COÂNG TY CỔ PHẦN THÉP PHƯƠNG TRUNG

Địa chỉ: Lô E3, Khu CN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang

BIEÂN BAÛN GIAO NHAÄN HAØNG HOAÙ
Hoâm nay, ngaøy 20 tháng 04 năm 2012

Taïi Công ty CP thép Phương

Trung

Chuùng toâi goàm:
BEÂN A (BÊN GIAO HÀNG): - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP PHƯƠNG
TRUNG
Ñaïi dieän: Nguyễn Văn Quảng
Chöùc vuï: Kế toán
Ñaïi dieän: ……………………………………………………………
Chöùc
vuï: ………………………………………
BEÂN B (BÊN NHẬN HÀNG): - CÔNG TY TNHH XD DV VÀ TM KHẮC
NIỆM
Ñaïi dieän : Nguyễn Hữu Chế
Chöùc vuï : Giám đốc
Ñaïi dieän :……………………………………………………………
Chöùc vuï : ………………………………………
Hai beân cuøng nhau thoáng nhaát soá löôïng haøng hoaù nhö sau:
STT
Tên hàng
1 Thép U140x6m
.

ĐVT
K

Trọng lượng
5.480

g
2 Thép U65x6m

.
Cộng

Thành tiền
87.680.000

00
K

g

Đơn giá
16.0

7.874

16.0
00

125.984.00
0
213.664.0
00

Toång coäng: Hai trăm mười ba triệu sáu trăm sáu tư nghìn đồng chẵn
* Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm cước vận chuyển.
Keøm theo chöùng töø: Phiếu cân + Phiếu xuất kho
Chaát löôïng haøng hoaù: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Bieân baûn keát thuùc vaøo hoài 11h30’ Cuøng ngaøy. Hai beân
ñeàu thoáng nhaát kyù teân.
Bieân baûn ñöôïc laäp thaønh 02 baûn, moãi beân giöõ 01 baûn coù
giaù trò phaùp lyù nhö nhau.
ÑAÏI DIEÂN BEÂN A

ÑAÏI DIEÄN BEÂN B

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful