BÀI TẬP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ Câu 1: Một con lắc lò xo gồm vật

nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m. Người ta kéo qủa nặng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động.Chọn chiều dương thẳng đứng hướng xuống.Phương trình dao động của vật nặng ? Câu 2: Một con lắc lò xo gồm quả nặng khối lượng 1kg và một lò xo có độ cứng 1600 N/m. Khi quả nặng ở VTCB, người ta truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 2m/s theo chiều dương trục toạ độ. Phương trình li độ dao động của quả nặng ? Câu 3: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 450 N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho nó động. Vận tốc cực đại của vật nặng ? Câu 4: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm một vật có khối lượng m = 100g và lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 40N/m. Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống phía dưới vị trí cân bằng một đoạn 3cm và thả nhẹ cho vật dao động điều hoà. Chọn gốc toạ độ O trùng với vị trí cân bằng; trục Ox có phương thẳng đứng, chiều dương là chiều vật bắt đầu chuyển động; gốc thời gian là lúc thả vật. Lấy g =10m/s2. Viết phương trình dao động của CLLX? Câu 5: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật nặng có khối lượng m= 1kg và lò xo có độ cứng k = 100N/m. Kéo vật ra khỏi vị trí caan bằng một đọan x= 2 cm rồi truyền cho nó vận tốc v = 20cm/s theo chiều dương của trục tọa độ. Chọn mốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Viết phương trình dao động của vật? Câu 6: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật nặng có khối lượng m= 300g và lò xo có độ cứng k = 30N/m. Nâng vật cách vị trí cân bằng một đọan x= 5 cm rồi truyền cho nó vận tốc v = 50cm/s hướng lên trên. Chọn mốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng chiều dương hướng xuống dưới, . Viết phương trình dao động của vật? Câu 7: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật nặng có khối lượng m= 300g và lò xo có độ cứng k = 30N/m. Nâng vật cách vị trí cân bằng một đọan x= 5 cm rồi truyền cho nó vận tốc v = 50cm/s hướng lên trên. Chọn mốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng chiều dương hướng xuống dưới, . Viết phương trình dao động của vật? Câu 8: Vật dao động điều hòa thực hiện 20 dao động trong 10s, khi qua vị trí cân bằng có vận tốc 62,8 cm/s. Chọn gốc thời gian lúc vật có li độ 2,5 3 cm và đang chuyển động về vị trí cân bằng. Viết phương trình dao động của vật. Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa với quỹ đạo thẳng dài 10cm, khi qua trung điểm của quỹ đạo, chất điểm đạt vận tốc 157 cm/s. a) Hãy viết PT chuyển động của chất điểm. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm qua VTCB theo chiều âm. b) Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi vật có li độ 2cm. Câu 10: Một vật dao động điều hoà, vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 62,8cm/s và gia tốc cực đại của vật là 4m/s2. Lấy π2 = 10. Gốc toạ độ tại vị trí cân bằng của vật. Viết phương trình dao động của vật trong các trường hợp: - Gốc thời gian là lúc vật qua VTCB theo chiều âm trên trục toạ độ. - Gốc Thời gian là lúc vật ở vị trí biên âm.

chọn gốc thời gian là lúc vật ở vị trí thấp nhất. vật dao động điều hòa.. Một lò xo có độ cứng k gắn với vật có khối lượng m đặt trên mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng α = 300. b. chiều dài quỹ đạo . a. b. Chọn gốc thời gian lúc vât chuyển động qua VTCB theo chiều dương . Đưa vật m về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả không vận tốc ban đầu. Kéo vật ra khỏi VTCB 2cm rồi truyền cho nó vận tốc ban đầu v = 15 5 π cm/s theo phương thẳng đứng. Câu13: . ω và T . Tính li độ . vận tốc và gia tốc của chất điểm tại thời điểm t = 2 s . Tính vận tốc của chất điểm khi nó có li độ x = 3cm . Khi đó vật dao động điều hòa với vận tốc góc ω = 20 rad/s. Viết PT dao động của vật. . amax . d.Gốc thời gian là lúc vật qua vị trí có li độ x 0 = . cho ma sát bằng 0 và gốc O trùng với vị trí cân bằng. chọn chiều dương hướng lên. quãng đường vật đi được trong 1 chu kì . Viết phương trình dao động. Tìm biên độ dao động của vật. Viết biểu thức vận tốc và gia tốc theo thời gian . Lâý π2 = 10. Tìm A . c. Câu12: Một vật có m = 400g treo vào lò xo có K= 100N/m để làm con lắc lò xo. v max.5 cm theo chiều dương trên trục toạ độ. Câu 11 : Một vật dao động điều hòa với phương trình : x = 6 cos(10π t + π 6 )cm a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful