BAÛNG TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN

COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN
ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC - LONG AN
STT

I
1
II
1
2

TỔNG CỘNG
BAO GỒM (VAT 10%)
(VND)

TÊN HẠNG MỤC

PHAÀN XAÂY DÖÏNG
NHAØ XÖÔÛNG 1
_ Phaùt sinh thay ñoåi thieát keá
_Thoaùt nöôùc thaûi
PHẦN M & E
HEÄ THOÁNG ÑIEÄN,CHOÁNG SEÙT
HEÄ THOÁNG CẤP THOAÙT NƯỚC, PCCC
TỔNG
TRÒN SỐ

12,788,960,861
197,426,705
369,152,075
4,647,401,896
621,702,477
18,624,644,014
18,624,644,000

Thaønh tieàn: Chín tæ, khoâng traêm ba möôi trieäu, chín traêm saùu möôi chín ngaøn ñoàng
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày
CHUÛ ÑAÀU TÖ

NHAØ THAÀU TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT

18,624,644,000

/

/2010

YEÁT TOAÙN
BAO BÌ GIAÁY LIKSIN
AN
GHI CHÚ

phố Hồ Chí Minh, ngày
/
/2010
NHAØ THAÀU THI COÂNG

BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG THAY ÑOÅI THIEÁT KEÁ
COÂNG TRÌNH: NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XN IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN
ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC - LONG AN

STT

TEÂN COÂNG VIEÄC

I

MOÙNG MAÙY

A

MOÙNG M1

1

Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50

2
3
4

Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300
Laøm khe co giaõn
Coáp pha moùng

5

Coát theùp moùng, ñk <=10 mm

B

MOÙNG M2

1

Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50

2
3
4

Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300
Laøm khe co giaõn
Coáp pha moùng

5

Coát theùp moùng, ñk <=10 mm

C

MOÙNG M3

1

Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50

2
3
4

Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300
Laøm khe co giaõn
Coáp pha moùng

5

Coát theùp moùng, ñk <=10 mm

D

MOÙNG M5

1

Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50

THAY DOI TK

KHOÁI
KHOÁI
ÑÔN
LÖÔÏNG
LÖÔÏNG THI

THANH
COÂNG
TOAÙN

m3
m3
m
100m2

0.390
2.160
11.600
0.035

ÑÔN GIAÙ
TOÅNG HÔÏP
SAU THUEÁ
(VAT10%)

THAØNH TIEÀN

0.390

1,318,202

513,439

2.160

1,407,432

3,040,053

11.600

166,744

1,934,225

0.035

9,976,828

347,194
1,941,584

taán

0.118

0.118

16,490,717

m3

0.627

0.627

1,318,202

826,512

3.510

1,407,432

4,940,086

16.600

166,744

2,767,942

0.050

9,976,828

496,846
3,325,947

m3
m
100m2

3.510
16.600
0.050

taán

0.202

0.202

16,490,717

m3

0.689

0.689

1,318,202

907,582

3.840

1,407,432

5,404,539

19.200

166,744

3,201,475

0.058

9,976,828

574,665
3,404,673

1,390,043

m3
m
100m2

3.840
19.200
0.058

taán

0.206

0.206

16,490,717

m3

1.055

1.055

1,318,202

Trang: 3

STT

2
3
4

TEÂN COÂNG VIEÄC

Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300
Laøm khe co giaõn
Coáp pha moùng

5

Coát theùp moùng, ñk <=10 mm

E

MOÙNG M6

1

Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50

2
3
4

Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300
Laøm khe co giaõn
Coáp pha moùng

5

Coát theùp moùng, ñk <=10 mm

F

MOÙNG M8

1

Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50

2
3
4

Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300
Laøm khe co giaõn
Coáp pha moùng

5

Coát theùp moùng, ñk <=10 mm

G

MOÙNG M11

1

Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2, M150, dayø 50

2
3
4

Beâ toâng moùng ñaù 1x2, M250, daøy 300
Laøm khe co giaõn
Coáp pha moùng

5

Coát theùp moùng, ñk <=10 mm

H

MÖÔNG

1

Beâ toâng loùt möông ñaù 1x2, M150, dayø 50

2

Beâ toâng möông ñaù 1x2, M250, daøy 300

THAY DOI TK

KHOÁI
KHOÁI
ÑÔN
LÖÔÏNG
LÖÔÏNG THI

THANH
COÂNG
TOAÙN
m3
m
100m2

5.940
25.600
0.077

ÑÔN GIAÙ
TOÅNG HÔÏP
SAU THUEÁ
(VAT10%)

THAØNH TIEÀN

5.940

1,407,432

8,360,146

25.600

166,744

4,268,634

0.077

9,976,828

766,220
5,105,988

taán

0.310

0.310

16,490,717

m3

0.865

0.865

1,318,202

1,139,585

4.860

1,407,432

6,840,120

21.600

166,744

3,601,660

0.065

9,976,828

646,498
4,196,030

m3
m
100m2

4.860
21.600
0.065

taán

0.254

0.254

16,490,717

m3

0.144

0.144

1,318,202

189,821

0.765

1,407,432

1,076,685

6.400

166,744

1,067,158

0.019

9,976,828

191,555

0.045

16,490,717

743,303

0.200

1,318,202

262,981

1.080

1,407,432

1,520,027

7.600

166,744

1,267,251

0.023

9,976,828

227,472
989,707

m3
m
100m2
taán

0.765
6.400
0.019
0.045
-

m3
m3
m
100m2

0.200
1.080
7.600
0.023

taán

0.060

0.060

16,490,717

m3

0.335

0.335

1,318,202

441,334

1.152

1,407,432

1,621,362

m3

1.152

Trang: 4

627 2.920 32. saâu >1.210 23.131 THAØNH TIEÀN 1.058 16.95 Vaän chuyeån ñaát baèng oâ toâ töï ñoå 10 taán trong phaïm vi <=1000m .110 1.426.374 197.660 0.520 taán Laép döïng theùp L50x5 HAÀM TÖÏ HOAÏI TOÅNG GIAÙ TRÒ SAU THUEÁ: 0.849 2.145 2.301 0.251.334 744. thaùo dôõ vaùn khuoân loùt moùng 100m3 7 SXLD.920 77.110 26.301 1.717 955.210 m3 77.251.016 9.118 24.490.631 1.705 Trang: 5 .258 0.839.024 2.016 2. ñaát caáp II 2 4 Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu m3 caàu K=0.098 327.468.210 0.462. 100m3 ñaát caáp IIloùt moùng ñaù 1x2 maùc 150.001.255.131 11.559.202 1.520 ÑÔN GIAÙ TOÅNG HÔÏP SAU THUEÁ (VAT10%) m3 Taán 22.054 0.660 32.374 16.588 II 3 27.744 4.715 38.946 0.180.119 1.STT 3 4 5 6 6 TEÂN COÂNG VIEÄC Laøm khe co giaõn Coáp pha möông Coát theùp moùng. roäng <=250cm Beâ toâng m3 5 Beâ toâng haàm töï hoaïi ñaù 1x2 maùc 200 6 SXLD. thaùo dôõ vaùn khuoân goã thaønh haàm töï hoaïi 100m3 8 Saûn xuaát laép döïng coát theùp ñaùy.802 0.545 26.702 4.418.781 0.365 0.588. hoá kieåm tra.828 160.210 166. roäng >1 m.058 27.067 1 Ñaøo moùng HTH . thaønh haàm töï hoaïi THAY DOI TK 0.631 1.307.473 37.201 1.137.554.976.145 11.591.594 22.849 744. ñk <=10 mm Theùp L50x5 KHOÁI KHOÁI ÑÔN LÖÔÏNG LÖÔÏNG THI VÒ THANH COÂNG TOAÙN m 100m2 taán taán 0.318.

LÖÔÏNG THAY ÑOÅI THIEÁT KEÁ Ø XÖÔÛNG VAØ KHO XN IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN U COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC .LONG AN GHI CHUÙ THAY DOI TK Trang: 6 .

GHI CHUÙ THAY DOI TK Trang: 7 .

GHI CHUÙ THAY DOI TK Trang: 8 .

934 Beâ toâng ñaø kieàng ñaù 1x2 maùc 200 m3 99.539 1.869 1.107 2.893 Beâ toâng neàn ñaù 1x2 maùc 200 m3 804.863 32.303 Laøm neàn ñaù 4x6 .324.560.1121 3 AF.306 798.073.643 32.989.180.287 2.312. ñaù 1x2 maùc 200 m3 151.107 2.BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN HAÏNG MUÏC : NHAØ XÖÔÛNG 1 & KHO ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC .414 99.869 138.95 Vaän chuyeån ñaát baèng oâ toâ töï ñoå 10 taán trong phaïm vi <=1000m 100m3 .713 17.2231 1 AL.965 662.1121 2 AF.198.414 99.303 1.1131 2 AF.113 29.184 1.1131 3 AF.9 100m2 3233.877 951.516. COÂNG TAÙC VAÙN KHUOÂN NHA XUONG 1 - Trang:9 .195 601.318. ñaù 1x2 maùc 200 m3 81.28 14.482 Beâ toâng coå coät td > 0.377 3022.925.363.1121 3 AF. ñaát caáp II m3 Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình baèng thuû coâng ñoä chaët yeâu m3 caàu K=0. ñaù 1x2 maùc 200 m3 138.28 1.877 71.365 1. chieàu daøy neàn 10cm 100m2 67.107 1.074 1. saâu >1.954 26.1311 2 AB.377 29.293 1. hoá kieåm tra.139 151.122 II.027 66. COÂNG TAÙC BEÂ TOÂNG 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AF.773 1.441.113 3233.239.521 1.713 17.2211 1 AD.418.289.735 Laøm neàn ñaù 0x4.877 71.509 28.773 81.195 70.139 1.1321 3 AF.758 1. roäng <=250cm m3 26.LONG AN STT Ma hiệu TEÂN COÂNG VIEÄC Khoái Khoái ÑÔN VÒ löôïng döï löôïng thi thaàu coâng Khoái löôïng thanh toaùn Đơn gía tổng trước thuế (VND) Đơn gía tổng sau thuế VAT (10%) (VND) I.139 151.849 2.164 Beâ toâng neàn ñaù 1x2 maùc 150 m3 17.378.473 Beâ toâng coät td > 0.643 1.858 Raûi lôùp PVC daøy 0.1223 3 AF.248 1.162 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2 maùc 150.113 3233.4143 2 AD.210 1.cao <=16m .1m2 .975 2.863 32.1144 2 AB.954 26.1231 3 III.333 71.131 Beâ toâng möông nöôùc ñaù 1x2 maùc 200 m3 28.773 81.326 1.975 68.509 28.1224 3 AF.585.331 1.199. ñaù 1x2 maùc 200 m3 32.715 68.643 32.418.869 138.24 14. ñaát caáp II Đầm chaët ñaát töï nhieân .954 1.3mm 100m2 70.1m2 .202 Beâ toâng moùng chieàu roäng < =250cm .173 Beâ toâng neàn ramp doác ñaù 1x2 maùc 200 m3 18.625.871 2.759 3.377 3022.195 70.030 1.046.713 1.509 1.204.1131 3 AF.319.288.2512 1 AD.287 66. COÂNG TAÙC ÑAÁT 1 2 3 4 5 6 7 AB.414 1.659. roäng >1 m.477. chieàu daøy neàn 10cm 100m2 69.326 798.16121 Ñaøo moùng coät truï.849 3022.034 Beâ toâng daàm giaèng .193. k= 0.

828 SXLD.73 15.194 2.036 16. thaùo dôõ vaùn khuoân goã neàn ramp doác 100m2 0. thaùo dôõ vaùn khuoân loùt moùng 100m2 0.215 2.626 Khoái löôïng thanh toaùn 0.874.6112 0 28 AF. h < 16m.73 2.911.291.389.615.238 2.255 33.762 27.6142 2 35 AF. COÂNG TAÙC XAÂY TÖÔØNG NHA XUONG 1 m3 m3 1.792 STT Ma hiệu TEÂN COÂNG VIEÄC Khoái Khoái ÑÔN VÒ löôïng döï löôïng thi thaàu coâng Đơn gía tổng trước thuế (VND) IV. thaùo dôõ vaùn khuoân goã möông thoaùt nöôùc 100m2 2. ñk <=18 mm Taán 8.188.8112 2 19 AF.6141 2 34 AF. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP - V.8131 1 24 AF.515 11.788 0.6143 2 36 AF.359 2.208 10.861 16.928.762 14. ñk <=18 mm Saûn xuaát laép döïng coát theùp ñaø kieàng.037 15.215 14.847 Saûn xuaát laép döïng coát theùp daàm giaèng.036 16.808 33.559.095 0.Đơn gía tổng sau thuế VAT (10%) (VND) 18 AF. thaùo dôõ vaùn khuoân goã ñaø kieàng 100m2 9.835. ramp & möông nöôùc.490.217 1.289 11.6113 0 29 AF. ñk <= 18 mm Taán 11.244 10.828 14.359 2.402.837 15.155 8. thaùo dôõ vaùn khuoân moùng 100m2 2.246. ñk >18 mm.865 11.068 7.828 6.777. ñk <=10 mm Taán 34.191 11.746. ñk <=10 mm Taán 1.6151 1 32 AF.852.852 SXLD.764 Saûn xuaát laép döïng coát theùp truï . thaùo dôõ vaùn khuoân coå coät 100m2 3.037 15.6151 2 37 AF. ñk <=10 mm Taán 2.215 2.932 3.244 10.943 9.337.837 1.932 10.626 9.6152 2 38 AF.486 323.344 Saûn xuaát laép döïng coát theùp truï .388.561 16.639 Taán 2.067.606.340 16. ñk <= 18 mm.238 14.828 6. vöõa xi maêng maùc 75.762 27.937.576 15.359 9. thaùo dôõ vaùn khuoân goã daàm giaèng 100m2 10.858 16.207.73 2. töôøng trong 323.539 Trang:10 .808 14.852 SXLD.074 Saûn xuaát laép döïng coát theùp neàn .6111 0 27 AF.6153 2 Saûn xuaát laép döïng coát theùp moùng. ramp & möông nöôùc.865 11. vöõa xi maêng maùc 75.228. chieàu cao < 16m Taán 4.8114 1 22 AF.746.730.792 217.244 10.194 2.170 Saûn xuaát laép döïng coát theùp truï .191 11.8114 1 SXLD.356.626 0.788 14.316.068 0.220.220.6112 0 31 AF.8121 1 23 AF.559.6152 1 33 AF.069.208 14. töôøng ngoaøi Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19 caâu gaïch theû 4x8x19 .8113 2 25 AF.870 SXLD.255.362. ñk <=10 mm Saûn xuaát laép döïng coát theùp neàn .534 8.037 10.876 16.759.788 0.891.6412 4 Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19 caâu gaïch theû 4x8x19 . chieàu cao < 16m Taán 7.539 1.217 1.898.091 14.431 16.922 16.486 323.211 16.133.517 16.615.466 26 AF.208 10.251.991.091 7.534 8.191 14.069.534 14.6111 0 30 AF.715 Taán 0.833.668 Saûn xuaát laép döïng coát theùp daàm giaèng.717 Saûn xuaát laép döïng coát theùp moùng.469 16.498 SXLD. ñk <=10 mm .821.792 217.828 SXLD.091 7. h < 16m.246.576 4.844 9. thaùo dôõ vaùn khuoân coät 100m2 15.837 1.635 11.832 Saûn xuaát laép döïng coát theùp ñaø kieàng . ñk <= 18 mm Taán 6.976.576 4.976. chieàu cao < 16m Taán 27.6412 4 40 AF.8112 2 20 AF.8113 2 21 AF.943 10.844 9.118 SXLD.640 Saûn xuaát laép döïng coát theùp moùng.486 217.194 10.674 Saûn xuaát laép döïng coát theùp daàm giaèng.238 2.973 16.932 3. ñk > 18 mm Taán 10.716 39 AF.133.943 9. ñk >18 mm Taán 2.

699 Trang:11 .312 2.56 m2 3802.632 226.101 198. 4 kg/m2 4 AK.140 35.567 36. 1 nöôùc loùt 2 nöôùc phuû sôn ICI 4 NHA XUONG 1 12.56 1640. saøn gaïch ceramic 400x400mm.030. 2kg/m2 4 AK.7 1503.2112 Traùt töôøng ngoaøi.5125 Laùt neàn.848 45. vöõa maùc 75 4 AK.195 423.STT Ma hiệu 41 AF.354 36.825 216. töôøng hoäp gen trong VI.46 244. töôøng trong Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19 daøy <=10cm .6 514.8441 Sôn töôøng ngoaøi nhaø ñaõ baû.1 2528.571 11.731 44.312 2.4 1024.305 - 36.568 1.877 3802. h < 16m. chieàu daøy traùt 1.4 1024.426 Khoái löôïng thanh toaùn 12. h < 16m.568 1.664 29.170 31. saøn gaïch ceramic 200x200mm.6 m2 16.1 m2 1640.067 1. töôøng hoäp gen ngoaøi Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19 daøy <=10cm .774 1.210 49.223 12.8211 Baû baèng mastic vaøo töôøng trong 0 AK.877 m2 2528.518 40.915 - 33.5cm.877 3802.924 32.246 58.680 34.19 m2 514.6412 4 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 TEÂN COÂNG VIEÄC Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19 daøy <=10cm .8212 Baû baèng mastic vaøo coät.352 465.223 m2 5.426 2.107.568 m2 6530.217.426 12.56 1640.469 48.877 3802.7 m2 1024.877 m2 1503.067 1.968 40.217.56 1640.687 1.774 53.4121 Xoa neàn hardener maøu xanh .7 1503.56 m2 3802. vöõa maùc 75 4 AK.3121 Oáp vieàn töôøng gaïch ceramic 100x200mm.56 1640.508 205. vöõa maùc 75 4 VIII.877 3802.1 121.223 12. vöõa maùc 75 0 AK.7 m2 1640.774 1.5cm.3112 OÁp ñaù granite töï nhieân vaøo WC ( söû dung keo daùn ) 0 VII.56 1640.726 32.5 cm.46 m2 12.2122 Traùt töôøng trong. daàm .8211 Baû baèng mastic vaøo töôøng ngoaøi 0 AK.001 12. vöõa xi maêng maùc 75. vöõa maùc 75 4 AK.6412 4 43 AF. COÂNG TAÙC TOÂ TRAÙT AK.053 217. vöõa xi maêng maùc 75.4121 Xoa neàn nhaùm baèng ximaêng . vöõa maùc 75 0 AK.312 1. COÂNG TAÙC SÔN NÖÔÙC AK.067 1.217.2311 Traùt dầm giằng . h < 16m.1 2528. traàn 0 AK.5122 Laùt neàn.19 6571.6412 4 42 AF. vöõa maùc 75 0 AK.107. chieàu daøy traùt 1.2212 Traùt cột chiều daøy 1.4 m2 1640.46 244. vöõa xi maêng maùc 75.97 6571.1 m2 244.1 121.858 196.22 m2 121.3111 Oáp töôøng gaïch ceramic 200x250mm. vöõa maùc 75 0 AK. COÂNG TAÙC OÁP LAÙT AK.6 514.107.56 Khoái Khoái ÑÔN VÒ löôïng döï löôïng thi thaàu coâng m3 m3 m3 Đơn gía tổng trước thuế (VND) Đơn gía tổng sau thuế VAT (10%) (VND) 1.56 1640.

2mm sôn daàu 65 AI.825.193 1.659. 1 nöôùc loùt 2 nöôùc 2 phuû sôn ICI AK.967 11.426 1.88 5.6 30.612.980 987.867.66 4.40 345.63121 Laép döïng cöûa khung theùp oáp toân 2 maët daøy 1.72 6.12 45.038.100 206.2mm sôn tónh ñieän 61 GTT CCLD Motor cöûa cuoán 62 GTT CCLD hoäp cöûa cuoán khung saét oáp toân daøy 1.CHOÁNG THAÁM AK.038.154.72 0.492 944.48 42 42.00 2. kính môø 5mm 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 AI.63121 AI.2 Đơn gía tổng sau thuế VAT (10%) (VND) 20.1911 Laép ñaët oáng PVC .845 94.63121 AI.673 298.63121 AI.817 6294.12 474.12 44.230 104.545 3.692 - 131.773.00 2.000 226.339.253.106 1.28 512.VAÙCH NGAÊN GTT CCLD Traàn thaïch cao phuû nhöïa khung noåi (610x1210 ) . COÂNG TAÙC CCLD TRAÀN.630 328.69 76.015 156.048.861.28 512.484 0.76 46.168 1.510.686 76.505 944. d=200mm caùi 2 NHA XUONG 1 Khoái löôïng thanh toaùn 675.2mm m BB.1910 Laép ñaët oáng PVC .881 6294.603.2 45.000 144.4220 Laép ñaët caàu chaên rac inox .48 0.1222 Lôïp maùi toân maï hôïp kim nhoâm keõm maï maøu daøy 0.721 1.2 117.72 6. d=114mm 100m 8 BB.374.88 5.600 - 13. heä vít 100m2 2 GTT CCLD lôùp caùch nhieät PU m2 GTT CCLD dieàm toân maï maøu m GTT CCLD maùng xoái toân traùng keõm 250x300mm .850 428.081. taám daøy m2 12mm GTT CCLD khung nhoâm vaùch thaïch cao daøy 12mm m2 XI.769 26.817 117.2 boä 6 55.63121 GTT GTT GTT AI.00 42.774.565. traàn seâ noâ ñaõ baû.2 m2 m2 m2 m2 m2 boä boä Caùi m2 m2 m2 m2 m2 m2 Laép döïng cöûa khung nhoâm baûn leà saøn kính cöôøng löïc 10mm Baûn leà saøn Baûn leà keïp Tay naém inox Laép döïng cöûa taám WILLY daøy 50mm maøu xaùm Laép döïng vaùch kính khung nhoâm coá ñònh .217 1.250 630.789 37.63111 Laép döïng cöûa cuoán khung saét laù toân traùng keõm maï maøu daøy 1.525 1.4 345 2.566 263.08 79.106 2.998 1.2mm .2mm sôn daàu 64 AI.6 8 55.095 1.5 2 2 4 92.505 1.447 1.8441 Sôn töôøng trong nhaø : SÔN DAÀU JOTON 2 IX .08 79.189.217 2.2 110.172.951.423.347 14.978 1.63121 GTT Khoái Khoái ÑÔN VÒ löôïng döï löôïng thi thaàu coâng m2 6330. kính trong daøy 10mm Laép döïng cöûa soå luøa khung nhoâm kính trong daøy 5mm Laép döïng cöûa soå baät khung nhoâm kính trong daøy 5mm Laép döïng cöûa khung nhoâm coá ñònh kính trong daøy 5mm CCLD lam nhôm X.143 23.2 35.500 389.634 1.12 45.189.695 3.16 35.63121 AI.6 6 55.773.2 110.081.289. sôn daàu hoaøn thieän 63 AI.40 345.664.168 22.76 46. COÂNG TAÙC MAÙI. d=168mm 100m 0 BB.086.69 6773.268 2.023 290.938 110.728 24. daøy 1.977 m2 Đơn gía tổng trước thuế (VND) 18.STT Ma hiệu TEÂN COÂNG VIEÄC 59 AK.381 33.63121 kính Laépdaøy döïng5mm cöûa khung nhoâm( TK700 ) lam nhoâm .8441 Sôn töôøng trong nhaø .88 5.76 46.067 3.095 1. COÂNG TAÙC LAÉP DÖÏNG CÖÛA 60 AI.217 Trang:12 .00 487.57 76.768 536.994 - m2 117.08 79.607 10.568 1.5mm .367 142.500 573.036.63121 Laép döïng cöûa tröôït khung theùp oáp toân 2 maët daøy 1.28 512.

993 19.001.1 15. COÂNG TAÙC SXLD KEÁT CAÁU THEÙP Saûn xuaát vì keøo baèng theùp khaåu ñoä > 36m Saûn xuaát giaèng maùi theùp Saûn xuaát xaø goà theùp Laép döïng vì keøo theùp .513 8488.417 37.413.638 19.645 1.586 643.44 75.51 75.810 1.22112 Caét ron neàn 94 AL.2 97.39 12.39 12.39 12.11221 AI.340 Đơn gía tổng trước thuế (VND) XIII.417 37.1 20.911.529.314 84.744 TOÅNG COÄNG NHA XUONG 1 Trang:13 .32 1766.845 92.513 75.391 14.75 37.51 8.75 37.903.61131 AK.11211 AI.2 97.127 24.61122 AI.020 789.8342 2 TEÂN COÂNG VIEÄC XII.396 151.522 868.28 75.44 15.11113 AI.2 97.51 8.32 1766.32 1766.910.75 37.835 166.39 12.391 14.1 15. COÂNG TAÙC KHAÙC 92 GTT Sika grount cheøn ñaàu coät daøy 30mm 93 AL.24112 Laøm khe thi coâng vaø khe co giaûn m2 10m m 585.STT Ma hiệu 85 86 87 88 89 90 91 AI.51 75.702 21.270 22.529.588 929.61142 AI.911.192 21.554.75 37.262 845. khaåu ñoä > 18m Laép döïng giaèng theùp lieân keát bulong Laép döïng xaø goà theùp Sôn theùp caùc loaïi 3 nöôùc Khoái Khoái ÑÔN VÒ löôïng döï löôïng thi thaàu coâng Taán Taán Taán Taán Taán Taán m2 Khoái löôïng thanh toaùn 75.902.337 Đơn gía tổng sau thuế VAT (10%) (VND) 23.

861 - NHA XUONG 1 Trang:14 .115 218.628 150.916 TĐTK 19.822 51.205.808 2.382 TĐTK 201.046 TĐTK 46.480.727.129.243 225.530.814 200.769.282.275 1.956 23.666.180.465.439.000.205.327 99.I LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN & KHO EÄP TAÂN ÑÖÙC .462 35.LONG AN Thành tiền sau thuế (VND) Ghi chú 106.575.504 TĐTK 40.486.053.810 127.255.811.962 75.

200 TĐTK 12.242.781.906.237.245.155 593.188.690 549.225 110.953 174.041 403.949 271.675 116.012.667.529 164.503 31.699 TĐTK 24.562 121.723 452.494 23.973.980.212.098.529 111.486.754.238 NHA XUONG 1 Trang:15 .573.436.110.673.995 76.983.292 139.535.702 183.517 36.337 45.864 46.372 36.684.Thành tiền sau thuế (VND) Ghi chú 6.114.

900.445.108.996 132.653 134.Thành tiền sau thuế (VND) Ghi chú 15.441 53.644.909.794 74.470 384.535 NHA XUONG 1 Trang:16 .671 5.976 60.227.878.219.295.061 2.494 1.132.692.815.781.285 102.814 TĐTK 6.032 50.523.096 65.575.176 26.115 55.803.

883.290 TĐTK TĐTK 62.922.659.375 15.139.180 100.328 131.926 65.594 - TĐTK CĐT yêu cầu không lắp đặt 36.561.833 252.555.040 18.301.264.181 46.143.083 20.645.828 53.799.857.165.046.812 5.093 NHA XUONG 1 Trang:17 .362 CĐT y/c không lắp đặt 1.230 54.038.969.554 6.107.860.117 102.Thành tiền sau thuế (VND) Ghi chú 169.

891 12.121.953 9.849.551 32.571.486.743 294.424 207.Thành tiền sau thuế (VND) Ghi chú 1.788.861 NHA XUONG 1 Trang:18 .447 9.985 11.034.960.092 117.603.221.734.640.278 279.201.786.890 821.

COÂNG TAÙC ÑAÁT Ñaøo ñaát ñaët döôøng oáng coù môû maùi taluy.091.217.086.12513 10 11 12 13 AF.11401 Beâ toâng loùt hoá ga ñaù 4x6 maùc 100.81311 AF.081 0.41 2.969 9. ñaát caáp II Khoái löôïng thi coâng M3 327.751 2.83422 17 BB.15 0.11111 AF.496.828 9.976.11111 7 8 9 AF.41432 6 AF.114 18.172 41.81122 AF.285 0.72 0. thaùo dôõ vaùn khuoân thaønh hoá ga SXLD. ñaát caáp II II.365 1.541 3.548 15.503 100.379 75.339.790.976. ñaát caáp II Ñaép cat moùng ñöôøng oáng Ñaép ñaát neàn moùng ñoä chaët yeâu caàu K=0.679 49.946 821.4 316.243 51.463.793.125 0.281 1.127 33.753 1.32120 16 AK.772 2. ñaù 1x2 maùc 200 Beâ toâng taám ñan ñaù 1x2 maùc 200 III.699.42 19 BB.945.524 2.164 1.345 18 BB. thaùo dôõ vaùn khuoân loùt hoá ga SXLD. H10 100m 0.695.751 2.904.11401 Laép oáng beâ toâng ly taâm d=300m .423 1.844 9.125 37.416 M3 M3 M3 2.416 1.091.976.15 0.4 316.164 1.817 218.178.829.285 1.72 0.63120 AI.329.17213 AF.42 34.165 21.772 2.746.13113 AB. H30 100m 0.119 0.81122 AF.828 17.308.119 0.799 14.281 1.893 0.607 2.799 239.641 413.201.340 36.773 53.511 1.612. ñk <=18 mm Saûn xuaát laép ñaët chi tieát ñaët saün trong beâ toâng hoá ga Sôn saét theùp caùc loaïi 3 nöôùc V. thaùo dôõ vaùn khuoân loùt goái coáng SXLD. roäng <=250cm NUOC THAI (QUYET TOAN) Đơn gía tổng Đơn gía tổng Khoái sau thuế VAT löôïng trước thuế (10%) thanh toaùn (VND) Khoái löôïng döï thaàu (VND) Thành tiền Sau thuế (VAT 10%) (VND) 39.630 39.680 37.15 0.347.4 316.828 11. COÂNG TAÙC BEÂ TOÂNG Beâ toâng loùt goái coáng ñaù 4x6 maùc 100.81122 14 15 AF.727.11412 AB.081 0.550 0.844 10.081 0.LONG AN STT Ma hiệu TEÂN COÂNG VIEÄC I.512 45.915 1.097 6.28 4.926 746.596.503 140.089 5.817 43.168 327.290 9.149.416 1.11612 2 3 4 5 AB.069.200.922 53.376 23.503 100.42 33. roäng <=250cm Beâ toâng hoá ga .42 33. COÂNG TAÙC CCLD COÁNG Laép oáng beâ toâng ly taâm d=200m .391 Trang: 19 .119 9.200.881 9.843 0.345 22.42 0.BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN HAÏNG MUÏC : PHAÀN THOAÙT NÖÔÙC THAÛI ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC .503 M3 1.528.228.28 4.815 1.111 48.597 1.587.187.796 24.503 100. thaùo dôõ vaùn khuoân naép hoá ga IV.193.773 ÑÔN VÒ 1 AB. COÂNG TAÙC VAÙN KHUOÂN SXLD.069.72 0.339.330.11401 Laép oáng beâ toâng ly taâm d=200m .345 0.119 Taán Taán 2.270 43.844 16.168 327.41 100M2 100M2 100M2 100M2 0.13412 AB.773 53.935.95 Vaän chuyeån ñaát baèng oâ toâ töï ñoå 10 taán trong phaïm vi <=1000m .473. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP Coát theùp hoá ga ñk.28 4.069.893 0.251.503 140.915.772 m2 53. H30 100m 0.41 2.893 0.168 M3 M3 M3 100m3 140.125 Ñaøo ñaát hoá ga roäng > 1m.048 12.990 5.saâu > 1m .017.751 2.42 33.

895 104.166 troïng löôïng <=250kg.353 40.219 39.517.605 1.vöõa M75 TOÅNG COÄNG( THOAÙT NÖÔÙC THAÛI ) NUOC THAI (QUYET TOAN) 369.179.605 1.605 21 GTT CCLD goái coáng D200 Caùi 77 77 77 22 GTT CCLD goái coáng D300 Caùi 13 13 13 23 AG.841 6.152.STT Ma hiệu TEÂN COÂNG VIEÄC ÑÔN VÒ Khoái löôïng döï thaàu Khoái löôïng thi coâng Đơn gía tổng Đơn gía tổng Khoái sau thuế VAT löôïng trước thuế (10%) thanh toaùn (VND) (VND) 20 BB.19111 Laép ñaët oáng uPVC D200 100m 1.356.075 Trang: 20 .350 54.284 4.384 1.905 94.593 Thành tiền Sau thuế (VAT 10%) (VND) 25.991 36.972.351 49.955.42131 Laép caùc caáu kieän beâ toâng ñuùc saün baèng thuû coâng Caùi 175 175 175 23.197.

LONG AN Ghi chú NUOC THAI (QUYET TOAN) Trang: 21 .ÔÏNG QUYEÁT TOAÙN VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN ÖÔÙC THAÛI EÄP TAÂN ÑÖÙC .

Ghi chú NUOC THAI (QUYET TOAN) Trang: 22 .

00 6.037 176.00 1.VN OÁNG PVC Laép ñaët oáng uPVC D34mm .Thònh Phaùt Keùo raûi caùp luïa 6mm chaèng giöõ truï kim .84 tuû boä boä caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi tboä caùi caùi caùi caùi 1 3 6 7 1 1 1 1 1.00 1.904 9.00 1.00 100m 0.00 1.84 1.00 1.00 1.00 1 1 1 2 Ñôn giaù toång hôïp sau thueá (VAT 10%) Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 15.034 Trang:23 .848 178.328 1. I.469.1 1 2 3 4 5 6 7 I.00 1.LS Laép ñaët MCCB 3P-1000At/1600AF 65kA .694 1.928 35.00 9.343.948.00 1.VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .LS Laép ñaët MCCB 3P-800At/800AF 65kA .VN Phí thaåm ñònh vaø kieåm tra CAÙP Keùo raûi daây caùp ñoàng traàn 70mm2 .00 7.00 1.961 6.797 81.00 3.920 41.715 1.00 1.028 127.Taiwan Laép ñaët rôle quaù aùp Laép ñaët rôle thaáp aùp Laép ñaët rôle quaù doøng Laép ñaët rôle choáng chaïm ñaát Laép ñaët Shunt trip Laép ñaët ACB 3P-2500AT/3200AF 85kA .00 1.1 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 BA20504 BA20102 GTT001 GTT002 BA15407 GTT003 GTT008 BA20303 BA20301 BB19103 GTT005 GTT004 GTT006 GTT007 BA19102 BA19101 BA19101 BA19102 BA19306 BA19306 BA19306 Teân coâng vieäc HEÄ THOÁNG CHOÁNG SEÙT KIM THU SEÙT Laép ñaët kim thu seùt ESE NLP2200 baùn kính baûo veä 107m . L=5m .Taiwan Laép ñaët bieán doøng CT 3200/5A .00 1.765.00 3.00 50.VN Laép ñaët hoäp box nhöïa ( 150x150x70 ) CCLD Truï theùp choáng ræ D49.796.00 1.948.536.407.00 2.00 1.268 5.590 6.584.00 1.00 3.044 1.00 1.017 119.046.323 8.864.046.00 1.Taiwan Laép ñaët ñoàng hoà ño Ampe ( 0-2500V ) .00 1.314 3.00 1.742 126.00 1.214.044.804 23.037 176.00 1.00 1.00 1.191 15.049.584.00 119.00 120.578 17.533 6.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A ( Taiwan ) Laép ñaët bieán doøng CT 2000/5A .796.00 1.LS DIEN (QUYET TOAN) ÑVT Khoái löôïng döï thaàu Khoái löôïng thi coâng Khoái löôïng thanh toaùn caùi coïc loâ caùi hoäp caùi heä 1.UÙc Laép ñaët hoá kieåm tra .343.Taiwan Laép ñaët bieán doøng PCT 3200/5A .157 5.172.2 8 9 I.627.00 1.00 1.323 2.00 1.161 1.961 6.00 m m 120.711. II.00 1.157 5.694 1.407.00 9.00 1.414 72.044 145.615 79.340.LONG AN HAÏNG MUÏC : HEÄ THOÁNG ÑIEÄN.536.PDC E45 ( Ingesco ) Ñoùng coïc ñoàng tieáp ñaát D16-L2400m -VN Laép ñaët moái haøn hoùa nhieät .615 79.Taiwan Laép ñaët khoùa chuyeån Ampe ( 0-500A ) Laép ñaët khoùa chuyeån Volte ( 0-500V ) Laép ñaët ñoàng hoà ño Volte ( 0-500V ) .00 3.00 1.044.598 0.BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG VAØ KHO XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC .856 6.191 180.448 3.386 453.240 410.015 314.00 0.646.172.3 10 II.728.550 178.00 9.00 50.00 1.00 0.672 52.414 218.00 1.174.00 1.00 4.578 8.84 0.254.702 44.00 4.00 1.728.00 1. CHOÁNG SEÙT STT Maõ hieäu I.00 2.00 1.309.Bình Minh HEÄ THOÁNG ÑIEÄN ÑOÄNG LÖÏC TUÛ ÑIEÄN TUÛ ÑIEÄN MDB Laép ñaët voû tuû ñieän MDB vaø phuï kieän .028 127.028 3.00 6.683.959.00 1.920 44.464 6.00 1.533 6.797 81.340.LS Laép ñaët MCCB 3P-1200At/1200AF 50kA .742 126.00 1.590 6.00 7.904 9.00 120.240 410.312 21.867.00 50.214.

795 2.00 4.00 10.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A .437.00 3.015 157.383.00 35.LS Laép ñaët MCB 3P-20A 6kA .00 1.00 1.00 2.00 5.LS Laép ñaët MCB 3P-25A 6kA .910 1.00 1.00 3.918 252.816.UÙc TUÛ ÑIEÄN MLP1 Laép ñaët voû tuû ñieän MLP1 vaø phuï kieän .776 tuû boä boä caùi caùi caùi caùi 1 3 3 1 10 4 1 1.00 1.00 1.795 261. M16 Laép ñaët moái haøn hoùa nhieät .VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .00 1.220 7.00 5.00 1.358 15.280.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.830 11.742 126.964 87.Taiwan Laép ñaët MCB 3P-50A 6kA .767.590 2.795 2.00 3.00 1.00 10.553 72.00 3.00 9.00 9.00 1.00 1.00 4.00 0.393.553 218.383.00 1.037 176.220 2.00 2.LS Laép ñaët MCCB 3P-200AT/250AF 35kA .393.Taiwan Laép ñaët MCB 3P-40A 6kA .030 3.192 218.964 81.386 252.00 3.383.00 5.LS Laép ñaët MCB 3P-32A 6kA .00 1.955 879.LS Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA .037 176.00 1.00 3.907.094 2.00 HEÄ THOÁNG TIEÁP ÑÒA 36 37 38 39 2 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 3 53 54 54 55 55 56 56 4 57 58 58 59 59 60 60 61 GTT001 GTT009 GTT010 GTT011 BA19403 BA19102 BA19101 BA19101 BA19102 BA19305 BA19302 BA19302 BA19302 BA19302 GTT012 GTT013 GTT014 BA19302 BA19202 BA19202 BA19201 GTT015 GTT016 GTT017 BA19302 BA19302 BA19202 BA19202 BA19201 Caùp ñoàng traàn 95mm2 Caùp ñoàng traàn 150mm2 Coïc tieáp ñòa maï ñoàng L=2400.350 1.LS ÑVT Khoái löôïng döï thaàu Khoái löôïng thi coâng caùi caùi caùi caùi caùi caùi 2 1 2 1 1 1 2.795 2.00 1.00 4.LS Laép ñaët MCCB 3P-80AT/160AF 35kA .918 252.490 218.00 1.280.358 tuû boä boä boä caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1.00 0.955 4.157 808.00 1.00 3.210 145.643 351.893 439.866 263.LS Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA .00 1.00 1.964 87.00 1.467 178.LS Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA .095.157 261.00 1.157 252.LS Laép ñaët MCCB 3P-160AT/160AF 35kA .LS Laép ñaët MCCB 3P-250AT/250AF 35kA .VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .00 Khoái löôïng thanh toaùn 2.338 340.00 1.955 87.688 4.00 35.Taiwan Laép ñaët bieán doøng CT 200/5A .Taiwan Laép ñaët MCCB 3P-160AT/160AF 35kA .Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A .276 1.00 3.028 127.LS Laép ñaët MCB 3P-50A 6kA .672 52.00 1.672 52.383.00 5.LS Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA .STT Maõ hieäu 30 31 32 33 34 35 BA19306 BA19306 BA19305 BA19305 BA19303 BA19303 Teân coâng vieäc Laép ñaët MCCB 3P-600At/600AF 65kA .00 3.966.264.00 1.00 1.742 126.918 252.VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .437.00 35.955 252.276 Trang:24 .280.918 758.386 269.672 52.771.383.00 3.964 81.LS DIEN (QUYET TOAN) m m coïc loâ Ñôn giaù toång hôïp sau thueá (VAT 10%) 7.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A .276 1.00 1.764.857 81.00 1.095.771.00 1.402 178.015 157.00 3.00 1.00 35.386 261.188 2.323 2.00 1.028 127.Taiwan Laép ñaët ñoàng hoà Ampe ( 0-200A ) .00 1.015 157.276 tuû boä boä caùi caùi caùi caùi caùi 1 3 3 1 3 3 5 1 1.00 3.220 2.LS TUÛ ÑIEÄN LP-02 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-02 vaø phuï kieän .448 3.00 1.966.955 505.Taiwan Laép ñaët khoùa chuyeån Ampe ( 0-500A ) Laép ñaët khoùa chuyeån Volte ( 0-500V ) Laép ñaët ñoàng hoà Volte ( 0-500V ) .309.688 2.LS Laép ñaët MCCB 3P-100A/160AF 35kA .00 2.00 3.00 1.795 261.00 3.LS Laép ñaët MCB 3P-40A 6kA .220 Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 223.LS TUÛ ÑIEÄN LP-01 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-01 vaø phuï kieän .00 2.323 2.LS Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA .822 81.955 87.00 3.00 3.LS Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA .528.192 72.490 72.955 252.00 1.00 1.280.

295 230.00 5.929 81.00 1.00 1.490 218.276 tuû boä boä caùi caùi caùi caùi 1 3 3 1 5 5 1 1.822 81.VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .955 439.276 tuû boä boä caùi caùi caùi caùi 1 3 3 1 3 5 1 1.00 1.955 87.Taiwan Laép ñaët MCB 3P-32A 6kA .00 1.00 3.LS Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA .00 5.00 1.00 3.00 1.00 3.672 52.00 5.LS Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA .955 87.964 81.964 87.LS TUÛ ÑIEÄN LP-06 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-06 vaø phuï kieän .LS Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA .LS Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA .276 tuû boä boä caùi caùi caùi caùi 1 3 3 1 3 2 1 1.00 3.00 3.00 3.964 81.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A .822 967.LS Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA .00 1.095.00 3.LS Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA .731 218.955 263.LS Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA .672 52.VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .157 252.015 157.00 417.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A .00 1.276 775.015 157.00 3.964 87.955 87.00 1.069 218.752 87.00 5.414 72.00 3.00 1.752 263.015 157.386 252.00 2.LS Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA .964 87.00 1.276 1.00 3.00 11.00 3.00 11.00 5.00 3.VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .Taiwan Laép ñaët MCB 3P-25A 6kA .069 218.00 3.295 230.672 52.069 72.Taiwan Laép ñaët MCB 3P-25A 6kA .LS Laép ñaët MCB 3P-6A 6kA .00 1.00 3.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A .00 1.893 175.964 87.LS Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA .00 775.964 81.00 3.386 252.386 252.00 417.00 3.00 5.00 1.731 72.00 3.00 1.672 52.00 1.069 72.964 87.LS Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA .893 615.00 1.00 1.893 439.276 Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) Trang:25 .00 3.00 3.00 3.Taiwan Laép ñaët MCB 3P-25A 6kA .00 1.00 1.228.VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .00 1.00 1.414 218.00 5.LS Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA .157 252.00 1.00 1.608 81.00 1.LS TUÛ ÑIEÄN LP-07 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-07 vaø phuï kieän .015 157.955 87.00 3.822 439.00 7.672 52.LS Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA .955 263.LS Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA .276 1.276 417.964 81.LS TUÛ ÑIEÄN LP-04 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-04 vaø phuï kieän .490 72.157 252.276 tuû boä boä caùi caùi caùi caùi 1 3 3 1 5 11 1 1.276 417.00 7.LS TUÛ ÑIEÄN LP-08 DIEN (QUYET TOAN) ÑVT Khoái löôïng döï thaàu Khoái löôïng thi coâng Khoái löôïng thanh toaùn Ñôn giaù toång hôïp sau thueá (VAT 10%) tuû boä boä caùi caùi caùi caùi caùi 1 3 3 1 1 3 7 1 1.00 1.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A .157 252.LS TUÛ ÑIEÄN LP-05 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-05 vaø phuï kieän .STT Maõ hieäu 5 62 63 64 65 66 67 68 69 6 70 71 72 73 74 75 76 7 77 78 79 80 81 82 83 8 84 85 86 87 88 89 90 9 91 92 93 94 95 96 97 10 GTT018 GTT019 GTT020 BA19302 BA19301 BA19202 BA19202 BA19201 GTT021 GTT022 GTT023 BA19302 BA19202 BA19202 BA19201 GTT024 GTT025 GTT026 BA19302 BA19202 BA19202 BA19201 GTT027 GTT028 GTT029 BA19302 BA19202 BA19202 BA19201 GTT030 GTT031 GTT032 BA19302 BA19202 BA19202 BA19201 Teân coâng vieäc TUÛ ÑIEÄN LP-03 Laép ñaët voû tuû ñieän LP-03 vaø phuï kieän .955 439.015 157.LS Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA .00 3.228.00 3.157 25.LS Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA .822 81.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A -Taiwan Laép ñaët MCB 3P-25A 6kA .00 1.00 1.750 81.386 252.VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .00 5.00 1.095.964 81.00 2.00 3.00 3.00 3.386 25.

00 82.00 3.231.00 0.00 536.490 7.672 52.578 8.410 841.818.489 64.964 87.528 207.00 82.206 17.414 72.00 536.461 771.202.00 818.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-95mm2 .Clipsal BA13103 Đeøn boùng Compact 80W .2 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 III.00 20.614 468.OÅ CAÉM Laép ñaët ñeøn boùng Compact 80W .Duhal Laép ñaët ñeøn huyønh quang 1x36W ñoàng boä .955 87.231.916 174.Clipsal Laép ñaët oå caém ñoâi 1P+N+E-16A .00 417.VN GTT048 Laép ñaët khay caùp 300x100x2mm .Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-35mm2 .963 576.Clipsal Laép ñaët coâng taéc maët ba1 chieàu .414 218.893 703.00 17.Duhal Laép ñaët ñeøn chæ daãn ( Exit ) .Thònh Phaùt GTT047 Laép ñaët khay caùp 600x100x2mm .Duhal Laép ñaët ñeøn thoaùt hieãm ( Emergecy ) .991.257 542.00 0.00 1.417 7.00 0.698.028.710 427.093 232.664 182.410 1.OÅ CAÉM ÑEØN .00 222.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-120mm2 .LS Laép ñaët MCB 1P-16A 6kA .VN Laép ñaët khay caùp 400x100x2mm .00 241.LS CABLE Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-400mm2 .00 495.00 149.463.00 8.00 536.985 75.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-300mm2 .479 39.574 107.914.Thònh Phaùt GTT045 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-60mm2 .00 205.00 1.00 106.00 m m m m m m m m m m m m m m m m caùi 1005 6520 2150 420 140 300 100 495.00 536.00 57.488 69.00 13.Clipsal Laép ñaët coâng taéc maët boán1 chieàu .Duhal BA13302 BA13302 BA13301 BA13601 BA13601 BA13601 BA18101 BA18102 BA18103 BA18104 BA18105 BA18106 BA18202 Laép ñaët ñeøn huyønh quang 2x36W gaén aâm traàn choùa taùn quang Parabol .00 0.VN GTT049 Laép ñaët khay caùp 200x100x2mm .071 39.Taiwan Laép ñaët caàu chì 5A .00 149.807 93.015 157.00 54.00 5.00 8.386 252.446.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-120mm2 .Duhal Laép ñaët ñeøn chæ daãn ( Exit ) coù muõi teân 1 maët .00 95.LS Laép ñaët MCB 1P-20A 6kA .578 143.00 57.Clipsal Laép ñaët coâng taéc maët saùu1 chieàu .00 3.157 252.664 13.Duhal Laép ñaët coâng taéc maët moät 1 chieàu .00 3.276 Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 775.259.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-240mm2 .00 1.686 442.00 2.00 1.00 5.Duhal Laép ñaët ñeøn huyønh quang 2x36W chuïp mica gaén aùp traàn .139 449.866.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-50mm2 .167 165.00 0.963 15.00 3.620 124.00 8.00 Khoái löôïng thanh toaùn 1.Taiwan Laép ñaët MCB 3P-32A 6kA .VN HEÄ THOÁNG CHIEÁU SAÙNG .00 1.829 131.994.711 64.00 1.00 0.00 2.00 222.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-240mm2 .346 145.00 297.336.00 2.622 605.00 8.00 0.Clipsal Laép ñaët coâng taéc maët naêm1 chieàu .00 165.708.00 40.00 2.00 106.485 boä 940 630 140 100 180 80 140 Ñôn giaù toång hôïp sau thueá (VAT 10%) 775.940 45.00 417.649.542.955 263.00 1.966 128.996 70.866 404.00 1.STT Maõ hieäu 98 99 100 101 102 103 104 II.611 95.765 145.00 1.983 449.00 3.367.628 127.00 17.00 795.801 143.446.747 630.00 241.Thònh Phaùt GTT046 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-35mm2 .LS Laép ñaët MCB 1P-6A 6kA .177.00 0.808 7.628 boä 115 boä boä boä boä boä boä caùi caùi caùi caùi caùi caùi caùi 89 81 15 20 21 8 2 5 2 9 3 1 88 20.00 0.00 95.242 130.170 577.142 1.964 81.449 461.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng XLPE/PVC 1C-70mm2 .00 40.00 3.088.714.916 962.135 111.018.258 73.00 1.00 165.712 151.Clipsal Laép ñaët coâng taéc maët hai 1 chieàu . III.199 782.00 13.VN Laép ñaët ñeøn baùo pha .Duhal DIEN (QUYET TOAN) ÑVT Khoái löôïng döï thaàu Khoái löôïng thi coâng tuû boä boä caùi caùi caùi caùi 1 3 3 1 3 8 1 1.983 57.715 81.341.00 205.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-300mm2 .00 0.024.00 54.167 165.00 297.00 0.307.00 0.1 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 113' GTT033 GTT034 GTT035 BA19302 BA19202 BA19202 BA19201 GTT036 GTT037 GTT038 GTT039 GTT040 GTT041 GTT042 GTT043 GTT044 Teân coâng vieäc Laép ñaët voû tuû ñieän LP-08 vaø phuï kieän .371 834.792.276 Trang:26 .

580 2.042 381.001 32.00 0.00 0.Vega BA14106 Laép ñaët khay caùp 100x50x1.00 2.00 1.Clipsal caùi 12.00 581.00 143.565 27.00 127.440.520 45.126 125' BA18106 Coâng taéc maët saùu1 chieàu .530 2.2mm .389.473 861.063.164 26.025.00 78.00 4.Duhal boä 89.530 127.151 212.Siemens DIEN (QUYET TOAN) ÑVT caùi hoäp Khoái löôïng döï thaàu 15 Khoái löôïng thi coâng m m m m m m m 8.Clipsal caùi 6.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-1.00 0.Duhal boä 4.Linkpro BA18201 Laép ñaët oå caémñieän thoaïi vaø oå caém maïng Lan ( aâm töôøng ) . 143 144 145 Teân coâng vieäc BA18202 oå caém ñoâi 1P+N+E-16A .477.712 6.5mm2 .072.00 0.004 336.925 57.Duhal boä 16.Linkpro GTT051 Laép ñaët switch 8 port noái maïng Lan .0mm2 .565 369.679 1.5mm2 .834.Clipsal caùi 1.00 0.039 135.293 32.Duhal boä 1.450 6.050 STT Maõ hieäu 126' 127 III.00 130.534 10.Sacom BA16403 Laép ñaët caùp ñieän thoaïi 20Px0.AMP BA14402 Laép ñaët oáng PVC D20mm .00 2.0mm2 .00 0.Clipsal caùi 1.00 110.00 47.124 2.677.689 36.00 hoäp hoäp hoäp caùi caùi caùi m m m m m 1 1 1 2 1 20 30 50 430 510 100 0.00 2.440.00 0.00 0.00 400.575.063.802.731.050 152.620 312.00 115' BA13302 Đeøn huyønh quang 2x36W chuïp mica gaén aùp traàn .00 250.00 400.00 7.116 466.00 0.Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-6.00 45.800 40.519 29.00 7.00 Khoái löôïng thanh toaùn 89.515 1.00 4.00 1.118 121' BA18102 Coâng taéc maët hai 1 chieàu .593.677.326.00 0.Duhal boä 8.Clisal BA16402 Laép ñaët caùp ñieän thoaïi 10Px0.00 3.Thònh Phaùt BA16111 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-4.114' BA13302 Đeøn huyønh quang 2x36W gaén aâm traàn choùa taùn quang Parabol .845 118' BA13601 Đeøn chæ daãn ( Exit ) .Thònh Phaùt BA14402 Laép ñaët oáng PVC D20mm .265 Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 50.00 8.835 4.175 4.053.432 120' BA18101 Coâng taéc maët moät 1 chieàu .00 426.Clipsal caùi 3.00 3.012.755 10.Clipsal BA15403 Laép ñaët hoäp caùp chôø 60x60mm .Duhal boä 7.VN GTT050 Laép ñaët switch 16 port noái maïng Lan .ÑIEÄN THOAÏI BA15411 Laép ñaët hoäp IDF 10 ñoâi .620 195.00 779.00 0.215 92.772 116' BA13301 Đeøn huyønh quang 1x36W ñoàng boä .00 0.679 3.00 0.178 124' BA18105 Coâng taéc maët naêm1 chieàu .322 40.808 22.00 12.413.089.916 6.5mm2 .00 426.00 8.602 2.00 1.00 2.568 47.Taiwan BA19405 Laép ñaët ñaàu baùo khoùi daïng tia chieáu Beam .00 Ñôn giaù toång hôïp sau thueá (VAT 10%) 568.093 123' BA18104 Coâng taéc maët boán1 chieàu .025.Clipsal caùi 3.00 100.350 290.606 4.751.607 Trang:27 .Thònh Phaùt Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-10mm2 .Saicom BA16403 Laép ñaët caùp maïng Lan cat 5 UTP .00 15.00 16.USA BA19405 Laép ñaët ñaàu baùo khoùi .00 0. 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 V.627 117' BA13601 Đeøn thoaùt hieãm ( Emergecy ) .065 31.804 182.00 3.00 61.706.VN CAÙP .613.764 11.00 0.00 127.00 400.00 caùi boä boä 1 20 7 1.093 78.593.OÁNG & TRUNKING BA16109 Laép ñaët daây caùp ñoàng PVC 1C-2.925.357 14.2 128 129 130 131 132 133 134 IV.VN BA15413 Laép ñaët hoäp IDF 50 ñoâi .Sacom BA16201 Laép ñaët caùp ñieän thoaïi 2Px0.716 119' BA13601 Đeøn chæ daãn ( Exit ) coù muõi teân 1 maët .227 940.00 0.00 4.5mm2 .00 0.00 15.00 3.772 779.00 400.00 250.00 2.202.00 7.802.00 2.757 33.Vega HEÄ THOÁNG PCCC GTT052 Laép ñaët trung taâm baùo chaùy 30 keânh .VN BA15413 Laép ñaët hoäp IDF 20 ñoâi .320.131.086 43.00 1.VN HEÄ THOÁNG MAÏNG MAÙY TÍNH .751.854 320 10.028.568 143.803.5mm2 .00 6.393 122' BA18103 Coâng taéc maët ba1 chieàu .00 100.

00 16.5mm2 .00 Ñôn giaù toång hôïp sau thueá (VAT 10%) 317.5mm2 .220 23.China Laép ñaët caùp ñoàng PVC/PVC 2C-1.187 420.300.300.026.Thònh Phaùt Laép ñaët oáng PVC D20mm .STT Maõ hieäu 146 147 148 149 150 BA19601 BA19405 BA16204 BA16404 BA14402 Teân coâng vieäc Laép ñaët chuoâng baùo chaùy .800 19.800.954.337.980 72.00 1.Taiwan Laép ñaët nuùt aán khaån .300 1.332 15.314 7.00 500.00 1.00 500.078 30.530 Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 6.00 Khoái löôïng thanh toaùn 19.561 6.725.401.337 40.Thònh Phaùt Laép ñaët caùp ñoàng PVC/PVC 4C-1.00 1.Vega TOÅNG COÄNG : DIEN (QUYET TOAN) ÑVT Khoái löôïng döï thaàu Khoái löôïng thi coâng caùi boä m m m 19 16 500 1.896 Trang:28 .00 1.800.610.00 19.017 4.647.

LONG AN Ghi chuù TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK DIEN (QUYET TOAN) Trang:29 .ÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN HIEÄP TAÂN ÑÖÙC .

Ghi chuù TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK DIEN (QUYET TOAN) Trang:30 .

Ghi chuù DIEN (QUYET TOAN) Trang:31 .

Ghi chuù TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK DIEN (QUYET TOAN) hoâng laép ñaët TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK Trang:32 .

Chuû ñaàu tö yeâu caàu khoâng laép ñaët Ghi chuù TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK TĐTK DIEN (QUYET TOAN) Trang:33 .

Ghi chuù DIEN (QUYET TOAN) Trang:34 .

2 1 14 15 16 Maõ hieäu Teân coâng vieäc ÑVT boä caùi caùi caùi caùi 100m 100m 100m 100m 100m 100m heä heä 3.00 10.211 2.031 393.000 1.133 1.00 1.00 97. voøi Lavabo ) Laép ñaët voøi röûa DN15mm Laép ñaët oáng uPVC DN40x2.00 1.000 BB41501 BB36603 BB36601 BB36601 BB36601 BB19106 BB19105 BB19104 BB19102 BB19101 BB14113 GTT018 GTT019 NUOC ( QUYET TOAN) Khoái löôïng thi coâng Khoái löôïng thanh toan Ñôn giaù toång hôïp Sau thueá (VAT 10%) Khoái löôïng döï thaàu 0.262 1.111 1.8mm Laép ñaët oáng BTCT DN200mm H30 Phuï kieän laép ñaët Laép ñaët giaù ñôõ KHU NHAØ XÖÔÛNG 1 KHU VEÄ SINH XÖÔÛNG 1 Laép ñaët van coång DN40mm Laép ñaët van 1 chieàu DN40mm Laép ñaët van xaû khí DN25mm 17 BB41301 Laép ñaët chaäu tieåu nam ( vaø phuï kieän keøm van nhaán DN15mm ) 1 boä 4.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I.031 206.999.00 10.846 1.00 1.00 0.000 1.141 877.393.00 442.150 0.13 0.372 BB36603 BB36603 BB36201 HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC BEÂN NGOAØI VAØ PHOØNG BÔM Laép ñaët voøi töôùi caây DN20mm Laép ñaët van coång DN40mm Laép ñaët van coång DN25mm Laép ñaët van coång DN20mm Laép ñaët van coång DN15mm Laép ñaët oáng uPVC DN65x3.15 0.333 caùi caùi caùi 1.00 1.174 4.879 4.216 1.204.600.00 0.000 1.1mm Laép ñaët oáng uPVC DN25x2.00 1.491 131.273.00 1.130 0.26 0.333 292.910 0.031 206.000 1.393.0mm Laép ñaët oáng uPVC DN20x1.91 0.336 442.00 1.650 1.630 0.031 393.827.13 0.822.000 10.500 160.000 1.0mm Laép ñaët oáng uPVC DN20x1.00 1.755 9.65 1.4mm Laép ñaët oáng uPVC DN32x2.00 1.999.469 185.000 7.91 0.181.075 1.071 4.679.174 6.000 0.852 - Trang: 35 .612 126.000 1.00 1.65 1.56 0.248 172.167.15 - 0.170 0.00 1.500 1.15 - 1.902 6.069 398.604 273.075 2.63 1.822.000 2.658.000 1.040 0.538.069 398.8mm Laép ñaët oáng uPVC DN15x1. I.6mm Phuï kieän laép ñaët 1 boä boä 1 boä boä 100m 100m 100m 100m 100m heä 10.04 0.989.902 6.6mm Laép ñaët oáng uPVC DN50x2.007 442.17 0.152.17 0.00 3.26 0.372 442.827.000 0.410.000 3.262 56.260 0.100 1.049 131.8mm Laép ñaët oáng uPVC DN40x2.15 0.105.00 1.04 0.560 0.4mm Laép ñaët oáng uPVC DN25x2.482 1.468 Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 389.806 1.880 93.694 9.56 0.BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG QUYEÁT TOAÙN COÂNG TRÌNH : NHAØ XÖÔÛNG COÂNG VAØ KHO TRÌNH XÍ NGHIEÄP : NHAØ XÖÔÛNG IN BAO BÌ VAØ GIAÁY KHOLIKSIN XÍ NGHIEÄP IN BAO BÌ GIAÁY LIKSIN HAÏNG MUÏC : HEÄ THOÁNG CAÁP THOAÙT NÖÔÙC ÑÒA ÑIEÅM : KHU COÂNG NGHIEÄP TAÂN ÑÖÙC .63 1.150 1.345 14.892.000 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 BB41201 BB41501 BB41101 BB41501 BB19104 BB19103 BB19102 BB19101 BB19101 GTT020 Laép ñaët chaäu xí beät ( vaø phuï kieän keøm van goùc DN15mm ) Laép ñaët voøi xòt Laép ñat chaäu röûa ( keøm phuï kieän van khoùa.720.340.919 2.000 10.00 1.273.133 1.LONG AN STT i.320 362.

66 1.000 1.000 1.989.00 56.572.100 0.000 0.000 23.00 3.000 3.03 - 1.04 0.00 - Khoái löôïng thanh toan 1.861 7.030 2.064 11.030 1.431.538.00 1.00 1.201.124 628.3mm Laép ñaët oáng uPVC DN100x4.ÑVT Khoái löôïng döï thaàu heä 1.345 3.000 0.000 1.2 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 2 57 58 59 BB41201 BB41501 BB41101 BB41501 BB19102 BB19101 BB19101 GTT022 GTT023 BB19111 BB19107 BB13305 GTT001 GTT002 BB42301 BB42302 BB42302 BB42302 BB42201 BB19110 BB19108 BB19107 BB19105 GTT003 GTT004 BB42302 BB42302 BB42201 Teân coâng vieäc NUOC ( QUYET TOAN) Khoái löôïng thi coâng 1.829.000 1.00 3.916.020 0.28 0.8mm Laép ñaët oáng uPVC DN15x1.000 7.919 3.145.00 1.80 0.00 - Ñôn giaù toång hôïp Sau thueá (VAT 10%) 8.500 Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 206.00 1.000 caùi caùi 1. voøi Lavabo ) Laép ñaët voøi röûa DN15mm Laép ñaët oáng uPVC DN25x2.80 0.122 8.391.08 1.651 108.125.125.07 1.124 89.42 0.651 108.07 1.00 1.1 41 42 43 44 45 II.595 4.000 1.595 4.0mm Laép ñaët oáng uPVC DN20x1.19 1.044 6.30 1.572.303 108.000 4.00 1.02 0.02 0.554 72.337 9.720.00 3.570 0.902 56.00 2.940 1.00 35.8mm Phuï kieän laép ñaët Laép ñaët giaù ñôõ KHU VEÄ SINH TAÏM THÔØI Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN80mm Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN100mm Laép ñaët phieåu thu saøn DN50mm 1 boä boä 1 boä boä 100m 100m 100m heä heä 4.918 6.6mm Phuï kieän laép ñaët Laép ñaët giaù ñôõ HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI BEÂN NGOAØI VAØ PHOØNG BÔM Laép ñaët oáng uPVC DN200x8. II.167.806 - 0.262 1.42 0.00 1.064.139.612 126.8mm Laép ñaët oáng gang caàu DN 200mm Phuï kieän laép ñaët Laép ñaët giaù ñôõ NHAØ XÖÔÛNG 1 KHU VEÄ SINH XÖÔÛNG 1 Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN50mm Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN80mm Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN100mm Laép ñaët thoâng taéc treân saøn DN150mm Laép ñaët phieåu thu saøn DN50mm Laép ñaët oáng uPVC DN150x7.000 3.28 0.00 7.00 1.857 1.651 324.00 0.00 45.19 1.00 1.645 8.00 23.124 268.000 0.373 268.572.00 1.152.508 7.814 126.181.174.764 113.000 2.500 206.269 91.299 9.820 89.00 1.00 2.030 2.941.603.00 3.133 1.489 2.764 23.255.500 206.269 2.595 206.00 1.000 1.393.822.565 79.28 0.040 0.885 27.7mm Laép ñaët oáng uPVC DN80x3.167.000 2.603.04 0.9mm Laép ñaët oáng uPVC DN80x3.300 0.66 1.336.918 2.00 23.396.725.336.500 1.216 1.8mm Laép ñaët oáng uPVC DN50x2.30 1.000 1.804 56.19 1.000 Laép ñaët chaäu tieåu nam ( vaø phuï kieän keøm van nhaán DN15mm ) 1 boä 1.00 7.346 Trang: 36 .246.865 34.469 185.775 8.814 4.00 1.211 1.080 0.000 Laép ñaët chaäu xí beät ( vaø phuï kieän keøm van goùc DN15mm ) Laép ñaët voøi xòt Laép ñaët chaäu röûa ( keøm phuï kieän van khoùa.820 2.00 caùi caùi caùi caùi caùi 100m 100m 100m 100m heä heä caùi caùi caùi STT Maõ hieäu 28 2 29 30 GTT021 BB36601 BB36601 Laép ñaët giaù ñôõ KHU VEÄ SINH TAÏM THÔØI Laép ñaët van coång DN25mm Laép ñaët van 1 chieàu DN25mm 31 BB41301 32 33 34 35 36 37 38 39 40 II.03 - 100m 100m 100m heä heä 0.986 3.

00 1.000 9.239 260.010.946 323.708.872 3.986 30.01 1.336.2mm Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN100x4.341.897 42.00 24.216 799.699.00 1.00 113.000 1.030 2.2 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Ñaøo ñaát thuû coâng Laáp ñaát thuû coâng HEÄ THOÁNG CHÖÕA CHAÙY BEÂN NGOAØI VAØ PHOØNG BÔM Laép ñaët van coång DN50mm Laép ñaët van coång DN65mm Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN50x3.STT Maõ hieäu 60 61 62 63 64 BB19108 BB19107 BB19105 GTT005 GTT006 65 Teân coâng vieäc Laép ñaët oáng uPVC DN100x4.022.110.014 84.00 24.252.640 22.00 1.090 0.00 36.27 0.000 1.44 1.382 12. kích thöôùc 200x200 67 Laép ñaët coân nhöïa mieäng baùt ñk 150mm baèng phöông keo daùn caùi 113.644 1.449.20 0.757.00 28.169 20.644 1.080 11.18 0.270.867 1.00 3.00 1.881 425.00 24.928 673.039.078.696 6.3mm Bình Minh Laép ñaët oáng uPVC DN50x2.881 425.868 HEÄ THOÁNG THOAÙT MÖA (phaùt sinh töø cao ñoä vóa heø veà hoá ga.82 1.142.03 2.00 1.449.270 0.000 1.526 35.00 0.054 1.00 41.2mm Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN65x3.18 0.00 9.039.542.814 4.72 62.264 tuû caùi cuoän caùi bình bình bình bình 100m 100m 100m heä heä 9.070 0. II.585 30.078.00 9.431.07 0.30m Laép ñaët laêng phun.27 0.640 26.211.696 1.00 11.00 1.820 1.000 3.9mm Laép ñaët oáng uPVC DN80x3.00 28.000 9.000 1.0mm Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN125x4.212.769.544 196.840.64 0.776 69 70 III.00 1.689.212.2mm Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN80x3.8mm Ñuïc loå beâ toâng(hoá ga.183 42.00 1.000 Ñôn giaù toång hôïp Sau thueá (VAT 10%) Khoái löôïng thi coâng Khoái löôïng thanh toan 0.00 9.00 3.00 9.44 1.50 0.841 10. khôùp noái Laép ñaët bình chöõa chaùy CO2 .64 0.952.8mm Laép ñaët oáng uPVC DN50x2.166 68 Laép ñaët coân nhöïa mieäng baùt ñk 65mm baèng phöông keo daùn caùi 36.00 1.054 100m 100m loå 3.82 1.00 1.125.03 2.968.690 919.385.968.09 0.00 24.683.713 7.00 556.000 1.00 1.00 0.07 0.389 619.005 11.741.940 1.000 24.2mm Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN100x4. möông) daøy 200mm.574 837.000 0.000 9.181.088 1.00 22.00 1.01 1.440 1.028.0mm Phuï kieän laép ñaët Laép ñaët giaù ñôõ NHAØ XÖÔÛNG 1 Laép ñaët tuû chöõa chaùy 700x220x500 Laép ñaët van goùc chöõa chaùy DN50mm Laép ñaët cuoän voøi chöõa chaùy DN50 .125.1 71 72 73 74 75 76 77 78 II.00 0.998.152 2.495.872 18.937 18.809 4.931 35.188 721.005 11.385.377 111.772 BB36604 BB36605 BB14206 BB14207 BB14210 BB14211 GTT007 GTT008 GTT009 BB36102 GTT010 GTT011 GTT012 GTT013 GTT014 GTT015 BB14206 BB14209 BB14210 GTT016 GTT017 NUOC ( QUYET TOAN) caùi caùi 100m 100m 100m 100m heä heä 3.892 1.980.000 9.00 1.445.495.708.000 24.670.00 1.993 34.937 19.000 1.919 96.00 9.849 6.010 1.493.000 1.841 10.20 0.00 112.00 24.604.00 1.181.50 0.72 62.254 4.919 738.526 61.861 7.loaïi 24kg Laép ñaët bình hoùa chaát boät khoâ ABC 35kg Laép ñaët oáng theùp traùng keõm DN50x3.00 161.264 1.219 4.080 Trang: 37 .0mm Phuï kieän laép ñaët Laép ñaët giaù ñôõ m3 m3 41.00 9.180 0.982 5. möông nöôùc) Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 66 Laép ñaët oáng uPVC DN150x7.09 0.200 0.044 738.loaïi 5kg Laép ñaët bình hoùa chaát boät khoâ ABC 4kg Laép ñaët bình chöõa chaùy CO2 .832 3.640 0.499.115 4.8mm Phuï kieän laép ñaët Laép ñaët giaù ñôõ ÑVT Khoái löôïng döï thaàu 100m 100m 100m heä heä 0.00 9.090 32.

702.477 Trang: 38 .STT Maõ hieäu Teân coâng vieäc ÑVT TOÅNG COÄNG : NUOC ( QUYET TOAN) Khoái löôïng döï thaàu Khoái löôïng thi coâng Khoái löôïng thanh toan Ñôn giaù toång hôïp Sau thueá (VAT 10%) Thaønh tieàn Sau thueá (Vat 10%) 621.

Ghi chuù NUOC ( QUYET TOAN) Trang: 39 .

Ghi chuù TĐTK TĐTK NUOC ( QUYET TOAN) Trang: 40 .

Ghi chuù NUOC ( QUYET TOAN) Trang: 41 .

Ghi chuù NUOC ( QUYET TOAN) Trang: 42 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful