TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

----

ĐỀ CƯƠNG
Đề tài: Truy cập website trananh.vn tìm hiểu về mặt hàng kinh

doanh, phương thức kinh doanh, phương thức thanh toán và trình
bày các bước tự xây dựng cấu hình máy tính trên website này.

Nhóm
Lớp
Môn
GV Hướng dẫn

:
:
:
:

7
1017ECOM0111
Thương mại điện tử căn bản
Lê Xuân Cù

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 2 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

Hà Nội, 2010

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 3 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

MỤC LỤC

Phần I: Cơ sở lý luận
1. Thương mại điện tử
a. Khái niệm
b. Các cấp độ của thương mại điện tử
c. Đặc điểm của thương mại điện tử
d. Phân loại thương mại điện tử
e. Lợi ích của thương mại điện tử
2. Thanh toán điện tử
a. Khái niệm
b. Ưu thế của thanh toán điện tử
c. Yêu cầu cảu hệ thống thanh toán điện tử
d. Các hệ thống thanh toán điện tử
3. Website thương mại điện tử
Phần II: Nội dung
1. Giới thiệu chung về trananh.vn
2. Các mặt hàng kinh doanh của trananh.vn
3. Phương thức kinh doanh của trananh.vn
4. Phương thức thanh toán của trananh.vn
5. Các bước tự xây dựng cấu hình máy tính trên website trananh.vn
Phần III: Kết luận

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 4 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1. Thương mại điện tử

Khái niệm
Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về “thương mại điện tử”
 Nghĩa rộng :Thương mại điện tử là các giao dịch tài chính và thương mại bằng

phương tiện điện tử: trao đổi dữ liệu điện tử,chuyển tiền điện tử,các hoạt động
gửi rút tiền bằng thẻ tín dụng.
 Nghĩa hẹp: bao gồm các hoạt động thương mại được thực hiện thông qua

mạng Internet.
 Thương mại điện tử là việc sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử và

công nghệ xử lý thông tin số trong giao dịch kinh doanh nhằm tạo ta, chuyển tải
và định nghĩa lại mối quan hệ để tạo ra các giá trị giữa các tổ chứ và giữa các tổ
chức với các cá nhân (theo Emmanuael Lallana, Rudy Quimbo)
 Theo tổ chức Thương mại Thế giới: Thương mại điện tử bao gồm việc sản

xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán
trên mạng Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu hình cả các sản phẩm
được giao nhận cũng như những thông tin số hóa thông qua mạng Internet.
 Theo tổ chức hợp tác phát triển kinh tế của Liên Hợp quốc: Thương mại điện

tử được định nghĩa sơ bộ là các giao dịch thương mại dựa trên truyền dữ liệu qua
các mạng truyền thông như Internet.
• Các cấp độ của thương mại điện tử
Các ứng dụng kinh doanh trên Internet được chia là 4 mức độ khác nhau:
 Brochureware: Quảng cáo trên Internet. Đưa thông tin lên mạng dưới một

website giới thiệu công ty, sản phẩm... Hầu hết các ứng dụng trên Internet ở
Việt Nam đều ở dạng này.
 eCommerce: Thương mại điện tử. Là các ứng dụng cho phép trao đổi giữa

người mua và người bán, hỗ trợ khách hàng và quản lý cơ sở dữ liệu khách
hàng hoàn toàn trên mạng. Đây là hình thức giao dịch giữa người bán và người
mua (Business To Customer hay viết tắt là B2C).
 eBusiness: Kinh doanh điện tử. Là ứng dụng cho phép thực hiện giao dịch

giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác và khách hàng của doanh
nghiệp đó (Business To Business hay viết tắt là B2B). B2B bao gồm các ứng
dụng như thị trường ảo, quản lý quan hệ khách hàng...
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 5 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
 eEnterprise: Doanh nghiệp điện tử. Một số doanh nghiệp ứng dụng cả B2C
và B2B. Các doanh nghiệp nay được gọi là eEnterprise.

• Đặc trưng của thương mại điện tử
Thương mại điện tử là phương thức thương mại sử dụng các phương tiện điện
tử để tiến hành các giao dịch thương mại. So với các hoạt động của thương
mại truyền thống, thương mại điện tử có một số điểm khác biệt cơ bản sau:

Các bên tiến hành giao dịch trong thương mại điện tử không tiếp xúc
trực tiếp với nhau và không đòi hỏi phải biết nhau từ trước.

Các giao dịch thương mại truyền thống được thực hiện với sự tồn tại
của khái niệm biên giới quốc gia, còn thương mại điện tử được thực hiện trong
một thị trường không có biên giới.

Trong hoạt động giao dịch thương mại điện tử đều có sự tham gia của
ít nhất ba chủ thể, trong đó có một bên không thể thiếu được là người cung cấp
dịch vụ mạng và các cơ quan chức năng.

Đối với thương mại truyền thống thì mạng lưới thông tin chỉ là phương
tiện để trao đổi dữ kiệu, còn đối với thương mại điện tử thì mạng lưới thông
tin chính là thị trường.
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 6 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

Có sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ, thông tin và tiền tệ qua mạng máy
tính và các phương tiện điện tử khác.

Có khả năng cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đói với các quá
trình sản xuất khinh doanh.

Có thể ứng dụng ngay và các ngành dịch vụ (chính phủ điện tử, đào tạo
trực tuyến, du lịch, tư vấn).

Sự phát triển của thương mại điện tử gắn liên và tác động qua lại với sự
phát triển của công nghệ thông tin.

Dựa trên/liên quan mật thiết với thương mại truyền thống và phụ thuộc
sự phát triển mạng internet, truyền thông và phương tiện điện tử

Các hoạt động thương mại điện tử đa dạng, phong phú.

Thương mại điện tử là thuật ngữ mang tích lịch sử
• Phân loại thương mại điện tử

Cách phân loại chung nhất theo bản chất của giao dịch và mỗi quan hệ giữa các
bên tham gia:
‒ Thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp (B2B)
‒ Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C)
‒ Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp ‒ doanh nghiệp ‒ người tiêu dùng
(B2B2C)
‒ Thương mại điện tử giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp (C2B)
‒ Thương mại điện tử giữa người tiêu dùng và người tiêu dùng (C2C)
‒ Các ứng dụng ngang hàng (P2P)
‒ Thương mại di dộng (m‒Comerce)
‒ Thương mại điện tử nội bộ doanh nghiệp
‒ Thương mại điện tử doanh nghiệp và nhân viên
‒ Thương mại hợp tác
‒ Thương mại điện tử phi kinh doanh

• Lợi ích của thương mại điện tử

Thương mại điện tử mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia
‒ Với các tổ chức:
+ Tiếp cận toàn cầu
+ Giảm chi phí
+ Hoàn thiện chuỗi cung ứng
+ Đáp ứng nhu cầu cá biệt của khách hàng
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 7 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
+ Xây dựng các mô hình kinh doanh mới
+ Chuyên môn hóa người bán hàng

+ Rút ngắn thời gian triển khai ý tưởng
+ Tăng hiệu quả mua hàng

+ Cải thiện quan hệ khách hàng
+ Cập nhật hóa tư liệu công ty
+ Các lợi ích khác

‒ Với người tiêu dùng
+ Tính rộng khắp

+ Nhiều sự lựa chọn
+ Sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu riêng

+ Sản phẩm và dịch vụ rể hơn
+ Thông tin sẵn tìm
+ Tham gia đấu giá trong thương mại điện tử
+ Bán hàng chưa phải nộp thuế
‒ Với xã hội

+ Thông tin liên lạc được cải thiện, giảm ách tắc giao thông và ô nhiễm
môi trường
+ Góp phần tạo mức sống cao hơn
+ Nâng cao an ninh trong nước

+ Tiếp cận các dịch vụ công
2. Thanh toán điện tử
• Khái niệm
Thanh toán điện tử (e‒payment) là việc thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ
thông tin, trong đó sử dụng máy tính nối mạng để truyền các thông điệp điện tử,
chứng từ điện tử giúp cho quá trình thanh toán nhanh chóng và hiệu quả
Hệ thống thanh toán điện tử là phiên bản điện tử của hệ thống thanh toán truyền
thống
• Ưu thế của thanh toán điện tử
‒ Không bị hạn chế bới không gian
‒ Không bị hạn chế bởi thời gian
‒ Là phương thức thanh toán có nhiều ưu việt
o Đẩy mạnh xu thế phát triển của các phương thức thanh toán không tiền mặt
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 8 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
o Mở rộng ra các lĩnh vực mới
o Đa dạng hóa các hoạt động thanh toán trong lĩnh vực ngân hàng
• Yêu cầu của hệ thống thanh toán
1

Tính độc lập

7

Tính tiết kiệm và hiệu quả

2

Tính tương tác và dịch chuyển

8

Tính thông dụng

3

Tính an toàn và bảo mật

9

Tính hoán đổi, chuyển đổi

4

Tính ẩn danh

10 Tính linh hoạt

5

Tính phân đoạn

11 Tính hợp nhất

6

Tính dễ sử dụng

12 Tính co dãn

• Các hệ thống thanh toán điện tử
‒ Các hệ thống thanh toán thẻ:

+ Thẻ tín dụng (credit card)
+ Thẻ ghi nợ (debit card)
+ Thẻ trả phí (charge card)
+ Thẻ thông minh (smart card)
+ Thẻ lưu trữ giá trị (stored value card)
‒ Ví thanh toán, tiền điện tử (tiền số hóa)
‒ Ví điện tử (ví tiền số hóa ‒ Digital wallet)
‒ Séc điện tử
‒ Hóa đơn điện tử (Electronic Bills)
‒ Thanh toán điện tử trong giao dịch B2B
Điểm khác biệt lớn nhất giữa thanh toán điện tử và thanh toán truyền thống là
thông qua các phương tiện điện tử, loại bỏ hầu hết việc giao nhận giấy tờ và việc
ký truyền thống, thay vào đó là các phương pháp xác thực mới.
‒ Đối với doanh nghiệp: Lợi ích lớn nhất của thanh toán điện tử là sự tiết kiệm
chi phí và tạo thuận lợi cho các bên giao dịch. Các giao dịch qua kênh điện tử có
chi phí vận hành thấp. Chi phí chủ yếu là đầu tư bạn đầu, trong điều kiện công
nghệ phát triển nhanh chi phí đầu tư cũng giảm đáng kể. Doanh nghiệp không
cần phải đầu tư nhân sự, địa điểm và các chi phí lưu chuyển hồ sơ cho việc giao
dịch
‒ Đối với người tiêu dùng: với thanh toán điện tử, các bên có thể tiến hành
giao dịch khi ở cách xa nhau, không bị giới hạn bởi không gian địa lý. Với người
tiêu dùng, họ có thể ngồi tại nhà để đặt hàng, mua sắm nhiều loại hàng hóa, dịch
vụ nhanh chóng. Việc không phải mang theo nhiều tiền mặt, giảm thiểu rủi ro
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 9 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
mất tiền, tiền giả, nhầm lẫn…sẽ giảm bớt việc thiếu mình bạch so với giao dịch
bằng tiền mặt
‒ Đối với nền kinh tế vĩ mô: Thanh toán điện tử giải quyết được những bất cập
của thanh toán dùng tiền mặt: giảm chi phí của xã hội để tổ chức hoạt động thanh
toán (chi phí in tiền của Chính phủ, chi phí vận chuyển, bảo quản, kiểm, đếm tiền
của hệ thống ngân hàng, các chủ thể tham gia giao dịch thanh toán); hạn chế hành
vi phạm pháp của các đối tượng lợi dụng thanh toán với khối lượng lớn để gian
lận, trốn thuế, trì hoãn hoặc không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với ngân hàng
hoặc các chủ nợ; đảm bảo an ninh trong thanh toán; hạn chế tội phạm lưu hành
tiền gia, đảm bảo lợi ích của các tổ chức cá nhân và tình hình an ninh quốc gia.
Thanh toán điện tử giảm khối lượng lưu thông tiền mặt, tăng nhanh khối lượng
chu chuyên, thanh toán trong nên kinh tế, cải thiên môi trường văn minh thương
mại, thu hút khác du lịch và đầu tư nước ngoài
3. Website thương mại điện tử
Website thương mại điện tử cũng là web site động với các tính năng mở rộng cao cấp
cho phép giao dịch qua mạng như: giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán qua mạng, quản lý
khách hàng, quản lý đơn đặt hàng ...
Thành phần của website thương mại điện tử:

Module Sản Phẩm:
Module này cho phép doanh nghiệp chia thành nhiều danh mục sản phẩm có thể
tự thay đổi theo nhu cầu ví dụ chia thành sản phẩm nội thất, sản phẩm mỹ nghệ,
sản phẩm nông sản...vvv. Trình bày thông tin, hình ảnh giá thành của sản phẩm
theo dạng e-catalog. Tích hợp sẵn giỏ mua hàng điện tử (e-shopping cart) phục
vụ cho nhu cầu mua sắm trên mạng của khách hàng.

Module Thanh Toán Qua Mạng:
Module này đi kèm với giỏ mua hàng điện tử (e-shopping cart), phục vụ cho nhu
cầu thanh toán qua mạng của khách hàng.

Module Quản Lý Khách Hàng:
Lưu giữ thông tin về quá trình đặt hàng, mua hàng, hóa đơn thanh toán...vvv,
giúp khách hàng và doanh nghiệp thuận tiện tra cứu khi cần thiết.

Module Dịch Vụ:
Hiển thị thông tin, hình ảnh về các dịch vụ của doanh nghiệp trên website. Mỗi
dịch vụ có 1 form yêu cầu dịch vụ đi kèm, cho phép khách hàng dễ dàng liên lạc
khi cần thiết.

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 10 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
• Module Tin Tức:
Module cho phép chia nhỏ thành nhiều loại tin khác nhau ví dụ tin trong nước, tin
quốc tế, tin tức công nghệ, tin nội bộ...vvv.

Module FAQ (Những câu hỏi thường gặp):
Module này giúp doanh nghiệp đăng tải các câu hỏi thường gặp của khách hàng
và nội dung trả lời từ phía doanh nghiệp, tạo cái nhìn chuyên nghiệp đối với
người xem về sản phẩm - dịch vụ của mình. Tích hợp chức năng giúp khách hàng
thuận tiện gửi những yêu cầu, đề nghị, đóng góp ý kiến... đến doanh nghiệp.

Module Tuyển Dụng:
Cho phép doanh nghiệp đăng tải các thông tin tuyển dụng nhằm tìm kiếm các
ứng viên tiềm năng cho mình.

Module Tạo thăm dò ý kiến
Doanh nghiệm có thể đưa ra những câu hỏi để thăm dò ý kiến của khách hàng
khi viếng thăm website.

Module Quảng Cáo Trực Tuyến:
Cho phép doanh nghiệp quản lý các banner, logo của các đối tác trên website
mình, tạo nguồn thu từ website.

Tiện ích tìm kiếm:
Bao gồm 2 chức năng tìm kiếm: Tìm nhanh và tìm nâng cao. Tìm nhanh: cho
phép người xem tìm kiếm nhanh bất kỳ thông tin nào trong website thông qua
thao tác đơn giản là nhập từ khóa cần tìm và nhấn enter để ra kết quả. Tìm nâng
cao: cho phép người xem giới hạn khu vực tìm kiếm thông tin để kết quả hiển thị
ra chính xác hơn.

Tích hợp bộ đếm chuyên sâu:
Bao gồm bộ đếm số người đã truy cập, đang truy cập website, đếm số lần đã
được xem cho từng sản phẩm.

Form liên hệ trực tuyến:
Cho phép khách liên hệ với doanh nghiệp khi có nhu cầu.

 10 website thương mại uy tín tại Việt Nam (theo chương trình Trustvn do Trung
tâm phát triển Thương mại điện tử (EcomViet) và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt
Nam triển khai thực hiện đánh giá và chọn ra 10 website thương mại điện tử tiêu biểu
của Việt Nam):

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 11 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
www.jetstar.com: Website của hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines cho
phép khách hàng đặt và thanh toán vé máy bay trực tuyến bằng các loại thẻ tín
dụng quốc tế.
www.golmart.vn: Siêu thị trực tuyến với các mặt hàng tiêu dùng phổ biến.
www.linhperfume.com: Shop nước hoa, sản phẩm dưỡng da cao cấp với giá
thấp hơn thị trường 10 – 20%.
www.25h.vn: Siêu thị trực tuyến cung cấp nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ.
www.goodsmart.vn: Siêu thị trực tuyến cùng những thông tin tham khảo dành
cho các bà nội chợ.
www.luxurytravel.com.vn: website cung cấp các tour du lịch sang trọng, độc
đáo dành cho thị trường khách hàng cao cấp tại Việt Nam.
www.megabuy.vn: trang web bán hàng trực tuyến B2C, B2B, cung cấp sản
phẩm hàng điện tử, thiết bị văn phòng trực tiếp qua mạng internet từ nhà nhập
khẩu
www.sinhcafe.com.vn: Website cung cấp các tour du lịch tại Việt Nam, Lào,
Campuchia.
www.hoatuoiquatang.com: Website cung cấp dịch vụ chuyển hoa, quà tặng với
các lẵng hoa, quà được thiết kế theo từng mục đích tặng khác nhau.
www.lamosi.com.vn: Các sản phẩm nước hoa, dầu thơm của các hãng nổi tiếng
thế giới với nhiều mức chiết khấu cho từng sản phẩm.

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 12 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

PHẦN II: NỘI DUNG

1.

Giới thiệu website trananh.vn
Website trananh.vn là cửa hàng điện tử của Công ty cổ phần thế giới số Trần Anh
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH
Tên giao dịch viết tắt: TRANANH DIGITAL WORLD., JSC
Địa chỉ: 1174 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Giấy CNĐKKD và mã số doanh nghiệp số: 0101217009 – đăng ký thay đổi lần
thứ 3 – do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/5/2010
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Ông Trần Xuân Kiên – Chủ tịch
HĐQT

 Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần Anh được thành lập theo quyết định số
0102004703 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/03/2002.
Công ty đã chính thức chuyển đổi từ mô hình công ty TNHH sang mô hình công ty
cổ phần với tên gọi mới là: Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh kể từ ngày
08/08/2007 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103018927 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Gắn liền quá trình hoạt động và phát triển của Trần Anh là những sự kiện và chính
sách kinh doanh mang tính đột phá, tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị máy
vi tính như: chính sách kinh doanh "bán giá bán buôn đến tận tay người tiêu
dùng", chính sách bảo hành "1 đổi 1 trong vòng 6 tháng" & "bảo hành cả trong
trường hợp IC bị cháy, nổ", chính sách "cam kết hoàn tiền khi có biến động
giá"...Qua đó, Trần Anh luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, toàn diện về mọi
mặt một cách bền vững và đáng kinh ngạc so với các công ty kinh danh cùng lĩnh
vực. Hiện nay Trần Anh là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh
vực công nghệ thông tin. Khách hàng luôn tin tưởng Trần Anh bởi các chính sách,
cam kết, dịch vụ...mà rất nhiều công ty máy tính khác không làm được.
Sau một thời gian khẳng định được tên tuổi trên các lĩnh vực kinh doanh Máy tính –
linh kiện, Thiết bị giải trí số, Thiết bị văn phòng và Điện thoại di động, ngày
10/10/2009, Trần Anh đã mở rộng sang lĩnh vực Điện tử, Điện lạnh, thiết bị gia dụng
với hệ thống Siêu thị Điện máy – IT. Hệ thống siêu thị Điện máy – IT Trần Anh có
không gian rộng, phong cách bài trí gian hàng khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho
khách hàng thăm quan và lựa chọn sản phẩm.
 Tầm nhìn của công ty Trần Anh:
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 13 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒ Trở thành công ty có hệ thống Siêu thị Điện máy – IT có quy mô, chuyên
nghiệp và lớn nhất Việt Nam.
‒ Xây dựng Trần Anh trở thành một môi trường làm việc chuyên nghiệp nơi mà
mọi cá nhân có thể phát huy tối đa sức sáng tạo, khả năng lãnh đạo và cơ hội làm
chủ thực sự với một tinh thần dân chủ rất cao.
‒ Xây dựng Trần Anh trở thành một ngôi nhà chung thực sự cho mọi cán bộ
nhân viên trong công ty bằng việc cùng nhau chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm và
nghĩa vụ một cách công bằng và minh bạch nhất.
 Giá trị cốt lõi của công ty Trần Anh:
Kỷ luật hướng vào tính chuyên nghiệp;
Hoàn thiện tổ chức hướng tới dịch vụ hàng đầu;
Năng động hướng tới tính sáng tạo tập thể;
Cam kết nội bộ và với cộng đồng, xã hội;
Làm việc và hành động trung thực;

 Triết lý kinh doanh của công ty Trần Anh:
‒ Văn hóa công ty là nền tảng và trụ cột phát triển, tập hợp và tôn vinh tất cả
những yếu tố nhân bản trong kinh doanh hướng tới sự phát triển hài hòa và bền
vững.
‒ Tích kết vào trong mọi chính sách và dịch vụ mà công ty đưa ra thị trường tất
cả các giá trị cơ bản tạo nên hình ảnh về một công ty kinh doanh điện máy, thiết
bị số cần phải có: Tiên phong + Tối ưu + Tiêu chuẩn
"Lấy sự Hài lòng của khách hàng làm niềm Hạnh phúc của chúng ta" là
những gì mà toàn thể nhân viên công ty Trần Anh đang ngày đêm tâm niệm
và phấn đấu!
2. Các mặt hàng kinh doanh của trananh.vn

Các sản phầm trên trananh.vn cũng đầy đủ như tại hệ thống siêu thị, của hàng điện
máy Trần Anh truyền thống. Các mặt hàng gồm có:
+ Điện tử ‒ Âm thanh bao gồm Tivi LED, Tivi LCD, Tivi Plasma, Tivi

SlimFit, Tivi CRT, Dàn âm thanh, Đàu DVD, Cassette, phụ kiện.

+ Điện lạnh bao gồm: Tủ lạnh Side by Side, tủ lạnh, điều hòa một chiều, điều

hòa 2 chiều, Máy giặt lồng đứng, máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng nghiêng,
máy sấy quần áo, tủ mát, phụ kiện điện lạnh, tủ đông.
+ Đồ gia dụng bao gồm: nồi cơm điện, lò vi sóng, bếp ga, bếp điện từ ‒ lẩu

điện, máy nước nóng, bình thủy điện, cây nước nóng ‒ lạnh, quạt các loại, ấm

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 14 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
siêu tốc, máy xay ‒ ép hoa quả, nồi ‒ chảo ‒ đồ dùng nhà bếp, máy hút bụi,
máy rửa bát, máy sấy bát, bàn là, máy sấy tóc ‒ là tóc, bình lọc nước, các loại
máy nướng, máy hút ẩm, máy hút bụi, máy pha café, máy chăm sóc sức khỏe,
thiết bị điện, máy sấy quần áo, máy khử độc rau quả, các loại cân, máy phun
ẩm.
+ Laptop bao gồm: Máy tính xách tay, chuột laptop, Ram Laptop, ổ cứng

laptop, túi laptop, phụ kiện laptop.
+ Máy tính và linh kiện bao gồm: máy tính để bàn, màn hình máy tính, loa vi

tình, ổ cứng ngoài, linh kiện máy tính, TV box, USB flash, thiết bị mạng, linh
kiện khác, phần mềm máy tính, máy chủ ‒ Server, tai nghe.

+ Thiết bị văn phòng bao gồm: Máy in, máy chiếu, máy photocopy, máy quét,

máy fax, UPS ‒ bộ lưu điện, máy hủy tài liệu, thiết bị mã vạch, máy tính cá
nhân, phụ kiện thiết bị văn phòng.
3. Mua hàng trên trananh.vn
‒ Khách hàng cần đăng ký một tài khoản để có thể mua hàng trên trananh.vn.
Sau khi đồng ý với những quy định của website và đăng ký thành công, tài khoản
của khách hàng đã có đủ điều kiện để mua hàng online. Khách hàng tiến hành
đăng nhập và thực hiện việc mua hàng trên website.
‒ Trên thanh menu hiện thị đầy đủ các nhóm mặt hàng: máy tính xách tay, điện
thoại, thiết bị giải trí số, thiết bị văn phòng...Khách hàng có thể lựa chọn để xem
hoặc gõ trên thanh tìm kiếm sản phẩm mà mình quan tâm.
‒ Khi đã tìm được sản phẩm cần mua, khách hàng hãy click vào sản phẩm để
xem thông tin chi tiết hoặc có thể đặt mua luôn sản phẩm đó.

Ngay lập tức, giỏ hàng sẽ hiện ra với sản phẩm mà khách hàng vừa chọn.
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 15 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

‒ Tại đây, Khách hàng có thể:

+ Cập nhật giỏ hàng: Khi khách hàng mua một sản phẩm với số lượng lớn hơn

1. Khách hàng điền số lượng cần mua ở ô số lượng rồi ấn cập nhật.
+ Xóa: Nếu khách hàng không muốn mua 1 sản phẩm nào đó.
+ In đơn hàng: Khách hàng muốn in đơn hàng với những sản phẩm đã chọn.
+ Đặt hàng: Khi khách hàng đã hài lòng với sản phẩm mình chọn mua.

Ngoài ra, Khách hàng có thể tiếp tục mua những sản phẩm khác của Trần Anh
bằng cách click vào dòng thông báo phía trên các nút chức năng.

Sau khi đã chọn được những sản phẩm mà khách hàng cần mua, khách
hàng hãy ấn vào nút đặt hàng để gửi yêu cầu đặt hàng cho Trần Anh.

Khách hàng cũng nên kiểm tra lại thông tin cá nhân cũng như chủng
loại hàng hóa chỉ để thuận lợi cho Trần Anh trong việc thực hiện giao dịch.

‒ Khi đồng ý với lựa chọn của mình, khách hàng nhấn

đểgửi

đơn hàng cho Trần Anh.

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 16 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

‒ Khi đơn hàng đã được gửi thành công, hệ thống sẽ gửi một email xác nhận đơn
hàng tới địa chỉ mail khách hàng đã đăng ký.

‒ Khách hàng check mail, nhấp vào link liên kết để xác nhận. Khi xác nhận thành
công, hệ thống sẽ gửi thông báo

‒ Ngoài ra, Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận kinh doanh online
(bằng các hình thức: Y!M, email, điện thoại, fax…) để đặt hàng.
‒ Bộ phận Kinh doanh online sẽ gửi báo giá trực tiếp, fax hoặc gửi email theo yêu
cầu của khách hàng.
‒ Khi khách hàng đồng ý mua hàng, bộ phận Kế toán bán hàng sẽ lập phiếu và
nhận tiền đặt cọc của khách hàng (nếu có).
‒ Nhân viên kinh doanh sẽ hẹn thời gian, địa điểm để giao hàng cho khách hàng.
Chú ý:
+ Để thuận tiện cho việc thực hiện đơn hàng, khách hàng cần ghi đúng, đủ thông
tin trong mục đăng ký thành viên.
+ Mọi đơn hàng thiếu một trong số các thông tin cần thiết (họ tên, địa chỉ, số
điện thoại…) sẽ bị loại bỏ mà không cần báo trước.
+ Những đơn hàng mà Trần Anh cho là không hợp lý cũng sẽ bị loại bỏ mà
không cần báo trước.
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 17 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
4. Phương thức thanh toán của trananh.vn
Trananh.vn chấp nhận thanh toán theo các hình thức
• Thanh toán bằng tiền mặt
A. Thanh toán tại các siêu thị của công ty
Khách hàng thanh toán trực tiếp tại các siêu thị của Trần Anh.
Siêu thị số 1: Số 292 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội
Siêu thị số 2: Số 1174 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội
Ngay khi khách hàng thanh toán xong, nhân viên kế toán sẽ gửi lại khách hàng
HĐTC và nhân viên kinh doanh sẽ hướng dẫn khách hàng hình thức giao nhận hàng.
B. Thanh toán tại điểm giao hàng.
‒ Khách hàng thanh toán cho nhân viên giao nhận toàn bộ hoặc một phần (nếu đã
đặt cọc) giá trị hàng hóa đã mua.
‒ Hình thức thanh toán này chỉ thực hiện với các đơn hàng có địa chỉ giao hàng tại
nội thành thành phố Hà Nội.
‒ Nếu địa điểm giao hàng ngay tại nơi thanh toán, nhân viên giao hàng sẽ thu tiền
khi giao hàng.
• Thanh toán bằng chuyển khoản.
Nếu địa điểm giao hàng là Ngoại thành, Ngoại tỉnh hoặc Nội thành thành phố Hà Nội
nhưng khác với địa điểm thanh toán (trong trường hợp khách hàng gửi quà, gửi hàng
cho bạn bè, đối tác …) Trần Anh sẽ thu tiền trước 100% giá trị hàng + phí vận
chuyển theo cước phí tính trong chinh sách vận chuyển bằng phương thức chuyển
khoản trước khi giao hàng. Khách hàng chuyển tiền cho Trần Anh vào tài:
Công ty cổ phần Thế Giới Số Trần Anh
Đ/c: Số 1174 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội
Số TK: 0521100040007
Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Điện Biên Phủ - Hà Nội
Ghi chú: Để hàng hóa và giá cả được chính xác, ngay sau khi khách hàng chuyển tiền
phải fax giấy ủy nhiệm chi có dấu ngân hàng chuyển tiền để nhân viên kinh doanh
làm căn cứ giữ hàng và giá tiền theo đúng thỏa thuận cho khách hàng.

Các hình thức khác:
Trần Anh đang tiến hàng đàm phán, hợp tác với các đối tác để đưa vào sử dụng một
hình thức thanh toán mới, bảo mật, tiện lợi hơn cho khách hàng và sẽ đưa vào sử
dụng trong thời gian tới.
5. Các bước tự xây dựng cấu hình máy tính trên website trananh.vn

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 18 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Để xây dựng cấu hình máy tính trên website, khách hàng vào menu:
Máy tính và linh kiện → lập cấu hình.
‒ Hệ thống cung cấp cho khách hàng hai giao diện lựa chọn cấu hình:

+ Theo kiểu liệt kê: Khách hàng xem từng trang để lựa chọn sản phẩm. Ấn vào

nút chọn nếu chọn sản phẩm đó.

+ Theo kiểu hộp chọn: Khách hàng chỉ vào hộp chọn để lựa chọn sản phẩm.

‒ Hệ thống được xây dựng đã đảm bảo tính chính xác của cấu hình, để tránh mất
thời gian, khách hàng nên lựa chọn theo trình tự như sau:
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 19 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
CPU → Mainboard → Ram → HDD ….
‒ Khách hàng bắt buộc phải lựa chọn CPU đầu tiên. Hệ thống sẽ tự động loại bỏ
những linh kiện không tương thích với CPU đó.
‒ Nếu một trong hai loại thiết bị là CPU và Main không được lựa chọn thì các ràng
buộc sẽ không còn chính xác do đó cấu hình có thể không phù hợp.
‒ Trong trường hợp Khách hàng chọn lại CPU hoặc Main thì một số thiết bị ràng
buộc cũng phải lựa chọn lại. Hệ thống sẽ tự động loại bỏ để khuyến cáo khách
hàng.
‒ Ở cột ngoài cùng bên trái, là bộ lọc sản phẩm, căn cứ vào đó khách hàng có thể dễ
dàng trong việc tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm.
‒ Một số thiết bị phụ trợ (Loa, màn hình, cạc đồ họa) khách hàng có thể lựa chọn
hoặc không. Để bỏ qua, khách hàng chọn vào loại linh kiện tiếp theo.
Khi hoàn tất quá trình lựa chọn cấu hình, khách hàng có thể:
‒ [In cấu hình]: Khách hàng dùng để in cấu hình mình vừa chọn
‒ [Đặt hàng ngay]: Khách hàng chuyển cấu hình vừa chọn thành đơn hàng và
chuyển tới hệ thống đặt hàng của Trần Anh. Với chức năng này, khách hàng chỉ
cần ngồi tại nhà, với chiếc máy tính nối mạng là có thể mua cho mình một bộ máy
tính hoàn chỉnh.
‒ [Làm lại]: Khách hàng xóa bỏ tất cả các lựa chọn và xây dựng cấu hình mới.
Chú ý:
Nếu khách hàng phát hiện bất cứ sai sót nào xin khách hàng hãy liên hệ với Trần
Anh, công ty sẽ tiến hành sửa chữa và khắc phục.

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 20 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

PHẦN III: KẾT LUẬN

Trần Anh là một trong những công ty kinh doanh thiết bị vi tính hàng đầu tại Việt
Nam. Mỗi khi có nhu cầu mua thiết bị vi tính, Website trananh.vn là điểm đến đầu
tiên của nhiều người. Website không thực hiện chức năng bán hàng trực tuyến, nhưng
nó góp phần quan trọng vào việc tạo và gìn giữ cầu nối giữa khách hàng và công ty
Trần Anh.
Qua Website, Trần Anh cũng đánh giá được xu hướng tiêu dùng của khách hàng
thông qua thị phần click chuột vào các hạng mục thiết bị vi tính từ đó công ty hoạch
định kế hoạch kinh doanh.
Tuy nhiên công ty chưa sử dụng không gian trong vùng Above the fold (mặt tiền)
hiệu quả. Các banner siêu lớn với những hình ảnh ít giá trị choáng phần lớn vùng mặt
tiền. Có nhiều cách để định hướng người dùng, tuy nhiên cách này tỏ ra không thu
được thiện cảm từ người dùng. Tuy nhiên vị trí trang trọng của thương hiệu Trần Anh
trong tim người tiêu dùng, khiến họ vẫn tiếp tục phải tiêu tốn những thao tác thừa để
tìm ra thứ họ cần mua.

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 21 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

DANH SÁCH NHÓM 7

STT

HỌ VÀ TÊN

Lớp HC

Ghi chú

1
Chu Bá Phúc
K45i4
2
Lý Văn Quân
K45i4
3
Nguyên Đăng Quân
K45i5
4
Đặng Thị Quy
K45i4
5
Nguyên Văn Quý
K45i3
6
Tô Lệ Quyên
K45i4
7
Vũ Thị Út Quyên
K45i3
8
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
K45i3
9
Nguyễn Văn Sang
K45i3
10
Kiếu Xuân Tài
K45i4
1. Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm:
Nhóm đã tổ chức họp bàn luận để phân chia nhiệm vụ và tiến hành làm thảo luận
vào:
– 15h20’ ngày 15/10/2010 tại sân thư viện trường ĐH Thương Mại
– 08h30’ ngày 15/11/2010 tại sân thư viện trường ĐH Thương Mại
– 08h30’ ngày 14/11/2010 tại sân thư viện trường ĐH Thương Mại
Mỗi thành viên có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao (có biên bản kèm
theo).
2. Đánh giá thái độ và kết quả công việc của các thành viên
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

HỌ VÀ TÊN
Chu Bá Phúc
Lý Văn Quân
Nguyễn Đăng Quân
Đặng Thị Quy
Nguyễn Văn Quý
Tô Lệ Quyên
Vũ Thị Út Quyên
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
Nguyễn Văn Sang
Kiếu Xuân Tài

Tự đánh giá

Nhóm đánh giá

Trong quá trìn thảo luận nhưng các thành viên trong nhóm đã tham gia đầy đủ, nhiệt
tình năng nổ và có những đóng góp ý kiến, bàn luận sôi nổi để hoàn thành bài thảo
luận. Sau mỗi buổi họp nhóm các thành viên đã rút ra được nhiều bài học, nhiều kinh
nghiệm bổ ích trong việc tổ chức thảo luận, học được các kỹ năng thuyết trình, đóng
góp ý kiến, bày tỏ quan điểm, bàn luận các vấn đề hoàn chỉnh bài thảo luận.
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 22 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------***--------

BIÊN BẢN HỌP NHÓM (Lần 1)
Nhóm: 07
Môn: Thương mại điện tử căn bản
I. Mở đầu:
1. Thời gian : 15h20’ ngày 15/10/2010
2. Địa điểm : Sân Thư viện – Đại học Thương mại
3. Thành phần tham gia: 10/10 thành viên trong nhóm.

II. Nội dung:
1. Đề tài thảo luận: Phương trình vi phân:

‒ Tóm tắt lý thuyết, nêu các dạng bài tập và cho ví dụ
‒ Giải bài tập trong sách giáo trình
‒ Một vài ứng dụng trong kinh tế
2. Nội dung thảo luận:
• Nhóm trưởng chia nhóm thành ba nhóm nhỏ, phân công từng mảng
công việc như sau:
Nhóm
Thành viên
1
Lý Văn Quân
Kiều Xuân Tài
Nguyễn Đăng Quân
2
Chu Bá Phúc
Đặng Thị Quy
Nguyễn Văn Sang
3
Nguyễn Văn Quý
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
4
Vũ Thị Út Quyên
Tô Lệ Quyên

Công việc
Tìm hiểu về các mặt hàng kinh doanh của
website trananh.vn
Tìm hiều các phương thức thanh toán của
website trananh.vn
Trình bày các bước tự thiết lập cấu hình trên
máy tính trên website trananh.vn
Tóm tắt lý thuyết có liên quan

Đề nghị các nhóm và từng thành viên trong nhóm tự giác tìm hiểu và hoàn
thành nhiệm vụ đã được giao, ngoài ra cần giúp đỡ các thành viên khác trong

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 23 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
nhóm nếu có thể để công việc có thể tiến triển một cách nhanh chóng và hiệu
quả.

Yêu cầu các thành viên và các nhóm nhỏ hoàn thành nhiệm vụ và nộp bài cho
nhóm trưởng trước ngày 31/10/2010 để nhóm trưởng tổng và cả nhóm bổ sung
sửa chữa vào lần họp tiếp theo ngày 5/11/2010.

III. Kết thúc:
Buổi họp kết thúc vào hồi 16h00’ cùng ngày.
Thư ký

Nhóm trưởng

Vũ Thị Út Quyên

Tô Lệ Quyên

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 24 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------***--------

BIÊN BẢN HỌP NHÓM (Lần 2)
Nhóm: 07
Môn: Thương mại điện tử căn bản
I. Mở đầu:
1. Thời gian: 8h30’ ngày 05/11/2010
2. Địa điểm: Sân Thư viện – Đại học Thương mại
3. Thành phần tham gia: 10/10 thành viên trong nhóm.
II. Nội dung:
‒ Cả nhóm tổng hợp, nhận xét, bổ sung và sửa chữa bài của từng nhóm nhỏ
‒ Phân công đánh máy và chép lại thành bản thảo luận hoàn chỉnh.
III. Kết thúc:
Buổi họp kết thúc vào hồi 9h15’ cùng ngày.
Thư ký

Nhóm trưởng

Vũ Thị Út Quyên

Tô Lệ Quyên

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Thảo luận Thương mại điện tử căn bản
Trang 25 / 25
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------***--------

BIÊN BẢN HỌP NHÓM (Lần 3)
Nhóm: 07
Môn: Thương mại điện tử căn bản

I. Mở đầu:
1. Thời gian: 8h30’ ngày 14/11/2010
2. Địa điểm: Sân Thư viện – Đại học Thương mại
3. Thành phần tham gia: 10/10 thành viên trong nhóm.
II. Nội dung:
Từng thành viên nhận bài thảo luận hoàn chỉnh từ nhóm trưởng để về chuẩn bị cho
buổi thảo luận
III. Kết thúc:
Buổi họp kết thúc vào hồi 9h00’ cùng ngày.

Thư ký

Nhóm trưởng

Vũ Thị Út Quyên

Tô Lệ Quyên

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Lớp HP 1017ECOM0111
Nhóm 7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful