BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: CHĂN NUÔI ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Vệ sinh an toàn thực phẩm I. Thông tin chung về học phần Mã học phần: Số tín chỉ: Học kỳ: II. Thông tin về giảng viên TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy ĐT cơ quan: 0436760535 DĐ: 0912641428 III. Mục tiêu của học phần Học viên sau khi hoàn thành học phần sẽ có những hiểu biết sâu về các nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm, những tiêu chuẩn cho một sản phẩm sạch. Bên cạnh đó học viên còn được trang bị các kiến thức về phương pháp phân tích sản phẩm, các hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm trong và ngoài nước hiện nay. Ngoài ra học viên còn được tư vấn, giúp đỡ trong học tập, nghiên cứu học phần (tài liệu, kinh nghiệm). IV. Mô tả tóm tắt nội dung học phần Đề cập đến các khái niệm và các tiêu chuẩn của một sản phẩm sạch; An toàn sinh học thực phẩm; Một số tiêu chuẩn, pháp lệnh về vệ sinh an toàn thực phẩm; Hệ thống và các phương pháp phân tích, quản lý và kiểm soát chất lượng thực phẩm. V. Nhiệm vụ của học viên - Dự lớp: Phải tham dự đủ thời gian học trên lớp theo quy chế hiện hành. - Thảo luận: Tham gia thảo luận xây dựng bài trong quá trình giảng dạy của giáo viên, thanm gia tích cực seminar. - Kiểm tra và thi: Phải làm bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết học phần theo đúng thời khóa biểu của học phần. VI. Tài liệu học tập Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm - Đại học Y Hà Nội, (2004) Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm. Nhà xuất bản Y học Bộ Thủy sản, (1996). Các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp Bộ Thủy sản, (2003). Tiêu chuẩn ngành thủy sản Việt Nam, tập 1, 2. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Dự án hệ thống đảm bảo chất lượng rau, quả ASEAN, (2006). Giới thiệu quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) của ASEAN - Quản lý an toàn thực phẩm và chất lượng rau, quả sau thu hoạch. Khoá đào tạo giảng viên. Số dự án 1100123 Email: nttthuycntp@hua.edu.vn CNSH 708 2 (2 - 0) 2

1

GHP và hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP.vn/NewsEvent.vsqc.Dự lớp: Thời gian dự lớp được dùng để tính điểm chuyên cần.vn/ .vn/foodnorm. Quản lý chất lượng thuỷ sản.Thi hết học phần: Học viên phải dự thi hết học phần dưới hình thức thi viết hoặc vấn đáp sau khi đã hoàn thành các nội dung học.vfa.asp . (2005).gov.Thảo luận: Học viên được đánh giá một phần thông qua tham gia thảo luận xây dựng bài trong quá trình giảng dạy của giáo viên.Chuyên cần: dự lớp. Đỗ Văn Ninh. Nguyễn Thuần Anh.vn/document. VIII.6 2 .Tiểu luận/seminar/kiểm tra giữa kỳ . độc học. Mối nguy vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương trình kiểm soát GMP.aspx?SubID=28 . . Phan Thị Kim.Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm cho học viên cao học.Văn bản pháp quy http://www. Học viên dự lớp đủ thời gian quy định mới được phép dự thi hết học phần.iso. Phân tích kiểm nghiệm thực phẩm thuỷ sản. kiểm tra giữa kỳ và seminar. (2006). Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với tổ chức hoạt động trong chuỗi thực phẩm. Dinh dưỡng cận đại. Nguyễn Công Khẩn. an toàn thực phẩm và sức khoẻ bền vững. . NXB Y học. Công ty tư vấn quản lý quốc tế Nguyễn Thị Thanh Thủy (2008).3 0. NXB Y học Bùi Minh Đức. . Đặng Văn Hợp.Trần Đáng (2004). thảo luận .1 0.gov.Thi cuối kỳ: 0. Đỗ Minh Phụng.vfa.asp .com. Bùi Minh Thu. thảo luận seminar. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật ISO 22000 : 2005.Các tiêu chuẩn thực phẩm – Phương pháp đánh giá http://www. (2006). Nhà xuất bản Nông nghiệp Đặng Văn Hợp. .Hệ thống tiêu chuẩn hóa http://www. Đảm bảo an toàn trong sử dụng phụ gia thực phẩm. Nhà xuất bản Nông nghiệp Lê Ngọc Tú. Độc tố học và an toàn thực phẩm.0 là tổng số của các điểm từng phần (lấy một chữ số thập phân) sau khi đã nhân với các trọng số tương ứng như sau: . Vũ Ngọc Bội.Hệ thống quản lý chất lượng VII. (2004).Kiểm tra giữa kỳ: Học viên phải làm 1 bài kiểm tra giữa kỳ sau khi học xong ½ chương trình của học phần. Thang điểm đánh giá Điểm đánh giá học phần được tính theo thang điểm 10. (2007). Nguyễn Thuần Anh. Hà Nội.org.Tiểu luận/seminar: Mỗi học viên phải viết ít nhất 1 bài tiểu luận chuyên đề và trình bày dưới dạng seminar trước lớp/nhóm. Lê Quang Hải. Tiêu chí đánh giá học tập của học viên . Các tài liệu trên internet http://www.

Một số khái niệm về vệ sinh an toàn thực phẩm 2. Cách thức để thu nhận được sản phẩm sạch 4. Khái niệm về sản phẩm sạch 2. Các biện pháp phòng ngừa. điều trị nhiễm độc thực phẩm Chuyên đề 2: Sản phẩm sạch và an toàn sinh học 1. Quyết định. thịt. không khí ô nhiễm. Các tiêu chuẩn thực phẩm và các quy định kỹ thuật trên một số loại thực phẩm như : các loại sản phẩm ngũ cốc.Chương trình thực hành thú y tốt (GVP) . sữa. Thực trạng về VSATTP ở VN hiện nay trong sản xuất (trồng trọt.Chương trình thực hành vệ sinh tốt (GHP) .Thực vật biến đổi gen và những ảnh hưởng của nó đến an toàn thực phẩm Chuyên đề 3: Văn bản pháp quy về an toàn vệ sinh thực phẩm – Các tiêu chuẩn thực phẩm 1. Tập trung vào các con đường gây ô nhiễm sinh học ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm (chăn nuôi. vật lý). Hệ thống tiêu chuẩn trong nước 4. Cơ chế chuyển hóa độc tố trong thực phẩm 5. Các nguyên tắc của quản lý chất lượng 2. 3. Văn bản pháp quy: Bao gồm pháp lệnh.Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 . 1. Luật. vệ sinh trong bảo quản và chế biến thực phẩm) 4.Chươngtrình thực hành sản xuất tốt (GMP) Chuyên đề 5. môi trường đất. kiểm tra chất lượng thực phẩm 1. lưu thông phân phối.IX. động vật. đồ uống. An toàn sinh học .Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000 .HACCP . ngành có liên quan về VSATTP. Các nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm (sinh học. thực vật chứa độc tố. Quy định . các cơ quan Bộ. Các chương trình tiên quyết -Chương trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP) . Một số phương pháp quản lý chất lượng 3.Hệ thống quản lý CL SP an toàn (SQF ) 5. Các phương pháp phân tích chất lượng thực phẩm theo Số tiết 1 5 2 4 3 3 4 6 5 5 3 . 2. Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế . Tiêu chuẩn của một sản phẩm sạch 3. Thông tư của Chính phủ. Chỉ thị . bảo quản. giết mổ. nước. hóa học. vi sinh vật. chế biến..Bao gồm cả tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Ngành Chuyên đề 4: Hệ thống quản lý. Nội dung chi tiết học phần TT Nội dung Chuyên đề 1: Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay – Nguyên nhân và giải pháp. cá.Hệ thống quản lý ATTP theo ISO 22000:2005 . chăn nuôi). dầu mỡ.. Nghị định.

Phương pháp xác định các chất hoặc hợp chất hóa học trong TP . perfringens. Cộng 6 7 30 Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Người viết đề cương Nguyễn Thanh Thủy 4 . S. chì. nấm mốc trong TP . monocytogenes trong TP .PP định lượng Coliform.PP định lượng vi sinh vật tổng số trong TP .Phương pháp định lượng kim loại nặng (asen. Phương pháp xác định các chỉ tiêu vi sinh thường gặp trong kiểm nghiệm vệ sinh TP .PP định lượng nấm men.Phương pháp định lượng rượu bậc cao trong cồn và các loại rượu . Danh mục chuyên đề do Trưởng tiểu ban của học phần cung cấp để học viên tự chọn. nitrit trong TP 2. Học viên có thể đề xuất chuyên đề tiểu luận ngoài danh mục đó nhưng phải được Trưởng tiểu ban chấp nhận..TCVN và ISO 1.. kẽm. Bài viết tiểu luận có thể được chuyển thành bài thuyết trình seminar nếu giáo viên phụ trách yêu cầu (tuỳ theo từng khoá học).Phương pháp xác định sự có mặt của Salmonella trong sản phẩm thực phẩm 3.Phương pháp định lượng nitrat. Bài viết tiểu luận phải theo đúng thể thức của một bài tổng quan (review) và không được quá 15 trang chuẩn. L. E. aureus. coli.Phương pháp xác định một số hoá chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) nhóm lân hữu cơ . Cl.Phương pháp định tính và bán định lượng độc tố vi nấm aflatoxin . đồng. Phương pháp phân tích cảm quan Tiểu luận/Seminar Mỗi học viên viết 1-2 bài tiểu luận về một hoặc hai vấn đề chuyên sâu trong lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm.) trong TP .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful