© HXH

GI I TÍCH T H P Bài 1: Có bao nhiêu STN l trong kho ng (2000;3000) ư c t o thành t nh ng ch s 1; 2; 3; 4; 5; 6 n u a/ Các ch s c a nó không nh t thi t khác nhau b/ Các ch s c a nó khác nhau Gi i: a/ Các s l trong kho ng (2000;3000) có d ng 2abc Có 3 cách ch n ch s c (vì c ∈ {1;3;5}) Có 6 cách ch n ch s b (vì b ∈ {1;2;3;4;5;6}) Có 6 cách ch n ch s a (vì a ∈ {1;2;3;4;5;6}) Theo q/ t c nhân có : 3.6.6 = 108 s l tho mãn b/ Có 3 cách ch n ch s c (vì c ∈ {1;3;5}) Có 4 cách ch n ch s b (vì b ∈ {1;3;4;5;6}) Có 3 cách ch n ch s a (vì a ∈ {1;3;4;5;6}) Theo q/ t c nhân có : 3.4.3 = 36 s l tho mãn Bài 2: Có bao nhiêu STN l n hơn 4000 có 4 ch s ư c t o thành t nh ng ch s 1; 3; 5; 7 n u a/ Các ch s c a nó không nh t thi t khác nhau b/ Các ch s c a nó khác nhau Gi i: a/ Các STN l n hơn 4000 có 4 ch s có d ng abcd Có 2 cách ch n ch s a (vì a ∈ {5;7}) Có 4 cách ch n ch s b (vì b ∈ {1;3;5;7}) Có 4 cách ch n ch s c (vì c ∈ {1;3;5;7}) Có 4 cách ch n ch s d (vì d ∈ {1;3;5;7}) Theo q/ t c nhân có : 2.4.4.4 = 128 STN l n hơn 4000 tho mãn b/ Có 2 cách ch n ch s a (vì a ∈ {5;7}) Có 3 cách ch n ch s b (vì b ∈ {1;3;5;7}) Có 2 cách ch n ch s c (vì c ∈ {1;3;5;7}) Có 1 cách ch n ch s d (vì d ∈ {1;3;5;7}) Theo q/ t c nhân có : 2.3.2.1 = 12 STN l n hơn 4000 tho mãn Bài 3: Có bao nhiêu STN có 5 ch s mà trong ó các ch s cách u ch s ng gi a thì gi ng nhau. Gi i: S c n tìm có d ng abcba Có 9 cách ch n ch s a Có 10 cách ch n ch s b Có 10 cách ch n ch s c Theo q/ t c nhân có : 9.10.10 = 900 s Bài 4: M t t HS g m 9HS nam & 3HS n . GV ch n 4HS tr c thư vi n Có bao nhiêu cách ch n n u: a/ Ch n HS nào cũng ư c b/ Trong ó có úng 1HS n ư c ch n c/ Trong ó có ít nh t 1HS n ư c ch n 4 Gi i: a/ N u ch n 4HS nào cũng ư c trong 12HS thì có C12 = 495 cách ch n 1 b/ N u có úng 1HS n thì có C 3 = 3 cách ch n 1HS n
3 và 3HS nam b t kì thì có C 9 = 84 cách ch n 3HS nam Theo q/ t c nhân có : 3.84 = 252 cách ch n 4HS (1n , 3 nam) 1 3 c/ N u có 1n thì có C 3 cách ch n 1n & có C 9 cách ch n 3nam

© HXH
1 3 Theo q/ t c nhân có : C 3 . C 9 = 252 cách ch n 4HS (1n , 3nam) 2 2 N u có 2n thì có C 3 cách ch n 2n & có C 9 cách ch n 2nam 2 2 Theo q/ t c nhân có : C 3 . C 9 = 108 cách ch n 4HS (2n , 2nam) 3 1 N u có 3n thì có C 3 cách ch n 3n & có C 9 cách ch n 1nam 3 1 Theo q/ t c nhân có : C 3 . C 9 = 9 cách ch n 4HS (3n , 1nam) Theo q/ t c c ng có : 252+108+9 = 369 cách ch n 4 Cách 2: S cách ch n 4HS nào cũng ư c trong 12HS thì có : C12 = 495 cách ch n 4 S cách ch n 4HS nam trong 9HS thì có: C 9 = 126 cách ch n V y: s cách ch n có ít nh t 1HS n là : 495 – 126 = 369 cách ch n

Bài 5: M t t p h p có 100 ph n t . H i có bao nhiêu t p con có nhi u hơn 2 ph n t Gi i: S các t p con là: 2 100 t p con S t p con ∅ là: 1 1 S các t p con có 1 ph n t là: C100 = 100
2 S các t p con có 2 ph n t là: C100 = 4950 1 2 S các t p con có nhi u nh t 2 ph n t là: 1+ C100 + C100 = 5051 S các t p con có nhi u hơn 2 ph n t là: 2 100 – 5051

Bài 6: M t dãy có 5 gh , dành cho 3 nam và 2 n . Có bao nhiêu cách s p x p ch ng i n u a/ Ng i ch nào cũng ư c b/ Nam và n ng i xen k nhau Gi i: a/ ây chính là hoán v c a 5 ch ng i . V y có 5! = 120 cách x p ch b/ Nam n ng i xen k nhau ch có th T G T G T V trí th nh t nam có 3 cách ch n V trí th hai n có 2 cách ch n V trí th ba nam có 2 cách ch n V trí th tư n có 1 cách ch n V trí th năm nam có 1 cách ch n Theo q/ t c nhân co : 3.2.2.1.1 = 12 cách s p x p BI N C & XÁC SU T Bài 1: Ch n ng u nhiên 5 quân bài trong c bài tú lơ khơ ta ư c m t x p bài. Tính xác su t x p bài này ch a 2 b ôi (t c có 2con cùng thu c b th nh t, 2con cùng thu c b th hai, con th 5 thu c b khác) Gi i: G/s 5 quân bài này có: 2quân thu c b B, 2quân thu c b C, 1quân thu c b D 1 ch n 1 quân thu c b D ta có: C13 = 13 cách ch n 1 b
1 và có C 4 = 4 cách ch n 1 quân 2 ch n 4 quân thu c b B và C ta có: C 12 = 66 cách ch n 2 b 2 và m i b có C 4 = 6 cách ch n 2 quân 1 1 2 2 2 Theo q/t c nhân có: C 13 . C 4 . C12 . C 4 . C 4 = 123552 (= | Ω A |) 5 Ch n ng u nhiên 5 quân bài trong 52 quân bài là: C 52 = 2 598 960 (= | Ω |)

© HXH

V y:

Xác su t c n tìm là:

P = 123552 / 2 598 960 ≈ 0,048 c l p, không l n nào xu t hi n

Bài 2: Tính xác su t khi gieo 1 con súc s c 6 l n m t có s ch m là m t s ch n.

Gi i: Gi s A là bi n c : “xu t hi n m t có s ch m là m t s không ch n” Gieo 1 l n thì có | Ω A | = 3 và | Ω | = 6, thì xác su t là: 1/ 2 Gieo 6 l n thì theo q/t c nhân thì xác su t là: (1/ 2) 6 = 1/ 64 Bài 3: Có 3 bình A,B,C m i bình ch a 3 qu c u tr ng, 3 qu c u xanh, 3 qu c u . T m i bình l y ng u nhiên ra 1 qu c u. Tính xác su t a/ 3 qu c u có màu ôi m t khác nhau b/ 3 qu c u có màu gi ng nhau c/ 2 qu cùng màu còn qu kia khác màu Gi i: Xác su t l y ư c qu c u T m i bình là 1/ 3 Xác su t l y ư c qu c u X m i bình là 1/ 3 Xác su t l y ư c qu c u m i bình là 1/ 3 a/Theo q/t c nhân thì xác su t l y ư c 1 b 3 qu c u (T,X, ) là: 1/ 27 Vì: m i b 3 qu c u (T,X, ) l y ra 3 bình là 1 hoán v 3! = 6 b Theo q/t c c ng thì xác su t c n tìm là: 6.1/ 27 = 2/ 9 b/Theo q/t c nhân thì xác su t l y ư c 1 b 3 qu c u (T,T,T) là: 1/ 27 Vì: m i b 3 qu c u (cùng màu) l y ra 3 bình là 1 p/ án Theo q/t c c ng thì xác su t c n tìm là: 3.1/ 27 = 1/ 9 c/Xác su t 2 qu cùng màu còn qu kia khác màu là: 1– (2/9+1/9) = 2/ 3 Bài 4: M t h p ng 9 th ánh s t 1,2,3,4,……,9. Rút ng u nhiên 5 th . Tính xác su t : a/Các th ghi s 1,2,3 ư c rút b/Có úng m t trong 3 th ghi s 1,2,3 ư c rút c/Không th nào trong 3 th ghi s 1,2,3 ư c rút 5 Gi i: Rút ng u nhiên 5 th trong 9 th là: C 9 = 126 (= | Ω |) a/ b/ các th ghi s 1,2,3 ư c rút thì có C62 = 15 cách rút 2 th còn l i V y: xác su t c n tìm là: 15/ 126 = 5/ 42 có úng m t trong 3 th ghi s 1,2,3 ư c rút 1 thì có C 3 = 3 cách rút 1 th ghi s 1,2,3

và có C64 = 15 cách rút 4 th ghi các s 4,5,6,7,8,9 V y: xác su t c n tìm là: 3.15/ 126 = 5/ 14 c/Không th nào trong 3 th ghi s 1,2,3 ư c rút thì có C 65 = 6 cách rút 5 th không th nào ghi s 1,2,3 V y: xác su t c n tìm là: 6/ 126 = 1/ 21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful