CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE
Tên chủ xe: ........................................................................................................
Nơi ĐKTT: ........................................................................................................
............................................................................................................................
Có chiếc xe với những đặc điểm như sau:
Số loại: ....................... Loại xe:............................ Màu sơn: ............................
Số máy: ............................................. Số khung: ..............................................
Đã đăng ký tại: .................................. Biển số đăng ký: ...................................
Nay bán, cho, tặng xe này cho: .........................................................................
Nơi thường trú: ..................................................................................................
Đã giao xe và các loại giấy tờ: ...........................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Đề nghị Công an sang tên qua: ..........................................................................
Làm thủ tục: .......................................................................................................
NƠI GIÁN BẢN VÀ SỐ KHUNG, SỐ MÁY
Số máy

Số khung

............., ngày .......... tháng ........ năm 20....
Bên mua, được cho, tặng

Chủ xe bán, cho, tặng

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful