904 .246 - 100.091.50 0.4mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 150mm.50 0.01 2.69 0.

01 3.094 + Bu loâng M16 Caùi 8.01 54.056.07 0.00 0.01 54.37102 Bòt inox D50 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích inox D 50mm + Que haøn + Bu loâng M16 + Cao su taám Chi phí nhaân coâng Caùi 1.245 Caùi 8.247 - 13.01 3.18 0.426 ñoàng .60 0.468 kg 0.01 0.322 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 802 BB.01 3.01 10.01 101.00 0.01 101.245 + Oxy (chai 6m3) chai 0.094 + Acetylen Chai 0.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng 20.00 0.02 0.00 0.01 0.025 kg 0.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 24.37105 Bít inox D150 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích inox D 150mm Caùi 1.580 .909 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 801 BB.37104 Bít inox D100 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích inox D 100mm + Que haøn + Bu loâng M16 + Cao su taám Caùi 1.881 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 800 BB.01 231.40 0.01 10.01 10.245 Caùi 4.944 M2 0.01 270.00 0.14 0.01 182.370 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.01 101.00 0.944 + Cao su taám M2 0.444 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14.944 M2 0.056 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 6.566 kg 0.

904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 8.822 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 5.25140 Cuùt SS D100 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt SS D 100mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 10.21 0.00 0.04 0.01 50.248 - % .376 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 805 BB.811 Kg 0.25132 Cuùt inox D20 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt theùp khoâng ræ D 20mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.587 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 803 BB.148 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.073 Kg 0.01 16.734 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 804 BB.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 20.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí maùy thi coâng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung GIAÙ 4.411 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.05 0.00 0.01 16.01 100.00 0.487 Kg 0.01 16.01 49.25103 Cuùt inox D50 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 25mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.262 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .

01 40.570 + Baêng tan Meùt 0.409 500 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 809 TT Ren trong inox D20 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Ren trong inox D20 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng .SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 806 BB.00 0.00 0.944 M2 0.01 6.857.500 + Bu loâng M16 Caùi 4.01 3.00 5.443 25.36102 Laép ñaët van böôùm 2 chieàu D50 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 50 böôùm Caùi 1.426 + Cao su taám Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 19.000 .00 39.00 0.950 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 808 TT Bu loâng SS M14x60 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bu loâng M14x60 Boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.36601 Laép ñaët van bi D20 ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van ren ñöôøng kính 20mm Caùi 1.01 101.02 0.48 0.01 2.00 5.00 5.249 - 1.866 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 807 BB.254 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 4.

909 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 811 TT Bu loâng SS M14x60 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bu loâng M14-60 Boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.094 + Acetylen Chai 0.00 5.094 + Bu loâng M16 Caùi 8.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 24.01 270.00 5.01 54.468 kg 0.60 0.00 169.01 54.01 101.01 0. 8 loã % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích inox D 150mm Caùi 2.01 0.00 0.00 5.944 + Cao su taám M2 0.00 0.444 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14.043 50.14 0.245 + Oxy (chai 6m3) chai 0.250 - 1.01 10.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 810 BB.37105 Bích inox D150.409 500 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 812 TT Baùt ñôõ oáng SS D150 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D150 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 813 TT Baùt ñôõ oáng SS D100 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng .01 3.000 .

00 5.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 816 TT % Khôùp noái meàm Cao su D150 caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Khôùp noái cao su D150 caùi Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 817 TT Baùt ñôõ oáng SS D150 % boä .000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 815 TT Baùt ñôõ oáng SS D50 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D50 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 112.251 - 1.00 ÑÔN % PHUÏ 5.00 507.00 5.348 50.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 814 TT Baùt ñôõ oáng SS 20 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D20 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Baùt ñôû oáng D100 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 1.000 .128 25.00 5.00 GIAÙ 169.043 50.695 50.00 56.

82 0.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 818 BB.673 16. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng + Baùt ñôû oáng D150 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.80 0.01 1.00 5.01 2.01 938.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 27.751 16.14212 oáng theùp khoâng ræ D150.668 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 80.50 0.01 16.14211 oáng theùp khoâng ræ D125. daøy 3.043 50.468 Kg 0.612 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 9. L=6m + Que haøn khoâng ræ Meùt Kg 100.00 169.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.077 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % .35 0.711 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 63.50 0.280 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 820 % BB.00 0.4mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 150mm.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.01 893.091.175 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 819 % BB.4mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 125mm.01 270. daøy 3.25112 Coân SS D150/100 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 150mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.775.252 - .

L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.094 + Acetylen Chai 0.01 101.01 54.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.245 + Oxy (chai 6m3) chai 0.37105 Bít inox D150 % caùi .944 + Cao su taám M2 0.468 kg 0.60 0. daøy 2.01 0.69 0.881 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 823 BB.01 321.01 0.01 10.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.181 16.50 0.7mm % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 50mm.14206 oáng inox D50 daøy 2.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 24.01 0.909 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 824 BB.056 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 6.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 821 BB.01 270.14202 oáng theùp khoâng ræ D20.735.01 54.37105 Bít inox D125 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích inox D 125mm Caùi 1.444 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14.951 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19.299 16. L=6m + Que haøn khoâng ræ Meùt Kg 100.496 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 822 % BB.14 0.00 0.24 0.01 100.50 0.056.094 + Bu loâng M16 Caùi 8.01 3.253 - .00 0.01 0.11mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 20mm.

01 54.01 63.00 0.01 10.01 101.37102 Bòt inox D50 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bòt inox D 50mm Caùi 1.00 0.633 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 7.094 + Acetylen Chai 0.01 16.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng + Bích inox D 150mm + Que haøn Caùi 1.909 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 825 BB.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 22.01 101.14 0.01 270.00 0.871 kg 0.01 136.254 - caùi 1.01 0.00 0.580 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.01 54.01 69.444 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14.09 0.18 0.60 0.468 kg 0.00 0.01 3.455 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 827 BB.560 Kg 0.28 0.02 0.136 Kg 0.25136 Cuùt inox D50 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt theùp khoâng ræ D 50mm + Que haøn khoâng ræ .01 16.01 0.00 0.094 + Bu loâng M16 Caùi 8.587 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 826 BB.01 3.944 + Cao su taám M2 0.904 .245 + Bu loâng M16 Caùi 4.25111 Cuùt SS D125 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt SS D 125mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.01 10.944 + Cao su taám M2 0.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng 24.245 + Oxy (chai 6m3) chai 0.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 13.

25132 Cuùt inox D20 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt theùp khoâng ræ D 20mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.01 3.255 - 4.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Chi phí nhaân coâng ñoàng 14.811 Kg 0.426 + Cao su taám Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 19.148 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.262 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 829 BB.04 0.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 8.01 50.485 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2.48 0.00 0.857.938 + Baêng tan Meùt 0.500 + Bu loâng M16 Caùi 4.944 M2 0.02 0.950 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 830 BB.00 0.254 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá .00 0.36601 Laép ñaët van bi D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van ren ñöôøng kính 25mm Caùi 1.01 49.01 101.01 2.36102 Laép ñaët van böôùm 2 chieàu D50 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 50 böôùm Caùi 1.00 0.523 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 828 BB.01 16.866 .01 6.

00 5.094 + Que haøn .SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 831 BB.01 10.37102 Bích inox D50 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích inox D 50mm Caùi 1.37105 Bích inox D150 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích inox D 150mm Caùi 2.00 5.580 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.01 54.02 0.245 + Bu loâng M16 Caùi 4.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 834 BB.094 + Acetylen Chai 0.18 0.00 5.01 54.944 + Cao su taám M2 0.00 0.00 0.00 39.01 10.01 182.60 0.587 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 832 TT Bu loâng SS M8x60 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bu loâng M18-60 Boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.01 3.01 0.00 0.01 101.443 25.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 13.256 - .01 270.245 + Oxy (chai 6m3) chai 0.01 0.468 kg 0.409 500 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 833 TT Ren trong inox D20 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Ren trong inox D20 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.566 kg 0.

00 5.000 .00 169.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Bu loâng M16 Caùi 8.944 + Cao su taám M2 0.00 5.00 0.043 50.043 50.00 5.00 5.409 500 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 836 TT Baùt ñôõ oáng SS D150 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D150 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.01 3.14 0.01 101.00 169.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng 24.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 837 TT Baùt ñôõ oáng SS D150 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D150 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .257 - % 1.909 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 835 TT Bu loâng SS M18x60 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bu loâng M18-60 Boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.444 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14.

348 50.612 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 9.00 507.00 5.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 838 TT Baùt ñôõ oáng SS 20 ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D20 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 112.00 5.25112 Coân SS D150/125 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 150mm + Que haøn khoâng ræ Chi phí nhaân coâng ñoàng 27.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 841 BB.01 270.00 5.175 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá .00 0.00 56.128 caùi 1.35 0.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 839 TT Baùt ñôõ oáng SS D50 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D50 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.258 - .695 50.01 16.468 Kg 0.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 840 TT % Khôùp noái meàm Cao su D150 caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Khôùp noái cao su D150 caùi 1.

544 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 844 BB. L=6m 101.016 + Nhöïa daùn kg 0.19108 oáng uPVC D100.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 842 BB.716 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 845 BB.10 55. L=6m 101.29106 Teâ uPVC D100 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Teâ nhöïa mieäng baùt ÑK100 mm caùi 1.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 61.259 - caùi 1.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 39.13 0.19108 oáng uPVC ñuïc loã D100.01 9.05 0.01 9.01 + Coàn coâng nghieäp Meùt kg 0.29106 Chöõ thaäp uPVC D10 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Chöû thaäp nhöïa mieäng baùt ÑK100 mm .01 55.00 0.00 0.01 + Coàn coâng nghieäp Meùt kg 0.01 55.39 0.13 0.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0. loaïi daøy Chi phí vaät lieäu xaây döïng % 100m ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D100.443 2.10 28.016 + Nhöïa daùn kg 0.10 9.193 611.544 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 843 BB.00 0. loaïi daøy % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D100.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.174 .193 611.39 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 61.00 0.02 0.

713 2.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 50.10 55.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 50.01 55.10 55.05 0.01 + Coàn coâng nghieäp kg 0.00 0.29106 Cuùt 90 uPVC D100 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK100 mm caùi 1.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 2.02 0.02 0.00 0.10 9.02 0.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.527 .10 55.05 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng .716 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 848 BB.29106 Cuùt 45o uPVC D100 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK100 mm caùi 1.01 9.01 0.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.716 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 846 BB.10 9.00 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Coàn coâng nghieäp kg 0.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.716 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 847 BB.016 + Nhöïa daùn kg 0.38110 Nuùt bòt nhöïa D100 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Nuùt bòt nhöïa D100mm Caùi 1.713 2.260 - 4.733 4.05 0.10 9.02 0.

261 - % 100m .130 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.40 0. ñöôøng kính oáng 100mm caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích theùp D 100mm Caùi 1.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.50 0.00 0.01 3.322 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 852 BB.05mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 80mm.15 0.056. daøy 3.056 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 6.24 0.01 10.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 20.01 0. L=6m + Que haøn khoâng ræ Meùt Kg 100.14202 oáng theùp khoâng ræ D20. daøy 3.11mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 20mm.881 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 850 % BB.944 + Cao su taám M2 0.00 0.4mm .07 0.14212 oáng theùp khoâng ræ D150.01 1.413 16.370 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10.330 kg 0.50 0.01 527.064.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.14209 oáng theùp khoâng ræ D80.01 118.37104 Laép bích theùp.299 16. daøy 2.112 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 851 % BB. L=6m + Que haøn khoâng ræ Meùt Kg 100.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 849 % BB.245 + Bu loâng M16 Caùi 8.01 100.01 101.

01 231.00 0.944 + Cao su taám M2 0. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 8.01 49.00 0.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 20.654 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.37104 Bích SS D80 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích SS D 100mm Caùi 1.07 0.245 + Bu loâng M16 Caùi 8.148 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1.14 0.01 3.01 938.00 0.01 16.751 16.01 160.04 0.027 Kg 0.370 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10.01 10.00 0.091.25109 Teâ SS D80 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Teâ SS D 80mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.262 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 854 BB.025 kg 0.80 0.014 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 855 BB.40 0.50 0.322 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng .25132 Cuùt inox D20 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt theùp khoâng ræ D 20mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.262 - .01 101.668 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 80.01 2.280 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 853 BB.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 17.811 Kg 0.01 16.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 150mm.

01 270.35 0.570 + Baêng tan Meùt 0.944 + Cao su taám M2 0.00 0.00 0.254 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá .36601 Laép ñaët van bi D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van bi ñöôøng kính 20mm Caùi 1.01 3.60 0.14 0.00 0.01 270.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 856 BB.468 kg 0.909 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 857 BB.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 24.37105 Bích inox D150 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích inox D 150mm Caùi 1.468 Kg 0.01 101.01 40.444 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14.175 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 858 BB.612 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 9.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 27.094 + Acetylen Chai 0.01 54.866 .25112 Coân theùp k/ræ D150/80 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 150mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.263 - 4.48 0.01 10.00 0.01 2.01 16.245 + Oxy (chai 6m3) chai 0.01 0.01 54.094 + Bu loâng M16 Caùi 8.01 0.

264 - .751 16.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.19 0.091.326.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 13.064.201 29.01 938.01 8. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.14212 oáng theùp khoâng ræ D150.696 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 233.36104 Laép ñaët van coång D80.195 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 860 % BB. daøy 3.15 0.368.352.01 + Bu loâng M16 Caùi 8.01 101.958 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 861 % BB.01 3.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 859 BB.05mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 80mm.76mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 200mm.50 0.112 Tröïc tieáp phí khaùc % .07 0.4mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 150mm.01 527. noái bích ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 80 caùi 1.944 + Cao su taám M2 0. daøy 3.00 0. L=6m + Que haøn khoâng ræ Meùt Kg 100. daøy 3.413 16. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.14209 oáng theùp khoâng ræ D80.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.01 1.00 0.14213 oáng theùp khoâng ræ D200.280 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 862 % BB.50 0.50 0.01 1.80 0.01 2.342 16.668 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 80.130 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.

01 0.01 3.35 0.612 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 9.944 M2 0.25112 Cuùt theùp k/ræ D150 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt theùp khoâng ræ D 150mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.019 kg 0.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.265 - .01 444.77mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 50mm.468 Kg 0.735.01 54.496 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 864 BB.18 0.01 0.01 101.01 321.181 16.37106 Bít inox D200 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích inox D 200mm Caùi 1.50 0.496 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 865 BB.245 + Oxy (chai 6m3) chai 0.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 27.01 270. daøy 2.094 + Acetylen Chai 0.01 16.69 0.14206 oáng theùp khoâng ræ D50. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.02 0.01 54.426 + Que haøn + Cao su taám Chi phí nhaân coâng ñoàng 31.00 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 863 % BB.01 10.78 0.094 + Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.00 0.951 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19.234 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19.175 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá .

322 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 869 BB.01 101.00 0.025 10.01 3.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 866 BB.25110 Coân SS D80/50 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 80mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.944 + Cao su taám M2 0.21 0.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 13.01 231.00 0.00 0.36102 Laép ñaët van 1 chieàu D50.01 10.00 0.822 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 5.01 3.245 kg 0.266 - 1.01 16.01 + Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.370 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10.944 + Cao su taám M2 0.238.354 .40 0.01 101.871 Kg 0.36104 Laép ñaët van coång D80.07 0. 1 chieàu Caùi .201 29.734 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 868 BB.326.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 20.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng 20.00 0. noái bích Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Van maët bích D 50.07 0.01 + Bu loâng M16 Caùi 8.37104 Bích SS D80 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích SS D 80mm + Que haøn Caùi 1.01 69. noái bích % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 80 caùi 1.195 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 867 BB.

02 0.245 + Bu loâng M16 Caùi 4.00 191.566 kg 0.00 0. L=6m + Que haøn khoâng ræ Meùt Kg 100.267 - .112 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng .01 182.413 16.14209 oáng theùp khoâng ræ D80.064.130 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.01 101.01 101.944 + Cao su taám M2 0.18 0.950 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 870 BB.580 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 872 % BB.15 0.00 0.587 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 871 TT Baùt ñôõ oáng SS D150 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D200 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.01 10.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.37102 Bích inox D50 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích inox D 50mm Caùi 1.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 13.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Bu loâng M16 Caùi 4.01 1. daøy 3.01 3.01 527.01 3.00 0.50 0.02 0.05mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 80mm.944 + Cao su taám M2 0.582 50.00 5.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 19.

01 13.14206 oáng theùp khoâng ræ D50.871 Kg 0.201 + Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 0.77mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 50mm.654 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.00 0.00 0.951 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19.25109 Cuùt SS D80 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt SS D 80mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.654 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.014 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 876 BB.014 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 875 BB.01 3.01 16.944 .01 321.326.181 16.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 17. daøy 2.01 69.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.69 0.496 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 874 BB.36104 Laép ñaët van coång D80.01 16.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 873 % BB.00 0. noái bích % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 80 caùi 1.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 17.25109 Cuùt SS D80 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt theùp khoâng ræ D 80mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.14 0.01 69.871 Kg 0.268 - .50 0.14 0.735.

noái bích Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Van maët bích D 50.566 kg 0.00 0.00 0.00 0.07 ÑÔN % PHUÏ 0.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 13.37102 Bích inox D50 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích inox D 50mm Caùi 1.025 kg 0.40 0.245 + Bu loâng M16 Caùi 4.01 10.18 0.01 3.36102 Laép ñaët van 1 chieàu D50.245 + Bu loâng M16 Caùi 8.322 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 879 BB.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Cao su taám M2 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 0.580 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.426 29.195 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 877 BB.01 10. 1 chieàu Caùi 1.00 0.01 GIAÙ 101.02 0.354 19.944 + Cao su taám M2 0.370 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10.01 + Bu loâng M16 Caùi 4.944 + Cao su taám M2 0.02 0.01 3.07 0.01 3.37104 Bích SS D80 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích SS D 100mm Caùi 1.587 Tröïc tieáp phí khaùc % .426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 20.01 182.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 10.01 231.944 + Cao su taám M2 0.238.01 101.01 101.00 0.950 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 878 BB.00 0.01 101.269 - .

SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 880 TT Baùt ñôõ oáng SS D80 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D200 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.15 0.01 16.181 .352.270 - meùt 100.064. L=6m .50 0.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 3.01 1. L=6m + Que haøn khoâng ræ Meùt Kg 100.50 0.14213 oáng theùp khoâng ræ D200.413 1.01 527.77mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 50mm.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.14209 oáng theùp khoâng ræ D80.01 8.130 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.19 0. daøy 3.368.958 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 882 % BB.14206 oáng theùp khoâng ræ D50.582 50.00 5.05mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 80mm.50 0. daøy 2.112 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 883 % BB. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.00 191.696 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 233.76mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 200mm.342 16. daøy 3.01 321.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 881 % BB.

01 3.07 0.944 + Cao su taám M2 0.37104 Bít inox D80 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích SS D 80mm Caùi 1.245 kg 0.426 + Que haøn Chi phí nhaân coâng ñoàng 20.654 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.40 0.00 0.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 17.69 ÑÔN % PHUÏ 0.01 69.735.00 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Que haøn khoâng ræ Kg ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 0.40 0.00 0.370 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng 20.00 0.01 101.07 0.01 231.951 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19.271 - .322 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 886 BB.496 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 884 BB.944 + Cao su taám M2 0.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.37104 Bích SS D80 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích SS D 80mm + Que haøn Caùi 1.322 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng .370 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10.14 0.01 16.01 GIAÙ 16.025 10.871 Kg 0.01 101.00 0.025 kg 0.01 + Bu loâng M16 Caùi 8.01 231.01 10.01 3.245 + Bu loâng M16 Caùi 8.25109 Cuùt SS D80 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt theùp khoâng ræ D 80mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.014 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 885 BB.

485 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2.01 3.272 - .944 + Cao su taám M2 0.195 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 888 BB.00 0.00 0.01 101.00 0.00 0. 1 chieàu Caùi 1.01 63.01 101.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 10.01 3.36104 Laép ñaët van böôùm D80.37102 Bít inox D50 % caùi .060 29.523 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 890 BB.01 + Bu loâng M16 Caùi 8.560 Kg 0.07 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 887 BB.25136 Cuùt Inox D50 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt theùp khoâng ræ D 50mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.238. noái bích Chi phí vaät lieäu xaây döïng % caùi ñoàng + Van maët bích D 50. noái bích Chi phí vaät lieäu xaây döïng % caùi ñoàng + Van maët bích D 80 böôùm Caùi 1.02 0.354 19.09 0.01 + Bu loâng M16 Caùi 4.36102 Laép ñaët van 1 chieàu D50.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 14.01 16.950 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 889 BB.00 0.944 + Cao su taám M2 0.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 107.

00 5.944 + Cao su taám M2 0.00 0.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng 13.01 182.587 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 892 TT Baùt ñôõ oáng SS D80 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Baùt ñôû oáng D200 boä Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.00 0.580 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 17.027 Kg 0.245 kg 0.01 101.02 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí vaät lieäu xaây döïng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng + Bích inox D 50mm + Que haøn Caùi 1.37102 Bít inox D50 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích inox D 50mm + Que haøn Caùi 1.18 0.000 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 893 BB.02 0.18 0.587 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 891 BB.01 + Bu loâng M16 Caùi 4.01 3.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng 13.00 191.566 10.014 Tröïc tieáp phí khaùc % .273 - .566 10.01 + Bu loâng M16 Caùi 4.654 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.00 0.01 101.01 16.01 3.580 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.00 0.245 kg 0.14 0.01 182.582 50.00 0.944 + Cao su taám M2 0.01 160.25109 Coân SS D80/50 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân SS D 80mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.

loaïi daøy % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 50.01 + Coàn coâng nghieäp Meùt kg 0.01 9.274 - 5.01 + Coàn coâng nghieäp kg 0.00 0.016 + Nhöïa daùn kg 0. L=6m 101. loaïi daøy % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 20.01 55.01 0. L=6m Meùt 1.06 0.016 + Nhöïa daùn kg 0.11 0.01 + Coàn coâng nghieäp Meùt kg 0.01 55.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 5.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Coäng tröïc tieáp phí ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 894 BB.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 27.265 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 896 BB.19105 oáng uPVC D50.982 .01 9.11 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá .522 1.02 0.23 0.01 55.02 0.19101 oáng nhöïa meàm D10 % m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 20.00 0.522 198.19101 oáng uPVC D20.016 + Nhöïa daùn kg 0. L=6m 101.01 9.459 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 895 BB.836 435.

221 ñoàng .016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.876 1.007 1.675 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 898 BB.00 0.10 26.01 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 40.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.10 55.02 0.10 9.00 0.10 9.29103 Cuùt uPVC D50 ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm caùi 1.01 2.10 55.267 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 899 BB.267 .10 55.60 0.332 + Baêng tan Meùt 0.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.29101 Raêc co nhöïa D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Racco nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm + Coàn coâng nghieäp + Keo daùn oáng PVC Chi phí nhaân coâng caùi 1.02 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 897 BB.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 14.145 kg 0.00 0.10 9.01 47.03 0.254 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 6.016 kg 0.00 0.00 0.275 - 1.29101 Cuùt uPVC D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.36602 Van nhöïa D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van nhöïa ñöôøng kính 32mm Caùi 1.812 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 900 BB.

01 0.016 kg 0.03 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.02 0.016 kg 0.01 9.10 9.01 55.512 kg 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 3.10 9.10 28.10 55.267 .10 55.01 0.01 0.29103 Coân uPVC D50/20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm + Coàn coâng nghieäp + Keo daùn oáng PVC caùi 1.29101 Ren trong nhöïa uPVC D20 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Ren nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm + Coàn coâng nghieäp + Keo daùn oáng PVC caùi 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí maùy thi coâng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 901 BB.490 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 902 BB.016 + Nhöïa daùn kg 0.00 0.00 0.01 + Coàn coâng nghieäp kg 0.00 0.38106 Bích nhöïa D50 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bòt nhöïa D 50mm caùi 1.10 26.155 2.276 - 1.145 kg 0.00 0.675 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 903 BB.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % .

130 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32.654 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.01 10.025 kg 0.02 0.01 69.37104 Bích SS D80 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích SS D 80mm + Que haøn .25109 Cuùt SS D80 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân theùp khoâng ræ D 80mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.014 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 907 BB.00 0.00 0.064. daøy 3.50 0.00 0.05mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 80mm.267 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 905 % BB.277 - Caùi 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 904 BB.14209 oáng theùp khoâng ræ D80.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 14.10 9.10 55.15 0.112 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 906 BB.876 1.01 231.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.245 .01 16.01 1.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 17.01 527.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 2.871 Kg 0.413 16.40 0.00 0.14 0. L=6m + Que haøn khoâng ræ Meùt Kg 100.29101 Teâ uPVC D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Teâ nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.

523 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % .322 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 908 BB.654 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.00 0.01 63.014 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 909 % BB.14 0.25136 Cuùt Inox 50 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt theùp khoâng ræ D 50mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.560 Kg 0.951 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19.370 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10.485 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 17.09 0.944 + Cao su taám M2 0.278 - .50 0.01 160.01 321.735.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ + Bu loâng M16 Caùi 8. L=6m + Que haøn khoâng ræ meùt Kg 100.00 0.69 0.25109 Teâ SS D80 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Teâ SS D 80mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.01 16. daøy 2.027 Kg 0.14206 oáng theùp khoâng ræ D50.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 14.07 0.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng 20.00 0.181 16.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 1.01 3.77mm 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng theùp khoâng ræ D 50mm.01 0.01 16.01 101.496 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 910 BB.

566 .279 - 2.09 0.00 0.01 142.02 0.02 0.00 0.485 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2. noái bích Chi phí vaät lieäu xaây döïng % Caùi ñoàng + Van maët bích D 50 böôùm Caùi 1.00 0.01 101.857.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 6.447 Kg 0.00 0.01 182.37102 Bích inox D50 % Caëp Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích inox D 50mm Caùi .01 101.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 911 BB.25106 Teâ inox D50 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Teâ theùp khoâng ræ D 50mm + Que haøn khoâng ræ caùi 1.523 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 912 BB.354 + Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.944 M2 0.00 0.01 10.500 19.01 16.950 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 913 BB.36102 Laép ñaët van böôùm D50.01 + Bu loâng M16 Caùi 4.950 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 914 BB.426 + Cao su taám Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 19.01 3.01 3.238.944 + Cao su taám M2 0.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 14.36102 Laép ñaët van 1 chieàu D50 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van maët bích D 50 1 chieàu Caùi 1.

36602 Van nhöïa D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van nhöïa D20 Caùi 1.19101 oáng uPVC D20.01 47.01 9.02 0.265 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 916 BB.00 0.00 0.02 0.00 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Que haøn + Bu loâng M16 + Cao su taám ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ kg 0. loaïi daøy 1.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 5.01 55.11 0.18 0.00 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 14.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.332 + Baêng tan Meùt 0.10 9.812 .02 0.29101 Cuùt uPVC D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.267 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 917 BB.280 - 6.426 Chi phí nhaân coâng ñoàng 13.60 0.245 Caùi 4. L=6m 101.01 101.587 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 915 BB.016 + Nhöïa daùn kg 0.944 M2 0.522 198.00 0.580 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4.01 10.876 1.01 3.01 2.254 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng .10 55.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.6mm % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 20.01 + Coàn coâng nghieäp Meùt kg 0.

03 55.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 26.00 0.00 0.016 + Nhöïa daùn kg 0.10 9.267 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 919 BB.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 918 BB.01 9.01 + Coàn coâng nghieäp kg 0.29101 Raêc co nhöïa D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Racco nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.00 0.02 0.29101 Ren trong nhöïa D20 % boä Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Ren nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.281 - % 1.267 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 920 BB.10 55.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.02 0.00 0.38102 Bích nhöïa D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích nhöïa D 20mm caùi 1.00 0.00 0.10 9.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng .016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.145 1.10 55.01 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 26.240 1.403 .145 1.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.

loaïi daøy 1.10 9.522 kg 0.00 0.00 0.00 0.19101 oáng nhöïa meàm D10 % m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 20.522 + Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.00 0.19101 oáng uPVC D20.01 5.876 1.01 9.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 435.267 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 922 BB.221 ñoàng .00 0.016 + Nhöïa daùn kg 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ 921 BB.6mm % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 20.06 0.282 - 1.29101 Teâ uPVC D20 ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Teâ nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.02 0.982 .23 0.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.265 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 924 BB.01 9.11 0.01 55.01 27. loaïi daøy 2mm % 100m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 50.01 55.836 + Coàn coâng nghieäp kg 0.016 + Nhöïa daùn kg 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 198.01 55.02 0. L=6m Meùt 101.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.11 0. L=6m + Coàn coâng nghieäp + Nhöïa daùn Chi phí nhaân coâng Meùt 1.19105 oáng uPVC D50. L=6m Meùt 101.016 kg 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 14.10 55.01 9.01 5.459 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 923 BB.

10 55.01 + Coàn coâng nghieäp kg 0.283 - 1.02 0.016 kg 0.10 40.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 1.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 5.29101 Cuùt uPVC D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm + Coàn coâng nghieäp + Keo daùn oáng PVC caùi 1.11 0.01 55.00 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % .267 .29103 Cuùt uPVC D50 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm + Coàn coâng nghieäp + Keo daùn oáng PVC caùi 1.00 0.876 kg 0.10 14.02 0.675 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 927 BB.016 + Nhöïa daùn kg 0.00 0.982 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 926 BB.01 0.19101 oáng nhöïa meàm D10 % m Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + OÁng nhöïa mieäng baùt D 20. L=6m Meùt 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ Chi phí maùy thi coâng ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 925 BB.522 1.10 9.01 9.10 9.03 0.016 kg 0.00 0.007 kg 0.10 55.

10 55.00 0.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.00 0.02 0.00 0.857 .675 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 929 BB.284 - 1.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.10 55.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 14.254 10.01 68.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.267 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 930 BB.01 Meùt 0.93 0.29101 Teâ uPVC D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Teâ nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.218 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 931 BB.01 0.36604 Van nhöïa D50 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van ren ñöôøng kính 50mm + Baêng tan Caùi 1.00 0.876 1.595 2.007 1.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 928 BB.10 9.01 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 105.00 0.10 9.03 0.29103 Cuùt uPVC D50 % caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm caùi 1.36602 Van nhöïa D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Van ren ñöôøng kính 32mm Caùi .221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 40.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.

221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 26.01 0.812 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 932 BB.490 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 933 BB.01 + Coàn coâng nghieäp kg 0.29101 Ren trong nhöïa D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Ren nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.145 1.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % .01 55.00 0.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ + Baêng tan Meùt Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung ÑÒNH MÖÙC CHÍNH 0.10 55.00 0.01 0.285 - 26.02 0.00 0.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.10 55.145 1.38106 Bích nhöïa D50 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Bích nhöïa D 50mm caùi 1.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.016 + Nhöïa daùn kg 0.10 9.267 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 934 BB.267 .221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 3.29101 Raêc co nhöïa D20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Racco nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.10 9.155 2.00 0.01 9.01 GIAÙ 2.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.60 ÑÔN % PHUÏ 0.254 6.00 0.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.

10 9.904 Chi phí nhaân coâng ñoàng 24.10 + Coàn coâng nghieäp kg 0.14210 Maùng baûo veä oáng.675 % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 936 % BB. theùp khoâng ræ 100x50x1.03 0.512 1.10 55.016 + Keo daùn oáng PVC kg 0.286 - FALSE .01 0.598 Chi phí maùy thi coâng ñoàng 470 Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung % Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng % TRUE .29103 Coân uPVC D50/20 % Caùi Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng + Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm caùi 1.01 101.5mm + Que haøn khoâng ræ ñoàng meùt 1.00 0.221 Chi phí nhaân coâng ñoàng Chi phí maùy thi coâng ñoàng Tröïc tieáp phí khaùc % Coäng tröïc tieáp phí ñoàng Chi phí chung 28.01 16.SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ ÑÒNH MÖÙC CHÍNH ÑÔN % PHUÏ GIAÙ Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc % Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra % Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 935 BB.01 0.426 Kg 0.5mm m Chi phí vaät lieäu xaây döïng + Maùng baûo veä oáng theùp khoâng ræ 100x50x1.02 0.

298 267.730 536.102.50 3.50 12.006 4.257 220.00 48.857 65.780 1.068.645.095 1.673 541.50 1.304.695 MTC *1.645 28.00 3.505 VL 21.072 34.598 36.328 5.693 33.693 40.360 642.532 442.304.127 NC *1.488.890 461.456.857 551.00 2.50 488.404 487.619 1.390 0 NC *1.857 87.50 1.00 401.667 242.50 25.072 MTC *1.026 269.474 MTC *1.950 131.723.00 24.287 - .50 7.256 4.300 10.197 0 1.50 6.926 10.197 3.896 5.NG PHAÂN TÍCH ÑÔN GIAÙ OÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN OÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN OÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 40.394 4.312 5.751 .857 435.197 19.900.632 VL 110.197 429.556.979 10.503.711 VL 28.810 1.711 NC *1.030 1.918 230.418 0 NC *1.641 MTC *1.50 9.277 1.00 5.50 19.

473.50 44.784 5.054 4.606 1.50 23.868 43.00 503 939.50 1.223 1.715 VL 228.512 4.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 524.517 801.380 5.525 0 NC *1.899 MTC *1.089 5.657 10.234 10.302 977.642 10.857 40.00 57.386 45.905 833.823 636.072 VL 373.857 86.00 6.964 967.981 1.858 879.361 50.846 0 NC *1.343 1.116 VL 766 NC *1.50 34.566 930.145 578.487 4.180 MTC *1.480 .026.197 755.00 87.197 14.791 797.057 1.577 50.676 1.50 11.336 767.50 35.50 2.197 0 1.879 4.00 9.086 845.766 10.00 4.659 VL 629.50 11.836 1.50 613 41.475 VL 82.571 5.602 548.857 0 MTC *1.282 685.50 30.50 45.718 1.00 84.00 9.288 - .

297 MTC *1.283 1.295 VL 629.387 1.594 1.397 4.338 1.289 - .325 VL 1.823 VL 863 VL 77.393 4.857 281.984 4.023 VL 2.784 1.598.030 NC *1.326.870 MTC *1.50 21.857 143.197 20.197 20.257.780 VL 635.50 22.363 1.50 69.165 1.964 1.197 VL 872 VL 256.233 5.012 1.348 10.869.290 VL 242.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 76.715 10.00 169.693 1.475 VL 521 VL 601 NC *1.215.532 VL 239.776.50 17.077 1.00 18.00 132.877 MTC *1.50 83.50 54.541.532 VL 239.610.571 .203.857 356.449.672 1.550 5.606 VL 1.823 VL 863 VL 103.428 1.756 5.50 65.153 1.50 69.779 1.183 VL 1.249 1.197 15.480 VL 76.592 1.502 NC *1.976 1.713 VL 77.515.935 1.964 1.00 14.051.459.50 88.699.887.

489.247.481 1.194.870 MTC *1.584 1.963 1.232 946.878 4.123 1.018 1.480 VL 76.532 VL 239.146 1.405 1.560.227.00 135.00 141.00 159.857 1.055 1.857 229.50 70.857 196.910 1.00 131.369 1.197 33.631 1.751 10.823 VL 863 NC *1.50 73.648 1.50 18.50 19.857 281.735 1.50 57.00 14.00 15.359 MTC *1.448.109 4.823 VL 863 NC *1.844 5.698 VL 629.344.861 4.292 1.50 55.788 5.823 VL 863 NC *1.480 VL 76.290 - .612 MTC *1.532 VL 239.50 53.50 68.606 1.254 1.418.480 VL 76.475 10.405 1.50 17.316.462.698 VL 629.197 39.571 1.00 14.946 946.604 946.428 1.698 VL 629.197 33.353.626 1.503.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.686 10.891 .875 1.286.115 5.00 17.576.758.532 VL 239.283.647 1.

427.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 18.006.107.00 1.873 14.00 187.50 230.857 1.605 VL 14.000 VL 204.274.246.213.994 15.389 14.605 NC *1.079.738 15.395 1.178.461.50 227.000 VL 204.000 VL 204.840 5.274.403 VL 44.280.605 VL 14.716 1.528 1.291 - .070.596 16.197 28.603 5.713.701 17.934.50 698.605 NC *1.197 28.858 17.709.605 NC *1.321 18.070.710.582 1.197 28.541 10.50 886.746 18.461 10.280 16.320 15.517.153 MTC *1.50 702.857 1.182 19.716 1.50 891.181 MTC *1.315.896.50 229.00 189.818.489 14.123.696 .000 VL 136.371 17.222 15.00 1.00 188.070.857 896.323 4.836 5.121.716 1.50 897.917 14.857 660.215.207 1.242 16.197 166.700.240 4.207 10.094 19.345 19.283 MTC *1.274.682 NC *1.854 18.00 1.50 694.008.598 4.605 VL 14.721.085 VL 14.613.336 MTC *1.50 232.

191 19.323.564 19.907 10.726.881 4.373.751 5.515 14.841 17.50 231.50 903.582 .50 899.00 1.659.000 VL 136.403 VL 46.478 MTC *1.590 10.260.50 704.197 168.00 189.716 1.386 1.566.605 VL 14.399 18.300 4.403 VL 45.280.416 NC *1.360.986.373 15.50 718.461.669 16.870 16.418 15.292 - .000 VL 204.098 1.180.649 1.056.197 171.116 16.00 189.156 17.280.904 19.018 17.00 1.761.693.731 236.248 1.866 19.987 10.530 16.50 900.50 236.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.260 NC *1.219 4.290 14.274.829 14.197 28.059 18.420.935 MTC *1.710 1.732.00 190.857 794.663 VL 14.605 NC *1.50 918.435.363.819 VL 14.070.749 5.656.145 17.396 19.857 793.812 5.000 VL 136.176.857 1.50 231.00 1.726.263.082 15.957 10.353 MTC *1.353 1.990.00 1.00 193.50 707.969 5.611.50 704.974.462.

857 27.342 24.051.318 14.50 293 19.747 5.531 5.854 4.256.373 VL 518 VL 1.149.384.520 1.50 72.854 193.538.757.197 0 1.499 .50 8.018 VL 12.383 VL 834.00 138.232 9.189 24.855 MTC *1.50 893 20.312.00 21.090 VL 59.011 4.240 1.720 10.00 241 1.543 MTC *1.158.50 1.077 1.388 MTC *1.842 NC *1.857 2.857 186.197 0 1.066 MTC *1.857 5.443 NC *1.562 1.295 234.293 - .523.472 1.152 4.217.101 212.287 VL 157.00 15.180 VL 4.692 201.844 5.50 110.424 1.338 VL 459.00 2.50 2.127 NC *1.50 56.50 18.189 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 162.00 2.945 10.197 0 1.283 5.197 0 1.605 VL 401 NC *1.443 VL 162.888 10.141 21.50 11.192 1.

00 48.535 5.00 824.813.095 .598 36.918 230.695 MTC *1.418 0 NC *1.857 435.641 MTC *1.50 6.693 40.00 24.857 551.304.328 9.676 40.50 429.645 28.00 3.067 4.556.294 - .645.404 487.030 1.50 12.067.632 VL 110.360 642.00 5.300 10.926 10.298 267.711 NC *1.390 0 NC *1.532 442.474 MTC *1.00 2.00 401.127 NC *1.50 1.102.693 33.896 5.857 87.730 536.780 1.857 65.468 7.026 269.503.50 488.243.394 4.312 5.979 10.257 220.477.279 10.00 90.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 7.072 34.50 3.667 242.607 1.277 1.950 131.50 19.197 3.256 4.711 VL 28.456.890 461.328 5.505 VL 21.197 19.304.068.50 25.197 0 1.50 1.197 429.619 1.50 336.810 1.744 8.50 9.900.673 541.006 4.072 MTC *1.723.488.

00 57.386 45.197 14.50 613 41.50 11.964 967.858 879.868 43.905 833.846 0 NC *1.525 0 NC *1.282 685.784 5.057 1.00 4.00 9.234 10.50 30.642 10.718 1.879 4.751 524.343 1.50 45.475 VL 82.336 767.054 4.836 1.50 11.606 1.50 44.197 755.50 35.676 1.00 6.50 7.566 930.577 50.180 MTC *1.50 1.512 4.197 0 1.50 34.657 10.072 VL 373.823 636.857 0 MTC *1.00 84.857 40.295 - .116 VL 766 NC *1.50 2.602 548.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.361 50.086 845.302 977.026.00 9.571 5.766 10.899 MTC *1.380 5.517 801.791 797.857 86.473.223 1.50 23.145 578.659 .089 5.487 4.00 503 939.715 VL 228.00 87.981 1.

397 4.984 4.051.713 VL 77.784 1.592 1.153 1.50 21.183 VL 1.197 20.823 VL 863 VL 103.480 VL 76.541.532 VL 239.50 83.296 - .823 VL 863 VL 77.857 143.257.459.00 132.077 1.030 NC *1.756 5.964 1.502 NC *1.515.606 VL 1.610.165 1.550 5.295 VL 629.50 54.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 629.203.348 10.449.976 1.363 1.480 VL 76.887.197 VL 872 VL 256.877 MTC *1.197 20.776.780 VL 635.935 1.869.215.779 1.715 10.290 VL 242.283 1.964 1.197 15.475 VL 521 VL 601 NC *1.00 169.50 69.672 1.594 1.00 14.857 281.338 .00 18.693 1.50 88.393 4.428 1.012 1.387 1.50 69.233 5.023 VL 2.50 22.699.870 MTC *1.857 356.325 VL 1.532 VL 239.50 17.50 65.249 1.326.297 MTC *1.

50 57.857 229.626 1.194.353.861 4.50 17.286.857 281.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.503.571 10.584 1.109 4.648 1.606 1.844 5.823 VL 863 NC *1.857 196.532 VL 239.50 68.50 19.560.50 73.612 MTC *1.532 VL 239.197 39.00 15.00 135.910 1.475 10.359 MTC *1.480 VL 76.448.297 - .50 53.571 1.50 70.758.698 VL 629.00 131.480 VL 76.00 14.00 141.598.823 VL 863 NC *1.197 33.283.631 1.481 1.018 1.604 946.698 VL 629.428 1.123 1.418.788 5.647 1.254 1.227.875 1.462.946 946.344.292 1.698 VL 629.878 4.055 .00 159.247.489.532 VL 239.232 946.405 1.369 1.00 17.405 1.857 1.50 55.735 1.963 1.316.480 VL 76.686 10.50 18.576.197 33.146 1.823 VL 863 NC *1.751 10.115 5.870 MTC *1.

00 14.000 VL 204.50 698.298 - .461.320 15.403 VL 44.006.00 187.721.818.094 19.958 14.321 18.50 229.50 694.008.896.489 14.50 886.197 28.701 17.857 884.836 5.50 891.716 1.00 1.598 4.000 VL 204.070.582 1.873 14.50 702.280 16.427.323 4.283 MTC *1.197 28.716 1.50 227.840 5.389 14.891 18.107.284.197 166.213.280.121.710.181 MTC *1.605 NC *1.603 5.605 VL 14.403 VL 44.207 10.215.857 660.854 18.079.582 .406 MTC *1.085 VL 14.000 VL 136.613.315.00 1.336 MTC *1.709.371 17.605 NC *1.738 15.207 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.700.274.994 15.528 1.070.345 19.182 19.123.240 4.280.461 10.085 VL 14.934.274.746 18.00 1.395 1.00 188.517.605 VL 14.858 17.682 NC *1.50 897.461.682 NC *1.857 1.857 896.541 10.242 16.50 230.000 VL 136.00 189.197 166.596 16.

000 VL 204.744.890 16.857 1.282.50 904.820 19.418 15.222 15.242 17.726.00 190.969 5.849 14.716 1.153 MTC *1.605 VL 14.917 14.665 MTC *1.180.819 VL 14.070.440.453.246.416 NC *1.819.396 19.018 17.696 4.50 704.605 NC *1.462.197 28.50 903.197 171.145 17.940 19.116 16.184.50 233.666 5.850 .754 4.00 1.263.00 1.50 231.353 MTC *1.056.957 10.000 VL 204.50 707.776 4.000 VL 136.323.070.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.399 18.386 1.514 16.669 16.605 VL 14.00 191.50 909.744.274.713.358.403 VL 46.50 711.094.50 232.280.50 708.197 28.178.857 1.00 189.908 10.990.00 1.198 10.376.363.268 5.999 1.50 900.300 4.420.857 793.732.299 - .018 1.564 19.50 232.00 1.091 19.987 10.716 1.531.00 190.790 15.904 19.812 5.930 17.659.681 15.274.735.605 NC *1.710 1.290 14.353 1.

346.857 1.730.688 10.50 904.360.50 902.197 28.272.460.821 MTC *1.280.478 MTC *1.197 177.000 VL 204.566.50 231.274.694 1.081.082 .00 1.461 NC *1.357 1.734.694.749 5.50 899.716 1.734.590 10.605 NC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 19.449 10.403 VL 45.435.260.171 14.197 168.726.238 16.50 706.070.219 4.857 1.023 17.00 1.814 19.530 16.059 18.291 1.669 19.102 1.044 16.300 - .302.400.50 232.032.426 5.158.314 4.866 19.841 17.358 5.070.327 19.021 14.935 MTC *1.00 189.515 14.197 29.176.649 1.50 704.000 VL 136.829 14.461.864 VL 14.358 MTC *1.223.656.605 NC *1.663 VL 14.857 794.605 VL 14.248 1.245 19.934 15.274.00 1.986.50 708.373 15.857 863.000 VL 204.280.00 190.000 VL 136.605 VL 14.188 4.260 NC *1.00 190.403 VL 44.527 15.442.50 231.330 17.50 236.

090 VL 59.751 5.848 VL 2.147 34.00 21.00 2.287 VL 157.098 1.373.50 56.00 193.825 5.197 0 1.00 1.189 1.857 17.301 - .523.720 10.342 1.284 29.520 1.611.384.50 2.240 1.50 918.156 17.101 212.50 1.945 10.424 1.870 16.854 193.152 4.465 10.066 MTC *1.50 8.855 MTC *1.443 NC *1.192 1.907 10.562 1.232 34.011 4.50 11.974.197 215 1.538.541 4.472 1.051.881 4.582 162.761.383 VL 834.50 18.857 27.692 201.972 VL 20 NC *1.50 422 28.312.256.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 15.00 15.064 MTC *1.958 10.00 346 .640 31.844 5.531 5.197 0 1.693.191 19.612 1.50 72.443 VL 162.605 VL 401 NC *1.295 234.731 236.00 138.840 VL 7.50 1.857 186.50 718.00 3.

816 30.561 59.00 690 51.366 MTC *1.290 19.570 NC *1.00 4.877 VL 4.570 VL 12.857 5.861 MTC *1.197 223 1.716 11.50 1.489 VL 8.283 MTC *1.685 11.50 2.00 512 59.857 44.751 10.159 VL 21 NC *1.521 10.980 1.302 - .50 624 42.096 5.00 2.546 4.150 26.159 VL 21 NC *1.00 310 69.197 212 1.249 VL 29 NC *1.026 1.50 718 .857 35.696 5.197 0 1.309 VL 3.652 51.50 2.480 5.197 4.271 62.173 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 31.489 VL 8.50 378 25.899 44.50 3.857 29.155 VL 14.50 841 56.425 46.275 69.919 4.801 MTC *1.164 10.50 1.493 12.00 6.468 28.197 223 1.50 1.309 VL 3.

067 4.328 9.50 2.077 1.549 10.50 1.744 8.904 1.304.00 401.00 589 24.00 824.676 40.355 58.854 4.645.388 MTC *1.711 NC *1.535 5.00 5.072 MTC *1.50 293 19.072 34.00 90.607 1.197 0 1.50 488.217.373 VL 518 VL 1.598 36.026 .00 3.792 53.283 5.645 28.197 3.318 14.813.50 893 20.50 1.456.888 10.571 4.180 VL 4.711 VL 28.50 1.256 4.50 429.477.328 5.158.693 40.067.279 10.723.468 7.619 1.926 10.503.857 5.693 33.068.127 NC *1.488.00 2.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 48.243.780 1.543 MTC *1.186 50.747 5.900.50 2.757.197 0 1.857 551.141 21.018 VL 12.499 7.102.842 NC *1.757 5.304.149.303 - .50 336.189 24.556.338 VL 459.00 241 9.50 110.857 2.

766 10.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 269.50 12.857 435.298 267.505 VL 21.081 634.857 40.695 MTC *1.989 0 NC *1.50 25.50 19.197 0 1.197 0 1.950 131.304 - .00 2.890 461.50 25.343 .312 5.386 45.00 63.00 4.390 0 NC *1.030 1.50 8.50 3.50 613 41.455 698.360 704.300 10.506 575.577 50.554 10.50 1.00 48.899 MTC *1.009 1.277 1.474 MTC *1.00 24.857 65.197 431.394 4.846 0 NC *1.730 536.532 442.50 33.572 4.113 MTC *1.667 242.127 NC *1.979 10.380 5.00 6.980 50.901 601.006 4.50 9.810 1.512 4.918 230.857 135.632 VL 110.00 5.257 220.896 5.868 43.953 1.50 6.473 5.404 487.673 541.197 19.50 2.

181 1.072 VL 373.50 34.054 4.857 86.302 977.336 767.642 10.475 VL 82.823 1.282 685.077 1.868 5.784 5.086 845.00 84.775 VL 540.041 1.50 44.197 755.984 1.857 0 MTC *1.529 VL 82.00 9.715 VL 228.223 1.50 35.311.538 1.431 863.50 11.180 MTC *1.50 15.517 801.558 VL 863 NC *1.298.353 VL 448.197 14.718 1.50 61.964 967.879 4.50 11.00 87.676 1.070.175 VL 245.50 45.447 1.836 1.305 - .116 VL 766 NC *1.118.180.930 VL 79.857 176.525 0 NC *1.791 797.00 9.00 12.496 857.566 930.263.825 VL 863 .905 833.00 118.606 1.424 VL 242.197 15.012 MTC *1.687 4.571 5.406 10.50 48.657 10.858 879.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.00 503 939.

50 54.197 15.972 5.031.023 VL 2.197 VL 872 VL 256.541.606 VL 1.288 1.077 1.00 132.397 4.283 1.50 88.693 .870 MTC *1.393 4.502 NC *1.552 4.348 10.877 MTC *1.326.592 1.00 12.986 1.606 VL 1.00 18.030 NC *1.726 1.00 113.857 281.715 10.077 1.260 10.50 59.659 VL 629.780 VL 635.215.50 69.756 5.257.480 VL 76.510 1.077.363 1.245 1.857 143.165 1.00 169.030 NC *1.50 15.713 VL 77.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 77.532 VL 239.672 1.857 143.183 VL 1.887.935 1.153 1.869.420 1.981 1.473.306 - .250.779 1.325 VL 1.823 VL 863 VL 77.50 46.290 VL 242.325 VL 1.877 MTC *1.459.137.50 17.976 1.50 22.964 1.784 1.594 1.026.203.50 69.699.610.550 5.387 1.197 20.197 15.00 14.

353.232 946.000 VL 204.369 1.480 VL 76.994 15.274.283 MTC *1.461.854 18.00 135.857 896.070.896.700.963 1.489.946 946.626 1.698 VL 629.709.560.00 14.018 1.307 - .571 1.008.598 4.389 14.50 18.00 15.532 VL 239.00 187.751 10.840 5.006.870 MTC *1.000 VL 136.541 10.50 55.605 NC *1.489 14.612 MTC *1.121.857 229.50 227.50 73.532 VL 239.427.606 1.686 10.788 5.197 39.50 886.605 VL 14.50 57.50 70.50 694.861 4.701 17.823 VL 863 NC *1.857 281.197 28.405 1.875 1.716 1.094 19.115 5.280.00 141.00 1.403 VL 44.395 1.283.085 VL 14.344.418.682 .286.292 1.698 VL 629.480 VL 76.576.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.891 18.910 1.254 1.823 VL 863 NC *1.055 1.227.50 19.146 1.242 16.878 4.197 33.503.

00 190.50 904.613.197 28.735.000 VL 136.323 4.582 1.215.213.682 NC *1.744.974.50 698.435.321 18.000 VL 204.857 884.820 19.197 28.070.857 660.681 15.710.605 VL 14.079.00 1.308 - .596 16.085 VL 14.406 MTC *1.582 1.156 17.50 230.50 229.716 1.082 15.00 1.721.881 4.181 MTC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN NC *1.268 5.693.018 1.280.50 708.50 918.50 718.857 1.207 10.50 897.403 VL 44.829 14.930 17.716 1.611.280 16.123.198 10.00 1.746 18.514 16.605 NC *1.070.818.284.461.603 5.315.000 VL 204.478 MTC *1.934.358.958 14.274.528 1.461 10.240 4.517.857 1.453.197 166.751 5.320 15.371 17.870 16.605 NC *1.50 232.094.940 19.336 MTC *1.197 166.00 188.566.858 17.274.00 189.207 1.345 19.873 14.182 19.50 236.107.50 702.605 VL 14.836 5.907 .50 891.738 15.754 4.

00 191.849 14.728 VL 5.070.274.850 19.403 VL 45.605 NC *1.515 14.295 234.866 236.00 1.692 201.965 .456.857 1.945 10.197 0 1.197 28.50 233.280.282.00 1.00 2.373.744.373 15.50 711.152 4.605 VL 14.376.000 VL 235.582 162.00 21.857 794.665 MTC *1.309 - .260 NC *1.248 1.716 1.726.219 4.857 27.666 5.059 18.465 11.00 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.841 17.50 11.176.000 VL 204.197 168.999 1.443 NC *1.819.790 15.101 212.360.530 16.50 899.50 231.776 4.663 VL 14.986.000 VL 136.50 909.855 MTC *1.098 1.461.242 17.00 193.844 5.240 1.656.443 VL 162.260.531.50 2.342 18.590 10.930 VL 25.649 1.908 10.083 VL 5.831.440.854 193.184.935 MTC *1.761.890 16.731 19.191 19.091 19.50 8.570.749 5.50 704.487.00 189.

00 183.840.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 21.477.344.147 6.067 4.394 3.308 494.215 15.214 6.829 VL 392.383 10.660 4.047 VL 3.304.149.857 1.218 NC *1.845.757.640.618 1.328 9.217.00 90.857 2.875 5.283 5.608 MTC *1.00 616.044 9.857 79.067.284.744 8.813.310 - .535 5.00 1.038 18.842 NC *1.607 1.50 429.279 10.750 NC *1.50 110.197 407.857 2.499 7.00 54.677.338 VL 459.468 7.243.50 867.197 0 1.50 321.50 251.776 605.059 15.388 MTC *1.180 VL 4.00 824.123 MTC *1.420 545.736 5.593 5.676 6.669 0 NC *1.777.568 1.156 10.484 4.50 28.093.772.50 679.471 10.197 0 1.763 4.516 .494 5.048 1.50 223.00 67.161.825 MTC *1.158.50 22.829.50 336.50 82.664.257 5.50 7.252 516.588.421 1.197 955.508 16.

935.200 VL 53.857 56.116 716.00 84.50 3.003.50 59.00 9.747 10.857 8.50 33.571 5.935.822 4.163 4.375 70.318 MTC *1.50 44.538 5.302 723.50 34.424 5.336 767.578 617.434 381.00 7.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 599.546 3.866 NC *1.197 0 1.602 60.054 4.823 0 NC *1.163 70.152 4.386 4.903.271 1.997 939.584 VL 313.413.00 701 4.50 230.183.718 1.729 590.323 63.197 755.946 651.857 200.50 26.657 10.633 .631 4.209 5.866 VL 3.50 8.00 5.786 NC *1.311 - .967 MTC *1.50 2.155 10.086 845.122 1.50 11.223 1.525 0 NC *1.517 801.00 6.598 VL 14.50 180.566 930.857 0 MTC *1.197 0 1.50 855 57.672 1.197 0 1.00 65.095 4.357 MTC *1.

197 9.265 VL 239.290.902 19.399 17.00 192.727 170.282 685.905 833.363 4.197 14.116 VL 766 NC *1.50 15.858 879.145 16.996 1.000 VL 78.605 NC *1.874 1.881 10.00 48.320 1.106 4.111.791 797.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.00 9.736 5.00 117.00 12.892.722 1.857 1.642 10.122 VL 533.000 VL 204.197 28.063.859 15.475 VL 82.784 5.698 MTC *1.605 VL 14.065 19.00 87.072 VL 373.50 234.650 10.836 1.274.606 1.752.50 45.50 47.465.715 1.926 MTC *1.251 5.862 4.071 851.50 715.180 MTC *1.50 11.353.857 86.070.50 913.145 1.00 1.879 4.50 35.169 1.006 VL 851 NC *1.303.177 .374 104.312 - .00 441.857 187.172.520.442 14.964 967.607.50 61.550 977.715 VL 228.716 1.272.288 1.676 1.854.

791 797.215.50 45.687 1.00 87.865 MTC *1.241.077 1.710.50 2.930 VL 79.335 168.50 35.098 4.606 1.280.558 VL 863 NC *1.857 86.072 VL 373.858 879.603 5.50 7.836 1.50 229.879 4.475 VL 82.207 1.000 VL 136.197 14.00 1.715 VL 228.50 14.280 16.50 6.818.357 5.582 1.085 VL 14.177 NC *1.857 32.50 11.320 15.352 10.857 660.182 1.979 .777 MTC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 104.642 10.00 15.517.056 139.517 863.461.461 10.00 188.682 NC *1.775 VL 540.784 5.858 17.964 967.00 1.282 685.424 VL 242.313 - .197 15.00 9.403 VL 44.995 153.687 977.50 698.676 19.389 14.197 166.336 MTC *1.259 145.323 4.197 0 1.905 833.746 18.006.116 VL 766 NC *1.180 MTC *1.107.857 119.50 891.

474 MTC *1.619 1.00 401.298 267.50 9.292 40.068.00 24.550 4.667 242.373 0 NC *1.394 4.013.197 3.00 12.312 5.550 12.00 111.748 1.632 VL 110.918 230.197 11.50 179.295 13.50 1.711 NC *1.394.117.575 10.257 220.149.220 5.00 3.926 10.900.979 10.50 12.229.390 0 NC *1.328 5.730 12.50 3.072 34.734.00 1.477 10.339.304.225 1.645 28.280 5.612 1.556.304.693 40.033 1.000 1.608 4.970.488.881.458 14.059.256 4.197 0 .50 698.072 MTC *1.127 NC *1.696.50 58.50 1.50 45.723.50 546.197 19.503.673 541.950 131.857 435.780 1.695 MTC *1.857 551.810 1.505 VL 21.257 1.711 VL 28.857 65.456.026 14.102.340 269.314 - .50 488.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.693 33.598 36.645.857 0 MTC *1.00 2.277 1.00 147.

475 VL 82.315 - .455 698.50 8.571 5.989 0 NC *1.532 442.113 MTC *1.00 9.577 50.506 575.657 10.50 34.081 634.00 4.00 6.380 5.116 VL 766 NC *1.386 45.766 10.50 613 41.50 2.00 5.343 1.50 11.00 503 939.896 5.901 601.857 135.554 10.223 1.566 930.009 1.50 44.086 845.846 0 NC *1.00 48.857 0 MTC *1.50 6.00 84.197 431.857 40.899 MTC *1.054 4.00 63.300 10.50 19.302 977.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.006 4.072 VL 373.868 43.030 1.512 4.336 767.718 1.857 86.473 5.282 685.730 536.50 25.50 1.50 33.180 .404 487.50 25.572 4.197 0 1.517 801.360 704.980 50.525 0 NC *1.197 755.953 1.715 VL 228.890 461.

316 - .153 1.363 1.480 VL 76.197 20.50 69.480 VL 76.713 VL 77.981 1.869.393 4.659 VL 629.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.779 1.197 VL 872 VL 256.203.290 VL 242.00 18.50 69.606 VL 1.50 35.976 1.784 5.459.857 281.532 .784 1.50 54.473.165 1.023 VL 2.532 VL 239.935 1.257.283 1.592 1.50 17.00 14.550 5.699.348 10.964 1.642 10.780 VL 635.232 946.183 VL 1.00 169.576.00 87.791 797.905 833.858 879.672 1.50 22.887.594 1.610.756 5.197 14.676 1.606 1.879 4.877 MTC *1.698 VL 629.397 4.836 1.715 10.326.50 45.00 9.387 1.325 VL 1.502 NC *1.00 132.197 15.077 1.870 MTC *1.215.50 11.823 VL 863 VL 77.030 NC *1.857 143.964 967.50 88.026.541.693 1.

00 15.698 VL 629.648 1.247.532 VL 239.433.910 1.606 1.194.197 33.00 131.448.857 196.540 946.532 VL 239.191 4.857 300.857 229.844 5.50 53.946 946.626 1.698 VL 629.018 1.418.576.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 239.963 1.00 14.729 1.647 1.823 VL 863 NC *1.343 1.00 141.612 .300.772 1.823 VL 863 NC *1.215 1.50 17.823 VL 863 NC *1.875 1.592.197 39.604 946.480 VL 76.197 33.823 VL 863 NC *1.109 4.50 57.560.481 1.50 19.50 68.344.123 1.768 1.50 73.405 1.700 5.532 VL 239.475 10.631 1.509 1.735 1.50 19.462.480 VL 76.292 1.50 74.788 5.857 281.286.698 VL 629.358.00 143.751 10.00 15.50 58.480 VL 76.878 4.873 MTC *1.503.405 1.429 10.870 MTC *1.316.359 MTC *1.317 - .

541 10.700.50 886.283 MTC *1.50 229.00 1.738 15.094 19.461.197 166.254 1.207 1.395 1.50 891.403 VL 44.121.427.00 14.603 5.274.598 4.00 188.070.000 VL 204.280 16.389 14.50 70.709.182 19.197 28.605 VL 14.50 694.994 15.323 4.00 1.701 17.405 1.274.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.858 17.50 18.857 1.070.213.50 897.107.146 1.489 14.517.197 33.605 VL 14.896.055 1.227.873 14.315.320 15.50 230.00 187.836 5.197 28.181 MTC *1.50 55.596 16.710.318 - .00 135.000 VL 204.605 NC *1.50 702.115 5.280.891 18.461 10.085 VL 14.613.861 4.123.371 17.854 18.50 698.008.006.857 896.336 MTC *1.682 NC *1.582 1.818.746 18.353.00 1.369 1.840 5.000 VL 136.240 4.242 16.605 NC *1.321 18.50 227.716 1.215.721.489.207 10.283.571 1.528 .857 660.934.686 10.716 1.079.

531.00 190.461.000 VL 136.682 NC *1.453.50 711.184.50 232.527 15.442.50 232.242 17.272.50 904.461.044 16.935 .358 5.820 19.000 VL 136.403 VL 44.00 1.744.00 190.857 863.440.274.688 10.958 14.280.734.821 MTC *1.663 VL 14.197 166.282.50 708.864 VL 14.814 19.403 VL 45.908 10.930 17.999 1.582 1.000 VL 136.314 4.357 1.857 884.197 177.00 1.094.198 10.605 VL 14.00 189.819.284.070.102 1.330 17.790 15.460.857 794.716 1.461 NC *1.358.849 14.280.50 904.171 14.018 1.669 19.515 14.754 4.776 4.406 MTC *1.081.260 NC *1.744.280.514 16.00 1.734.345 19.50 909.319 - .665 MTC *1.376.681 15.268 5.857 1.50 708.403 VL 44.091 19.666 5.085 VL 14.50 233.346.000 VL 204.735.197 28.176.890 16.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.00 191.940 19.850 19.605 NC *1.

342 34.854 193.582 162.197 168.373.840 VL 7.00 346 .360.50 718.612 1.064 MTC *1.082 15.059 18.692 201.240 1.219 4.749 5.761.156 17.855 MTC *1.50 918.197 215 1.465 10.605 NC *1.844 5.611.295 234.751 5.693.443 NC *1.00 193.541 4.566.848 VL 2.101 212.857 17.50 899.972 VL 20 NC *1.649 1.857 1.726.530 16.866 19.443 VL 162.00 1.50 2.656.191 19.000 VL 204.435.152 4.716 1.373 15.00 1.50 704.478 MTC *1.50 1.50 236.857 27.00 21.605 VL 14.870 16.881 4.197 28.50 422 28.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.070.00 3.50 11.907 10.197 0 1.825 5.640 31.50 231.098 1.147 34.829 14.320 - .274.50 1.974.00 2.590 10.945 10.841 17.284 29.958 10.50 8.248 1.731 236.00 189.260.986.

50 841 56.50 378 25.50 3.00 310 18.716 11.425 46.275 69.083 VL 5.50 1.50 1.197 4.000 VL 235.857 5.930 VL 25.173 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 51.00 2.50 2.096 5.249 VL 29 NC *1.857 29.197 223 1.728 VL 5.50 1.546 4.919 4.456.489 VL 8.271 62.00 6.155 VL 14.801 MTC *1.570.00 690 31.877 VL 4.489 VL 8.965 .685 11.816 30.290 19.831.159 VL 21 NC *1.696 5.561 59.857 44.468 28.652 51.980 1.480 5.751 10.309 VL 3.321 - .197 223 1.309 VL 3.164 10.521 10.465 11.197 212 1.366 MTC *1.50 624 42.159 VL 21 NC *1.899 44.50 2.861 MTC *1.00 512 69.026 1.00 4.487.150 26.

047 VL 3.757.328 9.161.304.845.145 578.149.477.641 MTC *1.243.840.234 10.744 8.677.038 18.857 2.147 6.00 824.50 321.067 4.750 NC *1.607 1.322 - .215 15.50 7.257 5.777.50 429.676 6.468 7.875 5.388 MTC *1.763 4.123 MTC *1.823 .044 9.857 2.602 548.279 10.158.50 110.813.50 867.284.593 5.067.214 6.00 1.857 1.418 0 NC *1.50 30.588.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 21.50 336.00 57.218 NC *1.660 4.535 5.772.499 7.421 1.50 223.089 5.829 VL 392.00 616.197 429.751 524.776 642.508 16.283 5.618 1.217.50 82.394 3.093.197 0 1.487 4.494 5.095 1.471 10.059 15.857 87.197 0 1.383 10.048 1.180 VL 4.842 NC *1.00 183.50 679.197 955.344.00 67.664.00 90.829.50 23.825 MTC *1.640.50 251.338 VL 459.

293.729 590.50 34.50 131.057 1.857 85.50 33.571 5.00 84.868 43.888 2.434 381.726 2.517 801.173.50 613 41.786 NC *1.271 1.197 755.197 0 1.50 103.309 5.200 VL 53.857 0 MTC *1.50 2.00 4.577 50.336 767.50 26.209 5.386 45.163 2.396.657 10.190 2.318 MTC *1.718 1.223 1.50 33.899 MTC *1.584 VL 313.343 1.119 4.566 930.173.155 10.197 0 1.846 0 NC *1.00 6.631 4.323 - .380 5.50 44.361 50.50 8.116 716.720 VL 2.50 1.720 NC *1.766 10.00 7.857 200.946 651.578 617.808.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 636.528.512 4.00 9.525 0 NC *1.054 4.857 40.00 65.511 MTC *1.106 .50 11.086 845.00 503 939.797 2.598 VL 14.197 0 1.302 723.

517 863.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.00 252.794 4.072 VL 373.597 5.440 VL 10.857 315.197 14.077 1.930 .879 4.127.392 VL 448.777 MTC *1.506 MTC *1.197 15.857 119.824.809 13.964 967.606 1.50 53.529 VL 82.155 11.50 11.50 41.747 10.282 685.258.857 86.50 487.50 622.440 NC *1.116 VL 766 NC *1.116 11.930 4.122.193.218 1.715 VL 228.020.858 879.213.241.311.065 10.50 13.134.791 797.00 11.324 - .275 1.00 131.934.475 VL 82.00 27.126 777.00 87.667 967.876 1.815 10.910 5.00 1.917 1.836 1.00 102.811 2.642 10.180 MTC *1.784 5.972 10.213.50 35.407 13.082 1.50 45.472 1.897 1.775 VL 540.197 135.175 VL 245.905 833.684 925.676 1.825 VL 863 NC *1.780.229 977.50 159.00 9.

CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 79.00 111.477 10.532 VL 239.50 14.013.50 69.870 MTC *1.857 119.976 1.030 NC *1.225 1.00 169.964 1.197 15.197 VL 872 VL 256.50 17.50 22.117.823 VL 863 VL 77.257.612 1.550 5.50 58.979 1.197 15.558 VL 863 NC *1.981 1.257 1.877 MTC *1.459.50 54.756 5.715 10.606 VL 1.541.00 18.672 1.424 VL 242.197 20.857 281.608 4.610.50 88.387 1.220 5.393 4.077 1.592 1.059.502 NC *1.348 10.077 1.229.026.594 1.325 - .290 VL 242.887.473.659 VL 629.869.00 14.00 132.153 1.326.283 1.215.363 1.203.480 VL 76.50 45.779 1.50 69.325 VL 1.780 VL 635.183 VL 1.699.713 VL 77.784 1.748 1.292 1.777 MTC *1.023 VL 2.00 12.165 1.857 143.935 1.693 .397 4.

682 NC *1.122 VL 533.00 1.197 166.336 MTC *1.094 19.517.00 188.50 886.320 15.50 227.722 1.006.896.902 18.873 14.874 1.605 NC *1.323 4.857 660.169 1.50 47.265 VL 239.862 4.197 9.111.840 5.320 1.716 1.123.172.857 896.461.00 12.701 17.858 17.063.326 - .716 .107.274.085 VL 14.50 698.000 VL 78.242 16.605 VL 14.00 187.389 14.000 VL 204.736 5.274.461 10.283 MTC *1.605 VL 14.541 10.071 851.881 10.000 VL 136.403 VL 44.603 5.008.182 19.145 1.489 14.598 4.605 NC *1.280 16.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.50 15.710.070.857 187.181 MTC *1.50 61.427.698 MTC *1.207 1.290.197 28.288 1.857 1.994 15.395 1.50 694.854 18.197 28.709.280.00 117.00 1.079.700.000 VL 204.303.746 18.070.582 1.818.215.50 229.121.50 891.006 VL 851 NC *1.

857 21.371 17.000 VL 204.694 1.00 189.302.859 3.857 1.50 897.00 192.330 MTC *1.272.50 1.605 NC *1.50 913.315.50 706.065 19.716 1.353.134 26.465.715 1.207 10.00 306 .245 19.613.721.158.727 30.553 1.274.213.730.240 4.50 902.605 NC *1.274.605 VL 14.032.400.892.00 1.607.197 0 1.070.000 VL 204.238 16.778 30.50 715.934.197 29.605 VL 14.291 1.251 5.021 14.50 702.188 4.526 VL 959 VL 6 NC *1.50 230.857 1.859 15.752.00 1.358 MTC *1.50 372 25.650 10.448 27.327 5.399 17.694.934 15.426 5.223.926 MTC *1.327 19.023 17.197 28.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.50 231.520.00 2.345 19.106 4.00 190.775 10.738 15.50 234.193 4.321 18.491 VL 2.449 10.528 1.596 16.00 1.50 1.327 - .836 5.070.145 16.442 14.

835 1.432 10.50 18.665 1.50 1.025 MTC *1.197 215 1.972 VL 20 NC *1.790 4.270.993 1.197 6.480 VL 400 NC *1.006 4.50 1.594.662.958 10.857 17.546.591 1.688.825 5.857 190.50 56.857 1.521 0 NC *1.50 97.00 139.50 108.00 79.50 422 28.036 7.00 15.357.051.50 72.337 MTC *1.00 346 8.766 6.328 - .834.197 2.362 VL 156.612 1.197 4.243 1.284 29.00 727.064 MTC *1.840 VL 7.841 5.460 6.392.556 5.246 4.977 9.50 379.541 4.317 34.465 10.857 610.025 MTC *1.628 0 NC *1.263.997.493 1.675 1.728 7.640 31.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.329 1.319.00 3.50 331.891.011.592 10.147 34.992 1.745 VL 59.076 7.322 .848 VL 2.987 VL 835.651 1.638.50 296.531.077.059 7.

517.218 10.000.00 57.373 .355 10.720 522.590 633.428 VL 94.836 23.130.180 10.197 0 1.197 643.223 24.641 1.084.806 1.507 545.335 1.465.00 89.462 639.50 30.50 19.591 19.50 1.329 - .50 422.026 4.905 VL 851 NC *1.857 514.023 575.00 811.792 1.329.50 76.167.832 5.881.50 23.901 10.857 1.556 VL 233.00 238.857 2.846.117 14.715 VL 709.386 1.298 1.371 4.016.151 21.50 59.191 1.663.491 1.111.403 VL 72.651 MTC *1.740 1.857 273.353 4.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.844 VL 66.211.699 NC *1.678.388.50 884.50 7.00 146.691 MTC *1.851 20.717 1.118 8.383 VL 49.204 5.197 18.548.878 5.627.858 8.826 0 NC *1.50 290.922.653 16.00 2.611.354 VL 16.00 6.00 16.878 MTC *1.522 1.

572 4.00 48.300 10.330 - .00 2.00 1.394.575 10.50 25.280 5.918 230.339.979 10.896 5.474 MTC *1.857 135.127 NC *1.473 5.554 10.298 267.458 14.989 0 NC *1.667 242.50 25.00 5.149.360 704.081 634.632 VL 110.846 .857 0 MTC *1.506 575.532 442.901 601.009 1.197 431.890 461.980 50.00 24.950 131.550 12.312 5.50 12.00 63.394 4.030 1.00 147.50 19.50 3.50 698.00 6.033 1.970.673 541.696.295 13.50 546.000 1.734.006 4.277 1.197 19.340 269.505 VL 21.953 1.550 4.857 65.810 1.730 12.695 MTC *1.857 435.113 MTC *1.50 8.404 487.455 698.50 9.50 6.197 0 1.197 11.730 536.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 0 NC *1.50 179.390 0 NC *1.257 220.50 33.

868 43.00 11.126 777.175 VL 245.026.00 9.197 0 1.657 10.030 NC *1.50 11.777 MTC *1.897 1.00 84.597 5.00 4.020.50 34.00 503 939.343 1.386 45.077 1.086 845.667 967.380 5.218 1.857 119.684 925.50 2.566 930.392 VL 448.50 613 41.50 53.50 17.50 1.480 VL 76.930 4.659 VL 629.122.857 0 MTC *1.718 1.223 1.197 755.981 1.532 VL 239.512 4.823 VL 863 VL 77.197 15.473.784 .077 1.197 15.229 1.082 1.325 VL 1.331 - .899 MTC *1.50 13.877 MTC *1.825 VL 863 NC *1.134.00 102.815 10.302 1.517 801.766 10.606 VL 1.054 4.525 0 NC *1.857 40.50 44.857 143.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 0 NC *1.529 VL 82.336 767.50 41.577 50.571 5.

215.50 88.50 22.571 10.50 21.594 1.338 1.165 1.541.780 VL 635.779 1.183 VL 1.50 54.715 10.428 1.598.363 1.964 1.348 10.823 VL 863 VL 103.672 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.592 1.475 VL 521 VL 601 NC *1.964 1.532 VL 239.857 1.584 1.713 VL 77.857 281.610.297 MTC *1.50 83.290 VL 242.935 1.00 159.693 1.776.428 1.857 356.869.515.326.870 MTC *1.249 1.550 5.232 946.00 18.012 1.397 4.283 1.00 132.502 NC *1.50 69.257.480 VL 76.295 VL 629.459.887.480 VL 76.023 VL 2.699.00 17.758.50 69.387 1.823 VL 863 .00 169.197 20.756 5.233 5.197 VL 872 VL 256.00 14.532 VL 239.449.051.50 65.984 4.393 4.153 1.197 20.203.576.332 - .698 VL 629.976 1.

844 5.631 1.359 MTC *1.000 VL 204.316.648 1.018 1.605 NC *1.50 57.489 14.197 39.191 4.606 1.626 1.00 14.481 1.197 33.823 VL 863 NC *1.418.857 281.532 VL 239.857 196.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN NC *1.50 19.480 VL 76.50 227.358.00 15.50 53.698 VL 629.716 1.50 58.480 VL 76.00 15.698 VL 629.768 18.751 10.427.729 1.560.344.50 73.598 4.405 1.540 946.532 VL 239.50 17.875 1.242 .823 VL 863 NC *1.896.343 1.070.123 1.247.215 1.194.576.735 1.405 1.286.700 5.605 VL 14.50 68.283 MTC *1.857 300.429 10.274.300.870 MTC *1.197 28.963 1.994 15.592.448.00 131.604 946.462.00 143.873 MTC *1.50 694.333 - .647 1.772 1.197 33.475 10.509 1.910 1.878 4.109 4.788 5.50 19.50 74.857 896.292 1.00 141.433.

000 VL 136.517.582 1.461.710.00 1.284.820 19.461.603 5.582 1.094 19.406 MTC *1.857 660.280.00 1.320 15.182 19.514 16.930 17.198 10.940 19.50 229.50 886.018 17.000 VL 136.682 NC *1.50 232.00 1.50 900.107.323 4.263.403 VL 44.726.268 5.000 VL 136.280.50 704.006.363.334 - .50 891.395 1.094.858 17.00 190.700.290 14.681 15.754 4.008.280.50 231.904 19.300 4.416 NC *1.280 16.389 14.682 NC *1.50 708.197 166.958 14.854 18.990.376.701 17.180.336 MTC *1.541 10.00 189.386 1.710 1.353 MTC *1.50 904.018 1.462.840 5.399 18.00 188.085 VL 14.669 16.00 187.819 VL 14.453.197 166.659.849 .735.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 16.00 1.987 10.085 VL 14.461 10.403 VL 44.857 884.207 1.744.746 18.50 698.818.969 5.418 15.121.215.403 VL 46.358.857 793.709.197 171.

857 794.908 10.734.238 16.302.819.530 16.00 190.223.50 231.091 19.000 VL 204.527 15.590 10.460.070.50 704.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 14.50 711.184.197 28.649 1.197 168.890 16.00 191.716 1.850 19.426 5.021 14.360.461 NC *1.50 231.158.999 1.00 1.841 17.461.605 NC *1.449 10.866 19.857 1.280.272.663 VL 14.176.171 14.260 NC *1.248 1.515 14.50 233.102 1.282.744.403 VL 44.373 15.070.245 19.059 18.188 4.000 VL 136.694.219 4.242 17.50 909.314 .726.023 17.274.291 1.00 1.260.403 VL 45.864 VL 14.605 NC *1.280.335 - .531.50 899.821 MTC *1.935 MTC *1.50 232.986.00 189.50 706.358 MTC *1.605 VL 14.440.776 4.857 863.197 29.730.605 VL 14.790 15.274.000 VL 204.00 1.666 5.857 1.327 19.749 5.656.000 VL 136.400.665 MTC *1.694 1.50 902.934 15.197 177.032.

366 MTC *1.465 10.309 VL 3.147 34.346.159 VL 21 NC *1.442.50 422 28.197 4.425 46.857 44.688 10.00 6.489 VL 8.159 VL 21 NC *1.857 29.50 904.669 19.00 190.857 17.541 4.00 690 51.197 223 1.026 1.561 59.50 1.309 VL 3.064 MTC *1.899 44.00 4.50 1.081.972 VL 20 NC *1.358 5.50 841 56.096 5.716 11.50 1.751 10.336 - .00 1.489 VL 8.840 VL 7.00 512 .197 215 1.00 346 69.814 34.50 2.50 3.958 10.612 1.173 1.861 MTC *1.271 62.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.652 51.480 5.848 VL 2.734.284 29.919 4.044 16.685 11.521 10.50 624 42.330 17.357 1.640 31.197 223 1.00 3.275 69.825 5.50 708.50 2.

249 VL 29 NC *1.164 10.263.50 1.675 1.50 56.025 MTC *1.50 378 25.00 369 31.665 1.006 4.816 30.432 10.50 1.726 VL 5.992 1.505 10.468 28.857 5.857 22.463 VL 902.150 26.337 - .392.243 1.00 3.841 5.595 VL 2.980 1.745 VL 59.368 31.546 4.329 1.50 449 30.362 VL 156.215 MTC *1.00 2.197 2.051.197 0 1.463 NC *1.696 5.531.856 1.319.963 902.857 0 MTC *1.351 36.290 19.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 37.00 310 1.591 1.801 MTC *1.317 1.117 VL 14 NC *1.121.857 190.987 VL 835.50 1.50 72.50 1.390 4.00 139.00 15.877 VL 4.546.480 VL 400 NC *1.747 33.155 VL 14.225 7.50 18.758 5.197 0 .197 212 1.835 1.

857 27.000 4.645 .141 21.647 1.648 10.220 957.854 1.152 4.888 10.857 0 MTC *1.220 5.197 0 1.50 2.00 21.318 14.50 210 14.197 0 1.295 234.945 10.193 4.009.240 1.855 MTC *1.537 916.018 VL 12.543 MTC *1.50 41.342 24.867 10.857 5.213 1.582 162.854 4.101 212.832 5.50 11.127 NC *1.565 17.50 816 15.00 100.00 241 17.189 24.983 VL 13.00 2.00 2.443 NC *1.983 NC *1.338 - .50 8.50 293 19.077 1.844 5.00 172 40.747 5.50 52.00 1.503.110.373 VL 518 VL 1.987 1.50 13.50 893 20.854 193.50 639 14.50 1.197 0 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.00 11.109 236.443 VL 162.385 13.692 201.

312 5.667 242.734.00 401.339 - .00 24.50 25.197 11.390 0 NC *1.072 MTC *1.50 698.340 269.068.780 1.328 5.456.730 12.197 0 1.881.149.295 13.256 4.711 VL 28.394 4.072 34.50 6.900.50 12.730 536.50 488.857 435.693 33.50 546.277 1.50 3.556.632 VL 110.298 267.696.404 487.00 5.026 14.458 14.550 4.360 704.474 MTC *1.50 1.550 12.00 147.00 48.532 442.857 0 MTC *1.645.394.197 3.00 1.030 1.50 179.619 1.280 5.979 10.102.257 220.127 NC *1.304.918 230.300 10.857 551.304.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 28.000 1.197 19.50 19.50 9.693 40.970.50 1.598 36.00 2.033 1.673 541.339.505 VL 21.00 3.989 .896 5.857 65.950 131.006 4.695 MTC *1.890 461.488.711 NC *1.723.926 10.373 0 NC *1.810 1.575 10.

113 MTC *1.026.00 63.713 VL 77.857 135.00 6.459.777 MTC *1.50 53.387 1.50 33.50 13.597 5.077 1.857 119.020.529 VL 82.473.165 1.197 15.930 4.50 17.480 VL 76.672 1.126 777.981 1.455 698.606 VL 1.00 132.780 VL 635.50 25.215.009 1.901 601.887.554 10.594 1.081 634.00 102.326.550 5.257.082 1.197 .218 1.197 431.953 1.50 54.897 1.229 1.506 575.197 15.134.825 VL 863 NC *1.290 VL 242.815 10.784 1.50 8.392 VL 448.397 4.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 0 NC *1.00 14.340 - .077 1.473 5.823 VL 863 VL 77.976 1.659 VL 629.325 VL 1.175 VL 245.572 4.122.50 69.877 MTC *1.857 143.030 NC *1.532 VL 239.50 41.667 967.153 1.684 925.980 1.00 11.715 10.203.

00 1.738 15.50 227.320 15.857 1.395 1.489 14.182 19.502 NC *1.323 4.870 MTC *1.709.50 886.274.50 891.756 5.197 166.746 18.50 69.00 187.094 19.393 4.869.207 1.280 16.716 1.107.854 18.00 18.701 17.336 MTC *1.348 10.242 16.994 15.341 - .50 694.240 .541 10.605 VL 14.00 1.857 660.461.461 10.280.389 14.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 872 VL 256.50 698.427.000 VL 136.710.582 1.070.197 28.283 1.716 1.818.857 281.605 VL 14.598 4.00 169.779 1.517.079.121.699.183 VL 1.181 MTC *1.197 20.363 1.000 VL 204.085 VL 14.008.197 28.070.613.000 VL 204.50 88.840 5.283 MTC *1.858 17.605 NC *1.873 14.700.935 1.857 896.964 1.896.693 18.610.123.605 NC *1.592 1.006.215.603 5.00 188.541.023 VL 2.682 NC *1.274.50 229.403 VL 44.50 22.50 230.

50 232.940 34.164 10.972 VL 20 NC *1.930 17.696 5.848 VL 2.744.284.50 708.514 16.213.465 10.00 189.50 1.197 215 1.342 - .315.018 1.582 1.50 702.198 10.50 1.197 212 1.877 VL 4.00 310 .721.681 15.000 VL 136.857 5.461.00 1.50 422 28.290 19.147 34.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.836 5.857 17.50 378 25.50 1.197 166.268 5.50 897.453.371 17.612 1.064 MTC *1.249 VL 29 NC *1.358.00 190.934.085 VL 14.980 1.094.00 1.321 18.840 VL 7.50 1.682 NC *1.50 904.468 28.801 MTC *1.207 10.541 4.280.345 19.546 4.00 346 31.00 2.958 14.406 MTC *1.754 4.820 19.403 VL 44.857 884.155 VL 14.816 30.958 10.596 16.150 26.00 3.528 1.640 31.284 29.735.825 5.

CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 236.50 11.386 45.177 .443 NC *1.00 9.197 755.512 4.945 10.00 926 50.517 801.388 84.436 79.50 34.525 0 NC *1.899 MTC *1.00 84.846 0 NC *1.179 104.566 930.343 - .380 5.657 10.50 3.782 5.50 44.197 0 1.343 1.152 4.857 0 MTC *1.844 5.128 76.50 613 41.054 4.443 VL 162.50 4.00 503 939.766 10.240 1.857 75.342 93.513 0 NC *1.50 8.855 MTC *1.302 182.101 212.718 1.582 162.00 2.577 50.868 43.170 10.346 4.571 5.417 92.197 0 1.50 1.00 8.857 40.587 1.857 27.854 193.00 21.086 845.00 4.692 201.50 2.50 11.197 0 1.295 234.50 2.336 767.218 MTC *1.223 1.50 1.

524 2.102 VL 1.197 33.375 1.50 8.529 VL 82.00 102.126 777.00 134.50 54.175 VL 245.216.873 MTC *1.735 4.50 6.134.667 967.700 1.804 1.597 5.020.082 1.558 VL 863 NC *1.977 10.50 13.50 53.00 1.971 1.064 1.825 VL 863 NC *1.392 VL 448.489.747 18.930 VL 79.197 0 1.218 1.197 15.857 12.50 2.684 925.344 - .777 MTC *1.405 1.50 69.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 104.50 224 .360 MTC *1.229 1.077 1.857 300.516 VL 582 VL 4 NC *1.891 1.549 163.447 863.398 180.00 14.721 1.474.897 1.930 4.428 5.340.270.775 VL 540.50 17.857 119.177 NC *1.024 4.745 5.198 148.693 155.424 VL 242.122.636 10.00 16.00 11.50 41.857 42.815 10.197 0 1.798 MTC *1.

00 183 19.197 2.146 NC *1.249.239 VL 184.036 VL 9.894 VL 17.605 NC *1.745.00 1.345 - .50 18.145 16.667 18.855 5.857 190.111.607.841 5.197 508.399 17.025 MTC *1.263.006 4.362 VL 156.432 .605 VL 14.106 4.952.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 15.480 VL 400 NC *1.501.00 1.50 715.650 10.715 1.353.50 234.831.50 756.022 14.465.987 VL 835.835 1.857 1.329 1.319.520.442 14.202.877 10.392.591 1.892.992 1.927 13.859 15.50 72.665 1.521 1.50 591.546.272.000 VL 204.237 1.393 13.274.124 4.188 15.065 19.00 1.745 VL 59.757 VL 168.50 913.251 5.727 16.928 4.805 5.065 1.262 MTC *1.197 28.586 10.926 MTC *1.341 1.00 192.716 1.752.50 194.50 56.450.051.50 869 16.00 159.674 10.50 681 15.070.153.857 2.

980 50.455 698.081 634.056 139.163 170.00 63.113 MTC *1.531.00 65.343 1.729 590.578 617.584 VL 313.50 33.197 0 1.259 145.00 15.50 8.857 40.155 10.50 2.50 33.00 6.197 0 1.386 45.577 50.786 NC *1.50 2.506 575.857 135.572 4.50 26.473 5.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.953 1.318 MTC *1.946 651.009 1.197 0 1.899 MTC *1.868 43.434 381.846 0 NC *1.50 6.50 1.357 .989 0 NC *1.374 104.857 200.631 4.346 - .50 8.243 1.200 VL 53.00 503 723.177 VL 104.554 10.857 32.197 431.50 613 41.116 716.50 25.901 601.317 704.675 1.00 4.598 VL 14.865 MTC *1.766 10.00 139.098 4.177 NC *1.00 7.271 1.380 5.209 5.512 4.

50 54.687 1.708 MTC *1.165 1.475 VL 521 VL 601 NC *1.670 4.012 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.50 17.532 VL 239.50 21.981 1.784 1.297 MTC *1.203.892 1.197 20.074 685.705 852.00 132.295 VL 629.50 69.00 14.877 MTC *1.964 1.659 VL 629.594 1.197 15.054 815.026.857 356.475 VL 82.776.325 VL 1.672 1.182 1.072 VL 373.823 VL 863 VL 77.473.256 10.077 1.397 4.606 VL 1.715 10.995 153.335 168.030 NC *1.375 5.50 46.532 VL 239.347 - .50 7.836 1.153 1.881 899.857 143.857 103.687 999.00 15.823 VL 863 VL 103.352 10.926 989.50 12.715 VL 228.387 1.051.480 VL 76.550 5.00 9.197 14.00 1.257.480 VL 76.00 89.459.428 .116 VL 766 NC *1.50 36.326.

428 1.50 18.50 73.435.875 1.00 15.197 39.568.50 57.411.515.878 4.00 141.624 VL 237.379 VL 863 NC *1.822 VL 719.432 1.956 VL 73.924 1.571 10.286.758.798 1.197 33.626 1.077 .552.405 1.338 1.598.348 - .061 1.560.50 83.133 5.751 10.529 1.031.279 4.532 VL 239.870 MTC *1.00 15.822 VL 719.50 65.00 17.698 VL 629.597 1.418.379 VL 863 NC *1.730 10.576.373.910 1.249 1.50 57.50 20.624 VL 237.584 1.031.857 196.857 281.984 4.173 1.292 1.903 1.823 VL 863 NC *1.295 1.197 39.963 1.682.018 1.606 1.359 MTC *1.480 VL 76.50 73.233 5.292 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.50 61.00 141.857 1.232 946.623 1.338.510 4.870 MTC *1.956 VL 73.857 281.788 5.344.00 159.50 19.280.449.

389 14.147.603 5.242 16.496 1.854 18.070.461 .197 39.283 MTC *1.00 18.858 17.840 5.749 MTC *1.280 16.197 28.857 660.00 187.50 78.006 10.336 MTC *1.403 VL 44.820 1.682 NC *1.541 10.50 698.50 886.50 87.461.00 167.994 15.353 VL 239.323 4.006.929 1.00 16.582 1.407 1.598 4.00 151.665.349 - .730 VL 872 VL 104.121.320 15.50 68.401 1.709.395 1.716 1.896.846.084 VL 74.477 1.215.292 1.701 17.605 NC *1.000 VL 136.280.489 14.514.50 694.605 VL 14.094 19.678.017 1.00 1.700.50 227.517.522.654 1.274.50 22.50 891.427.857 896.857 312.672 VL 727.209 4.590.499 1.085 VL 14.499 VL 527 VL 607 NC *1.460 18.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.50 229.864.197 166.107.008.708 5.197 10.489 1.000 VL 204.

744.260.462.219 4.713.360.917 14.50 711.00 189.000 VL 204.716 1.50 233.50 899.50 707.222 15.145 17.403 VL 45.849 14.274.749 5.710.091 19.178.605 NC *1.373 15.070.000 VL 136.290 14.50 231.890 16.605 VL 14.726.248 1.416 .663 VL 14.908 10.857 1.00 191.403 VL 46.819 VL 14.323.180.812 5.353 1.350 - .420.50 903.957 10.070.531.260 NC *1.000 VL 136.207 1.000 VL 204.376.00 188.197 28.153 MTC *1.857 1.00 1.00 1.280.986.530 16.197 28.656.50 232.197 168.242 17.649 1.841 17.590 10.280.182 19.605 VL 14.935 MTC *1.776 4.564 19.274.00 1.866 19.857 794.176.515 14.716 1.696 4.746 18.50 704.790 15.819.396 19.50 909.00 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.184.665 MTC *1.850 19.00 190.059 18.116 16.666 5.282.056.461.999 1.732.605 NC *1.818.440.246.

659.399 18.300 4.364.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN NC *1.991.197 36.018 17.930 VL 25.00 1.511 5.837.50 704.093.669 16.570.487 18.50 223.197 176.351 - .000 VL 136.711 1.857 1.50 231.100 4.857 965.50 712.430 15.550.857 793.386 1.605 NC *1.461.710 1.000 VL 235.403 VL 44.418 15.00 192.274.810 4.937 14.117.069 18.728 VL 5.50 910.869 10.059 15.264.750 NC *1.831.070.088 1.064 17.363.50 231.00 189.460.048 1.00 189.868 1.085 VL 14.705 16.660.353 MTC *1.726.206.990.280.079 19.487.181.278 17.605 VL 14.000 VL 204.356 1.197 955.456.50 704.50 900.857 2.50 234.344.746.914 19.270 14.465 11.00 1.398.056 15.805 5.263.965 VL 21.083 VL 5.682 NC *1.197 171.789 10.958 MTC *1.660 .726.825 MTC *1.977 MTC *1.904 19.00 1.987 10.50 900.701 16.969 5.

981.217.755 VL 2.734 11.562 VL 527.028 VL 6.477.50 749.819 13.50 192.436 4.50 336.352 - .871 9.800 10.50 444.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.038 18.534 5.822.236 5.875 5.50 568.600 VL 218.078 1.229 12.50 867.00 1.067 4.857 2.197 718.089.00 1.912.443 15.857 2.224.535 .197 0 1.857 2.876 1.283 5.517.634.329.50 146.047.075 9.466 NC *1.00 1.00 158.158.471.897.50 587.949 7.338 VL 459.344 10.50 679.741 VL 859.884.00 119.267.508 16.384.304.664.640.099 VL 5.149.739.421 1.197 0 1.842 NC *1.333 MTC *1.180 VL 4.438.108 10.543.211 VL 42.044 15.772.813.215 15.987.433 10.105 9.599 NC *1.757.468 7.50 110.133 13.040 1.443 MTC *1.106.899 14.00 183.383 10.401 4.193 VL 42.499 7.388 MTC *1.

262 5.561 59.50 3.751 10.197 4.00 512 41.685 11.309 VL 3.328 9.50 2.096 5.958 .521 10.50 499 33.50 2.159 VL 21 NC *1.744 4.840 VL 7.00 690 51.50 1.309 VL 3.182 MTC *1.00 409 34.972 VL 20 NC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.489 VL 8.243.201 10.026 1.353 - .921 1.857 29.197 223 1.366 MTC *1.00 6.50 1.489 VL 8.919 4.899 44.275 69.861 MTC *1.197 223 1.720 40.00 90.50 1.857 22.480 5.652 51.857 44.197 223 1.330 10.173 1.607 1.848 VL 2.425 46.279 10.939 37.518 35.716 11.067.271 62.50 841 56.159 VL 21 NC *1.744 8.50 429.00 4.00 3.50 624 42.676 69.00 824.

50 1.833 10.50 35.50 55 3.130 2.50 164.197 485.50 128.612 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.471.856 5.00 315.714 956.583 3.197 0 1.134 815.520 393 VL 374 VL 19 NC *1.155.00 34.499 4.991.465 10.196 VL 2.820.068 10.874 860.124 1.825 5.820.857 17.764 4.862.50 11.284 29.416 1.50 1.812 2.50 212 4.857 0 MTC *1.311 5.00 346 4.00 45 3.317 0 NC *1.857 3.064 MTC *1.538 780.196 NC *1.857 284.50 422 28.506.475 1.772 .522 3.640 31.197 215 1.102 MTC *1.898 5.00 407 4.197 0 1.50 44.848 VL 2.50 42.690 4.541 4.840 VL 7.303 2.242 MTC *1.147 34.972 VL 20 NC *1.00 3.354 - .50 166 3.

50 1.008.329.906 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.075.335.862 MTC *1.936 VL 47.235.466 47.197 755.972 .550.00 5.520.386 45.00 9.184 1.111.302 61.744 60.849 1.911 4.899 MTC *1.50 740.440 10.038 50.796 NC *1.343 1.002 5.452.282 1.401 764.336 767.50 11.571 5.382 VL 300.416 52.00 4.380 5.207.086 845.517 801.50 57.223 1.741 MTC *1.766 10.878.327 5.50 44.50 613 41.00 9.728.50 2.50 2.718 1.468 50.00 503 939.197 204.857 0 MTC *1.00 84.50 34.550.857 24.113 55.50 45.197 0 1.253.50 2.054.614 4.00 86.355 - .054 4.857 40.525 0 NC *1.668 1.846 0 NC *1.868 43.936 NC *1.388 1.196 1.857 332.657 10.970 1.077 946.577 50.00 607.512 4.50 14.197 1.566 930.178 VL 463.

980 VL 543.068 VL 19.274 24.811.915 4.623 21.875 NC *1.653 20.50 33.862 MTC *1.00 2.232 24.265.00 242.50 303.50 924.838 MTC *1.857 115.167.051 604.240.857 24.168 4.547.243 709.50 26.432 VL 150.466.614 1.325 1.256.652.063 1.00 12.555 578.211 24.857 157.197 204.356 - .966 5.197 273.949 22.00 7.042 5.279 MTC *1.022.197 268.398 NC *1.256.199 19.568 VL 79.817 VL 243.197 1.014 1.997 867.874.975.50 295.857 155.830 VL 190.202.824 702.568 19.021 25.50 1.50 1.239 10.00 249.160 4.394 MTC *1.114 10.882 20.918.180.00 2.223.471.00 111.224.273 638.740 10.836 .50 8.00 63.50 898.072 22.668 1.084 340.197 14.791 5.802 1.811.875 VL 19.068 NC *1.148.180 1.194 19.169 1.727 VL 868 NC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.

228.043 4.50 61.973 1.676.197 223 1.705 852.123 7.603 33.50 12.074 685.649 VL 5.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.232 1.687 1.369.50 1.357 - .836 1.778 MTC *1.926 989.182 1.256 10.096 VL 14 NC *1.509.857 213.593 1.00 12.116 VL 766 NC *1.897 1.00 9.065 VL 97.294 1.952 VL 248 NC *1.710 1.936 1.183 4.892 1.411 1.881 899.358 10.701 1.009 10.857 18.00 89.771 MTC *1.50 45.054 815.197 1.013.260 .058.133.608 1.708 MTC *1.063 4.50 36.072 VL 373.00 111.660.475 VL 82.50 78.377 VL 36.00 16.670 4.539 VL 2.217 28.117.642 VL 999.375 5.50 20.233 1.287 999.50 14.00 150.715 VL 228.50 400 27.857 103.50 58.197 14.50 46.430.776 5.671 5.

00 328 20.984 NC *1.00 68.991 1.857 3.00 9.50 9.053 NC *1.197 0 1.00 2.981 32.227 5.085 VL 338.197 0 1.807 107.50 244 16.315 88.950 4.065 10.550 MTC *1.174 10.857 278.50 947 18.617 683.191 12.951 73.814 10.00 7.358 - .205 10.50 9.651 MTC *1.526 1.984 VL 73.50 5.546 VL 6.588 5.795 1.50 1.615 338.003 92.00 200 108.543 MTC *1.817 19.50 4.554 29.953 5.079 759.599 VL 6.00 1.642 MTC *1.857 13.485 4.50 35.158 619.112 98.250 .50 742 17.857 610.085 NC *1.197 0 1.50 1.041 0 NC *1.872 1.515 766.00 1.197 0 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.321 751.50 27.701 4.887 647.

50 28.50 12.50 16.492 4.00 24.331 2.855 NC *1.165 654.236 4.00 7.380.364 4.50 35.359 - .815.380.439 5.025 1.00 409.00 220.620.651 286.691 299.427 VL 1.564 .768 10.023 10.050 5.203.549.550 MTC *1.305.881.238.478.857 278.50 29.484.445 5.827.640 1.613 VL 282.50 213.00 31.445 1.479 4.855 VL 3.918 10.044 351.423.714.857 278.055 5.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 625.613 NC *1.722.00 69.690.143 3.427 NC *1.019.197 0 1.454 3.719 282.00 3.891 3.274 13.876 1.206.504.50 54.535 1.50 114.309 10.550 MTC *1.690.857 557.186.50 167.906.885 4.019.088.094.197 0 1.002 759.100 MTC *1.713 316.629 10.50 89.677 347.998.933 2.296 4.410 1.197 0 1.590 2.142.447.50 4.00 45.973 690.864 2.512 4.

413 4.861.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 10.869.035.250 MTC *1.50 26.50 620.662 5.915 13.771 11.277.686 3.294.564 NC *1.186.160.916 4.360 - .627 11.781.50 484.897.197 0 1.249 3.921 182.561 13.355 1.50 159.540 5.791.285.995.521 MTC *1.008 10.189.50 148.50 189.197 2.393 2.161 0 NC *1.483 10.946 MTC *1.857 378.102 10.346 3.326 1.798 VL 121.302 VL 4.068 1.197 762.153 10.00 1.952 2.811 MTC *1.162 1.714 4.873 1.765.218.857 810.632.967.018.00 130.00 39.142.874 4.760 13.250.925 10.056.442.087.00 130.209 1.00 1.00 196.547 VL 7.50 80.595 10.197 3.229 1.466 11.50 48.382 5.963.50 102.50 618.547 NC *1.318 .781 1.335 NC *1.385 1.341 5.378 4.857 226.50 159.201 3.50 485.169 VL 56.181.229 7.00 363.254 11.967.857 464.

339 5.787 1.525 335.584 VL 313.603 1.197 0 1.269 1.504 5.155 10.786 NC *1.50 3.00 21.50 811 54.50 8.50 15.153 60.260 MTC *1.857 0 MTC *1.253 10.092 276.905 873.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.323 5.189 0 NC *1.00 65.914 305.476 10.468 57.197 452.200 VL 53.946 651.879 4.857 200.778 1.857 408.434 381.50 33.598 VL 14.116 716.729 590.460 289.857 54.00 6.045 1.855 4.209 5.361 - .058.692 10.50 2.044 MTC *1.961 1.00 3.197 272.00 96.294 912.50 12.210 4.048 66.00 30.197 0 1.50 26.590 67.136 0 NC *1.318 MTC *1.578 617.50 50.551 0 NC *1.631 4.358 723.069.00 665 339.50 12.188 962.271 .50 4.524 1.50 39.00 10.

00 15.897 1.00 1.926 989.715 VL 228.00 7.857 119.229 1.50 6.597 5.50 2.259 145.818 VL 243.077 1.126 777.375 5.218 1.708 MTC *1.865 MTC *1.177 NC *1.362 - .995 153.50 46.082 1.00 89.825 VL 863 NC *1.50 7.930 4.00 11.667 967.392 VL 448.684 925.074 685.122.182 1.098 4.670 4.475 VL 82.197 15.177 VL 104.50 13.50 53.423.00 102.892 1.256 10.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.759 .50 12.687 999.777 MTC *1.881 899.054 815.857 32.529 VL 82.00 9.175 VL 245.607 VL 79.773 VL 543.815 10.134.197 0 1.456 961.020.352 10.335 168.197 14.374 104.072 VL 373.705 852.836 1.116 VL 766 NC *1.056 139.50 36.357 5.857 103.687 1.50 41.163 170.

362 1.442 14.265 VL 239.667 18.169 1.798 MTC *1.122 VL 533.605 VL 14.862 4.881 10.857 12.274.50 61.124 1.111.00 1.102 VL 1.172.147 4.794 1.716 1.353.50 869 16.50 17.063.000 VL 204.722 1.297 1.524 2.516 VL 582 VL 4 NC *1.791 VL 20.214.930 NC *1.162.50 52.926 MTC *1.197 0 1.674 10.50 66.444 5.320 1.00 117.288 1.279 MTC *1.341 1.874 1.197 27.859 .175 1.290.197 9.363 - .145 1.303.50 681 15.071 851.50 47.605 NC *1.857 155.409.281.094 1.465.000 VL 78.920 1.736 5.857 1.902 18.805 5.238 10.00 12.698 MTC *1.00 183 19.070.00 128.006 VL 851 NC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 868 VL 72.50 234.197 28.50 15.00 14.50 224 15.857 187.124 4.

767.272.719 33.676 12.715 1.50 56.979.857 190.031 VL 516 NC *1.197 772.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 15.286 VL 6.733 4.085 VL 76.418.992 .580.50 715.317 53.857 7.304.432 10.00 192.756 5.124 NC *1.745 VL 59.669 VL 441.480 VL 400 NC *1.987 VL 835.609.50 541.803 VL 170.938 MTC *1.833 1.197 2.802 1.263.563.007 13.531.959.145 16.675 1.591 1.243 1.251 5.665 1.733 VL 173.520.50 72.659 VL 32.392.607.898 VL 43.50 691.727 14.763 10.973 VL 1.794 VL 151.814.476 14.857 1.006 4.752.546.650 10.50 177.319.023 12.726.00 139.972.859 VL 13.106 4.317 VL 4.00 1.50 18.892.50 913.025 MTC *1.00 1.835 1.329 1.254.841 5.022.00 15.399 17.041 9.992 1.00 145.051.239 1.362 VL 156.143 VL 243.065 19.325.364 - .

936 VL 21.407 45.617 10.380.986.860 53.100.178 VL 2.862 61.50 1.798.501 61.50 2.228.00 4.546 52.149.425.197 1.119 5.50 2.165 VL 3.829.911 VL 2.398.927 MTC *1.365 - .00 613.100.50 747.963 50.255 55.754.612.162.856.50 3.197 1.360 VL 13.354.284 1.568.264 44.312.857 8.100.00 548.032.791.378.684 5.647.532.340 88.784 NC *1.732 74.592 .50 2.908.926 VL 70.591 5.651 NC *1.608 39.437 46.604 10.284 1.889.825 NC *1.902 4.011.992.00 5.982.903.264.154 4.107 1.301 47.253.151 VL 37.035.875.786.047 44.785 103.850.669.642 84.50 2.197 2.625.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.284 1.055 VL 41.50 2.579.50 1.614.464 1.456 1.531 49.50 4.50 668.836 MTC *1.054.599.857 4.933 55.138 4.013 48.00 4.479 1.197 1.060 MTC *1.857 3.036.779 4.00 534.863.734 10.50 651.277.322 VL 11.203 5.817.373 54.

874.857 29.50 31.846 0 NC *1.829 1.467 0 NC *1.366 - .00 638 50.762 VL 64.711 10.197 0 1.978 10.026 10.50 10.051 600.002 VL 473.871 4.605 5.352.723 10.00 76.857 51.50 613 .750 455.954 NC *1.420 MTC *1.50 40.803 63.270 4.001 5.304 697.368 55.00 4.490 1.028.193 1.091 VL 1.496 371.00 1.899 MTC *1.50 5.595 1.00 9.50 16.058 MTC *1.373 409.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 93.734 388.00 5.872 845.855 MTC *1.486 319.076 768.197 17.377 728.857 40.00 8.030 VL 254.857 65.522.982 1.50 2.641 NC *1.197 0 1.50 3.50 21.976 1.418 VL 124.462 VL 2.197 21.271 102.633 4.00 40.456 64.50 778 52.998 450.647 5.510 854.025 58.

177 NC *1.177 VL 104.865 MTC *1.577 50.380 5.074 685.525 0 NC *1.50 44.335 168.517 801.50 7.352 10.857 200.50 6.086 845.00 84.786 NC *1.857 32.00 15.50 26.766 10.946 651.223 1.566 930.163 170.197 755.259 145.336 767.200 VL 53.00 503 939.271 1.584 VL 313.197 0 1.098 4.302 723.715 .475 VL 82.116 716.386 45.857 0 MTC *1.50 34.155 10.00 1.868 43.50 1.687 1.00 9.50 2.072 VL 373.00 65.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 41.598 VL 14.512 4.50 2.374 104.343 1.054 4.50 33.50 11.657 10.687 999.357 5.318 MTC *1.995 153.056 139.197 0 1.434 381.578 617.729 590.367 - .00 4.50 8.631 4.209 5.00 7.571 5.718 1.

50 78.979 1.117.473.857 103.197 14.00 9.013.424 VL 242.777 MTC *1.921 968.836 1.054 815.892 1.564 1.964 1.656.00 16.365.612 1.50 12.558 VL 863 NC *1.930 VL 79.297 MTC *1.462 1.578 1.50 20.375 5.857 356.00 150.50 46.817 4.670 4.077 1.357 1.930 VL 79.50 58.475 VL 521 VL 601 NC *1.50 14.881 899.184 1.00 111.241.00 89.926 989.059.505.00 12.225 1.372 VL 540.705 852.368 - .424 VL 242.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 228.279 5.672.517 863.50 61.748 1.220 5.229.116 VL 766 NC *1.427.257 1.775 VL 540.500 1.857 119.197 20.292 1.608 4.50 36.708 MTC *1.50 45.930 VL 79.775 VL 540.141 863.779 10.182 1.197 15.477 10.558 VL 863 VL 103.256 10.424 .

197 39.50 227.896.710.776 4.50 698.369 - .403 VL 44.665 MTC *1.489 14.461.700.605 NC *1.283 MTC *1.701 17.070.857 896.50 891.849 14.682 NC *1.000 VL 136.427.280 16.858 17.50 233.006.282.000 VL 204.774 1.596 1.280.336 MTC *1.085 VL 14.50 886.070.292 1.242 16.890 16.50 69.857 1.202.870 MTC *1.716 1.274.395 1.666 .00 1.50 17.50 694.711 4.50 711.818.586 18.121.197 28.197 28.555 1.854 18.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 242.959 10.517.122 1.00 132.00 1.126 1.008.840 5.833 5.994 15.598 4.461 10.603 5.605 NC *1.605 VL 14.50 54.182 19.00 188.716 1.458.531.746 18.107.541 10.197 166.582 1.819.207 1.376.215.857 281.094 19.605 VL 14.000 VL 204.00 14.857 660.558 VL 863 NC *1.389 14.50 229.256.00 187.274.709.790 15.325.320 15.323 4.

857 1.935 MTC *1.070.530 16.248 1.873 .403 VL 45.059 18.50 231.590 10.850 19.726.197 28.866 19.00 191.726.184.263.420.50 704.418 15.018 17.605 NC *1.246.50 899.716 1.219 4.396 19.280.462.50 231.323.440.242 17.841 17.987 10.290 14.416 NC *1.197 171.710 1.300 4.091 19.713.957 10.50 903.386 1.515 14.564 19.50 704.000 VL 136.696 4.00 1.50 232.749 5.373 15.990.00 1.00 1.50 900.00 189.969 5.999 1.180.360.819 VL 14.056.274.908 10.605 VL 14.000 VL 136.116 16.663 VL 14.812 5.000 VL 204.363.857 794.353 1.399 18.403 VL 46.50 909.222 15.178.00 189.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.744.659.732.50 707.197 168.986.00 190.656.260 NC *1.153 MTC *1.145 17.176.669 16.260.00 1.857 793.280.353 MTC *1.904 961.855 617.370 - .461.917 14.649 1.

952 VL 248 NC *1.117 1.50 20.756 10.338 820.848 VL 2.315 796.232 1.00 9.601 MTC *1.857 134.197 1.371 - .332 1.482 VL 82.50 34.523 934.576 952.134 865.572 VL 474.840 VL 7.509.00 84.065 VL 97.281 VL 38.857 154.433 VL 258 NC *1.702 10.020 614.857 213.50 43.377 VL 36.50 11.972 VL 20 .00 16.622 5.897 1.778 MTC *1.294 1.605 785.395 MTC *1.50 35.248 1.600 VL 101.430.00 9.358 10.772 1.771 VL 31.50 61.671 5.676.00 86.197 1.133.936 1.50 78.411 1.070 924.411 1.603 34.269 762.50 11.642 VL 999.660.687 1.874 5.063 4.284 4.369.559 4.00 150.197 2.828 840.608 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 503.409 VL 211 NC *1.958 10.50 45.

825 5.899 44.612 1.640 31.00 4.652 51.271 62.313 1.50 5.983 VL 203.309 VL 3.173 1.993 MTC *1.50 2.197 223 1.561 59.309 VL 3.50 841 56.00 690 51.480 5.026 1.685 11.50 3.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN NC *1.00 3.751 10.159 VL 21 NC *1.00 346 69.147 34.861 MTC *1.50 422 28.489 VL 8.857 136.215 234.284 29.50 1.253 VL 42 VL 735 VL 8.372 - .50 2.465 10.50 624 42.064 MTC *1.00 6.919 4.158 VL 16.541 4.00 512 485.478 VL 6.489 VL 8.857 17.716 11.096 5.159 VL 21 NC *1.366 MTC *1.521 10.50 1.854 .197 4.317 NC *1.857 29.275 69.197 215 1.425 46.197 223 1.197 18.50 1.857 44.

50 11.943 MTC *1.197 17.190 VL 626.562 29.804 982.861 35.263 1.50 17.411 1.403 5.857 25.715 MTC *1.674 480.833 5.826 413.122 884.00 9.737 10.965 10.969 5.50 1.037 VL 77.176 1.569 39.00 393 29.472 4.183 VL 1.197 0 1.705 10.997 32.50 1.768 436.00 43.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 396.376 4.50 36.025 VL 158 NC *1.50 478 32.857 30.50 1.025 VL 158 NC *1.962 1.183 VL 1.425 VL 6.50 1.857 62.180 4.694 10.111 838.687 .859 802.00 3.457 33.728 NC *1.197 0 1.00 4.223 28.595 MTC *1.50 22.732 33.50 46.471 973.292 1.143 4.656 1.00 88.00 330 39.908 710.50 402 27.00 2.373 - .583 5.480 1.

00 438 4.906 295.50 27.857 134.50 358 24.00 294 4.672 29.00 5.546 VL 12.184 1.50 1.00 52.328 5.118 520.242 MTC *1.817 4.973 471.091 25.601 MTC *1.393 1.50 21.114 VL 9.870 675 VL 301 VL 355 VL 19 NC *1.155 5.393 26.197 0 1.049 5.167 10.835 VL 44.197 34.215 283.623 VL 75.976 4.017 572.945 VL 14.197 0 1.50 229 4.722 529.00 48 577.00 2.370 VL 189.50 6.237 4.946 NC *1.653 VL 6.335 .384 10.620 1.107 NC *1.50 59 3.374 - .CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 18.232 493.50 179 4.721 10.857 5.194 VL 544 VL 510 VL 5.50 1.226 MTC *1.857 3.822 1.

388 218.538 112.898 13.50 765.50 274.413 4.554 13.50 9.997 6.083 208.179 11.079 1.857.50 599.000 MTC *1.459.065 4.857 92.089.443 451.763 .363.50 6.713.530 16.00 671.197 23.628 4.50 24.695 VL 112.857 118.001 253.008 1.269.515 VL 11.071.967 5.50 3.50 350.197 0 1.975 1.50 19.00 73.00 5.155 VL 6.385 432.634 523.240 7.323.829 10.695 NC *1.50 196.00 47.991 230.00 2.852 255.007 10.385.212 1.779 4.383 7.766 MTC *1.375 - .00 23.850 MTC *1.819 5.508 5.064 5.857 928.010 6.922.197 0 1.50 89.269.282 VL 5.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 232.515 NC *1.833 476.857 1.341 10.040 6.071.500 MTC *1.50 11.282 NC *1.016 5.197 0 1.319.291 VL 544 VL 510 NC *1.

00 18.857 368.50 730 16.50 820 15.784 559.522 182.50 13.677 1.888 10.157.00 197 202.730 10.857 27.914 1.225 4.786 MTC *1.881 VL 557.672 4.309 1.915 5.643 MTC *1.921 .50 7.153.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 14.50 9.955 5.874 13.923 135.50 2.455 173.00 2.419 NC *1.00 161.574 17.00 1.105 NC *1.50 933 17.197 0 1.688.00 1.855 MTC *1.735 10.199 NC *1.376 - .482 9.50 240 16.369 VL 135.127 5.448 165.009 1.273 4.265 200.419 VL 9.857 4.873 16.603 1.199 VL 13.50 642 14.789 19.00 173 19.468.197 0 1.178 MTC *1.50 211 14.649 10.369 NC *1.197 0 1.576 17.784 VL 992 VL 1.00 1.197 0 1.857 2.

00 405.857 646.140 1.273.000.897 10.811.50 140.132.50 94.525 VL 1.50 165.298 3.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 941.389 984.00 37.988 NC *1.818.00 345.836 5.857 808.185 VL 1.197 0 1.950 .647 MTC *1.00 11.453.804 MTC *1.00 181.00 103.061 3.723.074 VL 3.414 MTC *1.237 1.057.623 VL 2.509 10.107.145 VL 2.142.687 VL 2.485 NC *1.50 180.280 2.817 1.680.50 24.377 - .50 54.00 20.50 46.020.857 4.287 1.876 2.424 2.197 0 1.50 74.227 10.440.50 54.037 VL 1.980 4.462.108 4.713 5.075 VL 2.197 0 1.314 NC *1.605 3.851 1.845.360 1.649.763 10.352 VL 1.639 1.979 3.390 3.104.799.507.038.006 3.50 211.50 42.580 2.709 4.723 4.386 3.857 517.946 5.380 1.837.369 5.645 1.514 4.817.436.993 4.

021 70.864 VL 1.00 44.020 119.913 52.243 84.926.650 MTC *1.585 VL 78.281 80.757.50 1.00 414.977 4.00 6.246 4.567 75.197 0 1.943 VL 1.503 5.142.857 9.328 10.216 VL 68.630 4.50 1.197 0 1.361 MTC *1.419 4.50 2.728 10.894 5.161 1.273 102.461 10.833 75.109 4.50 4.50 55.084 3.50 215.00 45.562 68.50 169.819.082 NC *1.834 92.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.556.50 3.00 9.197 0 1.50 916 61.958 4.025 VL 50.439 .274 2.857 12.857 15.619 MTC *1.766 5.894 VL 1.789 64.00 1.378 - .00 752 103.970 NC *1.272 VL 2.785 87.615 VL 4.707 1.50 3.857 882.197 0 1.602.352 NC *1.811.036 MTC *1.687 VL 2.691 NC *1.528 3.001 1.

559 207.736 118.857 18.789 64.00 18.767 5.390 141.487 107.702 VL 105.504 169.50 5.50 7.679 205.606 VL 2.50 5.50 7.900 128.928 1.082 NC *1.379 - .161 1.577 4.788 10.055 75.590 MTC *1.913 52.562 68.181 157.175 155.975 MTC *1.036 MTC *1.913 52.050 5.50 3.00 1.426 4.00 6.773 NC *1.332 VL 141.50 1.197 0 1.50 4.624 177.364 10.197 0 1.328 10.50 9.857 9.50 916 61.977 4.833 75.50 2.467 1.786 134.00 14.00 2.522 144.00 10.382 101.597 107.00 752 75.385 4.096 NC *1.943 VL 1.753 10.50 2.025 VL 50.197 0 1.766 5.559 VL 2.100 1.738 186.00 1.857 22.025 .CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 97.363 5.

50 432 29.943 VL 1.197 0 1.540.00 3.225 35.175 4.743.857 9.059 VL 162 VL 249 NC *1.00 355 35.470 VL 26.50 432 29.835 VL 3.50 3.562 68.636 MTC *1.255 .255 4.380 - .059 VL 162 VL 249 NC *1.585.353 MTC *1.00 6.766 5.744 4.161 1.606.50 55.216 NC *1.477 1.50 168.857 59.605 VL 1.127.832 26.00 45.50 215.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 50.789 64.197 0 1.50 2.197 0 1.269 5.628.00 412.327 3.00 752 4.471 3.857 2.188 1.571 5.50 916 61.681 32.857 2.444 10.912.036 MTC *1.353 MTC *1.082 NC *1.252 10.014 VL 21.197 0 1.798 4.832 26.50 1.470 VL 26.402 35.50 1.590 3.977 4.328 10.316 30.833 75.

047 5.50 910 21.138 5.197 0 1.803 41.531 1.50 299 20.253 VL 28.571 5.941 MTC *1.707 VL 29.197 0 1.228 4.495 4.233 29.50 1.316 30.50 485 32.857 2.163 22.381 - .00 3.110 MTC *1.621 39.552 36.776 16.00 398 42.00 418 .00 3.833 1.50 1.848 4.230 24.857 3.278 MTC *1.477 1.540 VL 271 VL 442 NC *1.00 3.030 10.00 355 24.00 2.50 1.983 38.225 35.50 1.214 10.470 VL 208 VL 310 NC *1.301 10.50 510 34.857 3.478 34.251 30.50 1.197 0 1.888 36.00 245 40.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.681 32.835 1.50 1.50 1.252 10.894 VL 316 VL 497 NC *1.988 VL 16.326 5.

707 VL 29.326 5.252 10.353 MTC *1.233 29.50 1.988 VL 16.621 39.197 0 1.230 24.382 - .50 1.478 34.00 2.835 1.894 VL 316 VL 497 NC *1.857 3.50 1.00 3.50 485 32.00 245 40.531 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 35.470 VL 26.857 3.255 4.832 26.50 1.681 32.888 36.857 2.477 1.228 4.225 35.197 0 1.540 VL 271 VL 442 NC *1.278 .316 30.00 398 42.253 VL 28.301 10.251 30.197 0 1.848 4.50 432 29.00 355 24.776 16.110 MTC *1.941 MTC *1.470 VL 208 VL 310 NC *1.50 1.857 2.214 10.059 VL 162 VL 249 NC *1.163 22.571 5.50 910 21.50 299 20.00 3.138 5.

50 510 34.857 3.833 1.540 VL 271 VL 442 NC *1.278 MTC *1.983 38.047 5.233 29.848 4.888 .50 1.833 1.707 VL 29.197 0 1.478 34.030 10.251 30.00 3.552 36.495 4.894 VL 316 VL 497 NC *1.00 418 42.00 418 40.50 1.552 36.50 1.047 5.326 5.383 - .50 1.552 36.803 41.495 4.894 VL 316 VL 497 NC *1.50 485 32.50 510 34.00 418 42.030 10.50 1.803 41.253 VL 28.803 41.197 0 1.50 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.50 510 34.251 30.030 10.707 VL 29.50 1.197 0 1.983 38.278 MTC *1.495 4.047 5.983 38.50 1.857 3.00 3.833 1.00 3.857 3.197 0 1.110 MTC *1.

467 0 NC *1.633 4.50 767 .495 4.50 1.197 0 1.00 3.707 VL 29.803 41.251 30.983 38.030 10.00 398 42.00 5.894 VL 316 VL 497 NC *1.278 MTC *1.857 3.00 638 63.251 30.50 510 34.00 418 64.803 41.278 MTC *1.50 3.983 38.384 - .030 10.50 510 34.835 1.197 0 1.855 MTC *1.495 4.123 MTC *1.552 36.368 55.001 5.894 VL 316 VL 497 NC *1.857 51.00 418 42.026 10.197 0 1.552 36.00 3.214 10.707 VL 29.50 1.047 5.833 1.00 3.833 1.047 5.557 0 NC *1.197 0 1.857 51.621 39.50 778 52.50 2.50 1.803 63.50 1.829 1.025 58.857 3.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 36.

335 54.197 0 1.116 716.995 153.163 170.946 651.174 0 NC *1.357 5.687 999.799 10.197 0 1.200 VL 53.259 145.549 5.50 26.072 VL 373.074 685.50 22.479 1.128 4.695 723.928 1.00 42.271 1.857 0 MTC *1.00 1.475 VL 82.225 5.982 57.729 590.50 8.177 VL 104.598 VL 14.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 51.209 5.680 469.374 104.207 10.00 65.584 VL 313.00 5.407 1.715 .00 7.098 4.50 2.786 NC *1.056 139.197 381.721 62.50 2.890 4.421 404.352 10.00 15.00 4.434 381.721 387.250 426.50 7.385 - .177 NC *1.578 617.631 4.865 MTC *1.155 10.50 6.50 33.335 168.50 2.318 MTC *1.50 17.857 200.00 629 474.50 5.687 1.857 32.

50 41.857 103.979 1.424 VL 242.082 1.558 VL 863 VL 103.229.077 1.122.50 36.50 46.775 VL 540.50 13.608 4.930 VL 79.197 15.881 899.386 - .392 VL 448.667 967.892 1.50 58.117.597 5.897 1.857 119.777 MTC *1.708 MTC *1.477 10.175 VL 245.256 10.00 111.013.054 815.857 119.372 VL 540.00 89.670 4.475 .00 9.182 1.684 925.126 777.229 1.777 MTC *1.059.50 45.517 863.50 14.257 1.50 12.197 15.020.926 989.930 VL 79.424 VL 242.825 VL 863 NC *1.727.134.220 5.836 1.529 VL 82.50 53.815 10.612 1.116 VL 766 NC *1.241.375 5.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 228.705 852.558 VL 863 NC *1.00 11.00 102.00 12.204 968.225 1.218 1.197 14.930 4.748 1.077 1.292 1.

265 VL 239.447 863.122 VL 533.596 1.50 17.775 VL 540.340.024 4.50 69.774 1.464 1.101 1.122 1.000 VL 78.270.558 VL 863 NC *1.971 1.216.00 14.197 33.473.50 81.50 20.857 187.558 VL 863 NC *1.50 63.700 1.489.103 1.202.456 1.126 1.473.292 1.00 134.387 - .959 10.639 10.930 VL 79.636 10.405 1.135 4.775 VL 540.00 155.50 69.857 281.554.870 MTC *1.857 381.50 54.303.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 521 VL 601 NC *1.50 54.325.071 851.00 17.048 1.747 1.833 5.197 39.474.591 5.256.50 17.064 1.424 VL 242.745 5.197 39.873 MTC *1.141 863.710.698 .891 1.839 1.555 1.458.410.857 300.721 1.00 132.424 VL 242.006 VL 851 NC *1.292 1.930 VL 79.586 1.00 14.632 MTC *1.711 4.

070.50 711.582 1.395 1.541 10.854 18.709.598 4.197 28.00 117.50 694.094 19.716 1.605 VL 14.50 227.008.169 1.902 18.682 NC *1.242 17.50 61.336 MTC *1.388 - .000 VL 136.000 VL 204.665 MTC *1.50 886.881 10.50 909.744.290.531.320 15.50 233.908 10.862 4.006.818.00 188.063.50 15.00 1.736 5.700.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.50 229.274.280 16.890 16.282.320 1.840 5.605 VL 14.197 9.182 19.874 1.603 5.666 5.716 1.746 18.440.145 1.605 NC *1.605 NC *1.857 896.121.461 10.710.50 891.323 4.00 187.376.427.288 1.389 14.207 1.776 4.111.849 14.858 17.994 15.070.197 166.819.184.999 .085 VL 14.857 660.701 17.00 12.00 1.000 VL 204.274.896.857 1.215.517.489 14.242 16.172.091 19.403 VL 44.461.107.00 1.280.790 15.197 28.283 MTC *1.50 698.722 1.50 47.

260 NC *1.176.353 MTC *1.50 707.515 14.50 231.323.749 5.389 - .386 1.935 MTC *1.986.280.000 VL 136.000 VL 204.50 231.399 18.353 1.145 17.018 17.197 171.605 VL 14.222 15.363.590 10.180.280.274.841 17.917 14.719.605 VL 14.263.197 28.403 VL 46.649 1.070.50 232.274.153 MTC *1.696 4.178.50 903.723 MTC *1.564 19.059 18.000 VL 136.866 19.857 794.656.290 14.00 190.209 14.462.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.300 4.716 1.50 704.726.116 16.50 900.732.056.969 5.710 1.000 VL 204.197 28.197 168.50 899.50 704.663 VL 14.605 NC *1.403 VL 45.219 4.248 1.461.260.904 19.420.373 15.659.857 793.957 10.396 19.530 16.726.857 1.070.360.987 10.819 VL 14.418 15.716 .850 19.605 NC *1.246.812 5.713.669 16.416 NC *1.00 1.990.920.00 191.857 1.00 189.00 1.00 189.00 1.

995.50 934.00 1.274.981 10.00 1.50 934.979 1.000 VL 204.998 19.857 1.197 28.346 16.00 197.50 240.390 4.346 16.263.50 934.723 MTC *1.998 19.605 VL 14.723 MTC *1.857 1.243 5.50 240.998 19.00 197.263.722.197 28.274.853 16.979 1.263.50 731.998 19.981 10.792.00 1.920.929.723 MTC *1.605 NC *1.00 197.346 16.738 17.605 VL 14.716 1.243 5.605 VL 14.243 5.605 NC *1.274.995.719.981 10.792.719.722.929.070.230 19.605 NC *1.390 - .000 VL 204.995.50 240.929.719.00 197.853 16.230 19.209 14.738 17.929.716 1.230 19.792.346 16.738 17.995.979 1.738 17.243 5.722.716 1.853 16.979 1.263.230 19.390 4.376.853 16.50 240.50 731.981 10.209 14.920.50 731.00 1.197 28.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.849 .722.000 VL 204.50 731.070.070.920.390 4.209 14.50 934.792.390 4.857 1.

184.197 0 1.50 711.342 VL 14.524 2.857 1.908 10.070.531.530 16.00 1.000 VL 204.986.059 18.866 18.50 5.776 4.50 899.00 183 145.819.373 15.798 MTC *1.857 12.935 MTC *1.00 1.744.242 17.726.716 1.00 189.475 4.000 VL 136.461.197 168.656.248 1.515 14.50 233.674 10.219 4.50 704.260 NC *1.590 10.124 4.999 1.260.360.341 1.176.50 869 16.663 VL 14.403 VL 45.605 NC *1.382 MTC *1.890 16.857 102.197 0 1.649 1.516 VL 582 VL 4 NC *1.790 15.00 1.841 17.440.280.274.50 224 15.331 .667 18.805 5.749 5.850 19.197 28.666 5.282.391 - .605 VL 14.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 14.102 VL 1.091 19.857 794.50 909.665 MTC *1.114 14.751 118.342 NC *1.50 681 15.50 231.50 1.00 191.

50 6.806 5.50 11.509.687 1.197 2.00 9.062 143.778 MTC *1.392 - .50 34.197 1.857 213.50 45.677 1.809 130.281 VL 38.409 VL 211 NC *1.873 VL 503.395 MTC *1.874 5.702 10.00 86.642 VL 999.332 1.00 1.433 VL 258 NC *1.482 VL 82.857 134.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 123.50 78.430.523 934.572 VL 474.063 4.559 4.50 35.411 1.248 1.608 1.358 .671 5.952 VL 248 NC *1.50 20.369.771 VL 31.622 5.897 1.134 865.133.50 11.756 10.50 43.338 820.772 1.232 1.377 VL 36.197 1.576 952.411 1.828 840.676.00 9.00 84.605 785.615 10.50 61.315 796.070 924.269 762.600 VL 101.601 MTC *1.117 1.437 961.855 617.065 VL 97.284 4.020 614.00 13.857 154.

00 409 69.708 1.036 VL 404 NC *1.787 1.841 5.00 139.362 VL 156.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.182 MTC *1.430.936 1.591 1.00 3.862 5.490 4.840 VL 7.50 499 33.036.053 VL 158.50 21.939 37.494.480 VL 400 NC *1.135 1.317 1.972 VL 20 NC *1.197 223 1.660.745 VL 59.50 72.531.546.432 10.319.330 10.675 1.50 1.00 157.262 5.577.393 - .079 10.263.192 VL 60.603 1.00 16.329 1.197 2.921 1.025 MTC *1.117 1.006 4.848 VL 2.392.835 1.744 4.140 1.720 40.665 1.348 41.372 1.50 56.50 18.987 VL 835.50 64.00 17.857 22.201 10.00 15.243 1.734.518 35.00 150.752.50 82.716 .50 1.051.685 VL 818.548 MTC *1.197 2.857 190.992 1.217 1.294 1.857 370.

738 VL 1.390 4.561 59.50 624 42.258 VL 477 VL 3 NC *1.899 44.489 VL 8.197 0 1.275 69.173 1.50 841 56.50 3.919 4.751 10.480 5.309 VL 3.00 690 51.351 36.00 4.366 MTC *1.50 1.857 22.225 7.861 MTC *1.197 223 1.50 1.489 VL 8.00 6.652 51.857 11.857 44.50 1.50 2.726 VL 5.425 46.215 MTC *1.026 1.747 33.685 11.505 10.197 223 1.159 VL 21 NC *1.096 5.197 0 .50 2.197 4.857 29.856 1.198 1.00 3.00 369 16.00 512 37.368 31.309 VL 3.595 VL 2.521 10.758 5.117 VL 14 NC *1.50 449 30.271 62.394 - .CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 11.292 MTC *1.159 VL 21 NC *1.

580 10.974 5.50 911.367 10.197 0 1.265 20.395 - .253 5.857 2.50 195 13.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.820 5.197 0 1.157 VL 14.083 10.541 18.776 VL 159.225 4.191 MTC *1.739 16.038 1.00 235 24.50 760 14.314 1.262 21.50 299.458 16.857 1.904 VL 16.00 1.011 VL 24.904 NC *1.00 23 23.50 28 1.000.50 109 2.291 1.861 NC *1.857 0 MTC *1.016 VL 270 VL 57.00 2.137 23.50 85 1.00 160 2.50 872 20.504 1.50 286 19.161.50 595 13.250.565 MTC *1.416 VL 136.114 21.803.848.197 102.358 NC *1.861 VL 1.273 4.432 1.381 4.50 1.137 VL 45.011 VL 4.870 VL 39.535 .00 208 2.239.889 4.146.

946 NC *1.683 1.623 VL 75.232.049 5.442 4.719 VL 16.00 245.197 34.137 347.194 VL 544 VL 510 VL 5.00 34.789 382.232 5.484 506.382 MTC *1.827 577.167 10.108 NC *1.580 386.50 14.510 208.817 4.163.512 VL 105.50 4.00 3.118 520.108 VL 406.50 27.857 92.396 - .884 22.542 24.524 VL 22.50 22.857 102.557.906 295.00 5.50 29.370 VL 189.108 .790 529.50 21.50 18.419 10.325.00 52.857 134.50 1.316 406.017 572.663 315.601 MTC *1.620 1.945 VL 14.197 0 1.850 MTC *1.197 0 1.894 10.557 4.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.200 329.961 1.757 5.50 7.842 NC *1.50 6.00 2.232 493.427 VL 63.973 471.114 VL 9.722 620.184 1.

00 1.379 VL 29 VL 371 NC *1.721 5.50 6.781 111.197 1.250 10.085 169.580 241.836 .849 228.142 268.085 5.50 12.00 11.106 117.857 14.50 9.857 14.036 VL 4.018 5.130 265.825 130.50 1.50 3.237 4.124 10.002 VL 13.129 VL 4.910 VL 70.00 11.00 55.503 MTC *1.212 NC *1.998 1.857 46.431 1.50 4.570 106.124 87.998 1.165 118.197 1.425 MTC *1.235 218.872 4.00 24.50 6.197 0 1.075 1.827 112.00 2.379 VL 29 VL 329 NC *1.834 614.212 VL 169.712 128.301 130.397 - .172 VL 71.585 107.00 6.301 10.174 1.258 4.759 MTC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 558.340 10.50 1.376 89.399 VL 13.654 131.50 4.

50 6.50 9.318 1.744 VL 63.159 233.50 8.857 51.025 .00 2.180 4.659 1.189 148.197 0 1.575 VL 145.252 VL 2.665 154.520 221.298 10.513 163.857 25.50 1.869 MTC *1.997 32.292 1.903 VL 4.595 MTC *1.857 58.50 1.50 12.965 10.403 5.223 28.830 VL 7.00 1.50 402 27.118 150.323 256.656 1.424 73.00 330 39.183 VL 1.00 23.183 VL 1.562 29.120 4.330 179.197 6.025 VL 158 NC *1.50 3.552 1.628 1.785 5.190 MTC *1.295 VL 15 VL 352 NC *1.566 33.796 259.197 13.229 10.550 4.070 5.126 211.00 2.288 181.50 2.00 1.398 - .962 1.672 NC *1.00 16.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.

50 241 16.50 733 17.857 4.393 26.00 294 19.457 33.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 158 NC *1.50 1.00 3.857 5.687 18.954 11.833 5.00 2.024 5.708 VL 18 VL 16.50 1.091 25.00 198 171.00 393 29.754 NC *1.653 VL 6.50 358 24.569 39.715 MTC *1.052 VL 4.592 NC *1.226 MTC *1.960 10.50 1.263 1.328 5.546 VL 4.030 VL 7.50 478 32.399 - .197 0 1.431 VL 1.857 30.750 MTC *1.291 4.694 10.861 35.546 VL 12.120 VL 2.796 19.50 936 17.376 4.197 0 1.672 29.300 VL 6.107 NC *1.197 0 1.857 89.00 1.109 VL 16.50 1.237 4.393 1.756 1.085 48.584 .721 10.

557 VL 4.217 .565.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.694 6.631.411 1.970 NC *1.389 984.856 6.555 10.142.399 169.275 4.851 1.431 VL 361 VL 553 NC *1.401.857 932.413.064 139.881 VL 557.50 2.214 MTC *1.921 941.00 65.00 596.972 VL 2.400 - .038.50 42.964 5.065 4.140 1.369 5.50 2.007 5.157 5.105 NC *1.615 VL 4.360 1.398 5.00 103.00 1.857 368.778 4.857 4.968.028 153.00 11.197 0 1.784 559.345 VL 43.50 728 49.50 54.654 1.197 0 1.980 4.286 145.50 80.391 1.50 243.50 311.678 4.424 60.784 VL 992 VL 1.178 MTC *1.153.620 5.50 6.50 8.197 0 1.657.393.00 15.992 10.202 MTC *1.50 13.354 44.509 10.197 0 1.

00 16.904 VL 16.50 1.832 54.00 690 183.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 51.870 4.50 2.00 265 69.857 46.643 MTC *1.069 4.50 6.545 181.50 840 56.270 68.411 26.697 10.869 4.50 3.904 NC *1.814 NC *1.992 1.00 5.50 2.50 9.197 0 1.00 1.812 101.00 598 26.857 27.50 8.855 MTC *1.447 10.584 .269 62.426 NC *1.756 1.426 VL 101.111 10.324 10.401 - .967 1.197 0 1.174 VL 28.657 28.197 0 1.625 165.50 323 21.820 794.174 NC *1.197 0 1.00 6.00 2.822 5.814 VL 512.425 MTC *1.753 156.857 126.854 5.257 24.522 1.559 59.787 16.50 2.492 5.428 5.50 984 22.088 MTC *1.432 59.857 4.298 512.218 150.

713 5.434 1.272 714.562 511.416 10.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 648.205 148.928 MTC *1.940 10.281 VL 11.00 71.026 534.00 1.029 MTC *1.50 1.00 6.496 5.297 120.00 1.50 37.50 6.167 NC *1.565 .446 126.182 677.534 1.486 4.096 NC *1.402 - .197 1.668 5.409 564.197 1.50 29.50 6.00 7.50 4.566 4.758 1.133 11.00 13.930 114.132 1.201 95.494 786.857 42.50 7.329 24.412 620.872 1.079 132.468 134.50 5.739 462.096 VL 462.788 121.887 VL 95.015 4.793 10.887 NC *1.955 133.122 10.619 109.857 10.281 NC *1.00 12.857 7.50 23.50 1.00 56.342 146.50 29.226 107.864 626.857 10.167 VL 107.687 4.928 MTC *1.461 5.197 0 1.132 1.

132 21.50 1.00 2.197 0 1.50 887 20.50 2.50 13.140 1.857 15.50 887 20.972 MTC *1.342 1.851 1.00 239 24.389 984.590 5.172 23.722 10.885 28.178 MTC *1.281 NC *1.703 4.703 4.50 2.50 42.172 23.894 1.00 4.105 NC *1.281 VL 11.00 239 54.50 1.50 662 44.722 10.197 566 1.00 2.132 21.980 4.197 0 1.575 49.881 VL 557.00 543 1.142.50 291 19.402 10.857 368.784 559.360 1.565 MTC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.197 566 1.811 4.038.590 5.894 1.177 NC *1.403 - .00 103.00 11.016 46.50 54.177 VL 28.857 7.369 5.424 .153.827 5.509 10.133 11.940 54.784 VL 992 VL 1.50 291 19.921 941.

979 3.683 7.037 VL 1.799.298 3.550 10.195 35.398 5.061 3.402 4.857 932.470 VL 26.059 .065 4.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 6.857 646.199.179 NC *1.856 6.404 - .615 VL 4.414 MTC *1.778 4.857 1.623 VL 2.505 1.273.955 9.157 5.135.50 334.390 3.832 26.857 4.516 VL 7.287 1.00 596.637 MTC *1.465 8.411 1.993 9.158 VL 3.145 VL 2.214 MTC *1.555 10.50 80.401.897 10.836 5.968.485 NC *1.970 NC *1.437.620 5.972 VL 2.436.00 65.50 311.837.453.50 109.007 5.197 0 1.853 VL 6.50 140.197 0 1.181.197 0 1.654 3.912 7.50 46.191.00 37.565.393.440.00 345.00 819.657.50 180.50 243.109.772.280 2.132.631.413.085 5.50 427.019.700 6.00 90.557 VL 4.

857 4.50 728 49.681 32.470 VL 208 VL 310 NC *1.252 10.00 245 60.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 162 VL 249 NC *1.00 598 69.316 30.857 5.00 5.635 VL 451 VL 995 NC *1.50 432 29.492 5.531 1.477 1.00 2.50 2.988 VL 16.857 2.197 0 1.832 54.230 24.081 VL 49.857 2.225 35.217 51.163 22.432 59.324 10.777 51.345 VL 43.044 MTC *1.202 MTC *1.756 1.50 1.50 910 21.941 MTC *1.50 1.197 0 1.50 1.967 .50 299 20.255 4.50 2.301 10.197 0 1.431 VL 361 VL 553 NC *1.353 MTC *1.405 - .138 5.776 16.197 0 1.571 5.228 4.275 4.50 842 56.00 3.354 44.00 355 24.

252 10.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.228 4.857 4.50 2.564 59.406 - .50 1.354 44.50 728 49.00 245 60.301 10.00 355 24.217 51.941 MTC *1.571 5.275 4.316 30.432 59.832 26.531 1.197 0 1.50 299 20.805 10.163 22.345 VL 43.832 54.255 4.776 16.50 432 29.50 3.274 62.281 69.470 VL 208 VL 310 NC *1.059 VL 162 VL 249 NC *1.00 598 .00 691 35.988 VL 16.00 2.50 1.50 2.492 5.50 2.50 910 21.197 0 1.138 5.857 2.086 1.756 1.225 35.681 32.197 0 1.470 VL 26.00 3.202 MTC *1.324 10.00 6.00 5.50 1.857 2.531 5.230 24.353 MTC *1.477 1.431 VL 361 VL 553 NC *1.

407 - .50 8.00 691 98.434 381.081 VL 49.890 4.631 4.982 57.200 VL 53.946 .928 1.209 5.857 79.197 0 1.721 62.50 33.635 VL 451 VL 995 NC *1.00 980 63.123 MTC *1.00 629 723.777 51.197 0 1.197 0 1.608 MTC *1.531 5.50 3.225 5.50 2.786 NC *1.970 0 NC *1.207 10.805 10.50 842 56.908 97.00 6.50 3.281 69.50 4.729 590.044 MTC *1.967 4.197 0 1.50 2.50 2.564 59.00 5.990 1.802 4.644 89.557 0 NC *1.636 84.50 767 51.335 54.857 200.857 5.274 62.00 8.598 VL 14.50 1.194 80.086 1.50 26.584 VL 313.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 69.082 10.438 5.318 MTC *1.857 51.578 617.

00 65.50 36.352 10.059.748 1.424 VL 242.00 9.50 46.517 863.408 - .777 MTC *1.715 VL 228.672.921 968.072 VL 373.836 1.612 1.256 10.930 VL 79.00 89.098 4.116 716.375 5.229.054 815.708 MTC *1.50 2.477 10.177 NC *1.117.374 104.857 119.177 VL 104.50 14.259 145.608 4.50 45.995 153.163 170.271 1.077 1.687 999.926 989.197 14.881 899.074 685.00 15.50 7.00 12.50 58.335 168.197 15.372 .50 6.225 1.241.116 VL 766 NC *1.155 10.056 139.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 651.182 1.00 1.857 32.865 MTC *1.705 852.357 5.687 1.857 103.292 1.00 111.197 0 1.013.00 7.979 1.257 1.220 5.892 1.775 VL 540.475 VL 82.670 4.558 VL 863 NC *1.50 12.

891 1.024 4.971 1.596 1.122 1.474.775 VL 540.817 4.50 17.964 1.00 132.870 MTC *1.505.365.424 VL 242.458.555 1.857 356.473.930 VL 79.279 5.558 VL 863 VL 103.297 MTC *1.447 863.50 17.833 5.50 69.292 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 540.357 1.558 VL 863 NC *1.00 16.340.197 39.197 20.424 VL 242.775 VL 540.721 1.564 1.500 1.424 VL 242.50 54.930 VL 79.270.711 4.256.558 VL 863 NC *1.50 61.930 VL 79.274.896.126 1.873 MTC *1.00 134.700 1.064 1.202.636 10.405 1.774 1.409 - .00 150.578 1.197 33.00 14.50 78.857 300.50 69.325.605 .489.50 54.462 1.656.779 10.489 14.475 VL 521 VL 601 NC *1.427.857 281.00 14.745 5.184 1.747 18.50 20.959 10.141 863.216.586 1.

197 28.857 1.353 MTC *1.280.541 10.420.00 1.819 VL 14.008.197 171.00 188.564 19.517.700.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 14.197 166.605 NC *1.50 698.812 5.274.182 19.50 903.50 229.323 4.716 1.854 18.818.50 886.00 187.396 19.716 1.403 VL 46.857 793.416 NC *1.50 707.605 VL 14.746 18.336 MTC *1.50 891.659.994 15.222 15.462.858 17.701 17.246.00 1.180.197 28.000 VL 136.242 16.006.000 VL 136.000 VL 204.000 VL 204.917 14.153 MTC *1.50 704.070.461.116 16.389 14.598 4.50 231.669 .427.280 16.709.320 15.582 1.121.50 227.145 17.840 5.085 VL 14.283 MTC *1.605 NC *1.215.713.323.857 660.410 - .094 19.290 14.418 15.857 896.732.395 1.107.50 232.682 NC *1.353 1.300 4.00 190.50 694.280.603 5.403 VL 44.056.461 10.178.070.957 10.696 4.710 1.00 1.710.207 1.

000 VL 136.857 1.50 934.282.373 15.50 240.605 VL 14.819.411 - .590 10.460.197 28.018 17.890 16.00 1.070.738 17.719.386 1.656.986.176.908 10.263.841 17.530 16.722.716 1.666 5.50 233.726.649 1.790 15.792.904 19.849 14.665 MTC *1.184.091 19.866 19.000 .929.50 231.969 5.070.197 168.360.853 16.280.216.979 1.864 VL 14.209 14.346 16.998 19.987 10.403 VL 45.990.999 1.00 197.857 1.605 VL 14.461.50 899.744.059 18.50 731.260 NC *1.00 189.00 1.000 VL 204.935 MTC *1.716 1.260.00 1.248 1.352 14.440.857 794.263.00 191.50 704.726.749 5.981 10.274.663 VL 14.605 NC *1.531.920.50 900.605 NC *1.00 189.363.00 1.850 19.274.280.243 5.399 18.776 4.723 MTC *1.376.219 4.995.390 4.515 14.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 16.242 17.000 VL 204.50 909.230 20.50 711.197 28.

216.50 240.50 11.722.857 1.792.000 VL 204.409 VL 211 NC *1.460.196.412 - .995.738 17.263.719.00 1.209 14.419 MTC *1.819.855 617.919 16.00 200.230 20.716 1.197 1.284 .998 19.50 742.280.016.50 243.857 154.00 197.633.247.461 NC *1.403 VL 44.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 136.395 MTC *1.981 10.966 1.50 948.505.605 VL 14.197 166.346 16.50 731.654 20.605 785.723 MTC *1.920.190 1.857 1.162 19.461 NC *1.197 28.919 16.168 4.482 VL 82.50 948.50 742.635 18.901 5.50 243.411 1.853 16.162 961.864 VL 14.873 VL 503.505.635 18.819.536 10.070.966 1.979 1.50 934.733 17.196.605 NC *1.352 14.633.929.00 1.197 166.00 200.901 5.274.247.403 VL 44.390 4.000 VL 136.419 MTC *1.190 1.016.168 4.654 20.733 17.243 5.771 VL 31.00 1.857 1.536 10.

159 VL 21 NC *1.232 1.50 841 56.182 MTC *1.50 1.00 86.576 952.50 45.411 1.972 VL 20 NC *1.936 1.561 59.430.00 150.377 VL 36.523 1.848 VL 2.509.751 10.201 10.271 62.952 VL 248 NC *1.50 61.676.857 213.358 10.744 4.897 1.294 1.00 16.00 6.065 VL 97.134 865.063 4.660.50 20.921 1.275 69.603 41.50 499 33.309 VL 3.197 223 1.369.50 3.197 1.939 37.671 5.622 5.716 11.133.50 2.489 VL 8.366 MTC *1.840 VL 7.518 35.00 9.720 40.50 78.857 44.00 3.330 10.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.756 10.026 .197 223 1.857 22.608 1.50 1.642 VL 999.262 5.687 1.480 5.919 4.00 409 69.332 1.338 820.413 - .50 35.778 MTC *1.

50 1.858 16.00 690 37.503 1.857 22.945 VL 14.50 433 29.225 7.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.515 VL 12.592 5.00 3.595 VL 2.747 33.739 16.197 0 1.367 10.00 3.906 295.857 2.683 32.856 1.390 4.317 30.904 NC *1.50 1.504 1.623 VL 75.505 10.379 VL 29 NC *1.114 VL 9.368 31.215 MTC *1.50 1.381 4.191 MTC *1.194 .857 12.370 VL 189.414 - .228 35.197 0 1.00 235 577.107 VL 4.137 23.275 4.00 355 23.726 VL 5.00 2.904 VL 16.253 5.00 369 35.50 1.50 1.50 872 20.50 449 30.197 212 1.351 36.275 10.114 21.758 5.115 MTC *1.117 VL 14 NC *1.50 286 19.

973 471.399 VL 13.503 MTC *1.722 131.301 386.827 24.184 1.00 5.50 1.197 1.50 14.017 572.683 1.118 520.563.232 493.857 134.50 4.137 347.258 4.049 5.382 MTC *1.585 107.825 130.848.857 102.789 382.719 VL 16.146.50 4.200 329.601 MTC *1.776 .043 18.512 VL 105.376 89.857 14.663 315.998 1.50 27.011 VL 4.085 5.510 208.00 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 544 VL 510 VL 5.757 5.827 112.167 10.172 VL 71.50 6.842 NC *1.075 1.239.946 NC *1.165 118.00 3.197 34.036 VL 4.524 VL 22.00 52.894 10.620 1.50 21.379 VL 29 VL 329 NC *1.50 6.157 VL 14.250 10.50 18.197 0 1.817 4.00 11.557 4.00 34.415 - .427 VL 63.

053.768 VL 4.319.025 VL 158 NC *1.00 3.180 4.226 MTC *1.081 MTC *1.00 2.715 MTC *1.197 0 1.197 2.50 296.183 VL 1.50 402 27.351 5.500 NC *1.00 393 15.50 1.50 478 32.197 0 .457 33.416 - .924 4.416 VL 57.016 VL 270 NC *1.857 5.268 VL 2.950 10.469 1.292 1.363 20.137 VL 45.965 10.376 4.870 VL 39.861 35.263 1.223 28.533 7.997 32.025 VL 158 NC *1.857 25.562 29.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 159.198 33.833 5.183 VL 1.00 2.152.956.427 20.50 1.595 MTC *1.50 1.00 243.599 22.00 330 39.210.50 902.857 907.962 1.569 39.895 24.50 1.845 1.197 0 1.50 1.694 10.656 1.857 30.403 5.108.358 VL 136.011 VL 24.

411 .413.50 567.051 10.156 1.50 443.866.105 12.50 145.965.073 10.981 10.087.024 4.007 5.417 - .157 5.809 9.856 6.065 4.50 311.00 154 12.50 187 12.214 MTC *1.278 5.358 NC *1.972 VL 2.084.418 5.565.212 NC *1.50 451 10.798 VL 9.911 VL 12.657.197 0 1.620 5.892 9.857 932.475 5.989 10.615 VL 4.50 148 10.398 15.00 119.393.631.491 10.252 5.00 1.50 576 11.401.555 10.133.681 4.00 1.429 4.970 NC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.379 1.749 11.652 6.50 243.877.857 4.50 80.00 596.398 5.126 VL 2.00 1.750 MTC *1.822 MTC *1.00 122 12.197 0 1.778 4.197 0 1.768 VL 2.310.164.50 729 13.968.857 555.557 VL 4.240 1.50 571 13.675 VL 18.

418 - .00 1.854 5.00 65.50 984 22.174 NC *1.426 NC *1.643 MTC *1.904 NC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.522 1.870 4.855 MTC *1.857 27.428 5.00 6.50 2.269 62.50 1.625 165.559 59.467 0 NC *1.50 3.857 46.857 51.111 10.992 1.869 4.50 840 56.855 MTC *1.00 16.001 5.197 0 1.257 24.967 1.069 4.026 10.50 2.197 0 1.174 VL 28.50 6.197 0 1.270 68.00 690 183.822 5.425 MTC *1.545 181.753 156.857 4.197 0 1.654 26.368 55.50 8.697 10.812 101.820 64.50 323 21.00 265 69.447 10.633 4.426 VL 101.025 58.829 .00 5.803 63.50 3.50 2.657 28.904 VL 16.50 778 52.787 16.411 26.218 150.00 2.

177 VL 104.729 590.857 103.982 57.50 6.072 VL 373.598 VL 14.259 145.209 5.928 1.098 4.352 10.836 1.335 54.116 716.475 VL 82.50 26.857 51.00 5.197 0 1.50 8.434 381.631 4.715 VL 228.721 62.197 14.177 NC *1.995 153.419 - .00 7.857 32.200 VL 53.50 33.357 5.00 15.163 170.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.00 638 63.578 617.271 1.207 10.00 1.865 MTC *1.123 MTC *1.50 7.687 1.890 4.197 0 1.335 168.116 VL 766 NC *1.557 0 NC *1.50 767 51.857 200.054 815.708 MTC *1.670 .074 685.946 651.155 10.584 VL 313.00 65.374 104.50 2.50 12.318 MTC *1.056 139.50 2.50 2.786 NC *1.687 999.00 629 723.197 0 1.225 5.

134.50 36.229.857 119.517 863.00 9.375 5.774 1.50 13.881 899.979 1.197 39.292 1.220 5.870 MTC *1.218 1.477 10.50 69.202.50 58.117.711 4.777 MTC *1.775 VL 540.077 1.705 852.930 VL 79.077 1.182 1.597 5.930 4.50 54.775 VL 540.392 VL 448.225 1.292 1.424 VL 242.141 863.229 1.667 967.558 VL 863 NC *1.930 VL 79.256.424 VL 242.833 5.473.082 1.00 89.897 1.197 15.122 1.529 VL 82.020.777 MTC *1.00 11.122.612 1.608 4.50 17.684 925.857 281.241.197 15.50 45.50 41.857 119.256 10.748 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.126 777.50 14.175 VL 245.013.00 111.892 1.257 1.059.558 VL 863 NC *1.00 102.50 53.815 10.926 989.00 12.50 46.420 - .126 .825 VL 863 NC *1.

403 VL 46.462.377 VL 36.819 VL 14.608 1.416 NC *1.669 16.687 1.280.000 VL 204.018 17.659.116 16.969 5.063 4.987 10.555 1.732.952 VL 248 NC *1.300 4.676.857 793.000 VL 136.716 1.50 903.386 1.222 15.897 1.50 900.399 18.197 171.180.353 MTC *1.642 VL 999.603 41.323.290 14.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.840 .00 190.070.509.959 10.363.421 - .153 MTC *1.812 5.369.00 1.50 20.990.726.00 132.263.904 1.056.564 19.778 MTC *1.50 704.133.232 1.50 707.420.660.396 19.857 1.50 232.917 14.50 78.330 10.596 1.00 1.00 189.246.178.325.353 1.197 28.713.50 61.936 1.586 19.696 4.50 231.197 1.065 VL 97.671 5.00 14.145 17.274.957 10.430.358 10.294 1.411 1.710 1.00 150.605 VL 14.605 NC *1.857 213.418 15.00 16.458.

50 1.120 49.857 22.801 MTC *1.50 378 25.972 VL 20 NC *1.50 1.468 28.980 1.150 26.00 425.50 57.249 VL 29 NC *1.076 3.750 VL 3.197 212 1.182 MTC *1.837 57.262 5.518 35.857 356.895 10.00 2.522 3.422 - .241 5.790 4.848 VL 2.546 4.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 7.708 .197 223 1.425 MTC *1.394 VL 25.857 46.796 4.877 VL 4.730.356 NC *1.939 37.50 1.816 30.50 499 33.976 4.921 1.683.035.00 46.00 409 31.50 173.257.00 3.50 2.50 696 47.123 4.155 VL 14.720 40.857 5.201 10.50 1.297 MTC *1.50 221.448.50 2.862.423.744 4.696 5.164 10.715 0 NC *1.121 4.197 0 1.290 19.00 310 4.919 5.685 1.197 0 1.

195 46.719 MTC *1.50 562 38.339 16.775 VL 70.795.857 411.668 VL 2.712 39.270.324 10.182.604 28.903 1.916.015 VL 9.50 1.418 VL 25.084.949 VL 1.144 1.253 15.795.795.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 51.00 4.00 1.587.856 1.145 VL 31.50 671.985 5.195 57.967 MTC *1.905 4.794 NC *1.202 VL 28.732 4.794 NC *1.50 214.948 10.285 MTC *1.713 14.264 VL 249.176 VL 12.550 VL 60.00 5.761 5.706 .726 13.644.164.423 - .559 VL 3.187 41.00 571 46.197 842.264 VL 187.50 220.949 10.899 17.197 0 1.00 461 18.445.755 13.089.50 653.00 180.50 2.801 15.407 VL 9.857 768.049 4.197 738.779 VL 5.857 9.569 VL 12.202 NC *1.444 14.143 1.528.328 1.532 18.50 857.

50 5.397 4.578 617.00 14.721 387.904 10.695 723.50 69.531 1.213 1.394 1.619.912 MTC *1.479 1.754 4.558 848.50 54.680 469.50 36.955 5.079 1.584 VL 313.598 VL 14.565 985.200 VL 53.968 0 NC *1.631 4.50 17.00 176.601.786 NC *1.006 812.760 1.457.490 1.50 46.50 26.00 42.209 .50 12.424 - .255.755 10.00 132.318 MTC *1.833 5.174 0 NC *1.857 200.407 1.434 381.197 0 1.776 17.197 453.324.574 474.648 10.197 381.00 89.421 404.50 17.50 22.017.197 315.049 16.00 4.852 1.065 0 NC *1.195 995.693 895.201.128 4.479 1.50 8.457 1.857 868.00 9.50 835.799 10.471.071 1.250 426.857 0 MTC *1.857 346.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.00 1.729 590.549 5.537 MTC *1.

865 MTC *1.825 VL 863 NC *1.708 MTC *1.50 53.815 10.134.392 VL 448.229 1.881 899.00 102.00 89.00 65.00 7.197 0 1.705 852.670 4.995 153.375 5.218 1.50 2.857 32.930 4.197 15.054 815.684 925.163 170.597 5.155 10.197 14.50 13.50 12.175 VL 245.836 1.077 1.517 .122.177 NC *1.335 168.687 1.259 145.352 10.098 4.946 651.926 989.50 36.374 104.072 VL 373.116 VL 766 NC *1.020.897 1.892 1.357 5.475 VL 82.50 41.425 - .00 15.056 139.50 46.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.857 119.50 7.116 716.182 1.857 103.50 33.177 VL 104.50 6.241.777 MTC *1.687 999.00 11.529 VL 82.074 685.715 VL 228.082 1.00 1.667 967.126 777.00 9.256 10.271 1.

424 VL 242.202.50 20.959 10.775 VL 540.458.256.564 1.930 VL 79.656.477 10.774 1.126 1.141 863.292 1.50 58.372 VL 540.857 281.558 VL 863 VL 103.225 1.50 69.930 VL 79.505.00 14.555 1.292 1.489.857 119.00 16.00 132.921 968.578 1.930 VL 79.325.257 1.473.596 1.424 VL 242.857 356.462 1.197 15.779 10.475 VL 521 VL 601 NC *1.297 MTC *1.748 1.833 5.50 17.447 .CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 863.964 1.424 VL 242.777 MTC *1.197 39.00 111.220 5.558 VL 863 NC *1.427.50 61.122 1.279 5.013.817 4.979 1.197 20.357 1.586 1.672.117.870 MTC *1.00 150.775 VL 540.00 12.059.50 78.500 1.077 1.612 1.50 54.608 4.365.558 VL 863 NC *1.184 1.50 14.426 - .711 4.229.50 45.

857 660.541 10.207 1.197 36.461 10.00 187.274.323 4.582 1.280 16.50 698.121.422.50 694.891 1.197 166.857 300.896.070.00 188.320 15.215.994 15.489 14.700.50 17.598 4.00 1.747 18.50 227.50 891.395 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 863.008.474.024 4.00 134.605 NC *1.605 NC *1.403 VL 44.182 19.197 28.340.682 NC *1.636 10.746 18.094 19.088 1.50 886.427.50 234.857 896.216.274.389 14.818.605 VL 14.873 MTC *1.517.311.000 VL 136.603 5.070.709.280.701 17.270.930 VL 79.242 16.716 1.405 1.854 18.000 VL 204.605 VL 14.283 MTC *1.50 229.461.857 1.000 VL 204.336 MTC *1.775 VL 540.00 14.840 5.971 1.064 1.558 VL 863 NC *1.50 54.745 5.721 1.00 1.006.435 14.700 1.961 MTC *1.424 VL 242.107.858 17.710.50 69.085 VL 14.197 33.340 .427 - .

744 10.301 19.663 VL 14.197 36.416 NC *1.088 1.50 231.000 VL 204.499 10.748.784 15.260 NC *1.195 .304.50 705.330 17.403 VL 45.827 16.194 19.00 190.570 14.365.00 191.461 1.857 806.50 911.50 901.50 706.751.50 905.402.197 178.000 VL 136.605 VL 14.025 19.280.481.587 19.874 10.230.486 14.601 5.00 190.348 4.231 MTC *1.102.940 10.565 16.717 4.00 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 15.751 16.019.570.729.774 15.274.225.293.218 1.00 1.403 VL 46.410 1.856.389.290.994 4.474 19.942 1.50 902.00 192.269 4.736.50 708.549 1.744 14.000 VL 136.070.813 MTC *1.460.197 181.559 5.857 1.00 1.400 17.208.50 231.50 232.381 17.857 824.035.461.209.428 - .683.819 VL 14.280.352 19.462.143 17.965 15.332 16.730.099 5.50 713.00 1.544 5.696.134 1.605 NC *1.050 19.240 MTC *1.

972.070.304.260 NC *1.770.00 1.302.061 1.000 VL 204.225.00 1.600 17.274.134 1.020 614.474 19.663 VL 14.197 36.50 231.605 VL 14.231 MTC *1.403 VL 45.035.481.269 4.600 VL 101.572 VL 474.352 934.857 1.194 19.000 VL 136.559 5.340 15.422.50 902.961 MTC *1.994 4.402.744 10.565 16.088 1.50 733.601 MTC *1.197 36.813 5.274.50 706.00 1.143 17.213 4.230.50 234.197 2.429 - .940 10.088 1.281 VL 38.919 16.605 VL 14.117 .50 936.50 911.783 10.433 VL 258 NC *1.701 19.696.748.00 190.197 178.570.280.605 NC *1.435 14.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 19.967.857 134.278 19.50 240.381 17.762 14.000 VL 204.301 19.50 713.570 14.410 1.332 16.857 824.461.856.601 MTC *1.857 1.605 NC *1.750.035.601 5.00 192.965 15.00 197.311.730.218 1.797.070.970 17.

841 5.745 VL 59.778 MTC *1.036 VL 404 NC *1.50 72.263.319.362 VL 156.411 1.197 2.874 5.608 1.50 56.50 18.053 VL 158.006 4.50 78.432 10.070 924.50 61.140 1.50 21.828 840.430.329 1.687 1.369.315 796.232 1.392.675 1.135 1.665 1.00 9.987 VL 835.00 16.50 43.197 1.036.00 15.936 1.372 .065 VL 97.548 MTC *1.430.269 762.490 4.063 4.50 34.546.192 VL 60.480 VL 400 NC *1.857 213.294 1.00 150.197 2.660.243 1.509.117 1.50 11.248 1.857 190.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.358 10.317 1.897 1.642 VL 999.772 1.00 139.50 64.50 20.377 VL 36.591 1.752.835 1.702 10.992 1.603 1.00 84.676.685 VL 818.952 VL 248 NC *1.133.051.531.430 - .025 MTC *1.671 5.559 4.857 370.

275 69.751 10.262 5.201 10.50 499 33.00 690 51.494.577.521 10.00 409 69.00 3.00 512 37.431 - .50 2.173 1.50 2.348 41.00 157.425 46.309 VL 3.652 51.366 MTC *1.720 40.026 1.848 VL 2.489 VL 8.197 223 1.159 VL 21 NC *1.734.518 35.744 4.197 4.197 223 1.50 624 42.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.857 29.330 10.716 11.50 1.480 5.096 5.899 44.708 1.685 11.862 5.50 82.857 22.972 VL 20 NC *1.50 1.182 MTC *1.919 4.00 17.079 10.787 1.309 VL 3.00 4.159 VL 21 NC *1.197 223 1.50 3.50 841 56.225 .271 62.857 44.561 59.939 37.489 VL 8.00 6.861 MTC *1.840 VL 7.50 1.921 1.217 1.

351 36.50 109 2.215 MTC *1.974 5.747 33.432 - .904 NC *1.284 VL 15 NC *1.00 23 23.253 .595 VL 2.083 10.099 8.191 MTC *1.314 1.084 20.857 0 MTC *1.50 1.197 212 1.50 872 20.00 2.726 VL 5.739 16.856 1.197 0 1.857 10.861 VL 1.791 10.197 0 1.368 31.00 229 2.50 1.067 MTC *1.50 279 18.50 849 19.857 22.291 1.50 286 19.758 5.707 5.079 22.00 3.00 208 2.857 2.861 NC *1.117 VL 14 NC *1.870 1.197 0 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 7.50 449 30.390 4.904 VL 16.50 1.505 10.858 4.001 VL 2.50 28 1.889 4.50 85 1.00 369 23.300 VL 6.381 4.

735 8.504 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.00 235 837.563 MTC *1.50 2.00 6.404 VL 56.857 278.352 828.838 1.50 2.235 5.478 4.00 2.178 60.00 8.518 10.300 4.967 10.197 0 1.550 MTC *1.433 - .622 4.220 42.137 23.197 0 1.50 846 .00 4.827 NC *1.197 0 1.50 571 38.50 1.258 46.50 30.064 1.789 5.857 0 MTC *1.283 753.114 21.058 VL 8.289 67.580 10.234 VL 254 NC *1.488 VL 34.367 10.50 1.097 67.857 46.197 0 1.360 5.50 10.870 1.00 75.00 671 47.101 683.50 39.857 3.50 3.404 NC *1.50 817 55.122 56.489 57.738 40.159 394.00 468 70.306 34.425 MTC *1.757 714.058 NC *1.827 VL 394.

153 MTC *1.896 1.197 34.180.623 VL 75.365 5.00 2.898 MTC *1.920 1.536 4.00 6.668 VL 1.290 63.197 732.826 5.328 VL 8.512 164.946 NC *1.00 249 577.50 6.180 22.620 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 57.370 VL 189.50 303 20.263 24.232 .857 134.693 1.428 1.857 216.383.688 NC *1.237 VL 60.129.00 124.50 2.906 295.814 1.395 1.145 10.312 69.698 25.50 21.285 10.601 MTC *1.829 1.945 VL 14.114 VL 9.857 9.453 5.00 694 1.817 4.245.640 VL 1.50 1.295 VL 102.369.50 924 21.529 1.973 471.250 4.390 NC *1.50 64.00 13.50 3.50 50.633 10.576 59.116 10.529 4.50 16.197 0 1.434 - .194 VL 544 VL 510 VL 5.

085 169.376 89.292 1.872 4.965 10.50 4.435 - .654 131.184 1.998 1.036 VL 4.722 268.827 112.00 5.180 4.049 5.399 VL 13.997 32.431 1.425 MTC *1.212 NC *1.50 12.503 MTC *1.656 .595 MTC *1.962 1.197 0 1.00 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 493.118 520.50 402 27.197 1.258 4.585 107.50 1.075 1.017 572.50 3.130 265.085 5.00 11.50 27.857 14.857 25.00 2.025 VL 158 NC *1.562 29.00 330 39.50 1.849 228.825 130.183 VL 1.301 33.580 241.172 VL 71.197 0 1.235 218.301 10.721 5.50 6.00 2.50 1.00 24.403 5.212 VL 169.223 28.857 46.00 52.250 10.50 9.165 118.167 10.379 VL 29 VL 329 NC *1.

569 39.50 936 17.960 10.672 29.50 1.00 2.00 393 29.50 733 17.300 VL 6.857 4.904 VL 16.00 198 26.50 241 16.197 0 1.025 VL 158 NC *1.00 294 19.750 MTC *1.721 10.183 VL 1.50 1.50 1.091 25.50 478 32.715 MTC *1.393 26.857 5.787 16.687 18.870 4.854 5.291 4.197 0 1.226 MTC *1.546 VL 4.643 MTC *1.796 19.263 1.833 5.457 33.50 984 22.257 .861 35.754 NC *1.546 VL 12.436 - .653 VL 6.857 30.756 1.197 0 1.237 4.328 5.50 1.00 1.376 4.393 1.197 0 1.00 3.857 4.50 323 21.904 NC *1.694 10.50 1.107 NC *1.50 358 24.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.024 5.954 11.

615 VL 4.555 10.565.074 44.269 62.50 840 56.778 4.447 10.557 VL 4.119 VL 43.065 4.00 65.00 596.202 .218 150.970 NC *1.812 101.522 1.425 MTC *1.631.426 NC *1.620 5.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 24.50 243.992 1.968.967 1.111 10.697 10.857 932.157 5.393.972 VL 2.00 6.007 5.820 6.545 181.822 5.50 80.214 MTC *1.411 1.413.197 0 1.50 2.00 16.857 4.625 165.50 311.856 6.857 46.174 VL 28.197 0 1.657.069 4.270 68.50 6.753 156.426 VL 101.398 5.401.428 5.00 1.559 59.00 690 183.50 3.00 265 69.00 2.657 28.50 8.205 VL 361 VL 553 NC *1.197 0 1.411 26.654 60.855 MTC *1.174 NC *1.50 2.437 - .869 4.857 27.

492 1.50 725 49.50 2.50 19.00 38.104 345.892 VL 78.331 10.188 25.015 129.693 VL 25.998 310.197 0 1.041 NC *1.246 MTC *1.238 168.046 4.50 1.074 418.326 VL 11.00 1.857 9.50 15.016 MTC *1.727 NC *1.848 4.253 5.00 17.346 4.326 NC *1.50 7.00 253 .CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.50 2.50 9.021 10.849 380.00 2.819 54.736 10.00 595 197.810 1.576 11.197 8.857 21.00 4.881 4.00 5.165 VL 51.197 0 1.407 59.064 1.50 5.086 5.197 0 1.377 160.541 360.200 23.734 VL 285.479 1.438 - .821 5.887 5.50 940 21.245 177.733 195.50 309 20.857 28.207 51.951 422.579 MTC *1.50 2.072 10.323 1.302 25.

50 69 4.802 53.50 270 5.255 84.50 124 8.50 377 8.765 5.172 1.681 VL 62.102 MTC *1.857 2.883 93.50 2.775 5.942 VL 37.00 9.120 1.024 1.823 88.522 MTC *1.439 - .50 1.857 10.658 10.054 62.693 4.50 720 48.087 MTC *1.00 1.197 0 1.748 2.366 103.711 37.50 4.904 5.857 2.197 0 1.50 211 4.50 3.50 2.952 4.247 10.194 50.00 102 5.016 MTC *1.00 591 104.197 0 1.942 NC *1.742 VL 5.749 4.522 NC *1.681 NC *1.745 10.522 VL 2.00 925 10.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 59.174 .00 5.030 10.50 482 9.943 5.742 NC *1.197 0 1.375 59.274 5.857 21.388 4.

689 5.727 NC *1.346 4.064 1.810 1.246 MTC *1.50 1.50 19.197 8.454 4.541 360.00 38.331 10.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.267 10.857 21.016 MTC *1.998 310.627 4.00 1.00 17.492 1.041 NC *1.50 1.857 21.377 160.015 129.887 5.627 NC *1.50 406 27.848 4.027 33.50 15.197 0 .245 177.326 VL 11.733 195.326 NC *1.00 333 197.074 418.50 7.892 VL 78.857 9.294 1.104 345.849 380.440 - .736 10.197 0 1.693 VL 25.576 11.857 28.197 566 1.00 57 33.951 422.00 4.238 168.165 VL 51.00 517 5.691 1.578 30.086 5.855 MTC *1.188 25.00 3.50 5.734 VL 285.50 9.627 VL 4.50 2.235 28.579 MTC *1.

749 4.00 9.132 1.50 2.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.50 1.857 21.00 698 5.120 1.943 5.255 84.200 23.942 MTC *1.842 1.349 69.50 3.323 1.366 103.857 31.50 4.857 10.522 VL 2.881 4.00 2.00 6.50 940 21.50 309 20.592 60.310 63.50 3.50 851 57.375 59.50 1.197 0 1.021 10.775 5.522 .681 VL 62.183 5.50 2.024 1.942 VL 37.711 37.493 10.302 25.666 VL 23.823 88.087 MTC *1.054 62.197 1.540 23.952 4.441 - .802 53.591 4.50 2.00 253 59.745 10.50 720 48.942 NC *1.821 5.658 10.748 2.194 50.00 591 104.197 0 1.030 70.883 93.681 NC *1.00 1.666 NC *1.016 MTC *1.00 5.

742 NC *1.00 473.274 5.377 4.50 1.522 MTC *1.50 482 9.742 VL 5.197 0 1.197 566 1.627 4.50 124 8.985 4.689 5.00 3.00 102 33.737.263.693 4.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN NC *1.330 NC *1.102 MTC *1.627 VL 4.172 1.50 63.235 28.197 0 1.870 MTC *1.267 10.50 406 27.627 NC *1.857 2.50 69 4.857 2.027 33.578 30.115.490.578 VL 3.297.857 21.944.268 4.50 246.50 1.00 517 5.388 4.50 193.763 .454 4.984 1.630 10.645 5.442 - .904 5.691 1.247 10.50 377 8.197 16.765 5.507 4.00 925 10.908 VL 171.00 333 5.294 1.50 211 4.506 4.855 MTC *1.00 57 10.857 100.50 270 5.174 10.

50 482 9.942 VL 37.375 59.693 4.247 10.197 0 1.50 124 8.742 VL 5.857 9.197 0 1.881 4.745 10.50 377 8.174 .246 MTC *1.50 2.323 1.021 10.00 253 59.576 11.00 2.857 2.120 1.522 MTC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.50 2.00 102 5.087 MTC *1.393 1.102 MTC *1.522 NC *1.522 VL 2.749 4.388 4.765 5.857 10.443 - .821 5.802 53.00 52.274 5.50 270 5.50 720 48.50 309 20.326 NC *1.711 37.00 5.326 VL 11.50 940 21.114 25.50 1.302 25.742 NC *1.50 211 4.200 23.194 50.942 NC *1.00 591 10.943 5.904 5.857 2.172 1.00 925 10.211.197 0 1.50 69 4.748 2.197 0 1.

857 21.50 193.444 - .50 3.114 197.857 28.870 MTC *1.630 10.490.015 129.165 VL 51.50 4.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.984 1.507 4.00 1.681 VL 62.883 93.197 16.030 33.330 NC *1.658 10.645 5.024 1.00 333 5.627 NC *1.211.691 1.50 1.857 100.294 1.268 4.50 246.00 9.00 3.50 1.197 566 1.027 33.50 63.578 30.00 57 104.681 NC *1.00 52.985 4.892 VL 78.255 84.50 1.763 5.689 5.506 4.235 28.775 5.00 517 5.377 4.454 4.823 88.263.115.578 VL 3.627 4.267 10.855 MTC *1.393 1.197 0 1.016 MTC *1.727 NC *1.857 21.00 473.737.579 .054 62.908 VL 171.297.366 103.50 406 27.627 VL 4.952 4.944.

00 15.959 10.331 10.488 290.727 NC *1.662 16.951 168.50 7.841 VL 193.445 - .086 5.032 137.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.197 0 1.733 195.064 1.579 MTC *1.329 .00 1.238 168.904 151.579 MTC *1.114 VL 51.00 3.580 30.245 177.848 4.030 33.989 VL 16.668 339.50 2.555 1.087 MTC *1.50 6.176 VL 51.857 28.197 0 1.188 143.719 5.00 1.606 10.989 NC *1.00 3.727 NC *1.00 30.903 VL 55.161 166.482 4.50 4.366 33.702 5.377 160.921 244.50 1.857 10.299 10.50 7.197 0 1.50 12.514 4.50 1.237 28.857 28.50 15.50 406 27.50 2.101 277.197 0 1.435 106.50 9.596 336.767 1.00 17.950 305.009 5.521 4.

50 821 15.663 NC *1.576 11.50 720 48.388 4.00 333 25.200 23.00 173 59.857 2.00 1.197 0 1.663 VL 5.197 0 1.50 2.021 10.745 10.50 643 14.407 MTC *1.522 MTC *1.50 309 20.493 5.745 10.281 4.881 4.575 17.857 8.749 4.087 MTC *1.00 5.326 NC *1.247 .274 5.323 1.00 2.50 2.942 NC *1.742 NC *1.00 591 10.50 940 21.50 1.326 VL 11.375 59.942 VL 37.50 377 8.924 5.246 MTC *1.50 124 8.00 253 17.742 VL 5.857 9.446 - .197 0 1.943 5.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.821 5.302 25.120 1.711 37.50 482 9.320 1.194 50.197 0 1.857 10.765 5.50 211 14.802 53.

197 566 1.267 10.174 10.50 270 5.197 0 1.823 88.627 VL 4.857 28.366 103.681 NC *1.578 30.447 - .691 1.693 4.50 406 27.197 0 1.00 925 10.921 244.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.030 33.00 3.727 NC *1.50 1.857 21.627 4.857 2.658 10.00 333 339.841 VL 193.00 1.579 MTC *1.102 MTC *1.50 3.748 2.024 1.00 57 104.855 MTC *1.50 1.522 VL 2.172 1.197 0 1.00 517 5.689 5.627 NC *1.454 4.883 93.775 5.054 62.681 VL 62.255 84.235 28.114 VL 51.952 4.101 .50 211 4.50 4.00 9.027 33.00 102 5.294 1.522 NC *1.50 4.50 1.857 21.904 5.016 MTC *1.50 69 4.

522 VL 2.00 2.174 10.950 305.521 4.50 15.627 NC *1.326 NC *1.924 5.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 277.00 30.323 1.596 336.200 23.366 25.50 270 5.857 2.745 10.197 0 1.102 MTC *1.627 VL 4.021 10.555 1.493 5.855 .50 69 4.857 21.00 173 5.627 4.522 NC *1.009 5.50 821 15.407 MTC *1.50 643 14.50 940 21.959 10.50 211 14.857 9.488 290.881 4.691 1.50 309 20.748 2.320 1.663 VL 5.281 4.302 25.50 211 4.448 - .576 11.246 MTC *1.00 57 33.904 5.00 1.326 VL 11.821 5.575 17.857 8.50 1.00 253 17.693 4.197 0 1.50 12.663 NC *1.00 517 5.197 0 1.00 3.

00 333 4.363.073.857 269.454 4.197 0 1.428 5.50 203.511 10.062 2.489.449 - .662 1.048.866 NC *1.018.073.950 MTC *1.186 10.707.079 MTC *1.866 VL 1.601.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.183.918 3.857 649.579 1.267 10.089 4.845.00 30.547.00 391.50 112.578 30.50 78.936 4.010 2.791 2.124 5.744.669.00 3.50 52.50 143.345.419 3.50 159.553 VL 2.50 61.689 5.197 566 1.605 1.197 0 1.50 36.339 1.50 20.772 .857 269.00 274.502.235 28.114 4.197 0 1.027 3.250 VL 2.250 NC *1.144 1.186 1.294 1.424.344 1.50 1.689 2.183.50 406 27.50 1.433 3.027 33.079 MTC *1.553 NC *1.845.151 4.302.785 2.593 5.911.00 43.657 3.

249 168.847 VL 344.50 2.667 10.197 742 1.973 344.50 680 15.587 VL 136.00 1.847 NC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.587 NC *1.639 MTC *1.50 42.50 10.118 4.049 1.50 7.00 183 197.530 18.00 1.029 MTC *1.327 5.50 223 15.00 150.484 5.953 907.679 .277 1.00 8.00 16.857 42.297 136.953 741.197 1.061 1.667 18.197 5.463 MTC *1.653.789 1.50 33.300 1.480 VL 674.00 17.517 8.857 5.450 - .480 NC *1.344 1.50 9.803 392.777 674.133 4.258 177.708 898.690 VL 8.334 1.597 817.00 81.690 NC *1.380 161.759 195.351 774.857 54.811 MTC *1.585 10.857 16.197 0 1.50 869 16.078 4.081 10.988 480.50 5.798 5.

088 5.533 4.565 173.313 1.00 1.289 NC *1.333 MTC *1.350 5.448 1.211 1.809 181.430 96.949 1.50 22.451 - .243 52.865 54.132 NC *1.560 106.486 74.00 2.197 0 1.50 7.857 21.949 10.686 NC *1.635 VL 258.50 4.50 2.735 4.686 VL 143.459 258.132 210.50 17.50 2.316 10.974 191.665 117.00 4.857 15.00 604 212.569 432.552 143.495 60.919 10.50 4.444 1.00 43.016 MTC *1.342 5.50 5.289 .00 19.50 2.857 19.841 4.292 476.333 MTC *1.00 10.671 410.50 737 49.289 VL 74.857 19.762 118.132 VL 33.353 101.635 NC *1.197 0 1.648 10.50 1.104 355.00 5.50 9.048 33.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.949 1.084 5.197 7.972 MTC *1.197 7.173 61.

857 104.109 45.081 7.429 NC *1.50 91.097 116.733.810.50 1.950 5.519 45.856 5.00 452 7.491.315 NC *1.059 303.092 10.50 657 .286 54.887 1.50 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 290.50 4.742 4.648 1.857 353.297 6.452 - .429 VL 5.315 VL 28.857 43.201 1.677 38.806 10.407 MTC *1.998 6.50 6.00 31.273 4.919 129.945 10.806 5.774 110.00 3.820 MTC *1.082 4.142 41.953 10.733.265 5.50 277.514 MTC *1.00 4.00 74.016 MTC *1.177.695 128.476 0 NC *1.00 11.197 0 1.066 6.740 5.197 0 1.50 2.50 16.568 106.00 681.934 0 NC *1.50 13.940 1.995 351.50 551 37.197 0 1.455.653 28.197 0 1.566.206 4.50 355.680 319.00 1.857 8.

556 49.00 54.587 NC *1.50 2.957.127 1.843 10.086 5.587 VL 136.00 17.968 152.239 144.951 5.50 7.344 4.678 5.507.636 4.50 2.00 1.452.892 VL 78.857 100.496.848 4.448 4.578 VL 4.00 539 169.049 138.141.870 MTC *1.313.165 VL 51.197 0 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 44.197 15.579 MTC *1.00 15.875 5.937 1.857 28.427 4.284 168.238 168.547 NC *1.00 495.711 5.808 136.197 0 1.064 1.105 10.816 1.903 53.001 46.377 160.00 1.50 9.50 202.576 .477 4.681 197.50 66.453 - .50 6.857 0 MTC *1.245 177.343 4.50 2.015 129.335 4.331 10.528 25.034 10.900 1.478 5.733 195.125 VL 171.727 NC *1.50 258.698.00 4.50 2.50 7.

942 MTC *1.857 21.50 1.00 6.302 25.711 37.341 69.50 850 57.255 84.666 VL 23.881 4.00 5.452 23.942 NC *1.857 31.802 53.50 2.775 5.197 0 1.366 103.857 9.943 5.857 10.326 NC *1.50 720 48.054 62.658 10.50 940 21.821 5.952 4.375 59.061 1.745 10.50 3.588 60.197 0 1.021 10.942 VL 37.197 0 1.326 VL 11.681 NC *1.50 2.00 2.087 MTC *1.024 1.246 MTC *1.00 253 59.754 1.50 4.107 5.681 VL 62.823 88.323 1.50 2.197 1.200 23.50 3.120 1.00 591 104.50 1.194 50.00 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 11.666 NC *1.519 4.00 698 .030 70.454 - .306 63.749 4.00 9.883 93.50 309 20.413 10.016 MTC *1.

247 10.50 270 5.50 377 8.267 10.00 3.848 4.50 406 27.086 .855 MTC *1.388 4.50 2.00 517 5.027 33.377 160.00 57 10.238 168.174 10.742 VL 5.691 1.172 1.50 69 4.00 925 10.742 NC *1.274 5.522 NC *1.857 2.50 7.727 NC *1.522 MTC *1.454 4.627 4.00 333 197.579 MTC *1.015 129.748 2.50 124 8.627 NC *1.693 4.765 5.455 - .197 0 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.235 28.857 2.892 VL 78.197 0 1.904 5.857 28.578 30.627 VL 4.294 1.197 566 1.50 482 9.165 VL 51.50 1.197 0 1.689 5.50 1.857 21.522 VL 2.00 102 33.50 211 4.102 MTC *1.

375 59.943 5.749 4.576 11.064 1.061 1.00 5.50 940 21.681 VL 62.197 1.942 MTC *1.00 1.666 NC *1.021 10.323 1.823 88.942 NC *1.775 5.366 103.452 23.50 3.194 50.50 1.326 NC *1.016 MTC *1.024 1.456 - .857 31.881 4.197 0 1.821 5.120 1.00 253 59.857 21.802 53.857 10.50 2.00 2.50 2.030 70.00 1.666 VL 23.857 9.733 195.246 MTC *1.197 0 1.658 10.200 23.50 309 20.883 93.681 NC *1.519 .745 10.50 1.302 25.087 MTC *1.942 VL 37.255 84.952 4.50 720 48.326 VL 11.00 9.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.197 0 1.331 10.711 37.054 62.00 591 104.50 850 57.50 9.951 25.245 177.00 17.50 4.

578 30.855 MTC *1.00 698 5.748 2.00 6.197 0 1.50 69 4.120 10.413 10.00 20.241 623.024.522 VL 2.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.00 184.027 33.365.50 24.588 60.865 VL 1.190 5.50 3.132 1.522 NC *1.50 270 5.306 63.197 0 1.857 278.294 1.754 1.373 1.081 4.00 333 2.666 1.857 21.00 57 33.50 2.50 1.627 VL 4.341 69.627 NC *1.457 - .50 406 27.689 5.880 459.50 95.109 1.235 28.693 4.50 1.174 10.865 NC *1.267 10.744.627 4.044.454 4.857 42.50 75.840.691 1.012 2.107 5.796 VL 459.904 5.365.197 566 1.029 .00 3.796 NC *1.50 211 4.550 MTC *1.00 517 5.669.930 1.102 MTC *1.857 2.

516 4.352 4.548 10.155 617.275 561.50 1.681 VL 62.636 10.969 VL 147.313 1.857 21.969 .173 104.50 3.50 1.857 21.016 MTC *1.353 101.316 118.024 1.823 88.600 1.665 117.486 74.681 NC *1.273 5.50 6.197 0 1.016 MTC *1.527 509.255 84.560 106.177 132.030 203.237 119.197 0 1.883 93.366 103.896 VL 85.00 1.00 1.50 5.00 1.857 21.458 - .50 4.896 NC *1.00 6.815 147.289 NC *1.735 4.775 5.430 96.016 MTC *1.952 4.916 85.964 131.00 11.50 22.00 56.399 5.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.00 10.50 29.658 10.648 10.054 62.197 0 1.088 5.921 532.50 4.50 4.50 7.604 108.883 113.197 0 1.703 1.00 9.50 1.289 VL 74.

564 183.50 2.663 NC *1.488 173.281 4.50 8.396 .610 571.459 - .50 2.50 211 14.233 10.50 9.00 1.924 5.745 10.420 MTC *1.928 NC *1.00 2.50 27.899 196.467 637.320 1.856 1.00 21.00 7.424 VL 176.197 0 1.50 35.50 821 15.00 2.797 1.197 0 1.345 201.50 9.811 MTC *1.857 8.208 1.888 5.50 11.623 237.00 173 20.972 MTC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN NC *1.50 643 14.081 672.663 VL 5.857 29.50 7.273 216.960 5.197 0 1.575 17.424 NC *1.916 10.00 67.292 740.857 15.407 MTC *1.459 166.018 240.493 5.452 10.379 747.020 610.134 4.400 4.826 204.197 0 1.00 18.402 17.235 176.928 VL 571.368 4.857 16.835 5.

50 11.478 247.727 147.686 VL 279 NC *1.50 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 13.821 5.00 202 39.423 MTC *1.013 203.197 0 1.197 636 1.874 NC *1.928 131.50 1.365 4.883 4.00 22.175 213.194 1.857 24.509 .874 VL 6.379 NC *1.401 5.857 3.00 2.00 392 249.681 10.50 2.610 153.568 39.137 VL 129.652 4.00 1.50 749 17.249 1.718 224.50 6.50 9.456 33.641 6.958 MTC *1.860 35.168 1.027 MTC *1.50 957 18.912 VL 147.899 4.358 10.197 0 1.912 NC *1.473 179.460 - .00 3.857 52.776 10.857 10.379 VL 13.50 246 16.836 20.172 VL 1.50 478 32.377 MTC *1.058 5.197 3.171 146.254 1.50 3.

781 3.50 157.921 1.327.197 0 1.197 0 1.774.867.937 21.930 VL 79.949 VL 1.360 5.569 4.025.00 213 1.50 8.370 10.424 VL 242.147 1.988 1.857 3.50 2.461 - .857 5.00 1.00 529 21.558 VL 863 .277 53.192 10.001 4.857 928.964 45.519 3.443 161.50 1.249.450 39.110 10.463 MTC *1.50 791 18.952 10.010 19.195 178.552 2.480 2.50 260 17.50 645 43.811 52.711 3.307 1.50 123.363 MTC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.638 4.711 1.50 1.520 11.197 742 1.630 VL 39.774.949 NC *1.031 863.508 48.00 1.602 5.500 MTC *1.00 4.00 33.744.00 16.00 302.50 40.360.775 VL 540.630 NC *1.104 NC *1.104 VL 11.481 5.

553 NC *1.236.054 4.00 12.304 88.566 930.664 1.197 21.981 1.225 5.336 767.726 106.742 4.123 MTC *1.50 3.070 1.462 - .120 1.185 5.982 57.657 10.857 0 MTC *1.857 649.857 86.124.00 84.240 10.00 5.857 119.50 767 51.50 34.50 5.571 5.367 108.207 10.00 9.777 MTC *1.00 629 939.845.890 4.50 11.928 1.070 97.50 58.50 1.197 755.970 92.517 801.50 2.335 54.00 112.630 5.223 1.019.845.065.721 62.302 4.255 10.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN NC *1.345.553 VL 2.50 15.888 1.911 MTC *1.50 44.051 0 NC *1.610 1.50 2.215 4.718 1.689 2.00 1.00 9.086 845.950 .424 1.50 45.557 0 NC *1.070 63.525 0 NC *1.197 0 1.197 0 1.857 51.

120 5.029 MTC *1.707.796 VL 459.918 3.647 792.414 975.529 1.463 - .796 NC *1.699 4.197 0 1.50 42.593 5.688 1.273 5.290 10.921 532.828 623.50 10.50 56.058 1.819 1.880 459.527 509.00 6.019.075.662 1.50 159.197 0 1.197 0 1.890 1.810 VL 792.857 42.00 56.511 10.155 617.50 203.194.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.302.50 14.687 818.232 5.976 742.352 4.177 909.857 42.807 10.342 4.881 900.007 623.657 3.50 22.00 391.880 .433 3.50 7.197 0 1.694 NC *1.548 10.857 168.029 MTC *1.50 29.151 4.810 NC *1.182.00 43.118 MTC *1.936 4.275 561.50 33.703 1.911.694 VL 689.00 11.00 9.421 776.50 43.50 52.547.00 81.027 1.695 689.00 107.

00 30.289 10.352 4.197 0 1.273 5.665 451.211 1.426 5.857 42.00 3.847 VL 344.50 5.50 7.847 NC *1.50 22.796 VL 459.065 229.464 - .CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 459.803 392.427 402.857 42.016 4.197 0 1.029 MTC *1.029 MTC *1.527 509.322 VL 402.292 476.197 0 1.679 4.00 43.922 497.50 12.50 15.275 561.796 NC *1.973 344.50 6.569 432.155 617.857 42.296 471.898 VL 229.671 410.312 5.50 4.703 1.50 22.177 480.029 MTC *1.762 338.50 17.079 276.006 4.029 MTC *1.347 552.50 20.50 25.718 1.857 42.00 4.50 29.548 10.429 334.197 0 1.863 304.00 56.350 5.921 532.919 10.00 6.898 NC *1.234 .322 NC *1.420 288.

658 10.783 227.00 22.532 10.918 VL 183.024 1.197 0 1.857 21.00 3.946 10.50 11.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.00 2.50 1.465 - .557 257.219 5.50 9.50 3.823 88.857 15.495 247.50 15.218 MTC *1.016 MTC *1.50 4.00 1.040 4.185 1.857 30.00 30.274 183.393 4.959 NC *1.775 5.804 NC *1.50 9.681 NC *1.681 VL 62.957 1.980 306.366 103.109 278.037 4.50 12.50 3.00 9.804 VL 175.723 546.552 5.470 249.054 62.959 VL 257.50 3.176 .50 4.512 290.00 49.197 0 1.474 340.197 0 1.883 93.653 337.182 213.015 204.372 104.255 84.262 MTC *1.915 175.197 0 1.441 1.918 NC *1.972 MTC *1.952 4.857 25.030 266.727 224.213 217.00 5.

857 29.197 0 1.610 571.345 201.969 NC *1.960 5.826 204.262 MTC *1.797 1.967 263.50 8.235 176.815 147.811 MTC *1.671 10.379 747.081 672.972 MTC *1.969 VL 68.899 196.273 216.564 183.495 239.623 237.50 2.233 10.916 10.292 740.424 NC *1.00 23.368 4.424 VL 176.00 21.857 16.969 VL 147.50 1.50 2.197 0 1.208 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.00 18.50 12.00 7.00 2.452 10.50 35.835 5.00 67.928 NC *1.928 VL 571.467 637.888 5.400 4.402 123.488 .466 - .00 2.020 610.50 27.00 2.018 240.197 0 1.488 173.197 0 1.134 4.857 15.50 7.459 166.969 NC *1.50 9.365 68.638 1.636 203.857 30.50 9.50 11.420 MTC *1.856 1.

404 VL 17.291 122.00 1.522 NC *1.00 2.522 VL 2.441 NC *1.00 57 25.040 10.857 31.857 2.197 1.441 VL 306.848 5.831 NC *1.50 211 4.202 23.582 1.609 17.061 1.016 MTC *1.50 941 21.50 270 5.748 2.620 10.221 144.00 12.197 0 1.50 4.194 MTC *1.102 MTC *1.174 10.144 1.197 0 .103 306.00 254 407.50 69 4.719 4.50 1.738 117.050 10.00 11.831 VL 82.691 1.857 21.305 25.104 122.50 5.757 129.907 4.426 5.00 517 5.942 MTC *1.00 1.50 309 20.008 82.50 1.50 6.532 105.251 5.50 5.857 3.904 5.467 - .863 5.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 100.572 4.355 1.693 4.962 142.404 NC *1.197 0 1.789 111.

504 10.103 366.171 214.937 334.187 VL 225.602 409.031 306.201 368.552 4.197 0 1.00 4.50 14.50 4.857 30.50 12.50 3.369 4.131 1.50 19.085 225.245 261.365 NC *1.031 262.550 303.363 275.830 405.50 15.072 1.50 19.00 36.50 9.643 403.868 NC *1.067 4.857 30.00 2.301 10.192 1.054 1.100 5.197 0 1.365 VL 190.50 14.197 0 1.326 5.868 VL 298.262 .187 NC *1.00 4.262 MTC *1.468 - .207 5.00 23.403 VL 218.146 218.794 190.896 4.957 347.50 3.016 MTC *1.429 10.331 236.00 36.655 224.538 10.857 21.051 309.00 3.182 298.016 MTC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.693 249.403 NC *1.50 4.912 332.857 21.00 27.033 349.50 11.654 260.141 5.

580 30.735 39.50 406 27.087 MTC *1.00 173 59.00 5.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.767 10.237 28.964 5.407 MTC *1.826 306.50 2.197 0 1.989 NC *1.482 4.857 8.469 - .377 59.358 263.753 5.299 10.663 NC *1.281 4.00 3.50 11.641 NC *1.857 8.407 MTC *1.320 1.50 1.50 14.745 10.719 5.769 4.197 0 1.924 5.00 333 17.857 10.144 1.575 17.641 VL 39.50 721 48.00 1.663 VL 5.730 252.506 278.00 27.197 0 1.50 643 14.00 3.395 4.197 0 1.00 591 59.493 5.195 50.030 33.641 VL 39.641 .735 39.085 1.50 1.259 10.50 3.803 53.50 821 15.50 211 14.329 1.662 16.061 33.50 2.989 VL 16.

016 MTC *1.197 0 1.978 VL 33.407 MTC *1.377 59.50 721 48.50 2.767 10.008 33.205 51.00 5.216 1.419 10.816 54.964 5.574 16.00 2.857 21.803 53.50 1.013 10.160 26.693 128.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN NC *1.857 8.50 1.992 4.470 - .00 591 142.00 594 41.721 116.857 8.838 141.058 NC *1.769 4.937 5.777 4.058 VL 91.412 31.989 VL 16.197 2.407 MTC *1.650 1.748 22.978 NC *1.197 0 1.00 12.482 28.195 50.00 1.50 381 25.50 5.989 NC *1.842 31.50 2.50 2.445 4.652 .401 59.261 1.50 2.50 6.50 1.628 91.00 5.00 313 60.50 724 48.144 1.685 5.414 1.857 14.240 121.290 MTC *1.197 0 1.197 5.378 10.

714.714 612.854 1.443 44.00 1.959 37.084 4.857 84.691 10.857 142.983 354.332 4.896 MTC *1.415 NC *1.857 3.956.489.00 10.045 557.712.624 40.990 NC *1.652 NC *1.758 41.928 MTC *1.489 618.00 4.354 4.087.322.990 VL 354.801 5.634.00 413 44.712.095 5.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 22.108 .00 3.00 55.069 110.783 36.335 1.50 504 34.197 0 1.197 0 1.00 440.50 536.129 111.044.140 10.197 0 1.197 359.298 4.534 35.868 5.415 VL 31.110 95.000 MTC *1.50 1.50 22.442 5.618 5.066 MTC *1.50 1.50 2.00 6.468 505.350 91.004.760 1.50 4.916 NC *1.857 10.471 - .868 1.50 1.50 7.577 10.357 31.50 29.100 1.503 37.425 10.048.916 VL 5.741 528.50 1.50 5.249 100.

237 2.995 115.847 NC *1.999 5.919 .50 22.197 0 1.617 1.029 MTC *1.50 1.50 2.640 111.106 1.401 59.572 2.255.569 432.857 649.346 60.046.052 4.50 724 48.973 344.414 1.721 10.816 54.50 17.380 122.290 MTC *1.205 51.197 0 1.963 16.00 5.365.197 0 1.50 92.904 VL 16.50 2.460 MTC *1.00 12.506.004 4.293 1.671 410.857 42.803 392.857 14.50 30.00 1.00 24.350 5.865 VL 1.992 4.857 92.197 5.50 117.978 VL 33.008 33.481.813 480.197 0 1.138.597 2.379 10.679 4.00 225.238 134.013 10.00 594 2.472 - .847 VL 344.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 135.124 5.865 NC *1.50 6.950 MTC *1.50 4.50 5.978 NC *1.072 2.365.904 NC *1.

197 0 1.681 NC *1.883 93.50 4.50 9.857 21.50 12.00 9.794 190.365 VL 190.50 69 4.922 497.016 MTC *1.427 402.00 49.823 88.748 2.00 5.857 2.522 NC *1.054 62.030 262.102 MTC *1.016 MTC *1.365 NC *1.312 5.470 104.322 NC *1.366 103.50 20.681 VL 62.197 0 1.552 4.197 0 1.50 6.016 4.952 4.50 211 .473 - .50 25.665 451.00 1.192 1.211 1.775 5.234 10.197 0 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.029 MTC *1.322 VL 402.957 1.658 10.538 10.602 5.693 4.331 236.522 VL 2.762 552.655 224.50 3.292 476.857 42.024 1.00 43.654 260.723 546.296 471.00 4.50 1.171 214.255 84.00 2.00 23.207 5.50 3.857 21.

50 211 14.474 - .407 MTC *1.00 173 309.857 10.577 10.826 306.534 35.50 643 14.928 MTC *1.00 413 17.087 MTC *1.857 8.730 252.00 3.482 .989 VL 16.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.00 517 5.50 406 27.259 10.50 270 5.50 1.575 17.50 14.00 27.197 0 1.197 0 1.085 1.00 57 41.758 41.662 16.197 0 1.281 4.857 30.663 VL 5.146 218.358 263.50 11.403 VL 218.663 NC *1.924 5.691 1.50 1.50 3.00 3.652 VL 22.50 504 34.50 821 15.00 1.084 4.753 5.403 NC *1.061 33.989 NC *1.745 10.652 NC *1.262 MTC *1.748 22.959 37.506 278.174 10.395 4.857 10.618 5.335 1.493 5.320 1.904 5.197 0 1.

572 2.721 10.237 2.365.124 5.377 59.054 62.50 724 48.857 21.50 1.365.016 MTC *1.767 10.00 594 59.00 225.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.407 MTC *1.50 721 48.00 3.00 333 60.197 5.964 5.046.237 28.865 VL 1.299 10.50 2.865 NC *1.481.857 8.816 54.205 51.50 30.950 MTC *1.414 1.803 53.329 1.106 1.197 0 1.50 1.197 0 1.293 1.681 VL 62.144 1.50 2.50 92.138.00 24.008 33.030 33.641 VL 39.475 - .052 4.978 NC *1.013 10.681 NC *1.00 5.978 VL 33.072 2.195 50.00 591 2.401 59.255.769 4.506.857 649.197 0 .290 MTC *1.00 5.813 104.719 5.50 117.597 2.992 4.50 2.197 0 1.580 30.641 NC *1.857 14.50 2.735 39.

989 VL 16.00 1.00 173 5.197 0 1.50 211 4.989 NC *1.482 4.50 69 4.978 VL 33.924 5.00 517 5.237 28.407 MTC *1.662 16.476 - .00 3.663 NC *1.281 4.50 406 27.50 211 14.823 88.50 1.024 1.030 33.50 270 5.580 30.883 93.904 5.693 4.00 333 60.255 84.857 2.50 821 15.745 10.522 NC *1.952 4.366 103.493 5.658 10.087 MTC *1.50 643 14.857 8.50 1.008 33.50 1.691 1.197 0 1.329 1.00 9.030 17.50 3.197 0 1.320 1.857 10.299 10.775 5.978 NC *1.857 14.575 17.663 VL 5.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.174 10.50 4.00 1.00 57 33.719 5.102 MTC *1.748 2.290 .522 VL 2.

298 NC *1.407 MTC *1.146.934 4.857 76.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.350 212.844 10.50 724 48.365 68.50 721 48.031.686 NC *1.184 1.135.533 4.50 2.377 59.195 50.793 1.964 5.197 0 1.00 591 1.197 5.342 5.117 978.104 123.401 59.769 4.028 1.013 10.197 7.50 2.132 210.641 NC *1.50 2.00 2.803 53.50 9.477 - .809 181.00 5.144 1.051 5.414 1.686 VL 143.969 .448 1.00 19.50 53.298 VL 845.50 2.00 594 59.974 191.949 1.333 MTC *1.00 5.992 4.00 11.767 10.552 143.857 8.50 13.378 845.735 39.50 7.316 10.50 2.816 54.197 0 1.857 19.565 173.641 VL 39.00 103.804 MTC *1.205 51.197 0 1.832 935.50 42.

758 41.00 1.50 504 34.124 5.197 0 1.144 1.00 744 .857 21.50 5.506.813 75.00 3.488 100.00 11.680 10.857 10.534 35.481.618 5.448 1.072 2.106 1.532 105.466 NC *1.50 907 61.016 MTC *1.104 122.192 39.046.466 VL 39.768 74.50 92.572 2.152 5.865 NC *1.50 30.262 MTC *1.857 30.763 64.197 0 1.748 22.255.719 4.237 2.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 68.577 10.138.50 1.00 24.928 MTC *1.50 117.197 0 1.197 0 1.597 2.528 67.857 649.865 VL 1.293 1.50 3.040 10.652 VL 22.052 4.50 1.335 1.251 5.50 1.365.721 10.00 6.969 NC *1.00 225.959 37.00 413 2.084 4.478 - .652 NC *1.221 41.365.50 2.389 4.50 4.789 111.950 MTC *1.

479 - .CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 75.197 0 1.50 4.054 62.00 744 104.414 1.50 270 5.857 14.366 103.102 MTC *1.992 4.952 4.00 594 5.290 MTC *1.448 1.00 9.50 724 48.00 5.857 2.816 54.681 VL 62.197 5.658 10.50 3.008 33.763 64.823 88.192 39.50 2.030 60.775 5.016 MTC *1.978 VL 33.197 0 1.50 211 4.016 MTC *1.50 69 4.00 6.768 74.693 4.401 59.50 2.00 1.50 1.024 1.152 5.466 VL 39.50 3.691 .681 NC *1.857 21.255 84.013 10.174 10.680 10.197 0 1.50 907 61.857 21.00 517 5.522 VL 2.197 0 1.205 51.904 5.50 2.522 NC *1.466 NC *1.528 67.883 93.978 NC *1.389 4.748 2.

016 MTC *1.745 10.575 17.857 10.00 12.628 91.50 1.50 211 14.040 10.663 NC *1.652 VL 22.445 4.857 30.663 VL 5.50 643 14.959 .532 105.50 4.378 10.084 4.407 MTC *1.652 NC *1.197 0 1.50 1.857 8.144 1.693 128.50 5.480 - .924 5.058 NC *1.493 5.104 122.719 4.969 VL 68.50 6.721 116.534 35.262 MTC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.216 1.928 MTC *1.00 1.838 141.969 NC *1.00 11.251 5.50 504 34.00 1.365 68.488 100.058 VL 91.00 173 142.650 1.197 0 1.281 4.50 821 15.412 41.857 21.00 1.685 5.789 111.748 22.00 57 123.618 5.50 5.197 2.50 1.197 0 1.240 121.221 17.50 1.320 1.

721 10.172 1.481 - .742 NC *1.00 3.857 649.00 925 10.950 MTC *1.765 5.481.072 2.50 482 9.522 VL 2.052 4.293 1.016 .335 1.693 4.138.748 2.50 270 5.124 5.857 42.50 6.00 225.50 377 8.857 2.237 2.665 451.00 413 2.865 NC *1.197 0 1.388 4.522 MTC *1.506.00 57 552.904 5.00 517 5.691 1.247 10.029 MTC *1.365.758 41.50 92.522 NC *1.255.102 MTC *1.742 VL 5.00 24.577 10.50 211 4.813 10.046.197 0 1.106 1.274 5.322 NC *1.50 69 4.174 10.427 402.365.197 0 1.322 VL 402.597 2.197 0 1.50 124 8.572 2.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 37.50 117.50 30.865 VL 1.857 2.00 102 5.

50 25.197 0 1.50 11.350 60.00 5.061 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.934 4.482 - .00 594 262.028 1.395 4.730 252.259 10.085 1.197 0 1.957 1.753 5.184 1.016 MTC *1.365 VL 190.403 NC *1.298 NC *1.978 NC *1.401 59.197 0 1.00 27.234 10.922 497.50 53.365 NC *1.50 3.197 0 1.290 MTC *1.117 978.844 10.403 VL 218.358 263.857 76.50 14.723 546.470 309.50 42.312 5.793 1.296 471.50 3.50 724 48.857 14.992 4.205 51.978 VL 33.00 49.50 2.857 30.031.00 5.051 5.378 845.00 11.013 10.197 5.135.00 3.794 190.146.146 218.804 MTC *1.262 MTC *1.857 21.50 2.506 278.50 20.50 13.171 .816 54.414 1.298 VL 845.832 935.008 33.00 103.826 306.

350 121.298 NC *1.483 - 11800 .00 116.550.618 109.197 0 1.956 .793 1.50 430.197 0 1.420 9.813 103.028 1.213.062.338 1.998 NC *1.00 1.336.832 935.50 13.006 11.721.00 10.857 353.602 1.513 4.625 10.116.538 10.016 MTC *1.520.605.062 10.838 7.50 12.207 5.016 MTC *1.000.286.857 353.804 MTC *1.921.197 0 1.50 550.457.857 76.135.934 4.135.051 9.003 10.693.998 VL 9.192 1.059 5.50 4.326 5.00 11.298 VL 845.569.074.00 1.031.068 1.074.331 236.50 42.245.117 978.394 120.519 VL 97.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 214.146.051 5.552 4.944 10.00 23.519 NC *1.055.434 4.654 260.378 845.691 97.00 2.463.201.119 9.655 224.353 11.50 5.184 1.50 9.50 1.50 53.978 99.50 141.844 10.00 103.245.

333.974.791.503.777 8.210 1.197 0 1.149 1.50 358.899 9.966.264 5.049 10.889 1.348 8.860 7.662 9.757 NC *1.116.671.00 835.720 10.767.990 10.476 NC *1.191 7.50 785 15.00 96.857 353.645 10.565 3.197 0 1.691 MTC *1.022 4.857 302.853 7.949 4.505 .605.050 7.919.500 4.50 614 14.194.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 7.956 NC *1.358.333 3.582.857 2.50 187.606 5.863 8.50 112.711 16.650 4.197 0 1.954 10.417.50 435.857 353.50 202 13.195 9.691 MTC *1.50 341.874 NC *1.50 147.503.484 - .673 5.213 5.00 879.00 360.972 3.743 4.50 117.50 458.476 VL 2.005.50 48.270.00 39.919.874 VL 7.923.00 1.872 2.197 0 1.016 MTC *1.757 VL 10.016 MTC *1.00 91.173 3.

533 4.00 1.857 19.197 7.868 13.697 8.857 4.037 4.197 0 1.716 4.554 1.880 VL 8.50 2.330 10.113 251.857 2.197 0 1.565 173.197 0 1.941 MTC *1.323 14.00 146 318.150 212.50 14.844 NC *1.686 VL 143.941 MTC *1.687 271.804 5.844 VL 13.949 1.783 10.551 1.003 NC *1.50 767 17.50 11.686 NC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 16.878 20.927 286.50 177 11.333 MTC *1.50 690 13.50 540 12.228 10.963 1.50 3.00 3.00 207 14.875 MTC *1.485 - .880 NC *1.552 143.50 979 18.00 1.661 1.50 252 17.403 5.00 28.342 .00 166 20.538 5.838 259.998 4.633 314.809 181.50 7.857 2.003 VL 251.

166 78.747 NC *1.50 6.420 88.857 18.812 VL 35 VL 72 NC *1.00 957 91.165 VL 59.643 59.165 VL 59.927 4.321 96.699 95.50 4.104 133.197 0 1.919 VL 61.570 MTC *1.486 - .166 78.901 4.00 957 96.00 12.099 1.570 MTC *1.50 1.132 210.50 3.857 18.50 3.197 0 1.452 5.987 10.570 MTC *1.987 10.902 113.901 4.452 5.098 61.165 NC *1.747 VL 88.009 132.448 1.686 1.50 1.261 120.197 0 .535 86.699 95.643 59.551 82.610 108.090 10.00 8.00 2.829 5.197 0 1.974 191.00 8.316 10.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.857 11.165 NC *1.551 82.686 1.00 19.50 1.00 1.50 4.857 18.50 4.50 9.535 86.356 MTC *1.

196 1.487 - .138 1.00 3.367 83.200 90.360 VL 16 VL 25 NC *1.00 4.738 5.393 MTC *1.00 921 .275 81.197 0 1.539 10.857 6.401 VL 24.50 4.00 902 45.50 544 36.374 4.123 75.00 380 93.197 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.629 1.115 40.976 4.50 1.762 10.00 446 38.572 10.464 MTC *1.395 5.410 32.419 79.117 VL 21 VL 33 NC *1.457 5.347 77.857 45.656 38.50 1.376 92.801 34.50 4.857 8.197 0 1.086 MTC *1.328 4.801 4.399 NC *1.721 5.061 1.50 1.00 8.075 28.171 VL 28.996 10.50 1.059 28.50 463 31.399 VL 28.50 3.50 1.454 37.00 8.057 44.099 74.373 24.993 1.50 2.50 3.

460 MTC *1.857 4.674 5.619 10.50 3.50 1.50 62 4.00 19.564 105.502 67.621 5.635 10.894 1.862 218.084 116.705 10.833 VL 11.50 900 60.00 6.50 242 4.305 MTC *1.50 6.142 VL 4.488 - .00 1.742 63.50 189 4.495 NC *1.833 NC *1.142 NC *1.376 1.50 8.107 188.50 10.481 1.157 4.662 180.857 0 MTC *1.176 10.00 464 5.932 4.718 73.284 220.00 739 129.633 23.857 92.666 NC *1.150 4.197 0 1.061 1.197 0 1.495 VL 177.099 .764 110.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 74.204 4.660 11.666 177.00 2.50 2.00 11.50 4.355 198.197 0 1.264 5.50 2.857 0 MTC *1.393 5.671 128.666 VL 23.197 1.185 5.857 35.

101 NC *1.215 MTC *1.080 5.801.702 166.50 2.864 1.198.226.386 VL 16.558 VL 7.813 158.354 1.197 56.857 4.50 980.00 16.120 20.857 54.813 18.763 MTC *1.049 10.550 NC *1.915 10.00 206.197 6.692 183.708.101 NC *1.761 92.00 51 112.213.633 VL 100.233 NC *1.606 96.493.50 4.400 4.880.157 18.257 VL 14.00 1.024 17.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.00 10.118.413 17.50 767.857 38.149.663.666 VL 86.128 16.038 5.197 0 1.745 14.195 10.454.443 103.215 MTC *1.305 111.197 0 .237 151.681.607 1.489 - .857 54.284 1.625 4.558 VL 7.00 1.567.50 252.213 5.363.474 4.00 1.727 VL 31.50 1.50 6.747.50 5.50 8.829.085.433 VL 28.166.888.947.294 185.648 86.969 101.299.053.666 MTC *1.083 VL 3.362.836 20.315 1.598 VL 31.821.

145.00 1.805 VL 231.197 0 1.358.870.880 17.50 21.927 VL 171.50 848.076.50 18.012 MTC *1.645 5.048 VL 4.140 5.354 10.342 218.50 16.788 273.00 41.098 VL 31.474 5.573.558 VL 7.355 1.906.026 4.692 VL 169.278.110.50 218.50 4.904.456 15.678 1.857 5.663.50 5.686 1.50 664.800 1.759.536 402.528 188.527 374.430.00 19.497 412.765.545 10.658 16.401 VL 42.212 14.827 MTC *1.847 4.420 10.432 NC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.067 458.00 36.857 37.684 4.197 12.197 348.589 1.233.946 198.50 2.00 4.255 398.988 220.703.490 - .857 38.860 328.833 VL 287.00 179.798 343.50 14.666 MTC *1.235 453.101 NC *1.50 10.50 8.344.627.857 7.831 390.765 NC *1.500 170.00 3.798 10.556 180.125 329.946 4.900 362.762 .

471 NC *1.044 1.00 8.671 758.197 43.186 970.974 881.044 1.218 MTC *1.858 10.805 979.185.197 42.50 32.087 MTC *1.50 41.995 835.454 1.974 881.857 68.857 83.491 - .082 VL 433 VL 47.040 VL 21.754 VL 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.073 VL 14.00 2.041 880.00 80.738 889.729 726.197 43.00 88.186 970.50 35.858 10.082 VL 433 VL 47.556 1.700 979.754 VL 1.373 NC *1.884 5.337 VL 26.929 1.00 9.00 9.373 NC *1.889 4.884 5.073 VL 14.014 4.413 10.857 68.821 799.259 589.889 4.700 .50 35.929 1.511 VL 568.821 799.744 676.744 676.337 VL 26.00 88.728 800.995 835.50 45.052 VL 586.50 10.50 45.685 5.052 VL 586.50 11.50 11.087 MTC *1.

779 NC *1.337 1.197 8.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 269.081.708 4.808 189.50 11.197 0 1.650 MTC *1.215 4.00 24.816 12.295 1.317 37.062 207.601 VL 32.491 1.697.00 22.197 23.50 3.555 5.026 VL 4.50 1.774 VL 185.661 MTC *1.00 3.665 NC *1.083 VL 10.50 180.50 12.025 5.377 VL 189.109 36.397 1.50 2.977.096 MTC *1.857 9.670 4.325 216.966 VL 2.770.232 .181 10.474 253.246 219.747.347 VL 30 NC *1.857 12.845 251.910 228.281.057 NC *1.00 2.285 MTC *1.197 5.073.293.361 10.450 10.885 229.50 9.218 266.223.492 - .857 1.513 14.961.029 VL 15.50 9.50 533.50 3.336 39.237 1.936 VL 11.623.540 5.664 44.036 43.626 242.235.857 3.399 1.085.00 437.063 203.00 2.871 32.986.184.320 10.073.

007 68.461 50.911 VL 15.123 10.511 1.492 VL 49.207 5.00 826 83.50 2.197 1.50 1.50 3.281.220 13.50 3.585 12.00 7.141 4.512 82.816 VL 676 NC *1.625 MTC *1.00 7.50 7.227 144.817 5.857 31.511 1.487 104.00 15.904 14.00 148.809 1.184 136.402 .50 1.816 VL 676 NC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.635 1.207 5.50 3.014 NC *1.00 826 177.492 VL 49.00 1.062.00 1.461 50.779 VL 1.007 68.379 169.678 83.50 550.066 71.837.141 4.601 5.916 75.131 MTC *1.50 6.916 75.512 82.493 - .197 1.037 10.554 10.857 15.066 71.50 703.197 0 1.131 MTC *1.489.953 152.785.123 10.255 167.348.857 15.374 4.50 3.635 1.704 VL 87.941 1.045 138.

972 144.062 VL 444.50 287.994 608.197 31.902 175.023 10.00 2.387 635.50 34.885 MTC *1.416.50 8.483 21.574 1.051 1.513.991.371 19.432 VL 18.942 VL 138.175 10.00 7.558 VL 18.857 58.737.764 159.494 - .460 NC *1.857 63.149 20.50 2.956.096 738.892 VL 17.00 1.00 15.048 1.299.259 745.259 5.116.857 86.50 1.002 MTC *1.141.136 VL 486.432 504.250.063 VL 7.979 670.337 .557.50 27.090 4.077 19.692 5.425.589 4.923.032 VL 42.540 503.668 MTC *1.50 874.00 235.051.976 5.793 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 135.169 151.244 NC *1.00 67.992 VL 866 VL 325 VL 31.618 23.50 8.197 0 1.258 NC *1.857 6.722 VL 18.525.578 726.318.381 23.793.255.744 MTC *1.955 10.197 280.138.755.569.50 6.925 1.258 NC *1.543 4.197 23.

519 10.771 1.50 34.00 3.193 8.152 329.161 VL 201.328 70.161 NC *1.850 5.693 619.50 26.619 336.197 0 1.740.50 15.400 4.167 4.50 4.680 VL 5.900 361.00 30.50 302 7.136 1.50 17.197 0 1.337 VL 19.857 929 MTC *1.983 53.50 386 7.347 1.779 VL 53.50 99 6.442 .857 92.217 5.860 5.429 311.197 0 1.099 177.495 VL 177.766 593.952 10.857 92.521 201.00 81 365.495 NC *1.410 298.396 10.850 MTC *1.00 32.850 MTC *1.00 65.010 5.495 - .002 10.50 12.092 653.680 NC *1.395 719.00 740 8.055 274.029.252 332.771 302.748 5.421 4.50 4.50 13.010.902 1.00 3.50 8.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.708 4.348 286.00 7.

857 3.520 57.353.325 70.098 VL 31.355 1.089 MTC *1.620.754.934 16.581.545 10.459 63.798 343.00 36.598.00 700.00 81 19.50 302 7.577 1.396 10.860 328.645 5.101 NC *1.558 VL 7.50 14.406 402.558 VL 7.215 MTC *1.010 5.793 5.847 4.197 0 1.827 MTC *1.625.935 15.50 715.00 3.50 2.805 VL 231.101 NC *1.857 54.988 8.217 5.319.662 VL 31.048 VL 4.50 4.680 NC *1.486.197 12.708 4.50 99 6.255 398.50 386 7.788 273.900 362.857 929 MTC *1.367.654 4.50 18.00 740 8.136 1.407 .197 0 1.800 1.321 VL 15.967 60.680 VL 5.040.50 235.00 6.252 10.50 914.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN NC *1.826 4.197 38.909.833.588 5.438 1.857 37.50 853.50 3.673.118 15.496 - .

553 13.215 MTC *1.50 1.771 5.944 1.995 10.197 0 1.857 54.306 13.641 8.00 10.036 43.193 VL 13.534 VL 31.088 VL 63.697.871 32.00 1.691 5.940 16.501.50 4.000 19.197 23.566 VL 1.073.184.50 1.361 10.684.623.985.631 116.977.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 17.293.936 VL 11.558 VL 7.101 NC *1.50 201.754.497 - .50 782.621.770.425 96.50 2.908 15.281.109 36.397 1.599 10.995 1.250 VL 15.234.327.336 39.00 1.432 4.857 3.169 9.194 44.359 1.665 NC *1.317 37.337 1.779 .50 612.899 MTC *1.519.00 192.00 437.474 118.003.197 3.661 MTC *1.522 NC *1.020 1.539.366.025 5.017.760 16.601 VL 32.293.223.747.50 533.313 10.00 165.708 4.00 3.542 106.50 5.073.714 4.857 26.00 1.113 65.339 100.977 14.995.058 VL 7.

763 MTC *1.481 1.666 VL 86.396 10.160.50 4.698 9.596 384.50 18.742 5.491 1.50 386 7.896.50 120.857 25.674 1.967 516.996.115 8.226.50 469.010 5.233 421.362.567.363.779 VL 2.498 - .939 5.233 NC *1.602 8.527.50 302 7.969 .708 4.50 99 6.284 1.197 0 1.50 24.433 VL 28.648 86.857 37.50 1.50 5.606 96.857 4.761 92.474 4.232 8.197 0 1.947.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 2.707 4.029 NC *1.00 740 8.241 464.037 8.50 6.00 98.197 5.197 56.299.844 VL 15.218 MTC *1.857 929 MTC *1.00 81 112.080 5.029 NC *1.498 511.136 1.680 NC *1.979 440.198.149.00 46.976 10.00 5.169 VL 1.213.00 899.680 VL 5.983 10.50 367.217 5.047 MTC *1.821 VL 365.763 4.

320 236.50 5.495 NC *1.195 185.00 38.550 NC *1.00 2.850 MTC *1.166.692 183.875 4.864 1.850 MTC *1.495 VL 177.50 9.550 NC *1.197 6.443 103.439 5.132 419.294 423.631 259.213 5.330 NC *1.305 111.055 .00 16.00 10.099 177.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 101.50 12.083 VL 3.118.994 5.702 166.237 151.197 0 1.400 4.646 223.049 10.50 4.663.857 92.544 118.197 6.318 10.666 MTC *1.599 336.857 38.499 - .684 VL 3.00 1.836 262.666 MTC *1.348 4.50 6.330 VL 118.50 2.813 158.50 8.915 10.633 VL 100.645 295.50 3.945 1.50 15.00 4.857 38.111 345.354 1.314 10.864 1.00 1.857 92.234 VL 291.879 381.607 1.197 0 1.450 1.50 19.168 214.829.564 361.00 23.

00 30.244 NC *1.197 31.925 1.402 VL 135.857 6.184 136.956.513 177.50 3.50 8.737.255.062 207.50 27.857 63.50 8.519 10.281.668 MTC *1.450 10.00 15.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 274.885 MTC *1.215 4.184 136.857 9.00 3.808 189.771 302.50 15.748 5.023 10.569.432 504.979 670.318.923.976 5.00 1.285 MTC *1.525.062.845 251.347 VL 30 NC *1.50 9.00 67.348 286.910 228.460 NC *1.090 4.281.377 VL 189.138.513.771 1.096 738.400 4.50 12.500 - .387 635.197 280.062.589 4.540 5.252 332.136 VL 486.574 1.892 VL 17.902 175.00 2.994 608.259 745.295 1.50 11.051 1.197 5.755.381 177.250.00 7.50 34.259 5.942 VL 138.50 6.972 144.764 159.402 .169 151.325 216.00 22.955 10.048 1.491 1.328 253.50 2.

387 635.250.976 5.00 15.589 4.002 MTC *1.841 483.525.197 23.337 1.50 15.602 10.255.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 135.857 63.090 4.857 58.844 463.50 8.197 280.381 567.279 397.00 5.574 1.994 608.737.857 58.979 670.138.755.942 VL 138.023 10.50 2.318.513.432 NC *1.764 159.925 1.50 6.00 7.923.244 NC *1.50 8.126 VL 888.501 - .00 51.50 34.136 VL 486.096 738.612 947.00 67.048 1.955 10.258 NC *1.841 MTC *1.197 0 1.142 4.983 5.197 31.460 NC *1.619 510.558 VL 18.668 MTC *1.992 VL 866 VL 325 VL 31.259 5.169 151.50 20.278.569.025 VL 42.50 6.427 .662 1.00 1.972 144.060 561.956.885 MTC *1.902 175.259 745.617 1.892 VL 17.50 26.457 VL 355.50 27.857 6.432 504.127 VL 7.051 1.

138.925 1.184 136.50 99 6.955 10.668 MTC *1.50 302 7.50 6.00 740 8.50 27.00 1.197 0 1.956.255.865 10.197 280.857 63.040 .979 670.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.737.50 8.090 4.281.259 589.096 738.867 5.265.460 NC *1.062.994 608.010 5.043.708 4.764 159.197 31.136 VL 486.402 VL 135.755.087 1.574 1.975 1.023 10.169 151.318.589 4.857 929 MTC *1.942 VL 138.00 7.396 10.680 VL 5.525.923.50 8.090.259 5.50 2.048 1.892 VL 17.00 115.902 175.972 144.998 1.976 5.513.857 6.00 67.885 MTC *1.00 15.150.051 1.387 635.381 889.259 745.660 8.50 34.952 1.244 NC *1.50 59.680 NC *1.217 5.50 46.00 12.511 VL 568.250.892 4.569.136 1.432 504.00 81 177.502 - .50 386 7.

00 67.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 21.250.50 34.755.50 13.857 92.432 504.50 41.244 NC *1.955 10.850 5.857 83.729 726.410 298.014 4.051 .942 VL 138.902 175.096 738.218 MTC *1.50 10.902 1.197 31.062.923.900 361.850 MTC *1.50 27.184 136.318.513.728 800.161 VL 201.161 NC *1.460 NC *1.50 32.169 151.454 1.50 8.255.259 745.259 5.857 63.764 159.857 6.00 32.471 NC *1.136 VL 486.737.556 1.668 MTC *1.50 17.589 4.994 608.00 3.041 880.972 144.671 758.885 MTC *1.429 311.413 10.048 1.979 670.421 4.152 329.685 5.569.090 4.197 0 1.00 15.197 42.925 1.976 5.50 8.00 1.402 VL 135.574 1.892 VL 17.525.281.002 10.956.521 201.50 4.023 10.138.00 8.197 280.619 177.50 2.00 80.50 6.503 - .805 365.387 635.

193 71.167 4.976 5.504 - .062 VL 444.00 1.582 .381 19.763.670.558 VL 18.00 193.857 86.589.50 236.387 635.857 63.345 5.632 4.096 738.432 504.589 4.609.713.766 593.795 15.574 1.693 619.136 VL 486.395 719.958 726.197 31.632.540 503.892 VL 17.50 8.092 653.50 27.00 65.979 670.00 67.197 0 1.197 23.258 19.50 8.395.993.857 58.837 1.744 MTC *1.860 5.00 7.063 VL 7.582 VL 29.885 MTC *1.579 10.00 7.051 1.529 VL 15.50 34.244 NC *1.337 1.407 29.002 MTC *1.50 919.50 34.258 NC *1.994 608.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.952 10.713 16.347 1.432 VL 18.258 NC *1.992 VL 866 VL 325 VL 31.00 7.955 10.359 15.839 VL 42.50 719.50 26.381 745.234 17.

648 86.412.00 3.763 MTC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN NC *1.619 112.00 10.50 862 58.291.161 VL 201.825.080 5.218 31.505 - .427 70.850 5.50 464.197 56.294 38.761 92.50 2.900 361.857 92.631.421 4.00 3.429 311.623 5.233 NC *1.00 6.076 27.213.666 VL 86.079 4.850 MTC *1.50 1.969 101.700 1.198.296 VL 25.363.149.351 64.152 329.135 1.413.829.50 4.475.352.50 17.819 VL 1.197 0 1.565 MTC *1.922 5.656.857 3.305 111.50 4.002 10.00 1.197 0 1.805.938.094.623 60.284 1.50 5.00 32.606 96.00 380.410 298.521 201.941 .857 4.049 10.299 4.947.463.474 4.197 0 1.663.161 NC *1.409 34.103 38.118.857 27.362.544 32.166.50 13.50 3.50 1.032 10.567.477 NC *1.902 1.50 1.855 MTC *1.433 VL 28.273 10.00 707 365.299.354 1.226.

00 1.053 10.153 78.333 MTC *1.262 MTC *1.597 95.815.084.472 21.614 1.009 VL 112.695 5.559.197 13.50 3.562 VL 16.532 NC *1.50 1.50 1.197 0 1.107 118.00 946 139.00 2.229 NC *1.857 14.513 137.076.263 168.50 6.463.243 VL 3.679 144.829 VL 64.00 8.586 NC *1.532 VL 57.255 17.301.653 .496 4.00 255.358 23.601 94.857 19.197 0 1.523 125.00 12.560 57.323.857 3.605 25.013 10.290 MTC *1.50 4.50 5.333 VL 1.50 1.018 4.639 1.506 - .015 67.728 1.432 22.50 7.263 4.603 5.236.511 81.658 1.211.50 311.484 86.126 10.197 0 1.385 161.217.529 5.229 MTC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 25.706 NC *1.376 197.50 948.024.50 2.390 4.677 113.857 30.715 VL 32.

456 15.249 1.643 260.101 NC *1.197 12.50 218.276 177.50 12.827 MTC *1.50 664.929 10.598 VL 31.098 VL 31.140 5.507 197.841 229.50 8.408 10.085.670 161.507 - .101 NC *1.00 1.558 VL 7.906.215 MTC *1.426 10.00 20.100 5.071 VL 31.558 VL 7.00 17.50 9.684 4.722 1.257 VL 14.067 231.857 45.880 17.197 0 1.454.00 2.212 14.857 54.430.558 VL 2.197 0 1.326 236.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.169 214.099 VL 118.957 18.50 2.278.434 NC *1.857 37.50 3.627.00 23.865 208.063 VL 107.678 1.069 1.179 MTC *1.601 .50 10.798 10.541 141.00 179.00 2.493.00 1.745 14.355 1.342 VL 4.450 4.292 262.50 9.793 195.765.794 189.658 16.50 848.543 5.036 4.650 224.

281.857 929 MTC *1.508 - .50 2.040 VL 21.50 4.00 80.184 136.197 0 1.668 MTC *1.923.728 800.857 83.729 726.50 99 6.771 1.197 42.685 5.50 8.00 3.00 740 8.099 177.197 280.055 274.50 12.857 6.460 NC *1.50 32.50 386 7.255.259 5.764 .50 10.454 1.513.014 4.495 VL 177.805 177.556 1.850 MTC *1.217 5.50 15.972 144.138.402 VL 135.413 10.048 1.348 286.857 92.495 NC *1.680 NC *1.50 41.010 5.519 10.396 10.708 4.00 81 889.252 332.062.197 0 1.471 NC *1.671 758.50 302 7.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 336.136 1.771 302.328 8.00 8.250.318.737.218 MTC *1.50 6.259 589.942 VL 138.511 VL 568.041 880.00 30.400 4.090 4.680 VL 5.748 5.169 151.

977.50 2.025 5.521 201.50 8.197 23.381 365.509 - .197 31.623.223.00 1.184.906 51.397 1.336 39.197 0 1.337 1.647 .00 3.850 MTC *1.410 298.00 67.50 17.892 VL 17.096 738.197 1.337 VL 50.936 VL 11.474 89.902 175.161 NC *1.244 NC *1.770.00 437.361 10.50 27.661 MTC *1.387 635.925 1.136 VL 486.857 92.850 5.281.902 1.073.259 745.976 5.00 7.900 361.152 329.871 32.432 504.036 43.956.589 4.755.955 10.00 15.569.747.002 10.857 63.429 311.293.50 533.994 608.50 1.00 32.109 36.00 3.885 MTC *1.525.619 44.697.857 19.051 1.50 4.317 37.665 NC *1.023 10.857 3.492 VL 845 NC *1.161 VL 201.421 4.333 MTC *1.979 670.50 34.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 159.073.50 13.601 VL 32.574 1.708 4.

010.577 1.029.330 NC *1.438 1.459 63.337 VL 19.857 3.314 10.219 80.50 9.945 1.857 4.00 23.779 VL 53.040.50 2.442 NC *1.252 10.092 89.833.00 5.060 NC *1.705 5.50 2.983 53.50 3.00 8.197 38.257 1.646 223.016 1.673.793 5.00 6.406 136.50 4.599 70.50 2.245 VL 69.50 12.520 57.367.089 MTC *1.060 VL 41.994 5.325 70.00 700.197 0 1.631 259.50 686 46.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.850 MTC *1.857 92.319.643 MTC *1.740.143 10.50 853.00 563 262.544 118.303 76.50 1.50 3.666 51.085 73.088 48.820 41.924 10.00 2.353.402 4.114 56.826 4.348 4.330 VL 118.320 236.197 0 1.967 60.754.389 4.477 5.00 890 56.546 72.510 - .878 .168 214.598.50 3.

994 5.763 4.029 NC *1.596 384.511 - .857 37.50 6.058 VL 7.330 NC *1.707 4.029 NC *1.169 VL 1.641 8.50 469.50 367.233 421.197 4.979 440.017 116.003.491 1.805 1.00 23.497 5.779 VL 2.407 122.527.985.939 5.821 VL 365.850 MTC *1.674 1.197 0 1.976 10.168 214.047 MTC *1.602 8.320 236.996.967 516.844 VL 15.00 98.646 223.330 VL 118.50 5.50 120.50 1.599 9.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 2.00 1.037 8.783 MTC *1.367 NC *1.896.160.218 MTC *1.00 899.647 111.250 VL 15.779 VL 2.314 10.00 12.857 92.904 10.194 1.544 118.50 9.50 18.631 259.742 .50 12.348 4.290 135.945 1.197 0 1.50 6.00 2.480 4.857 32.50 3.857 25.352 262.197 5.698 9.232 8.995.

026 VL 4.233.977.223.50 5.198.50 24.618.983 10.216.578 101.498 511.293.763 MTC *1.567.057 .00 46.00 11.50 5.197 23.50 1.50 4.849 112.663.036 43.943 1.384.049 10.742.601 VL 32.281.115 124.969 101.741.363.149.50 1.708 4.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.50 533.233 NC *1.168.320.395 106.213.481 1.474 14.025 5.512 - .073.50 1.085.770.857 3.857 4.986.354 1.336 39.661 MTC *1.502 5.578.227 MTC *1.073.474 4.397 1.109 36.337 NC *1.747.50 4.118.871 32.353.697.080 5.401.197 96.107 4.648 86.207 VL 94.00 1.320 10.166.362.081.628 112.299.00 1.00 3.226.847.936 VL 11.361 10.503.095 1.606 96.666 VL 86.50 2.241 464.130 10.083 VL 10.829.792 94.337 1.305 111.947.761 92.294 44.665 NC *1.284 1.184.433 VL 28.197 56.857 5.00 10.317 37.00 437.813 123.00 5.623.870 VL 47.

148 VL 649 VL 270 VL 31.565 10.860 328.00 43.50 5.358 4.551 432.941 1.236 VL 182.232 4.988 289.495 VL 6.096 MTC *1.50 4.50 703.201 NC *1.00 36.827 MTC *1.822 1.900 362.255 398.846 1.50 180.545 10.197 17.00 148.857 25.844 VL 15.817 5.584 VL 1.779 VL 2.602 202.816 12.857 45.00 1.788 273.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN NC *1.837.50 14.798 392.348.585 12.513 - .847 4.857 37.197 8.321 VL 270.393 MTC *1.580 323.50 18.029 NC *1.101 NC *1.220 13.237 1.558 VL 14.257 475.50 17.037 10.798 343.758 402.558 VL 7.014 5.961.857 1.50 550.645 5.098 VL 31.00 3.379 480.00 4.048 VL 4.197 12.489.904 14.805 VL 231.800 1.355 1.235.50 22.218 .785.656 410.

439 4.735 1.50 1.916 75.633 VL 100.491 1.550 NC *1.589 260.00 8.197 1.857 38.857 15.50 3.816 VL 676 NC *1.50 13.123 10.50 4.915 10.131 MTC *1.237 151.00 7.864 1.197 6.213 5.007 68.647 1.692 183.836 89.402 4.066 71.00 26.00 890 83.857 19.067 286.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.511 1.00 826 .219 80.00 16.207 5.514 - .50 1.50 8.333 MTC *1.303 76.337 VL 50.867 185.813 158.668 10.50 10.702 166.640 247.197 1.924 10.00 2.494 236.092 89.443 103.400 4.141 4.50 2.00 1.666 MTC *1.607 1.079 5.197 5.512 82.50 6.083 VL 3.906 51.492 VL 845 NC *1.705 5.461 50.635 1.016 1.492 VL 49.085 73.50 3.50 3.50 3.

50 103.016.50 315.594.777 10.00 624 8.415 VL 41.047 MTC *1.490 5.00 740 8.857 37.197 0 1.082 NC *1.50 2.858.332.452 4.036 MTC *1.287 7.779 VL 2.197 0 1.578 8.136 1.50 403.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 63.012 93.355 1.515 - .680 VL 5.737 4.857 9.50 302 7.010 5.753 7.708 4.875.735.197 0 1.029 NC *1.767 5.170 .425 MTC *1.396 1.50 99 6.396 10.318 89.50 760 51.672 62.50 1.656 VL 40.50 4.50 386 7.680 NC *1.020 41.00 5.315 53.094 8.957 56.00 773.197 0 1.204 41.158 4.00 81 109.696 7.00 85.186 VL 15.857 46.217 5.449 6.857 929 MTC *1.415 NC *1.509.50 2.994 VL 6.724 10.574 VL 1.

50 38.519 10.748 5.50 302 7.081 816.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.197 0 1.011 696.328 336.50 4.857 45.923 5.00 8.00 740 8.516 - .495 VL 177.055 274.525 808.00 3.50 9.856 666.099 177.400 4.771 1.50 15.197 0 1.779 1.867 593.991 VL 6.010 5.817 VL 540.850 MTC *1.148 VL 649 VL 270 VL 31.00 73.00 30.50 30.912 4.00 9.294 10.50 99 6.50 12.558 VL 14.124 98.708 4.393 MTC *1.50 386 7.680 VL 5.771 302.123 1.495 .857 929 MTC *1.254 10.197 17.50 5.680 NC *1.136 1.252 332.348 286.331 735.396 10.099 177.846 1.088 8.00 81 336.829 108.201 NC *1.857 92.217 5.00 1.495 NC *1.

748 5.197 0 1.495 NC *1.857 92.715 532.165 VL 59.099 .50 26.00 30.197 0 1.00 64.348 286.850 MTC *1.348 4.126 336.589 1.442 614.871 262.771 302.857 46.772 647.50 8.330 VL 118.684 587.994 5.50 8.857 92.00 7.50 33.252 332.50 12.036 5.517 - .631 259.50 3.280 154.599 719.00 2.850 MTC *1.197 0 1.594 4.055 274.808 10.988 59.00 3.197 0 1.400 4.50 15.425 MTC *1.00 23.50 4.238 5.00 1.011 187.781 712.295 4.519 10.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 177.943 161.106 10.50 12.314 10.850 MTC *1.868 170.544 118.320 236.771 1.646 223.165 NC *1.485 VL 532.857 92.117 1.50 2.330 NC *1.50 9.50 6.485 NC *1.328 188.945 1.00 17.168 214.

918 .841 VL 89.337 NC *1.00 1.426.857 51.095 1.578.502 5.197 75.943 1.510.857 5.873 1.353.50 12.578 101.197 10.197 0 1.320.252 332.097 4.823.50 4.400 4.757 378.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 177.50 5.870 VL 47.169 124.218 5.792 94.227 MTC *1.742.469 359.495 VL 177.50 4.50 5.917 NC *1.395 106.210.042 276.130 10.748 5.207 VL 94.982 1.618.975 10.275 MTC *1.749 4.495 NC *1.546.384.00 37.771 302.107 4.50 15.853.628 112.072 VL 30.847.741.154.080 343.50 4.233.00 3.055 274.216.857 92.342.328 421.00 4.857 5.769 NC *1.50 15.50 1.519 10.50 1.00 11.50 19.168.503.898 416.954 100.849 118.503 1.495 MTC *1.771 1.412 VL 270.366 89.197 96.813 123.348 286.495 VL 5.401.258 96.00 30.850 MTC *1.518 - .50 5.051 5.853.

014 5.358 4.50 180.148 VL 649 VL 270 VL 31.293.00 437.50 2.036 43.639.986.977.961.336 39.565 10.237 1.857 3.708 4.037 10.519 - .580 323.197 23.085.747.184.096 MTC *1.400 44.50 1.585 12.170.399.50 22.00 1.50 703.997 117.857 1.00 4.817 5.50 5.00 1.00 148.348.361 10.822 1.281.489.656 410.057 NC *1.197 17.904 14.871 32.558 VL 14.474 14.039.50 533.551 432.816 12.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 106.220 13.320 10.495 VL 6.073.223.393 MTC *1.770.580 .026 VL 4.397 1.941 1.257 475.623.50 550.073.601 VL 32.00 10.235.109 36.969 10.197 8.201 NC *1.337 1.50 17.936 VL 11.665 NC *1.785.379 480.317 37.837.846 1.798 392.758 480.661 MTC *1.321 VL 270.00 43.232 4.083 VL 10.966 1.00 3.857 45.697.081.025 5.

358 4.004 1.846 1.779 VL 2.50 11.014 5.00 13.00 43.734 NC *1.522 .484 89.467 236.148 VL 649 VL 270 VL 31.758 149.495 140.762 203.50 2.218 MTC *1.476 5.393 MTC *1.656 410.201 NC *1.043 4.924 1.149 VL 4.798 392.857 45.50 22.50 5.50 5.804 122.134 1.029 MTC *1.197 17.197 5.565 10.361 118.00 21.844 VL 15.455 148.495 VL 6.822 1.857 42.00 4.480 238.50 8.558 VL 14.00 2.191 214.530 VL 69.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 323.878 194.257 475.50 1.551 432.667 10.492 127.197 8.878 VL 1.088 VL 63.883 VL 136.113 65.520 - .535 5.014 134.566 VL 1.50 7.549 10.321 VL 270.714 4.50 17.029 NC *1.00 1.491 1.857 25.

875.857 37.50 3.332.141 4.512 82.490 5.944 1.50 103.858.020 1.328 .432 4.425 96.737 4.771 5.50 5.50 916 61.816 VL 676 NC *1.735.753 7.994 VL 6.047 MTC *1.169 83.197 1.492 VL 49.036 MTC *1.355 1.197 0 1.016.594.094 75.00 826 8.197 0 1.50 3.313 10.287 7.50 3.511 1.50 1.461 50.857 26.131 MTC *1.766 5.631 116.007 68.977 4.779 VL 2.509.123 10.635 1.00 85.082 NC *1.00 10.00 773.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN NC *1.449 6.789 64.066 71.777 10.339 100.521 - .00 1.197 3.50 2.562 68.207 5.916 75.857 9.50 403.00 7.542 106.857 15.186 VL 15.50 4.029 NC *1.578 8.899 MTC *1.943 VL 1.50 315.913 52.025 VL 50.696 7.50 1.

00 26.50 1.170 5.294 10.640 247.00 2.50 3.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.857 929 MTC *1.779 VL 2.50 99 6.680 NC *1.081 816.124 98.158 4.50 10.067 286.00 81 109.079 5.197 0 1.668 10.589 260.680 VL 5.833 75.148 VL 649 VL 270 .00 6.50 386 7.494 236.236 VL 182.857 25.218 MTC *1.491 1.844 VL 15.415 NC *1.197 5.708 4.161 1.204 41.010 5.50 4.50 13.318 89.00 1.136 1.415 VL 41.602 202.217 5.439 4.817 VL 540.00 9.00 752 289.123 1.50 5.00 740 8.029 NC *1.012 93.829 108.396 10.522 - .867 8.857 46.425 MTC *1.50 302 7.991 VL 6.584 VL 1.197 0 1.735 1.867 593.

055 274.923 5.00 3.00 81 336.519 10.519 10.136 1.254 10.348 286.396 10.846 1.495 NC *1.495 NC *1.50 99 6.400 4.525 808.857 92.771 1.523 - .708 4.00 740 8.50 4.010 5.328 .055 274.201 NC *1.50 30.099 177.197 0 1.217 5.400 4.00 30.50 15.856 666.680 NC *1.00 30.197 0 1.50 9.50 302 7.00 3.748 5.857 45.558 VL 14.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 31.252 332.850 MTC *1.680 VL 5.00 8.850 MTC *1.50 12.748 5.857 929 MTC *1.197 17.495 VL 177.197 0 1.50 15.331 735.771 302.328 336.771 1.912 4.348 286.771 302.00 73.011 696.50 12.50 386 7.857 92.495 VL 177.252 332.393 MTC *1.50 38.099 177.50 4.779 1.088 8.

00 6.485 NC *1.50 6.314 10.00 23.857 10.544 118.857 0 MTC *1.330 VL 118.275 MTC *1.485 VL 532.50 7.646 223.987 540.106 10.011 187.850 MTC *1.469 359.042 276.857 92.599 661.50 19.064 595.50 12.975 .197 0 1.945 1.295 4.348 4.943 161.117 1.994 5.280 154.472 4.165 VL 59.080 343.982 1.857 92.850 MTC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 188.50 5.857 51.00 17.988 59.524 - .749 4.50 2.00 1.330 NC *1.168 214.00 2.50 15.793 5.495 VL 5.50 9.50 3.997 532.443 1.197 10.165 NC *1.321 564.631 259.50 8.50 24.586 655.197 0 1.00 59.197 0 1.50 31.554 421.871 262.320 236.412 VL 270.218 5.868 170.917 NC *1.757 378.238 5.

50 109.197 0 1.50 334.550 10.191.590 1.199.465 8.682 51.50 2.135.516 VL 7.181.00 819.156 40.197 0 1.873 1.50 427.516 VL 7.100 48.857 1.158 VL 3.857 1.772.772.683 7.955 9.857 5.00 566 43.50 427.929 VL 39.00 819.445 10.181.763 5.044 MTC *1.085 5.550 10.505 1.135.637 MTC *1.955 9.648 VL 28.912 7.700 6.019.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.50 334.683 7.437.663 4.191.145 56.169 9.700 6.637 MTC *1.085 5.525 - .109.00 37.50 690 46.195 9.00 4.505 1.00 90.00 5.019.853 VL 6.898 416.130 29.465 8.50 2.00 90.402 4.853 VL 6.437.202 .199.158 VL 3.195 57.50 109.109.179 NC *1.402 4.483 VL 451 VL 995 NC *1.912 7.197 0 1.179 NC *1.

00 3.882 42.00 427 71.180 52.526 - .703 1.00 6.857 5.50 3.50 2.857 8.340 64.728 5.197 0 1.212 4.478 5.797 5.585 36.113 4.728 5.407 70.068 10.210 VL 50.50 2.340 64.857 5.210 VL 50.044 MTC *1.652 VL 4.270 .00 705 17.50 3.50 859 58.197 0 1.407 70.615 60.734 VL 90 VL 828 NC *1.50 2.00 6.00 705 71.407 MTC *1.197 0 1.50 859 58.475 1.821 10.180 52.113 4.197 0 1.857 5.50 1.764 VL 451 VL 995 NC *1.50 520 35.475 1.024 38.044 MTC *1.50 211 14.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 451 VL 995 NC *1.615 60.764 VL 451 VL 995 NC *1.068 10.044 MTC *1.

754.50 550.325 70.941 1.379 70.438 1.50 12.983 53.912 5.793 5.00 23.601 124.573 17.406 262.785.967 60.816 12.857 3.319.00 700.442 NC *1.237 1.037 10.220 13.098 VL 31.618.355 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.252 10.50 3.026 VL 4.00 6.50 642 14.085.450 4.197 38.50 9.459 63.50 703.057 NC *1.527 - .904 14.643 260.367.585 12.010.099 VL 118.558 VL 7.857 1.577 1.353.00 1.650 224.50 3.827 MTC *1.826 4.029.040.817 5.00 173 14.320 10.096 MTC *1.337 VL 19.197 8.50 820 15.100 5.50 180.986.961.673.598.833.305 1.00 1.089 MTC *1.732 10.197 12.069 1.081.083 VL 10.00 148.232 4.00 2.348.342 VL 4.50 2.670 161.792 .489.235.857 37.520 57.50 853.101 NC *1.169 214.837.326 236.426 10.740.779 VL 53.

916 75.50 9.066 71.642 162.788 273.847.135 212.462 402.131 MTC *1.50 3.101 NC *1.511 1.095 1.227 MTC *1.207 VL 94.123 10.207 5.00 2.395 106.337 NC *1.503.512 82.107 4.048 VL 4.380 246.130 10.00 7.133 5.353.141 4.860 328.742.50 5.410 VL 160.635 1.320.50 1.197 4.197 96.558 VL 7.849 83.50 1.043 VL 2.384.007 68.578 101.233.783 MTC *1.168.800 10.805 VL 231.50 4.216.50 3.870 VL 47.857 32.578.50 11.00 11.50 4.857 15.827 MTC *1.000 202.355 1.180 1.816 VL 676 NC *1.461 50.00 1.813 123.805 1.00 826 248.197 1.667 223.50 3.998 4.943 1.857 5.401.528 - .00 22.367 NC *1.847 .CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 94.502 5.098 VL 31.741.492 VL 49.857 37.197 12.628 112.

50 22.197 10.393 MTC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.982 1.469 359.197 17.798 392.50 760 51.275 MTC *1.50 15.846 1.042 276.148 VL 649 VL 270 VL 31.169 63.558 VL 14.080 343.724 10.565 10.396 .50 18.800 1.00 36.656 410.857 51.767 5.315 53.218 5.50 17.857 9.757 378.321 VL 270.857 45.50 19.900 362.50 5.452 4.798 343.957 56.082 NC *1.758 421.917 NC *1.197 0 1.00 4.749 4.036 MTC *1.873 1.00 4.255 398.822 1.50 14.988 480.551 432.975 10.412 VL 270.00 3.201 NC *1.020 41.50 5.574 VL 1.50 2.672 62.50 2.495 VL 5.529 - .00 5.257 475.00 43.545 10.898 416.656 VL 40.358 4.00 37.014 5.645 5.495 VL 6.580 323.

216.194 177.977 14.792 94.250.327.197 0 1.168.618.50 1.320.857 3.943 1.50 8.849 70.50 6.870 VL 47.023 10.501.359 1.621.569.227 MTC *1.048 1.530 - .857 5.50 782.062.737.306 13.50 612.107 4.197 38.366.520 .259 124.234.442 NC *1.558 VL 7.513.902 175.525.193 VL 13.169 151.00 1.130 10.519.923.50 2.259 5.983 53.029.384.956.010.138.908 15.628 112.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.318.50 5.197 280.089 MTC *1.502 5.00 11.101 NC *1.00 1.942 VL 138.460 NC *1.00 165.00 1.00 15.741.740.684.402 VL 135.337 NC *1.972 144.578.50 853.764 159.215 MTC *1.534 VL 31.857 54.337 VL 19.184 136.50 201.847.779 VL 53.742.599 10.281.50 4.925 1.401.813 123.668 MTC *1.395 106.553 13.578 101.714 4.438 1.207 VL 94.691 5.353.255.755.857 6.090 4.503.017.00 624 16.760 16.833.233.095 1.197 96.

50 2.936 VL 11.412 VL 270.50 5.193 421.223.577 1.757 378.665 NC *1.319.184.459 63.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 57.50 533.540 503.952 10.754.975 .042 276.826 4.708 4.50 34.275 MTC *1.395 719.063 VL 7.747.697.002 MTC *1.040.258 NC *1.857 58.623.749 4.917 NC *1.00 700.073.673.50 19.967 60.325 70.197 23.347 1.469 359.00 437.293.073.871 32.092 653.00 65.025 5.857 3.793 5.252 10.495 VL 5.661 MTC *1.00 6.109 36.50 2.367.00 3.50 3.406 44.598.080 343.531 - .860 5.062 VL 444.218 5.337 1.50 26.766 593.857 51.197 23.474 726.00 7.982 1.317 37.167 4.50 8.197 10.397 1.036 43.50 15.281.361 10.50 1.770.693 619.353.977.601 VL 32.336 39.992 VL 866 VL 325 VL 31.337 1.558 VL 18.

00 3.464 402.255 398.215 MTC *1.257.00 13.115 10.234.800 1.197 0 1.239.427 1.355 1.00 4.359 1.378 .857 37.193 VL 13.898 416.433 126.908 15.558 VL 7.50 14.532 - .00 165.666 MTC *1.175 5.805 VL 231.977 14.599 10.00 36.048 VL 4.534 VL 31.798 343.186 VL 10.621.864 1.545 10.873 1.550 NC *1.760 16.312 146.940 133.50 612.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 10.501.00 1.428 VL 69.197 12.857 38.553 13.900 362.691 5.306 13.50 4.891 73.788 273.798.50 5.714 4.50 201.784 120.101 NC *1.00 1.50 1.366.098 VL 31.169 16.558 VL 7.101 NC *1.988 12.327.827 MTC *1.017.860 328.519.50 6.194 147.021 10.857 54.645 5.00 37.878 VL 3.847 4.684.742 4.50 18.50 782.197 6.

371 10.429 311.151.236 VL 182.197 0 1.740.602 202.50 3.779 VL 2.50 853.50 4.857 37.421 4.410 298.918.850 MTC *1.533 - .779 VL 2.029.521 201.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 15.619 70.754.442 NC *1.438 1.161 VL 201.867 365.00 126.850 5.494 236.50 10.589 260.337 VL 19.50 470.308 1.857 92.50 13.793 .598.189 10.50 154.50 2.491 1.833.983 53.161 NC *1.844 VL 15.902 1.029 NC *1.779 VL 53.413 10.047 MTC *1.520 57.50 600.584 VL 1.536 11.439 4.218 MTC *1.029 NC *1.002 10.646 4.197 5.735 1.089 MTC *1.900 361.519.00 2.713 289.937 12.826 4.50 17.668 10.00 1.00 26.00 32.671.353.00 3.835 5.967 60.010.079 5.640 247.067 286.152 329.857 3.448.197 0 1.857 25.50 13.197 38.

245 VL 69.00 437.50 2.878 VL 2.857 32.327.367 NC *1.281.878 VL 2.017 116.857 3.805 1.290 135.366.337 1.665 NC *1.245 VL 69.50 3.073.040.904 10.197 23.252 10.017 116.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 5.697.109 36.480 4.194 1.50 5.601 VL 32.783 MTC *1.50 1.497 5.936 VL 11.073.317 37.00 1.770.50 6.497 5.50 533.367.534 VL 31.534 - .50 1.553 13.407 122.00 6.036 43.352 136.193 VL 13.871 32.647 111.325 70.197 4.197 4.904 10.290 135.50 5.00 12.783 MTC *1.319.50 1.805 1.367 NC *1.025 5.647 111.708 4.558 .352 16.397 1.684.459 63.546 72.747.00 3.223.406 44.673.00 12.474 136.480 4.293.546 72.977.661 MTC *1.407 122.194 1.361 10.50 6.857 32.00 1.623.577 1.00 700.184.336 39.

151.215 MTC *1.918.602 202.646 4.621.021 10.788 273.50 612.197 0 1.257.189 10.197 12.236 VL 182.017.988 289.50 14.50 470.218 MTC *1.760 16.847 4.519.714 4.00 126.501.691 5.844 VL 15.00 165.413 10.827 MTC *1.308 1.101 NC *1.029 NC *1.359 1.937 12.355 1.779 VL 2.50 3.00 1.857 37.900 362.584 VL 1.558 VL 7.491 1.197 0 1.50 600.908 15.779 VL 2.448.048 VL 4.00 36.798.857 25.00 1.535 - .860 328.029 NC *1.519.371 10.50 201.50 4.378 VL 15.805 VL 231.00 3.857 37.197 5.098 VL 31.239.857 54.234.047 MTC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 7.835 5.645 5.101 NC *1.494 .713 402.50 18.194 12.599 10.255 398.545 10.50 782.977 14.798 343.50 154.671.186 VL 10.536 11.306 13.800 1.

735 1.50 2.023 10.293.900 361.00 6.833.002 10.250.521 201.438 1.439 4.353.00 32.668 10.090 4.50 6.50 853.871 32.942 VL 138.067 286.367.640 247.184 136.281.764 159.857 6.460 NC *1.569.513.601 VL 32.50 17.138.325 70.50 2.50 8.281.850 5.00 15.197 0 1.319.040.161 VL 201.010.619 177.410 298.754.967 60.520 57.421 4.402 VL 135.079 5.00 700.577 1.50 10.152 329.00 1.857 92.956.062.50 13.184.793 5.442 NC *1.50 13.902 1.826 4.252 10.740.525.318.925 1.589 260.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 236.972 144.00 2.50 4.598.259 70.337 VL 19.902 175.668 MTC *1.867 365.169 151.00 3.850 MTC *1.755.259 5.737.429 311.406 44.00 26.048 1.161 NC *1.50 3.197 38.029.779 VL 53.857 3.255.459 63.936 .923.673.197 280.983 53.536 - .089 MTC *1.

290 135.770.50 4.827 MTC *1.352 402.798 343.017 116.558 VL 7.50 18.847 .50 1.697.977.245 VL 69.00 1.708 4.847 4.537 - .860 328.098 VL 31.857 32.900 362.00 3.860 328.355 1.101 NC *1.317 37.805 1.805 VL 231.788 273.474 136.546 72.50 6.397 1.805 VL 231.800 1.480 4.048 VL 4.645 5.783 MTC *1.50 14.558 VL 7.367 NC *1.857 3.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN VL 11.857 37.036 43.827 MTC *1.197 12.048 VL 4.00 12.098 VL 31.50 2.00 437.355 1.407 122.194 1.50 5.988 402.00 36.00 3.50 4.747.255 398.661 MTC *1.788 273.647 111.878 VL 2.101 NC *1.197 23.073.361 10.197 4.904 10.665 NC *1.50 1.857 37.336 39.50 533.025 5.497 5.623.545 10.073.109 36.223.197 12.337 1.

50 1.602 .50 18.413 10.542 106.197 0 1.071 VL 31.151.988 248.538 - .00 2.730 VL 107.558 VL 7.197 0 1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 4.448.857 26.899 MTC *1.519.255 398.779 VL 2.088 VL 63.740 10.522 NC *1.50 5.536 11.671.425 96.101 NC *1.50 11.937 12.545 10.374 246.50 470.50 154.257.371 10.00 22.664 223.00 1.00 3.835 5.646 4.114 1.076 5.857 54.999 202.50 14.132 212.169 289.857 37.00 36.50 2.50 9.713 118.215 MTC *1.113 65.50 4.944 1.378 VL 15.918.189 10.047 MTC *1.021 10.186 VL 10.00 10.313 10.900 362.029 NC *1.50 600.798 343.798.239.432 4.308 1.800 1.566 VL 1.461 12.631 116.645 5.339 100.00 1.00 126.575 145.020 1.771 5.944 4.197 3.

844 VL 15.779 VL 2.589 260.218 MTC *1.043 VL 2.494 236.640 247.067 286.410 298.50 13.50 3.236 VL 182.218 MTC *1.50 10.50 10.867 289.539 - .857 25.50 4.735 1.00 26.00 2.197 0 1.429 311.850 5.602 202.029 NC *1.50 13.857 25.236 VL 182.197 5.000 .735 1.410 VL 160.589 260.783 MTC *1.902 1.002 10.642 162.668 10.900 361.494 236.640 247.161 NC *1.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 202.00 32.584 VL 1.850 MTC *1.805 1.50 3.029 NC *1.50 17.857 32.867 365.521 201.161 VL 201.779 VL 2.197 5.491 1.00 26.619 248.50 3.857 92.367 NC *1.584 VL 1.421 4.668 10.491 1.439 4.00 2.00 3.152 329.439 4.50 13.067 286.079 5.844 VL 15.079 5.197 4.

851 1.857 368.140 1.074 VL 3.178 MTC *1.998 4.038.817.50 9.369 5.105 NC *1.462.360 1.675 VL 5.00 1.784 559.271 13.057.50 519 12.00 2.605 3.514 4.723 4.50 165.00 405.50 54.197 0 1.135 212.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 202.540 - .50 170 11.507.845.630 1.509 10.784 VL 992 VL 1.857 808.680.881 VL 557.00 44.380 246.424 14.980 4.978 .578 VL 992 VL 1.50 11.00 103.857 3.950 1.50 13.142.118 7.197 0 1.713 5.227 10.580 2.526 4.197 0 1.50 211.105 NC *1.50 54.462 4.075 VL 2.921 941.153.180 1.386 3.687 VL 2.108 4.50 42.647 MTC *1.811.314 NC *1.800 10.707 10.50 662 12.389 984.00 22.045 5.133 5.667 223.681 MTC *1.00 11.

50 3.000 1.689 VL 47.726 5.891 VL 162 VL 249 NC *1.091 10.949 15.857 2.976 21.50 658 44.171 VL 162 VL 249 NC *1.857 2.110 MTC *1.760 VL 40.352 NC *1.337 VL 1.353 .259 4.50 265 17.540 40.197 0 1.00 140 54.00 540 21.00 6.857 12.302 VL 14.047 VL 271 VL 442 NC *1.532 5.353 MTC *1.528 4.061 5.197 0 1.639 10.50 806 18.258 48.00 1.864 75.650 MTC *1.578 68.00 755 35.802 65.559 49.920 4.00 4.50 2.50 920 62.030 19.756 10.541 - .909 54.503 1.197 0 1.857 3.732 1.582 VL 26.004 46.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN 1.50 2.50 2.50 1.973 26.00 217 76.

00 103 40.973 26.322 30.197 0 1.478 34.50 490 9.691 5.50 1.50 1.621 39.110 MTC *1.171 VL 162 VL 249 NC *1.50 1.526 4.322 30.540 VL 271 VL 442 NC *1.857 2.50 485 32.50 1.400 10.50 126 8.369 4.326 5.00 398 35.353 MTC *1.617 1.688 .253 VL 28.910 5.00 3.50 434 29.857 4.688 32.379 10.197 0 1.214 10.50 1.443 3.369 4.CAÙCH TÍNH THAØNH HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN MTC *1.340 1.50 434 29.00 356 10.624 MTC *1.835 1.857 3.582 VL 26.00 940 10.691 5.542 - .776 VL 3.197 0 1.848 4.50 1.50 384 8.00 3.197 0 1.156 VL 68 VL 552 NC *1.233 29.888 36.238 35.

CAÙCH TÍNH

THAØNH

HOAËC TYÛ LEÄ

TIEÀN
32,379

10.00

3,238
35,617

1.00

356
21,949
15,302

VL

14,891

VL

162

VL

249

NC *1,857

2,353

MTC *1,197

0

1.50

265
17,920

4.50

806
18,726

5.50

1,030
19,756

10.00

1,976
21,732

1.00

217
70,740,983
53,029,779

VL

53,010,337

VL

19,442

NC *1,857

3,833,089

MTC *1,197

38,438

1.50

853,520
57,754,826

4.50

2,598,967
60,353,793

5.50

3,319,459
63,673,252

10.00

6,367,325
70,040,577

1.00

700,406
136,546
72,245

VL

69,878

VL

2,367

NC *1,857

32,783

MTC *1,197

4,805

1.50

1,647
111,480

4.50

5,017
116,497

5.50

6,407
122,904

10.00

12,290
135,194

1.00

1,352
402,788
273,805

VL

231,048

VL

4,098

- 543 -

CAÙCH TÍNH

THAØNH

HOAËC TYÛ LEÄ

TIEÀN

VL

31,558

VL

7,101

NC *1,857

37,827

MTC *1,197

12,355

1.50

4,860
328,847

4.50

14,798
343,645

5.50

18,900
362,545

10.00

36,255
398,800

1.00

3,988
248,642
162,410

VL

160,043

VL

2,367

NC *1,857

32,783

MTC *1,197

4,805

1.50

3,000
202,998

4.50

9,135
212,133

5.50

11,667
223,800

10.00

22,380
246,180

1.00

2,462
44,184,871
32,293,601

VL

32,281,936

VL

11,665

NC *1,857

3,223,661

MTC *1,197

23,337

1.50

533,109
36,073,708

4.50

1,623,317
37,697,025

5.50

2,073,336
39,770,361

10.00

3,977,036
43,747,397

1.00

437,474
118,113
65,088

VL

63,566

VL

1,522

NC *1,857

26,899

MTC *1,197

3,020

1.50

1,425
96,432

4.50

4,339
100,771

5.50

5,542

- 544 -

CAÙCH TÍNH

THAØNH

HOAËC TYÛ LEÄ

TIEÀN
106,313

10.00

10,631
116,944

1.00

1,169
216,200
143,983

VL

142,461

VL

1,522

NC *1,857

26,899

MTC *1,197

3,020

1.50

2,609
176,511

4.50

7,943
184,454

5.50

10,145
194,599

10.00

19,460
214,059

1.00

2,141
8,594,449
6,875,994

VL

6,858,186

VL

15,779

VL

2,029

NC *1,857

37,047

MTC *1,197

0

1.50

103,696
7,016,737

4.50

315,753
7,332,490

5.50

403,287
7,735,777

10.00

773,578
8,509,355

1.00

85,094
12,798,021
10,257,186

VL

10,239,378

VL

15,779

VL

2,029

NC *1,857

37,047

MTC *1,197

0

1.50

154,413
10,448,646

4.50

470,189
10,918,835

5.50

600,536
11,519,371

10.00

1,151,937
12,671,308

1.00

126,713
516,596
384,821

VL

365,169

- 545 -

CAÙCH TÍNH

THAØNH

HOAËC TYÛ LEÄ

TIEÀN

VL

1,844

VL

15,779

VL

2,029

NC *1,857

25,218

MTC *1,197

5,491

1.50

6,233
421,763

4.50

18,979
440,742

5.50

24,241
464,983

10.00

46,498
511,481

1.00

5,115
1,153,784
559,881

VL

557,784

VL

992

VL

1,105

NC *1,857

368,178

MTC *1,197

0

1.50

13,921
941,980

4.50

42,389
984,369

5.50

54,140
1,038,509

10.00

103,851
1,142,360

1.00

11,424
21,949
15,302

VL

14,891

VL

162

VL

249

NC *1,857

2,353

MTC *1,197

0

1.50

265
17,920

4.50

806
18,726

5.50

1,030
19,756

10.00

1,976
21,732

1.00

217
76,258
48,689

VL

47,337

VL

1,352

NC *1,857

12,650

MTC *1,197

0

1.50

920
62,259

- 546 -

CAÙCH TÍNH

THAØNH

HOAËC TYÛ LEÄ

TIEÀN

4.50

2,802
65,061

5.50

3,578
68,639

10.00

6,864
75,503

1.00

755
35,973
26,582

VL

26,171

VL

162

VL

249

NC *1,857

2,353

MTC *1,197

0

1.50

434
29,369

4.50

1,322
30,691

5.50

1,688
32,379

10.00

3,238
35,617

1.00

356
35,973
26,582

VL

26,171

VL

162

VL

249

NC *1,857

2,353

MTC *1,197

0

1.50

434
29,369

4.50

1,322
30,691

5.50

1,688
32,379

10.00

3,238
35,617

1.00

356
5,156
1,543

VL

1,240

VL

27

VL

276

NC *1,857

2,605

MTC *1,197

0

1.50

62
4,210

4.50

189
4,399

5.50

242
4,641

10.00

464
5,105

1.00

51

- 547 -

CAÙCH TÍNH

THAØNH

HOAËC TYÛ LEÄ

TIEÀN
21,949
15,302

VL

14,891

VL

162

VL

249

NC *1,857

2,353

MTC *1,197

0

1.50

265
17,920

4.50

806
18,726

5.50

1,030
19,756

10.00

1,976
21,732

1.00

217
4,507,580
2,817,075

VL

2,811,687

VL

2,074

VL

3,314

NC *1,857

808,647

MTC *1,197

0

1.50

54,386
3,680,108

4.50

165,605
3,845,713

5.50

211,514
4,057,227

10.00

405,723
4,462,950

1.00

44,630
1,153,784
559,881

VL

557,784

VL

992

VL

1,105

NC *1,857

368,178

MTC *1,197

0

1.50

13,921
941,980

4.50

42,389
984,369

5.50

54,140
1,038,509

10.00

103,851
1,142,360

1.00

11,424
14,050
7,620

VL

5,523

VL

992

VL

1,105

NC *1,857

3,681

- 548 -

CAÙCH TÍNH

THAØNH

HOAËC TYÛ LEÄ

TIEÀN

MTC *1,197

0

1.50

170
11,471

4.50

516
11,987

5.50

659
12,646

10.00

1,265
13,911

1.00

139
14,050
7,620

VL

5,523

VL

992

VL

1,105

NC *1,857

3,681

MTC *1,197

0

1.50

170
11,471

4.50

516
11,987

5.50

659
12,646

10.00

1,265
13,911

1.00

139
54,540
40,760

VL

40,047

VL

271

VL

442

NC *1,857

3,110

MTC *1,197

0

1.50

658
44,528

4.50

2,004
46,532

5.50

2,559
49,091

10.00

4,909
54,000

1.00

540
21,949
15,302

VL

14,891

VL

162

VL

249

NC *1,857

2,353

MTC *1,197

0

1.50

265
17,920

4.50

806
18,726

5.50

1,030

- 549 -

CAÙCH TÍNH

THAØNH

HOAËC TYÛ LEÄ

TIEÀN
19,756

10.00

1,976
21,732

1.00

217
54,540
40,760

VL

40,047

VL

271

VL

442

NC *1,857

3,110

MTC *1,197

0

1.50

658
44,528

4.50

2,004
46,532

5.50

2,559
49,091

10.00

4,909
54,000

1.00

540
21,949
15,302

VL

14,891

VL

162

VL

249

NC *1,857

2,353

MTC *1,197

0

1.50

265
17,920

4.50

806
18,726

5.50

1,030
19,756

10.00

1,976
21,732

1.00

217
157,487
107,702

VL

105,606

VL

2,096

NC *1,857

18,975

MTC *1,197

0

1.50

1,900
128,577

4.50

5,786
134,363

5.50

7,390
141,753

10.00

14,175
155,928

1.00

1,559
103,021
70,216

VL

68,864

- 550 -

CAÙCH TÍNH

THAØNH

HOAËC TYÛ LEÄ

TIEÀN

VL

1,352

NC *1,857

12,650

MTC *1,197

0

1.50

1,243
84,109

4.50

3,785
87,894

5.50

4,834
92,728

10.00

9,273
102,001

1.00

1,020
10,443
3,776

VL

3,156

VL

68

VL

552

NC *1,857

4,624

MTC *1,197

0

1.50

126
8,526

4.50

384
8,910

5.50

490
9,400

10.00

940
10,340

1.00

103
35,973
26,582

VL

26,171

VL

162

VL

249

NC *1,857

2,353

MTC *1,197

0

1.50

434
29,369

4.50

1,322
30,691

5.50

1,688
32,379

10.00

3,238
35,617

1.00

356
35,973
26,582

VL

26,171

VL

162

VL

249

NC *1,857

2,353

MTC *1,197

0

1.50

434
29,369

4.50

1,322

- 551 -

CAÙCH TÍNH

THAØNH

HOAËC TYÛ LEÄ

TIEÀN
30,691

5.50

1,688
32,379

10.00

3,238
35,617

1.00

356
40,233
29,253

VL

28,540

VL

271

VL

442

NC *1,857

3,110

MTC *1,197

0

1.50

485
32,848

4.50

1,478
34,326

5.50

1,888
36,214

10.00

3,621
39,835

1.00

398
184,576
102,225

VL

101,943

VL

282

NC *1,857

45,678

MTC *1,197

563

1.50

2,227
150,693

4.50

6,781
157,474

5.50

8,661
166,135

10.00

16,614
182,749

1.00

1,827

- 552 -

BAÛNG TOÅNG HÔÏP NHU CAÀU VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG
BAÛNG TOÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN
BAÛNG TOÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN
BAÛNG TOÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN
SOÁ
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

TEÂN
LOAÏI VAÄT TÖ
Vaät lieäu xaây döïng
+ Acetylen
+ Ampe keá
+ Automaùt 1 pha 10A
+ Automaùt 1 pha 10A MCB
+ Automaùt 1 pha 15A
+ Automaùt 1 pha 20A
+ Automaùt 1 pha 30A
+ Automaùt 1 pha 5A
+ Automaùt 3 pha 10A
+ Automaùt 3 pha 15A
+ Automaùt 3 pha 15A MCB
+ Automaùt 3 pha 300A
+ Automaùt 3 pha 30A
+ Automaùt 3 pha 30A MCB
+ Automaùt 3 pha 50A
+ Automaùt 3 pha 50A MCB
+ Automaùt 3 pha30A
+ Baùnh xe coång
+ Baùt ñôû oáng D100
+ Baùt ñôû oáng D150
+ Baùt ñôû oáng D20
+ Baùt ñôû oáng D200
+ Baùt ñôû oáng D50
+ Baùt ñôû oáng D80
+ Baûn leà thöôøng
+ Baûng nhöïa bakelit
+ Baûng teân maùy mica
+ Baûng teân nhaø maùy baèng Inox
+ Baêng tan

ÑÔN

Chai
caùi
Caùi
caùi
Caùi
Caùi
Caùi
caùi
caùi
Caùi
Caùi
caùi
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
caùi
boä
boä
boä
boä
boä
boä
caùi
caùi
Caùi
boä
Meùt

- 553 -

ÑÔN GIAÙ
THAØNH TIEÀN
Chöa coù VATThueá suaátGiaù coù VAT (CHÖA COÙ VAT)
#REF!
0.158
54,094
54,094
8,547
6.060
174,677
174,677
1,058,546
3.090
38,316
38,316
118,398
3.150
245,675
245,675
773,878
19.570
60,855
60,855
1,190,940
3.090
72,125
72,125
222,866
1.030
83,394
83,394
85,896
2.100
31,555
31,555
66,265
11.440
169,043
169,043
1,933,849
1.020
225,390
225,390
229,898
16.320
394,433
394,433
6,437,147
1.005
788,866
788,866
792,810
2.040
338,085
338,085
689,694
7.140
450,781
450,781
3,218,573
3.060
450,781
450,781
1,379,389
2.040
676,171
676,171
1,379,389
1.020
338,085
338,085
344,847
#REF!
135,234
135,234
#REF!
28.350
169,043
169,043
4,792,361
22.050
169,043
169,043
3,727,392
54.600
56,348
56,348
3,076,578
7.350
191,582
191,582
1,408,126
157.500
112,695
112,695
17,749,486
4.200
112,695
112,695
473,320
82.913
3,944
3,944
327,036
8.080
135,234
135,234
1,092,692
36.180
16,904
16,904
611,597
86.000 11,269,515
11,269,515
969,178,290
44.462
2,254
2,254
100,213

KHOÁI
LÖÔÏNG

SOÁ
TT
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

TEÂN
LOAÏI VAÄT TÖ
+ Baät saét
+ Beâ toâng nhöïa haït mòn
+ Beâ toâng nhöïa haït trung
+ Bitum
+ Bích inox D 50mm
+ Bích inox D 100mm
+ Bích inox D 125mm
+ Bích inox D 150mm
+ Bích inox D 200mm
+ Bích nhöïa D 20mm
+ Bích nhöïa D 50mm
+ Bích SS D 100mm
+ Bích SS D 200mm
+ Bích SS D 250mm
+ Bích SS D 80mm
+ Bích STK D 80mm
+ Bích theùp D 100mm
+ Bòt inox D 50mm
+ Bòt nhöïa D 50mm
+ Boä PLC - simens
+ Boät ñaù
+ Boät maøu
+ Bu loâng M14-60
+ Bu loâng M14x60
+ Bu loâng M16
+ Bu loâng M16-M20
+ Bu loâng M18-60
+ Bu loâng M20
+ Bu loâng M20x80
+ Bu loâng M4x20 cm
+ Buloâng 20 - L3600
+ Cao su taám
+ Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x6+1x4mm2
+ Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x8+1x6mm2
+ Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x1.5mm2
+ Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x6mm2

ÑÔN

caùi
taán
taán
kg
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
caùi
caùi
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
caùi
Boä
kg
kg
Boä
Boä
Caùi
Boä
Boä
Caùi
caùi
boä
caùi
M2
Meùt
Meùt
Meùt
Meùt

- 554 -

ÑÔN GIAÙ
THAØNH TIEÀN
KHOÁI
LÖÔÏNG
Chöa coù VATThueá suaátGiaù coù VAT (CHÖA COÙ VAT)
31.000
16,904
16,904
524,032
#REF!
1,634,643
1,634,643
#REF!
#REF!
1,622,247
1,622,247
#REF!
0.441
5,892
5,892
2,598
91.008
182,566
182,566
16,614,980
2.000
231,025
231,025
462,050
2.000
270,468
270,468
540,937
14.000
270,468
270,468
3,786,557
2.000
444,019
444,019
888,038
1.000
1,240
1,240
1,240
4.000
3,155
3,155
12,622
29.002
231,025
231,025
6,700,189
11.000
444,019
444,019
4,884,208
4.000
586,015
586,015
2,344,059
18.002
231,025
231,025
4,158,913
40.004
118,330
118,330
4,733,670
1.000
118,330
118,330
118,330
16.002
69,871
69,871
1,118,076
2.000
3,155
3,155
6,311
1.005 31,554,642
31,554,642
31,712,415
525.628
429
429
225,688
1.931
14,343
14,343
27,696
16.800
5,409
5,409
90,877
131.250
5,409
5,409
709,979
1,808.184
3,944
3,944
7,132,075
52.006
5,303
5,303
275,810
172.200
5,409
5,409
931,493
53.424
4,508
4,508
240,825
21.902
2,029
2,029
44,428
210.000
3,944
3,944
828,309
12.012
28,174
28,174
338,424
16.000
101,426
101,426
1,622,810
368.302
68,406
68,406
25,194,050
68.666
87,226
87,226
5,989,464
1,384.772
28,061
28,061
38,858,215
185.191
72,125
72,125
13,356,882

SOÁ
TT
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

TEÂN
LOAÏI VAÄT TÖ
+ Caùp ngaàm 3x120+1x95mm2
+ Caùt ñoå beâ toâng
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2
+ Caùt neàn
+ Caùt vaøng, ML > 2
+ Caây cau vaøng
+ Caây choáng goã
+ Caây daàu
+ Caây gaám
+ Caây Nguyeät queá
+ Caây söù
+ Caáp phoái ñaù daêm 0,075-50mm
+ Caàu chì 5A
+ Caàu ñaáu daây
+ Chaäu röûa loaïi 1 voøi
+ Chaäu xí beät
+ Chöû thaäp nhöïa mieäng baùt ÑK100 mm
+ Contactor 22A
+ Contactor 32A
+ Contactor 9A
+ Coïc BTCT 30x30 M250
+ Coïc theùp hình (theùp U, I)
+ Coïc tieáp ñaát
+ Coïc traøm
+ Coân beâ toâng D 400mm
+ Coân beâ toâng D 800mm
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 32 mm
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 40 mm
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 65 mm
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 89 mm
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK100 mm
+ Coân SS D 80mm
+ Coân theùp khoâng ræ D 20mm
+ Coân theùp khoâng ræ D 25mm
+ Coân theùp khoâng ræ D 50mm

ÑÔN

Meùt
M3
M3
M3
M3
caây
Caây
caây
caây
cuïm
caây
M3
Caùi
Caùi
boä
boä
caùi
Caùi
Caùi
Caùi
Meùt
Meùt
Caùi
m
Caùi
Caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi

- 555 -

ÑÔN GIAÙ
THAØNH TIEÀN
KHOÁI
LÖÔÏNG
Chöa coù VATThueá suaátGiaù coù VAT (CHÖA COÙ VAT)
72.828
934,694
934,694
68,071,864
1,018.456
155,626
155,626
158,498,608
126.373
155,626
155,626
19,666,971
378.497
83,717
83,717
31,686,527
0.029
155,626
155,626
4,513
6.000
3,380,855
3,380,855
20,285,127
1,336.666
8,196
8,196
10,955,740
39.000
338,085
338,085
13,185,333
4.004
2,817,379
2,817,379
11,280,785
8.000
3,380,855
3,380,855
27,046,836
16.000
1,690,427
1,690,427
27,046,836
#REF!
334,866
334,866
#REF!
14.070
5,635
5,635
79,281
206.025
22,539
22,539
4,643,604
2.000
462,050
462,050
924,100
2.000
512,763
512,763
1,025,526
10.010
28,174
28,174
282,020
7.210
218,629
218,629
1,576,312
2.060
297,515
297,515
612,881
28.840
184,820
184,820
5,330,210
3,086.009
276,103
276,103
852,056,706
818.100
78,887
78,887
64,537,132
4.200
140,869
140,869
591,650
85,060.523
2,844
2,844
241,948,328
67.020
64,011
64,011
4,290,007
20.006
123,965
123,965
2,480,037
42.042
26,033
26,033
1,094,462
18.018
16,453
16,453
296,459
21.021
28,512
28,512
599,348
13.013
29,864
29,864
388,623
13.013
43,388
43,388
564,603
3.003
49,586
49,586
148,906
2.000
160,027
160,027
320,054
1.000
49,811
49,811
49,811
17.002
50,487
50,487
858,387
1.000
63,560
63,560
63,560

SOÁ
TT
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

TEÂN
LOAÏI VAÄT TÖ
+ Coân theùp khoâng ræ D 80mm
+ Coân theùp khoâng ræ D 150mm
+ Coân theùp khoâng ræ D 200mm
+ Coân theùp khoâng ræ D 250mm
+ Coân theùp khoâng ræ D 80mm
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 1 haït
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 2 haït
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 3 haït
+ Coâng taéc möïc nöôùc que thaêm
+ Coàn coâng nghieäp
+ Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm
+ Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm
+ Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 89 mm
+ Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK100 mm
+ Cuùt SS D 80mm
+ Cuùt SS D 100mm
+ Cuùt SS D 125mm
+ Cuùt STK D100mm
+ Cuùt theùp D 100mm
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 20mm
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 50mm
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 80mm
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 100mm
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 150mm
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 200mm
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 250mm
+ Cuûi ñun
+ Cöûa nhöïa
+ Daây ñay
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x1,0mm2
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x2,5mm2
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x4mm2
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x6mm2
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x8mm2
+ Daây ñieän 1 ruoät 2x50mm2
+ Daây ñieän 2 ruoät 2x1,5mm2

ÑÔN

caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
Caùi
Caùi
Caùi
caùi
kg
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
Caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
kg
m2
kg
Meùt
Meùt
Meùt
Meùt
Meùt
Meùt
Meùt

- 556 -

ÑÔN GIAÙ
THAØNH TIEÀN
KHOÁI
LÖÔÏNG
Chöa coù VATThueá suaátGiaù coù VAT (CHÖA COÙ VAT)
7.000
69,871
69,871
489,097
6.000
270,468
270,468
1,622,810
14.000
486,843
486,843
6,815,803
2.000
567,984
567,984
1,135,967
3.000
69,871
69,871
209,613
10.050
5,635
5,635
56,629
12.060
11,270
11,270
135,910
37.185
16,904
16,904
628,585
5.100
140,869
140,869
718,432
19.572
9,016
9,016
176,454
85.085
14,876
14,876
1,265,704
8.008
40,007
40,007
320,374
4.004
43,162
43,162
172,822
3.003
50,713
50,713
152,291
6.001
69,871
69,871
419,296
5.000
100,073
100,073
500,366
2.000
136,136
136,136
272,271
2.002
57,475
57,475
115,064
20.002
64,236
64,236
1,284,853
31.003
49,811
49,811
1,544,298
31.004
63,560
63,560
1,970,616
3.000
69,871
69,871
209,613
4.000
100,073
100,073
400,293
7.001
270,468
270,468
1,893,549
14.001
486,843
486,843
6,816,290
3.000
567,984
567,984
1,703,951
602.011
563
563
339,219
2.803
405,703
405,703
1,137,184
2.353
11,270
11,270
26,517
1,828.044
2,400
2,400
4,388,049
325.686
5,466
5,466
1,780,107
187.007
8,452
8,452
1,580,609
26.265
12,735
12,735
334,473
210.120
16,566
16,566
3,480,887
75.643
238,914
238,914
18,072,150
105.060
10,221
10,221
1,073,866

SOÁ
TT
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

TEÂN
LOAÏI VAÄT TÖ
+ Daây ñieän 2 ruoät 2x1,5mm2 XLPE/DSTA
+ Daây ñieän 3 ruoät 3x1,0mm2
+ Daây ñieän 3 ruoät 3x1,5mm2
+ Daây ñieän 4 ruoät 4x2,5mm2 XLPE/DSTA
+ Daây ñieän 4 ruoät 4x4mm2 XLPE/DSTA
+ Daây ñoàng D 50mm2 (choáng seùt)
+ Daây theùp
+ Daây theùp D6-D8
+ Daàu hoûa
+ Ñaù caåm thaïch, tieát dieän<=0,16m2
+ Ñaù caét
+ Ñaù daêm 1 x 2
+ Ñaù daêm 4 x 6
+ Ñaù granít töï nhieân
+ Ñaù maøi
+ Ñaù traéng nhoû
+ Ñaát ñeøn
+ Ñaàu coss 2mm2
+ Ñaàu coss 8mm2
+ Ñeøn baùo D22
+ Ñeøn oáng 20W
+ Ñeøn oáng 40W
+ Ñeøn Womfram 60W
+ Ñeøn Wonfram 60W
+ Ñinh 6 cm
+ Ñinh caùc loaïi
+ Ñinh ñæa
+ Ñinh taùn ÑK 22
+ Ñinh vít
+ Ñomino
+ Ñoàng hoà ño löu löôïng, quy caùch <= 50mm
+ Flinkote
+ Gaïch chæ 6,5x10,5x22
+ Gaïch laùt 200x300mm
+ Gaïch laùt 300x300mm
+ Gaïch oáng 8x8x19

ÑÔN

Meùt
Meùt
Meùt
Meùt
Meùt
Kg
kg
kg
lít
M2
vieân
M3
M3
M2
vieân
kg
kg
Caùi
Caùi
Caùi
Boä
Boä
Boä
Boä
kg
kg
caùi
caùi
caùi
Caùi
Caùi
kg
vieân
M2
M2
vieân

- 557 -

ÑÔN GIAÙ
THAØNH TIEÀN
KHOÁI
LÖÔÏNG
Chöa coù VATThueá suaátGiaù coù VAT (CHÖA COÙ VAT)
262.650
20,781
20,781
5,458,126
1,600.661
10,289
10,289
16,469,309
162.053
13,242
13,242
2,145,854
15.606
38,091
38,091
594,448
10.404
55,108
55,108
573,343
17.544
220,882
220,882
3,875,162
2,004.202
9,552
9,552
19,144,220
0.250
9,552
9,552
2,388
#REF!
9,371
9,371
#REF!
8.344
197,217
197,217
1,645,575
4.939
33,809
33,809
166,980
1,593.319
262,955
262,955
418,971,157
268.570
243,636
243,636
65,433,225
8.989
619,823
619,823
5,571,592
7.123
33,809
33,809
240,818
282.872
966
966
273,197
26.561
11,270
11,270
299,330
3,150.000
563
563
1,774,949
762.600
1,127
1,127
859,413
89.445
33,809
33,809
3,024,005
5.100
54,094
54,094
275,878
19.380
76,633
76,633
1,485,142
4.080
189,328
189,328
772,458
4.080
189,328
189,328
772,458
6.386
10,757
10,757
68,693
201.430
10,757
10,757
2,166,733
934.932
1,690
1,690
1,580,435
13.094
169
169
2,213
386.550
56
56
21,781
8.040
28,174
28,174
226,517
1.000
3,606,245
3,606,245
3,606,245
59.370
20,490
20,490
1,216,505
74.710
733
733
54,726
8.787
69,308
69,308
609,005
138.818
70,690
70,690
9,813,084
54,797.807
696
696
38,164,263

SOÁ
TT
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

TEÂN
LOAÏI VAÄT TÖ
+ Gaïch oáp 200x250mm
+ Gaïch oáp chaân töôøng 120x300mm
+ Gaïch theû 4x8x19
+ Gaïch xi maêng töï cheøn 5,5 cm
+ Giaù ñôû tuû ñieän
+ Giaù ñôõ maùy ñieàu hoøa
+ Giaáy nhaùm
+ Gioaêng cao su D 400mm
+ Gioaêng cao su D 500mm
+ Gioaêng cao su D 800mm
+ Goã cheøn
+ Goã laøm khe co daõn
+ Goã vaùn caàu coâng taùc
+ Goã vaùn khuoân
+ Goã xeû nhoùm 5-7
+ Göông soi
+ Hoäp ñeøn oáng 1,2m vaø phuï kieän, loaïi 1 boùng
+ Hoäp ñöïng
+ Hoäp laép aptomat
+ Hoäp noái vaø phaân daây
+ Hoäp noái vaø phaân daây 100x100mm
+ Hoäp noái vaø phaân daây 200x200
+ Hoäp soá quaït traàn
+ Joint maïch ngöøng
+ Keo daùn ñaù granít
+ Keo daùn oáng PVC
+ Keä kính
+ Khe co daõn caàu
+ Khôùp noái cao su D150
+ Khôûi ñoäng töø 9A
+ Lan can Inox
+ Litoâ 3 x 3
+ Löôùi theùp B40
+ Mastic
+ Maùng baûo veä oáng theùp khoâng ræ 100x50x1.5mm
+ Maùng ñi daây 100x200

ÑÔN

M2
M2
vieân
m2
caùi
caùi
M2
Caùi
Caùi
Caùi
M3
M3
M3
M3
M3
caùi
Hoäp
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
caùi
md
kg
kg
caùi
Meùt
caùi
caùi
md
M3
M2
kg
meùt
m

- 558 -

ÑÔN GIAÙ
THAØNH TIEÀN
KHOÁI
LÖÔÏNG
Chöa coù VATThueá suaátGiaù coù VAT (CHÖA COÙ VAT)
54.183
62,884
62,884
3,407,238
11.620
144,455
144,455
1,678,566
73,548.835
717
717
52,715,477
368.650
73,252
73,252
27,004,294
1.010
135,234
135,234
136,587
5.250
163,408
163,408
857,892
19.040
7,889
7,889
150,200
151.802
127,007
127,007
19,279,983
2.400
148,758
148,758
357,018
46.493
236,660
236,660
11,003,025
0.026
5,942,108
5,942,108
154,495
0.019
5,122,507
5,122,507
97,328
38.499
5,122,507
5,122,507
197,211,410
8.102
5,122,507
5,122,507
41,502,554
1.853
5,122,507
5,122,507
9,492,006
2.002
107,060
107,060
214,335
32.640
50,713
50,713
1,655,266
4.004
11,270
11,270
45,123
4.200
22,539
22,539
94,664
1.050
22,539
22,539
23,666
39.900
22,539
22,539
899,307
6.300
27,047
27,047
170,395
3.030
24,793
24,793
75,123
736.385
162,281
162,281
119,501,306
42.039
16,392
16,392
689,083
3.810
55,221
55,221
210,391
2.002
95,791
95,791
191,773
12.832
13,523
13,523
173,532
4.200
507,128
507,128
2,129,938
2.040
253,564
253,564
517,271
29.029
901,561
901,561
26,171,420
0.514
9,732,763
9,732,763
5,002,640
38.693
20,063
20,063
776,302
380.786
2,562
2,562
975,406
44.023
101,426
101,426
4,465,061
105.000
169,043
169,043
17,749,486

SOÁ
TT
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

TEÂN
LOAÏI VAÄT TÖ
+ Maùng ñi daây 65x65
+ Maùy bieán doøng 200/5A
+ Maùy bieán doøng 50/5A
+ Maùy ñieàu hoøa
+ Maøng HDPE
+ Maêng soâng theùp traùng keõm D 25mm
+ Maêng soâng theùp traùng keõm D 32mm
+ Maêng soâng theùp traùng keõm D 40mm
+ Maêng soâng theùp traùng keõm D 89mm
+ Maêng soâng theùp traùng keõm D100mm
+ Moteur + Remode ñieàu khieån coång chính
+ Moùc saét
+ Moái noái meàm ÑK 100
+ Moái noái meàm ÑK 200
+ Môõ boâi trôn
+ Naép thaêm
+ Ngoùi 22 vieân /m2
+ Ngoùi boø
+ Nhöïa bitum
+ Nhöïa daùn
+ Nhöïa ñöôøng
+ Nuùt bòt inox D 50
+ Nuùt bòt nhöïa D100mm
+ Nuùt bòt theùp traùng keõm D100
+ Nuùt nhaán
+ Nuùt nhaán khaån
+ Nöôùc
+ OÁng beâ toâng ly taâm D 400, L=6m
+ OÁng beâ toâng ly taâm D 500, L=6m
+ OÁng beâ toâng ly taâm D 800, L=6m
+ OÁng beâ toâng ly taâm, D 300 mm, L=2m
+ OÁng gen cöùng
+ OÁng gen cöùng D25
+ OÁng gen dan hoài
+ OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D20
+ OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D27

ÑÔN

Caùi
caùi
caùi
caùi
m2
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
boä
caùi
Caùi
Caùi
Kg
caùi
vieân
vieân
kg
kg
kg
caùi
Caùi
Caùi
Caùi
Caùi
M3
m
m
m
Meùt
m
m
m
meùt
meùt

- 559 -

ÑÔN GIAÙ
THAØNH TIEÀN
KHOÁI
LÖÔÏNG
Chöa coù VATThueá suaátGiaù coù VAT (CHÖA COÙ VAT)
52.500
78,887
78,887
4,141,547
3.045
563,476
563,476
1,715,784
3.045
563,476
563,476
1,715,784
5.100
3,944,330
3,944,330
20,116,084
5,274.069
39,319
39,319
207,372,901
122.664
32,682
32,682
4,008,855
334.809
38,316
38,316
12,828,659
2.136
43,951
43,951
93,880
1.920
101,426
101,426
194,737
7.961
112,695
112,695
897,166
8.400
5,071,282
5,071,282
42,598,767
199.260
338
338
67,367
2.000
287,373
287,373
574,745
1.000
354,990
354,990
354,990
11.756
16,408
16,408
192,897
1.001
2,817,379
2,817,379
2,820,196
2,723.300
6,301
6,301
17,158,930
32.535
5,894
5,894
191,760
#REF!
5,892
5,892
#REF!
3.848
55,221
55,221
212,489
4.636
5,892
5,892
27,314
2.100
39,105
39,105
82,121
141.014
4,733
4,733
667,447
1.000
32,005
32,005
32,005
66.330
39,443
39,443
2,616,274
38.190
39,443
39,443
1,506,340
411.461
4,508
4,508
1,854,786
112.676
370,654
370,654
41,763,849
15.227
411,337
411,337
6,263,433
41.112
693,075
693,075
28,493,706
6.092
321,181
321,181
1,956,636
52.500
56,348
56,348
2,958,248
52.500
56,348
56,348
2,958,248
105.000
84,521
84,521
8,874,743
258.060
3,944
3,944
1,017,874
93.840
3,944
3,944
370,136

SOÁ
TT
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

TEÂN
LOAÏI VAÄT TÖ
+ OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D34
+ OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D42
+ OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D49
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 20, L=6m
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 32, L=6m
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 40, L=6m
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 50, L=6m
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 60, L=6m
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 89, L=6m
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D100, L=6m
+ OÁng theùp khoâng ræ D 100mm, L=6m
+ OÁng theùp khoâng ræ D 125mm, L=6m
+ OÁng theùp khoâng ræ D 150mm, L=6m
+ OÁng theùp khoâng ræ D 200mm, L=6m
+ OÁng theùp khoâng ræ D 20mm, L=6m
+ OÁng theùp khoâng ræ D 250mm, L=6m
+ OÁng theùp khoâng ræ D 50mm, L=6m
+ OÁng theùp khoâng ræ D 80mm, L=6m
+ OÁng theùp traùng keõm D 25mm, L=8m
+ OÁng theùp traùng keõm D 32mm, L=8m
+ OÁng theùp traùng keõm D 40mm, L=8m
+ OÁng theùp traùng keõm D 80mm, L=8m
+ OÁng theùp traùng keõm D100mm, L=8m
+ OÅ caém ñieän loaïi ñoâi
+ OÅ khoùa
+ OÅ khoùa coång phuï
+ Oxy (chai 6m3)
+ Pheøn chua
+ Pheãu thu ÑK 100
+ Pheåu toân ñöïng quaû caàu
+ Quaû caàu chaén raùc
+ Quaït thoâng gioù D90
+ Quaït traàn
+ Que haøn
+ Que haøn ñoàng
+ Que haøn khoâng ræ

ÑÔN

Meùt
Meùt
Meùt
Meùt
Meùt
Meùt
Meùt
Meùt
Meùt
Meùt
meùt
Meùt
meùt
meùt
Meùt
meùt
meùt
Meùt
Meùt
meùt
meùt
meùt
Meùt
Caùi
boä
caùi
chai
kg
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
kg
kg
Kg

- 560 -

ÑÔN GIAÙ
THAØNH TIEÀN
KHOÁI
LÖÔÏNG
Chöa coù VATThueá suaátGiaù coù VAT (CHÖA COÙ VAT)
5.865
5,860
5,860
34,370
192.780
8,114
8,114
1,564,227
14.994
10,368
10,368
155,457
523.078
5,522
5,522
2,888,469
24.242
10,931
10,931
265,000
214.141
24,117
24,117
5,164,388
171.515
27,836
27,836
4,774,240
32.323
27,836
27,836
899,733
54.143
43,500
43,500
2,355,238
850.808
61,193
61,193
52,063,891
53.874
857,610
857,610
46,202,886
29.550
893,673
893,673
26,408,024
49.651
938,751
938,751
46,609,906
74.881
1,352,342
1,352,342
101,264,706
111.566
100,299
100,299
11,189,923
39.802
1,690,427
1,690,427
67,282,385
480.237
321,181
321,181
154,243,085
181.018
527,413
527,413
95,471,301
1,027.314
32,682
32,682
33,574,259
2,804.029
47,332
47,332
132,720,197
17.891
67,054
67,054
1,199,656
16.082
160,027
160,027
2,573,556
58.296
258,072
258,072
15,044,559
15.075
37,753
37,753
569,125
6.006
169,043
169,043
1,015,271
6.000
112,695
112,695
676,171
6.258
54,094
54,094
338,518
0.181
3,073
3,073
556
2.000
28,174
28,174
56,348
20.000
101,426
101,426
2,028,513
13.000
28,174
28,174
366,259
5.050
90,156
90,156
455,288
3.030
282,865
282,865
857,080
82.821
10,245
10,245
848,511
0.816
61,982
61,982
50,578
71.308
16,904
16,904
1,205,410

SOÁ
TT
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

TEÂN
LOAÏI VAÄT TÖ
+ Que haøn VN
+ Racco nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm
+ Ren nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm
+ Ren trong inox D20
+ Rô le aùp
+ Rô le nhieät 22A
+ Rô le nhieät 40A
+ Rô le trung gian
+ Saét vuoâng ñaëc 16x16 mm
+ Silicon chít maïch
+ Sôn ICI Dulux Supreme cao caáp trong nhaø
+ Sôn ICI Dulux Weather Shield cao caáp ngoaøi nhaø
+ Sôn loùt ICI Dulux Sealer-2000, choáng kieàm
+ Sôn loùt Super ATa
+ Sôn phuû Super Ata mòn ngoaøi nhaø
+ Sôn phuû Super Ata mòn trong nhaø
+ Sôn toång hôïp
+ Taám traàn thaïch cao 50x50
+ Teâ nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm
+ Teâ nhöïa mieäng baùt ÑK100 mm
+ Teâ SS 200mm
+ Teâ SS D 80mm
+ Teâ SS D 80mm
+ Teâ SS D 100mm
+ Teâ theùp khoâng ræ D 50mm
+ Thanh caùi deïp 30x4
+ Thanh nhoâm tu dien
+ Theùp baûn 750 x 60 x 6
+ Theùp baûn daøy 2mm
+ Theùp coïc
+ Theùp Ñk <=10 mm
+ Theùp Ñk <=18 mm
+ Theùp goùc 80 x 80mm
+ Theùp goùc caùc loaïi
+ Theùp hình
+ Theùp hoäp

ÑÔN

kg
caùi
caùi
boä
caùi
caùi
caùi
caùi
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
kg
kg
kg
kg
taám
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
caùi
Caùi
Caùi
kg
kg
Kg
kg
kg
kg
kg
kg
m

- 561 -

ÑÔN GIAÙ
THAØNH TIEÀN
KHOÁI
LÖÔÏNG
Chöa coù VATThueá suaátGiaù coù VAT (CHÖA COÙ VAT)
1,084.253
9,630
9,630
10,441,140
14.014
26,145
26,145
366,400
16.016
26,145
26,145
418,743
126.000
39,443
39,443
4,969,856
1.020
180,312
180,312
183,918
34.680
214,121
214,121
7,425,709
2.040
293,007
293,007
597,735
17.340
67,617
67,617
1,172,480
3,563.280
15,088
15,088
53,761,438
2.952
20,285
20,285
59,882
42.395
29,418
29,418
1,247,174
108.583
66,593
66,593
7,230,834
110.446
51,851
51,851
5,726,740
13.578
21,925
21,925
297,695
9.168
36,520
36,520
334,815
3.917
19,954
19,954
78,159
3.545
38,020
38,020
134,781
370.553
15,496
15,496
5,741,935
7.007
14,876
14,876
104,234
120.120
39,443
39,443
4,737,929
1.000
486,843
486,843
486,843
1.000
160,027
160,027
160,027
3.000
160,027
160,027
480,081
1.000
291,655
291,655
291,655
1.000
142,447
142,447
142,447
6.300
33,809
33,809
212,994
20.100
33,809
33,809
679,552
1.727
13,185
13,185
22,771
148.661
12,558
12,558
1,866,828
740.740
12,783
12,783
9,468,887
20,061.810
14,000
14,000
280,865,340
115,567.240
14,000
14,000
1,617,941,360
1,828.621
8,823
8,823
16,133,746
231.596
8,823
8,823
2,043,349
1,767.795
8,823
8,823
15,597,084
78.078
56,348
56,348
4,399,506

817.104 15.984.804 1.214 845.060 13.238.355.969 838.278 31.562 - ÑÔN GIAÙ THAØNH TIEÀN KHOÁI LÖÔÏNG Chöa coù VATThueá suaátGiaù coù VAT (CHÖA COÙ VAT) 60.320 1.326.569 7.553 1.977 1.354 10.580.000 7.133 18.570 40.800 28.050 8.133 18.342 1.817.817.354 2.379 2.000 78.545 141.201 106.299 21.453.380.500 6.000 14.080 140.974 1.000 10.857.889 2.570 40.000 845.326. L = 350 + Van bi ñöôøng kính 20mm + Van ñieän töø + Van maët bích D 100 + Van maët bích D 100 1 chieàu + Van maët bích D 20 + Van maët bích D 200 + Van maët bích D 200 böôùm + Van maët bích D 50 + Van maët bích D 50 1 chieàu + Van maët bích D 50 böôùm + Van maët bích D 50.352.969 13.817.278 15.050 329.050 10.080 2.989.869 574. 1 chieàu + Van maët bích D 80 + Van maët bích D 80 1 chieàu + Van maët bích D 80 böôùm + Van nhöïa D20 + Van nhöïa ñöôøng kính 32mm + Van ren ñöôøng kính 20mm + Van ren ñöôøng kính 25mm + Van ren ñöôøng kính 32mm + Van ren ñöôøng kính 40mm + Van ren ñöôøng kính 50mm + Van ren ñöôøng kính 67mm ÑÔN VÒ kg kg kg kg caùi kg M2 coät coät caùi caùi caùi Caùi caùi Caùi caùi caùi caùi Caùi caùi caùi Caùi Caùi Caùi Caùi caùi caùi Caùi Caùi Caùi Caùi Caùi Caùi Caùi Caùi Caùi .001 47.570 405.342 1.792 28.238.543 2.010 1.238.707.129 2.570 4.949 1.414.354 20.710 8.160.451 23.857 1.277 7.887 78.743 30.297.000 15.709 28.911 8.104 31.010 2.889 28.427 1.153 14.938 50.040 1.060 107.SOÁ TT 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 TEÂN LOAÏI VAÄT TÖ + Theùp khoâng ræ + Theùp L 65 x 65 x 6 + Theùp taám + Theùp troøn + Timer 24h + Toân daày 2mm + Toân muùi chieàu daøi baát kyø + Truï ñeøn chieáu saùng + Truï giaùc saét traùng keûm + Tuû ñieän 2100x2000x400 + Tuû ñieän 400x350x250 + Tuû ñieän 550x350x250 + Tuû ñieän chieáu saùng + Ty ren M10.420 1.940.056 33.050 8.410 9.039 10.000 15.379 22.865 4.476.410 894.857 68.003 50.354 71.003 6.174 473.545 141.365.711 185.989.707.595 105.953.570 40.332 47.952 95.379 2.668.214 3.477.974 7.902 175.060 2.664 6.201 13.209 22.133 2.608.362 642.153 43.463.451 7.332 47.855 3.056 16.050 1.216.174 28.869 140.002 68.459 2.352.000 40.000 10.000 47.456 4.453.359.902 87.764.342 5.989.050 642.000 105.002 107.773 5.938 1.352.758 8.500 192.000 141.238.446.612 2.030.000 16.000 87.887 157.000 13.608.690.000 18.580.332 284.095 9.481 8.352.557 3.362 674.446.332 94.001 40.326 101.427 1.848 1.342 1.480 16.609.745 40.379 2.857.984.461 1.690.595 527.354 10.528.112 2.545 .845.774.

403 180.504 146.000 185.563 - #REF! .808 1.496 1.921 1.859 14.721 TRUE .947 185.796.328 57.127 1.428.859 1.390 394.947 185.127 10.504 591.433 153.947 1.312 5.640.875 0.049 352.143.897 29.722 19.049 2.SOÁ TT 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 TEÂN LOAÏI VAÄT TÖ + Van xaû khí ÑK 20 + Vaûi ñòa kyõ thuaät + Voâi + Voân keá + Vöûa ximaêng M100 + Xaêng + Xi maêng PC30 + Xi maêng PC40 + Xi maêng traéng + Xích keùo bôm D10mm ÑÔN VÒ Caùi M2 kg caùi m3 kg kg kg kg Meùt Toång coäng ÑÔN GIAÙ THAØNH TIEÀN KHOÁI LÖÔÏNG Chöa coù VATThueá suaátGiaù coù VAT (CHÖA COÙ VAT) 1.301.246 2.162 14.859 1.433 394.162 26.702 4.040 146.722 22.170 9.312 180.829 1.562 591.100.422 19.181.396 172.550.859 107.859 1.

810 689.000 50.000 300.547 1.000 3.000 34.000 700.126951500 48.437.000 54.896 66.218.000 120.AÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG ÔÏNG THÖÏC HIEÄN ÔÏNG THÖÏC HIEÄN ÔÏNG THÖÏC HIEÄN THAØNH TIEÀN (ÑAÕ COÙ VAT) #REF! 8.852 229.727.000 64.500 120.217 Chöa coù VAT 1.564 - .000 218.000 74.000 155.000 100.543 118.379.396 773.000 150.000 350.389 344.000.178.147 792.000 100.000 150.092.290 100.076.601 1.000 600.369 3.058.390 1.876 1.749.000 10.691 611.000 400.000 200.000 400.009 1.933.693 3.932 222.000 15.379.463 473.000 170.847 #REF! 4.898 6.319 327.000 28.190.266 1.398 3.866 85.000 300.000 150.587 969.128 17.792.000 .408.576 1.000 2.

500 25.700 77.209 2.858.800 3.050 540.000 60.118.131.000.000 90.788 931.989.478 275.835 44.439 828.076 6.087 13.310 31.800 4.000 205.100 2.871 709.024 #REF! #REF! 2.000 394.727 4.430 240.673 118.565 - .067 5.712.000 520.500 1.800 4.461 38.187 4.900 64.884.901 Chöa coù VAT 15.696 90.000 105.000 240.936 3.931 7.967 462.415 225.000 205.000 381 12.038 1.622.344.000 2.700.330 1.240 12.000 1.614.450.620 6.000 .356.240 338.800 205.000 105.733.494 27.000 394.706 4.060 4.000 1.598 16.THAØNH TIEÀN (ÑAÕ COÙ VAT) 524.000 62.000 240.500 5.912 4.786.194.439.400 24.800 28.800 3.426 1.552 888.228 162.500 4.158.816 25.000 1.

100 1.315 13.095 138.095 74.600 25.000 7.000 2.881 5.450 599.330.233 19.127 4.315 11.597 924.666.479 296.022 1.650 241.620 564.000.000 20.811 858.524 56.400 138.498.000 142.000 1.686.000 44.044 1.380 63.895 158.000 3.955.286 138.100 14.000.017 2.800 110.285.200 44.924 31.500.130 10.000 125.560 Chöa coù VAT 829.284 4.480.209 852.000 25.000 410.056.576.000 264.351 388.500 38.071.095 3.608 148.840 27.566 - .907 320.054 49.143 5.633 4.000 455.300 26.290.046.786 27.280.000 70.THAØNH TIEÀN (ÑAÕ COÙ VAT) 68.000 164.455 591.643.500 44.526 282.185.000 245.315 612.513 20.500.046.537.832 #REF! 79.000 2.400 .343 64.000 297.912.094.273 300.000 23.025.800 56.000 194.

724 320.614 209.272 115.387.000 9.306 1.567 - .000 10.500 38.000 504.000 432.432 176.000 500 360.400 62.485 3.893.622.137.613 400.200 1.800 240.632 135.292 1.848 1.000 240.000 2.800 120.916 628.583 334.800 51.000 62.097 1.808 6.000 57.461 1.580.000 88.290 1.575 718.952 338.376 172.000 62.700 212.300 14.000 13.296 500.613 56.816.544.500 11.818 Chöa coù VAT 62.200 35.000 88.289 1.480.300 45.284.200 56.000 15.186 26.000 125.000 8.850 7.518 4.065 1.073.291 419.000 432.365 272.000 10.070 .821 152.265.780.546 6.970.815.172 1.000 504.072.135.848 18.000 44.802 1.703.968 209.000 5.THAØNH TIEÀN (ÑAÕ COÙ VAT) 489.932 1.130 4.

009 9.545 1.024.333 216.645.148 772.485.450 859.491 54.762 609.971.130 16.879 1.000 168.342 1.000 48.130 11.000 500 1.433.046 275.571.580.000 233.200.458 68.044 38.647 226.154 19.875.440 9.568 - .274 Chöa coù VAT 18.THAØNH TIEÀN (ÑAÕ COÙ VAT) 5.139.500 150 50 25.182 650 61.800 48.606.519 3.166.822 273.448 573.900 196.500 62.321 5.727 618 .000 9.000 30.458.000 68.458 772.245 1.545 9.000 18.000 3.035 2.813.315 175.344 3.579 166.589 240.388 #REF! 1.254 299.750 33.000 857 10.000 30.000 30.469.783 1.983 418.145.190 550.201 2.213 21.476 8.906 594.000 168.138 2.216.000 8.198 65.450 3.694 2.773.476 8.144.

273 90.171.000 22.569 - .000 20.700 132.272.552 9.000 45.000 145.004.211.123 119.892 150.749.000 150.803 2.244 1.392 191.000 85.000 12.407.655.000 20.501.000 24.298 975.455 4.666 899.545 49.000 120.515 27.567 52.545.000 .125 94.800 128.000 144.000 5.545.414 5.574 4.917 357.734.396 75.129.455 4.527 2.640 776.000 8.182 636 65.271 26.306 170.THAØNH TIEÀN (ÑAÕ COÙ VAT) 3.774 173.328 197.545.279.000 450.678.636.492.364 17.664 23.272 45.495 97.334 1.455 95.000 800.397 41.294 689.003.000 10.000 20.465.207 19.000 210.000 7.002.515 Chöa coù VAT 55.586 857.005 214.502.103 210.545.000 225.938 517.455 4.077 17.727 4.350 136.000 14.000 112.033 154.019 11.

000 39.874.493.350 574.159.105 Chöa coù VAT 70.315 82.400 35.900 365.490 27.715.000 5.083 207.116.000 3.635 2.008.738 897.270 2.000 50.000 3.500 .165 42.506.892 2.598.699 1.228 49.000 100.761 #REF! 212.428 28.270 8.017.371.763.890 29.000 4.005 2.560 2.230 5.328 1.500.500 3.700 4.121 667.419 32.705 1.958.000 300 255.500.000 34.500.784 1.000 50.958.228 34.200 28.542 93.000 14.000 500.000 285.866 41.570 - .591 5.879 194.196 17.000 328.905 12.000 615.000 4.784 20.828.000 90.513 191.000 75.854.746 354.715.254 1.THAØNH TIEÀN (ÑAÕ COÙ VAT) 4.990 192.119 4.000 500.263.956.568 1.000 5.820.000 35.141.810 6.000 34.769 67.000 315.789 370.616.

028.199.164.292 899.500 150.000 100.375 154.063.264.958 67.400 24.037 46.189.000 251.355.408.000 468.288 857.262 455.000 793.000 1.200 9.500.554 15.565 569.437 264.091 55.170 338.571 - .663 2.721 11.458 2.000 59.348 2.000 15.000 .000 1.221 52.774.000 25.600 54.989 5.573.200.676 132.301 1.THAØNH TIEÀN (ÑAÕ COÙ VAT) 34.205.000 833.577 1.501 50.520 366.727 25.700 24.390 Chöa coù VAT 5.015.000 229.471.494 46.564.246 33.000 90.200 7.743 2.000 89.081 848.300 761.369 1.000 285.000 9.126 1.609.900 9.217 155.520 556 56.202.926 101.000 95.888.272 676.500 142.000 33.000 48.000 42.000 80.282.438 4.700 38.720.200 4.044.000 2.881 26.243.574.700 21.000 29.

236 4.THAØNH TIEÀN (ÑAÕ COÙ VAT) 10.770 1.000 .762.734 1.160 134.000 7.400 30.829 7.027 480.010 19.655 142.388 18.737 13.716 597.923 2.700 11.360 16.617.000 142.479 53.176 7.969.941.997 679.829 50.742.918 7.866.818 183.781 5.000 60.561 22.545 23.447 212.769 59.000 432.881 1.800 126.406 17.750 13.455 32.468.230.885 9.865.879 280.000 30.247.738 4.372 15.843 160.340 1.000 13.399.000 142.572 - .396 418.706 33.868 5.441.829 7.425.893 486.000 260.726.736 297.815 78.000 13.200 35.737.356 366.000 26.255 4.000 160.081 291.539 Chöa coù VAT 8.000 11.104 59.343 13.000 190.698 334.133.200 23.597.043.000 258.172.200 35.091 46.089 104.143 11.

553 1.000 42.000 1.353 20.573 - .076 125.774 527.000 78.478 106.200 61.608 31.708 192.746 329.133 31.414.741 1.000 42.669 22.500.323 40.000 7.774.556 23.000 14.573 71.804 18.135 157.085.764.948 2.446.000 25.462 674.000 12.000 1.635 2.700 125.355.825.422 1.000 1.380.952 1.359.000 750.825.668.100 70.000 2.000 570.500.000 13.030.000 36.534 94.953.143 7.334 2.000 7.609.845.989.825.463.143 25.844 10.208 2.000 9.570 3.000 11.600 .216.085.395 8.975 141.085.825.085.850.000 6.500.200.350 7.528.399 574.865 5.112 175.365.039 405.940.480 473.000 95.000 9.000 93.545 Chöa coù VAT 12.850.293 1.978 894.856 43.664 284.459 33.477.446.000 45.000 16.000 13.160.000 36.200.THAØNH TIEÀN (ÑAÕ COÙ VAT) 838.476.

000 #REF! .THAØNH TIEÀN (ÑAÕ COÙ VAT) 185.876 153.829 26.327 107.932 5.574 - .154.500 1.000 12.100.550.569 10.702 591.567 1.301.000 350.000 130.472 1.947 22.000 17.818 160.650 1.714 Chöa coù VAT 165.266 352.650 1.150.

373 14.710 231.879 1.336 685.746 1.393 1.963 53.165 69.404 23.890 25.026.726.598 9.145 1.396 1.698 196.698 196.283 28.963 53.669 900.875 131.577 84.054 797.189 138.530 899.085 660.632 65.605 1.566 87.868 2.178.292 19.659 143.250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng xaø daàm giaèng ñaù 1x2 M.072 86.018 946.858 702.397 1.819 793.779 1.964 132.994 14.227.631 Thueá VAT 3.784 1.647 946.100 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.300 15.371 707.363 88.964 132.520 72.692 11.810 3.85 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh Beâ toâng loùt moùng ñaù 4x6 M.726.711 551.405 18.086 35.323 15.780 488.810 3.858 54.363 88.984 1.984 1.101 893 1.146 14.359 33.918 12.861 15.710.394 442.152 19.328 3.571 694.647 .823 4.836 11.575 - Coäng TTP 33.165 69.964 22.910 73.240 15.602 30.428 946.066 0 18.632 65.693 131.779 1.695 19.153 69.428 946.964 21.474 0 6.215.257 0 435.918 12.667 19.388 0 110.156 8.672 169.250 (phuï gia choáng thaám) Btoâng daàm.744 1.964 22.181 28.018 5.718 11.145 704.274.517.180 14.011 7.189 336.602 30.780 488.180 14.072 86.900.648 135.443 27.700.900.6 mm.295 2.180 2.072 3.068.116 903.219 15.203.072 1.274.250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 M.474 0 6.645.304.BAÛNG PHAÂN TÍCH ÑÔN GIAÙ DÖÏ THAÀU BAÛNG TOÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN BAÛNG TOÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN BAÛNG TOÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN SOÁ TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 TEÂN COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP Ñoùng coïc beâ toâng coát theùp 30x30 Noái coïc BTCT 30x30 Ñaäp ñaàu coïc L=50cm Ñaøo ñaát hoá moùng Ñaép ñaát hoá moùng coâng trình K=0.512 767.855 0 2.254 70.751 0 40.321 1.868 2.592 65.857 141.461.250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 M.274.532 0 87.875 131.499 28.068.659 143. Ñoùng coïc BTCT30x30 Noái coïc BTCT 30x30 Ñaäp ñaàu coïc L=50cm Ñaøo ñaát hoá moùng Ñaép ñaát hoá moùng coâng trình K=0.791 1.086 35.250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng coät ñaù 1x2 M.870 918.250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng saøn maùi ñaù 1x2 maùc 250 Beâ toâng caàu thang ñaù 1x2 maùc 250 Coát theùp moùng Þ <=10mm Coát theùp moùng Þ <=18mm Coát theùp töôøng Þ <=10mm Coát theùp coät Þ <=10mm Coát theùp coät Þ <=18mm Coát theùp daàm Þ <=18mm Coát theùp caàu thang Þ <=10mm Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop RX.836 11.394 442.215.841 718.716 230.477.488.562 5.645.612 33.878 1.541.461.405 17.397 1.257 0 435.250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng saøn ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) ÑÔN VÒ 100m moái m3 100m3 m3 100m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 taán taán taán taán taán taán taán md m2 m3 100m 100m moái m3 100m3 m3 100m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 TRÖÏC TIEÁP PHÍ Vaät lieäu Nhaân coâng Maùy TC TT phí khaùc 28.280 891.854 14.935 159.605 1.721.462.297 20.613.631 55.698 281.242 886.286.393 1.449.191 21.577 84.249 83.468 429.353 171.256.964 21.077 17.051.386 34.304.336 166.751 0 40.295 356.153 69.711 551.067 33.512 767.488.732.109 Chi phí TNCT chung tính tröôùc 1.320 14.695 19.369 1.018 946.517 44.405 17.297 20.487 41.399 1.095 7.656.879 1.543 0 293 1.250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng coät ñaù 1x2 M.145 1.248 231.298 48.079.517 44.336 685.696 15.870 20.899 0 613 0 0 755.605 896.910 73.735 68.386 34.051.295 356.109 1.338 57.059 1.194.718 11.784 1.881 193.858 54.541.256 220.427.641 429.101) Queùt nhöïa ñöôøng noùng vaøo töôøng Xaây moùng.383 186.359 33.095 7.222 14.596 897.735 68.716 232.026.404 23.693 24.667 19.716 236.761.006 524.006 524.85 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh Beâ toâng loùt moùng ñaù 4x6 M.693 24.435.780 281.487 41.249 83.701 698.274.141 56.072 1.149.723.716 227.054 797.878 1.659.566 87.203.738 14.338 57.217.730 57.870 39.153 28.082 162.877 15.854 1.730 57.823 4.713.935 159.672 169.286.698 281.598 9.857 141.592 65. xaây baäc thang baèng gaïch theû vöõa maùc 75 Laép ñaët oáng STK D34 daày 1.051.698 229.598 15.780 281.478 28.100 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M. giaèng ñaù 1x2M.298 48.890 25.877 15.693 131.870 20.870 39.974.905 45.449.472 824.791 1.582 229.418 14.641 429.018 704.292 19.532 0 87.899 0 613 0 0 755.905 45.194.663 794.256 220.072 3.854 1.605 1.077 17.648 .723.935 168.

462.181 884.930 903.512 767.693 24.489 11.613.854 1.541.855 2.067 33.881 193.394 442.274.780 19.388 33.875 135.858 897.238 708.178.730.605 14.406 1.687 1.6mm m3 taán taán taán taán taán taán taán taán taán taán taán md m3 m2 m2 m2 m2 kg m2 100m 100m moái m3 100m3 m3 100m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 taán taán taán taán taán taán taán md taán 100m 946.6mm.344.816 6.200 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.091 1.158.070.881 15.854 1.994 229.186 893 336.632 0 0 0 0 685.427.101) Saûn xuaát.572 41.011 28.150 2.068.321 1.091 1.721.692 679.282.443 11.371 904.018 5.085 14.283 660.710.298 48.744 1.250 (phuï gia choáng thaám) BT caàu thang ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Coát theùp moùng Þ <=10mm Coát theùp moùng Þ <=18mm Coát theùp töôøng Þ <=10mm Coát theùp töôøng Þ <=18mm Coát theùp caàu thang Þ <=10mm Coát theùp xaø.761.821 1.854 7.321 1.598 12.250 (phuï gia choáng thaám) BT töôøng ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) BTø daàm giaèng ñaù 1x2 M.388 551.188 15.517 35.146 227.716 166.546 56.336 1.256 220.530 8.659 1.461.072 65.282.605 14.935 141.582 28.435.596 708.664.561 1.746 1.427.605 14.901 1.044 718.283 660.100 Beâ toâng beä maùy ñaù 1x2 M.077 15.041 113.566 87.295 138.612 896.468 1.085 14.870 711.700.353 1.696 15.669 1.570 14.596 708. daàm.854 18.732.353 1.478 27.645.336 1.726 132.425 2.890 25.328 .366 29.899 2.242 698.271 2.152 1.571 886.314 15.605 162. laép ñaët theùp hình thang saét (keå caû sôn 3 nöôùc) Laép ñaët oáng STK D34.663 14.180 .156 909.399 1.059 110.274.841 902.744.506 613 11.819 14.665 794.461.744.304.571 886.605 14.870 281.300 15.180 28.656.066 17.790 231.592 73.274.716 171.858 897.582 28.023 904.514 707.085 14.082 233.517.085 14.256.284 1.543 2.072 9.150 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.474 135.336 11.274.499 1.141 429.605 14.468 70.721.656.328 3.738 232.274.698 946.716 0 0 215 212 223 223 0 0 0 3.203.113 40.994 229.693 3.054 797.861 15.734.418 233.215.181 884.393 1.181 46.051.877 143.217.daàm Þ <=10mm Coát theùp xaø.598 15.274.819.517.735.149.582 28.461.726.323 15.692 56.405 28.854 223.640 1.093.222 231.086 45.810 0 431.754 15.371 904.286.672 169.552 1.700.723.713.754 15.716 28.257 6.779 19.508 429.878 1.191 21.397 1.820 1.215 336.461.077 20.935 1.102 28.404 33.153 793.776 15.396 1.652 5.330 918.964 39.242 698.953 0 755.746 1.85 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2 M.841 11.598 15.116 704.735.064 5.274.323 15.730 63.738 232.570.855 186.905 48.355 2.744 135.435.659.477.373 2.295 1.698 14.059 1.283 5.820 1.890 704.726.461.420 54.890 704.840 19.527 236.919 42.248 29.900.910 55.660 7.082 2.669 711.373 231.240 15.716 168.930 918.538 59.520 1.101 867.499 488.935 27.daàm Þ <=18mm Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop RX.219 15.288 69.406 1.472 3.790 231.667 25.155 11.059 21.147 2.744.864 14.681 236.775 857.776 15.836 15.694.899 0 86.825 2.562 422 378 841 624 718 293 110. xaây baäc thang baèng gaïch theû vöõa maùc 75 Traùt töôøng daøy 1.716 166.358 863.744.156 11.879 1.716 166.861 35.870 8.292 33.665 794.784 22.716 168. daøy 1.081 2.532 8.613.576 - 229.489 12.274.718 14.605 14.701 891.792 1.605 14.031.038 824.291 177.405 28.018 909.242 899.468 3.006 575.077 15.530 706.217.761.974.663 162.101 72.488.918 19.963 70.386 44.240 15. baèng phöông phaùp noái maêng soâng Ñoùng coïc BTCT 30x30 Noái coïc BTCT 30x30 Ñaäp ñaàu coïc Ñaøo ñaát hoá moùng Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình K=0.165 88.868 34.541 25.455 4.701 891.37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 BT caàu thang ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Coát theùp moùng Þ <=10mm Coát theùp moùng Þ <=18mm Coát theùp töôøng Þ <=10mm Coát theùp töôøng Þ <=18mm Coát theùp coät Þ <=10mm Coát theùp coät Þ <=18mm Coát theùp daàm Þ <=10mm Coát theùp daàm Þ <=18mm Coát theùp saøn maùi Þ <=10mm Coát theùp saøn maùi Þ <=18mm Coát theùp caàu thang Þ <=10mm Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop RX.189 1.219 193.5cm M.383 10.819.75 Naép thaêm theùp daøy 2mm Queùt nhöïa ñöôøng noùng vaøo töôøng Laép ñaët oáng STK D34 daøy 1.149.571 19.280 702.605 14.146 227.274.072 863.75 Laùng neàn saøn daøy 2cm M.877 281.716 166. giaèng M.026.245 1.018 18.964 118.681 232.242 899.695 435.861 15.461.577 84.153 69.254 694.079.823 15.012 143.275 4.227.698 14.711 131.189 824.870 229.197 48.320 230.248 0 955.180 176.369 1.728 5.274.477.254 694.245 17.612 896.152 15.101) Xaây moùng.320 230.582 28.100 Traùt coät daøy 1.801 44.791 15.145 900.514 718.734.934 232.067 55.605 14.478 1.710 28.5cm.079.048 0 18.858 61.363 57.974.443 1. vöõa M75 Traùt xaø.460.280 702.369 1.191 1.780 946.227.726.710.

605 14.763 494.165 88.344.250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng saøn ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) BT saøn maùi ñaù 1x2 M.700.605 104.613.735.489 11.506 613 11.6mm Ñaøo moùng 100m 100m3 100m3 100m m3 100m2 m3 m3 taán m3 m3 taán m3 100m laàn moái m3 100m3 m3 100m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 taán taán taán taán taán taán taán taán md m2 m2 m2 m2 taán 100m 100m 100m3 3.156 11.858 58.282.541.734.044 711.443 10.641 429.048 2.593 7.550 3.116 6.841 918.870 39.101 1.215 336.388 0 1.359 33.242 698.106 139.455 4.677.064 215 29.738 232.318 0 56.458 24.026.659 1.752.516 84.790 231.899 2.214 28.405 896.086 45.900.406 166.363 57.919 25.836 187.517.335 87.373 236.077 551.865 0 86.648 143.292 196.75 Traùt xaø.517 35.970.728 5.375 441.776 15.780 0 11.197 56.194.566 65.823 .693 179.393 1. giaèng M.899 0 0 755.214 30.274.152 28.935 141.729 855 59.101) Traùt töôøng daøy 1.905 47.701 891.339.217.200 Ñoùng coïc BTCT 30x30 Thöû taûi tónh coïc Noái coïc BTCT 30x30 Ñaäp ñaàu coïc L=50cm Ñaøo ñaát moùng Laáp ñaát (taàn duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi quy ñònh Beâ toâng loùt moùngñaù 1x2 M.242 899.582 1.145 913.751 5.801 212 2.744.995 45.336 166.068.150 679.669 1.588.102 1.605 162.652 6.612 1.155 11.145 6.405 229.177 685.093.868 34.323 15.748 3.054 590.730 63.858 69.608 407.964 1.866 685.468 867.065 15.163 11.499 82.858 61.572 41.320 14.878 1.855 0 17.123 0 79.420 44.461.006 575.647 19.085 863.854 1.288 1.059 110.336 11.250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng töôøngñaù 1x2 M.5cm M75 Laùng neàn saøn daøy 2cm M.879 1.000 65.716 32.369 1.777 15.864 14.879 15.461.219 15.295 3.75 Traùt caàu thang daøy 1.357 0 86.250 (phuï gia choáng thaám) BT caàu thang ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Coát theùp moùng Þ <=10mm Coát theùp moùng Þ <=18mm Coát theùp töôøng Þ <=10mm Coát theùp töôøng Þ <=18mm Coát theùp saøn maùi Þ <=18mm Coát theùp xaø.460.399 7.890 25.746 111.240 15.298 48.791 15.461.964 132.810 435.363 87.098 797.149.930 904.343 135.320 230.404 33.081 2.435.038 824.487 251.820 1.571 886.072 851.577 84.072 14.147 57.059 1.314 15.494 23.082 2.366 223 5.280 45.072 1.861 15.300.584 0 3.328 616.517.578 2.822 4.710.123 0 87.588.095 82.394 442.779 19.862 15.631 57.593 7.056 11.180 14.598 15.386 797.935 168.698 9.336 8.698 946.284 1.819.568 0 755.858 897.994 229.964 281.018 17.203.75mm Beâ toâng ñaù 4x6 M100 (loái ñi treân thaønh hoà) BT ñuùc saün taám ñan ñaù 1x2 M.323 1.550 220.308 11.252 34.086 33.905 54.085 14.181 28.468 251.371 904.063.daàm.397 1.072 546.964 117.541 42.608 33.254 694.744.901 1.248 1.109 1.722 234.660 7.095 45.274.180 14.054 797.570.729 70.744 321.191 21.881 193.283 28.100 SX laép ñaët theùp hình thang saét (keå caû sôn 3 lôùp) Laép ñaët oáng STK Þ34 daøy 1.425 3.227.874 715.146 227.695 19.879 1.561 1.5cm M.353.592 73.723.145 616.791 229.280 702.304.295 12.257 6.582 863.663 14.079.461.517 26.514 708.935.870 20.532 8.698 946.488.829.605 14.665 28.152 35.582 119.892.974.963 68.718 86.721.875 131.873 33.858 891.825 955.047 0 0 381.632 0 0 0 0 685.672 169.530 718.5m/caây Ñaép ñaát seùt moùng coâng trình Traûi maøng HDPE daøy 0.791 17.180 14. daàm.761.274.274.512 767.734.905 698.664.890 704.085 14.640 2.072 3.677.153 69.113 431.854 422 624 841 378 223.692 1.710.926 28.730 9.870 8.716 27.478 28.6mm Laép ñaët oáng STK Þ21 daøy 1.693 1.698 946.979 488.427.716 660.003.612 33.256 12.566 87.6mm Ñaøo moùng Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh Ñoùng coïc traøm chaân khai ñoùng 16caây/m2.967 0 8.259 35.877 15.711 0 131.836 660.840 11.daàm.602 321.746 1.681 232.286.474 0 135.091 1.489 19.829.698 14.330 909.81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Laép ñaët oáng STK D21.946 3.509 55.494 22.191 1.546 15.859 2.645.816 1.149.527 233.147 4.836 143.596 708.067 5.336 166.577 - 1.477.giaèng Þ <=10mm Coát theùp xaø.200 Coát theùp BTÑS taám ñan Caùt vaøng phuû ñaàu cöø Beâ toâng loùt chaân khai ñaù 1x2 M100 Coát theùp chaân khai Þ <=18mm Beâ toâng chaân khai ñaù 1x2 M.257 1.821 177. daùy 1.918 19.754 15.726.321 1.631 74.780 946.215.735 58.100 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.405 300.602 180.180 3.716 794.784 22. cöø daøi 4.605 14.386 44.147 54.508 429.250 (phuï gia choáng thaám) BTø daàm giaèng ñaù 1x2 M.656.271 1.323 230.giaèng Þ <=18mm Coát theùp caàu thang Þ <=10mm Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop RX.775 28.274.484 767.667 25.861 223 44.320 1.910 53.275 2.953 40.718 200.215 18.122 14.013.047 0 .716 884.598 698.077 281.763 524.

282.665 1.541.397 54.935 159.394 9.698 196.874 61.730.517 44.694.695 19.780 281.659.672 169.181 28.766 379.461.834.026 59.979 1.406 166.857 141.509 74.daàm D<=10mm Coát theùp xaø.591 19.077 13.870 20.393 69.777 15.577 84.594.320 15.964 21.726.077 14.238 902.006 19.474 0 6.953 8.684 925.659 143.427.323 698.280 36.386 0 0 755.794 487.566 102.730 63.694.851 1.288 1.5m Traûi vaûi ñòa kyõ thuaät (loaïi TS65) Ñaép caùt coâng trình baèng maùy ñaàm coùc Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2 M100 Beâ toâng ñaù 4x6 M100 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.461.358 29.640 0 1.077 17.584 200.970.280 891.517.023 1.506 575.298 48.059 811.025 2.337 4.491 21.122 187.631 946.280 891.710.274.300 704.274.077 13.336 166.530 899.840 17.662.672 169.890 909.701 14.286.065 2.876 159.550 12.455 4.218 685.359 33.193 1.274.357.336 166.300.716 234.246 331.194.730.188 706.698 281.746 1.109 53.575 14.836 11.274.051.203.899 0 613 41.353.116 622.696.165 1.878 18.875 131.698 9.118 2.250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng taám ñan ñaù 1x2 M200 Coát theùp moùng D<=10mm Coát theùp moùng D<=18mm Coát theùp töôøng D<=10mm Coát theùp saøn D<=10mm Coát theùp taám ñan Laép döïng taám ñan baèng thuû coâng Xaây töôøng gaïch theû 4x8x19 (Hoá HG1) vöõa maùc 75 Traùt töôøng daøy 1.777 15.321 1.257 220.036 0 610.363 88.930 14.511 0 33.291 231.870 20.418 15.512 1.877 15.748 132.862 47.188 706.910 73.720 522.449.859 15.145 913.064 215 422 28.203.578 - 4.263.698 300.318 0 8.993 97.572 25.779 1.399 1.964 111.905 45.888 2.082 87.274.250 (phuï gia choáng thaám) Coát theùp moùng D<=10mm Coát theùp moùng D<=18mm Coát theùp töôøng D<=18mm Coát theùp coät D<=18mm Coát theùp xaø.879 35.811 1.775 119.815.293.716 227.868 2.517 44.243 3.541.371 14.858 16.079.283 28.153 69.086 381.899 0 613 41.868 2.517.173.218 1.613.354 2.612 58.605 1.934 15.582 232.987 190.784 1.323 698.200 (Hoá DG1) Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.151 0 514.116 252.190 131.257 1.211.700.665 28.972 10.926 28.386 0 0 755.892.006 56.016.806 76.085 660.336 767.460 6.023 .517.700.605 1.790 15.292 19.632 65.726.245 1.404 0 135.819 793.605 1.392 119.507 30.512 1.598 694.245 .728 7.858 14.091 1.193.659 143.934 15.631 26.605 1.721.647 1.582 229.791 797.371 23.877 15.578 33.407 102.145 14.667 53.729 590.784 1.746 1.219 704.493 108.776 711.710 231.086 777.577 84.283 28.054 34.191 58.716 227.242 14.858 863.819.427.590 146.836 57.026.353 171.428 1.5cm M.506 135.085 660.744.059 1.744.013.167.461.964 22.820 1.870 39.918 12.155 777.638.000 12.667 53.248 231.295 356.780 281.242 886.854 1.180 14.462.735.072 86.240 702.320 15.792 19.656.215.215.667 0 435.651 0 7.984 65.752.735 68.250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng coät ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng xaø daàm ñaù 1x2 M.125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Laáp ñaát (taàn duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh Ñoùng coïc traøm daøi >2.734.964 22.994 15.165 1.890 25.113 431.722 1.716 233.930 41.522 #REF! 24.75 Ñoùng coïc Larsen (keå caû khuaáu hao luaân chuyeån coïc) Nhoå coïc vaùn theùp Larsen treân caïn Gia coâng.718 11.330 0 372 25.250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng saøn maùi ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng maùng nöôùc ñaù 1x2 M.684 925.541 1.738 15.392 119.598 694.946 2.878 57.106 715.935 117.663.358 29.291 231.710.532 442.797 10. Laép döïng theùp hình Thaùo dôõ keát caáu saét theùp Ñoùng coïc BTCT 30x30 chieàu daøi <=24m Thöû taûi tónh coïc Noái coïc BTCT 30x30 Ñaäp ñaàu coïc L=50cm Ñaøo hoá moùng Laép ñaát (taän duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2 M100 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.054 34.461.336 767.158.343 1.051.274.320 15.393 69.717 290.025 6.566 65.930 41.854 1.373 15.608 45.119 103.249 83.386 0 11.648 143.605 1.076 422.681 15.830 13.018 1.835 72.329 18.399 3.841 14.284 1.082 132.363 88.daàm D<=18mm Coát theùp saøn D<=10mm m3 100m3 100m 100m2 100m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 taán taán taán taán taán caùi m3 m2 100m 100m taán taán 100m 0 moái m3 100m3 m3 100m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 taán taán taán taán taán taán taán 0 40.669 900.405 17.134 1.394.514 904.591 10.779 1.824.448 1.085 884.329.238 902.935 168.405 19.023 14.153 69.077 17.701 14.297 20.778 139.130.691 643.729 14.592 1.754 708.147 727.149.715 273.213.716 230.901 33.440 315.026.242 886.718 11.873 33.353 884.720 85.215 1.274.592 851.963 946.605 896.663 794.641 1.777 15.397 54.858 14.063.605 896.582 229.338 946.158.810 3.018 14.596 897.790 296.033 131.081 0 40.994 15.

964 896.203.718 42.746 1.858 897.243 63.780 0 11.835 25.591 52.584 104.193 33.919 42.218 69.877 15.910 904.561 1.667 54.346 41.082 134.582 1.098 815.274.672 159.681 422 378 2.870 39.113 431.723.780 14.200 Laép döïng taám ñan Coát theùp taám ñan Saûn xuaát naép ñan theùp keå caû sôn 3 nöôùc Xaây töôøng gaïch theû 4x8x19 vöõa xi maêng M75 Ñaøo moùng Laáp ñaát (taàn duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) Ñoùng coïc traøm daøi >2.397 1.271 2.517.474 0 135.292 232.072 3.716 884.116 15.878 708.295 8.857 141.777 15.716 2.5cm vöõa xi maêng M.577 84.721.930 1.006 575.865 0 103.237 190.256 12.393 18.692 3.705 54.738 232.068.113 431.527 422 841 624 449 378 18.318 0 32.711 0 131.926 132.779 227.953 119.025 2.537 2.461.983 28.215 0 5.5cm vöõa xi maêng M.393 15.864 10.018 13.215.406 166.436 1.734.460.128 613 11.051.455 102.579 - 863.077 356.855 0 75.754 28.079.870 20.242 698.155 1.065 1.784 22.667 1.605 14.891 869 913.064 1.081 2.684 17.994 229.901 41.598 15. giaèng daøy 1.392 1.840 11.257 6.054 148.701 891.371 904.541 56.890 25.784 21.854 1.000 193.963 1.532 8.147 6.5cm vöõa xi maêng M.101) Ñaøo ñaát ñaët ñöôøng caùp Laáp ñaát (taàn duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh Ñaép caùt moùng ñöôøng oáng coâng trình Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.855 0 5.155 162.987 0 0 381.549 53.351 2.336 166.75 Traùt maùng nöôùc daøy 1.541 25.971 224 234.274.077 281.150 8.875 .100 (Ñaùy beå.425 1.987 902.197 30.368 1.987 21.025 2.700.153 69.734.873 33.820 3.284 2.75 Laùng neàn daøy 2cm vöõa xi maêng M.006 575.647 11.868 26.75 Laùng daøy 2cm vöõa xi maêng M.5cm vöõa xi maêng M75 Traùt daàm.363 694.667 54.632 0 0 777.404 33.321 1.798 0 1.181 28.596 708.169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 Coát theùp saøn D<=18mm Traùt töôøng daøy 1.145 591.202.489 7.082 132.926 28.064 215 44.667 25.102 14.153 65.901 1.124 15.461.716 660.218 69.056 12.458 24.669 3.592 886.605 14.684 17.101) Queùt nhöïa ñöôøng noùng vaøo töôøng Baäc thang theùp khoâng ræ D18 Ñoùng coïc BTCT 30x30 Thöû taûi tónh coïc Noái coïc BTCT 30x30 baèng hoäp noái coïc keå caû sôn hoäp noái Ñaäp ñaàu coïc L=50cm Ñaøo ñaát moùng Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2 M100 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.024 15.366 223 29.338 73.443 0 0 0 104.953 40.274.517 6.995 46.652 3.930 1.801 212 27.152 19.729 2.152 76.836 143.085 14.304.506 13.816 21.598 698.394 442.854 293 210 488.259 36.188 139.512 767.335 89.249 57.165 83.899 0 0 755.390 25.243 100.541.565 3.284 1.153.582 17.572 925.927 56. gôø keâ ñan ñaù 1x2 M.399 756.710.295 2.550 220.165 88. ñaùy maùng.189 1.5m Ñaép caùt vaøng ñeäm ñaàu cöø Beâ toâng loùt moùng ñaù 4x6 M100 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.150 56.297 20.417 4.659 1.054 17.546 193.320 230.330 1.659 1.892.935 1.102 17.455 4.899 0 200.550 3.177 777.744.263.859 194.672 169.386 44.283 28.577 65.000 65.262 508.449.810 435.263.216.835 41.735 925.777 15.177 685.605 10.506 613 8.081 53.086 8.397 1.386 33.665 13.747 1.566 16.077 143.298 48.218 0 40.250 (phuï gia choáng thaám) taán m2 m2 m2 m2 m2 m3 md md m2 kg 100m laàn moái m3 100m3 m3 m3 m3 taán taán taán taán m2 m2 md m3 m3 100m3 m3 m3 m3 caùi taán taán m3 100m3 m3 100m m3 m3 m3 m3 m3 14.640 1.388 2.405 12.692 893 639 1.398 102.775 2.578 6.250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng coät ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng daàm giaèng ñaù 1x2 M.899 1.512 590.591 33.295 946.75 Traùt coät daøy 1.072 546.392 863.203.877 15.022 72.721 681 715.051.106 13.463 162.631 139.928 1.149.036 1.752.249.443 14.698 .821 177.918 19.323 15.726 19.693 41.868 34.468 72.546 1.280 702.428 19.468 11.801 212 190.613.5cm vöõa xi maêng M.693 1.064 215 5.970.930 1.250 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) Coát theùp moùng D<=10mm Coát theùp moùng D<=18mm Coát theùp töôøng D<=10mm Coát theùp töôøng D<=18mm Traùt töôøng daøy 1.353.730 9.693 179.147 2.360 0 119.077 300.488.427.026.101 4.946 7.854 14.026.840 19.514 1. saøn) Xaây baäc caáp gaïch theû vöõa xi maêng M75 SX lan can Inox (SS304) D34 Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop RX.854 1.275 4.735.665 8.450.006 916.695 19.100 Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop RX.645.730 63.964 281.816 139.900.329 135.018 15.220 8.200 Beâ toâng ñan.881 69.051.670 1.085 10.572 41.329 0 0 27.708 14.141 816 1.286.861 223 22.101 1.044 1.336 2.072 1.314 28.543 0 0 0 551.198 13.240 15.489 11.984 1.295 12.640 3.339.

250 0 Cuïm 10.064 3.605 14.064 910.819 14.764 41.555 303.238.530 707.283 660.915 20.300 (phuï gia ) Coát theùp moùng D<=10mm Coát theùp moùng D<=18mm Coát theùp xaø.256.668 268.292 28.5cm vöõa xi maêng M.484.5cm vöõa xi maêng M.815.677 159.430 234.443 2.936 764.479 220.196 204.518 1.274.336 1.726.862 155.899 0 332.822 1.147 407 315.178.085 278.726.878.577 84.550 0 9.855 278.147.320 233.884.564 .043 16.840 393 2.274.858 909.778 18.091 1.116 704.279 24.807 68.436 7.550.728 9.100 0 464.242 0 284.582 28.652 3.461.323 15.265. keå caû baûo döôõng caây troàng 12 thaùng Troàng cau vaøng cao töø 1.690 2.510 1.047.958 2.915 .443 1.75 Traùt töôøng trong daøy 1.687 1. ñöôøng kính goác 4-6cm.705 61.489 886.691 16.825 2.303 11.820 1.746 1.660.614 19.054 20.3m.870 312.461.836 1.280.929 87.499 780.173 151.008.028 5.819.019.280 711.701 891.656.522.328 6.881 78.841 903.701 57.838 115.217 742 4. keå caû baûo döôõng caây troàng 12 thaùng Troàng caây söù.949 58.253.485 88.822 1.597 78.344.830 19.714.496 227.267.054 50.975.535 54.168 1.209 15.580 - 4. keå caû sôn 3 nöôùc Saûn xuaát.882 26.512 3.75 Sôn nöôùc boàn hoa Laùt gaïch con saâu væa heø daøy 6cm Troàng coû laù göøng.018 900.321 caây 338.824 2. keå caû baûo döôõng caây troàng 12 thaùng m3 m3 m3 taán taán taán taán taán taán taán taán taán taán 100m 100m m2 m2 m2 m2 m2 caùi #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! m3 m3 m3 m2 m2 m2 100m2 1.550 0 0 29.giaèng D<=18mm Coát theùp truï D<=10mm Coát theùp truï D<=18mm Coát theùp ñaøi D<=10mm Coát theùp ñaøi D<=18mm Saûn xuaát.196 0 0 0 47.daàm.059 192.977 965.199 8.013.405 39.5 cm vöõa xi maêng M75 Traùt maët ngoaøi baàu daøy 1.056 223.219 15. keå caû baûo döôõng caây troàng 12 thaùng Troàng caây nguyeät queá 3 caây/cuïm.605 14.862.102 40.213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 Beâ toâng saøn maùi ñaù 1x2 M300 (phuï gia choáng thaám) Beâ toâng ñaø giaèng ñaù 1x2 M300 Beâ toâng beå chöùa thaønh cong ñaù 1x2 M.561 1.744 111.388 898.183 815.700.620.744 28.072 1.373 232.386 44.394 103.242 899.282.5 cm vöõa xi maêng M75 Traùt xaø.093.051 924.547.099 7.642 7.798 68.200 Beâ toâng loùt boàn hoa ñaù 4x6 M100 Xaây gaïch theû 4x8x19 vöõa xi maêng M75 Traùt töôøng boàn hoa daøy 1.672 14.380.614 204.716 166.899 1.0cm vöõa xi maêng M.640 212 164.315 9.388 44.984 0 196.696 15.292 39.149.148.487 1.067 56.912.541 3.599 73.665 794.939 1.063 27.840 10. laép döïng theùp hình lan can saét.331 409.713 31.499 694.790 231. laép döïng theùp hình thang saét.373.396 1.202.776 15.427 3.508 749. keå caû sôn 3 nöôùc Laép ñaët oáng STK D42 daøy 1.935 1.653 14.5-2m ñöôøng kính goác > 10cm 3 caây/cuïm.713.369.651 286.158 1.517.554 947 5.248 28.887 73.749 896.401 9.716 171.003 27.250 625.242 698.438.088 176.133 444.274 111.726.517 2.giaèng D<=10mm Coát theùp xaø.906.998.197 2.233 46.566 5.994 229.812 35.178 19.366 29.623 45.543 33.973 12.471.75 Queùt voâi Naép thaêm cheá taïo saün #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Beâ toâng leà ñöôøng ñaù 1x2 M.819 146.668 273.651 610.108 429.746.837.734 824.916 484.836 14.300 15.800 336.275 4.180 11.186.906 295.890 704.926 150.102 10.741 24.295 22.038 1.075 110.605 14.771 1.613 557.215 587.133.274.160 578.593 36. keå caû baûo döôõng coû troøng 90 ngaøy Troàng caây daàu cao töø 2 .427.279 1.359 281.124 0 755.075.874 2.810 15.333 2.072 33.583 86.086 2.143 114.708 213.6mm Traùt coät daøy 1.701 89.059 1.771 3.705 712.145 900.711 955. keå caû baûo döôõng caây troàng 12 thaùng Troàng caây gaám ño tieâu chuaån 10caây/1m2.933 167.274.617 141.daàm.197 33.336 740.278 867.875 867.659.425 1.411 223 0 0 0 18.710 36.284 166 128.142.861 22.980 685.477.134 1.744.077 4.489 11.670 1.089.468 2.489 10.550 278.520.222 231.273 1.6mm Laép ñaët oáng STK D34 daøy 1.854 1.031.718 1.040 0 0 223 223 223 215 0 0 485.663 14.112 35.182 17.885 28.570.499 841 624 499 422 55 42.710.765.031.401 167.048 718.100 15.068 340.862 157.891 1.079 1.492 100m2 282.232 400 244 1.664.973 69.911 1. daàm.669 704.899 568.416 45.919 42.608 1.085 11.864 213.701 679.211 63.605 14.538 613 11.820.936 2.224.038 14.690.461.117.180.217.512 767.950 619.271 2.981 1.660 13.153 793.452.399 1.817 9.720 3.418 231.296 89.868 34.642 13.802 14.002 caây Cuïm 1.165 35.462.732.598 15.085 14.716 168.466 618.364 12.623 61. giaèng daøy 1.649 12.744 3.924 20.113 57.811.970 1.522 44.353 1.

243 4.200 BT taám ñan ñaù 1x2 M200 Laép döïng taám ñan Coát theùp BTÑS taám ñan Theùp L50*50*5 boïc taám ñan gôø keâ ñan.395 134. bồn hoa 4x8x19 vữa XM M75 Trát tường dày 1.006 44.427.760 363.826 620.995 46.927 29.184 17.777 356.346 102.100.254 189.297 47.500 69.154 45.100.995 46.532.476 139.461.530 707.722 224 234.599.546 3.122 2.817 1.656.732.855 40.018 45.280 711. giằng đá 1x2 Cốt thép móng d<=10mm Cốt thép móng d<=18mm Cốt thép dầm.468 12.517 26.899 0 200.304.5cm vữa XM M75 Ốp đá hoa cương màu nâu vào trụ C2 100m 100m taán 100m3 m3 100m3 100m m3 m3 m3 m3 m3 caùi taán Taán m3 100m 100m 100m 100m caùi caùi m3 m3 100m3 100m m3 m3 m3 m3 m3 tấn tấn tấn tấn tấn tấn m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 7.687 1.547 0 182.669 35.313 159.232 422 841 624 5.670 925.5cm vữa XM M75 Trát cột C1.270 52.631 139.058 51.642 10.162.286 1.836 15.787 0 0 14.153 793.733 1.986.983 .070 150.051.025 7.318 32.047 668.768 1.292 28.836 8.325.601 213.100.077 27.013 2.663 14.729 2.269 20.055 74.373 232.063.023 56.612 61.162 39.926 1.301 2.393 96.946 810.044 0 200.106 12.993 2.775 968.134 43.177 685.713. D400=56caùi.899 17.462.708 119.054 13.612.572 1.022.633 41.581 - 378.819 617.092 8.284 1.576 84.776 15.411 2.963 1.300 785.718 0 0 14.865 103.263.091 1.072 863.315 61.982.879 590.967.399 691.627 148.116 15.938 190.791.122 694.373 5.396 1.935 1.873 3.652 43.025 2.605 11.512 767.640 3.767.116 15.249 80.162.998 76.072 777.271 2.117 1.811 226.407 747.566 65.304 778 613 11.531 2.561 1.149.992 3.582 28.605 9.297 281.138 84.059 1.260 54.318 32.708 119. keå caû sôn choáng ræ Xaây gaïch theû 4x8x19 vöõa xi maêng M75 Laép ñaët coáng BTCT D300 (töø B07 ñeán L01) Laép ñaët coáng BTCT ly taâm D400 H10 noái gioaêng cau su Laép ñaët coáng BTCT D500 noái gioaêng (Töø L01 ra soâng) Laép ñaët coáng BTCT ly taâm D800 H10 noái gioaêng cao su Laép döïng goái ñôõ coáng (D300=4caùi.605 14.592 21.274.202.399 86.659.746 1.665 651. thaùo giaèng cöø theùp hình Ñaøo möông ñaët coáng Laáp ñaát (taàn duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) San ñaát Ñoùng coïc traøm daøi > 2.284 762.177 685.835 1.734 31.323 15.193 21.605 14.892.275 4. giằng d<=10mm Cốt thép dầm.490 0 0 755.413 1.914 33.936 3.726.972.098 815.188 3.541 56.794 61.269 6.054.489 234.777 155.242 899.775 14.145 869 913.353.578 132.521 408.150 Beâ toâng maët ñöôøng ñaù 1x2 M.716 166.836 15.076 3.711 15.378 873. D500=7caùi) Laép döïng goái ñôõ coáng D800 Đào móng Đấp đất (tận dụng đất đào) Vận chuyển đất đúng nơi qui định Đóng cọc cừ tràm mật độ 25 cây/m2.591 2.274.277.858 909.829.854 10.065 1.329 2.320 0 28.781.060 4.729 2.063 28. giằng dày 1.133.665 794.365.902 50.035.274.946 7.011.684 17.994 229.210 54.353 154.716 168.045 0 272.614.905 811 4.228.056 12.578 6.153 15.461.013.418 0 0 0 381.077 20.862 15.674 .803 4.284 17.517.559 1.870 896.082 128. L=4.596 1.229 452.418.147 1.584 104.710 1.659 39.288 1.425 22.791.525 65.259 36.201 196.385 50.726.774 227.018.979 20.218 66.855 276.336 8.483 48.386 44.861 136.285.926 319.124 117.189.716 772.254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 Ñoùng coïc theùp hình Nhoå coïc theùp hình Laép döïng.5m Ñaép caùt vaøng ñaàu cöø traøm Beâ toâng loùt moùng ñaù 4x6 M100 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.631 139.833 2.175 15.773 851.584 104. C2 dày 1.294.302 0 0 0 381.881 58.116 704.242 698.253.352.048 30.676 18.670 1.056 12.219 15.054 14.145 900.098 815.340 16.124 15.698 12.222 231.320 233.338 34.418 11.871 697.710.366 29.669.872 5.420 65.368 1.856.705 41.667 52.705 45.854 1.147 6.790 231.5cm vữa XM M75 Trát dầm.102 14. giằng d<=18mm Cốt thép cột d<=10mm Cốt thép cột d<=18mm Xây tường gạch ống 8x8x19 vữa XM M75 Xây bảng tên gạch ống 8x8x19 vữa XM M75 Xây gạch thẻ.890 704.578 6.145 541.007 72.926 111.598 15.456 1.865 103.377 2.919 42.372 863.933 4.778 17.714 3.064 44.716 171.744.881 53.875.460 26.437 2.579.686 26.987 33.762 600.608 1.335 89.086 33.411 215 223 223 18.274.608 1.964 39.781 762.779 371.085 14.284 2.143 485.868 34.920 9.392 961.373 40.908.667 1.642 5.840 11.841 903.859 177.312.700.283 660.335 89.489 11.054 590.126 886.577 84.5m Các vàng đệm đầu cừ dày 10cm Bê tông lót móng đá 4x6 M100 dày 10cm Bê tông móng đá 1x2 M200 Bê tông cột đá 1x2 M200 Bê tông dầm.860 4.862 9.819.946 7.271 40.336 1.798 1.257 78.874 681 715.926 102.178.279 187.873 614.696 15.462 54.369.930 1.326 12.817.248 28.828 78.282.752.259 36.701 891.284 1.748 150.294 2.496 10.605 14.197 396.151 44.

lắp đặt bánh xe để cổng chạy m2 m2 m2 m2 cái bộ kg kg cái 710.833 6.833 412.478 1.921 24.175 1.323.471 1.707 30.253 30.623 283.190 1.421 820 933 9.225 2.089.848 34.109 97.988 29.036 59.941 3.983 1. lắp đặt thép ray L65x65x6 Cung cấp.242 134.514 215.110 3.552 1.634 671.855 51.468.681 1.132.562 4.973 6.298 299 300 301 302 303 304 305 306 Ốp đá hoa cương màu xanh đen vào bảng hiệu Trét bả matit vào tường Trét bả matit vào dầm.715 5.332 52.495 52.065 6.025 70.997 3.943 25.983 3.552 1.440.183 1.569 2. H=1.278 51.552 1.723 414.562 215.383 23.163 1.621 3.763 1.500 92.983 1.650 15.237 3.819.010 11.495 34.225 2.601 118.552 1.504 916 916 55.574 1.272 52.554 765.122 1.597 7.743.316 910 1.803 5.898 13.621 3.118 24.620 23.180 32.495 34.495 29.255 20.478 1.757.707 30.075 2.619 9.084 2.407 .628.000 0 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 Trụ rào D60x1.817 180.653 675 295.389 74.091 179 21.983 1.390 405.672 438 52.368 2.128 .888 1.145 2.382 5.85m (đầy đủ phụ kiện) Ốp đá chẻ vào bồn hoa #REF! Laép ñaët oáng PVC D20 baèng phöông phaùp (pp) daùn keo Laép ñaët oáng PVC D32 baèng pp daùn keo thoaùt nöôùc boàn boâng Laép ñaët oáng PVC D40 baèng pp daùn keo Laép ñaët oáng PVC D50 baèng pp daùn keo Laép ñaët oáng PVC D65 baèng pp daùn keo Laép ñaët van cöûa ñoàng D20 Laép ñaët van cöûa ñoàng D32 Laép ñaët van cöûa ñoàng D40 Laép ñaët van cöûa ñoàng D50 Laép ñaët van cöûa ñoàng D65 Laép ñaët voøi nöôùc D15 Laép ñaët voøi nöôùc töôùi caây D20 Laép ñaët ñoàng hoà nöôùc D50 Laép ñaët co PVC D20 Laép ñaët co PVC D32 Laép ñaët co PVC D40 Laép ñaët co PVC D50 Laép ñaët co PVC D65 Laép ñaët teâ PVC D32 Laép ñaët teâ PVC D40 Laép ñaët teâ PVC D50 Laép ñaët teâ PVC D65 Laép ñaët giaûm teâ PVC D65/50 Laép ñaët giaûm teâ PVC D65/40 Laép ñaët giaûm teâ PVC D50/40 Laép ñaët giaûm teâ PVC D65/20 Laép ñaët giaûm teâ PVC D65/32 Ñaøo moùng Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình K=0.385 128.552 1. lắp đặt thép bản 750x60x6 Cung cấp.298 54.958 3.255 20.8mm.680.803 3.848 34.721 14.647 882.480 0 0 0 0 34.278 3.789 18.353 2.228 32.789 168.702 144.707 29.888 1.643 2.522 54.633 51.876 345.278 3.779 208.997 3.353 2.025 52.361 18.316 910 1.025 3.834 5.590 9.376 24.562 1.426 61.278 3.528 916 1.110 3.78x2.036 9.982 22.859 402 478 358 59 6.983 1.282 112.470 26.766 928.419 13. giằng Sơn Silicat vào kết cấu đã trét bã matit Ổ khóa cổng phụ Bảng tên trạm bằng inox SS304 dày 1mm Cung cấp.786 7.835 5.471 2.900 2.833 350.246 6.414 808.223 1.390 9.178 517.448 13.736 14.243 1.107.393 229 27.079 0 0 307 Lưới rào mạ kẽm chấn 3 sóng (1.183 18.803 3.253 30.386 55.695 62.369 559.140 94.225 165.472 27.036 12.273 16.888 1.040 9.316 1.478 1.709 3.025 2.605 169.443 274.108 3.672 941.353 2.083 802.890 387.163 1.721 42.017 47.525 2.230 3.977 61.228 32.385 89.988 29.835 26.621 3.061 211.833 9.199 135.786 27.680 211 240 2.413 599.977 84.873 642 730 7.707 26.707 0 0 0 4.455 42.991 88.681 1.817.851 181.789 3.237 140.941 3.95 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh bộ m2 #REF! 100m 100m 100m 100m 100m caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi m3 m3 100m3 9.636 2.071.216 80.976 471.226 3.225 3.255 29.798 29.265 103.803 3.552 2.470 16.001 196.738 3.804 646.269.803 3.273 10.577 169