Mẫu: 2-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LÝ LỊCH
CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng :…………………………………
Họ và tên khai sinh

:…………………………………

Quê quán

:…………………………………
………………………………….
Số LL

:……………………

........................................................... ……………………………………………………………………………...........................Lý luận chính trị: ... ……………………………………………………………………………............................................................... ................................................................ ……………………………………………………………………………................................................ ……………………………………………………………………………....... + Học vị: ....... Các bí danh: ........................ ……………………………………………………………………………................................. ……………………………………………………………………………............................ 1 ..................... Sinh ngày.....tháng............ ……………………………………………………………………………........ 2........... ... ……………………………………………………………………………........................... Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có): 1..................... ……………………………………………………………………………............ ……………………………………………………………………………................ Học hàm: ................................................................................................................................................................ Nơi ở hiện nay: .... Trình độ hiện nay: ............ ............. ……………………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………………................................................................ học vị.................................. Nam........................................... ……………………………………………………………………………............................ Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: .............................................................................................Giáo dục phổ thông: ........................... ....................................................... ……………………………………………………………………………..................................................... …………………………………………………………………………….............................................. nghiệp vụ: ................. .......................................................................................... …………………………………………………………………………….................. Nơi sinh: ........... 28 Ảnh 3×4 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH Họ và tên đang dùng: ....................... ……………………………………………………………………………........ Họ và tên khai sinh: ... Nghề nghiệp bản thân hiện nay: ...... …………………………………………………………………………….......................... + Chuyên môn.............. Tôn giáo: ............................................................ Dân tộc: .............. ……………………………………………………………………………........................ ……………………………………………………………………………. ....................................................................... Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): ....................................................... ................................... ……………………………………………………………………………............................................................... ……………………………………………………………………………................……………………………………………………………………………................. ... ……………………………………………………………………………......................... ......................................................................... ……………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………....................... nghiệp vụ...................................... ……………………………………………………………………………......................................... ……………………………………………………………………………............................................. ……………………………………………………………………………............................................................................................. ..... Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): .....Ngoại ngữ: ......................................................................................... ……………………………………………………………………………..................................................................................... học hàm: ..............năm.... Quê quán: . Nữ......................................Chuyên môn............. ……………………………………………………………………………..................................

. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. 2 …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………....... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. 27 .... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………...... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………..LỊCH SỬ BẢN THÂN …………………………………………………………………………….

...... ……………...... ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………. ……………. ……………. ……………. 26 NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA Từ tháng năm đến tháng năm Làm việc gì. ……………. …………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………...... ……………. ……………………………………………………………………………. ……………. …………….. …………….... …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………....... ……………………………………………………………………………............ ……………………………………………………………………………...... ……………........ …………………………………………………………………………….. …………….. ……………. 3 .... ……………………………………………………………………………. ……………. ……………………………………………………………………………........ ……………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………….... ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………...... ……………. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………....... ……………………………………………………………………………. …………….. ……………………………………………………………………………. ……………..... …………….... …………….. …………….. ……………. ……………. ……………..... …………….. …………………………………………………………………………….. ……………. ……………. …………….. ……………... …………………………………………………………………………….. ……………. ……………………………………………………………………………. ……………... ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….... ……………. ……………. …………………………………………………………………………….. ……………..... …………………………………………………………………………….. …………….. ……………………………………………………………………………. …………….. ……………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….... ……………... ……………………………………………………………………………..... ……………... ……………. …………….. ……………………………………………………………………………... ở đâu Chức vụ ……………. ……………...

……………. 25 ..NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA Từ tháng năm đến tháng năm Làm việc gì... ……………………………………………………………………………. …………….... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………... ……………........ …………….. …………….. …………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………... ……………...... ……………... …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………. …………………………………………………………………………….. ……………. ở đâu Chức vụ …………….. ……………. ……………………………………………………………………………. …………….. ……………. ……………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... ……………..... …………….. ……………...... ……………..... ……………………………………………………………………………. ……………... ……………………………………………………………………………... ……………. …………….... ……………………………………………………………………………........ ……………... ……………. …………….......... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………….... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………..... ……………. …………….... …………….. ……………. ……………........ ……………………………………………………………………………. ……………. ……………. …………….... ……………..... …………….. ……………... ……………. 4 …………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………….. ……………........ ……………………………………………………………………………. ……………. ……………. …………….... ……………. ……………. ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………..... ……………. ……………………………………………………………………………. ……………... …………….. ……………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………....... ……………. ……………... ……………………………………………………………………………... ……………. ……………………………………………………………………………..

..... ……………. …………………………………………………………………………….... …………….... …………….. …………….. ……………. ……………………………………………………………………………... …………….... …………….. …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….... ……………. …………….. …………….... ……………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….... ……………... ……………. ……………........ ……………………………………………………………………………. …………….. ……………. ……………………………………………………………………………........ ……………... ……………………………………………………………………………. ……………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..... 5 . ……………. …………….... ……………. 24 NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA Từ tháng năm đến tháng năm Làm việc gì.. …………….. ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….... ……………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………... …………….. …………….... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………….. ……………... ……………. …………….. ……………... ……………………………………………………………………………. …………….. ……………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………. ……………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………….. …………….. …………….. …………….. ở đâu Chức vụ …………….. ……………... …………………………………………………………………………….... ……………. ……………. …………….... …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………... …………….. …………….... ……………………………………………………………………………..... ……………...... ……………... ……………………………………………………………………………... ……………. ……………...... ……………………………………………………………………………. …………….. ……………. ……………………………………………………………………………. …………….... ……………. ……………... ……………........

... ……………. ……………... ……………………………………………………………………………... …………….......... ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………. ……………....... 23 .. ……………………………………………………………………………...... ……………. ……………. ……………... …………….... …………….. …………………………………………………………………………….. ……………..... ……………………………………………………………………………... …………….... …………………………………………………………………………….. …………….. …………………………………………………………………………….. ……………. ……………... ……………. ……………. ……………..... ……………. ……………. ……………... ……………...... ……………………………………………………………………………. ……………. ……………………………………………………………………………........ …………….. ……………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………... ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………….. …………………………………………………………………………….. ……………..... …………….. ……………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………...NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA NHẬN XÉT CỦA CẤP UỶ. ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….... …………….. ……………………………………………………………………………. ……………. ……………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………….... ……………………………………………………………………………. ……………...... ở đâu Chức vụ ……………. ……………………………………………………………………………... ……………. …………….. ……………..... ……………. ……………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………..... …………….. 6 ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………. ……………...... ……………. …………….. TỔ CHỨC ĐẢNG… NƠI ĐẾN THẨM TRA LÝ LỊCH NGƯỜI VÀO ĐẢNG Từ tháng năm đến tháng năm Làm việc gì.. ……………... ……………...... ……………………………………………………………………………. ……………. …………….. …………….. ……………. …………….... ……………. …………….

…………….. ở đâu Chức vụ ……………. ……………. ……………………………………………………………………………... …………….......NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ ……………………………………………………………………………. …………….ngày……. …………….. ……………. …………….. ……………. ……………. ……………... ……………. …………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………….. …………………………………………………………………………….......... …………………………………………………………………………….. ……………. …………….... ……………. ……………. …………….. …………………………………………………………………………….. …………….... …………….... …………….... ……………………………………………………………………………... ……………. ……………............ …………………………………………………………………………….tháng………. ……………………………………………………………………………. ……………........ …………….. Ngày ……..năm………… T/M Chi uỷ chi bộ………………………. ……………... …………….. …………………………………………………………………………….. …………….... 7 . ……………. ……………...... ……………... …………….. …………….... …………….... ……………. ……………........ ……………. ……………... …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Bí Thư CHỨNG NHẬN CỦA CẤP UỶ CƠ SỞ …………………………………………………………………………….. ……………... ……………... …………….... ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………... ……………. ……………... ……………. ……………..... ……………. ……………....tháng……năm………… T/M ……………………………… 22 NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA Từ tháng năm đến tháng năm Làm việc gì... ……………... ……………. ……………. …………….. …………………………………………………………………………….... …………….... ……………. …………………………………………………………………………….

...... …………….... ……………...... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………. ……………. ……………...... ……………. …………….. CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN ……………………………………………………………………………. …………….. …………….. ……………. ……………...... ……………..... ……………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………. ……………. ……………. ……………………………………………………………………………. ……………. ……………. …………........ ……………. ……………………………………………………………………………. ……………...... ……………………………………………………………………………..... ……………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………….... ……………. ……………... ……………. ……………. Ngày…… tháng …… năm ……… Ký tên 21 .. ……………....... …………….......... ……………. ……………. ……………... …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA TỰ NHẬN XÉT Từ tháng năm đến tháng năm Làm việc gì. ……………………………………………………………………………. …………….. …………………………………………………………………………….. ……………....... ……………. …………….. ……………………………………………………………………………........ ở đâu Chức vụ ……………. ……………...... ……………. ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………. ……………. ……………... …………….... …………….. ……………..... ……………........ ……………. ……………. ……………………………………………………………………………... ……………. ……………. …………….. ……………. 8 ……………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………. ……………. …………………………………………………………………………….......... ……………………………………………………………………………. ……………. …………………………………………………………………………….. …………….

.. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………...HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 20 9 ..... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………...... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………...... ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………....

.... ……………. ………….. ……………. …………... ……………………………………………………………………………..... ……………....... ………………. …………………............ …………………………………………………………………………….... ……………………………………. ……………….. 10 HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH …………………………………………………………………………….............. …………………………………………………………………………….. ĐI NƯỚC NGOÀI Từ tháng năm đến tháng năm Nội dung đi Nước nào ……………….. …………….. ……………………………………........ ……………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………….... ……………..... ……………………………………………………………………………... ……………...... …………………......... …………………..... …………………………………….. …………... ………………….... Hình thức học Từ tháng năm đến tháng năm Văn bằng chứng chỉ ……………............ …………..... …………............. ……………………………………. ……………………………………………………………………………. ………….......................... ………….. …………... …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………. ………….... ……………... …………...... …………............. ………….... ……………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………. …………….... …………………. …………….. ……………... ……………. …………………………………………………………………………….. ………….. ……………….......... ………………. …………...... …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….... ……………………………………. …………....... …………... ……………................ ……………………………………………………………………………... …………………………………….... …………………...... ……………………………………………………………………………........ …………………………………………………………………………….. …………….. …………………………………….. …………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………..... …………………………………………………………………………….......... …………... …………………………………….NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA Tên trường Ngành học hoặc tên lớp học...... ……………..... ……………………………………………………………………………... …………………........... ……………. …………………………………….......... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………..... …………………... ………………...... ……………………………………………………………………………... ……………. ……………... …………. ………………. ……………......... …………....... …………......... ……………………………………………………………………………... ………………...... ……………………………………........ ………………….... ……………. ………….... ……………………………………. ………….... …………….. ……………….. ………………...... ……………………………………………………………………………................ ………………...... ………….......... …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….... ……………......... 19 ... …………. ………………….......... ……………......

……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………......... ……………………………………………………………………………......... ……………………………………………………………………………... ……………. …………….... ……………...... ……………. ……………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………..... …………….. ……………. ……………………………………………………………………………. …………….. ……………. ……………………………………………………………………………... ……………. ……………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………... ……………. …………….. ……………... ……………. ……………. ……………………………………………………………………………. ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………. …………….. ……………. …………….. …………….... ……………………………………………………………………………. …………….. ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………….. …………….... ……………. ……………. …………………………………………………………………………….. …………….. …………….. …………….. 18 KHEN THƯỞNG Tháng năm Lý do hình thức Cấp quyết định ……………... ……………... ……………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………….. ……………………………………………………………………………. ……………... …………………………………………………………………………….. ……………........... …………………………………………………………………………….HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH …………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….... …………….... ……………………………………………………………………………... KỶ LUẬT Tháng năm Lý do hình thức Cấp quyết định ……………. …………….. 11 . ……………. ……………………………………………………………………………... …………….... …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………. ……………………………………………………………………………... ……………. …………….... …………….....

. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………....... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. 12 17 .. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………..... …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………...... ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………...

.... ……………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. 16 13 .. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………...... ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………..HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………....

.. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………....... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………. 14 15 ... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………..... …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful