Đ S : 1 Ề Ố

Các tham s đ nh m c c a đ ng c KĐB ba pha rôtor dây qu n ki u MTM612- 10 là: P ố ị ứ ủ ộ ơ ấ ể
đm
= 50kW; n
đm
= 577v/p; M
th
/M
đm
= 2,8; E
20
= 223V; f
đm
=50Hz; I
2đm
= 140A.
1. Hãy tính các giá tr c a M ị ủ
th
, s
đm,
s
th
và t n s dòng đi n rotor khi đ ng c làm vi c ầ ố ệ ộ ơ ệ ở
tr ng thái đ nh m c. ạ ị ứ
2. Vi t ph ng trình đ c tính c t nhiên c a đ ng c trên theo bi u th c g n đúng v i ế ươ ặ ơ ự ủ ộ ơ ể ứ ầ ớ
các giá tr M ị
th
và s
th
v a tính đ c. ừ ượ
3. Tính giá tr đi n tr ph m c vào m ch rotor đ đ ng c quay v i t c đ 250 v/p ị ệ ở ụ ắ ạ ể ộ ơ ớ ố ộ
Câu 2: (6 điêm) ̉
M t đ ng c đi n m t chi u kích t đ c l p có các thông s đ nh m c là: P ộ ộ ơ ệ ộ ề ừ ộ ậ ố ị ứ
đm
=
4,2kW; U
đm
= 220V; I
đm
=20A; n
đm
= 500v/p
1. Hãy xác đ nh tr đi n áp đ t vào ph n ng đ dòng đi n kh i đ ng t ng ng đúng ị ị ệ ặ ầ ứ ể ệ ở ộ ươ ứ
b ng 2,5I ằ
đm
. Tính mômen kh i đ ng c a đ ng c ng v i đi n áp đó? ở ộ ủ ộ ơ ứ ớ ệ
2. Đ ng c đang làm vi c v i t i th năng đ nh m c, đ t ng t gi m áp xu ng giá tr 170V. ộ ơ ệ ớ ả ế ị ứ ộ ộ ả ố ị
Hay ve đăc tinh c minh hoa quá trình chuy n đ i tr ng thái và mô t diên biên cua quá ̃ ̃ ̣ ́ ơ ̣ ể ổ ạ ả ̃ ́ ̉
trình đo. Tính t c đ n đ nh c a đ ng c khi đo? ́ ố ộ ổ ị ủ ộ ơ ́
3. Tính t c đ lam viêc ôn đinh cua đ ng c khi ph n ng đ c m c thêm đi n tr ph ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ộ ơ ầ ứ ượ ắ ệ ở ụ
R
f
=0,75Ω, các tham s khác là đ nh m c. ố ị ứ
Câu 1: (4 điêm) ̉
Đ S : 2 Ề Ố
Câu 1: (4 điêm) ̉
a) Thi t l p ph ng trình đ c tính c đ ng c không đ ng b ba pha. ế ậ ươ ặ ơ ộ ơ ồ ộ
b) Phân tích y u t nh h ng c a đi n tr ph m ch rotor t i đ c tính c . ế ố ả ưở ủ ệ ở ụ ạ ớ ặ ơ
Câu 2: (6 điêm) ̉
Cho đ ng c đi n m t chi u kích t đ c l p có các thông s đ nh m c: ộ ơ ệ ộ ề ừ ộ ậ ố ị ứ
P
đm
= 20,5 kW, U
đm
= 440V, I
đm
= 55A, n
đm
= 1000v/p.
1. Xác đ nh t c đ làm vi c c a đ ng c khi gi m t thông b ng 2/3 c a ị ố ộ ệ ủ ộ ơ ả ừ ằ ủ Φ
đm
, các y u t ế ố
khác là đ nh m c. ị ứ
2. Đ ng c đang làm vi c v i t i th năng đ nh m c, đ t ng t đóng m t đi n tr 2,5 ộ ơ ệ ớ ả ế ị ứ ộ ộ ộ ệ ở Ω
vào mach ph n ng. Hay ve đăc tinh c minh hoa và mô t diên biên quá trình chuy n đ i ̣ ầ ứ ̃ ̃ ̣ ́ ơ ̣ ả ̃ ́ ể ổ
tr ng thái. Tính t c đ n đ nh c a đ ng c khi đo. ạ ố ộ ổ ị ủ ộ ơ ́
3. Đông c đang kéo t i thì đ t ng t đóng m t đi n tr ph vào m ch ph n ng đ sao ơ ả ộ ộ ộ ệ ở ụ ạ ầ ứ ể
cho đ ng c gi m t c sau đó t i b treo, Tính đi n tr ph đó(t i th năng đ nh m c) ộ ơ ả ố ả ị ệ ở ụ ả ế ị ứ
Câu 1: ( 4 điêm) ̉
M t đ ng c không đ ng b ba pha có các tham s sau: P ộ ộ ơ ồ ộ ố
đm
= 7,5 kW; n
đm
= 945v/p;
M
th
/M
đm
= λ
M
=2,5; f
đm
= 50Hz; 2p = 6; U
đm
= 380V.
1. Hãy tính các giá tr c a M ị ủ
th
, s
đm,
s
th
và t n s dòng đi n rotor khi đ ng c làm vi c ầ ố ệ ộ ơ ệ ở
tr ng thái đ nh m c. ạ ị ứ
2. Tính mômen kh i đ ng t nhiên c a đ ng c . ở ộ ự ủ ộ ơ
3. Xác đ nh mômen t i h n c a đ ng c khi đi n áp ngu n cung c p gi m ị ớ ạ ủ ộ ơ ệ ồ ấ ả 2 l n so v i ầ ớ
đ nh m c. Tính t c đ đ ng c khi đó, bi t t i là th năng đ nh m c và các y u t khác ị ứ ố ộ ộ ơ ế ả ế ị ứ ế ố
Câu 2: ( 6 điêm) ̉
M t đ ng c đi n m t chi u kích t đ c l p có các thông s đ nh m c là: ộ ộ ơ ệ ộ ề ừ ộ ậ ố ị ứ
P
đm
= 10kW; U
đm
= 110V; I
đm
=100A; n
đm
= 500v/p.
1. Xác đ nh đ c ng c a đ ng đ c tính c t nhiên và đ c c ng c a đ c tính c khi ị ộ ứ ủ ườ ặ ơ ự ộ ứ ủ ặ ơ
gi m t thông 10% so v i ả ừ ớ Φ
đm
.
2. V đ c tính c nhân t o và đ c ng đ c tính c khi ph n ng có đi n tr ph R ẽ ặ ơ ạ ộ ứ ặ ơ ầ ứ ệ ở ụ
f
=1,5Ω.
3. Tính t c đ lam viêc ôn đinh cua đ ng c khi gi m 20% điên áp ph n ng so v i gia ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ộ ơ ả ̣ ầ ứ ớ ́
tri đ nh m c khi M ̣ ị ứ
c
=0,7M
đm
.
Đ S : 3 Ề Ố
Câu 1: (4 điêm) ̉
M t đ ng c đi n KĐB ba pha rotor dây qu n, đang làm vi c trên đ ng đ c tính c t ộ ộ ơ ệ ấ ệ ườ ặ ơ ự
nhiên v i t i th năng M ớ ả ế
c
= 23,7N.m. Các s li u c a đ ng c nh sau: P ố ệ ủ ộ ơ ư
đm
= 2,2kW; n
đm
=
885v/p; λ
M
= 2,3; 2p = 6; I
đm
= 12,8A; U
đm
= 220V; E
2đm
= 135V.
1. Xác đ nh đ tr t t i h n khi thêm vào rotor đi n tr b ng 1,5 ị ộ ượ ớ ạ ệ ở ằ Ω, tính mômen t i h n ớ ạ
t ng ng. ươ ứ
2. Tính đi n tr ph c n thi t thêm vào m ch rotor đ đ ng c có mômen kh i đ ng c c ệ ở ụ ầ ế ạ ể ộ ơ ở ộ ự
đ i. Hãy xác đ nh t c đ làm vi c c a đ ng c ng v i đi n tr ph đó, bi t mô men ạ ị ố ộ ệ ủ ộ ơ ứ ớ ệ ở ụ ế
t i là ph n kháng đ nh m c ả ả ị ứ
Câu 2: (6 điêm) ̉
M t đ ng c đi n m t chi u kích t đ c l p có các thông s đ nh m c là: P ộ ộ ơ ệ ộ ề ừ ộ ậ ố ị ứ
đm
= 4,2kW;
U
đm
= 220V; I
đm
=20A; n
đm
= 500v/p.
1. Đ ng c trên trang b cho máy nâng h v i t i M ộ ơ ị ạ ớ ả
c
=0,8M
đm
và đã nâng t i xong, xác đ nh ả ị
đi n tr ph R ệ ở ụ
f
m c vào đ ng c đ t i đ c h v i t c đ ½ t c đ đ nh m c, hãy v ắ ộ ơ ể ả ượ ạ ớ ố ộ ố ộ ị ứ ẽ
đ c tính c khi đo. ặ ơ ́
2. Đ ng c trên đang làm vi c n đ nh trên đ ng đ c tính c t nhiên v i t i Mc=0,8M ộ ơ ệ ổ ị ườ ặ ơ ự ớ ả
đm
hãy tính t c đ lam viêc khi đó. N u đ t ng t gi m đi n áp xu ng 180V tính t c đ không ố ộ ̀ ̣ ế ộ ộ ả ệ ố ố ộ
t i t ng ng, ve đăc tinh c minh hoa và mô t diên biên cua quá trình x y ra sau đo. ả ươ ứ ̃ ̣ ́ ơ ̣ ả ̃ ́ ̉ ả ́
Dòng đi n ph n ng t i th i đi m ban đ u gi m áp là bao nhiêu? ệ ầ ứ ạ ờ ể ầ ả
Đ S : 4 Ề Ố
Câu 1: (4 điêm) ̉
M t đ ng c đi n m t chi u kích t đ c l p có các thông s đ nh m c là: P ộ ộ ơ ệ ộ ề ừ ộ ậ ố ị ứ
đm
= 4,2kW;
U
đm
= 220V; I
đm
=20A; n
đm
= 500v/p. Đ ng c đ c c p t m t b ch nh l u c u 1 pha có ộ ơ ượ ấ ừ ộ ộ ỉ ư ầ
đi n áp ngu n là U=220, góc đi u khi n ệ ồ ề ể
] 150 , 15 [
max min
o o
· · ∈ α α α
, b i s mômen kh i ộ ố ở
đ ng c a t i là K ộ ủ ả
m
=2,5, sai l ch t c đ là s=5% ệ ố ộ
1. Tính d i đi u ch nh D c a h truy n đ ng trên, bi t n i tr b ch nh l u là R ả ề ỉ ủ ệ ề ộ ế ộ ở ộ ỉ ư
b
=0,05Ω.
2. Gi s đ ng c đang làm vi c v i t i đ nh m c, góc đi u khi n nh nh t. Đ t ng t ả ử ộ ơ ệ ớ ả ị ứ ề ể ỏ ấ ộ ộ
tăng góc đi u khi n t i 45 ề ể ớ
o
. Tính dòng đi n ngay khi tăng góc đi u khi n, tính t c đ n ệ ề ể ố ộ ổ
đ nh t ng ng sau đó. ị ươ ứ
3. V h đ c tính c c a h , trình bày các tr ng thái làm vi c có th có c a h , bi t t i là ẽ ọ ặ ơ ủ ệ ạ ệ ể ủ ệ ế ả
th năng. ế
Câu 2: (6 điêm) ̉
Cho đ ng c m t chi u kích t đ c l p có các thông s : P ộ ơ ộ ề ừ ộ ậ ố
đm
=95(KW), U
đm
=220 (V),
I
đm
= 470(A), dòng kích t đ nh m c I ừ ị ứ
tđm
= 4,25(A) đi n áp kích t đ nh m c U ệ ừ ị ứ
ktđm
=220V,
n
đm
=500(Vg/ph), R
ư
=0,025(Ω). Tính:
1. Đi n tr đi u ch nh R ệ ở ề ỉ
f
m c vào mach ph n ng đ t c đ đông c n=0,5 n ắ ̣ ầ ứ ể ố ộ ̣ ơ
đm
, bi t t ế ừ
thông, điên ap phân ng và t i là đ nh m c. ̣ ́ ̀ ứ ả ị ứ
2. T c đ đ ng c n(vg/p) và đ c ng đ c tính c khi t thông kich t giam 20% so v i ố ộ ộ ơ ộ ứ ặ ơ ừ ́ ừ ̉ ớ
gia tri đ nh m c, bi t đi n áp ph n ng là 175V, t i đ nh m c. ́ ̣ ị ứ ế ệ ầ ứ ả ị ứ
Đ S : 5 Ề Ố
Câu 1: (4 điêm) ̉
M t đ ng c không đ ng b ba pha rotor dây qu n có các tham s sau: P ộ ộ ơ ồ ộ ấ ố
đm
=2,2KW,
n
đm
=885V/phút, f
đm
=50Hz, h s mômen c c đ i ệ ố ự ạ λ
m
=2,3, s c p c c p=3, I ố ặ ự
2đm
=12,8A,
E
2đm
=135V, U
đm
=220V.
1. Xác đ nh t c đ lam viêc ôn đinh cua đ ng c trên đ c tính c t nhiên khi mômen can ị ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ộ ơ ặ ơ ự ̉
tác đ ng lên đâu tr c đ ng c là M ộ ̀ ụ ộ ơ
c
=0,5M
th
(M
th
là moomen t i h n c a đ ng c ) ớ ạ ủ ộ ơ
2. Xác đ nh t c đ lam viêc ôn đinh cua đ ng c khi mach rotor đ c m c thêm m t đi n ị ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ộ ơ ̣ ượ ắ ộ ệ
tr ph la 1 ở ụ ̀ Ω. T i thê năng đ nh m c và các y u t khác là đ nh m c. ả ́ ị ứ ế ố ị ứ
Câu 2: (6 điêm) ̉
Cho đ ng c đi n m t chi u kích t đ c l p có các thông s sau: Pđm = 12kW, ộ ơ ệ ộ ề ừ ộ ậ ố
Uđm = 220V, Iđm = 64A, nđm = 685v/ph.
1. Tính giá tr dòng m máy t nhiên. ị ở ự
2. V đ c tính c khi đi n áp ph n ng là 180V, t thông đ nh m c ẽ ặ ơ ệ ầ ứ ừ ị ứ
3. Đ ng c đang làm vi c t i đi m đ nh m c, đ t ng t đóng thêm đi n tr ph ộ ơ ệ ạ ể ị ứ ộ ộ ệ ở ụ
vào m ch ph n ng đ đ ng c gi m t c và sau đó quay ng c tr l i v i t c đ 0,5nđm. ạ ầ ứ ể ộ ơ ả ố ượ ở ạ ớ ố ộ
Tính giá tr đi n tr ph đó, v đ c tính c và mô t quá trình. Bi t Mc = Mđm, t i th ị ệ ở ụ ẽ ặ ơ ả ế ả ế
năng.

Đ S : 6 Ề Ố
Câu 1: (4 điêm). ̉
Các tham s đ nh m c c a đ ng c KĐB ba pha rôtor dây qu n ki u AK – 1148 là: ố ị ứ ủ ộ ơ ấ ể
Pđm = 60kW; nđm = 720v/p; Mth/Mđm = 2,2; E20 = 175V; I2đm = 216A.
1. Hãy tính các giá tr c a Mth và sth khi đ ng c làm vi c tr ng thái đ nh m c ị ủ ộ ơ ệ ở ạ ị ứ
2.Gi s đ ng c đã nâng t i song. Xác đ nh đi n tr ph m c vào rotor đ đ ng c h ả ử ộ ơ ả ị ệ ở ụ ắ ể ộ ơ ạ
t i v i t c đ 0,5n ả ớ ố ộ
đm
. Bi t t i và các y u t khác là đ nh m c. ế ả ế ố ị ứ
Câu 2: (6 điêm). ̉
Cho đ ng c m t chi u kích t đ c l p có các thông s : P ộ ơ ộ ề ừ ộ ậ ố
đm
=95(KW), U
đm
=220 (V),
I
đm
= 470(A), dòng kích t đ nh m c I ừ ị ứ
tđm
= 4,25(A) đi n áp kích t đ nh m c U ệ ừ ị ứ
ktđm
=220V,
n
đm
=500(Vg/ph), R
ư
=0,025(Ω).
1. Xac đinh t c đ lam viêc ôn đinh cua đ ng c khi t thông gi m 20% so v i t thông ́ ̣ ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ộ ơ ừ ả ớ ừ
đinh m c, điên ap phân ng va t i la đ nh m c. ̣ ứ ̣ ́ ̀ ứ ̀ ả ̀ ị ứ
2. Tinh gia tri đi n tr đi u ch nh R ́ ́ ̣ ệ ở ề ỉ
f
m c vào mach ph n ng đ tôc đô ôn đinh cua đông ắ ̣ ầ ứ ể ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣
c băng ơ ̀
2
1
tôc đô đinh m c, bi t t thông, điên ap phân ng và t i là đ nh m c. ́ ̣ ̣ ứ ế ừ ̣ ́ ̀ ứ ả ị ứ
3. Ham ng c đông c trên băng đao chiêu điên ap va thêm điên tr phu vao mach phân ̃ ượ ̣ ơ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ở ̣ ̀ ̣ ̀
ng. Xác đ nh giá tr đi n tr hãm nh nh t c n m c vào m ch ph n ng sao cho đ ng c ứ ị ị ệ ở ỏ ấ ầ ắ ạ ầ ứ ộ ơ
s d ng sau khi gi m t c. ẽ ừ ả ố Biêt tai la đinh m c. ́ ̉ ̀ ̣ ứ
Đ S : 7 Ề Ố
S tín ch : 03 ố ỉ
Câu 1: (4 điêm) ̉
1. Nêu đi u ki n n đ nh tĩnh c a truy n đ ng đi n. ề ệ ổ ị ủ ề ộ ệ
2. Xét xem đi m A có ph i là đi m làm vi c n đ nh không? ể ả ể ệ ổ ị
Câu 2: (6 điêm) ̉
Cho đ ng c không đ ng b ba pha có cac s li u sau: ộ ơ ồ ộ ́ ố ệ
P
đm
=60KW; n
đm
=720V/phút; λ
m
=M
th
/M
đm
=2,2; E
20
= 175V;
I
2đm
= 216A; 2p=6.
1. Tính mômen kh i đ ng tr c ti p c a đ ng c . ở ộ ự ế ủ ộ ơ
2.Xac đinh t c đ lam viêc ôn đinh c a đ ng c trên đăc ́ ̣ ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ủ ộ ơ ̣
tinh c t nhiên khi mômen t i tác d ng lên tr c đ ng c là M ́ ơ ự ả ụ ụ ộ ơ
c
=0,8M
đm
. Ve đăc tinh c ̃ ̣ ́ ơ
minh hoa ( Ve đinh tinh). ̣ ̃ ̣ ́
3. Đ ng c trên đang kéo t i ph n kháng đ nh m c đ t ng t đóng thêm m t đi n tr ph la ộ ơ ả ả ị ứ ộ ộ ộ ệ ở ụ ̀
1,5Ω vào mach roto và đ o th t hai trong ba pha đi n áp ngu n. ̣ ả ứ ự ệ ồ Mô t hi n t ng x y ra ả ệ ươ ả
, xác đ nh mô men hãm ban đ u và t c đ lam viêc ôn đinh cua đ ng c sau đó, bi t các ị ầ ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ộ ơ ế
y u t khác là đ nh m c. ế ố ị ứ .
Đ S : 8 Ề Ố

n(v/p)
M(N.m)
0
n
c
= f(M
c
)
n
Ð
= f(M
Ð
)
A
.
Câu 1: (4 điêm)1. ̉ Nêu đi u ki n n đ nh tĩnh c a ề ệ ổ ị ủ
truy n đ ng đi n. ề ộ ệ
2. Xét xem đi m A có ph i là đi m làm vi c n đ nh ể ả ể ệ ổ ị
không?
Câu 2: (6 điêm) ̉
M t đ ng c không đ ng b ba pha có các tham s sau: ộ ộ ơ ồ ộ ố
P
đm
= 7,5Kw; n
đm
= 945v/p; M
th
/M
đm
= λ
M
=2,5; f
đm
= 50Hz;
2p = 6; E
2đm
= 135V; U
đm
= 380V.
1. Tính mômen kh i đ ng tr c ti p c a đ ng c . ở ộ ự ế ủ ộ ơ
2. Xác đ nh t c đ làm vi c c a đ ng c khi làm vi c trên đ ng đ c tính c t nhiên v i ị ố ộ ệ ủ ộ ơ ệ ườ ặ ơ ự ớ
mômen ph t i đ t lên tr c đ ng c M ụ ả ặ ụ ộ ơ
c
= 1,2M
đm
. Ve đăc tinh c minh hoa (Ve đinh ̃ ̣ ́ ơ ̣ ̃ ̣
tinh). ́
3. Cho dòng đi n rotor là I ệ
2đm
= 17,5A. Xác đ nh t c đ lam viêc ôn đinh cua đ ng c khi ị ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ộ ơ
mach roto đ c m c thêm m t đi n tr ph la 1 ̣ ượ ắ ộ ệ ở ụ ̀ Ω. T i thê năng đ nh m c. ả ́ ị ứ
Đ S : 9 Ề Ố
n(v/p)
M
(N.m)
0
n
Đ = f(
M
Đ
)
nc
= f(M
C
)
A
.
Câu 1: (4 điêm). ̉
M t đ ng c đi n KĐB ba pha rotor dây qu n, đang làm vi c trên đ ng đ c tính c t ộ ộ ơ ệ ấ ệ ườ ặ ơ ự
nhiên v i M ớ
c
= 23,7N.m. Các s li u c a đ ng c nh sau: P ố ệ ủ ộ ơ ư
đm
= 2,2kW; n
đm
= 885v/p; λ
M
= M
th
/M
đm
= 2,3; 2p = 6; I
đm
= 12,8A; U
đm
= 220V; E
20
= 135V.
1. Tính M
th
, s
th
, s
đm
2. Xác đ nh t c đ làm vi c c a đ ng c khi thêm vào Rotor đi n tr b ng 1,5 ị ố ộ ệ ủ ộ ơ ệ ở ằ Ω. Tính
đi n tr ph c n thi t thêm vào m ch rotor đ đ ng c làm vi c n đ nh v i t c đ n = ệ ở ụ ầ ế ạ ể ộ ơ ệ ổ ị ớ ố ộ
-300v/p.
Câu 2: (6 điêm). ̉
Cho đ ng c đi n m t chi u kích t đ c l p có các thông s sau: P ộ ơ ệ ộ ề ừ ộ ậ ố
đm
= 25kW; U
đm
= 220V; I
đm
= 128(A); n
đm
= 3000(v/p).
1. Xác đ nh đ c ng c a đ ng đ c tính c t nhiên. ị ộ ứ ủ ườ ặ ơ ự
2. Xác đ nh t c đ làm vi c n đ nh và giá tr dòng m máy nhân t o c a đ ng c khi thêm ị ố ộ ệ ổ ị ị ở ạ ủ ộ ơ
R
P
= 1,5(Ω) vào m ch ph n ng, t i ph n kháng M ạ ầ ứ ả ả
c
= M
đm
3. V i t c đ v a tính đ c trên, hãy k t lu n v tr ng thái làm vi c t ng ng c a ớ ố ộ ừ ượ ở ế ậ ề ạ ệ ươ ứ ủ
đ ng c khi đó. ộ ơ
Đ S : 10 Ề Ố
Bài làm đ 1 ề
Câu N i dung ộ
Đi m ể
thành
ph n ầ
1
2
Mô men t i h n khi làm vi c đ nh m c là: ớ ạ ệ ị ứ
M
th
=k
m
.M
đm
,
theo bài cho k
m
=2,8;
M
đm
=9,55.P
đm
/n
đm
=9,55.50.10
3
/577=827,56(Nm) nên
M
th
=2,8x827,56=2317.168
0,5
Ta có b ng t c đ đ ng b sau ng v i t n s 50Hz ả ố ộ ồ ố ứ ớ ầ ố
S đôi c c ố ự 1 2 3 4 5
T c đ đ ng b ố ộ ồ ộ
60f/p(Vg/p)
3000 1500 1000 750 600
0,5
. Do đ tr t c a đ ng c nh nên t c đ đ nh m c c a đ ng c th ng nh h n ộ ượ ủ ộ ơ ỏ ố ộ ị ứ ủ ộ ơ ườ ỏ ơ
và g n b ng t c đ đ ng b . Nên suy ra s đôi c c c a đ ng c là 5. Suy ra đ ầ ằ ố ộ ồ ộ ố ự ủ ộ ơ ộ
tr t đ nh m c là: ượ ị ứ
s
đm
= ·

·

600
577 600
1
1
n
n n
đm
0,0383
0,5
Ta có công th c g n đúng: ứ ầ
s
s
s
s
M
M
th
th
th
+
·
2
, ng v i mômen đ nh m c ta suy ra đ ứ ớ ị ứ ộ
0,5
tr t gi i h n đ nh m c khi đã bi t đ tr t đ nh m c: ượ ớ ạ ị ứ ế ộ ượ ị ứ
đm
th
th
đm
th
đm
s
s
s
s
M
M
+
·
2 0,25
T đay suy ra: ừ
đm
th
th
đm
s
s
s
s
+
=2.k
m
=5,6 hay là s
th
2

-2.k
m.
s
đm
.s
th
+s
đm
2

=0 suy ra ∆=(k
m
.s
đm
)
2
-s
đm
2
= s
đm
2
.
(k
m
2
_1)
0,25
suy ra 2 giá tr c a s ị ủ
th
: s
th1
= 415 , 5 1
2
· − +
m m
k k (lo i do >1); ạ
185 , 0 1
2
2
· − − ·
m m th
k k s th a mãn ỏ
0,5
Ta có ph ng trình đ c tính c là ươ ặ ơ
s
s
s
s
M
M
th
th
th
+
·
2
, theo ph n trên thì suy ra: ầ
s
s
M
185 , 0
185 , 0
4634,336
+
·
0,25
0,5
3 V đ c tính c g n đúng theo 2: ẽ ặ ơ ầ
Ta l p b ng quan h M(s) nh sau: ậ ả ệ ư
s 0.01 0.03 0.04 0.1 0.15 0.185
M 249,77 732,26 957,267 1938,61 2267,13 2317,2
0,5
s
0.2 0.3 0.35 0.6 0.7 0.8 1
M 2310,14 2070,5 1914,6 1304,9 1144,8 1017,3 828, 98
T đó ta v đ c đ thi g n đúng nh sau: ừ ẽ ượ ồ ầ ư 0,5
Đ c tính c chia làm hai kho ng ặ ơ ả : Kho ng th nh t t đi m không t i lý t ng t i ả ứ ấ ừ ể ả ưở ớ
đi m t i han có đ c ng âm, là đo n đ c tính làm vi c. Kho ng th hai t đi m t i ể ớ ộ ứ ạ ặ ệ ả ứ ừ ể ớ
h n tr đi thì có đ c ng d c tính c d ng, đ ng c không làm vi c đo n đ c ạ ở ộ ứ ặ ơ ươ ộ ơ ệ ở ạ ặ
tính nay
0,25
Câu 2: (5 điêm) ̉
M t đ ng c đi n m t c ộ ộ ơ ệ ộ hi u kích t đ c l p có các thông s đ nh m c là: P ề ừ ộ ậ ố ị ứ
đm
= 4,2kW;
U
đm
= 220V; I
đm
=20A; n
đm
= 500v/p
1. Hãy xác đ nh tr đi n áp đ t vào ph n ng đ dòng đi n kh i đ ng đ ng c ban đ u ị ị ệ ặ ầ ứ ể ệ ở ộ ộ ơ ầ
đúng b ng 2,5I ằ
đm
. Tính mômen kh i đ ng khi đó ở ộ
2. Đ ng c đang làm vi c v i t i th năng đ nh m c, đ t ng t gi m áp xu ng giá tr 170V. ộ ơ ệ ớ ả ế ị ứ ộ ộ ả ố ị
Hay phân tích diên biên cua quá trình x y ra sau đo va ve đăc tinh c minh hoa. Tính t c đ ̃ ̃ ́ ̉ ả ́ ̀ ̃ ̣ ́ ơ ̣ ố ộ
n đ nh c a đ ng c khi đo. ổ ị ủ ộ ơ ́
3. Tính t c đ lam viêc ôn đinh cua đ ng c khi ph n ng đ c m c thêm đi n tr ph ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ộ ơ ầ ứ ượ ắ ệ ở ụ
R
f
=0,75Ω, các tham s khác là đ nh m c. ố ị ứ
Bài làm
1. Dòng đi n kh i đ ng c a đ ng c là I ệ ở ộ ủ ộ ơ

=
u
u
R
U
Trong đó R
ư
≈ 0,5(1-η
đm
)U
đm/
I
đm
η
đm
≈ P
đm
/(U
đm
.I
đm
)=4200/(220.20)=0.95  R
ư
=0,5(1-0,95).220/20=0,275 Ω  U
ư
=R
ư
.I

Theo bài cho thì I
kd
=2,5I
đm
Nên U
ư
=2,5.I
đm
.R
ư
=2,5.20.0275 = 13,75V
Ta có
4.09695
500
275 , 0 . 20 220
. 55 , 9
.
. 55 , 9
.
·

·

·

·
đm
u đm đm
đm
u đm đm
đm
n
R I U R I U
K
ϖ
φ
Suy ra M
kd
=KΦ
đm
.I
kd
= 4.09695 .2,5.20= 204.8475 Nm
2. T c đ không t i lý t ng ng v i đi n áp 170 V là ố ộ ả ưở ứ ớ ệ
M
0
500
1000
1500
2000
2500
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
M
s
S
th
M
th
p v
K
U
đm
u
o
/ 396
4,1
170
. 55 , 9 . 55 , 9 · · ·
φ
ω
<n
đm
nên suy ra có quá trình hãm tái sinh
Khi gi m áp đ t ng t, do có quan tính nên t c đ c a đ ng c không th gi m đ t ng t. ả ộ ộ ố ộ ủ ộ ơ ể ả ộ ộ
Quá trình chuy n đ i tr ng thái t đi m làm vi c ban đ u A sang đi m B, t i B do mômen ể ổ ạ ừ ể ệ ầ ể ạ
c a đ ng c đang âm, nh h n mômen t i nên đ ng c gi m t c. T i C thì mômen bát ủ ộ ơ ỏ ơ ả ộ ơ ả ố ớ
đ u d ng nh ng nó v n nh h n mômen t i nên đ ng c ti p t c gi m t c t i D thì làm ầ ươ ư ẫ ỏ ơ ả ộ ơ ế ụ ả ố ớ
vi c n đ nh, do mômen đ ng c và t i cân b ng nhau. Đo n đ c tính BC có mômen âm, ệ ổ ị ộ ơ ả ằ ạ ặ
t c đ ng c sinh ra mômen hãm. Dòng đi n hãm âm, nh ng áp d ng nên công su t đi n ứ ộ ơ ệ ư ươ ấ ệ
đ ng c tiêu thu âm, t c là đ ng c làm vi c tr ng thái hãm tái sinh ộ ơ ứ ộ ơ ệ ở ạ
T c đ n đ nh t i đi m D là ố ộ ổ ị ạ ể
s rad
K
I R U
đm
u u u
NT
/ 12 , 40
1 , 4
20 . 275 , 0 170 .
·

·

·
φ
ϖ
hay 383,12 Vg/ph
3. T c đ ố ộ
s rad
K
I R R U
đm
u f u đm
NT
/ 66 , 48
1 , 4
20 ). 75 , 0 275 , 0 ( 220
). (
·
+ −
·
+ −
·
φ
ϖ

n
NT
=9,55.48,66=464,7 v/ph
A B
C
D
M
đm
M
ω
0
Đ 2: ề
Câu 1: (5 điêm) ̉
a)Thi t l p ph ng trình đ c tính c đ ng c không đ ng b ba pha? ế ậ ươ ặ ơ ộ ơ ồ ộ
b)Phân tích y u t nh h ng c a t n s t i đ c tính c ĐKB? ế ố ả ưở ủ ầ ố ớ ặ ơ
Bài làm

u
N i dung ộ
Đi m ể
thành
ph n ầ
1a Ta có s đ thay th g n đúng c a m t pha d ng c KĐB nh sau ơ ồ ế ầ ủ ộ ộ ơ ư :
0,5
s = (ω
1
- ω)/ω
1
: đ tr t t c đ ộ ượ ố ộ
ω
1
= 2πf
1
/p : T c đ t tr ng quay ố ộ ừ ườ ; ω : T c đ đ ng c , f ố ộ ộ ơ
1
: T n s ngu n đi n ầ ố ồ ệ
c p cho stator. p ấ : là s đôi c c. ố ự
T s đ thay th ta có ừ ơ ồ ế : I
1
≈ U
1
1
1
1
1
1
]
1

¸

+ +
+
+
nm X
s
R
R
X R
2 2
'
2
1
2 2
) (
1 1
µ µ
trong đó X
nm
= X
1
+ X

2
g i là đi n kháng ng n m ch ọ ệ ắ ạ
I
µ
=
µ µ
2 2
1
X R +
; I


2
=
nm X
s
R
R
2 2
'
2
1
) (
1
+ +
0,5
0,5
Đ tìm ph ng trình đ c tính c ta d a vào ph ng trình cân b ng công su t trong ể ươ ặ ơ ự ươ ằ ấ
đ ng c ộ ơ : P
12
=P

+∆P
2
P
12
=M
đt

1
: Công su t truy n t stator sang rotor. V i M ấ ề ừ ớ
đt
: Mô men đi n t ệ ừ
P

=M
c
.ω : Công su t c trên tr c đ ng c . V i M ấ ơ ụ ộ ơ ớ
c
: Mômen t i. ả
∆P
2
: T n hao đ ng rotor ổ ồ ở
0,5
R
µ
X
µ
R
1
X

2
R

2
/s
I
1
I


2
I
µ
U
1
X
1
U
1
,I
1
: Đi n áp dòng đi n pha Stator. ệ ệ
I


2
: Dũng đi n pha rotor đó quy đ i v ệ ổ ề
stato
R
1
,X
1
: Đi n tr và đi n kh ng stator ệ ở ệ ỏ
R

2
, X’
2
: Đi n tr và đi n kh ng rotor ệ ở ệ ỏ
đó quy đ i v stator ổ ề
X
µ
,

R
µ
:Đi n tr và đi n kháng m ch t ệ ở ệ ạ ừ
hóa
Khi làm vi c thì mô men đi n t cân b ng v i mô men t i và ta g i chung là mô ệ ệ ừ ằ ớ ả ọ
men M.

1
= Mω+∆P
2
 ∆P
2
= Mω
1
- Mω
0,5
M t khác ặ ∆P
2
=3.I
’ 2
.R

2
nên M=(3.I
’ 2
.R

2
)

/ (sω
1
)
T đó ta có ph ng trình đ c tính c c a đ ng c KĐB là ừ ươ ặ ơ ủ ộ ơ : M=
s X
s
R
R
R U
nm
] ) [(
. . 3
2 2
'
2
1 1
2
'
2
2
1
+ + ϖ
Đ c tính c là m t đ ng cong và có đi m t i h n th a món ặ ơ ộ ườ ể ớ ạ ỏ
0 ·
ds
dM
t đó ta có ừ
th tìm đ c đi m này là (M ể ượ ể
th
, s
th
)
s
th
=
nm X R
R
2
1
2
'
2
+
M
th
=
) 1 ( 4
3
) 1 ( 2
3
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
2
nm nm X R R f
pU
X R R
U
+ +
·
+ + π ϖ
(*)

0,5
0,5
1b
Xu t phát t bi u th c ấ ừ ể ứ ω
1
= 2πf
1
/p, ta th y r ng khi thay đ i t n s s làm t c đ ấ ằ ổ ầ ố ẽ ố ộ
t tr ng quay và t c đ đ ng c thay đ i. ừ ườ ố ộ ộ ơ ổ
- Xét tr ng h p khi tăng t n s f ườ ợ ầ ố
1
>f
đm
th theo (*) ta cú ỡ
2
1
1
2
2
1
2
8
3
4
3
f L
pU
X
pU
M
nm
nm
th
π
· ≈
( đây coi R ở
1
r t nh , cú th b qua) ấ ỏ ể ỏ
Do c u t o c a đ ng c nên ta không th tăng đi n áp l n h n đi n áp đ nh ấ ạ ủ ộ ơ ể ệ ớ ơ ệ ị
m c, mà đây ta gi nguyên đi n áp b ng đ nh m c do v y M ứ ở ữ ệ ằ ị ứ ậ
th
∼ 1/f
1
2
Trong vùng này mômen t i h n s gi m bình ph ng so v i t n s ớ ạ ẽ ả ươ ớ ầ ố
0,5
Xét tr ng h p khi gi m t n s f ườ ợ ả ầ ố
1
<f
đm
thì t ng tr đ ng c s gi m và n u gi ổ ở ộ ơ ẽ ả ế ữ
nguyên đi n áp U ệ
1
thì đ ng c s b quá dòng. Do v y khi gi m t n s c n ph i ộ ơ ẽ ị ậ ả ầ ố ầ ả
gi m đi n áp theo m t quy lu t nh t đ nh sao cho đ ng c sinh ra đ c m t mô ả ệ ộ ậ ấ ị ộ ơ ượ ộ
men nh trong ch đ đ nh m c. N u ta gi mô men t i h n không đ i thì c n ph i ư ế ộ ị ứ ế ữ ớ ạ ổ ầ ả
đi u ch nh U ề ỉ
1
/f
1
= const
0,5
Ta đ c h đ c tính c nh hình sau ượ ọ ặ ơ ư : ( f
11
>f
12
>f
13
>f
1đm
>f
14
>f
15
)
0,5
Câu 2: (5 điêm) ̉
Cho đ ng c đi n m t chi u kích t đ c l p có các thông s đ nh m c: P ộ ơ ệ ộ ề ừ ộ ậ ố ị ứ
đm
=
20,5Kw, U
đm
= 440V, I
đm
= 55A, n
đm
= 1000v/p.
1. Xác đ nh t c đ làm vi c c a đ ng c khi gi m t thông còn 2/3 ị ố ộ ệ ủ ộ ơ ả ừ Φ
đm
, t i đ nh m c.? ả ị ứ
Tính đ c ng c a đ c tính c đ ng c khi đó? ộ ứ ủ ặ ơ ộ ơ
2. Đ ng c đang làm vi c v i t i th năng đ nh m c, đ t ng t đóng m t đi n tr 8,5 ộ ơ ệ ớ ả ế ị ứ ộ ộ ộ ệ ở Ω
vào mach ph n ng. Hay phân tích diên biên cua quá trình x y ra sau đo va ve đăc tinh c ̣ ầ ứ ̃ ̃ ́ ̉ ả ́ ̀ ̃ ̣ ́ ơ
minh hoa. Tính t c đ n đ nh c a đ ng c . ̣ ố ộ ổ ị ủ ộ ơ
3. Tính đi n tr ph m c vào ph n ng đ ng c đ đ ng c tr ng thái treo t i(t i th ệ ở ụ ắ ầ ứ ộ ơ ể ộ ơ ở ạ ả ả ế
năng đ nh m c) ị ứ
Gi i: ả
Ý N i dung ộ Số
đi m ể
1
Ta có R
ư
≈ 0,5(1-η
đm
)U
đm/
I
đm
η
đm
≈ P
đm
/(U
đm
.I
đm
)=20500/(440.55)=0,85  R
ư
=0,5(1-0,85).440/55=0,611

0,5
Ta có
3.88
1000
611 , 0 . 55 440
. 55 , 9
.
. 55 , 9
.
·

·

·

·
đm
u đm đm
đm
u đm đm
đm
n
R I U R I U
K
ϖ
φ
0,25
ph vg
K
R I U
n
đm
u đm đm
/ 41 , 1500
88 , 3 ). 3 / 2 (
611 , 0 . 55 440
. 55 , 9
3 / 2
.
55 , 9 ·

·

·
φ
0,25
β
NT
=
95 , 10
611 , 0
) 88 . 3 . 3 / 2 ( ) (
2 2
· ·
u
R

0,5
f
1đm
f
11
f
12
f
13
f
14
f
15
2 0,5
Ta có t c đ n đ nh c a đ ng c là: ố ộ ổ ị ủ ộ ơ
ph vg
K
R R I U
n
đm
f u đm đm
/ 4 , 150
88 , 3
) 5 , 8 611 , 0 .( 55 440
. 55 , 9
) .(
55 , 9 − ·
+ −
·
+ −
·
φ
0,5
T c đ có giá tr âm th hi n đ ng c b quay ng c l i so v i cũ. ố ộ ị ể ệ ộ ơ ị ượ ạ ớ 0,25
Quá trình d n bi n nh sau: ễ ế ư
Khi đóng Rf đ l n đ t ng t vào P/ , do có quan tính nên t c đ c a ủ ớ ộ ộ ư ố ộ ủ
đ ng c không th gi m đ t ng t. Quá trình chuy n đ i tr ng thái t ộ ơ ể ả ộ ộ ể ổ ạ ừ
đi m làm vi c ban đ u A sang đi m B, t i B do mômen c a đ ng c nh ể ệ ầ ể ạ ủ ộ ơ ỏ
h n mômen t i nên đ ng c gi m t c. T i C thì đ ng c b t đ u kh i ơ ả ộ ơ ả ố ớ ộ ơ ắ ầ ở
đ ng theo chi u ng c l i nh ng mômen đ ng c v n nh h n mômen ộ ề ượ ạ ư ộ ơ ẫ ỏ ơ
t i nên đ ng c ti p t c gi m t c t i D thì làm vi c n đ nh, do mômen ả ộ ơ ế ụ ả ố ớ ệ ổ ị
đ ng c và t i cân b ng nhau. Đo n đ c tính c CD th hi n đo n hãm ộ ơ ả ằ ạ ặ ơ ể ệ ạ
ng c, vì lúc này đ ng c sinh ra mô men đ hãm đ ng c , t i tr thành ượ ộ ơ ể ộ ơ ả ở
mômen quay
0,5
3
A
B
C
D
M
đm
M
ω
0
Câu 1: (5 điêm) ̉
Hãy tính ch n công su t c a đ ng ọ ấ ủ ộ
c nâng trong c u tr c có bi u đ mô ơ ầ ụ ể ồ
men ph t i tĩnh nh hình v , gi thi t ụ ả ư ẽ ả ế
r ng không có t n hao trong các khâu ằ ổ
truy n l c, n ề ự
đm
= 720 v/p.
Bài làm
Ta có mômen trung bình tác đ ng vào ộ
đ ng c là: ộ ơ
Nm 200.2564
39
7810
5 8 10 4 12
5 . 100 8 . 270 200 . 10 4 . 150 250 . 12
0
0
· ·
+ + + +
+ + + +
·
·


n
i
n
i i
tb
t
t M
M
Công su t trung bình: ấ
(W) 15097,38
55 , 9
720
. 25 , 2000 . · · ·
đm tb tb
M P ϖ
T đó ta ch n công su t đ ng c trong kho ng P ừ ọ ấ ộ ơ ả
đm
=(1,1÷1,3)P
tb
=(16607,12 ÷19626,6 )W
Ho c theo mômen M ặ
đm
=(1,1÷1,3)M
tb
=(220.28÷260,3 )Nm
Và sau khi ch n đ ng c ph i ki m nghi m li u đ ng c có mômen kh i đ ng l n h n ọ ộ ơ ả ể ệ ệ ộ ơ ở ộ ớ ơ
270 Nm
Câu 2: (5 điêm) ̉
Cho đ ng c m t chi u kích t đ c l p có các thông s : P ộ ơ ộ ề ừ ộ ậ ố
đm
=95(KW), U
đm
=220 (V),
I
đm
= 470(A), dòng kích t đ nh m c I ừ ị ứ
tđm
= 4,25(A) đi n áp kích t đ nh m c U ệ ừ ị ứ
ktđm
=220V,
n
đm
=500(Vg/ph), R
ư
=0,025(Ω). Tính:
1. Đi n tr đi u ch nh R ệ ở ề ỉ
f
m c vào mach ph n ng đ t c đ đông c n=0,5 n ắ ̣ ầ ứ ể ố ộ ̣ ơ
đm
, bi t t ế ừ
thông, điên ap phân ng và t i là đ nh m c. ̣ ́ ̀ ứ ả ị ứ
2. T c đ đ ng c n(vg/p) và đ c ng đ c tính c khi t thông kich t giam 20% so v i ố ộ ộ ơ ộ ứ ặ ơ ừ ́ ừ ̉ ớ
gia tri đ nh m c, bi t đi n áp ph n ng là 190V, t i đ nh m c. ́ ̣ ị ứ ế ệ ầ ứ ả ị ứ
3. Gi s đ ng c đang làm vi c đ nh m c. Đ t ng t đ t m t đi n áp -50 V và đóng đi n ả ử ộ ơ ệ ị ứ ộ ộ ặ ộ ệ ệ
tr ph R ở ụ
f
=15Ω, tính dòng đi n ban c a quá trình và t c đ n đ nh c a đ ng c sau đó, ệ ủ ố ộ ổ ị ủ ộ ơ
bi t t i là mômen c n ph n kháng đ nh m c. Hãy phân tích di n bi n quá trình ế ả ả ả ị ứ ễ ế
ý N i dung ộ Đi m ể
1)
Ta có ω
đm
=n
đm
/9,55=500/9,55=52.356 (Rad/s)
U
đm
= I
đm
.R
ư
+ E
đm
= I
đm
.R
ư
+ KΦ
đm
ω
đm

0,5
suy ra KΦ
đm
=(U
đm
- I
đm
.R
ư
)/ω
đm
=(220-470.0,025)/ 52,356 = 3,977575
0,5
Ta có ω =0,5 n
đm
/9,55=250/9,55=26,18 rad/s
0,5
Do t i đ nh m c nên I ả ị ứ
ư
=I
đm
và t thông đ nh m c nên ta có: ừ ị ứ
U
đm
- I
đm
.(R
f
+ R
ư
) = KΦ
đm
ω hay
0,5
R
f
= (U
đm
-KΦ
đm
ω)/I
đm
– R
ư
=(220 – 3,97. 26,18)/470 – 0,025 = 0,222 Ω
0,25
2)
Do t thông gi m đi 20% nên K ừ ả Φ =0,8 KΦ
đm
và do t i đ nh m c nên I = ả ị ứ
I
đm
t đó ta tính đ c t c đ là: ừ ượ ố ộ
0,25
ω =(U- I
đm
.R
ư
)/ KΦ = (U- I
đm
.R
ư
)/ 0,8KΦ
đm
=(190-470.0,025)/(0,8.3,977 )
=56,02 rad/s hay n= 9,55. 56,02 = 535,04Vg/ph.
0, 5
3) 0,5
Dòng đi n ban đ u ệ ầ
I

=-
f u
đm u đm đm
f u
bd
f u
bd
R R
R I U U
R R
K U
R R
E U
+
− +
− ·
+
+
− ·
+
+
ϖ
φϖ
) (
=
A 729
15 025 , 0
356 , 52 ). 025 , 0 . 470 220 ( 50
− ·
+
− +

0,5
Tr c h t ta ph i xem mômen kh i đ ng (I ướ ế ả ở ộ
nm
)
c a ủ
đ ng c có l n h n ộ ơ ớ ơ
mômen t i(I ả
đm
)không, n u không th a mãn thi đ ng c gi m t c đ sau ế ỏ ộ ơ ả ố ộ
đó d ng h n. Ta tính Inm=-U/(R ừ ẳ
u
+R
f
)=-50/(15+0,025)=- 14.64 A;
0,5
Do |I
mm
|<I
đm
nên đ ng c gi m t c và sau đó d ng h n ộ ơ ả ố ừ ẳ
T c đ n đ nh sau đó là ố ộ ổ ị 0 · ϖ
0,5
A B
D
M
đm
M
ω
0
C
-M
đm
ĐÁP ÁN ( ĐÊ SÔ 06) ̀ ́
Câu N i dung ộ Đi m ể
Câu 1 T ng đi m ổ ể 6đ
1. Tinh gia tri dong m may t nhiên ́ ́ ̣ ̀ ở ́ ự :
dm
dm
dm dm
dm
u
I
U
I U
P
R ).
.
1 ( 5 , 0 − ·
) ( 2539 , 0
64
220
)
220 . 64
12000
1 ( 5 , 0 Ω · − ·
u
R
0,25đ
0,25đ
u
đm
mmTN
R
U
I ·
0,25đ
). ( 483 , 866
2539 , 0
220
A
R
U
I
u
đm
mmTN
· · ·
0,25đ
mmTN dm M mmTN
I K M φ ·
0,25đ
V i: ớ
. 84 , 2
685 . 2
60 ). 2539 , 0 . 64 220 (
·

·
·

·
π
ω
φ
đm
u đm đm
đm M
R I U
K
0,25đ
0,25 đ
Suy ra:
· · 483 , 866 . 84 , 2
mmTN
M
2460,81172(N.m) 0,25đ
2. V đ c tính c t nhiên: ẽ ặ ơ ự
* Tính toán hai đi m đ c bi t đ v : ể ặ ệ ể ẽ
- Đi m không t i lý t ng t nhiên: A(0, n ể ả ưở ự
0
) (ho c A(0, ặ ω
0
))
0,25đ
v i: ớ ω
0
=
) / ( 4648 , 77
84 , 2
220
s Rad
K
U
đm M
đm
· ·
φ
.
) / ( 4648 , 77
84 , 2
220
s Rad · ·
Trong đó:
. 84 , 2
685 . 2
60 ). 2539 , 0 . 64 220 (
; 2539 , 0
64
220
)
220 . 64
12000
1 ( 5 , 0 ) 1 ( 5 , 0
·

·

·
· − · − ·
π ω
φ
η
đm
u đm đm
đm M
đm
đm
đm u
R I U
K
I
U
R
0,25đ
0,25đ
Suy ra: A(0; 77,4648) 0,25đ
- Đi m làm vi c đ nh m c: B(M ể ệ ị ứ
đm
, n
đm
) ( ho c B(M ặ
đm
, ω
đm
)).
0,25đ
v i: M ớ
đm
=
đm
đm
P
ω
=
0,25đ
733 , 71
12000
·
= 167,287 (Nm). 0,25đ
ω
đm
=
60
2
đm
n Π
=71,733 (Rad/s)). 0,25đ
Suy ra: B(167,287; 71,733). 0,25đ
* V đ c tính c : ẽ ặ ơ
ω(Rad/s)
M (N.m)
0
77,465
71,733
167,287
A
B
- Ve đung:0,5đ ̃ ́
- Ve đep: 0,25đ ̃ ̣
0,75 đ
3. Tính giá tr đi n tr ph : ị ệ ở ụ
- Vi t đúng công th c ( có th d ng khác): ế ứ ể ạ
đm
u đm đm
p u đm đm
n
R I U
R R I U
n .
) (
1

+ −
·
0,25đ
- Thay s đung: ố ́
3000 .
0964 , 0 . 128 220
) 0964 , 0 .( 128 220
685

+ −
· −
p
R
0,25đ
Suy ra:
0964 , 0
128
] 3000 / ) 0964 , 0 . 128 220 ( 685 [ 220

− − −
·
p
R
0,25đ
và tính toán đúng:
) ( 6396 , 1 0964 , 0
128
] 3000 / ) 0964 , 0 . 128 220 ( 685 [ 220
Ω · −
− − −
·
p
R
0,25đ
Câu 2
T ng ổ 4đ
1. Xác đ nh t c đ lam viêc ôn đinh cua đ ng c trên đ c tính c t ị ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ộ ơ ặ ơ ự
nhiên khi mômen can tác đ ng lên đâu tr c đ ng c là M ̉ ộ ̀ ụ ộ ơ
c
=0,8M
đm
.
- Ph ng trinh đăc tinh c gân đung: ươ ̀ ̣ ́ ơ ̀ ́
s
s
s
s
M
M
thTN
thTN
thTN
+
·
2
( gia thiêt a ̉ ́ =
0
2
1
·
R
R
)
0,25đ
Khi mômen can tác đ ng lên đâu tr c đ ng c là M ̉ ộ ̀ ụ ộ ơ
c
=0,8M
đm
.thi: ̀ 0,25đ
s
s
s
s
M
M
thTN
thTN
thTN
dm
+
·
2
. 8 , 0
) . ( 7383 , 23 30 .
885 .
2200
m N
P
M
dm
dm
dm
· · ·
π ω
0,25đ
) . ( 5981 , 54 7383 , 23 . 3 , 2
.
m N
M M
dm M th
· ·
· λ
0,25đ
0,25đ
) . ( 5981 , 54 7383 , 23 . 3 , 2 .
115 , 0
1000
885 1000
) / ( 1000
3
50 . 60 60
1
1
1
m N M
n
n n
s
p v
p
f
n
dm M
dm
dm
· ·
·

·
·

·
·
· ·
λ
50269 , 0
) 1 3 , 2 3 , 2 ( 115 , 0
) 1 (
2
2
·
· − + ·
· − + · M
M dm th
s s λ λ
Khi mômen can tác đ ng lên đâu tr c đ ng c là M ̉ ộ ̀ ụ ộ ơ
c
=0,8M
đm
.thi: ̀
s
s
50269 , 0
50269 , 0
5981 , 54 . 2
7383 , 23 . 8 , 0
+
·
.
Suy ra:
s
s
50269 , 0
50269 , 0
1962 , 109
99 , 18
+
·
Hay:
0 7987 , 4 8918 , 54 99 , 18
2
· + − s s
Giai ra ta đ c: ̉ ượ
s=0,0902
Tôc đô đông c la: ́ ̣ ̣ ơ ̀
) / ( 8 , 909 ) 0902 . 0 1 ( 1000 ) 1 (
1
p v s n n · − · − ·
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
2. Xác đ nh t c đ lam viêc ôn đinh cua đ ng c khi mach roto đ c ị ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ộ ơ ̣ ượ
m c thêm m t đi n tr ph la 1 ắ ộ ệ ở ụ ̀ Ω. T i thê năng đ nh m c. ả ́ ị ứ
- Ph ng trinh đăc tinh c khi thêm điên tr phu vao mach rotor: ươ ̀ ̣ ́ ơ ̣ ở ̣ ̀ ̣
s
s
s
s
M
as
s
s
s
s
as M
M
thNT
thNT
thTN
thNT
thNT
thNT
thNT thTN
+

+ +
+
·
2
2
) 1 ( 2
(cho a=
2
1
R
R
=0)
- Điên tr cuôn dây rotor: ̣ ở ̣
). ( 7 , 0
17 , 22
525 , 15
8 , 12 . 3
115 , 0 . 135
. 3
.
2
2
2
Ω · · · ·
đm
đm
I
s E
R
- Đô tr t t i han nhân tao: ̣ ượ ớ ̣ ̣
. 4286 , 2
7 , 0
1 7 , 0
. 50269 , 0
2
2 2
·
+
·
+
·
R
R R
s s
p
th thNT
- Ph ng trinh đăc tinh c khi đo la: ươ ̀ ̣ ́ ơ ́ ̀
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
M
M
thNT
thNT
thNT
thNT
thTN
đm
4286 , 2
4286 , 2
1962 , 109 5981 , 54 . 2
7383 , 23
2
+
·
+
· ⇔
+
·
Hay: 0 0108 , 140 1939 , 265 7383 , 23
2
· + − s s
Giai ra ta đ c: ̉ ượ
s
1
= 10,6160
s
2
= 0,5556
Dê thây nghiêm phu h p la: s ̃ ́ ̣ ̀ ợ ̀
1
= 0,5556.
Suy ra tôc đô đông c la: ́ ̣ ̣ ơ ̀
) / ( 294 , 393 ) 0,5556 1 ( 885 ) 1 (
1
p v s n n · − · − ·
Đê sô: ̀ ́ 7
Câu 1: (4 điêm). Các tham s đ nh m c c a đ ng c KĐB ba pha rôtor dây qu n ki u AK ̉ ố ị ứ ủ ộ ơ ấ ể
– 1148 là:
Pđm = 60kW; nđm = 720v/p; Mth/Mđm = 2,2; E20 = 175V; I2đm = 216A.
1. H•y tính các giá tr c a Mth và sth khi đ ng c làm vi c tr ng thái đ nh m c ị ủ ộ ơ ệ ở ạ ị ứ
2.Gi s đ ng c đã nâng t i song. Xác đ nh đi n tr ph m c vào rotor đ đ ng c h ả ử ộ ơ ả ị ệ ở ụ ắ ể ộ ơ ạ
t i v i t c đ 0,5n ả ớ ố ộ
đm
. Bi t t i và các y u t khác là đ nh m c. ế ả ế ố ị ứ
Câu 2: (6 điêm). ̉
Cho đ ng c m t chi u kích t đ c l p có các thông s : P ộ ơ ộ ề ừ ộ ậ ố
đm
=95(KW), U
đm
=220 (V),
I
đm
= 470(A), dòng kích t đ nh m c I ừ ị ứ
tđm
= 4,25(A) đi n áp kích t đ nh m c U ệ ừ ị ứ
ktđm
=220V,
n
đm
=500(Vg/ph), R
ư
=0,025(Ω).
1. Xac đinh t c đ lam viêc ôn đinh cua đ ng c khi t thông gi m 20% so v i t thông ́ ̣ ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ộ ơ ừ ả ớ ừ
đinh m c, điên ap phân ng va t i la đ nh m c. ̣ ứ ̣ ́ ̀ ứ ̀ ả ̀ ị ứ
2. Tinh gia tri đ ́ ́ ̣ i n tr đi u ch nh R ệ ở ề ỉ
f
m c vào mach ph n ng đ tôc đô ôn đinh cua đông ắ ̣ ầ ứ ể ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣
c băng ơ ̀
2
1
tôc đô đinh m c, bi t t thông, điên ap phân ng và t i là đ nh m c. ́ ̣ ̣ ứ ế ừ ̣ ́ ̀ ứ ả ị ứ
3. Ham ng c đông c trên băng đao chiêu điên ap va thêm điên tr phu vao mach phân ̃ ượ ̣ ơ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ở ̣ ̀ ̣ ̀
ng. ứ Xác đ nh giá tr đi n tr hãm nh nh t c n m c vào m ch ph n ng sao cho đ ng c ị ị ệ ở ỏ ấ ầ ắ ạ ầ ứ ộ ơ
s d ng sau khi gi m t c. Biêt tai la đinh m c. ẽ ừ ả ố ́ ̉ ̀ ̣ ứ
ĐÁP ÁN ĐÊ THI HÊT HOC PHÂN TRUYÊN ĐÔNG ĐIÊN ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ( ĐÊ SÔ 07) ̀ ́
Câu N i dung ộ Đi m ể
Câu 1 T ng đi m ổ ể 4đ
H•y tính các giá tr c a Mth và sth khi đ ng c làm vi c tr ng thái đ nh ị ủ ộ ơ ệ ở ạ ị
m c ứ
) / ( 4 , 75
30
720
30
s Rad
n
dm
dm
·

·
·

·
π
π
ω
0,25đ
0,25đ
) ( 756 , 795
1000
4 , 75
60
Nm
P
M
dm
dm
dm
·
· ∗ ·
· ·
ω
0,25đ
0,25đ
0,25 đ
) ( 1760 ) ( 663 , 1750
756 , 795 2 , 2
2 , 2
Nm Nm
M M
dm th
≈ ·
· ∗ ·
· ∗ ·
0,25đ
0,25đ
0,25 đ
Ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ ë tr¹ng th¸i ®Þnh møc:
dm
th
th
dm
th
dm
s
s
s
s
M
M
+
·
2

víi
04 , 0
750
720 750
1
1
·

·
·

·
n
n n
s
dm
dm
0,25đ
0,25đ
0,25 đ
Suy ra:
166 , 0
) 1 2 , 2 2 , 2 ( 04 , 0
) 1 (
2
2
·
· − + ·
· − + · M
M dm th
s s λ λ
( Víi λ
M
= 2,2)
0,25đ
0,25đ
0,25 đ
2. Gi s đ ng c đã nâng t i song. Xác đ nh đi n tr ph m c vào ả ử ộ ơ ả ị ệ ở ụ ắ
rotor đ đ ng c h t i v i t c đ 0,5n ể ộ ơ ạ ả ớ ố ộ
đm
. Bi t t i và các y u t khác là ế ả ế ố
đ nh m c. ị ứ
0,25đ
0,25đ
s
s
s
s
s
s
s
s
M
M
th
th
th
166 , 0
166 , 0
3520
166 , 0
166 , 0
1760 2
2
+
·
+

·
·
+
·
Câu 2
T ng ổ 6đ
Cho đ ng c m t chi u kích t đ c l p có các thông s : P ộ ơ ộ ề ừ ộ ậ ố
đm
=95(KW),
U
đm
=220 (V), I
đm
= 470(A), dòng kích t đ nh m c I ừ ị ứ
tđm
= 4,25(A), đi n áp ệ
kích t đ nh m c U ừ ị ứ
ktđm
=220V, n
đm
=500(vg/ph), R
ư
=0,025(Ω).
1. Xac đinh t c đ lam viêc ôn đinh cua đ ng c khi t thông gi m ́ ̣ ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ộ ơ ừ ả
20% so v i t thông đinh m c, điên ap phân ng va t i la đ nh m c. ớ ừ ̣ ứ ̣ ́ ̀ ứ ̀ ả ̀ ị ứ
- Tôc đô cua đông c khi đo: ́ ̣ ̉ ̣ ơ ́
;
1
1
φ
e
u dm dm
K
R I U
n

·
V i: ớ
) ( 019 , 0
470
220
)
470 . 220
95000
1 ( 5 , 0
) 1 ( 5 , 0
Ω · − ·
− ·
dm
dm
dm dm
dm
u
I
U
I U
P
R
42214 , 0
500
019 , 0 . 470 220
·

·

·
dm
u dm dm
dm e
n
R I U
K φ
3377 , 0
25 , 1
42214 , 0
1
· · ·
m
K
K
dm e
e
φ
φ
Suy ra:
) / ( 821 , 648
3377 , 0
019 , 0 . 47 220
1
p v n ·

·
0,25đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
2. Tinh gia tri đi n tr đi u ch nh R ́ ́ ̣ ệ ở ề ỉ
f
m c vào mach ph n ng đ tôc ắ ̣ ầ ứ ể ́
đô ôn đinh cua đông c băng ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ơ ̀
2
1
tôc đô đinh m c, bi t t thông, điên ́ ̣ ̣ ứ ế ừ ̣
ap phân ng và t i là đ nh m c. ́ ̀ ứ ả ị ứ
- Biêu th c tinh tôc đô đông c khi thêm điên tr phu: ̉ ứ ́ ́ ̣ ̣ ơ ̣ ở ̣

;
) (
2
đm e
p u dm dm
K
R R I U
n
φ
+ −
·
V i ớ
;
2
1
2 đm
n n ·
Suy ra: p
đm
dm e dm
p
R
I
K n U
R −

·
φ
2
Thay sô ta đ c: ́ ượ
) ( 21854 , 0 025 , 0
470
42214 , 0 . 500 .
2
1
220
Ω · −

·
p
R
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
3. Ham ng c đông c trên băng đao chiêu điên ap va thêm điên tr phu ̃ ượ ̣ ơ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ở ̣
vao mach phân ng. ̀ ̣ ̀ ứ Xác đ nh giá tr đi n tr hãm nh nh t c n m c vào ị ị ệ ở ỏ ấ ầ ắ
m ch ph n ng sao cho đ ng c s d ng sau khi gi m t c. Biêt tai la đinh ạ ầ ứ ộ ơ ẽ ừ ả ố ́ ̉ ̀ ̣
m c. ứ
- Đê đông c d ng sau khi giam tôc thi it nhât la: ̉ ̣ ơ ừ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀
c nmnt
M M ·
- Theo đâu bai: ̀ ̀
) . ( 3663 , 1814
30 .
500 .
95000
30 .
m N
n
P P
M M
đm
đm
đm
đm
đm c
·
·
· · − ·
π
π ω

nmnt đm M nmnt
I K M φ − ·

0314 , 4
55 , 9 . 42214 , 0
55 , 9 .
·
·
·
đm e đm M
K K φ φ
;
h
h u
đm
nmnt
R
R R
U
I
+
− ·
+
− ·
025 , 0
220
Thay sô ta đ c: ́ ượ
đm
h u
đm
đm M nmnt
M
R R
U
K M − ·
+
− · φ
.
Suy ra:
) ( 463825 , 0
025 , 0
3663 , 1814
220 . 0314 , 4
Ω ·
− ·
− ·
u
đm
đm đm M
h
R
M
U K
R
φ
.
Vây, gia tri điên tr ham nho nhât cân măc vao mach phân ng đê thoa man ̣ ́ ̣ ̣ ở ̃ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ứ ̉ ̉ ̃
yêu câu đâu bai la: ̀ ̀ ̀ ̀
) ( 463825 , 0 Ω ·
h
R
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Đê sô: ̀ ́ 8
Câu 1: (3 điêm) ̉
1. Nêu đi u ki n n đ nh tĩnh c a truy n đ ng đi n. ề ệ ổ ị ủ ề ộ ệ
2. Xét xem đi m A có ph i là đi m làm vi c n đ nh ể ả ể ệ ổ ị
không?
Câu 2: (7 điêm) ̉
Cho đ ng c không đ ng b ba pha có cac s li u sau: ộ ơ ồ ộ ́ ố ệ
P
đm
=60KW; n
đm
=720V/phút; λ
m
=M
th
/M
đm
=2,2; E
2
= 175V;
I
2đm
= 216A; 2p=8.
1. Tính mômen kh i đ ng tr c ti p c a đ ng c . ở ộ ự ế ủ ộ ơ
2.Xac đinh t c đ lam viêc ôn đinh c a đ ng c trên đăc tinh c t nhiên khi mômen t i tác ́ ̣ ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ủ ộ ơ ̣ ́ ơ ự ả
d ng lên tr c đ ng c là M ụ ụ ộ ơ
c
=0,8M
đm
, tai phan khang. Ve đăc tinh c minh hoa ( Ve đinh ̉ ̉ ́ ̃ ̣ ́ ơ ̣ ̃ ̣
tinh). ́
3. Xác đ nh t c đ lam viêc ôn đinh cua đ ng c khi mach roto đ c m c thêm m t đi n ị ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ộ ơ ̣ ượ ắ ộ ệ
tr ph la 1,5 ở ụ ̀ Ω. T i thê năng đ nh m c. ả ́ ị ứ
n(v/p)
M(N.m)
0
n
c
= f(M
c
)
n
Ð
= f(M
Ð
)
A
.
ĐÁP ÁN ĐÊ THI HÊT HOC PHÂN TRUYÊN ĐÔNG ĐIÊN ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ( ĐÊ SÔ 08) ̀ ́
Câu N i dung ộ Đi m ể
Câu 1
T ng đi m ổ ể 3đ
1. ViÕt ®óng ®iÒu kiÖn æn ®Þnh tÜnh:
0,25đ
2. Xét xem đi m A có ph i là đi m làm vi c n đ nh không: ể ả ể ệ ổ ị
n(v/p)
M(N.m)
0
n
c
= f(M
c
)
n = f(M
Đ
)
A
.
∆M
Đ
∆M
c
. .
c a b
.
∆n
c
=∆n
Đ
- Ve đung hinh. ̃ ́ ̀
- Ve đep. ̃ ̣
0,5đ
0,25 đ
Theo hình v trên, d nh n th y: ẽ ễ ậ ấ
- Đi m A th a mãn đi u ki n c n: T i A: ể ỏ ề ệ ầ ạ
0 · −
C D
M M
- Xét đi u ki n đ : ề ệ ủ
0 > ∆ · ∆
D c
n n
0
; 0
< ∆
> ∆
D
c
M
M
Suy ra:
0
; 0
>


·


·
<


·


·
D
c
c
c
c
c
D
D
D
D
n
M
n
M
n
M
n
M
β
β
V y: ậ
0 < −
c D
β β
- K t lu n: Đi m A th a mãn đi u ki n đ , ế ậ ể ỏ ề ệ ủ
A là đi m làm vi c n đ nh. ể ệ ổ ị
( SV có th làm theo cách khác, mi n là ch ng minh đ c k t lu n trên) ể ễ ứ ượ ế ậ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25 đ
0,25 đ
Câu 2
T ng ổ 7đ
1. Tính mômen kh i đ ng tr c ti p c a đ ng c . ở ộ ự ế ủ ộ ơ
- T ph ng trinh đăc tinh c : ừ ươ ̀ ̣ ́ ơ
s
s
s
s
M
as
s
s
s
s
as M
M
th
th
th
th
th
th
th th
+

+ +
+
·
2
2
) 1 ( 2
( V i a = ớ
2
1
R
R
0 ≈ ).
0,25 đ
- Tai điêm kh i đông trên đ ng đăc tinh c t nhiên: s=1 nên: ̣ ̉ ở ̣ ườ ̣ ́ ơ ự 0,25 đ
¹
'
¹
< −
· −
0
0
C D
C D
M M
β β
thTN
TN th
TN th

s
s
M
M
+
·
1
2

V i: ớ
); . ( 7747 , 795 30 .
720 .
60000
30 . m N
n
P
M
đm
đm
đm
· · ·
π π
0,25 đ
); . ( 7043 , 1750 7747 , 795 . 2 , 2 m N M M
đm M thTN
· · · λ
0,25 đ
04 , 0
750
720 750
1
1
·

·

·
n
n n
s
đm
đm 0,25 đ
)) / ( 750
4
50 . 60 60
(
1
p v
p
f
n · · ·
0,25 đ
166 , 0 ) 1 2 , 2 2 , 2 ( 04 , 0 ) 1 (
2 2
· − + · − + ·
M M đm thTN
s s λ λ
0,25 đ
Thay sô vao ta đ c: ́ ̀ ượ
) . ( 6556 , 565
19 , 6
4086 , 3501
166 , 0
166 , 0
1
7043 , 1750 . 2
m N M

· ·
+
·
0,25 đ
2.Xac đinh t c đ lam viêc ôn đinh c a đ ng c trên đăc tinh c t ́ ̣ ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ủ ộ ơ ̣ ́ ơ ự
nhiên khi mômen t i tác d ng lên tr c đ ng c là M ả ụ ụ ộ ơ
c
=0,8M
đm
. Ve đăc ̃ ̣
tinh c minh hoa (Ve đinh tinh). ́ ơ ̣ ̃ ̣ ́
- T ph ng trinh đăc tinh c : ừ ươ ̀ ̣ ́ ơ
s
s
s
s
M
as
s
s
s
s
as M
M
th
th
th
th
th
th
th th
+

+ +
+
·
2
2
) 1 ( 2
( cho a=
2
1
R
R
=0)
0,25 đ
Khi mômen can tác đ ng lên đâu tr c đ ng c là M ̉ ộ ̀ ụ ộ ơ
c
=0,8M
đm
.thi: ̀
s
s
s
s
M
M
thTN
thTN
TN th
dm
+
·
2
. 8 , 0
0,25 đ
V i cac thông sô tinh đ c ớ ́ ́ ́ ượ trên, ta đ c ph ng trinh đăc tinh c : ở ượ ươ ̀ ̣ ́ ơ
s
s 166 , 0
166 , 0
4086 , 3501
7747 , 795 . 8 , 0
+
·
Suy ra:
s
s 166 , 0
166 , 0
4086 , 3501
6198 , 636
+
·
Hay:
0,25 đ
0 5427 , 17 2338 , 581 6198 , 636
2
· + − s s 0,25 đ
Giai ra ta đ c: ̉ ượ
s
1
= 0.8817
s
2
= 0.0313
0,25 đ
Dê thây phai chon s ̃ ́ ̉ ̣
2
= 0.0313. 0,25 đ
Suy ra tôc đô đông c la: ́ ̣ ̣ ơ ̀
) / ( 525 , 726 ) 0313 . 0 1 ( 750 ) 1 (
1
p v s n n · − · − ·
0,25 đ
- Ve đăc tinh c minh hoa: ̃ ̣ ́ ơ ̣
ω(Rad/s)
Μ(Ν.m)
0
A
B
n
1
=750
n=726,5
Mc=0,8M
đm
- Ve đung: ̃ ́
- Ve đep: ̃ ̣
0,5đ
0,25đ
3. Xác đ nh t c đ lam viêc ôn đinh cua đ ng c khi mach roto đ c ị ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ộ ơ ̣ ượ
m c thêm m t đi n tr ph la 1,5 ắ ộ ệ ở ụ ̀ Ω. T i thê năng đ nh m c. ả ́ ị ứ
- Ph ng trinh đăc tinh c khi thêm điên tr phu vao mach rotor: ươ ̀ ̣ ́ ơ ̣ ở ̣ ̀ ̣
s
s
s
s
M
as
s
s
s
s
as M
M
thNT
thNT
thTN
thNT
thNT
thNT
thNT thTN
+

+ +
+
·
2
2
) 1 ( 2
(cho a=
2
1
R
R
=0)
0,25đ
- Điên tr cuôn dây rotor: ̣ ở ̣
). ( 0187 , 0
12297 , 374
7
216 . 3
04 , 0 . 175
. 3
.
2
2
2
Ω · · ·
·
đm
dm
I
s E
R
0,25đ
0,25đ
- Đô tr t t i han nhân tao: ̣ ượ ớ ̣ ̣
. 248556 , 3
0187 , 0
5 , 1 0187 , 0
. 04 , 0
2
2 2
·
+
·
+
·
R
R R
s s
p
th thNT
0,25đ
- Ph ng trinh đăc tinh c khi đo la: ươ ̀ ̣ ́ ơ ́ ̀
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
M
M
thNT
thNT
thNT
thNT
thTN
đm
248556 , 3
248556 , 3
4086 , 3501 7043 , 1750 . 2
7747 , 795
2
+
·
+
· ⇔
+
·
0,25đ
0,25đ
Hay: 0 9028 , 8397 5219 , 11374 7747 , 795
2
· + − s s 0,25đ
Giai ra ta đ c: ̉ ượ
s
1
= 13.5127
s
2
= 0.7810
0,25đ
Dê thây nghiêm phu h p la: s ̃ ́ ̣ ̀ ợ ̀
1
= 0.7810. 0,25đ
Suy ra tôc đô đông c la: ́ ̣ ̣ ơ ̀
) / ( 25 , 164 ) 0.7810 1 ( 750 ) 1 (
1
p v s n n · − · − ·
0,25đ
Đê sô: ̀ ́ 9
Câu 1: (3 điêm) ̉
1. Nªu ®iÒu kiÖn æn ®Þnh tÜnh cña
truyÒn ®éng ®iÖn.
2. XÐt xem ®iÓm A cã ph¶i lµ ®iÓm
lµm viÖc æn ®Þnh kh«ng?
Câu 2: (7 điêm) ̉
1. M t đ ng c không đ ng b ba pha có các tham s ộ ộ ơ ồ ộ ố
sau: P
đm
= 7,5Kw; n
đm
= 945v/p; M
th
/M
đm
= λ
M
=2,5; f
đm
=
50Hz; 2p = 6; E
2
= 135V; U
đm
= 380V.
a. Tính mômen kh i đ ng tr c ti p c a đ ng c . ở ộ ự ế ủ ộ ơ
b. Xác đ nh t c đ làm vi c c a đ ng c khi làm vi c trên đ ng đ c tính c t nhiên v i ị ố ộ ệ ủ ộ ơ ệ ườ ặ ơ ự ớ
mômen ph t i đ t lên tr c đ ng c M ụ ả ặ ụ ộ ơ
c
= 1,2M
đm
. Ve đăc tinh c minh hoa (Ve đinh tinh). ̃ ̣ ́ ơ ̣ ̃ ̣ ́
2. Môt đ ng c không đ ng b ba pha rotor dây qu n ki u MT- 71-10 co các tham s đ nh ̣ ộ ơ ồ ộ ấ ể ́ ố ị
m c là: P ứ
đm
= 80Kw; n
đm
= 582v/p; M
th
/M
đm
= 3,3; f
đm
= 50Hz; 2p = 8; E
2
= 294V; I
2đm
= 167A.
Xác đ nh t c đ lam viêc ôn đinh cua đ ng c khi mach roto đ c m c thêm m t đi n tr ị ố ộ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ộ ơ ̣ ượ ắ ộ ệ ở
ph la 1 ụ ̀ Ω. T i thê năng đ nh m c. ả ́ ị ứ
n(v/p)
M(N.m)
0
n
c
= f(M
c
)
n
Ð
= f(M
Ð
)
A
.
ĐÁP ÁN ĐÊ THI HÊT HOC PHÂN TRUYÊN ĐÔNG ĐIÊN ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ( ĐÊ SÔ 09) ̀ ́
Câu N i dung ộ Đi m ể
Câu 1
T ng đi m ổ ể 3đ
1. ViÕt ®óng ®iÒu kiÖn æn ®Þnh tÜnh:
0,25đ
2. Xét xem đi m A có ph i là đi m làm vi c n đ nh không: ể ả ể ệ ổ ị
n(v/p)
M(N.m)
0
n
c
= f(M
c
)
n
Đ
= f(M
Đ
)
A
.
∆n
c
=∆n
Đ
∆M
c
∆M
Đ
. .
c a b
.
- Ve đung hinh. ̃ ́ ̀
- Ve đep. ̃ ̣
0,5đ
0,25 đ
Theo hình v trên, d nh n th y: ẽ ễ ậ ấ
- Đi m A th a mãn đi u ki n c n: T i A: ể ỏ ề ệ ầ ạ
0 · −
C D
M M
- Xét đi u ki n đ : ề ệ ủ
0 > ∆ · ∆
D c
n n
0
; 0
> ∆
< ∆
D
c
M
M
Suy ra:
0
; 0
<


·


·
>


·


·
D
c
c
c
c
c
D
D
D
D
n
M
n
M
n
M
n
M
β
β
V y: ậ
0 > −
c D
β β
- K t lu n: Đi m A không th a mãn đi u ki n đ , ế ậ ể ỏ ề ệ ủ
A không ph i là đi m làm vi c n đ nh. ả ể ệ ổ ị
( SV có th th c hi n theo các cách khác nhau, mi n là ch ng minh đ c ể ự ệ ễ ứ ượ
k t lu n trên). ế ậ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25 đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25 đ
Câu 2
T ng ổ 7đ
1. Tính mômen kh i đ ng tr c ti p c a đ ng c . ở ộ ự ế ủ ộ ơ
- T ph ng trinh đăc tinh c : ừ ươ ̀ ̣ ́ ơ
0,25 đ
s
s
s
s
M
as
s
s
s
s
as M
M
th
th
th
th
th
th
th th
+

+ +
+
·
2
2
) 1 ( 2
( V i a = ớ
2
1
R
R
0 ≈ ).
- Tai điêm kh i đông trên đ ng đăc tinh c t nhiên: s=1 nên: ̣ ̉ ở ̣ ườ ̣ ́ ơ ự
thTN
TN th
TN th

s
s
M
M
+
·
1
2
0,25 đ
V i: ớ
); . ( 788 , 75 30 .
945 .
7500
30 . m N
n
P
M
đm
đm
đm
· · ·
π π
0,25 đ
); . ( 47 , 189 788 , 75 . 5 , 2 m N M M
đm M thTN
· · · λ
0,25 đ
055 , 0
1000
945 1000
1
1
·

·

·
n
n n
s
đm
đm 0,25đ
)) / ( 1000
3
50 . 60 60
(
1
p v
p
f
n · · ·
0,25đ
26352 , 0 ) 1 5 , 2 5 , 2 ( 055 , 0 ) 1 (
2 2
· − + · − + ·
M M đm thTN
s s λ λ 0,25đ
Thay sô vao ta đ c: ́ ̀ ượ
) . ( 37407 , 93
0583 , 4
94 , 378
26352 , 0
26352 , 0
1
47 , 189 . 2
m N M

· ·
+
·
0,25đ
2. Xác đ nh t c đ làm vi c c a đ ng c khi làm vi c trên đ ng ị ố ộ ệ ủ ộ ơ ệ ườ
đ c tính c t nhiên v i mômen ph t i đ t lên tr c đ ng c M ặ ơ ự ớ ụ ả ặ ụ ộ ơ
c
=
1,2M
đm
. Ve đăc tinh c minh hoa (Ve đinh tinh). ̃ ̣ ́ ơ ̣ ̃ ̣ ́
- T ph ng trinh đăc tinh c : ừ ươ ̀ ̣ ́ ơ
s
s
s
s
M
as
s
s
s
s
as M
M
th
th
th
th
th
th
th th
+

+ +
+
·
2
2
) 1 ( 2
( cho a=
2
1
R
R
=0)
0,25đ
Khi mômen can tác đ ng lên đâu tr c đ ng c là M ̉ ộ ̀ ụ ộ ơ
c
=1,2M
đm
.thi: ̀
s
s
s
s
M
M
thTN
thTN
TN th
dm
+
·
2
. 2 , 1
0,25đ
V i cac thông sô tinh đ c ớ ́ ́ ́ ượ trên, ta đ c ph ng trinh đăc tinh c : ở ượ ươ ̀ ̣ ́ ơ
s
s 26352 , 0
26352 , 0
94 , 378
788 , 75 . 2 , 1
+
·
Suy ra:
s
s 26352 , 0
26352 , 0
94 , 378
9456 , 90
+
·
Hay:
0,25đ
0 3155 , 6 858 , 99 9456 , 90
2
· + − s s
0,25đ
Giai ra ta đ c: ̉ ượ
s
1
= 1.0306
0,25đ
s
2
= 0.0674
Dê thây phai chon s ̃ ́ ̉ ̣
2
= 0.0674. 0,25đ
- Ve đăc tinh c minh hoa: ̃ ̣ ́ ơ ̣
ω(Rad/s)
Μ(Ν.m)
0
A
n
1
=1000
n=932,6
Mc=1,2M
đm
- Ve đung: ̃ ́
- Ve đep: ̃ ̣
0,5 đ
0,25 đ
2. Môt đ ng c không đ ng b ba pha rotor dây qu n ki u MT- 71- ̣ ộ ơ ồ ộ ấ ể
10 co các tham s đ nh m c là: P ́ ố ị ứ
đm
= 80Kw; n
đm
= 582v/p; M
th
/M
đm
= 3,3;
f
đm
= 50Hz; 2p = 8; E
2
= 294V; I
2đm
= 167A. Xác đ nh t c đ lam viêc ôn ị ố ộ ̀ ̣ ̉
đinh cua đ ng c khi mach roto đ c m c thêm m t đi n tr ph la ̣ ̉ ộ ơ ̣ ượ ắ ộ ệ ở ụ ̀
1Ω. T i thê năng đ nh m c. ả ́ ị ứ
- Ph ng trinh đăc tinh c khi thêm điên tr phu vao mach rotor: ươ ̀ ̣ ́ ơ ̣ ở ̣ ̀ ̣
s
s
s
s
M
as
s
s
s
s
as M
M
thNT
thNT
thTN
thNT
thNT
thNT
thNT thTN
+

+ +
+
·
2
2
) 1 ( 2
(cho a=
2
1
R
R
=0)
0,25 đ
); . ( 61809 , 1312 30 .
582 .
80000
30 . m N
n
P
M
đm
đm
đm
· · ·
π π
0,25đ
); . ( 6397 , 4331 61809 , 1312 . 3 , 3 m N M M
đm M thTN
· · · λ
0,25đ
224 , 0
750
582 750
1
1
·

·

·
n
n n
s
đm
đm 0,25đ
)) / ( 750
4
50 . 60 60
(
1
p v
p
f
n · · ·
0,25đ
4436 , 1 ) 1 3 , 3 3 , 3 ( 224 , 0 ) 1 (
2 2
· − + · − + ·
M M đm thTN
s s λ λ 0,25đ
- Điên tr cuôn dây rotor: ̣ ở ̣
). ( 227676 , 0
2525 , 289
856 , 65
167 . 3
224 , 0 . 294
. 3
.
2
2
2
Ω · · · ·
đm
dm
I
s E
R
0,25đ
- Đô tr t t i han nhân tao: ̣ ượ ớ ̣ ̣
7842 , 7
227676 , 0
1 227676 , 0
. 4436 , 1
2
2 2
·
+
·
+
·
R
R R
s s
p
thTN thNT
0,25đ
- Ph ng trinh đăc tinh c khi đo la: ươ ̀ ̣ ́ ơ ́ ̀
s
s
s
s
s
s
s
s
M
M
thNT
thNT
thTN
đm
4436 , 1
4436 , 1
2794 , 8663
4436 , 1
4436 , 1
6397 , 4331 . 2
61809 , 1312
2
+
·
+
· ⇔
+
·
0,25đ
Hay: 0 4711 , 2735 3101 , 12506 61809 , 1312
2
· + − s s 0,25đ
Giai ra ta đ c: ̉ ượ
s
1
= 9.3038
s
2
= 0.2240
0,25đ
Dê thây nghiêm phu h p la: s ̃ ́ ̣ ̀ ợ ̀
1
= 0.2240. 0,25đ
Suy ra tôc đô đông c la: ́ ̣ ̣ ơ ̀
) / ( 582 ) 0.2240 1 ( 750 ) 1 (
1
p v s n n · − · − ·
. 0,25đ
Đê sô: ̀ ́ 10
Câu 1: (5 điêm). ̉
Cho đ ng c đi n m t chi u kích t đ c l p có các thông s sau: P ộ ơ ệ ộ ề ừ ộ ậ ố
đm
= 25kW;
U
đm
= 220V; I
đm
= 128(A); n
đm
= 3000(v/p).
1. Xác đ nh đ c ng c a đ ng đ c tính c t nhiên. ị ộ ứ ủ ườ ặ ơ ự
2. Xác đ nh t c đ làm vi c n đ nh và giá tr dòng m máy nhân t o c a đ ng c khi thêm ị ố ộ ệ ổ ị ị ở ạ ủ ộ ơ
R
P
= 1,5(Ω) vào m ch ph n ng, t i ph n kháng M ạ ầ ứ ả ả
c
= M
đm
3. V i t c đ v a tính đ c trên, hãy k t lu n v tr ng thái làm vi c t ng ng c a ớ ố ộ ừ ượ ở ế ậ ề ạ ệ ươ ứ ủ
đ ng c khi đó ộ ơ . Ve đăc tinh c minh hoa (Ve đinh tinh). ̃ ̣ ́ ơ ̣ ̃ ̣ ́
Câu 2: (5 điêm). ̉
Máy công tác làm vi c ng n h n l p l i ệ ắ ạ ặ ạ
có đ th phu tai nh hình v . Đ ng c ồ ị ̣ ̉ ư ẽ ộ ơ
truy n đ ng ki u ề ộ ể

MTKF312-6 380/220V
có: ε%
đm
= 25%, P
đm
= 17,5kW; M
max
/M
đm
= 3,2; n
đm
= 915v/ph. Hãy ki m tra đi u ể ề
ki n phát nóng, quá t i c a đ ng c trên. ệ ả ủ ộ ơ
ĐÁP ÁN ĐÊ THI HÊT HOC PHÂN TRUYÊN ĐÔNG ĐIÊN ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ( ĐÊ SÔ 10) ̀ ́
Câu N i dung ộ Đi m ể
Câu 1 T ng đi m ổ ể 5đ
1. Xác đ nh đ c ng c a đ ng đ c tính c t nhiên: ị ộ ứ ủ ườ ặ ơ ự
Đ c ng c a đ ng đ c tính c t nhiên đ c xác đ nh theo bi u th c: ộ ứ ủ ườ ặ ơ ự ượ ị ể ứ
u
dm M
TN
R
K
2
) ( φ
β − ·
0,5đ
- Tính đi n tr ph n ng R ệ ở ầ ứ
ư
:
) ( 0964 , 0
128
220
)
220 . 128
25000
1 ( 5 , 0
) 1 ( 5 , 0
Ω ·
· − ·
· − ·
đm
đm
đm u
I
U
R η

0,25đ
0,25đ
0,25đ
- Tính h s K ệ ố
M
φ
đm
:
661 , 0
3000 . 2
60 ). 0964 , 0 . 128 220 (
·
·

·
·

·
π
ω
φ
đm
u đm đm
đm M
R I U
K
0,25đ
0,25đ
0,25đ
V y, ậ
532 , 4
0964 , 0
) 661 , 0 (
) (
2
2
) (
− ·
· − ·
· − ·
u
dm M
TN
R
K φ
β
ω
(Có th tính ể β
TN
theo công th c: ứ
) 4745 , 0
55 , 9
532 , 4
* 55 , 9
) ( ) (
2 2
) (
≈ − ≈ − ≈ − ·
u
dm M
u
dm e M
n TN
R
K
R
K K φ φ
β
0,25đ
0,25đ
0,25đ
2.
* Xác đ nh t c đ làm vi c c a đ ng c khi thêm R ị ố ộ ệ ủ ộ ơ
P
= 1,5(Ω) vào
m ch ph n ng: ạ ầ ứ
- Vi t đúng công th c ( có th tính theo ế ứ ể ω ho c công th c bi n đ i khác). ặ ứ ế ổ
đm
u đm đm
p u đm đm
n
R I U
R R I U
n .
) (
1

+ −
·
0,5đ
- Thay s và tính toán đúng: ố
) / ( 246 , 226
6608 , 207
4 , 46982
3000 .
0964 , 0 . 128 220
) 5 , 1 0964 , 0 .( 128 220
p v
n
· ·
·

+ −
·
0,25đ
0,25đ
3. V i t c đ v a tính đ c trên, hãy k t lu n v tr ng thái làm ớ ố ộ ừ ượ ở ế ậ ề ạ
vi c t ng ng c a đ ng c khi đó. ệ ươ ứ ủ ộ ơ
0,5đ
K t lu n ế ậ : V i n = 226,246(v/p), đ ng c làm vi c tr ng thái đ ng c ớ ộ ơ ệ ở ạ ộ ơ
theo chi u quay thu n (góc ph n t th nh t). ề ậ ầ ư ứ ấ
- Ve đung hinh: ̃ ́ ̀
- Ve đep: ̃ ̣
0,5đ
0,25 đ
Câu 2
T ng ổ 5đ
1. Ki m tra đi u ki n phát nóng ể ề ệ :
Ki m tra đi u ki n phát nóng theo công su t đ ng tr : ể ề ệ ấ ẳ ị
) ( 0115 , 12
90
12985
25 25 40
25 . 15 25 . 8 40 . 12
2 2 2
3 2 1
3
2
3 2
2
2 1
2
1
Kw
t t t
t P t P t P
P
dt
· ·
+ +
+ +
·
+ +
+ +
·
(Kw)


0,25đ
0,25đ
% 5 , 37 375 , 0
240
90
150 25 25 40
25 25 40
%
0 3 2 1
3 2 1
1
0
1
1
· · ·
+ + +
+ +
·
·
+ + +
+ +
·
+
·
∑ ∑

t t t t
t t t
t t
t
n
i
n
i
n
i
dt
ε
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0
M(N.m)
n(v/p)
n
0
A n
1
M
c
= M
đm
R
p
= 1,5Ω
V y, công su t đ nh m c c a đ ng c ph i th a mãn đi u ki n: ậ ấ ị ứ ủ ộ ơ ả ỏ ề ệ
) ( 711 , 14
25
5 , 37
0115 , 12
%
%
Kw
P P
dm
dt
dt dm
·
·

ε
ε
0,25đ
0,25đ
0,25đ
V y, v i công su t đ nh m c đã cho, đ ng c th a mãn đi u ki n phát ậ ớ ấ ị ứ ộ ơ ỏ ề ệ
nóng.
0,25đ
2. Ki m tra đi u ki n quá t i ể ề ệ ả :
) . ( 6368 , 182
915 .
10 . 5 , 17 . 30
. 30
3
m N
n
P P
M
dm
dm
dm
dm
dmDc
·
·
· ·
π
π ω
0,25đ
0,25đ
0,25đ
) . ( 43776 , 584
6368 , 182 . 2 , 3
. 2 , 3
max
m N
M M
dm Dc
·
·
· 0,25đ
0,25đ
0,25đ
) . ( 5458 , 156
915 .
30 . 15000
max
max
m N
P
M
dm
c
c
·
·
·
π
ω
0,25đ
0,25đ
0,25đ
V y, M ậ
maxĐC
>M
cmax:
Đ ng c th a mãn đi u ki n quá t i. ộ ơ ỏ ề ệ ả 0,25đ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful