Bộ đề thi môn Quản Trị Chiến Lược Đề 1: Câu 1: Thiết lập mô hình các giai đoạn Quản trị

chiến lược tổng quát và phân tích nội dung các hoạt động cơ bản trong giai đoạn Hoạch định chiến lược (Thiết lập chiến lược) của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng nêu các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạc định chiến lược của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết? Câu 2: Nêu khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Trình bày quan hệ thực tiễn các giải pháp cơ bản triển khai chính sách marketing trong thực thi chiến lược của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết? Đề 2: Câu 1: Nêu khái niệm và vai trò của nhiệm vụ (sứ mạng) kinh doanh của công ty kinh doanh? Phân tích các nội dung cơ bản của 1 bản tuyên bố nhiệm vụ kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai sứ mạng của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết? Câu 2: Nêu vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình và trình bày các ưu, nhược điểm của loại hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo sản phẩm trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh? Liên hệ thực tiễn sự vận hành cấu trúc tổ chức này trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết? Đề 3: Câu 1: Nêu khái niệm và phân loại chiến lược tích hợp. Phân tích các điều kiện lựa chọn và vận dụng các loại hình chiến lược tích hợp của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai và các giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược tích hợp của công ty kinh doanh mà anh biết. Câu2 : Nêu khái niệm, đặc điểm và vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) và phân tích các ưu, nhược điểm của loại hình cấu trúc này trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh. Cho nhận xét thực trạng phát triẻn cấu trúc tổ chức đáp ứng các yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh biết.

Đề 5 Câu 1: Nêu khái niệm và thiết lập mô hình cấu trúc chuỗi giá trị của M.Porter? Vận dụng mô hình chuỗi giá trị để phân tích và đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu của công ty kinh doanh mà anh biết? Câu 2: Thiết lập và trình bày mô hình 7S của Mc.Kensey trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh. Liên hệ thực tế vai trò của các nhân tố ảnh hưởng trong mô hình 7S đến hiệu quả thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh biết? Đề 6:

dựa vào phân tích nội dung của nhóm chiến lược xác định đối thủ cạnh tranh chính của công ty mà bạn biết? . Đề 13 Câu 1 :Thiết lập mô hình Quản trị chiến lược tổng quát. điều kiện lựa chọn và vận dụng các loại hình sử dụng chiến lược cường độ của công ty? Nhận xét thực trạng triển khai và các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược cường độ. nội dung của nhóm chiến lược.chiến lược chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa. Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại chiến lược sau: Chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm. Đề 16: Câu1: Trình bày khái niệm. Câu 2: Khái niệm và các đặc điểm cơ bản của văn hóa Doanh Nghiệp.. nhược điểm của loại cấu trúc này? Nhận xét thực tế của việc triển khai cấu trúc này của công ty bạn biết? Đề 12: Câu 1: Nêu khái niệm chiến lược và các cấp chiến lược của công ty kinh doanh. Câu 2 : Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên hệ các giải pháp cơ bản triển khai chính sách tài chính trong thực thi chiến lược của công ty. Phân tích các đặc điểm của VHDN làm sao để thích nghi với thực thi chiến lược. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tổ chức và chiến lược của A.Chandler? Cho nhận xét thực trạng phát triển cấu trúc tổ chức đáp ứng yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh chị biết. phân tích và đánh giá có liên hệ thực tế tác động của 2 nhân tố trong môi trường kinh tế thuộc môi trường vĩ mô đến hoạch định chiến lược của công ty kinh doanh? Câu 2: Ba đặc điểm cơ bản của cấu trúc tổ chức doanh nghiệp.dịch vụ.Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại chiến lược sau: chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm. Đề 11 Câu 1: Nêu khái niệm và vai trò của SMKD trong thực thi chiến lược? Phân tích nội dung bản tuyên bố SMKD của doanh nghiệp kinh doanh? Nhận xét thực tế về việc thực hiện SMKD của công ty mà bạn biết? Câu 2: Nêu vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo sản phẩm và nêu rõ ưu.chiến lược chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa.Câu 1: Thiết lập mô hình cấu trúc môi trường bên ngoài và nêu mục đích phân tích môi trường bên ngoài của công ty kinh doanh? Dưới góc độ tiếp cận của QTCL. Đề 8: Câu 1: Khái niệm và phân loại chiến lược cường độ. Câu 2: Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên hệ các giải pháp cơ bản triển khai chính sách nhân sự trong thực thi chiến lược của công ty.dịch vụ.

nêu giải pháp phát huy năng lực cạnh tranh lõi của 1 công ty nào đó . Phân tích nội dung của khung đánh giá chiến lược.các nhân tố xác định năng lực cạnh tranh lõi.chính sách. Đề 18: Câu 1: Khái niệm và vai trò của mục tiêu CL dài hạn? Phân tích các yêu cầu xác định mục tiêu CL dài hạn của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng đáp ứng yêu cầu mục tiêu chiến lược của công ty mà bạn biết Câu 2: Khái niệm và vai trò của quản trị chiến lược? Phân tích các hoạt động cơ bản của giai đoạn "thực thi chiến lược" của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai thực thi chiến lược ở công ty KD mà bạn biết. Trình bày thực trạng và giải pháp của việc kiểm tra đánh giá chiến lược tại một công ty mà bạn biết. Đề 25 Câu 1: Khái niệm chiến lược.các bước hoạch định chiến lược.liên hệ thực tế công ty nào đó Câu 2: Hỏi về năng lực cạnh tranh lõi.Câu 2: Nêu khái niệm và bản chất của kiểm tra đánh giá chiến lược.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful