Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc

Ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp phÇn DÉn xuÊt halogen - Ancol - Phenol
A. lu ý c¸ch tr¶ lêi tr¾c nghiÖm Ph¶n øng t¸ch níc cña ancol T¹o anken:
CnH2n+1OH
170o
H2SO4 ,®c Æ

CnH2n

+ H2 O

S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Zaixep. Quy t¾c Zaixep: Nhãm -OH u tiªn t¸ch ra cïng víi H ë cacbon bËc cao h¬n bªn c¹nh ®Ó t¹o thµnh liªn kÕt ®«i C=C mang nhiÒu nhãm ankyl h¬n. + T¹o ete:

ROH

+ R'OH

140o H2SO4 ,®c Æ
140o

ROR' + H2O
C2H5OC2H5
+ H2O

C2H5OH + C2H5OH

H2SO4 ,®c Æ

(Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra

n(n + 1) lo¹i ete, trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng) 2

§Æc biÖt: Riªng víi etanol cã kh¶ n¨ng t¸ch níc t¹o but-1,3- ®ien:

2C2H5OH
Ph¶n øng oxi hãa:

Al2O3, ZnO 450o

CH2=CH- CH=CH2 + 2H2 + 2H2O

Oxi hãa kh«ng hoµn toµn:

Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit: Cu RCH2OH + O2 RCHO + H2O to Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton:

R CH

R'

+

O2

Cu

OH Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa

to

R C O

R' + H2O

• Oxi hãa hoµn toµn:
CH2 CH CH3 + HOH

CnH2n+1OH +
H2SO4,l

3n o O2 t → nCO2 + (n+1)H2O 2 CH3

(S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Macc«pnhic«p)

CH3 CH OH

(s¶n phÈm chÝnh)

NhËn biÕt ancol - Ph©n biÖt c¸c ancol cã bËc kh¸c nhau * §un nãng víi CuO (hoÆc ®èt nãng trªn sîi d©y ®ång) Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit (nhËn biÕt s¶n phÈm t¹o thµnh b»ng ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton (s¶n phÈm t¹o thµnh kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa trong ®iÒu kiÖn trªn. T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 1

Oxi ho¸ hoµn toµn mét lîng chÊt X thu ®îc 5.Ancol kh«ng no chØ bÒn khi -OH liªn kÕt víi C cã liªn kÕt ®¬n. Ph©n biÖt phenol vµ rîu Phenol cã thÓ tan trong dung dÞch kiÒm t¹o thµnh dung dÞch trong suèt. 3. Khi thùc hiÖn ph¶n øng t¸ch níc ®èi víi rîu (ancol) X. 4. B. thêng ph¶i chê Ýt phót míi t¹o ra dÉn xuÊt clo. Trong ph¶n øng ete hãa ancol ®¬n chøc cÇn lu ý • • • Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra n(n + 1) lo¹i ete. Cã bao nhiªu c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X? A. C. D. xeton hoÆc axit. gèc hi®rocacbon liªn kÕt víi nh©n benzen lµ gèc hi®rocacbon no : CnH2n-7OH (n ≥ 6) 5.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc * Còng cã thÓ ph©n biÖt c¸c bËc cña ancol b»ng thuèc thö Luca lµ hçn hîp cña HCl ®Ëm ®Æc vµ ZnCl2 Ancol bËc III sÏ ph¶n øng ngay lËp tøc t¹o ra dÉn xuÊt clo kh«ng tan trong níc. Ancol bËc mét kh«ng cho dÉn xuÊt clo ë nhiÖt ®é phßng. Phenol t¹o kÕt tña tr¾ng (2.6-tribromphenol) víi dung dÞch níc brom. §é rîu: lµ sè ml rîu nguyªn chÊt cã trong 100 ml dung dÞch rîu VÝ dô: Trong 100 ml rîu 960 cã chøa 96 ml rîu nguyªn chÊt 2. m¹ch hë : CnH2n+2-a(OH)a (ancol bÒn nÕu n ≥ a) 3. Ancol bËc II ph¶n øng chËm h¬n. Chó ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ nh ancol.4 gam níc. ®a chøc mçi nhãm -OH chØ liªn kÕt trªn mçi cacbon.Trong ancol no. 5. B. 4. chØ thu ®îc mét anken duy nhÊt. NÕu nhiÒu nhãm -OH cïng liªn kÕt trªn mét nguyªn tö cacbon th× ph©n tö ancol tù t¸ch níc ®Ó t¹o thµnh an®ehit. CTPT chung cña ancol - .6 lÝt CO2 (ë ®ktc) vµ 5. 2.4. Muèn ®iÒu chÕ este cña phenol ph¶i dïng clorua axit hoÆc anhi®rit axit v× mËt ®é ®iÖn tÝch d¬ng ë nhãm C=O lín h¬n axit vµ ph¶n øng ®ã ®îc thùc hiÖn trong m«i trêng kiÒm VÝ dô C6H5OH + (CH3CO)2O  CH3COOC6H5 + CH3COOH → Mét sè lu ý khi gi¶i bµi tËp 1. Bµi tr¾c nghiÖm cã lêi gi¶i 1. trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng 2 1 tæng mol c¸c ancol tham gia ph¶n øng 2 Sè mol H2O t¹o ra = tæng mol ete = NÕu c¸c ete t¹o ra cã sè mol b»ng nhau th× c¸c ancol tham gia ph¶n øng ete hãa cã sè mol nh nhau Ancol no ®¬n chøc : CnH2n+1OH Ancol no ®a chøc.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 2 . NÕu -OH liªn kÕt víi C kh«ng no (cña liªn kÕt ®«i. CTTQ cña phenol ®¬n chøc. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. ba) th× ancol kh«ng bÒn vµ bÞ chuyÓn hãa ngay thµnh an®ehit hoÆc xeton .

sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng vµ X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1.4 : 18 = 0. C2H5OH vµ C4H9OH.3 mol Ta cã ⇒ n = 5 VËy CTPT lµ C5H12O X cã 4 CTCT phï hîp lµ CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH CH3-CH(CH 3)-CH2-CH2OH CH3-CH2-CHOH-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2OH 2. D. C = 12. §èt ch¸y hoµn toµn 1. D. C.n¨m 2007) B. ⇒ X cã 2 nhãm -OH.4 = 0. vµ 1 nhãm –OH ®Ýnh ë nh¸nh (rîu) 3.25 mol Sè mol H2O lµ 5. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. O = 16. C3H7OH vµ C4H9OH. C6H5CH(OH)2. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng. §¸p ¸n A Híng dÉn Theo ®Ò X. X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1 ⇒ X cã 1 nhãm –OH ®Ýnh trùc tiÕp víi vßng benzen (phenol). §¸p ¸n B Híng dÉn . thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ). Y lµ ancol no ®¬n chøc §Æt CT chung cña X.6 : 22. BiÕt r»ng khi cho X t¸c dông víi Na d. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. A. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. HOC6H4CH2OH.1M thu ®îc dung dÞch T trong ®ã nång ®é cña NaOH b»ng 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc §¸p ¸n B Híng dÉn V× lo¹i níc thu ®îc anken nªn X lµ ancol no.05M. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ (Cho: H = 1. C. t¸c dông ®îc víi Na vµ víi NaOH. CH3C6H3(OH)2. Cho hçn hîp hai anken ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông víi níc (cã H2SO4 lµm xóc t¸c) thu ®îc hçn hîp Z gåm hai rîu (ancol) X vµ Y. C2H5OH vµ C3H7OH. CH3OC6H4OH. ®¬n chøc §Æt CTPT cña X lµ CnH2n+2O §èt ch¸y 1 mol X thu ®îc n mol CO2 vµ (n+1) mol H2O Theo ®Ò : Sè mol CO2 lµ 5.06 gam hçn hîp Z sau ®ã hÊp thô toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 0. Y lµ Cn H 2 n + 2 O B. Y lµ s¶n phÈm céng níc vµo anken nªn X. Hîp chÊt h÷u c¬ X (ph©n tö cã vßng benzen) cã c«ng thøc ph©n tö lµ C7H8O2.n¨m 2007) Cn H 2 n + 2 O + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 3 . C4H9OH vµ C5H11OH.X t¸c dông víi Na d.

06/ (14 n +18) mµ nCO2 = n . 5.1 .thÊy èng ®ùng CuO gi¶m 80 gam. 4.05 ⇒ n = 2.0. 46 gam §¸p ¸n B Híng dÉn ë ®iÒu kiÖn trªn (CuO nung ®á). 0. 2. D. 06. Cho mét hçn hîp h¬i metanol vµ etanol ®i qua èng chøa CuO nung nãng.18%? A. C¸c s¶n phÈm khÝ vµ h¬i sinh ra ®îc dÉn ®i qua nh÷ng b×nh chøa riªng rÏ H2SO4 ®Æc vµ KOH.33 gam T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 4 .1 = 0. kh«ng cã kh«ng khÝ. ®¬n chøc: CnH2n+2O. §¸p ¸n B Híng dÉn CTPT cña rîu (ancol) no. ®¬n chøc. Khèi lîng etanol tham gia ph¶n øng lµ A.n¨m 2007) 12n .33 gam C. 1/3 = 15. 23 gam D. %mC = B.67 gam t  CO2 + 2 H2O + 3 Cu → o x mol 2y mol 2x mol 3y mol t  2 CO2 + 3 H2O + 6 Cu → Sè mol oxi dïng: 3x + 6y = 80 : 16 = 5 mol Sè mol H2O sinh ra : 2x + 3y = 54 : 18 = 3 mol Gi¶i ra ta ®îc x = 1 mol.05. b×nh ®ùng H2SO4 t¨ng 54 gam. 2 = 0. ⇒ C5H12O 14n + 18 CH3-CH2 -CH(OH) -CH2-CH3 CH3-CH(CH3) -CH(OH) -CH3 Cã 3 ®ång ph©n rîu bËc 2: CH3-CH2-CH2-CH(OH)-CH3 5.05 mol Ta cã sè mol hai ancol = 1. Y lµ C2H5OH vµ C3H7OH 4. C. 15.n Do hai anken lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn X. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. Sau thÝ nghiÖm. y = 1/3 mol Khèi lîng etanol lµ 46. CuO sÏ cung cÊp oxi ®Ó oxi hãa hoµn toµn t¹o CO 2 vµ H2O Gäi x. m¹ch hë lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau mµ ph©n tö cña chóng cã phÇn tr¨m khèi lîng cacbon b»ng 68.5 18 + 14. Cã bao nhiªu rîu (ancol) bËc 2. 14.100 = 68. no. 3. nancol nªn 1.1 mol ⇒ CO2 bÞ hÊp thô hoµn toµn theo ph¶n øng CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O Sè mol NaOH tham gia ph¶n øng lµ 2.n = 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Sè mol NaOH cßn d: 0. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH vµ C2H5OH CH3OH x mol C2H5OH y mol + + 3 CuO 3x mol 6 CuO 6y mol o B.18% ⇔ n = 5. Y còng lµ ®ång ®»ng kÕ tiÕp ⇒ C«ng thøc cña X.1 mol ⇒ sè mol CO2 = 0.

27% C. C2H4(OH)2 B. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ A. 24 g 162n HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ 100. C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ C 3H7Br cßn c«ng thøc cña X lµ C3H7OH V× khi oxi hãa X thu ®îc an®ehit nªn X lµ ancol bËc 1 VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña X. 80% D.8 gam nit¬ tøc lµ 2. 70% C.69% H vµ 65.8 g/ml.8 gam nit¬ trong cïng ®iÒu kiÖn. 75% 20 .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 6. C3H6(OH)2 C. 5. 27 5. CH2=CH-CH2OH vµ CH2=CHCH 2Br §¸p ¸n B Híng dÉn Sè mol cña 12. khèi B) §¸p ¸n C T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 5 . C«ng thøc cña X lµ A. Y lµ CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br Ta cã: x : y : z = 8. 100 % §¸p ¸n B Híng dÉn S¬ ®å qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ (C6H10O5)n + nH2O men → nC6H12O6 C6H12O6 men → 2C2H5OH + 2CO2↑ Khèi lîng tinh bét : (1) (2) B.1 = 123 Y lµ dÉn xuÊt chøa brom.04% mét nguyªn tè kh¸c. m¹ch hë. thu ®îc h¬i níc vµ 6. Tõ mét tÊn khoai chøa 20% tinh bét.100 = 70% 113580. §èt ch¸y hoµn toµn 0. b»ng ph¬ng ph¸p lªn men ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc 100 lÝt rîu etylic tuyÖt ®èi cã khèi lîng riªng lµ 0.1000 .3 gam Y nãi trªn chiÕm mét thÓ tÝch b»ng thÓ tÝch cña 2.105 .3 : 0.2. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3-CHBr-CH3 D.1 mol Do ®ã MB = 12. BiÕt khi oxi hãa ancol X bëi CuO thu ®îc mét an®ehit. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br C.8.05 mol X cÇn 5.0. X lµ mét ancol no.6 gam CO2.3 gam chÊt h÷u c¬ Y. H¬i cña 12. C3H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. §un mét ancol X víi hçn hîp (lÊy d) KBr vµ H2SO4 ®Æc thu ®îc 12. 04 : : =3:7:1 12 1 80 (C3H7Br)n = 123 suy ra n = 1. HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh ph¶n øng lµ A. ChÊt Y chøa 29.106 = 2. §Æt c«ng thøc ph©n tö cña Y lµ CxHyBrz 29. 105 gam 100 Tõ ph¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta cã khèi lîng rîu etylic thu ®îc lµ 2.n.8 : 28 = 0.3 gam Y b»ng sè mol cña 2. HiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 60%. C3H5(OH)3 D.46 = 113580.6 gam oxi. 69 65. 24 7. CH3-CH2OH vµ CH3CH2Br B.

02).2 gam. 0.5 mol 32 44 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 0. C6H4(OH)2 C.0. 11. 02 + 0. 0. Hçn hîp h¬i thu ®îc cã tØ khèi ®èi víi hi®ro lµ 15.5. 46 = 0. nCO2 = = 1. ®¬n chøc. 02 = 15.32 D. Khi ®èt 0. Cho m gam mét ancol (rîu) no. khèi lîng CO2 thu ®îc nhá h¬n 35. H2 O ) / H2 = (14 n + 16). khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn ⇒ nCO2 = 35. 02 + 18.1 MÆt kh¸c: 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH ⇒ Trong X chØ cã 1 nhãm –OH hoÆc 1 nhãm –COOH. ⇒ m = 0. 2 = 0.8 mol. B lÇn lît lµ: A. Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 3n + 1 − x = 3.5 ↔ x= 3.175 mol 1. C2H5C6H4OH D.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Híng dÉn nO2 = 5. BiÕt r»ng 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH.1 mol chÊt X (dÉn xuÊt cña benzen).02.32 ⇒ x = 0. HOCH 2C6H4COOH B.46 C. 6 6.2 ⇒ n = 2. 2 9. 6 = 0.8 =8 0.05 mol 0. MÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp ancol A vµ B thuéc lo¹i ancol no.0.64 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. Gi¸ trÞ cña m lµ A.02 mol Hçn hîp h¬i: CnH2nO vµ H2O. ®¬n chøc X qua b×nh ®ùng CuO (d). nung nãng. CH3OH vµ C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 6 . 0.32 gam. A.5 mol n = 3.3 gam níc. cã d(C H n 2 n O . sè mol trong m g lµ x mol Ph¶n øng: t CnH2n+1OH + CuO  CnH2nO + Cu + H2O → o B.175 mol. C6H4(CH3)OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. 44 ⇒ x< §èt ch¸y CxHyOz → xCO2 nCO2 nCx H y Oz = 0.5 (0. khèi lîng chÊt r¾n trong b×nh gi¶m 0. C«ng thøc phï hîp lµ C6H4(CH3)OH 10.92 §¸p ¸n A Híng dÉn: Gäi CTPT cña rîu CnH2n+1OH.92 gam. 0. khèi B) mchÊt r¾n gi¶m = mCuO – mCu = 16x = 0. Sau khi ph¶n øng hoµn toµn.6 lÝt CO2 (®ktc) vµ 6. kÕ tiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 5.

48 lÝt H2 ë ®ktc.35 mol 22. 44 = 6.06.075g hçn hîp 2 ancol no. ®¬n chøc vµ cho s¶n phÈm lÇn lît ®i qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n. B×nh 1 t¨ng 3.375. C2H5OH vµ CH3CH2CH2OH D.5 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau trong d·y ancol no.375 M = 0. B×nh 1 t¨ng 6.06 (2.27g 13. 25 − 18 = 2. b×nh 2 t¨ng 6.375 +1). 0.672 lÝt H2 ë ®ktc. A.27g §¸p ¸n A Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña 2 rîu lµ C n H 2 n +1OH Ta cã C n H 2 n +1OH 2 C n H 2 n +1OH + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O → 2 C n H 2 n +1ONa + H2 (1) (2) + 2 Na H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp rîu = 2 n = 2. b×nh 2 t¨ng 7. ®¬n chøc nªn hai ancol cã CTPT lµ C2H5OH vµ C3H7OH Mµ oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t 0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton nªn A. CH3CHOHCH3 vµ CH3CH2OH §¸p ¸n D Lêi gi¶i Gäi n lµ sè nguyªn tö C trung b×nh trong 2 ancol C n H 2 n +1OH Ta cã: Sè mol CO2: + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O 5.06 mol 22.35 → n = 2.645g. §èt ch¸y hoµn toµn 3. sè mol H2O: = 0. 18 = 3. A.27g. b×nh 2 t¨ng 5.27g D.3 = 0. CH3CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 7 .25/0. X¸c ®Þnh CTCT hai ancol. n = 14 Theo (1): B×nh 1 t¨ng: 0. B×nh 1 t¨ng 3. 06 = 51. B×nh 1 t¨ng 3. 6 6. b×nh 2 t¨ng 3.0 g hçn hîp hai ancol gåm mét ancol no ®¬n chøc vµ mét ancol ®¬n chøc cã mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi Na thu ®îc 4. 4 3.27g B.645g C.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B.25 mol . 2.645g. Cho 18.645g.645g B×nh 2 t¨ng: 0. 4 18 Theo ph¬ng tr×nh: n / ( n +1) = 0. 075 51. TÝnh khèi lîng c¸c b×nh t¨ng lªn biÕt r»ng nÕu cho lîng rîu trªn t¸c dông víi Na d thÊy bay ra 0. 672 = 0. CH3CH2CH2OH vµ CH3CH2CHOHCH 3 C. B cã CTCT lµ CH3CH2OH vµ CH3CHOHCH 3 (chän D) 12.25 = 14 n + 18.

2 = 0. §un kü dung dÞch X thu thªm ®îc 100 gam kÕt tñA. 4 M = 0.6 gam hçn hîp hai ancol (rîu) ®¬n chøc. Ancol cßn l¹i cã CTPT lµ CxH2x-1OH (cã 1 liªn kÕt ®«i trong ph©n tö). CH3OH vµ CH2=CH-CH2OH D. C2H5OH vµ C3H7OH §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ R OH B. Do hai ancol cã sè mol b»ng nhau nªn khèi lîng mol trung b×nh cña 2 ancol lµ trung b×nh céng cña ph©n tö khèi cña 2 ancol.24.2 gam Na.32 =58 ⇒ 14x +16 = 58 ⇒x = 3 VËy ancol cßn l¹i lµ C3H5OH øng víi CTCT CH2=CHCH2OH 14.3 gam ⇒ sè mol H2 = 0. Do ®ã ancol cßn l¹i cã ph©n tö khèi lµ: 45. thu ®îc 24. C3H5OH vµ C4H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H khèi A. do ®ã chÊt r¾n cã thÓ lµ muèi natri ancolat hoÆc hçn hîp gåm natri ancolat vµ natri d) ⇒m H2 = 15.2 .n¨m 2007) R OH + Na → R ONa + 1/2 H2 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng Ta cã m ancol +m Na =m chÊt r¾n +m H2 (v× ®Ò bµi cho ancol t¸c dông hÕt víi Na nªn Na cã thÓ ph¶n øng võa hÕt hoÆc cßn d. kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi 9. 2 . Toµn bé lîng CO2 sinh ra ®îc hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch Ca(OH) 2 thu ®îc 550 gam kÕt tña vµ dung dÞch X.6 + 9. 6 = 52 ⇒R + 17 = 52 ⇒ R = 35 0. CH3CH2CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH C. Gi¸ trÞ cña m lµ: T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 8 . Ph¬ng ¸n kh¸c. 4.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B.15 mol 2 Theo ph¬ng tr×nh sè mol rîu lµ 0. §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña hai ancol lµ R OH. CH3OH vµ C2H5OH C. 48 = 0.3 = 0.5 = 0.15. Hai ancol ®ã lµ A.5 gam chÊt r¾n.3 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp nªn hai ancol ®ã lµ C2H5OH (M =46) vµ C3H7OH (M = 60) 15. Ta cã: 2 R OH + 2Na → 2 R ONa + H2 H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp ancol = 2 n 18 = 2.3 mol VËy M ancol = 15. 4 = 45 Nh vËy trong 2 ancol ph¶i cã 1 ancol cã ph©n tö khèi nhá h¬n 45 ⇒ ancol ®ã lµ CH3OH. Cho 15.04 mol 22. C3H7OH vµ C4H9OH D. Cho m gam tinh bét lªn men thµnh ancol (rîu) etylic víi hiÖu suÊt 81%.

2 mol.100 nCO2 100 = 7. §èt ch¸y hÕt X thu ®îc 83. Mét hçn hîp X gåm hai chÊt thuéc d·y ®ång ®¼ng phenol A vµ B h¬n nhau 1 nhãm CH2. Cho 2. 0.20 C.3 mol. B lµ C n H 2 n -7OH ( n ≥ 6) hay C n H 2 n -6O Ta cã C n H 2 n . khèi A) nHCOOH = nCH 3COOH = 5.9 : 1 ⇒ n = 19/3 = 6.33 V× A. 750 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. LÊy 5. B. B lµ: 1. 650 §¸p ¸n A C¸c ph¶n øng: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 C6H12O6→ 2C2H6O + 2CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH) 2 + H2O → Ca(HCO 3)2 Ca(HCO3)2→ CO2 + CaCO3 + H2O B. 0. T×m tæng sè mol A.3 mol 18 Hçn hîp X gåm ancol metylic vµ 1 ancol no.9 : 6.3 gam hçn hîp X t¸c dông víi 5. Gi¸ trÞ cña m lµ A.18). 81 16.CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH D. 16.10 §¸p ¸n C HCOOH → HCOOC 2H5 .8 = 6.12 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. B lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn A.6O + 3n − 4 O2 2 → n CO2 + ( n -3) H2O Sè mol CO2 : 83. mÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn 2.5 mol. 810 D.9 mol Sè mol H2O : 18 : 18 = 1 mol Tõ ph¬ng tr×nh ta cã: n : ( n -3) = 1. 0.48g. m¹ch hë.6 : 44 = 1. CH3COOH → CH3COOC 2H5 B. khèi A) nCO2 = 550 + 2. 0. 25. (74 + 88).48 D.76g X T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 9 . 8. 46 + 60 17. 25 mol m= (3.180 − 3. B vµ CTCT cña A. C6H5OH vµ CH3C6H4OH C. 550 C.6g CO2 vµ 18g H2O.3 = 0. 6. m= 0. 25.672l hi®ro (®ktc).3 mol. Hçn hîp X gåm axit HCOOH vµ axit CH3COOH (tØ lÖ mol 1:1).33 = 0. 0. ®¬n chøc A. 10. A.100 = 650 g.75 gam C2H5OH (cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc) thu ®îc m gam hçn hîp este (hiÖu suÊt cña c¸c ph¶n øng este hãa ®Òu b»ng 80%).2 mol. → nC6 H12O6 = 2 = 3.C6H5OH vµ CH3C6H4OH B. CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH §¸p ¸n B §Æt CTPT chung cña 2 chÊt A.05.76 gam X t¸c dông víi Na d thu ®îc 0. 05 mol. B lµ C6H5OH vµ CH3C6H4OH Tæng sè mol cña A.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A.

6. 19. 6.18 mol (2) Tõ (1) vµ (2) → x= 0.03 + (14n +18).44g kÕt tñA.03 L¹i cã mX = 32x + (14n+18) y = 2. 4 108 B. CnH2n+1OH → RCHO → 2Ag nAg = 4x + 2y = 0.53% §¸p ¸n A Gi¶i 3 chÊt h÷u c¬ ®ã lµ: CH3CH2CH2OH (ROH) .77% D. CH3CH2OH C. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ: A. 0.02. 30. 15. CH3CH(CH 3)OH (R’OH) vµ CH3CH2OCH3 S¬ ®å ph¶n øng : CH3CH2CH2OH → CH3CH2CHO → 2Ag nROH = B. 1021 6. nAg = = 0.5g hçn hîp 4 ete vµ 4. 2 2 108 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 10 . 1023 §¸p ¸n A Sè m¾t xÝch [-CH2-CHCl-] = sè ph©n tö[CH2 = CHCl] = n ⇒ n = B.6 nAg = . CTPT C3H7OH. 2CnH2n+1OH → H2 nH 2 = x y + = 0. 1022 C. 03 mol. 6. CH3CH2CH2OH D.25g vinylclorua thu m(g) PVC. 6.5 20.03 = 2.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc b»ng CuO (to) thu ®îc hçn hîp an®ehit. CH3CH(CH 3)OH §¸p ¸n B Híng dÉn: nH 2 = 0. 44 = 0. Sè m¾t xÝch (-CH2-CHCl-) trong m(g) PVC lµ: A.1 mol. x. 1022 62. Thµnh phÇn % khèi lîng rîu bËc 2 cã trong hçn hîp lµ: A. Trïng hîp hoµn toµn 6. 672 19.15% C. 6.02.5 gam H 2O.6g Ag.18 mol 22. y = 0. Cho toµn bé lîng an®ªhit nµy t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 d thu ®îc 19. Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông víi AgNO3/NH3 d thu ®îc 21.03.02.38% 1 1 21. CnH2n+1OH Cã s¬ ®å: 2CH3OH → H2.76 S¶n phÈm oxi hãa cña A cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng ⇒ A lµ rîu bËc 1. (CH3)2CHCH 2OH Gäi CTPT cña rîu cÇn t×m lµ CnH2n+1OH. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH. Cho 3 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc cã cïng c«ng thøc ph©n tö C 3H8O t¸c dông víi CuO (toC) thu ®îc hçn hîp s¶n phÈm. 1020 D. 1023 = 6.02.76 ⇒ n = 3. 0.02. 03 mol (1) 2 2 : CH3OH → HCHO → 4Ag. NÕu ®un nãng hçn hîp 3 chÊt trªn víi H 2SO4 ®Æc ë nhiÖt ®é 140 oC th× thu ®îc 34.02. 25 . ⇔ 32. 46. 61. = 0.

0. 1.60 = 61.4.8g C.082. 4 23. C3H6(OH)2 D. 776 46. ⇒ nROH + nR’OH = 2. 40 §¸p ¸n C Gi¶i B. §èt ch¸y hoµn toµn hai anken thu ®îc bao nhiªu gam níc? A. hiÖu suÊt 80% thu ®îc rîu X. 1 atm hÊp thô níc cã xóc t¸c.5 mol 18 0. 39 21. C3H5(OH)3 §¸p ¸n B B.5 + 4.1 = 0.5 – 0. ⇒ nR’OH = 0. Hoµ tan X vµo níc thµnh 245.53%. ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau: .5 = 0. VC2 H5OH = 0.3 ml dung dÞch Y.PhÇn 2 ®em t¸ch níc hoµn toµn thu ®îc hçn hîp hai anken.2g §¸p ¸n B §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH Cn H 2n Ta cã : Sè mol H2O (3) = n . §èt ch¸y 1 mol ancol no X m¹ch hë cÇn 56 lÝt O2 (®ktc).0. Chia mét lîng hçn hîp hai ancol no.4g D.1 mol ⇒ Khèi lîng H2O = 18.32 = 14. C2H4(OH)2 C. 80 nC2 H 4 = 1.5 = 39g % mR’OH = 4. 3. 120 C. 60 D.80 = 11. NhËn xÐt: khèi lîng chÊt h÷u c¬ = mete + mníc = 34.32 mol. §é rîu trong dung dÞch Y lµ: A. 1.72 ml .24 l CO2 (®ktc) .PhÇn 1 ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 2. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A.3 22. 0. C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 11 .8 100 14.4 mol.(273+27) H 2 SO Ph¶n øng: C2H4 + H2O  C2H5OH → mC2 H5OH = §é rîu = 11.872 = 0. Cho 7.8 gam 22. 72 = 6o 245. Sè mol ancol (1) = sè mol CO2 (1) ⇒ Sè mol H2O = + + B. 24 = 0.6g 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O (1) (2) (3) H 2 SO4  C n H 2 n + H2O → 170o C 3n O2 2 → n CO2 + n H2O 2. Sè mol anken = n .1 =1.7.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nhËn xÐt: sè mol 2 rîu = 2. sè mol níc.872 lÝt khÝ C2H4 ®o ë 27oC.776 gam. 2.

to +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao. khèi B) 920.4 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 2.222 mol Khi t¸c dông víi Na x¶y ra c¸c ph¶n øng C2H5OH + Na 16 mol H2O 4. thÓ tÝch khÝ H2 ®îc ë ®ktc lµ A. khèi A) 25.5 ↔ 3n-x= 4 → n=2. Cho s¬ ®å C6H6 (benzen) X Y Z Hai chÊt h÷u c¬ Y. tháa m·n tÝnh chÊt trªn lµ A.24 lÝt C. 1 C. C6H5ONa vµ C6H5OH §¸p ¸n C C6H6 (benzen) +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. p cao C6H5ONa +axit HCl C6H5OH B. kh«ng t¸c dông víi NaOH.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nO2 = 56 = 2. C¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C8H10O (®Òu lµ dÉn xuÊt cña benzen) cã tÝnh chÊt: t¸ch níc thu ®îc s¶n phÈm cã thÓ trïng hîp t¹o polime. 2 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.5 mol.98 lÝt B. Cho khèi lîng riªng cña rîu etylic nguyªn chÊt lµ 0.444 mol 18 → C2H5ONa + 1/2 H2 8 mol + Na → NaOH + 1/2 H2 2. 228.8 = 16 mol 46 80 = 4. Z lÇn lît lµ: A. C6H6(OH)6 vµ C6H6Cl6 C. 224. C6H5OH vµ C6H5Cl (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 5 mol Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 1 mol ⇒ 3n + 1 − x = 2. 224 lÝt D. to C6H5Cl +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao. 22.444 mol T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 12 .8 g/ml.0. 280 lÝt §¸p ¸n D 1 lÝt cån 92o chøa 920 ml C2H5OH vµ 80 ml níc Sè mol C2H5OH lµ Sè mol H2O lµ B. 4 §¸p ¸n D Hai ®ång ph©n ®ã lµ C6H5CH2H2OH vµ C6H5CHOHCH 3 t¸ch níc ®Òu t¹o ra C6H5CH=CH2 (stiren) 26 Cho 1 lÝt cån 92o t¸c dông víi Na d. Sè lîng ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C 8H10O. 2 +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. p cao +axit HCl 24. C6H4(OH)2 vµ C6H4Cl2 D. 3 D. x= 2.

Theo danh ph¸p IUPAC.(n + x) n . dung dÞch NaOH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. Gi¸ trÞ cña k lµ: A.(n + x ) x 30 Cho glixerol (glixerin) ph¶n øng víi hçn hîp axit bÐo gåm C17H35COOH vµ C15H31COOH. níc brom.222). axit axetic. C6H5ONa + H2O + CO2 §¸p ¸n D Ph¶n øng C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH + NaHCO3 chøng tá phenol cã tÝnh axit yÕu h¬n c¶ axit cacbonic (H2O + CO2) vèn lµ 1 axit yÕu.2-®imetylhexan-5-ol D. 5. C6H5OH + Na2CO3 C. níc brom.5-®imetylhexan-2-ol B. 2.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc ThÓ tÝch khÝ H2 thu ®îc (®ktc) : (8 + 2. 29 Clo hãa PVC thu ®îc mét polime chøa 63. sè lo¹i trieste ®îc t¹o ra tèi ®a lµ A. dung dÞch NaOH D. anhi®rit axetic. 2. 5 B.2-®imetylpentan-5-ol. 27 n + 35. C6H5OH + Na B.4 = 228. níc brom. 3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn: §Æt R = C17H35. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi phenol lµ: A.5.5-®imetylpentan-2-ol C. C6H5OH + NaOH D. T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 13 . 4 B. trung b×nh 1 ph©n tö clo p víi k m¾t xÝch trong m¹ch PVC. 6 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 5 D..5.. khèi A) §¸p ¸n D S¬ ®å Clo ho¸ : Cã: %mCl = [-CH2-CHCl-]n + xCl →[-CH2-CHCl-]nClx 35. R’ = C17H31. 3 C. 100 = 63. 22. an®ehit axetic. dung dÞch NaCl.96% clo vÒ khèi lîng. dung dÞch NaOH C. khèi B) §¸p ¸n C Lu ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ (xem l¹i lý thuyÕt) nªn kh«ng chän D 28. bµi tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1.96% → = 3 = k. Na B. dung dÞch NaOH. CH2 OCOR CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR' CH2 OCOR CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR' C. 4 D. 5. Chän ph¶n øng ®óng nhÊt sau ®©y ®Ó chøng minh phenol lµ axit yÕu: A.98 lÝt 27. 6 C. hîp chÊt CH3CHOHCH 2CH2C(CH3)3 cã tªn gäi A.

A hoÆc B.01 mol chÊt nµy lµm mÊt mµu dung dÞch cã 1. BiÕt r»ng 0. (CH3)2 CH CH OH CH2 CH3 C.hoÆc m-®ibrombenzen D. C3H5Cl C. Khèi lîng phenylclorua cã trong hçn hîp A lµ: A. 10. C3H8O vµ C5H10O C. B. 1. BiÕt X lµ s¶n phÈm chÝnh trong ph¶n øng gi÷a benzen vµ brom víi xóc t¸c Fe. (CH3)3COH 3. C2H3Cl B. C2H5OH <CH3OH < H2O < C6H5OH< C6H5 (NO2)3OH.6 gam brom trong bãng tèi. C«ng thøc nµo díi ®©y øng víi tªn gäi ancol isobutylic? A. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña dÉn xuÊt lµ A. 0. C6H5 (NO2)3OH< C6H5OH < H2O < CH3OH < C2H5OH 8.CH 2=CHCH 2Cl (3). (CH3)2 CH CH2 CH OH CH3 B. Ancol cha no D. Ancol ®a chøc 6. (CH3)2CHCH 2 CH2 CH2OH D.hoÆc p-®ibrombenzen C. 2.25g 4.8 % clo.91gam hçn hîp A gåm propyl clorua vµ phenylclorua víi dung dÞch NaOH ®Æc. CTPT cña 2 rîu lµ: A. võa ®ñ. Hi®ro hãa 3 anken ®Òu thu 2-metylpentan.5-tribrombenzen 14 . Khi ®un 1 ancol víi H2SO4 ®Æc ë 170oC thu ®îc 3 anken cã cïng CTPT lµ C6H12. CH3CH2Cl (2). CH4O vµ C3H6O D. Mét hîp chÊt h÷u c¬ X chøa vßng benzen cã M=236. C. CTCT cña ancol: A. (1) < (3) < (2) < (4) So s¸nh ®é linh ®éng cña nguyªn tö H trong c¸c chÊt: CH3OH. Ancol ®· cho lµ A. CH3CH2CH2CH2OH B.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 2.CH3CHClCH3 (4) Kh¶ n¨ng ph¶n øng víi AgNO3 /NH3 t¨ng dÇn theo thø tù A. C4H7Cl C. (1) < (2) < (4) < (3) D. (CH3)2CHCH 2OH C. CH3OH < C2H5OH <C6H5 (NO2)3OH< H2O < C6H5OH. ®¬n chøc B. C4H6Cl2 5. CH3OH D. C6H5 (NO2)3OH A. C4H10O vµ C6H12O 9. §èt ch¸y mét ancol ®îc sè mol níc gÊp ®«i sè mol CO2. sau ®ã thªm tiÕp dung dÞch AgNO 3 ®Õn d vµo hçn hîp sau ph¶n øng thu ®îc 2. Mét dÉn xuÊt hi®rocacbon m¹ch hë chøa 56. H2O. Ancol no.54g D. C6H5OH.87g kÕt tñA. o. D. 1. Cho hçn hîp Z gåm 2 rîu CxH2x+2O vµ CyH2yO biÕt x+y = 6 vµ x ≠ y ≠ 1.125g C. CH3OH < C2H5OH < H2O < C6H5OH <C6H5 (NO2)3OH.3. m-®ibrombenzen T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông B. §un nãng 1. o. X lµ: A. (1) < (2) < (3) < (4) C. Cho c¸c chÊt:CH2=CHCl (1). B. 1. (4) < (2) < (3) < (1) 7.77g B. C2H6O vµ C4H8O B. CH3CH2CH(OH)CH3 D. C2H5OH.

CH3 CH Br CH3 CH OH B CH2 CH CH2 CH3 . CH2=CH – CH2– OH C. 2 B. CH3OCH2CH2CH3 B. 3 H2SO4®c Æ 170oC B. E lÇn lît lµ: A. Trong c¸c chÊt sau. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. C¶ B vµ C 13 A. A. chÊt nµo t¸c dông ®îc víi Cu(OH) 2 t¹o dung dÞch mµu xanh lam A.3-®iol B. CH3CH(OH)CH 2CH3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. C6H5OCH3 vµ C6H5CH2OH B. CH2 Br CH3 . 1-bromhexan C. Butan-1-ol C. khèi lîng ph©n tö cña B nhá h¬n 60 u. 3-brom-3-metylpentan D. CH2 CH3 . C«ng thøc cÊu t¹o cña A. 2-bromhexan B.3-®imetylbutan 12. B kh«ng t¸c dông ®îc víi Na vµ NaOH. CH2 CH CH2 CH3 . A t¸c dông ®îc víi Na. khèi A) 15. C6H5CH2OH vµ C6H5OCH3 C. B lµ mét ancol cã chøa mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö. B. CH2(OH)=CH – CH3 C. 2-brom-2. E lµ s¶n phÈm chÝnh. HOC6H4CH3 vµ C6H5OCH3 D. D. NaOH. B lÇn lît lµ: A. B lµ hîp chÊt th¬m cã cïng c«ng thøc ph©n tö C7H8O. Glixerol D. 4 + HBr 16. Cho s¬ ®å biÕn hãa sau: butan-1-ol A B +NaOH D E F Cho biÕt B. Tªn gäi cña X lµ: A. CH2=CH(OH) – CH3 A. (CH3)3COH C. Cã bao nhiªu ®ång ph©n C5H12O bÞ oxi hãa thµnh an®ehit? D. 5 H2SO4®c Æ 170oC dd KMnO4 l¹nh 17. CH3 CH2 CH2 CH3 . CH2=CH-OH D. CH3 CH OH CH2 CH CH CH3 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 15 . B lµ: A. X lµ ®ång ph©n øng víi CTPT lµ C6H13Br.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 11. HOC6H4CH3 vµ C6H5CH2OH 14 Khi t¸ch níc tõ mét chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C4H10O t¹o thµnh 3 anken lµ ®ång ph©n cña nhau (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc). Propan-1. CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 . BiÕt khi ®un nãng X víi dung dÞch kiÒm/etanol th× thu ®îc 3 anken (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc) vµ c¸c anken céng níc (xóc t¸c axit) thu ®îc s¶n phÈm chÝnh kh«ng bÞ oxi hãa bëi CuO. CH3CH(CH3)CH2OH D.

C«ng thøc cÊu t¹o cña ancol A lµ A. CH3 CH Br CH2 CH3 . CH3OH. A. Hai chÊt X. ancol propan-1-ol C. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 16 .n¨m 2007) 24. CH2=CH-CH2OH C. CH3-O-CH2-CH3. 4. CH3-CH2OH 20. C2H5-O-CH=CH 2. CH2=CH-OH D. 0. Na C. CH3CHO vµ CH3CH2OH. X. H2O 19. etanol. X. CH2=CH-CH2OH B. CH3-CH2-CH2-CH2-OH 22. CH3OH. ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc mét chÊt láng B dÔ bay h¬i vµ kh«ng t¸c dông víi natri. 2. CH2 OH D. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A.Y ®em ®un nãng víi H2SO4 ®Æc ë 1400C th× thu ®îc A. CH2 Br CH3 . Y cã cÊu t¹o m¹ch hë.5 mO. C2H5OH. ancol propan-1. 23. ThÓ tÝch khÝ oxi cÇn dïng ®Ó ®èt ch¸y X b»ng 1. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸: Glucoz¬ → X → Y → CH3COOH. LÊy hai ancol ®¬n chøc X. D. CH3OH. oxi hãa b»ng oxi kh«ng khÝ cã xóc t¸c Cu. 1. CH3OH C. Tõ mét ancol no ®¬n chøc A. ancol propan-1. CH3CH2OH vµ CH3CHO. axit axetic. Khi ph©n tÝch chÊt h÷u c¬ A (chøa C.5 lÇn thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc (ë cïng ®iÒu kiÖn). CH3CH(OH)COOH vµ CH3CHO. C. H. B.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc C CH2 CH CH2 CH3 . CH3CH2OH vµ CH2=CH2. Sè cÆp chÊt t¸c dông ®îc víi nhau lµ A.1 mol ancol X t¸c dông víi natri d t¹o ra 3. Dïng 1 hãa chÊt duy nhÊt h·y ph©n biÖt dung dÞch phenol vµ rîu benzylic. BiÕt A. natri phenolat. CH3-CHOH-CH3 B. Cho c¸c chÊt sau: phenol. Ph©n tÝch B cho thÊy tØ lÖ vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè lµ mC : mH : mO = 12 : 2 : 4. NaHCO3 B. C«ng thøc cÊu t¹o cu¶ A. CH3 CH2 CH2 CH3 . C2H5OH D. CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH CH3 . ancol propan-2-ol D. D. natri hi®roxit. Tªn gäi cña ancol X lµ A. CH3-O-CH2-CH=CH 2.3-triol (glixerol) 21. §èt ch¸y hoµn toµn mét rîu (ancol) X thu ®îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ sè mol t¬ng øng lµ 3 : 4.36 lÝt H2 (®ktc).2. Y lÇn lît lµ A. Y lÇn lît lµ A. CH3-O-CH=CH-CH3. O) th× cã m C + mH = 3. 3. dung dÞch brom D. MÆt kh¸c ®èt ch¸y X sinh ra CO2 vµ H2O theo tØ lÖ mol t¬ng øng lµ 3 : 4.2-®iol B. CH3 CH CH CH3 18. CH3 CH OH CH2 CH3 . C. B.

C. D 11. B 2. C3H4O. C3H8O. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. D 3. B 8. A 5. D 19. D B. A 10. D. B 18.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A. D 4. D 20. A 23. C3H8O3. C 6. §¸p ¸n tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. A 7. B 15.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 17 . C 24. A 21. C 14. C 12. C 13. A 16. C3H8O2. C 22. B 17. B 9.

Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful