Bệnh chủ quan: Chủ quan đối lập với khách quan, là cái thuộc về ý thức, ý chí của

con người. Chủ quan: còn có nghĩa là con người tự khẳng định mình bởi năng lực nhận thức quy luật, nhận thức hiện thực khách quan, trên cơ sở đó mà cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội, cải tạo chính bản thân mình. Nhưng quá đề cao ý chí, quá đề cao sự suy nghĩ một chiều của cá nhân, chỉ dựa vào ý chí, dựa vào tình cảm, không tôn trọng quy luật, bất chấp quy luật khách quan để hành động, thì đó là “bệnh chủ quan”. (Vì mắc bệnh chủ quan, cán bộ, đảng viên ta thường giải quyết công việc xuất phát từ ý muốn chủ quan, mà không căn cứ vào điều kiện cụ thể và quy luật khách quan. Do không biết nhận rõ điều kiện, hoàn cảnh khách quan, khăng khăng làm theo ý mình, nên kết quả thường nhận lấy thất bại.) 1. Quán triệt nguyên tắc khách quan trong hoạt động lý luận và thực tiễn

Để thực hiện sự nghiệp đổi mới, một nguyên tắc hết sức quan trọng - nguyên tắc nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật và rút ra bài học kinh nghiệm bổ ích “xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan”.

Nguyên tắc khách quan là một trong những nguyên tắc hàng đầu của triết học mác xít, nó là hệ quả tất yếu rút ra từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa khách quan và chủ quan trong chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Quán triệt nguyên tắc khách quan đòi hỏi chúng ta trong nhận thức và hành động phải xuất phát từ thực tế khách quan, từ bản thân sự vật, phản ánh sự vật một cách trung thực đúng như bản chất vốn có của nó; không lấy ý muốn chủ quan thay cho điều kiện khách quan, không lấy ý chí chủ quan, tình cảm cá nhân làm chính sách và áp đặt cho thực tế, đồng thời phải tôn trọng sự thật, nhìn thẳng vào sự thật tránh thái độ chủ quan, nóng vội, định kiến, phiến diện, không trung thực khi đánh giá sự vật hiện tượng.

muốn thành công. những hoàn cảnh thực tế. bất cứ ở đâu cũng phải tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Quan điểm khách quan yêu cầu chủ thể cải tạo muốn nhân thức và cải tạo sự vật phải xuất phát từ bản thân sự vật hiện tượng.Nguyên tắc này đòi hỏi bất cứ lúc nào. NGược lại. tôn trọng quy luật khách quan”. Trong hoạt động nhận thức cũng như trong hoạt động thực tiễn bao giờ cũng đi từ những điều kiện. Khi điều kiện kinh tế còn thấp mà đề ra những mục tiêu xã hội quá cao thì không tưởng. mỗi khi làm trái quy luật. chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế. hoạch định chính sách. rằng không thể lấy nguyện vọng tốt đẹp làm mục tiêu chung mà phải xuất phát từ thực tiễn và phải làm theo quy luật. không được áp đặt cho sự vật những cái mà vốn bản thân nó không có hoặc không thêr có được. trong mọi hoạt động. rơi vào ảo tưởng và không đạt được. Mặc dù con người luôn tồn tại với tư cách là một chủ thể nhận thức và cải tạo thế giới . nhận thức bản thân nó để từ đó tìm ra biện pháp . Mọi mục tiêu đặt ra cho hoạt động của con người cũng đều xuất phát từ những tiền đề vật chất. con người phải có quan điểm khách quan. Từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. chủ nghĩa duy vật mác xít cho rằng. là chủ nhân của xã hội nhưng con người không thể hoạt động một cách tuỳ tiện theo lối tư duy và ý muốn chủ quan của mình. Quan điểm khách quan yêu cầu chúng ta phải luôn luôn tôn trọng quy luật khách quan. chiến lược. Con người chỉ có thể phân tích chính bản thân sự vật. các mục tiêu mà chúng ta đề ra quá thấp so với điều kiện kinh tế thực tại thì nó sẽ làm hạn chế. xa rời hiện thực. như Đảng ta từng khẳng định trong các văn kiện Đại hội: “Mọi đường lối. Thực tế lịch sử cho thấy. không thúc đẩy việc khai thác những tiềm năng hiện có. Bài học từ thời kỳ bao cấp là một minh chứng sống động. từ điều kiện vật chất. xa rời hiện thực thì chúng ta phải trả giá cho những hành động của mình. thậm chí là kìm hãm khả năng của con người. chứ không phải là tiền đề tinh thần. Đảm bảo nguyên tắc này là điều kiện tiên quyết khi đề ra đường lối.

tr. hiện đại hoá. tư tưởng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng xác định nhiệm vụ: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá. Quán triệt nghiêm túc quan điểm của chủ nghĩa Mác . kể cả một số người cán bộ làm công tác lý luận đã dẫn . từ chủ nghĩa duy tâm chủ quan đến những biểu hiện của bệnh chủ quan duy ý chí. đúng đắn. sáng tạo của ý thức cũng hết sức quan trọng. Bản chất của chủ nghĩa Mác . Quan điểm khách quan đòi hỏi chúng ta phải chống chủ nghĩa chủ quan dưới mọi hình thức.cải tạo nó nhằm phục vụ cho mình. đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp. Nxb CHính trị quốc gia. đặc biệt là việc phát huy tính năng động. xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. sự yếu kém về trình độ sáng tạo ở một bộ phận cán bộ đảng viên. 2.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và nguyên tắc khách quan trong triết học mác xít nói riêng khi xem xét. đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Hà Nội. ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất. Đảng ta luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế.Lê-nin là cách mạng và khoa học. phân tích sự vật.24). Sự thiếu hụt về năng lực nhận thức và tư duy. lập trường của giai cấp công nhân vừa phải thực hiện việc nghiên cứu với một tinh thần và phương pháp khoa học nghiêm túc. Trong bất kỳ xã hội nào. Bản chất cách mạng. chủ quan nóng vội. khoa học đó đòi hỏi các chủ thể nghiên cứu vừa phải đứng vững trên lập trường cách mạng. Quan điểm khách quan đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn coi trọng việc phát huy vai trò của ý thức. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm vững nguyên tắc khách quan. việc xây dựng một đời sống tinh thần lành mạnh. còn nếu chúng ta làm ngược quá trình đó thì tất yếu sẽ thất bại. việc giáo dục ý chí vươn lên cho con người. hiện tượng. Nếu thiếu những yếu tố tinh thần này con người không thể hoạt động có hiệu quả. 2001.

công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử”. Trong những thành tựu đó có thành tựu của lý luận. 48]. Bệnh “giáo điều” trong nghiên cứu lý luận. phát triển và hoàn thiện. khoa học của chủ nghĩa Mác . Đảng ta xác định cần tiếp tục đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội. duy ý chí thì nhất thiết chúng ta phải nắm chắc hơn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác . thiên về miêu tả. khắc phục được bệnh chủ quan. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta đang diễn ra trong sự vận động của lịch sử thế giới đương đại với nhiều diễn biến phức tạp. toàn dân.đến tình trạng hời hợt. “đại khái”. nhiều vấn đề lý luận cần được bổ sung. Sự nghiệp đổi mới. không chịu đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản thì sẽ không những không thể có sự hiểu biết lý luận chắc chắn mà còn có thể làm méo mó bản chất cách mạng. tính chiến đấu. suy diễn một cách chủ quan về các vấn đề thực tiễn. tr. Nxb Chính trị quốc gia. Đánh giá về những thành tựu đạt được sau hơn 20 năm đổi mới. khó lường. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Nhiều vấn đề thực tiễn bức thiết đòi hỏi phải được làm sáng tỏ. về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam (4/2006) khẳng định: “Hai mươi năm qua. toàn quân. với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng. những tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. từ đổi mới tư . Tăng cường đổi mới công tác lý luận Về lý luận. giản đơn. một chiều. H. sự “hời hợt”. 2006. Trong khi đó.Lênin. “Công tác tư tưởng còn nhiều bất cập và thiếu tính thuyết phục.Lê-nin cả trong nhận thức cũng như trong vận dụng vào thực tiễn. 3. Muốn “làm sáng tỏ được một số vấn đề lý luận quan trọng của công cuộc đổi mới”. Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề lý luận quan trọng trong công cuộc đổi mới”[Đảng Cộng sản Việt Nam.

kém lý luận thì “không biết xem cho rõ. Để sửa chữa cho cán bộ. cách sửa chữa tốt nhất là phải học tập. V. đảng viên không biết lý luận. đảng viên bởi vì theo Người “không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi” [1Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ sự cần thiết của việc học tập lý luận đối với cán bộ. nâng cao trình độ. H. Người cho rằng “Đảng ta đã hy sinh tranh đấu. Toàn tập. 234]. Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển luận điểm mác-xít lêninnít ấy vào thực tiễn cách mạng Việt Nam ở giai đoạn cán bộ. cân nhắc cho đúng. trong đó có nguyên nhân quan trọng là do sự yếu kém. học mọi người. xử trí cho khéo” mọi công việc.duy lý luận. Theo Hồ Chí Minh. đảng viên kém lý luận. trong cuộc sống. lãnh đạo nhân dân giành lại thống nhất và độc lập. 232] nhưng bước vào thời kỳ mới. bằng con đường tự học: tự học trong sách vở. đảng viên còn mắc “nhiều khuyết điểm”. Theo Người. do đó “kết quả thường thất bại”. H. . Nxb CTQG. tr. đặc biệt là tư duy kinh tế đến đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Toàn tập. tập 5. học bằng con đường tổ chức. nhân dân lao động đã là người làm chủ xã hội. Nxb CTQG. tr. dẫn dắt phong trào nếu như không được vũ trang bởi lý luận tiên phong. người lãnh đạo. hạn chế về lý luận của cán bộ. 2000. đảng viên. đảng viên đã là người có chức có quyền. Lênin đã chỉ ra rằng không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng. đoàn kết. Người luôn dành sự quan tâm đối với việc học tập lý luận và nâng cáo trình độ lý luận cho cán bộ. cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt thời gian hoạt động cách mạng. thì theo Người. 2000. đảng viên khi đã có chính quyền nhà nước. tập 5. Cán bộ. người cách mạng không thể làm tròn nhiệm vụ của người chiến sĩ tiên phong. biện pháp cơ bản là học tập. học hỏi nhân dân. nguyên nhân của các khuyết điểm ấy có nhiều.I. Công việc đã có kết quả vẻ vang” [2Hồ Chí Minh. tự học trong thực tiễn đấu tranh cách mạng.

mang tính chất “trang trí”. chất lượng nghiên cứu lý luận của Đảng. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Không có trình độ lý luận. tr. nâng cao trình độ trí tuệ. Vì thế. điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện và phát triển trong xã hội những lý thuyết. thực dụng. trình độ lý luận cho cán bộ. thì sẽ tạo cơ hội. Lười học lý luận là một biểu hiện suy thoái. thực sự có năng lực. tư tưởng Hồ Chí . đảng viên. không bám chắc vào thực tiễn cách mạng sôi động của đất nước trong hoạt động lý luận. Hà Nội. Phải kiên quyết khắc phục căn bệnh lười học lý luận trong một số cán bộ. nhiệm vụ cách mạng. và từ sự suy thoái này dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị không phải là không thể xảy ra. thì không thể trở thành cán bộ thực sự có trí tuệ. “cốt có chứng chỉ” để thuận lợi cho con đường công danh. năm 2006. chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt công việc quan trọng này thì Đảng mới có thể hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lãnh đạo cách mạng trong tình hình mới. Đảng ta đặt vấn đề: “Nâng cao trình độ trí tuệ. đảng viên. chạy theo mục đích thực dụng trong hoạt động thực tiễn. Nxb Chính trị quốc gia. Phải kiên quyết khắc phục tình trạng xem thường lý luận. không tự bồi dưỡng chủ nghĩa Mác .Lê-nin. tại Đại hội X. Đó là công việc của bản thân Đảng. tư tưởng Hồ Chí Minh bị xem nhẹ. của toàn thể cán bộ. Không thể vin cớ do “quá bận rộn”. chính sách của Đảng trong thời kỳ mới” [Đảng Cộng sản Việt Nam. “dị ứng” với lý luận.Quán triệt tư tưởng của Hồ Chí Minh. cũng như những vấn đề về tình hình thế giới. Lười học lý luận. làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn đường lối. những quan điểm cơ hội. hoặc học lý luận một cách hình thức. phi mác-xít. không thực chất lý luận chủ nghĩa Mác . đường lối. đảng viên để đủ sức giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng . không vững.Lê-nin. “bị bỏ qua”.Lê-nin. tư tưởng Hồ Chí Minh.lý luận là vấn đề đặt ra rất cấp thiết và gay gắt hiện nay. Lý luận chủ nghĩa Mác . “quá nhiều việc” mà không chịu học tập. đất nước. nắm không chắc. 131]. đồng thời phải khắc phục tình trạng xa rời thực tiễn.

nhất là trong đào tạo. bước vào những thập niên đầu của thế kỷ XXI. tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp. Theo đó. của giai cấp công nhân. tư tưởng trong xã hội”. những tinh hoa văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội" như Nghị quyết Trung ương năm khoá X của Đảng đã chỉ rõ. tư tưởng Hồ Chí Minh. toàn diện hơn về kinh điển. đường lối của Ðảng. phức . đường lối. làm cho hệ tư tưởng của Ðảng. phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa. đảng viên mới có thể làm cho công tác tư tưởng lý luận thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác . chính sách của Đảng. Ở đây. lý tưởng xã hội chủ nghĩa. phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta. bồi dưỡng cán bộ làm công tác lý luận một cách khoa học. những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc. bồi dưỡng cán bộ làm công tác lý luận. quan điểm của Đảng thì chúng ta không thể giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh này.Lê-nin. tung ra các quan điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phải là một hướng ưu tiên. công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa càng được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu càng bộc lộ nhiều vấn đề mới. Nghiên cứu sâu hơn. chưa làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi mới để phục vụ việc hoạch định chiến lược. Ở trong nước. quan điểm. trong đó trên lĩnh vực tư tưởng – lý luận bằng các phương tiện thông tin đại chúng. có tính đột phá trong công tác đào tạo ở các trường Đảng của cả nước. tăng cường sự nhất trí về chính trị. tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt. việc bồi dưỡng. để nắm chắc hơn những nguyên lý của chủ nghĩa Mác .Minh. có bước đi và lộ trình phù hợp là đòi hỏi bức thiết của tình hình. Có nâng cao trình độ lý luận của đội ngũ cán hộ. một chiến lược đào tạo. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn Nghị quyết Đại hội IX của Đảng cũng chỉ ra rằng “công tác lý luận chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn và yêu cầu của cách mạng. nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 4. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình". chủ trương. sát thực tế.

thảo luận dân chủ. đấu tranh với những khuynh hướng tư tưởng sai trái”. thực hiện cơ chế kế hoạch hoá . Trong Đảng ta. chuẩn bị tiến tới Đại hội X của Đảng. đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế.Lê-nin. Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta phải đẩy mạnh công tác lý luận. đảng viên sa sút về tư tưởng chính trị. phai nhạt về lý tưởng. xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo sự quản lý của Nhà nước. tư tưởng Hồ Chí Minh. Hội nghị đề ra mục tiêu kiên quyết xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu. nghiên cứu lý luận nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX. bám sát và đẩy mạnh tổng kết thực tiễn đổi mới. sớm làm rõ và kết luận những vấn đề mới.28/8/1987) bàn về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. một bộ phận cán bộ. phẩm chất đạo đức. Đại hội VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng đường lối đổi mới toàn diện. phát triển đường lối. Trong tình hình hiện nay. trước hết là đổi mới tư duy kinh tế. chính sách của Đảng . Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã khẳng định : “Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá VI (20 . tăng cường tổng kết thực tiễn. từng bước cụ thể hóa. bao cấp. bức xúc nảy sinh từ thực tiễn .tạp đòi hỏi lý luận phải làm sáng tỏ. tăng cường nghiên cứu lý luận để tiếp tục làm sáng tỏ hơn quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. bổ sung. tham khảo có chọn lọc lý luận và kinh nghiệm nước ngoài. thậm chí một số người hoài nghi. là một bước ngoặt cách mạng trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. nhiệm vụ bao trùm và cấp bách của công tác lý luận của Đảng là nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác . 5. dao động về chủ nghĩa xã hội và con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hội nghị đã bàn và ra Nghị quyết Về chuyển hoạt động của các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

tồn tại khách quan. kinh doanh trong các đơn vị kinh tế xã hội chủ nghĩa. trong việc thừa nhận chủ nghĩa xã hội có thể dung hợp với kinh tế thị trường. việc đưa ra khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã đánh dấu một bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một kiểu tổ chức nền kinh tế vừa dựa trên những nguyên tắc và quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên những nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội. thiết lập và hình thành đồng bộ cơ chế kế hoạch hoá theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Đến Đại hội VII (1991) và VIII (1996) của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đường lối đó và tiến những bước mới trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội. cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng”. dứt khoát của Đảng trong việc từ bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp.theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đúng nguyên tắc tập trung. Nó là một kiểu tổ . mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại. đồng thời đổi mới một bước cơ bản cơ chế quản lý nhà nước về kinh tế. Đến Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh: “Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội. Để đạt được mục tiêu nói trên. bao cấp. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua khẳng định: “Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. làm cho các đơn vị kinh tế cơ sở chuyển sang kinh doanh xã hội chủ nghĩa. trong việc chấp nhận kinh tế thị trường. dân chủ mà khâu chủ yếu là thực hiện chế độ tự chủ sản xuất. Hội nghị nhấn mạnh phải nắm vững phương hướng cơ bản về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đã được Đại hội VI đề ra là: kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu. vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”. trước hết là các đơn vị kinh tế quốc doanh. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là bước đi phù hợp với giai đoạn lịch sử mà đất nước hiện nay đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. có thể sử dụng kinh tế thị trường làm phương tiện để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nó thể hiện thái độ rõ ràng.

kinh tế thị trường không chỉ là công nghệ. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa làm vừa học. còn nhiều yếu kém. không chỉ bao hàm yếu tố lực lượng sản xuất mà còn cả quan hệ sản xuất. đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống những tư tưởng bảo thủ. Một nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta hiện nay là cần phát huy dân chủ trong Đảng để tiến tới phát triển dân chủ xã hội. phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một công việc mới mẻ. Nó gồm nhiều hình thức sở hữu mà trong đó nó phụ thuộc vào chế độ sở hữu Nhà nước xã hội chủ nghĩa thống trị. Vì vậy. quản lý đất đai. quy hoạch xây dựng. vì chưa có tiền lệ trong lịch sử. tất cả mới chỉ là bước đầu. dân chủ hoá xã hội. điều tiết của Nhà nước Việt Nam. phân phối. Công tác tài chính.chức kinh tế . đầy khó khăn. tiêu dùng gắn với thị trường.xã hội. nâng cao trình độ tổ chức thực tiễn. ngân hàng. trao đổi. không ngừng đổi mới tư duy. phức tạp. sơ hở. là kỹ thuật mà còn là quan hệ xã hội. Sau gần 17 năm đổi mới. được thực hiện thông qua thị trường dưới sự quản lý. Hệ thống luật pháp. trong đó quá trình sản xuất. Tuy nhiên. thủ tục hành chính vẫn rườm rà. kế hoạch. giá cả. Thực hiện dân chủ hoá nội bộ Đảng. . Tuy nhiên. trì trệ. vừa tổng kết thực tiễn vừa tham khảo kinh nghiệm của các đồng chí Trung Quốc. 6. Qua đó. quan liêu. kỷ cương pháp luật chưa nghiêm. trong quá trình này. hiệu lực và hiệu quả quản lý còn thấp. chính sách chưa đồng bộ và chưa nhất quán. sự quản lý của Nhà nước về kinh tế đạt được nhiều thành tựu quan trọng. cải cách hành chính còn chậm và chưa kiên quyết. đẩy mạnh dân chủ hoá cơ sở.. nhất là sự quản lý của Nhà nước về kinh tế còn nhiều yếu kém. Vì vậy. kiên quyết đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đi đến thành công.. nhất là 5 năm gần đây nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam từng bước được hình thành.

Đảng CSVN tồn tại không có mục đích nào khác ngoài phục vụ nhân dân. nghị quyết của Đảng. chống mọi biểu hiện vi phạm quyền dân chủ. phát huy đầy đủ hiệu lực quản lý. dân kiểm tra”. làm suy yếu mối quan hệ giữa Đảng với dân. việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không nghiêm. phấn đấu cho lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân trong xã hội. Để thực sự phát huy dân chủ trong Đảng. nhân dân chưa hoàn toàn được thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình. thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. giai cấp cách mạng nhất. bộ máy tổ chức của Đảng và Nhà nước chậm được củng cố và đổi mới. Để thực hiện dân chủ trong xã hội thì trước hết phải đảm bảo dân chủ trong Đảng. nơi khác. dân chủ hình thức. dân bàn. Đảng đòi hỏi mỗi đảng viên phải nói và làm đúng đường lối. Trong Đảng phải tiến hành dân chủ rộng rãi. sức mạnh của giai cấp công nhân được thể hiện tập trung và kết tinh trong sức mạnh của Đảng. đặc biệt trong việc tham gia phản biện xã hội.Một trong những mục tiêu lớn của đổi mới là phát huy quyền làm chủ của nhân dân. “phải thực sự mở rộng dân chủ để đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình”. Một trong những nguyên nhân là do cuộc đấu tranh chống quan liêu tham nhũng chưa đạt kết quả như mong muốn. Thực tế thời gian qua. điều . phát triển dân chủ trong xã hội nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Với bản chất cách mạng ấy. từ đó càng thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. lợi dụng dân chủ để mưu cầu lợi ích cá nhân. quản lý nhà nước và vận động nhân dân thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng. vai trò chủ động sáng tạo của các đoàn thể nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. ở nơi này. dân làm. Tham nhũng quan liêu là nguyên nhân chính làm giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng. Không phải mọi việc đều là “dân biết. Đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội trong điều kiện một đảng cầm quyền cũng nhằm phát huy quyền làm chủ. Đảng CSVN mang bản chất giai cấp công nhân. tất yếu và tự nhiên bắt nguồn từ mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với dân.

hành của các cơ quan nhà nước. là đảng cầm quyền trong điều kiện hiện nay ở nước ta. cần tăng cường việc lãnh đạo. chỉnh đốn Đảng để Đảng thật sự trong sạch. Trước tình hình đó. Muốn vậy. Đảng phải đổi mới quan niệm và phương pháp tiến hành công tác cán bộ theo hướng thực sự dân chủ. Bên cạnh đó. Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. kết hợp với tập trung thống nhất theo một quy trình chặt chẽ. Đảng cần đặc biệt quan tâm tới việc chăm lo đội ngũ cán bộ để đảm bảo sự phát triển liên tục của cách mạng và và sự bền vững của chế độ. hiệu quả thấp. xã hội công bằng. Việt Nam đã tiến hành một bước cải cách nền hành chính. kiểm tra cán bộ. "Cải cách hành chính tiến hành chậm. văn minh”. không ít trường hợp trên và dưới. xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là của toàn dân tộc lãnh đạo đất nước đi đến mục tiêu “dân giàu. Song song đó. trong những năm tới phải tiếp tục đổi mới toàn diện hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị Trong những năm qua. Tổ chức bộ máy nhà nước cồng kềnh. nhưng phải thừa nhận rằng. nước mạnh.xã hội và làm giảm động lực phát triển”. thiếu kiên quyết. 7. gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế . đặc biệt là đảng viên cán bộ có chức có quyền có sai phạm. đảng viên. vững mạnh. Hơn bao giờ hết. trung ương và địa phương hành động không thống nhất. dân chủ. kiên quyết xử lý những đảng viên. Đảng cần quán triệt và vận dụng một cách sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng. trùng lắp chức năng với nhiều tầng nấc trung gian và những thủ tục hành chính phiền hà. trong đó phải: .

phát huy quyền làm chủ của nhân dân. hội nhập và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân. có hiệu lực. kiên quyết xóa bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà. có hiệu lực.Cải cách công cụ và chế độ công chức. vấn đề mấu chốt là đổi mới tổ chức bộ máy. minh bạch.Cải cách thủ tục hành chính theo hướng thống nhất. vì dân.. vững mạnh.đặc biệt ở cơ sở. Ở Việt Nam . phân định rõ chức năng. Nhà nước. vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam . do dân. Đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam gắn liền với công cuộc vận động dân chủ hoá toàn diện các lĩnh vực của đời sống. công chức trong sạch. Đổi mới tổ chức. . đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường mở cửa. phân định rõ chức năng. tinh nhuệ. hiệu quả theo hướng xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. cùng hướng vào mục tiêu là phát triển và thực hành dân chủ. Tất cả nỗ lực đó nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước trong sạch. phương thức hoạt động của hệ thống chính trị. trình độ lý luận của Đảng. Mặt trận và các đoàn thể. do dân. công khai. đơn giản. đảm bảo và phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân.Cải cách tổ chức bộ máy các cấp từ trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn. xây dựng đội ngũ cán bộ. hiệu quả. sách nhiễu cho nhân dân và các doanh nghiệp. nhiệm vụ quyền hạn của từng tổ chức giữa Đảng. việc ban hành và thực hiện . đặc biệt là đổi mới sự lãnh đạo của Đảng bằng cách nâng cao năng lực. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Với đổi mới hệ thống chính trị. . quyền hạn và trách nhiệm. trí tuệ. nhiệm vụ.

là mục tiêu và động lực của đổi mới.quy chế dân chủ cơ sở. tham nhũng và những sự biến dạng quyền lực của nhân dân. Đây là một đảm bảo rất quan trọng để phòng. chống quan liêu. nâng quy chế thành pháp lệnh dân chủ ở cơ sở là một bước tiến quan trọng củalý luận vàthực tiễn dân chủ. Xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu của đổi mới hệ thống chính trị. nhất là quyền lực của Nhà nước do dân uỷ quyền. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. do dân. . vì dân là một nội dungcốt lõi của đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times