Đề tài: Vì sao nói giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp duy nhất có thể lãnh

đạo cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ 20? Điều kiện quan trọng nhất để giai cấp công nhân lãnh đạo Cách mạng Việt Nam là gì? A/ ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀI TIỂU LUẬN I/ Phần mở đầu II/ Nội dung chính 1) Vì sao giai cấp Công nhân Việt Nam là giai cấp duy nhất có thể lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ 20? a) Sơ lược về giai cấp công nhân Tình hình giai cấp và các mẫu thuẫn trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ 20 Sứ mệnh của giai cấp công nhân trên toàn thế giới Sứ mệnh của giai cấp Công nhân Việt Nam

b) Điều kiện để giai cấp Công nhân Việt Nam là giai cấp duy nhất có thể lãnh đạo Cách mạng Viêt Nam Đặc điểm của giai cấp Công nhân Việt Nam - Tố chất lãnh đạo của công nhân - Vì sao giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức không đủ điều kiện để lãnh đạo Cách mạng Việt Nam 2) Điều kiện quan trọng nhất để giai cấp công nhân lãnh đạo Cách mạng Việt Nam là gì? Tố chất lãnh đạo của giai cấp Công nhân Việt Nam III/ Phần kết luận B/ PHẦN MỞ ĐẦU - Qua nghiên cứu và phân tích quy luật kinh tế của sự vận động trong xã hội tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác -Lê nin đã khẳng định tính tất yếu của sự diệt vong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa mà lực lượng duy nhất có sứ mệnh lãnh đạo cuộc cách mạng thực hiện bước chuyển biến lịch sử này là giai cấp công nhân. Cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa khác về chất so với tất cả các cuộc cách mạng khác trong lịch sử, nó xoá bỏ hoàn toàn chế độ áp bức, bóc lột, bất công để từng bước xây dựng hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội. - Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời cũng không đứng ngoài nhiệm vụ chung của giai cấp công nhân thế giới. Nó cũng đảm nhiệm vai trò sứ mệnh lịch sử là giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc đưa nước thoái khỏi sự áp bức, bóc lột để tiến lên xây dựng một xã hội mới đó là xã hội xã hội chủ nghĩa - Cương lĩnh chính trị tháng 2-1930 đã khẳng định lực lượng cách mạng Việt Nam là toàn thể nhân dân Việt Nam trong đó
1

+) Giai cấp nông dân: Giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam. phong kiến áp bức. Ngay từ khi ra đời. +) Giai cấp công nhân Việt Nam: Đa số công nhân Việt Nam trực tiếp xuất thân từ giai cấp nông dân. tiểu tư sản là lực lượng đồng minh quan trọng. trí thứ. lại chịu ảnh hưởng của những tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài truyền vào. viên chức và những người làm nghề tự do.… Trong giai cấp tư sản có bộ phận kiêm địa chủ. Vì vậy. làm tăng thêm ý chí cách mạng của họ trong cuộc đấu tranh giành lại ruộng đất và quyền tụ do. bần cùng của giai cấp nông dân Việt Nam đã làm tăng thêm lòng căm thù đế quốc và phong kiến tay sai. giai cấp công nhân có quan hệ trực tiếp với giai cấp nông dân. tư sản thương nghiệp. Trong đó giới tri thức và học sinh là bộ phận quan trọng của tầng lớp tiểu tư sản. Tuy nhiên. +) Giai cấp tư sản Việt Nam: Bao gồm tư sản công nghiệp. Tiểu tư sản Việt Nam có lòng yêu nước. Tình cảnh khống khổ. Đời sống của tiểu tư sản Việt Nam bấp bênh và dễ bị phá sản trở thành những người vô sản. dân chủ đi đến thành công. +) Phú nông.Sơ lược về các giai cấp ở Việt Nam thời kì này +) Giai cấp công địa chủ: Giai cấp địa chủ câu kết với thực dân Pháp tăng cường bóc lột áp bức nông dân. Đồng thời: “Họ tỏ ra thức thời và rất nhạy cảm 2 . do đó thế lực kinh tế và địa vị chính trị của giai cấp tứ sản Việt Nam nhỏ bé và yếu ớt. trong nội bộ giai cấp địa chủ Việt Nam lúc này có sự phân hóa. căm thù đế quốc. giai cấp tư sản Việt Nam đã bị tư sản Pháp và tư sản người Hoa canh tranh. bị thực dân và phong kiến áp bức. trung tiểu địa chủ. +) Trung nông. trong đó công nhân giữ vai trò lãnh đạo. đây là lực lượng có tinh thần cách mạng cao. bóc lột nặng nề. một bộ phận địa chủ Việt Nam có lòng yêu nước. bóc lột. thực dân. là nạn nhân của chính sách chiếm đoạt ruộng đất mà thự dân Pháp thi hành ở Việt Nam. Cương lĩnh chính trị 2-1930 đã nêu bật lên vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam trong cách mạng Việt Nam. tư sản dân tộc nếu chưa lộ rõ mặt phản cách mạng thì phải đoàn kết với họ nếu không trung lập họ cùng lắm mới đánh đổ. căm ghét chế độ thực dân đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới các hình thức và mức độ khác nhau. C/ NỘI DUNG CHÍNH I/ Vì sao giai cấp Công nhân Việt Nam là giai cấp duy nhất có thể lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ 20? 1) Sơ lược về giai cấp Công nhân a) Tình hình giai cấp và các mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ 20 . Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo toàn thể nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh đi đến thắng lợi cuối cùng. Vì vậy giai cấp tư sản Việt Nam không đủ điều kiện để lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc.+) Công nhân nông dân: Là lực lượng cơ bản nhất. Vì vậy. chèn ép. Giai cấp công nhân Việt Nam bị đế quốc. +) Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam: Bao gồm học sinh.

chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến. họ bước vào hàng ngũ cách mạng ngày càng đông và đóng một vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh của nhân dân. . đảng là đội tiên phong chiến đấu. Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội . nhất là ở thành thị”. vừa chủ yếu và ngày càng gay tắt trong đời sông dân tộc.Mối quan hệ giữa Đảng cộng sản và giai cấp công nhân: Đảng chính trị là tổ chức cao nhất. kiên định và sáng suốt. phẩm chất. tự do cho nhân dân. đại biểu tập trung cho trí tuệ và lợi ích của toàn thể giai cấp. Đối với giai cấp công nhân đó là đảng cộng sản.Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: Xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa. Phải có một đảng chính trị vững vàng. giai cấp công nhân gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất. Họ là “con đẻ” của nền sản xuất công nghiệp hiện đại.Nguyên do của sứ mệnh lịch sử đó: Sứ mệnh đó là do địa vị lịch sử khách quan(đặc biệt là địa vị kinh tế-xã hội) của giai cấp công nhân quyết định.giai cấp của đảng. nguyện vọng. chủ yếu là ruộng đất cho nông dân. là biểu hiện tập trung lợi ích. là bộ tham mưu của giai cấp. Trong đó. có đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn thể hiện lợi ích của toàn giai cấp và toàn bộ phong trào để giai cấp công nhân có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. đã nảy sinh mâu thuẫn vừa cơ bản. xóa bỏ chế độ phong kiến. giành quyền dân chủ cho nhân dân. +) Mâu thuẫn đặt ra: ngoài mâu thuẫn cơ bản giữa nhân dân. Trong chủ nghĩa tư bản.Mâu thuẫn đặt ra trong thời kì này +) Nguyên nhân: Sự áp bức. 3 . nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi áp bức bóc lột. . là nguồn bổ sung lực lượng của đảng. giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. bóc lột của thực dân Pháp. đó là: Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược +) Nhiệm vụ đặt ra: một là. Mác nói: “Giai cấp công nhân là người đào huyệt chôn Chủ nghĩa tư bản từng bước xây dựng Chủ nghĩa xã hội. giành độc lập cho dân tộc. Địa vị kinh tế-xã hội tạo ra những đặc điểm chính trị xã hội của giai cấp công nhân để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. b) Sứ mệnh của giai cấp công nhân trên toàn thế giới . phải đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. hai là. Nhưng giai cấp công nhân trong chế độ tư bản lại bị giai cấp tư sản bóc lột hết sức nặng nề. trí tuệ của giai cấp công nhân và của dân tộc. Những đảng viên của đảng cộng sản có thể không phải là công nhân nhưng phải là người giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và đứng trên lập trường của giai cấp này. xóa bỏ chế độ người bóc lột người. chẳng những đại biểu cho trí tuệ và lợi ích của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho toàn thể nhân dân lao động và dân tộc. điều đó đã tạo ra khả năng cho giai cấp công nhân đoàn kết với các giai cấp khác và đi đầu trong cuộc đấu tranh.với thời cuộc. Giữa đảng với giai cấp công nhân có mối liên hệ hữu cơ. Được phong trào cách mạng rầm rộ của công nông thức tỉnh và cổ vũ. nghèo nàn lạc hậu xây dựng Chủ nghĩa xã hội văn minh. giải phóng giai cấp công nhân. . không thể tách rời. cộng sản chủ nghĩa” . chống đế quốc.Sứ mệnh lịch sử này là tất yếu: Giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội xây dựng phương thức sản xuất mới cao hơn phương thức sản suất tư bản chủ nghĩa.

nắm trong tay nền khoa học công nghệ tiên tiến.Lao động sản xuất vật chất là chủ yếu. . +)Trong bối cảnh đó. 4 . . để tồn tại phải bán bán sức lao động cho giai cấp tư sản và bị bóc lột một cách nặng nề. lao động tạo của cải vật chất cho xã hôi. xóa bỏ chế độ áp bức bóc lột.Có bản chất quốc tế. nghị lực cách mạng và tính triệt để cách mạng của giai cấp công nhân được nhân lên gấp bội. Giai cấp công nhân là giai cấp đại diện cho quan hệ sản xuất mới tiên tiến. có Đảng tiên phong là Đảng Cộng sản Macxit. vừa là chủ thể trực tiếp của nền sản xuất công nghiệp ngày càng hiện đại trong Chủ nghĩa tư bản và Chủ nghĩa xã hội.Có hệ tư tưởng riêng là học thuyết Mác . Vì vậy sứ mệnh quan trọng thứ hai của giai cấp công nhân ở Việt Nam đó là xây dựng xã hội chủ nghĩa.c) Sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam Có hai sứ mệnh lịch sử đặt ra với công nhân Việt Nam .Trong Chủ nghĩa Tư bản: Không có tư liệu sản xuất . 2) Điều kiện để giai cấp Công nhân Việt Nam là giai cấp duy nhất có thể lãnh đạo Cách mạng Viêt Nam a) Đặc điểm của giai cấp Công nhân Việt Nam * Những đặc điểm chung: . lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc kết hợp làm một. * Những đặc điểm riêng của giai cấp công nhân trong Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa tư bản. . nếm trải rõ cái nỗi nhục mất nước và nỗi khổ vì ách áp bức bóc lột của giai cấp tư sản để quốc.Sứ mệnh dân tộc dân chủ cách mạng +) Hòan cảnh ra đời của giai cấp công nhân đã đặt ra sứ mệnh này. xóa bỏ chế độ cũ với quan hệ sản xuất lạc hậu xây dựng quan hệ sản xuất mới tiên tiến. Giai cấp công nhân Việt Nam sinh ra trong hoàn cảnh nước nhà bị đô hộ. .Sứ mệnh cách mạng xã hội chủ nghĩa. .Vừa là sản phẩm. Họ cũng là những người con của một dân tộc có ý chí yêu nước mãnh liệt và trưởng thành trong bối cảnh hàng loạt các phong trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩa diễn ra chống lại áp bức và đòi giải phóng dân tộc. -Trong Chủ nghĩa xã hội: Từng bước nắm giữ tư liệu sản xuất . khiến động cơ cách mạng. . Đây là sứ mệnh lịch sử tất yếu của giai cấp công nhân. hướng tới công hữu tư liệu sản xuất.Có lợi ích cơ bản đối lập với lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản và thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động và dân tộc.Lênin phản ánh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và dẫn dắt giai cấp công nhân thực hiện sứ mênh lịch sử đó. cùng liên kết với nhau chống lại sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản. giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh và phát triển cả về chất lượng và số lượng trên toàn thế giới.

họ là những người nông dân bị bần cùng hóa. và là người đại diện cho quan hệ sản xuất mới. 3) Vì sao giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức không đủ điều kiện để lãnh đạo Cách mạng Việt Nam a) Giai cấp nông dân Việt Nam . sẵn sàng đứng lên đấu tranh giành chông phong kiến và chủ nghĩa đế quốc. Giai cấp công nhân là những người bị áp bức bóc lột hết sức nặng nề của tư bản và phong kiến vì vậy mà họ có tinh thần dân tộc sâu sắc. họ được tiếp xúc và làm việc trực tiếp với máy móc thiết bị hiện đại nắm giữ trong tay khoa học công nghệ mới. họ là kết quả của quá trình công nghiệp hóa tư bản. .b) Tố chất lãnh đạo của công nhân . mà vì giai cấp tư sản Việt Nam yếu về kinh tế.Chiếm hơn 95% số dân. yêu cầu tính tỉ mỉ cao và cẩn thận vì vậy có lối sông công nghiệp. +) Giai cấp công nhân là người đại diện cho phương thức sản xuất mới. . là một trong 5 yếu tố đầu vào của nền sản xuất. tư bản ra đời muộn lại bị kìm hãm bởi thực dân Pháp vì vậy khó có khả năng tạo nên sự phát triển cho phương thức sản xuất. bạc nhược về chính trị. . tính tổ chức kỷ luật cao.Nông dân Việt Nam có tinh thần cách mạng. làm việc trong những điều kiện sản xuất gấp gáp. Mặt khác tư bản Việt Nam có quá trình tích lũy tư bản thấp và ngắn. bị cướp đoạt ruộng đất mất đi tư liệu sản xuất vì vậy phải trở thành công nhân. Chỉ có công nhân mới là người có khả năng tạo ra khả năng tích lũy tư bản lớn theo phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn. nhưng họ không thể là lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ vì họ không gắn liền với một phương thức sản xuất mới và không có hệ tư tưởng độc lập. . +) Giai cấp công nhân là lao động chủ yếu trong nền sản xuất công nghiệp hiện đại. không thể đáp ứng được yêu cầu của nông dân và của dân tộc. Nông dân Việt Nam chưa từng đi theo giai cấp tư sản không phải vì giai cấp tư sản Việt Nam ra đời sau giai cấp công nhân. Vì vậy mà có ít nhiều tư tưởng chông thực dân Pháp nhưng họ dễ dàng bị thỏa hiệp nếu như có lợi.Đường lối Cách mạng dân tộc dân chủ đúng đắn của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa phong trào nông dân xích vào với phong trào công nhân 5 .Ra đời trước tư sản: Ở Việt Nam tư sản đã có nhưng rất nhỏ và ít lại phát triển rất chậm bị tư bản nước ngoài chèn ép. Công nhân và nông dân Việt Nam đều là những người bị áp bức bóc lột nặng nề của chế độ phong kiến và tư bản Pháp vì vậy đều có cùng chung sự căm thù phong kiến và tư bản sâu sắc. . nông dân nước ta là một lực lượng cách mạng to lớn. Họ cũng không có khả nǎng xây dựng một chế độ xã hội mới.Tính tổ chức kỷ luật cao: Công nhân được làm trong các công xưởng máy móc kỹ thuật cao.Công nhân đại diện cho phương thức sản xuất mới: +) Giai cấp công nhân là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao.Công nhân có mối quan hệ với nông dân: Về bản chất công nhân Việt Nam chủ yếu là những nông dân. sớm có ý thức dân tộc và dân chủ.

. vì vậy phải làm trong các phân xường. Tân Việt cách mạng Đảng (1926-1930). II/ Điều kiện quan trọng nhất để giai cấp công nhân lãnh đạo Cách mạng Việt Nam là gì? Khẳng định rằng. đó chính là tố chất lãnh đạo của giai cấp công nhân. 2) Họ có liên hệ mật thiết với nông dân Việt Nam Công nhân Việt Nam và nông dân Việt Nam đều là những người vô sản cùng chịu sự áp bức bóc lột hết sức nặng nề của thực dân Pháp và phong kiến. v. nhưng cũng làm sản sinh ra một tầng lớp trí thức kiểu mới – trí thức tư sản. Tuy có tinh thần phản đế. Vì vậy mà công nhân Việt Nam vô cùng căm thù thực dân Pháp và phong kiến .Đế quốc Pháp thống trị nước ta vừa làm mai một hóa tầng lớp trí thức phong kiến. luôn luôn muốn đánh đổ thực dân Pháp và phong kiến đem lại độc lập tự do cho chính mình. Nông dân Việt Nam mặc dù không đại diện cho lực lượng sản xuất mới có khả năng thay đổi quan hệ sản xuất nhưng họ là lực lượng đông đảo có khả năng tạo ra sức mạnh cho cuộc đấu tranh giải phóng. 3) Công nhân Việt Nam đại điện cho phương thức sản xuất mới 6 .chính trị để phát triển . không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Việt Nam quốc dân Đảng của Nguyễn Thái Học (1927-1930). Nhưng một mặt do chế độ chuyên chế về chính trị. điều kiện quan trọng nhất để giai cấp công nhân lãnh đạo Cách mạng Việt Nam là điều kiện nội tại của giai cấp này. nhưng lúc đầu họ chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng dân chủ tư sản kiểu cũ nên không thể tự tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.Từ khi phong trào yêu nước lâm vào khủng hoảng về đường lối. kể cả đàn bà và trẻ con”. sau là của tư sản đế quốc. Hội kín của Nguyễn An Ninh (1927-1929). Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930) do Việt Nam quốc dân Đảng tổ chức với khẩu hiệu "không thành công cũng thành nhân" đã thể hiện quan điểm bấp bênh tiểu tư sản và sự bất lực của đảng này. Phục Việt. Họ kiệt sức vì những chính sách hà khắc mà thực dân Pháp đặt ra như thuế rượu. 1)Trong chính họ đã có lòng căm thù thực dân Pháp và phong kiến luôn muốn tự giải phóng mình. trước là của phong kiến. những 1.500 đại lý rượu và thuốc phiện cho 1. độc quyền về kinh tế nên tầng lớp này không có đủ cơ sở kinh tế . "Thế mà người An Nam lại đã có: những 10 trường học. lập ra một số tổ chức và đảng cách mạng như: Tâm Tâm Xã (1923).…đầu độc nhân dân bằng rượu cồn và thuốc phiện “hằng năm người ta cũng đã tọng từ 23 đến 24 triệu lít rượu cho 12 triệu người bản xứ. cũng là một phần dẫn đến sự thất bại bấy giờ.000 làng kia đấy!" (Bản án chế độ thực dân Pháp – Nguyễn Ái Quốc). Đảng thanh niên của Trần Huy Liệu (1928). Họ xuất thân và những nông dân Việt Nam bị bần cùng hóa không còn ruộng đất. Dù là nông dân hay là công nhân họ đều phải chiu ách áp bức bóc lột tàn bạo. thuế muối.b) Tầng lớp trí thức . Họ là tầng lớp nếm trải sự áp bức bóc lột một cách dã man nhất từ tư sản đế quốc. Luôn luôn mong muốn giai phóng chính mình thoát khỏi áp bức bóc lột. nhiều trí thức đã đứng ra tổ chức phong trào chống đế quốc Pháp.v.

là yếu tố quan trọng tạo động lực cho sự phát triển cho phương thức sản xuất mới tiên tiến. 7 . tầng lớp nhân dân Việt Nam cùng đứng lên đấu tranh giành giành độc lập.Để thay đổi quan hệ sản xuất cũ lỗi thời và lạc hậu cần thay đổi lực lượng sản xuất mà công nhân là đại diện cho phương thức sản xuất mới. Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã ban hành Nghị quyết 20/NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá. Giai cấp công nhân Việt Nam đang chứng kiến một sự tăng lên đáng kể về cả số lượng và chất lượng. tạo nên sức mạnh của cả dân tộc đánh đổ thực dân Pháp và phong kiến đem lại độc lập dân tộc và ruộng đất cho nhân dân. tái sản xuất tạo ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội 4) Công nhân có ưu thế về phẩm chất và tinh thần so với tư sản Công nhân ra đời và phát triển sớm hơn tư sản Việt Nam. hiện đại hoá đất nước”. Ở Việt Nam tư sản rất nhỏ bé và có sự tích lũy về tư bản thấp thường bị thực dân Pháp áp bức ngăn chặn sự phát triển . tự do. tạo nên của cải vật chất cho xã hội. Nhanh chóng đi lên xã hội cộng sản. và đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ ấy. Tuy nhiên. với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao. giai cấp công nhân vẫn còn một con đường dài cần đi tiếp. xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đường lối xây dựng GCCN đã được thể hiện trong nhiều nghị quyết của Đảng. chuyên môn. mục tiêu. Đặc biệt. trong chính họ đã luôn mong muốn giành độc lập và luôn luôn đấu tranh giành lấy độc lập và tự do. kĩ thuật cũng như khả năng đáp ứng nhanh nhạy với nền kinh tế thị trường. nhiệm vụ. trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất. Đảng cộng sản Việt Nam kết nối mọi giai cấp. Từ ngày thành lập đến nay. Giai cấp công nhân hiện nay có các ưu thế về trình độ học vấn. Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng toàn thể dân tộc đấu tranh giành độc lập. Vì vậy họ là lực lượng chính trong phương thức sản xuất mới. Đây là nghị quyết quan trọng. Công nhân Việt Nam lớn lên và trưởng thành với số lượng lớn hơn rất nhiều so với tư sản. Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định hình thành và phát triển cùng quá trình hình thành phát triển của nền sản xuất công nghiệp hiện đại. khẳng định quan điểm. nguồn lực cho quá trình tích lũy tư bản. Tuy vậy Đảng công sản không phải là yếu tố quan trọng nhất trong giải phóng dân tộc mà chính công nhân mới là người làm lên điều này. D/ PHẦN KẾT LUẬN Giai cấp Công nhân Việt Nam đã nhận nhiệm vụ lịch sử của nó. là lực lượng sản xuất cơ bản và tiên tiến. tạo động lực mạnh mẽ trong toàn xã hội về chăm lo xây dựng GCCN xứng tầm với sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm vẻ vang của GCCN trong tiến trình lịch sử dân tộc qua mọi thời kì. 5) Công nhân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam Đảng công sản Việt Nam là người tiên phong dẫn đường cho giai cấp công nhân đấu tranh đi đến thành công .

to lớn của Ðảng. giai cấp công nhân cũng thể hiện vai trò giúp đỡ. Xây dựng giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa. Nhà nước. Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị hơn. 8 . đòi hỏi sư phát triển phải mạnh mẽ hơn cũng như có nhiều sự quan tâm chú ý từ Đảng. phải luôn được đặt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vì lợi ích của toàn dân tộc. giai cấp rất rõ ràng.Đại đa số công nhân tin tưởng vào Đảng và một bô phân có lập trường chính trị. Tuy nhiên giai cấp công nhân cũng đứng trước nhiều thách thức và hạn chế. của giai cấp công nhân và của toàn xã hội. Trong liên minh công nông. hiện đại hóa đất nước. xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ quan trọng. phục vụ đời sống sản xuất của nông dân ngày càng nhiều.

9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful