Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

Những nội dung chính trong phần này là:
1. MỤC TIÊU CỦA CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC. 2. CM GIẢI PHÓNG DÂN TỘC MUỐN THẮNG LỢI PHẢI ĐI THEO CON ĐƯỜNG CM VÔ SẢN 3. CM GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI MỚI PHẢI DO ĐẢNG CỘNG SẢN LÃNH ĐẠO. 4. LỰC LƯỢNG CỦA CM GIẢI PHÓNG DÂN TỘC BAO GỒM TOÀN DÂN TỘC. 5. CM GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CẦN ĐƯỢC TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ CÓ KHẢ NẲNG GIÀNH THẮNG LỢI TRƯỚC CM VÔ SẢN Ở CHÍNH QUỐC. 6. CM GIẢI PHÓNG DÂN TỘC PHẢI ĐƯỢC TIẾN HÀNH BẰNG CON ĐƯỜNG CM BẠO LỰC
I.

Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc

Nếu như mâu thuẫn chủ yếu của các nước TBCN phương Tây là mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản thì mâu thuẫn chủ yếu trong lòng XH thuộc địa phương Đông là mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân. Ở các nước này, nông dân là lực lượng đông đảo, bị bọn thực dân thống trị và bóc lột bằng hàng loạt chính sách kinh tế, bóc lột tô thuế, cướp đoạt ruộng đất và những chính sách cai trị hà khắc. Chính vì thế kẻ thù số một của nông dân là đế quốc thực dân. Cùng với nhân dân thì các giai tầng khác cũng có chung nguyện vọng là “ cứu giống nòi” thoát khỏi cảnh “ nước sôi lửa bỏng”. Việc cứu nước là việc chung của các dân tộc bị áp bức. Và nếu như ở các nước TBCN phải tiến hành các cuộc đấu tranh giai cấp thì ở các nước thuộc địa phải tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Mục tiêu của cuộc CM giải phóng dân tộc là: + Đánh đổ ách thống trị của CN thực dân + Dành độc lập dân tộc + Thiết lập chính quyền của nhân dân. II. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường CM vô sản.

Với nguyện vọng giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị thực dân Pháp, ngay từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, có rất nhiều phong trào của các nhà yêu

thời đại giải phóng dân tộc”. không triệt để và cứu nước theo ngọn cờ của giai cấp tư sản không phải là lối thoát cho dân tộc. nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau. bóc lột rất dã man. + Khởi nghĩa Yên thế của Hoàng Hoa Thám. vì thế Người cho rằng đó là những cuộc cách mạng không đến nơi. + phong trào Cần Vương của Tôn Thất Thuyết Các phong trào này tuy sôi nổi. cách mạng Mỹ và nhận thấy được CM tư sản chỉ thay thế chế độ bóc lột khác tinh vi hơn chứ không xóa bỏ được áp bức bóc lột. nhiều hình thức như vận động cải cách. tuy rất khâm phục các phong trào cứu nước của ông cha ta nhưng Người không tán thành con đường cứu nước của các vị ấy mà quyết tâm đi tìm một con đường cứu nước mới. đuổi tất cả học sinh về nước. + Phong trào Đông du của Phan Bội Châu: Vận động đưa học sinh sang Nhật học với lời hứa của Nhật rằng sẽ đào tạo nhân tài cho nước ta. Chính từ đây người đã nhận ra phương hướng để giải phóng dân tộc: con đường cách mạng vô sản. Nhưng chủ trương này cũng chẳng khác gì” xin giặc rủ long thương”. Trong bài “ cuộc kháng chiến” HCM đã viết” chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc” và “chỉ có CNXH mới giải phóng các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Nhưng được ½ chặng đường thì Nhật đã cấu kết với Pháp. các dân tộc thuộc địa đều có một kẻ thù chung là bọn đế quốc thực dân… Dù màu da khác nhau. . làm mọi nghề kiếm sống.nước nổi lên bằng nhiều con đường. ở đâu nhân dân lao động cũng bị áp bức. trực tiếp chứng kiến cảnh bất công tàn bạo của XH tư bản. Tháng 7/ 1920 Người được tiếp xúc với Sơ khảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê nin. + Chủ trương của Phan Chu Trinh: Dựa vào Pháp để đánh Pháp. Đó là sự bế tắc và thất bại về đường lối cứu nước. Nguyễn Ái Quốc đã rút ra kết luận: “ ở đâu CNTB cũng tàn ác và vô nhân đạo. Người đã tìm hiểu những cuộc cách mạng tư sản lớn trên thế giới như cách mạng Pháp. Sau nhiều năm bôn ba ở khắp các châu lục. Phong trào đã thất bại. sử dụng nhiều vũ khí tư tưởng khác nhau. duy tân đất nước song tất cả đều lâm vào bế tắc và thất bại. Tuy thực tế nhưng vẫn mang nặng cốt cách phong kiến. Nó nêu tấm gương sáng về sự giải phóng các dân tộc ở thuộc địa và “mở ra trước mắt họ thời đại CM chống đế quốc. Bác Hồ của chúng ta sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước bị biến thành thuộc địa. Như Bác Hồ đã nhận định” chẳng khác gì đưa hổ cửa trước rước beo cửa sau”. Cách mạng thàng 10 Nga không chỉ là một cuộc CM vô sản mà còn là cuộc CM giải phóng dân tộc. trên đời này chỉ có hai giống người : giống người bóc lột và giống người bị bóc lột”. nhân dân chịu cảnh lầm than. giới thợ thuyền. hòa mình trong quần chúng cần lao.

định hướng xây dựng Đảng thành một Đảng có sự gắn kết chặt chẽ với giai cấp công nhân. < Một số hình ảnh về CM Tháng 10 Nga> III. thuyền mới chạy”… Tháng 2/1930. Bên cạnh đó Người cũng nhấn mạnh sự đoàn kết toàn dân phải dựa trên đoàn kết là liên minh công. Phát triển học thuyết Mác. đồng thời là “ Đảng của dân tộc Việt Nam”. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ. tinh thần yêu nước trỗi dậy. cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu.nông. Ngay từ khi mới ra đời Đảng đã nắm ngọn cờ lãnh đạo duy nhất đối với CMVN và đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác IV.Lenin về Đảng cộng sản. nhân dân lao động và cả dân tộc trong thời kỳ của CMVN. tư bản Việt Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì cho họ đứng trung lập. Một khía cạnh khác mà Hồ Chí Minh đã nhận thấy là sự cai trị dã man. Trong lịch sử loài người chưa có cuộc cách mạng nào ý nghĩa sâu xa như thế”. Người kết luận: . nông dân. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng cộng sản lãnh đạo. Bởi theo Người: “ Công nông là người chủ cách mệnh… Công nông là gốc cách mệnh” Trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. vì vậy phải đoàn kết toàn dân. Người khẳng định “ trước hết phải có đảng cách mệnh. Người cho rằng. tiểu thương …đi vào phe giai cấp vô sản. phải giảng giải lí luận và chủ nghĩa cho dân hiểu”… “Vậy nên sức cách mệnh phải tập trung. Người xác định lực lượng cách mạng bao gồm toàn dân tộc: Đảng phải tập hợp đại bộ phận giai cấp công nhân. Đảng cộng sản Việt Nam là “Đảng của giai cấp vô sản”. bóc lột tàn bạo của bọn thực dân càng làm cho tinh thần cách mạng thêm mãnh liệt. thức tỉnh hàng triệu người bị bóc lột trên Trái đất. Muốn làm cách mạng. Đây là một luận điểm quan trọng. Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. để trong thì vận động và tổ chức đân chúng. dân cày. ngoài thì lien lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. chính đảng của phong trào cách mạng nước ta. bổ sung them cho lí luận của CN Mác. địa chủ. cũng như người cầm lái có vững. với bộ phận phú nông. muốn tập trung phải có đảng cách mệnh”.. “trước hết phải làm cho dân giác ngộ. Đảng có vững cách mệnh mới thành công.Lenin về Đảng cộng sản. cách mạng giải phóng dân tộc “ là việc chung của toàn dân chứ không phải là việc của một hai người”.Thắng lợi của CM Tháng Mười Nga “Giống như Mặt trời chói lọi. làm cho ý thức độc lập. Lực lượng của CM giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc Theo Hồ Chí Minh. Như trong tác phẩm “Đường cách mệnh”.

Nguyễn Ái Quốc đã dự báo: “CM thuộc địa không cần thụ động chờ đợi mà có thể nổ ra và giành thắng lợi trước CM vô sản ở chính quốc. Lí do III: Sự áp bức bóc lột của CN thực dân tập trung ở thuộc địa. Do đó. tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong một mặt trận dân tộc thống nhất nhằm huy động sức mạnh toàn dân tộc. . Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động.Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà phụ thuộc vào sự giúp đỡ của dân tộc khác là không xứng đáng độc lập.  Đây là luận điểm sang tạo và có giá trị lí luận và thực tiễn to lớn. Người khẳng định công cuộc giải phóng nhân dân thuộc địa chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực tự giải phóng. không được ỷ lại. đồng thời tác động trở lại CM chính quốc”. Người nói: “Địch chiếm trời. địch chiếm đất nhưng làm sao chiếm lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta”. Lí do II: HCM đã khẳng định khả năng gpdt ở thuộc địa. “Kháng chiến trường kỳ gian khổ đồng thời phải tự lực cánh sinh”.Quan điểm của Quốc tế cộng sản cho rằng: “ Chỉ có thể thực hiện hoàn toàn công cuộc giải phóng các thuộc địa khi giai cấp vô sản giành được thắng lợi từ các nước tiên tiến” . đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do. sang tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.Vận dụng đường lối của Quốc tế cộng sản vào điều kiện các nước thuộc địa. Do đó CM thuộc địa có động lực mạnh mẽ nổ ra trước cuộc CM chính quốc. Trên cơ sở đó.Lenin. Người đã chủ trương vận động.“ Sự tàn bạo của CNTB đã chuẩn bị đất rồi CNXH chỉ còn phải làm cái việc gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”. nếu CM thuộc địa nổ ra sẽ có khả năng giàng chiến thắng trước so với các nước chính quốc . nó có sự chủ độg và sáng tạo trong hoạt động của mình. một cống hiến quan trọng vào kho tàng lí luận của chủ nghĩa Mác. nhưng điểm yếu của chủ nghĩa thực dân cũng là thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc đã kết luận: “ Sự giải phóng của giai cấp công nhân phải là sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân”. V. Do đó. + Trông vào sức mình và dĩ nhiên có sự giúp đỡ của các nước bạn là quan trọng. - Tại sao Người khẳng định như thế? Lí do I:Cuộc CM GPDT thuộc địa có tính độc lập tương đối cao so với CM vô sản chính quốc. Người cho rằng nhân dân các nước thuộc địa chịu áp bức nặng nề hơn so với nhân dân các nước chính quốc.” Do đánh giá đúng sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc.

Hồ Chí Minh luôn tranh thủ khả năng giành và giữ chính quyền ít đổ máu nhất. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực. Người đã bày tỏ quan điểm:” Chúng tôi mong đợi ở Chính phủ và nhân dân Pháp một cử chỉ mang lại hòa bình. thì Hồ Chí Minh mới kiên quyết phát động chiến tranh. HCM đã xác định: “Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc. Vì thế con đường để giành và giữ độc lập là con đường cách mạng bạo lực. . HCM đã nhiều lần gửi thông điệp cho các nhà cầm quyền Mỹ đề nghị đàm phán hòa bình để kết thúc chiến tranh. HCM cũng chỉ rõ:” Tùy tình hình cụ thể mà quyết định những hình thức đấu tranh cách mạng thích hợp. Nó khác với những phong trào theo xu hướng cải lương là dựa vào người khác. VI. giành lại chính quyền và bảo vệ chính quyền”. Trong kháng chiến chống Pháp. thuyết phục người khác Hình thức của bạo lực CM bao gồm cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. nhưng một khi không thể tránh khỏi chiến tranh thì phải dung bạo lực CM để bảo vệ độc lập tự do. */ Tư tưởng bạo lực CM phải gắn bó hữu cơ với tư tưởng nhân đạo và hòa bình. Thế nào là bạo lực cách mạng? Bạo lực cách mạng là hoạt động của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp cách mạng vượt qua khỏi giới hạn pháp luật của giai cấp thống trị.Ví dụ: VN:Cuoc CMT8 VN giành chiến thắng trước CM của nhân dân Nhật Trên TG: Nhân dân Trung Quôc tự mình đánh đuổi phát xít Nhật(1945) trước khi cuộc CM của nhân dân Nhật nổ ra. Chừng nào chưa đè bẹp đựoc ý chí xâm lược của chúng thì chưa thể có thắng lợi hoàn toàn. Chỉ khi không còn khả năng hoà hoãn. Hay trong kháng chiến chống Mỹ. Nếu không chúng tôi bắt buộc phải chiến đấu đến cùng để giải phóng hoàn toàn đất nước”. cần dung bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng. sử dụng đúng và khéo kết hợp các hình thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị để giành thắng lợi cho cách mạng. xác lập nhà nước của giai cấp vô sản. => Tư tưởng bạo lực CM và tư tưởng nhân đạo thống nhất biện chứng với nhau trong tư tưởng HCM. Đánh giá đúng bản chất của chủ nghĩa đế quốc. khi kẻ thù ngoan cố muốn giành thắng lợi bằng quân sự. Người luôn tranh thủ mọi khả năng hòa bình để giải quyết xung đột. Xuất phát từ tình yêu thương con người.

Người nói : “Địch muốn tốc chiến tốc thắng. Xuất phát từ điều kiện lịch sử. 20 năm hoặc lâu hơn nữa. phương pháp tiến hành CM giải phóng dân tộc ở thuộc địa để soi đường cho dân tộc VN đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác. vận dụng tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc . tinh thần dân tộc. nhà nông là chiến sĩ” Bằng cách này Người đã kêu gọi được nhân dân tự giác thực hiện. Người khẳng định: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm.Đấu tranh kinh tế là ra sức tăng gia sản xuất. cứu nước. “ đánh là chủ yếu. .ta nhất địng thắng”. Minh chứng cho điều đó là thắng lợi của CM Tháng Tám năm 1945 và 30 năm chiến tranh CM Việt Nam giai đoạn 1945. chúng ta phải biết khơi dậy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước. phá hoại kinh tế của địch với nhiều phương châm như “ Hậu phương thi đua với tiền phương” “ Ruộng rẫy là chiến trường. Toàn dân khởi nghĩa. “ vừa đánh vừa đàm”. đàm là hỗ trợ” .1975. ?/ Tại sao phải trường kỳ kháng chiến? Kháng chiến phải trưòng kỳ vì đất ta hep. có tác dụng thêm bạn bớt thù. Trong kháng chiến chông Mỹ. nguồn độc lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ đất nước Lịch sử đã chứng minh một cách rõ ràng tính cách mạng. toàn dân nổi dậy là nét đặc trưng của tư tưởng HCM về bạo lực CM.Độc lập tự chủ. . . Ta lấy trường kỳ kháng chiến trị nó. cuốc cày là vũ khí. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp. “Thắng lợi quân sự đem lại thắng lợi chính trị.Trước những kẻ thù lớn mạnh. 10 năm. trong sự nghiệp kháng chiến thì lực lượng chính là dân”. quân sự là chủ chốt nhưng phải kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị. xí nghiệp có thể bị tàn phá. tự giác tham gia kháng chiến. song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do. Hà Nội. . Hải Phòng và một số thành phố. dân ta ít. tương quan lực lượng giữa ta và địch. Hồ Chí Minh chủ trương sử dụng phương châm chiến lược đánh lâu dài. tự lực tự cường kết hợp với sự giúp đỡ của quốc tế là một quan điểm nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh. thắng lợi chính trị sẽ làm cho thắng lợi quân sự to lớn hơn”. tính khoa học và tính đúng đắn của con đường giải phóng dân tộc mà Nguyễn Ái Quốc lựa chọn và . sách lược. .Đấu tranh ngoại giao cũng là mặt trận có ý nghĩa chiến lược. Trong công cuộc đổi mới hiện nay. phát triển kinh tế của ta. Người đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết của Lê nin về CM thuộc địa thành 1 hệ thống đường lối. nước ta nghèo ta phải chuẩn bị lâu dài và phải có sự chuẩn bị toàn diện của toàn dân.Theo Hồ Chí Minh. thì địch nhất định thua. thi hành tiết kiệm.Trong đấu tranh. phát huy yếu tố chính nghĩa của đấu tranh giải phóng dân tộc.*/ Hình thái bạo lực cách mạng.

nửa phong kiến. đã từng là tấm gương ngưỡng mộ và cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới. .thực hiện thắng lợi ở một nước thuộc địa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful