Quy trình cấp tín dụng tại Ngân hàng Á Châu 1.

Hướng dẫn thủ tục vay vốn và tiếp nhận hồ sơ Khi khách hàng có nhu cầu vay vốn, cán bộ tín dụng hướng dẫn cho khách hàng biết về chính sách cho vay mà ACB đang áp dụng, tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm thích hợp, trao đổi các điều kiện cho vay như: lãi suất, thời hạn cho vay, phương thức cho vay, tài sản đảm bảo… Cán bộ tín dụng yêu cầu khách hàng cung cấp các loại giấy tờ cần thiết như: - Các loại giấy tờ liên quan tới tư cách pháp lý của khách hàng như: giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép đăng ký kinh doanh.. - Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất kinh doanh - Các loại giấy tờ liên quan tới tình hình tài chính của khách hàng như: các báo cáo tài chính, báo cáo thuế… - Các giấy tờ liên quan tới tài sản đảm bảo 2. Thẩm định hồ sơ vay và lập tờ trình Cán bộ tín dụng gửi hồ sơ tài sản đảm bảo cho phòng định giá tài sản để định giá tài sản thế chấp, cầm cố Cán bộ tín dụng tiến hành thẩm định khách hàng trên cơ sở các nguồn thông tin thu thập được do: khách hàng cung cấp, khảo sát thực tế, nguồn khác như: báo chí, các cơ quan chức năng… Nội dung thẩm định tập trung vào 2 nội dung chính: - Thẩm định phi tài chính: thẩm định các yếu tố ít hoặc không liên quan đến vấn đề tài chính của khách hàng:  Phân tích, kiểm tra tính pháp lý của khách hàng  Kiểm tra mục đích vay vốn của khách háng  Phân tích uy tín, tính cách của khách hàng trong kinh doanh và cuộc sống  Nghiên cứu tình hình quản trị của doanh nghiệp, uy tín và khả năng của HĐQT và Ban điều hành.  Nghiên cứu triển vọng của khách hàng, vị thế trên thương trường, xu hướng phát triển trong tương lai. - Thẩm định tài chính: phân tích tình hình tài chính vả các dự báo về tài chính trong tương lại của khách hàng nhằm tìm kiếm và tiên lượng những trường hợp xấu có thể xảy ra làm giảm khả năng trả nợ của khách háng. Phân tích tài chính nhằm: xác định yếu tố về lượng của nhu cầu vay vốn, xác định thời hạn hợp lý cho khoản vay, xác định các kỳ hạn trả nợ dựa vào luân chuyển tiền tệ của khách hàng.

thủ tục nhận và quản lý tài sản thế chấp. cán bộ tín dụng phải thông báo cho khách hàng Hoàn tất thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo tiền vay Căn cứ vào kết quả phê quyệt của Ban tín dụng/ Hội đồng tín dụng. 4. Các thành viên trực tiếp phỏng vấn các vấn đề liên quan đến khách háng đối với cán bộ tín dụng và sẽ đưa ra quyết định có cho vay hay không. 5. cầm cố được tiến hành Lập hợp đồng tín dụng. phân tích. cán bộ tín dụng tiến hàng lập tờ trình thẩm định. sẽ do A/O tiến hành kiểm tra tính xác thực và hợp pháp của chứng thư bảo lãnh Nhận và quản lý tài sản đảm bảo Khi đã hoàn tết thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo tiền vay. cán bộ tín dụng gửi hồ sơ cho thư ký Ban tín dụng/ Hội đồng tín dụng để gửi cho các thành viên Ban tín dụng/ Hội đồng tín dụng Tại buổi họp Ban tín dụng/ Hội đồng tín dụng. khế ước nhận nợ Khi khách hảng có nhu cầu rút tiền vay. Quyết định cho vay và thông báo kết quả cho khách hàng Sau khi lập tờ trình. 6. nếu đồng ý cho vay thì nêu rõ số tiền cho vay. căn cứ vào nhu cầu thực tế của khách hàng và nội dung phê duyệt của trưởng Ban tín dụng/ Hội đồng tín dụng đã được      3.Sau khi thẩm định. gồm các nội dung cơ bản sau: Tư cách pháp lý của khách hàng Tình hình tài chính của khách hàng Tính khả thi của phương án sản xuất kinh doanh Tài sản đảm bảo Nhận xét và đề xuất của cán bộ tín dụng. tổng hợp được. . thời hạn cho vay cũng như lên kế hoạch các kỳ hạn thu nợ cụ thể. cán bộ tín dụng cấp có thẩm quyền xem xét và ký vào tờ trình thẩm định Sau khi tờ trình đã được cấp có thẩm quyền thông qua. đánh giá và đưa ra quan điểm của mình. tờ trình thẩm định phải được thể hiện mạch lạc. LDO chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo nợ vay. phương thức cho vay. lãi suất . phản ánh trung thực các thông tin thu thập. Đối với việc cho vay đảm bảo bằng chứng từ bảo lãnh. A/O chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho Loan CRS để chuẩn bị hồ sơ giải ngân Loan CRS chuyển hồ sơ tài sản đảm bảo kèm phúc đáp thông báo kết quả xét duyệt khoản vay cho nhân viên pháp lý chứng từ và quản lý tài sản (LDO). Tối đa 2 ngày làm việc từ khi có quyết định. cán bộ tín dụng trình bày với các thành viên về nội dung thẩm định hồ sơ vay vốn.

Kiểm tra. Tái đánh giá dự án trung. đánh giá lại tài sản thế chấp. tài khoản vay được mở cho khách hàng và tiến hành giải ngân 8. khách háng không trả đủ nợ đến hạn phải trả và không được đồng ý gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kì hạn trả nọ hoặc khi có quyết định thu hồi nợ trước hạn nhưng trong vòng 30 ngày khách hàng vẩn không thanh toán đủ nợ vay. cán bộ tín dụng trình cho cấp có thẩm quyền phê quyệt 12. Tạo tài khoản vay và giải ngân Căn cứ vào Hợp đồng tín dụng/ khế ước nhận nợ. khi thay đổi lãi suất phải thông báo cho khách hàng biết Kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng: kiểm tra việc sử dụng vốn vay. Chuyển nợ quá hạn Khi đến hạn trả nợ. 13.thực hiện hoàn tất. Sau khi soạn xong. tình hình tài chính. cầm cố. bộ phận xử lý nợ sẽ thực hiện việc thu hồi nợ 14. Lưu trữ hồ sơ 9. công nợ của khách hàng Kiểm tra. khả năng hoàn trả nợ vay cũng như hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra 11. sau đó thông báo cho khách hàng. tình hình sản xuất kinh doanh. 10. thu nhập. lãi vay Theo dõi quá trình trả vốn. giảm lãi . kỳ hạn nợ của khách háng hoặc bản kê các khoản nợ gốc. theo dõi khoản vay – thu nợ gốc. khách hàng gửi giấy đề nghị cho Ngân hàng theo thời gian quy định trong Hợp đồng tín dụng. hoặc bảo lãnh: đánh giá lại hiện trạng và giá trị tài sản đảm bảo nợ vay cho ngân hàng. thu hồi nợ xấu Căn cứ vào hồ sơ khách hàng nợ quá hạn được chuyển sang. đề xuất ý kiến xử lý khi thấy khách hàng có dấu hiệu bất ổn trong thanh toán. sau đó trình cấp có thẩm quyền ký. 7. đôn đốc khách hàng trả nợ. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ Khi khách hàng có nhu cầu cơ cấu lại thời hạn trả nợ. cán bộ tín dụng trình cho cấp có thẩm quyền phê quyệt. Miễn. Loan CRS tiến hành soạn hợp đồng tín dụng/khế ước nhận nợ. dài hạn đã tài trợ Việc tái thẩm định là nhằm vào mục đích cập nhật chính xác và kịp thời các thông tin của khách hàng về việc đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích. Loan CRS soạn thư báo nợ gốc và lãi vay đến hạn. nhắc nhở. Khởi kiện. lãi và đôn đốc khách hàng trả nợ: thường xuyên theo dõi tình hình trả nợ. Loan CRS chuyển cho khách háng và bên có liên quan ký. lãi vay đến hạn phát sinh trước 5 ngày.

tất toán khoản vay Thanh lý đúng hạn: Thanh lý trước hạn . giảm lãi và cán bộ tín dụng sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 15.Khi khách hàng gặp khó khăn trong việc trả nợ vay. Thanh lý. khách hàng lập giấy đề nghị miễn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful