BAÛNG TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN

COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN
ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC - LONG AN
STT

I
1
II
1
2

TỔNG CỘNG
BAO GỒM (VAT 10%)
(VND)

TÊN HẠNG MỤC

PHAÀN XAÂY DÖÏNG
NHAØ XÖÔÛNG 1
_ Phaùt sinh thay ñoåi thieát keá
_Thoaùt nöôùc thaûi
PHẦN M & E
HEÄ THOÁNG ÑIEÄN,CHOÁNG SEÙT
HEÄ THOÁNG CẤP THOAÙT NƯỚC, PCCC
TỔNG
TRÒN SỐ

12,788,960,861
197,426,705
369,152,075
4,647,401,896
621,702,477
18,624,644,014
18,624,644,000

Thaønh tieàn: Chín tæ, khoâng traêm ba möôi trieäu, chín traêm saùu möôi chín ngaøn ñoàng
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày
CHUÛ ÑAÀU TÖ

NHAØ THAÀU TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT

18,624,644,000

/

/2010

YEÁT TOAÙN
BAO BÌ GIAÁY LIKSIN
AN
GHI CHÚ

phố Hồ Chí Minh, ngày
/
/2010
NHAØ THAÀU THI COÂNG

BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG THAY ÑOÅI THIEÁT KEÁ
COÂNG TRÌNH: NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XN IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN
ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC - LONG AN

STT

TEÂN COÂNG VIEÄC

I

MOÙNG MAÙY

A

MOÙNG M1

1

Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50

2
3
4

Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300
Laøm khe co giaõn
Coáp pha moùng

5

Coát theùp moùng, ñk <=10 mm

B

MOÙNG M2

1

Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50

2
3
4

Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300
Laøm khe co giaõn
Coáp pha moùng

5

Coát theùp moùng, ñk <=10 mm

C

MOÙNG M3

1

Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50

2
3
4

Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300
Laøm khe co giaõn
Coáp pha moùng

5

Coát theùp moùng, ñk <=10 mm

D

MOÙNG M5

1

Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50

THAY DOI TK

KHOÁI
KHOÁI
ÑÔN
LÖÔÏNG
LÖÔÏNG THI

THANH
COÂNG
TOAÙN

m3
m3
m
100m2

0.390
2.160
11.600
0.035

ÑÔN GIAÙ
TOÅNG HÔÏP
SAU THUEÁ
(VAT10%)

THAØNH TIEÀN

0.390

1,318,202

513,439

2.160

1,407,432

3,040,053

11.600

166,744

1,934,225

0.035

9,976,828

347,194
1,941,584

taán

0.118

0.118

16,490,717

m3

0.627

0.627

1,318,202

826,512

3.510

1,407,432

4,940,086

16.600

166,744

2,767,942

0.050

9,976,828

496,846
3,325,947

m3
m
100m2

3.510
16.600
0.050

taán

0.202

0.202

16,490,717

m3

0.689

0.689

1,318,202

907,582

3.840

1,407,432

5,404,539

19.200

166,744

3,201,475

0.058

9,976,828

574,665
3,404,673

1,390,043

m3
m
100m2

3.840
19.200
0.058

taán

0.206

0.206

16,490,717

m3

1.055

1.055

1,318,202

Trang: 3

STT

2
3
4

TEÂN COÂNG VIEÄC

Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300
Laøm khe co giaõn
Coáp pha moùng

5

Coát theùp moùng, ñk <=10 mm

E

MOÙNG M6

1

Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50

2
3
4

Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300
Laøm khe co giaõn
Coáp pha moùng

5

Coát theùp moùng, ñk <=10 mm

F

MOÙNG M8

1

Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50

2
3
4

Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300
Laøm khe co giaõn
Coáp pha moùng

5

Coát theùp moùng, ñk <=10 mm

G

MOÙNG M11

1

Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50

2
3
4

Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300
Laøm khe co giaõn
Coáp pha moùng

5

Coát theùp moùng, ñk <=10 mm

H

MÖÔNG

1

Beâ toâng loùt möông ñaù 1x2, M150, dayø 50

2

Beâ toâng möông ñaù 1x2, M250, daøy 300

THAY DOI TK

KHOÁI
KHOÁI
ÑÔN
LÖÔÏNG
LÖÔÏNG THI

THANH
COÂNG
TOAÙN
m3
m
100m2

5.940
25.600
0.077

ÑÔN GIAÙ
TOÅNG HÔÏP
SAU THUEÁ
(VAT10%)

THAØNH TIEÀN

5.940

1,407,432

8,360,146

25.600

166,744

4,268,634

0.077

9,976,828

766,220
5,105,988

taán

0.310

0.310

16,490,717

m3

0.865

0.865

1,318,202

1,139,585

4.860

1,407,432

6,840,120

21.600

166,744

3,601,660

0.065

9,976,828

646,498
4,196,030

m3
m
100m2

4.860
21.600
0.065

taán

0.254

0.254

16,490,717

m3

0.144

0.144

1,318,202

189,821

0.765

1,407,432

1,076,685

6.400

166,744

1,067,158

0.019

9,976,828

191,555

0.045

16,490,717

743,303

0.200

1,318,202

262,981

1.080

1,407,432

1,520,027

7.600

166,744

1,267,251

0.023

9,976,828

227,472
989,707

m3
m
100m2
taán

0.765
6.400
0.019
0.045
-

m3
m3
m
100m2

0.200
1.080
7.600
0.023

taán

0.060

0.060

16,490,717

m3

0.335

0.335

1,318,202

441,334

1.152

1,407,432

1,621,362

m3

1.152

Trang: 4

627 2.301 1.374 16.705 Trang: 5 .334 744.STT 3 4 5 6 6 TEÂN COÂNG VIEÄC Laøm khe co giaõn Coáp pha möông Coát theùp moùng.119 1.520 ÑÔN GIAÙ TOÅNG HÔÏP SAU THUEÁ (VAT10%) m3 Taán 22.946 0.976.202 1. hoá kieåm tra. saâu >1.702 4.468.016 9.631 1. roäng >1 m.588.660 0.520 taán Laép döïng theùp L50x5 HAÀM TÖÏ HOAÏI TOÅNG GIAÙ TRÒ SAU THUEÁ: 0.591.920 77.301 0.374 197.418.001.839.849 744. ñaát caáp II 2 4 Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu m3 caàu K=0. thaùo dôõ vaùn khuoân goã thaønh haàm töï hoaïi 100m3 8 Saûn xuaát laép döïng coát theùp ñaùy.365 0.781 0.849 2.251.307.131 11.098 327.258 0.920 32.318. thaùo dôõ vaùn khuoân loùt moùng 100m3 7 SXLD.145 2.016 2.95 Vaän chuyeån ñaát baèng oâ toâ töï ñoå 10 taán trong phaïm vi <=1000m .210 23.554.802 0.426.145 11.594 22.131 THAØNH TIEÀN 1.588 II 3 27.717 955.255.110 1.715 38.180.054 0.118 24.660 32.251. thaønh haàm töï hoaïi THAY DOI TK 0.110 26.559. ñk <=10 mm Theùp L50x5 KHOÁI KHOÁI ÑÔN LÖÔÏNG LÖÔÏNG THI VÒ THANH COÂNG TOAÙN m 100m2 taán taán 0.201 1. roäng <=250cm Beâ toâng m3 5 Beâ toâng haàm töï hoaïi ñaù 1x2 maùc 200 6 SXLD.024 2.137. 100m3 ñaát caáp IIloùt moùng ñaù 1x2 maùc 150.744 4.473 37.058 27.210 m3 77.058 16.828 160.545 26.067 1 Ñaøo moùng HTH .490.462.210 0.631 1.210 166.

LÖÔÏNG THAY ÑOÅI THIEÁT KEÁ Ø XÖÔÛNG VAØ KHO XN IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN U COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC .LONG AN GHI CHUÙ THAY DOI TK Trang: 6 .

GHI CHUÙ THAY DOI TK Trang: 7 .

GHI CHUÙ THAY DOI TK Trang: 8 .

975 2.625.759 3.659. k= 0.877 951.925.1224 3 AF.202 Beâ toâng moùng chieàu roäng < =250cm .1131 2 AF.95 Vaän chuyeån ñaát baèng oâ toâ töï ñoå 10 taán trong phaïm vi <=1000m 100m3 .560.326 1.1121 3 AF.16121 Ñaøo moùng coät truï.319.509 28.1131 3 AF.509 1.239.107 2. roäng <=250cm m3 26.1144 2 AB.377 29.195 601. ñaát caáp II m3 Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu m3 caàu K=0.773 81.034 Beâ toâng daàm giaèng . ñaát caáp II Đầm chaët ñaát töï nhieân .869 138.331 1.312.28 1.713 17.131 Beâ toâng möông nöôùc ñaù 1x2 maùc 200 m3 28.539 1.849 3022.289.324.122 II.363.333 71. roäng >1 m.989.107 2.869 1. ñaù 1x2 maùc 200 m3 81.2512 1 AD.28 14.LONG AN STT Ma hiệu TEÂN COÂNG VIEÄC Khoái Khoái ÑÔN VÒ löôïng döï löôïng thi thaàu coâng Khoái löôïng thanh toaùn Đơn gía tổng trước thuế (VND) Đơn gía tổng sau thuế VAT (10%) (VND) I. COÂNG TAÙC ÑAÁT 1 2 3 4 5 6 7 AB.365 1.877 71.113 3233. saâu >1.715 68.1321 3 AF.482 Beâ toâng coå coät td > 0.1m2 .cao <=16m . chieàu daøy neàn 10cm 100m2 69.184 1.965 662.113 29.934 Beâ toâng ñaø kieàng ñaù 1x2 maùc 200 m3 99.173 Beâ toâng neàn ramp doác ñaù 1x2 maùc 200 m3 18.871 2.113 3233.441.893 Beâ toâng neàn ñaù 1x2 maùc 200 m3 804.195 70. ñaù 1x2 maùc 200 m3 32.758 1.303 Laøm neàn ñaù 4x6 .858 Raûi lôùp PVC daøy 0.877 71.073.585.418.164 Beâ toâng neàn ñaù 1x2 maùc 150 m3 17.287 2.516.074 1.713 17. COÂNG TAÙC BEÂ TOÂNG 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AF.193.418.643 32.046.1311 2 AB.199.643 1.1121 3 AF.643 32.954 1.030 1. COÂNG TAÙC VAÙN KHUOÂN NHA XUONG 1 - Trang:9 .210 1.713 1.954 26.414 99.1m2 .318.24 14.1223 3 AF.248 1.198.1231 3 III.4143 2 AD. chieàu daøy neàn 10cm 100m2 67. ñaù 1x2 maùc 200 m3 151.477.180.773 1.195 70.473 Beâ toâng coät td > 0.287 66.9 100m2 3233.204. hoá kieåm tra.107 1.863 32.326 798.3mm 100m2 70.293 1.306 798.1131 3 AF.377 3022.378.773 81.521 1.975 68.139 151.288.509 28.849 2.139 1.1121 2 AF.139 151.863 32.414 99.2211 1 AD.027 66.414 1.869 138.303 1.735 Laøm neàn ñaù 0x4. ñaù 1x2 maùc 200 m3 138.BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN HAÏNG MUÏC : NHAØ XÖÔÛNG 1 & KHO ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC .954 26.2231 1 AL.377 3022.162 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2 maùc 150.

255 33.6153 2 Saûn xuaát laép döïng coát theùp moùng.6412 4 40 AF.069.792 217.808 14.559.635 11. töôøng ngoaøi Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19 caâu gaïch theû 4x8x19 .220.626 0.188.Đơn gía tổng sau thuế VAT (10%) (VND) 18 AF.576 4. thaùo dôõ vaùn khuoân goã ñaø kieàng 100m2 9.118 SXLD.389. ñk <= 18 mm.037 15.717 Saûn xuaát laép döïng coát theùp moùng.215 14.291.858 16. chieàu cao < 16m Taán 7.828 SXLD.289 11.091 7.852 SXLD.517 16.668 Saûn xuaát laép döïng coát theùp daàm giaèng.833.6152 2 38 AF.973 16.037 15.865 11.246.991.6151 1 32 AF. ñk <=18 mm Taán 8.932 3.228.73 2.870 SXLD.8112 2 19 AF.891.746.615. töôøng trong 323. h < 16m.847 Saûn xuaát laép döïng coát theùp daàm giaèng. ramp & möông nöôùc.606.788 0.762 27.534 8. ñk >18 mm.217 1.6142 2 35 AF.6151 2 37 AF.8113 2 25 AF.6112 0 28 AF. ñk <= 18 mm Taán 11.6412 4 Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19 caâu gaïch theû 4x8x19 .764 Saûn xuaát laép döïng coát theùp truï .534 14.576 15. chieàu cao < 16m Taán 4.837 1. ñk <=10 mm Saûn xuaát laép döïng coát theùp neàn .067.246.561 16.091 7.6113 0 29 AF.388.244 10.359 2.068 7.359 2.6111 0 27 AF.074 Saûn xuaát laép döïng coát theùp neàn .191 11.777.876 16.069.715 Taán 0.932 10. thaùo dôõ vaùn khuoân coät 100m2 15.244 10.194 2.828 6.211 16.828 SXLD.539 1. ñk <=10 mm Taán 34.486 217.466 26 AF.6141 2 34 AF.469 16.844 9.576 4.808 33.8131 1 24 AF.932 3.6152 1 33 AF.928.828 6.828 14.762 27. thaùo dôõ vaùn khuoân goã neàn ramp doác 100m2 0.746.674 Saûn xuaát laép döïng coát theùp daàm giaèng. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP - V.155 8.821.255. ñk >18 mm Taán 2.431 16.238 2.835.498 SXLD.759.792 STT Ma hiệu TEÂN COÂNG VIEÄC Khoái Khoái ÑÔN VÒ löôïng döï löôïng thi thaàu coâng Đơn gía tổng trước thuế (VND) IV.73 15. COÂNG TAÙC XAÂY TÖÔØNG NHA XUONG 1 m3 m3 1.865 11.922 16.208 14.6143 2 36 AF. thaùo dôõ vaùn khuoân goã möông thoaùt nöôùc 100m2 2.220.639 Taán 2.036 16. thaùo dôõ vaùn khuoân goã daàm giaèng 100m2 10.356.837 1. chieàu cao < 16m Taán 27.344 Saûn xuaát laép döïng coát theùp truï .133.716 39 AF.244 10.194 2.539 Trang:10 .208 10.091 14.340 16.874.515 11.191 14.170 Saûn xuaát laép döïng coát theùp truï .626 Khoái löôïng thanh toaùn 0.626 9. ñk <= 18 mm Taán 6.251.362. vöõa xi maêng maùc 75.8114 1 SXLD.937.490.8112 2 20 AF.402.8113 2 21 AF.976.6112 0 31 AF.852 SXLD.486 323.792 217.559.095 0.615.730.208 10.762 14. thaùo dôõ vaùn khuoân coå coät 100m2 3. ñk <=10 mm Taán 2.217 1.534 8. ñk <=10 mm .316.133. ramp & möông nöôùc.194 10.191 11.8121 1 23 AF.73 2.976.238 2.215 2.844 9.852.898.832 Saûn xuaát laép döïng coát theùp ñaø kieàng .788 14.068 0. thaùo dôõ vaùn khuoân loùt moùng 100m2 0. thaùo dôõ vaùn khuoân moùng 100m2 2.6111 0 30 AF.943 10.943 9.215 2.837 15. h < 16m.207. ñk > 18 mm Taán 10. vöõa xi maêng maùc 75.8114 1 22 AF.911.486 323.036 16.861 16. ñk <=10 mm Taán 1.788 0. ñk <=18 mm Saûn xuaát laép döïng coát theùp ñaø kieàng.943 9.037 10.337.238 14.640 Saûn xuaát laép döïng coát theùp moùng.359 9.

140 35.5122 Laùt neàn.924 32. saøn gaïch ceramic 200x200mm.1 2528.067 1.001 12. COÂNG TAÙC OÁP LAÙT AK.19 6571.19 m2 514.305 - 36.56 1640.210 49.632 226.217.6 514.312 2.195 423.46 m2 12.8212 Baû baèng mastic vaøo coät.7 1503.664 29.2311 Traùt dầm giằng . vöõa maùc 75 0 AK.56 1640. vöõa maùc 75 4 VIII.8211 Baû baèng mastic vaøo töôøng ngoaøi 0 AK. töôøng hoäp gen trong VI.7 m2 1024.107.426 12.223 12. vöõa xi maêng maùc 75.858 196.877 3802.568 1.5125 Laùt neàn.1 m2 1640.1 2528.3111 Oáp töôøng gaïch ceramic 200x250mm.2112 Traùt töôøng ngoaøi. 4 kg/m2 4 AK.4 1024.3112 OÁp ñaù granite töï nhieân vaøo WC ( söû dung keo daùn ) 0 VII.877 m2 1503.4 1024.8441 Sôn töôøng ngoaøi nhaø ñaõ baû.774 1.STT Ma hiệu 41 AF.053 217.2122 Traùt töôøng trong.518 40.030. 2kg/m2 4 AK.7 m2 1640.5cm.469 48.223 12. COÂNG TAÙC TOÂ TRAÙT AK.1 m2 244. h < 16m.223 m2 5.56 1640.6412 4 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 TEÂN COÂNG VIEÄC Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19 daøy <=10cm .217.968 40.774 53.312 1.1 121.699 Trang:11 . h < 16m.170 31. vöõa maùc 75 4 AK.6412 4 43 AF. vöõa maùc 75 0 AK. chieàu daøy traùt 1.568 1.568 m2 6530.877 m2 2528. saøn gaïch ceramic 400x400mm.774 1. vöõa maùc 75 0 AK.825 216. töôøng hoäp gen ngoaøi Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19 daøy <=10cm . 1 nöôùc loùt 2 nöôùc phuû sôn ICI 4 NHA XUONG 1 12.217.687 1.067 1.56 m2 3802. COÂNG TAÙC SÔN NÖÔÙC AK.2212 Traùt cột chiều daøy 1.848 45.101 198.107.5 cm.22 m2 121.877 3802.4121 Xoa neàn hardener maøu xanh .7 1503.56 Khoái Khoái ÑÔN VÒ löôïng döï löôïng thi thaàu coâng m3 m3 m3 Đơn gía tổng trước thuế (VND) Đơn gía tổng sau thuế VAT (10%) (VND) 1.56 1640.426 Khoái löôïng thanh toaùn 12.56 m2 3802.6412 4 42 AF.731 44.4 m2 1640.571 11.877 3802.067 1.877 3802.46 244.107. daàm .246 58.352 465.46 244.56 1640.3121 Oáp vieàn töôøng gaïch ceramic 100x200mm.726 32. h < 16m. vöõa xi maêng maùc 75.426 2.680 34. chieàu daøy traùt 1.1 121.354 36.8211 Baû baèng mastic vaøo töôøng trong 0 AK. vöõa maùc 75 4 AK. vöõa xi maêng maùc 75.312 2.56 1640.508 205.4121 Xoa neàn nhaùm baèng ximaêng .97 6571. vöõa maùc 75 4 AK. töôøng trong Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19 daøy <=10cm . vöõa maùc 75 0 AK.567 36. traàn 0 AK.6 514.5cm.915 - 33.6 m2 16.

525 1.484 0.63121 Laép döïng cöûa tröôït khung theùp oáp toân 2 maët daøy 1.825.980 987.154.347 14.168 22.500 389.036.63121 AI.4220 Laép ñaët caàu chaên rac inox . kính môø 5mm 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 AI.673 298.566 263.8441 Sôn töôøng trong nhaø : SÔN DAÀU JOTON 2 IX .230 104.000 144.769 26.447 1.4 345 2.374.2 Đơn gía tổng sau thuế VAT (10%) (VND) 20.STT Ma hiệu TEÂN COÂNG VIEÄC 59 AK.2mm m BB.2 35.067 3.817 117.845 94. taám daøy m2 12mm GTT CCLD khung nhoâm vaùch thaïch cao daøy 12mm m2 XI.2mm .977 m2 Đơn gía tổng trước thuế (VND) 18.268 2.72 0.381 33.2 110.967 11.545 3.861. daøy 1.659. kính trong daøy 10mm Laép döïng cöûa soå luøa khung nhoâm kính trong daøy 5mm Laép döïng cöûa soå baät khung nhoâm kính trong daøy 5mm Laép döïng cöûa khung nhoâm coá ñònh kính trong daøy 5mm CCLD lam nhôm X.994 - m2 117.2 boä 6 55.12 45.08 79.168 1.1222 Lôïp maùi toân maï hôïp kim nhoâm keõm maï maøu daøy 0.76 46.76 46.426 1.08 79.5mm . heä vít 100m2 2 GTT CCLD lôùp caùch nhieät PU m2 GTT CCLD dieàm toân maï maøu m GTT CCLD maùng xoái toân traùng keõm 250x300mm .2mm sôn daàu 64 AI.88 5.57 76.250 630.2mm sôn daàu 65 AI.28 512. sôn daàu hoaøn thieän 63 AI.28 512. COÂNG TAÙC MAÙI.48 0.695 3.095 1.189.951.015 156.774. 1 nöôùc loùt 2 nöôùc 2 phuû sôn ICI AK.6 30.66 4.28 512.88 5.63121 kính Laépdaøy döïng5mm cöûa khung nhoâm( TK700 ) lam nhoâm .1910 Laép ñaët oáng PVC .038.172.63121 AI. COÂNG TAÙC LAÉP DÖÏNG CÖÛA 60 AI.692 - 131.773.634 1.505 944.2 m2 m2 m2 m2 m2 boä boä Caùi m2 m2 m2 m2 m2 m2 Laép döïng cöûa khung nhoâm baûn leà saøn kính cöôøng löïc 10mm Baûn leà saøn Baûn leà keïp Tay naém inox Laép döïng cöûa taám WILLY daøy 50mm maøu xaùm Laép döïng vaùch kính khung nhoâm coá ñònh .978 1.367 142.339.607 10.289.63111 Laép döïng cöûa cuoán khung saét laù toân traùng keõm maï maøu daøy 1.106 1.6 8 55.817 6294.217 2.69 76.023 290.2 117.510.789 37.600 - 13.217 1.2 45.63121 AI.630 328.492 944. d=200mm caùi 2 NHA XUONG 1 Khoái löôïng thanh toaùn 675. COÂNG TAÙC CCLD TRAÀN.00 2.6 6 55.16 35.63121 Laép döïng cöûa khung theùp oáp toân 2 maët daøy 1.100 206.88 5.850 428.081.5 2 2 4 92.217 Trang:12 .63121 GTT Khoái Khoái ÑÔN VÒ löôïng döï löôïng thi thaàu coâng m2 6330.12 45.40 345.423.00 2.63121 AI.881 6294.603.189.72 6.867.998 1.48 42 42.2 110.8441 Sôn töôøng trong nhaø .1911 Laép ñaët oáng PVC .143 23.728 24.69 6773.12 474.568 1.565.00 487.038.081.00 42.12 44.612.CHOÁNG THAÁM AK. traàn seâ noâ ñaõ baû. d=114mm 100m 8 BB.72 6.500 573.938 110.768 536.048.505 1.721 1.253.686 76.086.773.106 2.193 1.76 46. d=168mm 100m 0 BB.VAÙCH NGAÊN GTT CCLD Traàn thaïch cao phuû nhöïa khung noåi (610x1210 ) .08 79.40 345.63121 GTT GTT GTT AI.664.2mm sôn tónh ñieän 61 GTT CCLD Motor cöûa cuoán 62 GTT CCLD hoäp cöûa cuoán khung saét oáp toân daøy 1.095 1.000 226.

39 12.554.417 37.22112 Caét ron neàn 94 AL.417 37.910.413.11113 AI.61122 AI.44 75.845 92.702 21.1 20.314 84.32 1766.44 15.522 868.11211 AI.911.51 8.51 75.911.513 8488.744 TOÅNG COÄNG NHA XUONG 1 Trang:13 .28 75.39 12.529.8342 2 TEÂN COÂNG VIEÄC XII.902.638 19.127 24.810 1.337 Đơn gía tổng sau thuế VAT (10%) (VND) 23.1 15.2 97. khaåu ñoä > 18m Laép döïng giaèng theùp lieân keát bulong Laép döïng xaø goà theùp Sôn theùp caùc loaïi 3 nöôùc Khoái Khoái ÑÔN VÒ löôïng döï löôïng thi thaàu coâng Taán Taán Taán Taán Taán Taán m2 Khoái löôïng thanh toaùn 75.903.192 21.STT Ma hiệu 85 86 87 88 89 90 91 AI.32 1766.391 14.51 75.020 789.1 15.39 12.001.51 8.2 97.11221 AI.24112 Laøm khe thi coâng vaø khe co giaûn m2 10m m 585. COÂNG TAÙC KHAÙC 92 GTT Sika grount cheøn ñaàu coät daøy 30mm 93 AL.588 929.61142 AI.835 166.61131 AK.513 75.645 1.2 97.396 151.75 37.993 19.262 845.340 Đơn gía tổng trước thuế (VND) XIII.586 643.391 14.270 22.529.39 12.32 1766.75 37.75 37. COÂNG TAÙC SXLD KEÁT CAÁU THEÙP Saûn xuaát vì keøo baèng theùp khaåu ñoä > 36m Saûn xuaát giaèng maùi theùp Saûn xuaát xaø goà theùp Laép döïng vì keøo theùp .75 37.

810 127.LONG AN Thành tiền sau thuế (VND) Ghi chú 106.053.462 35.255.769.956 23.504 TĐTK 40.000.205.814 200.666.628 150.861 - NHA XUONG 1 Trang:14 .962 75.811.808 2.275 1.916 TĐTK 19.727.575.382 TĐTK 201.129.486.439.530.243 225.115 218.I LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN & KHO EÄP TAÂN ÑÖÙC .205.327 99.282.822 51.465.180.480.046 TĐTK 46.

949 271.864 46.754.292 139.517 36.188.684.995 76.494 23.237.723 452.973.699 TĐTK 24.225 110.372 36.562 121.Thành tiền sau thuế (VND) Ghi chú 6.690 549.155 593.245.041 403.242.098.436.238 NHA XUONG 1 Trang:15 .781.667.200 TĐTK 12.675 116.529 164.503 31.573.110.702 183.983.212.486.953 174.012.673.114.529 111.980.337 45.906.535.

494 1.794 74.115 55.692.132.653 134.814 TĐTK 6.441 53.523.227.781.671 5.295.219.976 60.096 65.575.644.445.878.Thành tiền sau thuế (VND) Ghi chú 15.108.061 2.815.285 102.470 384.803.996 132.176 26.032 50.909.535 NHA XUONG 1 Trang:16 .900.

107.038.181 46.046.555.290 TĐTK TĐTK 62.139.926 65.362 CĐT y/c không lắp đặt 1.561.659.645.180 100.328 131.799.922.969.040 18.083 20.833 252.857.594 - TĐTK CĐT yêu cầu không lắp đặt 36.301.Thành tiền sau thuế (VND) Ghi chú 169.860.375 15.883.554 6.093 NHA XUONG 1 Trang:17 .230 54.264.812 5.117 102.828 53.143.165.

486.603.985 11.424 207.571.201.Thành tiền sau thuế (VND) Ghi chú 1.121.734.221.960.447 9.891 12.551 32.861 NHA XUONG 1 Trang:18 .953 9.788.743 294.890 821.092 117.278 279.034.640.849.786.

843 0.751 2.164 1.423 1.11401 Laép oáng beâ toâng ly taâm d=200m . H30 100m 0. thaùo dôõ vaùn khuoân thaønh hoá ga SXLD.680 37.893 0.11612 2 3 4 5 AB.817 43.11401 Beâ toâng loùt hoá ga ñaù 4x6 maùc 100.42 19 BB.512 45.641 413.416 1.168 327.281 1.097 6.347.329.550 0.339.308.790. thaùo dôõ vaùn khuoân naép hoá ga IV.4 316.168 327.881 9.746.976.844 16.251.548 15.BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN HAÏNG MUÏC : PHAÀN THOAÙT NÖÔÙC THAÛI ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC .976.81122 14 15 AF.164 1.048 12.290 9.15 0.28 4.11401 Laép oáng beâ toâng ly taâm d=300m .086.42 34. ñaát caáp II II.081 0. COÂNG TAÙC ÑAÁT Ñaøo ñaát ñaët döôøng oáng coù môû maùi taluy.41 2.15 0.081 0.81122 AF. thaùo dôõ vaùn khuoân loùt hoá ga SXLD.391 Trang: 19 .773 53.95 Vaän chuyeån ñaát baèng oâ toâ töï ñoå 10 taán trong phaïm vi <=1000m .612.541 3.379 75.511 1.503 100.091.607 2.42 33.72 0.201.679 49. COÂNG TAÙC BEÂ TOÂNG Beâ toâng loùt goái coáng ñaù 4x6 maùc 100.281 1.976. ñk <=18 mm Saûn xuaát laép ñaët chi tieát ñaët saün trong beâ toâng hoá ga Sôn saét theùp caùc loaïi 3 nöôùc V.4 316.069.069.13113 AB.926 746.081 0.828 9.270 43.125 Ñaøo ñaát hoá ga roäng > 1m.416 M3 M3 M3 2.496.200.828 17.893 0.815 1.63120 AI.72 0.844 10.069.829. ñaát caáp II Khoái löôïng thi coâng M3 327.969 9. roäng <=250cm NUOC THAI (QUYET TOAN) Đơn gía tổng Đơn gía tổng Khoái sau thuế VAT löôïng trước thuế (10%) thanh toaùn (VND) Khoái löôïng döï thaàu (VND) Thành tiền Sau thuế (VAT 10%) (VND) 39.41 100M2 100M2 100M2 100M2 0.42 0.330.524 2.4 316.42 33.463.503 M3 1.125 37.528.193.799 239.503 140.946 821.793.81311 AF.32120 16 AK.12513 10 11 12 13 AF.178.243 51.935.915 1.111 48.11412 AB.727.168 M3 M3 M3 100m3 140.42 33. H30 100m 0. ñaù 1x2 maùc 200 Beâ toâng taám ñan ñaù 1x2 maùc 200 III.119 Taán Taán 2.904.990 5.844 9.172 41.699.28 4.376 23.751 2.228.772 2.473.114 18. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP Coát theùp hoá ga ñk.796 24.017.772 2.125 0.416 1.72 0.17213 AF.345 22.773 ÑÔN VÒ 1 AB.596.saâu > 1m .340 36.091.11111 AF.81122 AF.345 0.828 11.503 100.817 218.41432 6 AF. COÂNG TAÙC VAÙN KHUOÂN SXLD.753 1.15 0.089 5.149. H10 100m 0.119 9.28 4.695.217. thaùo dôõ vaùn khuoân loùt goái coáng SXLD.773 53.119 0. COÂNG TAÙC CCLD COÁNG Laép oáng beâ toâng ly taâm d=200m . roäng <=250cm Beâ toâng hoá ga .915.630 39.11111 7 8 9 AF.503 140.41 2.922 53.893 0.LONG AN STT Ma hiệu TEÂN COÂNG VIEÄC I.345 18 BB.187.119 0.165 21.13412 AB.587.751 2.597 1.285 0.127 33.339.200.503 100.945.365 1.799 14. ñaát caáp II Ñaép cat moùng ñöôøng oáng Ñaép ñaát neàn moùng ñoä chaët yeâu caàu K=0.83422 17 BB.285 1.772 m2 53.

179.42131 Laép caùc caáu kieän beâ toâng ñuùc saün baèng thuû coâng Caùi 175 175 175 23.STT Ma hiệu TEÂN COÂNG VIEÄC ÑÔN VÒ Khoái löôïng döï thaàu Khoái löôïng thi coâng Đơn gía tổng Đơn gía tổng Khoái sau thuế VAT löôïng trước thuế (10%) thanh toaùn (VND) (VND) 20 BB.905 94.605 1.351 49.356.353 40.152.841 6.895 104.605 1.197.350 54.517.284 4.991 36.166 troïng löôïng <=250kg.219 39.593 Thành tiền Sau thuế (VAT 10%) (VND) 25.605 21 GTT CCLD goái coáng D200 Caùi 77 77 77 22 GTT CCLD goái coáng D300 Caùi 13 13 13 23 AG.972.075 Trang: 20 .vöõa M75 TOÅNG COÄNG( THOAÙT NÖÔÙC THAÛI ) NUOC THAI (QUYET TOAN) 369.19111 Laép ñaët oáng uPVC D200 100m 1.955.384 1.

LONG AN Ghi chú NUOC THAI (QUYET TOAN) Trang: 21 .ÔÏNG QUYEÁT TOAÙN VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN ÖÔÙC THAÛI EÄP TAÂN ÑÖÙC .

Ghi chú NUOC THAI (QUYET TOAN) Trang: 22 .

920 44.796.172.157 5.323 8.00 3.254.VN Phí thaåm ñònh vaø kieåm tra CAÙP Keùo raûi daây caùp ñoàng traàn 70mm2 .407.867.464 6.00 1.049.00 1.536.742 126.00 119.Taiwan Laép ñaët ñoàng hoà ño Ampe ( 0-2500V ) .00 7.598 0.00 1.LS Laép ñaët MCCB 3P-1200At/1200AF 50kA .961 6.765.00 1.711. I.028 127.VN OÁNG PVC Laép ñaët oáng uPVC D34mm .584.948.037 176.161 1.00 1.00 m m 120.590 6.214.00 1.615 79.00 1.728.533 6. L=5m .00 1.00 1.00 0.00 0.044 1.00 1.3 10 II.268 5.448 3.328 1.694 1.00 1.550 178.533 6.240 410.00 1.191 15.00 1.00 50.046.00 50.343.578 17.Taiwan Laép ñaët bieán doøng CT 3200/5A .314 3.191 180.00 1.00 1.00 7.00 1.044 145.Taiwan Laép ñaët khoùa chuyeån Ampe ( 0-500A ) Laép ñaët khoùa chuyeån Volte ( 0-500V ) Laép ñaët ñoàng hoà ño Volte ( 0-500V ) .00 100m 0.646.00 1.VN Laép ñaët hoäp box nhöïa ( 150x150x70 ) CCLD Truï theùp choáng ræ D49.00 1.VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .904 9.590 6.340.157 5.407.414 218.309.728.00 120.797 81.928 35.00 1.715 1.Thònh Phaùt Keùo raûi caùp luïa 6mm chaèng giöõ truï kim .00 1.00 1.037 176.00 1.2 8 9 I.00 1.00 1.797 81.683.00 1.174.LS Laép ñaët MCCB 3P-1000At/1600AF 65kA .00 9.578 8.UÙc Laép ñaët hoá kieåm tra .00 1.028 3.044.702 44.015 314.615 79.00 3.044.536.469.BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC .046.Taiwan Laép ñaët rôle quaù aùp Laép ñaët rôle thaáp aùp Laép ñaët rôle quaù doøng Laép ñaët rôle choáng chaïm ñaát Laép ñaët Shunt trip Laép ñaët ACB 3P-2500AT/3200AF 85kA .017 119.848 178.00 1 1 1 2 Ñôn giaù toång hôïp sau thueá (VAT 10%) Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 15.386 453.694 1.961 6.028 127.312 21.00 1.240 410.00 1.00 1.00 1.742 126.414 72.00 3.00 1.00 1.323 2. CHOÁNG SEÙT STT Maõ hieäu I.84 1.LONG AN HAÏNG MUÏC : HEÄ THOÁNG ÑIEÄN.LS Laép ñaët MCCB 3P-800At/800AF 65kA .00 9.00 3.034 Trang:23 .Taiwan Laép ñaët bieán doøng PCT 3200/5A .LS DIEN (QUYET TOAN) ÑVT Khoái löôïng döï thaàu Khoái löôïng thi coâng Khoái löôïng thanh toaùn caùi coïc loâ caùi hoäp caùi heä 1.00 1.00 4.796.00 2.00 1.PDC E45 ( Ingesco ) Ñoùng coïc ñoàng tieáp ñaát D16-L2400m -VN Laép ñaët moái haøn hoùa nhieät .84 0.584.84 tuû boä boä caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi tboä caùi caùi caùi caùi 1 3 6 7 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 1.959.00 2.1 1 2 3 4 5 6 7 I.1 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 BA20504 BA20102 GTT001 GTT002 BA15407 GTT003 GTT008 BA20303 BA20301 BB19103 GTT005 GTT004 GTT006 GTT007 BA19102 BA19101 BA19101 BA19102 BA19306 BA19306 BA19306 Teân coâng vieäc HEÄ THOÁNG CHOÁNG SEÙT KIM THU SEÙT Laép ñaët kim thu seùt ESE NLP2200 baùn kính baûo veä 107m .00 120.948.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A ( Taiwan ) Laép ñaët bieán doøng CT 2000/5A .864.343.856 6.920 41.00 6.672 52.00 1.00 6.Bình Minh HEÄ THOÁNG ÑIEÄN ÑOÄNG LÖÏC TUÛ ÑIEÄN TUÛ ÑIEÄN MDB Laép ñaët voû tuû ñieän MDB vaø phuï kieän .214.627.172.00 50.340.804 23.00 4. II.00 9.00 1.904 9.

188 2.00 1.LS ÑVT Khoái löôïng döï thaàu Khoái löôïng thi coâng caùi caùi caùi caùi caùi caùi 2 1 2 1 1 1 2.338 340.095.00 3.00 3.UÙc TUÛ ÑIEÄN MLP1 Laép ñaët voû tuû ñieän MLP1 vaø phuï kieän .LS Laép ñaët MCB 3P-50A 6kA .00 5.358 15.00 1.386 261.964 87.LS Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA .383.00 5.00 1.00 1.323 2.00 2.688 2.Taiwan Laép ñaët bieán doøng CT 200/5A .00 2.490 72.590 2.LS Laép ñaët MCB 3P-40A 6kA .094 2.264.LS DIEN (QUYET TOAN) m m coïc loâ Ñôn giaù toång hôïp sau thueá (VAT 10%) 7.955 4.964 81.028 127.037 176. M16 Laép ñaët moái haøn hoùa nhieät .00 HEÄ THOÁNG TIEÁP ÑÒA 36 37 38 39 2 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 3 53 54 54 55 55 56 56 4 57 58 58 59 59 60 60 61 GTT001 GTT009 GTT010 GTT011 BA19403 BA19102 BA19101 BA19101 BA19102 BA19305 BA19302 BA19302 BA19302 BA19302 GTT012 GTT013 GTT014 BA19302 BA19202 BA19202 BA19201 GTT015 GTT016 GTT017 BA19302 BA19302 BA19202 BA19202 BA19201 Caùp ñoàng traàn 95mm2 Caùp ñoàng traàn 150mm2 Coïc tieáp ñòa maï ñoàng L=2400.00 1.767.323 2.00 1.00 3.966.00 1.00 10.276 1.00 3.383.955 505.00 4.816.VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .Taiwan Laép ñaët MCB 3P-50A 6kA .280.00 1.LS TUÛ ÑIEÄN LP-02 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-02 vaø phuï kieän .00 35.00 3.964 87.795 2.LS Laép ñaët MCB 3P-25A 6kA .393.LS Laép ñaët MCB 3P-20A 6kA .955 879.00 0.00 1.LS Laép ñaët MCCB 3P-80AT/160AF 35kA .437.220 2.00 1.00 3.157 808.00 1.528.893 439.00 3.00 4.383.910 1.Taiwan Laép ñaët khoùa chuyeån Ampe ( 0-500A ) Laép ñaët khoùa chuyeån Volte ( 0-500V ) Laép ñaët ñoàng hoà Volte ( 0-500V ) .280.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A .192 72.866 263.383.Taiwan Laép ñaët ñoàng hoà Ampe ( 0-200A ) .00 1.00 9.00 1.643 351.688 4.276 1.LS Laép ñaët MCB 3P-32A 6kA .00 0.00 1.Taiwan Laép ñaët MCCB 3P-160AT/160AF 35kA .Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A .015 157.918 252.280.280.00 1.393.795 2.00 10.386 252.Taiwan Laép ñaët MCB 3P-40A 6kA .672 52.LS Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA .795 2.00 1.553 218.00 1.00 1.742 126.LS Laép ñaët MCCB 3P-160AT/160AF 35kA .00 3.LS Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA .00 3.00 1.00 1.037 176.00 35.795 261.LS Laép ñaët MCCB 3P-200AT/250AF 35kA .LS Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA .771.490 218.00 3.955 87.220 7.192 218.672 52.VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .00 1.955 252.00 1.00 3.918 252.795 261.857 81.764.00 1.553 72.00 1.00 1.467 178.00 5.907.157 252.966.358 tuû boä boä boä caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1.157 261.00 1.672 52.210 145.00 2.00 35.00 3.00 Khoái löôïng thanh toaùn 2.276 tuû boä boä caùi caùi caùi caùi caùi 1 3 3 1 3 3 5 1 1.383.LS Laép ñaët MCCB 3P-100A/160AF 35kA .00 1.00 1.030 3.00 1.437.LS Laép ñaët MCCB 3P-250AT/250AF 35kA .00 3.095.350 1.015 157.918 758.VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .918 252.309.386 269.776 tuû boä boä caùi caùi caùi caùi 1 3 3 1 10 4 1 1.015 157.220 2.00 1.00 2.00 9.00 1.00 3.955 87.771.402 178.LS TUÛ ÑIEÄN LP-01 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-01 vaø phuï kieän .00 1.964 81.00 1.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A .00 3.822 81.220 Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 223.00 4.LS Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA .830 11.LS Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA .00 3.00 3.00 5.276 Trang:24 .028 127.STT Maõ hieäu 30 31 32 33 34 35 BA19306 BA19306 BA19305 BA19305 BA19303 BA19303 Teân coâng vieäc Laép ñaët MCCB 3P-600At/600AF 65kA .00 1.448 3.00 35.00 1.00 1.00 3.742 126.00 1.955 252.

015 157.672 52.00 2.955 263.LS Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA .276 tuû boä boä caùi caùi caùi caùi 1 3 3 1 5 5 1 1.157 252.00 1.00 11.608 81.LS TUÛ ÑIEÄN LP-06 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-06 vaø phuï kieän .LS Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA .Taiwan Laép ñaët MCB 3P-25A 6kA .964 87.00 1.00 5.414 218.955 439.964 87.VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .276 1.095.LS Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA .964 87.015 157.VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .386 252.00 3.00 5.LS TUÛ ÑIEÄN LP-05 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-05 vaø phuï kieän .672 52.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A .STT Maõ hieäu 5 62 63 64 65 66 67 68 69 6 70 71 72 73 74 75 76 7 77 78 79 80 81 82 83 8 84 85 86 87 88 89 90 9 91 92 93 94 95 96 97 10 GTT018 GTT019 GTT020 BA19302 BA19301 BA19202 BA19202 BA19201 GTT021 GTT022 GTT023 BA19302 BA19202 BA19202 BA19201 GTT024 GTT025 GTT026 BA19302 BA19202 BA19202 BA19201 GTT027 GTT028 GTT029 BA19302 BA19202 BA19202 BA19201 GTT030 GTT031 GTT032 BA19302 BA19202 BA19202 BA19201 Teân coâng vieäc TUÛ ÑIEÄN LP-03 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-03 vaø phuï kieän .228.00 5.015 157.00 1.00 5.00 3.00 3.00 1.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A .964 81.LS Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA .964 81.00 1.00 1.00 775.00 1.LS Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA .015 157.276 tuû boä boä caùi caùi caùi caùi 1 3 3 1 3 5 1 1.00 3.00 1.00 5.069 72.00 3.00 3.00 417.157 252.386 252.00 3.955 439.00 1.00 3.00 3.00 417.276 775.386 252.LS Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA .00 3.00 1.295 230.964 81.955 87.276 Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) Trang:25 .LS TUÛ ÑIEÄN LP-04 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-04 vaø phuï kieän .893 615.00 3.00 1.095.00 1.015 157.276 1.00 3.276 tuû boä boä caùi caùi caùi caùi 1 3 3 1 5 11 1 1.Taiwan Laép ñaët MCB 3P-25A 6kA .00 3.414 72.LS Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA .00 3.893 439.00 1.LS Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA .00 1.LS Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA .822 439.490 72.00 1.00 3.964 87.822 81.276 417.00 5.00 3.00 1.00 5.386 252.00 1.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A .00 3.672 52.00 3.752 263.295 230.069 218.00 1.00 7.490 218.752 87.LS TUÛ ÑIEÄN LP-07 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-07 vaø phuï kieän .157 252.386 25.00 1.00 1.955 263.929 81.276 417.Taiwan Laép ñaët MCB 3P-25A 6kA .00 3.00 11.00 1.00 1.00 3.LS Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA .VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .00 1.672 52.964 81.LS Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA .LS Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA .00 2.00 7.00 1.955 87.00 3.VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .00 1.731 72.822 967.750 81.LS Laép ñaët MCB 3P-6A 6kA .LS Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA .964 87.00 3.157 25.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A .893 175.069 218.157 252.00 5.672 52.00 1.069 72.00 1.00 3.276 tuû boä boä caùi caùi caùi caùi 1 3 3 1 3 2 1 1.822 81.955 87.LS TUÛ ÑIEÄN LP-08 DIEN (QUYET TOAN) ÑVT Khoái löôïng döï thaàu Khoái löôïng thi coâng Khoái löôïng thanh toaùn Ñôn giaù toång hôïp sau thueá (VAT 10%) tuû boä boä caùi caùi caùi caùi caùi 1 3 3 1 1 3 7 1 1.Taiwan Laép ñaët MCB 3P-32A 6kA .Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A -Taiwan Laép ñaët MCB 3P-25A 6kA .731 218.VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .LS Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA .00 3.00 3.00 1.LS Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA .964 81.228.00 3.00 1.955 87.

00 0.VN GTT049 Laép ñaët khay caùp 200x100x2mm .Duhal Laép ñaët ñeøn thoaùt hieãm ( Emergecy ) .00 1.Clipsal Laép ñaët coâng taéc maët ba1 chieàu .00 1.00 8.276 Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 775.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-50mm2 .00 1.940 45.Clipsal Laép ñaët oå caém ñoâi 1P+N+E-16A .231.446.449 461.00 417.00 82.829 131.024.00 Khoái löôïng thanh toaùn 1.711 64.983 57.00 149.307.672 52.410 841.206 17.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-120mm2 .916 962.00 13.414 72.00 82.00 1.611 95.167 165.417 7.00 0.OÅ CAÉM Laép ñaët ñeøn boùng Compact 80W .Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-70mm2 .710 427.00 17.00 2.157 252.955 263.00 20.071 39.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-240mm2 .985 75.Duhal Laép ñaët ñeøn chæ daãn ( Exit ) .LS Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA .00 536.963 576.00 106.955 87.Clipsal Laép ñaët coâng taéc maët hai 1 chieàu .00 3.00 536.167 165.Clipsal Laép ñaët coâng taéc maët saùu1 chieàu .00 57.LS Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA .461 771.00 0.00 40.170 577.2 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 III.00 205.485 boä 940 630 140 100 180 80 140 Ñôn giaù toång hôïp sau thueá (VAT 10%) 775.Duhal DIEN (QUYET TOAN) ÑVT Khoái löôïng döï thaàu Khoái löôïng thi coâng tuû boä boä caùi caùi caùi caùi 1 3 3 1 3 8 1 1.00 1.00 17.00 5.410 1.00 57.386 252.994.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-35mm2 .792.00 0.00 205.991.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-95mm2 .199 782.866.578 143.177.018.341.00 495.00 2.258 73.257 542.712 151.Clipsal BA13103 Đeøn boùng Compact 80W .00 1.866 404.00 3.622 605.479 39.808 7.00 0.Clipsal Laép ñaët coâng taéc maët naêm1 chieàu .983 449.446.00 1.00 241.00 106.00 3.00 8.893 703.1 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 113' GTT033 GTT034 GTT035 BA19302 BA19202 BA19202 BA19201 GTT036 GTT037 GTT038 GTT039 GTT040 GTT041 GTT042 GTT043 GTT044 Teân coâng vieäc Laép ñaët voû tuû ñieän LP-08 vaø phuï kieän .714.00 795.00 m m m m m m m m m m m m m m m m caùi 1005 6520 2150 420 140 300 100 495.628 boä 115 boä boä boä boä boä boä caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi 89 81 15 20 21 8 2 5 2 9 3 1 88 20.00 536.346 145.LS CABLE Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-400mm2 .664 182.628 127.VN HEÄ THOÁNG CHIEÁU SAÙNG .00 165.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-300mm2 .00 222.00 818.00 8.00 1.336.015 157.00 149.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-120mm2 .00 2.620 124.00 13.966 128.00 54.242 130.574 107.00 222.Clipsal Laép ñaët coâng taéc maët boán1 chieàu .686 442.528 207.414 218.00 297.371 834.367.139 449.VN GTT048 Laép ñaët khay caùp 300x100x2mm .964 87.807 93.996 70.649.00 297.135 111.489 64.Duhal Laép ñaët coâng taéc maët moät 1 chieàu .698.747 630.00 1.490 7.00 2.00 0.00 0.00 40.964 81.00 54.00 3.916 174.463. III.Duhal BA13302 BA13302 BA13301 BA13601 BA13601 BA13601 BA18101 BA18102 BA18103 BA18104 BA18105 BA18106 BA18202 Laép ñaët ñeøn huyønh quang 2x36W gaén aâm traàn choùa taùn quang Parabol .Thònh Phaùt GTT046 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-35mm2 .088.801 143.093 232.231.Taiwan Laép ñaët MCB 3P-32A 6kA .00 0.00 1.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A .963 15.142 1.00 5.202.00 241.LS Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA .OÅ CAÉM ÑEØN .VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .00 95.00 0.259.00 0.Thònh Phaùt GTT047 Laép ñaët khay caùp 600x100x2mm .00 417.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-240mm2 .914.578 8.00 8.614 468.00 95.818.00 536.00 3.765 145.488 69.Duhal Laép ñaët ñeøn huyønh quang 2x36W chuïp mica gaén aùp traàn .Duhal Laép ñaët ñeøn huyønh quang 1x36W ñoàng boä .542.715 81.STT Maõ hieäu 98 99 100 101 102 103 104 II.276 Trang:26 .VN Laép ñaët khay caùp 400x100x2mm .664 13.00 0.00 0.708.Duhal Laép ñaët ñeøn chæ daãn ( Exit ) coù muõi teân 1 maët .Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-300mm2 .00 3.00 165.Thònh Phaùt GTT045 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-60mm2 .028.

520 45.Linkpro BA18201 Laép ñaët oå caémñieän thoaïi vaø oå caém maïng Lan ( aâm töôøng ) .689 36.OÁNG & TRUNKING BA16109 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-2.00 0.063.393 122' BA18103 Coâng taéc maët ba1 chieàu .00 250.00 143.00 0.620 195.Siemens DIEN (QUYET TOAN) ÑVT caùi hoäp Khoái löôïng döï thaàu 15 Khoái löôïng thi coâng m m m m m m m 8.072.215 92.093 123' BA18104 Coâng taéc maët boán1 chieàu .00 47.804 182.050 STT Maõ hieäu 126' 127 III.00 1.568 47.004 336.835 4.755 10.519 29.00 4.Saicom BA16403 Laép ñaët caùp maïng Lan cat 5 UTP .854 320 10.00 100.VN BA15413 Laép ñaët hoäp IDF 20 ñoâi .VN GTT050 Laép ñaët switch 16 port noái maïng Lan .5mm2 .322 40.320.350 290.VN CAÙP .00 127.131.Duhal boä 1.00 400.00 caùi boä boä 1 20 7 1.164 26.050 152.800 40.627 117' BA13601 Đeøn thoaùt hieãm ( Emergecy ) .00 2.00 2.093 78.606 4.00 426.089.063.5mm2 .751.440.00 78.00 0.00 0.602 2.925 57.00 6.534 10.00 7.568 143.925.124 2.432 120' BA18101 Coâng taéc maët moät 1 chieàu . 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 V.00 130.757 33.Clipsal caùi 1. 143 144 145 Teân coâng vieäc BA18202 oå caém ñoâi 1P+N+E-16A .00 127.802.716 119' BA13601 Đeøn chæ daãn ( Exit ) coù muõi teân 1 maët .202.580 2.00 115' BA13302 Đeøn huyønh quang 2x36W chuïp mica gaén aùp traàn .053.AMP BA14402 Laép ñaët oáng PVC D20mm .834.706.00 3.772 779.265 Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 50.00 0.Clipsal BA15403 Laép ñaët hoäp caùp chôø 60x60mm .065 31.025.00 2.Duhal boä 16.515 1.677.028.808 22.Sacom BA16403 Laép ñaët caùp ñieän thoaïi 20Px0.00 3.802.00 0.565 27.ÑIEÄN THOAÏI BA15411 Laép ñaët hoäp IDF 10 ñoâi .Duhal boä 4.607 Trang:27 .477.751.679 3.575.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-1.00 110.00 15.001 32.00 250.00 2.00 4.178 124' BA18105 Coâng taéc maët naêm1 chieàu .450 6.00 7.00 12.00 1.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-6.00 100.00 400.613.2 128 129 130 131 132 133 134 IV.Clipsal caùi 3.00 0.Clisal BA16402 Laép ñaët caùp ñieän thoaïi 10Px0.Duhal boä 8.00 61.012.Thònh Phaùt BA14402 Laép ñaët oáng PVC D20mm .151 212.593.712 6.5mm2 .Clipsal caùi 6.772 116' BA13301 Đeøn huyønh quang 1x36W ñoàng boä .293 32.Duhal boä 89.845 118' BA13601 Đeøn chæ daãn ( Exit ) .803.00 426.Clipsal caùi 1.00 400.042 381.Clipsal caùi 12.00 3.00 45.00 3.025.227 940.Linkpro GTT051 Laép ñaët switch 8 port noái maïng Lan .00 0.USA BA19405 Laép ñaët ñaàu baùo khoùi .679 1.00 15.620 312.0mm2 .5mm2 .00 0.764 11.126 125' BA18106 Coâng taéc maët saùu1 chieàu .413.VN BA15413 Laép ñaët hoäp IDF 50 ñoâi .00 581.VN HEÄ THOÁNG MAÏNG MAÙY TÍNH .357 14.326.00 400.175 4.00 2.00 8.Vega HEÄ THOÁNG PCCC GTT052 Laép ñaët trung taâm baùo chaùy 30 keânh .039 135.389.00 hoäp hoäp hoäp caùi caùi caùi m m m m m 1 1 1 2 1 20 30 50 430 510 100 0.00 0.440.677.530 2.530 127.00 0.00 779.00 16.00 0.114' BA13302 Đeøn huyønh quang 2x36W gaén aâm traàn choùa taùn quang Parabol .473 861.Sacom BA16201 Laép ñaët caùp ñieän thoaïi 2Px0.565 369.086 43.00 4.2mm .Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-10mm2 .00 0.00 2.731.593.116 466.00 0.5mm2 .Thònh Phaùt BA16111 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-4.00 1.00 0.Clipsal caùi 3.00 8.00 Khoái löôïng thanh toaùn 89.916 6.00 1.00 0.00 Ñôn giaù toång hôïp sau thueá (VAT 10%) 568.Taiwan BA19405 Laép ñaët ñaàu baùo khoùi daïng tia chieáu Beam .0mm2 .Duhal boä 7.00 0.00 7.Vega BA14106 Laép ñaët khay caùp 100x50x1.118 121' BA18102 Coâng taéc maët hai 1 chieàu .

STT Maõ hieäu 146 147 148 149 150 BA19601 BA19405 BA16204 BA16404 BA14402 Teân coâng vieäc Laép ñaët chuoâng baùo chaùy .300.561 6.00 Khoái löôïng thanh toaùn 19.00 1.314 7.Taiwan Laép ñaët nuùt aán khaån .00 16.300.Thònh Phaùt Laép ñaët oáng PVC D20mm .401.017 4.00 19.00 500.00 Ñôn giaù toång hôïp sau thueá (VAT 10%) 317.800.5mm2 .187 420.Vega TOÅNG COÄNG : DIEN (QUYET TOAN) ÑVT Khoái löôïng döï thaàu Khoái löôïng thi coâng caùi boä m m m 19 16 500 1.00 1.078 30.610.220 23.896 Trang:28 .Thònh Phaùt Laép ñaët caùp ñoàng PVC/PVC 4C-1.00 500.725.00 1.980 72.530 Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 6.00 1.026.332 15.647.800.337.300 1.5mm2 .800 19.China Laép ñaët caùp ñoàng PVC/PVC 2C-1.337 40.954.

LONG AN Ghi chuù TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK DIEN (QUYET TOAN) Trang:29 .ÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN HIEÄP TAÂN ÑÖÙC .

Ghi chuù TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK DIEN (QUYET TOAN) Trang:30 .

Ghi chuù DIEN (QUYET TOAN) Trang:31 .

Ghi chuù TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK DIEN (QUYET TOAN) hoâng laép ñaët TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK Trang:32 .

Chuû ñaàu tö yeâu caàu khoâng laép ñaët Ghi chuù TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK DIEN (QUYET TOAN) Trang:33 .

Ghi chuù DIEN (QUYET TOAN) Trang:34 .

141 877.152.333 caùi caùi caùi 1.216 1.372 BB36603 BB36603 BB36201 HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC BEÂN NGOAØI VAØ PHOØNG BÔM Laép ñaët voøi töôùi caây DN20mm Laép ñaët van coång DN40mm Laép ñaët van coång DN25mm Laép ñaët van coång DN20mm Laép ñaët van coång DN15mm Laép ñaët oáng uPVC DN65x3.00 0.000 10.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I.00 1.BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG COÂNG VAØ KHO TRÌNH XÍ NGHIEÄP : NHAØ XÖÔÛNG IN BAO BÌ VAØ GIAÁY KHOLIKSIN XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN HAÏNG MUÏC : HEÄ THOÁNG CAÁP THOAÙT NÖÔÙC ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC .372 442.410.892.15 - 0.8mm Laép ñaët oáng uPVC DN15x1.63 1.63 1.204.069 398.00 1.393.133 1.91 0.LONG AN STT i.650 1.4mm Laép ñaët oáng uPVC DN32x2.031 206.538.822.00 1.999.91 0.15 - 1.720.04 0.00 1.65 1.273.56 0.694 9.0mm Laép ñaët oáng uPVC DN20x1.111 1.00 1.00 442.100 1.000 1.879 4.167.031 393.071 4.26 0.000 1.755 9.248 172.65 1.393.822.8mm Laép ñaët oáng BTCT DN200mm H30 Phuï kieän laép ñaët Laép ñaët giaù ñôõ KHU NHAØ XÖÔÛNG 1 KHU VEÄ SINH XÖÔÛNG 1 Laép ñaët van coång DN40mm Laép ñaët van 1 chieàu DN40mm Laép ñaët van xaû khí DN25mm 17 BB41301 Laép ñaët chaäu tieåu nam ( vaø phuï kieän keøm van nhaán DN15mm ) 1 boä 4.04 0.262 56.105.000 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 BB41201 BB41501 BB41101 BB41501 BB19104 BB19103 BB19102 BB19101 BB19101 GTT020 Laép ñaët chaäu xí beät ( vaø phuï kieän keøm van goùc DN15mm ) Laép ñaët voøi xòt Laép ñat chaäu röûa ( keøm phuï kieän van khoùa.806 1.469 185.15 0.2 1 14 15 16 Maõ hieäu Teân coâng vieäc ÑVT boä caùi caùi caùi caùi 100m 100m 100m 100m 100m 100m heä heä 3. voøi Lavabo ) Laép ñaët voøi röûa DN15mm Laép ñaët oáng uPVC DN40x2.6mm Laép ñaët oáng uPVC DN50x2.031 206.482 1.049 131.604 273.600.211 2.612 126.4mm Laép ñaët oáng uPVC DN25x2.320 362.00 1.00 10.852 - Trang: 35 .26 0.56 0.00 1.1mm Laép ñaët oáng uPVC DN25x2.00 1.345 14.260 0.000 7.069 398.000 1.17 0.13 0.262 1.8mm Laép ñaët oáng uPVC DN40x2.000 2.000 BB41501 BB36603 BB36601 BB36601 BB36601 BB19106 BB19105 BB19104 BB19102 BB19101 BB14113 GTT018 GTT019 NUOC ( QUYET TOAN) Khoái löôïng thi coâng Khoái löôïng thanh toan Ñôn giaù toång hôïp Sau thueá (VAT 10%) Khoái löôïng döï thaàu 0.170 0.031 393.273.00 97.150 0.130 0.150 1.846 1.630 0.075 1.000 0.827.000 1.00 1.000 1.6mm Phuï kieän laép ñaët 1 boä boä 1 boä boä 100m 100m 100m 100m 100m heä 10.00 1.560 0.989.00 10.00 1.007 442.13 0.827.333 292.999.174 4.658.075 2.00 1.340.679.000 1.902 6.000 10.0mm Laép ñaët oáng uPVC DN20x1.00 1.000 1.468 Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 389.000 3.00 3.133 1.00 0.17 0.880 93. I.902 6.910 0.336 442.040 0.491 131.500 160.000 0.15 0.181.919 2.500 1.174 6.

122 8.000 Laép ñaët chaäu tieåu nam ( vaø phuï kieän keøm van nhaán DN15mm ) 1 boä 1.861 7.030 2.00 56.572.000 1.000 2.28 0.125.000 3.000 1.080 0.125.0mm Laép ñaët oáng uPVC DN20x1.595 4.919 3.8mm Laép ñaët oáng gang caàu DN 200mm Phuï kieän laép ñaët Laép ñaët giaù ñôõ NHAØ XÖÔÛNG 1 KHU VEÄ SINH XÖÔÛNG 1 Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN50mm Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN80mm Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN100mm Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN150mm Laép ñaët phieåu thu saøn DN50mm Laép ñaët oáng uPVC DN150x7.554 72.07 1.00 1.04 0.145.00 1.431.820 2.000 2.00 2.42 0.2 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 2 57 58 59 BB41201 BB41501 BB41101 BB41501 BB19102 BB19101 BB19101 GTT022 GTT023 BB19111 BB19107 BB13305 GTT001 GTT002 BB42301 BB42302 BB42302 BB42302 BB42201 BB19110 BB19108 BB19107 BB19105 GTT003 GTT004 BB42302 BB42302 BB42201 Teân coâng vieäc NUOC ( QUYET TOAN) Khoái löôïng thi coâng 1.42 0.030 2.393.00 7.391.300 0.804 56.30 1.00 1.00 caùi caùi caùi caùi caùi 100m 100m 100m 100m heä heä caùi caùi caùi STT Maõ hieäu 28 2 29 30 GTT021 BB36601 BB36601 Laép ñaët giaù ñôõ KHU VEÄ SINH TAÏM THÔØI Laép ñaët van coång DN25mm Laép ñaët van 1 chieàu DN25mm 31 BB41301 32 33 34 35 36 37 38 39 40 II.03 - 100m 100m 100m heä heä 0.00 3.3mm Laép ñaët oáng uPVC DN100x4.03 - 1.572.262 1.989.538.044 6.269 2.133 1.720.337 9.595 4.00 1.07 1.030 1.000 Laép ñaët chaäu xí beät ( vaø phuï kieän keøm van goùc DN15mm ) Laép ñaët voøi xòt Laép ñaët chaäu röûa ( keøm phuï kieän van khoùa.603.820 89.940 1.124 89.08 1.00 35.000 1.211 1.00 7.00 1.02 0.124 628.8mm Laép ñaët oáng uPVC DN50x2.30 1.269 91.814 4.8mm Laép ñaët oáng uPVC DN15x1.00 1.80 0.66 1.565 79.00 1.469 185.346 Trang: 36 .9mm Laép ñaët oáng uPVC DN80x3.7mm Laép ñaët oáng uPVC DN80x3.806 - 0.000 1.645 8.303 108.651 108.00 1.916.00 0.570 0.00 45.000 0.572.000 23.000 0.00 3.000 1.255.373 268.651 324.040 0.8mm Phuï kieän laép ñaët Laép ñaët giaù ñôõ KHU VEÄ SINH TAÏM THÔØI Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN80mm Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN100mm Laép ñaët phieåu thu saøn DN50mm 1 boä boä 1 boä boä 100m 100m 100m heä heä 4.822.28 0.00 1.00 1.80 0.000 caùi caùi 1.299 9.02 0.500 206.000 1.124 268.000 4.201.216 1.336.000 7.00 - Ñôn giaù toång hôïp Sau thueá (VAT 10%) 8.489 2.508 7.6mm Phuï kieän laép ñaët Laép ñaët giaù ñôõ HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI BEÂN NGOAØI VAØ PHOØNG BÔM Laép ñaët oáng uPVC DN200x8.941.345 3.00 - Khoái löôïng thanh toan 1.100 0.246.500 1.19 1.00 2.336.764 113.00 1.66 1.19 1.000 3.000 1.00 23.167.986 3.814 126.603.885 27.00 1.000 0.857 1.174.167.918 2. II.764 23.181.19 1.ÑVT Khoái löôïng döï thaàu heä 1. voøi Lavabo ) Laép ñaët voøi röûa DN15mm Laép ñaët oáng uPVC DN25x2.829.00 23.064.500 Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 206.064 11.396.00 3.651 108.612 126.139.500 206.04 0.918 6.28 0.725.865 34.152.020 0.1 41 42 43 44 45 II.775 8.00 3.00 1.902 56.595 206.

00 24.000 1.00 41.493.115 4.897 42.757.640 22.270.0mm Phuï kieän laép ñaët Laép ñaët giaù ñôõ NHAØ XÖÔÛNG 1 Laép ñaët tuû chöõa chaùy 700x220x500 Laép ñaët van goùc chöõa chaùy DN50mm Laép ñaët cuoän voøi chöõa chaùy DN50 .239 260.708.183 42.741.090 0.09 0.080 Trang: 37 .881 425.27 0. möông nöôùc) Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 66 Laép ñaët oáng uPVC DN150x7.389 619.44 1.00 1. II.03 2.00 11.937 19.078.841 10.820 1.00 1.3mm Bình Minh Laép ñaët oáng uPVC DN50x2.264 1.00 9.125.946 323.00 1.169 20.385.431.00 161.00 1.30m Laép ñaët laêng phun.449.881 425.00 9.449.892 1.00 1.526 35.005 11.2 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Ñaøo ñaát thuû coâng Laáp ñaát thuû coâng HEÄ THOÁNG CHÖÕA CHAÙY BEÂN NGOAØI VAØ PHOØNG BÔM Laép ñaët van coång DN50mm Laép ñaët van coång DN65mm Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN50x3.982 5.00 112.499.20 0.931 35.01 1.2mm Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN80x3.377 111.937 18.01 1.080 11.00 0.07 0.loaïi 5kg Laép ñaët bình hoùa chaát boät khoâ ABC 4kg Laép ñaët bình chöõa chaùy CO2 .861 7.00 9.216 799.690 919.000 9.010 1.09 0.872 18.212.640 0.000 9.00 9.000 0.00 556.00 28.919 96.699.000 1.998.868 HEÄ THOÁNG THOAÙT MÖA (phaùt sinh töø cao ñoä vóa heø veà hoá ga.000 1.181.940 1.180 0.00 3.440 1.000 9.986 30.070 0. kích thöôùc 200x200 67 Laép ñaët coân nhöïa mieäng baùt ñk 150mm baèng phöông keo daùn caùi 113.713 7.64 0.495.03 2.919 738.010.689.2mm Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN100x4.00 0.2mm Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN65x3.872 3.8mm Laép ñaët oáng uPVC DN50x2.574 837.00 24.72 62.0mm Phuï kieän laép ñaët Laép ñaët giaù ñôõ m3 m3 41.814 4.000 9.125.254 4.STT Maõ hieäu 60 61 62 63 64 BB19108 BB19107 BB19105 GTT005 GTT006 65 Teân coâng vieäc Laép ñaët oáng uPVC DN100x4.211.270 0.526 61.772 BB36604 BB36605 BB14206 BB14207 BB14210 BB14211 GTT007 GTT008 GTT009 BB36102 GTT010 GTT011 GTT012 GTT013 GTT014 GTT015 BB14206 BB14209 BB14210 GTT016 GTT017 NUOC ( QUYET TOAN) caùi caùi 100m 100m 100m 100m heä heä 3.993 34.166 68 Laép ñaët coân nhöïa mieäng baùt ñk 65mm baèng phöông keo daùn caùi 36.44 1.00 113.000 Ñôn giaù toång hôïp Sau thueá (VAT 10%) Khoái löôïng thi coâng Khoái löôïng thanh toan 0.445.18 0.585 30.00 9.968.028.00 1.005 11.00 22.00 9.088 1.000 1.385.8mm Ñuïc loå beâ toâng(hoá ga.00 9.00 1.0mm Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN125x4.20 0.00 36.110.336.382 12.683.27 0.708.000 24.1 71 72 73 74 75 76 77 78 II.832 3.18 0.014 84.252.776 69 70 III.078.000 3.00 1.00 24.72 62.188 721.00 1. khôùp noái Laép ñaët bình chöõa chaùy CO2 .769.054 100m 100m loå 3.544 196.00 1.090 32.00 1.039.840.200 0.928 673.495.00 1.670.809 4.696 1.644 1.841 10.50 0.000 1.696 6.82 1.181.64 0.00 3.849 6.07 0. möông) daøy 200mm.00 1.8mm Phuï kieän laép ñaët Laép ñaët giaù ñôõ ÑVT Khoái löôïng döï thaàu 100m 100m 100m heä heä 0.2mm Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN100x4.142.00 28.030 2.9mm Laép ñaët oáng uPVC DN80x3.054 1.542.212.50 0.000 1.644 1.00 24.00 0.loaïi 24kg Laép ñaët bình hoùa chaát boät khoâ ABC 35kg Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN50x3.264 tuû caùi cuoän caùi bình bình bình bình 100m 100m 100m heä heä 9.00 1.604.952.152 2.82 1.044 738.341.640 26.968.039.000 24.867 1.00 24.022.980.219 4.00 1.000 1.

STT Maõ hieäu Teân coâng vieäc ÑVT TOÅNG COÄNG : NUOC ( QUYET TOAN) Khoái löôïng döï thaàu Khoái löôïng thi coâng Khoái löôïng thanh toan Ñôn giaù toång hôïp Sau thueá (VAT 10%) Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 621.477 Trang: 38 .702.

Ghi chuù NUOC ( QUYET TOAN) Trang: 39 .

Ghi chuù TĐTK TĐTK NUOC ( QUYET TOAN) Trang: 40 .

Ghi chuù NUOC ( QUYET TOAN) Trang: 41 .

Ghi chuù NUOC ( QUYET TOAN) Trang: 42 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful