2

TenVn
783 ALL SUPER ENTERPRISE CO., LTD. - ALL SPER (VN)

EngName

79 ARTEX Th¨ng Long

ARTEX THANG LONG

83 ARTEXPORT Hµ Néi

HANDICRAFT AND ART ARTICLES EXPORT IMPORT NATIONAL CORP.

768 Bueltel International Vietnam Ltd.
436 C¤NG TY TNHH may XK S & H

Address

Phone

l« 23 khu CN Biªn Hoµ 2, §ång Nai

84.61.991363

®-êng §ång Khëi, T©n HiÖp, Biªn Hoµ, §ång Nai

84.61.824358

S & H GARMENT CO.,LTD 37/9 ThuËn KiÒu, P.T©n Thíi NhÊt, Q.12, Tp Hå ChÝ Minh

84.8.7190933

374 C¬ së may Cao H¹nh

Sè 9 T¹ Quang Böu, P6, Q8, TPHCM

84.8.8554654

302 C¬ Së May NghÜa §øc

89 NguyÔn §×nh ChiÓu, Q. Phó NhuËn, TP.HCM

84.088449020

547 C¬ Së May Thµnh Ph¸t

44/16 HiÖp B×nh, P.HiÖp B×nh Ch¸nh, Q.Thñ §øc, TP.HCM 84.08 7266733

264 C¬ Së Th¸i S¬n

143/11h Ung V¨n Khiªm, P 25, Q B×nh Th¹nh, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8990022

487 C¬ Së TuÖ Dinh

94/50 Hoµ B×nh, P5, Q11 Tp HCM

84.89733102

176/90 ®-êng 26/3, P.5, Q.Gß VÊp, Tp Hå ChÝ Minh

84.8.8941292

654 Chi nh¸nh Cty TNHH §Õ V-¬ng

BRANCH OF EMPEROR VN CO.,LTD

269

VINATRANS HANOI

CN C.ty giao nhËn kho vËn TP. HCM t¹i Hµ Néi (VINATRANS Hanoi)

4 CN cty may Ph-¬ng §«ng

PHUONG DONG GARMENT IMPORT EXPORT CO.

848-8945729

300 CN Cty TNHH Hoµng Hµ t¹i Hµ Néi

HOANG HA COMMERCIAL CO. LTD., HANOI BRANCH

84.

268 CN Cty TODIMAX Tp. Hå ChÝ Minh t¹i Hµ Néi

TODIMAX HCM CITY, HANOI BRANCH

71 CN Tæng Cty XNK XD ViÖt Nam

VINACONEX SAI GON

21 Cty TNHH HANSOLL VINA

84.8.8439826
®-êng 6, KCN Sãng ThÇn 1, huyÖn DÜ An, tØnh B×nh D-¬ng 840650.7329

618 Cty ®ay H-ng Yªn

HUNGYEN JUTE COMPANY

104 Cty ®Çu t- & th-¬ng m¹i V¹n Xu©n

VAN XUAN INVESTMENT & COMMERCIAL CO.

696 Cty ®Çu t- SX XNK HTX ViÖt Nam
539 Cty ®iÖn m¸y & kü thuËt c«ng nghÖ

GELIMEX

223 Cty ®iÖn m¸y H¶i Phßng

124 NguyÔn ChÝ Thanh - §µ n½ng

84.511 822757

162 L¹ch Tray, H¶i Phßng

84.31.641684

664 Cty 198 Bé Quèc phßng
132 Cty 247 (Bé Quèc phßng)
97 Cty 26 Bé Quèc phßng

NO. 247 COMPANY
COMPANY NO. 26

khu CN Sµi §ång - Gia L©m - Hµ Néi

84.4.8751463

259 Cty 28 (AGTEX CO.)

AGTEX CO.

3 NguyÔn Oanh, Q.Gß VÊp, Tp Hå ChÝ Minh

84.8.8944291

260 Cty 32 - Bé Quèc Phßng

ASECO

170 - Quang Trung - Gß VÊp - Tp Hå ChÝ Minh

84.8940416

261 Cty 32 - Bé Quèc Phßng (CN)

THE 32 BRANCH CO.

233 Cty 3-2 (Bé Quèc phßng)

NO. 3-2 CO. OF MINISTRY OF NATION DEFENSE

232 §-êng Lª DuÈn, KiÕn An, H¶i Phßng

84.031790683

353/3 Bis V-ên Chuèi, Q3, TPHCM

84.087653264

Khu Phè 3, P Ph-íc Long B, Q 9, TPHCM

84.087310462

221 Cty AMW ViÖt Nam
332 Cty An Phó Ch©u

A.P.C CO.,LTD

645 Cty ASIA SONG PRODUCTION

ASIA SONG PRODUCTION

84.

181 Cty B×nh Minh 2000

BINH MINH COMPANY §èng §a - Hµ Néi

84.

258 Cty B¹ch §»ng (Bé C«ng an)

BACH DANG CO. - BRANCH HANOI

880 Cty bao b× & hµng XK 27/7 Hµ Néi

35 Cty Beautec vina co.,ltd

BEAUTEC VINA CO.,LTD Sè 7 §¹i Lé Thèng NhÊt,KCN Sãng ThÇn, huyÖn DÜ An, TØnh B×nh D-¬ng 84.650732600

244 Cty BEEAHN H-ng Yªn II

BEEAHN HUNG YEN II CO., LTD.

thÞ trÊn TrÇn Cao, huyÖn Phï Cõ, tØnh H-ng Yªn

84.321.850057

630 Cty BEEAHN ViÖt Nam

BEEAHN VIETNAM CO., LTD.

thÞ trÊn TrÇn Cao, Phï Cõ, tØnh H-ng Yªn

84.321.850075

152 Cty c«ng nghiÖp & th-¬ng m¹i Toµn Th¾ng - Hµ Néi

TOAN THANG TRADING INDUSTRY CO.

620 Cty c¬ khÝ dÖt may H-ng Yªn

HUNG YEN GARMENT TEXTILE MACHANICAL CO.

41 Cty Cao su Hµ Néi

84.
76 NguyÔn ThiÖn ThuËt, H-ng yªn

84.321.862778

HANOI RUBBER COMPANY

695 Cty CP ®-êng s¾t 21-10

84.

197 Cty CP AP ViÖt Nam

AP VIETNAM JSC

C9 phè Hoµng CÇu, Q. §èng §a, Hµ Néi

84.4.5112473

452 Cty CP dÖt may Sµi Gßn

TEXGAMEX

298A NguyÔn TÊt Thµnh, Q4, Tp Hå ChÝ Minh

84.89404272

232 Cty CP dÖt may XK H¶i Phßng

TEXGARCO HAIPHONG Km 16, ®-êng 353 NghÜa Ph-¬ng, Hîp §øc, KiÕn Thuþ, H¶i Phßng 84.31.860783

145 Cty CP giÇy Gia l©m

GIALIMEX

58 Cty CP giÇy Hµ Néi
180 Cty CP héi chî triÓn l·m quèc tÕ VNEXPO

HANOI JOIN STOCK CO.,

HUNG LONG GARMENT AND SERVICE STOCK CO

236 Cty CP may §¹i ViÖt H¶i Phßng
780 Cty CP may §ång Nai

84.

VIETNAM INTERNATIONAL EXHIBITION & FAIR JOINT STOCK COMPANY ( VINEXPO )

279 Cty CP KD Len Sµi Gßn
625 Cty CP may & dÞch vô H-ng Long

84.

DONAGAMEX

225 Hoµng V¨n Thô, P2, Q T©n B×nh, TP HCM

84.8.8445943

Km 24, quèc lé 5, DÞ Sö, Mü Hµo - H-ng Yªn

84.321.943458

279 §-êng Chî Hµng-Q.Lª Ch©n-H¶i Phßng

84.31854281

Khu CN Biªn Hßa I, Biªn Hßa , §ång Nai

84.61836151

555 Cty CP May 11

GAFATEX

247 Cty CP may 9 (Cty may Nhµ BÌ)

NHABE GARMENT FACTORY 9

215 Hµng Thao, tp. Nam §Þnh

84.350.845752

388 Cty CP may B×nh Minh (BIGAMEX)

BIGAMEX CO.

440 N¬ Trang Long, QuËn T©n b×nh, Tp Hå ChÝ Minh

84.8.8432358

321 Hå V¨n Huª, P9, Q Phó NhuËn, TP HCM

84.8.8443332
84.8.8776060

340 Cty CP may da XK 30-4

84.089693515

497 Cty CP may Gia D-

GIADU CO

68 An D-¬ng V-¬ng P 16, Q8 Tp HCM

495 Cty CP may H÷u NghÞ

HUGAMEX

636-638 NguyÔn Duy, Ph-êng 12, QuËn 8 Tp.Hå ChÝ Minh 84.8.8554176

39 Cty CP may Hå G-¬m

HO GUOM GARMENT STOCK COMPANY

201 Tr-¬ng §Þnh, Hµ Néi

84.4.6622574

31 Cty CP may Hoµ B×nh (PEGARIMEX)

HAO BINH STOCK GARMENT CO

830 NguyÔn Duy, Q. 8, Tp Hå ChÝ Minh

84.8.8555556

558 Cty CP may Hßa B×nh

PEGARIMEX

830 NguyÔn Duy, Q8, TP HCM

84.8.8555566

857 Cty CP May Kh¸nh Hßa

KHAGAREXCO

12 Lª Th¸nh T«ng, Nha Trang

84.058510353

167 Cty CP may Lª Trùc

LE TRUC GARMENT STOCK CO.

289 Cty CP may mÆc Thêi Trang

MTT

05 Hå BiÓu Ch¸nh, QuËn Phó NhuËn, Tp Hå ChÝ Minh

84.8.8966677

FUNAGARMEX CO

18 Phan Huy Ých, P.12, q. Gß VÊp, Tp Hå ChÝ Minh

84.8.9872886

575 Cty CP may S¬n Hµ

208- Lª Lîi - ThÞ x· S¬n T©y - Hµ T©y

84.34.832088

687 Cty CP may Sµi gßn 2

15 TrÇn TriÖu LuËt-Q T©n b×nh-Tp HCM

84.8.8645331

19 Cty CP may Ph-¬ng Nam

448 Cty CP may Sµi Gßn 3

GATEXIM

140-144 NguyÔn V¨n Thñ ,Q1 Tp Hå ChÝ Minh

84.87271140

391 Cty CP may thªu giµy dÐp Wec Saigon

WEC SAIGON JOINT STOCK CO.

146 (lÇu 4) NguyÔn C«ng Trø, Q1, Tp HCM

84.8.8222174

827 Cty CP May vµ DÞch vô B×nh Minh

BIGASCO

§-êng 7A, P Ph-íc Long, Nha Trang, Kh¸nh Hßa

84.058881160

733 Cty CP may VÜnh Phó

VINH PHU GARMENT STOCK CO.

ph-êng N«ng Trang, ViÖt Tr× - Phó Thä

84.210.847742

13 Cty CP may XK §«ng Anh

84.

653 Cty CP may XK Long An

373 quèc lé 1A - F4, thÞ x· T©n An, Long An

84.72.826412

NAM HA GARMENT STOCK CO.

510 ®-êng Tr-êng Trinh, Nam §Þnh

84.350.649563

631 Cty CP may XK Vòng Tµu

VIEGARMENT CO.

846-848 B×nh Gi·, ph-êng 10, tp. Vòng Tµu

84.64.848372

130 Cty CP Nam Th¾ng

NAMTHANG JOINT - STOCK COMPANY

80 Tr-¬ng §Þnh, Q.3, Tp Hå ChÝ Minh

84.8.9317437

55 Lam S¬n, P.12, Q. T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh

84.8.8488667

588 Cty CP may XK Nam Hµ

245 Cty CP Nam TiÕn ( NATICO)
494 Cty CP NhËt Minh

SUN SHINE INCORPORATION

678 Cty CP Sao Mai

SAO MAI CORPORATION A44, QL30, X· Mü Trµ-ThÞ X· Cao L·nh-TØnh §ång Th¸p

84.67851452

204 Cty CP Sao Thiªn ViÖt

SAO THIEN VIET CO.,LTD

84.

146 Cty CP SX XNK ¸ §«ng

EAST ASIATIC PRODUCTION IMPORT EXPORT CORP.

442 Cty CP ThuËn Thiªn
188 Cty CP TiÕn KÝnh
96 Cty CP vËn t¶i trung -¬ng I (VINAFCO)

84.
37/260B Quang Trung, P12, Gß VÊp, TPHCM

84.088973218

TIEN KINH JOINSTOCK CO.

84.

VIETNAM FREIGHT FORWARDING JOINT STOCK CORP. (VINAFCO)

84.
206 quèc lé 22, P. Trung Mü T©y, QuËn 12, Tp Hå ChÝ Minh 84.8.8911178

446 Cty CP ViÖt H-ng (VHC)
523 Cty CP x©y dùng & th-¬ng m¹i ThÕ Quang

THEQUANG JOINT STOCK CO.,

54/1C Lª NiÖm, P.18, Q.T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh

84.8.8607114

474 Cty CP XNK B×nh T©y

BITEX

110-112 HËu Giang, P6, Q6, Tp HCM

84.89694308

432 Cty CP XNK Kh¸nh Héi

KHAHO

2-4-6 §oµn Nh- Hµi - P 12 - Q 4 - Tp HCM

84.89400194

208 Cty CPTM & vËn t¶i quèc tÕ Ch©u Giang

CHAU GIANG INTERNATIONAL JSC

94 Cty cung øng dÞch vô hµng kh«ng (AIRSERCO)

AIR SUPPLY AND SERVICE CO.

61 Cty da giÇy Hµ Néi

HANOI LEATHER AND SHOES COMPANY

291 Cty dÖt ¸o len XK Magnicon
538 Cty dÖt §µ N½ng

DANATEX

84.

281/2 P T©n Ch¸nh HiÖp Q12 TPHCM

84.8.8910166

50, Ng« Thêi NhËm, QuËn Liªn ChiÓu, Tp §µ N½ng

84.511.842345

46 Cty dÖt 19-5 Hµ Néi
38 Cty dÖt 8-3

84.
EIGHT MARCH TEXTILE CO.

598 Cty dÖt Hµ Nam

HA NAM TEXTILE COMPANY

84.

230 Cty dÖt H¶i Phßng

HAIPHONG TEXTILE CO. 114 - Lª DuÈn - KiÕn An - H¶i Phßng

84.31.790482

636 Cty dÖt Hång Qu©n

HONG QUAN TEXTILE CO. LTD.

84.

47 Cty dÖt kim §«ng Xu©n

67 Ng« Th× NhËm - Hµ Néi

84.4.9783825

THANG LONG KNITTING CO.

46 Hµng Qu¹t, Hoµn KiÕm, Hµ Néi

84.048257557

DAGATEX

185-189 ¢u C¬, Ph-êng 14, QuËn 11, Tp Hå ChÝ Minh

84.8.8842323

478 §iÖn Biªn Phñ, §µ N½ng

84.511.82386

189 Phan V¨n TrÞ P11, B×nh Th¹nh ,TP HCM

84.8.8940509

DONGXUAN KNITTING CO.

884 Cty dÖt kim Hµ Néi

HANOI KNITTING CO.

747 Cty dÖt kim Hoµng ThÞ Loan (HOTIMEX)

HOANG THI LOAN KNITTING CO.

59 Cty dÖt kim Th¨ng Long
898 Cty dÖt kim Th¾ng lîi (Nam §Þnh)
647 Cty dÖt lôa Nam §Þnh
350 Cty dÖt may §«ng ¸
537 Cty dÖt may 29-3 (§µ N½ng)
278 Cty dÖt may Gia §Þnh

GIDITEX-CO

48 Cty dÖt may Hµ Néi (HANOSIMEX)

HANOI TEXTILE AND GARMENT CO. (HANOSIMEX)

sè 1 Mai §éng, Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi

84.4.8621470

540 Cty dÖt may Hoµ Thä

HOTEXCO

36 ¤ng Ých §-êng, Hoµ Vang, Tp §µ N½ng

84.511671011

757 Cty dÖt may HuÕ (HUTEXCO)

HUTEXCO

x· Thuû D-¬ng, huyÖn H-¬ng Thuû, Thõa Thiªn - HuÕ

84.54.864433

347 Cty dÖt may Kim §«ng Ph-¬ng

DOPIMEX

10 ¢u C¬, Ph-¬ng17, QuËn T©n B×nh, Tp.HCM

84.8.8496062

56 Lý Th-êng KiÖt , P.1, B¶o Léc, L©m §ång

84.63.864820

869 Cty dÖt may lôa t¬ t»m 2-9 (SESIGATEX)

63 NguyÔn V¨n Cõ, Nam §Þnh

84.

348 Cty dÖt may Thµnh C«ng

6 Cty dÖt may S¬n Nam (Nam §Þnh)

8 Tr-êng Chinh, P.15, Q. T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh

84.8.8910768

253 Cty DÖt May Th¾ng Lîi

Sè 02 Tr-êng Chinh, P 15, Q T©n B×nh, TPHCM

84.088153044

838 Cty dÖt may XK B×nh §Þnh

105-107 TrÇn H-ng §¹o, Quy Nh¬n, B×nh §Þnh

84.56.893369

HUE GATEXCO

39 Phan §×nh Phïng, TP. HuÕ

84.54.822101

MINH KHAI TEXTILE COMPANY

423 MINH KHAI STREET, HANOI, VIETNAM

84.

756 Cty dÖt may XK HuÕ (HUE GATEXCO)
40 Cty dÖt Minh Khai
585 Cty dÖt Nam §Þnh

NAM DINH TEXTILE CO. 43 T« HiÖu, Tp. Nam §Þnh

84.350.849342

891 Cty dÖt NghÖ An
847 Cty dÖt Nha Trang

VÜnh Ph-¬ng, Nha Trang, Kh¸nh Hßa

84.58831050

346 Cty dÖt Ph-íc Long

Ph-êng Ph-íc Long B, Q.9, Tp Hå ChÝ Minh

84.8.7313457

349 Cty dÖt Thµnh C«ng - CN t¹i Hµ Néi
53 Cty dÖt v¶i c«ng nghiÖp Hµ Néi

THANH CONG TEXTILE CO. - HANOI BRANCH

ChÞ Thuû sÏ check vµ nh¾n ng-êi cã chøc n¨ng göi ®óng h¹n84.9361233

HANOI INDUSTRIAL CANVAS TEXTIILE CO.

93 LÜnh Nam, Mai §éng, Hµ Néi

29 Cty dÖt ViÖt Th¾ng( VICOTEX)
VICOTEX
35-37 BÕn Ch-¬ng D-¬ng, Q.1, Tp Hè ChÝ Minh
107 Cty dÞch vô kü thuËt & XNK (TECHSIMEX - thuéc VCCI) TECHNICAL SERVICE AND EXPORT - IMPORT CO.

84.4.8624796
84.8.8969337

5 Cty dÞch vô lao ®éng hîp t¸c quèc tÕ Hµ Néi
37 Cty dÞch vô th-¬ng m¹i 1
716 Cty dÞch vô TM H÷u NghÞ B¾c Giang
129 Cty dÞch vô, ®Çu t- & du lÞch Nghi Tµm (RESTOVTEX)

84.

TRADE SERVICE COMPANY NO. 1
HUU NGHI BAC GIANG TRADE SERVICES CO.

84.

NGHI TAM INVESTMENT AND TOURISM SERVICE CO.

576 Cty du lÞch & XNK Nam §Þnh

NAM DINH TOURISM AND IMPORT EXPORT CO.

133 Cty du lÞch th-¬ng m¹i §èng §a

DONG DA TRADING TOURISM CO.

150 Cty giao nhËn kho vËn ngo¹i th-¬ng (VIETRANS)

VIETRANS

713 Cty giÇy An Hoµ ( §×nh B¶ng - Tõ S¬n - B¾c Ninh )

ANHOA SHOES COMPANY LTD

535 Cty GiÇy An L¹c

ALSIMEX

614 Cty giÇy CÈm B×nh - H¶i D-¬ng

CAMBINH SHOES COMPANY

571 Cty giÇy Hµ T©y

HATAY SHOES COMPANY

607 Cty giÇy H¶i D-¬ng

HAIDUONG SHOES COMPANY

353 Cty giÇy HiÖp H-ng

HIEP HUNG SHOES COMPANY

619 Cty giÇy H-ng Yªn

HUNGYEN FOOTWEAR CO.

49 Cty giÇy Ngäc Hµ

NGOCHA SHOES COMPANY

646 Cty giÇy Ngäc TÒ

FULGENT SUN FOOTWEAR CO.,LTD

246 Cty giÇy Phó L©m (CN Hµ Néi)

FULEAMEX HANOI

151 NguyÔn Du, Tp. Nam §Þnh

84.
84.

13 Lý Nam §Õ, Hµ Néi

84.
84.

ThÞ trÊn Lai C¸ch, CÈm Giµng - H¶i D-¬ng

84.320.786187

Phè nèi, Yªn Mü, H-ng yªn

84.

70 Cty giÇy Th¨ng Long

THANG LONG SHOES COMPANY

84.

45 Cty giÇy Th¸i Nguyªn

THAI NGUYEN SHOES FACTORY

84.

50 Cty giÇy Th-îng §×nh

THUONG DINH FOOTWEAR CO.

623 Cty GiÇy ThuËn Thµnh

THUAN THANH SHOE COMPANY

56 Cty giÇy Thuþ Khuª

THUYKHUE SHOES CO,.

128 Cty giÇy v¶i §ång Lîi

DONG LOI SHOES COMPANY

731 Cty giÇy VÜnh Phó

VINHPHU SHOES COMPANY

720 Cty giÇy VÜnh yªn

VINHYEN SHOES COMPANY

52 Cty giÇy Yªn Viªn

YEN VIEN SHOES COMPANY

711 Cty Hµ Vinh (Tõ S¬n - B¾c Ninh)

Nh- Quúnh - V¨n L©m - H-ng Yªn

84.321.986299

HAVINH COMPANY

84.

HAGASCO COMPANY

84.

894 Cty H¶i Thµnh (Bé Quèc phßng)
644 Cty HAGASCO
690 Cty HANATEX
226 Cty Hång Quang (nhµ m¸y may Qu¸n Tr÷)
105 Cty hç trî ph¸t triÓn d©n téc miÒn nói

345 TrÇn Nguyªn H·n, Q. Lª Ch©n - H¶i Phßng
MOUNTAINOUS ETHNICS
PRO-DEVELOPMENT
TRADING AND SERVICE
CENTER

99 Cty ho¸ sinh & ph¸t triÓn c«ng nghÖ míi (VIHITESCO) VIHITESCO
759 Cty Hualon - ViÖt Nam

84.31.778838

HUALON CORPORATION VIETNAM

84.4.8211648
khu CN Tuy H¹, huyÖn Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai

8 Cty IMEXCO Hµ Nam

84.61.848609
84.

874 Cty in bao b× & XNK tæng hîp (Bé Thuû s¶n)
93 Cty INTIMEX (XN may XK)

84.

GARMENT FACTORY, INTIMEX

794 Cty JM CAPS VN

KCN ViÖt H-¬ng, §Lé B×nh D-¬ng, X ThuËn Giao, H ThuËn An, T B×nh D-¬ng

84.0650753256

267 Cty kho vËn miÒn Nam

1B Hoµng DiÖu, ph-êng 13, quËn 4, tp. Hå ChÝ Minh

84.8.9400947

8 Hoµng Hoa Th¸m, Q.T©n B×nh, Tp Hå ChÝ Minh

84.8.8108880

270 Cty L©m nghiÖp Sµi Gßn( FORIMEX)
746 Cty Lam Hång (Bé Quèc phßng)

LAM HONG COMPANY MILITARY REGION 4

863 Cty LD §¹i Linh - ViÖt Nam

TAERIM VINA JOINT VENTURE CO.

309 - 311 NguyÔn V¨n Trçi, quËn T©n B×nh, tp. Hå ChÝ Minh 84.8.7108825

609 Cty LD BVT H¶i D-¬ng

BVT CO. LTD.

Th¹ch Kh«i - Gia Léc - H¶i D-¬ng

84.32.8.61727

830 NguyÔn Duy P 12, Q 8, Tp HCM

84.89500285

333 Lòy B¸n Bichx, P19, Q T©n B×nh, TPHCM

84.8.8648801

Khãm 5 ThÞ trÊn Ch©u Thµnh, tØnh Trµ Vinh

84.74 872066

H-¬ng Lé 2, Êp HËu, X T©n Th«ng Héi, H Cñ Chi

84.087961477

451 Cty LD Hång ViÖt Hoµ B×nh
292 Cty LD Hongarmex

HONGARMEX

700 Cty LD may Hång ViÖt Trµ Vinh
518 Cty LD May OASIS

OASIS GARMENT J.V

287 Cty LD May Seven Corporation

D19/34A H-¬ng Lé 80, Êp 4, X VÜnh Léc B, H B×nh Ch¸nh, TPHCM 84.088856833

499 Cty LD may Vigawell ViÖt nam

sè 2 Tr-êng Chinh P 15, Q T©n B×nh, Tp HCM

900 Cty LD may ViÖt Th¸i (Th¸i Nguyªn)
887 Cty LD may XK tæng hîp H-ng Nh©n (Th¸i B×nh)

84.8.852197

MÖnh.7.854130 X· Léc Hµ.H¶i D-¬ng.73..745 Cty LD may XK ViÖt Thanh (VITHAGARCO) VITHAGARCO 507 Cty LD MAYEXCEL KIND Nhµ BÌ EXCEL KIND NAHBE GARMENT VENTURE CO.8.31831237 84.829374 889 Cty LD SWED PHONG 670 Cty LD TNHH may XK ViÖt T©n (TAVTEC) 362 Cty LD VÜnh H-ng T. Êp T©n TiÕn X· T©n th«ng Héi . (BLATEX) 10 §inh Bé LÜnh.tØnh Hµ Nam 84. 84.H¶i Phßng 84. Km40. H¶i Phßng 730 Cty may & XK lao ®éng Phó Thä GARMENT LABOUR EXPORT COMPANY 708 Cty may §¸p CÇu DAPCAU GARMENT IMPORT EXPORT CO. Nam §Þnh 84.8966947 241 Cty LD TNHH may mÆc B¶o TÝn côm CN VÜnh NiÖm.8920930 84.M. LTD. huyÖn Cai LËy . TP Hå ChÝ Minh 84.73. Thanh Xu©n.4.Phó Thä 84.851059 704 Cty may §«ng ¸ . Q. Tp. x· Lai C¸ch.786283 293 Cty LD Shing ViÖt SHING VIET CO. 59 §øc Giang.241. Tp Hå ChÝ Minh 84. P.HAPRO HANOI JOINT VENTURE MSA .I VIETNAM CO.LTD 1365/1 QLé 1A P An Phó §«ng. TP.8. quèc lé 5. 2 §-êng Ph¹m S. TTTM Chî S¾t. Tp. Q.320.5111885 643 Cty Liªn doanh B×nh Giang BINH GIANG JVC sè 145 Lý Th-êng KiÖt. TiÒn Giang 592 Cty LD MSA S«ng Hång 479 Cty LD NEWELL Nhµ BÌ ViÖt Nam 215 Cty LD Norfolk Hatexco NORFOLK HATEXCO JOINT VENTURE CO. MUA DONG KNITWEAR COMPANY 375 Cty len ViÖt Nam .321862423 GATEXCO 20 35 Phan §×nh Giãt. LTD. P.8. 658 Cty LD Phó Th¸i FORTEX(VIET NAM) INC Quèc Lé 22. Q. NO.8727316 203 NguyÔn Huy T-ëng. Thanh Xu©n. An H¶i.8. TPHCM 84. 62 Cty may §øc Giang DUCGIANG IMPORT EXPORT GARMENT CO.31876529 622 Cty may 2 H-ng Yªn HUNG YEN GARMENT COMPANY NO.210.ViÖt Tr× . Tp Hå ChÝ Minh 84. Q 12.Cñ Chi 608 Cty LD Quèc tÕ Venture International (H¶i D-¬ng) VENTURE INTERNATIONAL CO.KiÕn An.9730662 240 Cty may & phô liÖu may T©n H¶i TÇng 4..036731512 405 Cty Liªn doanh s¶n xuÊt may XK GREEN MAPLE 291/2B Luü B¸n BÝch. H¶i Phßng 84.0320853931 227 Cty may 2 H¶i Phßng HAIPHONG 2 GARMENT CO. NO. 1 Gia CÈm . Tp Nam §Þnh 84. Hµ Néi 84.BLATEX (Nhµ m¸y len H¶i Phßng) VIETNAM BLANKET WOOL CO. tp. An H¶i. 242 Cty LD TNHH may mÆc Ngäc S¬n x· An Hång.CO.8272159 605 Cty may 1 H¶i D-¬ng HAI DUONG GARMENT CO. P.0871960050 849 Cty LD XNK may mÆc Myengjey Apparel MARGARMENT 84. Hµ Néi 84. Q.8727492 84.55811577 L« L5 KCN QU¶ng Phó TØnh Qu¶ng Ng·i 650 Cty len H¶i Phßng 68 Cty len Mïa §«ng (Hµ Néi) 84.LTD 184 Cty LD MSA .351. TX Th¸i B×nh. 1 4 Chi L¨ng.LTD Êp B×nh T¹o. Mü Tho.. 671 Cty LD MSA . x· NhÞ Mü. ph-êng ThÞ CÇu. 84.320. P. Q.8.TiÒn Giang 84.846208 HAIDUONG GARMENT CO.821290 64 TrÇn Phó. ph-êng Hai Bµ Tr-ng .19.HAPRO CO. Ph-¬ng LiÖt. ®-êng BÕn NghÐ. ViÖt Nam 84. Êp Mü CÇn. x· Trung An.4.8645077 HA NAM 277 IMPORT EXPORT CO.24.852209 729 Cty may 1 Phó Thä PHU THO GARMENT CO. 2 P HiÕn Nam.Nhµ BÌ MSA-NHABE JV. thÞ x· B¾c Ninh 84. TØnh H¶i D-¬ng 84. Gia L©m.7..T©n ThuËn §«ng. Quang Trung..thÞ x· Phñ Lý . H¶i D-¬ng 84. Hµ Néi 84. H¶i Phßng 84. khu 6. Tp Hå ChÝ Minh 84. LTD Sè 9 xa lé Hµ Néi Thñ §øc tp HCM 84. CÈm Giµng.Nam §Þnh 60 Cty may 10 GARMENT COMPANY 10 663 Cty may 19 (Bé Quèc phßng) 661 Cty may 19-5 (Bé C«ng an) 606 Cty may 2 H¶i D-¬ng 98 Cty may 20 (Bé Quèc phßng) 596 Cty may 277 Hµ Nam . H¶i D-¬ng 84.T©n ThuËn §«ng.B×nh Th¹nh.T©n B×nh. NO. 216 TrÇn Thµnh Ngä. TX H-ng Yªn 84.8.

phè KÕ. thÞ x· H-ng Yªn. 3 63 Cty may 40 . Q8.12. ViÖt Tr×.8.8245016 772 Cty may mÆc Quèc tÕ VÜ H¶o VN 03 ®-êng 15A .8910473 721 Cty may H-¬ng Canh (VÜnh Phóc) HUONG CANH GARMENT COMPANY 229 Cty may H¶i Phßng HAI PHONG GARMENT CO. 715 Cty may B¾c Giang BAC GIANG GARMENT CO.849627 ®-êng BÕn NghÐ. 84.848432 249 Cty may Nhµ BÌ (BCN) NHABE CO. 73 MËu Th©n. 22 Thµnh C«ng. 400 Cty may mÆc XK PAO YUAN 1/108 Quèc lé 13. KCN Biªn Hoµ II 84. P 16.VIET CORPORATION x· L¹c Hång.LTD 100/11-12 An D-¬ng V-¬ng.8623132 HUI CHANG GARMENT CO.1.Gß VÊp. §«ng Nai 84.87268898 584 Cty may mü nghÖ Nam §Þnh MY NGHE GARMENT CO.8 8502961 55 Cty may ChiÕn Th¾ng ®-êng Gi¸p H¶i..8312075 529 Cty may da giÇy thêi trang Sµi Gßn SAIGON FASHION CO.4.321.8. Nam §Þnh 84.LTD 44/7 ph-êng T©n Thíi NhÊt. 4 TrÇn H-ng §¹o.862704 893 Cty may Phï §æng 238 Cty may quèc tÕ WOOJIN ViÖt Nam 72 Cty may S«ng §µ 226 Lª Lai. Phè Hång Hµ.31.8350059 . Thñ §øc.048584863 84. huyÖn V¨n L©m. Phó Thä 84. An Phó §«ng.8. Hµ Néi 84. Thanh Xu©n.6240593 853 Cty may Th¸i Nguyªn THAI NGUYEN GARMENT CO. CÇn Th¬ 84. 712 Cty may B¾c Ninh BAC NINH GARMENT COMPANY 763 Cty may c«ng nghiÖp §ång Nai DONAMAY khu CN I Biªn Hoµ. T©n ThuËn §«ng. thÞ x· B¾c Giang 84. NO. Tp. Th¸i Nguyªn 84. tØnh H-ng Yªn 433 Cty may HUI CHANG 84. Q T©n b×nh. P. TP HCM 84. Tp.71.Viet 899 Cty may mÆc Tuyªn Quang 290 Cty may mÆc XK Dah Sheng (VN) Quèc tÕ 109 Cty may mÆc XK Hµ Néi (HANTEX) 84. Nam §Þnh 586 Cty may Nam §Þnh THE NAM DINH GARMENT CO.846506 684 Cty may T©y §« 57 Cty may Th¨ng Long (THALOGA) TAY DO GARMENT CO. H-ng Yªn 84.8. HiÖp B×nh Ph-íc. 311 Lª V¨n L-¬ng. 621 Cty may H-ng Yªn HUNG YEN GARMENT CO. ph-êng Tiªn C¸t.982208 333 Cty may mÆc & chÕ biÕn n«ng h¶i s¶n gç XK TNHH DUTHACO 337-345 T©n kú T©n quý. Q. 250 Minh Khai. Tp.61. 105 ®-êng Hïng V-¬ng.8 8470236 281 Cty may mÆc Qu¶ng ViÖt 65 NguyÔn Du. P.350. TP. Hµ Néi 648 Cty may B×nh Minh 84. Q. HANTEX GARMENT CO.Hµ Néi HANOI GARMENT COMPANY NO.Nam §Þnh SONG HONG GARMENT CO. 83 Tr-ng Tr¾c. 40 88 Phè H¹ §×nh. Tp Hå ChÝ Minh 84.350. Tp.558156 84. Tp HCM 84. Nam §Þnh 84. 84. Q12.Hµ Néi 84. P6. Q.thÞ x· H-ng Yªn 84.088942300 84. CHIEN THANG GARMENT CO.240.321.7195231 KYUNG ..210.HCM 84.8.768800 SONG DA GARMENT FACTORY 577 Cty may S«ng Hång . Ba §×nh .350. HCM 84.61836556 281/1 Quèc lé 1a P T©n Ch¸nh HiÖp Q 12 Tp HCM 84. Tp Hå ChÝ Minh 84. 306 Cty may thªu An Ph-íc AN PHUOC CO.231 Cty may 3 H¶i Phßng HAIPHONG GARMENT CO. ViÖt Nam 84. Q. Q5. Ng« QuyÒn. 2687/1A quèc lé 1A. H¶i Phßng.12. 46 TrÇn H-ng §¹o.7.8720077 257 Cty May Ph-¬ng §«ng FUGAMEX Sè 1B Quang Trung.894229 THANG LONG GARMENT CO. 160 Minh C©u. 624 Cty may H-ng ViÖt (H-ng Yªn) HUNG VIET GARMENT CO. Tp HCM 84.836117 344 Cty may Chî Lín GARMEX CHOLON KCN B×nh §¨ng.645341 732 Cty may S«ng Hång (Phó Thä) SONG HONG GARMENT CO. TP.HCM 617 Cty may Phè HiÕn PHO HIEN GARMENT CO.321.8 8910723 18 Cty may LD Kyung .HCM 84. tp.4.

649 Cty may XK Hoµ B×nh (Bé CN) 748 Cty may XK NghÖ An NGHE AN EXPORT GARMENT CO. 573 Cty May XK vµ TM Huy Ngäc 319 Cty may XK ViÖt §¹i VIET DAI GARMENT CO. Phó NhuËn.8470323 685 Cty may XK ViÖt Hång HOVTEC 425B tØnh lé 885.63.N¨ng TÜnh.HuÕ 858 Cty may XK tØnh Yªn B¸i YEN BAI GARMENT IMPORT-EXPORT CO.TX Hoµ B×nh .350.8640800 886 Cty may XK . P. TiÒn Giang 84.. 638 Cty may XK Th¸i B×nh THAIBINH GARMENT EXPORT CO.843065 84.18854653 km 2 + 500.HANOI BRANCH Sè 7 Lª Minh Xu©n. thÞ x· Hµ TÜnh 84. Q. OF MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT HOA BINH 3-2 GARMENT EXPORT CO.3.8. CO.75. P.871172 Ph-êng T©n ThÞnh . Q.TØnh Thanh Ho¸ 84. Th¸i B×nh 84. ®-êng 10.856504 743 Cty may XK Thanh Ho¸ THANH HOA GARMENT COMPANY 119 Tèng Duy T©n. Tp Vinh.34 824463 X· T©n Mü Ch¸nh.. LTD 865 Cty may thªu XK §µ L¹t 355 Cty may thªu XK Quèc TuÊn 570 Cty may thªu XNK H-ng ThÞnh HUNG THINH C.73 851207 341 Cty may TNHH Th¸i B×nh D-¬ng PACIFIC CO.034877128 755 Cty may XK Thõa Thiªn .37. 84. Thanh Ho¸ 84. 250 Cty may ViÖt TiÕn VTEC 252 Cty may ViÖt TiÕn . P 11.823624 553/73a NguyÔn KiÖm.O 569 Cty may thªu XNK S¬n Hµ (Hµ T©y) SON HA IMPORT EXPORT TAILORING EMBROIDERING CO.15.36.8455010 418 Quang Trung .Q6 TpHCM 84..LTD 37/3 h-¬ng lé 13. 691 Cty may XK Thµnh C«ng . & IMP.8443410 833 Cty may Tr-êng Giang TRUONG GIANG GARMEMT COMPANY 151.LTD 166/34 ThÝch Qu¶ng §øc.may 10 H-ng Hµ 604 Cty may XK & th-¬ng m¹i VÜnh ThÞnh (H¶i D-¬ng) 69 Cty may XK (Bé NN & PTNT) 861 Cty may XK 3-2 Hoµ B×nh (tØnh Hoµ B×nh) VINH THINH EXPORT GARMENT AND COMMERCIAL CO. F.8..510. Thanh Oai.T©n B×nh. .Hµ Néi (HACENTEX) 750 Cty may XK Thµnh C«ng . 667 Cty may TiÒn TiÕn 119 Tr-¬ng §Þnh.511830 737 Cty may XK Ninh B×nh NINH BINH GARMENT IMPORT EXPORT CO. TP.39. 162 NguyÔn V¨n Trçi. Tp Hå ChÝ Minh 84. Qu¶ng Nam 84. Q Phó NhuËn. Tp HCM 84.8.30. Tp Nam §Þnh 11 Cty may ViÖt Sinh (Nam §Þnh) 84. Tam K×. thÞ x· BÕn Tre 84.38. thÞ x· Ninh B×nh 84. khu CN B¾c Vinh.. QuËn T©n B×nh.855687 B×nh Minh. Q. TP Mü Tho.Hµ TÜnh HA TINH THANH CONG GARMENT EXPORT COMPANY 74 Phan §×nh Phïng.Hµ T©y 84.CN t¹i Hµ Néi VIETTIEN GARMENT EXP.Hµ §«ng . NghÖ An 84. Tp HCM 84.8. (NIBGARCO) 9 ph-êng BÝch §µo. §Æng Thai Mai. ph-êng 8. Hµ T©y 84.8. 896 Cty may XK Th¸i Hµ (Th¸i B×nh) 611 Cty may XK Thµnh §«ng THANH DONG GARMENT CO. Huúnh Thóc Kh¸ng. Phï §«ng Thiªn V-¬ng. ph-êng Quang Trung.9325734 275 NguyÔn V¨n Lu«ng.8.0858890437 251 Cty may ViÖt Hµ (VIHACO) VIET HA GARMENT CO.851286 844 Cty May Uyªn Ninh S¬n UNISON CO. Tp Hå ChÝ Minh 84.8752189 9. §µ L¹t 84. 73 Cty may XK S«ng §µ 710 Cty may XK tæng hîp ViÖt Thµnh (B¾c Ninh) VIET THANH GENERAL IMPORT EXPORT GARMENT CO. EXPORT GARMENT CO.8. TPHCM 84.824990 .28 Cty may thªu th-¬ng mai Lan Anh 417 Cty may thªu ThuËn Ph-¬ng TNHH TP CO. Tp Hå ChÝ Minh 84.831645 875 Cty may XK Ninh X¸ (B¾c Ninh) 864 Cty may XK Qu¶ng Ninh QUANGNINH EXPORT GARMENT CO. Q Gß VÊp. LTD 108/5A Thèng NhÊt.

LTD 665 Cty sîi may mÆc miÒn B¾c (TEXTACO) 736 Cty SX .HCM 84. 228 Cty SX & kinh doanh hµng XNK H¶i Phßng (ANPROTEX) ANPROTEX HAIPHONG CO. Thanh Xu©n. LTD. 423 Cty Norrth Gaiety Apparel ViÖt Nam 778 Cty OLLDO ViÖt Nam OLLDO VIETNAM CORP. Tp HCM 84.HP Sè 10 Hå Sen. Tp Hå ChÝ Minh DONGTAI INTERNATIONAL VIETNAM LTD.4. quèc lé 5.320. TPHCM 84. 761 Cty S.6.XNK Ninh B×nh (PRIMEXCO) 566 Cty SX . Gia L©m. KCN VÜnh Léc. X· Thanh Ch©u .4.31846089 597 Cty SX hµng XNK B¾c Hµ BAC HA PRODUCTION & IMPORT EXPORT CO 288 Thuþ Khuª.XNK H¶i Phßng LECONEX .TCN Th¸i B×nh 64 Cty SX hµng TCMN XK Hµ Néi (HANARTEX) 84.8.Bé C«ng an 84. Kh-¬ng §×nh. Hµ Néi 84.61848432 68 Gi¶i Phãng HN 84. B×nh Ch¸nh.6363646 PRIMEXCO NINH BINH YEN THUY SHOES 84.722061 1050 ®-êng X-¬ng Giang.Y. 254 Cty Pin ¡cquy miÒn Nam (PINACO) 91 Cty qu¶ng c¸o héi chî triÓn l·m (VINEXAD) 612 Cty Quèc tÕ TNHH §«ng Tµi 752 HËu Giang. H¶i Phßng 84. Q8. P.12.063822044 LEATHER AND FOOTWEAR PRODUCTION TRADING SERVICES CO. Q 8. LTD.8686769 47/27 An D-¬ng.1 CO L« D01.4.. Nam §Þnh 10 Cty Ph-¬ng Nam .351.Thanh Ho¸ PHUONGDONG COMPANY THANHHOA 37 Phï Long A. Khu CN Nh¬n Tr¹ch 2 .87195220 84. Thanh Xu©n . . P.Hµ Néi 84. khu CN Long B×nh. Tp.851001 KCN Nh¬n Tr¹ch 2. 84.87650396 BROTEX .8.H¶i D-¬ng 84.8767391 781 Cty Ph¸t Th-¬ng 1 FASHION FORCE NO.Paciffic 199 Cty s¶n xuÊt & th-¬ng m¹i TrÇn Lª 84. 741 Cty Ph-¬ng §«ng . thÞ trÊn Phó Th¸i. IMPORT EXPORT FOR PRODUCTION AND BUSINESS 601 Cty SX & th-¬ng m¹i ViÖt Anh (Hµ Nam) VIET ANH TRADE AND PRODUCTION CO.XNK Yªn Thuû 84.thÞ x· Phñ Lý ..Hai Bµ Tr-ng.4. Hµ Néi 1657/3e quèc lé 1a An Phó §«ng Q12 tpHCM 84. T©n Thêi NhÊt.. Q. T©y Hå .GESEPCO NAM DINH 121 Hai Bµ Tr-ng.TØnh Hµ Nam 84.Vina Co. Nh¬n Tr¹ch.8150468 109 ®-êng Tr-êng Chinh. Tr©u Qu×.61549715 84. 517 Cty Panko HCMC PANKO HCMC CORPORATION 185 Cty PARK'S PARK'S MANUFACTURING Km 7. Q.857636 285 Cty SX ¸o len & may mÆc XK DAPTO CO §-êng 2A. tØnh B¾c Giang 84.240.351.§ång Nai 728 Cty Pangrim Yoochang ViÖt Nam PANGRIM YOOCHANG VN CO. Lª Ch©n. 689 Cty SX DV hµng XNK Tõ Liªm (TULTRACO) 639 Cty SX gia c«ng XNK hµng CN . Kim Thµnh .8. thÞ x· B¾c Giang.HCM 84.8. Biªn Hoµ §ång Nai 84.880375 IMPORT EXPORT PRODUCTION AND PROCESSING CORP. LTD. Quèc lé 15A. Hµ Néi 84. Ph-êng Long B×nh. Ltd TRAN LE TRADING AND PRODUCTION CO. 79A L¹c Trung.61. HANARTEX 528 Cty SX hµng TD . THAIBINH HANDICRAFT AND INDUSTRIAL ARTICLES IMPORT EXPORT AND MANUFACTURE CO.991021 582 Cty ph¸t triÓn SX XNK Nam §Þnh NAM DINH PRODUCTION DEVELOPMENT EXPORT IMPORT CO.8768412 699 Cty mü nghÖ XK H¶i Phßng (ARTEX H¶i Phßng) 222 Cty Nomura Fotranco (H¶i Phßng) NOMURA FOTRANCO CO. P 11.8504718 870 Cty SX KD XNK L©m §ång 85 Cty SX kinh doanh XNK (PROSIMEX) 871 Cty SX kinh doanh XNK QuËn 8 44 Cty SX th-¬ng m¹i & dÞch vô da giÇy 84. §ång Nai 84.8553007 BIDEXIM 05 BÕn Xãm Cñi. Nam §Þnh 883 Cty SX bao b× & hµng XK 27-7 Hµ Néi 581 Cty SX dÞch vô tæng hîp Nam §Þnh (GESEPCO) 84.12.Hµ néi 84.503 Cty may XNK L©m Thanh 159 Cty Michael Manufacturer ViÖt Nam MICHAEL MANUFACTURER VIETNAM 165/24 Khu Phè 05.8752230 VINEXAD 717 Cty quèc tÕ ViÖt Pan . Tp. Q.

Anh Minh ANH MINH INVESTMENT AND COMMERCIAL CO.XD H & D 187 Cty TM & SX hµng may mÆc ViÖt Huy 84. (TALIMEX) 86 Cty th-¬ng m¹i & dÞch vô Hµ Néi (SERVICO Hanoi) HANOI TRADING AND SERVICES CORP.5.401 Cty SX th-¬ng m¹i XNK T©y Nam ( TANAMEXCO) 101 Cty SX XNK & KT bao b× Hµ Néi 552 Cty SX XNK §«ng Thµnh DOTHE GAMEX 102 Cty SX XNK ®Çu t. LTD 859 Cty TM DÖt May TP HCM 84.H¶i Phßng (HATRACO . 84.650824322 . Q 1. ThÞ TrÊn L¸i Thiªu. Q.510. §¹i Léc.TX Tuy Hoµ .. §èng §a. 851 Cty SX -XNK C«ng nghiÖp Phó Yªn FIPEXIM 04 Lª Lîi . VN NATIONAL PACKAGING PRODUCTION AND EXIM CORP.511827116 276 Cty SX XNK may Saigon ( Garmex Saigon) 236/7 NguyÔn V¨n L-îng.CN t¹i HN) HATRACO . LTD. Tp Hå ChÝ Minh 84. Nam §Þnh 84. Tp. Qu¶ng Nam 84.823116 542 Cty SX XNK dÖt may §µ N½ng VINATEX DANANG 25 TrÇn Quý C¸p TP §µ N½ng 84. L©m §ång 84.HANOI BRANCH 12 Cty th-¬ng m¹i H-¬ng Thuû (Hµ Néi) 563 Cty th-¬ng m¹i tæng hîp VÜnh Phóc 84.Hµ Néi (TALIMEX) THANG LONG CO.. Tp Mü Tho. 108 Cty th-¬ng m¹i & dÞch vô TSC 75 Cty th-¬ng m¹i & th¶m may Hµ Néi 836 Cty th-¬ng m¹i §¹i Léc 28 Phï Long. 67 Cty th-¬ng m¹i XNK Hång Hµ HONG HA IMPORT EXPORT TRADE CO.T©n B×nh. T©n B×nh.2.8.8 8292588 54 NguyÔn KhuyÕn. VINH PHUC TRADING GENERAL CO. HuyÖn ThuËn An. 50 NguyÔn Th¸i Häc. P. TiÒn Giang 84.2.Bé th-¬ng m¹i 253 Hoµng V¨n Thô. Q.73 879201 262 Cty Thanh B×nh (Bé Quèc phßng) THANH BINH CO.48572091 263 Cty SX.B×nh D-¬ng 84. Hµ Néi 84.0650755143 876 Cty T©y B¾c (Bé Quèc phßng) 579 Cty TCMN Nam §Þnh (ARTEX Nam §Þnh) NAM DINH ARTS HANDICRAFTS IMPORT EXPORT CO. Tp HCM 84.55823832 HANOI PACKAGING PRODUCTION AND EXPORT CO. 239 §Æng TiÕn §«ng.57. Tp Hå ChÝ Minh 84.LTD 84. 610 Cty TCMN XK H¶i D-¬ng (ARTEXCO H¶i D-¬ng) ARTEXCO HAIDUONG 54 Cty Th¨ng Long .Phó Yªn 84.865981 709 Cty th-¬ng m¹i B¾c Ninh 878 Cty th-¬ng m¹i dÞch vô & XNK H¶i Phßng 224 Cty th-¬ng m¹i Duyªn H¶i .P Phó C-êng ThÞ X· Thñ DÇu 1 84.8488445 394 Cty TM . T. 77 Cty SX XNK Bao b× . Tp Hå ChÝ Minh 84. 855 Cty TNHH ¸nh NguyÖt A & N CO. . 84. Q.8.thanh niªn Hµ Néi HANOI YOUTH PRODUCTION IMPORT EXPORT INVESTMENT CO.8557300 100 Cty SX XNK ViÖt An (Tr-êng An cò) VIET AN PRODUCTION IMPORT EXPORT CO. VIET HUY GARMENT PRODUCTION AND TRADING CO.8. XNK & du lÞch HACOTA HACOTEXIM sè 8 NguyÔn BØnh Khiªm. TRADE AND SERVICE CO. 668 Cty Th-¬ng NghiÖp tæng hîp TiÒn Giang TIGETRACO 21-23 Lª v¨n DuyÖt.HANOI BRANCH 111 Cty thªu ren hµng t¬ t»m SOURIRE DE SOIE 74/1/6-6A B¹ch §»ng. 90 Cty th-¬ng m¹i-dÞch vô-thêi trang Hµ Néi HANOI TRADING SERVICE FASHION COMPANY 13 DINHLE STR.63. HANOI TRADE AND CARPET GARMENT CO. P. HANOI 84.864136 867 Cty SXKD hµng XNK Nam Ph-¬ng 789 Cty SXXNK B×nh D-¬ng PROTRADE CORPORATION X· B×nh Hoµ. B¶o Léc. DALIMEX CO ThÞ trÊn AÝ NghÜa.. 225 Cty TM DV & kho vËn ngo¹i th-¬ng H¶i Phßng (SERVIMEXCO HP) SERVIMEXCO HAIPHONG 200 Cty TNHH & ®Çu t.8450733 32 Lª V¨n Sü TX Qu¶ng Ng·i TØnh Qu¶ng Ng·i 84.

8768895 84.8916338 363 Cty TNHH CNMT TT Trang Anh VÜnh TAV 1075/1 Khu Phè 1. Q. Hãc M«n. An Th¹ch. Ph-êng Khuª Trung. BINH MINH CO.P T©n Thíi NhÊt Q12..M.6507824221 84..B×nh D-¬ng 84. §ç Thóc TÞnh. LTD 13/9C Phan V¨n Hín.TM T©n Phó C-êng TAPHUCO 53/1 Phan V¨n Hín. Tp HCM 84.24. 84. Tp Hå ChÝ Minh 84. 562 Cty TNHH §«ng §« (Hµ T©y) DONGDO COMPANY LTD.. Q. LTD 82/86 B¹ch §»ng.7291774 84. 411 Cty TNHH B&O B&O CO. §-êng sè 3. X· T©n Kiªn. TP. quËn 8.BÕn NghÐ. Tp §µ N½ng 84.87191472 84.87710451 84. LTD. B×nh D-¬ng 84.. tp. 84. B×nh Ch¸nh Tp Hcm 205 Cty TNHH An Lîi AN LOI CO. LTD.63. P Th¹nh Xu©n. 27 §¹i Cå ViÖt. Êp 3.LTD 20 Nói Tróc. LTD C15/18C Huúnh B¸ Ch¸nh. B¶o Léc. Km 6 ®-êng Gi¶i Phßng.LTD L« 66-68 KCX Linh Trung II Thñ §øc. Tp Hå ChÝ Minh 508 Cty TNHH C. QuËn H¶i Ch©u.63. LTD.Y & by Vina 18 B×nh Phó. P.. TrÇn Phó. Êp HËu L©n. L©m §ång 543 Cty TNHH §¹i Minh D. Ba §×nh.0650 822969 753 Cty TNHH CHAMPUNION (ViÖt Nam) CHAMPUNION (VIETNAM) CO.. LTD. B×nh D-¬ng 84.p T©n Thíi NhÊt. 866 Cty TNHH §µ L¹t Apex APEX §ALAT LTD 38.8.7701451 §-êng sè 3 KCX T©n ThuËn.TpHCM 209 Cty TNHH Cachee ViÖt Nam CACHEE VINA CO.087653303 787 Cty TNHH C-êng Ph¸t 84..C CO 62.08 835465 674 Cty TNHH §¹i Quang Minh 826 Cty TNHH §¹i T©y D-¬ng ATLANCO 202 Cty TNHH §¹i ThÕ Giíi BIG WORLD VIETNAM 271 Cty TNHH §¹i ViÖt DAI VIET CO. Hµ Néi 84.08 8996539 877 Cty TNHH B¾c Nam (Nam §Þnh) 450 Cty TNHH Bum Jin Vina L« 28/I-29/I §-êng 2B.824024 34 h-¬ng lé 9.K VINA CO. Hµ Néi 84. 698 Cty TNHH B×nh Minh (H¶i D-¬ng) 801 Cty TNHH B×nh Minh (ViÖt Nam) 458 Cty TNHH B¶o Long 28 §¹i Lé Thèng NhÊt.861911 881 Cty TNHH B×nh Giang 131 Cty TNHH B×nh Minh (Hµ Néi) 84. Khu phè 6 ThÞ TrÊn An L¹c.8.Hå ChÝ Minh 84. 84.LTD 272 Cty TNHH §¹t ViÖt 481 Cty TNHH §an Ph-¬ng 84.650732781 329 Cty TNHH CN .7. LTD.08 7160555 .511. LTD.8. ThuËn An..T §«ng.903330923 §-êng sè 5. QuËn 1.X¸ Bµ §iÓm. T. ph-êng 6.. Thanh Xu©n. Q12. HuyÖn B×nh Ch¸nh.8.Bµ §iÓm.Tp HCM 521 Cty TNHH §øc Phong 158A An D-¬ng V-¬ng. Tp Hå ChÝ Minh 421 Cty TNHH ChÊn ViÖt CHAN VIET CO.8869931 84.8. khu phè 11.. 850 Cty TNHH APEX ViÖt Nam APEX VN 106 Cty TNHH ARKSUN ARKSUN CO. Hå ChÝ Minh 84.697640 460 Cty TNHH §¹i Ph-íc 7C-8C-9C C. §µ L¹t. TPHCM 84.0650782755 84. Tp HCM DAN PHUONG CO. Sè 11 §-êng 20 Khu CN Sãng ThÇn 2 B×nh D-¬ng 84. B×nh D-¬ng 84.8. ThuËn An . LTD 76 Ng« §øc KÕ. TPHCM 84..8912990 823 Cty TNHH B.4. B×nh ChuÈn.1080 T¹ Quang Böu. X. Q 12. KCN §ång An.210 Cty TNHH ¸o dµI (Hµ Néi) AO DAI HA NOI CO. DÜ An. B×nh Ch¸nh.0650790588 BAOLONG CO. L©m §ång 84. 1076 . hµ néI 84. Q7. ThuËn An.9812943 195 Cty TNHH ChÝ T©m CHI TAM CO LTD 813 Cty TNHH CMC Vina 84. P.LTD 84.. 317/38 Hµ Huy Gi¸p P Th¹ch Xu©n Q12. KCN Sãng ThÇn 2.Tp HCM 84. KCN VÜnh Léc. §-êng sè 3 khu CN §ång An HuyÖn ThuËn an TØnh B×nh D-¬ng 84. 565 Cty TNHH ARTEX TiÕn §éng ARTEX TIEN DONG CO.B×nh Th¹nh. T©n ThuËn §«ng. KCX T©n ThuËn.0650788445 868 Cty TNHH B¸ Thiªn 74 Huúnh Thóc Kh¸ng.. Th¹nh Phó.6644031 84.K ViÖt Nam C.087160555 294 Cty TNHH CNTM Phó Hµ PHU HA CO.4.

Q.. KCN VÜnh Léc.673 Cty TNHH D&F ViÖt Nam khu CN Tr¶ng Bµng. T©y Ninh 84.8967972 Nhµ x-ëng B2&B3 Khu CN NOMURA-H¶i Phßng 84.8150276 365 Cty TNHH DV TM HuÖ Phong 123/C5 S. T©y Ninh 84. TP. 84. X Yªn S¬n.Nam §Þnh 14 Cty TNHH dÖt nhuém Nam Long (Nam §Þnh) 84.Gß VÊp. quËn T©n B×nh. 177 ®-êng 26/3. ph-êng 8.826222 84... TPHCM 659 Cty TNHH DOOLIM VINA 498 Cty TNHH dÖt §«ng Minh ViÖt Nam TMV 273 Cty TNHH dÖt kim FENIX FENIX K 722 Cty TNHH dÖt len LANTIAN (VÜnh Phóc) LANTIAN VINH PHUC WOOL PRODUCTION LTD. Nhãm CN3. Tp Hå ChÝ Minh 84. LTD 171 Cty TNHH dÞch vô th-¬ng m¹i HMC HMC TRADING AND SERVICE CO. B×nh D-¬ng 84. T©n B×nh. Q. 527 Cty TNHH Duy Thµnh L« III-21. Thñ §øc. KCN T©n B×nh..3A. LTD. 311 Cty TNHH dÞch vô kiÓm ho¸ B¶o Cöu BAO CUU CO . Tp Hå ChÝ Minh 84.Q T©n B×nh. Q9. Biªn Hoµ.0650884001 817 Cty TNHH DÖt May Intergrity ViÖt Nam INTERGRITY TEXTILE (VIETNAM) CO. Tp.61. 166 Cty TNHH Duy B×nh DUY BIN CO.8.31743173 701 Cty TNHH dÖt may ViÖt Linh . khu chÕ xuÊt T©n ThuËn. LTD. 574 Cty TNHH DÖt may An Ých WELL KNOWN KNITTING FTY.087653069 275 Cty TNHH Danu V ina L« 56-58-60 KCX LinhTrung. KCN ViÖt Nam-Singapore.034844885 323 Cty TNHH dÖt may Hïng Phóc 64/1 Luü B¸n BÝch P. B×nh Ch¸nh.66896226 X· §Þnh Hßa.TP Hå ChÝ Minh 84.650..8.872890656 §-êng s« 18. Q. 211 NguyÔn V¨n Trçi Q PHó NHuËn.8.LTD 84.824707 288 Cty TNHH E-Land ViÖt Nam 773 Cty TNHH Epic Desingers (ViÖt Nam) 17 Cty TNHH ESQUEL GARMENT MANUFACTURING E-LAND VIENAM CORP. §-êng 13 Khó CN T©n B×nh 108 T©y Th¹nh.8926234 437 Cty TNHH Dae Won Vina B26-27 §-êng sè 5. H Quèc Oai. LTD L« 27 Khu ChÕ XuÊt Linh Trung.Singapore. KM 16 §-êng L¸ng Hßa L¹c.31790474 616 Cty TNHH E-Z KOREA L« 3-2D. §-êng 19/5A. T©n B×nh.10.8116454 §-êng 8 Ph-íc B×nh. KCN T©n B×nh..9612515 831 Cty TNHH dÖt may Hoa Sen KCN TRµng B¶ng. huyÖn ThuËn An.T©n Th«ng Hé i. ý Yªn ..9852742 84.8.782260 . P. Hµ T©y 84.350.8644517 321 Cty TNHH dÖt may th-¬ng m¹i TÊn Minh 505 Cty TNHH dÖt may Thªu VÜ TÝn 34 Cty TNHH dÖt may ThÕ Hoµ VITIN CO LTD 392 I . Tp Hå ChÝ Minh 84.66.HCM 84.L¹ng S¬n 235 Cty TNHH dÖt may ViÖt Phong 578 Cty TNHH dÖt may VÜnh Oanh VINH OANH GARMENT Yªn TrÞ. Q. Q7.8920986 38 ABC §«ng Hå. TØnh B×nh D-¬ng 84. 462 Cty TNHH DV may mÆc Cù Lùc L« II .87240033 LÇu 5. LTD 316 Cty TNHH dÖt may Kim Thµnh T©n §Þnh .8. Tp Hå ChÝ Minh 84.Cñ Chi .8975066 L« 2-2A §-êng 13. Tp Hå ChÝ Monh 84. Tp.KiÕn An.TpHCM 84. Thñ §øc..757629 804 Cty TNHH EVER HUGE Sè 01 KCN B×nh §-êng.Th¹ch Lam P18.P14.HCM 84. B×nh D-¬ng 84. tp.HCM 84.20.8.Nhãm Cn III Khu CN T©n B×nh. Q.8267323 ®-êng §ång Khëi.650742036 234 Cty TNHH EVERWIN 142 Lª DuÈn.89733028 THE HOA CO.8155477 814 Cty TNHH FASHINLINE SAIGON 11 VSIP ®-êng 4. ThuËn An.5. Q5 Tp HCM 84.8.V¹n H¹nh. §ång Nai 84.87701021 84.8.P.Q T©n B×nh Tp HCM 84.650. T©n HiÖp. KCN ViÖt Nam .088155571 457 Cty TNHH DECOTEX 122 Cty TNHH DOME DOME 553 Cty TNHH Domex DOMEX (VN) CO. TØnh B×nh D-¬ng 84.8. TP HCM 84. ®-êng sè 13. LTD 63 §ç Ngäc Th¹ch. P T©n B×nh. Hå ChÝ Minh 84. TX Thñ DÇu Mét. LTD 138 Cty TNHH dÞch vô xuyªn Th¸i B×nh D-¬ng TRANS-PACIFIC SERVICES CO.LTD Sè 9 ®-êng 5. TPHCM 84. TPHCM 84..H¶i Phßng 84.12. HuyÖn DÜ An.

650.HCM 84.. KM6+500. tp. 84.. Thanh Tr×.. Q. C3 §«ng Kªnh. TPHCM 84. 84. KCX T©n ThuËn.650833539 L« 9B ®-êng C... LTD. TØnh §ång Nai 84.08 8446575 Êp B×nh Ph-íc. HCMC 84. quËn 1.5632705 840 Cty TNHH Hµn ViÖt HAN VIET CO.088761329 Minh Khai. Q T©n B×nh.4. DÜ An. LTD. LTD Êp BÇu Tre 2. Nh. P 10. 534 Cty TNHH Interchina Management (ViÖt Nam) INTERCHINA MANAGEMENT (VIETNAM) LTD 179 Cty TNHH IPA . B×nh TrÞ §«ng. T©n T¹o.511 931033 190 Cty TNHH HANOTEX HANOTEX CO.566500 GD TEX CO. B×nh Ch¸nh 84.LTD L« D2 KCN T©y B¾c Cñ Chi.8. Q.089874483 201 Cty TNHH Hïng Quang HUNG QUANG CO.8564733 220 Bis Lòy B¸n BÝch. TP. LTD.896215 796 Cty TNHH J & K J& K CO. 762 Cty TNHH H-ng nghiÖp §ång Nai BOTRON DONA BOTRON ENTERPRISES CO. TPHCM 84. KCN T©n T¹o. TPHCM 84.LTD A15/64e §Êt míi.NIMA ViÖt Nam IPA . TP. Hµ Néi 84.Hµ Néi 84. Tp Hå ChÝ Minh 84. T©n An Héi.Quúnh.Quang Trung. ROAD 10 THAIBINH-NAMDINH 84. LTD..10.Vòng Tµu 84.6185228 774 Cty TNHH I CHONG I CHONG Sè 1.HCM 84.740605 . P15. quËn T©n B×nh.8.7540026 484 Cty TNHH HiÖp T-êng 129 Chïa L¸ng str. Xa Lé B×nh D-¬ng.LTD KCN B×nh D-¬ng.B×nh D-¬ng 84.088941948 142 Cty TNHH H¶i YÕn HAIYEN CO. 36/9A. Gß VÊp.8. 183 Cty TNHH Hai Chi HAICHI CO. L¸ng Th-îng.4.Hµ Néi HUNG HIEP CO.7189385 541 Cty TNHH Hång §¹t 449 ng« QuyÒn..64 848374 473 Cty TNHH HIKOTI VINA 59/9A Ph¹m V¨n Chiªu.087701367 84. LTD 16/279 Gi¶ng Vâ . 791 Cty TNHH HiÖp Sinh QL 13A An Th¹nh ThuËn An B×nh D-¬ng 84. KCN ViÖt H-¬ng.. LTD.. LTD 01 C8 Mai §éng.8. B×nh Ch¸nh. B×nh D-¬ng 84.LTD KCN Mü Ph-íc.Hµ Néi HIEP HUNG CO. T. x· B×nh ChuÈn. HuyÖn Cñ Chi.533 Cty TNHH FATEC GLOBAL VINA 2/5B. Cñ Chi. 434 Cty TNHH HANSAE ViÖt Nam HANSAE VIETNAM CO. P17. Hµ Néi 84.NIMA VIETNAM LIMITED 640 Cty TNHH Ivory ViÖt Nam VIETNAM IVORY CO. V¨n L©m . ph-êng BÕn NghÐ.088106981 455 Cty TNHH Gia Thµnh GIA THANH KNITTWEAR CO. TØnh B×nh D-¬ng 84. P..61512270 803 Cty TNHH Her Kuang HER KUANG CO..T©n B×nh.61832916 282 Cty TNHH IL SHIN WOMO IL SHIN WOMO CO. TØnh B×nh D-¬ng 84. B×nh D-¬ng 438 Cty TNHH Gia Håi 33 Cty TNHH GD TEX GIA HOI CO. §-êng 5A Khu CN II Biªn Hßa. LTD.66. Q S¬n Trµ. 525 Cty TNHH H & M Vina 140 Cty TNHH H÷u NghÞ (Hµ Néi) FRIENDSHIP CO. 84. Q Gß VÊp 84. §èng §a . Bµ RÞa . LTD 84.7.. BÕn C¸t.0650747808 758 Cty TNHH Hikosen Cara KCN §«ng Xuyªn.LTD B18-B19-B20-B21 Khu 38/38A CMT8. HuyÖn ThuËn An.36. Q T©n B×nh.Hå ChÝ Minh 482 Cty TNHH HANA 156/1/22 Céng Hoµ. B×nh Ch¸nh. Tp. huyÖn ThuËn An. Tp Hå ChÝ Minh SHYANE (VN) CO. Hµ Néi 84. §-êng 743.LTD 84.08 8920630 191 Cty TNHH in Th¸i Hµ THAI HA PRINTING CO. LTD.. §µ n½ng 84. 616075 832 Cty TNHH J & D VINAKO J & D VINAKO CO.650. TP. Hå ChÝ Minh 84.084081705 266 Cty TNHH Gia TuÊn 626 Cty TNHH Global Sourcenet GLOBAL SOURCENET CO. LTD L« E3.. 538 ®-êng L¸ng. Hai Bµ Tr-ng.87509378 D1/9T TØnh Lé 10.Hµ Néi 174 Cty TNHH HiÒn T©m HIEN TAM COMPANY LIMITED 119 Cty TNHH HiÖp H-ng .8924801 785 Cty TNHH HEERA VINA HEERA VINA CO LTD Êp Thiªn B×nh X· Tam Ph-íc H Long THµnh TØnh §ång Nai 84.H-ng Yªn 84. LTD X· B¾c s¬n huyÖn Thèng NhÊt. HuyÖn ThuËn An.LTD 122/2 Th¨ng Long.HCM 84.8272758 277 Cty TNHH G¨ng Tay Toµn Mü (ViÖt Nam) §-êng sè 12. 84. §ång Nai 84. X· B×nh Hßa.4.. 120 Cty TNHH H-ng HiÖp . ph-êng 12.650783061 652 Cty TNHH Formosa Taffeta ViÖt Nam 29 Lª DuÈn.. P.

Tp HCM 496 Cty TNHH KING KEN KING KEN GARMENT CO.61.11. Q T©n B×nh. Q1. TP HCM 84. Khu phè 3.8958175 51/13A T©n Ký T©n Quý.TM §¹i S¬n DASOCO 466 Cty TNHH may . Thñ §øc.718333 419 Cty TNHH Lee's Vina Apparel LEE'S VINA APPAREL CO. ph-êng 5.Gia L©m .12.LTD F1/72 H-¬ng Lé 2. LTD E3 ThuËn Giao. LTD. Tp Hå ChÝ Minh 84.7501255 279/019 l« A3. P §«ng H-ng ThuËn Q12.87540155 84. LTD 52b Quang Trung.giÆt tÈy CM .08 8428624 764 Cty TNHH may §ång ThÞnh DONATEX Sè 5/8 K.. Q. LTD B431 Quang Trung.. P 12. TPHCM 84.8969426 E1. H B×nh Ch¸nh.87150780 510 Cty TNHH Lîi Long LOI LONG CO. X· B×nh TrÞ §ång.X· T©n Phó Trung . Q. Tp. B×nh H-ng Hoµ. Tp HCM 84. ®-êng HiÖp Thµnh. Thñ §øc. TPHCM 84.in thªu M&J 800 Cty TNHH may .8975202 198 Cty TNHH Mai S¬n MAI SON CO.Hµ Néi 04. LTD 447 Cty TNHH KYONG DO VINA 413 Cty TNHH Kyung Rhim Vina KYUNGRHIM VINA 193 Cty TNHH L©m Hïng LAM HUNG TRADING CO.8. HCMC 84. TPHCM 84. TPHCM 84. P..8.61823020 765 Cty TNHH may §ång TiÕn DOVITEC 10 ®-êng 5. TPHCM 84.87170922 61/53 §øc Giang . LTD KCN Trµng B¶ng T©y Ninh 84.87973410 E4/48 Êp 5. tØnh B×nh D-¬ng 84.LTD 90/2 Phan Huy Ých.8.8771700 Êp Phó Mü-X· Phó Hoµ §«ng-HuyÖn Cñ Chi. Sè 55.HCM 84. ¢u C¬.. huyÖn ThuËn An. x· B×nh TrÞ §«ng. ph-êng 6.8.7175440 443 Cty TNHH May & TM B¶o Ngäc 335 Tr-êng Chinh.8273687 KIVI CO.HuyÖn Cñ Chi. TP. Q Gß VÊp-Tp HCM 84.x¸ B×nh Thíi.87660430 84.th-¬ng m¹i .822248 .87621957 158 Cty TNHH lôa t¬ t»m Ch©u ¸ (AQ Silk) AQ SILK CO. LTD L« 20 KCN Linh Trung..088425766 351 Cty TNHH may & TM Long H¶i 185 NguyÔn Oanh-p10. Tp HCM 84. F 13.718 Cty TNHH JMC ViÖt Nam (B¾c Giang) 830 Cty TNHH JUNG KWANG ViÖt Nam 651 Cty TNHH Kanaan Sµi Gßn 84. P. P. Q.T©n B×nh. LTD C19/26A HL2. huyÖn B×nh Ch¸nh.. Q.. P §«ng H-ng ThuËn. B×nh Ch¸nh.8. Tp. §ång Nai 84. Q.8.8.650. Q. Q 12.DÞch vô NhËt Thanh 6/35 T©n K×.§«ng ¸ L« 35.17.8472439 380 Cty TNHH may & TM Th¶o Tó THAO TU GARMENT AND TRADING CO.P t©n Thíi NhÊt. P HiÖp Hoµ.87491230 18/8 Phan V¨n TrÞ. Q 12.P CO.8. C. Tp Hå chÝ Minh 84. T©n Quý.HCM KAVIDA CORPORATION 185-189 ¢u C¬. §ång Nai 84.8.089874955 357 Cty TNHH may & th-¬ng m¹i Toµn T©m (TOTAMCO) TOTAMCO Khu phè 2.8597415 27/9 Khó Phè 5.. B×nh Ch¸nh. LTD. B×nh TrÞ §«ng. Hå ChÝ Minh 84. quËn 3.LTD Sè 4 Hå Tïng MËu. KCN T©n Thíi ThiÖp.087511205 429 Cty TNHH Liªn Phong L.088763016 283 Cty TNHH KOLLAN KOLLAN CO..12.8.LTD 84. 11.Hå ChÝ Minh 84. 53 NguyÔn §×nh ChiÓu. Q.66896052 KANAAN SAIGON CO. Tp Hå ChÝ Minh 84.11. Tp Hå ChÝ Minh 84. §-êng sè 9. LTD.03.5. Êp 3 B×nh TrÞ §«ng. q12.Thèng NhÊt.Hå ChÝ Minh 84. Tp HCM 84.8. JMC VIETNAM CO. Tp HCM 84. tp.. Tp HCM 84. KCX Linh Trung. Biªn Hßa.Êp Tr¹m Bom .7622242 822 Cty TNHH LEADER ONE (VIETNAM) LEADER ONE(VIET NAM) CO.HCM 84. ph-êng T©n TiÕn.8. 36 Cty TNHH may .T©n B×nh. P. 560 Cty TNHH Lynlex LYNLEX (VN) CO. TP.8950850 485 Cty TNHH Kings Well QL 22 . P 16. TP. P.... Q. B×nh Ch¸nh. Biªn Hoµ.8911257 84.089140658 705 Cty TNHH Kim Long (VÜnh Phó) 410 Cty TNHH Kim ViÖt 519 Cty TNHH Kim ViÖt nam KIM VIET NAM CO.giÆt .nhuém & TM Xu©n Phóc 672 Cty TNHH may . Q Gß VÊp. 368 Cty TNHH LAWNYARD ViÖt Nam 25 Cty TNHH LD Kavio . Tp Hå ChÝ Minh 84. LTD 334 Cty TNHH May ¸ §¹i 220 Bis H-¬ng Lé 14..LTD 387 Cty TNHH Konam apparex ViÖt nam 192 Cty TNHH KSMC KSMC CO.2.87960792 491 Cty TNHH KiÕn Trung D18 §-êng Phan Anh.8.Tp Hå ChÝ Minh 84.9230022 550 Cty TNHH May & CBLT VÜnh Th¹nh VTC 59/1B Ph¹m V¨n Chiªu. Gß VÊp.

8. Q8.HCM 84.8. LTD.61.Hå ChÝ Minh 84.12.LTD L« 61 §-êng B. TPHCM 84. Tp Hå ChÝ Minh 84. tp. Q. LTD H6/18 §-êng NguyÔn V¨n L-îng. TPHCM 84.TM Tr-êng Vinh 170 quèc lé 1A.87505917 303 Cty TNHH may CN .7191127 461 Cty TNHH may Effort 53 §-êng Cöu Long. Q Gß VÊp.7960112 797 Cty TNHH may mÆc quèc tÕ ViÖt Hsing VIETHSING GARMENT INTERNATIONAL CO. Thñ §øc. T¹ Quang Böu.8102078 818 CTy TNHH May A-Nam 632 Cty TNHH may B×nh Minh (Th¸i B×nh) BMG CO..LTD 32. Hå ChÝ Minh 84.12. TPHCM 84. Tp Hå ChÝ Minh 84.. khu CN Biªn Hoµ II. quËn 11.. P. Khu CN NOMURA H¶i Phßng 84. Hå ChÝ Minh 84.650732868 KIM HONG GARMENT CO.13.089815653 615 Cty TNHH May mÆc GiÇy Da TM §«ng Gia Lîi 55/10Bis Khu phè 4 §-êng TrÇn V¨n Kh¸nh.9624110 815 Cty TNHH May mÆc Bowker ViÖt Nam 150/3 Êp 2.8989591 299 Cty TNHH may Hoµn CÇu MONDIAL khu tæng kho Thñ §øc. TP. P. Hå ChÝ Minh 84. LTD.8. huyÖn §«ng H-ng.510.8. 769 Cty TNHH may mÆc CIVIC CIVIC GARMENT CO. An Giang 84. Q8.8..89801200 398 Cty TNHH may c«ng nghiÖp TÝn §¹t L« sè 21.LTD Nhµ x-ëng tiªu chuÈn B4.836316 475 Cty TNHH May mÆc Dôc Qu©n YU CHUN CO.088952465 511 Cty TNHH may Kim Thµnh KIM THANH CO . B×nh Ch¸nh 84.8924981 40/22-24 ¢p B¾c. ThËn An. Q7. Tp HCM 84. Phó NhuËn. Tp Hå ChÝ Minh 84.8.. F. TPHCM 84.8.8978547 406 Cty TNHH may Khëi KiÕn KHOI KIEN CO. huyÖn Duy Xuyªn. Q.0650782582 khu 5 thÞ trÊn §«ng H-ng. 546 Cty TNHH May Hµn ViÖt HAN VIET CO. LTD L« 52-54-56 §-êng sè 2. T©n Th¹nh T©y. Tp. tØnh Qu¶ng Nam 84.869840 469 Cty TNHH may mÆc Hong Better 65/5 ThuËn KiÒu.8721526 501 Cty TNHH may mÆc Happy Eagle ViÖt Nam E4/48 Êp 5 x· B×nh TrÞ §«ng..8. ph-êng Tr-êng Thä. P6. LTD.6. tp. quËn Thñ §øc.8.8.T©n B×nh.0650710917 370 Cty TNHH may mÆc CHISAN E17/10E T©n Thíi 3. Tp HCM 84.650. TPHCM 84. H ThuËn An. tp. B×nh D-¬ng 84..T©n Thíi NhÊt.16. Q. H¶i Phßng 84. P.6..778557 553/71 NguyÔn KiÖm.445 Cty TNHH may ®an Goodtop GOODTOP KNITTERS.76. Biªn Hoµ. B×nh D-¬ng 84. LTD 427 Cty TNHH may H¶i Hµ Tæ 67 P HiÖp Thµnh.0650835883 212/21 NguyÔn Th¸i B×nh.8851723 296 Cty TNHH may Hång V©n VERA 34 Bïi ThÞ Xu©n.8. H B×nh Ch¸nh. ph-êng 8. Q.7132003 237 Cty TNHH may Hoa Nguyªn ViÖt Nam 890 Cty TNHH May Kinh B¾c 873 Cty TNHH may KiÕn Giang (B¾c Ninh) 338 Cty TNHH may mÆc & th-¬ng m¹i Vinh 862 Cty TNHH may mÆc & TM ¸ Ch©u ASIA GARMENT & TRADING CO.8960385 675 Cty TNHH may mÆc & dhch vô th-¬ng m¹i V¨n S¬n x· Duy S¬n.8.87291829 392 Cty TNHH may mÆc NghÜa Tïng YIH SONG ENTERPRISE CO . P2.LTD 101/37A Ph¹m §×nh Hæ.8. Cñ Chi.8444598 28 ®-êng sè 6. Th¸i B×nh 84. LTD. ThuËn An. Tp Hå ChÝ Minh 84. An Phó. Q T©n B×nh.8827570 811 Cty TNHH may mÆc HUNG WAH Sè 11 §-êng 6 khu CN Sãng ThÇn 1 DÜ An B×nh D-¬ng 84.. Tp Hå ChÝ Minh 84. Q. P16. T©n Quý.8. ph-êng 12. Tp Hå ChÝ Minh 84.P. P T©n THuËn §«ng. HuyÖn B×nh Ch¸nh.827885 506 Cty TNHH may mÆc Kim Hång . quËn T©n B×nh. Tp HCM 84. An H¶i.LTD Sè 3.. §ång Nai 84.. F17 Gß VÊp.8.Mü Quý. P.8. T B×nh D-¬ng 84. Tp Hå ChÝ Minh 84. TX Thñ DÇu Mét. Q1.. Hå ChÝ Minh 84. Tp HCM 84. 680 Cty TNHH may An Giang §-êng TrÇn H-ng §¹o.T©n Thíi NhÊt. ®-êng Liªn X·.851271 345 Cty TNHH may c«ng nghiÖp §µi B¶o 58A An D-¬ng V-¬ng.LTD T©n Phó Trung.31618626 9/2A T©n K×. TØnh B×nh D-¬ng 84. 408 Cty TNHH may Gia Nghi GIANGHI CO . ®-êng 2A. T©n B×nh.8. ®-êng sè 2 khu CN T©n T¹o.. Hãc M«n.8771021 239 Cty TNHH may 1-5 ViÖt Nam J8 khu CN Nomura. KCX Linh Trung 2. P16.LTD 572 Cty TNHH may Hµ §«ng HA DONG CO. tp. KCN T©n T¹o.9691941 12/22 Ph¹m V¨n Chiªu.833252 X· B×nh Hßa.. T©n HiÖp.8470636 839 Cty TNHH May Kim S¬n KIM SON CO. Long Xuyªn.089962022 297 Cty TNHH may Linh Ph-¬ng 11D Phan KÕ BÝnh Q1. B×nh ChuÈn.36.

8. Q. x· T©n An Héi. Q T©n B×nh. Q. LTD 402 Cty TNHH may Song Ngäc 369 Cty TNHH May SXTM XD Minh Phông 84. TØnh §ång Nai 84. T©n B×nh. Q T©n B×nh. Q1. QuËn 11. P. P 20.Pacific VIET PACIFIC APPAREL CO. F.18. CÇu Rêi. Tp Hå ChÝ Minh 84.8. Tp Hå ChÝ Minh 84. Tp Hå ChÝ Minh 84. 48 L¸ng H¹.LTD 77B ®-êng B. LTD.8. Q.12. Hå ChÝ Minh 84. TPHCM THINH DAT CO.HCM 84. Q. ngâ 188 V-¬ng Thõa Vò.HCM 779 Cty TNHH may mÆc UNITED SWEETHEARTS ViÖt Nam 84. TPHCM 84.08824197 84. H B×nh Ch¸nh. tp.Hµ T©y 84.. Q T©n B×nh. KCN B×nh §¨ng.8866589 628 Cty TNHH may Minh Anh MINH ANH CO..08 9629524 359 Cty TNHH may th-¬ng m¹i Kim Nam KIM NAM GARMENT CO.. P..8. P §a Cao.8.532 Cty TNHH may mÆc S¬n Kim SK CO.7507357 2/28 Êp 3. TPHCM 84.8721521 842 Cty TNHH May Thµnh §¹t THANH DAT GARRMENT CO. P1. TPHCM 84. X· B×nh H-ng Hßa. KCX Linh Trung II. P 15.08 7602795 61 An D-¬ng V-¬ng.8827067 788 Cty TNHH May Thªu Mü Dung MYDU CO. T©n Thíi NhÊt.89967480 216 Cty TNHH may Minh Qu©n MQ CO.8. Q Gß VÊp.Q T©n B×nh .6.Gß VÊp.827131 509 Cty TNHH May mÆc VÜnh TiÕn VIGAMEX E5/1 NguyÔn H÷u TrÝ. sè 2. Q.5. tp.61549677 567 Cty TNHH may mÆc ViÖt .12. Q T©n B×nh..P19 .7291816 84. Tp Hå ChÝ Minh 84. Phè Nèi. TP. quËn 11.089612038 Êp Vµm-ThÞ trÊn BÕn Løc-HuyÖn BÕn Løc-TØnh Long An 84. Tp Hå ChÝ Minh 84.LTD 30 Cty TNHH may mÆc XK T©n Ch©u( TTC) Sè 177/52 §-êng Lòy B¸n BÝch.8767104 512 Cty TNHH may mÆc XK Hµn Linh 32 Cty TNHH May mÆc XK Knitwear Green Maple GREEN MAPLE KNITWEAR CO. B×nh TrÞ §«ng.87157315 F4/29A h-¬ng lé 2. B×nh Ch¸nh.089962846 84.8. H-ng yªn 84. B×nh Kh¸nh. Tp Hå ChÝ Minh 84.LTD 93/1017 Lª §øc Thä. P. B×nh Ch¸nh. P13.8. TP.LTD 170 quèc lé 1A.LTD 1 AB TrÇn Xu©n So¹n. Tp Hå ChÝ Minh 84.87421197 301 Cty TNHH may mÆc Sing ViÖt SINVICO 103/11 ®-êng 39. TPHCM 84.8921705 26 Cty TNHH may thªu HANMAO 320 Cty TNHH May Thªu HiÒn §¹t 42/42 Lª Träng TÊn. TPHCM 367 Cty TNHH may quèc tÕ Sµi Gßn 79C D-¬ng C«ng Khi.9732310 ¢p Bµu Tre 2. DÜ An. KCN C¸t L¸i. NghÜa HiÖp. TP. P12..8.Tp HCM 514 Cty TNHH may Nguån Lùc 337 Cty TNHH may NhËt T©n B27 bis T« ký.088496103 414 Cty TNHH may thªu M¹nh TiÕn MANH TIEN GARMENT & EMBROYDERY CO . Yªn Mü. TPHCM 84.8.088610915 §-êng sè 0.8916130 726 Cty TNHH may mÆc XK Vit VIT GARMENT CO. LTD.8606517 1A T¹ Quang Böu. Q12. ph-êng 16.088273050 1B/KC T« HiÖu. Hµ Néi 84.7130062 845 Cty TNHH May Sao Kim 415 Cty TNHH may Sao Mai 185 §iÖn Biªn Phñ.088473290 382 Cty TNHH may thªu DIN TSUN ViÖt Nam 511B Hoµ B×nh. P 12. QLé 1A.0650752740 418 Cty TNHH May Thªu Mü S¬n 42/14C NguyÔn BØnh Khiªm.Q2 TpHCM 84.8.20. B×nh D-¬ng 84. LTD 34/14 Lòy B¸n BÝch. Xu©n Thíi S¬n. P. T©n B×nh. Tp Hå ChÝ Minh 84. 298 Cty TNHH may Minh Hoµng MHG 9 Lª Th¸nh T«n.4.T©n B×nh.9812781 210 L¹c Long Qu©n. TPHCM PHUOC BINH CO.9603117 486 Cty TNHH may mÆc Sky Sun (VIETNAM) SKY SUN VIETNAM CO. huyÖn Cñ Chi.34. LTD.8. 10 Mç Lao. LTD.088941912 .An L¹c-B×nh Ch¸nh-Tp HCM 84. P.LTD 456 Cty TNHH May mÆc TM Nghi Xu©n 463 Cty TNHH May MÆc TM Ph-íc B×nh 84. Hµ Néi 84. LTD. khu CN nh¬n tr¹ch I. TPHCM 84. TPHCM SAOMAI GARMENT CO.4. LTD 357/22 H-¬ng Lé 14 . TpHCM NHAT TAN GARMENT CO.. quËn T©n B×nh. Hå ChÝ Minh 84. Hãc M«n.8951440 371 Cty TNHH may NghÖ Khang NGHE KHANG CO.7. HuyÖn Nh¬n tr¹ch.LTD Sè 1 §Lé §éc LËp. Hµ §«ng .5652351 339 Cty TNHH may Nam Phó NAMPHU GARMENT CO. Q Gß VÊp.HCM 84.. Tp Hå ChÝ Minh 336 Cty TNHH May mÆc Th¨ng Long 719 Cty TNHH may mÆc ThÞnh §¹t 47/13 H-¬ng Lé 14. 431 Cty TNHH May Phó Hoa 84.089613518 65/5 ThuËn KiÒu.T©n Thíi NhÊt.8. Hå ChÝ Minh 84. Q..8.088755322 504 Cty TNHH May Quang Lim 106/1130 Lª §øc Thä. Q. LTD 15/35 §-êng A.. ph-êng 20. Q1..8607722 84. tp.17. KCN Sãng ThÇn 1..8.LTD C7-C9 Côm 2. Khu BiÖt Thù.. T©n Tóc..72891881 300 B×nh Tr-êng.

088749363 470 Cty TNHH may Y. x· B×nh Hoµ. TP.. Thanh Tr× .8. B×nh Ch¸nh. TPHCM 84.13. T©n B×nh. LTD. p.8. quËn Thñ §øc.8..HCM 84. LTD 317 Cty TNHH May TuÊn Nh· 593 Cty TNHH May vµ TM Th¹ch B×nh 44/1 Khu phè 5 ®-êng T©n Thíi NhÊt 8. X· Mü Hoµ. x· Long An.210854005 308 Cty TNHH May VÜnh Lîi VINLIMEX GARMENT CO.76835812 297/5A N¬ Trang Long. H B×nh Ch¸nh TP HCM 84. quËn 6. LTD 99/9 quèc lé 1.I Hïng Y.8.8750716 34.LTD 171A Hoµng Hoa Th¸m..8.TpHCM 84. 84. Tp Hå ChÝ Minh 84.088754640 17/6A Phan Huy Ých. Tp Hå ChÝ Minh 84. LTD B28/1-B29/1.LTD 17/6A Ph¹m V¨n Chiªu.HCM 84..8640528 666 Cty TNHH May&Wash Hïng MÉn L« H12-H15A. 151 Cty TNHH Minh TrÝ MINH TRI CO. B×nh Ch¸nh.12. Cñ Chi.8105620 468 Cty TNHH May TOP ONE TOP ONE GARRMENTS MFG CO.8750479 734 Cty TNHH may ViÖt Woowon VIET WOOWON GARMENT CO. Tp Hå ChÝ Minh 84.LTD 2E NguyÔn Thµnh ý. Bïi ThÞ Xu©n. P12.8924370 A6/18 quèc lé 1A. Q T©n B×nh. LTD 84. Gß VÊp. TP.8.8.7534477 342 Cty TNHH may Thiªn §Þnh 368/1 Kha V¹n C©n..776 Cty TNHH may Thªu Nguyªn L©m Êp 3. Q. TPHCM 84. HuyÖn Long Thµnh.1.08 9710734 364 Cty TNHH May Tr-êng ThÞnh 324 Cty TNHH may TrÝ §¹t TRIDA CO.12.8.§«ng H-ng ThuËn.Q.13. Q.12. B×nh Ch¸nh...8. P T©n Thíi NhÊt. B×nh D-¬ng 84.. ®-êng sè 10. LTD 176 TrÇn H-ng §¹o B.8111973 84.ViÖt Tr×-TØnh Phó Thä 84.P8-Q T©n B×nh.4. TP. P. T©n Thíi NhÊt. Tp Hå ChÝ Minh 84. TØnh An Giang 84. tp.089876607 L« Mn. . P.8.. Hå ChÝ Minh 84.08 9968240 315 Cty TNHH may ViÖt C¶ng VCSM A 13/29 ®-êng Tªn Löa.. TØnh §ång Nai 84. Tp Hå ChÝ Minh 84.9858690 312 Cty TNHH may XK B×nh Hoµ 219 Cty TNHH may XK Huy Kiªn HUY KIEN EXPORT GARMENT CO. 84. Q.. LTD 681 Cty TNHH may XK Mü An 84.087653305 559 Cty TNHH MSA ViÖt Nam MSA VINA CO.8. P.TP HCM 84.650. giÆt & th-¬ng m¹i Th¨ng Long 60/8 NguyÔn V¨n Qóa. TPHCM 399 Cty TNHH Minh Ch©u 59 B×nh Gi·. LTD 10/44A An D-¬ng V-¬ng... TT ¢n L¹c. Tp Hå ChÝ Minh 84. P.T©n B×nh. Q12 Tp HCM 84. B×nh Ch¸nh . Tp Hå ChÝ Minh 84.I HUNG CLOTH CO.790977 408/12 Hµ Hoµng Hæ.. F.LTD Ph-êng Gia CÈm-Tp. LTD.4.60.87661718 84.. Q. P. KCN Sãng ThÇn.8427417 161 Cty TNHH Minh NguyÖt MINH NGUYET CO.LTD 17/6A Ph¹m V¨n Chiªu. . B×nh Ch¸nh 409 Cty TNHH may. KCN VÜnh Léc. B×nh D-¬ng 84.HCM 84. ThuËn An.6446802 84.8917916 828 Cty TNHH MB ViÖt Nam 786 Cty TNHH MIJIN ViÖt Nam 89 Céng Hoµ.08 8558934 358 Cty TNHH may VÜnh Thµnh VINH THANH GARMENT CO.61546274 269 NguyÔn V¨n Lu«ng..8918606 682 Cty TNHH may XK §øc Thµnh 12/1 TrÇn H-ng §¹o P Mü Thíi TP Long Xuyªn T©y An Giang 84. Q. TPHCM 84.8753261 843 Cty TNHH May XNK T-êng Minh TUONG MINH CO. 20 Cty TNHH may thªu thêi trang S¬n Kim 478 Cty TNHH may ThÞnh Ph¸t THINH PHAT GARMENT CO.76 848819 366 Cty TNHH may XK Vinh Thanh 441 Cty TNHH may XK ViÖt Trung Sè 45/1C §-êng Phan Huy Ých. P §a Cao.8943821 837 Cty TNHH Mü Anh (Hµ Néi) khu CN VÜnh Tuy. 513 Cty TNHH Molax Vina MOLAX VINA CO. tp. P. Q. Hå ChÝ Minh 84.Hµ Néi 18 Phan V¨n TrÞ Q Gß VÊp. Q.87191923 76A Hå Hoc L·m. Tp Long Xuyªn. Tp Hå ChÝ Minh MIJIN VIETNAM CO. QuËn 5.089968248 340/58 L¹c Long Qu©n. Q Gß VÊp.HCM 84. Hå ChÝ Minh 84.LTD A1/3-4 KCN T©y B¾c.. TPHCM VITRUNGGARMENT CO. LTD. LTD 340/46-48 §«ng Hå .12 ..B×nh Th¹nh. T©n B×nh. Q 1. §-êng sè 3 KCN Lª Minh Xu©n. P13. LTD 806 Cty TNHH may XK Minh HuÖ MHGE CO.8961632 676 Cty TNHH may thªu Ph-¬ng Khoa PK CO. LTD. P12.8.8.8394270 790 Cty TNHH may thªu XK Phó Xu©n ®-êng DT743.Gß VÊp. Q Gß VÊp. T©n T¹o. TP. Tp.8.7.8.089103374 84. 561 Cty TNHH Minh Ph-¬ng MINH PHUONG CO.5893934 556 Cty TNHH may TMDV Quèc H¶i QUOC HAI CO.HCM 84. tp.

8615799 .5.8918350 182 Cty TNHH NhËt H¶i (Hµ Néi) SUNNY OCEAN HANOI CO. T©n B×nh.. ThuËn An. LTD 118/8 Thèng NhÊt. 84.7761204 165 Cty TNHH NhËt Minh Quèc NHAT MINH QUOC CO. LTD.692 Cty TNHH mü nghÖ Hoµ B×nh ARTEX HOA BINH CO. LTD. B×nh D-¬ng 84..x¸ T©n S¬n NhÊt.4.790780 808 Cty TNHH Quèc tÕ FRANKHAU VIET NAM D9 .. quËn T©n B×nh. 84. §ång Tr×. Q.8584243 84. LTD. 749 Cty TNHH Phó Vinh (NghÖ An) PHU VINH CO. LTD..7721992 L« 6. An H¶i. DÜ An. l« IV-13.Qu¶ng Nam 84. Q Gß VÊp. 240 TrÇn H-ng §¹o. tp. LTD. H¶i Phßng 84.D10 KCN VIET H¦¥NG.8947146 686 Cty TNHH R&T ViÖt Nam R$T MANUFACTURING CO. Tp Hå ChÝ Minh 84.0510943828 557 Cty TNHH Qu¶ng Nam Knitwear 805 Cty TNHH Qu¶ng Th¨ng 84. sè 2 L¸ng H¹. LTD.. ViÖt Nam..toµ nhµ VINACONEX. 453 Cty TNHH Pro KingTex ViÖt Nam D10/89 Q.. P HiÖp Thµnh. KCN T©n Thíi HiÖp. B×nh Ch¸nh TP. An H¶i. 472 Cty TNHH Nobland ViÖt Nam 84.4.31. LTD sè 3 quèc lé 1A P Trung Mü T©y. Hµ Néi 84. LTD. P11.LTD KCN §ång An. X· T©n T¹o. 655 Cty TNHH NAHNOOM 261G NguyÔn V¨n Trçi. T. 84. 84.618663 243 Cty TNHH ph¸t triÓn dÖt may B¶o Ph¸t 740 Cty TNHH Phó B×nh PHU BINH LTD COMPANY 135 Cty TNHH Phó H¸n PHU HAN CO. H. Hµ Néi 84.LTD 590 Cty TNHH Ninh Thu (Nam §Þnh) NINH THU CO. Long An 84. LTD.650718588 J8 khu CN Nomura. §iÖn Ngäc. P1. LTD.. KCN §iÖn Nam. Hå ChÝ Minh 84.. LTD. Hµ Néi 168 Cty TNHH Nam Hoµ NAM HOA COMPANY LIMITED 551 Cty TNHH Nam Quang 309/8 C.8.087175908 613 Cty TNHH s¸ng t¹o mèt (H¶i D-¬ng) JASMINE FASHIONS CO. Q 12.87176300 754 Cty TNHH ONSTEP (ViÖt Nam) ONSTEP (VIETNAM) CO.. Tø HiÖp. Q 12. Hµ Néi.. P.Hµ Néi 84. KCN Sãng ThÇn II. 103 Cty TNHH Phóc ThÞnh PHUC THINH TRADING CO. 390 Cty TNHH Nam Thiªn NAM THIEN CO. Q 12. P10.4.LTD 490 Cty TNHH O-SUNG VINA O-SUNG VINA CO. LTD. LTD.718995 656 Cty TNHH quèc tÕ LONG DOT KCN Xuyªn ¸. Q.ThuËn Giao ThuËn An B×nh D-¬ng 84. 93 C1 CÇu GiÊy. QLé 1A.8460578 84.4. 17 tæ 8. 144 Cty TNHH S¬n Chinh SON CHINH CO.89970150 84.650.650782806 tÇng 4 . L«1-8 Khu A1. Th-îng §×nh.Hµ Néi NAM SON CO. H¶i Phßng 84.650788591 KWANGSHENG CO LTD 802 Cty TNHH quèc tÕ Chutex 18 ®-êng Thèng NhÊt.Phó NhuËn..4..§iÖn Bµn.8152438 627 Cty TNHH Nh.8.650. 430 Cty TNHH NhËt §¹t H©n PEDASUN CO. TPHCM 84.8334742 255/50 CÇu GiÊy.8. B×nh D-¬ng 84. TØnh B×nh D-¬ng 175 Cty TNHH qu¶ng c¸o ViÖt ADVINA CO.Quúnh NHU QUYNH GARMENT CO. LTD. ®-êng sè 4. Tp Hå ChÝ Minh 84. Tp HCM 84. Nam §Þnh 84. Hµ Néi 84.89971539 123 Cty TNHH Nam S¬n . 84.8347654 434 Ph¹m V¨n Hai. P HiÖp Thµnh. NguyÔn V¨n Trçi.4. Q T©n B×nh. 126 Cty TNHH Nam Thanh NAM THANH TEXTILE CO.. Thanh Tr× . Thñ §øc.HCM 211 Cty TNHH Nam Hïng NAM HUNG CO.LTD A2 KCN Nomura. 84.85893129 812 Cty TNHH PAK TAK ViÖt Nam PAK TAK VIET NAM e3 Khu d©n c.LTD 38/8C NguyÔn ¶nh Thñ.31. ThuËn An. PHONG CHAU CO.7291774 84..HCM 404 Cty TNHH PUKU ViÖt Nam PUKU VIET NAM CO. Tp HCM 84. Tp.743178 444 Cty TNHH RE-PLUS Vina Apparel RE-PLUS VINA APPAREL CO. §øc Hoµ. Thanh Xu©n.. TPHCM 84. khu CN T©n B×nh.. §èng §a. TPHCM 84.8. Ba §×nh. LTD. 313 Cty TNHH Phóc Yªn 160 Cty TNHH Phong Ch©u L« 70 KCX Linh Trung II.LTD 407 H10 Ph-¬ng Mai. 84.

.8960024 219 ®-êng 3/2.8992470 64-66-68 KCX Linh Trung. LTD. Tp.8334899 84. X T©n §«ng HiÖp.088453188 176 Cty TNHH Sao B¾c SAO BAC TRADE AND INDUSTRY LTD. LTD Êp §ång ChiÒu.VÜnh Phóc 84. Tp. 2/4 NguyÔn §×nh ChiÓu.LTD A16/68 H-¬ng lé 2. Tp Hå ChÝ Minh SAIGON KNITWEAR CO. Tp Hå ChÝ Minh 84...Th¹nh Léc.12.LTD 70 T« KÝ. Tp Hå ChÝ Minh 84. B×nh D-¬ng 84.8. ®-êng sè 1. khu CN T©n T¹o. P12. 825 Cty TNHH SAY FASHION ViÖt Nam SAY FASHION VIET NAM CO LTD Hoµ L©n ThuËn Giao ThuËn An B×nh D-¬ng 84. KCX Linh Trung 1.8494188 84. LTD..0903918397 84. B×nh Ch¸nh. tp.8. LTD 33B Xu©n DiÖu.8.7291891 132/2 §-êng Bµu C¸t 1.. TAPHACO LTD 274 Cty TNHH s¶n xuÊt UPGAIN 143/8D ®-êng Ung V¨n Khiªm.08 7509990 760 Cty TNHH Sîi Tai Nan TAINAN SPINNING CO.7180923 84.HCM 84.Q 3 . Q.9.8. Thñ §øc.867617 143 Cty TNHH S¬n Hµ (Hµ Néi) 807 Cty TNHH Sµi Gßn Knitwear 435 Cty TNHH s¶n xuÊt & th-¬ng m¹i TÊn Ph¸t 84.7509467 25/8 quèc lé 13 HiÖp B×nh Ph-íc. LTD (VIETNAM) 171 Hai Bµ Tr-ng . B×nh Ch¸nh. Tp Hå ChÝ Minh 24 Cty TNHH SHOWA VIET NAM 440 Cty TNHH Shun-Cheng 395 Cty TNHH SX .8452705 591 Cty TNHH Sµi Gßn VÜnh Léc Khu CN Hoµ X¸.9858182 .. H ThuËn An. Tp.8.LTD L« 72. Thñ §øc.HCM 84. Q T©n B×nh. Tp Hå ChÝ Minh CHALA CO.8968326 5A NguyÔn Trung Trùc.4.8.5.10.HN 84. P. B×nh Ch¸nh. T©n Ch¸nh HiÖp. Tp Hå ChÝ Minh 489 Cty TNHH Sun Dance Clothing ViÖt Nam SUN DANCE CLOTHING VIETNAM CO. Phó NhuËn.87507265 84.0650782117 356 Cty TNHH Sµi Gßn may mÆc XNK (SMK) 553/71 NguyÔn KiÖm. LTD. §-êng sè 2 Khu CN T©n T¹o.7507842 603 Cty TNHH SX DV TM Lan H¹nh 524 Cty TNHH SX gia c«ng dÖt len 995 LANHANH CO. Tp Hå ChÝ Minh 84.. Tp Hå ChÝ Minh 84.842830 ®uêng 14 KCX T©n ThuËn. tp.8. ®-êng sè 3.TM & x©y dùng ChÊn LËp 101 ¢p 4.. Tp Hå ChÝ Minh 84.Thñ §øc..8961424 84.B×nh Th¹nh.65071871 660 Cty TNHH SHINSHUNG VINA SHINSHUNG VINA LTD LÇu 6. x· B×nh TrÞ §«ng. HA PHAT PRODUCTION AND TRADE CO.TM T©n Thµnh Long 134 Cty TNHH SX & DV XK NguyÔn Hoµng 84.8. LTD. Hµ Néi 84. 679 Cty TNHH SX . Q. P. Q.87952407 677 Cty TNHH Samboise SAMBOISE CO. Nam §Þnh 84.7. Tp HCM 84. P. 378 Cty TNHH SAE HWA VINA TØnh lé8-Êp 12-T©n Th¹nh §«ng-Cñ Chi-Tp. Tp Hå ChÝ Minh 84.8277677 CN14. Thñ §øc. Tp Hå ChÝ Minh 84. LTD 172 Cty TNHH SX & th-¬ng m¹i Hµ Ph¸t (Hµ Néi) L« 35 §-êng sè 3 KCN T©n T¹o. Q. T©n T¹o.HCM 856 Cty TNHH SUPERSOFT SUPERSOFT VIETNAM COMPANY LTD 372 Cty TNHH SX .407 Cty TNHH S¬n Hµ SON HA CO.25.350.B×nh Th¹nh.8856802 84. T B×nh D-¬ng 84. ph-êng 3. LTD 251 Hµ Huy Gi¸p. Hå ChÝ Minh 84.LTD 7/20 QL 13 HiÖp B×nh Ph-íc....8.th-¬ng m¹i L-¬ng H-êng LUONG HUONG CO..HCM 377 Cty TNHH SX c«ng nghiÖp th-¬ng m¹i Nguyªn Ph¸t L« 22..8.8. HuyÖn B×nh Ch¸nh.8.8.7270005 84. Q.8 8257599 425 Cty TNHH Sinh Lîi SINH LOI CO. khu CN Khai Quang.LTD L« 58-60 KCX Linh Trung II. 424 Cty TNHH SX & gia c«ng may mÆc XK ViÖt §µi Ph¸t VIDAFA CO. 41 NguyÔn ThÞ Minh Khai Q1 TPHCM 725 Cty TNHH Shinwon Ebenezer ViÖt Nam 84.065729153 780A NguyÔn KiÖm.9745164 522 Cty TNHH SPRINTA(VN) SPRINTA VN CO. quËn Gß VÊp. P.8. Q.HiÖp Phó.8. Tp Hå ChÝ Minh 84. Thñ §øc .HCM 84. P4 Q T©n B×nh.LTD KCN VIÖt Nam-Singapore.5154232 493 Cty TNHH s¶n xuÊt vµ th-¬ng m¹i Bïi Nguyªn B & N 214 Cty TNHH s¶n xuÊt XK Nam TiÕn 84.HCM 464 Cty TNHH Sunrising Kim Vina SUNRISING KIM VINA CO. DÜ An.12. Êp 7. LTD.7291626 426 Cty TNHH SUNNTING FASHION ViÖt Nam SUNNTING FASHION VIETNAM ENTERPRISE LTD L« 58.TM .DV Thanh ThuËn 385 Cty TNHH SX . TPHCM 84. Q. 331 Cty TNHH SX &TM ViÖt Th¾ng-J 2/83B Quang Trung. VÜnh Yªn .. TP.8.211. P.087161056 207 Cty TNHH Song Thµnh SONG THANH INTERNATIONAL CO. Hå ChÝ Minh 84. H B×nh Ch¸nh TPHCM 84. NAM TIEN PRODUCTION & EXPORT CO.7701594 288/7 Hïng V-¬ng Nèi dµi An L¹c B×nh Ch¸nh 84.9.CO 183 B¹ch Mai . NGUYEN HOANG GARMENT CO.8.8.

X ThuËn Giao.. 212 Cty TNHH th-¬ng m¹i quèc tÕ ViÖt Ph-¬ng VIPITEX CO. B×nh Ch¸nh. LTD. An L¹c. Q T©n B×nh 84.8. P Linh Trung...8. KDC An L¹c. LTD.8961507 518 Ng« Gia Tù. 373 Cty TNHH Th-¬ng m¹i & dÞch vô TÊt §¹i Thµnh (ABS) 189 Cty TNHH th-¬ng m¹i & Du lÞch NhËt Trang NHAT TRANG TRADE AND TOURISM CO.9. §èng §a.088398835 697 Cty TNHH T©n Hång TAN HONG TRADING AND TOURISM CO.8. Thanh Xu©n. F..650565866 354 Cty TNHH SX TM Hång Ngäc 50 Ph¹m Ngäc Th¹ch.8. 218 Cty TNHH th-¬ng m¹i & dÞch vô giao nhËn vËn t¶i quèc tÕ T©n C¶ Lîi TCL INTERNATIONAL CO.Hµ Néi 516 Cty TNHH Th¸i Phong 84. TPHCM 84. 84/3A Xu©n Thíi §«ng.0650781994 Sµi §ång . T©n §Þnh..Hµ Néi 04. Tp. TPHCM 84.1. 157 Cty TNHH Thiªn S¬n THIEN SON IMPORT EXPORT CO.4. P9. LTD. 727 Cty TNHH ThiÖn T-êng THIEN TUONG CO. B×nh Ch¸nh..650730037 61/8 NguyÔn ThÞ Nhá.TØnh B×nh D-¬ng 84. 15 Trung LiÖt-Q. Ngâ 79 TriÒu Khóc.Hµ Néi 84. Êp Hßa L©n. TPHCM 84. T©n B×nh. P. Q5. H ThuËn An. tp.LTD 142 §-êng sè 19.8776620 799 Cty TNHH SX TM DV An H¹nh LAN HANH CO LTD Êp §«ng chiªu X· T©n §«ng HiÖp.4. LÇu 11.Gia L©m . TPHCM 84. x· T©n Xu©n. LTD.8. LTD 128B NguyÔn C. LTD 314 Cty TNHH th-¬ng m¹i & may c«ng nghiÖp §¹i TriÓn 177 Cty TNHH th-¬ng m¹i An B×nh 84. B×nh D-¬ng 84.LTD 84. Khu Phè §«ng T©n. P6. HANOI-VIET NAM 84.T©n B×nh Tp Hå ChÝ Minh 84. CN t¹i Hµ Néi CL FREIGHT INTERNATIONAL CO.LTD 872 Cty TNHH Th¾ng Hoµnh 594 Cty TNHH Th¾ng Lîi (Hµ Nam) 1BI IF2 Th¸i ThÞnh.156 Cty TNHH SX hµng may mÆc BAC 89 T©n Kk-¬ng. Q.LTD 159 Hïng V-¬ng Nèi Dµi.LTD D1/9T Êp 4. DÜ An B×nh D-¬ng 84.45370333 Êp 1.. LTD..89610069 318 Cty TNHH SX Song Hoµ 1004A ¢u C¬ P19. Q1.ThÞ TrÊn DÜ An-HuyÖn DÜ An .. P12.8. 882 Cty TNHH Th¹ch Kim 173 Cty TNHH Thanh Hïng THANHHUNG COMPANY LTD 599 Cty TNHH thªu ren §ång T©m (Hµ Nam) DONG TAM EMBROIDERY CO. Q T©n B×nh.088238812 343 Cty TNHH SX TM VÜnh Ph¸t 11/9 Kha V¹n C©n. THAI PHONG CO .5144461 45/9 HËu Giang. HN 84.8208655 84. §«ng Hoµ. P. Q. LTD. x· B×nh TrÞ §«ng. x· T©n T¹o.8..8941453 384 Cty TNHH SX TM Kh¶i DuyÖt Sè 8. Q6.HCM 84.Tp Hå ChÝ Minh 84..8116239 43 NGUYEN CONG HOAN STR.650729153 820 Cty TNHH SX TM DV An Phó Êp 4 X· An §iÒn HuyÖn BÕn C¸t TØnh B×nh D-¬ng 84.4. TP. 295 Cty TNHH th-¬ng m¹i dÞch vô Sinh Nam 54 Lý V¨n Phøc. LTD.87621126 325 Cty TNHH th-¬ng m¹i . DÜ An.8656050 477 Cty TNHH SX SUN GLORY SUNGLORY CO.088428871 465 Cty TNHH SX TMDV Quèc Anh 483 Cty TNHH SXTM Linh Ph-¬ng LINH PHUONG CO. LTD. Tp Hå ChÝ Minh 155 Cty TNHH th-¬ng m¹i H-íng D-¬ng (Hµ Néi) HUONG DUONG TRADING CO.045520639 101/33 Bis Ph¹m §×nh Hæ.§èng §a-Tp.8914817 84. 810 Cty TNHH Thomas Hill Vina THOMAS HILL VINA CO.P6. T B×nh D-¬ng 84. Hµ Néi 84. Tp HCM 84.8. 84. AN BINH TRADING CO.HCM 84.8276453 VICTORY CO.LTD 178 Cty TNHH TCMN §¹i ViÖt 688 Cty TNHH T-êng Ph¸t TUPHACO 693 Cty TNHH Th¨ng Long . B×nh Ch¸nh 84.1.768681 322 Cty TNHH SX may §¹i H-ng 49/11 H-¬ng Lé 14.663029 Sè 41.Q3 Tp HCM 84.. huyÖn Hãc M«n... NguyÔn HuÖ. §èng §a Hµ Néi 84.8.Trinh. P NguyÔn C. Q.dÞch vô C¶ Lîi.0650718974 .089691537 854 Cty TNHH T©n Thµnh §¹t 439 Cty TNHH T¶n Viªn TAN VIEN CO.Q Thñ §øc.088397140 841 Cty TNHH SXTM VÜnh Ch©n VINH CHAN CO. Tp HCM 84.Trinh. Hå ChÝ Minh 84. Q.

T©n B×nh.650782045 45/7 §-êng sè 5.1.8. P1 Q T©n B×nh. Thanh Xu©n .13. LTD 112/14-16 Tr-¬ng C«ng §Þnh . 775 Cty TNHH ThÞnh V-îng THINH VUONG CO. Q.Tam K×.510.LTD 84. 186 Cty TNHH V©n Thµnh 84...8. P.. Kim M·. 84.162 Cty TNHH ThÞnh Tµi THINH TAI CO.LTD tæ 19 khu 3. 580 Cty TNHH Tr-êng Xu©n .. Q8 Tp HCM 84.Hå ChÝ Minh 84.P25 Q B×nh Thanh Tp HCM 84. Q5.890187 203 Cty TNHH Tiamo TIAMO CO. huyÖn BÕn CÊt. TP. Km sè 2 ®-êng §iÖn Biªn. B¾c Ninh 84.LTD 46 Bµu C¸t. LTD 296 C« B¾c. Tp Hå ChÝ Minh 549 Cty TNHH TM ViÖt V-¬ng 84.61. P14.8 LEDUAN STR.8103459 VIET VUONG CO.8241761 304 Cty TNHH TMDV GN Ph-¬ng Nam Thanh PNTC SHIPPING CO. QuËn Phó NhuËn. 84. Kh-¬ng §×nh. T B×nh D-¬ng 84.TaanBinhf. Tp HCM 84. TPHCM 84.§ång Nai 84.8.8630002 752 Cty TNHH TM-SX Cao Hoa 403 Cty TNHH TM-SX DÖt may thªu Hoa TiÕn HOA TIEN COMPANY LTD 25/7 B¸ V©n.0871605117 194 Cty TNHH TM&DV T©n Hoµng Long TAN HOANG LONG CO. P. TPHCM 84. Nam §Þnh 84.SX ViÖt D-¬ng 1436 Bat¬.HCM 84.Tp Hµ Néi 84. Hµ néi..LTD 226/5 NR.LTD 310 Cty TNHH TM Ph¸t H-ng 23 Cty TNHH TM ViÖt C-êng 327 Cty TNHH TM ViÖt Phó 379 Cty TNHH TM ViÖt V-¬ng 466 Ng« Gia Tù. TPHCM 84.211. 84. 515 Cty TNHH TM . 217 Cty TNHH Van Laack (HN) VANTHANH CO. Q T©n B×nh. Q. T©n S¬n NhÊt.8424225 381 Cty TNHH TM DV Song Long Ch©u Nhµ A7-A8.8446575 416 Cty TNHH TM DV XD T©n Liªn HiÖp 500 Cty TNHH TM may TÊn Ph¸t TAFACO.85123575 420 Cty TNHH TM DV Quang Xu©n 309/8 NguyÔn v¨n Trçi. 84.0650743219 714 Cty TNHH Trendsetters Fashions TRENDSETTERS FASHIONS khu CN Tiªn S¬n.LTD QL13 L« C2 khu CN ViÖt H-¬ng ThuËn Giao ThuËn An B×nh D-¬ng 84.Hµ Néi 834 Cty TNHH TuÊn §¹t KCN Tr-êng Xu©n . Ba §×nh.CO. P13.Hµ Néi 821 Cty TNHH VASTCO GARMENTS VASTCO GARMENTS INC.4.7.9620814 526 Cty TNHH TM & DV Th¶o H-¬ng 149/1f xvnt. Q.F13 .650718830 . Tp HCM 84.A 28 §¹i Lé §éc LËp. 163 Cty TNHH Tiªn Huyªn TIEN HUYEN CO. 194 Hoµng V¨n Thô. Qu¶ng Nam 84. ViÖt nam 213 Cty TNHH tiÕp vËn Tr-êng Giang TRUONG GIANG FREIGHT CO. C« Giang..8470377 Khu C-P. 149 Cty TNHH TrÝ TuÖ .564046 793 Cty TNHH Toung Loong Textile MFG (ViÖt Nam) TOUNG LOONG COMPANY L« E5-E6 KCN ViÖt Ph-¬ng.VÜnh Phóc 792 Cty TNHH TOPWELL TOPWELL CO.I.8.8. Th¹nh Xu©n.LTD 492 Cty TNHH V. Tp Hå ChÝ Minh 84... Hµ Néi 84. LTD 50 T«n ThÊt §¹o.Th¹nh Xu©n-QuËn 12-TP. Q1.LTD 84.08 8607247 1016 T¹ Quang Böu P6. P. 4/A1 NguyÔn ChÝ Thanh. Tp Hå ChÝ Minh 84.Nam §Þnh TRUONG XUAN CO.842684 ¢p CÇu §«i.8.. TPHCM 723 Cty TNHH Toµn CÇu Xanh (VÜnh Phóc) GREEN GLOBAL GARMENT CO.8 7701790 809 Cty TNHH UNITED GARMENT UNITED GARMENT( VIET NAM) CO.8. LTD.8. x· Lai H-ng.. tØnh B×nh D-¬ng 84mÆc650.12. Q.Q10 TP HCM 84.8. LTD 84.Tp HCM 84.8. khu CN Khai Quang.LTD 31 ngâ 1... P.8231403 548 Cty TNHH TMDV §øc Hoµng DUCHOANG TRADING CO..7160517 570A ¢u c¬. LTD 25/K2 Phan §×nh Phïng. P18. P 13. P.89812771 28 Phó Gi¸o.088610500 169 Cty TNHH V¨n Chung VAN CHUNG CO.088552808 Khu C.8.851613 284 Cty TNHH Unimax Sµi gßn §-êng 12 KCX T©n ThuËn Q 7 Tp HCM 84. Q.4. VÜnh Yªn . HANOI VIETNAM VAN LAACK HANOI CO..10. Q T©n B×nh. Tp Hå ChÝ Minh 84. Biªn Hoµ . Q T©n B×nh. Khu CN ViÖt Nam Singapo ThuËn An B×nh D-¬ng 84. Tp Hå ChÝ Minh 84. LTD..8378655 326 Cty TNHH TMDV Kim Böu KINGBIRD CO. ph-êng Tr¶ng Dµi. LTD. H THuËn An.8.. LTD.8491918 149X/D1 T« HiÕn Thµnh P13.

511. TP. LTD.. T©y Ninh 84.Hµ Néi 84. Tp Hå ChÝ Minh 84.61984173 VIET PHUONG TRADING CO. 84.LTD 784 Cty TNHH VIÖt Nam UNIONLITE 125 Cty TNHH ViÖt Ph-¬ng sè 1 BÕn Ngù. 164 Cty TNHH XNK may Anh Vò ANH VU IMPORT EXPORT GARMENT CO. 84.8631470 84. Km 22.Hµ Néi VINH PHAT GARMENT CO. Thanh Khª.Yªn Nh©n. Q10. 84.942439 467 Cty TNHH WOOYANG VINA WOOGWANG VINA CO. S¬n Trµ.HCM 141 Cty TNHH XNK ®Çu t. CN 13 côm c«ng nghiÖp Khai Quang. Tp HCM 84. 84. Tp..Cty rau qu¶ ViÖt Nam) 51 Cty vËt t.LTD 59/9 Ph¹m V¨n Chiªu. Hµ néi 84..280. MATERIALS SUPPLY IMPORT . 280 Cty TNHH ViÖt H-ng EVER-PROSPERITY CO .10.. §µ N½ng 84.7701450 L« VII-4 KCN Hè Nai . 16 Cty TNHH Xu©n Hïng 824 Cty TNHH YAMAKEN APPAREL ViÖt Nam YAMAKEN APPAREL VIETNAM CO. 694 Cty TNHH ViÔn §«ng (Nam §Þnh) VIDOMEX NAM DINH 170 Cty TNHH ViÖt H-ng VIET HUNG GARMENT CO..511. B×nh D-¬ng 84.. LTD 2R Tr-êng S¬n. LTD 629 Cty TNHH Winmark Longwin ViÖt Nam WINMARK LONGWIN (VIETNAM) LTD. TPHCM 84. quèc lé 5.HCM VINA KOREA CO. Thèng NhÊt §ång Nai 84.8. Q1. TrÖt c/c 47-57 NguyÔn Th¸i B×nh. thÞ trÊn BÇn . ph-êng Phan §×nh Phïng . VÜnh Phóc 147 Cty TNHH Vinh Ph¸t . P. An H¶i B¾c. P2.8. Q.844955 751 Cty TNHH VÜ An VIAN. LTD. XUAN HUNG CO. 139 Cty TNHH XNK Hoµ B×nh .321. 146 NguyÔn §×nh ChiÓu P6 Q13.8213025 454 Cty TNHH XNK §¹i Hoµng GREAT UNIVERSAL TRADING IMP. CORP.-EXP. Mü Hµo.EXPORT CO.. ThuËn An.8276090 879 Cty v¶i sîi may mÆc Hµ Néi 95 Cty v¶i sîi may mÆc miÒn B¾c (TEXTACO) THE VIETNAM NATIONAL IMP. Tp Hå ChÝ Minh 84. (MASIMEX) HANOI INDUSTRIAL MATERIAL CO. LTD 152/24 Thµnh Th¸i.7291901 HA NOI VIKO GLOWIN d-¬ng x¸ gia l©m 84.INC 127 Cty TNHH VÜnh Trinh VINH TRINH CO.. 449 Cty TNHH XNK & DV giao nhËn hµng ho¸ TÊt Thµnh TATHA CO . LTD. Q. 206 Cty TNHH XNK tæng hîp ®å gç & TCMN MT MT WOODWORK GENERAL IMPORT AND EXPORT CO. LTD. P NTB.8. x· Long Thµnh Nam.& XNK (T. LTD..8.EXP.825431 75 T« HiÕn Thµnh.931866 84.08 8620394 84. Q.Tp Th¸i Nguyªn . KCN §ång An.c«ng nghiÖp Hµ Néi HONG HA BUILDING MATERIALS AND IMPORT EXPORT COMPANY 58 MÑ Nhu.LTD 24 H¹ Håi . An §ån. Q1. P.Th¸i Nguyªn 1 Cty ViÖt B¾c (Th¸i Nguyªn) 545 Cty x©y dùng trang trÝ ViÖt Quèc 84. H-ng Yªn 84. huyÖn Hoµ Thµnh.783058 L« 8&9A ®-êng sè 4. TPHCM 544 Cty TNHH VIETNAM KNITWEAR 766 Cty TNHH VIKO GLOWIN khu CN §µ N½ng.66. Tp HCM 84.12.211. LTD.Hµ Néi HOA BINH GARMENT IMPORT EXPORT CO.12.8. 829 Cty TNHH VISARIM ORUME Êp Long Yªn.LTD Tßa nhµ Sunwah sè 115 NguyÔn HuÖ. 84.8. 19A tæ 6A. LTD. 84.488 Cty TNHH vËn chuyÓn & giao nhËn quèc tÕ ViÖt VIET LOGISTIC CO.650. KCN Linh Trung II. LTD.8245406 .& du lÞch (IET HANOI) THE IMPORT EXPORT INVESTMENT AND TOURISM CO.. 84. 9 Cty VINAPLAST 852 Cty ViÖt B¾c (Bé Quèc phßng) 84.842204 84. §µ N½ng 84.LTD 520 Cty TNHH YESUM VINA 767 Cty TTHH viko glowin 155 S. Nam §Þnh 84. Q T©n B×nh. FOR TEXTILE & GARMENT 536 Cty Valley view ViÖt Nam 74 Cty vËt liÖu XD & XNK Hång Hµ 116 Cty vËt t.8488646 84.9875095 196 Cty TNHH XK thñ c«ng Mü nghÖ NhËt Linh SUN CO.321.V¹n H¹nh(Nèi Dµi) P13. ngâ 104 Trung LiÖt.820151 84. §èng §a .61893500 724 Cty TNHH VINA KOREA VIKO GLOWIN CO. q.. LTD P11.Thñ §øc.942073 84.8.Hµ Néi §-êng sè 3. Gß VÊp. KCX T©n ThuËn. Hè Nai 3 . Tp Hå ChÝ Minh 84.7.

8. Hµ Néi IMEXCO .Hµ Néi (UNIMEX Hµ Néi) 583 Cty XNK & ®Çu t.088295232 637 Cty XNK Th¸i B×nh (UNIMEX Th¸i B×nh) THE UNION OF THAIBINH IMPORT EXPORT CO. 304 Hµn Thuyªn. Nam §Þnh 84. 2 Cty XNK kho¸ng s¶n (BTM) 89 Cty XNK m¸y Hµ Néi ` 81 Cty XNK m©y tre ViÖt Nam (BAROTEX) BAROTEX VIETNAM 587 Cty XNK Nam Hµ (UDOMXAY) 110 Cty XNK rau qu¶ 1 76 Cty XNK t¹p phÈm Hµ Néi (TOCONTAP HN) TOCONTAP SAIGON .351. SX gia c«ng & bao b× ( PACKSIMEX) 153 DN t. quËn Hoµn KiÕm. TPHCM 84. tØnh Th¸i B×nh 84. 860 Cty XNK Hoµ B×nh (UNIMEX Hoµ B×nh) UNIMEX HOA BINH 118 Cty XNK Hoµn KiÕm (HOAKIMEX) HOAKIMEX HANOI 84. .8640251 78 Cty XNK & ®Çu t.CO VIETNAM CORP. 707 Cty XNK B¾c Ninh BAC NINH EXPORT IMPORT CO. FOR GENERAL IMPORT EXPORT AND TECHNOLOGY TRANSFER (VINAGIMEX) GENERALIMEX CO VIETNAM NATIONAL GENERAL EXPORT IMPORT CORP. Q. 84. 27 Cty XNK giÇy da & may mÆc LEGAMEX 568 Cty XNK Hµ T©y (UNIMEX) 80 Cty XNK hµng tiªu dïng & TCMN Hµ Néi (ARTEX Hµ Néi) HATAY EXPORT IMPORT CORP.241. Q.1.36.1.8289672 NAM HA UDOMXAY IMPORT EXPORT CO.EXPORT COMPANY 360 Cty XNK. 16 NguyÔn Du. 148 Cty XNK Hai Bµ Tr-ng HAI BA TRUNG IMPORT EXPORT CO.8266413 15 Tr-êng S¬n.8.821285 255 Cty XNK da giÇy Sµi Gßn ( CN Hµ Néi ) 117 Cty XNK dÖt may VINATEX IMEX (trùc thuéc VINATEX) LEAPRODEXIM SAIGON ( HANOI BRANCH ) 57 Phan Chu Trinh. 12 Hµng §iÕu 84. 531 Cty XNK TH & §T TPHCM IMEXCO 59-61 Lý Tù Träng. Q5. Tp Hå ChÝ Minh 84. Hµ Nam 84.8.8295232 66 Phã §øc ChÝnh.8293925 VEGETEXCO 1 HANOI 361 Cty XNK t¹p phÈm Sµi Gßn (TOCONTAP SG) 82 84.Tp Hå ChÝ Minh 8 Trµng Thi.CN t¹i Hµ Néi 87 Cty XNK Tæng hîp I 59-61 Lý Tù Träng.4.309 Cty XNK & §T Chî Lín 631-633 NguyÔn Tr·i. Tp Hå ChÝ Minh 84. Q. BRANCH 706 Cty XNK Yªn B¸i (UNIMEX) 595 Cty XNK.8222696 DONG PHU TRADING MANUFACTURING CO. Tp Hå ChÝ Minh 84.Nam §Þnh (UNIMEX Nam §Þnh) CHOLIMEX UNIMEX HANOI VINATEX IMPORT .4. 01 Tr-ng Tr¾c.10. thÞ x· Th¸i B×nh. Q1.NguyÔn Th¸i B×nh. 265 Cty XNK víi Campuchia (CN) KAMPUCHIA IMPORT EXPORT CO. Nam §Þnh 84.48256490 quèc lé 1A. VIETNAM NATIONAL SUNDRIES IMPORT AND EXPORT CORP. 589 Cty XNK TCMN Nam §Þnh (ARTEXPORT Nam §Þnh) ARTEXPORT NAMDINH 45A ®-êng Gi¶i Phãng.1. Hoµn KiÕm .8. thÞ x· Phñ Lý. Q.8. ph-êng Hai Bµ Tr-ng. du lÞch & ®Çu t. Tp Hå ChÝ Minh 84.731722 744 Cty XNK Thanh Ho¸ (IMEXCO) IMEXCO THANH HOA 11 Hµn Thuyªn TP Hµ Néi 84.Hµ Néi 84.nh©n SX th-¬ng m¹i §«ng Phó 35-37 BÕn Ch-¬ng D-¬ng.x©y dùng Hµ Nam HANAM TOURISM & INTESTMENT CONSTRUCTION IMPORT .852785 84 Cty XNK Thñ c«ng mü nghÖ ARTEXPORT 888 Cty XNK tØnh H-ng Yªn 154 Cty XNK vËt t.HANOI BRANCH VIETNAM NATIONAL GENERAL EXPORT IMPORT CORP. HANOI ART HANDICRAFT CONSUMER GOODS IMPORT EXPORT CORP. P.HANOI BRANCH Cty XNK tæng hîp & chuyÓn giao c«ng nghÖ ViÖt Nam (VINAGIMEX) 305 Cty XNK Tæng hîp 2 (GENERALLIMEX) 846 Cty XNK tæng hîp 3 .®-êng biÓn MARINE IMPORT EXPORT AND SUPPLY CO. B¾c Ninh 84.EXPORT CO. 22 Cty XNK tæng hîp & ®Çu t. Tp Hå ChÝ Minh 84. .8555674 NAM DINH GENERAL IMPORT EXPORT AND INVESTMENT CO.

PHUC YEN SHOE FACTORY COTYLEN 15 Nhµ m¸y len Hµ §«ng 220 Nhµ m¸y may mÆc XK thuéc Cty CP ®Çu t.HCM 84. Q Gß VÊp. Biªn Hoµ. TP.87713814 1B/25 Thèng NhÊt. Tp Hå ChÝ Minh 84.835818 23 Binhg Phó §-êng Sè 11 P11.991418 84.6660942 84.088940558 84. Hµ Néi 386 DNTN DVTM SX DiÖp Ch©u 84. TPHCM 330 DNTN May-SX M©y Tre L¸ Long Kim 84. Q.JSC KCN Biªn Hoµ 1.8. Thèng NhÊt. Q. TP HCM 502 DNTN may Hoµng TrÝ HOANG TRI GARMENT PTE 397 DNTN may Minh T©m 428 DNTN may Thªu Hïng Th¾ng HUNTHA-PTE 554 DNTN may XK Maika 602 DNTN may XK NghiÖp Phó 739 DNTN Minh Trang 84.8. P. §ång Nai 84.7190259 63A NguyÔn V¨n L-îng.89613924 LOI XUYEN PRIVATE ENTERPRISE 412 DNTN Long Phông L©n LONG PHUNG LAN PTE L« 4-5 khu CN C¸t L¸i. Hai Bµ Tr-ng. ViÖt Nam. T©n Quý BHH. 323 Lª V¨n Sü.8265383 54/2A2B L©m V¨n BÒn.. Long B×nh.085890401 346 BÕn V©n §ån.061836120 84.ViÖt 168 K3 H-ng Léc. Q4. Hå ChÝ Minh HAPPYTEX 72 Tr-êng Chinh.12. 1B ngâ 285 §«ng Kim Ng-u. TP. Q2.4. Q.Gß VÊp. T©n An.x· Thanh Tr× . 137 HTX c«ng nghiÖp TiÕn Bé TIEN BO INDUSTRIAL COOPERATIVE 633 HTX may Phó Lîi PHU LOI COOPERATIVE Xãm Míi . TPHCM NGHIEPPHU GARMENT 458 CMT8.089841016 770 FASHION GARMENTS LTD FASHION GARMENTS LTD khu CN Biªn Hoµ I. P.Q T©n B×nh. TØnh §ång Nai 84. P4. 459 Hîp T¸c KD may mÆc YOUG Sheng( ViÖt Nam) YOUG SHENG( VIET NAM) GARMENT B.HCM 84. 84. P 7.16.Tp Hµ Néi 84. P T©n KiÓng.61. §ång Nai 84. Q7 Tp Hå ChÝ Minh 84.61. B×nh Ch¸nh. Hµ Néi 84.087150317 396 DNTN SX TM Nh· Th-êng 393 DNTN SXTM DV Hoµng Giang HOANG GIANG PRIVATE ENTERPRISE 383 DNTN th-¬ng m¹i T©n §«ng Quang LÇu 6.C. TPHCM 84.72. Q.8. Tp HCM 471 DNTN Lîi XuyÕn 530 DNTN May mÆc Cao Minh 84.Hå ChÝ Minh 84.tµi chÝnh quèc tÕ IFI.87133771 84. Tp HCM 84.C 124 HTX c«ng nghiÖp Lao ®éng HOP TAC XA CONG NGHIEP LAO DONG 136 HTX c«ng nghiÖp QuyÕt TiÕn QUYET TIEN INDUSTRIAL COOPERATIVE 84. Q Gß VÊp.335 DN TN may T©n Quy 121 DNTN ¸ §«ng (Hµ Néi) 480 NguyÔn ThÞ ThËp . Q6 Tp HCM 84. TP. Ltd 43 Nhµ m¸y giÇy Phóc Yªn 376 Nhµ M¸y Len Biªn Hoµ NAM YANG INT'L VIET NAM CO.8766829 33A1 Quèc Lé 1A. Thanh L-¬ng. Êp T©n Thíi 3 X· T©n HiÖp Hãc M«n 885 HTX c«ng nghiÖp Thanh B×nh 84.8755229 84. Q T©n B×nh. Tp. kh¸ch s¹n Amara.8.8. P 20.8116408 38/10H Phan Anh.Gß VÊp.9873083 .8113759 84.8726043 45B T©n Kú. §«ng H-ng ThuËn.3. Q. Tp Hå ChÝ Minh 84.huyÖn Thanh Tr× . P10. Q.Q7 Tp HCM A DONG ENTERPRISE 5 Cöa §«ng. HAPROSIMEX HOCHIMINH CITY 186/1c QL 22. P. Long An 84.12.8.9310607 422 DNTN XNK TM May Minh Ph-¬ng 69 NguyÔn Huy §iÓn.836102 112 Hµ Néi May 19 HA NOI MAY 19 TEXTILE GROUP 84. 600 happytex 65 HAPROSIMEX TP. P4. Q T©n B×nh.87420464 80/1 quèc lé 1A. 61 TrÇn Quèc Hoµn.8. §ång nai 84. 777 DNTN Mü .61 868723 657 DNTN SX may mÆc T.Hå ChÝ MÝnh 84.P T©n Quy . LTD 364 Quang Trung. ph-êng 6.G Long An 386/2 quèc lé 62. MINH TRANG PRIVATE CO.08894822 L« 120/1 KCN AMATA. TPHCM 84.13. Phñ Lý-Hµ Nam.4.8. 662 LH d©u t»m t¬ ViÖt Nam (VISERI) 307 Liªn HiÖp C«ng NghiÖp Sae Young 782 Nam Yang Int'l Viet Nam Co.

ph-êng 10.650. CÇn Th¬ 84.B. B×nh D-¬ng 84.824701 286 S.08301016 816 PANKO VINA CORPORATION Khu CN Mü Ph-íc BÕn C¸t.841320 703 XN may Thµnh Nam 66 XN may XK Thanh Tr× (HAPROSIMEX) 735 XN SX gia c«ng thªu ren XK §«ng Thµnh (Ninh B×nh) HANOI GENERAL PRODUCTION AND IMPORT EXPORT CO. x· T©n §«ng HiÖp. tØnh B×nh D-¬ng 84. F. BØm S¬n . 564 Tæ SX kh¨n b«ng V¹n Phóc 848 Tæng Cty Kh¸nh ViÖt 113 TËp ®oµn dÖt may 19-5 84 Hïng V-¬ng. TØnh B×nh D-¬ng 84.650566467 480 Perfect Quality Industrial (Vn) Inc §-êng 5.Cty XNK thiÕt bÞ toµn bé (TECHNOIMPORT) 84.772075 84.73. HANOI MAY 19 TEXTILE GROUP 798 Triumph International (vietnam) Ltd. Ltd ROO HSING GARMENT CO..LTD ®-êng sè 8.8. KCX T©n ThuËn.4. 641 XN dÖt nhuém An Liªn (Th¸i B×nh) AN LIEN TEXTILE AND DYEING FACTORY 84.61.LTD ¢p §«ng chiªu. 88 XN gia c«ng giÇy XK §«ng Anh DONG ANH MANUFACTURING EXPORT SHOES ENTERPRISE 7 XN may 277 Duy Tiªn (Hµ Nam) 3 XN may B×nh Minh (Th¸i B×nh) 742 XN may BØm s¬n (Thanh ho¸) BIM SON GARMENT FACTORY 389 XN may Minh Hµ MINH HA GARMENT ENTERPRISE 669 XN may Mü Tho ®-êng NguyÔn HuÖ.SAIGON FASHION CO.08 7701464 114 Phßng Qu¶n lý XNK Hµ Néi EXPORT IMPORT MANAGEMENT DEPT.863359 . Hµ Néi 84.650. Hå ChÝ Minh 84. XI NGHIEP SAN XUAT GIA CONG THEU REN XK DONG THANH 895 XN SX hµng TCMN S¬n T©y 738 XN t.4. l« F.Cty n«ng s¶n & thùc phÈm chÕ biÕn .7.Hå ChÝ Minh 84. Mü Tho .Th¸i B×nh DONG THANH WEAVING & DYEING FACTORY Nam Cao.8252057 771 Roo Hsing International Garment Co. Ltd X-ëng E5. Hµ Néi 84. dÞch vô & x©y dùng (VISAL) TRADING SERVICE CONSTRUCTION CO.476 Northwood Apparel Mfg Co.740996 Km3. P. Kon Tum 84.58.742167 702 XN dÖt D©n Sinh (Nam §Þnh) 45 ®-êng Gi¶i Phãng. Kh¸nh Hoµ 84. tp. huyÖn DÜ An. 897 XN dÖt Hång Qu©n (Th¸i B×nh) 328 XN dÖt may thªu TrÇn Thµnh C«ng TTC TEXTILES .SAIGON FASHION CO . §ång Nai 84. 642 XN dÖt Thµnh Lª THANH LE TEXTILE ENTERPRISE 84.Tr-êng Th¹nh. TRASECO (VISAL) 635 XÝ nghiÖp dÖt Th¨ng Long (Th¸i B×nh) THANG LONG GARMENT WEAVING EXPORT WORKS 683 XÝ nghiÖp L«ng Vò Meko 795 XÝ nghiÖp may KiÒu §¨ng 248 XÝ NghiÖp may Kon Tum THE JORDON GARMENTS (VN) CO. V¨n §iÓn. x· Trung An. KCN Sãng ThÇn. KiÕn X-¬ng . 101 quèc lé 1A. quèc lé 14.B. QuËn 7.813443 84. Gß VÊp.TiÒn Giang 84.GARMENT . LTD khu CN T©n HiÖp. ¢p Ph-íc HiÖp. TP.LTD S.Hå ChÝ Minh 84.8. quèc lé 1A.Cty da giÇy ViÖt Nam 115 T.Lª Lîi. Tp Hå ChÝ Minh 84.7701631 42 T.855932 Km 11. KCX T©n ThuËn.60. AT HANOI CITY 91 §inh Tiªn Hoµng. Nam §Þnh 84. TP.EMBROIDERY ENTERPRISE 185 NguyÔn Oanh.. Biªn Hoµ. ®-êng sè 3.37. Q. LEAPRODEXIM VIETNAM VIETNAM NATIONAL AGRICULTURAL PRODUCT & FOODSTUFFS IMPORT AND EXPORT CORP.71. (VINAFIMEX) TECHNOIMPORT 84.8615334 khu CN Trµ Nãc. sè 2.doanh SX kinh doanh hµng XK NguyÔn Hoµng (Ninh B×nh) NGUYEN HOANG EMBROIDERIES VENNICE AND LACE PRODUCING ENTERPRISE 892 XN th-¬ng binh 27-7 (Ninh B×nh) 256 XN th-¬ng m¹i.. DÜ An.VINAFIMEX (Bé NN & PTNT) 92 T.9..8940184 634 XN dÖt nhuém §«ng Thµnh ..Thanh Ho¸ 84.Th¸i B×nh 84. Q. Nha Trang..

nh©n Kim Anh 819 YUJICO VIETNAM LTD Công ty TNHH Minh Hương P. Hà Nội .D KCN Tr-êng Xu©n. Đống Đa.Chùa Láng. B×nh ChuÈn.851613 YUJICO VIETNAM LTD 18/18A liªn tØnh lé 743.835 XÝ nghiÖp may t. ThuËn An. Tam K×. B×nh D-¬ng.650. ViÖt Nam 84.Ngách 82/23.740640 Số 30.510.N. Qu¶ng Nam 84.

vnn.vnn. 84.vnn.vn 84.fpt.vn sending 84. buevie@hcm.8554654 caohanh@unet.8.8943053 84.vnn.8751460 x26@hn.8940279 congty32@hcm.8918355 s-h.89316343 vinaconex-saigon@hcm.511 822203 nguyenvanphuctt@dngvnvn geamtraco@hn.087313466 anphuchau@hcm.vnnew.8.087266734 84. 84. .vnn.8997850 is_coolwater@yahoo.732931 Nh©n viªn sÏ check vµ nh¾c nhë sÕp 84.vnn.991368 allsuper@hcm.com 84. 84.jaket.650.vn 84.61.4.vn 84.8941813 84.8.vnn.8.8. 84.031777011 3-2company@hn.vn 84.30.Fax Mail 84.vnn.087653267 amwvn@hcm.vn 84.net 84.088449020 84.vn 84.vn 84.vnn.co@fmail.641759 84.vn 84.

vn 321944045 sending .87271143 sg3nd@hcm.8.vn 84.vn 84.vnn.fpt.8553072 cpmhaobinh@hcm.8776428 giadu-shipping@hcm.850056 beeahnkang@fpt.com 84.vn 84.vnn.864309 Megatex@hn.89404759 texgamex@cinet.8. 84.vnnews.vnn.6621111 ctmhg01001tm@hn.8.vnn.8432348 bigamex@hcm.vn ok A.61836141 donagamex@saigonnet.com 84.fpt.vnn.vn 84.com 84.vn 84.vn 84. Nam 84.8966039 mtt .8640031 saigon2@hcm.833035 maysonha@hn.vnn.vnn.843892 ok .8.8553072 cpmhoabinh@hcm. 84.vn 84.vn 84.vn 84.8.vnn.vnn.4.850076 beeahnvn@fpt.843317 h4loc4p5@hn. 84.350.vnn.31854342 84.34.8. 84.860783 84.fpt. 84.8296581 wec@hcm.321.vn 84.anh Hai xnk 84.210. TrÞnh XNK 84.vn 84.vnn.A.8443228 sawotraco@hcm.fpt.vn 84.058510355 khoamay@dng.8.8.8.vn 84. Nam 84.321.vn 84.650732613 www@beautecvina.84.vnn.vn 84.4.vn 84.058884536 bigascokh@yahoo.8442464 gec304@hcm.8.321.8.8574005 apvietnamgroup@fpt.31.vnn.vn 84.853476 hugamex@hcm.thuduc@hcm.vn 84.vn ok A.843063 nhabe9nd@hn.vn sending .vnn.321.8959344 Funagarmex@hcm.

8261486 khm@hcm.vnn.9318466 natico@hcm.790481 haitexco@hn.vnn.fpt.vn 84.350.vn 84.vn 84. 84.vn 84.8911193 magnicon@hcm.vn 84. 84.67851482 ctycpsmdt@hcm.vnn.89602478 bitex@hcm.vn 84.8607114 thequang2002@hcm.8.vnn.511.8650419 dagatex@hcm.vn 84.088973181 thuanthienjsc@hcm. 84.048257511 knitexim@yahoo.64.vn 84.vnn.vn 84. 84. giditexco@ hcm.9715580 doximex@hn.31.vnn.vnn.vn 84.8.8.8. 84.vn 84.vnn.829412 lasge@hcm. 84. 84.82622 84.com 84.8488668 nhatnu@hcm.8.84.842127 ctydetdn@dng.vnn.848244 vgf@hcm. 84.8.644767 84.8910238 vhungco@hcm.vn 84.vn 84.vnn.511. 84.4.8.vnn.vn 84.vnn.vnn.72.vnn.vn 84.vnn.vn .

8622601 84.8. 84.vn vietthang@hcm.320.7313565 fultex@hcm. 84.828991 huegatexco@dng.vn 84.56.vnn.vn 84.8.849439 84.8.8495940 dongph-¬ng@hcm.vnn.vn ChÞ Hoa XNK . 84.5883152 detnhatrang@dng.fpt.Sending 84. 84.vnn. 84.54.vn 84.vnn. haicatex@hn. 84.vn .63.864224 hutexco@dng.8969319 84.vnn.088153076 detthangloi@hcm.vn 84.vnn.893333 biditegartex@dng.vnn.vn 84.54.350.4.511846216 hoatho-d@dng.vn 84.vnn.8.4.786104 84.vnn. 84.8622334 hanosimex@hn.vnn. 84.8910920 84.84.863628 sesigatex@hcm.vn 84.vn 84. 84.vn 84.vnn.

61.vn 84.778839 84.vnn.fpt.321.vnn.8.vn 84.Hµnh CHÝnh 84. bvtco.8260549 xinghiepmay117@hcm.89503006 fortunepeace@hcm.848726 84.986359 84.tw 84. 84.74 872251 84.8648242 hgm@hcm.vnn.087961473 lehoangho@oasisgarment.8.vnn. 84. 84.8.vn 84. 84.co 84.vnn. 84.ltd-hdvn@hn.com.0650753255 annavn@jmcaps.vn .8914648 taerimvina@hcm.087653364 pvtvbc@hcm.8153240 vigawell@hcm.8.31. chÞ Nghi . 84.84. 84.vnn.vn ok.vnn.8431335 Forimex@hcm.vn 84.8.vn 84.vn 84.

845481 84.vnn.4.org. Hïng XNK 84.8641208 gatexco20@fpt.4.821745 dagarco@hn.31876112 mayhai@hn.vnn.vnn.vnn.84.73.v 84.vnn. 84.321862365 may2hy@hn. ChÞ Mai Chi tanhia@hcm.vn 84.31831238 xinhai@hn.854131 msanhabe@hcm.vnn.vn 84.55811599 ok.036731312 84.vn 84.8.vnn.210.320.73.vn 84.vn 84.vn 84.vnn.vn 84.vnn.vnn. 84.351.vn 84.vn 84.853624 may1hd@hn.241.vnn.A. 84.8727313 ok.8966952 84.5110551 blatex@hcm. 84.848680 mmat1phutho@hn.vn 84.320.786296 venture@netnam.350.vn 84. 84.8.087196002 84.8727493 84. 84.vnn.8.8271896 dugarco@hn.9730533 greenmaplegarme@hcm. 84.851235 .8.8920043 fortex@hcm.vn 84.vn 84.vnn.8.vn 84.829301 84.8.0320851223 hagaco@hn.

8729937 nhabeco@hcm.8 8910164 dashheng@hcm.8. 84.240.088940328 fugamex@hcm.vn 84.vn 84.vnn.845457 84.vn 84.8.4.vn anh Hïng XNK .vn 84.61.71891645 taydo@hcm.836118 dnamay@hcmvnn.vnn.7195118 intergarment@hcm.vnn.vn 84.vn 84.350.vnn.31.vnn.vnn.vn 84.vnn.982211 kyungviet@hn.84.vnn.vn 84.350.fpt.vn 84.8245015 84.8.vn 84.8 8503103 garmexcholon@hcm.vnn.vn 84.350.8623374 ok.vnn.4.8 8425310 duythangco@hcm.vnn.vn 84. 84.862500 hugaco@hn.vnn.vnn.vn 84. T©m 84.vn 84.87268897 paoyuan@hcm.vnn. 84.vn 84.vnn.89109448 sfc-hcm@fmail.vnn.768803 woojin@hn.646737 songhong@hn.849451 nagaco@hn.8.61836559 woeihaw@hcm.848490 sohogar@vol.048584864 gamenttex40@hn.vn 84.864993 ctmphien@hn.Sending ok T©m . 84.vnn.854655 84.8.vn 84. 84.vn 84.321.210.8350058 anh Tïng -XNK .Sending 84.8312208 chigarmex@fpt.vn 84.321.321.

38.8443410 84.vn 84.8.vnn. 84.vnn.510.73 851205 tientien@hcm.vnn.34 824196 hthinhiete@hn.30.63.8.8.vn 84.vn ok.8.vnn.350.vn 84.034877446 84.vnn.8645085 planning@viettien.75.vn 84.vn 84.857594 84.8440418 84.vn 84.39.84.36.875274 84.vnn.vn 84. Anh Hanh 84.vn .511810 nagco@vol.088943655 u-nison@hcm.8752038 thuan-phuong@hcm.8470324 trinh khac hi@hcm.843247 vihaco@hn.com.830729 dagexco@hcm.18854881 84.9325734 lananh-ied@hcm.8. 84.vn 84.vnn.37.vnn.838308 ctmxk-tb@hn.825270 hovtec@hcm.vnn.851416 84.vn 84.vn 84.vn 84.vnn.852608 thanhhoagar@hn.8.vnn.vnn.

61848431 youngtextile@hcm.com 84.31845126 leconex@hn.vn 84.vn 84.8504776 xont@netnam.vnn.61. 84.240.vn .vn 84.61848199 olldo@nnet.vnnews.vn 84.880353 84.4.87195332 pankohcmc@hcm.063826752 84. 84.84.vn 84. nga47-27@vnn.991022 lanngtn@hcm.87650394 daptoco@hcm.vnn. 84.8552953 84.3510. 84.com. 84.8.8761364 maypinaco@hcm.857636 84. 84.vn 84.4.8.vn 84.6363642 textaco@fpt. 84.5652201 congtyparks@hn.320.vn 84.fpt. 84.vn 84.4.351.vnn.722065 thuan@dongtaihd. 84.vnn.851007 vpint@hn.vnn.vn 84.vn 84.vnn.vnn.

57. vnn. 84.650753928 .vn 84.vnn. 84.84.8.8557299 GMSG@HCM.VN 84.vnn. 84.55828771 dongthanhqn@dng.510.0650755145 alice.8451248 taynam@saigonnet.vn 84.vn vinatexdn@dng.8488378 h&d@hcm. 84. 84.vnn.vnn.vn 84.fpt.8.63.vn 84.865537 dalimexdl@dng.8.48572075 vietan@fpt.vn 84.649221 84.8 8241103 hacota@hcm.73 879202 tigctraco@hcm.511823367 fipexim@dng.vn 84.vn 84.vn 84.vnn.FPT.862639 NAPHUMEX@hcm. 84.nguyen@protradegarm 84.vn 84.vnn.824149 84. 84.

748462 84.vn 84.87191473 letukynf@hcm.8. 84.vn 84.8.vnn.087160558 tav@hcm.vnn.vn 84.7701453 daiviet@saigonnet.8770470 bumjin@hcm.088996539 84.vn phamb¸u@hcm. 84.08835647 ctydaiphuoc@hcm.697639 daminhgroup@dng.vn 84. 84.vnn.8.vn 84. 84. cmcvinakwon@hotmail.vnn. 84.com 84.vn sending Anh Thanh XNK . 84.vn 84.4.vnn.vn 84. 84.8.0650823991 84. 84.vnn.8911358 thai.vn 84.vnn.com.vn 84.7291781 84.vnn.vn 84.vn cksaigon@hcm.vnn. 84.84.63.823892 84.8.vnn.8756148 ducfung@hcm.087653301 84.lq@bo.650.8916506 taphuco@hcm.511.vn 84.vnn.0650610188 byandby@hcm.06508277954 84.08 7160558 phuha@hcm.9812942 chanvietco@hcm.vn 84.vnn. 84. 84.0650790791 es-correctionltd@hcm.fpt.6644036 84.87701453 datviet@saigonnet.vnn.650782425 apexvtm@hcm.vn 84.8.

vn 84.31790826 everwin@hn.650752994 thehoatextile@hcm.650.com 84. 84.8.vnn.vn 84.0650884002 vanso@intergrity-gms.vn 84. 84.7822261 nguyenhang295@hcm.8640434 84.8975069 trading@danuvina.8920987 nhatkimthanh@hcm.8.87701011 jacky@tmv.088155572 decotex@hcm.fpt.vnn.vnn.com 84.vnn.vn .8264953 elandtd@hcm.8.61.com. Hoµng yÕn everhuge@hcm.vn 84.vn 84.vn 84.8116453 huephong@hcm. 84.vnn.vn 84.8.vnn. doolim@hcm.8.8150277 zydyl@hcm.com.vnn.31743172 vpgt@hn.650790851 phonh@esquel.9612025 84.87240373 saigon@domext.com ok.8.com.vnn.66896224 sunghiu@lgtvn.vn 84.com 84.vn 84. 84.vnn.757429 84.087650943 daewonvina@hcm.84.vnn.com 84.8.8.vnn.826118 84. 84.650.vn 84.vn 84. 84.896236 84.034844884 -ellknownltd@163.vn 84.tw 84.66.vnn.9852607 84.8155476 84.824712 epicvn@hcm.350.vn 84.

8.vn 84. 84.vn 84. 84.089874485 hokito@hcm.fpt.088454188 84.8239660 84.OK .vn 84.vn 84.087701672 cmglovesvn@hcm. 84.740603 j&k@unet.650782814 fatecglobalvina2003@hcm.fpt.7507978 84.vnn.87509378 gtc23@hcm.616005 ivoryvn@hn.896218 84.0650747447 84.088761330 chia-geon@hcm.8.08 7900209 ilshinwomo@hcm.c 84.088945791 84.511 931045 hongdatcom@@dng.5633344 84.64 848331 production@hikosen-cara.61512274 hansaevn@hcm. hiepsinhcoltd@hcm.vn 84.vn 84. 84.vn 84. 84.v 84.650.vn 84.vn heera123@hcm.vnn. 84.61832915 84.8924800 84.566500 84. 84.650.088497357 giahoi@hcm.vnn.vnn.vnn.84.vnn.vnn.8.com anh Giao XNK .66.vn 84.vnn. 84.vnnews.084081706 84.4.8.61869502 84.vn 84.vn 84.vnn.7189384 hanavn@hcm.vnn.36.

87621957 loilong@hcm.vn 84. 84.87191229 han01@hcm. 84.61817630 dong_thinh@hcm.vina@hcm.vn 84.vn kingswell@hcm.vnn.8.vnn.8383835 nhatanh-pte-ltd@hcm.8755156 xuan phuc-co@hcm. 84.8. longhaigm@hcm.vnn.vn 84.XNK 84.66896039 jkvncoh@hcm.823441 dovitec@hcm.84.vnn.vnn.8.vn 84.vnn.08 8496639 84.089140235 kivico@hcm.8950851 kingken@hcm. 84.8563216 84.vnn.v 84.87170923 84.7170161 toantam@hcm.088101104 84.vn 84.87660426 lawnyard@hcm.8. kyungrhimvn@yahoo.87960801 ok.vnn.vn 84.8969428 ok ChÞ Linh .vn 84.vn 84.vnn.87150779 lienphong@hcm.com.vn 84.61.8.vnn.vnn.vnn.vnn.87150630 sj.7622242 lisa@hcm.650. 84.8.tw 84.vn 84.718337 84.088763028 84.vnn.8273682 kanaanimex@hcm.vn .vnn.vn 84.8.8. Ch©u Hµnh chÝnh 84.com 84.87973412 kyongdo@hcm.vnn. 84.vn 84.vnn.vn 84.vn 84.vn 84.87240378 rosa@domext.087511206 84.vnn.

834098 84.650.510.8.vnn.vn anh Hång XNK ok .vnn.650732866 hungwahvn@hcm.8.0650835884 cttnhhhv@hcm.81000259 gia-nghico@hcm.vnn.vn 84.8.0650710537 bowkervietnam@hcm.vnn.7505919 84.vn 84.87507498 goodtop@gooodtop.8962127 lpgarmentco@hcm.vn 84.8.com.8110776 84.vn 84.550663 84.8989590 hongvanco@hcm.vn 84.vn 84.8.com.61.fpt.089962022 84.0650782587 anamgarment@hcm.8742402 84.8.8.vn 84.827890 viethsing@hcm.84.vn 84.76.vnn.vn 84.877915 84.vnn.vn 84.vnn.vnn.vn 84.8.36.7961147 84.vnn.vn 84.87291835 kh@kh.8.vnn.vnn.vn 84.7192178 hongbetter@hcm.8962009 mondial@hcm.89801202 madaibao@hcm.8.8.vn 84.hk 84.836315 ctycivic@hcm.31618625 84.8.vn 84.8721526 gialoico@hcm.vnn.8583959 84.8.vn 84.vnn.089841036 kimsonks@hcm.8.9691941 84.vnn.com.8924984 eatern-foria@hcm.089815657 yuchun@hcm.7192018 eximgar@hcm. vn_kevin@dorway.fpt.vn 84. 84.vn 84.vnn.7132024 84.8.8477664 84.

8767104 hanlinh@saigonnet.vnn.8910661 tanchauxnk@hcm.8.4.089613517 gm-vietnam@hcm.vnn.com.34.61547599 usv@usv.vn 84.6445849 84.vnn.8.vn 84.vnn.8.088610915 phbinh@hcm.089612204 longcm@hcm.vnn.com.vnn.87421201 sonkimgarment@hcm.vn 84.089162119 quanglim@yahoo.8921706 84.vn 84.8.8.089629525 minhphung@hcm.vnn.8.vn 84.8607733 nghekhangcoltd@hcm.8.9691025 sinvico@hcm.vnn.9731242 dintsun2@hcm.8606517 saomaico@hcm.088473252 ctythanhdat@hcm.vnn.7505383 nhattanco@hcm.fpt.8503103 maysongngoc@hcm.vn 84.vn 84.088495924 hiendat@hcm.vnn.72871422 cchue@hcm.089856960 sending .vn 84. 84.8941381 naphuco@hcm.vn 84.vn 84.087501006 phuhoagarment@hcm.7291594 84.0650752458 mydu@hcm.8.vn 84.vn 84.vnn.8.8350163 vitgarment@hn.vn 84.vnn.7192001 matico@hcm. eastoceancompany@fpt.827315 vpa@fpt.8.vn 84.vn 84.Thuý Anh .vn 84.087190713 84.vnn.vn 84.vn 84.vnn.vn 84.vnn.8.vn 84.vnn.vn 84.87157319 84.vn 84. phuong_le@mhg.8.4.vn 84.8.087602785 vigamexltd@hcm.vnn.7130061 84.vnn.vn 84.vnn.8728502 84.8.vn 84.vnn.84.vn 84.com 84.

vnn.vnn.8752920 vietcang@hcm.fpt.vn 84.vnn.8.089968249 84.8.vn 84. 84. 84.vn 84.vn 84. 84.vnn.8.vn 84.8.vn 84. 84.61845218 84.8.8943823 msahcm@hcm.8.8.vn 84.8100153 linhmy@hcm.vn 84.vn 84.4.8429530 mbhcm@hcm.8.vnn.vnn.vnn.vnn.ex@hcm.vnn.vn 84.76833380 ducthanhhang@hcm.87191925 tridatco@hcm.089103373 mijinvn@hcm.08 9968242 tbgc@saigonnet.087653305 molaxvina@hcm.vnn.088760867 tnha@hcm.vn 84.7150077 thanglonggarment@hcm.hkd@fmail.8.vn 84.8.6446602 minhtri.vn 84.vnn.vnn.089710734 info@truongthinhgarment.fpt.vnn.8.8752038 84.vn 84.netnam.9873114 thinhphatwb@hcm.vn 84.vnn.8640622 yihung@hcm.87661721 robinip@hcm.210854009 vwoowon@hn.8.088551574 vinlimex@hcm.vn 84.8910104 vinhthanh@hcm.c 84.9858689 84.vnn.84.8399087 ok ChÞ Hoa phßng XuÊt sonkim.088759363 84.vnn.vn 84. 84.vnn. .vn 84.650790977 mhgeco@hcm.vnn.vn 84.vn 84.76 848886 myangarment@hcm.650753659 leyyen@hcm.vn 84.vn 84.vn 84.fpt.vnn.8.8924362 vinh-thanh@hcm.vn 84.8105619 quochai@hcm.fpt.7200239 thiendinhco@hcm.8.

vn 84.vn 84.vnn. 84.31.8. fhaus@hcm.87176301 vnboy@nobland. 84.8.85893122 o-sungvina@hcm.vn 84.8152439 namthien@hcm.vn .4. 84.743182 rt.4.vnn.vnn. 84.8911722 fsapparel@hcm.4.vn 84.836757 84.087175907 re-plus@hcm.650788594 kwangsheng@hcm.650.7761205 84.vn 84.vnn.8.8.vnn.vietnam@hn.vn 84.com.vnn.vnn.31.4.790770 sending ChÞ B×nh PHßng XNK 84.618663 84. fmphuhan@fpt.650782505 84.4.com.vn 84. 84.com.vn 84.vnn.vn Sending ChÞ Hµ XNK 84. 84.350.tsai@pyv.84.7338198 84.8446361 phucyen@hcm.lung@champunion.8.89971539 vnb@namquang.vnn.vn 84.vn 84.0510 943328 84.vn 84.vn 84.650718587 paktakknitting@hcm.8947148 84.8347654 84.7721087 advina@hn.8443330 mrpark@nhnoom.7291781 tsang. 84.vn 84.com 84. charlie.com 84.8615636 sonchinh@netnam.vnn.

8.vn 84.9858183 lanhanhco@hcm.0650782121 skdon@saigonknitwear.vnn.vn 84.8992470 taphaco@hcm.7540467 84.7509467 84.vnn.vnn.vn 84.9745165 84.8.8.8.8.vnn.vnn.8.vnn.net 84. 84.8.867620 84.vnn.8.08 7520660 shuncheng@hcm.vnn.vnn.8837807 luonghuong@hcm.842835 84.vnn.fpt.650718872 sayfashion@hanmail.088453188 sambo@dng.84.vnn.8430060 84. 84.com 84.vnn.vn 84.8.4.8493403 mengying@hcm.8.8.7271025 chalacomvn@hcm.8960104 viethang-j @hcm.8.8.vn 84.com 84. 84.vn 84.350.fpt.vn 84.vn 84.7291890 sprintavn@saigonet.vn 84.8.vnn.87507269 84.Lan XNK .vn 84.vnn.8 8257588 tainan@hcm.vnn@hcm.8334691 84.vn 84.8774623 sunrisingkimvina@hcm.065731248 84.7701638 showa. 84.8.vn 84. 84.8441911 tttrucsmx@fmail.vn 84.087160783 84. 84.vn 84.8.7270006 xnksonha@hcm.8967154 uqv@hcm.87952541 saehwa@hcm.8.211.vn 84.8.8.8275746 ssts-vn@hcm.7291625 84.vn sending . beantit@yahoo.

vn 84.vn 84.650742818 ifno@ttd-cap. 84. vn 84.v 84.com 84.84.vn 84.vnn.8.vn 84.8445274 SAKNITEX@hcm.8.8. daithanh@saigonnet.8.8767877 84.vn 84.650731248 lanhanhco@hcm.vnn.088238813 ctkd@hcm.co@fpt.vnn. 84.0650718978 schoi21@msn.8940912 huynhthikimloan@hcm.8200563 sinhnam@hcm.vn 84.650565868 anphuco@hcm.0650781995 84.vn 84.8602078 84.87621126 easternkingvn@hcm.5144464 clhanoi@fpt.089691470 tuongfat@saigonnet.vn 84.vnn.vnn.048548868 84. 84.vnn.8.vnn.45373977 vietphuong.8.com 84. thinh206@yahoo.fpt.8963837 84. 84.4.4.vn 84. 84.89612557 84.com .088306576 84.8776621 sunglory@hcm. 84. 84.vn 84. 84.

8.com 84.vn 84.088481107 halawyar126@pmail.vn 84.vn 84.vn .8.842685 84.vnn.8.com 84.vnn.84. 84.564048 topwellknittingco@hcm.com 84.081760382 nha@vietvuong.1760382 84.vn 84.8470748 vietvuong@hcm.8991874 binhc«d8202@yahoo.vn hoatienco@yahoo.890188 thinh_vuong@hcm.vnn.8.8633990 caohoa@saigonnet.862234 84.vn 84.com.vnn. 84.088348558 tanlienhiepco@aol.9629440 84.8.650718829 vastco@hcm.vn 84. 84.0650753395 tlvn@hcm.835862 84.8. 84.8454188 84.8454996 84.61.8.350.088574972 phathungco@saigonnet.8. tfc-shipping@hcm.34.uk 84.com.vnn.vn 84.vnn 84.vnn.vnn.vn 84.vnn.8.211. 84.8378656 pntcshipping@hcm. 84. 84. 84.8.650782044 84.vn 84.8497443 kingbirdco@hcm. 84. 84.8 7701794 unimaxtu@hcm.vnn.vnn.vn 84.650.8.8491893 vietphu@hcm.vn 84.8911620 duchoang123@yahoo.

84.vn 84.vnn.8431471 vianinc@fmail.vnn.8.942435 84.vn 84.66.com 84.vnn.vn 84.931867 vkl@dng.vnn. 84.321.08 8620397 greatuniversal@hcm.vnn. 84.vn 84.vn 84. 84.com 84.vn 84.84.vn 84. 84.7701935 epc.211. 84.650. 84.vn 84.9875096 84. vietlogs@hcm.511.61893502 ohjs@vikoglowin.844958 84.820347 84.8. 84.vnn.825433 valleyview@dng.vnn. 84.89141877 nguyentatthanh@saigonnet.06@hosing. 84.942075 anhvuco@hn. 84.vnn.783059 84.280.vnn.8.842206 vykorea@hn. 84.8297731 vietquoc@hcm.321.8.61984178 vuic@hcm.7219905 YESUMVINA@HANMAIL.vn OK Tó Anh .8. 84.NET 84.XNK .511. 84. 84.

vn 84.vnn.vnn. 84.vn 84.731312 unimextb@hn.vnn.vn 84.351.vnn.8262680 vnt57pct@hn.48259275 artexport@hn.vnn.8292968 generalimex@hcm.8641265 legamex@hcmc.vn 84.350.vnn.36.8.vn 84.84.8230192 84.849259 84.8295927 84.8.4.847549 84.350. packsimex@saigonnet.088295927 84.8289624 84.vn 84.8.241.851836 84.821141 Baacniinhxxnk@hn.8.8.vn .8555682 cholonco@hcm.netnam.4. 84.vn 84.

087150240 84.vnn.vnn.84.72.vnn.vn 84.8.XNK 84.com 84.8768143 vnnhathuong@yahoo.vnn. 84.vn 84.vnn.8.085890403 caominh@saigonnet.61.088942818 saeyoungoffice@bdvn. 84.089841015 minhphuong2002us@yahoo.vn 84.87133713 isglory@hcm.836125 fashion@hcm.8265384 minhtamte@hcm.vn 84. 84. dothang3003@hn.8476094 diepchau1974@hcm.vnd.89613923 84. tanquy@hcm.8726732 84. 84.61 868723 84. 84.87420489 longphunglan@hcm.8.9310607 tandongquang@hcm.vn 84. 84.991423 84.8460958 nghiepphugarment@hcm.61. 84.vn 84.834812 84.8.vnn.08 8055764 84.8910705 84.vnn.co 84.vnn.8.vn 84.061 836308 cotylen@hcm.vnn.vn 84.vn 84. 84.8.8.8755205 maikafa@hcm.vn 84.4.6440941 tienbo@fpt.vnn.vn .vn 84. ok Chi Ph-¬ng .n 84. 84.vnn.

7701633 84.8941270 ttcpte@hcm.vnn.37. 84.73.vnn. 84.71.8.8615390 hapro@fpt.vnn.863463 sending .vn 84.841288 mekoffct@hcm.Béi Minh .XNK .vn 84. 84.650.61.60.650566470 pankovina@hcm.08 7701440 84.650.4.740995 84. 84.855454 84.8.vn 84. 84.84.gov.vnn.vn 84.58.823801 khatoco@dng.vnn.8252057 vthinh@mot. 84.vn 84.vnn.vnn.087301008 northwoodapparel@hcm.742130 tisphp@hcm. 84.vn 84.vn 84.824706 roohsing@hcm.4.vn 84. 84. 84.770227 84.

vnn.650.740366 yujico@hcm.84.vn . 84.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful