1

SƯU TẦM HÌNH ẢNH, TRANH, MINH HỌA VÀ CÁCH VẼ ĐƠN GIẢN CHỦ ĐIỂM ĐỘNG VẬT. CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI
A. PHẦN MỞ ĐẦU.
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Myõ thuaät laø moät boä moân mang tính ngheä thuaät cao, goàm nhieàu lónh vöïc, nhöng ñoái vôùi treû maãu giaùo thì hoaït ñoäng taïo hình laø moät hoaït ñoäng quan troïng maø treû raát thích, thoâng qua caùc hoaït ñoäng nhö xeù,daùn,veõ,naën ,toâ maøu… Hoạt động tạo hình giuùp cho treû coù nhieàu cô hoäi ñeå luyeän taäp caùc vaän ñoäng tinh, caùc vaän ñoäng thoâ cuûa caùc ngoùn tay,söï deûo dai. Hoaït ñoäng taïo hình ñoøi hoûi caùc thao taùc trí tueä nhö phaân tích ,so saùnh toång hôïp,khaùi quaùt hoùa…khi treû tìm hieåu,tri giaùc caùc tính chaát cuûa söï vaät, hieän töôïng xung quanh, xem tranh, ảnh có maøu saéc, kích thöôùc hình daïng…taïo hình ñoøi ñoøi hoûi treû phaûi bieát vaän duïng caùc kinh nghieäm,voán hieåu bieát, những biểu tượng đã thu được ở trong đầu ñeå taïo ra caùc hình aûnh môùi cho saûn phaåm cuûa mình. Hoaït ñoäng taïo hình goùp phaàn phaùt trieãn thaåm myõ saùng taïo, phaùt trieãn caûm giaùc tri giaùc thaåm myõ, phaùt trieãn khaû naêng caûm thuï vaø khaû naêng saùng taïo ñoàng thôøi hoaït ñoäng taïo hình laø söï bieåu loä thaùi ñoä tình caûm cuûa treû ñoái vôùi theá giôùi xung quanh, söï yeâu gheùt…ñaëc bieät treû ôû giai ñoaïn löùa tuoåi maãu giaùo ñang trong thôøi ky ønhaïy caûm vôùi nhöõng “caùi ñeïp” coù theå coi ñaây laø thôøi kyø phaùt caûm cuûa nhöõng xuùc caûm thaåm myõ nhöõng xuùc caûm tích cöïc,deã chòu ñöôïc naûy sinh khi treû tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi “caùi ñeïp” taïo neân traïng thaùi tinh thaàn khoan khoaùi khieán ñöùa treû caûm thaáy gaén boù thieát

con trâu. như những con vật có cánh đẻ trứng. con heo.Mỗi con vật đều có những đặc điểm... thế giới động vật là những con vật ngộ nghĩnh. con chim. đồ dùng trực quan phục vụ việc dạy và học ở nhà trường mầm non còn rất hạn chế Xuất phát từ những vấn đề trên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “ SƯU TẦM MỘT SỐ HÌNH ẢNH... vì động vật rất gần gũi với trẻ như các con vật nuôi. hoạt động khác nhau phát triển cho trẻ một cách tự nhiên. Ở lứa tuổi này thế giới động vật luôn làm cho trẻ thích thú.6 TUỔI” nhaèm söu tầm các hình ảnh. dễ thương và thu hút trẻ . con ốc. Những con thú trong rừng như con hổ. trải nghiệm trẻ sẽ lưu lại những hình ảnh đó .töø nhöõng mong muoán ñoù treû baét ñaàu theå hieän trong caùc hoaït ñoäng ngheä thuaät chính vì vaäy maø nhieäm vuï cuûa ngöôøi giaùo vieân phaûi taïo moïi ñieàu kieän cho treû ñöôïc thoûa maõn nhu caàu ñöôïc tieáp xuùc với tranh. con chó . vì vậy thế giới động vật luôn luôn là điều mới lạ. con ngỗng. tranh . qua hình ảnh . Nhưng với trẻ hiện nay thì hình ảnh.minh họa.. con cua. tranh. con trâu con bò.. tranh minh họa để nâng cao việc dạy và học cho giáo viên và các cháu ngày một tốt hơn. ảnh.. hấp dẫn đối với trẻ . lôi cuốn. TRANH... con gà . minh họa và cách vẽ đơn giản mang lại lợi ích cho trẻ : Sưu tầm hình ảnh.. con hươu. ngộ nghĩnh lôi cuốn thu hút trẻ muốn tìm tòi.. các con thuộc nhóm gia súc thì có bốn chân đẻ con. con bò để cày ruộng. con nai.. gần gũi. con vịt thì biết bơi... tranh. các con thuộc nhóm gia cầm thì có cánh biết bay. Sưu tầm hình ảnh. bí ẩn. con chó thì giữ nhà . con mèo.. Những con vật sống dưới nước như con cá..các hoạt động của chúng rất sinh động. con tôm .có con thì ăn cỏ. II: MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI: 1. đồ dùng trực quan rất là quan trọng .con mèo thì bắt chuột. những con vật có bốn chân đẻ con . hấp dẩn... tranh và cách vẽ đơn giản một số loại động vật đa dạng phong phú nhiều màu sắc giúp trẻ hiểu biết thế giới xung quanh qua việc được trực tiếp quan sát. Chúng có đặc điểm đa dạng . qua tiếp xúc trẻ được tích lũy vốn kinh nghiệm cho mình. MINH HỌA VÀ CÁCH VẼ ĐƠN GIẢN CHỦ ĐIỂM ĐỘNG VẬT DÀNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5... có con thì ăn thịt. động vật dưới nước .2 tha vôùi con ngöôøi vaø caûnh vaät xung quanh laøm naûy sinh ôû treû loøng mong muoán laøm nhöõng ñieàu toát laønh ñeå ñem nieàm vui ñeán cho moïi ngöôøi.. minh họa giúp trẻ tiếp nhận dể dàng.... con vịt. khám phá gợi cho trẻ những ý tưởng sáng tạo mới. như con gà trống thì biết gáy . con gà mái thì đẻ trứng .

. thói quen tự vệ và kiếm mồi .. g.Biết sử dụng từ ngữ phù hợp để trò chuyện. n. giúp trẻ biết quan sát.Biết được mối liên hệ đơn giản giữa các con vật đối với môi trường sống. kích thích sự tò mò và trí tưởng tượng của trẻ về thế giới xung quanh. . tránh xa những con vật dữ . * Phát triển tình cảm .. Sưu tầm và cách vẽ đơn giản một số loại động vật tạo điều kiện thuận lợi giúp trẻ phát triển trí tuệ .Biết sử dụng các từ ngữ để kể chuyện.Hình thành ý thức chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi. nêu những nhận xét. phân loại. sử dụng các từ chỉ tên gọi. .Biết một số từ mới về các con vật. . ảnh. k. tranh.Trẻ biết yêu thích các con vật nuôi. ảnh các loại động vật.Nhận biết. đặt câu hỏi và giải quyết vấn đề với các sự vật hiện tượng. giúp trẻ có óc thẫm mỹ.Có ý thức bảo vệ môi trường sống và các con vật quý hiếm.3 trong trí não góp phần làm phong phú vốn kinh nghiệm cho trẻ. tác hại của các con vật đối với con người. kể chuyện về các con vật. trao đổi với bạn bè. . . cách chăm sóc.đọc thơ…giới thiệu về thế giới ñoäng vật qua tranh. thảo luận. các bộ phận và một số đặc điểm nổi bật của một số con vật gần gũi. thức ăn .Biết sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp.Trẻ nhận biết tên gọi. đặc điểm chung .Phát triển khả năng quan sát. phân biệt loại này với loại kia. Các cách vẽ đơn giản sẽ tự tạo được những bức vẽ với những dụng cụ đơn giản như phấn. hình dạng khác nhau.. * * * Phát triển trí tuệ .. có thể nói câu dài. .. . màu sắc khác nhau. dinh dưỡng . . phát âm và chơi tốt các trò chơi về chữ cái: m. chú ý ghi nhớ… * Phát triển ngôn ngữ: . miêu tả…về thế giới động vật. tình cảm.từng nhóm. qua sản phẩm của trẻ.. t… qua các hình vẽ. biết được vận động . bảo vệ chúng.So sánh sự giống nhau và khác nhau của hai loài vật .Nhận dạng được một số chữ cái trong các từ chỉ tên các con vật. l. ngôn ngữ. so sánh. . h. . . riêng của từng loài ... môi trường sống . . thẫm mỹ.trẻ được mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh góp phần tích cực vào việc giáo dục trẻ theo chương trình mới hiện nay. ích lợi. qua đó giúp trẻ nhận thức được rằng mọi sự vật đều có nét riêng của nó nhằm tạo sự hứng thú. que.Biết tên gọi của một số con vật. bút chì….nguy hiểm. sinh sản . vận động.Trẻ có một số kĩ năng đơn giản về cách chăm sóc con vật sống gần gũi.

minh họa giúp ích cho giáo viên: .Phát triển sự phối hợp tay – mắt. biết yêu cái đẹp và mong muốn được tạo ra cái đẹp.Hình thành ý thức cùng người thân chăm sóc bảo vệ các con vật. giúp cho cơ thể khỏe mạnh. . xếp hột hạt. * Phát triển vận động: . chia sẻ với bạn bè những kinh nghiệm của bản thân để cùng nhau bảo vệ các con vật nuôi. trứng của các con vật cung cấp nhiều chất đạm. môi trường xung quanh.4 .Biết ứng xử. đi . cách vẽ đơn giản để tạo thành sản phẩm. giúp trẻ nhìn nhận các sự vật hiện tượng xung quanh một cách đúng đắn. trẻ hoạt động tích cực và dể dàng hơn. âm nhạc. cắt dán.Giúp trẻ ghi nhớ được lâu hơn. làm quen với toán. * Phát triển thẩm mĩ: . giáo dục âm nhạc…nhằm thu hút lôi cuốn trẻ trong việc tiếp thu bài tốt hơn giúp trẻ tư duy tốt.Trẻ biết những món ăn được chế biến từ thịt.Sưu tầm hình ảnh. dể hiểu . thông qua các hoạt động khác nhau như: Tạo hình. -Trẻ biết tô màu . tranh.Nhận ra và thực hiện theo những hành vi tốt. chất dinh dưỡng…. minh họa giúp cô giáo có nhiều tư liệu sống động. III. chất béo. nhận thức và giải quyết vấn đề nhanh hơn. vận động của các bộ phận cơ thể. . tạo thuận lợi cho các hoạt động khác như tạo hình.Trẻ có kĩ năng thực hiện các vận động : Bò chui qua ống dài 1.Sưu tầm và cách vẽ đơn giản theo chủ đề giúp giáo viên ứng dụng trong các hoạt động học tập vui chơi của trẻ.5m đi chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh( đổi hướng ít nhất 3 lần) .Cảm nhận vẻ đẹp của các con vật xung quanh bé. bảo vệ môi trường. đồ dùng trực quan trong việc giảng dạy. . động vật quý hiếm. Có những hành động bảo vệ cái đẹp. văn học. . .Phát triển các cơ của đôi bàn tay chân. xé. lắp ráp các hình hình học. .Hứng thú tham gia các hoạt động âm nhạc thuộc bài hát trong chủ đề * Giáo dục dinh dưỡng: .NHIỆM VỤ SƯU TẦM : . tranh. .Cung cấp cho trẻ về sự vật hiện tượng của thế giới xung quanh. gấp. nhảy giống vận động của một số con vật . Sưu tầm hình ảnh.vẽ nặn. không đồng tình với những hành vi xấu không biết bảo vệ những loài động vật có ích. vận động nhịp nhàng .Có kỹ năng hiểu biết về thế giới động vật 2. chóng lớn. . các trò chơi tạo dáng .

tranh ảnh. . các nhà hoạt động giáo dục dành cho lứa tuổi nhỏ. tạp chí. bằng cách tiếp cận sáng tạo của các họa sỹ. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU SƯU TẦM. IV. minh họa.Chủ điểm là chủ đề của tháng mang nội dung trọng tâm mà giáo viên cần cung cấp cho trẻ biết trong tháng. Trong các công trình nghiên cứu về bản chất tâm sinh lý của trẻ L.Sưu tầm hình ảnh. intenet ……..Tranh là tác phẩm cá nhân họa sĩ mang tính chủ quan cao.Khái niệm về Chủ điểm : .Ở lứa tuổi mẫu giáo tư duy trực quan hình ảnh phát triển mạnh và chiếm ưu thế.Minh họa cũng là sản phẩm của họa sĩ nhưng làm rõ nội dung mà nó đã có trước đó như một bài thơ. giúp trẻ phát triển nhân cách . sách truyện tranh. Tư duy trực quan hình ảnh là loại tư duy mà việc giải quyết nhiệm vụ chủ yếu dựa vào những hình ảnh trực quan về sự vật hiện tượng đã có trong trí nhớ. Hệ thống sưu tầm này giúp trẻ tiếp cận với thế giới xung quanh. minh họa và cách vẽ đơn giản một số loại động vật …… theo chủ điểm của chương trình ở trường mầm non.Vưgốtxki đã khẳng định rằng. là phương tiện cơ bản giúp cho sự hình thành và phát triển nhân cách trẻ. dựa vào lứa tuổi của trẻ. tạp chí mầm non. . sách báo.Giáo viên sưu tầm tập hợp hệ thống những hình ảnh. Đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi Mầm non: . thông qua các môn học và lĩnh vực cần phát triển cho trẻ. tình hình địa phương nơi trẻ sống và hứng thú cần khám phá của trẻ. Khái niệm về một số thuật ngữ : . . tranh. phát . B. 1. sự lĩnh hội chức năng ký hiệu là một hoạt động cơ bản và chung nhất của con người. I . . chọn những hình ảnh phù hợp với trẻ.X.Hình ảnh là dùng phương tiện kỹ thuật ghi lại hình ảnh một cách chính xác. nhi đồng . 2. Ông đã nhấn mạnh nguồn gốc xã hội của ký hiệu và vai trò của ký hiệu như một phương tiện giao tiếp. và còn mang ý nghĩa giáo dục cao mở rộng sự hiểu biết của trẻ về thế giới xung quanh. CƠ SỞ LÝ LUẬN. tranh. cách vẽ đơn giản qua các tạp chí.Cách vẽ đơn giản là những hình ảnh minh họa. giúp trẻ phát triển về thể chất lẫn tinh thần .5 . sách phục vụ lứa tuổi thiếu niên. một câu chuyện.Sưu tầm là tìm kiếm theo hệ thống và sắp xếp lại một cách lôgíc.ĐỐI TƯỢNG SƯU TẦM . để tạo thành một cuốn Ambum về chủ điểm “Thế giới động vật”. .

51.Fonction Symbolique) hoặc chức năng ký hiệu ( Fonction Semiotique). sự hình thành và phát triển chức năng ký hiệu tượng trưng là thành tựu nổi bật trong giai đoạn tiền thao tác . Hình ảnh tinh thần là kết quả của sự bắt chước nhập tâm ( đã chuyển vào trong ) J. Như vậy . Nhờ đó mà sơ đồ nhận thức của trẻ đạt tới thành tựu mới cao hơn sơ đồ cảm giác vận động. Hình ảnh tái hiện . chứng tỏ trẻ đã có khả năng bắt chước dựa vào các biểu tượng . với sơ đồ hình ảnh tri giác thì trong giai đoạn này sơ đồ đã được nhập tâm . cũng như kết quả của chúng. trò chơi tượng trưng . Hình ảnh sao chụp là hình ảnh được hình thành do tri giác vật mẫu có trước mắt hoặc vừa mới được tri giác ngay trước đó .do Nhà xuất bản giáo dục xuất bản năm 2008 ) Khi tìm hiểu xem “ trẻ vẽ gì” các nhà tâm lý học duy vật biện chứng đã nhận thấy tranh vẽ của trẻ em thể hiện các kinh nghiệm sau: . hình dung ra những vận động hay những biến đổi .vận động. hiểu và nắm vững các quy định vế việc sử dụng các ký hiệu xã hội như những công cụ hoạt động tâm lý của con người.PGS Phan Trọng Ngọ trang 44 . các bản vẽ . chỉ gợi ra những cảnh tượng đã được biết nhờ tri giác trước đó .6 triển xã hội. nhờ chức năng ký hiệu đã gợi ra cho trẻ các biểu tượng về sự vật khi chúng không còn xuất hiện trực tiếp . bước hình thành các hình tinh thần ở trẻ (J . Piaget cho rằng có hai loại hình ảnh tinh thần . Trong giai đoạn này các sơ cấu hành động dần được nhập tâm để tiến tới hình thành biểu tượng . Theo ông trong quá trình phát triển của mình. Sự xuất hiện hành động bắt chước dựa trên biểu tượng đánh dấu . *Giai đoạn tiền thao tác trẻ có những thành tựu sau: Trước hết là trẻ có khả năng bắt chước hành động ở trình độ giác động trẻ bắt chước theo mẫu có trước mắt. nhưng sau một thời gian có thể mất . TS Đinh Thị Tứ .( Trích sách Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non Tập 1. còn hình ảnh tinh thần là sự bắt chước nhập tâm ). Bước chuyển từ bắt chước trên hành động sang bắt chước dựa trên các biểu tượng ở trong đầu được thể hiện khi trẻ em xuất hiện hành động tựơng trưng ( chức năng tượng trưng . 48. các hình ảnh tinh thần . trẻ thực hiện được trò chơi tượng trưng và vẻ hình. Piaget phân biệt hình ảnh tinh thần và hình ảnh sao chụp . Ngược lại nhờ có biểu tượng tạo ra cho tư duy rộng lớn hơn nhiều so với trường cảm giác . 5. Chức năng này xuất hiện vào năm thứ hai trẻ biết dùng vật thay thế biểu tượng . Nó được hình thành từ sự bắt chước . những trí nhớ hình ảnh đến ngôn ngữ . trẻ phản ứng khi có các sự vật hiện lên trước mắt . đứa trẻ phải tiếp thu các ký hiệu xã hội. 47. Hình ảnh báo trước .

Sưu tầm hình ảnh. hồ dán…. hình tam giác. Ví dụ: khi trẻ muốn vẽ một con gà. bút chì màu. tranh. Giáo viên cần chuẩn bị hệ thống các bài tập để nhằm củng cố. Muốn vẻ được thì phải sử dụng hình gì? Và để giải quyết được thì trẻ cần phải nhận biết và phân biệt được các hình hình học và các hình đơn giản như hình tròn. khứu giác. mình thì to…. Sự thể hiện những kinh nghiệm trên có liên quan rất chặt chẽ với các đặc điểm đặc trưng của khả năng tri giác. . có mấy chân. tưởng tượng. tư duy. công dụng của các loại vật liệu tạo hình( giấy. kỹ năng nhận thức và tư duy của trẻ.Hình ảnh. Vì vậy để phát triển loại tư duy này mạnh hơn. sự chú ý. trẻ phải huy động tất cả các giác quan.7 Trước hết và nhiều nhất là các kinh nghiệm tri giác bằng thị giác về các sự vật. 1. cảm giác vận động. tình cảm và thái độ rất riêng của từng đứa trẻ đối với thế giới xung quanh. mình có lông. MINH HỌA VÀ CÁCH VẼ ĐƠN GIẢN MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT ĐỐI VỚI TRẺ MẦM NON.Chính sự hạn chế các biểu tượng về thế giới đồ vật xung quanh đã làm nảy sinh nhu cầu tìm tòi. cao hơn cho trẻ thì đòi hỏi giáo viên phải mở rộng vốn sống. Đầu thì nhỏ. phát triển loại tư duy này cho trẻ. mối quan hệ của vật này với vật khác và tự tìm ra các phương án hợp lý nhất để thể hiện ý tưởng của mình. các thao tác tư duy. lông đuôi dài. vị giác. minh họa một số loài động vật giúp trẻ hiểu được các tính chất. thính giác. hiện tượng. ngôn ngữ để nhận biết những đặc điểm đặc trưng của sự vật như hình dáng. trẻ phải quan sát hình ảnh con gà thật hoặc tranh minh họa để biết con gà có những bộ phận nào. độ lớn. thì trẻ củng phải . Phát triển nhận thức: . II. lông cổ ngắn. hình chiếc lá…còn nếu đó là nét. khai thác kinh nghiệm kỹ năng cho trẻ về thế giới xung quanh.Để thực hiện bất cứ một đối tượng nào. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA HÌNH ẢNH. tranh. Tiếp đó là các kinh nghiệm về sự vật xung quanh mà trẻ có được khi tiếp xúc. minh họa và cách vẽ đơn giản một số loài động vật góp phần phát triển cho trẻ các mặt sau: a. ghi nhớ. . xúc cảm. màu sắc. tưởng tượng.). khám phá của trẻ. kéo. Các khuôn mẫu đồ họa mang tính sơ đồ mà trẻ tiếp thu được từ người lớn trong quá trình giao tiếp. TRANH. tiếp nhận bằng các cơ quan cảm giác khác như xúc giác. sự kiện trong thế giới xung quanh. Tư duy trực quan hình ảnh phát triển phụ thuộc vào vốn kinh nghiệm.

sạch sẽ. Cho dù mỗi loài đều có những vẻ đẹp khác nhau nhưng đều nói về sự phong phú đa dạng muôn hình muôn vẻ của thế giới xung quanh bé. đó là quá trình phân tích về đặc điểm. giáo dục thẫm mĩ cho trẻ phụ thuộc vào đối tượng trẻ chọn để miêu tả.Hoạt động tạo hình góp phần giáo dục cho trẻ biết yêu cái tốt. cái đẹp. sự ngạc nhiên cho trẻ. điều đó tạo cho những cảm xúc thẫm mĩ của trẻ được phát triển. . . lo lắng và giúp đỡ những người xung quanh như tạo ra những sản phẩm cho người thân.Hình ảnh. dễ dàng sử dụng tạo cho trẻ muốn vẽ và có ý thức tham gia vẽ. trẻ thể hiện sự quan tâm. màu sắc… . . minh họa giúp trẻ phát triển tình cảm xã hội. nét cong…và sử dụng nét trong trường hợp nào? Và vẽ bộ phận nào của con vật.Khi tham gia vẽ các loài động vật bằng phương pháp vẽ đơn giản. hiện tượng xung quanh. tạo điều kiện cho sự phát triển và khả năng sáng tạo của trẻ. đó có thể là cảm xúc về màu sắc đẹp. thế giới xung quanh. mong muốn tạo ra cái đẹp.Trong quá trình vẽ đơn giản tri giác thẩm mỹ của trẻ phát triển trẻ được lĩnh hội và vận dụng những kỹ năng vẽ đơn giản cần thiết để miêu tả. kích thước. trẻ tích cực tìm kiếm cái đẹp. màu sắc sặc sỡ của các loại động vật.Hình ảnh. Phát triển tình cảm thẩm mỹ: . suy nghĩ. .Hình ảnh.Việc tổ chức và trang bị cho hoạt động vẽ đơn giản cũng cần tạo điều kiện giáo dục thẫm mĩ cho trẻ. Phát triển tình cảm xã hội : . tri giác. về kích thước nổi bật và sự di chuyển của các loài động vật đó. minh họa có ý nghĩa đối với sự phát triển các năng lực nhận thức cảm giác. . được giáo viên khuyến khích. đó không chỉ những loài động vật gần gũi trong cuộc sống mà những loài động vật ấy phải đẹp. tranh.8 biết đó là nét gì? Nét xiên hay nét tròn. bố trí đồ dùng ngăn nắp. . góp phần củng cố những tình cảm tốt đẹp trong trẻ. trong thiên nhiên và trong các tác phẩm nghệ thuật. hình dáng đẹp.khen ngợi kịp thời. Vì vậy các hình tuợng mà trẻ tạo ra ngày càng phong phú và mang màu sắc nghệ thuật. trẻ thường xuyên tham gia vào các hoạt động. tranh. tranh. minh họa giúp trẻ yêu cái đẹp. là điều kiện cho hoạt động thẩm mỹ. cho các bạn… . phải thật sự mang lại niềm vui. tưởng tượng và thể hiện. b.Trẻ sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh trẻ qua hình dáng. c. Trong quá trình tích lũy những biểu tượng của sự vật hiện tượng làm chất liệu cho ý tưởng của trẻ. trẻ cảm thấy tự tin và hứng thú với hoạt động. Đó là sự gọn gàng . trẻ phải quan sát các con vật trong cuộc sống. được thể hiện qua những xúc cảm của trẻ đối với các sự vật. trẻ biết nhận ra và cảm thụ cái đẹp trong cuộc sống.Cảm xúc thẫm mĩ xuất hiện rất tự nhiên khi trẻ được quan sát các loài động vật đẹp.

Phát triển thể chất : . hành vi. tranh. biết sử dụng ngôn ngữ của mình để diễn đạt một cách rõ ràng mạch lạc cho mọi người hiểu. tranh. đồng thời sự phối hợp vận động của tay và mắt cũng được phát triển. . hay có thể kể câu chuyện hay một bài thơ về các loại động vật mà trẻ vừa được quan sát hồn nhiên theo ý trẻ. đặc biệt là thị giác và xúc giác. thu dọn. ảnh. gắn bo1d9oi61 với những loài động vật mà trẻ đang thể hiện. trẻ tích cực và đạt được kết quả tốt hơn trong mọi hoạt động. đó phát triển vốn từ cho trẻ. . Phát triển ngôn ngữ : .Trẻ biết sử dụng từ . hình vẽ đơn giản và kết quả đó chỉ là những loài động vật mà trẻ yêu thích. Qua hình ảnh giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng. giúp trẻ mạnh dạn. . trong hoạt động tập thể. sắp xếp các vật liệu một cách gọn gàng. trẻ học được cách phối hợp với các bạn. trẻ cố gắng hoàn thành sản phẩm đến cùng. ngón tay phát triển khéo léo hơn. cách cư xử không đúng của trẻ sẽ được uốn nắn kịp thời. biết chú ý lắng nghe.Hình ảnh. những thái độ. e. minh họa giúp trẻ phát triển ngôn ngữ qua việc nhận xét các hình ảnh trong tranh.9 . trẻ học được cách chuẩn bị. sức khỏe của trẻ được tăng cường. minh họa giúp các nhu cầu vận động. cảm xúc hứng thú của trẻ về thế giới xung quanh được đáp ứng sẽ tạo cho trẻ tâm trạng thoải mái. Trẻ cầm nắm các vật vững vàng hơn. những kết quả đó làm cho trẻ vô cùng sung suớng và càng vui sướng hơn khi mọi người nhận ra những gì mà trẻ thể hiện…Điều đó sẽ càng tăng thêm niềm yêu thương. Cơ thể khỏe mạnh làm cho trẻ luôn cảm thấy vui vẻ. có hành vi ứng xử đúng đắn với bản thân và với mọi người. . mở rộng vốn từ.Hình ảnh. màu sắc của chúng. biết chia sẽ và thống nhất ý kiến với các bạn. Nhờ đó mà các giác quan của trẻ được phát triển. tự tin trong giao tiếp.Để tạo ra bất cứ một sự vật nào trẻ cần huy động tất cả các giác quan để tìm hiểu cấu trúc hình dáng.Qua đó. cảm giác về cái đẹp sâu sắc hơn. thực hiện các thao tác ngày một chính xác hơn. từ đó trẻ biết quý trọng và giữ gìn sản phẩm của người lao động. minh hoa5co1 thể diễn đạt một cách rõ . d. câu để mô tả các hành động.Bản thân trẻ khi tham gia hoạt động tạo hình đó chỉ là những nét vẽ.Tạo điều kiện thuận kợi cho việc gáo dục tính cộng đồng cho trẻ. giúp cho các quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra một cách có hiệu quả. sự gần gũi. tính kiên nhẫn của trẻ được hình thành và phát triển. biết phân công công việc. khi thực hiện các cơ nhỏ của hai bàn tay. giúp trẻ mạnh dạn nêu lên những suy nghĩ của mình qua việc trao đổi ý tưởng mình với các bạn và cô giáo. Nhìn vào tranh. Đồng thời.

Tạo cgo trẻ cơ hội để tự bộc lộ các kinh nghiệm hiểu biết và những cảm nhận của trẻ. đồ dùng trực quan giúp trẻ cảm nhận được vẻ đẹp thông qua các hình tượng tạo hình. VD. . so sánh số lượng của 2 nhóm động vật. mình to. nhằm cung cấp cho trẻ những biểu tượng mới. Điều đó hết sức quan trọng đối với việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. đồ dùng phù hợp. phân tích chúng. + Đối với hoạt động làm quen với toán Sử dụng tranh. từ đó hình thành những cảm xúc thẫm mĩ cho trẻ. những đặc điểm cơ bản mà trẻ không có điều kiện quan sát các con vật thật trong môi trường tự nhiên. . Làm sống lại . màu sắc. chuẩn bị nguyên vật liệu. về kích thước. hình thành và phát triển khả năng khái quát của trẻ về các biểu tượng tạo hình và các cách thể hiện khác nhau như đường nét. + Đối với hoạt động tạo hình Trong hoạt động tạo hình việc sử dụng tranh ảnh và đồ dùng trực quan là không thể thiếu vì trẻ mầm non xem tranh.Từ những sản phẩm đã tạo ra được trẻ sẽ đưa vào sử dụng để miêu tả. bố trí cho hợp lí. Lợi ích từ việc sưu tầm tranh. do đó trẻ phải dùng ngôn ngữ để trình bày một cách mạch lạc ý tưởng đó . đánh giá. . trẻ kể về con gà trống có 2 cánh. . minh họa và cách vẽ đơn giản của một số loài động vật đối với các môn học trong trường mầm non.Vì ở lứa tuổi mầm non. ảnh. dẫn đến trẻ cùng phân công nhau thực hiện. cách tạo sản phẩm.Sau khi tạo được sản phẩm trẻ cùng hau đưa ra nhận xét. . trẻ bắt đầu lên kế hoạch thực hiện. trực quan hình ảnh là chủ yếu. cổ dài…. kể chuyện lại các con vật có trong tranh. thảo luận ý tưởng về màu sắc. cách vẽ.Khi có ý tưởng vẽ về một loại động vật nào đó. Vd: đếm số lượng gà con.10 ràng và đầy đủ hơn. * Tóm lại: Qúa trình hoạt động tạo hình nói chung và hoạt động vẽ nói riêng đã đồng thời có những tác động tốt đến công tác giáo dục và sự phát triển toàn diện cho trẻ. hình dáng.Trong quá trình trẻ thực hiện sẽ cùng trao đổi. ảnh trong hoạt động làm quen với toán để cung cấp biểu tượng cho trẻ về số lượng. trên đầu có mào đỏ. củng cố và làm rõ nét hơn những biểu tượng về các con vật mà trẻ sẽ thực hiện Tranh. sắp xếp. ảnh là phương thức trực quan quan trọng. 2. và không gian thời gian để trẻ ghi nhớ một cách chính xác nhất. về hình dạng.Khi tham gia hoạt động tạo hình trẻ thường có ý tưởng và mong muốn bộc lộ ý tưởng của mình với cô và các bạn. ảnh . nên để hình thành các biểu tượng về toán cho trẻ là phải sử dụng hình ảnh và đồ dùng trực quan nhằm giúp trẻ dễ hiểu và tư duy tốt hơn.

tranh. qua đó trẻ vẽ lại các nhân vật( các loài động vật có trong câu chuyện) mà trẻ yêu thích trong tác phẩm văn học. so sánh phân tích tổng hợp giúp trẻ có những hiểu biết về các các loài động vật. được thể hiện trong tranh minh họa. ghi nhớ. Cho trẻ quan sát các loài động vật gần gũi. Lập thư mục . ngôn ngữ của tác phẩm thể hiện qua tranh. phát triển tư duy và nhận thức của trẻ về tác phẩm đó. động vật trong rừng. tưởng tượng được các hình ảnh.11 + Đối với hoạt động giáo dục âm nhạc Ở hoạt động giáo dục âm nhạc giáo viên sử dụng tranh ảnh để giảng nội dung bài hát. ghi nhớ hình ảnh các loài động vật đó. minh họa và cách vẽ đơn giản của nhóm vật nuôi. hoặc các loài động vật có trong bài hát. II: ĐỊNH HƯỚNG SƯU TẦM : 1. ảnh. xem ở nhiều góc độ khác nhau để trẻ tưởng tượng và so sánh. + Đối với hoạt động làm quen văn học Hoạt động làm quen văn học: khi cho trẻ làm quen với một tác phẩm văn học cô sử dụng tranh ảnh để dạy trẻ làm quen với tác phẩm nhằm giúp trẻ được tri giác toàn bộ tác phẩm và tạo sự hấp dẫn lôi cuốn chú ý vào tác phẩm Giúp trẻ dễ dàng hình dung. giúp trẻ cảm nhận nội dung bài hát. qua đó trẻ có thể sử dụng cách vẽ đơn giản để vẽ lại nhân vật. giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng. Sưu tầm hình ảnh. +Đối với hoạt độnglàm quen với môi trường xung quanh Hoạt động môi trường xung quanh là hoạt động cần có nhiều hình ảnh. 2. đồ dùng trực quan nhằm khơi gợi tính sáng tạo của trẻ. động vật dưới nước và cách vẽ đơn giản. minh họa để trẻ quan sát. Giúp trẻ dễ dàng nhớ lại toàn bộ câu chuyện. phong cảnh trong bài hát. tranh . Qua tranh ảnh giúp trẻ cảm thụ tác phẩm văn học một cách chính xác hơn và giúp trẻ khám phá về các loài động vật xung quanh.

TRANH.6 TUỔI GVHD: Th.12 BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. MINH HỌA VÀ CÁCH VẼ ĐƠN GIẢN CHỦ ĐIỂM ĐỘNG VẬT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5.HCM KHOA GIÁO DỤC MẦM NON BÀI TẬP NGHIỆP VỤ MÔN MỸ THUẬT ĐỀ TÀI: SƯU TẦM HÌNH ẢNH.S VÕ TRƯỜNG LINH Người thực hiện: Lê Thị Kim Thoa Lê Thị Nga .

Đồng Phú Năm 2012 .13 Lớp Bình Phước K3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful