Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Vi ệt Nam ra đ ời (3-21930). Trả lời

I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân t ộc Châu Á cùng v ới phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người h ướng v ề m ột cu ộc s ống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi m ở ra thời đại m ới, th ời đ ại quá đ ộ t ừ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế gi ới. Th ắng l ợi c ủa cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu n ước Vi ệt Nam m ột s ư l ựa ch ọn m ới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước

Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đ ảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên đ ể cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính tr ị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dânphongkiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đ ắn đ ể tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai (1924-1929), số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người, chiếm 1,2% số dân. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa, nhỏ và số người vô sản, nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn, thì đội quân vô sản ở Việt Nam
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

buộc thực dân Pháp phải trao trả độc l ập cho nước Việt Nam. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . hô hào thay đổi phong tục. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước c ủa người dân Vi ệt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. nên Phan Bội Châu. giải phóng dân tộc. làm cho dân giàu. nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). ở Bắc Kỳ. về giai cấp. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). _______________________________________________________________________ _ T. bóc lột của đế quốc. cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. chủ yếu là Nhật Bản. Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). mở mang dân trí. ông về Xiêm nằm chờ thời. Việc không thành. nửa phong kiến. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. Sinh trưởng trong một nước thuộc địa. hạ chiếu Cần Vương. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). Phan Châu Trinh. nếp sống. nhưng rồi cũng không thành công. kéo dài đến năm 1913. Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. có việc mở trường học. Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. II. Đầu thế kỷ XX. nâng cao dân khí. giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. phần lớn xuất thân từ nông dân. Do những hạn chế về lịch sử. ở Trung Kỳ. Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). nước mạnh.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. phong kiến và tư sản. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. có cuộc vận động Duy tân.

nhưng với tinh thần dân tộc.. Năm 1919-1923. Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). Phạm Tuấn Tài. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926).h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Cường học thư xã (Sài Gòn). đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. Tuy nhiên.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng _______________________________________________________________________ _ T. về thế lực kinh tế và chính trị. Người nhà quê (Le Nhaque). lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). dân chủ. Thanh niên cao vọng (1926). Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. Phục Việt (1925). càng về sau. An Nam trẻ (La jeune Annam). ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và đ ịa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. Quan hải tùng thư (Huế). chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. Hưng Nam). Họ lập ra nhiều tổ chức chính tr ị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ đ ể lôi kéo quần chúng. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. Hưng Nam. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử.. phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh.

Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. Về chính trị. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ tư sản ở Việt Nam. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. thể hiện ý thức dân tộc. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế".. Về tổ chức. rõ ràng. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. ngày 5 – 6 – 1911. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. Hải Dương. Nhìn chung. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929.. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. tập hợp các thành phần tư sản. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. III. tiểu tư sản. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu _______________________________________________________________________ _ T. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. thành lập dân quyền. Trong tình thế hết sức bị động. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày 9-2-1930. sôi nổi. ở một số địa phương như Thái Bình.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. cũng có những hoạt động phối hợp . xóa bỏ chế độ vua quan.

Vì vậy quốc tế cử Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đ ảng Cộng sản _______________________________________________________________________ _ T. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. Năm 1923. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. đang đói mà có cơm ăn. cạnh tranh phạm vi hoạt động. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ nước. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. Người sang Liên Xô gặp Lênin. Năm 1930 tại Hương Cảng. bác ái. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . nhân sự. trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . xã hội chủ nghĩa. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. Trung Quốc. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 t ổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. sôi nổi khắp cả nước. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . giai cấp vô sản phải nắm l ấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên.

Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đ ảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. thông qua chánh cương vắn tắt. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. tư tưởng. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. giải phóng con người. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đ ội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt _______________________________________________________________________ _ T. giải phóng giai cấp. Sách lược vắn tắt. chương trình tóm tắt … IV. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. đủ sức lãnh đạo cách mạng. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. đánh dấu b ước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. “Năm 1930.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Đông Kinh Nghĩa Thục. là kết quả của quá trình l ựa chọn.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. người sáng lập. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. giải phóng xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đ ại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. thống nhất các tổ chức cộng sản.

rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. xã hội công bằng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nam. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí th ấy tâm đ ắc nh ất. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . _______________________________________________________________________ _ T. Đó là s ự l ựa chọn của chính nhân dân Việt Nam. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. đồng thời có đư ợc tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. Liên h ệ b ản thân? Trả lời: I. là tấm gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. Câu 2. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng. dân chủ văn minh". Đồng chí hãy nêu nội dung ch ủ yếu của tư t ưởng đ ạo đ ức H ồ Chí Minh. Người đã tự tu dưỡng.

ông ngo ại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. Phan Bội Châu. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đ ến t ư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu th ời là m ột môi _______________________________________________________________________ _ T. Trần Đình Nam ở Huế. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. khắc khổ trong sinh ho ạt. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. Những bạn bè của ông. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh S ắc r ất nhi ều thi ện c ảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. các con cháu của Nguyễn Thông. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. đ ều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. đây là những nhân vật khá tiêu biểu. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Những vị quan có uy tín và th ế l ực lớn như Cao Xuân Dục.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ 1. là sống ở làng. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đ ức. bao trùm: Làm người. Chính từ bối cảnh này. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. đấu tranh xã hội). Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. là gia đình nhà Nho. những hình ảnh đ ẹp c ủa th ời đ ại. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truy ền thống đ ạo đức ấy. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. là sự lo lắng nước mất nhà tan…lịch sử ta. Một bối cảnh văn hóa nữa. c ứng c ỏi trong giao l ưu… đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. cần cù. dựng làng. c ủa chàng trai Nguyễn Tất Thành. Hà Văn C ận. dựng làng và giữ nước. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. trung kiên trong bản chất. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị… Những đức tính như yêu nước. v ừa có chất Nho phong.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. giữ nướctruyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đ ời khác. là gương hy sinh vì đ ộc l ập t ự do c ủa đất nước. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. sang ở nước. Vương Thúc M ậu. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. đ ạo đ ức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. phù hợp với thời đại. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực c ủa văn hoá ph ương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. c ổ…. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. mọi người vì mình”. Cổ vũ “người tốt. cán bộ. vận dụng. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. không có gốc thì cây héo. dân chủ và phong cách dân chủ. bình đẳng. coi đó là cái gốc của cây. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. các điển hình tiêu biểu. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đ ạo đ ược nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. văn hóa khu vực. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. tư tưởng từ bi bác ái. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Một là: Nói đi đôi với làm. Tây. Cho nên. văn hóa th ế gi ới. Hai là: Xây đi đôi với chống. phải nêu gương về đạo đức. văn hóa dân tộc. Người cách mạng phải có đạo đ ức. truyền th ống hi ếu h ọc…T ư tưởng tự do. làng nước theo sau. đảng viên đi trước. 2. t ạo nên t ư tưởng của Người. 3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người. bác ái. cũng không chỉ tự hạn đ ịnh trong ph ạm vi cổ truyền. vừa thu hái. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. tình yêu th ương con người. coi nhẹ mặt tài. H ồ Chí Minh đã nâng đ ạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. kim. nhân quyền c ủa văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách m ạng Người đã làm giàu trí tu ệ c ủa mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. triết lý hành đạo giúp đời. v ừa gạn l ọc. Hồ Chí Minh đã ti ếp cận c ả ba ngu ồn văn hóa. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. suy nghĩ và lựa chọn. Cây phải có gốc. kế thừa. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. tu thân dưỡng tính. không có nguồn thì sông c ạn. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . như lòng vị tha. _______________________________________________________________________ _ T. đều do cán bộ tốt hay kém”. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách gi ản đ ơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. việc tốt”. Để có phần sáng tạo của mình.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đ ạo đ ức cách m ạng H ồ Chí Minh. phát triển góp phần làm phong phú.

Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Hai là. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. đạo đức lành mạnh ở mọi người. lành mạnh về đạo đức. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. Nâng cao đạo đức cách mạng. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. yêu thương con người. khơi dậy ý thức tự giác. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . 4. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. “Trung với nước hiếu với dân. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. Nó do đấu tranh. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. khó khăn nào cũng vượt qua.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Xây dựng nền đạo đức cách mạng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. Hồ Chí _______________________________________________________________________ _ T. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đ ấu tranh cách mạng. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. mà còn lâu dài về sau. củng cố. trung với nước hiếu với dân. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. vàng càng luyện càng trong". ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Từ khái niệm cũ "trung với vua. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới.

không bừa bãi". không hoang phí.. không lười biếng. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. lao động có kế hoạch. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. không liên hoan. cần kiệm liêm chính. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. Những người lao động bị áp bức bóc lột. dân ta được hoàn toàn tự do. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. hạt thóc của Nhà nước. sáng tạo. đó là thái độ của người cách mạng. không ỷ lại. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. "không xa xỉ. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. của nhân dân". "Không tham địa vị. tiết kiệm tiền của của dân. "không xâm phạm một đồng xu. của nước. là nguồn sống. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. Đối với những người có thói hư tật xấu. không bao giờ _______________________________________________________________________ _ T. tiết kiệm thì giờ. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. trai hay gái. ai cũng đ ược học hành". đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". Với tấm lòng bao dung của một người cha.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đ ạo đức cao đẹp nhất. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. nhắc nhở mỗi cán bộ. có năng suất cao. Người căn dặn. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. Phải "trong sạch. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. ham muốn tột bậc. chí công vô tư. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. nguồn hạnh phúc của chúng ta". Người viết: "Tôi chỉ có một s ự ham muốn. Ba là.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. Không tham sung sướng. không tham lam". Vì vậy mà quang minh chính đại. chứ không phải đập cho tơi bời". Không ham người tâng bốc mình. của bản thân mình. Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. là trẻ hay già. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. không dựa dẫm. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. chè chén lu bù. . không phô trương hình thức. Trong Di chúc.. siêng năng. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. không trừ một ai. Không tham tiền tài. không phân biệt một ai. đồng chí của Người.

khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. đoàn kết thật thà. thẳng thắn. lừa l ọc. hiếu với dân. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. Đó là. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn c ủa bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. việc nhà. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. với nhân dân lao đ ộng các nước. dân chủ và tiến bộ xã hội. con người. bóc lột. công lý và tiến bộ xã hội. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. lên trước việc tư. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. hạnh phúc cho nhân dân. Tinh thần này đã đ ược thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". biểu dương các tập thể. Bốn là. tinh thần quốc tế trong sáng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Chính. đạo đức. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. Chí công vô tư. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. phải "lo trước thiên hạ. mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. các dân tộc. tự đại. không dối trá. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. khiêm tốn. không xem khinh người dưới. cá nhân có thành tích xuất sắc. Đối với việc: để việc công lên trên. Theo Hồ Chí Minh. luôn giữ thái độ chân thành. Theo Hồ Chí Minh. "nghĩa là không tà. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. đứng đắn". vui sau thiên hạ". luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. với việc". Đối với mình: không tự cao. cho mỗi con người. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. nêu _______________________________________________________________________ _ T. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. độc lập dân tộc. Trung với nước. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. sửa đổi điều dở của bản thân mình. Đối với người: không nịnh hót người trên. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ hủ hoá".

Người coi những tệ nạn đó là tội ác. II. chí công vô tư. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. chí công vô tư. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. phải xứng đáng là người lãnh đạo. trong nội bộ. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần _______________________________________________________________________ _ T. Hai mặt đó phải tiến hành song song. cần kiệm liêm chính. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. bằng gươm còn dễ. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quy ết của Đảng. phong kiến.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. là bạn đồng minh của thực dân. Ngay từ năm 1952. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. trong tinh thần. phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. là một khó khăn. thật sự cần kiệm liêm chính. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. đau xót". là thứ “giặc nội xâm”. mật thám". Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. lãng phí quan liêu. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. thương người. mỗi đ ảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. Trong cuộc đấu tranh này. Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. Trung với nước. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. theo đó. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế đ ộ. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đ ời sống đạo đức của xã hội. hiếu với dân.

phê phán những thói hư tật xấu. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3: Vì sao vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. chính. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. thế giới. kiệm. tức là cả nước yếu ớt. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ phải có những con người xã hội chủ nghĩa.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. có chí tiến thủ và đoàn kết. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng : Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. không kiêu ngạo. mỗi một người dân khỏe mạnh. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. sống trong sạch. Vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên vì: _______________________________________________________________________ _ T. kiệm. xây dựng nước nhà. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. chính. việc giữ gìn dân chủ. liêm. Trả Lời I. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. khoa học – kỹ thuật : Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. liêm. tức là cà nước khỏe mạnh”. xa hội . Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện của bản thân đồng chí. chí công vô tư. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. Do vậy.

Điều đó là hết sức nguy hiểm cho sự trong sạch. phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả. hết lòng phục vụ nhân dân. _______________________________________________________________________ _ T. Trong quá tình vận động và phát triển luôn xuất hiện những phần tử thoái hóa biến chất. tuyệt đối trung thành với điều lệ và cương lĩnh của Đảng. đi đôi với trách nhiệm.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Đảng là một tổ chức chính trị. phục vụ dân tộc.” Vào Đảng là để phục vụ nhân dân. họ s ẽ ph ản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng. Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta: “Đảng viên là người đ ầy t ớ c ủa nhân dân. uy tín của Đảng. Thực tế đã có những Đảng viên đã được thử thách qua chiến đấu rất dũng cảm. vào Đảng là để chấp nhận gian khổ hi sinh. bản chất của một con người mang danh Đảng viên để tiến thân. đất nước lên trên lợi ích cá nhân. vui sau cái vui thiên hạ. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đ ạo đ ức cách mạng. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. của dân tộc và nguy hiểm hơn nữa là đến một lúc nào đó. trước sự cám dỗ của tiền tài. đã bị biến chất. nắm trong tay chức quyền thì bắt đầu mới bộc lộ bản chất cơ hội. Có xác định được như vậy thì người Đảng viên mới tận tâm tận lực phục vụ Đảng. đặt lợi ích của nhân dân. “Đảng viên đi trước. nhưng trong điều kiện hòa bình. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quy ền lợi. chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng. Chính vì vậy mà trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên của Đ ảng cộng sản Việt Nam thì mỗi người chúng ta phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn. rất anh hùng. Việc khai trừ và kết nạp Đảng viên mới để bổ xung cho Đảng những con người có phẩm chất năng lực nâng cao bản lĩnh chính trị để phục vụ cho Đảng giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới hiện nay. cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. làng nước theo sau”. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không đ ược lòng tin của nhân dân. làm hại đến lợi ích của nhân dân. Cũng có những Đảng viên sau khi vào Đ ảng một thời gian dài. Tất nhiên.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . thoái hóa. lo trước nỗi lo thiên hạ. vững mạnh của Đảng. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. đây là một tổ chức luôn luôn vận đ ộng và phát triển nên rất cần những người ưu tú để cho Đảng hoạt động và phát triển bình thường để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. gian khổ. vật chất đã gục ngã. Những người mà ngay từ khi phấn đấu vào Đảng đã có động cơ không trong sáng thì khi đã đứng trong hàng ngũ của Đ ảng chắc chắn sẽ “quay lưng” phản bội lại Đảng khi có cơ hội. xây d ựng đ ất nước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp và văn minh. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Những con người đó tr ước sau gì cũng làm tổn hại đến thanh danh. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. những việc khó khăn. nếu vào Đảng mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì đừng vào.

luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn. chúng ta cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng một cách có hệ thống cho các quần chúng ưu tú và cho các Đảng viên mới đ ể mỗi người Đảng viên và quần chúng tự ý thức. Nếu người vào Đảng không có đủ nghị lực và bản lĩnh. tự trau dồi. trong công tác xây dựng Đảng. quần chúng cũng như cán bộ. thực dụng. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi người là cực kỳ quan trọng. tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và tự phấn đấu vươn lên. lý tưởng cách mạng. Vì vậy. Nếu ngay từ đầu. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. động cơ vào Đảng không đúng đắn. vụ lợi. chí công. Vì sự vững mạnh của Đảng. nhiệm vụ do Đảng đề ra.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . bởi nó nằm sâu trong nội tâm mỗi người. lệch lạc và vụ lợi thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà ngược lại mặc dù Đảng sẽ nhiều Đảng viên. thử thách và những cám dỗ của quyền lực. vô tư”. mục đích của Đảng. vì lợi ích của nhân dân. Động cơ và mục đích vào Đảng đúng đắn không phải là cái cụ thể. Trong điều kiện hòa bình. Động cơ và mục đích của quần chúng khi vào Đảng là điều hết sức quan trọng. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. quần chúng ưu tú và người Đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng: “Cần. của dân tộc. rèn luyện và phấn đấu vào Đảng của mỗi quần chúng ưu tú và người Đảng viên _______________________________________________________________________ _ T. nhưng không có đoàn kết. mỗi người chúng ta nói chung. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. chính. chia rẽ. không thắng nổi cám dỗ vật chất thì Đảng sẽ xa dời tư tưởng cộng sản nền tảng. liêm. lệch lạc. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. những quần chúng tiến bộ và được bồi đắp thêm ngay trong quá trình học tập. Đảng ta cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Chính vì vậy. không vượt qua được những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. không phải là thứ mà chúng ta đem cân đong đo đếm được. thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ suy yếu. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. sẽ không vượt qua được những thử thách. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sang. người Đảng viên nói riêng. tiền tài. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa hết s ức quan trọng. kiệm. không hình thành một khối vững chắc. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. mà nó đã tồn tại trong những người đoàn viên ưu tú. nhưng đó cũng là điều khó nắm bắt nhất.

Ngày nay. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào. rèn luy ện suốt đ ời. nền tảng tư tưởng của Đảng. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Trong Đảng ta. tư tưởng Hồ Chí Minh.xã hội. Nó do đấu tranh. không thụ động. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng _______________________________________________________________________ _ T.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Sau khi đã xây dựng cho mình được động cơ đúng đ ắn người Đ ảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị. giữ vững niềm tin. được nhân dân quý mến. đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. Đồng thời bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. đại bộ phận Đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng. nhưng như lời bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt. Trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. ỷ lại. chúng ta mới trở nên vững vàng và kiên định. không mất phương hướng chính trị và có thái độ. Bản lĩnh chính trị còn được rèn luyện qua các hoạt động thực tiễn. có biết bao nhiêu đồng chí đã vì dân. Trong điều kiện hiện nay. Đó là điều chủ chốt nhất”. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. trì trệ. thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. muốn trở thành Đ ảng viên của Đảng cộng sản cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế s ản xuất. cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. bảo thủ. cho cách mạng. phẩm chất đ ạo đức cách mạng. chính kiến rõ ràng. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu. nắm vững lý luận Mác – Lê nin. lý tưởng của Đảng. tin cậy. cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định mục tiêu. vì Đảng mà hy sinh oanh liệt. kiên định. trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng không giao động. làm giàu vốn hiểu biết của chính mình. trải nghiệm qua trường học đấu tranh thực tiễn. không ngừng nghỉ. giảm sút niềm tin và ý trí chiến đấu. sáng tạo. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng. hoạt động chính trị . lý tưởng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã lựa chọn.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . công tác. chỉ có sự hiểu biết sâu rộng. tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. người phấn đấu vào Đảng cần đ ứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân.

Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính thiệt hơn với Đảng. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào Đ ảng. làng nước theo sau” như chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. lãng phí làm giàu phi pháp…. có năng lực trí tuệ và thực tiễn nó được tạo nên bởi trình độ trí tuệ của người Đảng viên. vàng càng luyện càng trong”.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cố. thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đề ra. không thể hiện được tính tiên phong gương mẫu. đoàn thể giao cho. không ngừng học tập. trở thành quốc gia giàu mạnh. Nâng cao năng lực. tự do. văn minh. chính sách để tham nhũng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. coi đ ồng tiền là tất cả. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa ba lợi ích: lợi ích toàn xã hội. Nhiệt tình cách mạng. Ngày nay đạo đức cách mạng còn là ý trí. chiến đấu và học tập giỏi. Trong điều kiện hiện nay. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì người Đảng viên phải thảo mãn được hai điều kiện đó là. hạnh phúc. Để trở thành Đảng viên. ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. Phấn đấu trở thành người sản xuất. gương mẫu “Đảng viên đi trước. hiệu quả cao. lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. lúc nào cũng đòi hỏi hưởng thụ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn. Đ ảng không thể kết nạp những người lười học tập. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Để xứng đáng với vai trò tiên phong. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. muốn lựa chọn theo ý thích và lợi ích cá nhân. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. lợi dụng cơ chế. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Hai điều kiện này có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau trong quá trình xây dựng động cơ cho mình. sống cơ hội thực dụng. bảo đảm đạt chất lượng. lợi ích cá nhân. l ợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. chỉ cốt lấy bằng cấp. ích kỷ. người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức Đảng. _______________________________________________________________________ _ T. nghiệp vụ. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. lên trước lợi ích tập th ể và toàn xã hội. công tác. hoặc học lấy lệ.

phát huy tính tiên phong gương mẫu – những phẩm chất cần thiết để trở thành Đảng viên của Đảng. pháp luật của nhà nước. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. các hoạt động đoàn thể. máu thịt với nhân dân. quan liêu. đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Qua hoạt động đoàn thể người phấn đấu vào Đảng thể hiện rõ vai trò. hiện đại hóa đất nước. Phải hòa mình với quần chúng. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. vận động mọi người đoàn kết. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra. tôn trọng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. với nhân dân. chống tệ nạn xã hội. bạn bè trong đơn vị công tác. tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sỏ trong sạch. các hoạt động nhân đạo. khả năng lãnh đạo. tham nhũng. tiêu cực. tin tưởng. khối phố. Muốn trở thành Đảng viên. đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa. góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong s ự nghiệp đổi mới. tập hợp quần chúng. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Hòa mình với quần chúng nhưng không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cực. công tác xã hội Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. sai trái. phát huy truyền thống. gương mẫu vận động gia đình. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. _______________________________________________________________________ _ T. Vì vậy. người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. am hiểu và l ắng nghe ý kiến của quần chúng. Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. mà luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. với bà con làng xóm. người trong độ tuổi Thanh niên muốn vào Đảng nhất thiết phải là Đoàn viên ưu tú. từ thiện. vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chinh sách. Người muốn vào Đảng càng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội. Thường xuyên chăm lo đời sống. với nhân dân. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. lãng phí. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp cho Đảng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Gắn bó với tập thể. với đồng nghiệp. chia sẻ. người thân tham gia các phong trào.

động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. nỗ lực phấn đấu cao nhất. các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương. Đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan. chính sách. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện bản thân. chính sách của Đảng. + Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . nhiệm vụ đó vào cuộc sống. sáng tạo. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. II. + Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và s ức chiến đấu của tổ chức Đảng. + Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. + Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những Đảng viên ưu tú. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. đơn vị. đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. giữ vững ổn định chính trị . tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. đủ tiêu chuẩn để tổ chức Đảng xem xét. cải thiện đời sống của người lao động. đề xuất với tổ chức Đảng. bầu vào cấp ủy. Tôi đã xác định cho mình một nhận thức _______________________________________________________________________ _ T. góp phần xây dựng cơ sở chính trong sạch. + Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đ ạo c ủa t ổ ch ức Đảng và đội ngũ Đảng viên. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. nắm bắt tình hình của quần chúng nhân dân. hiểu biết về Ðảng. kết quả thực hiện chủ trương. vững mạnh.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của người phấn đ ấu vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ. đơn vị. Góp phần tích cực đưa những chủ trương.xã hội ở cơ sở. pháp luật chính sách của nhà nước phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất. nhiệm vụ do Đảng bộ. nhất là về phát triển kinh tế. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức Đảng xét kết nạp. kịp thời phản ánh. Khi được học tập tại mái trường Học Viện Ngân Hàng Tôi đã có may mắn được nghiên cứu. nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. cải thiện đời sống cho nhân dân. Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau: + Tích cực hưởng ứng các phong trào. nghị quyết của Đảng. xóa đói giảm nghèo.

công tác xã hội là một trong những mục tiêu phấn đấu của Tôi. Có lẽ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian tình nguyện vừa qua đó chính là Mùa hè xanh 2009. hoàn thành những nhiệm vụ mà đoàn trường và thành đoàn giao cho . Với tinh thần ham học hỏi. thấm nhuần lời dạy c ủa người ngoài việc trau rồi kiến thức Tôi luôn nhắc nhở bản thân tu dưỡng đ ạo đức. sống có lý tưởng tôi luôn nỗ l ực phấn đấu “chiến thắng bản thân”. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. Ðó là mục tiêu và lý tưởng phấn đ ấu c ủa bản thân. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ đúng đắn về Đảng. hòa đồng và có trách nhiệm. Trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là c ơ hội đ ể mỗi học sinh. sống gương mẫu. Mặc dù là sinh viên một lớp tín chỉ việc gắn kết các thành viên là rất khó nhưng điều đó đã không làm Tôi nản lòng. chưa rèn luyện. 1-6 cho các bé ở làng trẻ hy vọng …. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ có Đ ức mà không có tài là người vô dụng. Đó là quãng thời gian mà sức trẻ được cống hiến hết _______________________________________________________________________ _ T.Là bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gương mẫu trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường. với nhân dân . có tài mà không có đức làm việc gì cũng khó” . Tình nguyện chính là nơi Tôi được cống hiến sức trẻ cho xã hội . luôn cố gắng để không dừng bước và bỏ cuộc khi chiến đấu với sự “ích kỷ. tham gia phân luồng giao thông trong giờ cao điểm. mang ý nghĩa cống hiến. tích cực tham gia các hoạt đ ộng đoàn th ể. đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất Tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. nguyện vọng của các bạn. tổ chức têt trung thu. chưa cống hiến..h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . nêu cao ý thức trách nhiệm tự khẳng định mình. xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước . sống lành mạnh và có ích cho xã hội Để trở thành người sinh viên gương mẫu . Gắn bó với tập thể. không tụt hậu. ham hưởng thụ”. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. những đóng góp nhỏ bé như công tác bảo vệ môi trường. Tôi mong muốn làm việc hết mình để không lãng phí tuổi trẻ. Tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. hay chăm sóc các em bé ung mắc bệnh ung thu tại viện nhi TW. Là một bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gắn kết các thành viên với nhau . Hiểu được tâm tư. xã hội. luôn lắng nghe ý kiến của mọi người đó chính là một bí quyết giúp Tôi Thành công Trong thời gian học tập trường Tôi đã thực sự trưởng thành trong mái nhà tình nguyện HVNH. công tác tốt. cho đất nước. sinh viên rèn luyện. giỏi . Tôi luôn chuyên tâm vào các bài giảng của thầy cô để trau dồi kiến thức cho một nhà ngân hàng tương lai. "chỗ dựa" tiến thân. học tập. Chỉ với những động . lười biếng. thỏa mãn tham vọng cá nhân. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi cố gắng tìm hiểu những kiến thức về văn hóa . các kỳ học vừa qua Tôi luôn đước xếp loại khá .

nhất là trình độ ngoại ngữ. Tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh của đất nước và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng _______________________________________________________________________ _ T. thế nào là “ trung với nước . để dạy học cho các em nhỏ. dám nghĩ . Ngoài những việc đã làm được Tôi nhận thấy mình còn những mặt chưa được như: thụ động tiếp nhận các chương trình.. dám làm của tuổi trẻ Viêt Nam. hiếu với dân . Với hành trang trên vai và một trái tim nhiệt huyết toàn đội gồm 30 thành viên đã vượt qua sự khắc nghiệt về thời tiết. Với 15 ngày tại Đan phượng. sẵn sàng hy sinh vi độc l ập dân t ộc…” và th ế nào là học tập và làm việc thao tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện của mình. hiểu về một thế hệ đã hy sinh cho độc lập của dân tộc.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ mình. sự hy sinh . Đó chính là nơi giúp Tôi hiểu thêm về truyền thống l ịch s ử của ông cha ta. tin học.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . sự khó khăn về dời sống vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành đoàn giao cho. tính chủ động. thiếu kiến thức cần thiết cho yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. sáng tạo… Những điều đó chính là động lực để Tôi cố gắng hơn nữa để xứng đáng là thế hệ trẻ của đất nước . Và đặc biệt là mười lăm ngày hành trình về những nghĩa trang lịch sử . nhũng con mương. ngại tìm hiểu và ít ý kiến đóng góp xây dựng. ngõ xóm. để làm xanh đường lang . những bờ đê………. Mười lăm ngày để tìm hiểu về phong trào đoàn.. khả năng giao tiếp. Hà Nội đã cho Tôi thấy được thế nào là tinh thần đoàn kết.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful