TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG Khoa, Bộ môn: Kinh Tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------TÓM TẮT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2. Mã số học phần: 3. Bộ môn phụ trách: Kinh tế 4. Đối tượng học: Sinh viên hệ cao đẳng ngành kế toán. 5. Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về - Tổng quan về ngân hàng thương mại - Nghiệp vụ huy động vốn và các vần đề chung về tín dụng ngân hàng - Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn - Nghiệp vụ tín dụng trung và dài hạn - Tài trợ xuất khẩu và bảo lãnh ngân hàng - Rủi ro trong hoạt động ngân hàng 6. Yêu cầu đạt được sau khi học học phần: Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải đạt được những kiến thức và kỹ năng sau: - Nắm rõ tổng quan về ngân hàng thương mại - Phân biệt được các nghiệp vụ:nghiệp vụ huy động vốn và các vần đề chung về tín dụng ngân hàng, nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn, nghiệp vụ tín dụng trung và dài hạn - Biết cách tài trợ xuất khẩu và bảo lãnh ngân hàng và rủi ro trong hoạt động ngân hàng. 7. Thời lượng học phần: Lý thuyết: 44 tiết; Bài tập : 16 tiết 8. Nội dung học phần: Học phần chứa đựng những kiến thức cơ bản về - Các vần đề cơ bản về NHTM - Cơ cấu tổ chức ngân hàng thương mại - Các hoạt động chủ yếu của NHTM - Phân loại các nghiệp vụ NHTM - Hoạt động huy động vốn NHTM - Các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM - Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng - Xác định nhu cầu tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp - Các loại tín dụng ngắn hạn - Cho vay ngắn hạn - Phân tích tín dụng - Chiết khấu chứng từ có giá - Mục đích vay trung và dài hạn - Các phương thức cho vay trung và dài hạn 72

-

Kỹ thuật cho vay trung và dài hạn Các rủi ro về thanh toán khi xuất khẩu Các hình thức tài trợ xuất khẩu Những vấn đề chu về bão lãnh ngân hàng Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng Rủi ro trong hoạt động ngân hàng Xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng

9. Học phần liên quan cần học trước học phần này: Không có. 10. Không có 11. Giáo trình sử dụng: [1[ TS Nguyễn Minh Kiều, Giáo trình “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, Nhà xuất bản Thống kê, 2009 12. Tài liệu tham khảo: [1] TS Nguyễn Đăng Dờn, Lý thuyết về tiền tệ và ngân hàng, nhà xuất bản Thống kê, 2008 13. 14. Hình thức thi: viết Học vào kỳ thứ mấy của khoá học: Học kỳ V TpHCM, ngày TRƯỞNG KHOA tháng năm 2010 TRƯỞNG BỘ MÔN Học phần liên quan học sau khi học học phần này:

73

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (dùng cho cao đẳng chuyên
nghiệp ngành Kế toán)

2. Số tín chỉ: 4(60 tiết). 3. Trình độ: Cao đẳng chuyên nghiệp. 4. Phân bổ thời gian: Lên lớp (60 tiết) 5. Điều kiện tiên quyết:
Không có

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần Nghiệp vụ ngân hàng TM chứa đựng những kiến thức cơ bản về - Các vần đề cơ bản về NHTM - Cơ cấu tổ chức ngân hàng thương mại - Các hoạt động chủ yếu của NHTM - Phân loại các nghiệp vụ NHTM - Hoạt động huy động vốn NHTM - Các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM - Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng - Xác định nhu cầu tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp - Các loại tín dụng ngắn hạn - Cho vay ngắn hạn - Phân tích tín dụng - Chiết khấu chứng từ có giá - Mục đích vay trung và dài hạn - Các phương thức cho vay trung và dài hạn - Kỹ thuật cho vay trung và dài hạn - Các rủi ro về thanh toán khi xuất khẩu - Các hình thức tài trợ xuất khẩu - Những vấn đề chu về bão lãnh ngân hàng - Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng - Rủi ro trong hoạt động ngân hàng - Xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng 7. Nhiệm vụ của sinh viên: Dự lớp: 100% Làm đủ bài tập và dự đủ bài kiểm tra giữa kỳ Thi cuối học phần

8. Tài liệu học tập:
74

Sách, giáo trình chính : [1] TS Nguyễn Minh Kiều, Giáo trình “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, Nhà xuất bản Thống kê, 2009 Sách tham khảo: [1] TS Nguyễn Đăng Dờn, Lý thuyết về tiền tệ và ngân hàng, nhà xuất bản Thống kê, 2008

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Điểm chuyên cần: 10% Điểm kiểm tra thường xuyên: 40% Thi cuối học kỳ: 50%

10.

Thang điểm: 10.

11. Mục tiêu của học phần:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ huy động vốn, cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn và dài hạn, cho thuê tài chính, tài trợ xuất khẩu, tài trợ dự án và mộ số nghiệp vụ khác của ngân hàng thương mại

12. Phân bố thời gian và nội dung học phần:
Thời gian (tiết) Tổng Lý TT Tên chương số thuyết 1 Tổng quan về ngân hàng thương 6 6 mại 2 Nghiệp vụ huy động vốn và các 10 8 vần đề chung về tín dụng ngân hàng 3 Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn 10 7 4 Nghiệp vụ tín dụng trung và dài 12 8 hạn 5 Tài trợ xuất khẩu và bảo lãnh 12 8 ngân hàng 6 Rủi ro trong hoạt động ngân hàng 10 7 TỔNG CỘNG 60 44 NỘI DUNG CHI TIẾT: CHƯƠNG I TỔNG QUAN THƯƠNG MẠI VỀ NGÂN HÀNG Thời lượng LT BT Th.luận 6 KT Bài tập Thảo luận Kiểm tra

2

2 4 4 2 14

1

1 2

75

Mục đích Sau khi học chương này sinh viên - Nêu lên được vần đề cơ bản về NHTM, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của ngân hàng TM - Trình bày được các nghiệp vụ hoạt động củ yếu của ngân hàng TM Yêu cầu - Biết được vấn đề cơ bản về NHTM, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của ngân hàng TM - Trình bày được khái quát các hoạt động chủ yếu trong ngân hàng thương mại Nội dung 1.1.Các vần đề cơ bản về NHTM 1.1.1Khái niệm 1.1.2.Chức năng 1.1.3.Phân loại 1.2.Cơ cấu tổ chức ngân hàng thương mại 1.3.Các hoạt động chủ yếu của NHTM 1.3.1.Hoạt động huy động vốn 1.3.2.Hoạt động tín dụng 1.3.3.Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 1.3.4.Các hoạt động khác 1.4.Phân loại các nghiệp vụ NHTM

CHƯƠNG II Mục đích

NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÁC Thời lượng VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN LT BT Th.luận 8 2 HÀNG

KT

Sau khi học chương này sinh viên - Trình bày được các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại - Nêu lên các nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng, huy động qua tài khoản tiền gửi,huy động qua phát hành giấy tờ có giá, huy động từ các tổ chức tín dụng khác và NHNN, các loại hình tín dụng, phương pháp xác địn lãi suất và quy trình thực hiện đảm bảo tín dụng Yêu cầu - nắm rõ các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại, các nghiệp vụ huy động vốn của ngân hang, các loại hình tín dụng, phương pháp xác địn lãi suất và quy trình thực hiện đảm bảo tín dụng. - Trình bày được khái quát các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại Nội dung 76

2.1.Hoạt động huy động vốn NHTM 2.1.1.Khái niệm 2.1.2.Các hình thức huy động vốn 2.1.3.Tàm quan trọng của huy động vốn 2.2.Các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM 2.2.1.Huy động qua tài khoản tiền gửi 2.2.2.Huy động qua phát hành giấy tờ có giá 2.2.3.Huy động từ các tổ chức tín dụng khác và NHNN 2.3.Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng 2.3.1.Các loại tín dụng NH 2.3.2.Phương pháp xác định lãi suất 2.3.3.Quy trình tín dụngĐảm bảo tín dụng CHƯƠNG III Mục đích Sau khi học chương này sinh viên - Trình bày được các nhu cầu tải trợ ngắn hạn của doanh nghiệp hiện nay. - Nêu lên được các loại hình và phương thức cho vay ngắn hạn - Trình bày quy trình xử lý thẩm định cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Yêu cầu - Nắm rõ các nhu cầu tải trợ ngắn hạn của doanh nghiệp hiện nay, các loại hình và phương thức cho vay ngắn hạn, quy trình xử lý thẩm định cho vay ngắn hạn tại ngân hàng. - Thành thạo quy trình cấp tín dụng ngắn hạn tại trong ngân hàng thương mại Nội dung 3.1.Xác định nhu cầu tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp 3.1.1.Nhu cầu thường xuyên 3.1.2.Nhu cầu thời vụ 3.2.Các loại tín dụng ngắn hạn 3.3.Cho vay ngắn hạn 3.3.1.Khái niệm 3.3.2.Nguyên tắc vay vốn 3.3.3.Điều kiện vay 3.3.4.Hồ sơ vay vốn 3.3.5.Thẩm định và quyết định cho vay 3.3.6.Phương thức cho vay 3.3.7.Giới hạn cho vay 3.3.8.Hạn chế cho vay 3.3.9.Hợp đồng tín dụng 3.4.Phân tích tín dụng 77 NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGẮN HẠN Thời lượng LT BT Th.luận 7 2 KT 1

3.4.1.Mục đích phân tích 3.4.2.Thông tin phục vụ phân tích 3.4.3.Phân tích tình hình tái chính doanh nghiệp 3.4.4.Phân tích phương án sản xuất kinh doanh 3.4.5.Phân tích thái độ khách hàng 3.5.Chiết khấu chứng từ có giá 3.5.1.Khái niệm chiết khấu 3.5.2.Chiết khấu thương phiếu 3.5.3.Chiết khấu chứng từ có giá khác CHƯƠNG IV Mục đích Sau khi học chương này sinh viên - Trình bày được các nhu cầu tải trợ trung và dài hạn của doanh nghiệp hiện nay. - Nêu lên được các loại hình và phương thức cho vay trung và dài hạn - Trình bày quy trình xử lý thẩm định cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng Yêu cầu - Nắm rõ các loại hình và phương thức cho vay trung và dài hạn, quy trình xử lý thẩm định cho vay trung và dài hạn tại ngân hang. - So sánh được sự khác nhau giữa tín dụng ngắn hạn và trung, dài hạn Nội dung 4.1.Mục đích vay trung và dài hạn 4.2.Các phương thức cho vay trung và dài hạn 4.2.1.Cho vay trả góp 4.2.2.Cho vay kỳ hạn 4.2.3.Tín dụng tuần hoàn 4.3.Kỹ thuật cho vay trung và dài hạn 4.3.1.Nguồn trả nợ của các khoản vay trung và dài hạn 4.3.2.Xác định thời hạn cho vay và kỳ hạn trả nợ 4.3.3.Xác định lãi suất cho vay 4.3.4.Bảo đảm 4.3.5.Giải ngân và quản lý khoản vay 4.3.6.Xác định số tiền vay thanh toán từng kỳ Thời lượng CHƯƠNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VÀ BẢO LÃNH LT BT Th.luận KT V NGÂN HÀNG 8 4 Mục đích Sau khi học chương này sinh viên 78 Thời lượng NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI LT BT Th.luận HẠN 8 4 KT

- Nêu lên được các rủi ro trong hoạt động xuất khẩu - Neu lên được các hình thức tài trợ xuất khẩu phổ biến của ngân hàng hiện nay - Nêu lên được quy trình thực hiện bảo lãnh xuát khẩu Yêu cầu - Nắm rõ các rủi ro trong hoạt động xuất khẩu. - Trình bày được những nội dung cơ bản về các hình thức tài trợ xuất khẩu và bảo lãnh ngân hàng Nội dung 5.1.Các rủi ro về thanh toán khi xuất khẩu 5.2.Các hình thức tài trợ xuất khẩu 5.2.1.Chiết khấu 5.2.2.Thuận nhuận ngân hàng 5.2.3.Bao thanh toán 5.3.Những vấn đề chu về bão lãnh ngân hàng 5.3.1.Khái niệm 5.3.2.Chức năng bảo lãnh 5.3.3.Các loại bảo lãnh 5.3.4.Các hình thức phát hành bảo lãnh 5.4.Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng 5.4.1.Điều kiện bảo lãnh 5.4.2.Phạm vi bảo lãnh 5.4.3.Hợp đồng bảo lãnh 5.4.4.Trình tự thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh Thời lượng CHƯƠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN LT BT Th.luận KT VI HÀNG 7 2 1 Mục đích Sau khi học chương này sinh viên - Trình bày được các loại rủi ro và nguyên nhân phát sinh rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng - Nêu lên được các nguyên tắc xử lý rủi ro và bảo hiểm rủi ro trong ngân hàng Yêu cầu - Nắm rõ các loại rủi ro và nguyên nhân phát sinh rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - Trình bày được các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại và nguyên tắc xử lý rủi ro. Nội dung 6.1.Rủi ro trong hoạt động ngân hàng 6.1.1.Khái niệm 6.1.2.Phân loại 6.1.3.Nguyên nhân phát sinh rủi ro 79

6.1.4.Rủi ro tín dụng 6.1.5.Rủi ro lãi suất 6.1.6.Rủi ro tỷ giá 6.2.Xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng 6.2.1.Nguyên tắc xử lý rủi ro 6.2.2.Các kỹ thuật bảo hiểm rủi ro 6.2.3.Bảo hiểm rủi ro lãi suất 6.2.4.Bảo hiểm rủi ro tỷ giá

13. Tài liệu tham khảo chính để xây dựng đề cương môn học.
[1] Giáo trình “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, TS Nguyễn Minh Kiều, Nhà xuất bản Thống kê, 2009..

80

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful