NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

NGÀY … THÁNG… NĂM … GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN

Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số

1

MỤC LỤC: - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN………..…………………..1 - LỜI CẢM ƠN…………………………………………….…………………..3 - LỜI GIỚI THIỆU…………………………………….……………………...4 PHẦN 1: LÝ THUYẾT…………………………………….……………………..5 CHƢƠNG I: DẪN NHẬP…………………………….…………………………..5 I. ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………….…………………………...6 II. CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ…………………….………………………..6 III. MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU ……………………………………………………….7 IV. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI………………………………………………………8 V. XÂY DỰNG SƠ ĐỒ KHỐI……………………………………..………………8 CHƢƠNG II: LÝ THUYẾT THIẾT KẾ……………………………...…………9 - CÁC KHỐI TRONG MẠCH ĐIỆN|:...............................................................9 1. KHỐI CẢM BIẾN……………………………………….…………………9 2. KHỐI XỬ LÝ..............................................................................................10 a. IC 4081………………………………………………………………………10 b. IC 4510………………………………………………………………………11 c. IC 4543………………………………………………………………………13 3. KHỐI HIỂN THỊ ………………………………………………………..15 PHẦN 2: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ĐỀ TÀI………………………………..16 CHƢƠNG I: THIẾT KẾ ………………………………………………………..16 I. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG…………………...16 1. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG II. THIẾT KẾ MẠCH IN VÀ BỐ TRÍ LINH KIỆN ………………………...…20 1. Sơ đồ mạch in 2. Sơ đồ bố trí linh kiện CHƢƠNG II: THI CÔNG……………………...................……………………20 1.THI CÔNG ,KIỂM TRA VÀ SỬA LỖI CHO SẢN PHẨM SAU KHI HOÀN THÀNH 2.KẾT LUẬN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO……………..………………….21 a. Kết luận b. Tài liệu tham khảo

Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số

2

Từ những kiến thức nền tảng đó đã giúp chúng em hoàn thành đồ án. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy NGÔ PHONG CƢỜNG đã tận tình giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án này.Chúng em đã đƣợc sự hƣớng dẫn tận tình của quí thầy cô về kiến thức chuyên môn cũng nhƣ kiến thức trong cuộc sống. Chúng em chân thành cảm ơn thầy cô trong khoa điện tử đã giảng dạy cho chúng em những kiến thức về chuyên môn và định hƣớng theo sự hiểu biết .LỜI CẢM ƠN Trong quá trình để hoàn thành đồ án . Sinh viên thực hiện TRẦN NGỌC MINH NGUYỄN CHÍ HIẾU NGUYỄN TRẦN QUANG Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 3 . Chúng em xin chân thành cảm ơn các bạn sinh viên đã giúp đỡ chúng em hoàn tất mạch.khả năng của chúng em để hoàn thành tốt đồ án.

Neân chuùng em quyeát ñònh thieát keá moät maïch ñeám saûn phaåm vì noù raát gaàn guõi vôùi thöïc teá vaø noù thaät söï raát coù yù nghóa ñoái vôùi chuùng em vì ñaõ laøm ñöôïc moät phaàn nhoû ñoùng goùp cho xaõ hoäi. ñoùng bao bì maø vaãn coøn söû duïng nhaân coâng. chuùng em muoán laøm moät ñieàu gì nhoû ñeå goùp phaàn vaøo giuùp ngöôøi lao ñoäng bôùt phaàn meät nhoïc chaân tay maø cho pheùp taêng hieäu suaát lao ñoäng leân gaáp nhieàu laàn. Chuùng em ñaõ ñöôïc thaáy nhieàu khaâu ñöôïc töï ñoäng hoùa trong quaù trình saûn xuaát của các doanh nghiệp lớn . Moät trong nhöõng khaâu ñôn giaûn trong daây chuyeàn saûn xuaát töï ñoäng hoùa ñoù laø soá löôïng saûn phaåm laøm ra ñöôïc ñeám moät caùch töï ñoäng. PHAÀN I : Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số LYÙ THUYEÁT 4 . Tuy nhieân ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp vöøa vaø nhoû thì vieäc töï ñoäng hoùa hoaøn toaøn chöa ñöôïc aùp duïng trong nhöõng khaâu ñeám saûn phaåm. ñoàng thôøi ñaûm baûo ñöôïc ñoä chính xaùc cao. quaûn lí. Ñeå laøm ñöôïc maïch naøy caàn thieát keá ñöôïc hai phaàn chính laø: boä phaän caûm bieán vaø boä phaän ñeám. kyõ thuaät ñieän töû maøtrong ñoù laø kyõ thuaät soá ñoùng vai troø quan troïng trong moïi lónh vöïc khoa hoïc kyõ thuaät. do ñoù chuùng ta phaûi naém baét vaø vaän duïng noù moät caùch coù hieäu quaû nhaèm goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån neàn khoa hoïc kyõ thuaät theá giôùi noùi chung vaø trong söï phaùt trieån kyõ thuaät ñieän töû noùi rieâng. Töø nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc thaáy ñoù vaø khaû naêng cuûa chuùng em. coâng nghieäp töï ñoäng hoùa.LỜI GIỚI THIỆU Ngaøy nay cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh khoa hoïc kyõ thuaät. cung caáp thoâng tin….

Chuùng em ñaõ ñöôïc thaáy nhieàu khaâu ñöôïc töï ñoäng hoùa trong quaù trình saûn xuaát của các doanh nghiệp lớn . Neân chuùng em quyeát ñònh thieát keá moät maïch ñeám saûn phaåm vì noù raát gaàn guõi vôùi thöïc teá vaø noù thaät söï raát coù yù nghóa ñoái vôùi chuùng em vì ñaõ laøm ñöôïc moät phaàn nhoû ñoùng goùp cho xaõ hoäi. so saùnh gheùp laïi -Laép maïch duøng kyõ thuaät vi xöû lí -Laép maïch duøng kyõ thuaät vi ñieàu khieån II. chuùng em muoán laøm moät ñieàu gì nhoû ñeå goùp phaàn vaøo giuùp ngöôøi lao ñoäng bôùt phaàn meät nhoïc chaân tay maø cho pheùp taêng hieäu suaát lao ñoäng leân gaáp nhieàu laàn. do ñoù chuùng ta phaûi naém baét vaø vaän duïng noù moät caùch coù hieäu quaû nhaèm goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån neàn khoa hoïc kyõ thuaät theá giôùi noùi chung vaø trong söï phaùt trieån kyõ thuaät ñieän töû noùi rieâng. Töø nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc thaáy ñoù vaø khaû naêng cuûa chuùng em. Tuy nhieân ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp vöøa vaø nhoû thì vieäc töï ñoäng hoùa hoaøn toaøn chöa ñöôïc aùp duïng trong nhöõng khaâu ñeám saûn phaåm. ÑAËT VAÁN ÑEÀ: Ngaøy nay cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh khoa hoïc kyõ thuaät.CHÖÔNG I: DAÃN NHAÄP I. ñoùng bao bì maø vaãn coøn söû duïng nhaân coâng. * Boä phaän ñeám coù nhieàu phöông phaùp thöïc thi ñoù la:ø -Laép maïch duøng kyõ thuaät soá vôùi caùc IC ñeám. Vôùi maïch ñeám saûn phaåm duøng IC rôøi coù: Caùc öu ñieåm sau: -Cho pheùp taêng hieäu suaát lao ñoäng Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 5 . quaûn lí. coâng nghieäp töï ñoäng hoùa. * Boä phaän caûm bieán: goàm phaàn phaùt vaø phaàn thu. Thoâng thöôøng ngöôøi ta söû duïng phaàn phaùt laø led hoàng ngoaïi ñeå phaùt ra aùnh saùng hoàng ngoaïi muïc ñích ñeå choáng nhieãu so vôùi caùc loaïi aùnh saùng khaùc. Moät trong nhöõng khaâu ñôn giaûn trong daây chuyeàn saûn xuaát töï ñoäng hoùa ñoù laø soá löôïng saûn phaåm laøm ra ñöôïc ñeám moät caùch töï ñoäng. choát. CHOÏN PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ: 1. cung caáp thoâng tin…. kyõ thuaät ñieän töû maøtrong ñoù laø kyõ thuaät soá ñoùng vai troø quan troïng trong moïi lónh vöïc khoa hoïc kyõ thuaät. Ñeå laøm ñöôïc maïch naøy caàn thieát keá ñöôïc hai phaàn chính laø: boä phaän caûm bieán vaø boä phaän ñeám. ñoàng thôøi ñaûm baûo ñöôïc ñoä chính xaùc cao. coøn phaàn thu laø transistor quang ñeå thu aùnh saùng hoàng ngoaïi.

Do ñoù moãi laàn phaûi laép laïi maïch daãn ñeán toán keùm veà kinh teá maø nhieàu khi yeâu caàu ñoù khoâng thöïc hieän ñöôïc baèng phöông phaùp naøy. Vôùi maïch ñeám saûn phaåm duøng kyõ thuaät vi xöû lí: Ngoaøi nhöõng öu ñieåm nhö ñaõ lieät keâ trong phöông phaùp duøng IC rôøi thì maïch ñeám saûn phaåm duøng kyõ thuaät vi xöû lí coøn coù nhöõng öu ñieåm sau: -Maïch coù theå thay ñoåi soá ñeám moät caùch linh hoaït baèng vieäc thay ñoåi phaàn meàm. Vôùi söï phaùt trieån maïnh cuûa nghaønh kyõ thuaät soá ñaëc bieät laø cho ra ñôøi caùc hoï vi xöû lí vaø vi ñieàu khieån raát ña chöùc naêng do ñoù vieäc duøng kyõ thuaät vi xöû lí.Soá linh kieän söû duïng trong maïch ít hôn. maïch coù theå söû duïng pin hoaëc accu -Khaû naêng ñeám roäng -Giaù thaønh haï -Maïch ñôn giaûn deã thöïc hieän Vôùi vieäc söû duïng kyõ thuaät soá khoù coù theå ñaùp öùng ñöôïc vieäc thay ñoåi soá ñeám. Nhöng trong thieát keá ngöôøi ta thöôøng choïn phöông phaùp toái öu nhöng kinh teá do ñoù chuùng em choïn phöông phaùp ñeám saûn phaåm duøng kyõ thuaät vi ñieàu khieån 3. kyõ thuaät vi ñieàu khieån ñaõ giaûi quyeát nhöõng beá taéc vaø kinh teá hôn maø phöông phaùp duøng IC rôøi keát noái laïi khoâng thöïc hieän ñöôïc. 2. trong khi ñoù phaàn cöùng khoâng caàn thay ñoåi maø maïch duøng IC rôøi khoâng theå thöïc hieän ñöôïc maø neáu coù theå thöïc hieän ñöôïc thì cuõng cöùng nhaéc maø ngöôøi coâng nhaân cuõng khoù tieáp caän. deã nhaàm. .-Ñaûm baûo ñoä chính xaùc cao -Taàn soá ñaùp öùng cuûa maïch nhanh. Muoán thay ñoåi moät yeâu caàu naøo ñoù cuûa maïch thì buoäc loøng phaûi thay ñoåi phaàn cöùng. Phöông phaùp ñeám saûn phaåm duøng vi ñieàu khieån: Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 6 . cho pheùp ñeám vôùi taàn soá cao -Khoaûng caùch ñaët phaàn phaùt vaø phaàn thu xa nhau cho pheùp ñeám nhöõng saûn phaåm lôùn. -Toån hao coâng suaát beù. -Maïch ñôn giaûn hôn so vôùi maïch ñeám saûn phaåm duøng IC rôøi vaø coù phaàn caøi ñaët soá ñeám ban ñaàu -Maïch coù theå löu laïi soá lieäu cuûa caùc ca saûn xuaát -Maïch coù theå ñieàu khieån ñeám ñöôïc nhieàu daây chuyeàn saûn xuaát cuøng luùc baèng phaàn meàm -Maïch cuõng coù theå keát noái giao tieáp ñöôïc vôùi maùy tính thích hôïp cho nhöõng ngöôøi quaûn lí taïi phoøng kyõ thuaät naém baét ñöôïc tình hình saûn xuaát qua maøn hình cuûa maùy vi tính.

Khi moät saûn phaåm ñi qua caûm bieán seõ nhaän vaø taïo ra moät xung ñieän ñöa veà khoái xöû lí ñeå taêng daàn soá ñeám.Ngoaøi nhöõng öu ñieåm coù ñöôïc cuûa hai phöông phaùp treân. Nhöng vôùi khaû naêng cuûa thieát bò laép thì maïch chæ coù theå ñeám ñoái vôùi saûn phaåm coù khaû naêng che ñöôïc aùnh saùng vaø coù kích thöôùc töø 10cm3 ñeán 30cm3. roãng. Töø ñaây suy ra muïc ñích yeâu caàu cuûa ñeà taøi: -Soá ñeám phaûi chính xaùc. phöông phaùp naøy coøn coù nhöõng öu ñieåm : -Trong maïch coù theå söû duïng ngay boä nhôù trong ñoái vôùi nhöõng chöông trình coù quy moâ nhoû. -Giaù thaønh khoâng quaù maéc IV. -Boä phaän hieån thò phaûi roõ raøng -Maïch ñieän khoâng quaù phöùc taïp.deã söû duïng. baûo ñaûm ñöôïc söï an toaøn.Nhö vaäy moãi saûn phaåm ñi qua treân baêng chuyeàn phaûi coù moät thieát bò ñeå caûm nhaän saûn phaåm. -Noù coù theå giao tieáp noái tieáp tröïc tieáp vôùi maùy tính maø vi xöû lí cuõng giao tieáp ñöôïc vôùi maùy tính nhöng laø giao tieáp song song neân caàn coù linh kieän chuyeån ñoåi döõ lieäu töø song song sang noái tieáp ñeå giao tieáp vôùi maùy tính. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU CUÛA ÑEÀ TAØI: Trong ñoà aùn naøy chuùng em thöïc hieän maïch ñeám saûn phaåm baèng phöông phaùp ñeám xung duøng IC rôøi . thieát bò naøy goïi laø caûm bieán.Đếm sản phẩm từ 0099 -Töø muïc ñích yeâu caàu cuûa ñeà taøi chuùng em ñöa ra sô ñoà khoái toång quaùt cuûa maïch ñieän nhö sau: Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 7 . kích côõ khaùc nhau. Taïi moät thôøi ñieåm töùc thôøi. GIÔÙI HAÏN CUÛA ÑEÀ TAØI: -Caùc saûn phaåm raát ña daïng vôùi nhieàu chuûng loaïi: ñaëc. raát tieän lôïi maø vi xöû lí khoâng thöïc hieän ñöôïc. ñeå xaùc ñònh ñöôïc soá ñeám caàn phaûi coù boä phaän hieån thò. III. .

V. Phaàn phaùt phaùt ra aùnh saùng hoàng ngoaïi vaø phaàn thu haáp thuï aùnh saùng hoàng ngoaïi vì aùnh saùng hoàng ngoaïi coù ñaëc ñieåm laø ít bò nhieãu so vôùi caùc loaïi aùnh saùng khaùc. CAÙC KHOÁI TRONG MAÏCH ÑIEÄN: 1. Khi coù saûn phaåm ñi qua giöõa phaàn phaùt vaø phaàn thu. Hai boä phaän phaùt vaø thu hoaït ñoäng vôùi cuøng taàn soá. XAÂY DÖÏNG SÔ ÑOÀ KHOÁI TOÅNG QUAÙT: C ẢM BI ẾN KH ỐI X Ử L Ý KHỐI HIỂN THỊ CHÖÔNG II: LYÙ THUYEÁT THIEÁT KEÁ I. aùnh Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 8 . Khối cảm biến: Ñeå caûm nhaän moãi laàn saûn phaåm ñi qua thì caûm bieán phaûi coù phaàn phaùt vaø phaàn thu.

nhoû goïn thích hôïp cho moâ hình cuûa chuùng em. Boä phaän dao ñoäng taùc ñoäng tôùi coâng taéc ñoùng ngaét cuûa nguoàn phaùt vaø nguoàn thu aùnh saùng. Coù nhieàu linh kieän phaùt vaø thu aùnh saùng hoàng ngoaïi nhöng chuùng em chọn thu phaùt hoàng ngoaïi hình chöõ U laø linh kieän raát nhaïy vôùi aùnh saùng hoàng ngoaïi vaø ít bò nhieãu .saùng hoàng ngoaïi bò che boä phaän thu seõ hoaït ñoäng vôùi taàn soá khaùc taàn soá phaùt nhö theá taïo ra moät xung taùc ñoäng tôùi boä phaän xöû lí. Vaäy boä phaän phaùt vaø boä phaän thu phaûi coù nguoàn taïo dao ñoäng. Sô ñoà cuûa phaàn phaùt vaø phaàn thu beân trong con thu phaùt hoàng ngoaïi hình chöõ U laø: Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 9 .

Chình vì vaäy maø chuùng choïn duøng IC soá.2.Sơ đồ logic: I1 I2 O1 2.IC 4510 vaø IC 4543 1.IC4081 .giaù caû phuø hôïp. 4 ngõ ra song song (O0÷O3). 4 ngõ vào song song (P0÷P3). Sô ñoà chaân vaø chöùc naêng : b.Trong ñoà aùn cuûa chuùng em duøng 3 IClaø Ic 4081. Khoái xöû lí: Vôùi khoái xöû lí ngöôøi ta coù theå duøng IC rôøi hoaëc khoái vi xöû lí.IC 4081 laø IC Cmos coù 4 coång AND vaø hai ngoõ vaøo. 1 ngõ vào nạp song song tác động mức cao không đồng bộ (PL). IC 4510 .caùc ngoõ ra seõ ôû möùc cao khi caû 2 ngoõ vaøo ôû möùc cao a. 1 ngõ vào cho phép đếm tác động mức thấp ( CE).nhoû goïn. 1n gõ vào điều khiển đếm lên /xuống (UP/DN). 1n gõ Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 10 .Là bộ đếm BCD lên /xuống đồng bộ kích khởi bằng cạnh với 1 ngõ vào clock (CP).Duøng IC rôøi coù ñaëc ñieåm laø chöông trình ñôn giaûn hôn vi xu lyù.

Bảng trạng thái hoạt động Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 11 . .CP: NGõ vào xung clock. (Up/Down count control input). (Count enable input). .MR: Ngõ vào đặt lại chủ (Master reset input).P0 ÷ P3: Các ngõ vào song song ( Parallel in puts). Lúc đếm xuống. (Parallel load input). . Lúc đếm xuống. bộ đếm thay đổi cạnh lên của CP nếu CE = L.O0÷O3: các ngõ ra song song (Parallel outputs). .UP/DN: Ngõ vào điều khiển đếm lên/xuống. MR phải ở mức thấp. TC = L khi O0 và O3 mức cao còn CE mức thấp. TC = L khi O0÷O3 và CE mức thấp. c. Ngõ vào UP/DN xác định chiều đếm. mức thấp cho đếm xuống. a.TC : Ngõ ra đếm kết thúc (tác động mức tháp).PL : Ngõ vào điều khiển nạp song song (tác động mức cao). độc lập với mọi trƣờng hợp ngõ vào khác ngoại trừ ngõ vào MR. kích khởi cạnh lên (Clock pulse input). Mức cao ở MR làm reste mạch đếm (O0÷O3 = L) dộc lập với tất cả các rƣờng hợp khác. . . (Terminal count output).CE: Ngõ vào cho pháp đếm (tác động mức thấp).Thông tin trên P0÷P3 đƣợc nạp vào bộ đếm trong lúc PL = H.ra giá trị đếm cuối tác động mức thấp (TC) và 1 ngõ vào master reset không đồng bộ (MR ). Nhiệm vụ các chân: . Sơ đồ chân và chức năng: b. . . Với PL = L. mức cao cho đếm lên.

Dạng sóng: Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 12 . Sơ đồ logic: e.d.

1 ngõ vào phase (PH). 1 ngõ ào không cho phép chốt (Disable latch) tác động mức cao(LD). xóa hiển thị và lƣu nhớ mã BCD.IC 4543 IC 4543 là loại chốt /giải mã / lái từ mã BCD ra 7 đoạn cho các loại hiển thị tinh thể lỏng (LCD) và LED. khôngcho phép chốt (LD) đƣợcsửng dụng để quay ngƣợc diễn tiến của bảng chức năng.3. Các ngõ ra phase (PH). tác độngm ức cao và 7 ngõ ra điều khiển đoạn đã đệm (Oa÷Og). IC bao gồm 4 ngõ vào dịa chỉ (DA÷DD). 1 ngõ vào xóa tác đọng mức cao (BI: Blanking input). Nhiệm vụ các chân: Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 13 . c. xóa (BI). Nó có thể làm đảo ngƣợc mức logic của tổ hợp ngõ ra. Mạch có chức năng lƣu trữ 4 bit và giả mã/lái số BCD 8-4-2-1 ra 7 đoạn. Sơ đồ chân và chức năng: d.

(Latch disable input) -Oa÷Og : các ngõ ra lái các đoạn a g(Segment outputs) * Sơ đồ chân các đoạn của led: c. Đối với màn hình hiển thị bằng LED Cathode chung .-DA ÷DD : Các ngõ vào địa chỉ (hay dữ liệu)[Address (data) input].LD: ngõ vào không cho phép chốt (tác động mức cao). Bảng trạng thái hoạt động *:Đối với màn hình tinh thể lỏng .chọn PH =L Đối với màn hình hiển thị bằng LED Anode chung chọn PH = H **:Phụ thuộc vào mã BCD cung cấp khi LD=H Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 14 .cung cấp một xung vuông đến PH. -PH :Ngõ vào điều khiển pha ( tác động mức cao) (Phare input) .BI: Ngõ vào xóa ( tác động mức cao) (Blanking input) .

Chuùng em choïn IC giaûi maõ 4543Khi ñöa döõ lieäu ra ñeå hieån thò ra led. Khối hiển thị: Boä phaän hieån thò goàm 2 led 7 ñoaïn anod chung. Sơ đồ logic: 3. PHẦN 2: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ĐỀ TÀI Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 15 .0 ) neân caàn coù söï giaõi maõ töø soá nhò phaân sang soá thaäp phaân. Söï giaûi maõ coù theå duøng giaûi maõ baèng IC giaûi ma õ.DISLAY (hiển thị) d. Vì caùc döõ lieäu laø soá nhò phaân (1.

CHƢƠNG I: THIẾT KẾ 1. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: 16 Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số . SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ: 3.

Khi đếm tới 9 thì chân số 7 của IC 4510 thứ 1 hiển thị hàng đơn vị sẽ tác động vào chân kích xung của IC 4510 thứ 2 hiển thị hàng chục . Thì tại vị trí đó con thu phát hồng ngoại chữU nhận đƣợc tín hiệu. và chuyển qua chân 15 cua IC 4510. THIẾT KẾ MẠCH IN VÀ BỐ TRÍ LINH KIỆN : Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 17 . chân số 10 nhận điện 12V. lúc này tín hiệu ở đó sẽ chuyển qua cổng AND của IC 4081 và phát ra xung clock ở chân số 3. Khi xung clock vào chân 15 của IC 4510 đồng thời lúc này chân số 5-1-9 của IC 4510 ở mức thấp. III.đồng thời tác động chân số 9 của IC 4510 thứ 1 làm reset trở về giá trị 0./.Khi có sản phẩm qua khối cảm biến là con thu phát hồng ngoại chữ U. Và trình tự cứ thế lập lại khi có sản phẩm đi qua đếm tới giá trị 99 thì tự động lập lại. Thí các ngõ ra Q1 đến Q4 tƣơng ứng các chân số 6-11-14-2 ở mức cao dẫn qua chân 5-4-3-2 của IC giải mã 4543 và đếm lên hiển thị trên led 7 đoạn.

Sơ đồ bố trí linh kiện: Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 18 .Sơ đồ mạch in: 2.1.

CHƢƠNG II: THI CÔNG Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 19 .

KIỂM TRA VÀ SỬA LỖI CHO SẢN PHẨM SAU KHI HOÀN THÀNH. THI CÔNG .1. Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 20 .

vn .com http://www.dientuvietnam.com.com.Sổ tay tra cứu IC số -IC CMOS. NXB Thống kê.vn http://www.com http://www.google. Do kiến thức còn hạn chế nên đề tài còn nhiều thiếu sót.datasheetsite.yahoo. b. mong nhận đƣợc sự đánh giá và góp ý để đồ án của chúng em hoàn thiện hơn để đƣợc ứng dụng vào đời sống. KẾT LUẬN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO a.KS Phạm Đình Bảo. Tài liệu tham khảo http://www. Kết luận Sau một thời gian tìm tòi nghiên cứu thì nhóm chúng em đã hoàn thành đƣợcđề tài.2. Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 21 .

Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 22 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful