ĐỀ THI TỔNG HỢP: KINH TẾ VI MÔ (Cô Nhung) Thi ngày: 15/12/2011 Đề 1: câu 1: 1.

trình bày lựa chọn sản lượng ngắn hạn và dài hạn của DN CTHH? 2. tại sao lại có sự khác nhau giữa lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán? 3. tại sao đường đồng phí có dạng tuyến tính? câu 2: DN ĐQTN có P=1500 - 0.1Q 1. tự cho số liệu về hàm tổng chi phí, xác định MC và vẽ hình minh họa. 2. xác định sản lượng để tối đa hóa mất không? 3. chính phủ nên quy định giá ntn để tối đa hóa tổng lợi nhuận Đề 2: câu 1 1, phân tích lựa chọn sản lượng ngắn hạn và dài hạn của DN cạnh tranh độc quyền 2, nêu điểm giống nhau giữa việc đánh thuế đơn vị vào người sản xuất và người tiêu dùng 3, phân tích quan hệ giữa 2 nhân tố cơ bản của nề kinh tế, tại sao khi mô tả mô hình nề kinh tế thì không phải nêu đủ các tác nhân này câu 2 cho hàm cầu P = 1000 - 0,02Q 1, trong thị trường có 2 DN A và B, có MPC lần lượt là 400 và 300, tính sản lượng và mức giá cân bằng thị trường 2, giả sử DN độc quyền tự nhiên, chính phủ phải điều tiết sản lượng cân bằng là bao nhiêu

Đề 3: Câu 1 1. Lựa chọn sản lượng trong dài hạn của DNCTHH, xác định trạng thái cân bằng. 2. cho hsx Q= A.K^a.L^(1-a) Nếu mối quan hệ giữa năg suất cận biên và năng suất bình quân Câu 2. Một DN độc quyền tự nhiên có hàm cầu ngược P = 1500 - 0,01Q 1. Tự cho số liệu hàm TC, tình MR, MC, ATC vẽ hình minh họa 2. Tính tổng lợi nhuận khi phân biệt giá cấp 1 3. Xác định mức sản lượng hòa vốn của DN Đề 4: Câu 1: 1. Những điểm khác nhau giữa đường MR của doanh nghiệp độc quyền với đường MR của DN cạnh tranh hoàn hảo và DN cạnh tranh có tính độc quyền. 2. Phân tích tình thế lưỡng nan của người tù đối với các doanh nghiệp. Câu 2: Cho: Q=1100-P 1. Hãy tự cho số liệu hàm TC và xác định hàm MR 2. Xác định sản lượng để tối đa hóa doanh thu. 3. Tính DWL Đề 5: Câu 1: 1.a vì sao doanh nghiệp cạnh trnh hoàn hảo ko có sức mạnh thị trường. b vì sao trong dài hạn lợi nhuận của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo=0 2. đồng chí cho ý kiến về nhận định :''tổng thặng dư bằng chênh lệch

giữa giá trị với người mua với chi phí sản xuát cận biên của người bán. hãy giải thích thặng dư của doanh nghiệp và của cạnh tranh hoàn hảo. Câu 2: cho bảng của dn độc quyền mua...-->tính đc Pd. tự cho số liệ TE. a, xác định me, mv b, tính p*, q* (tối đa lợi nhuân) c, tính DWL Đề 6: Câu 1: 1. tại sao đường đồng phí lại tuyến tính? 2. so sánh ảnh hưởng của 2 trường hợp đánh thuế vào người sản xuất và đánh thuế vào người tiêu dùng? 3. nêu các tác nhân cơ bản trong nền kinh tế?mố quan hệ giữa các tác nhân?tai sao mô hình kinh tế không cần đầy đủ các tác nhân? Câu 2: cho P=1000-0,2Q 1. nếu ngành có 2 doanh nghiệp cấu kết,2 doanh nghiệp đều có ATC=200 thì sản lượng và giá để tối đa hóa lợi nhuận là bao nhiêu? 2. nếu doanh nghiệp là đọc quyền tự nhiên thì chính phủ áp dụng mức giá nào để điều tiết? 3. nếu doanh nghiệp là đọc quyền bán thì thặng dư người tiêu dùng bị chiếm đoạt là ? Đề 7: Câu 1: 1. Cho biết hình dạng của đường MC và ATC, giải thích vì sao?(giải thích qua MPL và APL) 2.Tìm đường cung của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn và dài hạn! Câu 2: Cho hàm cầu P=2000-0.01Q

a. tự cho TC. tính ATC, MC và vẽ hình b. tìm giá, sản lượng khi hòa vốn của doanh nghiệp. Đề 8: Câu 1: 1, Lựa chọn lao động để tối đa hoá lợi nhuận của tất cả các doanh nghiệp và lựa chọn sản lượng để tối đa hoá lợi nhuận của các doanh nghiệp có gì khác nhau không? Giải thích? 2, Phân tích tác động của giá sàn trong 2 TH: CP ko bỏ tiền ra mua các hàng hoá dư thừa trên thị trường và CP thu mua tất cả các hàng hoá dư thừa trên thị trường. Vẽ hình minh hoạ Câu 2: 1 DN độc quyền bán có P= 4000 - 0,02Q P đơn vị là USD/sp, Q đơn vị là sp 1, tự cho số liệu về hàm tổng chi phí, từ đó tính MC, MR 2, xác định khoản mất không của xã hội 3, xác định tổng lợi nhuận của DN Đề 9: Câu 1 : a. giải thích vì sao được mùa là điều xấu đối với thu nhập của người nông dân.. Nêu các biện pháp của chính phủ b. Định nghĩa của hàng hóa thay thế và hàng hóa bổ sung. Cách phân biệt hàng hóa thay thế và hàng hóa bổ sung Câu 2 : Cho hàm sản xuất Q = 0,5 x L^2 + 2 x K^2 (L là lao đông và K là vốn) a. chứng minh MRTS (L/K) = MPL/MPK. Tính MRTS b. cho hàm chi phí sản xuất TC = 600 = 40K +2L. Nếu phương án sản xuất để tối thiểu hóa chi phí và mức sản lượng tối đa

c. cho sản lượng bằng 1000 tính chi phí sản xuất tối thiểu Ca 13h30 đến 14h30 Đề 10: Câu 1 : 1 . Trình bày phương pháp lựa chọn sản lượng trong dài hạn của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo. Xác định trạng thái cân bằng dài hạn của doanh nghiệp 2. Cho hàm sản xuất Q = A. K^a. L^(1-a) Nêu mối quan hệ giữa năng suất cận biên và năng suất bình quân Câu 2 : Một DN độc quyền tự nhiên có hàm cầu ngược P = 1500 -0.01 Q 1. Tự cho hàm tổng chi phí. Tính MC, ATC , MR và vẽ hình minh họa 2. Tính tổng lợi nhuận khi thực hiện phân biệt giá cấp 1 3.Xác định mức sản lượng hòa vốn của DN Đề 11: Câu 1: 1, Lựa chọn lao động để tối đa hoá lợi nhuận của tất cả các doanh nghiệp và lựa chọn sản lượng để tối đa hoá lợi nhuận của các doanh nghiệp có gì khác nhau không? Giải thích? 2, Phân tích tác động của giá sàn trong 2 TH: CP ko bỏ tiền ra mua các hàng hoá dư thừa trên thị trường và CP thu mua tất cả các hàng hoá dư thừa trên thị trường. Vẽ hình minh hoạ Câu 2: 1 DN độc quyền bán có P= 4000 - 0,02Q P đơn vị là USD/sp, Q đơn vị là sp 1, tự cho số liệu về hàm tổng chi phí, từ đó tính MC, MR 2, xác định khoản mất không của xã hội 3, xác định tổng lợi nhuận của DN khi phân biệt giá c1

Đề 12: Câu 1 : a. giải thích vì sao được mùa là điều xấu đối với thu nhập của người nông dân.. Nêu các biện pháp của chính phủ b. Định nghĩa của hàng hóa thay thế và hàng hóa bổ sung. Cách phân biệt hàng hóa thay thế và hàng hóa bổ sung câu 2 : cho hàm sản xuất Q = 0,5 x L^2 + 2 x K^2 L là lao đông và K là vốn a. chứng minh MRTS (L/K) = MPL/MPK. Tính MRTS b. cho hàm chi phí sản xuất TC = 600 = 40K +2L nếu phương án sản xuất để tối thiểu hóa chi phí và mức sản lượng tối đa c. cho sản lượng bằng 1000 tính chi phí sản xuất tối thiểu Đề 13: Câu 1: 1.khác nhau of việc chọn sản lượng vá chọn lao động để max lợi nhuận 2.tại sao ko dùng độ dốc đường cầu để giải thích về sự thay đổi của cầu khi giá thay đổi mà fải dùng độ co giãn của cầu.(ĐẠI KHÁI THẾ)nêu mối qh giữa độ co giãn của caauf vs tổn chi tiêu Câu 2: cho hàm cầu=400-0.1Q a/tự cho số liệu hàm chi fi b/tìm P,Q để max lợi nhuận c/tìm P (hay q j đó ko nhớ) để max tổng thặng dư. DWL là bao nhiêu? Đề 14: Câu 1: 1. Phân tích các yếu tố của cầu biến đổi theo giá? 2. Phân tích việc lựa chọn sản lượng để tối đa hoá lợi nhuận của DN trong ngắn hạn.

Câu 2: Cho bảng số liệu P - Q P: nghìn USD: 45 35 25 15 5 Q: nhìn sp : 105 110 115 120 125 a) Tự cho hàm TC b) Tính Q để DN thu dược lợi nhuận tối đa c) Tính thặng dư của NTD khi DN thực hiện phân biệt giá cấp 2.

Đề 15: Câu 1 1, Có người cho rằng độ co giãn của cầu và độ dốc của cấu là như nhau. Nêu ý kiến của em 2,Cho hàm sx Q=A.K^@.L^(1-@) Cm độ co giãn của sản lượng theo K là @, Theo L là 1-@ Câu 2 Nhà độc quyền tự nhiên có hàm cầu P=1000-0,5Q 1,Tự cho số liệu TC sao cho đg MC dốc xuống 2,Dn phải bán với mức giá và sản lượng như thế nào để tối đa hoá lợi nhuận 3,Tính thặng dư tiêu dùng bị chiếm đoạt khi dn thực hiện phân biệt giá cấp 1

Đề thi vi mô hôm 29/9/2011 Đề 16 (đề lẻ) câu 1 trình bày sự lựa chọn sản lượng cân bằng trong dài hạn của cạnh tranh hoàn hảo trình bày trạng thái cân bằng trong dài hạn của cạnh tranh hoàn hảo

cậu 2 cho hàm sản xuất Q= A.K^a.L^(1-a) trình bày mối quan hệ của APL và MPL câu 3 Một DN độc quyền tự nhiên có hàm cầu ngược P = 1500 - 0,01Q 1. Tự cho số liệu hàm TC, tình MR, MC, ATC vẽ hình minh họa 2. Tính tổng lợi nhuận khi phân biệt giá cấp 1 3. Xác định mức sản lượng hòa vốn của DN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful